Fűszerpaprika Kutató-Fejlesztő Kht. Kalocsa ÉVI MÉRLEG BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fűszerpaprika Kutató-Fejlesztő Kht. Kalocsa 2.1. 2008. ÉVI MÉRLEG BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE"

Átírás

1 Fűszerpaprika Kutató-Fejlesztő Kht. Kalocsa ÉVI MÉRLEG BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2 I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. Társaság bemutatása Alapító: a Magyar Állam. A tulajdonosi jogokat a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács (1133 Budapest, Pozsonyi út 56. ) gyakorolja. Tulajdonosi szerkezet: 100 %-ban állami tulajdonban. Jegyzett tőke összege: eft. KSH számjele: Adószáma: Cégjegyzékszáma: Főbb tevékenységi körei: Egyéb természettudományi műszaki kutatás-fejlesztés Fűszer-aroma-, narkotikus, gyógynövény termesztés Gyümölcs, fűszernövény termelése Növényi szaporítóanyag termesztése Vetési célú magfeldolgozás Fűszer, ételízesítő gyártása Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem Tárolás, raktározás Műszaki vizsgálat elemzés Csomagolás Társaság szervezeti felépítése: Székhely egyben telephely: 6300 Kalocsa, Obermayer tér 9. Fióktelep: 6728 Szeged-Öthalom, Külterület 7. Társaság ügyvezetője: december 31-ig Dr. Kapitány József január 1-től /a mérleg készítéskor/ Timár Zoltán. Felügyelő Bizottság: 1. Nagy Béla 2. Dr. Berecz Loránd 3. Dr. Bóta Zoltán Könyvvizsgálat: BETA-AUDIT Kft., Benedek József okl. könyvvizsgáló 1035 Budapest, Miklós tér 2. A Társaságnál a Gt bekezdése értelmében taggyűlés nem működik, ennek hatáskörét az Alapító gyakorolja.

3 A mérleg és eredmény kimutatás kiállításáért felelős: Takácsné Mihálkó Rózsa Regisztrációs száma: PM rsz.: Elkészitésében közreműködött: Hernádi Károlyné Regisztrációs száma: PM rsz: A Társaság képviseletére és a beszámoló aláírására jogosult személyek: Timár Zoltán ügyvezető igazgató Takácsné Mihálkó Rózsa gazdasági vezető 2. A számviteli politika főbb vonásai A Társaság a évi C. törvény előírásainak megfelelően saját számviteli politikájában, szabályzataiban, írásban rögzítette adottságainak, körülményeinek leginkább megfelelő, a törvény végrehajtását, meghatározó módszereket és eszközöket. Így többek között mit tekint az értékelés szempontjából lényegesnek, jelentősnek, továbbá a törvényben biztosított választási, minősítési lehetőségek közül mit és milyen feltételek fennállása esetén alkalmaz. A Társaság a törvény előírásainak megfelelően rendelkezik az alábbi szabályzatokkal: Számviteli politika Értékelési szabályzat Leltározási szabályzat Pénzkezelési szabályzat Számlarend A számviteli törvény 14 (7) bekezdésében foglalt értékhatárok melyek a saját előállítású termékek önköltségének megállapítását szabályozzák nem teszik szükségessé az önköltség számítási szabályzat elkészítését. A saját előállítású készletek önköltségét a Társaság utókalkulációval a szűkített önköltségből állapítja meg. A évi C. törvény, valamint a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. tv. időközi módosításait figyelembe véve a Társaság szabályzatain átvezette (pontosította) az indokolt változásokat, illetve beszámolója készítésénél figyelembe vette. Közhasznúsági beszámolóját a Társaság a Kormány 224/2000. (XII. 19.) a számviteli törvény szerint egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló Kormány rendelet előírásai szerint késztette el. A Társaság január 01-től az államilag elismert növényfajták, fajtafenntartó nemesítésének költségeit aktiválja, a számviteli politikában rögzített elvek szerint. A Társaság vagyonában, gazdasági tevékenységében bekövetkezett változásokat a kettős könyvvitel szabályai szerint számolja el és mutatja ki könyveiben. Számviteli mérlegét a törvény ainak előírásai szerint annak 1. sz. melléklet A változata, eredmény kimutatását a törvény 2. számú mellékletének B változata szerint készíti el. A Társaság, működési formájából eredően közhasznú eredménykimutatást is készít a vállakozási és közhasznú tevékenységek bevételei és ráfordításai, valamint a tevékenységek eredményeinek elkülönített kimutatása érdekében. A mérlegbeszámoló készítésének időpontja a Társaság számviteli politikája szerint március 31.

4 II. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK 1. Eszközök összetételének alakulása (eft) Eszközök Változás Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Befektetett eszközök összesen: Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Forgóeszközök összesen: Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: a) Az immateriális javak könyv szerinti nettó értéke növekedett eft-tal év(eft) 2008.év(eFt) Új beszerzés Kísérleti fejlesztés értéke- új fajták előállítása Fajtafenntartó nemesítés Összes növekedés: Értékcsökkenés Változás: Növényfajták Ráfordítások összesen Nemesítés (e Ft) év év Délibáb Sláger KDE 05-4 (Delikát) KFC 04-1 (Jubileum) Szikra (új beadvány) Felálló törzs Csüngő törzs Csípmentes törzs Jedlik (befejezetlen) ÚJ FAJTÁK előállítása összesen:

5 Kísérleti fejlesztések záró állománya: e Ft-ban Délibáb KDE 05-4 (Delikát) - KFC 04-1 (Jubileum) - Sláger - Szikra (új beadvány) Felálló törzs Csüngő törzs Csípmentes törzs Befejezetlen fejlesztések (Jedlik) Összesen: Fajtafenntartó nemesítés e Ft-ban Globál 300 Kaldóm 600 Kalorez 600 KM cseresznye Kalocsai Szegedi Szegedi Államilag elismert fajtákra összesen: b. Ingatlanok A Társaság áttekintette az ingatlanok értéknyilvántartását és megállapította, hogy az értékhelyesbítéssel módosított ingatlan értékek az előző évekhez viszonyítva lényegesen nem változtak, így külső értékbecslés nem volt indokolt. Ingatlan beruházás nem történt. Az értékcsökkenés évi értéke eft. c) Termelő berendezések, gépek, járművek nettó értéke csökkent eft-tal. Bruttó értéknövekedés: beszerzések 24 eft Bruttó értékcsökkenés: Értékcsökkenés Nettó érték csökkenés eft eft eft d) Egyéb gép-, berendezés nettó értékének csökkenése 1.342eFt-tal. Bruttó értéknövekedés: beszerzések 175 eft Értékcsökkenés Nettó érték csökkenés: eft eft

6 e) A Tárgyi eszköz beruházások értéke évben 546 eft volt. Ez az összeg tartalmazza a kis értékű tárgyi eszközök beszerzését, amelyek a tárgyévben értékcsökkenésként egy összegben leírásra kerültek. Tekintettel a nehéz pénzügyi helyzetre saját erőből nem terveztünk beruházást. Az eszközök bruttó értékének és értékcsökkenésének évi változását az 1. és a 2. számú mellékletek tartalmazzák. Tárgyi eszköz beruházások értéke Ft-ban Megnevezés Érték 111 Bérprogram Vírusírtó Hőmérő Kávédaróló, sz.háló Hűtőszekrény, iratmegsemm Számitógép, nyomtató Összes tárgyi eszköz beszerzés f) A befektetett pénzügyi eszközök állománya 40 eft. Az elmúlt évhez viszonyítva 55 eft-tal csökkent. Részesedés állomány összértéke (Kalocsai Fűszerpaprika Zrt.) 40 e Ft g) Forgóeszközök értéke, e Ft-tal csökkent Készletváltozás (e Ft) Megnevezés Csökkenés Anyagok 32 Befejezetlen termelés 999 Késztermékek Árúk Készletek összesen: Készletváltozás: Követelések (e Ft) Csökkenés Növekedés Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Egyéb Követelések állomány változása:

7 Értékpapírok és pénzeszközök állománya (e Ft) Változás Értékpapírok Pénzeszközök Állományváltozás (növekedés) A készleteknél a befejezetlen termelés csökkenését az őrlemény félkész termék kisebb mennyiségben történt előállítása okozza. A követelések esetében a TIG felé értékesített vetőmag ellenértéke 2008.december hónapban realizálódott pénzügyileg. Nem volt lehetőségünk felesleges pénzeszközeinket értékpapírba fektetni, mivel pénzeszközeink egy része felhasználásra került kutatás-fejlesztésre, másik része a folyamatos működés biztosítása érdekében. Az elszámolt pályázati források teljesítésre kerültek: a Jedlik e Ft os végelszámolásával. Komoly likviditási problémáink adódtak, tartalékainkat kimerítettük, jelentős elmaradt kötelezettségeink keletkeztek a költségvetés felé. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) állománya szerint (Ft): Megoszlása, esedékesség szerint. 90 napon belül; nap; nap; 361 napon túli Vevőkövetelésre elszámolt értékvesztés összege (Ft) nap 361 nap után Az elszámolt értékvesztés részletezése: Vevő Számlaszám Értékvesztés mértéke Összege Delikát 93 Kft. K-636/ % Ft Értékvesztés összesen: Ft A vevőkkel szembeni követelések összetétele a nap közötti követelések a tavaszán értékesített vetőmag árának ki nem egyenlítéséből adódik. Az adósokat felszólítottuk a tartozásuk kiegyenlítésére. A 360 napon túli követelések behajtására a jogi intézkedéseket megtettük, melynek következtében Ft a mérlegkészítés időszakában pénzügyileg teljesítésre került. Az említett követelésre elszámolt értékvesztés visszaírásra került Ft összegben. Vevőkövetelés állományunk eft-tal csökkent a gazdasági évhez viszonyítva. Aktív időbeli elhatárolások állománya 202 eft-tal csökkent.

8 2. Források összetételének alakulása (eft) Változás Jegyzett tőke Tőketartalék Lekötött tartalék Eredménytartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tőke összesen Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettség összesen Passzív időbeli elhatárolás FORRÁSOK ÖSSZESEN a) Saját tőke összege eft, ebből eft a évi veszteség összege. b) A hosszúlejáratú hitelállomány december 31-én e Ft. Az Európaterv utolsó részlettel e Ft a rövidlejáratú kötelezettségek között és e Ft rövidlejáratú forgóeszközhitel is szerepel, mint éven belüli kötelezettség. Lekötött tartalékok bemutatása jogcímenként: Kutatás-fejlesztésre lekötve: eft december 31.-ig lekötve eft Lekötött tartalék és eredménytartalék változás évben e Ft Eredménytartalék Lekötött tartalék Tőke tartalék 1. Lekötött tartalék átvezetése évi eredmény Eredménytartalék lekötése kutatás fejlesztésre évi 3. Lekötött tartalék 2008.évi feloldása 2007.évi 2005.évi évi változás nyitó évi záró állomány

9 c) Rövid lejáratú kötelezettségek Európaterv Agrárhitelből 2008-ben eft-ot fizetett vissza Társaságunk. Rövid lejáratú kötelezettségek alakulása (eft): Változás - Szállítók Jövedelemmel kapcsolatos elszámolások Kölcsönök és hitelek miatti kötelezettség Egyéb kötelezettségek Összesen: A szállítói állományt a december hónapban felmerült évre áthúzódó üzletviteli szolgáltatások díjai, alvállalkozói és közüzemi szolgáltatói díjak teszik ki. d) A passzív időbeli elhatárolások (e Ft) A passzív időbeli elhatárolások állománya A tárgyévi változás összege eft. A passzív időbeli elhatárolások állományokat összetétele: eft Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek ráfordított passzív elhatárolása Halasztott bevételek: Összesen: Vagyoni helyzet alakulása Eszközök és források állományának megoszlása %-ban. Eszközök Nyitó e Ft Arány % Záró állomány e Ft Arány % Befektetett eszközök Forgóeszközök Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen

10 Források Nyitó e Ft Arány % Záró állomány e Ft Arány % Saját tőke Kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Források összesen A Társaság vagyona összességében csökkent eft-tal. A befektetett eszközök aránya 4%-kal nőtt, míg a forgóeszközök aránya 4 %-kal csökkent, az aktív elhatárolások aránya %-osan nem értékelhető. A források záró állományának összege természetesen azonos az eszközökkel, belső arányaiban és összetételében a saját tőke csökkenése 7 %, míg a kötelezettségek aránya 7 %-os növekedést mutat. Javaslat az adózott eredmény felhasználására: Az adózott eredményt e Ft-ot a Társaság eredménytartalékba helyezi. Értékvesztések alakulása: Félkész termékek értékvesztése: Félkész termékre és befejezetlen termelésre értékvesztést évben nem számoltunk el. Vetőmag készlet értékvesztése: Vetőmagkészletünkre évben értékvesztést nem számoltunk el gazdasági évben is megtörtént a készletek minőségének felülvizsgálata, a jelenlegi készletállomány mint mennyiségileg, mint minőségileg a valós állapotot mutatja. Követelések értékvesztése: évi nyitó 188 eft Tárgyévi értékvesztés 48 eft Visszaírás 140 eft évi záró állomány 96 eft Értékhelyesbítések alakulása: Nem változott a korábbi években elszámolt érték.

11 III. EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK 1. A és évi B változatú eredménykimutatás adatainak összehasonlítása (eft) Tétel megnevezése Változás Bevételek Értékesítés nettó árbevétele Saját termelésű készletek állománynövekedése Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek Kiadások Saját termelésű készletek állománycsökkenése Anyagi jellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások VÁLLALKOZÁS EREDMÉNYE A Társaság évi vállalkozási eredményét a kiadások e Ft-os növekedése és a bevételek e Ft-os csökkenése idézte elő, így az adózás előtt /mérleg szerinti/ eredmény eft lett az előző évi 584 e Ft-tal szemben. Átlagbér alakulása: Állománycsoport Átlag létszám (fő) Bérköltség 2007 (eft) Átlagbér eft/fő/év Tény Terv Alkalmazott Fizikai Összesen Egyéb bérek Mindösszesen: A Társaság a évre a tulajdonos által engedélyezett bérszínvonalat (1.845 eft/fő/év) nem lépte túl.

12 Bérköltségen felül az állományba tartozó dolgozóknak kifizetett egyéb személyi juttatások. eft Összesen Ebből fizikai Nemesítői díjak Fajtajutalék Étkezési hozzájárulás Saját gépjármű használat Betegszabadság Munkába járás költségei Napidíjak Végkielégítés - - Beiskolázási támogatás Vállalkozást terhelő táppénz Egyéb Összesen: Egyéb személyi jellegű (e Ft) Állományba tartozó Állományon kívüli: Egyéb személyi jellegű összesen: Személyi kifizetések az állományba tartozó dolgozóknál együttesen évben 421 eft /fő/ év jövedelmet jelentettek. Állományon kívüliek részére történő kiadások között szerepel 848 eft nemesítői díj, valamint alkalmi munkavállalók részére kifizetett összeg 408 e Ft és a választott tisztségviselők részére kifizetésre került tiszteletdíj e Ft. Az egyéb rovatban hűség jutalom e Ft, segély kifizetés 171 e Ft, valamint 153 e Ft reprezentációs költség szerepel.

13 és a év adatainak összehasonlítása a közhasznú eredménykimutatás szerint (eft) Eltérés Közhasznú tevékenység összes bevétele Közhasznú célú támogatás Pályázatos támogatás Közhasznú tevékenység árbevétele Egyéb bevétel Aktivált saját termelésű termék Közhasznú tevékenység összes ráfordítása Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Anyagjellegű ráfordítások Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordítása Rendkívüli ráfordítások Közhasznú eredmény Vállalkozási tevékenység bevétele Vállalkozási tevékenység ráfordításai összesen Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordítása Rendkívüli ráfordítások Vállalkozási tevékenység eredménye Vállalkozás eredménye Aktivált saját teljesítmények értéke (eft) Saját Hozam Értékesítés Aktivált saját termelésű bevétel önköltsége teljesítmény értéke termék felh. Közhasznú tevékenység Palántanevelés Fp. elit termesztés Fp. nemesítés Mezei leltár Vetőmagüzem Összesen: Saját előáll. eszk. akt. értéke MIDÖSSZESEN

14 Vállalkozási tevékenység Szolgáltatások Repcetermesztés Borsótermesztés Fp. szárítóüzem Fp. őrlőüzem Mezei leltár Összesen: MINDÖSSZESEN: IV. EGYÉB INFORMÁCIÓK évi pályázatokkal, támogatásokkal kapcsolatos információk: 2008-ban kutatási-fejlesztési tevékenység finanszírozására nem volt lehetőségünk pályázatot nyerni. Az MNV Zrt. részéről kaptunk a már felmerült kutatási, nemesítési és fajtafenntartási költségeink megtérítéseként e Ft-ot. 2. Likviditás A Társaság likviditása a tárgyidőszak első felében folyamatosan biztosított volt a bevételek és kiadások ütemezése miatt. Az év második felében már nehézségekkel küzdöttünk, Likviditási mutatók alakulása: Forgóeszközök Likviditás I ,9 Rövid lejáratú kötelezettségek Forgóeszközök - készlet Likviditás II ,8 Rövid lejáratú kötelezettségek 3. Minőségbiztosítás Az ISO 9001:2000 Magyar Szabvány auditálása decemberében megtörtént, így január 1.-től az új minőségbiztosítási rendszer van érvényben, mely kiterjed a biotermékekre is. Az évközi auditálás sikeresen megtörtént.

15 4. Export tevékenység A Társaság évben eft értékben értékesített exportra az alábbi bontásban: EU-n belül Szlovákia eft EU-n kívül Horvátország Összesen: eft eft 5. Környezetvédelem A környezetvédelmi előírásokat a Társaság betartotta. Veszélyes anyagokat, (vegyszer, növényvédőszer) és hulladékait megfelelően kezeli, tárolja. A kutatási munkához valamint a laborvizsgálatokhoz szükséges vegyszereket felhasználásukat közvetlenül megelőzően szerzi be Társaságunk és általában fel is használja a vásárolt mennyiséget. Veszélyes hulladékokat előállító üzemmel nem rendelkezünk. A kutatáshoz, szántóföldi növénytermesztéshez, vetőmagelőállításhoz az előírásoknak megfelelő összetételű és mennyiségű vegyi anyagok kerültek felhasználásra, szakember irányításával. Az őrlemény és vetőmag csomagoláshoz használt anyagok után a környezetvédelmi termékdíjat a Társaság a szállítóval történt megállapodás alapján beszerzéskor a számla összegében megfizette. A talajba veszélyes anyag hulladék nem került. A nyers csöves paprika feldolgozásához felhasznált mosóvíz elvezetése zárt rendszerben, az előírásoknak megfelelően történt. 6. Felügyelő Bizottság tagjainak, valamint a könyvvizsgáló cég javadalmazása évben Felügyelő Bizottság elnöke Felügyelő Bizottság tagjai Könyvvizsgálat Ft/hó Ft/hó Ft/hó + ÁFA Kalocsa, április 29. A évi Beszámolót készítette: Takácsné Mihálkó Rózsa mérlegképes könyvelő PM rsz.:161511

16 1. sz. melléklet Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása évben ezer Ft-ban Jogcím Immateriális javak Ingatlanok Műszaki berendezések Egyéb gépek Tárgyi eszköz összesen évi nyitó Növekedések Új beszerzés Saját előállítás Egyéb Növekedés összesen Nyitó + növekedés összesen Csökkenések Eladás Selejtezés Egyéb Aktiválás Csökkenés összesen évi záró

17 2. sz. melléklet Immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének változása évben ezer Ft-ban Jogcím Immateriális Ingatlanok Műszaki berendezések Egyéb gép és Összesen javak és felszerelések berendezés évi nyitó Növekedések Terv szerinti lineáris Terv szerinti teljesítmény arányos Terven felüli Egyéb Növekedés összesen Nyitó + növekedés összesen Csökkenések Eladás Selejtezés Egyéb Csökkenés összesen évi záró

18 3. sz. melléklet L E L T Á R A év december 31-én nyilvántartott ráforditások aktiv időbeli elhatárolása Számla Megnevezés Bizonylatszám Összege Lejárat (Ft) Magyar Posta Nyrt. BF-8/ Magyar Posta Nyrt. BF-44/ MHKk Közlönykiadó Kft. BF-428/ Városi Közművel. Int. BF-442/ Aegon Mo. Zrt. BF-429/ Mediteam Kft BF-460/ Raabe Tanácsadó Kft P-727/ Összesen

19 4. sz. melléklet L E L T Á R a év december 31-én passzív időbeli elhatárolások záró állománya Számla Megnevezés Bizonylatszám Összege Lejárat (Ft) T-SYSTEMS BF-25/ Démász Zrt. BF-27/ Démász Zrt. BF-28/ Démász Zrt. BF-29/ Kalocsavíz Kft. BF-17/ Kalocsavíz Kft. BF-18/ Égáz-Dégáz Zrt. BF-20/ Égáz-Dégáz Zrt. BF-22/ T-SYSTEMS BF-510/ Invitel Zrt. BF-24/ Gabonatermesztési Kht. BF-42/ RAABE TAN. KFT. BF-47/ OTP Bank 016/ Kámán Károly P-21/ PAROLA-2000 BT. P-8/ DÉMÁSZ ZRT BF-509/ VETMA KHT BF-32/ VODAFONE BF-06/ DÓZSA KAMILLA BF-07/ LOCAL PATROL KFT BF-12/ VOLÁN TRANS KFT BF-13/ VOLÁN TRANS KFT BF-14/ KÖVICE FELÜGY. BF-19/ SZEGEDFISH KFT BF-26/ AEGON MO. BF-76/ BÉKÉS M. MG. SZAKIG. HIV. BF-40/ Tárgyévi bevéltelek elhatárolása Halasztott bevételek (fejlesztési célú) Térítés nélküli eszközátvétel Összesen

20 5. sz. melléklet L E L T Á R a év december 31-én passzív időbeli elhatárolásként kimutatott bevételekről Számla Megnevezés Kelte Összege Megjegyzés (Ft) Cukor Term. OSZ KF-1008/2007 Cukor Term. OSZ KF-1008/2007 Összesen:

21 6. sz. melléklet L E L T Á R a év december 31-én nyilvántartott rövidlejáratú külföldi vevő követelésekről Számla Megnevezés Bizonylatszám Összege Lejárat AGROHOBBY EXP-7/ ,43 euró Ft évre elszámolt árfolyam nyereség Ft Ft pénzügyi teljesítés Összesen FT

22 7. sz. melléklet L E L T Á R A év december 31-én nyilvántartott rövidlejáratú belföldi vevő követelések Számla Megnevezés Bizonylatszám Összege Lejárat (Ft) CENTRÁL GEO KFT KF-1057/ DR. KAPITÁNY JÓZSEF KF-1070/ JESSY BT. K-772/1/ KALO-TÁP KFT KF-1068/ KOVÁCS ISTVÁNNÉ K-621/ DELIKÁTES 93 K-636/1/ értékvesztés (Delikátes 93) Összesen külföldi vevő követelés (6. számú melléklet) Összes vevőkövetelés

23 8. sz. melléklet L E L T Á R a év december 31-én nyilvántartott bevételek aktív időbeli elhatárolása Számla Megnevezés Bizonylatszám Összege ( Ft) TB 1%-os visszatérítés, Lakásépítési törlesztés IV. évi ERSTE LEKÖTÖTT BETÉT KAMATA Összesen Lejárat

24 9. sz. melléklet L E L T Á R A év december 31-én nyilvántartott rövidlejáratú szállítói kötelezettségekről Számla Megnevezés Bizonylatszám Összege Lejárat (Ft) AGRÁRMARKETING CENTRUM BF-511/ BAKACSI GÉZÁNÉ BF-464/ BER-ÉP GÉP KFT BF-504/ CASE TO CASE BT. BF-324/ DÉMÁSZ ZRT BF-55/ DÓCZI CSABA BF-472/ ERSTE BEFEKT. ALAPOK 2008/ GABONATERM. KHT BF-507/ INTERDUNA IMPEX KFT BF-508/ VÁR.KOMMUN.INT. BF-505/ MÁK MAGYAR ÁLL. KINCSTÁR MG KFT. PRIMORDIUM KFT SOLTUB BT. SZEGEDFISH TÜV RHEIN. KFT ZSÓKA 2004 BT MÁK 1/2009 BF-465/2008 BF-502/2008 BF-423/2008 BF-506/2008 BF-458/2008 BF-492/ Összesen vevő túlfizetés (Németh Ferenc) ÖSSZESEN

25 A lekötött tartalék és tőketartalék bemutatása jogcímenként: Tőketartalék részletezése: évi támogatások kapott pénzeszközök évi lekötött tartalék feloldása évi lekötött tartalék feloldása évi lekötött tartalék feloldása évi lekötött tartalék feloldása évi hitel miatti feloldás évi lekötött tartalék feloldása évi Európa Agrár hitel feloldása Összesen:

26 Passzív időbeli elhatárolások között kimutatott halasztott bevételek záró állománya 2008.december 31. Támogatásból megvalósult eszközök értékének elhatárolása Ft-ban Szikra F1 fajta Csüngő tenyészkert támogatás Felálló tenyészkert nemesítés Tárgyi eszköz fejlesztés(magszárító, spirálozó, fénymásoló) Támogatás vegyifülke Támogatás Laborépület Támogatás Laborbútor Meteorológiai Állomás Szárítószalag Gőzborotva Bérprogram Vágódaráló (térítés nélküli átvétel) Összesen: Állományváltozás bemutatása E Ft-ban Nyitó Támogatásból megvalósított új eszközök 0 értéke Térítés nélküli átvétel 0 Elhatárolásból visszavezetés elszámolt értékcsökkenés arányában Záró állomány

27 Egyéb bevételek részletezése december 31. Főkönyvi szám Megnevezés Összeg 9612 Opel C. eladás, term.daráló Értékesitett immat. tárgyi eszk Utánvétes csomag postaköltsége Bérleti díjak TB 1 % visszatérítés CENTRÁL GEO kártérités Egyéb bevételek összesen Köv. elsz. értveszt. visszairás KHT TÁMOG. KUT. KTGEK ELLENTÉT Jedlik Ányos rezisztencia nemesítés támogatás Innovációs támogatások Kutatási tevékenység, támogatás összesen Kamattámogatás Kamat támogatás Földalapú növ. term. tám Szántóföldi célp. támogatás Egyéb támogatások összesen 9691 Különféle egyéb bevételek Különféle egyéb bevételek Különféle egyéb bevételek összesen 96 Egyéb bevételek összesen Eredménykimutatás tétele e Ft Rendkivüli ráforditásaink és bevételeink alakulása: A rendkivüli ráforditások jelentős részét a Spice Szövetkezet behajthatatlan tartozása tette ki 128 e. Ft értékben, valamint a Primordium Kft felé tett követelés elengedési nyilatkozatunk alapján 96 e. Ft. A Dél-alföldi Regionális Nyugdijbiztositási Igazgatóság által megitélt - üzemi balesetet szenvedett Mészáros Zsolt részére - folyamatosan történő társadalombiztositási ellátáshoz való hozzájárulás összege évben 136 e. Ft. Rendkivüli bevételeink között szerepel a támogatási forrásból megvalósult tárgyieszköz beszerzések évi elszámolt értékcsökkenés arányos részének visszavezetése, amely 713 e. Ft. Valamint az 1 és 2 Ft-os pénzérmék megszűnése miatt kerekitések elszámolása.

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához I. Általános tudnivalók A kiegészítő melléklet a Re-Kom Nonprofit Kft 2012. január 01.-től 2012.

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

MÁV INFORMATIKA ZRT.

MÁV INFORMATIKA ZRT. MÁV - CSOPORT Egységes kiegészítő melléklet MÁV INFORMATIKA ZRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. 1/43 Tartalomjegyzék I Általános kiegészítések 5 I.1 A vállalkozás bemutatása 5 I.2 A Társaság által alkalmazott

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. 2011.

Részletesebben

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI

Részletesebben

Tartalom 1 A Társaság bemutatása... 2 2 A Társaság számviteli politikájának ismertetése... 3 2.1 Amortizációs politika... 3 2.2 Értékvesztés... 3 2.3 Céltartalék képzés... 4 2.4 A számviteli politika egyéb

Részletesebben

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009 Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 21 Tel..,Fax: 6-28-422-9 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 29. május 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Kalória

Részletesebben

2 / 24 I. A vállalkozás vagyoni, pénzügyi helyzetének bemutatása A kft. vagyoni helyzetére, pénzügyi likviditási helyzetére valamint a jövedelmezőségére vonatkozó átfogó elemzést az 5. számú táblázat mutatószámai

Részletesebben

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. A Társaság bemutatása... 4 2. Számviteli Politika meghatározó elemeinek

Részletesebben

PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 8400. Ajka, Móra Ferenc u. 26. Kiegészítő melléklet A 2009. évi Éves beszámoló -hoz

PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 8400. Ajka, Móra Ferenc u. 26. Kiegészítő melléklet A 2009. évi Éves beszámoló -hoz PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 8400. Ajka, Móra Ferenc u. 26. Kiegészítő melléklet A 2009. évi Éves beszámoló -hoz 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános jellegű kiegészítések 1.1. Céginformációs adatok 1.2.

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2014. április 10. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 2 4 2 0 0 4 9 3 7 0 1 0 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 7 0 1 Cégjegyzék száma ÉNYKK Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Adószám: 11150800-2-09 Cégjegyzék szám: 09-10-000135 4034 Debrecen, Hét vezér u. 21. Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE [VÍZ AZ ÉLET FORRÁSA!] Beszámolási

Részletesebben

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Statisztikai számjel: 23314115-3600-113-17 Cégjegyzék száma.17-09-008567 2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Keltezés: A vállalkozás vezetője 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Készült: Szekszárdon, 2015.

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G zrt.

K O P I N T - D A T O R G zrt. K O P I N T - D A T O R G zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2009. XII. 31. Budapest, 2010. április 15. Tartalom 1. Általános rész... 3 1.1. A Számviteli Politika... 4 1.2. A számviteli alapelvek... 4 1.3. A KOPINT-DATORG

Részletesebben

2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK

2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK ÁBRÁND-TEXTIL Kft. Sátoraljaújhely./2013. Az ÁBRÁND-TEXTIL Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Sátoraljaújhely, 2013. január 21. Kocsi

Részletesebben

MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7.

MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7. Adószám: 10984811-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, Cégjegyzék szám: 01-09-365537 MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7. Kiegészítő melléklet 2013 Fordulónap: 2013.

Részletesebben

A Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. 2013. ÉVI közhasznúsági jelentése

A Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. 2013. ÉVI közhasznúsági jelentése A Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. 2013. ÉVI közhasznúsági jelentése 1. Számviteli beszámoló A Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. beszámolójának mérlegét, illetve eredmény-levezetését a Számviteli törvény, illetve

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: 2. A cég rövidített elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Kft 3. A cég székhelye: 1113 Budapest,

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése 14125979-9603-113-18 1/2. oldal Statisztikai számjel 18-09-107574 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 22102286-9003-572-03 Statisztikai számjel 03-09-118363 Cégjegyzékszám Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. MÉRLEG Eszközök (aktívák) Adatok

Részletesebben

2 3 4 5 6 7 BUDÉP Budai Épületfenntartó Kft. 1027 Budapest Frankel Leó u. 5. Kiegészítő melléklet A 2008. január 01. 2008. december 31. éves beszámolóhoz a 2000. évi C. tv. a számvitelről előírása alapján

Részletesebben

A Shopline-webáruház Nyrt.

A Shopline-webáruház Nyrt. A. (korábbi nevén Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.) 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója Jóváhagyta a a Társaság 2013. április 24-i éves közgyűlése. H-1097 Budapest,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2013. december 31-i mérlegbeszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2013. december 31-i mérlegbeszámolóhoz Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Sopronkőhida Kiegészítő melléklet a 2013. december 31-i mérlegbeszámolóhoz Keltezés: Sopronkőhida, 2014.03.17. --------------------------------------- a vállalkozás

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 11960245-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-685303 PartnerGroup Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2040 Budaörs, Gyár utca 2. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2012. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet. a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2012. évi éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2012. évi éves beszámolóhoz 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK II. AZ ÉVES BESZÁMOLÓ

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye:

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye: 2 3 4 4 5 0 7 9 6 4 2 0 1 1 4 0 1 statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 1 1 3 cégjegyzékszám Óbudai Vagyonkezelő Zrt. A vállalkozás megnevezése 1033. Budapest, Szentlélek tér 7. A vállalkozás címe 2014 ÉVES

Részletesebben