J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének május 28-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. május 28-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó"

Átírás

1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének május 28-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó Tárgy: 1./. Általános Iskola és Óvoda hatékonyabb mőködésérıl szóló szakértıi anyag megtárgyalására 2./ A Községi Közkönyvtár igazgatói álláspályázat kiírására Hatsz.: 144/2008. (V.28.) 145/2008. (V.28.) 3./ A Mota Engil adományának felhasználására 146/2008. (V.28.) 4./ Muskátli úti járda építésre 147/2008. (V.28.) 5./ Tószeg új telefon elıfizetık bekapcsolásához tulajdonosi, és útkezelıi hozzájárulás kiadására 148/2008.(V.28.) 6./ Vígh Erika, Hám Tibor, Mészáros László kérelmére 149/2008.(V.28.) 7./ Központi fogorvosi ügyelethez történı csatlakozásról 150/2008.(V.28.) 8./ Tiszapüspöki szennyvízcsatorna-hálózatának kiépítéséhez 151/2008.(V.28.) 9./ Vízhányó István kérelmének elbírálására 152/2008.(V.28.) 10./ Szilvási Attila Suzuki vásárlási kérelmére 153/2008.(V.28.) 11./ Suzuki személygépkocsi értékesítésére 154/2008.(V.28.)

2 2 J e g y z ı k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének május 28-i soron következı testületi ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg, Rákóczi út 37. sz. Jelen vannak: Az ülésen jelen volt: polgármester Dr. Berente Andrea alpolgármester Báti László Dr. Bedekovics László Buczkó Endre Csizmás Gusztáv Csutárné Szabó Andrea Lifka József Mocsári Kálmán Dr. Selmeczy Géza képviselık Smidéliusz Ernı Szilágyi László Hasznosné dr. Nagy Ágnes jegyzı Sindáné Hatvani Edit pénzügyi csoportvezetı Küri Erzsébet igazgatási csoportvezetı Kass István mőszaki csoportvezetı Kertész Lajos Tószeg TV szerkesztıje, és munkatársai Polgármesteri Hivatal alkalmazottai Bódi János r.hadnagy Városi Rendırkapitányság Polgár Péter Kmb. Sóbujtó Péter Kmb. Köszönti a jelenlévıket. Bejelenti, hogy alpolgármester asszony és Bedekovics képviselı úr késıbb érkezik. Megállapítja, hogy 10 képviselı van jelen, tehát az ülés határozatképes. Jegyzıkönyv hitelesítınek javasolja Smidéliusz Ernı képviselıt megválasztani. Javaslatával a képviselı testület 10 igen szavazattal egyetért. Írásbeli interpelláció nem érkezett, polgármester úr megkérdezi, hogy van-e közérdekő bejelentés?

3 3 Báti László A hivatalba 2 fı lett felvéve a nyugdíjba vonuló két munkatárs helyébe, a kérdése az, ki döntötte el és milyen kritériumok alapján? Két személy mellett döntöttek, az egyik köztisztviselı itt van a teremben, bemutatja Vincze Ildikót, aki szociális igazgatási tevékenységgel foglalkozik. A másik személy, aki felvételre került, késıbb kezdi meg a munkát. A személyeket nyilvános pályázat útján választották ki, a pályázat megjelent a Ktv. által kötelezıen elıírt formában, a KSzK internetes portálon, valamint az Új Néplapban. Kb. 34 jelentkezı volt, jegyzını választotta ki a leendı munkatársakat. (Közben megérkezett Dr. Bedekovics László, így a Képviselı-testület létszáma 11 fıre emelkedett) A Polgármesteri Hivatal alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlója a jegyzı, polgármester úr pedig a törvényben biztosított egyetértési jogával élt. Megkérdezi képviselı urat, a választ elfogadja? Báti László Igen, megfelel a válasz. Lifka József A Vasútállomással szembeni Emlékparkban elszáradt tuják vannak. Javasolja, hogy vágassuk ki, még ha nem is tudjuk pótolni ıket a szőkös költségvetésünkbıl. Meg fogják nézni. Bízik benne, hogy az 1,2 mft-os park fenntartási keretbıl sikerül kigazdálkodni, s pótolni tudják a kiszáradt tujákat. Megkérdezi képviselı urat, a választ elfogadja? Lifka József Igen, elfogadja a választ. Csutárné Szabó Andrea Az ABC elıtt lévı virágtartó ládába javasolja, ültessenek virágot!

4 4 Eddig már kétszer ültettünk bele virágot. Elıször Eszes úrék felajánlásaként, de két nap múlva ellopták, sajnos másodjára is így jártunk. Most itt vannak a körzeti megbízottjaink, tudnak a problémáról, de fogunk még ültetni virágot. Elfogadja a választ képviselı asszony? Csutárné Szabó Andrea Igen, megfelelı a válasz. A közérdekő kérdések felvetését lezárja. A meghívóban jelzett napirendi pontokat szeretné kiegészíteni, tegnap kistérségi tanácsülés volt, az ott elhangzottak alapján javasolja felvenni a napirendi pontok közé: 5. napirendi pont folytatásaként nyílt testületi ülésre, 6. napirendi pontként: Kistérségi fogorvosi ügyeletrıl szóló elıterjesztés megtárgyalása, 7. napirend: Tiszapüspöki önkormányzat kérelme, 8. napirend: Vízhányó István úr kérelme (ma érkezett) 9. napirend: Szilvási Attila kérelme (tegnap érkezett) zárt ülés keretében javasolja felvenni napirendi pontként a 3. napirendi pont után a tószegi Általános Iskola Kiváló Tanulója címmel kitüntetettekrıl a tájékoztatót. Közben megérkezett dr. Berente Andrea alpolgármester asszony, így a Képviselı-testület létszáma teljes, 12 fı. Báti László A szakértıi anyaggal kapcsolatosan az a javaslata, hogy bontsák két részre. A személyi jogokat sértı részt tárgyalják csak zárt ülésen, az anyag többi részét pedig nyílt ülés keretében. Az esetleges osztályösszevonást és a társulást nyílt ülésen kellene tárgyalni. Komoly dilemma volt, hogy az egész szakértıi véleményt tárgyalják nyílt ülésen, azonban azt nagyon nehezen tudnák megoldani. A szakértıi anyag összetartozik, minden, mindennel összefügg, óhatatlanul is elhangozhat olyan dolog, ami hamis következtetést von maga után, gondol itt a falugyőlésen elhangzott iskolával kapcsolatos félreértésre. Személy szerint nem javasolja a nyílt ülésen való tárgyalást, de amennyiben a Képviselı-testület úgy dönt, hogy

5 5 az anyagot szétválasztva tárgyalják, meg kell várni a szakértı asszonyt, aki fél hatra érkezik. Fenntartja-e Báti képviselı úr a javaslatát? Báti László Igen fenntartja. Smidéliusz Ernı Hogyan lehet azt megoldani, hogy a nyílt ülés végén tárgyalják? A polgármesteri tájékoztató után besoroljuk napirendi pontként, annak függvényében hol járnak, szünetet tartanak, amíg a szakértı asszony megérkezik. Nem zárkózik el a nyílt ülésen való tárgyalástól, de nagyon oda kell figyelni. Mocsári Kálmán Az iskolától jönnek? (polgármester úr válasza: igen, fél hatra) Kétszer átolvasta a szakértıi anyagot, lényeges döntést most úgy sem tudnak hozni, az anyag tartalmára tekintettel egyetért azzal, hogy zárt ülésen maradjon napirendként. Több javaslat nem érkezett, polgármester úr kéri a szavazást, az szavazzon igennel, aki az mellett voksol, hogy a szakértıi anyag azon részét, amely közvetlenül nem érint személyiségi jogokat, a nyílt testületi ülésen tárgyalja a Képviselı-testület. A szavazás eredménye: 6 igen szavazat, 3 nem szavazat, 3 fı tartózkodott, nincs többségi szavazat, ez alapján a következı határozatot hozza a Képviselı-testület: 144/2008./V. 28./ sz. önkormányzati határozat Általános Iskola és Óvoda hatékonyabb mőködésérıl szóló szakértıi anyag megtárgyalására Tószeg Község Önkormányzatának Képviselıtestülete úgy határoz, hogy a szakértıi véleményt, mely a fenntartásában mőködı Általános Iskola és

6 6 Óvoda hatékonyabb mőködésérıl szól, továbbra is a zárt ülés keretén belül kívánja tárgyalni. E r r ı l.: 1./ Képviselı-testület tagjai Helyben é r te s ü l n e k. Smidéliusz Ernı Ha jól értette, a következı Képviselı-testületi ülésen újra megvitatásra kerül az anyag és a javaslatok is? Polgármester úr is úgy gondolja, nem tudnak ma dönteni, elindul egy folyamat. A következı testületi ülésre már konkrét javaslata lesz, az már mehet nyilvános ülésen. A napirendi pontok tárgyalásához több javaslat nem érkezett, szavazásra bocsátja az általa tett módosító javaslatokat, és a képviselı-testület 11 igen 1 fı tartózkodással az alábbiak szerint fogadja el a napirendeket: 1./ Beszámoló Tószeg község közrend közbiztonság helyzetérıl Elıterjesztı: polgármester 2./ A Községi Közkönyvtár igazgatói állás betöltésére pályázat kiírása Elıterjesztı: polgármester 3./ A MOTA Engil adományának felhasználása Elıterjesztı: polgármester 4./ A Tószeg új telefon elıfizetık bekapcsolásához tulajdonosi, és útkezelıi hozzájárulás kiadása Elıterjesztı: polgármester 5./ Egyéni kérelem megtárgyalása Elıterjesztı: polgármester 6./ Kistérségi fogorvosi ügyeletrıl szóló elıterjesztés megtárgyalása

7 7 Elıterjesztı: polgármester 7./ Tiszapüspöki önkormányzat kérelme Elıterjesztı: polgármester 8./ Vízhányó István úr kérelme Elıterjesztı: polgármester 9./ Szilvási Attila kérelme Elıterjesztı: polgármester Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl Zárt ülés: 1./ A Tiszamenti AIRVAC Kft-vel kapcsolatos aktuális intézkedések Elıterjesztı: polgármester 2./ A TÓSZEG-KOM Kft. mérlegbeszámolójának elfogadása Elıterjesztı: polgármester 3./ Sípos Ottó határozott idejő közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel történı megszüntetésére Elıterjesztı: polgármester 4./ Szakértıi vélemény Tószeg község Önkormányzata fenntartásában mőködı Általános Iskola és Óvoda hatékonyabb mőködésérıl Elıterjesztı: polgármester 5./ Lakásfenntartási támogatási kérelmek elbírálása Elıterjesztı: polgármester 6./ Rendkívüli gyermekvédelmi támogatási kérelmek elbírálása

8 8 Elıterjesztı: polgármester 1. N a p i r e n d: Beszámoló Tószeg község közrend közbiztonság helyzetérıl. Tószeg község közrend közbiztonság helyzetérıl készült írásos beszámoló mindenki részére kiküldésre került. Köszönti a testületi ülésen megjelent Bódi János rendır hadnagy urat, megkérdezi, hogy az elıterjesztéshez van-e szóbeli kiegészítése? Bódi János A szolnoki Rendırkapitányság nevében szeretettel köszönti a jelenlévıket. A beszámoló hően tükrözi a körzeti megbízottak évi munkáját. Amennyiben kérdés van a beszámolóval kapcsolatosan, állnak rendelkezésre. Szilágyi László Neki annyi problémája lenne, hogy a rendırség tekintélyét kellene növelni. Az a javaslata, hogy amikor nincsenek szolgálatban a rendırök, s valami történik, akkor is jöjjön ki a járır és a helyszínen ı hívja fel az intézkedni tudó ügyeletest, ez sokkal megnyugtatóbb az állampolgár számára, mintha kap egy telefonszámot, amit hívnia kell! Báti László Olvasta a beszámolóban, hogy fı cél az állampolgárok szubjektív biztonság érzete, viszont elindult egy olyan folyamat, hogy a hobbira tömegesen költöznek ki nem kívánatos elemek. A környéken megszaporodtak a betöréses lopások, sokan úgy fogalmaztak, hogy most még csak ott fosztogatnak, de jönnek majd beljebb is a faluba. Javasolja, hogy sőrőbb legyen a külterületen való járırözés, jelenjenek meg a határban is, létre kellene hozni egy közös csapatot a rendırök, az önkormányzat és a vadásztársasággal közösen. Nincs a három szerv között együttmőködés, a vadásztársaság nem fizetne a vadászati jogért semmit, hanem hozzájárulhatna a biztonságvédelemhez. Dr. Selmeczy Géza

9 9 A rendelkezésre álló üzemanyagkeret 35 eft, ez már semmire sem elég, meg lehetne-e emelni a hozzájárulás összegét az önkormányzat, vagy a rendırség részérıl? Lifka József A két körzeti megbízottunk végre stabil, elég szépen beépültek a község életébe. Meg van elégedve a munkájukkal. Arról, hogy a hobbira kiköltöznek nem tehetünk, ezt a folyamatot mi nem tudjuk megállítani. Az országban elharapódzott a vagyon elleni bőncselekmény. Támogatni kell a rendıröket, az üzemanyagba be kell segíteni. Buczkó Endre A 4625-ös út felújításával a sebesség is elszabadult. Javasolja, hogy a trafipaxos autó sőrőbben jöjjön ki, a szabálysértések száma magas! Ne csak akkor jöjjenek ki a szolnoki rendırök, amikor valamilyen rendezvény van. Kıröstetétlenen térfigyelı kamera van, a közbiztonság érzetét nagyban növelné, ha Tószegen is lenne. A benzin kvótát képviselı úr is javasolja megemelni. Mezıır beállítását a következı évi költségvetés készítésénél kell figyelembe venni. Hasznosné dr. Nagy Ágnes Megköszöni a két rendırnek a Polgármesteri Hivatallal való együttmőködését, a tılük telhetı módon mindent megtettek. A hétvégével kapcsolatosan arra hívná fel a figyelmét a rendıröknek, hogy szombaton a Családi Nap fél kettı körül ér véget, amikor már érkeznek a motorosok a találkozóra. Megköszöni a hozzászólásokat, átadja a szót a hadnagy úrnak. Bódi János Szilágyi László képviselı úr hozzászólásával kapcsolatosan elmondja, hogy a körzeti megbízottak ellátják még Tiszavárkony, Tiszajenı, Vezseny községeket is, a nap 24 órájában percen belül a rendırök a helyszínen vannak, még akkor is, ha a 107-es hívószámot kell hívni. A kmb-sek is emberek, nekik is jár a szolgálat után a szabadidı, pihenés a családjukkal. Ha un. azonnalos bőncselekmény van, egyik kmb-s sem tenne olyat, hogy ne menjen ki, hiszen itt él a faluban, nap, mint nap találkozik az emberekkel. Megkérdezi, megfelel-e a válasza?

10 10 Szilágyi László Segítı szándékkal mondta javaslatát, megnyugtatóbb, ha a rendır hívja fel az ügyeletet, sokkal nagyobb tekintélye lesz. Bódi János Báti képviselı úr javaslatát megköszöni, természetesen létrejöhet egy három szervezettel kapcsolatos együttmőködés, a rendırség minden segítséget megköszön. A hobbikra való kiköltözéssel kapcsolatosan elmondja, hogy arról senki nem tehet, hogy nagyobb városokból kitelepül egy másfajta szemlélettel rendelkezı réteg, s megnı a bőncselekmények száma. Megkérdezi képviselı úrtól elfogadja a választ? (Báti László: igen, elfogadja) Dr. Selmeczy Géza képviselı úr felvetésére elmondja, hogy a Rendırkapitányságnak nincs több kerete. 10 évvel ezelıtt is ennyi volt az üzemanyag pénz, most is ennyi. Központi keretbıl nem tudnak többet adni, amit javasolni tud, illetve kérni, hogy próbáljanak segíteni. Lifka József képviselı úrnak megköszöni a dicséretet. Sajnos tényleg országos probléma a vagyonelleni bőncselekmények elszaporodása. Tószeg község kiváltságos helyzetben van, hogy két körzeti megbízottja van. A hétvégi telek tulajdonosoknak ajánlja a SZEM-et, mint összefogási mozgalmat. Tószegen most nincs polgárırség, ennek a megszervezését javasolja. Buczkó Endre képviselı úrnak válaszolja, hogy a trafipax kihelyezésének lehetıségét megvizsgálják, véletlenszerően kihelyezik azokat. Jegyzınınek mondja, hogy a hétvégi programok miatt még két fı lesz szolgálatban. Megkérdezi, hogy elfogadják-e a válaszait? (Igen, elfogadják) Megköszöni hadnagy úr kiegészítését. Támogatja azt a javaslatot, hogy a sebességmérı autó jöjjön ki sőrőbben, levélben fordultak ez ügyben Karakas úrhoz. A fıút felújításával nıtt a sebesség túllépés. Ez veszélyezteti a gyerekeket, nálunk sajátságot helyzet van, ugyanis az iskolából a fıúton keresztül kell az ebédlıt megközelíteni. A 30 ezer forintos üzemanyag hozzájárulást mi adjuk, ami valóban kevés, meg kell keresni hozzá a forrást. A kıröstetétleni térfigyelı kamerát pályázati pénzbıl tudták megoldani. Más megye, más régió, ott több a lehetıség. Mi is figyeljük a pályázatokat. A hobbira kiköltözıkkel kapcsolatban elmondja, hogy a kitelepülés náluk kényszerpálya, nincs más lakhatási lehetıségük, országos probléma. Mi magunk

11 11 is sokat tudunk tenni a közbiztonságunkért, már viszonylat olcsón hozzá lehet jutni olyan szerkezetekhez, amelyik a behatókat visszatartja. A polgárırség megalakulásával kapcsolatosan közremőködı, segítı szerepet tud az önkormányzat felvállalni. (Dr. Selmeczy Géza képviselı kiment a terembıl, így a képviselı-testület létszáma 11 fı) A napirendi ponttal kapcsolatosan több hozzászólás nem érkezett, polgármester úr javasolja, fogadják el a rendırségi beszámolót, jelenlévık 11 igen szavazattal elfogadták a közrend, közbiztonság helyzetérıl készült beszámolót. 2. N a p i r e n d: A Községi Közkönyvtár igazgatói állás betöltésére pályázat kiírása A könyvtár igazgatónk megbízása ebben az évben lejár, a közalkalmazotti törvény alapján meg kell pályáztatni az álláshelyet. Az elıterjesztést a képviselık megismerték, kérdés, észrevétel? (Dr. Selmeczy Géza képviselı visszajött a terembe, így a képviselı-testület létszáma 12 fı) A napirenddel kapcsolatosan hozzászólás nem érkezett, polgármester úr szavazásra bocsátja az elıterjesztést, melyet a Képviselı-testület 12 igen szavazattal elfogad és meghozza az alábbi határozatot: 145/2008. (V. 28.) sz. önkormányzati határozat A Községi Közkönyvtár igazgatói álláspályázat kiírására Tószeg község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Községi Közkönyvtár igazgatói álláshely betöltésére pályázatot ír ki. A pályázati felhívás a közigallas.hu internetes oldalon, a Kulturális Közlönyben és az Új Néplapban kerül meghirdetésre, megjelölve az állás betöltéséhez szükséges feltételeket és határidıket. A beérkezett pályázatokat a Képviselı-testület az októberi ülésén fogja elbírálni. Errıl: 1./ Képviselı-testület tagjai Helyben é r t e s ü l n e k.

12 12 3. N a p i r e n d: A MOTA Engil adományának felhasználása Az elıterjesztést a képviselık megismerték, kéri Kass István mőszaki csoportvezetıt, jöjjön az asztalhoz, hogy válaszolni tudjon a kérdésekre. Az elıterjesztésbıl is kitőnik, hogy a Kétpói Hulladéklerakó beruházásnál a MOTA Engil cég volt a kivitelezı és mintegy 25 millió forint értékben természetbeni juttatást nyújt a társult önkormányzatoknak, melyet a METROÉPSZOLG Zrt. fog teljesíteni. Tószegre 560 eft esik Anyagokat is lehet kérni ebben az értékben, természetesen ami készleten van, valamint különbözı kivitelezési munkákat is, ami a profiljához illik, illetve egyéb más alvállalkozóval el lehet végeztetni. A felkínált anyagok közül, mi nem igazán tudunk mit hasznosítani. Az elıterjesztésben különbözı munkák elvégzése szerepel, természetesen nem fontossági sorrendben, ezt majd a Képviselıtestület eldönti. Rákóczi úti kerékpár út rendbetétele a Vörösmarty úttól kezdıdıen a Rétpart útig, Gerje híd korlátjának helyreállítása (külterület, balesetveszélyes), Attila úti járdaszakasz felújítása, Karai úti járda felújítása, Csapadékvíz elvezetı árok építése az Alkotmány úton, Földmedrő csapadékvíz elvezetı árkok burkolása, Vaksánci híd felújításához az engedélyezési tervdokumentáció elkészítése. Egyéb más ötleteket is szívesen fogad. Kass István Árajánlatokat kért az elıterjesztésben ajánlott feladatok elvégzéséhez. Rákóczi úti kerékpár út rendbetételéhez a megjelölt szakaszon durván 3 millió forint kellene, leszőkítve a Vörösmarty úttól a Kinizsi útig ez is túllépi a felajánlott összeget, kb. 800 eft lenne. A Gerje híd felújítására konkrét árajánlattal rendelkezünk 403 eft költséget jelent festés, mázolás nélkül. Az Attila úti járdaszakasz felújítása az Attila út 114. számtól a Rákóczi úti keresztezıdésig 190 m hosszú, 1 m szélességben, durván 550 eft-ra jön ki. A karai úti járda felújítása aszfalttal, a meglévı járdát meghagynák 490 eft. A csapadékvíz elvezetı árok építése az Alkotmány úton szintén nagy összeg, az Alkotmány úton teljes hosszában meg kellene építeni, mert a makadám úton már nem tud átfolyni a víz a járdás oldalra, kellene egy új árok építés, plusz, van egy un. Szerviz út, összekötı út, ahol szintén meg kellene építeni az árkot, ennek az összköltsége 3,5 mft. Nagyon sok olyan árok is van még a településen, amelyek földmedrő árkok, ezt is le kell burkolni majd egyszer, erre is kért folyóméter ajánlatot, Muskátli út, Karai út a sportpálya után, stb. Sajnos az árajánlat egy 40x40-es burkolatra 14 eft/folyóméter - a Mota ajánlata szerint. Vaksánci híd tervdokumentációjának elkészítésére nem sikerült árajánlatot szerezni, de kb eft. körüli összeg lenne. A Mota a megbeszélésen elmondta, ha olyan munkát szeretne az önkormányzat elvégeztetni, ami nem illik a profiljába,

13 13 felvállalja, de akkor az önkormányzatnak kell az alvállalkozót megkeresni és azzal köti meg a szerzıdést, azon keresztül biztosítja ezt az összeget. Amennyiben olyan feladatot talál az önkormányzat, ami túlnyúlik ezen az összegen, azt is lehet, de a különbséget az önkormányzatnak kell állnia Dr Gyuricza Miklós Megköszöni a kiegészítést, megkérdezi, hogy kinek van kérdése, javaslat az elıterjesztéshez? Mocsári Kálmán Az a javaslata, hogy maradjunk a költségvetésben meghatározott feladatoknál, ne plusz feladatot vállaljunk fel! Benne van a költségvetésben a járdaépítés. Báti László Az elıterjesztésben javasolt munkák mellé még számtalan dolgot felsorolhatnánk, amit az élhetı Tószegért lehetne tenni. A Kıröstetétleni híd felújítását annyira nem érzi fontosnak a lakosság részérıl, elismeri, hogy mivel balesetveszélyes, meg kellene csináltatni, de 30 cm magas megmaradt, de ha megcsináltatjuk, talán egy hónap múlva újra elviszik. A csapadékvíz elvezetı árokkal kapcsolatosan, valamelyik évben teljes körő csapadékvíz elvezetı árok építésére kerül sor, ezek szerint maradtak olyan területek ahol nem lett kiépítve, hogy ennek mi az oka, most ne menjenek bele. A földmedrő csapadékvíz elvezetı árokkal kapcsolatban, magasnak találja az árajánlatot, a közmunkások ezeket az árkokat talán karban tudják tartani. Neki lenne egy új ajánlata, a belterületi utak kátyúzását javasolja, a múltkor mondta Csutárné képviselı társa a kis Attila út burkolatának kijavítását. A mőszaki csoport jól tudja, hogy melyek azok az utak, amelyek sürgıs kátyúzásra szorulnának, talán ebben tudnának legjobban a falu lakosságának kedvezni, bár ez az összeg nagyon csekély. İ ezt javasolná. Csutárné Szabó Andrea Már az elızı testületi ülésen is jelezte, borzalmas állapotban van a kis Attila út, ez talált pénz, ha jutna a pénzbıl ezekre a kátyúkra, megkönnyítené az ott lakók életét. Dr. Bedekovics László Ez az összeg darab/kátyúra lebontva, kb. mennyire elég?

14 14 Kass István 100 m2 aszfalt út kátyúját lehet belıle helyreállítani. Makadám útnál jobb a helyzet, 5500 Ft/m3 zúzottkı vásárlására elég 100 m2-t számolva, közmunkások bevonásával meg lehetne oldani. Dr. Berente Andrea Mocsári Kálmánnak ért egyet. A költségvetésbe azért kerültek bele, mert azok a legfontosabbak, a költségvetés egy prioritási sorrend is egyben. Szilágyi László Báti képviselı úrral ért egyet. A mőszaki csoportot meg kellene kérni, állítsanak fel egy sorrendet, hogy melyik az az út, amit a legjobban rendbe kellene tenni. Lifka József Köztes megoldást javasol, ez nem talált pénz, hanem a lakosság pénze, olyan helyre kell tenni, ahol a legnagyobb haszna van. A kátyúzás mindig ellenırizhetetlen! Számára a legfontosabb a Karai úti járda lenne, nagyon sokat járnak arra, rengeteg ember lakik ott. Az a javaslata, - Berente Andreával és Kálmánnak ért egyet -, hogy tegyék be a költségvetésbe, szeptemberig, ha nem használják fel csinálják meg belıle a járdát. Dr Gyuricza Miklós Megkérdezi, van-e még valakinek kérdése? Ha nincsen, szeretné összefoglalni az eddig elhangzottakat. Lifka képviselı úrnak mondja, hogy nem érti a javaslatát, hogy tegyék bele a költségvetésbe, ez a felajánlás, nem konkrét pénzösszeg, anyag, vagy munka. Ezt az összeget beállítani a költségvetésbe nem tudjuk. Azzal maximálisan egyetért, hogy ez a tószegi lakosok pénze és ezt mindenképpen olyan dologra kell felhasználni, amellyel élhetıbbé teszik a települést. Báti úr javaslatával is egyetért, kátyúzásban, vagy járdaépítésben gondolkodna ı is. Amennyiben a kátyúzást választják, az szinte semmire sem elég! Egy teljes utcát sem lehetne leaszfaltozni, ha jól tudja, igaz? (Kass István mőszaki csoportvezetıtıl kérdezi) Kass István Többre elég, a Karai úton például 20 m2 árok van, aszfalt kátyúban gondolkodva, több utcára is elég.

15 15 Számára szimpatikus a kátyúzás is, akkor ha ennek van látszata és foganatja. De a Karai úti járda is komoly igény! Mind a kettıt el tudná fogadni Kass István Amennyiben makadám utak kátyúzásában gondolkodunk van egy átmeneti megoldás, vetessük meg a Motával a kátyúzáshoz az anyagot és nem az ı anyagát használjuk fel. Mi megvesszük a Tüzépnél, ı pedig fizesse ki. Van-e még valakinek javaslata? Lifka József Csináljuk akkor úgy, hogy a költségvetésünkben benne van a Muskátli úti járda, amennyit az 560 eft fut, csináltassuk meg, és megmarad a költségvetésben az a pénzt amit a Muskátli útra megszavaztunk. Lépjenek elıre! Szilágyi László Ennek annyi szépséghibája van, hogy az a pénz borzasztóan kevés lesz a járdára! Megszavaztak kb. 900 eft-ot a járdára, akkor csak egy szakasza épül meg a járdának! 750 eft van rá. Két ülés közötti anyagban szerette volna behozni, de akkor most ad tájékoztatást. Három darab árajánlatot kértek a Muskátli úti járdára. Ezt azért tették, mert az áprilisi testületi ülésen Szilágyi úr interpellált, hogy már nagyon várják a Muskátli úti lakosok a járdaépítést. Akkor is elmondta, hogy a Muskátli úton azért lett lecsökkentve a eft, mert Szilágyi úr felajánlására a Településfejlesztési Bizottság ülésén társadalmi munkában történı járdaépítés mellett döntött a bizottság és javasolta ezt az összeget a képviselı-testületnek. Akkor is kérdezte képviselı úrtól, hogy hol tart a társadalmi munka szervezése, várnak és akkor indul a munka. A Mőszaki csoportvezetı felvette a kapcsolatot Szilágyi úrral, azóta hetek teltek el, nem szólt képviselı úr. Azért kértek három ajánlatot, amelyben már a munkadíj is benne van, hogy tovább ne várjanak a

16 16 járdaépítés megkezdésével. Úgy tőnik a társadalmi munka megszervezése nem jött össze. A legolcsóbb ajánlat eft. Abban az esetben, ha a Mota felajánlását a Muskátli útra fordítjuk az 560 eft-ból és a 750 eft-ból meg tudjuk csinálni a járdát. Szilágyi László Való igaz, hogy a társadalmi munkát ı vetette fel a bizottsági ülésen, de ezt többen támogatták. İ úgy gondolta, hogy amikor a munkafolyamat meg van tervezve, jönnek és társadalmi munkáznak. Tervezze meg a munkafolyamatot a szakember és ı a csapatával kivonul. Smidéliusz Ernı is felajánlotta és Lifka képviselı úr is (Lifka úr közbeszól, hogy ı nem, Szilágyi úr erısködik, hogy: de igen, polgármester úr figyelmezteti, a parlamentalizmust tartsák be!) Az igazság az, hogy hatodik hónapja húzódik a járdaépítés, nem lehet tovább várni vele. Ki nem szervezte meg, ez már nem fontos, ebbıl csak a vita lenne, a szakember rendelkezésre áll, a hivatal az anyagköltséget kiszámolta, A kımőves, aki az eft-os legolcsóbb ajánlatot adta szintén rendelkezésre áll. Az, hogy társadalmi munkában történik, vagy nem, majd eldönti a testület, hogy továbbra is várjunk rá, van nem. A két ülés közötti beszámolójában erre a három ajánlatra ki akart térni, de akkor most akkor szeretné ismertetni, és a képviselı-testület kiválasztja a legmegfelelıbbet, s eldönti, hogy továbbra is várnak a társadalmi munkára vagy megcsináltatják a vállalkozóval. Lifka József A Település-fejlesztési Bizottsági ülésrıl jegyzıkönyv készült, abban meg lehet nézni, hogy ki ajánlotta fel a társadalmi munkát. Most ezt is el kell dönteni, hogy mit csináltassunk meg a pénzbıl, a Muskátli úti járdát? Akkor kapcsolják össze, mert módosítóként jött fel javaslatba a Muskátli úti járdaépítés, ismerteti az árajánlatokat: Van egy Ft-os árajánlat Galambosi Józseftıl, egy 2.127,013 Ft-os az Éver Bt. Szolnokról és egy Ft-os ajánlat a Bolax Kft.tıl. Amennyiben a képviselı-testület úgy dönt, hogy a vállalkozóval csináltatja meg a járdát és a Mota ajánlatát itt veszi igénybe, egyrészt, mert ı a legolcsóbb és tószegi vállalkozó, akkor lehetne kezdeni a munkát.

17 17 Hasznosné dr. Nagy Ágnes Ezek bruttó árak? Kass István Igen. Annyit még el szeretne mondani Galambosi József kéri, hogy az önkormányzat biztosítsa az anyagot. Az ı ajánlata durván 540 eft, és a kalkulált anyagár 560 eft., s így jön ki az eft-os ajánlat. Pontosítja az összegeket, a Mota alvállakozója lenne, akivel a szerzıdést köti. Smidéliusz Ernı A három ajánlatnál a mőszaki tartalom azonos? Kass István Azonos volt a mőszaki tartalom, de az ÉVER Bt. olyan ajánlatot tett, ami nem a valóságot tükrözi, az volt az érzése, hogy nem akarja a munkát. Smidéliusz Ernı Az anyagáraknál voltak eltérések? Kass István A csıátereszeknél, illetve a zsaluzási munkáknál számolt irreálisan magas árakat. 3 db csıátereszt kell beépíteni a rendszerbe. Van-e még valakinek kérdése? Amennyiben nincsen, elıször szavazásra bocsátja, azt a javaslatot, hogy a Mota felajánlását fordítsák a költségvetésben tervezett Muskátli úti járda kiépítésére, aki ezzel egyetért, kéri kézfelemeléssel jelezze. Jelenlévık 7 igen, 3 nem szavazattal, 2 fı tartózkodása mellett meghozzák az alábbi határozatot: 146/2008. (V. 28.) sz. önkormányzati határozat A Mota Engil adományának felhasználására

18 18 Tószeg község Önkormányzatának Képviselı-testülete köszönettel vette a MOTA Engil felajánlását, amely természetbeni juttatás felhasználására vonatkozik. Az Önkormányzat a településre jutó Ft értéket a Muskátli úti járda építésénél kívánja felhasználni. A Képviselı-testület felhatalmazza dr. Gyuricza Miklós polgármester urat, hogy a feladat elvégzése érdekében további tárgyalásokat folytasson a METROÉPSZOLG Zrt. képviselıjével. Errıl: 1./ Képviselı-testület tagjai Helyben 2./ Polgármesteri Hivatal Mőszaki Csoportja, H. é r t e s ü l n e k. Polgármester úr a következıkben arról kér szavazást, hogy vállalkozóval készíttessék el, vagy továbbra is várják, hogy megszervezésre kerül a társadalmi munka. Smidéliusz Ernı Bocsánat, de kérdést tenne fel a szavazás elıtt. A társadalmi munkát akkor ki szervezné, mikorra szervezné, ha jól értette Szilágyi úr volt, aki felajánlotta a társadalmi munkát, a Mőszaki csoport vezetıtıl kérdezi, hogy milyen szervezést igényel ez, és mennyi embert? Kass István Társadalmi munka szervezésre ı nem tud mit mondani. Smidéliusz Ernı De mennyi embert igényel? A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat, mint jogi személy társadalmi munkát nem szervezhet, mert ez fekete foglalkoztatás lenne. Az már kérdés, ha a lakosok önszervezıdési közössége felajánlja, hogy jönnek dolgozni és van egy mester, aki irányít, az rendben van. Ezért is fogadták annak idején a javaslatot a Települési Bizottsági ülésen.

19 19 Smidéliusz Ernı Akkor mást kérdez, úgy is lehet társadalmi munkázni, hogy egy ember odamegy és egy évig is eltarthat a munka, valamennyi segítséget csak tud nyújtani a Mőszaki csoport, hogy mennyi emberi erıt igényel, kell-e gépi erı? Felvetıdnek bizonyos mőszaki kérdések. Ha vezényli a szakember az embereket, akkor mennyi lesz a bére a szakembernek, tudunk-e valamennyit ebbıl megspórolni? Nem az ı tisztje ez, ı csak magát ajánlotta fel társadalmi munkában, sıt visz még magával 10 embert a Sportegyesülettıl, ha meg van az idıpont, hogy mikor lesz. Haladjanak elıre, szerinte nem biztos, hogy ezt itt kellene megtárgyalni. Azért kell ezt itt megtárgyalni mert a járdát meg kell építeni, tovább a járdával nem várhatnak. Április 23-ai testületi ülésen interpellált Szilágyi képviselı úr, akkor már a lakosság türelmetlenségét közvetítette a testület felé. Azt a választ adta, hogy rajtunk nem múlik, ha meg van a társadalmi munka, akkor kezdenek, a Mőszaki Csoport megkereste Szilágyi urat, abban maradtak, hogy visszaszól. Eltelt egy hónap, még egy hónapot nem akar várni, szülessen döntés! Báti László Ne a társadalmi munkából induljanak ki! A járda építést nem a társadalmi munkások fogják elkezdeni hanem ehhez kell a hivatal segítsége, megmondani, hogy melyik nap, hány ember és erre lehet társadalmi munkát szervezni, nem pedig, hogy idejön a Szilágyi Laci, neki van 20 embere, holnap kezdjenek hozzá a munkához! Nehogy már a végén Szilágyi képviselı legyen a hibás, mert hozni akart 20 embert! Azt kéri ı is, hogy a hivatal mondja meg, hogy melyik napon kezdıdik a munka! Akkor jön a Szilágyi feladata, hogy arra az idıpontja szervezze meg a társadalmi munka emberanyagát! Fordítva ülünk a lovon, szerinte. A hivatalnak kell ezt koordinálni. Nem a társadalmi munkát kell szervezni, hanem megmondani, az idıpontot, és nagyon sokan el fognak menni! İ örülne a legjobban, ha a társadalmi munka létrejönne, akkor tudnának spórolni, de a legfontosabb, hogy épüljön meg a járda a Muskátli úton. Dr. Berente Andrea A Motától mikorra lehet számítani erre a munkára, bármikor? Kass István

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó J E G Y Z İ K Ö N Y V Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó Tárgy: Hatsz.: 1./ A 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2008./IV.24./

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen vannak: Kis József polgármester

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen vannak: Kis József polgármester J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2005. június 29.-én 15 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Kis József polgármester Tasi Kálmán

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl 1 J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Kovács László alpolgármester dr. Nagy István alpolgármester Bakány János képviselı

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az elızı testületi ülés óta eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. január 16. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következı nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalában 2010. február 10-én a Pénzügyi Bizottság ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalában 2010. február 10-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalában 2010. február 10-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Feró István Ferenc elnök Szabó András Déry

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. január 20-ai testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. január 20-ai testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv 1 Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. január 20-ai testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: - 2009. évi költségvetés I. fordulós tárgyalása - Teljesítménykövetelmény

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. március 30-án 17.

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. március 30-án 17. Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. március 30-án 17.30 órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester Petneházy Gábor

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. szeptember 14- én megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. szeptember 10-én 14 órakor megtartott ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. szeptember 10-én 14 órakor megtartott ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. szeptember 10-én 14 órakor megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme. (2351 Alsónémedi,

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 11817/2006. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl. 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. Jelen vannak: Cservenák Pál Miklós

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 4536-2/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2011. február 28-án 17.

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2011. február 28-án 17. Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2011. február 28-án 17.35 órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester Herold István képviselı

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 30-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 30-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/218-32/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. november 30-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Dr. Pintér György polgármester,

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. november 28-án tartott ülésének jegyzıkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 15/2011. (XII. 01.) 2011. évi költségvetés módosítása

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 15-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 15-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl. Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-331 3/2010 JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010.

Részletesebben

Dörgicse Község Önkormányzat Képviselı-testülete JEGYİKÖNYV 2011. december 13. közmeghallgatás JEGYZİKÖNYV

Dörgicse Község Önkormányzat Képviselı-testülete JEGYİKÖNYV 2011. december 13. közmeghallgatás JEGYZİKÖNYV 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Dörgicse Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. december 13-án 13 órakor megkezdett testületi ülésén és 17 órakor megtartott közmeghallgatásán. Az ülés helye: Körjegyzıség,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 19-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Szomor

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2008. február 14. napján megtartott ülésérıl. Sásd, Rákóczi u. 41.

J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2008. február 14. napján megtartott ülésérıl. Sásd, Rákóczi u. 41. J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2008. február 14. napján megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Jelen vannak: Városháza tanácskozóterme Sásd, Rákóczi u. 41.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/1/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 10-16. Rendeletek száma: 3-5. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16.

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16. Lajosmizse Város Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága I/3/37/2010. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16. Az ülésen hozott határozatok

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2006. november 30-án tartott, k ö z m e g- h a l l g a t á s s a l egybekötött ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert

Részletesebben

készült a képviselı-testület 2007. január 31-én 14.00 órakor nyilvános kezdıdı ülésérıl

készült a képviselı-testület 2007. január 31-én 14.00 órakor nyilvános kezdıdı ülésérıl Budapest Fıváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z İ K Ö N Y V készült a képviselı-testület 2007. január 31-én 14.00 órakor nyilvános kezdıdı ülésérıl Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai u.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Bánhidi László, Czifra Zsuzsanna és Ohr Alajos igazoltan távol, jelen van 8 fı képviselı.)

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Bánhidi László, Czifra Zsuzsanna és Ohr Alajos igazoltan távol, jelen van 8 fı képviselı.) J E G Y Z İ K Ö N Y V 42/201 Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 12-én megtartott nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 8 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Bánhidi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1515-3/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 28-án

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. november 29-én 19.

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. november 29-én 19. Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. november 29-én 19.05 órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester dr. Tóth Balázs

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2010. 03. 31. Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 258-8/2010. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

7. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI. 59/2007. (V.17.) kt. határozat: A 2007. május 17-i ülés napirendjének elfogadása.

7. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI. 59/2007. (V.17.) kt. határozat: A 2007. május 17-i ülés napirendjének elfogadása. 7. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 59/2007. (V.17.) kt. határozat: A 2007. május 17-i ülés napirendjének elfogadása. 60/2007. (V.17.) kt. határozat: Napirend elıtti beszámoló elfogadása. 61/2007. (V.17.)

Részletesebben