Ara 4 flffir. VÁSÁRHELYI. feleifit szerkcaxtó és laptolajdotioa s. fl többiek a behívást bevárni tartóznak. páran csok. IV. í fái

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ara 4 flffir. VÁSÁRHELYI. feleifit szerkcaxtó és laptolajdotioa s. fl többiek a behívást bevárni tartóznak. páran csok. IV. í fái"

Átírás

1 Hódmezővásárhely, ugusztus 2. vsárnp. Ar 4 flffir. VÁSÁRHELYI F ü g g e t l e n SgttkcstOUgfkbuWhhrtl Kossotíwtf. Telefon t 87. egyes tsam r 2 Ülléi, vtátnp és pici ti&pofeo 4 ÜUér. I UJSA p o l i t i k i n p i l p. feleifit szerkcxtó és lptoljdotio s Kun EífiílKtési is '.feíyben «gé«* érre 10 K íéíévte ' K* Vidékre ocfreúevn 5 K. Nytittft petit tw 8ú tuját Bél> Mozgósítási Hirdetmén rmros-, Szbolcs-, Ugocs-, Ung-, és Zemplén vrmegyékben trtózkodnk, vgy ugynott illetékesek (honilletékesek), e hir detménynek trtózkodási községükben vló közhírré tétele után l e g k é s ő b b 2 4 ó r l t t elindulni és legrövidebb uton trtózkodási helyük hdkiegészítő kerületi prncsnokságához bevonulni trtóznk. Azok, kik tudják, hogy honvédséghez trtoznk, honvéd kiegészítő prncsnoksághoz vonulnk be. fl többiek behívást bevárni trtóznk. ilél I Ml ÁLTALÁNOS legkegyelmesebben elrendelni méltózttott Ennek folytán és kidott egyébb legfelsőbb végrehjtásául elrendeltetik: párn csok I. k nertiilp éltánp egyének kmim. Vlmennyi nem-tényleges állományú egyén e hirdetménynek trtózkodási községében vló közhírré tétele után l e g k é s ő b b 2 4 ó r l t t elindulni és legrövidebb uton bevonulni köteles. A l e g é n y s é g ktoni vgy hon véd ígzolványí könyvbe bevezetett f ö l s z e r e l é s i á l l o m á s r, hvidijsok é s z j á n l t i lppl ellátott l e g é n y s é g j á n l t i l p j i k dti szerint vonulnk be. II. A f o l y ó é v b e n b e s o r o z o t t d e m é g á l l o m á n y b n e m vett ú j o n c o k é s p ó t t r t l é k o s o k n k állo mánybvétele ós bevonulás. A folyó évben besorozott, de még állományb nem vett újoncok és póttrtlékosok z első mozgósítási npon vl mennyien álományb vétetnek, Ezen újoncok és póttrtlékosok közül zok, kik Giiczíábn, Bukovinábn, és Dlmáciábn, továbbá Bereg-, Má- EúzMhmtás midii í. A külföldön trtózkodók behívásukról közvetítő személyeik áltl zonnl értesttendök. 2. A bevonulók vsutkt és gőzhjókt ígzolványí okmányik (ktoni- vgy honvéd ígzolványí könyv stb.) előmuttás mellett szbdon hsználhtják, Azon bevonulók, kiknek ezen okmányuk nincs meg és bevonulásuk lklmávl vsutt vgy gőzhjót kell, hogy igénybe vegyék, elindulásuk előtt községi elölj ár óságnál_ je lentkezni trtoznk, melynél szbd utzásr jogosító i g z ó l ó j e g y - g y e l látttnk el, IV. í fái i levfl isis hdseregbeil és lovk beállítás. A válllkozóknál levő közös hdseregbeli és honvéd lo vk e hirdetmény közhírré tétele után Z4- ér ltt min den további figyelmeztetés bevárás nélkül zon állomásr índítndók útb, honnn lovk kidttk. Ezen prncsok iránt tnú sított engedetlenség fennálló törvények értelmében szigorú n büntettetik. Kelt Hódmezővásárhely \914 ugusztus \, lééetirsárlielif T. II. város TiÉsM Összes rktáron levő árukt 20 százlékkl olcsóbb árbn árusítom. Rktáron vn legolcsóbtól legfinombb minőségű áru u. m. selymek, divt s z ö v e t e k kreppon, grendin, b r o s s é, krton d l é n e k é s sgy m e n n y i s é g ű v á s z o n, zeflrek, függöny, s z ő n y e g, ppln sztl ó s á g y t e r i t ő k é s minden r ő f ö s szkb v á g ó k e l m é k. Sját kozó közönséget rktárom megtekintésére és ngyobbvásárlás es^özlésére. 869 érdekében kérem t. vásárolni szándé J^J^JJ.21 V í l l H O S rőfös és rövid áru kereskedő. Kluzáí-u. 5 z udvrbn

2 VÁSÁRHELYI R E G Q E L l UJSAQ etmóny Ő császári és Apostoli királyi felsége népfelkelés fölhíváséi legkegyelmesebben el rendelni méltózttott, I. Fölhívás: A fölhívás kiterjed z összes népfelkelésre kötelezeti egyénekre, trtózkodási helyre víó tekin tet nélkül, A birodlmi tnácsbn képviselt királyságok- és orszá gokbn z egész népfölkelés szintén föíhívtik. II. Behívás: Szolgálttételre behívtnk: f. 4Ur jánlti lppl ellátott, népfelkelés* re kötelezett összes mgyr, vlmint oszt* rák áttss&olgárbk és mindzon népfölkelésre kötelezet tek, kik behívó jegyet kptk. Ezek z jánlti lpjuk, illetve behívó jegyük rendelkezése szerint kötelesek bevonulni. 1914, ugusztus 2. tép ik szerint bevonulni kötelesek, honiíletéltes CS< kír. népföíkelő lárásprncsnokságftoz (kirendelt séghez) Tirol és vorrlbergíek z innsbrucki 1. nép fölkelő járásprncsnoksághoz Innsbruckb. 3. H mnkds-czélokr és ejébf) ndicőf szol gáltod teljesítésére trtózkodási (ík-)hely községi elöl járóság áltl kijelölt népfölkelésí kötelezettek. Ezek z lkl mzási helyre vló elindulásr nézve z utsítást községi elöljáróságtól kpják. 4. fl kőszénbdn^ népfölkelésre kőtelezett mnnkdsáfrkík*t"felen hirdetmény H. fejezete 2. ) és b) pontjábn fogllt rendelkezések szerint fegyveres szolgá ltr beflüv nincsenek. Ezek z eddigi lklmzásukbn mint behívott népfölkelök megmrdnk. III. Egyéb rendelkezései; 1. fl bevonuló népfölkelésre kötelezettek népfölkelésí íg zolványí könyvük vgy jánlti lpjuk (esetleg behívó jegyük) 2. Az összes SS éves és fitlbb nép* felmuttás mellett Ausztri-Mgyrországbn, vlmint Boszniá félkelésre kötelezettek, kik közös hdseregnél, h bn és Hercegovinábn vsutkt és gőzhjókt ingyen di tengerészeméi, honvédségnél vgy csendőrségnél szol hsználhtják, Azok, kik z említett okmányok birtokábn gáltk. Ezek legkésőbb jelen hirdetménynek trtózkodási nincsenek és bevonuláshoz vsutt vgy gőzhjót krnk községben történt kifüggesztésétől számítndó 48 ér le- hsználni, elindulásuk előtt trtózkodási (lk-) hely községi 'y'^yás tlt fe^ck*. onnn ejftemnís olygyorsn elöljáróságnál jelentkezzenek, mely áltl ingyen utzás céljából mint lehet következőképen közvetlenül bevonulni és pedig: Igzoló iej"-gyel látttnk el. ) 37 éves és fitlbb nép fölkelésre 2. A behívott népfölkeíésre kötelezettek mgukt két npi kötelezett összes mgyr? vlmint oszt élelemmel lássák el; szolgáltbn visszmrdó népfölkelök rák djísmpoíflárok, kik népfölkelésí ígzolványí két npi élelmezésért egy koron kárpótlásbn részesülnek. könyveik szerint folyó évben közős hdsereg vlmely 3. A külföldön trtózkodó népfölkelésre kötelezettek nép prncsnokságához, htóságához, csptához vgy inté fölkelésnek fölhívásáról és behívásáról hozzátrtotfozötb zetéhez, hdi tengerészeihez vgy honvédséghez kö vgy mebfzoifjík dlíl hldéktlnul é r t e s í t e n d ő telesek bevonulni, népfölkelésí ígzolványí köny veik első lpoldlán megjelölt fölszerelés! á l l o m á s r ; tmm«b) z összes tdbbf 42 éves ős fitlbb népfelkelés re fesíelezsíí mgyr állmpolgárok, kik, vét A behívott népfölkelésre kötelezettek ezen hirdetmény népfelkelési ígzolványí könyveik szerint folyó népfőlkeléshez kell bevonuíníok, z állndó trtóz közhírré tételétől kezdve ktoni fegyelmi és büntető szbá kodási (lk-) helynek megfelelő népfőlkelő ÍŐISZereíé- lyok ltt állnk; szolgálttételre vló behívásí prncs iránt tnúsított engedetlenség legszigorúbbn büntettetik* st állomásr: Szegei Kelt Hódmező-Vásárhelyen 1914 ugusztus 1. c) z összes tö&m népfelkelésre kötelezett osztrák állmpolgárok, kik népfelkelési ígzolványí könyve Hódmező-Vásárhely tnácsánk ktonügyosztály. II?. II bebtvdsl prncs Iránt sltott engedetlenség megbünteti SZERBIAI h djárt. Ausztri -Mgyrország fulíus hő 28-dn megüzente háborút Szer biánk. E np tői kezdve Szerbi ellenséges óllom. Az események most már gyors egymásutánbn bo fognk bekövetkezni. Mozgósí tásunk befe^ztével megindul hdsereg dél f<?!é htárhoz, hol hdműveletek megkezdéséhez csoportosítv fesz. Ez hdseren legngyobb lelkesedéssel, let?nd'dőbbn siet eleget tenni hzfiúi kö telességénél!, wn-álj m mélységes meggyőződésen nyugszik, hogy igz, szent ügyeiért, hs üdvéért megy hrcb. Fenségesen bontkozik ki előttünk hosszú béke fárdh ttln és céltudtos előkészítő mun kájánk z eredménye, hdsere günk mozgósításábn. Most termi áldáso3 gyümölcseit z gondos munk, mely legpróbb részlete kig mindent leglposbbn elő készített. Könnyűszerrel, simán hjtj végre és fejezi be moz gósítását hdseregünk. A tö kéletességnek példképét muttj ez hdsereg, míg felszerélésé ben és felfegyverzésében u kép zelhető legideálisbb, ddig mo rálj, z utolsó közembertől fel legmgsbb rngú tábornokig, egy egységes érzésben jelentkezik győzelem eszméjében. A Szerbiánk észki és nyugti természetes htárát tevő Dun, Dráv és Drin folyők átlépésével hdseregünk z ellenség földjén, szerb hdszinterén vn. Azok kisebb ütközetek, melye ket htár átlépésekor vívnk meg, termesze tsen nem döntő fon tosságúk. Ezek kisebb hrcok csupán lárendelt erőknek, legin kább előre tolt, hírszerző különít ményeknek hrci melyekbe z előnyomuló felderítő lov: testek brvúros ttkji bele szóin.:. A hdsereg zömének u htá ron történt átkelése után fognk csk elkezdődni z igzi hdmüve letek, melyek már kkor felderí tett viszonyoknk megfelelően ki dolgozott terv lpján, z úgyne vezett strgégi mnőverben fognk kifejezésre jutni. Ennek strtégii mnővernek teljesen támdó jellege lesz s döntő ütközetek megvívá sábn folyttódik. Spnyolország mgtrfás Mdridból jelentik: Az osztrák-mgyr szerb konfliktusról- ideérkezett hírek ngy megdöbbenést keltettek, mert ttól félnek, hogy Frn ciországgl létrejött megáll podások Spnyolországot ís bele fogják sodorni z esemé nyekbe. Aggsztó jelnek tekin tik többek közt zt ís, hogy minisztertnács összehívását ter vezik, melyen király fog el nökölni. A lpok zt követe lik, hogy zonnl tegyenek meg minden szükséges intéz kedést és főprncsnokot ne vessenek ki. Hollndi é s Belgi um Készülődése. Berlinből jelentik Rotterdmból jelentik: Németlföld megtett minden szükséges ktoni ín* tézkedést. Az összes hidkt ktonság száít meg, htár széli erődöket helyörséggel lát ták el. Sckweningenböf és más tengeri fürdőkből ser égéstől tér nek hz németek és osztrá kok. Belgiumbn tegnp ót htáron életbelépett z szi gorított szolgált, mely háború esetére vn előírv. Frncior szág és Németország felé csendőrök és vámőrök z ed< diginél sokkl fokozottbb mér tékben őrzik htárt. A temp lomtornyokbn, melyek meg figyelő állomásokul szolgálnk, külön szolgáltot rendeztek be< 1 A minisztertnács elhtározt,

3 . Í914. ugusztus 2. hogy hdsereget egyelőre megerősített békelétszámr eme li. Mgyrul tnulnk z orosz tisztek. Konstntinápolyból jelentik ne künk, hogy z ottni keleti keres kedelmi iskolábn és mgyr nyel vű trtfolymokon tömegesen jelent keztek szbdságolt orosz tisztek és lázs igyekezettel tnulják mgyr nyelvet. Az orosz tisztek mgyr nyelv tnulás föltétlenül összefüggésben vn mostni ngy eseményekkel, mi világosn kitűnik bból, kö rülményből, hogy idáig egyáltlán nem volt mgyr tnfolymok nk orosz hlgtójuk. Szporodnk hugjééset A háborús időknek jele z is, hogy főváros nykönyvi ügyosz tály vlóságos ostromnk vn ki téve, nnyi behívott jelentkezik, hogy bevonulás előü házsságot köthessen menysszonyávl. Hétfőn htvnhárom, kedden ötvenöt, szer dán hetvennégy diszpenzáciőt dott ki z ügyosztály. Az önkéntes Jelentke zőket elfogdták. Hivtlosn közlik: A lkosság hzfis lelkesedáse hdi ese ményekben vló személyes részvé telre serkent olyn férfikt is, kik jelenleg még kifejezetten ktoni szolgált teljesítésére kötelezve nin csenek. E törekvés megvlósítás érdekében honvédelmi miniszter egyetértően hdügyminiszterrel, megengedte, hogy h háború trt már, mennyiben (örvényes föl tételek fönnállónk, zok csp tok, melyek önkéntesek fölvételére Jogosítv vnnk, ilyeket fölvehes senek, Erre vontkozón szüksé ges felvilágosításokt bármely cs pttest (ezred) vgy kiegészítő p rncsnokság megdj, Egyben meg engedtetett z is. hogy z sorozási év újonci és póttrtlékosi, h óhjtják tényleges szolgáltot, lovsságot és lovstüzérséget ki véve, vlmennyi cspttestnél zon nl is megkezdhessék. Ezek sze rint, mint hdsereg, illetve honvédség kötelékébe trtoznk, lkáshelyükhöz legközelebb levő cs. és kir. kiegészítési kerületi vgy honvédkiegészitési prncsnokság nál jelentkezhetnek. Görögország semlegessége. Azt jelentést, hogy görög követ kijelentette Konstntinápoly bn, hogy Görögország fegyveres konfliktus esetén szövetségi szer ződés értelmében Szerbiát AusztriMgyrország ellen ember rel fogj támogtni, már Is meg cáfolták. H i r e k szerb r é s z r ő l. Zírony, ug-j. Krgyor gyevícs Arién herceg m P risból Nísbe érkezeit. Belgrádi hirek szerint 50 éves korig minden fegyverké pes embert behívtk. A mezei munkákt nők és éves gyermekek végzik. VASABHEIY1 R E G G E L I Ú J S Á G Hivtlos értesítés visszvonult ktonákhoz. Azok népfelkelők, kik mozgó sítás folytán már csoportjiknál voltk, de vissz szbdságoltttk, mielőtt z áltlános mozgósítás folytán bevo nulnánk, ktonügyosztályiiál ok vetlen jelentkezzenek, miután nem mindenkinek kell bevonulni. Frgó Sándor ktonügyi t n á c s n o k. Istentisztelet háború idején. Egerből jelentik: Szmrecsdnyi egri érsek háború idejére szőlő isteni szolgált rendjéről főpásztori levelet bocsátott ki. A hz minden igz fi irj z érsek körlevelé ben hálás szívvel fogdj ki rálynk hdüzenetre vontkozó elhtározási Az evngélium ren delkezései nincsenek ellentétben nemzet lelkiismeretével, mely nem zet becsülete és léte érdekében hngosn kövefelte igzánk fegy verrel vnlő kivívását. A körlevélben egyébiránt z érsek elrendeli, hogy ezentúl béke megkötéséig minden vsárnp és prncsolt ünnepen plébánii és szerzetes templomok bn z oltári szentség kitétele mel lett végezzék szentmisét és Tempór belli" (háborús időkre) szóló imádságokt mondják. A függetlenségi párt tgji h r c t é r e n. A Politiki Hírdó" jelenti: A függetlenségi és 48-spárt tgji közül következő képviselők vo nultk be hdsereghez, illetve honvédséghez szolgálttételre: Ábrhám Dezső orsz. képviselő Budpestre z L honvédhuszárez redhez m reggel vonult be mint trtlékos husztírhdngy Eszterházy Mihály gróf Pécsre mint tr tlékos huszárfőhdngy, Hegy Ár iád trtlékos hdngynk, Kposúrr, Justh János Ardr trtlé kos huszárhdngynk, Kobek Kornél kedden vonult be z önkén tes utomobilcspthoz mint egyik prncsnok-tiszt. Pólón yi Dezső Budpestre, z 1, honvédhuszárez redhez vonult be trtlékos huszárhdngyként, Preszly Elemér Vácr, mint trtlékos huszárfőhd ngy, győrzámolyi Szbó István szolgáltonkivüli huszárkpitány Győrre, ugynide Szluh Pál. szol gáltonkivüli huszárfőhdng. to vábbá Mnndorff Géz báró volt huszárkpitány Fej érmegyében mint lővtő bizottsági elnök működik, kor hjnli óráktól késő estig. A párt tgji közül szolgálttételre jelentkeztek még Károlyi József gróf. Benyovszky Móric gróf és Csuh István, A h á l á s Angli. (Bécsből jelenük.} A bécsi ngol ngykövetség első tr;' csos Neue Freie Presse rtiuiikújöfs előtt kijelentette, hogy Angli so hsem fogj elfelejteni zt mg trtási, melyet király i ngolbur háború ltt Angliávl szem ben tnúsított. Angliábn jót tudják mostni lklomból is. hogy há lávl trtoznk királynk, mert király bbn z időben Angliá vl szemben tnúsítói i Angliábn jól tudják mostni kálómból Is. hogy hálávl trtoznk királynk, mert király bbn z időben Angliánk Európábn egyetlen brátj volt, Eipd i i k \m. Hisszük, hogy mire srok np világot látnk, mgyr vitézség, mgyr hősiesség és mgyr el szántság története egy fényes lp pl lesz gzdgbb. Nándorfehérvár ltt áll. hrc De hányszor is cserélt gzdát ez város! A Hunydik és lgellók korábn mgyr végvár volt Nán dorfejérvár. Mohács után sok drá g mgyr területtel együtt török kézre jutott. VI. Károly császár urlkodás ltt Svoyi herceg szerezte vissz nekünk, de elveszí tettük II. Lipót királyunk ltt. Ekkor Belgrád újr visszjutott z ozmán kezére melynek htlm kkor még egészen duni trtományokig ért el. Török ps ült vissz Belgrád b és z egész mi Szerbi ész ki része nem volt egyéb belgrádi psliknál ős Krgyorgye, volt osztrák őrmester, mostni király gyilkos Krgyorgyevics Péter ngy pj, z Krgyorgye, ki osztrák segítséggel szbdított fel szerb séget törők urlom lól, ki bel grádi ps ellen küzdött főként. Azután szerb kézre jutott Belgrád, melyet h szisílovi békében od nem dunk töröknek, mind mi npig mgyr végvár mrdt voln. Ám reméljük, hdseregünk dicső séges erényeiben bízv, hittel hiszszük, hogy Belgrád újr miénk lesz és mgyr lobogó fog len geni Elimegdán ormin és szerb királyság egykori fővá rosábn mgyr tőrvények fognk urlkodni. Hdseregünknek z lesz z első fegyverténye, hogy» el lenséges ország fővárosát fog llj el. És ez ünnepélyes órábn, míg Dun vize felett százszoros erővel csttog z ágyuk öblének vissz hngj, külön meghtódottsággl gondolunk rr. hogy zok. kik Belgrád ltt hrcot vívják, egytó y egyig mgyr fiuk, szolno ŐS. számú cs. és kir, gylogezl'uj vitézei. Mgyr hősiesség állítj vissz régi mgyr dlső- 3 ség koronáját és háború első ngy fegyvertényében mi m gyr nemzedék méltón emelkedik ősei emlékének ngyszerű régió jáb. Még áll hrc Belgrád ltt és ugy érezzük, hogy hngos dördülésben megreszkető ágyuk cső vében e nemzet egész ütőere resz ket győzelem mámorosn. Szeren cse kisérje fegyvereinket melye ket z igzság tett fényessé. Svájc és világháború. ( G e n f b ő l jelentik.] A svájci szövetségi htóságok, mint máskor is európi válságok esetén, fonto lór vették htár megszállását. Frnciország mozgósítás esetén szövetséglnács is zonnl elren deli z áltlános mozgósítást. Jogok é s kötelességek háborúbn. A második hági békekon ferenciánk háborús időkre vontkozó htározmányí kőzül itt ismertetjük z lábbi kt: A hdviselő felek nem vá lszthtják szbdon z ellen fél megrontásár szolgáló esz közeiket. Eltekintve külön szerződésektől nem szbd mérgeket és mérgezett fegyve reket hsználni; nem szbd z ellenséges néphez hdse regben trtozókt orvul megöl ni vgy megsebesíteni: nem szbd megölni vgy megse besíteni z ellenséget, h letette fegyvert és védtelen ellen^ séget, h kegyelemre vgy más módon megdt mgát; nem szbd kijelenteni, hogy nincs prdon; nem szbd olyn fegyvereket, lövedékeket vgy nygokt hsználni, melyek szükségtelenül szen vedést okozhtnk; nem sz'vád visszélni prlmenterzászlóvl, z ellenfél nemzeti zászlójávl Ktoni jelvényeí vel vgy egyenruhájávl és genfi megegyezés különleges jelvényeivel; nem szbd el pusztítni vgy elvenni z el lenfél tuljdonát, kivéve h háború következményei sürgő sen szükségessé teszik ezt z elpusztítást vgy elvételt: nem szbd z ellenfélhez trtozók jogit és követeléseit megsem misíteni vgy időlegesen htá lyon kívül helyezni, sem őket perlés lehetőségéből kizárni. Nem szbd zonkívül hdviselő feleknek z elíefnéghez trtozókt hzájuk ellen irányuló hdmüveletekben vló részvételre kényszeríteni még kkor sem, h z ellenséges lttvlókt háború kitörése előtt fogták el. Hdíltstákt szbd hsználni és szbd megfelelő eszközöket lklmz ni z ellenfélről és terepről vló hirek szerzéséte.

4 VÁSÁRHELYI REOGEÜ ÜJSÁO 4. Nem szbd védtelen váro sokt, flvkt, lkóhelyeket vgy épületeket bárminő esz közökkel megtámdní vgy bombázni. A támdó cspt prncs nokánk, rohm esetét kivé ve, bombázás megkezdése előtt mindent el kell követnie, hogy htóságokt erről érte sítse. Ostromnál és bombá zásnál minden szükséges in tézkedést meg kell tenni, hogy z istdníiszíelet, művészét, tudomány és jótékonyság célját szolgáló épületeket, történelmi emlékeket, kórhá zkt és betegek és sebesül tek gyűjtőhelyeit lehetőleg kímélják, kivéve h ezeket k toni célr hsználják. Az ostromlottknk ezeket z épületeket vgy gyűjtőhe lyeket feltűnő különleges jel zéssel kell ellátni és jelzése ket z ostromló féllel előzete sen tudtni. Nem szbd vá ltósokt vgy telepeket kifosz tni még kkor sem, h ost romml fogllták el őket. A ktonák csládjiért. Folyik l e l k e s edkozás. Még lig hngzóit el városi,tnőcs kérő szózt háborúb távozott hdköteles itthon mrdtk csládjink felsegélyezésére, polgárság máris megmozdult. Egy másután érkeznek pénzdományok polgármesteri hivtlhoz. M következők dkoztk: K u n Bél orsz. képviselő 100 kor. B o d r o g i Bálint,,. 20. F ö r y Antl 50.,T ö r ö k Sámuel B á l i n t József S z t h m ő r y )őnos.. 20» Az dkozásr ezúton is felhív juk á polgárság figyelmét. Hzfiul kötelességét teljesíti mindenki, ki vgyoni helyzete szerint elhozz mg filléreit vgy koronáit! A hz bitárár teszi ezt pénzt, ki hdrkkelt ktonáink bizonytln sorsbn hátrhgyott csládját megsegiti, könnyeit felszárítj. Áldozzunk mi is ktonákért, mert ök is áldoznk miértünk, drá g véráldoztot hoznk z Itthon mrdtkért. Jólesik hinnünk, hogy z itthonmrdtkbn ugynz tüz lobog, mint lelkes kionökbn, kik házért mindenüket kockázttják. Jpán Oroszország ellen. Tokióból z hir érkezik, tegnp miniszter tnács volt, lyen Jpán elhtározt, Oroszország bonyodlmit hsználj monümsuríi üés télvetésére ée meg sár. hogy me hogy ki liéroldá A mortóriumot elrendelték. Egyelőre 14 npig nem kell váltót ujitn:, kiváltni és kmtot fizetni. A mgyr kir. minisztérium háború esetére szóló kivételes in tézkedést lkotott évi 63 tör vénycikk 16 prgrfusábn nyert felhtlmzás lpján következő ket rendeli; 1. váltón, csekken, ke reskedelmi utlványon, kereskedel mi ügyleten vgy bármely más m gán jogi ügyleten lpuló olyn kötelezettségek teljesítésére, melyek 1914 évi ugusztus hónp első npj előtt keletkeztek és már le jártk, vgy 1914 évi ugusztus hó np 14-ik npjáig bezárólg járik le 14 npi hlsztás engedéyeztetik oly módon, hogy e h lsztás idejét lejárttól és h kötelezettség már 1914 évi ugusz tus hónp első npjától kell szá mítni. E hlsztás ideje ltt z első bekezdés lá eső váltót, csek ket és kereskedelmi utlványt ki muttni és zokr nézve óvást fel vétetni nem lehet. Az ennek ellenéve történt bemuttás és óvás fel vétel htálytln olyn kötelezett ségek tekintetében, melyeknél ki kötés lpján vgy törvénynél fog v kmt jár, kmtot hlsztás idejére is lehet számítni. Az első prgrfusbn meghtá rozott idő z ott emiitett követelé sek tekintetében sem z elévülés idejében sem jogok érvényesíté sére megszbott htáridőben nem számíthtó be. Az első prgrfus bn meghtározott idő eltelte után tovább folyó elévülés 14 npnál rövidebb idő ltt nem fejező dik be. 3. A jelen rendeletben engedé lyezett hlsztás nem terjed kl 1, betéti üzlettel fogllkozó intéze teknél betéti könyvre vgy folyó számlár elhelyezett betétekre két száz (200) koron erejéig 2. lkás, egyéb helyiség vgy ingó dolog bérletéből eredő követelésekre, ki véve h kötelezett fél ktoni szolgáltot teljesítő egyénekkel egy tekintet lá esik, 3. szolgálti szer ződésekből eredő követelésekre, ide értve mezőgzdsági vgy ipri munkviszonyokból eredő követelé seket is. Trtási ellátási és életjá rdéki követelésekre. 5. állmi é s állmilg biztosított dósságok k mtir tőke törleszfási részleteire és Járdékir, 6. zokr köve telésekre melyeket minisztérium külön rendelettel jelöl meg, 4. z igzságügyi miniszter Horvát-Szlvonorszögokbn törvénykezés te kintetében bánt fölhtlmzz, hogy z rendelet végrehjtásár szükséges részletes szbályokt rendelettel állpíts meg és ezt rendeletét szükséghez képest ki egészítse és módosíts, 5. E rende let htály, mennyiben mgyr szent koron országink egész területén htályos törvényben sz bályozott Jogviszonyokr vontko zik, Horvát-Szlvonországokr is kiterjed. Ez rendelet 1014 évi ugusztus hónp első npján lép életbe. Kelt Budpesten 1914 Július hónp 31-én Tisz István gróf s. k. mgyr királyi miniszterelnök. A félhivtlos Budpesti Tudósító rendeletet következő kommen tárrl kiséri: A mortórium elrendelésének szüksége önként folyik z áltlá nos mozgósítás elrendeléséből. Cél j kormány ez intézkec' einek z. hogy pillntnyi izglmuknk z ország egész közgzdsági szerkezetére vló káros visszh- J914, ugusztus i* Kire, és közönség mosírii lel:es időkhöz méltó melegség ;1 és i vációvl készül fogdni ő felsége küldötteit. A miniszterelnökség sjtó osz tály. fását megelőzze és lehető leghfályosbb biztosított helyzetet te remtse meg rr nézve, hogy bonyodlmk lezjlás után hzánk közgzdsági viszonyi lehető Frnciországbn. legrövidebb idő ltt ismét ren Frnciország helyzetéről és beldes mederbe terelődjenek. A mo >ekéjéről igen nyugtlnító hírek rtórium elrendelését első sorbn érkeznek, Jures híres szoczilist z tpsztlás okolj meg, hogy képviselőt m éjjel gyonlőtték. A z rr hivtott és dologhoz értő miniszter elnökség sjtó osztály. tényezők sokszoros komoly intelmei ellenére is közönség z egész J ó z s e f főherceg monrchiábn z utóbbi időkben ngy mértékben mondt föl és vet lelkesit. te ki pénzintézeteknél levő kész Budpest, ugusztus 1. Tegnp pénz betéteit és ezzel érzékeny ká este lelkes tömeg vonult József rókt okozott z ország egész gz Főherceg plotáj elé. A főher dsági szervezetének, mert beté ceg szűnni nem kró éljenzétek nemcsk vissz vonás egyfe sekre megjelent s következő lől megrontj és h meg nem k beszédet intézte e lelkesült sok dályozttnék ezentúl még ngyobb sághoz : mértékben vonná meg közgzd Krdunkt kihúztuk, sági szervezet finnciájához szük holnp megyek 'hrcmezőre, séges életnedveket s ezenfelül hzámért. visszvont betétek nemcsk z ille h kelt, meghlni mert Isten még tő intézetek erejét gyengítik, de el De bízom, sohsem hgyt el mgyrt. vontván egészen közforglom ból, ezen réven z ország z egye Isten vélünk! A tömeg ujongv üdvözölte temes gzdsági érdekei is kárt népszerű főherceget, mjd hzfi szenvednek. A kormány intőzker1 sének rendelete tehát főleg *> s dlok éneklése közben elvonult. hogy pénzintézetek megrohnásőt megkdályozz. Kiemelendőnek trtjuk közönség megnyugttás végett, hogy rendelet korlátozó intézkedéseit hzi pénzintézetek nem fogják betű szerint értelmezni A szeretet m u n k á j. és megvlósítni. Hzfiúi belátás A np~=-lip után felemelő tól vezérelve minden erejükkel rjt lesznek z intézetek, hogy körül módon megnyívánuló áldozt mények helyes mérlegelésével le. készség rr készteti vörös hetőség szerint korlátozáson hil kereszt egyletet, hogy újr menő visszfizetéseiest is végezze nek. Arr is külön figyelmeztetjük, hzfis közönségre ppelll hogy mennyiben gykorlti élet jon és kérjen mindenkit, hogy nek cskhmr muttkozó tpsz nemcsk fölösleges filléreit tláson mortórium lól vló ki jánlj fel hzeszeretet és kövételek elégtelenségét muttnák ki, nyörüíet oltárán, hnem ki rendelet lehetőséget nyújt rr, hogy szükséghez és lehető segítő kórház felszereléséhez séghez képest további kivételek is szükséges dolgokt társdlmi őllpiítsnk. Hsonló intézkedé dkozás utján bocsáss z sek egyidejűen Ausztriábn, Hor egyesület rendelkezésére* K ü vát országbn is életbe fogn; különösen fehérnemüekxe és lépni. Forrongás A Vöröskereszt felhívás. Miniszterelnökségi sjtó osztály. fl trónörökös pár Budpesten. Félhivtlosn jelentik; Károly Ferenc József trónörökös és neje Zit főhercegsszony holnp vsár np Budpestre érkezik. A trónörö kös pár első sorbn zért hogy Jön király üdvözletét átdj hrcb induló csptoknk, vlmint Bud pest székes főváros közönségének, mely oly lelkesedéssel fogdt háború hirét és mgyr nemzet dinsztikus és hzfis érzelmeinek teljes erejével áll hdsereg mel lett. A trónörökös pár érkezése lklmávl Budpesten hivtlos fogdttás nem lesz. A trónörökös és neje vsárnp reggel 9 ór 35 perckor indulnk el Bécsből és délután 2 ór 35 perckor érkeznek meg keleti pály udvron. Bu dpesten trónörökös párt el fog j kisérni utján Lobkovicz herceg kmri elöljáró, Thun grófné főudvrrnestemő, és Nstiz udvr hölgy. A trónörökös budi várb száll meg, és néhr npig Bud pesten fog trtózik, ni. A főváros lkosság körében ngy Örömöt keltett trónörököspár érkezésének ételnemüekre lesz ngy szük ség, vlmint sebesültek ré szére főzéshez mindennemű konyhi berendezésre. A mi npon Meszíényi L= josné Í00 koronát, özv. Olsz Bálíntné í koronát, R N. 5 koronát, Frks Ljos 20 ko ronát, Gond Mórné 10 koro nát, Gond Mór gyermekei 5 koronát dományoztk* Blog Eszter ágynemüeket, Hitel szövetkezet éjjeli szekrényeket és sztlokt, özv. Csíki Pálné \ tábl szppnt, Konstntin Sándorné 5 teljesen felszerelt ágyt, özv. Gully Míhályné; fehérnemüeket, Zsrkó Imréné fehérnemüeket. Brust F. Í50 pohrt, Perl Adolf z ágyk feldolgozását, Wolf László po hrkt, Piklí János és Técsí Ferenc betegek borotválását jánlották fel Blog Észter í üdülőt, Zsrkó Imre 2 üdülőt és Kovács Rózsík 2 üdülőt válll mgához* Ápolók és ápolónők gynánt sokn jelent keztek részben helyi kórházi szolgáltr, részben *híctérre1

5 A kórházk teljesen készen állnk. Jöjjetek és segítseket, mert mí munkánk szeretet mun káj, tietek z irglomé és emberszereteté I igz bból hírből, hogy z európi ngyhtlmk mozgó sítottk? Grey zonnl vál* szolt és A n g l i á r nézve megnyugttó válszt dott Kijelentette hogy Orosz o A helybeli V ö r ö s K e r e s z t x r s z á g r é s z l e g e s m o z g ó sítást rendelt el. Tudo Egylet. m á s szerint hsonló l é pést többi ngyhtlmk r é s z é r ő l nem történt. Londonból jelentik: Az l sóház mi ülésén Edvárd Grey külügyi állmtitkárhoz kérdést intézett Boner Lw> vájjon mí Nincs p r ó p é n z I Áltlános pnsz, hogy nincs pró pénz. Akinek már egy 10 vgy 20 koronás ppírpénze vnkiprőbőlj z összes főtéri üzlete, ket, mégse tudj felprózni pén zét, Ezeknél ngyobb pénzzel még éppen nem boldogul. A post és vsúti forglom megkdásánk következménye lehet ez. Éppen zért kir. dóhivtlnk kötelessége gondoskodni rról hogy z pró pénzt, főleg z ezüstöket ne szállítsák el tő lünk s mennyiben pedig szükség kívánj, gyorsn meg felelő mennyiségű própén zük 1, 2, 5, koronásokt bo csássnk közönség rendel kezésére. Mozgósítv z egész né: hdsepeg! fhivtlos távirt, 5 VÁSÁRHELYI REGGELI ÚJSÁG 1914 ugusztus 2. feldtott Budpesten szombt este U ór 30 perckor/ érkezett Vásár helyre éjjel J2 órkor.) Vilmos n é m e t c s á s z á r szombton délután öt ó r tizenőt perckor elrendelte z egész német hdsereg mozgósítását V i l m o s császár 12 óri i d ő hldékot dott Miklós c á r (Hivtlos távirt, érkezett Vásárhelyre éjjel 12 ór 20 perckor.) Berlinbői jelentik: A Norddeutsche llgemeine Zeitung c, h í v * tlos l p közli: Miután német császár és orosz,, cár közti közvetlen tárgylálásokt, melyeket z orosz cár óhj ár indítottk meg, mg z orosz kormány megzvrt sját hdseregének és hditengerészetének mozgó sításávl: ennélfogv b e r l i n i német császári kormány tudtt p é t e r vári orosz kormánynyl, hogyh 12 ór leforgás ltt nem szünteti he hdi készülődéseket, kkor német hdsereg mozgósltttlk. Egyúttl b e r l i n i kormány sürgős kérdést intézett f r n c i kormány hoz, hogy egy német-orosz háború esetére minő mgtrtást fog tnúsí tni. Ezek voltk német mozgósítás történelmi fontosságú előzményéi., i ; HÍREK. Feltámdás utc, Pcsirt utc, vgy Mrstéri kszárny. A Klmár-gyár bevonult Szombti számun munkási csládjiért. A Klmár kon tévedésből mrdt rostgyár háborúb vonult mun r j t, hogy z ár 4 kásiról igen szépen gondoskodik. fillér. Akik tévedés A munkdók és munkások kölcsö megállpodtk, hogy z ott ből 4 fillért f i z e t t e k nösen honmrdt dolgozó kereső rendes szombti 2 f. munkások velők egyés gyárbn h e l y e t t, k ö v e t e l j é k dolgozó munkások csládtgjit v i s s z lphordóinktól kként segélyezik, hogy fizetésük másik 2 fillért, kik 10 százlékát zoknk átengedik s ehhez Klmárék is 10 százlékot készséggel v i s s z fog- dnk. A cég és munkások ezzel j ák zt f i z e t n i. fényesen gondoskodnk z itthon Uj erdőmérnök. K o v d c s mrdtkről mert mintegy 170 ko Ljos földink, K o v á c s János ügy ronát dnk kenyér és kereső véd fi z erdőmőrnöki vizsgát ki nélkül mrdt csládoknk. A fel tűnő sikerrel letette Selmecbányái osztás ngyon igzságosn vn m. kir. bányászti és erdészeti fő megállpítv, most z sszony 2 iskoli erdőmérnöki szkosztályán. részt, minden gyermek külön egy Hzjött. Dr. C s o 1 s c h Gyu részt kp. l orvos ktonságtői hzérke Eljegyzés. M e s z1 é ny i zett, megkezdte rendeléseit és to Sándor helybeli földbirtokos fi István Mohács-pécsi vsút derék vábbr is itthon mrd. mérnöke július 25-én eljegyezte Vásárhelyiek Szegeden. Akik H ó d i Pál földbirtokos kedves le Szegedre bevonult hozzátrtozóik ányát, Terikét. kl tlálkozni óhjtnk, leginkább táborhelyeken, még pedig kö Megsemmisítették z iprtes vetkező utcákon tlálkozhtnk: tület elnökválsztását. Az iprtes Vásárhelyi sugárút. Szentgyörgy tér, tület március 2-iki elnökválsztő közgyűlésének összes htároztit megsemmisítette rendőrkpitány ság, mint I-ső fokon iprhtóság zon, indoklássl hogy gyűlés összehívás lpszbályellenesen történt. Ugynilyen értelmű htá roztot hozott H-od fokú htóság, tnács is. Az iprtestület ezt megfellebezte miniszterhez. A mi niszter mi leirtábn elutsítj z iprtestület felebbezését és meg semmisíti március 2-iki közgyű lés összes htároztit. Nincs munkszünet. A keres kedelmi miniszter mi vsárnpi npr munkszünetet felfüggesz tette, így tehát boltok, műhelyek stb. nyitv trthtók. Időjárás. Augusztus hónp bn z időjárás szárz lesz, főleg első fele. Gykorik lesznek sze les és borultos npok s nnk d cár vgy igen kevés, vgy semmi cspdék nélkül kitrt. (T. E ) Elveszett egy bolondkocsi há tulsó küllős kerék, z Egyház t nyájától mkói uton át z Erzsébe ti uton második dűlőig. A be csületes megtláló vigye Csomorkányi-u. 69 sz. lá. hol jutlombn részesül, Azonnli Bráth Sőndvr, III. Holló-utc Tráy vn eldó, legelő kerestetik, to vábbá tkrmány féle vétetik Almos-u Keresek flmnoz egy felsőbb gyimnázistát ki szbd Idejét vele töltené Jelent kezni kérem Pollák Sándornál Kálly-u 6 sz. 705 Két CSUVároS kocsis zonli belépésre felvétetik Solü mlomb. 709 Lkás kidó. Oldlkosár-utc 1 sz. ltt egy 3 szobás udvri lkás november hó 1-ére kidó. Bővebbet villmos városi irod. ÖZV. Kádár Istvánénk á Szentesi-uti r kodóvl áltl egy nyomási földje árendáb, 2 pedig hrmdáb kidó, értekezni lehet fii, ker. LévUi. 68 sz. ltt. 699 A néhi Zsrkó István féle földből szikáncsi állomás közelében 2± hold föld hszonbérbe kidó, értekezni lehet Püspök u Tnyáshém és Idtnyás kerestetik Vss Sándor erzsébeti és csomorkányl tnyá jár. Jelentkezni ' tnyán vgy Bocski* u. 37. sz. ltt. 594 KODáflCSOn második dtöben 62 hold föld felesbe vgy árendáb kidó. Tud kozódni lehet I. ker. Gyull-m. 87 sz ltt. 686 ^ ^ M M * Cselédleány I Svi vgy Ővi béres szolleány kerestetik zonnli belépésre Sló r» Ngy József ügyvédhez Férene József usgár-nü 8 sz, Rozs Andrásnk Téglásbn levő.83 és fél hold földje több évre hszonbérbe t ny épületekkel, kerttel esetleg őrök áron eldó, értekezni lehet pic és vsárnpo kon ffl. ker. Dmjnicfi sz. ltt. bsil keni kocsi fmunkákt irősbeli jótállás mel lett készítek. Vgyok *>ót«w fel hívni helybeli különösen ren delési munkát végző kovácsmes ter urk figyelmét fntunkőimr mely görcsmentes és vslás nem tágul, nem zörög műhe lyemben készült megvslt ko csikon, mert egyszerre legkeve sebb 5 drb. kocsihoz ngyolunk ki minden drbot lssn szá rdó ngy drb gömbölyű fák ból. A h. é. gzd közönség és jó mímkát kereső kovács mes ter urk pártfogását kérve. Tisztelettel t Rg Benfeö 3ózsel bognár mester Szbdságtér 20, m Péter 700 kereszt buzink, zonnli elcssplésőre gépet ke res pusztszél re z Elek Sándor féle t 703 nyr.. Értesítés Tisztelettel értesítem n. ő. uri közön séget, hogy moső és Vsló intézetemet Szent Antl-u. 8 sz. lá Vrg Dezső mé száros ur házáb helyeztem át, hol elvék llok mosást és vslást Tisztelettel- 702 Gogőn Adőmné. Elveszett július 30-án egy veres hosszú frkú kán kuty kutst nyomásról Mucsi Imre 1326 sz. tnyájáról. A ki tud ról vlmit jelentse Kluzál-u. 80 s ltt. 705 Kidó nyomdtuljdonos: Kun Bél. m

6 6. I. ker Mlhály-utc 43 számú ház szbd kézből eldó, értekezni lehet fenti szám ltt. 517 I. ker- Bárány-U- 5 sz. ház sürgősen el dó, zonnl át is vehető. *570 Törők Ferencnek Pusztszélen 14 Kopáncson 9-ik dűlőben 17 hold földje tnyávl eldó vgy árendáb kidó. Meg tudhtó IV. ker. Arpád-u B hold föld Tégláson feleshsználtr kidó, értekezni I ker. Ferenc József sugár-ut 31) szám ltt lehet Kiss Sándor r^ 679 KeilférsÜtŐŰéSje egy gykorlott vető szszoy kerestetik Dmjnich-utc 101 sz. ltt. 685 Síelnörger Izidornk Vjháti bérletére feles tnyást keres ugynott egy jő 6 öles góréj eldó, Szerencse-utc 2 számú ház eldó melyben igén jó forglmn üzlethelység vn esetleg lkássl együtt, zonnl kidó, jelentkezni és értekezni lehet. Könyves-utc 5. szám. 621 FBlílelfláS- Borsi Máriánk fürkehlmi díiiööen egy nyomási földje eidá, értekezni Nyárf-u. 29 iz, ltt. 522 Eldá vgy hszonbérbe kidó csomorkáriyi dűlőben 61 és fél hold föld jó t ny épülettel szöliős ér gyümölcsös kert tel. Ugynott jó minőségű gyepszón n gyobb rnnnyisógben eldó, értekezni le het V. ker. Károlyi-u. 17 z ltt. 688 Felesbe vgy hszonbérbe kidó 56 hold föld Sóstóprton, ugynott egy kzl gyepszén vn eldó, értekezni lehet Rkonci Mártonnál Deák Ferenc-u. 17 szár ltt. 687 Kerek SzikánCSbn fertály fold tnyávl hszonbérbe kidó. Tudkozni lehet Vííl. ker Szoboszly-u. 25 sz. ltt Mohos lm rénél. 644 Eldó mindszenti ut mentén Csendé Bálint féle 11 hold föld tnyávl. Értekez ni vsárnpokon VI ker. Eszterházi utc 4 szám ltt. Ppp Ferencnó tuljdonos nál. 637 VÁSÁRHELYI Eldó vgy kidó Rostás örökösöknek pusztszélen Rostás Márton szomszédsá gábn szbdkézből 50 hold földjük t nyávl osetleg kétrészben is- Értekezni lehet Tárkány S. kocsigyártóvl Dmjnich u Eldó birtok- Vidéken szép fekvésű 70 hold föld J200 négyszögélével ngyon kedvező feltétel mellett eldó. 300 koro n holdnként. Bővebb felvilágosítás kphtó VIII. ker. Nádor-u. 50. «6B 2 bútorozott szob kidó 9 ez. ltt. Andrássy-utc 652 A ngyszlgetben 108 hold földem áren dáb vgy feliből kidó nevezett földön két tny melléképületekkel vn tehát 2 részletben is kidó, ugynott egy tny fél hold gyeppel árendáb kidó jelentkezní lehet; Toffier Fülöpnél újváros. 645 Házeldás VII. ker. Éráek-u 24 sz. ház szbd kézből eldó, értekezni lehet Ersek-u 20 sz. ltt. 519 Felesbe, esetleg árendáb kidó 44 hold föld z Erzsébeti uton, értekezni VI. ker. Kluzál 11 szám. 394 Felesbe kidó Frkiréten 18 hold föld je Brtók Istvánnk Tudkozni lehet V. ker. Rákóci-u. 26 sz ltt, ugynott egy külön bejártú udvri lkás kidó. 664 BlrtOkeldás- 234 hold, melyben 130 hold elsőrendű szántó, 24 hold elsőrendű k száló, 80 hold elsőrendű fjszőlö eldó kisebb részletben is. Horgos Kiráíyhlrán, z állomáshoz 10 percnyire vn. Megvételhez ezer koron készpénz szükséges többi előnyös feltételek mel lett rjtmrdht Bővebbet kidóhivtlbn. 634 Hszonbérbe kidó 30 hold föld nyo más szélen mkói és rácut közt levő dűlőben. Értekezni lehet Hl-tér 4 sz. 649 ÖZV. Vrg Károlynénk szökehlmi dű lőben fekvő 33 és fél hold tny földje szöliős és gyümölcsös kerttel hszonbér be kidó, értekezni Károlyi-utc 6.) szám ltt. 661 Rkoncl Istvánnk 82 hold földje eldó, esetleg kidó. Ugyncsk néhi Rostás Márton féle földből 28 hold igen jó szán tó föld tnyávl eldó, vgy hszonbérbe Készkocsifák knnátok n. DmjnieVt í>j kidó, értekezni lehet Szbdság-tér sz ltt, Tárkány Sándor kocsigyi. J szám ltt. nál. Egy fiu tnoncnk felvétetik. 6bl Remek díszes füzövédők, kényelmes hicsontnélküli gombos fűzők, hsszoritók, Ablkok- jtók, cseréptető eldó I ker. ndrágos hskötők kphtók fuzöüzletzsigmond ute 1 szám,ltt. 648 ben, görög plot. Füzöjvitások és tisziitások elválllttnk. 464 Özv- Tünegyl "Ljósnénk & brci réten 9zv. Dómján Józáefnéhk Solti nyomáson kszálój vn Mdó, értekezni lehet pici npokon helyszinep tuljdonossl. 550 bodzási iskol szomszédsgábán levő 2 nyomási földje hszonbérbe kidó. Ugyn Három hol föld mámzugi szöllőben ott hsznált gzdsági eszközök eldók. örök áron eldó. Tudkozódni Könyves-u Értekezni lehet I. ker. Zsoldos- u. 14 sz. 26 szám, 597 ltt. 379 irendáb kidó földeákszéli htáron 17 Héjjá Sándornénk külső Erzsébeten 23 hold föld rjtlevő épület és tkrmányhold tny földje, jó tnyávl és jó ivó nemüekkel együtt, értekezni lehet VII. vizzel eldó, értekezni lehet Békéssámsoker. Bjz-utc 30 szám. 515 mon 179. sz. ltt, vgy helyszinen 679 tny sz ltt. 455 Tíz hold föld lebuki dűlőben több évre Ötvennnyolc hold földjük eldó Tégiásszéhszonbérbe kidó. Tudkozódni lehet Gál Istvánnál Gri-u. 40 sz. ltt. 618 len 2059 tny szám ltt S. Szbó Mihály örököseinek, értekezni lehet, UI ker. KVII. ker. PQspők-U- 27 sz ház eldó, eset lp-u. 13. sz ltt mely ház is eldó. 627 leg egész udvrrl és kerttel árendáb Mdó. október elsején át is vehető. 616 Mczelk Józsefnek kutsi útfélen 7 hold földje eldó, vgy árendáb is kidó, Özv. Kéjj ísívánnénk fecskési lpo egy hrmdfél öles deszk góré eldó son 41 hld földje tkrmánynyl áren értekezni lehet Szent István utc 34 szám dáb kidó. Megtudhtó V. ker. Károlyiltt. 600 utc 49 szám ltt. 610 Kovltslk JÓZSefnéPk kutsi ut men tőn 9 és fél hold földje hszonbérbe kidő, értekezni lehet Szbdág-tér CoPZSc-Ionáncson 19-ik dűlőben Tunyogi Ferencnek 3 é fél hold földje tnyávl eldó. Tudkozódni helyszinen. 612 KtttvSlgy dülöbe 25 hold föld hrmdáb kidó, értekezni lehet Dáni-u. 43) szám ltt. 675 Eldá ház. Hl ker. Srkntyu-u. 16- szá mu uj ház eldó; értekezni lehet ugynott609 Két SZép sifon és két mgs végű ágy, 10 drb. kton lád sürgősen eldó VI. ker. Dáni-u. 68 sz. ltt. Ugynott egy 120 literes vizes ljt vn eldó. 693 Cséplést Válllok ug. 3-tól kezdve VII. ker. T fvél-u. l) szám. 680 A Megyszl Ernő és társi féle mlom hoz (o/.entesi-u) egy szk képzett g é p é s z és fütö, kezelő és segéd molnár, úgyszin tén egy kocsis kerestetik. 697 Eldó föld- Néhi Mihály Józsefné örökö seinek Kutson 70 hold földjük vn örö káron szbdkézből eldó, esetleg h szonbérbe kidó. Értekezni lehet VI, Dá ni-u. 30 sz Szbó Jánosnk Csomorkányon Vrró féle 80 hold földje felesbe kidó, esetleg kétrészletben is, értekezni lehet hely szinen, vgy Verbőci-utc 3 sz. ltt , eln. Hirdetmény Értesítem lkosságot, hogy mozgósítás folytán tényleges szol gáltr bevonult Dr. Csiky János és Dr. Tulkán György külterületi htósági orvosoknk orvosi teen dőit beleértve hlott kémííst is folyó évi ugusztus 2-től kezdve ideiglenesen belterületi kerületi orvosok látják el, z orvosi ren delés és hlott bejelentés fo'yó évi ugusztus S-ikétől kezdve min den szerdán és szombton dél előtt 9 órától délután 3 óráig. Vásárhelykutdsi orvosi lknál egyébb npokon városbn Dr. Hdhn Dávid tiszti főorvosnál tör ténik. H rn vásárhely, ugusztus hó 1 én. Juhász Mihály polgármester ugusztus 2. 1 I i k í - I spin esi p ü s p ö k i urdlom értékesítésével megbízott lulírott pénzintézet közhírré teszi, hogy mérnökileg már felosztott bírtok bármily ngyságú te rű te lére nézve, wéi&iár 3& százlék ánsk lefizetése után, nyombn dásvételi szerződés köthető. A vételár előnyős kölcsönnel törleszthetö. Vevők z rtás befejeztével, illetve legközelebbi gzdsági évkezdetével f. év október I-én birtokb léphetnek. Érdeklődőknek mindenről felvilágosítássl szolgál lulírott pénzintézetnek (Postcím: Békés-Sámson Kís-Kopáncs puszt. Telefon : Tót komlós 25.) vgy lulírott istiézt sxbtski kőz* pontj, vgy HőmosgŐvásárhfyen: Dr. -Edr-oy Asztl" ügyvéd' A DélvidáKi K ö z g z d s á g i BnR R. T sz Hirdetmény. A m. kir. Miniszterelnök, Belügy miniszter és Igzságügyminiszter z 1912 évi LXISI t. cz. lpján kibocsájtott. kivételes intézkedésekre vontkozó rendelete lpján értesí tem város közönségét, hogy: 1., Pécs, Zombor. Bj, Szbd k, Újvidék, Pncsov, Temesvár, Versec, Kolozsvár. Mrosvásárhely, th. városokbn és Eiumébn, B rny Bőcs-Bodrog. Torontál, Temes, Krsső-Szörény, Hunyd, Szeben, Főgrs, Brssó, Háromszék, Ngy-Küküllő. Alsó-Fehér, Kisküküllő. Udvrhely. Csík, Mros-Tord, Tord-Arnyos, Kolozs. SzolnokDobok, Beszterce-Nszód és Szi lágy vármegye területén belföl diekre is útlevél kényszer áll fent. 2.. Post glmbok csk htó sági engedély mellett trthtók. 3., A monrchi két állmánk fegyveres állásáról, erejéről, mű ködéséről sjb. sjtó közlemények ki nem dhtók, mely tillomnk megszegése egyfelől Btkv. 465ik -áb ütköző cselekmény, más részt lp megjelenésének és ter jesztésének eltiltását vonj mg után. Hmvásárhely július 30. Szthmáry ' r. főkpitány Olsz Imrének rárósi útfélen 11-ik kilóméternél I Ili iije b M É kidó és Hunydi-u. 8 sz. ház esetleg két részletben is. Csongrád megyében Szenteshez 10 kmt. távolr közvetlen müut mellett 188 bold prím szántó föld, ngy gyümölcsös kert tel, jó ivóvízzel, kitűnő krbn levő fun dus instructussl. 20 hold kész lucernássl, kedvező fizetési feltételek mellett örökáron eldó. Prcellázásr is ngyon lklms. Esetleg hszonbérbe is kidó : értekezni lehet esetleg levélben is Szentesen Bocs ki-u 1 sz. g'épkereskfu'iv legjobb t gglltgépekeí!»dicsőn á r u i n : ÉiV 1 A Hódi örökösöknek Kutsi-utíélen J k ó J á n o s féle 29 hold földjük eldó esetleg hszonbérbe is kidó. Értekezni ehet Dmjnich-utc 9 sz. ltt. 415 Néh. Dr Müller Ferenc féle Zrínyi-n. 6 sz. ház 387 négyszögöl telekkel folyó évi lu'iusztus M 22-én délelőtt 9.órkor önkéntes bírál árverésen eidilk448 P01f ákg tulhlmozott rktár mitt, Ige elő nyős árbn ánisittnk t r 19 r 660 Eldó birtok. S z b ó lm r e E l i s m e r t e n kereskedőnél Fer. J ó z s. sugárút (Szentesi-utc) Ngyobb vételnél 25 százlék ersgeelmtelefon szám 207. IP, ím Sövényházi frkiréti 62 háromnegyed hold földje örök áron eldó, vgy hszonbérbe vgy pedig feliből kidó, október l - i g / ftkiréli birtokár jószágot válll legelő re. Ugynott mindenféle építkezéshez lklms, kácfái vnnk eldók. Értekezni lehet pici npokon és v sárnp VI. Dáni-u. 14 sz. máskor pedig kint helyszinen ZiltWtW Imre Ljos bognár meste-nek I. ker Pálfi-u. 6 számú házánál egy üzlet helyiség 3 szobávl ugusztus l-re kidó. -i Mihály Sándor. 63. Pl hoszu gykorlttl állást keres, elfogd cséplést Is- Hunydi-utc 12 szám. X" 05 Önkéntes éfmrés. Augusztus hó 4-én kedden délelőtt 11 órkor VIII. ker. Mákói-u 2 sz. ltt Kecskemétinól 8 uj igás kocsi önkéntes árve résen elköltözés mittt eldik. 667

7 7. vasarhelyltbésfléli mjsáct gorzsi 232 hold földbirtok eldó, vgy hszonbérbe kidó. A birtok jókrbn levő gzdsági épületekkel és bővizű rtézi kúttl vn felszerelve. Fel éttelek megtudhtók. tuljdonosnál_i. Zrínyi-utc 3 szám ltt 402, Ittó és disznó etető Vs vályúk czércilenfé.e méretben uj hitelesítésen Mérlegek és Síit ngg drbos e l s ő r e n d ű lphtok mélyen leszállított árbn Ház eldás. Zsoldos-ut 23 sczámu h á z eldó. Értesítést d Miklovicz Ljos tnító Lévy-utci iskol. 850 i s i s É l Sándor Kluzál-utci vskereskedésében. 43 l e g o l c s ó b b á r b n s z e r e s h e t ő be U t o l é r h e t e t l e n futtssts3s- é s m e ű f e e t e g s é g e f e n e n y nitt k t r n s t, m e g s z ü n t e t i f á j d l m t o k o z ó kffitsgest. Torokgyuldást, rekedtséget é s gégehjokt tnegszűntet, vjrnttlázt, k ü l ö n ö s e n j6 htás gyomorgörcs é s k o lik elten. Gyógyhtású rnyér é s ltesti bánttmknl ttszűíj veséket, étvágygerjesztő, «t ó s e g } ö z e m é s z t é s t, l ö t t t o ő e n b e v á l t fogfájásnál, odvos fogk, szájmtedél, "*rm t t z ö s s z e s s z á j - é s fogbetegségek, büffögés eben^megszünteh száj, vgy gyomortól e r e d ő b ű z t Jó htású p á n hkgitetnl Meggyögyit minden sebet, sebnelyt, o r b á n cot, láztól e r e d ő bólygot, kelést, s z e m ö l c s ö t, é g é s i s e b e k e t, megfgyott t e s t r é s z e k e t, vrt é s k i ü t é s t Fftlbántl«nk étlen khonő htás. Minden h á z t ó l k ü l ö n ö s e n inftenz. oter vgy m á s járványoknál kéznél tegyen. Szenti József szob festő lkását Bocsky«utc. 14) sz. lá helyezte át. 520 i»ch DIEN Ailein echterbtsm e mm Xgyobb rendeléseknél árengedmény. ybi Rohlr«h-$«ieH>rmi. I izilili liol le lelíetés TMerry A* gyógyszerész egyedül vlódi keresse fel i s t kovács-mester, L ker. Pálfi-^ute 2 szám. K sz S á l o n S n g y ü v e g e n R é n t rktárot, Blog I s t v á n kovács-mester, L ker. Pálfi-iitc 2 szám. 139 ö r Kivitelre 20 fillérért Kphtó -ZtVitttr Blss J ó z s e f ; ; L á z á r «U. 6««8. 20é "TT-'M.-..-"':^*." f n á r ö t i ismert s z ó : nlieiei kocsík 1 hol állndón tlálj legjobb és legotcsőbb kész nj iocslfct. Hsz> j nált kocsikt ífecssrél. Megrende léseket gyorsn és pontosn készít J6 csiádboivlő flnk tnoncnk Cséplés! idényre első rendű íő lerktánál líirttílei á n Bl of Tisztelettel Ljos kelme festő és vegy tisztítónál Szent Antl-utc 9 szám ltt özv. Seszti Bnüné üzleténél. A munkál: Jő hírnevű szegedi Iprtelepemen készülnek el kiiuü Ar dlrlii Centifo&r^tenőcse. TJuerry A. Őrngyl ^é-jysze; tárából, Pregrd, Rohitsch me Antl József Tisztelettel értesitem n, é. gz dközönséget, hogy ki elsőrendű szárz fából szilárd készítésű \ Mégkoryoz s m e g s z ü n t e t Y é r m é r g e i é ^ J j f f i ű m s o p e r i k t! * gykrbbn f e l e s l e g e s s é tesz. Hsználtos gyerekágys nőknél fjd emlők, tetmeginditás, rekedés, e m l ö k e m é n y e d é s ellen. Orbánc, feltört lábk, sebek, dgdt végtgok, c s o n t s z, fekélyek, ütés, szúrás, l ö v é s, v á g á s, vgy z ú z ó d á s áltl okozott s e b e k n é l ttün&-gyogyhtá8t»szer Idegen testek eltóvolitás'mint: ü v e g, szálk, por, serét, tüske stb. kinövések, krbunkulus, képződmények, vlmint rák ellen, féreg,' rothdás, k ö r ő m g y ü l é s, hólyg, é g é s i sebek, hossz b e t e g s é g e k n é l ; előforduló iölfekvéseknél, vérkeléseknél, fülfolysnál, vlmint k K pállás e s e t é n c s e c s e m ő k n é l stb. stb. kitűnő h t á s. \ 2HgeSy ár KS.GOpéztJőieiesbsIeSISéserxgy irt&nvitmellett Jepbilte Szeged Jókiit. 4 sz* Lsic Értesités. Jelentélc&np ' Budpesten k p h t ó ; TBTgk. J ó z s e f gyogytái tbn, -vlmint z - o r s z á g legtsb h szertárábn. Ngybn: T h l m v e r é s Seftz, K o c t n e i s t e r U t ó d i, R d n o v drogueriákbn Budpesten : rthtó. /.hol nincs lerkt rendeljünk k ő z v e mi rossz gzdsági viszonyok között z ingtln beszerzése. Bővebb felvilágosítást nyújts szövet és selyem ruhák, vlmint férfi öltönyök soronkivül egészben festet nek feketére legolcsóbb árk mellett itlmérésében Szentesien. 68. Telefon sz XrfmOcs TMerry A. ŐrcmgyZ-győgiftdráflc Fregrd, JSohiisch mellett. A.ThieiTY nvryegrd Fácán-tttc 27 ) sz, Endrényi 1 L komlósi törköly 1.20 fil 1 1. rdi szilv pálink 1.60, 1 1. Mtmünó WÍ 1.20 továbbá, minden fjt éfles és sját fózésfl. BJÜmŐlCfí pálinkák ngyon>eiörtyös árbn szerezhetők be. müsztlos. Telefon 104. i: Ügyes fiuk tnoncnk felvétetnek. Hmvásárhely Oldlkosár-tt. 5 sz* és csk 20 fillér fkereskedőnél Lázár-u. 6 "8. ISZOLfifl SYQLfl fák Rátz ngyobb vételnél 1 ngy üveg kitűnő sör Hlssá József. Jtódrássy-utc 17 tszám, Oroveo íéle fokbn sját készitményü. eiédlfi, feálö nrl szcfcák és szlon Drenfezések. Ngyhrálszték festett bútorokbn. Réz és vs ltorok. Gyermekkocsi és ágyk. Szlon j á i s z s dolgok ngy válsztékbn. FeltétVen bizlom olcsó árk; szolid kiszolgálás, Szíves látogtást kér. Tisztelettel: ; Szbdlhizott p ^ picöet' A felénkor legjobb,: legolcsóbb és legtrtósbb teiőfedő? nyg, tűzálló, vilbrálló, fgyálló és viáthtum,»egyediffi djusitás VásáEbeiy és vidékére MISKOLCI Sz^freSyí-térS. ÁRMINNÁL. Mint ésköltségvetás ATtTii.-; Telefon I t ^ ^ ' Drskovits Árpád TÖszer csemege Üzlete úr. Genersich plotábn. Ajánlj elsőrendű fűszer es csemegeárust vimint kitűnő Frnci módszer szerint főzött zmtos Prági sonkáját. Minden np friss pörkölt kávé legnemesebb f j o k'bot össze állítv* Elválll Jrdlnetek és felvágott tálk díszítését. Gyors és pontos kiszolgálás. Telefon rendelé sek zonnl szálíítttnk. Az igen tisztek vevőközönség b* pártfogását kéri i Drskovits Árpád kereskedő*

8 VÁSÁRHELYI R E G G E L I Ö J S A f l Áltlnoson íipílí liilfiiliiii! I9t4. ttgrezts megbizli(ónci< ismert legolcsóbb bevásárlási forrás! Telefon 135. M e g n y í l t!! emeny es megngyobbított lrs é s ú j o n n n berendezett i rö&íár. flndrdssy-utc 6. sz. ltt, hol már hosszú évek ót fennáll. Állndó ngy válsztékú rktár, vlóbn elsőrendű, legfinombb és kipró bált külföldi v r r ó g é p e k, k e r é k p á r o k és b e s z é l ő g é p e k b e n és ezen gépek r é s z e i, f e l s z e r e l é s i cikkek és b e s z ó l ő g é p i e m e z e k b e n. Kemény ílüél^l 8ÍÉI95I ízléses meghívók eljepái ii gáif i láríji olcsó árbn ké&züímk könyvnyomdjárn n. i pge termés mitt olcsón szbott zsákárimbői K> drb és zon felüli vé telnél öt s z á z l é k 58 M ÉS r IS százlék inptónjií A l nóvák 3őzse! leé?éé! Villnyerőre Arny, ezüst U j vendéglő Legdivtosbb Vásárhely ngyérdemű közönségét vn szerencsém értesíteni, hogy Bán Blázs uj városi. Csornorkánjl-utC3 38- z. Rábáér ftdetét megve szem ég átvessem s xt legfinombb itlokkl Aw fteretv* órás, ékszerész 23 év öttí fenéoó Artdrússy-utc 6 üzletében. Kedvező részlet fizetési feltételek! f! SSii11 kowo lep Orők j v í t á s é é r t 2 évi j ó t á l l á s t v á l l l o k!!! Kemény Ljos géprktéroe mellett 814 üzlet megnyitás Pásztor Imre léte klp {teletett temet megnyitottm és zt wgy mint mollbn wit legjobb minőségű áruvl szereltemfel A gzd közönség részére legjobb minőtégfl sját gyártmányú BERTALAN nyml&xőr trtok rktáron. divt klpokt Ion nemű puh klpokt és kemény /.KOnklvttl elválllok mindennemű jsdl férfi fllcz é«szlm klp tisztítását és f i s íeüflivtosbn formár vló át lkítását A m klpok Isgulöö bécsi mődslek utá IsszssK lkítv Tisztelettől Pásztor Imre utód if. Oskovics Ferenez klpos mester Q I Kpdos c é g temetkezési válllt Jóki-utc Sí exám. kőszén csépléshez ngydr bos pormentes bány árbn leg olcsóbbn nálm kphtó. Ngy sirkő rktárát, mi még eddig nem létezett pontos é lel kiismeretes kiszolgálás mellett olcsó árkbn ngyérdemű közönség részére bocsájtj. Keresztek, ugy mint Pirmis kövek 20 koronától kezdve feljebb. Megtekinthető vétel kényswr nélkül. Poilák Rőfös és Szép mtis tőrzsfl fehér lenderek vnnk údók Mihály-u. 2 sz. ltt. 681 Sándor Káliyuto 6. kerókpárek "Hyottott «divtáru üzletemet és temetkezésemet megngyobbítottm. 90 TELEFONI 8 S. K e r é k p á r o k e l d á s é s zok jví tás jótállás mellett e s z k ö z ö l t e t i k.! 9 Vn szerencsém ngyérdemű közönség b. tudomásár hozni, hogy régi jő himevü V." Négy WZÓ <U«nój vn eldó Szörífy or vosnk Zrinyi-u. 4 sz. ltt 676 tíö É k s z e r e k e t o l c s ó n é s gyorsn jvítok! 11 minden nemű temetői, épitőmunkák, emlékmunkák, fürészelt lpok minden színben é fjokbn egyedül temetési intézetében és kömegmunkálé gyárábn bámultos olcsó árbn kphtók. Sját érdeke, minden legkisebb munkánál is jánltot kikérni. ssár Arnyt, ezüstöt v e s z e k é s b e c s e r é l e d I Klp olosó árbn már 10 koronától kezdve ékszerek I Singer Arnold Borok UvttlTe Utecekáut mr 73 SMértöt kexidve. Borimt Imre Károly tól, híres Csongrád Bgosi pince gzdságából szerzem be. Kitűnő rtási pálinkák már 1 kor. 20 fillértől, jégbebütött finom sörök, ízletes jó konyh. Szives pártfogást kfcr kiváló tisztelettel Imre Ljos vendéglős. (Csomorkányi-n Utolérhetetlen órák! nyklánczok, órslánczck. krkötők. füufi8k< krlk és kövesgyürök, tjtékpipák. zseb. fli. ébresztő és ing 6rák- Minőén szemnsz vló szemfivecek. IsgneyteSj Tálsitákin tpitfóiu vroson KISS is felszereli 827 ponyv és zsákkészítő Ki nizsi és Petőfi srok, g PnSZtkŐZBQBt közelében levő 193 hold föld kissebb ngyobb részletekben áren dáb vgy felesbe hosszbb időre kidó. Tudkozni lehet Tóth Kováe litván Szpdságtór 55 sz. bsánál, vgy pedig helyszinen. 672 heggesztövei és tüzzomá-ncolóvl berendezett,mitogén A legjobb minőségű és kerékpár 296 TELEFON 8 8. lktrészek kphtók $ Ormosok Lásxlé műszerésznél, Andrássy-utc 15 szám, urságház, Legjobbn felszerelt jvító miiboly. Kerékpárok, vrrógépekre és gr mofonokr, z zokhoz szükséges lktrészekből ngyrktár. A világhírű Puch** kerékpárok egyedüli képviselete. Mielőtt kerékpárt, vgy vrrógépet vesz, rktárom okvetlen megtekintse. Eldás részletfizetésre is. Villmos v i l á g í t á s b e r e n d e z é s i v á l l l t! K ö l t s é g v e t é s díjtlnt Vfeárhelyi Reggeli Ujiig kurtorfáfépen. (tuljdonos kidó Kun Bél.}

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB Közlemények 339 A felszbdulás utáni első könyvkidvány. A gyr Könyvszemle 1970/4. számábn TISZAY Andor közleményében (gyr nyelvű orosz szótárkidásink első fecskéi két világháborúbn) fcsimiléjének közredásávl

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás 2x '10 '11 Schiedel Kéménygyár Kft. 8200 Veszprém, Kistó u. 12. Tel.: 88 576 700 Fax: 88 576 704 E-mail: info@schiedel.hu www.schiedel.hu Part of the MONIER GROUP Általános

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

Automaták. Tartalom. Automaták. Automaták Bevezetés I.2 I.1. Vezetékdaraboló automaták I.3. Csupaszoló automaták I.4

Automaták. Tartalom. Automaták. Automaták Bevezetés I.2 I.1. Vezetékdaraboló automaták I.3. Csupaszoló automaták I.4 Tartalom Bevezetés.2 Vezetékdaraboló automaták.3 Csupaszoló automaták.4 Csupaszoló és krimpelő automaták.6.1 Bevezetés A krimpelési fo lya ma tok és sze rû sí té se meg kö ve te li az egyes mun ka lé pé

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ í. évfolym. Miskolcz, 1921 április hó. 1. szám. GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ Megjelenik kéthvonkint. Szerkeszti; SC MIRILLA SZ. ANDOR, espel'es-plébános. Előfizetési díj egy évre 20 K. Egyes szám á r 4 kor.

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd. 68. szám. Ára: 5195, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd. 68. szám. Ára: 5195, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd 68. szám Ára: 5195, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. április 29., kedd 68. szám Ára: 5195, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét Az Alkotmánybíróság Határozatai utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tóra és

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

II. Fejezet Értelmező rendelkezések

II. Fejezet Értelmező rendelkezések SZEGHALOM VÁROS ÖNORMÁNYZATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 7/202. (VI. 26.) önkormányzti renelete közterületek elnevezéséről, házszámozásról és ezek megjelölésének mójáról Szeghlom Város épviselő-testülete z Alptörvény

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V...

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V... Budpest Főváros X. kerület Kőbánv Önkormányzt Képviselő-testület üle BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budpest ;...V... Tárgy: Jvslt Budpest

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI:

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI: www.sithonia-sarti.hu www.sartimania.hu Sarti Sarti ófalu Sarti Beach Sarti a Halkidiki-félsziget kö zép sõ, Sithónia-nyúlványának ke le ti partján fek szik. Ne vét már az ókor ban is lé te zõ te le pü

Részletesebben

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 30., kedd 64. szám TARTALOMJEGYZÉK 127/2006. (V. 30.) Korm. r. A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Hor vát Köz tár sa ság Kor - mánya között

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett H O R V Á T K Ö Z T Á R S A S Á G KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÉRDŐÍV (március hó 31. npj, 24 óri állás szerint) P-1 Nyomttvány A jelen nyomttványbn szereplő összes dtok titoknk számítnk és cskis sttisztiki

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei villnyszereli munk veszélyei Írt: Ngy László Zoltán oltó őrngy, vizsgáló 2010. december 15. szerd, 09:33 Egy budpesti társsház I. emeleti lkásábn keletkezett 2009 utolsó tvszi hónpjábn. lkás 20 m2-es szobáj

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben