Könyvvizsgálati alapismeretek tananyag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Könyvvizsgálati alapismeretek tananyag"

Átírás

1 Könyvvizsgálati alapismeretek tananyag 2007

2 1. A könyvvizsgálatra vonatkozó jogszabályi rendelkezések 1.1. A gazdasági társaságokról szóló törvény fıbb elıírásai A évi IV. törvény a gazdasági társaságokról III. fejezete foglalkozik a könyvvizsgálóval ill. a könyvvizsgálattal kapcsolatos elıírásokkal. A gazdasági társaságok könyvvizsgálót választanak abban az esetben, ha a számviteli törvény a könyvvizsgálati szolgáltatás igénybevételét kötelezıvé teszi számukra, vagy a társasági szerzıdés egyébként azt elıírja. Ezen kívül kötelezı a könyvvizsgáló választása, ha azt törvény a köztulajdon védelme érdekében elıírja. A gazdasági társaságokról szóló törvény átalakulás esetén is elıírja, hogy a vagyonmérleg tervezetet és a vagyonleltár tervezetet könyvvizsgálóval ellenıriztetni kell és ezt a feladatot a társaság választott könyvvizsgálója nem végezheti. Az átalakulást követıen létrejött, jogutód gazdasági társaság könyvvizsgálójává pedig, - a cégbejegyzéstıl számított három évig nem választható meg az a könyvvizsgáló, aki az átalakulási vagyonmérleg tervezeteket ellenırizte. A gazdasági társaság legfıbb szerve jogosult a könyvvizsgáló megválasztására és a könyvvizsgálóval kötendı szerzıdés lényeges elemeinek maghatározására. A társaság könyvvizsgálójává az választható, aki a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által vezetett nyilvántartásban szerepel. Nem lehet könyvvizsgáló a gazdasági társaság alapítója ill. tagja, vezetı tisztségviselıje, a felügyelı bizottság tagja, valamint ezek közeli hozzátartozója, élettársa. A társaság munkavállalója sem választható meg könyvvizsgálónak a munkaviszony fennállása alatt és az azt követı három évig. Könyvvizsgáló társaság megválasztása esetén a szerzıdésben meg kell nevezni a feladat elvégzéséért felelıs személyt, aki a könyvvizsgáló cég tagja, vezetı tisztségviselıje vagy alkalmazottja. A könyvvizsgálót határozott idıre, de legfeljebb öt évre kell megválasztani. A könyvvizsgálói megbízást a megválasztást követı kilencven napon belül írásban, szerzıdés aláírásával kell véglegesíteni. Az új társasági törvény szerint a könyvvizsgáló megbízatásának idıtartama nem lehet rövidebb, mint az ıt megválasztó taggyőléstıl ( közgyőléstıl) az üzleti év számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadó taggyőlésig ( közgyőlésig ) terjedı azon idıszak, amelynek a felülvizsgálatára megválasztották. A könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzésérıl és ennek során annak megállapításáról, hogy a társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, megbízható és valós képet ad a vagyoni és pénzügyi helyzetrıl, a mőködés eredményérıl. A gazdasági társaság könyvvizsgálója nem alakíthat ki olyan szakmai együttmőködést a társaság ügyvezetésével, amely a könyvvizsgálati feladat pártatlan elvégzését veszélyeztetheti. 1. oldal

3 A könyvvizsgáló a feladat elvégzése érdekében jogosult betekinteni a társaság könyveibe, felvilágosítást kérhet a munkavállalóktól, vezetı tisztségviselıktıl, megvizsgálhatja a társaság bankszámláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését, szerzıdéseit. A társaság legfıbb szerve ( taggyőlés, közgyőlés ) csak a könyvvizsgáló véleményének ismeretében dönthet a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyásáról, ezért a gazdasági társaságokról szóló törvény ezen ülés alkalmával elı is írja a könyvvizsgáló kötelezı jelenlétét. A számviteli törvény szerinti beszámoló a taggyőlés összehívása nélkül nem fogadható el, ez esetben a tagok ülése nem váltható ki az írásban vagy egyéb módon tett jognyilatkozattal. A jelentıs mértékő vagyoncsökkenés tényszerő megállapítása vagy várható bekövetkezése esetén a könyvvizsgáló köteles a gazdasági társaság legfıbb szervét összehívni és ezt követıen a jogszabályok által megkívánt döntések meghozatalát ellenırizni. A társaság könyvvizsgálója nem hívható vissza sem a független könyvvizsgálói jelentésben tett megállapítások miatt, sem abban az esetben, ha megtagadja a számviteli törvény szerinti beszámolóhoz kapcsolódó könyvvizsgálói záradék kiadását. A könyvvizsgáló köteles a gazdasági társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megırizni A számviteli ( évi C. ) törvény könyvvizsgálattal kapcsolatos szabályai A számviteli törvény szerinti beszámolás, könyvvezetés A vállalkozások az üzleti év zárását követıen a számviteli törvényben meghatározott könyvvezetéssel alátámasztott - beszámolót kötelesek készíteni. A beszámolónak megbízható és valós képet kell adnia a vállalkozó vagyonáról, annak összetételérıl, pénzügyi helyzetérıl és tevékenysége eredményérıl. A beszámoló formája az éves nettó árbevétel nagyságától, a mérleg fıösszegétıl, a foglalkoztatottak létszámától ill. mindezek határértékétıl függ. A kettıs könyvvitelt vezetı vállalkozások üzleti évrıl készítendı beszámolója lehet : - éves beszámoló - egyszerősített éves beszámoló - konszolidált éves beszámoló. ( Egyszeres könyvvitellel alátámasztott egyszerősített beszámolót csak azon szervezetek készíthetnek, amelyeknek a számviteli törvény ezt lehetıvé teszi. Ez a beszámoló nem esik könyvvizsgálati kötelezettség alá. ) Éves beszámolót köteles készíteni minden kettıs könyvvitelt vezetı vállalkozás, amennyiben nem jogosult az egyszerősített éves beszámoló készítésére. 2. oldal

4 Egyszerősített éves beszámolót készíthet a kettıs könyvvitelt vezetı vállalkozó, ha két egymást követı üzleti évben a beszámolók adataiból megállapíthatóan a következı három mutatóérték közül legalább kettı nem haladta meg az alábbi határértéket : - a mérleg-fıösszeg az 500 millió forintot, - az éves nettó árbevétel az 1000 millió forintot, - az üzlet évben átlagosan foglalkoztatottak száma pedig az 50 fıt. Összevont ( konszolidált ) éves beszámolót is kötelesek készíteni az egy vagy több vállalkozóhoz főzıdı viszonyában anyavállaltnak minısülı vállalkozások. Az anyavállalati besorolásnak több ismérv alapján is megfelelhet egy adott vállalkozás. Pl. szavazati többség, a tisztségviselık kinevezésének joga, döntı befolyás, ellenırzés Könyvvizsgálati kötelezettség A 2000.évi C. törvény a számvitelrıl a számviteli szolgáltatások között nevesíti egyebek mellett a könyvvizsgálói tevékenységet is, azonban a könyvvizsgáló személyével ill. a könyvvizsgálói képesítéssel szembeni követelményeket külön törvény szabályozza. A törvény alapján a könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy a vállalkozó által készített éves beszámoló, egyszerősített éves beszámoló ill. konszolidált éves beszámoló ( továbbiakban beszámoló ) a számviteli törvény elıírásai szerint készült e és ennek megfelelıen megbízható és valós képet ad a vállalkozás vagyoni, pénzügyi helyzetérıl, a mőködés eredményérıl. A számviteli törvény minden kettıs könyvvitelt vezetı vállalkozónál kötelezıvé teszi a könyvvizsgálatot, kivéve azt az esetet, ha a vállalkozás éves ill. éves szintre átszámított nettó árbevétele az üzleti évet megelızı két üzleti év átlagában nem haladja meg az 50 millió forintot. Ez az értékhatár január 01.-tıl 100 millió forintra változik. A kisebb vállalkozások mentesítése mellett indokként elsısorban a könyvvizsgálat anyagi terheit lehet kiemelni, a könyvvizsgálati díjjal nincs arányban a piaci szereplık által hasznosítható információk megbízhatóságának javulásával elérhetı elıny mértéke. Abban az esetben, ha jogelıd nélkül alapított vállalkozónál az üzleti évet megelızı két üzleti év egyikének vagy mindkettınek a nettó árbevétel adatai hiányoznak vagy részben állnak rendelkezésre, akkor a tárgyévi várható éves nettó árbevételt és ha van a megelızı, elsı üzleti év éves ( éves szintre átszámított ) nettó árbevételét kell figyelembe venni. A nettó árbevétel miatti kivételezı szabályt nem alkalmazhatják azok a vállalkozások ahol a könyvvizsgálatot más jogszabály írja elı, továbbá a takarékszövetkezetek, a konszolidálásba bevont vállalkozások és a külföldi székhelyő vállalkozások magyarországi fióktelepei. A számviteli törvény szintén rögzíti, hogy könyvvizsgálatra a Magyar Könyvvizsgáló Kamara tagját vagy a kamaránál bejegyzett könyvvizsgáló társaságot lehet megválasztani. 3. oldal

5 Kötelezı könyvvizsgálat esetén a bejegyzett könyvvizsgálót vagy könyvvizsgáló társaságot az adott üzleti év mérleg-fordulónapja elıtt kell megválasztani. A kettıs könyvvitelt vezetı, cégjegyzékbe bejegyzett vállalkozások az elfogadott éves beszámolót, egyszerősített éves beszámolót ill. a konszolidált éves beszámolót, kötelezı könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékkal vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt kötelesek a cégbíróságon letétbe helyezni. A cégbíróságon letétbe helyezett beszámoló nyilvános okirat. A kettıs könyvvitelt vezetı vállalkozások a számviteli törvény szerinti ( éves, egyszerősített éves, ill. konszolidált) beszámolót, kötelezı könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékkal vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt kötelesek közzé tenni. A közzétételi kötelezettségnek azzal tesz eleget a vállalkozó, ha a fenti dokumentumokat megküldi az Igazságügyi Minisztérium Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálatának. Ha a vállalkozás beszámolóját könyvvizsgáló nem ellenırizte vagy kötelezı könyvvizsgálat esetén a záradék megadását elutasította, akkor a beszámoló minden részét el kell látni a következı szöveggel: A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva Könyvvizsgálói jelentés, könyvvizsgálói záradék A független könyvvizsgáló feladata a beszámoló valódiságának és szabályszerőségének felülvizsgálata, a számviteli törvény és a létesítı okirat elıírásai betartásának ellenırzése és ennek alapján a beszámolóról a könyvvizsgáló állásfoglalását tükrözı vélemény kialakítása, a beszámoló záradékkal való ellátása. A könyvvizsgálónak úgy kell végeznie a munkáját, hogy a könyvvizsgálat befejezésére határozott álláspontja legyen arra vonatkozóan, hogy a beszámoló a vállalkozó vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérıl megbízható és valós képet ad vagy nem ad és ha nem, akkor miért nem. A könyvvizsgáló a beszámoló felülvizsgálatáról - a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó könyvvizsgálói jelentést köteles készíteni és azt megbízójának átadni. A könyvvizsgálói jelentés tartalmával kapcsolatos követelményeket a számviteli törvény felsorolja. A független könyvvizsgálói jelentésnek tartalmaznia kell : - a könyvvizsgálói jelentés címét, továbbá címzettjét ; - a könyvvizsgálat tárgyát képezı beszámoló azonosítóit ( melyik vállalkozás, melyik üzleti évre vonatkozó, és milyen fordulónappal készült, milyen fıbb adatokat tartalmazó beszámolója ); 4. oldal

6 - a könyvvizsgálat hatókörének leírását, a könyvvizsgálat során alkalmazott standardok megjelölését ; - az elvégzett vizsgálatok jellegét, összefoglaló bemutatását ; - a könyvvizsgálói záradékban vagy a záradék megadásának elutasításában véleményt, határozott álláspontot arról, hogy a beszámoló megfelel e a számviteli törvényben foglaltaknak, továbbá egyéb, a könyvvizsgáló számára feladatokat meghatározó jogszabályok elıírásainak ; - esetleges figyelemfelhívó megjegyzést, - keltezés ; - a könyvvizsgálatért személyében felelıs könyvvizsgáló nevét, aláírását, kamarai bejegyzési számát. A könyvvizsgálói jelentés a megbízónak készül, a könyvvizsgálói záradékot pedig nyilvánosságra kell hozni. A könyvvizsgálói záradékban vagy a záradék megadásának elutasításában rögzített álláspontot a könyvvizsgáló a könyvvizsgálói jelentésben indokolja. A könyvvizsgálat során a mérlegben, eredmény-kimutatásban lévı adatok felülvizsgálata mellett a kiegészítı mellékletben rögzítetteket is ellenırizni kell. Meg kell állapítani, hogy a vállalkozás értékelési eljárásai helyesek e, figyelemmel voltak e a mérleg fordulónapját követı eseményekre, változásokra. Amennyiben ez nem megfelelı, a könyvvizsgálói jelentésben ezt is be kell mutatni. A törvény kötelezi a könyvvizsgálót arra, amennyiben jogszabálysértést állapít meg, vagy olyan tényrıl szerez tudomást, amely a vállalkozás helyzetét hátrányosan befolyásolja, haladéktalanul értesítse megbízóját, indokolt esetben pedig kezdeményeznie kell a felügyelıbizottság, igazgatóság vagy a társaság legfıbb szervének összehívását. A könyvvizsgáló munkáját a záradék megadásával vagy megtagadásával fejezi be. A könyvvizsgálói záradék a teljes nyilvánosságnak szóló jelentés, így a záradék igen tömör, semleges hangvételő és a számviteli törvényben rögzített szövegezéső. A záradék a könyvvizsgáló szakmai véleményezésétıl függıen többféle lehet. Ha a könyvvizsgáló a ( éves, egyszerősített éves, konszolidált éves ) beszámoló felülvizsgálata során azt állapítja meg, hogy a vállalkozó vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérıl a beszámoló megbízható és valós képet ad, törvénysértést, szabálytalanságot nem tapasztalt és ezért a beszámolóban foglaltakkal egyetért, hitelesítı záradékot ad. Hitelesítı a záradék, ha lényeges hiba bizonyíthatóan sem a könyvvezetésben, sem a beszámolóban nem található. A mérleg akkor hiteles, ha a beszámolót a számviteli törvény rendelkezései és a számviteli alapelvekben foglaltak szerint állították össze, valamint a mérleg a vagyoni és pénzügyi, az eredmény-kimutatás pedig a jövedelmi helyzetrıl megbízható és valós képet ad. A hitelesítı záradék szövegezése a számviteli törvény alapján : A könyvvizsgálat során a vállalkozó éves beszámolóját ( egyszerősített éves beszámolóját ), annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendı és megfelelı bizonyosságot szereztem arról, hogy az éves beszámolót ( egyszerősített éves beszámolót ) a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Az éves beszámoló ( egyszerősített éves beszámoló ) a vállalkozó vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérıl megbízható és valós képet ad. 5. oldal

7 Ha a könyvvizsgáló azt állapítja meg, hogy a beszámoló egészében vagy részben nem felel meg a számviteli törvény elıírásainak és a valóságnak, akkor a hitelesítı záradék helyett korlátozott vagy elutasító záradékot ad a záradék korlátozása vagy elutasítása okainak részletes feltüntetésével. Korlátozott a záradék, ha akár a könyvvezetésben, akár a beszámolóban olyan hiba vagy tévedés van, amely sért ugyan valamilyen törvényben rögzített számviteli elvet, de önmagában nem jelenti a beszámoló értékelhetıségének teljes elutasítását. Elutasító záradék kiadása indokolt abban az esetben, ha az alapvetı számviteli elvek olyan mértékben sérültek, ill. figyelmen kívül maradtak, amely a könyvvizsgáló megítélése szerint az objektív értékelhetıséget kizárja. Ha a könyvvizsgáló nem tud záradékot adni, mert a záradék kiadásához nem tudott elegendı és megfelelı könyvvizsgálói bizonyítékokat szerezni, akkor a záradék megadásának elutasítását tartalmazó könyvvizsgálói jelentés készül és ezt kell letétbe helyezni ill. közzétenni A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységrıl, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletrıl szóló (2007. évi LXXV. ) törvény fıbb fejezetei A törvény célja, hogy meghatározza a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálati tevékenység során alkalmazandó azon követelményeket, melyek biztosítják a tevékenység megfelelı ellátását. A törvény rendelkezéseit a nem jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátása során is alkalmazni kell. A évi LXXV. Törvényt ( késıbbiekben Kamarai Törvény )az Országgyőlés a június 11.-i ülésnapján fogadta el és a hatályba lépés dátuma bizonyos kivételekkel január 1. A jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységhez sorolja be a törvény a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló felülvizsgálatát, szabályszerőségének, megbízhatóságának, hitelességének tanúsítását valamint a gazdálkodó szervezetek alapításakor, átalakulásakor vagy jogutód nélküli megszőnésekor az adott esetre vonatkozó jogszabályban elıírt értékelési, véleményezési feladatok ellátását. A jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység mögött mindig valamely olyan jogszabály húzódik meg, mely elıírja a kötelezı könyvvizsgálói hitelesítést. A nem jogszabályi kötelezettségen alapuló egyéb szakmai szolgáltatások között a könyvvizsgálók által végezhetı egyéb tevékenységek kerültek felsorolásra. Ezek a következık: - a gazdálkodó szervezetek átvilágítása, értékelése; - pénzügyi, adó és járulék, vám, számviteli és kapcsolódó számítástechnikai, szervezési szakértıi tevékenység, szakvélemény készítése, tanácsadás; - igazságügyi könyvszakértıi tevékenység; - számviteli, ellenırzési, pénzügyi, könyvvizsgálói szakoktatás, továbbképzés, vizsgáztatás; - könyvviteli szolgáltatás. 6. oldal

8 Jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység mellett a kamarai tag könyvvizsgálók nem vehetnek részt olyan tevékenységben, amely veszélyezteti az objektivitást, a független állásfoglalást és ezáltal összeegyeztethetetlen a szakmai tevékenység ellátásával. A könyvvizsgálói feladatkörrel összeegyeztethetetlen tevékenységre vonatkozó szabályokat a Könyvvizsgáló Kamara alapszabálya részletezi. Jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet Magyarországon az végezhet, aki a Magyar Könyvvizsgáló Kamara tagja. A kamarai tagság feltételeként a törvény a következı feltételeket írja elı: - okleveles könyvvizsgálói szakképesítés; - a kamarai tagfelvételi kérelem benyújtását megelızı egy éven belül sikeresen teljesített szakmai kompetencia vizsga; - büntetlen elıélet; - a kamara tagja - könyvvizsgáló cég kivételével - nem állhat munkaviszonyban, továbbá közalkalmazotti, köztisztviselıi jogviszonyban, munkaviszony jellegő egyéb jogviszonyban és nem vállalhat személyes közremőködést, vezetı tisztségviselést más gazdasági társaságban; - rendelkezni kell könyvvizsgálói felelısségbiztosítással; - kamarai tagdíj megfizetése; - a kamarai tagoknak a tagság keletkezésétıl kezdve a Könyvvizsgáló Kamara alapszabályát önmagukra vonatkozóan kötelezınek kell elismerniük. A kamara tagjai közé felvett személyek a felvételt követı 30 napon belül esküt tesznek a kamara elnöke elıtt, bekerülnek a kamara nyilvántartásába és megkapják az azonosításukra alkalmas könyvvizsgáló igazolványukat. A kamarai tag könyvvizsgáló a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátását, kérelem alapján szüneteltetheti. A kamara tagja természetes személyeken kívül gazdálkodó szervezet is lehet, amennyiben a gazdasági társaság legfıbb szervében a szavazati jogok többségével könyvvizsgálói tevékenység végzésére jogosult könyvvizsgáló, vagy könyvvizsgálók rendelkeznek. A kamaránál tagként bejegyzett gazdasági társaság nevében kizárólag kamarai tag könyvvizsgálók végezhetnek jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálati tevékenységet. A kamarai tag könyvvizsgáló a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálati tevékenységre vonatkozó megbízást csak akkor vállalhatja el, ha biztosított a tevékenység végzése során a függetlensége és képes objektív, pártatlan vélemény formálni. A függetlenség biztosítása érdekében írja elı a törvény többek között azt is, hogy a könyvvizsgáló nem vehet részt megbízója döntéseinek meghozatalában, a könyvvizsgáló és a megbízó között nem állhat fenn sem munkavégzésre irányuló jogviszony, sem vagyoni, pénzügyi, üzleti vagy egyéb pl. közeli hozzátartozói kapcsolat. A kamarai tag könyvvizsgáló a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátása során nem utasítható és senki által nem befolyásolható. 7. oldal

9 A könyvvizsgáló a tevékenysége kapcsán tudomására jutott minısített adatot, hivatásbeli és üzleti titkot köteles megırizni, felhatalmazás nélkül nem használhatja fel, nem teheti közzé, kivéve, ha jogszabály ezt megengedi vagy kötelezıen elıírja számára. Az okleveles könyvvizsgálói szakképesítés államilag elismert, iskolarendszeren kívüli felsıfokú szakképesítés. Szakképesítést igazoló oklevelet a kamara nevében, a kamara bizottságaként funkcionáló Okleveles Könyvvizsgálókat Képesítı Testület jogosult kiadni. Az okleveles könyvvizsgálói képzés fıbb tanulmányi területei az alábbiak: - jogi ismeretek; - adózási ismeretek; - közgazdaságtan és pénzügyek; - szervezeti és vezetési ismeretek; - számvitel és elemzés; - számvitel-szervezés; - könyvvizsgálat és ellenırzés. A képzési idı legfeljebb 4 tanév lehet. A könyvvizsgálói képzési programban azok a büntetlen elıélető jelentkezık vehetnek részt, akik rendelkeznek államilag elismert felsıoktatási intézményben szerzett szakirányú oklevéllel, mérlegképes könyvelıi vagy azzal egyenértékő szakképesítést igazoló bizonyítvánnyal és számviteli, pénzügyi, ellenırzési területen a diploma megszerzését követıen legalább egyéves szakmai gyakorlatot tudnak igazolni. A képesítés megszerzését követıen, a kamara névjegyzékébe felvételt nyert könyvvizsgáló jelöltek a 3 éves gyakorlati idı letöltése után szakmai kompetencia vizsgát tesznek. A gyakorlati idıbıl 1 évet a kamara alapszabályában és mentori szabályzatában meghatározott módon, 2 évet pedig kamarai tag könyvvizsgálónál vagy könyvvizsgáló társaságnál kell teljesíteni. A szakmai kompetencia vizsga annak ellenırzésére szolgál, hogy a könyvvizsgáló jelölt az elıírt gyakorlati idı alatt megfelelı szakmai tapasztalatot szerzett e és ismereteit képes valós körülmények között is alkalmazni. A folyamatos továbbképzés, a szakmai kompetencia szinten tartása a könyvvizsgálók számára elengedhetetlen követelmény. A kamarai tag könyvvizsgáló számára kötelezı az éves szakmai továbbképzés. A szakmai továbbképzések programját és idıtartamát a kamara elnöksége határozza meg. 8. oldal

10 2. A könyvvizsgálat elıkészítése, tervezése 2.1. A könyvvizsgálatot megelızı feladatok A könyvvizsgálatot megelızı feladatok több szakaszra oszthatók. A teljes folyamat mindenképpen azzal indul, hogy a vállalkozásnál felmerül a beszámoló könyvvizsgálóval történı felülvizsgálatának igénye. A vállalkozások vagy törvényi kötelezettségbıl adódóan, vagy a tulajdonosok, az ügyvezetés önálló, jogszabályi kényszer nélküli döntése alapján indítják el a könyvvizsgálóval való kapcsolatfelvételt. A vállalkozás ajánlatkéréssel fordul a könyvvizsgálóhoz vagy pályáztatás esetén a könyvvizsgálókhoz. Az ajánlatkérésben célszerő röviden ismertetni a vállalkozás alapvetı adatait, a cég nagyságrendjét és azokat a speciális körülményeket, melyek a könyvvizsgálót befolyásolják ajánlatának kidolgozásában. Ilyen, a munkavégzéshez kapcsolódó sajátosság lehet például valamely nyelvismeretének szükségessége vagy a vállalkozás tevékenységéhez kapcsolódó speciális szakismeret stb. A könyvvizsgáló az ajánlatkérés és egyéb információs források alapján eldönti, hogy kíván-e ajánlatot tenni az adott felkérésre vagy sem. A döntés során a könyvvizsgáló mérlegeli, hogy a könyvvizsgálói tevékenység során fennáll e a függetlensége, nem merül-e fel az összeférhetetlenség valamely esete. Vizsgálni kell továbbá, hogy adottak-e a vállalkozás mőködésének törvényes feltételei, a tevékenység jellegét összetettségét, a megbízás teljesíthetıségének esetleges idıbeli vagy szakmai korlátait. A könyvvizsgálói ajánlattételben ki kell térni az elvégzendı feladat pontos meghatározására, a munka idıbeni ütemezésére, módszerére, személyi és tárgyi feltételeire, a vállalási díjra, fizetési feltételekre és az ajánlat érvényességi idıtartamára. A könyvvizsgálói szolgáltatás típusa az alábbi lehet: - választott könyvvizsgálói feladatok elvégzése ( éves, egyszerősített éves, konszolidált éves beszámoló felülvizsgálata, véleményezése) - apporthitelesítés - vagyonmérleg hitelesítés - átvilágítás - egyéb könyvvizsgálói feladatok ( igazságügyi szakértés, adótanácsadás stb. ). A beérkezı könyvvizsgálói ajánlat, vagy ajánlatok alapján a vállalkozás tulajdonosai döntenek a könyvvizsgáló megválasztásáról. A társasági formától függıen, döntést a taggyőlésen, közgyőlésen alapítói határozattal kell meghozni. A döntést követıen a választott könyvvizsgálónak, könyvvizsgáló társaságnak elfogadó nyilatkozatot kell kibocsátania, melyet az alapítói határozattal együtt a törvényességi felügyeletet ellátó cégbírósághoz, bírósághoz is be kell nyújtani. A könyvvizsgálati megbízás a könyvvizsgálatra vonatkozó szerzıdés megkötésével válik jogszerővé. A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok tartalmazzák a könyvvizsgálati szerzıdés kötelezı és ajánlott tartalmi elemit. 9. oldal

11 A könyvvizsgálatra vonatkozó megbízási szerzıdés kötelezı elemei : - a szerzıdı felek pontos megnevezése ( a könyvvizsgáló, könyvvizsgáló társaság azonosításakor a név, cím mellett a Könyvvizsgáló Kamarai regisztrációs szám - a megbízás tárgyának megjelölése - a vállalkozás vezetésének felelıssége a beszámoló elkészítését illetıen - a könyvvizsgálat hatóköre, hivatkozással az alkalmazandó törvényekre, jogszabályokra vagy azon szakmai szervezetek elıírásaira, amelyeket a könyvvizsgáló alkalmaz, - korlátlan hozzáférhetıség bármely olyan adathoz, dokumentációhoz és egyéb információhoz, amely a könyvvizsgálattal kapcsolatosan szükséges, - a könyvvizsgáló azzal összefüggı igényei, hogy a vizsgálat során a vállalkozás vezetésétıl milyen írásos nyilatkozatra van szüksége, - a szabálytalanságok feltárásával kapcsolatos felelısségek elkülönítése, - utalás arra a tényre, hogy a könyvvizsgálat tesztelési eljáráson alapuló korlátai következtében elkerülhetetlen annak kockázata, hogy akár lényeges hibás állítás is feltáratlan marad, - a könyvvizsgálói díjazás összege, fizetési feltételek, - a jelentések megírásához használt nyelv, - záró rendelkezésként a szerzıdés mindkét fél általi elfogadása, a vonatkozó jogszabályokra való hivatkozás - keltezés, szerzıdı felek cégszerő aláírása. 3. A könyvvizsgálat munkafolyamatai 3.1. A vállalkozás üzleti tevékenységének megismerése Az elsı információk megszerzése érdekében a kérdésekre kérünk választ: vállalkozástól az alábbiakban felsorolt Ügyfél neve: Dátum: Fordulónap: Készítette: Nevezze meg az ágazatot, amelyben a vállalkozás mőködik: Milyen erıs a verseny a fenti ágazatban? Van-e ismert versenytársa a vállalkozásnak? Ha igen, sorolja fel ezeket! Van-e a tevékenységnek idényjellege? 10. oldal

12 Várhatóak-e az ágazatban kedvezıtlen tendenciák (csökkenı kereslet, többletkapacitások, erıs árverseny)? Vannak-e speciális környezetvédelmi elıírások? Vannak-e a számviteli jogszabályokon kívül egyéb, az ágazatra vagy a vállalkozásra vonatkozó jogszabályok? Sorolja fel ezeket! Sorolja fel a tulajdonosokat! Várható-e a tulajdonosi szerkezetben változás? Mik a vállalkozás fı célkitőzései? Melyek a vállalkozás tevékenységi körei? Melyek a vállalkozás fıbb termékei / szolgáltatásai? Mekkora az átlagos haszonkulcs a fıbb termékeken / szolgáltatásokon? Az ágazatban ez a haszonkulcs átlagos, magas vagy alacsony? Kik a vállalkozás fıbb vevıi? Kik a vállalkozás fıbb szállítói? Mekkora az átlagos fizetési határidı a vevıknél/ szállítóknál? Hány telephelye van a vállalkozásnak? Sorolja fel ezeket! Hány alkalmazottja van a vállalkozásnak? Várható-e ebben jelentıs változás? Gyakran cserélıdnek-e az alkalmazottak? 3.2. Az ellenırzési kockázat felmérésével kapcsolatos kérdések A könyvvizsgálónak a vizsgálati tevékenység tervezéséhez kellı információt kell győjtenie az adott vállalkozásról. Az ellenırzési kockázat felmérését az alábbiakban feltett kérdésekre adott válaszai segíthetik. A kérdésekre adott igen és nem válaszok száma ill. aránya dönti el, hogy milyennek ítélhetı meg a könyvvizsgáló munkájának kockázata. Az igen válaszok magas számaránya alacsonyabb kockázati tényezıt jelent. -A szervezeti felépítés megfelel a vállalkozás méretének és tevékenységének? -Elegendı számú alkalmazott van? -A tulajdonos-vezetı és az alkalmazottak megfelelı szaktudással és tapasztalatokkal rendelkeznek? 11. oldal

13 -A vállalkozásnál alacsony az alkalmazottak fluktuációja? -A vezetés a számviteli-pénzügyi területért felelıs alkalmazottaival is megvitatva alakítja ki a fıbb szerzıdéseket, ügylettípusokat? -Rendszeresen (legalább az éves beszámoló elkészítésekor) egyeztetik-e a számviteli adatokat a fizikailag létezı eszközökkel, nyilvántartásokkal, harmadik felekkel (szállítok, vevık, bank stb.) -A vállalkozás által mőködtetett számviteli rendszer kellıen részletes és a fıkönyvvel is egyezı analitikus nyilvántartásokat tartalmaz? -Alkalmaz-e külsı könyvelıt a vállalkozás? (Ha igen, a további kérdéseket a könyvelı által alkalmazott szoftverre tegyük fel!) -Megfelelınek tőnik-e a vállalkozás és a könyvelı közötti információáramlás? -A vállalkozás alkalmaz-e számviteli szoftvert a könyvvezetésre? Ha igen: -A szoftvert megbízható szállítótól szerezte be a vállalkozás? -Van-e részletes leírás a programról? (Ha igen, ezt a könyvvizsgálónak célszerő áttekintenie) -Lehetséges-e, hogy az alkalmazók módosítsák a programot? -Dokumentáltak-e a programváltoztatások (ki, mikor, milyen változtatást hajtott végre)? -Dokumentáltak-e a rendszerbe való belépések idırendben? -Van-e jelszóval védve a rendszer? -Biztosítja-e a szoftver, hogy ne lehessen az adatokat módosítani anélkül, hogy annak nyoma maradna? -Kellı rendszerességgel készítenek mentéseket? A mentések kellı biztonságban vannak-e elhelyezve? -Vannak-e a rendszerben ellenırzések (Pl. csak a vevıanalitikán keresztül lehet a fıkönyvre könyvelni)? 12. oldal

14 3.3. A lényegességi küszöbérték meghatározása A várható adatok alapján: e Ft A e Ft B e Ft Adózás eredmény elıtti 5% Értékesítés nettó árbevétele 0,5-1% Mérleg-fıösszeg 1-2% Saját tıke 2-5% Adózott eredmény 5-10% Az A és B oszlopban szereplı számok közül a legkisebb : e Ft Az A és B oszlopban szereplı számok közül a legnagyobb:.e Ft A két szám átlaga:.e Ft A fentiek alapján és figyelembe véve a vállalkozásról szerzett ismereteket a lényegességi küszöbérték :.e Ft. Végleges adatok alapján: e Ft A e Ft B e Ft Adózás eredmény elıtti 5% Értékesítés nettó árbevétele 0,5-1% Mérleg-fıösszeg 1-2% Saját tıke 2-5% Adózott eredmény 5-10% 13. oldal

15 Az A és B oszlopban szereplı számok közül a legkisebb : e Ft Az A és B oszlopban szereplı számok közül a legnagyobb:.e Ft A két szám átlaga:.e Ft A fentiek alapján és figyelembe véve a vállalkozásról szerzett ismereteket a lényegességi küszöbérték :.e Ft. A kockázatbecslés és a lényegességi küszöbérték számítását követıen ellenırzés lényeges, kevésbé lényeges és jelentıs könyvvizsgálati területei. kijelölhetık az 3.4. Az immateriális javak könyvvizsgálati munkaprogramja 1. Az analitika és a fıkönyv összehasonlítása. 2. A tárgyévben (és elsı könyvvizsgálat esetén szúrópróbaszerően kiválasztott korábban) beszerzett eszközök nyilvántartási árainak összehasonlítása a beszerzési árral a számlák vagy szerzıdések alapján, a besorolás és a hozzárendelt értékcsökkenési kulcsok számviteli politikának való megfelelésének megítélése, az értékcsökkenés újraszámítása. 3. A jelentısebb növekedések és csökkenések (értékesítések, selejtezések) alapdokumentumai alapján a tárgyi eszköz mozgások helyes számviteli elszámolásának ellenırzése. 4. A javítási/karbantartási költségek tételeinek áttekintése az alapbizonylatok alapján szúrópróbaszerően az aktiválás szükségességének megítélésére. 5. A piaci érték tartós és jelentıs csökkenése miatt szükséges terven felüli értékcsökkenési leírások mértékének ellenırzése. 6. A piaci érték csökkenése miatt korábban elszámolt terven felüli értékcsökkenések visszaírásának ellenırzése. 7. Az immateriális javakra elszámolt értékhelyesbítés értékének összehasonlítása független értékbecslı vagy mőszaki szakemberek véleményével, az elszámolás helyességének ellenırzése. 8. Egyéb eljárások. 14. oldal

16 Immateriális javak számviteli ellenırzésének törvényi ismérvei Befektetett eszközként olyan eszközt szabad kimutatni, amelynek az a rendeltetése, hogy a tevékenységet, a mőködést tartósan, legalább egy éven túl szolgálja. Az immateriális javak között a mérlegben a nem anyagi eszközöket (a vagyoni értékő jogokat az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékő jogok kivételével, a szellemi terméket, az üzleti vagy cégértéket), továbbá az immateriális javakra adott elılegeket, valamint az immateriális javak értékhelyesbítését kell kimutatni. A mérlegben az immateriális javakat (vagyoni értékő jogokat, szellemi termékeket, üzleti vagy cégértéket) bekerülési értéken, illetve ezen bekerülési értéknek a Tv.. szerint elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenési leírással csökkentett, a terven felüli értékcsökkenési leírás visszaírt összegével növelt, könyv szerinti értékén, az immateriális javakra adott elıleget pedig az átutalt - a levonható elızetesen felszámított általános forgalmi adót nem tartalmazó - összegben, illetve a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszairt összegével növelt könyv szerinti értékén kell kimutatni. Alapítás-átszervezés aktivált értékeként a vállalkozási tevékenység indításával, megkezdésével, jelentıs bıvítésével, átalakításával, átszervezésével kapcsolatos - beruházásnak, felújításnak nem minısülı - a külsı vállalkozók által számlázott, valamint a saját tevékenység során felmerült, olyan közvetlen önköltségbe tartozó költségeket lehet kimutatni, amelyek az alapítás-átszervezés befejezését követıen a tevékenység során a bevételekben várhatóan megtérülnek. Ide tartoznak a minıségbiztosítási rendszer bevezetésével kapcsolatos tevékenység költségei is. A kísérleti fejlesztés aktivált értékeként a jövıben hasznosítható, a kísérleti fejlesztés eredményének jövıbeni hasznosításakor az árbevételben megtérülı, a kísérleti fejlesztés eredménye érdekében felmerült, olyan számlázott összeget és a saját tevékenység során felmerült a közvetlen önköltségbe tartozó költségeket lehet figyelembe venni, amelyek aktiválható termékben - szellemi termék, tárgyi eszköz, készlet - nem vehetık számításba, mivel a létrehozott termék piaci - várható piaci - árát meghaladják. A kísérleti fejlesztés állományba vett aktivált értéke nem haladhatja meg azt az összeget, ami várhatóan megtérül a kapcsolódó jövıbeni gazdasági haszonból a további fejlesztési költségek, a várható termelési költségek, illetve a termék értékesítése során közvetlenül felmerülı értékesítési költségek levonása után. A kísérleti fejlesztés aktivált értékeként lehet kimutatni továbbá a megkezdett, de az üzleti év mérleg fordulónapjáig be nem fejezett kísérleti fejlesztés a jövıben várhatóan megtérülı - közvetlen költségeit is. Ez esetben a kísérleti fejlesztés aktivált értéke nemcsak a kísérleti fejlesztés többletköltségeit foglalja magában, hanem azon termékek közvetlen költségeit is, amelyeket csak késıbb, a kísérleti fejlesztés befejezésekor lehet a készletek, a tárgyi eszközök, a szellemi termékek között állományba venni a kísérleti fejlesztés aktivált értékének csökkentésével. Az alap- és alkalmazott kutatás költségei, valamint a kísérleti fejlesztés közvetett és általános költségei nem aktiválhatók. 15. oldal

17 ( Alapkutatás: olyan kísérleti és elméleti munka, amelynek elsıdleges célja új ismeretek szerzése a jelenségek alapvetı lényegérıl és a megfigyelhetı tényekrıl, bármiféle konkrét alkalmazási és felhasználási célkitőzés nélkül. Alkalmazott kutatás: új ismeretek megszerzésére irányuló eredeti vizsgálat, amelyet elsıdlegesen valamely konkrét gyakorlati cél érdekében végeznek. Kísérleti fejlesztés: olyan a kutatásból és a gyakorlati tapasztalatokból nyert, már létezı tudásra támaszkodó, rendszeres munka, amelynek célja új anyagok, termékek és szerkezetek létrehozása, új eljárások, rendszerek és szolgáltatások bevezetése vagy a már létrehozottak vagy bevezetettek lényeges javítása, Az immateriális javak között vagyoni értékő jogként azokat a megszerzett jogokat kell kimutatni, amelyek nem kapcsolódnak ingatlanhoz, nem tartoznak a szellemi termékek közé. Ilyenek különösen: a bérleti jog, a használati jog, a koncessziós jog, a játékjog, továbbá a márkanév, a licencek, valamint az ingatlanhoz nem kapcsolódó egyéb jogok. Szellemi termékek közé sorolandók: a találmány, az iparjogvédelemben részesülı javak közül a szabadalom és az ipari minta, a szerzıi jogvédelemben részesülı szoftver termékek, az egyéb szellemi alkotások, a jogvédelemben nem részesülı, de titkossága révén monopolizált javak közül a know-how és gyártási eljárás, a védjegy, függetlenül attól, hogy azt vásárolták, vagy a vállalkozó állította elı, illetve használatba vették-e azokat vagy sem A vagyoni értékő jog és a szellemi termék könyv szerinti értékét (terv szerinti és terven felüli értékcsökkenéssel csökkentett, visszairt terven felüli értékcsökkenéssel növelt bekerülési értékét) meghaladó piaci értékét az immateriális javak értékhelyesbítéseként külön kell kimutatni a saját tıke részét képezı értékelési tartalékkal azonos összegben. Üzleti vagy cégértékként kell kimutatni cégvásárlás esetén a jövıbeni gazdasági haszon reményében teljesített többletkifizetés összegét, átalakulás esetén az ilyen címen megállapított értéket a következı esetekben: a) cégvásárlás esetén (amikor a megvásárolt társaság, annak telephelye, üzlethálózata eszközeit és kötelezettségeit a vevı tételesen állományba veszi): a fizetett ellenérték ás az egyes eszközök piaci értékének az átvállalt kötelezettségek - e törvény szerinti értékeléssel meghatározott - értékével csökkentett értéke közötti különbızet, ha a fizetett ellenérték a magasabb, b.) cégvásárlás esetén (amikor az adott társaság részvényeit úgy szerzi meg a vevı, hogy ezzel a vásárlással az adott társaságban közvetlen irányítást biztosító befolyást szerez, és az adott társaság részvényeit a tızsdén jegyzik, illetve forgalmazzák): az adott társaság megszerzett részvényeiért fizetett ellenérték lényegesen több, mint a megvásárolt részvények piaci értéke, a kettı közötti pozitív különbözet, c.) cégvásárlás esetén (amikor az adott társaság részvényeit, üzletrészeit, vagyoni betéteit a vevı úgy szerzi meg, hogy ezzel a vásárlással az adott társaságban közvetlen irányítást biztosító befolyást szerez, és az adott társaság részvényeit, Üzletrészeit, vagyoni betéteit a tızsdén nem jegyzik, nem forgalmazzák): az adott társaság megszerzett részvényeiért, üzletrészeiért, vagyoni betéteiért fizetett ellenérték lényegesen több, mint ezen befektetésre jutó - az adott társaság eszközei és kötelezettségei e törvény szerinti értékelésével meghatározott - saját tıke értéke, a kettı közötti pozitív különbözet, d.) átalakulás esetén: amennyiben e törvény szerint a gazdálkodó élhet a vagyonátértékelés lehetıségével és a vagyonértéket az Üzleti értékelés, a jövedelemtermelı képesség 16. oldal

18 módszerével határozzák meg, és az így meghatározott társasági vagyonérték és a kötelezettségek együttes összege több, mint az egyes eszközök piaci értékének együttes összege, a pozitív különbözet az Üzleti vagy cégérték, Az immateriális javakra adott elılegként kell kimutatni az ilyen címen a szállítóknak átutalt - a levonható elızetesen felszámított általános forgalmi adót nem tartalmazó összeget. Az eszköz bekerülési (beszerzési. elıállítási) értéke az eszköz megszerzése, létesítése, üzembe helyezése érdekében az üzembe helyezésig, az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható tételek együttes összege. A bekerülési (beszerzési) érték részét képezi továbbá az eszköz beszerzéséhez szorosan kapcsolódó a) illeték [vagyonszerzés (ajándék, öröklés, adásvétel, csere után járó) illetéke], b)elızetesen felszámított, de le nem vonható általános forgalmi adó, c) a jogszabályon alapuló hatósági igazgatási, szolgáltatási díj, d) az egyéb hatósági igazgatási, szolgáltatási eljárási díj (környezetvédelmi termékdíj, szakértıi díj). A bekerülési (beszerzési) értéknek nem része a levonható elızetesen felszámított általános forgalmi adó, továbbá az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint ellenérték arányában megosztott elızetesen felszámított általános forgalmi adó le nem vonható hányada. A beszerzési költség (beszerzési ár) részét képezi továbbá az elıállításához közvetlenül kapcsolódóan igénybevett hitel, kölcsön felvétele elıtt fizetett- a hitel, kölcsön feltételeként elıírt - bankgarancia díja, hitel igénybevétele miatt fizetett kezelési költsége, igénybevételéig felszámított rendelkezésre tartási díja, a szerzıdés közjegyzıi hitelesítésének díja, az üzembe helyezésig felmerült kamata. A vagyoni értékő joghoz közvetlenül kapcsolódó devizahitelnek az eszköz üzembe helyezéséig terjedı idıszakra elszámolt (idıszakot terhelı) árfolyam-különbözete, amennyiben az év végi értékelés során képzıdı nettó árfolyam-különbözet veszteség, legfeljebb annak összegéig. Az immateriális javaknak a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési (beszerzési, illetve elıállítási) értékét azokra az évekre kell felosztani, amelyekben ezeket az eszközöket elıreláthatóan használni fogják ( értékcsökkenés elszámolása). Hasznos élettartam: az az idıszak, amely alatt az amortizálható eszközt a gazdálkodó idıarányosan vagy teljesítmény arányosan az eredmény terhére elszámolja, a) hasznos élettartam az az idıszak, amely alatt az amortizálható eszközt a gazdálkodó a várható fizikai elhasználódás (mőszakok száma, tevékenységre jellemzı körülmények, az eszköz fizikai jellemzıi), erkölcsi avulás (technológiai változások, termékek iránti kereslet), az eszköz használatával kapcsolatos jogi és egyéb korlátozó tényezık figyelembevételével várhatóan használni fogja, vagy b) hasznos élettartam az a megtermelhetı darabszám, elvégezhetı teljesítmény vagy egyéb egységszám figyelembevételével meghatározott idıszak, amely idıszak alatt a gazdálkodó az elıbbieket várhatóan elı tudja állítani az amortizálható eszköz felhasználásával. 17. oldal

19 Maradványérték: a rendeltetésszerő használatbavétel, az üzembe helyezés idıpontjában - a rendelkezésre álló információk alapján, a hasznos élettartam függvényében - az eszköz meghatározott, a hasznos élettartam végén várhatóan realizálható értéke. Nulla lehet a maradványérték, ha annak értéke valószínősíthetıen nem jelentıs. Az évenként elszámolandó értékcsökkenésnek a bekerülési értékhez (bruttó értékhez) vagy a nettó értékhez (a terv szerint elszámolt értékcsökkenéssel csökkentett bruttó értékhez) viszonyított arányát, vagy a bekerülési értéknek a teljesítménnyel arányos összegét, illetve az értékcsökkenés évenkénti abszolút összegét az egyedi eszköz várható használata, ebbıl adódó élettartama, fizikai elhasználódása és erkölcsi avulása, az adott vállalkozási tevékenységre jellemzı körülmények figyelembevételével kell megtervezni, és azokat a nyilvántartásokon történı rögzítést követıen a rendeltetésszerő használatbavételtıl, az üzembe helyezéstıl kell alkalmazni. Az üzembe helyezést hitelt érdemlı módon dokumentálni kell. Az egyes immateriális javakat a következık szerint kell leírni: - Az üzleti vagy cégértéket ıt-tizenöt év alatt. Az üzleti vagy cégérték megállapított amortizációs idıszakát - a késıbbiek során - nem befolyásolja az, hogy a nagyságára ható eszközök, illetve kötelezettségek értéke miként alakult. - a befejezett kísérleti fejlesztés, továbbá a befejezett alapítás-átszervezés aktivált értékét öt év vagy ennél rövidebb idı alatt. A forint egyedi beszerzési, elıállítási érték alatti vagyoni értékő jogok, szellemi termékek beszerzési vagy elıállítási költsége - a vállalkozó döntésétıl függıen - használatba vételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolható. Az évenként elszámolandó értékcsökkenés összegének évek közötti felosztásánál figyelembe lehet venni az adott eszköz használatával elért bevételt terhelı egyéb, az eszköz beszerzésével összefüggı, de bekerülési értéknek nem minısülı ráfordításokat (az üzembe helyezés utáni kamatot, a devizahitelek árfolyamveszteségét), az eszköz folyamatos használatával kapcsolatos karbantartási költségeket az egyedi eszköznek - az adott vállalkozási tevékenységre jellemzı körülmények alapján számított - várható hasznos élettartamán belül, amennyiben az összemérés elvének érvényesülése azt indokolja. Terv szerinti értékcsökkenést a már rendeltetésszerően használatba vett, üzembe helyezett immateriális javak után kell elszámolni addig, amíg azokat rendeltetésüknek megfelelıen használják. Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál elszámolni akkor, ha - az immateriális jószág könyv szerinti értéke tartósan és jelentısen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke - a szellemi termék értéke tartósan lecsökken mert a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelıen nem használható, illetve használhatatlan. - a vagyoni értékő jog a szerzıdés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthetı 18. oldal

20 - a befejezett kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák, vagy megszüntetik, illetve az eredménytelen lesz. Az érték csökkentését olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális jószág használhatóságának megfelelı, a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) piaci értéken szerepeljen a mérlegben. Amennyiben az immateriális jószág rendeltetésének megfelelıen nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült vagy hiányzik, azt az immateriális javak közül - a terven felüli értékcsökkenés elszámolása után - ki kell vezetni. Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már teljesen leírt, illetve a tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál. Amennyiben az alkalmazott leírások miatt az eszközök könyv szerinti értéke alacsonyabb ezen eszközök eredeti bekerülési értékénél és az alacsonyabb értéken való értékelés (immateriális javaknál a terven felüli értékcsökkenés elszámolás) okai már nem, illetve csak részben állnak fenn, a leírásokat meg kell szüntetni (immateriális javaknál a már elszámolt terven felüli értékcsökkenés összegének csökkentésével), - a megbízható és valós összkép érdekében - az eszközt piaci értékére, immateriális jószágnál a terv szerinti értékcsökkenés figyelembevételével meghatározott nettó értékére az egyéb bevételekkel szemben vissza kell értékelni (visszaírás). Amennyiben az üzleti év mérleg fordulónapján immateriális jószágnál az egyedi eszköz piaci értéke jelentısen meghaladja a terv szerinti értékcsökkenés figyelembevételével meghatározott nettó értékét, akkor a különbözet összegével csökkenteni kell az elszámolt terven felüli értékcsökkenés összegét ás az egyéb bevételekkel szemben növelni kell az adott eszköz könyv szerinti értékét. A különbözettel immateriális jószágnál a könyv szerinti értéket - a terv szerinti értékcsökkenés figyelembevételével meghatározott nettó értékig - kell növelni (visszaírás összege). A visszaírás összege nem lehet több, mint a korábban terven felüli értékcsökkenésként elszámolt összeg. Amennyiben az üzleti év mérleg fordulónapján az egyedi eszköz piaci értéke alacsonyabb a könyv szerinti értékénél, akkor az így mutatkozó különbözetet terven felüli értékcsökkenés vagy értékvesztés elszámolásával kell rendezni. Amennyiben a befektetett eszköz piaci értéke jelentısen meghaladja a visszaírás utáni könyv szerinti értéket (a nyilvántartásba vételkor megállapított bekerülési értéket, illetve immateriális jószágnál a terv szerinti értékcsökkenés figyelembevételével meghatározott nettó értéket), ezen eszköz piaci értéken is felvehetı. Ez esetben a bekerülési érték, illetve immateriális jószágnál a terv szerinti értékcsökkenés figyelembevételével meghatározott nettó érték ás a piaci érték különbözetét az eszközök között értékhelyesbítésként, a források között - az értékhelyesbítés összegével azonos összegben - értékelési tartalékként lehet kimutatni. Amennyiben a vállalkozó él a piaci értéken való értékelés lehetıségével, illetve kötelezı a visszaírás, akkor a piaci értékelésbe bevont, illetve a visszaírással érintett eszközök esetében a leltárnak - többek között - tartalmaznia kell: a) az egyedi eszköz mérleg-fordulónapi piaci értékét; b) az egyedi eszköznek e törvény szerint elszámolt értékcsökkenéssel, értékvesztéssel csökkentett, visszaírással növelt bekerülési értékét (könyv szerinti nettó értékét); c) az a)-b) pontok szerinti értékek különbözetét. 19. oldal

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete 18236741-9001-529-01 Statisztikai számjel 18236741-1-43 Adószám Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete Kiegészítő melléklet a 2013. évi egyszerűsített beszámolóhoz Budapest, 2014. május 25. a Egyesület

Részletesebben

KSH számjel: Cégjegyzék szám: Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET

KSH számjel: Cégjegyzék szám: Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET KSH számjel: 14476464-9499-113-14 Cégjegyzék szám: 14 09 308489 Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2008. évi egyszerősített éves beszámolóhoz I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Kiegészítı melléklet 2013.

Kiegészítı melléklet 2013. Bács-Kiskun Megyei Vadászszövetség 6000 Kecskemét, Rákóczi út 9. 1/5 Adószám: 19044462-1-03 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Elvégeztem Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát.

Részletesebben

a(z) RICH SPORT EGYESÜLET 2008.12.31 fordulónapi egyszerősített mérlegbeszámolójához I. Általános rész

a(z) RICH SPORT EGYESÜLET 2008.12.31 fordulónapi egyszerősített mérlegbeszámolójához I. Általános rész 1 1. A társaság bemutatása I. Általános rész Székhely: 1135 Budapest, Fáy u. 81-83. Cégjegyzék-szám: 9pk60649/1997/9 Statisztikai szám: 18086869-9311-521-01 Tevékenységi körök: TEÁOR Tevékenység megnevezése

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Szakképz.az Emb. és Áll.kh Alapitvány

Kiegészítő melléklet. Szakképz.az Emb. és Áll.kh Alapitvány A tevékenységét 2010-ben kezdte meg. A társaság alaptevékenysége:. A vállalkozás közhasznú alapitványként működik, a törzstőke nagysága 200 ezer Ft. Székhelye: 7100 Szekszárd Rákóczi utca 41. A társaság

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Egyesület 4026 Debrecen Garay utca 5. Adószám: 19117908-2-09 Nyilvántartási szám: Pk.60527 KSH: 19117908-9240-331-09 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. évi egyszerősített éves beszámolóhoz Debrecen, 2012.05.08.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 7342 Mágocs Szabadság u.39. Adószám: 25372508-1-02 Cégjegyzékszám: 02-09-081782 KSH: 25372508749057202 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Mágocs, 2016.04.30 A közzétett adatok

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT KİBÁNYA SPORT CLUB 1105 Bp. Ihász utca 24. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Kelt: Budapest 2006. május 09. Egyesület elnöke P.h. A szabályzat hatálya A Kıbánya Sport Club (továbbiakban: Egyesület ) Gazdálkodási

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Városi Művelődési Központ Veszprém Hatályba lép 2014. január 7-től. A Városi Művelődési Központ eszközeinek és forrásainak értékelési szabályzatát a számvitelről szóló 2000. évi C.

Részletesebben

Magyar Asztronautikai Társaság. Kiegészítő melléklet a évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Magyar Asztronautikai Társaság. Kiegészítő melléklet a évi egyszerűsített éves beszámolóhoz I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA A Magyar Asztronautikai Társaság (a továbbiakban Társaság"), melynek székhelye 1044 Budapest, Ipari Park utca 10. főtevékenységként szakmai érdekképviseletet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET évi. egyszerősített éves beszámolóhoz. Nézımővészeti Nonprofit Kft Budapest Baross u.77. Adószám:

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET évi. egyszerősített éves beszámolóhoz. Nézımővészeti Nonprofit Kft Budapest Baross u.77. Adószám: 1082 Budapest Baross u.77. Adószám: 14674291-2-42 Cégjegyzékszám: 01-09-914657 KSH: 14674291900111301 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2013. évi egyszerősített éves beszámolóhoz Budapest, 2014.05.28. A közzétett adatok

Részletesebben

Kiegészítı melléklet 2010.

Kiegészítı melléklet 2010. Adószám: 14843008-2-13 Cégbíróság: Pest Megyei Bíróság Cégjegyzék szám: 13-09-130253 Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft 2092 Budakeszi, Szél utca 25 2010. Fordulónap: 2010. december 31.

Részletesebben

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Biztonság 2014 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Cégjegyzék száma 8500 Pápa, Második utca 25. 1 9 0 9 5 1 0 0 3 5 KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Általános összefoglalás A kiegészítı melléklet

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 PORTER SEC KFT Cégjegyzékszáma: 01 09 992450

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31.

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31. Adószám: 18617450-1-11 Bírósági bejegyzés száma: PK.65050/2008 Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Kiegészítő melléklet az

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET évi. egyszerősített éves beszámolóhoz. Nézımővészeti Nonprofit Kft Budapest Baross u.77. Adószám:

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET évi. egyszerősített éves beszámolóhoz. Nézımővészeti Nonprofit Kft Budapest Baross u.77. Adószám: 1082 Budapest Baross u.77. Adószám: 14674291-2-42 Cégjegyzékszám: 01-09-914657 KSH: 14674291900111301 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2014. évi egyszerősített éves beszámolóhoz Budapest, 2015.05.31. A közzétett adatok

Részletesebben

A Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló bemutatása

A Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló bemutatása A Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló bemutatása Kapcsolata az éves beszámolóval Készítette: Bodnár Márton Az előadás tartalma 1) Jogszabályi háttér, alkalmazási feltételek 2) Mikrogazdálkodó

Részletesebben

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2007. ÉV 2008. ÁPRILIS 30. 1. Általános kiegészítések A pénztár mőködési formája: kiegészítı egészségpénztár Alapítás idıpontja: 1999. november

Részletesebben

Alsónémedi Airvac Vákuumos Szennyvízhálózat Üzemeltetı Korlátolt Felelısségő Társaság

Alsónémedi Airvac Vákuumos Szennyvízhálózat Üzemeltetı Korlátolt Felelısségő Társaság 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Bevezetı A Társaság alapítása: A Társaság neve: Rövidített neve: Alsónémedi Airvac Vákuumos Szennyvízhálózat Üzemeltetı Korlátolt Felelısségő Társaság Airvac Kft Székhelye: 2351. Alsónémedi,

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Magyar Credit Management Szövetség 1112 Budapest, Eper utca 33. Adószám: 18208605-1-43 Nyilvántartási száma: 14175 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31 Készült a FORINT-Soft Kft. Kiegészítő mellékletszerkesztő

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ 2012. ÉVI

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ 2012. ÉVI 1 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ ISTER-GRANUM KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŐKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS 2012. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Esztergom, 2013. március 23. A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

Pallas 70. A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása: lásd 15. tétel

Pallas 70. A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása: lásd 15. tétel 16.) Ismertesse a tárgyi eszközök fogalmát, csoportosítsa a tárgyi eszközöket! Mutassa be a tárgyi eszközök főkönyvi és analitikus nyilvántartását, és az értékelésük szabályait! Sorolja fel az állományváltozások

Részletesebben

FOTEX HOLDING TARTALOMJEGYZÉK. 1. Általános Információk 2. Értékelési szabályok 3. Jegyzett tıke 4. Eredmény felosztása

FOTEX HOLDING TARTALOMJEGYZÉK. 1. Általános Információk 2. Értékelési szabályok 3. Jegyzett tıke 4. Eredmény felosztása FOTEX HOLDING S.E. TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános Információk 2. Értékelési szabályok 3. Jegyzett tıke 4. Eredmény felosztása ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ: Társaság: Fotex Holding Székhely: Capellen Cégjegyzékszám:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 7633 Pécs, Kőrösi Csoma Sándor utca 7/A. Adószám: 18503962-1-02 Cégjegyzékszám: Pk-.6-0.026/2013 KSH: 18503962-9499-569-02 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Pécs, 2014.03.18.

Részletesebben

Számviteli törvény módosítása

Számviteli törvény módosítása Dr. Gróf Gabriella Évközi módosítás: 2012. évi CXLVI. törvény 2012. évi CLXXVIII. törvény Szabályok hatályba lépése 2013. 01, 01., de a rendelkezések jelentős része 2012-re is alkalmazható Mikrogazdálkodói

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány Közhasznú Szervezet 2010. évi egyszerősített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány Közhasznú Szervezet 2010. évi egyszerősített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány Közhasznú Szervezet 2010. évi egyszerősített éves beszámolójához A kiegészítı mellékletet az alábbi szerkezettel és a számviteli törvényben elıírt

Részletesebben

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÉS AZ EGYÉB SZERVEZETEK BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEIRİL SZÓLÓ RENDELET 2011. ÉVRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSAI

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÉS AZ EGYÉB SZERVEZETEK BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEIRİL SZÓLÓ RENDELET 2011. ÉVRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSAI A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÉS AZ EGYÉB SZERVEZETEK BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEIRİL SZÓLÓ RENDELET 2011. ÉVRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSAI A Számviteli törvényt (2000. évi C. tv.) és a számviteli

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ 2011. ÉVI

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ 2011. ÉVI 1 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ ISTER-GRANUM KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŐKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS 2011. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Esztergom, 2012. március 28. A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés Közlemény A Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET - 1 - Éjféli Kiáltás Misszó Egyesület Egyszerősített éves beszámolójának kiegészítı melléklete KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Éjféli Kiáltás Misszó Egyesület éves egyszerüsített éves beszámolójához Budapest, 2012.06.01.

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

Kiegészítı melléklet és Közhasznú jelentés A FEHÉRVÁR TRAVEL KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY. 2011. évi. Egyéb szervezetek közhasznú beszámolójához

Kiegészítı melléklet és Közhasznú jelentés A FEHÉRVÁR TRAVEL KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY. 2011. évi. Egyéb szervezetek közhasznú beszámolójához Kiegészítı melléklet és Közhasznú jelentés A FEHÉRVÁR TRAVEL KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 2011. évi Egyéb szervezetek közhasznú beszámolójához 1. Az alapítvány bemutatása Jogszabályi háttérként a beszámoló, ezen

Részletesebben

Az analitikus (részletező) nyilvántartások formája, tartalma, vezetésének módja

Az analitikus (részletező) nyilvántartások formája, tartalma, vezetésének módja IV. Fejezet Az analitikus (részletező) nyilvántartások formája, tartalma, vezetésének módja 1. A IV. Fejezet 3. Az 1. számlaosztály részletező nyilvántartásaira vonatkozó közös szabályok cím alatti részének

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2009. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2010. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2009. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE MOVE REHABILITÁCIÓS IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. (8500 Pápa, Komáromi u. 87.) KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009. december 31. Mellékletek: I. Számviteli beszámoló II. Költségvetési támogatás

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2007. évi egyszerősített éves beszámolóhoz

Kiegészítı melléklet a 2007. évi egyszerősített éves beszámolóhoz Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató KHT. 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. Cégjegyzékszám: 06-14-000119 Kiegészítı melléklet a évi egyszerősített éves beszámolóhoz A Kht. 2004.

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2010. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2011. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2010. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a C. számú törvénnyel módosított változata

KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a C. számú törvénnyel módosított változata KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET 8800 NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a 2000. C. számú törvénnyel módosított változata 2001. január 01-től hatályos, ennek megfelelően az Egyesület

Részletesebben

Beszámoló: megbízható, valós képet ad a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi

Beszámoló: megbízható, valós képet ad a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi A mérlegelmezés A mérleg szerepe a vállalkozás számviteli rendszerében Beszámoló: megbízható, valós képet ad a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérıl az érdeklıdık számára. Tulajdonos Potenciális

Részletesebben

Mohl Gergely. www.uni-corvinus.hu/szamvitel/mg.html

Mohl Gergely. www.uni-corvinus.hu/szamvitel/mg.html Mohl Gergely Tárgyi eszközök I. (TK 95.-109.) 2008. szeptember 29. www.uni-corvinus.hu/szamvitel/mg.html Megbízható, valós összkép követelménye (Sztv. 4. (2) Vállalkozás folytatásának elve Tartalmi elvek

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI RÉSZJELENTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat I-III. negyedévi költségvetés teljesítésének átvilágításáról

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI RÉSZJELENTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat I-III. negyedévi költségvetés teljesítésének átvilágításáról FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI RÉSZJELENTÉS Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat 2009. I-III. negyedévi költségvetés teljesítésének átvilágításáról (Jelentés az évközi pénzügyi információk átvilágításáról)

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

Határozati javaslat melléklete

Határozati javaslat melléklete Határozati javaslat melléklete I. Számviteli beszámoló Általános rész A MUNKÁCSY-TRILÓGIÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY tevékenységét 2001-ben kezdte meg. A közalapítvány célja kulturális tevékenység, a kulturális

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület Kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület 2011. évi egyszerősített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET BISZK - Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara 2015.évi egyszerűsített beszámolójához I. Általános rész A Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara az 1995.évi CXIV. törvény által létrehozott

Részletesebben

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17.

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. A Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület számviteli politikáját a számvitelről

Részletesebben

Számviteli Politikája

Számviteli Politikája TESTNEVELÉSI EGYETEM Számviteli Politikája Eszközök és források értékelési szabályzata Budapest 2015.04.23. TARTALOM I.FEJEZET A szabályzat célja... 3 1. A Szabályzat elkészítése, módosítása... 3 II.FEJEZET

Részletesebben

Számviteli törvény változása 2013.

Számviteli törvény változása 2013. Számviteli törvény változása 2013. A mikrogazdálkodói beszámoló választása Január 1-jétől választható a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló. Ezzel egyidejűleg megszűnik a sajátos egyszerűsített

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rivalda Stúdió Közh.Nonp. Kft 1055 Budapest Stollár Béla utca 12/C KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2016. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Beszámolási időszak: 2016. január 01. - 2016. december 31. A beszámoló

Részletesebben

Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás

Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás 1 2. Melléklet az Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás Számviteli politikájához Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás

Részletesebben

Mérlegképes Tanoncok Mikulásának ajándéka. Immateriális javak könyvelési Segédlete - Puska

Mérlegképes Tanoncok Mikulásának ajándéka. Immateriális javak könyvelési Segédlete - Puska Mérlegképes Tanoncok Mikulásának ajándéka Immateriális javak könyvelési Segédlete - Puska www.merlegkepestanoncok.hu Immateriális javak: Állomány növekedések Vásárlás T: 113/114 Immateriális javak T: 466

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu A 2006.02.10-én elfogadott SZÁMLAREND Módosításának

Részletesebben

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete.

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete. Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának Kiegészítő melléklete. I. Általános rész: 1. A vállalkozás bemutatása: A társaság cégneve: Gigahertz Hungary Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei:

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: 1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: A/ bármely cég választhatja, ha két egymást követő üzleti évben, a fordulónapi adatok alapján három mutatóérték közül bármely kettő

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft Adószám: 12167191-2-13 Közösségi adószám: HU12167191 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-149998 Kiegészítő melléklet Forcont Kft. 2015. Fordulónap: 2015. december

Részletesebben

CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Bevezetés Jelen céltartalék képzési szabályzat célja, hogy szabályozza a CIB Önkéntes és Kölcsönönös Nyugdíjpénztár esetében a céltartalékképzésre

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez 18111954 9449 569 01 Statisztikai számjel Épülı Virgonc Gyermekekért Alapítvány 2085 Plisvörösvár, Rákóczi u. 8. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez Budapest, 2009. március 3. Szervezet felelıs

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 3 6 2 0 2 7 5 6 0 2 4 1 1 3 0 1 0 1-0 9-8 6 4 6 9 7 a vállalkozás megnevezése 1196 BUDAPEST KISFALUDY UTCA 181. a vállalkozás címe, telefonszáma 2005.12.09.-2005.12.31. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

"HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év

HUNCUTKA Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év 18676415-1-13 Statisztikai számjel vagy adószám Cím: 2013,Pomáz,József Attila u.4. "HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

A ÉVI EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

A ÉVI EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 1 A Mátrafüredi Plébánia Felújításáért Alapítvány 3200 Gyöngyös, Orczy utca 8. III/15. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2 I. Általános rész 1. A Társaságra vonatkozó alapinformációk

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

2016. évi számviteli változások

2016. évi számviteli változások 2016. évi számviteli változások A 2016. évi üzleti évtől hatályos számviteli törvényi változásokat jellemzően az Európai Parlament és Tanács 2013/34/EU Irányelvének hazai szabályozásba való átültetésének

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE SZÁMVITELI POLITIKA Érvényes: 2011. január 02. Aktualizálva: 2012. január 02. Készítette: Újhelyiné Bukta Mónika Jóváhagyta: Bukta László elnök A számviteli politika

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2008.01.01.-2008.12.31.

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2008.01.01.-2008.12.31. Adószám: 18607066-2-11 Cégbíróság: Komárom-Esztergom Megyei Bíróság Cégjegyzék szám: 11-09-012818 Esztergomi Városi Televízió Nonprofit Kft. 2500 Esztergom, Bajcsy-Zsilinszky u. 4. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Elszámolást alátámasztó dokumentumok (Az egyes elszámolható költségekhez, projektelem/tevékenység kategóriákhoz)

Elszámolást alátámasztó dokumentumok (Az egyes elszámolható költségekhez, projektelem/tevékenység kategóriákhoz) Elszámolást alátámasztó dokumentumok (Az egyes elszámolható költségekhez, projektelem/tevékenység kategóriákhoz) 1. Föld és ingatlan vásárlás Területszerzéssel kapcsolatos bizonylatok összesítıje Hatósági

Részletesebben

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1. A vállalkozás bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A PÉCS/SOPIANAE ÖRÖKSÉG NONPROFIT KFT évi egyszerősített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A PÉCS/SOPIANAE ÖRÖKSÉG NONPROFIT KFT évi egyszerősített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A PÉCS/SOPIANAE ÖRÖKSÉG NONPROFIT KFT. 2010. évi egyszerősített éves beszámolójához 2.oldal 1./ A vállalkozás bemutatása: A társaság cégneve: Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Korlátolt

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T

K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 2 012. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ S e l l y e, 2013.április 25. Összeállította: Czipor

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. Dózsa Lakásszövetkezet

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. Dózsa Lakásszövetkezet KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a Dózsa Lakásszövetkezet 2011. évi egyszerősített éves beszámolójához I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1) Céginformációk Egyesület neve: Dózsa Lakásszövetkezet Székhelye: 2800 Tatabánya,

Részletesebben

V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola (Fıiskola) kezelésében lévı felesleges

Részletesebben

NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2011. DECEMBER 31-ÉN VÉGZİDİ ÉVRE

NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2011. DECEMBER 31-ÉN VÉGZİDİ ÉVRE NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2011. DECEMBER 31-ÉN VÉGZİDİ ÉVRE NÉMET-MAGYAR IPARI ÉS KERESKEDELMI KAMARA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2011-es ÜZLETI ÉVRE (valamennyi

Részletesebben

Pénzügyi számvitel II. előadás. Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása

Pénzügyi számvitel II. előadás. Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása Pénzügyi számvitel II. előadás Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása A befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

Kiegészítı melléklet. I. Általános rész. Zöld Folyosó Közalapítvány

Kiegészítı melléklet. I. Általános rész. Zöld Folyosó Közalapítvány Kiegészítı melléklet I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: Zöld Folyosó Közalapítvány Székhelye: 8708 Somogyfajsz Kossuth u. 62 Az alapítás idıpontja: 1995. augusztus 1. A mőködés megkezdésének

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2012. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Torna Szövetkezet Cégjegyzékszáma: 05 02 000618

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Anti-diszkriminációs programok támogatása a médiában c. pályázati felhívásához B komponenséhez A diszkrimináció csökkentésének

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

Ingatlanvagyon-értékelırtékel. és közvetítı szakképzés. Számviteli alapismeretek 1.

Ingatlanvagyon-értékelırtékel. és közvetítı szakképzés. Számviteli alapismeretek 1. Ingatlanvagyon-értékelırtékel és közvetítı szakképzés Számviteli alapismeretek 1. Számvitel feladatai 1) Tájékoztatás Belsı felhasználók tájékoztatása:» Menedzser tájékoztatása,» Dolgozók tájékoztatása,

Részletesebben

Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás

Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás 1 1. Melléklet az Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás Számviteli politikájához Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete. Wágner László ügyvezetı igazgató

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete. Wágner László ügyvezetı igazgató Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete Wágner László ügyvezetı igazgató Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. adószám: 22265434-2-02 Cégjegyzék szám: 02-09-074143 Statisztikai

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

Szélessáv Közhasznú Alapítvány

Szélessáv Közhasznú Alapítvány 1 Szélessáv Közhasznú Alapítvány Kiegészitı melléklet : a 2012.01.01-tıl 2012.12.31-ig tartó üzleti évrıl készített közhasznú egyszerősített éves beszámolójához I. ÁLTALÁNOS JELLEGŐ KIEGÉSZÍTÉSEK a) A

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben