KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK ÜZLETI GAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK. A) KOMPETENCIÁK 1. Szaknyelv alkalmazása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK ÜZLETI GAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK. A) KOMPETENCIÁK 1. Szaknyelv alkalmazása"

Átírás

1 KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK ÜZLETI GAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK 1. Szaknyelv alkalmazása 1.1. Szakmai fogalmak azonosítása, helyes használata 1.2. A fogalmak jelentésváltozatának ismerete 1.3. A szakmai fogalmakkal az ismeretanyag, jellemzése,, Emelt szint Fogalmak felismerése meghatározás alapján A fogalmak felismerése szövegben A szakmai fogalom leglényegesebb elemeinek kiemelése Az egy témához kapcsolódó fogalmak kiválasztása Az összetartozó fogalmak együttes használata A közlések megfogalmazásakor a megfelel fogalmak használata A fogalmak teljes mondatokba foglalása A fogalmak jelentésváltozatainak megkülönböztetése A gondolatok tömör, kerek Önálló állásfoglalás mondatokban történ kifejtése A mondatok egymáshoz illesztése egységes szöveggé 2. Az ismeretanyag differenciálása Emelt szint 2.1. Lényegkiemelés Kérdésekre válasz Az ismeretanyag legfontosabb elemeinek A válaszok, a bemutatás terjedelmi (id) korlátainak betartása Lényeges és kevésbé lényeges szempontok megkülönböztetése Információk szétválogatása szakmailag meghatározott szempontok alapján Megfigyelési szempontok kiválasztása Különbségek és azonosságok Közös és eltér tulajdonságok Hatások és kölcsönhatások A tulajdonságok értékelése különböz szempontok szerint 2.3. A modellalkotás és elvonatkoztatás képessége A vizsgálat szempontjából fontos összefüggéseket mutató elemek felismerése A vizsgálat szempontjából nem fontos elemek és összefüggések elhagyása Eseménysorok Rendszeren belüli alrendszerek Példák összegyjtése és Adatokból táblák és ábrák készítése Ábrákból adatok felismerése és egyszerbb Konkrét példákból az általános következtetések megfogalmazása Általános következtetésre konkrét példák Tények és törvényszerségek közötti összefüggések felismerése

2 3. Problémaközpontú gondolkodás Emelt szint 3.1. A probléma felismerése A feladat helyes A tananyagegységben a tanult Esettanulmányokban és példaesetekben igények és elvárások megfogalmazása megoldandó probléma kiemelése Esettanulmányokban és példaesetekben tanult szakmai probléma felismerése és megfogalmazása 3.2. A problémamegoldás keresése A megoldási lépések A megoldások információszükségletének Megfogalmazott probléma többféle megoldása - változatok A különböz megoldások összevetése - elnyök és hátrányok felismerése A felismert és megfogalmazott elnyök és hátrányok összevetése 3.3. Problémamegoldás értékelése A várható eredmények becslése, a kapott értékek rövid szöveges 4. A gyakorlat modellezése Okok és következmények felismerése, megfogalmazása - egyszerre több ok és következmény is lehet 4.1. Bizonylatok felhasználása Bizonylatok tartalmának felismerése A bizonylattal dokumentált gazdasági esemény felismerése és megfogalmazása Gazdasági események bizonylatokra feljegyzése Bizonylatok elhelyezése a materiális és az információs folyamatokban Bizonylatok közötti kapcsolatok 4.2. Számítások, tételszerkesztések Könyvelési tételek szerkesztése alapbizonylatok adatai, analitikus összesítések vagy megfogalmazott gazdasági esemény szövegében megadott információk alapján Mutatószámok kiszámítása statisztikai sorokból Emelt szint 5. Források használata és értékelése Emelt szint 6.1. Forrásokból információk gyjtése, következtetések levonása A forrás tartalmával kapcsolatos egyszer kérdések megválaszolása Megadott szempontok alapján a források tartalmára vonatkozóan következtetések levonása Állítások megfogalmazása 6.2. Információk összevetése Tartalmi és formai különbségek kiválasztása két azonos témájú forrásból 6.3. Információk gyjtése statisztikai forrásokból Statisztikai sorok, táblák, grafikus ábrák tartalmára állítások megfogalmazása

3 10.1. A marketing modern B) TÉMAKÖRÖK 10. Marketing és marketinggondolkodás, emelt szint A marketing modern, logikai lépéseinek A szükséglet, igény, érték fogalmak helyes marketingszemlélet A marketingeszközök és a jellemz eszközváltozatok A marketingmix A 4P marketingmix A legfontosabb termékkategóriák jellemzése Az ármegállapítás módjai, példákkal illusztrálása A legjellemzbb marketingcsatornák és jellemzése A kommunikáció legfontosabb eszközeinek, módszereinek összehasonlítása Piacorientált gondolkodás A piacorientált gondolkodásmód, megkülönböztetése más felfogásoktól Egyszer esettanulmányban - a marketingeszközök kiválasztásának - a marketingeszközök megválasztása úgy, hogy a kiválasztott eszköz ersítse a mix elemek együttes hatását - az eszközök megváltoztatása a piacról érkez információk alapján Az államháztartás és alrendszerei 11. A vállalkozás és az államháztartás kapcsolatai, emelt szint Az államháztartás alrendszereinek A vállalkozás és az alrendszerek kapcsolatának rövid A legfontosabb költségvetési bevételek A költségvetési kiadások fbb típusainak A költségvetési egyenleg A támogatások A támogatások szerepének az állami feladatok megvalósításában A közvetlen és közvetett, az egyedi és normatív támogatás közötti különbség Az adók A befizetések szerepének az állami feladatok megvalósításában és a jövedelmek újraelosztásában Az adóalany, az adótárgy, az adóalap és az adómérték megfogalmazása - a társasági adó, az általános forgalmi adó

4 és a személyi jövedelemadó vonatkozásában (lehet a törvényi helyek illusztrálásával) 12. Pénzügyi mveletek, emelt szint A pénz és a pénzforgalom A pénz funkcióinak, a vállalkozás jellemz pénzáramainak Az MNB monopolizált jogainak és feladatainak Néhány pénzintézet és jellemz pénzintézeti tevékenységek megnevezése A készpénz, a készpénz nélküli és a készpénzkímél fizetések összehasonlítása a szereplk és a gazdaság számára elnyös és hátrányos jellemzik alapján A készpénzforgalom Készpénz-átutalási megbízás, belföldi postautalvány, a pénztári bizonylatok kitöltése megadott adatok alapján, a bizonylatok tartalmából a gazdasági esemény felismerése és a készpénzkészlet-változás könyvelési tételének megszerkesztése A házipénztárral szembeni követelmények és a legfontosabb pénzkezelési szabályok rövid ismertetése A pénztár és a bankszámla kapcsolatának A számlapénzforgalom A bankszámlaszerzdés alanyainak megnevezése, jogaik és kötelezettségeik A bankszámla felett rendelkezés módjának A különböz bankszámlák szerepe közötti különbségek Az átutalás és a beszedési megbízás fizetési módok lépéseinek, a banki megbízások információtartalmának, az információtartalomból a gazdasági esemény és az esemény könyvelési tételének megszerkesztése A bankkártya, a csekk és a váltó A bankkártya felhasználási lehetségeinek ismertetése a modern gazdaságban, használata elnyeinek kiemelése A bankkártya tulajdonságainak A csekk és a váltó szerepe és felhasználási lehetségei közötti különbségek megfogalmazása A csekk és a váltó jellemzinek Érvényességi kellékeik

5 13. A vásárolt készletek, emelt szint A készletek fajtái A készlet jellemzése, megkülönböztetése a többi vagyonelemtl Készletfajták és példával illusztrálása A minimális, a maximális és a folyó készlet szerepének a készletek tervezésében A készletek analitikája A vásárolt készlet bevételezés és kiadás bizonylatainak és a szállítói számla információtartalmának, a formai és tartalmi követelmények A beszerzés és felhasználás gazdasági események bizonylatokra feljegyzése az események leírása alapján, a kitöltött bizonylatokból a gazdasági események felismerése A szállítói számla általános forgalmi adó tartalmának felismerése, a levonható forgalmi adó nagyságának kiszámítása a számla adataiból (bruttó, nettó összegbl) Az analitikus készletnyilvántartás, a szállítói folyószámla-nyilvántartás, az általános forgalmi adó nyilvántartás információtartalmának és szerepének ismertetése A vásárolt készlet értékelése A fkönyvi készletnyilvántartás A készletfinanszírozás forrásai A készlet beszerzési ár leggyakoribb elemeinek, alapadatokból a beszerzési ár kiszámítása A készlet beszerzési áron történ értékelésébl adódó problémák megfogalmazása a készletcsökkenés értékének meghatározásában - megoldási módok ismertetése és összehasonlítása a költségekre és a vállalkozás vagyonára gyakorolt hatás szerint A készletcsökkenések, valamint a záró készlet mérlegértékének kiszámítása a FIFO és a csúsztatott átlagár módszerrel Az anyagbeszerzés, a szállítónak visszaküldés és a szállítótól kapott engedmény, valamint az anyagfelhasználás, a szállítói tartozások kiegyenlítése elszámolási betétrl, rövid lejáratú hitelbl könyvelési tételek megszerkesztése analitikus feladás, alapbizonylat vagy megfogalmazott gazdasági esemény alapján idsorosan és számlasorosan Az Anyagok fkönyvi számlatartalmának, egyenlegének A készletek lehetséges finanszírozási forrásainak

6 13.6. Az általános forgalmi adó mködési mechanizmusa A hitelezés alapelvei között a hitelcél jelentségének kiemelése és összekapcsolása a lejárattal A hitelképesség vizsgálatára likviditási mutatók számolása megadott adatokból, és a kapott mutatók nagyságának A váltó, mint kereskedelmi hitel A levonható és a fizetend általános forgalmi adó megkülönböztetése, a költségvetési kapcsolat. Fizetend és levonható forgalmi adó adatok ismeretében a költségvetéssel elszámolandó adó összegének Az adómértékek definiálása Az adómentesség és az adókedvezmény összehasonlítása. A tárgyi és az alanyi általános forgalmi adó mentesség lényegének megfogalmazása Az emberi erforrás, mint termelési tényez 14. Az emberi erforrás, emelt szint Az emberi erforrás sajátosságainak ismertetése, megkülönböztetése a többi termelési tényeztl Bérezési formák és alkalmazási lehetségeik Kereset és bér megkülönböztetése A bér részeinek, példákkal A munkavállaló és munkáltató bérterheinek megkülönböztetése, összehasonlítása A munkavállaló bérterheinek : a nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék és a munkavállalói járulék A munkáltató bérterheinek : a társadalombiztosítási járulék, a munkaadói járulék, a szakképzési hozzájárulás A munkavállalótól levont átvállalt tartozások, elleglevonás, kártérítési levonás Bérek számfejtése A munkaid és a munkateljesítmény nyilvántartás, az egyéni kereset összesítés, a munkavállalói tartozás nyilvántartás információtartalmának és kapcsolatuknak, az információtartalomból a gazdasági esemény megnevezése A bérszámfejtési bizonylatok összesített adatainak megjelenése a szintetikus könyvelésben, a bérfelosztás (bérek költségként), bérjárulékok, levonások fkönyvi könyvelési tételek

7 megszerkesztése Bérek fizetése A bérfizetés bizonylatainak információtartalma, kapcsolat a bérszámfejtés bizonylataival, a bizonylatok információ-tartalmából a gazdasági esemény megnevezése A bérfizetés gazdasági esemény fkönyvi könyvelése pénztári kifizetéssel és bankszámláról fizetés esetén A bérrel kapcsolatos tartozások - adóés társadalombiztosítási kötelezettségek - átutalásának könyvelése és bizonylatainak megnevezése A Jövedelem elszámolási számla tartalmának Személyi jövedelemadó Az éves összevont jövedelem csoportjainak megnevezése, a csoportok tartalmának illusztrálása néhány példával, a jövedelemmeghatározás módjainak ismertetése a f csoportokban Az éves összes jövedelem összegének ismeretében az éves adóteher kiszámítása A tárgyévben levont adóelleg és az adó különbségének A személyi jövedelemadó bevallási módjának és határidejének 15. Befektetett eszközök, emelt szint A befektetés A befektetés a tárgyi eszközökre, az immateriális javakra és a pénzeszközökre A befektetéssel szembeni elvárások megfogalmazása, a hozam és a kockázat összekapcsolása A beruházások A tárgyi eszközök állománynövekedési jogcímeinek, a beruházás A tárgyi eszközök fajtáinak A bekerülési érték legjellemzbb elemeinek, a bekerülési érték idegen kivitelezés beruházás számlázott értékei alapján A tervezett maradványérték, a bruttó és nettó érték A beruházás és a tárgyi eszközök analitikus feljegyzéseinek információtartalma, az analitikus nyilvántartással szembeni követelmények Az idegen kivitelezés beruházás számlázott értékei és az aktiválás gazdasági események fkönyvi könyvelési tételének megszerkesztése Az értékcsökkenés és A tárgyi eszközök és az immateriális értékcsökkenési leírás javak fokozatos értékátadásának

8 , az értékcsökkenés és leírás kapcsolata Terv szerinti és terven felüli értékcsökkenés megkülönböztetése, a terven felüli leírás jellemz eseteinek felismerése Az értékcsökkenés számolás alapjának Az id- és teljesítményarányos leírás jellemz eseteinek megkülönböztetése Negyedévi és évi értékcsökkenés összegének és a nettó értéknek idarányos lineáris és teljesítményarányos leírással A terv szerinti értékcsökkenés fkönyvi könyvelési tételének megszerkesztése A beruházások forrásai A beruházások finanszírozási lehetségeinek, a beruházási és forgóeszközhitelek megkülönböztetése A saját forrás, a fedezet és biztosítékok szerepének a hitelezésben A biztosítékok formáinak és különbségük A kamat, a kamatláb és jellemz kamatnagyság felismerése A betéti és hitelkamatok összehasonlítása, a betéti és értékpapír kamatok nagysága napi gazdasági információk alapján A hitelezési eljárás lépéseinek a hitelkérelem benyújtásától a visszafizetésig A befektetett pénzügyi eszközök A befektetett pénzügyi eszközök fajtái, a lekötött bankbetét, az éven túl nyújtott kölcsön, a tartós részesedés, a tartós hitelviszonyt megtestesít értékpapírok közös tulajdonságainak Az értékpapír tulajdonságok A részvény és a kötvény összehasonlítása az értékpapírba foglalt jog, a hozam és az átruházási lehetség szerint Egyszer feladatban a befektetés jövés jelenértékének kiszámítása, a kapott értékek rövid, szöveges A befektetett pénzügyi eszközök analitikus feljegyzésének információtartalma, az analitikus nyilvántartással szembeni követelmények ismertetése

9 16. A tevékenység költségei és az értékesítés, emelt szint A tevékenység költségei Különbség és kapcsolat a költség és a ráfordítás között A költségnemek és példával illusztrálás A közvetlen és közvetett költségek különbségének és példával illusztrálás A költségnem szerinti költséggyjtés bizonylatainak, a bizonylatok információ-tartalmának megnevezése, a gazdasági esemény megnevezése és a költséggyjtés könyvelési tételének költségnemekre történ megszerkesztése A befejezett tevékenységek Költségnemelszámolás esetében a elszámolása raktárra vétel bizonylatának megnevezése, információtartalmából a gazdasági esemény megnevezése A kalkuláció fogalmának és indokolt idpontjának, az elállítási önköltség legfontosabb elemeinek A saját termelés készletek állományváltozásának kiszámítása, eljelének és elhelyezése a vállalkozás teljesítményei között A késztermékek készletre vétele, könyvelési tételének megszerkesztése Az értékesítés gazdasági esemény és hatása A vevkövetelések információtartalmának és a vevszámla tartalmának A követelés nyilvántartással szembeni követelmények megfogalmazása Az értékesítés árbevételének és a termék készletcsökkenésének fkönyvi feljegyzése összköltség eljárás esetén A fizetend általános forgalmi adó könyvelése Az értékesítés eredményre gyakorolt hatásának 17. Az erforrások és befejezett tevékenységek adatainak statisztikai feldolgozása Egyszer adatfeldolgozási módszerek, emelt szint Adatforrások megnevezése egyszer példaesetekre Az adatgyjtés módja, a sokaság és a megfigyelési egység, a közös és megkülönböztet ismérv és az ismérvváltozatok azonosítása egyszer példaesetekben Statisztikai sorok felismerése, statisztikai sor és tábla, valamint grafikus ábra kellékek ellenrzése és

10 hiányzó elemek kiegészítése egyszer példaesetekben A viszonyszámok Megoszlási viszonyszám számítása csoportosító sorból Dinamikus viszonyszám (lánc és bázis) kiszámítása közölt idsorból Egyenes és fordított intenzitási viszonyszám kiszámítása leíró sorból A feladatokban a vásárolt készletekre, a vállalkozásban dolgozók létszámára, a dolgozók jövedelmére, a befektetett eszközök ismert csoportjaira, az elkészült vagy értékesített termékekre, az értékesítéssel elért árbevételre vonatkozó statisztikai sorok adatainak felhasználása A középértékek Egyszer és súlyozott számtani átlag kiszámítása - a súly szerepét betöltheti a relatív gyakoriság is Közölt (számítani nem kell) szórásmutató nagyságának Mértani átlag számítása idsorból a változás átlagos ütemének érdekében Egyszer kronológikus átlag kiszámítása készletadatok idsorból Az érték - ár- és volumenindexek A termelési érték vagy eladási forgalom adatokból a termelési érték, a termelési volumen és az árak változását jellemz mutatók kiszámítása és az indexek közötti összefüggés Az adatok közlése A számítások eredményének rövid szöveges értékelése Az eredmények statisztikai táblába rendezése Az eredmények grafikus ábrázolásának megtervezése Az ellenrzés és az egyeztetés szerepe a nyilvántartásban 18. Zárás - éves beszámoló, emelt szint Az ellenrzés szerepének a pontos információ létrehozásában, a visszacsatolás jelentségének leírása A nyilvántartások és a valóság egyeztetésének szükségessége, eltérés esetén a szükséges teendk megfogalmazása A leltározás teendinek. Az analitikus és szintetikus könyvelés egyeztetés fontosságának rövid Leltár és Mérleg A Mérleg és Leltár összehasonlítása közös és megkülönböztet tulajdonságaik szerint Az Éves Beszámoló szerepe, részeinek Az A típusú mérleg felépítése - fcsoportok és csoportok, a csoportok tartalmának rövid jellemzése

11 A Mérleg és vállalkozói számlakeret kapcsolatának Az eredménykimutatás Az Eredménykimutatás céljának Az eredménykategóriák, különbségek Az eredménykategóriák f összetevinek jellemzése (összköltség eljárás A típus esetén) Az Eredménykimutatás és Mérleg kapcsolata Adózott eredmény megosztása osztalékra és mérleg szerinti eredményre - érdekkonfliktus Az adózás eltti eredmény és a társasági adóalap módosítások összevont egyenlegének ismeretében az adó kiszámítása Zárás A zárlati munkák céljának Az eredményszámlák, az eszköz és forrás számlák zárásának, a könyvelési tételek szerepének ismertetése

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI SZAKMAI PROGRAM 2. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A közgazdasági szakmacsoportban két elágazása van a közgazdasági alapismeretek

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 23. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

GAZDASÁGI ISMERETEK A GAZDASÁGI ISMERETEK VIZSGA ÁLTALÁNOS CÉLJAI

GAZDASÁGI ISMERETEK A GAZDASÁGI ISMERETEK VIZSGA ÁLTALÁNOS CÉLJAI GAZDASÁGI ISMERETEK A GAZDASÁGI ISMERETEK VIZSGA ÁLTALÁNOS CÉLJAI A Gazdasági ismeretek tantárgy érettségi követelményeiben - mind középszinten, mind emelt szinten - két nagyon fontos elvárás fogalmazódik

Részletesebben

11504-12 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása/számviteli alapismeretek 10149-12 Könyvvezetés és beszámolókészítés/számvitel

11504-12 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása/számviteli alapismeretek 10149-12 Könyvvezetés és beszámolókészítés/számvitel 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző Könyvvezetés és beszámolókészítés Fontos: - külalak fontossága - szabálytalan javítások kezelése - szabályos hivatkozások könyveléskor Követelménymodulok 11504-12

Részletesebben

Számvitel röviden példákkal együtt. (számpéldák aktualizálása folyamatban)

Számvitel röviden példákkal együtt. (számpéldák aktualizálása folyamatban) 1 Számvitel röviden példákkal együtt (számpéldák aktualizálása folyamatban) 2 Tartalom 1. A KÖNYVVITEL FOGALMA, FELADATAI... 3 2. BESZÁMOLÓ... 5 3. A VÁLLALKOZÁS VAGYONA... 5 4. VAGYONRÉSZEK ÉRTÉKELÉSE...

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 19. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 19. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 19. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. október 19. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek emelt szint (üzleti gazdaságtan) 1311 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ SZÓBELI-VIZSGA TÉTELSOR

BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ SZÓBELI-VIZSGA TÉTELSOR PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ SZÓBELI-VIZSGA TÉTELSOR Szakképesítés OKJ azonosító száma: 55 3441 01 Érvényes: 2010. május 3-tól Banki szakügyintéző tételsor 2010. 1. Bankrendszerek felépítése,

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek emelt szint (üzleti gazdaságtan) 1212 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Szakmai program OKJ szakképesítések

Szakmai program OKJ szakképesítések Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Szakmai program OKJ szakképesítések Pénzügyi-számviteli ügyintéző Szoftverfejlesztő OKJ 1 Tartalomjegyzék Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés...

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2005-06 Bankszakmával kapcsolatos feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A szakmai

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 17. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. október 17. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó. 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés

Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó. 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó a záródolgozat elkészítéséhez és védéséhez 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés 55 343 01 0010 55 04 Pénzügyi szakügyintéző elágazás 2010.

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 54 344 02 VÁLLALKOZÁSI ÉS BÉRÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ. valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 54 344 02 VÁLLALKOZÁSI ÉS BÉRÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ. valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 54 344 02 VÁLLALKOZÁSI ÉS BÉRÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ A szakképzési tanterv óraterve a kizárólag 13. és 14. évfolyamon megszervezett szakképzésre

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 3. 1

SZAKMAI PROGRAM 3. 1 SZAKMAI PROGRAM 3. 1 Számviteli szakügyintéző óraterv szakmai és vizsgakövetelmények SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ tanterv (nappali) 2 Tantágy csoportok Tantárgyak 1. évfolyam 2. évfolyam Alapozás moduljai

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 22. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Pénzügyminisztérium. 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés. 55 343 01 0010 55 06 Számviteli szakügyintéző elágazás Ú T M U T A T Ó

Pénzügyminisztérium. 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés. 55 343 01 0010 55 06 Számviteli szakügyintéző elágazás Ú T M U T A T Ó Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó a záródolgozat elkészítéséhez és védéséhez 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés 55 343 01 0010 55 06 Számviteli szakügyintéző elágazás 2010.

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. október 24. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. október 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK. Pénzügyi szakügyintéző

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK. Pénzügyi szakügyintéző ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 343 01 2. A szakképesítés megnevezése: Üzleti szakügyintéző

Részletesebben

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ 52 344 01 0000 00 00 (szakképesítés helyi tanterve)

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ 52 344 01 0000 00 00 (szakképesítés helyi tanterve) PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ 52 344 01 0000 00 00 (szakképesítés helyi tanterve) 2011. Tartalomjegyzék I. Általános irányelvek... 3 1. A képzés szabályozásának jogi háttere... 3 2. A szakképesítések,

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság Munkahelyi egészség és biztonság

Részletesebben

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 344 02 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Mérlegképes

Részletesebben

Számvitel 2. félév. Dr Gısi Zsuzsanna Egyetemi adjunktus SE-TSK Sportmenedzsment Tanszék

Számvitel 2. félév. Dr Gısi Zsuzsanna Egyetemi adjunktus SE-TSK Sportmenedzsment Tanszék Számvitel 2. félév Dr Gısi Zsuzsanna Egyetemi adjunktus SE-TSK Sportmenedzsment Tanszék 1 Éves beszámoló része Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés 2 Eredmény A számvitelben az

Részletesebben

AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 01 BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA

AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 01 BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA 4. számú melléklet AZ 55 343 0 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 0 000 55 0 BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA I. Általános irányelvek. A képzés szabályozásának jogi háttere

Részletesebben

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 344 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK VÁLLALKOZÁSSZERVEZİ SZAKIRÁNY

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK VÁLLALKOZÁSSZERVEZİ SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK VÁLLALKOZÁSSZERVEZİ SZAKIRÁNY Zalaegerszeg, 2011. JAVASOLT ZÁRÓVIZSGA TANTÁRGYAK Tantárgy neve Modul Kredit Vállalkozástan C 6 Projektmenedzsment D.2 3

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMLAKERET TÜKÖR ÉS SZÁMLAREND EGYSÉGES SZERKEZETBEN

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMLAKERET TÜKÖR ÉS SZÁMLAREND EGYSÉGES SZERKEZETBEN MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMLAKERET TÜKÖR ÉS SZÁMLAREND EGYSÉGES SZERKEZETBEN Hatályos: 2013. április 15. BEVEZETÉS A számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvényben foglaltak értelmében

Részletesebben

AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 06 SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA

AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 06 SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA 9. számú melléklet AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 06 SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK 1. A képzés szabályozásának

Részletesebben