Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Tanszék. Szakdolgozati témák a 2007/2008. tanévre

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Tanszék. Szakdolgozati témák a 2007/2008. tanévre"

Átírás

1 Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Tanszék Szakdolgozati témák a 2007/2008. tanévre Biztosítási piac Magyarországon és Közép-Kelet Európában. A téma több területre terjed ki, melyek külön-külön elemezhetők, önálló témaként kidolgozhatók. Így például: 1) A biztosítási piacok és szolgáltatások fejlődésének bemutatása a térségben. 2) Biztosítási piacok szerkezetének, a biztosításpiaci versenynek az elemzése. 3) A térségben meghatározó biztosítótársaságok értékesítési stratégiájának elemzése. 4) Biztosítási piac növekvő szerepe az egyéni és vállalati kockázatok kezelésében. Farkas Szilveszter egyetemi docens Kovács Norbert PhD hallgató Bankrendszer és a bankszektor piaca Magyarországon és Közép-Kelet Európában. 1) A térségbeli bankpiacok fejlődésének bemutatása. 2) Bankpiaci termékek/szolgáltatások fejlődésének elemzése. 3) A térségbeli országok bankpiaci szerkezetének, a bankpiaci versenynek az elemzése. 4) A térségben meghatározó bankok értékesítési stratégiájának elemzése. 5. A bankszektor történeti fejlődése Magyarországon (A hazai bankszektor jellemzői 1987 után, utalva az előzményekre (az egyszintű bankrendszerre) is. A sajátos gazdaságtörténeti jelenségek (pl. bank-, hitel- és adóskonszolidáció), azok okai, a jövő feladatai) 6.) Egy bank (általában kereskedelmi bank/bankfiók) mint üzleti vállalkozás működését esettanulmány formájában való vizsgálta, az új konstrukciókra vagy új piaci helyzetre koncentrálva. (pl. nem egyszerűen a hitelezési tevékenységet mutatja be, hanem mondjuk a lakáshitelezést a fészekrakó program keretében). 7.) Az eukonform bankműködéssel kapcsolatos követelmények, feladatok elemzése. Ez az altéma meglehetősen szerteágazó (a nyereséges bankműködéstől etikai kérdésekig, a bankkártyák technikai sokoldalúságának bővítésétől az ügyfélkapcsolatokig, bankbiztonsági illetve betétbiztosítási kérdésekig, a baseli követelményeknek való megfelelésig sok mindent felölelhet). Kovács Norbert PhD hallgató Piaci verseny - piaci szerkezetek - modellek és szabályozás. E témakörön belül kutathatók a piaci szerkezeteket, a piaci versenyt leíró/elemző elméletek, így a szerkezet-magatartás- teljesítmény vizsgálatok, a tranzakciós költségek elmélete, az árelmélet, a megtámadható piacok elmélete, a játékelmélet. Az elméletek fejlődésének kutatása mellett a bennük megfogalmazott módszertani elvek gyakorlati alkalmazása/alkalmazhatósága is kidolgozható. Önálló kutatási területet képezhet e témakörön belül a versenyszabályozás, s ennek módszertani háttere. A téma kidolgozása, a döntően idegen nyelvű forrásanyag miatt az angol szakmai nyelv középfokú ismeretét igényli. Kovács Norbert PhD hallgató 1

2 A monetáris politika elmélete és gyakorlata 1) Általános témák A témakör rendkívül szerteágazó, számos a főiskolai és egyetemi tananyagon túlmutató kutatási terület sorolható ide. Ilyenek például: a monetáris politika transzmissziós mechanizmusa különböző elméleti felfogásokban; a transzmisszió csatornái és ezek súlya a hazai monetáris politikában; monetáris politikai rezsimek (mennyiségi, árfolyam és inflációs célkitűzéses rendszerek) összehasonlító elemzése; az inflációs célkitűzéses monetáris politika elméleti háttere; az MNB és más inflációs célkövető jegybankok tevékenységének összehasonlító elemzése, értékelése; a kamatszabályozás elmélete és gyakorlata stb. Ezek mindegyike akár önálló szakdolgozati témaként is feldolgozható. Tekintettel arra, hogy a fent felsorolt témák rendszerint meghaladják a különböző főiskolai és egyetemi szakirányok törzsanyagát, kidolgozásuk a hallgatók részéről komoly, kitartó és alapos irodalomkutatást és feldolgozást, az angol közgazdasági szaknyelv legalább középfokú ismeretét, biztos makroökonómiai alapokat, elméleti téma választása esetén pedig modellezési és módszertani alapismereteket követel. Koppány Krisztián egyetemi adjunktus Solt Katalin egyetemi docens 2) Az árfolyamrendszerek osztályozási kérdései. E témakör választásakor az vizsgálja meg a hallgató, hogy a világon használt árfolyamrendszerek hogyan sorolhatóak be egyes csoportokba, valamint ezeknek a csoportoknak a súlya hogyan változott az utóbbi évtizedekben. A témakör irodalma angol nyelvű. 3) Árfolyamrendszer és gazdasági teljesítmény kapcsolata. Az ezt a témakör választó hallgató célja az lehet, hogy kapcsolatot próbáljon meg kimutatni a monetáris irányítás által választott árfolyamrendszer és az adott ország gazdasági teljesítménye között. A dolgozat kivitelezésének nagy adat-igénye van, így jelentős hallgatói energiabefektetést igényel a vizsgálathoz szükséges adatok összegyűjtése. Sok az angol nyelvű forrás. 4) A monetáris transzmissziós mechanizmus változásai az eurózónába tartó Magyarországon Az előzőekhez képest inkább elméleti témakör, amely a transzmissziós mechanizmusról rendelkezésre álló ismeretek fejlődésének bemutatását, valamint az önálló valuta feladása abban bekövetkező változások bemutatásával foglalkozik. A témakör irodalma alapvetően angol nyelvű. Az emberi életpálya pénzügyi problémáinak és kockázatainak kezelése A témakörbe tulajdonképpen a háztartásokat érintő mindenféle pénzügyi vonatkozású döntés beletartozik, annak elméleti hátterétől kezdve a gyakorlati lehetőségek összehasonlító elemzéséig. A teljesség igénye nélkül: a jövedelemi és a fogyasztási pálya összehangolásának mikroökonómiai problémája, az életciklus modell; hitelből megvalósított, előrehozott fogyasztás, egyes hiteltípusok (személyi kölcsön, áruhitel, gépjármű-finanszírozás, lakáshitelek, jelzálog-hitelek stb.) funkciója, piaci kínálata, (összehasonlító) elemzése; 2

3 halasztott fogyasztás, különféle megtakarítási/befektetési lehetőségek (bankbetétek, értékpapírok, reáleszközök stb.) elemzése; a hátramaradókról való gondoskodás és az öngondoskodás eszközei, élet- és más személybiztosítások, magán- és önkéntes nyugdíjpénztárak; komplex pénzügyi életpálya-tervezés (számítógépes optimalizáló modellel), javaslatok az egyes időszakokban jelentkező megtakarítások elhelyezésének, valamint finanszírozási igények kielégítésének módját illetően, az egyes életszakaszokban jelentkező kockázatok azonosítása, kezelésének módja, a szükséges biztosítási védelem számszerűsítése stb. Ezek mindegyike akár önálló szakdolgozati témát is jelenthet. Jól látszik, hogy a felsorolt elemzési problémák leginkább az egyetemi kiegészítő képzés pénzügyi döntések, valamint a főiskolai képzés pénzügy szakirányának profiljába illeszkednek. Ezen specializációk hallgatói az egyes kérdések elemzéséhez jó alapképzettséggel rendelkeznek. A megszerzett alapismeretek a vonatkozó szakirodalom feldolgozásával természeten tovább bővíthetők, sőt bővítendők is a szakdolgozatnak ui. nem az egyes tantárgyak anyagának visszaadása a feladata. Ugyanakkor egy ilyen témájú diplomamunka fő érdeme nem elsősorban az, hogy tananyagon kívül eső kérdésekkel foglalkozik, hanem sokkal inkább, hogy a megszerzett elméleti és gyakorlati tudást (mikroökonómia, banküzemtan, személyes pénzügyek, biztosítás-gazdaságtan stb.) és módszertani ismereteket (pénz időértéke, hozamszámítás, értékpapírok árazása, pénzügyi és biztosítási matematika, táblázatkezelő szoftver használata stb.) professzionális módon tudja alkalmazni a háztartások pénzügyi döntéseinek előkészítéséhez és értékeléséhez, s az elvégzett elemzések alapján képes javaslatokat tenni a megfelelő döntések meghozatalához. Koppány Krisztián egyetemi adjunktus Vállalatok gazdálkodásának elemzése A viszonylag standard téma meglehetősen tág területet ölel fel. Ide tartozik a vállalatok, vállalakozások gazdálkodásának, vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének, piaci pozíciójának átfogó elemzése vagy valamely konkrét gazdálkodási részterület (pl. tárgyi eszköz gazdálkodás, beruházások megtérülése, készletgazdálkodás, kintlévőségek és tartozások időbeli szerkezete, likviditási helyzet alakulása, pénzeszközökkel való gazdálkodás és befektetések, tőkeszerkezet és finanszírozás, költséggazdálkodás, egyes termékek jövedelmezősége, termékszerkezet stb.) részletes vizsgálata a beszámoló részei (mérleg, eredménykimutatás, cash-flow kimutatás, kiegészítő melléklet) alapján, valamint belső kimutatások és gazdálkodási adatok (!) felhasználásával. Az elemzés soha nem lehet cél nélküli!!! Mind az átfogó, mind az egyes részterületekre vonatkozó elemzéseknek, valamilyen előzetesen megfogalmazott kérdésre (kérdésekre) kell keresniük a választ! Pl.: Milyen gazdálkodásbeli problémákra vezethető vissza a vállalkozás egyre romló vagy egy adott időszakban kedvezőtlen eredménye, vagyonvesztése? Vagy fordítva, mivel magyarázható egyes időszakok kiemelkedő eredménye? Mi az oka a kialakult kedvezőtlen likviditási helyzetnek? Hogyan befolyásolta/befolyásolja egy korábban elindított/tervezett beruházási projekt a termelés hatékonyságát, a vagyoni, pénzügyi és jövedelmezési helyzetet? Milyen területeken mutathatók ki hatékonytalanságok és rejtett tartalékok, amelyek megszűntetésével illetve kiaknázásával a vállalat gazdálkodási jellemzői és piaci pozíciója jelentősen javíthatók? Hogyan alakítható át a termékszerkezet az üzemi eredmény növelése érdekében? Milyen a vállalat számára optimális termékszerkezet? Hogyan optimalizálható pénzeszközökkel való gazdálkodás? stb. A felsorolásból jól látszik, hogy az elemzési eredményeknek alkalmasnak kell lenniük a korábbi döntések értékelésére, valamint a felmerült gazdálkodási problémákra adandó 3

4 megoldási javaslatok megfogalmazására! Az elemzések során fel kell tudni használni a megszerzett számviteli, pénzügyi és gazdálkodási, valamint módszertani (számítástechnika, operációkutatás, mikroökonómiai vállalatmodellek) ismereteket! Figyelembe kell venni azt is, hogy a gazdálkodási folyamatok megítélése csakis több évre kiterjedő elemzéssel lehetséges! Bálint Dénes főiskolai docens Koppány Krisztián egyetemi adjunktus Stion Zsuzsa PhD hallgató Kis- és középvállalkozások finanszírozása A kis- és középvállalkozói szektor szereplői számára az egyik legfontosabb probléma a vállalati tevékenység finanszírozása és a még be nem folyt követelések kezelésének kérdésköre. Mivel a folyamatos működéshez elengedhetetlen, hogy a bevételek és kiadások egyensúlyban legyenek, ezért ezen szektor vállalatainak is rendkívül fontos, hogy tisztában legyenek azokkal a pénzügyi instrumentumokkal, lehetőségekkel, amelyek segíthetik a pénzügyi stabilitás, az eszköz-forrás egyensúly kialakítását és hosszú távú fenntartását. A pénzügyileg még nem realizált követelések befolyásolják a kkv-k életképességét, hiszen az előbbiekben említett forráshiány miatt a saját tőke általában nem nyújt elegendő fedezetet a tevékenység finanszírozásra. A követelések határidőre történő kiegyenlítése azonban a mai magyar gyakorlatra csak igen szűk körben jellemző. Vannak azonban olyan pénzügyi eszközök, amelyek segítségével áthidalhatók ezek a problémák. Az elmélet, a szakirodalom feldolgozása mellett, a szakdolgozó hallgatók tevékenysége arra irányul, hogy egy bizonyos vállalati körben felmérjék a fent említett problémákat és lehetőség szerint megoldási javaslatokat dolgozzanak ki rájuk. A kis- és középvállalkozások finanszírozása meglehetősen széles témakör, ezért véleményem szerint több résztémára osztva lehetne hatékonyan tárgyalni. Javasolt részterületek, például: A. A bankszektor szerepe a kis- és középvállalkozások finanszírozásában. B. A saját források alakulásának és szerepének elemzése a kis- és középvállalkozások finanszírozásában. C. A faktoring alkalmazási lehetőségei és problémái a finanszírozásban. Stion Zsuzsa PhD hallgató Mikrovállalkozások életképességének vizsgálata A mikrovállalkozások életképességének vizsgálata hasonló a kis- és középvállalkozások finanszírozási szerkezetének, szokásainak, lehetőségeinek vizsgálatához. A különbség abban rejlik, hogy ezen szektor vizsgálata során figyelembe kell venni azt is, a mikrovállalkozások a kkv-okhoz képest is sokkal sérülékenyebbek, a tőkehiány és a piaci bizonytalanság miatt. Ennél a témakörnél, természetesen szintén a szakirodalmi feldolgozás mellett, azt vizsgálják a hallgatók hogy, milyen esélyeik vannak az életben maradásra a mikrovállalkozásoknak, milyen támogatásokat ad az állam ezen szektor szereplői számára, illetve a pénzügyi közvetítők milyen speciális termékeket kínálnak a pénzügyi problémák fedezésére. Stion Zsuzsa PhD hallgató 4

5 Kulturális és művészeti intézmények gazdálkodása A kulturális szolgáltatók, művészek, intézmények nemzetgazdasági súlya egyre jelentősebb manapság. Ezek közgazdasági vonatkozásaival foglalkozik a kultúra-gazdaságtan diszciplínája. Valamennyi ide sorolható téma feldolgozható: kulturális javak kereslete és kínálata, kulturális intézmények, a kulturális fogyasztás motivációi stb. Szakirodalom: Daubner Horváth Petró: Kultúra-gazdaságtani tanulmányok. Aula Kiadó, Budapest Takács Dávid tudományos segédmunkatárs Boldogságkutatás, hasznosságelmélet A közgazdaságtanban ma már többé-kevésbé elfogadottá vált, hogy nem csak az anyagi javak számítanak az embernek. Egyre komolyabb rangot vív ki magának az empirikus boldogságérzet- és elégedettségkutatás. Újabb megközelítések láttak napvilágot a hasznosság mérésének módszerét illetően. Jelentős szakirodalom tárgyalja az egyéni boldogság mibenlétét. Külön kérdés az igazságos és kellően hatékony elosztás problémája, amivel a jóléti gazdaságtan foglalkozik. Kapcsolódó témák: hasznosságelmélet, boldogságkutatás, életminőség, elégedettség. Takács Dávid tudományos segédmunkatárs Adópolitika Magyarországon A fenti nagy témakör magában foglalja az aktuális magyarországi adópolitika átfogó elemzését, emellett lehetőség van ezen belül egy szűkebb terület kiválasztására is, például egy konkrét adónemhez vagy akár az adóigazgatási feladatokhoz kapcsolódóan. Választható az adópolitika - egy megjelölt időintervallumban történt - változásának elemzése is. A témakörön belül minden részterület adóelméleti és gyakorlati szempontú vizsgálata is lehetséges. Limpók Valéria PhD hallgató Adózás az Európai Unióban A 2. témakörön belül lehetőség van az Európai Unió közös adópolitikájának, illetve annak bármely szeletének a vizsgálatára. Választott téma lehet továbbá egy európai uniós tagállam adópolitikájának az elemzése, illetve több uniós tagállam adópolitikájának az összehasonlítása. Bármely fenti téma választása esetén a dolgozat színvonalas elkészítéséhez idegennyelv-tudás szükséges. Limpók Valéria PhD hallgató A helyi önkormányzatok finanszírozása A kilencvenes éveket követően, a gazdasági transzformáció lezárultával, az önkormányzati önállóság megteremtése és az önkormányzatiság, mint érték hangsúlyozása utána a hazai önkormányzati rendszernek is új kihívásoknak és elvárásoknak kell megfelelnie. Az eurózónához való csatlakozás révén ma már a szubnacionális szint szereplőinek is egy gyökeresen megváltozott nemzetközi helyzet szereplőjeként kell helytállniuk. A jelen talán egyik legfontosabb feladataként a forrásszegény önkormányzatoknak elsődlegesen forrásfelszívó- és 5

6 forrásbevonó képességüket kellene javítaniuk ahhoz, hogy képesek legyenek biztosítani a fejlesztések megvalósításához szükséges pénzeszközöket. A helyi beruházások finanszírozásához szükséges források előteremtése tehát kulcskérdés az önkormányzatok számára. A megjelölt témakör természetesen magában foglalja a többi szubnacionális szereplő (régiók, megyei önkormányzatok, önkormányzati szolgáltató vállalatok) finanszírozásának vizsgálatát is. A központi kormányzattól érkező források bemutatásán túl érdekes metszetét jelentheti a vizsgálatnak az önkormányzatok külső kölcsönforrás-bevonásának elemezése is, különös tekintettel a hitelforrásokra. A megjelölt témakör kiterjesztéseként értelmezhető az önkormányzatok és a tőkepiaci szereplők kapcsolatrendszerének vizsgálata is. A fent vázolt témák mind a pénzügy szakirányos gazdász, mind pedig a közszolgálati szak hallgatói számára is lehetőséget adhatnak korábban tanult szakirányú ismereteik elmélyítésére. Solt Katalin egyetemi docens Kovács Gábor tudományos segédmunkatárs Limpók Valéria PhD hallgató Projekt- és vállalatértékelés A szakirodalomban sokrétű elméleti megközelítésével találkozhatunk a projektértékelés folyamatának. A széles elemzési eszköztár ugyanakkor csupán az elméleti kereteit teremti meg a megfelelő beruházási döntés meghozatalának, azaz az egyes konkrét gyakorlati szituációkban más-más más megközelítések lehetnek üdvözítők. Az egyes értékelési technikáknak egy adott beruházási szituáción keresztül történő bemutatása és kritikus értékelése kiváló lehetőséget jelenhet a hallgatók számára korábbi ezirányú elméleti ismereteik gyakorlati alkalmazására. Az elemzési kör kibővítése, azaz például a dinamikus projektelemzési technikák alkalmazása pedig elsősorban a kiegészítő egyetemi képzés pénzügyi döntések szakirányos hallgatóinak lehet reális alternatíva. Bár sok módszer és eszköz áll rendelkezésünkre a vállalkozások értékesítési árának becslésére is, mégsem létezik olyan csodaszer, amely minden esetben segíthet a legpontosabb üzletérték meghatározásában. A gyakorlatban a cégértékelés elsősorban részletesen kidolgozott pénzügyi számításokra, a jővőbeli tendenciák helyes megítélésére és a különböző immateriális vagyonelemek helyes érték-meghatározására támaszkodik. Az alkalmazott értékelési módszerek legfontosabb csoportjai a piaci, az eszközalapú ás nyereségalapú megközelítések. A témakör tehát alkalmat adhat a pénzügyek iránt érdeklődő és egyben megfelelő számviteli ismeretekkel is rendelkező hallgatók számára arra, hogy ezirányú tudásukat elmélyítsék és a cégértékelés témakörében további kutatásokat folytassanak. Kovács Gábor tudományos segédmunkatárs Pénzügyi termékek árazása A pénzügyi termékek (pl. értékpapírok, hiteltermékek, származtatott termékek) árazása kiemelkedően fontos a gazdasági szereplőknek mind beruházási, mind pedig finanszírozási döntéseik során. A standard, elsősorban az eszközök jövőbeli pénzáramlásának diszkontált értékére koncentráló megközelítések mellett ma már egyre nagyobb szerepet kapnak a valószínűségszámítási alapokon nyugvó ún. sztochasztikus modellek is. A hiteltermékek megfelelő árazása mindennapi gyakorlati probléma például a hitelintézetek életében is. A témakör véleményem szerint elsősorban a pénzügyi területek iránt érdeklődő hallgatók számára ajánlott. Követelmény az elemzési módszerekben való jártasság is. Megítélésem szerint tehát elsősorban a főiskolai képzés pénzügy szakirányos hallgatóinak, illetve az egyetemi kiegészítő képzés hallgatói számára ajánlott a téma választása. Kovács Gábor tudományos segédmunkatárs 6

7 Költségvetési politika 1) A magyar államháztartás egyensúlyi kérdései A témát feldolgozó hallgató a magyar államháztartás (vagy szűkebben a központi költségvetés) bemutatását végzi el. Ehhez alapvetően a költségvetési törvény adataira, illetve a Pénzügyminisztérium által publikált statisztikákra van szükség, de nagy irodalomkutatást jelent az adatokra reagáló különböző kutatóintézeti, elemzői anyagok átnézése. Solt Katalin 2) A magyar államadósság alakulása A témakör feldolgozója a magyar államadósság alakulását mutatja be a rendszerváltás óta, a 90-es évek elejétől egészen napjainkig. A feldolgozásnál értelemszerűen kitér a Maastrichtban megfogalmazott célok között szereplő (a GDP-hez képest mért) 60%-os küszöbérték teljesítésére is. Befektetési lehetőségek elemzése 1) A magyar állampapírpiac vizsgálata A vizsgálat célja az Államadósság Kezelő Központ tevékenységének vizsgálata. Ennek során az állampapírok kibocsátásának volumenét, illetve annak szerkezetét mutathatja be a hallgató. Kitér arra, hogy milyen az állampapírok lejárati szerkezete, hogyan alakulnak a hozamok. Ezután sor kerülhet a külföldi befektetők finanszírozási arányának és ezen arány változásának vizsgálatára is. Kovács Gábor tudományos segédmunkatárs 2) A BÉT és a BUX, vagy valamely ágazat, esetleg konkrét eszköz teljesítménye A tőzsdei elemzés a BUX, vagy annak valamely részének vizsgálatára terjed ki. A választott szűkebb téma jellegétől függően más-más eszközrendszer használata szükséges, de az alapvető pénzügyi ismeretek stabil használata mindenképp alapfeltétel. 3) Befektetési alapok a magyar gazdaságban Az e témába belefogó hallgató célja a befektetési alapok működésének bemutatása. Ennek részeként sor kerül a befektetési alapokban kezelt eszközérték bemutatására, a különböző típusú alapok részesedésének vizsgálatra, valamint az egyes alapok hozamainak vizsgálatára. Környezeti gazdaságtan problémakörei 1) Környezeti adóztatás gyakorlata szerkezete, jelentősége, hatásai, korlátai (Európai Unióban, vagy konkrétan, valamelyik tagállamban). 2) Vállalati környezetmenedzsment (környezetközpontú vállalatirányítási rendszer) jelentősége, kialakítása, hatásai egy vállalatnál. 7

8 3) Versenyképesség fenntarthatóság konfliktusa vállalati szinten. A felelős vállalati magatartás, mint piaci lehetőség a vállalatok számára. CSR (Corporate Social Responsibility) Magyarországon. 4) Éghajlatváltozás közgazdaságtana. A globális felmelegedés gazdasági következményeinek elemzése és a probléma enyhítésére alkalmas közgazdasági eszközök hatékonyságának és korlátainak feltárása. Szigeti Cecília egyetemi adjunktus Vállalati gazdálkodás 1. Az üzletszerűen szervezett gazdálkodásban szerepet játszó rendszerek és alrendszerek értékelése. 2. Hatékonyságnövelő vezetési, illetve irányítási alkalmazások a vállalat típusú-, a nonprofitilletve, a költségvetési gazdálkodás területéről. Bálint Dénes főiskolai docens Vállalati pénzügyek A témakör a Vállalati pénzügyek tárgy fő területeire terjed ki: a vállalati működés pénzügyi elemzése, beruházási döntések (pl. egy konkrét beruházási projekt értékelése), tőkeszerkezet (pl. elmélet és a gyakorlat összevetése egy konkrét vállalati példán), osztalékpolitikai döntések, forgótőke-menedzsment (pl. készletezés, követelésmenedzsment). Farkas Szilveszter egyetemi docens Kovács Gábor tudományos segédmunkatárs Közgazdaságtan és közgazdaságtan története A tanulmányok során elsajátított közgazdaságtani ismeretekhez kapcsolódó irodalom-elemzés és/vagy az elmélet fejlődésének bemutatása bármely kiválasztott témakörben. Elképzelhető olyan dolgozat is, amelyik valamelyik elméleti összefüggés gyakorlati/tapasztalati bizonyítására vállalkozik. Ez lehet mikro- vagy makroökonómiai téma, de elképzelhető a nemzetközi gazdaságtan valamelyik területén is. Döntően az egyetemi gazdálkodási szak hallgatói számára ajánlott. Solt Katalin egyetemi docens Nemzetközi kapcsolatok, nemzetközi gazdaságtan 1) A piaci integrációs folyamatok jelene, jövője. 2) Nemzetközi kereskedelem és sajátos piaci stratégiák. 3) A magyar piaci pozíciók alakulása az integrációs folyamatokkal összefüggésben. Sziva Miklósné egyetemi adjunktus 8

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly

A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly 7. lecke A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly A beruházás fogalma, tényadatok. A beruházási kereslet alakulásának elméleti magyarázatai: mikroökonómiai alapok, beruházás-gazdaságossági

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék TANTÁRGYAK INTÉZETI TANSZÉKI BONTÁSBAN A Budapesti Gazdasági Főiskolán és a karokon szakmai intézetek működnek. Az intézetekhez intézeti tanszékek illetve intézeti tanszéki osztályok kapcsolódnak. A Pénzügyi

Részletesebben

MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév

MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév Dr. Bozsik Sándor Megyei jogú város gazdálkodásának bemutatása és komplex pénzügyi elemzése Adóellenőrzés egy gazdálkodási szerv esetében Nemzetközi adózási

Részletesebben

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK 2013.

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK 2013. SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK 2013. Sorsz. Témakör megnevezése Tanszéki konzulens neve 1. Egy új vállalkozás számviteli információs rendszerének kialakítása., 2. Egy vállalkozás átalakulásának

Részletesebben

A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS

A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS A pénzügyi piacok szerepe a pénzügyi rendszerben Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS? MEGTAKARÍTÓK MEGTAKARÍTÁSOK VÉGSŐ

Részletesebben

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Tárgyelőadó: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Gyakorlatvezető: dr. Paget Gertrúd Tantárgyi leírás

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Mesterképzések (nappali és levelező tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK MSc/MA képzés bemutatása karonként nappali

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI Budapest, 2007 Szerző: Illés Ivánné Belső lektor: Dr. Szebellédi István BGF-PSZFK Intézeti Tanszékvezető Főiskolai Docens ISBN 978 963 638 221 6 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK

KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK Kedves Hallgató! Ön tanulmányainak fontos állomásához érkezett, szakdolgozati téma választása előtt áll. A helyes döntés befolyásolhatja

Részletesebben

A pénzügyek jelentősége

A pénzügyek jelentősége Pénzügyek alapjai A pénzügyi rendszer fogalma, funkciói, elemei, folyamatai és struktúrái és alrendszerei Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi docens vigvari.andras@pszfb.bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

A vállalkozások pénzügyi döntései

A vállalkozások pénzügyi döntései A vállalkozások pénzügyi döntései A pénzügyi döntések tartalma A pénzügyi döntések típusai A döntés tárgya szerint A döntések időtartama szerint A pénzügyi döntések célja Az irányítás és tulajdonlás különválasztása

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

A pénzügyi stabilitási statisztikák a növekvő nemzetközi követelmények tükrében 2010. november 29., Magyar Statisztikai Társaság

A pénzügyi stabilitási statisztikák a növekvő nemzetközi követelmények tükrében 2010. november 29., Magyar Statisztikai Társaság A pénzügyi stabilitási statisztikák a növekvő nemzetközi követelmények tükrében 2010. november 29., Magyar Statisztikai Társaság Kis Gábor Magyar Nemzeti Bank Statisztika Monetáris Statisztika vezetője

Részletesebben

1. konzultáció. VállFin_1konz Vállalkozásfinanszírozás 1. konzultáció 1

1. konzultáció. VállFin_1konz Vállalkozásfinanszírozás 1. konzultáció 1 Dr. Farkas Szilveszter mb. főiskolai tanár Kodolányi János Főiskola Közgazdaságtan Tanszék 1. konzultáció Bemutatkozás A tárgy bemutatása A tárgy célja, hogy a Bevezetés a pénzügyekbe és a Társaságok pénzügyei

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

Felépítettünk egy modellt, amely dinamikus, megfelel a Lucas kritikának képes reprodukálni bizonyos makro aggregátumok alakulásában megfigyelhető szabályszerűségeket (üzleti ciklus, a fogyasztás simítottab

Részletesebben

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5.

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5. A TakarékBank és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor A TakarékBank tulajdonosi struktúrája megváltozott 2012. december 31. 2013. május 15. 5.07% 0.01% 3.22% 36.05% 55.65% 39.28% Takarékszövetkezetek MFB

Részletesebben

GYULAI LÁSZLÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜZLETFINANSZÍROZÁSA

GYULAI LÁSZLÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜZLETFINANSZÍROZÁSA GYULAI LÁSZLÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜZLETFINANSZÍROZÁSA Budapest, 2011 Szerzõ: Gyulai László fõiskolai docens TÁMOP pályázati lektor: Dr. Fazakas Gergely egyetemi adjunktus ISBN 978 963 638 380 0

Részletesebben

FHB FÖLDHITEL- ÉS ÉS JELZÁLOGBANK RT. RT. 2005. évi, IFRS szerint konszolidált beszámoló

FHB FÖLDHITEL- ÉS ÉS JELZÁLOGBANK RT. RT. 2005. évi, IFRS szerint konszolidált beszámoló FHB FÖLDHITEL- ÉS ÉS JELZÁLOGBANK RT. RT. 2005. évi, IFRS szerint konszolidált beszámoló Közgyűlés Közgyűlés 2006. 2006. április április 21. 21. AZ FHB EREDMÉNYE A BANKSZEKTOR TÜKRÉBEN FHB - Mérlegfőösszeg

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Gazdálkodási és menedzsment szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

Mikroökonómia NGB_AK005_1

Mikroökonómia NGB_AK005_1 Mikroökonómia NGB_AK00_ Általános tudnivalók, követelmények Gazdálkodási és menedzsment, Kereskedelem és marketing, Közszolgálati, Műszaki menedzser, Logisztikai mérnök, Nemzetközi tanulmányok és Egészségügyi

Részletesebben

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 2153-06 Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az államháztartásban Az államháztartás szervezetei beszámolási és

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

A Növekedési Hitelprogram tanulságai és lehetőségei

A Növekedési Hitelprogram tanulságai és lehetőségei A Növekedési Hitelprogram tanulságai és lehetőségei Nagy Márton ügyvezető igazgató Vállalati finanszírozás 214 214. október 29. 1 Tartalom Az NHP eddigi eredményei Az NHP második szakasza folytatódik Az

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA. SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) LEVELEZŐ ÉS TÁVOKTATÁS TAGOZAT Szakirányok BANKI SZAKIRÁNY CONTROLLING SZAKIRÁNY

Részletesebben

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÁLLAMHÁZTARTÁSI VONATKOZÁSAI. Kézdi Árpád

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÁLLAMHÁZTARTÁSI VONATKOZÁSAI. Kézdi Árpád A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÁLLAMHÁZTARTÁSI VONATKOZÁSAI Kézdi Árpád Államháztartási Szabályozási Főosztály Államháztartási Számviteli Osztály Nemzetgazdasági Minisztérium Számviteli törvény 5. Az államháztartás

Részletesebben

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról 2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról Alap megnevezése: Budapest Ingatlan Alapok Alapja Típusa: nyíltvégű értékpapír, befektetési alapba fektető befektetési alap Futamideje: nyilvántartásba

Részletesebben

Számvitel szabályozása

Számvitel szabályozása Számvitel szabályozása 1. A számvitel szabályozása Magyarországon (Törvények és Kormány rendeletek) előzmények és a jelen a szabályozás váltás (a számviteli tv.) indoka, céljai, jelentősége a tv. hatálya

Részletesebben

Tantárgyi program. Vállalati pénzügyek

Tantárgyi program. Vállalati pénzügyek Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Vállalati pénzügyek Kontaktórák száma: Elmélet: 2ó/hét Gyakorlat: 2ó/hét Összesen 60 óra Vizsgajelleg: Gyakorlati jegy A tantárgy kreditértéke: 5 A tantárgy előtanulmányi

Részletesebben

KÖZPÉNZÜGYI ALAPOK TÁVOKTATÁS II. KONZULTÁCIÓ (2012. NOVEMBER 17.)

KÖZPÉNZÜGYI ALAPOK TÁVOKTATÁS II. KONZULTÁCIÓ (2012. NOVEMBER 17.) KÖZPÉNZÜGYI ALAPOK TÁVOKTATÁS II. KONZULTÁCIÓ (2012. NOVEMBER 17.) Dr. Sivák József tudományos főmunkatárs, c. egyetemi docens sivak.jozsef@pszfb.bgf.hu Az állam hatása a gazdasági folyamatokra. A hiány

Részletesebben

1AB Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal)

1AB Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal) Sorszám Sorkód Megnevezés 1AB Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal) 001 1AB0 Eszközök összesen (2+10+75+102+114+275+302+316+333+357) 002 1AB1 Pénztár és elszámolási számlák (3+

Részletesebben

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 2008 szeptemberében levelező tagozaton, 2009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Marketing mesterképzési szakra felvételt nyerhetnek:

Részletesebben

Módszertani útmutató a pénzügyi vállalkozások által a Felügyelet részére benyújtandó üzleti tervek értékelésének szempontjairól

Módszertani útmutató a pénzügyi vállalkozások által a Felügyelet részére benyújtandó üzleti tervek értékelésének szempontjairól PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE Módszertani útmutató a pénzügyi vállalkozások által a Felügyelet részére benyújtandó üzleti tervek értékelésének TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 I. ÁLTALÁNOS ALAPELVEK...

Részletesebben

Vállalatok gazdálkodásának elemzése

Vállalatok gazdálkodásának elemzése ÚTMUTATÓ és AJÁNLOTT IRODALOM Vállalatok gazdálkodásának elemzése című szakdolgozati témakörhöz A témakör rövid tartalma A viszonylag standard téma meglehetősen tág területet ölel fel. Ide tartozik a vállalatok,

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2658-06/3 Egy aktuális gazdaságpolitikai esemény elemzése a helyszínen biztosított szakirodalom alapján

Részletesebben

Könyvvizsgálati kockázat

Könyvvizsgálati kockázat Könyvvizsgálati kockázatok és veszélyforrások válsághelyzetben Horváth Józsefné MOKLASZ alelnök okleveles adószakértő Könyvvizsgálati kockázat A könyvvizsgálat feladata a piaci szereplők kockázatának csökkentése,

Részletesebben

FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE

FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE A Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány pályázatot hirdet az Alapítvány munkaszervezete személyi állományának feltöltésére. Az

Részletesebben

Bevezető 11. A rész Az általános könyvvizsgálati és bankszámviteli előírások összefoglalása 13

Bevezető 11. A rész Az általános könyvvizsgálati és bankszámviteli előírások összefoglalása 13 Bevezető 11 A rész Az általános könyvvizsgálati és bankszámviteli előírások összefoglalása 13 I. rész Rövid összefoglaló az általános könyvvizsgálati előírásokról 15 1. A könyvvizsgálati környezet 17 1.1.

Részletesebben

Elemzések, fundamentális elemzés

Elemzések, fundamentális elemzés Elemzések, fundamentális elemzés Előadó: Mester Péter elemző peter.mester@quaestor.hu CÉL Bármilyen fundamentális elemzés is akad a kezünkbe, értsük és megértsük TARTALOM A fundamentális elemzés alapjai

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

IFRS 5 nap tematika Ipacs Laura

IFRS 5 nap tematika Ipacs Laura IFRS 5 nap tematika Ipacs Laura 1. nap (360 perc) 1. IFRS háttere 1.1. Az IFRS (Nemzetközi számviteli szabványok) általános áttekintése, története, elvei 1.1.1. Számviteli rendszerek a világban milyen

Részletesebben

I. Általános információk az előadásokról és szemináriumokról. Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar (a kar szeminárium és előadás termei)

I. Általános információk az előadásokról és szemináriumokról. Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar (a kar szeminárium és előadás termei) BABEŞ BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM KOLOZSVÁR KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR EGYETEMI ÉV 2010/2011 FÉLÉV II. FÉLÉV I. Általános információk az előadásokról és szemináriumokról Tantárgy neve: Kódszám:

Részletesebben

A pénzügyi rendszer és a pénz

A pénzügyi rendszer és a pénz A pénzügyi rendszer és a pénz Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék A pénzügyi rendszer funkciói 1. A gazdaság pénzellátásának biztosítása. 2. A

Részletesebben

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés Sajtótájékoztató Budapest, 2009. október 29. Ez a dokumentum a sajtótájékoztatóra meghívott résztvevők használatára készült. A dokumentumban szereplő összes

Részletesebben

A tételek nappali és levelező tagozaton

A tételek nappali és levelező tagozaton ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK Turizmus-vendéglátás BA alapszak 2013/2014. tanév I. félév A tételek 1. A turizmus fogalmi meghatározása és fejlődéstörténete. A turizmus legfontosabb világtendenciái, Európa turizmusának

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalatirányítási szoftverek. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalatirányítási szoftverek. tanulmányokhoz évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalatirányítási szoftverek tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vállalatirányítási szoftverek Tanszék:

Részletesebben

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripari intézkedések Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Magyar élelmiszeripar főbb adatok, 2011 Feldolgozóiparon belül a harmadik legjelentősebb ágazat, mintegy 2271

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint (elméleti gazdaságtan) Emelt szint (elméleti gazdaságtan) 180 perc 15 perc 180 perc 20

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére 2013. OM azonosító: FI47616

Részletesebben

/A program a TÁMOP-4.1.2.e-13/1/konv-2013-0001 számú A Szolnoki Főiskola sportszolgáltatásainak fejlesztése című projekt keretében valósul meg/

/A program a TÁMOP-4.1.2.e-13/1/konv-2013-0001 számú A Szolnoki Főiskola sportszolgáltatásainak fejlesztése című projekt keretében valósul meg/ SZOLNOKI FŐISKOLA Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék Tavaszi kirándulás - vártúra /A program a TÁMOP-4.1.2.e-13/1/konv-2013-0001 számú A Szolnoki Főiskola sportszolgáltatásainak fejlesztése

Részletesebben

Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika

Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika Bankrendszer fogalma: Az ország bankjainak, hitelintézeteinek összessége. Ezen belül központi bankról és pénzügyi intézményekről

Részletesebben

Levelező hallgatóknak pótzh lehetőség: a félév rendje szerinti pótlási napok egyikén

Levelező hallgatóknak pótzh lehetőség: a félév rendje szerinti pótlási napok egyikén Közgazdaságtan II. Mikroökonómia SGYMMEN202XXX Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Tárgyelőadó: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Gyakorlatvezető: dr. Paget Gertrúd Tantárgyi leírás építőmérnök

Részletesebben

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 469-6798 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Gazdálkodási és menedzsment szak Statisztikus

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 47 55 pont jeles 38 46 pont jó 29 37 pont közepes 20 28

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

A HITEL SZEREPE AZ ÖNKORMÁNYZATI GAZDÁLKODÁSBAN

A HITEL SZEREPE AZ ÖNKORMÁNYZATI GAZDÁLKODÁSBAN A HITEL SZEREPE AZ ÖNKORMÁNYZATI GAZDÁLKODÁSBAN DR. LADOS MIHÁLY Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Regionális-tudományi és Közpolitikai Tanszék S z é c h e n y i I s t v á n E

Részletesebben

A monetáris rendszer

A monetáris rendszer A monetáris rendszer működése, pénzteremtés Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@pszfb.bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék A monetáris rendszer intézményi kerete Kétszintű bankrendszer,

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ. SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN (HAZAI és NEMZETKÖZI)

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ. SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN (HAZAI és NEMZETKÖZI) KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN (HAZAI és NEMZETKÖZI) 1 KÉPZÉSI ALAPINFORMÁCIÓK A programba való bekapcsolódás feltételei: A programba való bekapcsolódáshoz szakirányú középfokú végzettség

Részletesebben

Borbély László András. 2014. április 30.

Borbély László András. 2014. április 30. Államadósság és állampapírpiac Borbély László András 2014. április 30. Hogyan keletkezik az államadósság? Éves költségvetési törvény 1. év 1 Mrd Ft deficit 1 Mrd Ft hitelfelvétel 1 Mrd Ft államadósság

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSA ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG KEZELÉSE 2010-2011-BEN

SAJTÓKÖZLEMÉNY A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSA ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG KEZELÉSE 2010-2011-BEN SAJTÓKÖZLEMÉNY A kormány pénzügypolitikájának középpontjában a hitelesség visszaszerzése áll, és ezt a feladatot a kormány komolyan veszi hangsúlyozta a nemzetgazdasági miniszter az Államadósság Kezelő

Részletesebben

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 214-12-31 215-12-31 1. Pénzeszközök 41 42 MTB-nél lévő elszámolási számla 22 23 pénztár és egyéb elszámolási számlák 19 19 2. Értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök

OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök Megnevezés ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN A) Befektetett I. Immateriális javak 1. Vagyoni

Részletesebben

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv ÜZLETI TERV vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv 1 Rövid leírása a cégnek, a várható üzletmenet összefoglalása. Az üzleti terv céljai szerint készülhet: egy-egy ötlet

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel

Részletesebben

Integrált tervezés bevezetése (MKB Bank Zrt.)

Integrált tervezés bevezetése (MKB Bank Zrt.) Integrált tervezés bevezetése (MKB Bank Zrt.) Előadó: Martzy Antal Tartalom A tervezés hangsúlyainak alakulása A Baseli kihívások, paradigma váltás Top down és bottom up megközelítés harmonizációja Integrált

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012. év)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012. év) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012. év) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos elektronikus

Részletesebben

Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Mérnök-közgazdász képzés TÉMA 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy

Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Mérnök-közgazdász képzés TÉMA 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy szervezetben 3 Vezetési stílusok egy szervezetben 4 A vezetői döntések megalapozásának korszerű

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

A szakirányú továbbképzés megnevezése: VÁLTOZÁS- ÉS VÁLSÁGMENEDZSMENT. Jelentkezési feltételek: bármilyen végzettséget adó alapszakon szerzett oklevél

A szakirányú továbbképzés megnevezése: VÁLTOZÁS- ÉS VÁLSÁGMENEDZSMENT. Jelentkezési feltételek: bármilyen végzettséget adó alapszakon szerzett oklevél A szakirányú továbbképzés megnevezése: VÁLTOZÁS- ÉS VÁLSÁGMENEDZSMENT Szakképzettség: változás- és válságmenedzser Képzési terület: gazdaságtudományok Jelentkezési feltételek: bármilyen végzettséget adó

Részletesebben

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Ősze Gábor Termékfelelős, Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2015. április 16. Tevékenységünk A Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA ELMÉLETI GAZDASÁGTAN I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA ELMÉLETI GAZDASÁGTAN I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA ELMÉLETI GAZDASÁGTAN I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK 3. Szaknyelv alkalmazása 1.1. Szakmai fogalmak azonosítása,

Részletesebben

Piacfelügyeleti vonatkozású könyvvizsgálati tapasztalatok

Piacfelügyeleti vonatkozású könyvvizsgálati tapasztalatok Piacfelügyeleti vonatkozású könyvvizsgálati tapasztalatok Előadó: Farkas Ákos, piacfelügyeleti tanácsadó 2014. december 8. Tartalom Jogszabályi keret Piacfelügyeleti tevékenység bemutatása Kapuőri szerep

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

A vállalati pénzügyi döntések fajtái

A vállalati pénzügyi döntések fajtái A vállalati pénzügyi döntések fajtái Hosszú távú finanszírozási döntések Befektetett eszközök Forgóeszközök Törzsrészvények Elsőbbségi részvények Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek

Részletesebben

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap kereskedelmi kommunikáció 2014. november 2 háttér, piaci trendek 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15

Részletesebben

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel Edutus Főiskola 2015 A képzés célja a változó európai feltételekhez igazodó legkorszerűbb ismeretanyag átadása

Részletesebben

Pénzügy és számvitel

Pénzügy és számvitel Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügy és számvitel SZAK TAGOZAT Pénzügyi döntések üzleti szimulációs szoftver alkalmazásával angol nyelvű TANTÁRGY Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése: Pénzügyi döntések

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 47 55 pont jeles 38 46 pont jó 29 37 pont közepes 20 28

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ 15 ELŐSZÓ 17

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ 15 ELŐSZÓ 17 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ 15 ELŐSZÓ 17 A könyv által tárgyalt témakörök 17 Kinek van szüksége információra? 18 A megcélzott olvasóközönség 18 A szervezett információs rendszer szükségessége

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Tantárgyi útmutató

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Tantárgyi útmutató Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest Számvitel mesterszak Tantárgyi útmutató 1 Tantárgy megnevezése: HALADÓ VEZETŐI SZÁMVITEL Tantárgy kódja: Tanterv szerinti óraszám:

Részletesebben

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ

Részletesebben

Budapesti Értéktőzsde

Budapesti Értéktőzsde Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Pénztárak, mint a tőzsdei társaságok tulajdonosai Horváth Zsolt a BÉT vezérigazgatója Gondolkozzunk hosszú távon! A pénztárak természetükből adódóan hosszú távú befektetésekben

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

A magyar nyugdíj-modell jelene és jövője. A magánnyugdíjpénztárak államosításának elvi és elméleti kérdései 2010. október 19.

A magyar nyugdíj-modell jelene és jövője. A magánnyugdíjpénztárak államosításának elvi és elméleti kérdései 2010. október 19. A magyar nyugdíj-modell jelene és jövője A magánnyugdíjpénztárak államosításának elvi és elméleti kérdései 2010. október 19. A nyugdíjrendszerek típusai A járadékok / kifizetések finanszírozásának módja

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium F Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 43 50 pont jeles 35 42 pont jó 27 34 pont közepes 19 26

Részletesebben