GLOBALG.A.P. Szociális gyakorlat rizikóanalízise GRASP - NEMZETI IRÁNYELV - MAGYARORSZÁG. V 1.0 Érvényes:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GLOBALG.A.P. Szociális gyakorlat rizikóanalízise GRASP - NEMZETI IRÁNYELV - MAGYARORSZÁG. V 1.0 Érvényes: 2013.07.16."

Átírás

1 GLOBALG.A.P. Szociális gyakorlat rizikóanalízise GRASP - NEMZETI IRÁNYELV - MAGYARORSZÁG V 1.0 Érvényes: Magyar verzió Összeállította: FruitVeB, ellenőrizte: NTWG HUNGARY

2 1 Van legalább egy munkavállaló vagy egy munkavállalói tanács, amely képviseli a személyzet érdekeit a vezetőség felé? 2 Van egy panaszkezelési eljárás a gazdaságban, amelyen keresztül a munkavállaló panaszt tehet? Dokumentumok bizonyítják, hogy van egy az összes munkavállaló által választott vagy kinevezett, egyértelműen beazonosított, megnevezett munkavállalói képviselő és/vagy munkavállalói képviseleti tanács, ami/aki képviseli a munkavállalókat a vezetőség felé, és a vezetőség is elismeri. Ez a személy képes kommunikálni a panaszokat a vezetőség felé. Van panaszkezelési eljárás a gazdaságban, a munkavállalók tájékoztatást kaptak az eljárásról és arról, hogy panaszokat vagy javaslatokat lehet benyújtani. A panaszkezelési eljárás időkeretet határoz meg a panaszok megoldására. A az elmúlt 24 hónapban keletkezett reklamációk és azok megoldásai dokumentálva lettek és hozzáférhetőek évi I. törvény (MT) üzemi tanács: munkavállalók és munkáltató együttműködésére, munkáltató döntéseiben való részvételre szolgál szakszervezet: munkavállalóknak a munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeinek megóvására, előmozdítására szolgál MT A munkáltató és a munkavállaló/üzemi tanács/szakszervezet a vita megoldására egyeztető bizottságot hozhat létre, a panaszokkal államigazgatási úton fordulhatnak a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóságához, vagy a Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz 3 éves elévülési időn belül. 3 Van egy az emberi jogokat figyelembe vevő, jó társadalmi gyakorlatról szóló önkéntes nyilatkozat, amit a gazdaság vezetése és a munkavállalói képviselő is aláírt, és erről tájékoztatták-e a munkavállalókat? Létezik a gazdaságban egy nyilatkozat, melyet a vezetőség és a munkavállalók képviselője aláírt és biztosítja a jó társadalmi gyakorlatot és az emberi jogokat minden munkavállalónál. Ez a nyilatkozat elkötelezi magát legalább az ILO alapvető munkaügyi egyezményeinek (ILO- egyezmények 111 hátrányos megkülönböztetésről szóló, 138 és 182 a minimális életkor és a gyermekmunka, 29 és 105 a kényszermunka, 87 az egyesülési szabadság, 98 jobbra szervezünk kollektív tárgyalásokról, a 100 egyenlő díjazás és 99 a minimálbér), valamint az átlátható és diszkriminációmentes munkaerő-felvételi eljárásoknak és reklamációs eljárásoknak. A munkavállalók, tájékoztatottak erről a nyilatkozatról és legalább 3 évente felülvizsgálják, vagy amikor csak szükséges. MT 5-12, 32-34, 46-47, , MT /2012.(XII.20) Korm. r. 2. (1)-(2) bekezdés) generális szabályok, magatartási klauzulák a munkaviszony alanyai munkáltató írásbeli tájékoztatási kötelezettsége kollektív szerződés a munkavállaló érdekeiért, jogait és kötelezettségeit tartalmazza 153. garantált bérminimum - 298/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendeletet munkaügyi szabálysértések 4 A munkavállalók egészségért, biztonságért és a jó társadalmi gyakorlatért felelős személy, valamint a munkavállalók képviselője ismerik és/vagy hozzá férnek a hatályos nemzeti munkaügyi szabályozáshoz, jogszabályokhoz? A munkavállalók egészségért, biztonságért és a jó társadalmi gyakorlatért felelős személy, valamint a munkavállalók képviselője ismeri és/vagy hozzáfér a hatályos nemzeti munkaügyi szabályozáshoz, jogszabályokhoz, amely a bruttó és a minimálbérre, munkaidőre, szakszervezeti tagságra, diszkrimináció-ellenességre, a gyermekmunkára, a munkaszerződésekre, a szabadság és a szülési szabadságokra, az orvosi ellátásra és a nyugdíjra (és esetleg a hálapénzre) vonatkozik. A vállalatnak rendelkezni kell a Nemzeti GRASP útmutatóval évi XCIII törvény a munkavédelemről 3/2002(II.8) SzCsM-EüM rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről 65/1999(XII.22) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről Tanács június 12-i 89/391/EGK irányelve a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló évi XCIII. GRASP Nemzeti Irányelv Magyarország 2 / 5

3 törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról 5 Be tudják-e mutatni a munkaszerződések másolatait? Tartalmazzák-e a teljes nevet, állampolgárságot, a munkaköri leírást, születési időt, belépés dátumát, a bért és a foglalkoztatás időtartamát? Aláírta-e mind a munkavállaló mind a munkáltató? 6 Van dokumentált bizonyíték, amely mutatja, hogy a munkabért rendszeresen fizetik-e a munkaszerződésnek megfelelően? 7 A fizetési papírok vagy a fizetési nyilvántartás jelzi, hogy a kifizetés megfelel legalább a jogi szabályozásnak és/vagy a kollektív megállapodásnak? 8 Bizonyítható, hogy nem alkalmaznak kiskorú személyt a gazdaságban? 9 A gazdaság területén lakó munkavállalók gyerekeinek, elérhető-e a kötelező iskolai képzés? Minden munkavállaló szerződése bemutatható auditor kérésre (szúrópróbaszerűen). Mind a munkavállaló, illetve a munkáltató aláírta azokat. A szerződés tartalmazza legalább a teljes nevet, állampolgárságot, a munkaköri leírást, születési dátumot, a rendes munkaidőt, a bért és a foglalkoztatás időtartamát. Az összes foglalkoztatott (alvállalkozók is) szerződéseinek hozzáférhetőnek kell lennie legalább 24 hónapig. A munkáltató a fizetés átutalását megfelelő bizonyítékkal tudja igazolni (pl. munkavállaló aláírása a fizetési papíron, banki átutalás). A munkavállalók aláírják a fizetési szalagjukat vagy másolatot megkapják, így a fizetés átlátható és érthető számukra.. A rendszeres kifizetés az összes foglalkoztatottnál az elmúlt 24 hónapban dokumentálásra került. A bér és túlóra kifizetés dokumentált a fizetési papíron / fizetési nyilvántartáson, és jelzi, hogy megfelel a jogi szabályozásnak (minimálbér) és/vagy kollektív szerződésnek (ahol alkalmazható). Ha a bér teljesítményben (egységekben) van meghatározva, az alkalmazottaknak módjuk kell legyen megszerezni legalább a minimálbért (átlagosan) a rendes munkaidőn belül. A nyilvántartás jelzi, hogy a nemzeti szabályozásnak megfelelően a minimum életkort a munkavállalóknál betartották. Ha nemzeti jogszabály nem rögzíti, 15 éves kor alatti munkavállalót nem alkalmaznak. Ha a gyerekek - mint a gazdálkodó közeli hozzátartozói - dolgoznak a gazdaság területén, akkor nem végeznek olyan munkát, amely veszélyezteti egészségüket és a biztonságukat, vagy veszélyezteti fejlődésüket vagy megakadályozza őket abban, hogy befejezzék kötelező iskolai tanulmányaikat. Bizonyítható, hogy a munkavállalók gyermekei, akik a gazdaság területén laknak a tanköteles korban (mely a nemzeti jogszabályban meghatározott) elérhető a kötelezőiskolai képzés vagy állami iskolába a közlekedés biztosításával, vagy helyszíni taníttatással. MT A munkaszerződés tartalmi elemei: felek megnevezése, alapbér, munkakör, munkaviszony időtartama (ha határozott) vagy határozatlan időtartamot kell írni, munkahely (cím), próbaidő (opcionális). A TANÁCS október 14-i 91/533/EGK IRÁNYELVE a munkaadónak a munkavállalóval szembeni, a szerződés, illetve a munkaviszony feltételeire vonatkozó tájékoztatási kötelezettségéről. MT A tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig írásban kell elszámolni a munkavállaló felé a kifizetett munkabérről, amelyet legkésőbb minden ledolgozott hónapot követő hónap 10. napjáig kell kifizetni! MT Ha a munkabér újraszámolására okot adó körülmény lép fel, a munkavállalót a tárgyhót követő 20. napig kell írásban tájékoztatni. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS június 22-i 2000/34/EK IRÁNYELVE a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló 93/104/EK tanácsi irányelvnek az abból kizárt ágazatok és tevékenységek szabályozása céljából történő módosításáról. MT 34. Munkavállaló lehet a 16. életévét betöltött, ill. 15. életévét betöltött személy (iskolaszünetben, nappali tagozatos tanuló). Művészeti-sport-kulturális területen 16. év alatti személy gyámhatósági hozzájárulással évi LXXIX. törvény a közoktatásról Amennyiben nem tud a gyermek az iskolába megfelelő módon eljutni, vagy egyéb (speciális nevelési igényű, beilleszkedési, magatartási zavarokkal küszködik) oknál fogva nem képes részt venni az iskolarendszerű oktatásban, kérvényezhető a magántanulói státusz, így GRASP Nemzeti Irányelv Magyarország 3 / 5

4 nem kötelező órákra járnia (de megteheti), otthon is felkészülhet vizsgáira lakóhely szerinti jegyző dönt gyámhatóság/igazgató véleményezése szerint. 10 A gazdaság rendelkezik egy munkaidő nyilvántartási rendszerrel, amely mutatja a munkavállalók munkaidejét, túlóráját naponta? 11 A munkaidő nyilvántartáson szereplő munkaórák és pihenőidők megfelelnek a jogi szabályozásnak és/vagy a kollektív megállapodásnak? Van egy munkaidő nyilvántartási rendszer, amely a munkaórákat és a túlórákat rögzíti, átláthatóvá teszi a munkavállaló és a munkáltató számára napi szinten. A gazdaságban az elmúlt 24 hónapban a munkaidő rögzítésre került. A nyilvántartásban szereplő munkaórák, pihenőidők és pihenőnapok megfelelnek a jogi szabályozásnak és/vagy a kollektív megállapodásnak. Ha nincs szigorúbban szabályozva feljegyzések mutatják, hogy a rendszeres heti munkaidő nem haladja meg a maximum 48 órát,, szezonban (szüret idején) a maximum 60 órát. A pihenőidők és pihenőnapok a szezon idején ugyanúgy betartásra kerülnek. MT 134. A munkáltató köteles vezetni a rendes és rendkívüli munkaidőt, a készenlétet és a szabadság tartamát, amely nyilvántartásból naprakészen megállapíthatónak kell lennie a teljesített rendes és rendkívüli munkaidőnek, valamint a készenlét kezdő és befejező időpontjának is! AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS június 22-i 2000/34/EK IRÁNYELVE a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló 93/104/EK tanácsi irányelvnek az abból kizárt ágazatok és tevékenységek szabályozása céljából történő módosításáról. MT Idényjellegű munkák esetében a vasárnap munkanapnak számít, a munkaidő tartama a 6 hét ill. 4 hónap, illetve a munkaidő végezte és a következő napi munkakezdés között minimum 8 órának kell eltelnie! 92. napi munkaidőről munkaidőkeretről munkaidő-beosztás szabályai munka vasárnap és munkaszüneti napokon 103. munkaközi szünet napi pihenőidő, heti pihenőnap, heti pihenőidő rendkívüli munkaidő egyes munkavállalói csoportokra vonatkozó rendelkezések BH 209/2010. A munkaidő nyilvántartásra az MT nem ír elő formai követelményt. Ám, ha a munkáltató a munkaidő-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a bíróság a közvetett bizonyítékok értékelésével állapítja meg a munkavállaló által teljesített túlmunka idejét. CSAK TERMELŐI CSOPORTOKNÁL ALKALMAZHATÓ PG 1 Bizonyítható-e a termelői csoport minőségirányítási rendszerének értékelésével a GRASP helyes alkalmazása a csoport összes termelőjére? A termelői csoport minőségirányítási rendszerének értékelése bizonyítja a GRASP helyes működését, belső értékelésének megtörténtét, és az intézkedések elvégzését, hogy a termelői csoport minden tagja megfeleljen. -- GRASP Nemzeti Irányelv Magyarország 4 / 5

5 A Jó Gyakorlat ajánlásai -- R 1 Kérem számszerűsítse, ahol lehetséges Ösztönzés a jó és biztonságos teljesítésre: Prémium fizetés: Szakmai fejlődés támogatása: Családbarát hozzáállás: Orvosi ellátás / egészségügyi megelőző szolgáltatás : Társadalmi, szociális környezet fejlesztése: Egyéb juttatások: GRASP Nemzeti Irányelv Magyarország 5 / 5

Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás

Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás TARTALOMJEGYZÉK ELÔSZÓ........................................................ 2. JOGPONT HÁLÓZAT..............................................

Részletesebben

KISOKOS AMIT AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRÔL TUDNOD KELL. EUROPEAN UNION European Regional Development Fund

KISOKOS AMIT AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRÔL TUDNOD KELL. EUROPEAN UNION European Regional Development Fund KISOKOS AMIT AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRÔL TUDNOD KELL EUROPEAN UNION European Regional Development Fund TARTALOMJEGYZÉK ELÔSZÓ ELÔSZÓ....................................................... 3. Tisztelt

Részletesebben

MEGNYITOTTUK FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS TANÁCSADÓ IRODÁNKAT!

MEGNYITOTTUK FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS TANÁCSADÓ IRODÁNKAT! MEGNYITOTTUK FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS TANÁCSADÓ IRODÁNKAT! Készült: a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottsága, valamint a Fővárosi Közgyűlés Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

Munkajogi tájékoztató

Munkajogi tájékoztató Munkajogi tájékoztató Magánszemélyeknek és vállalkozóknak E körben igyekszünk választ adni a legfontosabb munkavégzéssel összefüggő kérdésekre, mint: milyen formában dolgozhatok milyen formában foglalkoztathatok

Részletesebben

AMIT AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL TUDNOD KELL

AMIT AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL TUDNOD KELL MUNKAVÁLLALÓ KÉZIKÖNYVE AMIT AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL TUDNOD KELL Támogatóink: SZAKSZERVEZETED NEVE, ELÉRHETŐSÉGEI: Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 3 I.MUNKASZERZŐDÉS... 4 I.1. Munkaviszony létesítése...

Részletesebben

MUNKAÜGYI TÖRVÉNY (Az SZK Hivatalos Közlönye, 24/2005. 61/2005. és 54/2009. szám)

MUNKAÜGYI TÖRVÉNY (Az SZK Hivatalos Közlönye, 24/2005. 61/2005. és 54/2009. szám) MUNKAÜGYI TÖRVÉNY (Az SZK Hivatalos Közlönye, 24/2005. 61/2005. és 54/2009. szám) I. ALAPRENDELKEZÉSEK 1. A törvény tárgya 1. szakasz A munkaviszonyból eredő, azaz a munkán alapuló jogokat, kötelezettségeket

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Eger, 2012. év

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Eger, 2012. év KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Eger, 2012. év TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rendelkezések... 5 1. A kollektív szerződés célja és tartalma... 5 2. A kollektív szerződés személyi és időbeli hatálya... 5 3. A kollektív

Részletesebben

Kollektív Szerződéssel egyenértékű átmeneti foglalkoztatási megállapodás

Kollektív Szerződéssel egyenértékű átmeneti foglalkoztatási megállapodás Kollektív Szerződéssel egyenértékű átmeneti foglalkoztatási megállapodás I. fejezet I. Az átmeneti foglalkoztatási megállapodásra vonatkozó szabályok (Mt. 30-41/A. ) Az átmeneti foglalkoztatási megállapodás

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. A Külügyminisztériumban munkaviszonyban álló munkavállalókra vonatkozóan 2004.

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. A Külügyminisztériumban munkaviszonyban álló munkavállalókra vonatkozóan 2004. KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS A Külügyminisztériumban munkaviszonyban álló munkavállalókra vonatkozóan 2004. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ A KSZ hatályára, hatályba lépésére és hatályban tartására vonatkozó szabályok

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban

Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban E ENG M IS ÉRINT Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban Budapest 2002 Szerzõk: BANKÓ ZOLTÁN és GYULAVÁRI TAMÁS JOGUKBAN ÁLL AVAGY A MUNKAVÁLLALÓK HELYZETE ÉS JOGAI AZ EU-BAN E ENG

Részletesebben

Tájékoztató. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály

Tájékoztató. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Felelős szerkesztő és kiadó: Dr. Veres Gábor A Minisztérium

Részletesebben

A leggyakoribb munkaügyi szabálytalanságok az építőiparban

A leggyakoribb munkaügyi szabálytalanságok az építőiparban A leggyakoribb munkaügyi szabálytalanságok az építőiparban Előadó: dr. Járai József Krisztián osztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkaügyi Főosztály E-mail cím: jaraij@lab.hu Telefonszám: +36 1 433

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Tájékoztató a foglalkoztatás fontosabb szabályairól

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Tájékoztató a foglalkoztatás fontosabb szabályairól Szociális és Munkaügyi Minisztérium Tájékoztató a foglalkoztatás fontosabb szabályairól 2006 Eddig megjelent kiadványaink: Tájékoztató a gyermekek után járó ellátásokról Tájékoztató a szociális ellátásokról

Részletesebben

A köznevelési intézményekben történő alkalmazás szabályai a munka törvénykönyvében

A köznevelési intézményekben történő alkalmazás szabályai a munka törvénykönyvében A köznevelési intézményekben történő alkalmazás szabályai a munka törvénykönyvében 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről egységes szerkezetbe foglalva a Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII.

Részletesebben

Turizmus Vendéglátás Ágazati Párbeszéd Bizottság

Turizmus Vendéglátás Ágazati Párbeszéd Bizottság Turizmus Vendéglátás Ágazati Párbeszéd Bizottság Új Munkatörvény Könyve hatása az Ágazati Kollektív Szerződésre Összeállította: Dr. Berán Katalin 1 Hasznos tudni valók a kiterjesztett ágazati kollektív

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról I. rész. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról I. rész. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

Munkajogi tudástár DR. NEMESKÉRI-KUTLÁN ENDRE

Munkajogi tudástár DR. NEMESKÉRI-KUTLÁN ENDRE Munkajogi tudástár DR. NEMESKÉRI-KUTLÁN ENDRE 2014 4MUNKAJOGI TUDÁSTÁR A Munka Törvénykönyve legfontosabb alapelvei: Általános magatartási követelmények 6. (1) A munkaszerződés teljesítése során kivéve,

Részletesebben

Foglalkoztatási kézikönyv a gyakorlatban. Jogviszony bejelentése Munkaszerződés Kötelező tájékoztató Foglalkoztatási formák

Foglalkoztatási kézikönyv a gyakorlatban. Jogviszony bejelentése Munkaszerződés Kötelező tájékoztató Foglalkoztatási formák Foglalkoztatási kézikönyv a gyakorlatban Jogviszony bejelentése Munkaszerződés Kötelező tájékoztató Foglalkoztatási formák Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 4 Munkaügyi dokumentumok... 5 Munkaügyi ellenőrzések

Részletesebben

Praktikus információk esélyegyenlôségre érzékeny mikrovállalkozásoknak 2008.

Praktikus információk esélyegyenlôségre érzékeny mikrovállalkozásoknak 2008. Praktikus információk esélyegyenlôségre érzékeny mikrovállalkozásoknak 2008. SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány 2008. Szerzôk: Gárdián Szilvia Horváth Anna Dr. Laczkó Zsuzsa Sellei Anna Dr. Soltész

Részletesebben

A VKF munkavállalói oldalának javaslatai a munka törvénykönyve, valamint a sztrájktörvény egyes rendelkezéseinek módosítására

A VKF munkavállalói oldalának javaslatai a munka törvénykönyve, valamint a sztrájktörvény egyes rendelkezéseinek módosítására A VKF munkavállalói oldalának javaslatai a munka törvénykönyve, valamint a sztrájktörvény egyes rendelkezéseinek módosítására 1 A. 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről I. Egyéni jogok 1. A munkaviszony

Részletesebben

a munka törvénykönyvér ől szóló 2012. évi I. törvény hatályba pé éwel"'t összefüggő átmeneti rendelkezésekr ől és törvénymódosításokról*~- -

a munka törvénykönyvér ől szóló 2012. évi I. törvény hatályba pé éwel't összefüggő átmeneti rendelkezésekr ől és törvénymódosításokról*~- - (-) t'~;,,í ;T~'űlé. Ylivatala ot,,á_ y_ á m : tik zett. io ~2 2 2012. évi... törvény a munka törvénykönyvér ől szóló 2012. évi I. törvény hatályba pé éwel"'t összefüggő átmeneti rendelkezésekr ől és törvénymódosításokról*~-

Részletesebben

ÉPÍTŐIPARI ágazati KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS A módosításokkal egységes szerkezetbe szerkesztett szöveg

ÉPÍTŐIPARI ágazati KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS A módosításokkal egységes szerkezetbe szerkesztett szöveg ÉPÍTŐIPARI ágazati KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS A módosításokkal egységes szerkezetbe szerkesztett szöveg Budapest, 2009. december 02. 1 BEVEZETÉS Az Építőipari Ágazati Kollektív Szerződés (továbbiakban ÉÁKSZ),

Részletesebben

Magánbiztonsági Ágazati Kollektív Szerződés

Magánbiztonsági Ágazati Kollektív Szerződés Magánbiztonsági Ágazati Kollektív Szerződés BEVEZETÉS 1. Magánbiztonsági Ágazati Kollektív Szerződés (továbbiakban: MBÁKSZ), a szerződést kötő felek között a munkaviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket,

Részletesebben

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉVEL KAPCSOLATOS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉVEL KAPCSOLATOS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉVEL KAPCSOLATOS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK Az új Munka Törvénykönyvének általános hatályba lépési időpontja 2012. július 1-e volt. Néhány rendelkezés esetében azonban, ahol az előző

Részletesebben

Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő

Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS ( Tervezet ) A dokumentum sorszáma: A kiadás dátuma: 2009-12- Változatszám: 2.2. FIGYELEM! Jelen szabályozás

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. Előterjesztés. A Kormány részére az egyszerűsített foglalkoztatásról

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. Előterjesztés. A Kormány részére az egyszerűsített foglalkoztatásról Szociális és Munkaügyi Minisztérium 1239 /2009-SZMM MUNKAANYAG Előterjesztés A Kormány részére az egyszerűsített foglalkoztatásról (a 2009. március 20-i OÉT ülést követően átdolgozott szöveg) Budapest,

Részletesebben

T/11083. számú törvényjavaslat. az egyszerűsített foglalkoztatásról

T/11083. számú törvényjavaslat. az egyszerűsített foglalkoztatásról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/11083. számú törvényjavaslat az egyszerűsített foglalkoztatásról Előadó: Dr. Herczog László szociális és munkaügyi miniszter Budapest, 2009. október 2009. évi törvény az egyszerűsített

Részletesebben

2002. évi KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

2002. évi KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 2002. évi RT. KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS módosításokkal egységes szerkezetben 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ A szerződő felek a Kollektív Szerződéssel (továbbiakban: KSZ) a Munka Törvénykönyvében (továbbiakban: MT) meghatározott

Részletesebben