Könyvvizsgálati alapismeretek tananyag

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Könyvvizsgálati alapismeretek tananyag"

Átírás

1 Könyvvizsgálati alapismeretek tananyag 2007

2 1. A könyvvizsgálatra vonatkozó jogszabályi rendelkezések 1.1. A gazdasági társaságokról szóló törvény fıbb elıírásai A évi IV. törvény a gazdasági társaságokról III. fejezete foglalkozik a könyvvizsgálóval ill. a könyvvizsgálattal kapcsolatos elıírásokkal. A gazdasági társaságok könyvvizsgálót választanak abban az esetben, ha a számviteli törvény a könyvvizsgálati szolgáltatás igénybevételét kötelezıvé teszi számukra, vagy a társasági szerzıdés egyébként azt elıírja. Ezen kívül kötelezı a könyvvizsgáló választása, ha azt törvény a köztulajdon védelme érdekében elıírja. A gazdasági társaságokról szóló törvény átalakulás esetén is elıírja, hogy a vagyonmérleg tervezetet és a vagyonleltár tervezetet könyvvizsgálóval ellenıriztetni kell és ezt a feladatot a társaság választott könyvvizsgálója nem végezheti. Az átalakulást követıen létrejött, jogutód gazdasági társaság könyvvizsgálójává pedig, - a cégbejegyzéstıl számított három évig nem választható meg az a könyvvizsgáló, aki az átalakulási vagyonmérleg tervezeteket ellenırizte. A gazdasági társaság legfıbb szerve jogosult a könyvvizsgáló megválasztására és a könyvvizsgálóval kötendı szerzıdés lényeges elemeinek maghatározására. A társaság könyvvizsgálójává az választható, aki a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által vezetett nyilvántartásban szerepel. Nem lehet könyvvizsgáló a gazdasági társaság alapítója ill. tagja, vezetı tisztségviselıje, a felügyelı bizottság tagja, valamint ezek közeli hozzátartozója, élettársa. A társaság munkavállalója sem választható meg könyvvizsgálónak a munkaviszony fennállása alatt és az azt követı három évig. Könyvvizsgáló társaság megválasztása esetén a szerzıdésben meg kell nevezni a feladat elvégzéséért felelıs személyt, aki a könyvvizsgáló cég tagja, vezetı tisztségviselıje vagy alkalmazottja. A könyvvizsgálót határozott idıre, de legfeljebb öt évre kell megválasztani. A könyvvizsgálói megbízást a megválasztást követı kilencven napon belül írásban, szerzıdés aláírásával kell véglegesíteni. Az új társasági törvény szerint a könyvvizsgáló megbízatásának idıtartama nem lehet rövidebb, mint az ıt megválasztó taggyőléstıl ( közgyőléstıl) az üzleti év számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadó taggyőlésig ( közgyőlésig ) terjedı azon idıszak, amelynek a felülvizsgálatára megválasztották. A könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzésérıl és ennek során annak megállapításáról, hogy a társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, megbízható és valós képet ad a vagyoni és pénzügyi helyzetrıl, a mőködés eredményérıl. A gazdasági társaság könyvvizsgálója nem alakíthat ki olyan szakmai együttmőködést a társaság ügyvezetésével, amely a könyvvizsgálati feladat pártatlan elvégzését veszélyeztetheti. 1. oldal

3 A könyvvizsgáló a feladat elvégzése érdekében jogosult betekinteni a társaság könyveibe, felvilágosítást kérhet a munkavállalóktól, vezetı tisztségviselıktıl, megvizsgálhatja a társaság bankszámláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését, szerzıdéseit. A társaság legfıbb szerve ( taggyőlés, közgyőlés ) csak a könyvvizsgáló véleményének ismeretében dönthet a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyásáról, ezért a gazdasági társaságokról szóló törvény ezen ülés alkalmával elı is írja a könyvvizsgáló kötelezı jelenlétét. A számviteli törvény szerinti beszámoló a taggyőlés összehívása nélkül nem fogadható el, ez esetben a tagok ülése nem váltható ki az írásban vagy egyéb módon tett jognyilatkozattal. A jelentıs mértékő vagyoncsökkenés tényszerő megállapítása vagy várható bekövetkezése esetén a könyvvizsgáló köteles a gazdasági társaság legfıbb szervét összehívni és ezt követıen a jogszabályok által megkívánt döntések meghozatalát ellenırizni. A társaság könyvvizsgálója nem hívható vissza sem a független könyvvizsgálói jelentésben tett megállapítások miatt, sem abban az esetben, ha megtagadja a számviteli törvény szerinti beszámolóhoz kapcsolódó könyvvizsgálói záradék kiadását. A könyvvizsgáló köteles a gazdasági társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megırizni A számviteli ( évi C. ) törvény könyvvizsgálattal kapcsolatos szabályai A számviteli törvény szerinti beszámolás, könyvvezetés A vállalkozások az üzleti év zárását követıen a számviteli törvényben meghatározott könyvvezetéssel alátámasztott - beszámolót kötelesek készíteni. A beszámolónak megbízható és valós képet kell adnia a vállalkozó vagyonáról, annak összetételérıl, pénzügyi helyzetérıl és tevékenysége eredményérıl. A beszámoló formája az éves nettó árbevétel nagyságától, a mérleg fıösszegétıl, a foglalkoztatottak létszámától ill. mindezek határértékétıl függ. A kettıs könyvvitelt vezetı vállalkozások üzleti évrıl készítendı beszámolója lehet : - éves beszámoló - egyszerősített éves beszámoló - konszolidált éves beszámoló. ( Egyszeres könyvvitellel alátámasztott egyszerősített beszámolót csak azon szervezetek készíthetnek, amelyeknek a számviteli törvény ezt lehetıvé teszi. Ez a beszámoló nem esik könyvvizsgálati kötelezettség alá. ) Éves beszámolót köteles készíteni minden kettıs könyvvitelt vezetı vállalkozás, amennyiben nem jogosult az egyszerősített éves beszámoló készítésére. 2. oldal

4 Egyszerősített éves beszámolót készíthet a kettıs könyvvitelt vezetı vállalkozó, ha két egymást követı üzleti évben a beszámolók adataiból megállapíthatóan a következı három mutatóérték közül legalább kettı nem haladta meg az alábbi határértéket : - a mérleg-fıösszeg az 500 millió forintot, - az éves nettó árbevétel az 1000 millió forintot, - az üzlet évben átlagosan foglalkoztatottak száma pedig az 50 fıt. Összevont ( konszolidált ) éves beszámolót is kötelesek készíteni az egy vagy több vállalkozóhoz főzıdı viszonyában anyavállaltnak minısülı vállalkozások. Az anyavállalati besorolásnak több ismérv alapján is megfelelhet egy adott vállalkozás. Pl. szavazati többség, a tisztségviselık kinevezésének joga, döntı befolyás, ellenırzés Könyvvizsgálati kötelezettség A 2000.évi C. törvény a számvitelrıl a számviteli szolgáltatások között nevesíti egyebek mellett a könyvvizsgálói tevékenységet is, azonban a könyvvizsgáló személyével ill. a könyvvizsgálói képesítéssel szembeni követelményeket külön törvény szabályozza. A törvény alapján a könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy a vállalkozó által készített éves beszámoló, egyszerősített éves beszámoló ill. konszolidált éves beszámoló ( továbbiakban beszámoló ) a számviteli törvény elıírásai szerint készült e és ennek megfelelıen megbízható és valós képet ad a vállalkozás vagyoni, pénzügyi helyzetérıl, a mőködés eredményérıl. A számviteli törvény minden kettıs könyvvitelt vezetı vállalkozónál kötelezıvé teszi a könyvvizsgálatot, kivéve azt az esetet, ha a vállalkozás éves ill. éves szintre átszámított nettó árbevétele az üzleti évet megelızı két üzleti év átlagában nem haladja meg az 50 millió forintot. Ez az értékhatár január 01.-tıl 100 millió forintra változik. A kisebb vállalkozások mentesítése mellett indokként elsısorban a könyvvizsgálat anyagi terheit lehet kiemelni, a könyvvizsgálati díjjal nincs arányban a piaci szereplık által hasznosítható információk megbízhatóságának javulásával elérhetı elıny mértéke. Abban az esetben, ha jogelıd nélkül alapított vállalkozónál az üzleti évet megelızı két üzleti év egyikének vagy mindkettınek a nettó árbevétel adatai hiányoznak vagy részben állnak rendelkezésre, akkor a tárgyévi várható éves nettó árbevételt és ha van a megelızı, elsı üzleti év éves ( éves szintre átszámított ) nettó árbevételét kell figyelembe venni. A nettó árbevétel miatti kivételezı szabályt nem alkalmazhatják azok a vállalkozások ahol a könyvvizsgálatot más jogszabály írja elı, továbbá a takarékszövetkezetek, a konszolidálásba bevont vállalkozások és a külföldi székhelyő vállalkozások magyarországi fióktelepei. A számviteli törvény szintén rögzíti, hogy könyvvizsgálatra a Magyar Könyvvizsgáló Kamara tagját vagy a kamaránál bejegyzett könyvvizsgáló társaságot lehet megválasztani. 3. oldal

5 Kötelezı könyvvizsgálat esetén a bejegyzett könyvvizsgálót vagy könyvvizsgáló társaságot az adott üzleti év mérleg-fordulónapja elıtt kell megválasztani. A kettıs könyvvitelt vezetı, cégjegyzékbe bejegyzett vállalkozások az elfogadott éves beszámolót, egyszerősített éves beszámolót ill. a konszolidált éves beszámolót, kötelezı könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékkal vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt kötelesek a cégbíróságon letétbe helyezni. A cégbíróságon letétbe helyezett beszámoló nyilvános okirat. A kettıs könyvvitelt vezetı vállalkozások a számviteli törvény szerinti ( éves, egyszerősített éves, ill. konszolidált) beszámolót, kötelezı könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékkal vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt kötelesek közzé tenni. A közzétételi kötelezettségnek azzal tesz eleget a vállalkozó, ha a fenti dokumentumokat megküldi az Igazságügyi Minisztérium Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálatának. Ha a vállalkozás beszámolóját könyvvizsgáló nem ellenırizte vagy kötelezı könyvvizsgálat esetén a záradék megadását elutasította, akkor a beszámoló minden részét el kell látni a következı szöveggel: A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva Könyvvizsgálói jelentés, könyvvizsgálói záradék A független könyvvizsgáló feladata a beszámoló valódiságának és szabályszerőségének felülvizsgálata, a számviteli törvény és a létesítı okirat elıírásai betartásának ellenırzése és ennek alapján a beszámolóról a könyvvizsgáló állásfoglalását tükrözı vélemény kialakítása, a beszámoló záradékkal való ellátása. A könyvvizsgálónak úgy kell végeznie a munkáját, hogy a könyvvizsgálat befejezésére határozott álláspontja legyen arra vonatkozóan, hogy a beszámoló a vállalkozó vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérıl megbízható és valós képet ad vagy nem ad és ha nem, akkor miért nem. A könyvvizsgáló a beszámoló felülvizsgálatáról - a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó könyvvizsgálói jelentést köteles készíteni és azt megbízójának átadni. A könyvvizsgálói jelentés tartalmával kapcsolatos követelményeket a számviteli törvény felsorolja. A független könyvvizsgálói jelentésnek tartalmaznia kell : - a könyvvizsgálói jelentés címét, továbbá címzettjét ; - a könyvvizsgálat tárgyát képezı beszámoló azonosítóit ( melyik vállalkozás, melyik üzleti évre vonatkozó, és milyen fordulónappal készült, milyen fıbb adatokat tartalmazó beszámolója ); 4. oldal

6 - a könyvvizsgálat hatókörének leírását, a könyvvizsgálat során alkalmazott standardok megjelölését ; - az elvégzett vizsgálatok jellegét, összefoglaló bemutatását ; - a könyvvizsgálói záradékban vagy a záradék megadásának elutasításában véleményt, határozott álláspontot arról, hogy a beszámoló megfelel e a számviteli törvényben foglaltaknak, továbbá egyéb, a könyvvizsgáló számára feladatokat meghatározó jogszabályok elıírásainak ; - esetleges figyelemfelhívó megjegyzést, - keltezés ; - a könyvvizsgálatért személyében felelıs könyvvizsgáló nevét, aláírását, kamarai bejegyzési számát. A könyvvizsgálói jelentés a megbízónak készül, a könyvvizsgálói záradékot pedig nyilvánosságra kell hozni. A könyvvizsgálói záradékban vagy a záradék megadásának elutasításában rögzített álláspontot a könyvvizsgáló a könyvvizsgálói jelentésben indokolja. A könyvvizsgálat során a mérlegben, eredmény-kimutatásban lévı adatok felülvizsgálata mellett a kiegészítı mellékletben rögzítetteket is ellenırizni kell. Meg kell állapítani, hogy a vállalkozás értékelési eljárásai helyesek e, figyelemmel voltak e a mérleg fordulónapját követı eseményekre, változásokra. Amennyiben ez nem megfelelı, a könyvvizsgálói jelentésben ezt is be kell mutatni. A törvény kötelezi a könyvvizsgálót arra, amennyiben jogszabálysértést állapít meg, vagy olyan tényrıl szerez tudomást, amely a vállalkozás helyzetét hátrányosan befolyásolja, haladéktalanul értesítse megbízóját, indokolt esetben pedig kezdeményeznie kell a felügyelıbizottság, igazgatóság vagy a társaság legfıbb szervének összehívását. A könyvvizsgáló munkáját a záradék megadásával vagy megtagadásával fejezi be. A könyvvizsgálói záradék a teljes nyilvánosságnak szóló jelentés, így a záradék igen tömör, semleges hangvételő és a számviteli törvényben rögzített szövegezéső. A záradék a könyvvizsgáló szakmai véleményezésétıl függıen többféle lehet. Ha a könyvvizsgáló a ( éves, egyszerősített éves, konszolidált éves ) beszámoló felülvizsgálata során azt állapítja meg, hogy a vállalkozó vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérıl a beszámoló megbízható és valós képet ad, törvénysértést, szabálytalanságot nem tapasztalt és ezért a beszámolóban foglaltakkal egyetért, hitelesítı záradékot ad. Hitelesítı a záradék, ha lényeges hiba bizonyíthatóan sem a könyvvezetésben, sem a beszámolóban nem található. A mérleg akkor hiteles, ha a beszámolót a számviteli törvény rendelkezései és a számviteli alapelvekben foglaltak szerint állították össze, valamint a mérleg a vagyoni és pénzügyi, az eredmény-kimutatás pedig a jövedelmi helyzetrıl megbízható és valós képet ad. A hitelesítı záradék szövegezése a számviteli törvény alapján : A könyvvizsgálat során a vállalkozó éves beszámolóját ( egyszerősített éves beszámolóját ), annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendı és megfelelı bizonyosságot szereztem arról, hogy az éves beszámolót ( egyszerősített éves beszámolót ) a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Az éves beszámoló ( egyszerősített éves beszámoló ) a vállalkozó vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérıl megbízható és valós képet ad. 5. oldal

7 Ha a könyvvizsgáló azt állapítja meg, hogy a beszámoló egészében vagy részben nem felel meg a számviteli törvény elıírásainak és a valóságnak, akkor a hitelesítı záradék helyett korlátozott vagy elutasító záradékot ad a záradék korlátozása vagy elutasítása okainak részletes feltüntetésével. Korlátozott a záradék, ha akár a könyvvezetésben, akár a beszámolóban olyan hiba vagy tévedés van, amely sért ugyan valamilyen törvényben rögzített számviteli elvet, de önmagában nem jelenti a beszámoló értékelhetıségének teljes elutasítását. Elutasító záradék kiadása indokolt abban az esetben, ha az alapvetı számviteli elvek olyan mértékben sérültek, ill. figyelmen kívül maradtak, amely a könyvvizsgáló megítélése szerint az objektív értékelhetıséget kizárja. Ha a könyvvizsgáló nem tud záradékot adni, mert a záradék kiadásához nem tudott elegendı és megfelelı könyvvizsgálói bizonyítékokat szerezni, akkor a záradék megadásának elutasítását tartalmazó könyvvizsgálói jelentés készül és ezt kell letétbe helyezni ill. közzétenni A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységrıl, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletrıl szóló (2007. évi LXXV. ) törvény fıbb fejezetei A törvény célja, hogy meghatározza a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálati tevékenység során alkalmazandó azon követelményeket, melyek biztosítják a tevékenység megfelelı ellátását. A törvény rendelkezéseit a nem jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátása során is alkalmazni kell. A évi LXXV. Törvényt ( késıbbiekben Kamarai Törvény )az Országgyőlés a június 11.-i ülésnapján fogadta el és a hatályba lépés dátuma bizonyos kivételekkel január 1. A jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységhez sorolja be a törvény a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló felülvizsgálatát, szabályszerőségének, megbízhatóságának, hitelességének tanúsítását valamint a gazdálkodó szervezetek alapításakor, átalakulásakor vagy jogutód nélküli megszőnésekor az adott esetre vonatkozó jogszabályban elıírt értékelési, véleményezési feladatok ellátását. A jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység mögött mindig valamely olyan jogszabály húzódik meg, mely elıírja a kötelezı könyvvizsgálói hitelesítést. A nem jogszabályi kötelezettségen alapuló egyéb szakmai szolgáltatások között a könyvvizsgálók által végezhetı egyéb tevékenységek kerültek felsorolásra. Ezek a következık: - a gazdálkodó szervezetek átvilágítása, értékelése; - pénzügyi, adó és járulék, vám, számviteli és kapcsolódó számítástechnikai, szervezési szakértıi tevékenység, szakvélemény készítése, tanácsadás; - igazságügyi könyvszakértıi tevékenység; - számviteli, ellenırzési, pénzügyi, könyvvizsgálói szakoktatás, továbbképzés, vizsgáztatás; - könyvviteli szolgáltatás. 6. oldal

8 Jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység mellett a kamarai tag könyvvizsgálók nem vehetnek részt olyan tevékenységben, amely veszélyezteti az objektivitást, a független állásfoglalást és ezáltal összeegyeztethetetlen a szakmai tevékenység ellátásával. A könyvvizsgálói feladatkörrel összeegyeztethetetlen tevékenységre vonatkozó szabályokat a Könyvvizsgáló Kamara alapszabálya részletezi. Jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet Magyarországon az végezhet, aki a Magyar Könyvvizsgáló Kamara tagja. A kamarai tagság feltételeként a törvény a következı feltételeket írja elı: - okleveles könyvvizsgálói szakképesítés; - a kamarai tagfelvételi kérelem benyújtását megelızı egy éven belül sikeresen teljesített szakmai kompetencia vizsga; - büntetlen elıélet; - a kamara tagja - könyvvizsgáló cég kivételével - nem állhat munkaviszonyban, továbbá közalkalmazotti, köztisztviselıi jogviszonyban, munkaviszony jellegő egyéb jogviszonyban és nem vállalhat személyes közremőködést, vezetı tisztségviselést más gazdasági társaságban; - rendelkezni kell könyvvizsgálói felelısségbiztosítással; - kamarai tagdíj megfizetése; - a kamarai tagoknak a tagság keletkezésétıl kezdve a Könyvvizsgáló Kamara alapszabályát önmagukra vonatkozóan kötelezınek kell elismerniük. A kamara tagjai közé felvett személyek a felvételt követı 30 napon belül esküt tesznek a kamara elnöke elıtt, bekerülnek a kamara nyilvántartásába és megkapják az azonosításukra alkalmas könyvvizsgáló igazolványukat. A kamarai tag könyvvizsgáló a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátását, kérelem alapján szüneteltetheti. A kamara tagja természetes személyeken kívül gazdálkodó szervezet is lehet, amennyiben a gazdasági társaság legfıbb szervében a szavazati jogok többségével könyvvizsgálói tevékenység végzésére jogosult könyvvizsgáló, vagy könyvvizsgálók rendelkeznek. A kamaránál tagként bejegyzett gazdasági társaság nevében kizárólag kamarai tag könyvvizsgálók végezhetnek jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálati tevékenységet. A kamarai tag könyvvizsgáló a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálati tevékenységre vonatkozó megbízást csak akkor vállalhatja el, ha biztosított a tevékenység végzése során a függetlensége és képes objektív, pártatlan vélemény formálni. A függetlenség biztosítása érdekében írja elı a törvény többek között azt is, hogy a könyvvizsgáló nem vehet részt megbízója döntéseinek meghozatalában, a könyvvizsgáló és a megbízó között nem állhat fenn sem munkavégzésre irányuló jogviszony, sem vagyoni, pénzügyi, üzleti vagy egyéb pl. közeli hozzátartozói kapcsolat. A kamarai tag könyvvizsgáló a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátása során nem utasítható és senki által nem befolyásolható. 7. oldal

9 A könyvvizsgáló a tevékenysége kapcsán tudomására jutott minısített adatot, hivatásbeli és üzleti titkot köteles megırizni, felhatalmazás nélkül nem használhatja fel, nem teheti közzé, kivéve, ha jogszabály ezt megengedi vagy kötelezıen elıírja számára. Az okleveles könyvvizsgálói szakképesítés államilag elismert, iskolarendszeren kívüli felsıfokú szakképesítés. Szakképesítést igazoló oklevelet a kamara nevében, a kamara bizottságaként funkcionáló Okleveles Könyvvizsgálókat Képesítı Testület jogosult kiadni. Az okleveles könyvvizsgálói képzés fıbb tanulmányi területei az alábbiak: - jogi ismeretek; - adózási ismeretek; - közgazdaságtan és pénzügyek; - szervezeti és vezetési ismeretek; - számvitel és elemzés; - számvitel-szervezés; - könyvvizsgálat és ellenırzés. A képzési idı legfeljebb 4 tanév lehet. A könyvvizsgálói képzési programban azok a büntetlen elıélető jelentkezık vehetnek részt, akik rendelkeznek államilag elismert felsıoktatási intézményben szerzett szakirányú oklevéllel, mérlegképes könyvelıi vagy azzal egyenértékő szakképesítést igazoló bizonyítvánnyal és számviteli, pénzügyi, ellenırzési területen a diploma megszerzését követıen legalább egyéves szakmai gyakorlatot tudnak igazolni. A képesítés megszerzését követıen, a kamara névjegyzékébe felvételt nyert könyvvizsgáló jelöltek a 3 éves gyakorlati idı letöltése után szakmai kompetencia vizsgát tesznek. A gyakorlati idıbıl 1 évet a kamara alapszabályában és mentori szabályzatában meghatározott módon, 2 évet pedig kamarai tag könyvvizsgálónál vagy könyvvizsgáló társaságnál kell teljesíteni. A szakmai kompetencia vizsga annak ellenırzésére szolgál, hogy a könyvvizsgáló jelölt az elıírt gyakorlati idı alatt megfelelı szakmai tapasztalatot szerzett e és ismereteit képes valós körülmények között is alkalmazni. A folyamatos továbbképzés, a szakmai kompetencia szinten tartása a könyvvizsgálók számára elengedhetetlen követelmény. A kamarai tag könyvvizsgáló számára kötelezı az éves szakmai továbbképzés. A szakmai továbbképzések programját és idıtartamát a kamara elnöksége határozza meg. 8. oldal

10 2. A könyvvizsgálat elıkészítése, tervezése 2.1. A könyvvizsgálatot megelızı feladatok A könyvvizsgálatot megelızı feladatok több szakaszra oszthatók. A teljes folyamat mindenképpen azzal indul, hogy a vállalkozásnál felmerül a beszámoló könyvvizsgálóval történı felülvizsgálatának igénye. A vállalkozások vagy törvényi kötelezettségbıl adódóan, vagy a tulajdonosok, az ügyvezetés önálló, jogszabályi kényszer nélküli döntése alapján indítják el a könyvvizsgálóval való kapcsolatfelvételt. A vállalkozás ajánlatkéréssel fordul a könyvvizsgálóhoz vagy pályáztatás esetén a könyvvizsgálókhoz. Az ajánlatkérésben célszerő röviden ismertetni a vállalkozás alapvetı adatait, a cég nagyságrendjét és azokat a speciális körülményeket, melyek a könyvvizsgálót befolyásolják ajánlatának kidolgozásában. Ilyen, a munkavégzéshez kapcsolódó sajátosság lehet például valamely nyelvismeretének szükségessége vagy a vállalkozás tevékenységéhez kapcsolódó speciális szakismeret stb. A könyvvizsgáló az ajánlatkérés és egyéb információs források alapján eldönti, hogy kíván-e ajánlatot tenni az adott felkérésre vagy sem. A döntés során a könyvvizsgáló mérlegeli, hogy a könyvvizsgálói tevékenység során fennáll e a függetlensége, nem merül-e fel az összeférhetetlenség valamely esete. Vizsgálni kell továbbá, hogy adottak-e a vállalkozás mőködésének törvényes feltételei, a tevékenység jellegét összetettségét, a megbízás teljesíthetıségének esetleges idıbeli vagy szakmai korlátait. A könyvvizsgálói ajánlattételben ki kell térni az elvégzendı feladat pontos meghatározására, a munka idıbeni ütemezésére, módszerére, személyi és tárgyi feltételeire, a vállalási díjra, fizetési feltételekre és az ajánlat érvényességi idıtartamára. A könyvvizsgálói szolgáltatás típusa az alábbi lehet: - választott könyvvizsgálói feladatok elvégzése ( éves, egyszerősített éves, konszolidált éves beszámoló felülvizsgálata, véleményezése) - apporthitelesítés - vagyonmérleg hitelesítés - átvilágítás - egyéb könyvvizsgálói feladatok ( igazságügyi szakértés, adótanácsadás stb. ). A beérkezı könyvvizsgálói ajánlat, vagy ajánlatok alapján a vállalkozás tulajdonosai döntenek a könyvvizsgáló megválasztásáról. A társasági formától függıen, döntést a taggyőlésen, közgyőlésen alapítói határozattal kell meghozni. A döntést követıen a választott könyvvizsgálónak, könyvvizsgáló társaságnak elfogadó nyilatkozatot kell kibocsátania, melyet az alapítói határozattal együtt a törvényességi felügyeletet ellátó cégbírósághoz, bírósághoz is be kell nyújtani. A könyvvizsgálati megbízás a könyvvizsgálatra vonatkozó szerzıdés megkötésével válik jogszerővé. A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok tartalmazzák a könyvvizsgálati szerzıdés kötelezı és ajánlott tartalmi elemit. 9. oldal

11 A könyvvizsgálatra vonatkozó megbízási szerzıdés kötelezı elemei : - a szerzıdı felek pontos megnevezése ( a könyvvizsgáló, könyvvizsgáló társaság azonosításakor a név, cím mellett a Könyvvizsgáló Kamarai regisztrációs szám - a megbízás tárgyának megjelölése - a vállalkozás vezetésének felelıssége a beszámoló elkészítését illetıen - a könyvvizsgálat hatóköre, hivatkozással az alkalmazandó törvényekre, jogszabályokra vagy azon szakmai szervezetek elıírásaira, amelyeket a könyvvizsgáló alkalmaz, - korlátlan hozzáférhetıség bármely olyan adathoz, dokumentációhoz és egyéb információhoz, amely a könyvvizsgálattal kapcsolatosan szükséges, - a könyvvizsgáló azzal összefüggı igényei, hogy a vizsgálat során a vállalkozás vezetésétıl milyen írásos nyilatkozatra van szüksége, - a szabálytalanságok feltárásával kapcsolatos felelısségek elkülönítése, - utalás arra a tényre, hogy a könyvvizsgálat tesztelési eljáráson alapuló korlátai következtében elkerülhetetlen annak kockázata, hogy akár lényeges hibás állítás is feltáratlan marad, - a könyvvizsgálói díjazás összege, fizetési feltételek, - a jelentések megírásához használt nyelv, - záró rendelkezésként a szerzıdés mindkét fél általi elfogadása, a vonatkozó jogszabályokra való hivatkozás - keltezés, szerzıdı felek cégszerő aláírása. 3. A könyvvizsgálat munkafolyamatai 3.1. A vállalkozás üzleti tevékenységének megismerése Az elsı információk megszerzése érdekében a kérdésekre kérünk választ: vállalkozástól az alábbiakban felsorolt Ügyfél neve: Dátum: Fordulónap: Készítette: Nevezze meg az ágazatot, amelyben a vállalkozás mőködik: Milyen erıs a verseny a fenti ágazatban? Van-e ismert versenytársa a vállalkozásnak? Ha igen, sorolja fel ezeket! Van-e a tevékenységnek idényjellege? 10. oldal

12 Várhatóak-e az ágazatban kedvezıtlen tendenciák (csökkenı kereslet, többletkapacitások, erıs árverseny)? Vannak-e speciális környezetvédelmi elıírások? Vannak-e a számviteli jogszabályokon kívül egyéb, az ágazatra vagy a vállalkozásra vonatkozó jogszabályok? Sorolja fel ezeket! Sorolja fel a tulajdonosokat! Várható-e a tulajdonosi szerkezetben változás? Mik a vállalkozás fı célkitőzései? Melyek a vállalkozás tevékenységi körei? Melyek a vállalkozás fıbb termékei / szolgáltatásai? Mekkora az átlagos haszonkulcs a fıbb termékeken / szolgáltatásokon? Az ágazatban ez a haszonkulcs átlagos, magas vagy alacsony? Kik a vállalkozás fıbb vevıi? Kik a vállalkozás fıbb szállítói? Mekkora az átlagos fizetési határidı a vevıknél/ szállítóknál? Hány telephelye van a vállalkozásnak? Sorolja fel ezeket! Hány alkalmazottja van a vállalkozásnak? Várható-e ebben jelentıs változás? Gyakran cserélıdnek-e az alkalmazottak? 3.2. Az ellenırzési kockázat felmérésével kapcsolatos kérdések A könyvvizsgálónak a vizsgálati tevékenység tervezéséhez kellı információt kell győjtenie az adott vállalkozásról. Az ellenırzési kockázat felmérését az alábbiakban feltett kérdésekre adott válaszai segíthetik. A kérdésekre adott igen és nem válaszok száma ill. aránya dönti el, hogy milyennek ítélhetı meg a könyvvizsgáló munkájának kockázata. Az igen válaszok magas számaránya alacsonyabb kockázati tényezıt jelent. -A szervezeti felépítés megfelel a vállalkozás méretének és tevékenységének? -Elegendı számú alkalmazott van? -A tulajdonos-vezetı és az alkalmazottak megfelelı szaktudással és tapasztalatokkal rendelkeznek? 11. oldal

13 -A vállalkozásnál alacsony az alkalmazottak fluktuációja? -A vezetés a számviteli-pénzügyi területért felelıs alkalmazottaival is megvitatva alakítja ki a fıbb szerzıdéseket, ügylettípusokat? -Rendszeresen (legalább az éves beszámoló elkészítésekor) egyeztetik-e a számviteli adatokat a fizikailag létezı eszközökkel, nyilvántartásokkal, harmadik felekkel (szállítok, vevık, bank stb.) -A vállalkozás által mőködtetett számviteli rendszer kellıen részletes és a fıkönyvvel is egyezı analitikus nyilvántartásokat tartalmaz? -Alkalmaz-e külsı könyvelıt a vállalkozás? (Ha igen, a további kérdéseket a könyvelı által alkalmazott szoftverre tegyük fel!) -Megfelelınek tőnik-e a vállalkozás és a könyvelı közötti információáramlás? -A vállalkozás alkalmaz-e számviteli szoftvert a könyvvezetésre? Ha igen: -A szoftvert megbízható szállítótól szerezte be a vállalkozás? -Van-e részletes leírás a programról? (Ha igen, ezt a könyvvizsgálónak célszerő áttekintenie) -Lehetséges-e, hogy az alkalmazók módosítsák a programot? -Dokumentáltak-e a programváltoztatások (ki, mikor, milyen változtatást hajtott végre)? -Dokumentáltak-e a rendszerbe való belépések idırendben? -Van-e jelszóval védve a rendszer? -Biztosítja-e a szoftver, hogy ne lehessen az adatokat módosítani anélkül, hogy annak nyoma maradna? -Kellı rendszerességgel készítenek mentéseket? A mentések kellı biztonságban vannak-e elhelyezve? -Vannak-e a rendszerben ellenırzések (Pl. csak a vevıanalitikán keresztül lehet a fıkönyvre könyvelni)? 12. oldal

14 3.3. A lényegességi küszöbérték meghatározása A várható adatok alapján: e Ft A e Ft B e Ft Adózás eredmény elıtti 5% Értékesítés nettó árbevétele 0,5-1% Mérleg-fıösszeg 1-2% Saját tıke 2-5% Adózott eredmény 5-10% Az A és B oszlopban szereplı számok közül a legkisebb : e Ft Az A és B oszlopban szereplı számok közül a legnagyobb:.e Ft A két szám átlaga:.e Ft A fentiek alapján és figyelembe véve a vállalkozásról szerzett ismereteket a lényegességi küszöbérték :.e Ft. Végleges adatok alapján: e Ft A e Ft B e Ft Adózás eredmény elıtti 5% Értékesítés nettó árbevétele 0,5-1% Mérleg-fıösszeg 1-2% Saját tıke 2-5% Adózott eredmény 5-10% 13. oldal

15 Az A és B oszlopban szereplı számok közül a legkisebb : e Ft Az A és B oszlopban szereplı számok közül a legnagyobb:.e Ft A két szám átlaga:.e Ft A fentiek alapján és figyelembe véve a vállalkozásról szerzett ismereteket a lényegességi küszöbérték :.e Ft. A kockázatbecslés és a lényegességi küszöbérték számítását követıen ellenırzés lényeges, kevésbé lényeges és jelentıs könyvvizsgálati területei. kijelölhetık az 3.4. Az immateriális javak könyvvizsgálati munkaprogramja 1. Az analitika és a fıkönyv összehasonlítása. 2. A tárgyévben (és elsı könyvvizsgálat esetén szúrópróbaszerően kiválasztott korábban) beszerzett eszközök nyilvántartási árainak összehasonlítása a beszerzési árral a számlák vagy szerzıdések alapján, a besorolás és a hozzárendelt értékcsökkenési kulcsok számviteli politikának való megfelelésének megítélése, az értékcsökkenés újraszámítása. 3. A jelentısebb növekedések és csökkenések (értékesítések, selejtezések) alapdokumentumai alapján a tárgyi eszköz mozgások helyes számviteli elszámolásának ellenırzése. 4. A javítási/karbantartási költségek tételeinek áttekintése az alapbizonylatok alapján szúrópróbaszerően az aktiválás szükségességének megítélésére. 5. A piaci érték tartós és jelentıs csökkenése miatt szükséges terven felüli értékcsökkenési leírások mértékének ellenırzése. 6. A piaci érték csökkenése miatt korábban elszámolt terven felüli értékcsökkenések visszaírásának ellenırzése. 7. Az immateriális javakra elszámolt értékhelyesbítés értékének összehasonlítása független értékbecslı vagy mőszaki szakemberek véleményével, az elszámolás helyességének ellenırzése. 8. Egyéb eljárások. 14. oldal

16 Immateriális javak számviteli ellenırzésének törvényi ismérvei Befektetett eszközként olyan eszközt szabad kimutatni, amelynek az a rendeltetése, hogy a tevékenységet, a mőködést tartósan, legalább egy éven túl szolgálja. Az immateriális javak között a mérlegben a nem anyagi eszközöket (a vagyoni értékő jogokat az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékő jogok kivételével, a szellemi terméket, az üzleti vagy cégértéket), továbbá az immateriális javakra adott elılegeket, valamint az immateriális javak értékhelyesbítését kell kimutatni. A mérlegben az immateriális javakat (vagyoni értékő jogokat, szellemi termékeket, üzleti vagy cégértéket) bekerülési értéken, illetve ezen bekerülési értéknek a Tv.. szerint elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenési leírással csökkentett, a terven felüli értékcsökkenési leírás visszaírt összegével növelt, könyv szerinti értékén, az immateriális javakra adott elıleget pedig az átutalt - a levonható elızetesen felszámított általános forgalmi adót nem tartalmazó - összegben, illetve a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszairt összegével növelt könyv szerinti értékén kell kimutatni. Alapítás-átszervezés aktivált értékeként a vállalkozási tevékenység indításával, megkezdésével, jelentıs bıvítésével, átalakításával, átszervezésével kapcsolatos - beruházásnak, felújításnak nem minısülı - a külsı vállalkozók által számlázott, valamint a saját tevékenység során felmerült, olyan közvetlen önköltségbe tartozó költségeket lehet kimutatni, amelyek az alapítás-átszervezés befejezését követıen a tevékenység során a bevételekben várhatóan megtérülnek. Ide tartoznak a minıségbiztosítási rendszer bevezetésével kapcsolatos tevékenység költségei is. A kísérleti fejlesztés aktivált értékeként a jövıben hasznosítható, a kísérleti fejlesztés eredményének jövıbeni hasznosításakor az árbevételben megtérülı, a kísérleti fejlesztés eredménye érdekében felmerült, olyan számlázott összeget és a saját tevékenység során felmerült a közvetlen önköltségbe tartozó költségeket lehet figyelembe venni, amelyek aktiválható termékben - szellemi termék, tárgyi eszköz, készlet - nem vehetık számításba, mivel a létrehozott termék piaci - várható piaci - árát meghaladják. A kísérleti fejlesztés állományba vett aktivált értéke nem haladhatja meg azt az összeget, ami várhatóan megtérül a kapcsolódó jövıbeni gazdasági haszonból a további fejlesztési költségek, a várható termelési költségek, illetve a termék értékesítése során közvetlenül felmerülı értékesítési költségek levonása után. A kísérleti fejlesztés aktivált értékeként lehet kimutatni továbbá a megkezdett, de az üzleti év mérleg fordulónapjáig be nem fejezett kísérleti fejlesztés a jövıben várhatóan megtérülı - közvetlen költségeit is. Ez esetben a kísérleti fejlesztés aktivált értéke nemcsak a kísérleti fejlesztés többletköltségeit foglalja magában, hanem azon termékek közvetlen költségeit is, amelyeket csak késıbb, a kísérleti fejlesztés befejezésekor lehet a készletek, a tárgyi eszközök, a szellemi termékek között állományba venni a kísérleti fejlesztés aktivált értékének csökkentésével. Az alap- és alkalmazott kutatás költségei, valamint a kísérleti fejlesztés közvetett és általános költségei nem aktiválhatók. 15. oldal

17 ( Alapkutatás: olyan kísérleti és elméleti munka, amelynek elsıdleges célja új ismeretek szerzése a jelenségek alapvetı lényegérıl és a megfigyelhetı tényekrıl, bármiféle konkrét alkalmazási és felhasználási célkitőzés nélkül. Alkalmazott kutatás: új ismeretek megszerzésére irányuló eredeti vizsgálat, amelyet elsıdlegesen valamely konkrét gyakorlati cél érdekében végeznek. Kísérleti fejlesztés: olyan a kutatásból és a gyakorlati tapasztalatokból nyert, már létezı tudásra támaszkodó, rendszeres munka, amelynek célja új anyagok, termékek és szerkezetek létrehozása, új eljárások, rendszerek és szolgáltatások bevezetése vagy a már létrehozottak vagy bevezetettek lényeges javítása, Az immateriális javak között vagyoni értékő jogként azokat a megszerzett jogokat kell kimutatni, amelyek nem kapcsolódnak ingatlanhoz, nem tartoznak a szellemi termékek közé. Ilyenek különösen: a bérleti jog, a használati jog, a koncessziós jog, a játékjog, továbbá a márkanév, a licencek, valamint az ingatlanhoz nem kapcsolódó egyéb jogok. Szellemi termékek közé sorolandók: a találmány, az iparjogvédelemben részesülı javak közül a szabadalom és az ipari minta, a szerzıi jogvédelemben részesülı szoftver termékek, az egyéb szellemi alkotások, a jogvédelemben nem részesülı, de titkossága révén monopolizált javak közül a know-how és gyártási eljárás, a védjegy, függetlenül attól, hogy azt vásárolták, vagy a vállalkozó állította elı, illetve használatba vették-e azokat vagy sem A vagyoni értékő jog és a szellemi termék könyv szerinti értékét (terv szerinti és terven felüli értékcsökkenéssel csökkentett, visszairt terven felüli értékcsökkenéssel növelt bekerülési értékét) meghaladó piaci értékét az immateriális javak értékhelyesbítéseként külön kell kimutatni a saját tıke részét képezı értékelési tartalékkal azonos összegben. Üzleti vagy cégértékként kell kimutatni cégvásárlás esetén a jövıbeni gazdasági haszon reményében teljesített többletkifizetés összegét, átalakulás esetén az ilyen címen megállapított értéket a következı esetekben: a) cégvásárlás esetén (amikor a megvásárolt társaság, annak telephelye, üzlethálózata eszközeit és kötelezettségeit a vevı tételesen állományba veszi): a fizetett ellenérték ás az egyes eszközök piaci értékének az átvállalt kötelezettségek - e törvény szerinti értékeléssel meghatározott - értékével csökkentett értéke közötti különbızet, ha a fizetett ellenérték a magasabb, b.) cégvásárlás esetén (amikor az adott társaság részvényeit úgy szerzi meg a vevı, hogy ezzel a vásárlással az adott társaságban közvetlen irányítást biztosító befolyást szerez, és az adott társaság részvényeit a tızsdén jegyzik, illetve forgalmazzák): az adott társaság megszerzett részvényeiért fizetett ellenérték lényegesen több, mint a megvásárolt részvények piaci értéke, a kettı közötti pozitív különbözet, c.) cégvásárlás esetén (amikor az adott társaság részvényeit, üzletrészeit, vagyoni betéteit a vevı úgy szerzi meg, hogy ezzel a vásárlással az adott társaságban közvetlen irányítást biztosító befolyást szerez, és az adott társaság részvényeit, Üzletrészeit, vagyoni betéteit a tızsdén nem jegyzik, nem forgalmazzák): az adott társaság megszerzett részvényeiért, üzletrészeiért, vagyoni betéteiért fizetett ellenérték lényegesen több, mint ezen befektetésre jutó - az adott társaság eszközei és kötelezettségei e törvény szerinti értékelésével meghatározott - saját tıke értéke, a kettı közötti pozitív különbözet, d.) átalakulás esetén: amennyiben e törvény szerint a gazdálkodó élhet a vagyonátértékelés lehetıségével és a vagyonértéket az Üzleti értékelés, a jövedelemtermelı képesség 16. oldal

18 módszerével határozzák meg, és az így meghatározott társasági vagyonérték és a kötelezettségek együttes összege több, mint az egyes eszközök piaci értékének együttes összege, a pozitív különbözet az Üzleti vagy cégérték, Az immateriális javakra adott elılegként kell kimutatni az ilyen címen a szállítóknak átutalt - a levonható elızetesen felszámított általános forgalmi adót nem tartalmazó összeget. Az eszköz bekerülési (beszerzési. elıállítási) értéke az eszköz megszerzése, létesítése, üzembe helyezése érdekében az üzembe helyezésig, az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható tételek együttes összege. A bekerülési (beszerzési) érték részét képezi továbbá az eszköz beszerzéséhez szorosan kapcsolódó a) illeték [vagyonszerzés (ajándék, öröklés, adásvétel, csere után járó) illetéke], b)elızetesen felszámított, de le nem vonható általános forgalmi adó, c) a jogszabályon alapuló hatósági igazgatási, szolgáltatási díj, d) az egyéb hatósági igazgatási, szolgáltatási eljárási díj (környezetvédelmi termékdíj, szakértıi díj). A bekerülési (beszerzési) értéknek nem része a levonható elızetesen felszámított általános forgalmi adó, továbbá az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint ellenérték arányában megosztott elızetesen felszámított általános forgalmi adó le nem vonható hányada. A beszerzési költség (beszerzési ár) részét képezi továbbá az elıállításához közvetlenül kapcsolódóan igénybevett hitel, kölcsön felvétele elıtt fizetett- a hitel, kölcsön feltételeként elıírt - bankgarancia díja, hitel igénybevétele miatt fizetett kezelési költsége, igénybevételéig felszámított rendelkezésre tartási díja, a szerzıdés közjegyzıi hitelesítésének díja, az üzembe helyezésig felmerült kamata. A vagyoni értékő joghoz közvetlenül kapcsolódó devizahitelnek az eszköz üzembe helyezéséig terjedı idıszakra elszámolt (idıszakot terhelı) árfolyam-különbözete, amennyiben az év végi értékelés során képzıdı nettó árfolyam-különbözet veszteség, legfeljebb annak összegéig. Az immateriális javaknak a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési (beszerzési, illetve elıállítási) értékét azokra az évekre kell felosztani, amelyekben ezeket az eszközöket elıreláthatóan használni fogják ( értékcsökkenés elszámolása). Hasznos élettartam: az az idıszak, amely alatt az amortizálható eszközt a gazdálkodó idıarányosan vagy teljesítmény arányosan az eredmény terhére elszámolja, a) hasznos élettartam az az idıszak, amely alatt az amortizálható eszközt a gazdálkodó a várható fizikai elhasználódás (mőszakok száma, tevékenységre jellemzı körülmények, az eszköz fizikai jellemzıi), erkölcsi avulás (technológiai változások, termékek iránti kereslet), az eszköz használatával kapcsolatos jogi és egyéb korlátozó tényezık figyelembevételével várhatóan használni fogja, vagy b) hasznos élettartam az a megtermelhetı darabszám, elvégezhetı teljesítmény vagy egyéb egységszám figyelembevételével meghatározott idıszak, amely idıszak alatt a gazdálkodó az elıbbieket várhatóan elı tudja állítani az amortizálható eszköz felhasználásával. 17. oldal

19 Maradványérték: a rendeltetésszerő használatbavétel, az üzembe helyezés idıpontjában - a rendelkezésre álló információk alapján, a hasznos élettartam függvényében - az eszköz meghatározott, a hasznos élettartam végén várhatóan realizálható értéke. Nulla lehet a maradványérték, ha annak értéke valószínősíthetıen nem jelentıs. Az évenként elszámolandó értékcsökkenésnek a bekerülési értékhez (bruttó értékhez) vagy a nettó értékhez (a terv szerint elszámolt értékcsökkenéssel csökkentett bruttó értékhez) viszonyított arányát, vagy a bekerülési értéknek a teljesítménnyel arányos összegét, illetve az értékcsökkenés évenkénti abszolút összegét az egyedi eszköz várható használata, ebbıl adódó élettartama, fizikai elhasználódása és erkölcsi avulása, az adott vállalkozási tevékenységre jellemzı körülmények figyelembevételével kell megtervezni, és azokat a nyilvántartásokon történı rögzítést követıen a rendeltetésszerő használatbavételtıl, az üzembe helyezéstıl kell alkalmazni. Az üzembe helyezést hitelt érdemlı módon dokumentálni kell. Az egyes immateriális javakat a következık szerint kell leírni: - Az üzleti vagy cégértéket ıt-tizenöt év alatt. Az üzleti vagy cégérték megállapított amortizációs idıszakát - a késıbbiek során - nem befolyásolja az, hogy a nagyságára ható eszközök, illetve kötelezettségek értéke miként alakult. - a befejezett kísérleti fejlesztés, továbbá a befejezett alapítás-átszervezés aktivált értékét öt év vagy ennél rövidebb idı alatt. A forint egyedi beszerzési, elıállítási érték alatti vagyoni értékő jogok, szellemi termékek beszerzési vagy elıállítási költsége - a vállalkozó döntésétıl függıen - használatba vételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolható. Az évenként elszámolandó értékcsökkenés összegének évek közötti felosztásánál figyelembe lehet venni az adott eszköz használatával elért bevételt terhelı egyéb, az eszköz beszerzésével összefüggı, de bekerülési értéknek nem minısülı ráfordításokat (az üzembe helyezés utáni kamatot, a devizahitelek árfolyamveszteségét), az eszköz folyamatos használatával kapcsolatos karbantartási költségeket az egyedi eszköznek - az adott vállalkozási tevékenységre jellemzı körülmények alapján számított - várható hasznos élettartamán belül, amennyiben az összemérés elvének érvényesülése azt indokolja. Terv szerinti értékcsökkenést a már rendeltetésszerően használatba vett, üzembe helyezett immateriális javak után kell elszámolni addig, amíg azokat rendeltetésüknek megfelelıen használják. Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál elszámolni akkor, ha - az immateriális jószág könyv szerinti értéke tartósan és jelentısen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke - a szellemi termék értéke tartósan lecsökken mert a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelıen nem használható, illetve használhatatlan. - a vagyoni értékő jog a szerzıdés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthetı 18. oldal

20 - a befejezett kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák, vagy megszüntetik, illetve az eredménytelen lesz. Az érték csökkentését olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális jószág használhatóságának megfelelı, a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) piaci értéken szerepeljen a mérlegben. Amennyiben az immateriális jószág rendeltetésének megfelelıen nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült vagy hiányzik, azt az immateriális javak közül - a terven felüli értékcsökkenés elszámolása után - ki kell vezetni. Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már teljesen leírt, illetve a tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál. Amennyiben az alkalmazott leírások miatt az eszközök könyv szerinti értéke alacsonyabb ezen eszközök eredeti bekerülési értékénél és az alacsonyabb értéken való értékelés (immateriális javaknál a terven felüli értékcsökkenés elszámolás) okai már nem, illetve csak részben állnak fenn, a leírásokat meg kell szüntetni (immateriális javaknál a már elszámolt terven felüli értékcsökkenés összegének csökkentésével), - a megbízható és valós összkép érdekében - az eszközt piaci értékére, immateriális jószágnál a terv szerinti értékcsökkenés figyelembevételével meghatározott nettó értékére az egyéb bevételekkel szemben vissza kell értékelni (visszaírás). Amennyiben az üzleti év mérleg fordulónapján immateriális jószágnál az egyedi eszköz piaci értéke jelentısen meghaladja a terv szerinti értékcsökkenés figyelembevételével meghatározott nettó értékét, akkor a különbözet összegével csökkenteni kell az elszámolt terven felüli értékcsökkenés összegét ás az egyéb bevételekkel szemben növelni kell az adott eszköz könyv szerinti értékét. A különbözettel immateriális jószágnál a könyv szerinti értéket - a terv szerinti értékcsökkenés figyelembevételével meghatározott nettó értékig - kell növelni (visszaírás összege). A visszaírás összege nem lehet több, mint a korábban terven felüli értékcsökkenésként elszámolt összeg. Amennyiben az üzleti év mérleg fordulónapján az egyedi eszköz piaci értéke alacsonyabb a könyv szerinti értékénél, akkor az így mutatkozó különbözetet terven felüli értékcsökkenés vagy értékvesztés elszámolásával kell rendezni. Amennyiben a befektetett eszköz piaci értéke jelentısen meghaladja a visszaírás utáni könyv szerinti értéket (a nyilvántartásba vételkor megállapított bekerülési értéket, illetve immateriális jószágnál a terv szerinti értékcsökkenés figyelembevételével meghatározott nettó értéket), ezen eszköz piaci értéken is felvehetı. Ez esetben a bekerülési érték, illetve immateriális jószágnál a terv szerinti értékcsökkenés figyelembevételével meghatározott nettó érték ás a piaci érték különbözetét az eszközök között értékhelyesbítésként, a források között - az értékhelyesbítés összegével azonos összegben - értékelési tartalékként lehet kimutatni. Amennyiben a vállalkozó él a piaci értéken való értékelés lehetıségével, illetve kötelezı a visszaírás, akkor a piaci értékelésbe bevont, illetve a visszaírással érintett eszközök esetében a leltárnak - többek között - tartalmaznia kell: a) az egyedi eszköz mérleg-fordulónapi piaci értékét; b) az egyedi eszköznek e törvény szerint elszámolt értékcsökkenéssel, értékvesztéssel csökkentett, visszaírással növelt bekerülési értékét (könyv szerinti nettó értékét); c) az a)-b) pontok szerinti értékek különbözetét. 19. oldal

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND - 1 - PESTSZENTLİRINC-PESTSZENTIMRE EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KFT SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND Budapest, 2009-12-01 ügyvezetı igazgató - 2 - TARTALOMJEGYZÉK: I. SZÁMVITELI POLITIKA 1. A számviteli politika

Részletesebben

A BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA SZÁMVITELI POLITIKÁJA

A BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA SZÁMVITELI POLITIKÁJA 3. verzió A Budapesti Mőszaki Fıiskola Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Mőködési Rend 16. függelék 1. melléklet A BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA SZÁMVITELI POLITIKÁJA BUDAPEST,

Részletesebben

2000. évi C. törvény. a számvitelrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya

2000. évi C. törvény. a számvitelrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya A piacgazdaság mőködéséhez nélkülözhetetlen, hogy a piac szereplıi számára hozzáférhetıen, döntéseik megalapozása érdekében mind a vállalkozók, mind a nem nyereségorientált szervezetek, valamint az egyéb

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport 6721 Szeged, Osztrovszky utca 6. 18455405-1-06 Képviseletre jogosult személy neve: Purosz Alexandrosz

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Országos Sportegészségügyi Intézet Dr. Soós Ágnes Fıigazgató 1123 Budapest, Alkotás u. 48 Levelezési cím: 1525 Bp. 114. Pf. 39. e-mail cím: foig@osei.hu Tel.: (1) 488-6111 Fax.: (1)375-3292 ESZKÖZÖK ÉS

Részletesebben

35/2010. (IV. 29.) számú határozat SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA ÉS ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

35/2010. (IV. 29.) számú határozat SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA ÉS ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 35/2010. (IV. 29.) számú határozat SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA ÉS ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA B U D A P E S T 2010 Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 35/2010. (XII. 18.)

Részletesebben

2000. évi C. törvény. a számvitelrıl 1

2000. évi C. törvény. a számvitelrıl 1 1. oldal 2000. évi C. törvény a számvitelrıl 1 A piacgazdaság mőködéséhez nélkülözhetetlen, hogy a piac szereplıi számára hozzáférhetıen, döntéseik megalapozása érdekében mind a vállalkozók, mind a nem

Részletesebben

Könyvvizsgálói jelentés ALDBERG INVESTMENT Kft. Az üzleti év:

Könyvvizsgálói jelentés ALDBERG INVESTMENT Kft. Az üzleti év: Könyvvizsgálói jelentés Az üzleti év: 2009. január 1. - 2009. december 31. 1/13 KSH SZÁM: 13771670-6612-113-01 CÉGJEGYZÉK: 01-09-872368 ssz Megnevezés / E Ft 2008.12.31. Ellenırzés 2009.12.31. 1 A BEFEKTETETT

Részletesebben

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Éves beszámolót Egyszerűsített éves beszámolót Összevont (konszolidált) éves beszámolót

Éves beszámolót Egyszerűsített éves beszámolót Összevont (konszolidált) éves beszámolót 14. tétel Az éves beszámoló részei, felépítése. Az éves beszámolóból nyerhető információk. A mérleg, eredmény-kimutatás elemzése, kapcsolatuk. Az összköltség- és forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM. Számviteli Politika 2012.

SEMMELWEIS EGYETEM. Számviteli Politika 2012. SEMMELWEIS EGYETEM Számviteli Politika 2012. Tartalom Bevezetés...3 Fogalmak... 3 1. A számviteli politika célja... 4 2. A számviteli politika kidolgozásának jogszabályi háttere... 4 3. A Számviteli politika

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

1. oldal, összesen: 63. 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet

1. oldal, összesen: 63. 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. oldal, összesen: 63 A jogszabály mai napon hatályos állapota 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól A

Részletesebben

elhangzott előadás MKVK PTT Tagozatának 2010. december 9-i rendezvényén A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi:

elhangzott előadás MKVK PTT Tagozatának 2010. december 9-i rendezvényén A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi: A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi: Alapvetı követelmény, hogy minden könyvvizsgáló megértse a standardok lényegét és a saját lehetıségei alapján, a saját megbízóira tekintettel

Részletesebben

REGISZTRÁLT M ÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐK ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSE 2011.

REGISZTRÁLT M ÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐK ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSE 2011. REGISZTRÁLT M ÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐK ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSE 2011. Vállalkozási szakterület Minisztérium által meghatározott tematika alapján kidolgozott tananyag ISBN 978-963-87656-8-0 Budapest 2011 1. Aktuális

Részletesebben

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól A Kormány az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY 2013. ÉVRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSAI

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY 2013. ÉVRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSAI A SZÁMVITELI TÖRVÉNY 2013. ÉVRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSAI A Számviteli törvényt (2000. évi C. tv.) összesen 31 szakaszát érintően, több mint hetven helyen módosították és egészítették ki. A Sztv. szerint a

Részletesebben

1. oldal, összesen: 58. A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( 2009.I.1. )

1. oldal, összesen: 58. A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( 2009.I.1. ) 1. oldal, összesen: 58 A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( 2009.I.1. ) 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet a magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési

Részletesebben

Keltezés: 2010.02.28... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert

Keltezés: 2010.02.28... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert 12519718-9001-114-01 Statisztikai számjel 1 1 01-10-044426 Cégjegyzék száma NEMZETI SZÍNHÁZ ZRT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2009.december MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sor-

Részletesebben

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSAI

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSAI A SZÁMVITELI TÖRVÉNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSAI A Számviteli törvényt (2000. évi C. tv.) összesen 34 szakaszát érintően, több mint nyolcvan helyen módosították és egészítették ki. A Sztv. szerint

Részletesebben

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport Számlarend 2013 SZÁMLAREND 2013

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport Számlarend 2013 SZÁMLAREND 2013 SZÁMLAREND 2013 Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport 6721 Szeged, Osztrovszky utca 6. 18455405-1-06 Képviseletre jogosult személyek: Purosz Alexandrosz Jelen szabályzatban

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 I/A. A TÁRSASÁG ÉS A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA... 2 1. A társaság bemutatása... 2 2. A számviteli politika bemutatása... 7 2.3. A piaci értéken történı értékelés

Részletesebben

Számviteli fogalomtár

Számviteli fogalomtár i fogalomtár Adó Adófizetési kötelezettség az üzleti év eredménye után a vállalkozásnak adófizetési kötelezettsége keletkezik. Az adó mértékét a társasági adótörvény határozza meg Adózás előtti eredmény

Részletesebben

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról. I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról. I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról A törvény célja, hogy korszerő jogi keretek biztosításával támogassa a magyar piacgazdaság további erısödését, a nemzetgazdaság jövedelemtermelı képességének

Részletesebben

TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZÁMLAREND ÉS BIZONYLATOLÁSI ELJÁRÁSOK SZABÁLYZATA. Budapest, 2013. 11. 04.

TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZÁMLAREND ÉS BIZONYLATOLÁSI ELJÁRÁSOK SZABÁLYZATA. Budapest, 2013. 11. 04. TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZÁMLAREND ÉS BIZONYLATOLÁSI ELJÁRÁSOK SZABÁLYZATA Budapest, 2013. 11. 04. A SZÁMLAREND TARTALMAZZA: - Minden alkalmazásra kijelölt számla számlajelét (

Részletesebben

Kiss Ferenc Alapítvány az Erdészeti Oktatásért

Kiss Ferenc Alapítvány az Erdészeti Oktatásért Adószám: 18452646-2-06 Statisztikai számjel:18452646-0129-569-06 az Erdészeti Oktatásért 6721 Szeged, József Attila sgt. 26. SZÁMVITELI POLITIKA Eszközök és források értékelési szabályzata Eszközök és

Részletesebben

A gazdasági tevékenység hordozói és szervezési formáik, a számvitel fogalma és feladata

A gazdasági tevékenység hordozói és szervezési formáik, a számvitel fogalma és feladata A gazdasági tevékenység hordozói és szervezési formáik, a számvitel fogalma és feladata Aszámvitel társadalomtudomány, a közgazdaságtudományok egy szakágazata. Fogalmát nem magyarázhatjuk meg néhány gazdasági

Részletesebben

Számlarend. Magyar Röplabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

Számlarend. Magyar Röplabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Adószám: 18158713-2-42 Bejegyző szerv: Fővárosi Törvényszék Regisztrációs szám: 30 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Kelt: Budapest, 2014.09.04 P.h. A gazdálkodó képviselője -1- Bevezető Jelen számlarend

Részletesebben

InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T

InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T 2010.január 01.-2010. december 31. Budapest, 2011. május 27. ---------------------------------------

Részletesebben

2 0 1 3. Éves beszámoló

2 0 1 3. Éves beszámoló 1 1 3 0 2 8 0 1 4 9 3 9 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 5 4 3 Cégjegyzék száma VASI VOLÁN KÖZLEKEDÉSI Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe,

Részletesebben