J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének május 28-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. május 28-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó"

Átírás

1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének május 28-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó Tárgy: 1./. Általános Iskola és Óvoda hatékonyabb mőködésérıl szóló szakértıi anyag megtárgyalására 2./ A Községi Közkönyvtár igazgatói álláspályázat kiírására Hatsz.: 144/2008. (V.28.) 145/2008. (V.28.) 3./ A Mota Engil adományának felhasználására 146/2008. (V.28.) 4./ Muskátli úti járda építésre 147/2008. (V.28.) 5./ Tószeg új telefon elıfizetık bekapcsolásához tulajdonosi, és útkezelıi hozzájárulás kiadására 148/2008.(V.28.) 6./ Vígh Erika, Hám Tibor, Mészáros László kérelmére 149/2008.(V.28.) 7./ Központi fogorvosi ügyelethez történı csatlakozásról 150/2008.(V.28.) 8./ Tiszapüspöki szennyvízcsatorna-hálózatának kiépítéséhez 151/2008.(V.28.) 9./ Vízhányó István kérelmének elbírálására 152/2008.(V.28.) 10./ Szilvási Attila Suzuki vásárlási kérelmére 153/2008.(V.28.) 11./ Suzuki személygépkocsi értékesítésére 154/2008.(V.28.)

2 2 J e g y z ı k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének május 28-i soron következı testületi ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg, Rákóczi út 37. sz. Jelen vannak: Az ülésen jelen volt: polgármester Dr. Berente Andrea alpolgármester Báti László Dr. Bedekovics László Buczkó Endre Csizmás Gusztáv Csutárné Szabó Andrea Lifka József Mocsári Kálmán Dr. Selmeczy Géza képviselık Smidéliusz Ernı Szilágyi László Hasznosné dr. Nagy Ágnes jegyzı Sindáné Hatvani Edit pénzügyi csoportvezetı Küri Erzsébet igazgatási csoportvezetı Kass István mőszaki csoportvezetı Kertész Lajos Tószeg TV szerkesztıje, és munkatársai Polgármesteri Hivatal alkalmazottai Bódi János r.hadnagy Városi Rendırkapitányság Polgár Péter Kmb. Sóbujtó Péter Kmb. Köszönti a jelenlévıket. Bejelenti, hogy alpolgármester asszony és Bedekovics képviselı úr késıbb érkezik. Megállapítja, hogy 10 képviselı van jelen, tehát az ülés határozatképes. Jegyzıkönyv hitelesítınek javasolja Smidéliusz Ernı képviselıt megválasztani. Javaslatával a képviselı testület 10 igen szavazattal egyetért. Írásbeli interpelláció nem érkezett, polgármester úr megkérdezi, hogy van-e közérdekő bejelentés?

3 3 Báti László A hivatalba 2 fı lett felvéve a nyugdíjba vonuló két munkatárs helyébe, a kérdése az, ki döntötte el és milyen kritériumok alapján? Két személy mellett döntöttek, az egyik köztisztviselı itt van a teremben, bemutatja Vincze Ildikót, aki szociális igazgatási tevékenységgel foglalkozik. A másik személy, aki felvételre került, késıbb kezdi meg a munkát. A személyeket nyilvános pályázat útján választották ki, a pályázat megjelent a Ktv. által kötelezıen elıírt formában, a KSzK internetes portálon, valamint az Új Néplapban. Kb. 34 jelentkezı volt, jegyzını választotta ki a leendı munkatársakat. (Közben megérkezett Dr. Bedekovics László, így a Képviselı-testület létszáma 11 fıre emelkedett) A Polgármesteri Hivatal alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlója a jegyzı, polgármester úr pedig a törvényben biztosított egyetértési jogával élt. Megkérdezi képviselı urat, a választ elfogadja? Báti László Igen, megfelel a válasz. Lifka József A Vasútállomással szembeni Emlékparkban elszáradt tuják vannak. Javasolja, hogy vágassuk ki, még ha nem is tudjuk pótolni ıket a szőkös költségvetésünkbıl. Meg fogják nézni. Bízik benne, hogy az 1,2 mft-os park fenntartási keretbıl sikerül kigazdálkodni, s pótolni tudják a kiszáradt tujákat. Megkérdezi képviselı urat, a választ elfogadja? Lifka József Igen, elfogadja a választ. Csutárné Szabó Andrea Az ABC elıtt lévı virágtartó ládába javasolja, ültessenek virágot!

4 4 Eddig már kétszer ültettünk bele virágot. Elıször Eszes úrék felajánlásaként, de két nap múlva ellopták, sajnos másodjára is így jártunk. Most itt vannak a körzeti megbízottjaink, tudnak a problémáról, de fogunk még ültetni virágot. Elfogadja a választ képviselı asszony? Csutárné Szabó Andrea Igen, megfelelı a válasz. A közérdekő kérdések felvetését lezárja. A meghívóban jelzett napirendi pontokat szeretné kiegészíteni, tegnap kistérségi tanácsülés volt, az ott elhangzottak alapján javasolja felvenni a napirendi pontok közé: 5. napirendi pont folytatásaként nyílt testületi ülésre, 6. napirendi pontként: Kistérségi fogorvosi ügyeletrıl szóló elıterjesztés megtárgyalása, 7. napirend: Tiszapüspöki önkormányzat kérelme, 8. napirend: Vízhányó István úr kérelme (ma érkezett) 9. napirend: Szilvási Attila kérelme (tegnap érkezett) zárt ülés keretében javasolja felvenni napirendi pontként a 3. napirendi pont után a tószegi Általános Iskola Kiváló Tanulója címmel kitüntetettekrıl a tájékoztatót. Közben megérkezett dr. Berente Andrea alpolgármester asszony, így a Képviselı-testület létszáma teljes, 12 fı. Báti László A szakértıi anyaggal kapcsolatosan az a javaslata, hogy bontsák két részre. A személyi jogokat sértı részt tárgyalják csak zárt ülésen, az anyag többi részét pedig nyílt ülés keretében. Az esetleges osztályösszevonást és a társulást nyílt ülésen kellene tárgyalni. Komoly dilemma volt, hogy az egész szakértıi véleményt tárgyalják nyílt ülésen, azonban azt nagyon nehezen tudnák megoldani. A szakértıi anyag összetartozik, minden, mindennel összefügg, óhatatlanul is elhangozhat olyan dolog, ami hamis következtetést von maga után, gondol itt a falugyőlésen elhangzott iskolával kapcsolatos félreértésre. Személy szerint nem javasolja a nyílt ülésen való tárgyalást, de amennyiben a Képviselı-testület úgy dönt, hogy

5 5 az anyagot szétválasztva tárgyalják, meg kell várni a szakértı asszonyt, aki fél hatra érkezik. Fenntartja-e Báti képviselı úr a javaslatát? Báti László Igen fenntartja. Smidéliusz Ernı Hogyan lehet azt megoldani, hogy a nyílt ülés végén tárgyalják? A polgármesteri tájékoztató után besoroljuk napirendi pontként, annak függvényében hol járnak, szünetet tartanak, amíg a szakértı asszony megérkezik. Nem zárkózik el a nyílt ülésen való tárgyalástól, de nagyon oda kell figyelni. Mocsári Kálmán Az iskolától jönnek? (polgármester úr válasza: igen, fél hatra) Kétszer átolvasta a szakértıi anyagot, lényeges döntést most úgy sem tudnak hozni, az anyag tartalmára tekintettel egyetért azzal, hogy zárt ülésen maradjon napirendként. Több javaslat nem érkezett, polgármester úr kéri a szavazást, az szavazzon igennel, aki az mellett voksol, hogy a szakértıi anyag azon részét, amely közvetlenül nem érint személyiségi jogokat, a nyílt testületi ülésen tárgyalja a Képviselı-testület. A szavazás eredménye: 6 igen szavazat, 3 nem szavazat, 3 fı tartózkodott, nincs többségi szavazat, ez alapján a következı határozatot hozza a Képviselı-testület: 144/2008./V. 28./ sz. önkormányzati határozat Általános Iskola és Óvoda hatékonyabb mőködésérıl szóló szakértıi anyag megtárgyalására Tószeg Község Önkormányzatának Képviselıtestülete úgy határoz, hogy a szakértıi véleményt, mely a fenntartásában mőködı Általános Iskola és

6 6 Óvoda hatékonyabb mőködésérıl szól, továbbra is a zárt ülés keretén belül kívánja tárgyalni. E r r ı l.: 1./ Képviselı-testület tagjai Helyben é r te s ü l n e k. Smidéliusz Ernı Ha jól értette, a következı Képviselı-testületi ülésen újra megvitatásra kerül az anyag és a javaslatok is? Polgármester úr is úgy gondolja, nem tudnak ma dönteni, elindul egy folyamat. A következı testületi ülésre már konkrét javaslata lesz, az már mehet nyilvános ülésen. A napirendi pontok tárgyalásához több javaslat nem érkezett, szavazásra bocsátja az általa tett módosító javaslatokat, és a képviselı-testület 11 igen 1 fı tartózkodással az alábbiak szerint fogadja el a napirendeket: 1./ Beszámoló Tószeg község közrend közbiztonság helyzetérıl Elıterjesztı: polgármester 2./ A Községi Közkönyvtár igazgatói állás betöltésére pályázat kiírása Elıterjesztı: polgármester 3./ A MOTA Engil adományának felhasználása Elıterjesztı: polgármester 4./ A Tószeg új telefon elıfizetık bekapcsolásához tulajdonosi, és útkezelıi hozzájárulás kiadása Elıterjesztı: polgármester 5./ Egyéni kérelem megtárgyalása Elıterjesztı: polgármester 6./ Kistérségi fogorvosi ügyeletrıl szóló elıterjesztés megtárgyalása

7 7 Elıterjesztı: polgármester 7./ Tiszapüspöki önkormányzat kérelme Elıterjesztı: polgármester 8./ Vízhányó István úr kérelme Elıterjesztı: polgármester 9./ Szilvási Attila kérelme Elıterjesztı: polgármester Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl Zárt ülés: 1./ A Tiszamenti AIRVAC Kft-vel kapcsolatos aktuális intézkedések Elıterjesztı: polgármester 2./ A TÓSZEG-KOM Kft. mérlegbeszámolójának elfogadása Elıterjesztı: polgármester 3./ Sípos Ottó határozott idejő közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel történı megszüntetésére Elıterjesztı: polgármester 4./ Szakértıi vélemény Tószeg község Önkormányzata fenntartásában mőködı Általános Iskola és Óvoda hatékonyabb mőködésérıl Elıterjesztı: polgármester 5./ Lakásfenntartási támogatási kérelmek elbírálása Elıterjesztı: polgármester 6./ Rendkívüli gyermekvédelmi támogatási kérelmek elbírálása

8 8 Elıterjesztı: polgármester 1. N a p i r e n d: Beszámoló Tószeg község közrend közbiztonság helyzetérıl. Tószeg község közrend közbiztonság helyzetérıl készült írásos beszámoló mindenki részére kiküldésre került. Köszönti a testületi ülésen megjelent Bódi János rendır hadnagy urat, megkérdezi, hogy az elıterjesztéshez van-e szóbeli kiegészítése? Bódi János A szolnoki Rendırkapitányság nevében szeretettel köszönti a jelenlévıket. A beszámoló hően tükrözi a körzeti megbízottak évi munkáját. Amennyiben kérdés van a beszámolóval kapcsolatosan, állnak rendelkezésre. Szilágyi László Neki annyi problémája lenne, hogy a rendırség tekintélyét kellene növelni. Az a javaslata, hogy amikor nincsenek szolgálatban a rendırök, s valami történik, akkor is jöjjön ki a járır és a helyszínen ı hívja fel az intézkedni tudó ügyeletest, ez sokkal megnyugtatóbb az állampolgár számára, mintha kap egy telefonszámot, amit hívnia kell! Báti László Olvasta a beszámolóban, hogy fı cél az állampolgárok szubjektív biztonság érzete, viszont elindult egy olyan folyamat, hogy a hobbira tömegesen költöznek ki nem kívánatos elemek. A környéken megszaporodtak a betöréses lopások, sokan úgy fogalmaztak, hogy most még csak ott fosztogatnak, de jönnek majd beljebb is a faluba. Javasolja, hogy sőrőbb legyen a külterületen való járırözés, jelenjenek meg a határban is, létre kellene hozni egy közös csapatot a rendırök, az önkormányzat és a vadásztársasággal közösen. Nincs a három szerv között együttmőködés, a vadásztársaság nem fizetne a vadászati jogért semmit, hanem hozzájárulhatna a biztonságvédelemhez. Dr. Selmeczy Géza

9 9 A rendelkezésre álló üzemanyagkeret 35 eft, ez már semmire sem elég, meg lehetne-e emelni a hozzájárulás összegét az önkormányzat, vagy a rendırség részérıl? Lifka József A két körzeti megbízottunk végre stabil, elég szépen beépültek a község életébe. Meg van elégedve a munkájukkal. Arról, hogy a hobbira kiköltöznek nem tehetünk, ezt a folyamatot mi nem tudjuk megállítani. Az országban elharapódzott a vagyon elleni bőncselekmény. Támogatni kell a rendıröket, az üzemanyagba be kell segíteni. Buczkó Endre A 4625-ös út felújításával a sebesség is elszabadult. Javasolja, hogy a trafipaxos autó sőrőbben jöjjön ki, a szabálysértések száma magas! Ne csak akkor jöjjenek ki a szolnoki rendırök, amikor valamilyen rendezvény van. Kıröstetétlenen térfigyelı kamera van, a közbiztonság érzetét nagyban növelné, ha Tószegen is lenne. A benzin kvótát képviselı úr is javasolja megemelni. Mezıır beállítását a következı évi költségvetés készítésénél kell figyelembe venni. Hasznosné dr. Nagy Ágnes Megköszöni a két rendırnek a Polgármesteri Hivatallal való együttmőködését, a tılük telhetı módon mindent megtettek. A hétvégével kapcsolatosan arra hívná fel a figyelmét a rendıröknek, hogy szombaton a Családi Nap fél kettı körül ér véget, amikor már érkeznek a motorosok a találkozóra. Megköszöni a hozzászólásokat, átadja a szót a hadnagy úrnak. Bódi János Szilágyi László képviselı úr hozzászólásával kapcsolatosan elmondja, hogy a körzeti megbízottak ellátják még Tiszavárkony, Tiszajenı, Vezseny községeket is, a nap 24 órájában percen belül a rendırök a helyszínen vannak, még akkor is, ha a 107-es hívószámot kell hívni. A kmb-sek is emberek, nekik is jár a szolgálat után a szabadidı, pihenés a családjukkal. Ha un. azonnalos bőncselekmény van, egyik kmb-s sem tenne olyat, hogy ne menjen ki, hiszen itt él a faluban, nap, mint nap találkozik az emberekkel. Megkérdezi, megfelel-e a válasza?

10 10 Szilágyi László Segítı szándékkal mondta javaslatát, megnyugtatóbb, ha a rendır hívja fel az ügyeletet, sokkal nagyobb tekintélye lesz. Bódi János Báti képviselı úr javaslatát megköszöni, természetesen létrejöhet egy három szervezettel kapcsolatos együttmőködés, a rendırség minden segítséget megköszön. A hobbikra való kiköltözéssel kapcsolatosan elmondja, hogy arról senki nem tehet, hogy nagyobb városokból kitelepül egy másfajta szemlélettel rendelkezı réteg, s megnı a bőncselekmények száma. Megkérdezi képviselı úrtól elfogadja a választ? (Báti László: igen, elfogadja) Dr. Selmeczy Géza képviselı úr felvetésére elmondja, hogy a Rendırkapitányságnak nincs több kerete. 10 évvel ezelıtt is ennyi volt az üzemanyag pénz, most is ennyi. Központi keretbıl nem tudnak többet adni, amit javasolni tud, illetve kérni, hogy próbáljanak segíteni. Lifka József képviselı úrnak megköszöni a dicséretet. Sajnos tényleg országos probléma a vagyonelleni bőncselekmények elszaporodása. Tószeg község kiváltságos helyzetben van, hogy két körzeti megbízottja van. A hétvégi telek tulajdonosoknak ajánlja a SZEM-et, mint összefogási mozgalmat. Tószegen most nincs polgárırség, ennek a megszervezését javasolja. Buczkó Endre képviselı úrnak válaszolja, hogy a trafipax kihelyezésének lehetıségét megvizsgálják, véletlenszerően kihelyezik azokat. Jegyzınınek mondja, hogy a hétvégi programok miatt még két fı lesz szolgálatban. Megkérdezi, hogy elfogadják-e a válaszait? (Igen, elfogadják) Megköszöni hadnagy úr kiegészítését. Támogatja azt a javaslatot, hogy a sebességmérı autó jöjjön ki sőrőbben, levélben fordultak ez ügyben Karakas úrhoz. A fıút felújításával nıtt a sebesség túllépés. Ez veszélyezteti a gyerekeket, nálunk sajátságot helyzet van, ugyanis az iskolából a fıúton keresztül kell az ebédlıt megközelíteni. A 30 ezer forintos üzemanyag hozzájárulást mi adjuk, ami valóban kevés, meg kell keresni hozzá a forrást. A kıröstetétleni térfigyelı kamerát pályázati pénzbıl tudták megoldani. Más megye, más régió, ott több a lehetıség. Mi is figyeljük a pályázatokat. A hobbira kiköltözıkkel kapcsolatban elmondja, hogy a kitelepülés náluk kényszerpálya, nincs más lakhatási lehetıségük, országos probléma. Mi magunk

11 11 is sokat tudunk tenni a közbiztonságunkért, már viszonylat olcsón hozzá lehet jutni olyan szerkezetekhez, amelyik a behatókat visszatartja. A polgárırség megalakulásával kapcsolatosan közremőködı, segítı szerepet tud az önkormányzat felvállalni. (Dr. Selmeczy Géza képviselı kiment a terembıl, így a képviselı-testület létszáma 11 fı) A napirendi ponttal kapcsolatosan több hozzászólás nem érkezett, polgármester úr javasolja, fogadják el a rendırségi beszámolót, jelenlévık 11 igen szavazattal elfogadták a közrend, közbiztonság helyzetérıl készült beszámolót. 2. N a p i r e n d: A Községi Közkönyvtár igazgatói állás betöltésére pályázat kiírása A könyvtár igazgatónk megbízása ebben az évben lejár, a közalkalmazotti törvény alapján meg kell pályáztatni az álláshelyet. Az elıterjesztést a képviselık megismerték, kérdés, észrevétel? (Dr. Selmeczy Géza képviselı visszajött a terembe, így a képviselı-testület létszáma 12 fı) A napirenddel kapcsolatosan hozzászólás nem érkezett, polgármester úr szavazásra bocsátja az elıterjesztést, melyet a Képviselı-testület 12 igen szavazattal elfogad és meghozza az alábbi határozatot: 145/2008. (V. 28.) sz. önkormányzati határozat A Községi Közkönyvtár igazgatói álláspályázat kiírására Tószeg község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Községi Közkönyvtár igazgatói álláshely betöltésére pályázatot ír ki. A pályázati felhívás a közigallas.hu internetes oldalon, a Kulturális Közlönyben és az Új Néplapban kerül meghirdetésre, megjelölve az állás betöltéséhez szükséges feltételeket és határidıket. A beérkezett pályázatokat a Képviselı-testület az októberi ülésén fogja elbírálni. Errıl: 1./ Képviselı-testület tagjai Helyben é r t e s ü l n e k.

12 12 3. N a p i r e n d: A MOTA Engil adományának felhasználása Az elıterjesztést a képviselık megismerték, kéri Kass István mőszaki csoportvezetıt, jöjjön az asztalhoz, hogy válaszolni tudjon a kérdésekre. Az elıterjesztésbıl is kitőnik, hogy a Kétpói Hulladéklerakó beruházásnál a MOTA Engil cég volt a kivitelezı és mintegy 25 millió forint értékben természetbeni juttatást nyújt a társult önkormányzatoknak, melyet a METROÉPSZOLG Zrt. fog teljesíteni. Tószegre 560 eft esik Anyagokat is lehet kérni ebben az értékben, természetesen ami készleten van, valamint különbözı kivitelezési munkákat is, ami a profiljához illik, illetve egyéb más alvállalkozóval el lehet végeztetni. A felkínált anyagok közül, mi nem igazán tudunk mit hasznosítani. Az elıterjesztésben különbözı munkák elvégzése szerepel, természetesen nem fontossági sorrendben, ezt majd a Képviselıtestület eldönti. Rákóczi úti kerékpár út rendbetétele a Vörösmarty úttól kezdıdıen a Rétpart útig, Gerje híd korlátjának helyreállítása (külterület, balesetveszélyes), Attila úti járdaszakasz felújítása, Karai úti járda felújítása, Csapadékvíz elvezetı árok építése az Alkotmány úton, Földmedrő csapadékvíz elvezetı árkok burkolása, Vaksánci híd felújításához az engedélyezési tervdokumentáció elkészítése. Egyéb más ötleteket is szívesen fogad. Kass István Árajánlatokat kért az elıterjesztésben ajánlott feladatok elvégzéséhez. Rákóczi úti kerékpár út rendbetételéhez a megjelölt szakaszon durván 3 millió forint kellene, leszőkítve a Vörösmarty úttól a Kinizsi útig ez is túllépi a felajánlott összeget, kb. 800 eft lenne. A Gerje híd felújítására konkrét árajánlattal rendelkezünk 403 eft költséget jelent festés, mázolás nélkül. Az Attila úti járdaszakasz felújítása az Attila út 114. számtól a Rákóczi úti keresztezıdésig 190 m hosszú, 1 m szélességben, durván 550 eft-ra jön ki. A karai úti járda felújítása aszfalttal, a meglévı járdát meghagynák 490 eft. A csapadékvíz elvezetı árok építése az Alkotmány úton szintén nagy összeg, az Alkotmány úton teljes hosszában meg kellene építeni, mert a makadám úton már nem tud átfolyni a víz a járdás oldalra, kellene egy új árok építés, plusz, van egy un. Szerviz út, összekötı út, ahol szintén meg kellene építeni az árkot, ennek az összköltsége 3,5 mft. Nagyon sok olyan árok is van még a településen, amelyek földmedrő árkok, ezt is le kell burkolni majd egyszer, erre is kért folyóméter ajánlatot, Muskátli út, Karai út a sportpálya után, stb. Sajnos az árajánlat egy 40x40-es burkolatra 14 eft/folyóméter - a Mota ajánlata szerint. Vaksánci híd tervdokumentációjának elkészítésére nem sikerült árajánlatot szerezni, de kb eft. körüli összeg lenne. A Mota a megbeszélésen elmondta, ha olyan munkát szeretne az önkormányzat elvégeztetni, ami nem illik a profiljába,

13 13 felvállalja, de akkor az önkormányzatnak kell az alvállalkozót megkeresni és azzal köti meg a szerzıdést, azon keresztül biztosítja ezt az összeget. Amennyiben olyan feladatot talál az önkormányzat, ami túlnyúlik ezen az összegen, azt is lehet, de a különbséget az önkormányzatnak kell állnia Dr Gyuricza Miklós Megköszöni a kiegészítést, megkérdezi, hogy kinek van kérdése, javaslat az elıterjesztéshez? Mocsári Kálmán Az a javaslata, hogy maradjunk a költségvetésben meghatározott feladatoknál, ne plusz feladatot vállaljunk fel! Benne van a költségvetésben a járdaépítés. Báti László Az elıterjesztésben javasolt munkák mellé még számtalan dolgot felsorolhatnánk, amit az élhetı Tószegért lehetne tenni. A Kıröstetétleni híd felújítását annyira nem érzi fontosnak a lakosság részérıl, elismeri, hogy mivel balesetveszélyes, meg kellene csináltatni, de 30 cm magas megmaradt, de ha megcsináltatjuk, talán egy hónap múlva újra elviszik. A csapadékvíz elvezetı árokkal kapcsolatosan, valamelyik évben teljes körő csapadékvíz elvezetı árok építésére kerül sor, ezek szerint maradtak olyan területek ahol nem lett kiépítve, hogy ennek mi az oka, most ne menjenek bele. A földmedrő csapadékvíz elvezetı árokkal kapcsolatban, magasnak találja az árajánlatot, a közmunkások ezeket az árkokat talán karban tudják tartani. Neki lenne egy új ajánlata, a belterületi utak kátyúzását javasolja, a múltkor mondta Csutárné képviselı társa a kis Attila út burkolatának kijavítását. A mőszaki csoport jól tudja, hogy melyek azok az utak, amelyek sürgıs kátyúzásra szorulnának, talán ebben tudnának legjobban a falu lakosságának kedvezni, bár ez az összeg nagyon csekély. İ ezt javasolná. Csutárné Szabó Andrea Már az elızı testületi ülésen is jelezte, borzalmas állapotban van a kis Attila út, ez talált pénz, ha jutna a pénzbıl ezekre a kátyúkra, megkönnyítené az ott lakók életét. Dr. Bedekovics László Ez az összeg darab/kátyúra lebontva, kb. mennyire elég?

14 14 Kass István 100 m2 aszfalt út kátyúját lehet belıle helyreállítani. Makadám útnál jobb a helyzet, 5500 Ft/m3 zúzottkı vásárlására elég 100 m2-t számolva, közmunkások bevonásával meg lehetne oldani. Dr. Berente Andrea Mocsári Kálmánnak ért egyet. A költségvetésbe azért kerültek bele, mert azok a legfontosabbak, a költségvetés egy prioritási sorrend is egyben. Szilágyi László Báti képviselı úrral ért egyet. A mőszaki csoportot meg kellene kérni, állítsanak fel egy sorrendet, hogy melyik az az út, amit a legjobban rendbe kellene tenni. Lifka József Köztes megoldást javasol, ez nem talált pénz, hanem a lakosság pénze, olyan helyre kell tenni, ahol a legnagyobb haszna van. A kátyúzás mindig ellenırizhetetlen! Számára a legfontosabb a Karai úti járda lenne, nagyon sokat járnak arra, rengeteg ember lakik ott. Az a javaslata, - Berente Andreával és Kálmánnak ért egyet -, hogy tegyék be a költségvetésbe, szeptemberig, ha nem használják fel csinálják meg belıle a járdát. Dr Gyuricza Miklós Megkérdezi, van-e még valakinek kérdése? Ha nincsen, szeretné összefoglalni az eddig elhangzottakat. Lifka képviselı úrnak mondja, hogy nem érti a javaslatát, hogy tegyék bele a költségvetésbe, ez a felajánlás, nem konkrét pénzösszeg, anyag, vagy munka. Ezt az összeget beállítani a költségvetésbe nem tudjuk. Azzal maximálisan egyetért, hogy ez a tószegi lakosok pénze és ezt mindenképpen olyan dologra kell felhasználni, amellyel élhetıbbé teszik a települést. Báti úr javaslatával is egyetért, kátyúzásban, vagy járdaépítésben gondolkodna ı is. Amennyiben a kátyúzást választják, az szinte semmire sem elég! Egy teljes utcát sem lehetne leaszfaltozni, ha jól tudja, igaz? (Kass István mőszaki csoportvezetıtıl kérdezi) Kass István Többre elég, a Karai úton például 20 m2 árok van, aszfalt kátyúban gondolkodva, több utcára is elég.

15 15 Számára szimpatikus a kátyúzás is, akkor ha ennek van látszata és foganatja. De a Karai úti járda is komoly igény! Mind a kettıt el tudná fogadni Kass István Amennyiben makadám utak kátyúzásában gondolkodunk van egy átmeneti megoldás, vetessük meg a Motával a kátyúzáshoz az anyagot és nem az ı anyagát használjuk fel. Mi megvesszük a Tüzépnél, ı pedig fizesse ki. Van-e még valakinek javaslata? Lifka József Csináljuk akkor úgy, hogy a költségvetésünkben benne van a Muskátli úti járda, amennyit az 560 eft fut, csináltassuk meg, és megmarad a költségvetésben az a pénzt amit a Muskátli útra megszavaztunk. Lépjenek elıre! Szilágyi László Ennek annyi szépséghibája van, hogy az a pénz borzasztóan kevés lesz a járdára! Megszavaztak kb. 900 eft-ot a járdára, akkor csak egy szakasza épül meg a járdának! 750 eft van rá. Két ülés közötti anyagban szerette volna behozni, de akkor most ad tájékoztatást. Három darab árajánlatot kértek a Muskátli úti járdára. Ezt azért tették, mert az áprilisi testületi ülésen Szilágyi úr interpellált, hogy már nagyon várják a Muskátli úti lakosok a járdaépítést. Akkor is elmondta, hogy a Muskátli úton azért lett lecsökkentve a eft, mert Szilágyi úr felajánlására a Településfejlesztési Bizottság ülésén társadalmi munkában történı járdaépítés mellett döntött a bizottság és javasolta ezt az összeget a képviselı-testületnek. Akkor is kérdezte képviselı úrtól, hogy hol tart a társadalmi munka szervezése, várnak és akkor indul a munka. A Mőszaki csoportvezetı felvette a kapcsolatot Szilágyi úrral, azóta hetek teltek el, nem szólt képviselı úr. Azért kértek három ajánlatot, amelyben már a munkadíj is benne van, hogy tovább ne várjanak a

16 16 járdaépítés megkezdésével. Úgy tőnik a társadalmi munka megszervezése nem jött össze. A legolcsóbb ajánlat eft. Abban az esetben, ha a Mota felajánlását a Muskátli útra fordítjuk az 560 eft-ból és a 750 eft-ból meg tudjuk csinálni a járdát. Szilágyi László Való igaz, hogy a társadalmi munkát ı vetette fel a bizottsági ülésen, de ezt többen támogatták. İ úgy gondolta, hogy amikor a munkafolyamat meg van tervezve, jönnek és társadalmi munkáznak. Tervezze meg a munkafolyamatot a szakember és ı a csapatával kivonul. Smidéliusz Ernı is felajánlotta és Lifka képviselı úr is (Lifka úr közbeszól, hogy ı nem, Szilágyi úr erısködik, hogy: de igen, polgármester úr figyelmezteti, a parlamentalizmust tartsák be!) Az igazság az, hogy hatodik hónapja húzódik a járdaépítés, nem lehet tovább várni vele. Ki nem szervezte meg, ez már nem fontos, ebbıl csak a vita lenne, a szakember rendelkezésre áll, a hivatal az anyagköltséget kiszámolta, A kımőves, aki az eft-os legolcsóbb ajánlatot adta szintén rendelkezésre áll. Az, hogy társadalmi munkában történik, vagy nem, majd eldönti a testület, hogy továbbra is várjunk rá, van nem. A két ülés közötti beszámolójában erre a három ajánlatra ki akart térni, de akkor most akkor szeretné ismertetni, és a képviselı-testület kiválasztja a legmegfelelıbbet, s eldönti, hogy továbbra is várnak a társadalmi munkára vagy megcsináltatják a vállalkozóval. Lifka József A Település-fejlesztési Bizottsági ülésrıl jegyzıkönyv készült, abban meg lehet nézni, hogy ki ajánlotta fel a társadalmi munkát. Most ezt is el kell dönteni, hogy mit csináltassunk meg a pénzbıl, a Muskátli úti járdát? Akkor kapcsolják össze, mert módosítóként jött fel javaslatba a Muskátli úti járdaépítés, ismerteti az árajánlatokat: Van egy Ft-os árajánlat Galambosi Józseftıl, egy 2.127,013 Ft-os az Éver Bt. Szolnokról és egy Ft-os ajánlat a Bolax Kft.tıl. Amennyiben a képviselı-testület úgy dönt, hogy a vállalkozóval csináltatja meg a járdát és a Mota ajánlatát itt veszi igénybe, egyrészt, mert ı a legolcsóbb és tószegi vállalkozó, akkor lehetne kezdeni a munkát.

17 17 Hasznosné dr. Nagy Ágnes Ezek bruttó árak? Kass István Igen. Annyit még el szeretne mondani Galambosi József kéri, hogy az önkormányzat biztosítsa az anyagot. Az ı ajánlata durván 540 eft, és a kalkulált anyagár 560 eft., s így jön ki az eft-os ajánlat. Pontosítja az összegeket, a Mota alvállakozója lenne, akivel a szerzıdést köti. Smidéliusz Ernı A három ajánlatnál a mőszaki tartalom azonos? Kass István Azonos volt a mőszaki tartalom, de az ÉVER Bt. olyan ajánlatot tett, ami nem a valóságot tükrözi, az volt az érzése, hogy nem akarja a munkát. Smidéliusz Ernı Az anyagáraknál voltak eltérések? Kass István A csıátereszeknél, illetve a zsaluzási munkáknál számolt irreálisan magas árakat. 3 db csıátereszt kell beépíteni a rendszerbe. Van-e még valakinek kérdése? Amennyiben nincsen, elıször szavazásra bocsátja, azt a javaslatot, hogy a Mota felajánlását fordítsák a költségvetésben tervezett Muskátli úti járda kiépítésére, aki ezzel egyetért, kéri kézfelemeléssel jelezze. Jelenlévık 7 igen, 3 nem szavazattal, 2 fı tartózkodása mellett meghozzák az alábbi határozatot: 146/2008. (V. 28.) sz. önkormányzati határozat A Mota Engil adományának felhasználására

18 18 Tószeg község Önkormányzatának Képviselı-testülete köszönettel vette a MOTA Engil felajánlását, amely természetbeni juttatás felhasználására vonatkozik. Az Önkormányzat a településre jutó Ft értéket a Muskátli úti járda építésénél kívánja felhasználni. A Képviselı-testület felhatalmazza dr. Gyuricza Miklós polgármester urat, hogy a feladat elvégzése érdekében további tárgyalásokat folytasson a METROÉPSZOLG Zrt. képviselıjével. Errıl: 1./ Képviselı-testület tagjai Helyben 2./ Polgármesteri Hivatal Mőszaki Csoportja, H. é r t e s ü l n e k. Polgármester úr a következıkben arról kér szavazást, hogy vállalkozóval készíttessék el, vagy továbbra is várják, hogy megszervezésre kerül a társadalmi munka. Smidéliusz Ernı Bocsánat, de kérdést tenne fel a szavazás elıtt. A társadalmi munkát akkor ki szervezné, mikorra szervezné, ha jól értette Szilágyi úr volt, aki felajánlotta a társadalmi munkát, a Mőszaki csoport vezetıtıl kérdezi, hogy milyen szervezést igényel ez, és mennyi embert? Kass István Társadalmi munka szervezésre ı nem tud mit mondani. Smidéliusz Ernı De mennyi embert igényel? A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat, mint jogi személy társadalmi munkát nem szervezhet, mert ez fekete foglalkoztatás lenne. Az már kérdés, ha a lakosok önszervezıdési közössége felajánlja, hogy jönnek dolgozni és van egy mester, aki irányít, az rendben van. Ezért is fogadták annak idején a javaslatot a Települési Bizottsági ülésen.

19 19 Smidéliusz Ernı Akkor mást kérdez, úgy is lehet társadalmi munkázni, hogy egy ember odamegy és egy évig is eltarthat a munka, valamennyi segítséget csak tud nyújtani a Mőszaki csoport, hogy mennyi emberi erıt igényel, kell-e gépi erı? Felvetıdnek bizonyos mőszaki kérdések. Ha vezényli a szakember az embereket, akkor mennyi lesz a bére a szakembernek, tudunk-e valamennyit ebbıl megspórolni? Nem az ı tisztje ez, ı csak magát ajánlotta fel társadalmi munkában, sıt visz még magával 10 embert a Sportegyesülettıl, ha meg van az idıpont, hogy mikor lesz. Haladjanak elıre, szerinte nem biztos, hogy ezt itt kellene megtárgyalni. Azért kell ezt itt megtárgyalni mert a járdát meg kell építeni, tovább a járdával nem várhatnak. Április 23-ai testületi ülésen interpellált Szilágyi képviselı úr, akkor már a lakosság türelmetlenségét közvetítette a testület felé. Azt a választ adta, hogy rajtunk nem múlik, ha meg van a társadalmi munka, akkor kezdenek, a Mőszaki Csoport megkereste Szilágyi urat, abban maradtak, hogy visszaszól. Eltelt egy hónap, még egy hónapot nem akar várni, szülessen döntés! Báti László Ne a társadalmi munkából induljanak ki! A járda építést nem a társadalmi munkások fogják elkezdeni hanem ehhez kell a hivatal segítsége, megmondani, hogy melyik nap, hány ember és erre lehet társadalmi munkát szervezni, nem pedig, hogy idejön a Szilágyi Laci, neki van 20 embere, holnap kezdjenek hozzá a munkához! Nehogy már a végén Szilágyi képviselı legyen a hibás, mert hozni akart 20 embert! Azt kéri ı is, hogy a hivatal mondja meg, hogy melyik napon kezdıdik a munka! Akkor jön a Szilágyi feladata, hogy arra az idıpontja szervezze meg a társadalmi munka emberanyagát! Fordítva ülünk a lovon, szerinte. A hivatalnak kell ezt koordinálni. Nem a társadalmi munkát kell szervezni, hanem megmondani, az idıpontot, és nagyon sokan el fognak menni! İ örülne a legjobban, ha a társadalmi munka létrejönne, akkor tudnának spórolni, de a legfontosabb, hogy épüljön meg a járda a Muskátli úton. Dr. Berente Andrea A Motától mikorra lehet számítani erre a munkára, bármikor? Kass István

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17. Ügyszám: 9-31/2014. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2014. április 17. Szıc 2014 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41. Az ülés idıpontja: 2014.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl október 11.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl október 11. Ügyszám: 9-146/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2012. október 11. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-12/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 10-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 2/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 18-án 15.30 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12. Ügyszám: 114-28/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. június 12. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t 28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t az Európai Uniós, Regionális Bizottság elıterjesztése az EU-s Hozományra vonatkozóan c. elıterjesztést zárt ülésen tárgyalja, mivel annak nyilvános ülésen

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-18/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve március 08. rendkívüli ülés

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve március 08. rendkívüli ülés Felsılajos Község Önkormányzata II/33/6/2013. Képviselı-testületi ülés könyve 2013. március 08. rendkívüli ülés Az ülésen hozott rendelet száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 151/2007./XII.28./.kt.határozat: 152/2007./XII.28./kt.határozat: 153/2007./XII.28./kt.határozat: 154/2007./XII.28./kt.határozat:

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: /2011

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: /2011 Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-15 /2011 JEGYZİKÖNYV a Képviselı-testület 2011. június 6-án tartott rendkívüli ülésérıl

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2. Ügyszám: 15-147/2010. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2010. december 2. Nyirád 2010 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 17. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 17. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 17. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V Vanyarc Szirák Bér Községek Önkormányzatainak inek együttes ülésérıl 2012.augusztus

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 11/2008. (II.13.) kt. határozat: A 2008. február 13-ai ülés napirendjének elfogadása. 12/2008. (II.13.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-23/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 27-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Ifj. Paulusz József Cseh János Marton

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 14. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 14. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 118/2007. (X.31.) kt. határozat: A 2007. október 31-ei ülés napirendjének elfogadása. 119/2007. (X.31.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 24/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 150-154. TARTALOMJEGYZÉK OK: 150/2011.(XII.19.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. február 3-án 9.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: Réti Alfréd polgármester,

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/218-31/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Méreg János alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2008. november 10-én (hétfın) 08 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselı-testületi ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon: 68/425-000. Fax: 68/526-331 5/2012.

Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon: 68/425-000. Fax: 68/526-331 5/2012. Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon: 68/425-000. Fax: 68/526-331 5/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 05-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

M E G H Í V Ó. N a p i r e n d : Elıadó: 1./ Helyszíni törvényességi ellenırzés megállapításainak Bózsóné Dr. megtárgyalása (írásbeli)

M E G H Í V Ó. N a p i r e n d : Elıadó: 1./ Helyszíni törvényességi ellenırzés megállapításainak Bózsóné Dr. megtárgyalása (írásbeli) Községi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r e Kıtelek, Szabadság út 1. szám M E G H Í V Ó Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete 2011. január 24-én (hétfı) délután 14 órakor ülést tart, melyre

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. március 12-én megtartott ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. március 12-én megtartott ülésérıl. TÉT VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fı u. 88. 263-3/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V 2007. március 12-én megtartott ülésérıl. 2 TÉT VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fı u. 88. 263-3/2007. J E G Y Z İ

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. március 28-án megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. március 28-án megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 3/2012. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. március 28-án megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 14-15. TARTALOMJEGYZÉK 14/2012.(III.28.)

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2007. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2007. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2007. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzıkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az önkormányzat tulajdonát

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. október 30-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete 2011. július 14-én megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Lovász Tibor polgármester, Hornyák Zsolt alpolgármester, Agócs Miklós,

Részletesebben

napirendjei: Központi orvosi ügyeleti ellátás tárgyalása Nyéki Lajos és Nyékiné Kıszegi Krisztina kérelmének tárgyalása

napirendjei: Központi orvosi ügyeleti ellátás tárgyalása Nyéki Lajos és Nyékiné Kıszegi Krisztina kérelmének tárgyalása Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. június 12-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: Központi orvosi ügyeleti ellátás tárgyalása Nyéki Lajos és Nyékiné Kıszegi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak: Kenéz István polgármester. Szentesné Szekér Piroska képviselı. Csöröncsics Zoltán

JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak: Kenéz István polgármester. Szentesné Szekér Piroska képviselı. Csöröncsics Zoltán 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselı-testületének 2012. szeptember 10-i rendkívüli nyílt ülésérıl, amelyet a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Irodájában tartottak. Jelen vannak: Kenéz

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 11-18/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: 2009. június 18-án 17 óra 30 perckor kezdıdı rendkívüli, nyílt ülésérıl. Magyarpolány Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: Polt

Részletesebben

Képviselı-testület 2010.11.16. jk. TARTALOMJEGYZÉK

Képviselı-testület 2010.11.16. jk. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 282/2010. (11. 16.) sz. önkormányzati határozat... 2... 2 283/2010. (11. 16.) sz. önkormányzati határozat... 5 284/2010. (11. 16.) sz. önkormányzati határozat... 5 1 JEGYZİKÖNYV Készült:

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készület Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 26-án 11.30 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

2013. évi. 2. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült

2013. évi. 2. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült 2013. évi 2. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült J E G Y Z İ K Ö NYV T Á R GY MUTATÓ Határozat/Rendelet száma Határozat/Rendelet

Részletesebben

Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv október 24.

Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv október 24. Lajosmizse Város Önkormányzat Ügyrendi és Sport Bizottsága I/1209/33/2012. Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv 2012. október 24. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 24/2012.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 31-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

JEGYZİKÖNYV. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme JEGYZİKÖNYV Készült: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselıtestület Pénzügyi Bizottságának 2013.06.19-i ülésérıl. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Zala megye J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2011. szeptember 12. Határozatok Tárgykód 32/2011. (IX.12.) számú Kt. Határozat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi, Településfejlesztési, Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottságának 2011. január 20-án (csütörtökön) 16.00 órai kezdettel megtartott ülésérıl 1 Az

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. augusztus 9-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2011/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. február 08.

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. február 08. Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/4/2013. Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. február 08. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 21/2013. (II. 08.) ÖH. Nyilatkozat A

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2004. október 21.-én 17 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Kis József polgármester

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését?

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését? Jegyzıkönyv Készült 2009. március 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester ifj. Paulusz József Cseh János Veres-Herédi Eszter

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU MEGHÍVÓ Dorog Város Képviselı-testületének 2010. április 9-én (péntek)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-1/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013.január 8-án 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Napirend elıtt:

JEGYZİKÖNYV. Napirend elıtt: JEGYZİKÖNYV Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében a Gazdasági Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság 2009. szeptember 30-i ülésén. Jelen vannak: Gazdasági és Idegenforgalmi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11. számú JEGYZŐKÖNYVE

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11. számú JEGYZŐKÖNYVE a Képviselő-testületének 11. számú JEGYZŐKÖNYVE 2013. augusztus 26-án 8.00 órától 10,00 óráig megtartott r e n d k í v ü l i képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013.08.26-én 8.00

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. március 24-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. március 24-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 6/2009. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. március 24-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 25-26. 1 TARTALOMJEGYZÉK 25/2009.(III.24.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v amely készült 2010. június 09-én 18 óra 00 percre kitőzött, 18 óra 23 perctıl kezdıdıen a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselıtestületének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 18/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 110-112. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 110/2011.(IX.27.)

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott rendes ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 39/2011.(V. 30.) d, rendeletei: Iktatószáma: 1-30/2011.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. május 27-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Berecz Pál képviselı Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1. napirendi pont: Vecsési Ügyfélszolgálati irodaépület létesítése projekt kivitelezıjének kiválasztása

Jegyzıkönyv. 1. napirendi pont: Vecsési Ügyfélszolgálati irodaépület létesítése projekt kivitelezıjének kiválasztása Jegyzıkönyv Készült: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. október 28-án megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Dabasi János, dr. Fekete Károly, Hanek Gábor, Jugovics Sándor, Lırincz

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi, Településfejlesztési, Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottságának 2010. november 22-én (hétfın) 16.00 órai kezdettel megtartott ülésérıl 1 Az ülés

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. augusztus 1-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V a Képviselı-testület 2013. szeptember18-án megtartott rendkívüli ülésérıl Tartalmazza: 214-215/2013.(IX.18.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült:Csörög Község Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 1-2. TARTALOMJEGYZÉK 1/2011.(I.05.) ÖH. Pályázat

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2/1/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 2-8., 11. TARTALOMJEGYZÉK OK: 2/2013.(I.15.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl március 8. (második ülés)

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl március 8. (második ülés) Ügyszám: 9-39/2012. JEGYZİKÖNYV nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2012. március 8. (második ülés) Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli, második ülésérıl Nyirád-Szıc Községek

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK DECEMBER 10-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK DECEMBER 10-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. DECEMBER 10-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E Határozatszám: 351-352. 2 Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Jegyzıkönyv-hitelesítınek javasolta Kalláné Udvari Edit és Kulcsár Krisztina képviselıket.

Jegyzıkönyv-hitelesítınek javasolta Kalláné Udvari Edit és Kulcsár Krisztina képviselıket. 1 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 8351. Sümegprága, Rákóczi u. 17. T/F:87/550-038. Szám: 39-26/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. április 22-én 18,00 órakor kezdıdött nyilvános ülésérıl. Az

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. február 8-án - pénteken - de. 10,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl. A képviselı-testület rendkívüli

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 8/2012. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 3-án (kedden) 16.00 órai kezdettel a

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. május 5-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Görgényi Ernő (elnök Gyula Város polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendekkel egyetért-e mindenki?

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Görgényi Ernő (elnök Gyula Város polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendekkel egyetért-e mindenki? JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich u. 6. szám) 2010. december. 09-én 08.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa rendkívüli ülésén.

Részletesebben

Száma: /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Száma: /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Száma: 11947-1/2011. TERKA J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. május 13- án - pénteken - de. 8.30 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl

Részletesebben

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület minden tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület minden tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 8.-án, az önkormányzat házasságkötő termében 8 órai kezdettel megtartott, telefon útján összehívott, soron

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 79/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

A képviselı-testület a javaslatot 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a következık szerint:

A képviselı-testület a javaslatot 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a következık szerint: 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, Fİ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 40-39/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. május 18-án 17.30 órakor kezdıdött

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 27-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 27-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 27-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 85-86 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Nyírparasznya

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T :

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T : J e g y z ı k ö n y v Készült: Pereszteg Község Önkormányzati képviselı-testületének 2010. június 14-én tartott testületi ülésén. Jelen vannak: Práznek József polgármester, Zambóné Németh Ilona jegyzı,

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Készült Szirák Község Önkormányzatának Képvisel -testületének 2013.február 27.-én megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZ KÖNYV. Készült Szirák Község Önkormányzatának Képvisel -testületének 2013.február 27.-én megtartott rendkívüli ülésén. JEGYZ KÖNYV Készült Szirák Község Önkormányzatának Képvisel -testületének 2013.február 27.-én megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak : Kómár Jánosné polgármester Baranyi Gusztáv képvisel Cselovszki

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:64-67/2013. (VI. 21.) számú határozatok d.

Részletesebben

Halmay György bizottsági elnök

Halmay György bizottsági elnök V e s z p r é m M e g y e i J o g ú V á r o s Önkormányzata Közgyőlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 6/2010. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 31-én tartott ülésérıl készült jegyzıkönyv. Napirend: I. A 2009. évi költségvetés

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Varsány Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. december 13-án (hétfı) 17 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Polgármesteri Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága I/3/42/2010. Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága ülésérıl 2010. december 14. Az ülésen

Részletesebben

SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E február 15.

SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E február 15. 1 SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E 2010. február 15. Határozat száma 1/2010.(II.15.) Tárgy Az intézményi társulásban mőködtetett Mákvirág

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról 4/2009.(I.29.)Kt.sz. Javaslattevı Testület létrehozása Jánoshalma Város Képviselı-testülete a kitüntetı címek alapításáról és adományozásáról szóló 19/2008.

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O K

H A T Á R O Z A T O K H A T Á R O Z A T O K amely készült a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 2014. január 23.-án 17 óra 20 perces kezdettel, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kıtelek Községi Önkormányzatok Képviselı-testülete 2012. november 26-án megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Lovász Tibor polgármester, Váradi József alpolgármester, Agócs

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:81-15/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 23- án megtartott

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottságának ülésérıl készült jegyzıkönyv 2009. január 20.

Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottságának ülésérıl készült jegyzıkönyv 2009. január 20. Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága 1/2/3/2009. Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottságának ülésérıl készült

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV. 167-9/2013. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 4-én (hétfın) 10 óra 15 perckor a Polgármesteri

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben