Híröss Naptár. A Köztemető öt évtizede. Pap Gábor művészettörténész, művészeti író. régész főmuzeológus, osztályvezető

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Híröss Naptár. A Köztemető öt évtizede. Pap Gábor művészettörténész, művészeti író. régész főmuzeológus, osztályvezető"

Átírás

1 ALAPÍTÁSI ÉV: 2007 KIADJA: A H ÉDIA BT. SZERKESZTI: A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG FELELŐS SZERKESZTŐ: VARGA GÉZA SZERKESZTŐSÉG: 6000 KECSKEÉT, TÓPART U. 8/C TEL.: 76/ E AIL: N Híröss Nptár Értékőrző helytörténeti újság május 15. VALLOÁSOK A Köztemető öt évtizede Somogyvári Ágnes régész főmuzeológus, osztályvezető 60 éves Somogyvá ri Ágnes régész főmuzeológus, Kton József úzeum Gyűjte ményi Osztályánk ve zetője május 8 án Pécsett született. A Jnus Pnnonius Gimná zium frnci tgoztán érettségizett, mjd JATE BTK történelem frnci szkán kezdte el egyetemi tnulmányit, s történelem régészet sz kon diplomázott 1979 ben, zót régészként dolgozik. Néhány évig z egri Dobó István Vármúzeum, mjd 1982 től Kiskunfélegy házán Kiskun úzeum munktárs volt ót Kton József úzeum régésze től Régé szeti Osztály munkáját irányított, 2013 ót Gyűjteményi Osztály ve zetője. Fő kuttási terü lete z őskoron belül bronzkor. Részt vett töb bek között novji közép ső bronzkori tell település, Kiskunfélegyház hle szi Árpád kori település és Solt Erdélyi tny lelőhelyen tlált késő réz kori település régészeti munkáibn. Folyttás 7. oldlon Somogyvári Ágnes 6. évfolym 11. szám 50 Sehol sem virágzott olyn szépen z élet, mint zoknál népeknél, hol holtk iránti tiszteletet ápolták. (urice eterlinck) Kecskemét legré gebbi, ismert te metőjét 19. százd utolsó éveiben Kd Elek irányí tásávl tárták fel. A 10. százdból szármzó mint egy 200 sírhelyre mi Kton József Gimnázium előtti vásártér cédulházi dombjánk elhordáskor bukkntk. A város egyik legősibb temetkezési terü lete volt mi Kerámi Stúdió előtti prk is, hol később nyomtlnul eltűnt Homoki kápoln állt. ás településekhez hsonlón később létesített sír kerteket Kecskeméten is A főkpuegyüttes építés közben többnyire templomok közelében lkították ki, mjd hogy lkosok szám növekedett, egyre több temető került vá rost keretező külső terüle tekre. Egy egy vllási felekezetnek ktolikus, református, evngélikus, görög keleti és izrelit templomok körüli temet kezési helyek megszünte tése után önálló temetőt nyitottk. A második világháború utáni iprosítás, z 1950 ben kezdődött közigzgtá si reform és z zzl össze függő településszerkezet váltás többek között leninvárosi, mjd széche nyivárosi lkótelep építése z egyházi temetők lezá rását és egy új, korszerű temető kilkítását ered ményezte. A Köztemető lé tesítéséről 1961 márciusá bn döntött városi tnács végrehjtó bizottság. He lyét város beépített öveze tének észkkeleti részén jelölték ki, rendezési tervét Bács Kiskun egyei Ter vező Válllt munktársi készítették el Sági Károly okleveles építész főmérnök irányításávl. Folyttás 2. oldlon... és npjinkbn KECSKEÉTI ELÉKEI Pp Gábor művészettörténész, művészeti író 75 éves Pp Gábor művészettörté nész, művészeti író, z eredeti mgyr kultúr újr feltárásánk kut tój. Budpesten szüle tett május 7 én. Az ELTE Bölcsészettudományi Krán, mgyr és művé szettörténet szkon végzett és 1963 között Képzőművészeti Alpnál lebonyolítási elődóként dolgozott, ezután z TV képzőművészeti rovt vezetője, illetve szerkesztő, riporter, forgtókönyvíró, filmrendező, műsorvezető és drmturg volt bn űvészet címmel megjele nő folyóirt főszerkesztő helyettese lett. Ht évvel később politiki okok mitt mennie kellett, ezért né hány évig gyr Post hírlpkihordójként dolgo zott től Kiskunhl si Városi Járási Könyvtár igzgtój, mjd városi tnács művelődési osztályá nk belső, utóbb külső munktárs, 1984 től budpesti Széchenyi űve lődési Központ kidói részlegvezetője, 1987 től gödöllői Helytörténeti Gyűj temény igzgtóhelyettese lett től 2008 ig kecs keméti Nemzetközi Zo máncművészeti Alkotó műhely főmunktárs volt. Folyttás 6. oldlon Pp Gábor

2 A Köztemető öt évtizede Folyttás z 1. oldlról Az első ütemben, 1962 ben temetőhöz vezető út, z igzgtósági épület, rv tlozó, illetve főkpu együttes és rvtlozó előtti dísztér épült ki. Ekkor lkították ki sír kert derékszögű rendszer hez igzodó útjit is, továb bá 1280 iker és egyes sírhelyet, vlmint 154 kriptás sírt és 175 gyermek sírt jelöltek ki. A sír prcellák közötti utkt le burkolták és fsorokkl szegélyezték. ár z első tervek ké szítése során kiemelt figyel met fordítottk hírös kecskemétiek földi mrd ványink méltó helyen vló elhelyezésére. Az örök emlék prcellát zért hozták létre, hogy város 2 érdekében különösen ngy érdemeket szerzők különbö ző temetőkben nyugvó sírjit ide helyezzék át. A prcell betemetését már jóvl sírkert megnyitás előtt megkezdték. Elsőként 1962 decemberében Kton Józsefnek Szentháromság temetőben felépített sírem lékét és mrdványit he lyezték át, mjd 1963 májusábn thiász János szőlőnemesítő és Btk Gáspár, város utolsóként elhunyt 48 s honvédjének sírj került át z örök emlék prcelláb. A Köztemetőt városi tnács vb htározt szerint hivtlosn 50 éve, május 1 én nyitották meg. A temetke zést zonbn már korábbn megkezdték márciu sábn itt temették el példá ul Tóth Lászlót, város korábbi polgármesterét is. Természetesen folyttódott z örök emlék prcell bőví tése is. már itt nyugszik többek között Hjgos Illés, Kd Elek, Lestár Péter, urközi János, Hornyik János, Kton Zsigmond, átyási József, Hnkovsz ky Zsigmond,. Bodon Pál, észöly Gyul, Kocsis Pál, László Károly, Horváth Dö me és Reile Géz is. Egysé ges sírjelekkel megjelölt sírokb ide helyezték el z 1971 es kijevi repülőgép szerencsétlenség kecskemé ti szármzású hlottink hmvit is. Az elmúlt öt évtized során Köztemető fejlesztése fo lymtos volt. Kolumbári um flkt hoztk létre, A rvtlozó z 1960 es években... és npjinkbn Reile Géz síremléke 1974 ben... és npjinkbn Az örök emlék prcell z 1970 es években... és npjinkbn hrngláb létesült, z utób bi időben szárz hmvszó rás helyét is kilkították, térvilágítást építettek ki. A temető többszöri bővítésére is szükség volt, jelenleg reptér felőli oldl feltöltésé vel lkítnk ki újbb pr cellákt. A npjinkbn is Kecskeméten élő dr. yer Antlné okleveles táj és kertépítészmérnök első, februári munkáj, és BÁCSTERV 1994 ben be következett megszűnéséig még számos tervezése is eh hez sírkerthez kötődött. A Köztemető mi területe közel 45 hektár, melyben több mint sírhely, kripthely, ko lumbárium fülke és mintegy urnsírhely tlálhtó. A temető gondozás Vá rosgzdsági Nonprofit Kft. feldt. Csongrádi Bél mb. temetőgzdálkodási részlegvezető irányításávl évente átlgosn temetést bonyolít nk le. Az ügyfélszolgált munktársi legkülönbö zőbb kéréseket is igyekez nek megoldni, igény szerint énekkrt, ktonze nekrt, vgy kár díszlövé seket is biztosítnk. Külön szertrtásvezető felügyeli temetés folymtát, ki szintén mindent megtesz zért, hogy gyászolók ne héz perceit megkönnyítse. Óriási munkát jelent Köz temető és kft. hez trto zó hetényi temető és Szentháromság temető zöldfelületének ápolás is, hiszen sírkert látogtói nk szám éves szinten meghldj százezret bn több mint 26 ezer utó hjtott be Köz temetőbe, míg gylogos emlékezők szám ennek többszöröse volt. Gykrn érkeznek csoportok z 56 os kopjfához és háborús emlékművekhez, de sokn csupán csk egy sét mitt keresik föl sírkertet. Az utóbbi években ngy népszerűségre tett szert úzeumok Éjszkáján szervezett, díszsírhelyek történetét ismertető idegen vezetés is. Vrg Géz

3 NAPRÓL NAPRA május május éves Tóth Lívi textiltervező iprművész május 2 án Szombthelyen született. Tnulmányit 1984 és 1990 között IF (m oholy Ngy űvé szeti Egyetem) textil fli képszőnyeg szkán, mjd mesterképzőn végezte. Szkrális tér című mester képzős diplomájáért nívó díjt kpott. Elvégezte oholy Ngy űvészeti Egyetem doktorndusz képzését is ót Szom bthelyen, Berzsenyi Dániel Főiskolán és Ve resegyházi Lisznyi Szbó Gábor Zeneiskolábn rjzo lást, festést, kézműves technikákt tnít. Kedvenc nyg nemez, mellyel 30 évvel ezelőtt Vidák Ist ván nemezművész révén Kecskeméten, művészte lepen ismerkedett meg, s mellyel zót is dolgozik. űveimben és tnulmá nyimbn kollektív emlé kezet nyomit kuttom és szembesítem közönségem mel. Régészeti emlékek motívumit rgdom ki szkít, hun, vr, honfog llás kori, románkori, s még fellelhető népművészeti munkák köréből, új trt lomml, szín és hngulti elemekkel új életet lehelek beléjük, mintegy titkos má giként, mert mit látunk, zt nem feledjük. Ilyen bú vóptkként tör felszínre népművészetben egy egy motívum kár több száz év múltán. Kései munkáimbn motívum mellé kert, prdicsom vízióját társí tom hátterül, hbár ezek kertek túlságosn civilizál tk, méltó lpot hgynk gondoltnk, távltnk ót számos egyéni és csoportos tárlt volt. ű veit többek között Kecske méten, Cifrplotábn is megtekinthették z érdek lődők. május éve hunyt el Schll József Ybl díjs építészmérnök április 15 én Bud pesten született. Középis koláit fővárosbn végezte, mjd rövid ktoni szolgá lt után 1933 tól József nádor űszki és Gzd ságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kránk hllgtój lett bn el ső éves hllgtóként Ngy Virgil jutlomdíj bn ré szesült, 1934 ben, 1935 ben és 1936 bn elnyerte Wellisch pályázt I. díját. Schll József Tnulmányi mellett már 1935 ben és 1936 bn Wälder Gyul irodáján dolgozott, ben pedig tnársegéd volt városépítéstni tn széken ben kpott diplomát, ezt követően Wälder Gyul, Rimnóczy Gyul, mjd Obrist Vil mos mérnök irodájábn dolgozott ben be hívott mérnökfőhdngy ként ktoni létesítménye ket tervezett bn k pott megbízást fővárostól mgdolnvárosi lkások terveinek elkészítésére ben Detre Pálll és Tkács iklóssl közösen önálló irodát nyitottk tól z Építéstudomá nyi Intézetben, ben Városépítési Tervező Vállltnál csoportvezető, között z IPAR TERV, között Lkóépülettervező Válllt, mjd Típustervező Inté zet munktárs, 1962 től nyugdíjb meneteléig, 1974 ig Budpesti ű szki Egyetem lkóépület tervezési tnszékének do cense volt. Tervpályázto kon 32 pálydíjt, köztük 12 első díjt nyert. egv lósult épületei közül leg fontosbbk: Kecskemét, SZTK székház (1948) bu dpesti Lehel téri lkóépü letek ( ) lkóépüle tek z ország több városá bn ( ) Soroksári Öntöde (1953) Nehézipri űszki Egyetem, Erőmű épület (1954) budpesti Üllői úti lkóház (1958), Tárogtó úti lkóház (1963), FTC pály (1974), Kígyó utc Hrisköz közöt ti pssge (1981, mások kl), Deák téri iskol ngytermének és Szervi t téri templom műemléki helyreállítás ( ). Tóth Lívi május éve Budpesten hunyt el Pozs gy Rezső Rudolf gim náziumi tnár április 7 én Sopron vár megyéhez trtozó Egyeden született ugusztus 27 én lépett be pirist rendbe, december 24 én szerzetesi fogdlmt tett, június 30 án szentelték pppá. Ezt köve tően ltin történelem sz kos tnári oklevelet szer zett és doktorált. A kecske méti pirist gimnázium tnár és házfőnöke volt. A Pirist templombn, be járti rész bloldli flán lévő díszes márványtáblát z ő házfőnöksége idején, 1931 ben helyezték el. Rj t többek között ez felirt áll: Ez templom épült nemeslelkű lpító gróf és helybeli ktholikus hívek áldoztkészségéből Isten di csőségére, teljes Szent háromság és boldogságos Szűz tiszteletére, vlmint z ifjúság vllás erkölcsi nevelésére z években, kegyes tnító rendet gyrországon z évi CII. törvénycikkel meghonosító III. Károly postoli mgyr király urlkodás, Kubránszky László rendfőnöksége és Demk Sándor házfőnöksé ge idejében. Bár főváros bn hunyt el, mégis Kecs keméten temették el. Folyttás 4. oldlon Schll József 3

4 NAPRÓL NAPRA május Folyttás 3. oldlról május éve, május 12 én született Kárász József író, könyvtáros. Szegeden kezdett iskoláit Hódmező vásárhelyen folyttt, ngymultú Bethlen Gábor Gimnáziumbn érettségizett 1932 ben. Sárosptkon teo lógiát hllgtott, mjd Kolozsvárott folyttt tnul mányit. Az Erdélyi Heli kon, z Ifjú Erdély, Pásztortűz közölte műveit, és részt vett Hitel című folyóirt lpításábn. A teológii kdémiát Bud pesten fejezte be, mjd 1935 ben tért vissz Vásárhelyre. Az Egyetemi Kör tgjként ott volt árciusi Front lkulásánál, szerkesztette Hidt, Front rövid életű lpját. A népi írók elleni pe rek idején egy, védelmük ben írott cikke mitt kéthvi fogházr ítélték ben Stádium kidó lklmzt, itt jelent meg első regénye, Tny ben két kötettel jelentkezett, ngy vihrt kvró Asztgokkl és Csládi tűzhely című novel láskötettel bn hdi tudósítóként bevonulttták. A háború, nyugti hdi fogság, z zt követő hosszs vizsgált, ítélet nélküli fog ság mi után személyi 4 Kárász József kultusz légkörében még so káig csk létfenntrtó mun kát végezhetett, így például benzinkútkezelőként ben Kecskeméten dolgo zott pályájánk súlyos tö rését jelentette. Csk 1956 elejétől jelenhettek meg újr írási Vásárhelyi Szóbn, Tisztájbn és 1957 ben ke rült z kkor Vásárhelyen működő Csongrád egyei Könyvtárhoz. Konszolidáló dott körülményeinek köszön hetően egymás után jelentek meg regényei, bibliográfii munkái, többször kitüntet ték. A helyi sjtó föltárásá nk megkezdésével új utt jelölt ki helyismereti kuttásbn, megyei sjtó bibliográfiáj pótolhttln kézikönyv bn Hódme zővásárhely díszpolgárává vtt. 70 éves Fleck Ottó né Bbos Ágnes világbjnok kézilbdázó, edző. Kecskeméten szüle tett május 12 én tól Női Ruhgyári SE, 1962 től TFSE, 1966 tól Budpesti Vss, 1976 tól Budpesti Sprtcus kézilbdázój volt től 1974 ig százhuszonegy lk lomml szerepelt mgyr válogtottbn. A cspt tg jként 1965 ben Német Szövetségi Köztársságbn világbjnoki címet, 1971 ben Hollndiábn világbjnoki bronzérmet nyert. Jóvl később, már Testnevelési Főiskol befejezése után, mjd kilencvenes években, Lurencz László szövetségi kpitány sikercsptánk másodedzőjeként ébredtem rá, hogy mi is volt világbjnok együttes sikeré nek titk. Elképesztően erős közösségi szellem urlkodott keretben, melyet Török Bódog kápráztosn fogott össze, hiszen ő több volt kpitánynál. Négyszeres mgyr bjnok, ötszörös gyr Kup győztes ben és 1972 ben z év m gyr kézilbdázój címet is elnyerte. A válogtottságról 1974 ben mondott le, ktív sportolói pályfutását 1978 bn fejezte be bn Testnevelési Főiskolán tnári, mjd 1974 ben kézilbd szkedzői oklevelet szerzett. Vissz vonulás után Budpesten középiskoli testnevelő tnár, illetve BHG SE, később Budpesti Sprt cus ifjúsági csptánk edzője volt től BHG SE felnőtt csptánk másodedzője, mjd 1989 től 1996 ig Lurencz László mellett mgyr női kézilbd válogtott másod edzője lett. Irányításuk ltt mgyr válogtott z évi tlnti olimpián hrmdik helyezést ért el.. Fleck Ottóné Bbos Ágnes május éve Budpesten született Gémes Blázs régész, etnográfus, tnár, cigányságkuttó. Az ELTE néprjz történe lem régészet szkán végzett 1964 ben. ár egyetemi évei ltt részt vett tác gorsiu mi feltáráson, csókkői vár és dunújvárosi temető ástásin. Az egyetemi évek után feleségével, szintén etnográfus Vámos áriávl együtt Kecskemétre került Kton József úzeumb. Ekkor kezdte pásztorépít mények kuttását. Anygi okokból öt évig Kecskeméten volt tnár, közben gyűjtő utkr válllkozott. Szkmi érdeklődése egyre inkább demográfii problémák felé irányult. Bejárt ezőföld, Somogy, Zl, Göcsej, Hetés és Bodrogköz legelőit. A h tlms (és máig sem telje sen feldolgozott) dttö megből született első ngy tnulmány A juhászok ládái és juhászcéh kérdé se ezőföldön XVIII XIX. százdbn címmel től már Szekszárdon dolgozott feleségével együtt. uzeológusként z elsők kö zött volt, ki jeles elődök nyomán fellendítette m gyr népi gyógyászt kut tását. Rendkívül bőséges dttárából megírt legn gyobb művét: A népi szüle tésszbályozás (mgztelhj tás) gyrországon XIX XX. százdbn május 5 én hlál hosszú és türelemmel viselt betegség után következett be. Tudt, hogy betegsége végzetes, mégis úgy tette dolgát, okttt hllgtóit, mint ki érzi, hogy emberi létünk titokztosságink nincs vége. Vllott: kut tó dolg hgyományok és tudás hiteles lejegyzése és továbbdás z ember célj z élet tisztelete, Teremtő Sokféleség megőrzése és szolgált. Folyttás z 5. oldlon

5 május 15. Folyttás 4. oldlról május éve kecskeméti református egy ház presbitérium z Uj kollégium dísztermében ünnepi ülésen nyújtott át rton Sándornk, leánygimnázium nyu glmzott igzgtójánk tnügyi főtnácsossá tör tént kinevezésének ok irtát. Kormányzói kitünte tése lklmából város is mert pedgógus felé sugár zott megbecsülés és hál z egyházk, iskolák, tiszte lők és brátok részéről. Dr. Vss Vince imáj, dr. Joó Gyul megnyitój után dr. Hetessy Kálmán tolmácsolt presbitérium köszöntését, és átdt kormányzói ki tüntetésről vontkozó ok mányt. Ezt követően dun melléki református egyház kerület nevében dr. Imre Sándor egyetemi tnár mél ttt rton Sándornk zt mrdndó értékű munká ját, melyet nemzetnevelés szolgáltábn végzett. Pás thy János tnítványok és krtársk, Gbl Iboly református leánygimnázium tnári és diákji, Öllős S rolt igzgtó nőnevelő in tézet, dr. Ngy ihály pedig tnítványok nevében rótt le háláját. Sárkány Bél z evngélikus egyház üdvözle tét tolmácsolt, míg dr. Kiss Endre város polgárságá nk őszinte megbecsülését. A bensőséges üdvözlésekért rton Sándor hálás szív vel mondott igz köszönetet. Az ünnepségen leány gimnázium énekkr mű ködött közre. 125 éve, május 15 én született Benkő István egyházi író, református esperes. Elemi iskoláit Rákosplotán, gimnáziu mot Budpesten, teológiát ugynott 1911 ben végezte. iután egy évig Edinburgh bn időzött, 1912 szeptem berében gyr Evn géliumi Keresztyén Diák szövetség utzó titkár lett. Egy évvel később Rákos plotár hívták meg lelkész nek. A dunmelléki egyház kerület 1936 bn ljegy zőnek, 1939 ben zsinti pót tgnk, z újonnn lkult pestkörnyéki egyházmegye 1938 bn esperesnek válsz tott. Benkő István lélektni, szociológii, természettudo mányi műveltségével messze kimgslott kortársi közül. Jellemében végtelen sze rénység és hjthttln ön érzet sjátos együttese ötvöződött. Tevékenyen részt vett városi, társdlmi tes tületek munkájábn. indig fontosnk trtott z isko lügyet. egszervezte Református Gyülekezeti unkások közösségét, egyik lpítój volt Sylvester Nyomdánk és Református Hírdó című lpnk, társ szerkesztője Diákvilág című lpnk. Cikkei több egyházi közlönyben jelen tek meg. űvei közül ondottm Ember t (pré dikációk) Kecskeméten d ták ki 1939 ben július 4 én Budpesten hunyt el. Hlál után H zfis Népfront rnyérem mel tüntette ki. 70 éves Bodcz Ti bor népi ipr művész. Kecskeméten született május 15 én. Legjelentősebb munkáj városföldi rómi ktolikus templom belső berendezésé nek tervezése. Közreműkö dött bji és kunszent miklósi játszótér, továbbá z ország területén konyh és szobbútor, fejf és síremlék készítésében. Több önálló kiállítás volt és csoportos bemuttkozásokon is részt vett bn nyerte el népi iprművész címet. 60 éves dr. Botos Ernő Péter ker tészmérnök, Szőlészeti és Borászti Kuttó Inté zet korábbi főigzgtój, Kecskeméti Főiskol Díszpolgár május 15 én Szegeden született. Áltlános és középiskoláit szülővárosábn, illetve Oros házán végezte, mjd Ker tészeti és Élelmiszeripri Egyetem kertészeti ökonó mi szkán szerzett diplo mát ben doktorált, 1992 ben kndidátusi foko ztot szerzett tól Siófoki Állmi Gzdságnál zöldségtermelési ágztveze tője volt tól Kecskemé ten, Szőlészeti és Borászti Kuttó Intézetben dolgozott. Tudományos ügyintézőként kezdett, zután rnglétr szinte vlmennyi fokát vé gigjárv 1994 ben z intézet igzgtój, 1995 ben mb. fő igzgtój, 1996 tól 2009 ig főigzgtój lett ót Budpesti Corvinus Egye tem címzetes egyetemi tná r, 2009 ót BCE Ker tészettudományi Kránk tudományos főmunktárs tól 1999 ig Szőlő és Borgzdság című negyed évi szkfolyóirt rovtveze tője, 2001 től Bor és Pic című szkmi mgzin fő szerkesztője volt. A Nemzeti Bor Strtégi első szerzője, 2002 től FV miniszteri biztos. A 2004 ben törvény erőre emelkedett bor eredet védelmi rendszerének első hzi kuttój, hzi és nemzetközi fejlesztője. Több hzi és nemzetközi szerve zet tgjként hzi borszektor képviselője. A AE Bács Kiskun egyei Szervezetének lelnöke, gyr Borkultúr Alpít vány felügyelőbizottsági tg j. A gyr Borkdémi és Zmt Borbrát Alpít vány lpítój. Szkmi és állmi elis merései: Kocsis Pál díj (2002), gyr Köztárssági Arny Érdemkereszt (2004), Bács Kiskun egye Tudo mányos Díj (2004), Kecs keméti Főiskol Díszpolgár (2004). Dr. Botos Ernő Péter Benkő István 5

6 KECSKEÉTI ELÉKEI Pp Gábor művészettörténész, művészeti író Folyttás z 1. oldlról 1974 ót több mgyr országi felsőokttási in tézményben tnított. eghívott elődóként npjinkbn is rendkívül ktív, így például Kecskeméti Hírös AG meghívásár május 5 én Háry Hotel tnács termében gyr szem mel fárók földjén címmel trtott ngy sikerű elődást. A m gyr Szent Koronávl kpcsoltbn végez kut tásokt. Számos önálló kötete, tnulmány jelent már meg, így például A Npút festője címmel Csontváry Kosztk Tiv dr életművét elemezte, illetve Az ég mennyezeti című könyvében z egye temes emberi művelődés szemszögéből egyedülálló értékű festett kzettás mennyezetek védelmében emelt szót. Több rend kívüli jelentőségű kiállí tás rendezője ót Csuvs Nemzeti Akdémi tgj ben Lkitelek Alpítvány Díját, 1991 ben Pilinszky János díjt, 1993 bn Fitz József díjt, 1997 ben gyr Örökség Díjt, 2008 bn Kton József díjt kpott, és ugynebben z évben neki ítélték od Bács Kiskun egye űvészeti Díját is. 6 Első kecskeméti élménye im még csládi vontko zásúk. Ngybátyám, Pp Ljos város ngyr becsült mgyrtnár volt. A Luther plotábn lkott, gyermekkorombn gykrn meglátogttuk. Sok évvel később Bács Kiskun egyei Tnács Nemzetközi Zománcművé szeti Alkotóműhelye néven ismertté vált, kkor még Szovjet gyr Zománc művészeti Alkotótelepként indított kezdeményezés révén kerültem ismét kpcsoltb Kecskeméttel. Káti ihály festő és zo máncművész brátom, z lkotótelep művészeti ve zetője cslt hírös város b ben nyári szim póziumml indult meg munk, melynek szervezé sébe kezdettől fogv be kpcsolódtm. Trtósn ugyn nem ott éltem, de például z évről évre rend szeresen megjelentetett k tlógusokt hol egyedül, hol mások segítségével én szerkesztettem, állítottm össze ben meghívást kp tm Bács Kiskun egyei úzeumok Igzgtóság vezetésére. Részletes szk mi progrmot dolgoztm ki, melyet többszöri sze mélyes egyeztetés után tnácsi és pártvezetők is elfogdtk. Az igzgtói állást zonbn mégsem A Kton József díj átdási ünnepségén (Fotó: Komlós József JR) kptm meg, mert z utolsó pillntbn Aczél elvtárs közbevtkozott, és meghívást leállítttt. indez rendkívül kínosn érintette megye kkori vezetőit. Különösen Gjdó csi István megyei tnács elnök számár volt kelle metlen felsőbb politik döntése, mert művésze tek iránt kiváló érzékű tnácsi vezető ígéretére mindig lehetett számítni. Ebben z esetben zonbn ő is tehetetlen volt. Az 1980 s évek második felében ismét felelevene dett kpcsoltom Kecs keméttel ben létre jött Nemzetközi Zo máncművészeti Alkotómű hely, melynek már helykeresésében is részt vettem. Az lkotótelepek házigzdájként és szk mi háttereként is műkö dő intézmény vezetői, Turi Endre igzgtó és Gyer gyádesz László művészeti vezető már kkor állndó feldttl szerettek voln megbízni, de egy Lezsák Sándor áltl szervezett l kiteleki kiállítás zsűrijé ben vló részvételem mitt ismét feketelistár tettek. Csk csöndben jegyzem meg: nevem mellől rossz pontok m sem ke rültek még le ben zután már nem volt visszút, z lko tóműhely főmunktárs lettem, és nyugdíjb vonu lásomig, 2008 ig ott dol goztm. Életem szép két évtizede volt ez z időszk. A műhely két vezetőjével mindig ideális emberi és munkkpcsoltbn vol tm. Ők megértő, segítő támogtásukkl lehetővé tették, hogy ottni mun kám mellett z ország szá mos helyén elődásokt trthssk, kiállításokt szervezzek, és könyveim, tnulmányim jelentős ré sze is ekkor született. Segítségükre 2000 től is számíthttm, mikor fel dtkört cseréltek: Gyer gyádesz László lett z lkotóműhely igzgtój, Turi Endre pedig művé szeti vezető. De nemcsk velük, hnem z ott dolgo zó művészekkel, például Klmárné Horóczi r gittl, Báron Lászlóvl, il letve város jó néhány prominens személyiségével többek között Frks Gábor és Kovács Ferenc építészekkel, Kiss ártá vl, z kkori művészeti osztály vezetőjével, Helti Nándor hírlpíróvl, Itt zés ihály zenepedgó gussl, Vidák István és Ngy ri textilművé szekkel, vlmint Kecs kemétfilm munktársi vl: ikulás Ferenccel, Horváth rivl és Ngy Ljossl is jó kpcsolt b kerültem. Hosszbb be szélgetésekre sjnos csk ritkán jutott idő, ebben tekintetben tlán egyedül Gyergyádesz László ki vétel. Sok minden közös bennünk, zománcművé szet mellett drmturgi is érdekel mindkettőnket egy egy színházi elődást gykrn együtt néztünk meg, így nem csod, hogy vele kkor is és m is rendkívül széles körben tudtunk, tudunk véle ményt cserélni. Npjinkbn már ritkáb bn jövök Kecskemétre. A Hírös AG meghívásár évente kétszer háromszor trtok elődást város bn. Ngyr becsülöm lelkes csptot, kik min dig kritikus füllel hllgt nk. Úgy érzem, hogy zt nevükben is jelzik, vló bn ők jövő mgj. Vissztekintve z elmúlt évtizedekre még egy ked ves esemény jut eszembe. Lányomt egy kecskeméti fiú vette el, Ngytemp lombn megtrtott eskü vőjük életem egyik leg boldogbb npj volt.

7 VALLOÁSOK Somogyvári Ágnes régész főmuzeológus, osztályvezető Folyttás z 1. oldlról Pécsről szármzom, édes pám gépkocsivezető volt, édesnyám pedig z egykor ngyhírű Pécsi Kesztyű gyárbn dolgozott. Ngy szüleim még gzdálkodtk, bár földjüket elvesztették, életüket föld szeretete vé gigkísérte, város közelé ben mindig volt egy kis szőlejük vgy kertjük. Gyerekkorombn szeret tem olvsni, már ekkor közelünkben lévő könyv tár látogtój voltm. Kü lönösen történelem érde kelt, ezt elsősorbn z iskol kiváló pedgógusá nk, Dunvölgyi tnár né ninek köszönhetem. Szüle im mindezt örömmel fogd ták, és mikor bejelentet tem, hogy gimnáziumb krok menni, elfogdták döntésemet. A Jnus Pnnonius Gimnáziumbn ngyszerű tnárok tnítottk. gyrtnárom Tüskés Tibor, Jelenkor korábbi főszer kesztője volt, ki irodlmi kpcsoltit z okttás során is kmtozttt. Az ő révén óráinkr eljött töb bek között Csorb Győző, Tkáts Gyul, Fodor And rás és Lipták Gábor is. indezek egyúttl ki is je lölték z érdeklődésem fő irányát ben felvettek JATE történelem frnci szkár. Szeged szoktln élményt dott: sík vidék és föl des utcák látvány kisebb fjt sokkhtásként ért. H felhőket hegyeknek lát tm, tudtm, hogy hz kell mennem. Később n gyon megszerettem Szege det, nemcsk diákvilág lüktetését, hnem mgát várost is, el tudtm voln képzelni, hogy később is ott élünk. Az egyetemen is ngy tnáregyéniségek oktttk, például Krácsonyi Bél Kossuth díjs történész, z Árpád kor kuttój és Kristó Gyul, későbbi kdémikus. A régészeti tárgyú könyvek romntiká j már korábbn megfogott, Bevezetés régészetbe tntárgy tnulás közben zonbn először éreztem úgy, hogy ennél sokkl töb bet jelent számomr ez tudományág. A szegedi ré gészeti okttásnk ngy elő nye volt z elméleti mellett gykorlti képzés, így be kpcsolódhttunk megyei múzeum ástási munkáib. Az intézmény igzgtój, Trogmyer Ottó, illetve Horváth Ferenc és Kürti Bél régészek teljesen ter mészetesnek vették, hogy ástásikr kár évközben, kár nyáron velük trtot tunk. Kötelező volt nyári ástási gykorlt, így jutot tm el Velembe, hol Szent Vid hegyen egy vs kori telep feltárás zjlott Bándi Gábor vezetésével, részt vettem Pécs melletti Zók Várhegyen egy kor bronzkori erődített telep fel tárásábn, z ástást Ecsedy István vezette, és ott voltm z ópusztszeri ás tások indulásánál is. Férjemet, Füzi Lászlót z egyetemen ismertem meg, negyedéves korunkbn há zsodtunk össze. Szerettünk voln Szegeden mrdni, és z egyetemem tnítni, de egy kkor hozott rendelke zés ezt nem tette lehetővé. Trogmyer Ottó segítségével Egerben kptm állást, és Lci is el tudott ott helyez kedni. Három évig éltünk ott. Az újbb költözést egy férjem áltl szervezett For rás est készítette elő. A sike res rendezvény után Lci jánltot kpott kecske méti folyóirt szerkesztősé gétől. Ekkor már második gyermekünket vártuk. Koc káztttunk, és úgy döntöt tünk, hogy jövünk. Jól esett, hogy z egri kollegák jelez ték: visszvárnk, h kecs keméti terveink nem válnk vlór ben költöztünk ide, kkor én Kiskunfélegyhá zán, Kiskun úzeumbn kptm állást. Az ott töltött bő tíz év során sok érdekes és szkmilg jelentős ástásbn vehettem részt. A npi ingázás zonbn nem volt egyszerű, így ngy könnyebbséget jelentett, hogy 1996 bn Kton József úzeum munktár s lehettem. Itt számos iz glms feldtot kptm. Óriási kihívást jelentett ngyberuházásokhoz pél dául z utópály építések hez kpcsolódó több ezer, esetenként több tízezer négyzetméteres területek feltárásánk megszervezése. Ez munk több mint egy évtizedig trtott, lelet nygok feldolgozásávl közben elmrdtunk, kö vetkező években ezt kell mjd pótolnunk. Az elmúlt években több szkmi kiál lítás létrehozásánk is ré szese voltm, különösen Kd Elek életútját bemu ttó tárltr vgyok büszke. Férjem munkáját figye lemmel kísérem, Forrás nekem is sokt jelent. is szeretek olvsni, érdekel z irodlom. A folyóirt révén megismerkedhettem olyn költőkkel, irodlmárokkl, kikkel különben nem lett voln lehetőségem tlálkoz ni. Örülök, hogy közeli kp csoltb kerülhettem többek között Bud Ferenccel és Pintér Ljossl, vlmint Bhget Isknderrel is, ki fényképezőgépével még z ástásokr is gykrn elkí sér. Nevek említése nélkül mondom, hogy hzi és htárinkon túli mgyr irodlom szinte vlmennyi jelentős írój járt nálunk, sokkkl vgyunk bráti kpcsoltbn. Gyermekeink közül Zsófi és Ági már befejezték t nulmányikt, ügyvédként illetve közgzdászként dol goznk, Pesten élnek. Ők ketten már csládot lpí tottk, Zsófi két unokávl is megjándékozott bennün ket, míg Ági nyárr várj első bbáját. Peti fiunk z pi vonlt folyttj: je lenleg z ELTE irodlom tudomány szkát végzi. Kecskemétet z évek során ngyon megszerettem. Ez folymt hosszbb ideig trtott, mert sokáig nem tudtm elfogdni, hogy nem mrdhttunk Szege den. De város nyitottság, befogdó készsége segített, sok brátr tláltm itt. A szombti picozás z egyik fontos csládi progrmunk. indig tlálkozunk isme rősökkel, brátokkl, jó megállni, s beszélgetni ve lük. Ngyon szeretem vá ros kulturális gzdgságát, színházi bemuttókon, ki állítás megnyitókon, iro dlmi esteken, h tehetjük, mindig ott vgyunk. Férjével, Füzi Lászlóvl (Fotó: Bhget Isknder) 7

8 Szepes Ljos VALLOÁSOK Szepes Ljos tnár, címzetes iskoligzgtó 75 éves Szepes Ljos tnár, Petőfi Sándor Gykorló Áltlános Iskol korábbi igzgtój. Budpesten született május 11 én. Áltlános és közép iskoli tnulmányit Bján végezte, és ott szerezte meg első, tnítói diplomáját is. Ezt követően Kskntyún és Állmpusztán tnított, mjd Dunvecsén járási tnulmányi felügyelő volt. Közben Szegeden előbb ál tlános, zután középisko li tnári diplomát szer zett ót Kecskeméten él. Bő három évig váro si tnács művelődésügyi osztályán dolgozott mint tnulmányi és gzdsági felügyelő, z utolsó évben megbízott osztályvezető 8 Szüleivel és testvéreivel ( kép jobb oldlán Szepes Ljos) volt ben Kecskemét 1. Számú Áltlános Iskol (1973 tól Petőfi Sándor nevét vették föl) igzgtój lett. 24 évig irányított z intézmény munkáját, 15 évig vezette 24 városi áltlános iskol igzgtói munkközösségét bn címzetes iskoligzg tói elismerést kpott, és ezzel egy időben korked vezményes nyugdíjb ke rült. Rövid ideig város újonnn lkult pedgógii csoportjánk munkáját irányított, mjd egy cikluson át z Érsek csnádi Áltlános Iskol igzgtój volt. Több mint három évtize des pedgógusi pályfutás ltt sokt beszélt ról szkm, mert felkvrt z állóvizet. Új módszere ket, tntárgykt, eszkö zöket, nézeteket vezetett be. indig hitt bbn, mit csinált, és zt mindig meggyőződéssel csinált. A legképtelenebb ötletekhez is csptot tudott szer vezni, utánzók, követők, rjongók csptát. Rjongó mrdt ő mg is, álmo dozó, új és új ábrán dokt kergető. Jól illenek rá Vészi Endre szvi: Akihez hozzáérek vgy lángol, vgy jéggé der med, de közömbös nem mrd. Pedgógus dinsztiából szármzom. Édespám Pázmányon végzett, z ő pj és testvérei is tnárok, tnítók voltk ben Bjár helyezték, így gye rekkoromt ott töltöttem től tnítóképző gy korló iskolájáb jártm. inden np egy drb fávl hónom ltt indul tm, kkor zzl fűtötték z osztálytermeket. Az ottni hngultot sohsem felej tem el tól ciszterci ektől állmi kézbe vett III. Bél Gimnáziumbn foly tttm tnulmányimt. eglehetősen szerény kö rülmények között éltünk, édespám tnári fizetése je lentette cslád egyedüli jövedelmét. Ő félt ttól, hogy h történetesen kidől ne, mi lenne velünk, ezért hrmdikbn átvitt köz gzdsági technikumb. Így lettem képesített köny velő, válllti tervező és sttisztikus. Végzettségemet hmrosn kmtozttni tudtm: Sugó prton egy rosszul sikerült szltó eltör te htos csigolyámt, ezért nem tudtm zonnl tovább tnulni, és egy évig könyvelőként dolgoztm. A következő évben zután Bji Felsőfokú Tnító képző Intézet hllgtój lettem, és 1961 ben tnítói diplomát szereztem. A gyönyörű bji évek után gykorló évemet Ks kntyún töltöttem. int városi embert flubeliek nehezen fogdtk be, lbér letet is csk hónpokkl később kptm, ddig z iskol folyosóján ludtm. Az ottni állpotokt jól jellemzi, hogy tntermem volt egyben ktolikus templom is, z áldozttó rácsot átlépve tudtm csk ktedrár feljutni. Ennek ellenére npjink boldogn teltek, tnítást rettene tesen élveztem egy össze vont osztályt, 42 gyereket okítottm, és munkám r borzsztón büszke vol tm. A következő évben Állm pusztár kerültünk. Akkor már házsember voltm feleségemet, gyermekeim édesnyját még Bján is mertem meg, és z önálló élet reményében örömmel mentünk od. Állmpusz tán nem volt tnácselnök, se párttitkár, csk börtön prncsnok, ki viszont szerette pedgógusokt. Úgyhogy kedvesen, szívélye sen fogdtk bennünket. Rögtön kptunk egy ngyon rnyos, egyszobás, ftüze lésű, fürdőszobás lkást. inden körülmény dott volt tehát hhoz, hogy jól érezzük mgunkt. Folyttás 9. oldlon Kecskeméten iskoligzgtó lett

9 Folyttás 8. oldlról Tnítás közben tnulmá nyinkt is folytttuk. Előbb Juhász Gyul T nárképző Főiskolán áltlá nos iskoli tnári oklevelet, mjd JATE pedgógi szkán középiskoli tnári oklevelet szereztem ben járási tnulmá nyi felügyelői állást jánlot tk fel, mit nem krtm elfogdni. Apám is úgy vél te, hogy fitl vgyok még hhoz. De hiáb mondtm több ízben is nemet, újr és újr megkerestek, s végül meggyőztek és elvállltm feldtot. Így hát járási székhelyre, Dunvecsére mentünk, és négy évig ott él tünk. Az utolsó évben kul túrház igzgtói feldtit is elláttm. Világ életemben urbánus ember voltm, s bár flusi élettől nem féltem, 1968 bn, mikor ngylányunk nk iskolát kellett válszt ni, Kecskemétre költöztünk. Döntésünkben segített z tény is, hogy pósoméknál fölszbdult egy házrész, zz volt hov költöznünk. Itt is kisebb vitávl kezdő dött munkhelyválsztás, mert én tnítni szerettem voln, végül mégis városi tnácsnál kptm állást tnulmányi felügyelőként. Egy igzán kitűnő gárdá b kerültem, megtisztelte tésnek éreztem ott dolgozni. Három és fél év múlv megüresedett Kecskemét 1. Számú Áltlános Iskol igzgtói helye. Az állást följánlották és én ngyon megijedtem. 32 éves voltm mindössze, és város legn gyobb iskoláj: nyolcvnfős tntestület, illetve 1200 gye rek várt ott rám. A kihívás óriási volt, de ngyszerű, se gítő kollegák vettek körül. Apámhoz kpcsolódón ő Bján korszerű nyelvi lbo rtóriumot épített ki én is igyekeztem z okttáshoz lehető legjobb feltételeket biztosítni. Az ország há rom intézményének egyike ként z orosz nyelv mellett bevezettük második ide gen nyelv tnítását, és nyolc ngolszkos tnárrl már 1971 től ngol nyelvi szkosított tntervű osztá lyokt indítottunk. eggyő ződésem, hogy tnításbn legngyobb ember z első osztályosok tnítój. Ezért vezettem be z iskolábn z úgynevezett kisfelmenőt, mi zt jelentette, hogy z első másodikt és követke ző két évet mindig ugynz tnított. Élő kpcsolto kt lkítottunk ki erdélyi, nglii, svéd, frnci és meriki iskolákkl. Gim náziumi továbbtnulási rányunk mindig 80% kö rüli volt. Az iskol fejlődésé hez ngybn hozzájárult z is, hogy 1987 ben Tnító képző Főiskol gykorló in tézménye lettünk. Komoly hrc előzte meg cstlko zást, de mindent megtettem zért, hogy megvlósuljon. Ngyon fájt, hogy 1995 bn fel kellett állnom, címzetes iskoligzgtóként korkedvezményes nyugállo mányb kerültem. Annk ellenére, hogy nygilg jól jártm, mindez mi n pig megemészthetetlen szá momr. Közokttási szk értő lettem, rákerültem z országos szkértői listár. Kinevezett főtnácsosi mun kkörben rövid ideig Kecs kemét egyei Jogú Város újonnn lkult Pedgógii Ellenőrzési és Szkmi Cso portját vezettem, mjd igent mondtm z érsekcsnádi polgármester csábításánk, és egy cikluson át z ottni iskol igzgtój voltm. Jó visszgondolni ezekre z évekre, például millenniu mi emlékmű elkészítésére, de Probstner János segítsé gével ekkor állítottuk fel Tnítók flát is, és z áltlános iskoli megyei népdléneklési versenyek helyszíne lettünk ót ismét Kecskemé ten élek, bár úgy trtom, el se mentem innét. Ngyon szeretem várost. Itt lehet sétálni, lehet nézelődni, le het merengeni. Korábbn rongyosr beszélt számml Bját trtottm z «igzi Unokáivl Dunán nk», de most már látom: Kecskemét npjinkbn sokkl mgsbb színvon lon tudj kiszolgálni z itt élőket. Gyermekeim büszkesége im. Két rgyogó lányom vn, egyikük sikeres fül orr gégész, udiológus szkor vos, férje szülész nőgyó gyász főorvos, és két strmm fiúunokávl örvendeztettek meg. ásik lányom tovább viszi z pi fonlt, ő m gyr ngol szkos tnár, évekig GAF on is tní tott. Ott is vn két unokám, egy fiú és egy kislány. Az idő persze szld, négyük közül már hármn egyetemisták, legkisebb pedig épp ezek ben npokbn érettségi zik. Vejem szemész osztály vezető főorvos, lányom z ő htásár jelenleg egy opti ki szlont vezet. Szóvl jól körül vgyok bástyázv, h egészségügyi gondom dódn, nem kell messzire mennem. Soh nem voltm könnyű ember. De egy biztos, hogy csk és kizárólgosn szkm vezérelt. És még egy dolgot biztosn tudok: tud tosn sosem ártottm senki nek. Hrmincéves igzgtói működésem során egyetlen egy fegyelmit nem dtm, sőt még gyereket sem buk tttm. H még egyszer kel lene kezdenem, ugynezt hivtást válsztnám! Édespjávl Kss főterén 9

10 ÖTVENESEK KÖSZÖNTÉSE olnár Sándor Józsefné igzgtásszervező olnár Sándor Józsefné éves olnár Sándor Józsefné igzgtásszervező, Kecskeméti Közterület felügyelet korábbi veze tője. Kecskeméten szüle tett május 9 én. Értelmiségi csládból szár mzik. Édespj z Alföldi Cipőgyár termelési igzg tój, édesnyj ugynott, később kecskeméti kór házbn dolgozott mint könyvelő. Tnulmányit Leninvárosi Áltlános Isko lábn kezdte, mjd Kto n József Gimnáziumbn folyttt. Ezt követően Budpesti Állmigzgtási Főiskol (npjinkbn Cor vinus Egyetem) nppli t goztár nyert fölvételt, hol 1987 ben igzgtás szervezői diplomát szerzett. Főiskoli évei közben cs ládot lpított bn kötött házsságot olnár Sándor Józseffel, és 1986 bn megszületett első, 1988 bn pedig második gyermekük. ár két szü lés között is munkáb állt Hetényegyházi Önkor mányzti Kirendeltség igzgtási elődój volt, míg 1991 től kirendeltség vezetője lett. Ngyon jó vi szony lkult ki köztem és z ott élőkkel, bel és külterületeken egyránt. indig kerestem z egyénre szbott, lehető legjobb meg oldásokt. Tlán ennek is köszönhető, hogy 1998 őszén z SZP támogtásávl hetényiek egyéni képvise lőjükké válsztottk. olnár Sándor Józsefné október 18 tól lett Kecskemét közgyűlésének képviselője. Néhány héttel később Szociális, cslád védelmi, fogllkozttási és ifjúságpolitiki bizottság elnöki feldtivl is meg bízták. A törvényi előírások mitt munkhelyváltásr kényszerült, képviselői munkáj mellett Szociális Szolgálttó Központ mun káját irányított ben szkított z ktív politizálássl. Az embere ket krtm továbbr is szolgálni, de nem politikus ként. is közigzgtást trtom z igzi hivtásom nk. A Kecskeméti Közte rület felügyeletnél helyez kedett el, mint csoportveze tő, mjd mint osztályvezető dolgozott, szervezet rész ben önálló válás után pe dig szkmi intézmény vezető helyettese lett. A egyei Jogú Városok Köz terület felügyeleteinek Or szágos Szövetsége munká jábn is részt vett, 2006 bn szervezet elnökévé válsztották meg áp rilisáig közterület felügye letek munkájánk htéko nybbá tétele érdekében év ről évre jvsltokt fogl mztunk meg. A jogszbá lyok előkészítésénél foly mtosn egyeztettünk szktárc vezetőivel, mun kánknk olyn környezetet próbéltunk teremteni, hogy bírságolási tevékenységün ket z emberek elfogdják. unkáj mellett tovább képezte mgát ben szociális sszisztensi má soddiplomát szerzett, míg 2007 ben rendőrtiszti főiskolán bűnmegelőzési szervezői szkon végzett ót is folyttj tnul mányit, így m már befek tetői és pénzügyi tnács dói ismeretekkel is rendel kezik. Tudását közigzg tásbn kívánj kmtoz ttni. A rászorulókkl vló közvetlen kpcsolt sem szkdt meg: meglkulá s, zz 2004 ót Kecske méti Jóléti Egyesület elnöke. Krjnyák Ferenc mgyr bjnok birkózó Krjnyák Ferenc 50 éves Krjnyák Ferenc bizton sági őr. Pécsett született május 10 én. Az ál tlános iskolát szülőváro sábn végezte, mjd 1983 bn Kecskeméten, 607. Sz. Gáspár András Ipri Szkmunkásképző Intézet ben tnult tovább. Érettsé gi bizonyítványát 1985 ben Németh László Gimnázi umbn szerezte meg, ké sőbb B Rendőrtiszt helyettes képző Iskoláját is elvégezte és 1991 kö zött B Forrdlmi Ren dőr Ezred tgj volt, míg 1991 től 2003 ig Bács Kiskun egyei Rendőr főkpitányságon szolgált ót Pic és Vásár igzgtóságnál biztonsági őrként dolgozik. Krjnyák Ferenc kiváló cselgáncsozó volt. A mgyr nemzeti vá logtott tgjként 16 éven át számos szép sikert ért el. Így például 1982 ben ber lini Ifjúsági Brátság Ver senyen ezüstérmes, z rn heimi junior Európ bj nokságon bronzérmes lett ben, tízévesen kezd tem cselgáncsozni. Egy b rátom ment le z edzőte rembe, és néhány np múl v hívott, hogy menjek én is. Vele trtottm, és n gyon megtetszett sportág. Ő három év múlv bb hgyt judózást, én zon bn ott rgdtm. 22 évig ktív versenyző voltm, de zt követően is még több mint 20 évig belügyi szer vek versenyein elindultm. Az első öt évben Pécsi Sportiskolábn Benkő Jenő edzővel dolgoztm, mjd mikor szkosztályunk megszűnt, z ország kkori legjobb judo egyesületébe Kecskemétre igzoltm. A legjobbk közé kerültem szinte z egész válogtott itt edzett, és edzőim: Sebők Albert és Vrg András is legjobbk közé trtoztk. ár mgyr válogtottként jöttem hírös városb, de igzán ngy eredményeimet itt értem el. Ifi korosztály bn és juniorként nehéz súlybn háromszoros m gyr bjnok, több lklom ml ezüst és bronzérmes lettem. A mgyr válogtott tgjként 16 éven át több nemzetközi versenyen is sikeresen szerepeltem. A berlini Ifjúsági Brátság Versenyen ezüstérmet, z rnheimi junior Európ bjnokságon bronzérmet szereztem, és korei IBV n, illetve Sn rinó i EB n is hrmdik lettem. Kecskeméti éveimet ktoni szolgáltom megszkított, de versenyzést ezltt is folytttm, csk épp Bu dpesti Honvéd színeiben, illetve később Békéscsbán ben megházsodtm, Jkbszállásról szármzó páromt z iskolpdbn ismertem meg. Egy lányunk született, m is boldogn élünk együtt. Négy évig Forrdlmi Rendőr Ezredben szolgál tm, később Bács Kiskun egyei Rendőr főkpitány ságon dolgoztm. A csel gáncsozás mellett mind végig kitrtottm. A belügyi szervek országos megméret tetésein rendszeresen elin dultm. Kétszeres bjnok, többször második és hr mdik lettem. Immár több mint tíz éve Pic és Vásárigzgtóság munkhelyem. Sjnos, egy re kevésbé bírom terhe lést, fárdékony vgyok, de most is sportolok: heti egy lklomml trdicionális lpokr épülő modern j pán hrcművészeti sportot, z ikidót gykorlom.

11 Bgoly Egészségház, hol középpontbn z ember áll Bármit tesztek, lélekkel tegyétek (Kol. 3,23) SZAKORVOSI RENDELÉSEK Blázs László dr. ortopéd szkorvos ortopédi nyák Erzsébet dr. rdiológus főorvos, ultrhng dignoszt ultrhng Brtos Zsuzsnn dr. bőrgyógyász szkorvos bőrgyógyászt ráz Róbert dr. áltlános sebész, onkológus szkorvos sebészet Bán Gyul dr. gyermeksebész főorvos sebészet, Ngy gdoln dr. fogllkozás egészségügyi szkorvos fogllkozás egészségügy Bense Nór dr. szemész szkorvos szemészet Nszódy Péter dr. belgyógyász, endokrinológus szkorvos endokrinológi, Bert László dr. mnuál és lézerterpeut mnuál és lézerterápi Olsz Kitti dr. bőrgyógyász szkorvos, kozmetológus bőrgyógyászt, Bod Tmás dr. vállsebész és ortopéd szkorvos ortopédi Pécsi Ferenc dr. gyermekorvos gyermek háziorvosi rendelés, tnácsdás Bodonhelyi Zsolt dr. fogllkozás egészségügyi szkorvos fogllkozás egészségügy ultrhng Bord Ferenc dr. dibetológus, belgyógyász főorvos dibetológi belgyógyászt gyermek háziorvosi rendelés, tnácsdás Csendes Ágnes dr. szemész szkfőorvos szemészet Csendes Judit dr. reumtológus szkorvos reumtológi, Cserényi László dr. áltlános sebész, érsebész szkfőorvos sebészet Csőszi Tibor dr. belgyógyász, onkológus, gsztroenterológus szkorvos gsztroenterológi, Dnk Róbert dr. urológus főorvos urológi Domján Zsolt dr. urológus főorvos, ált. sebész szkorvos Pócs Krisztin dr. rdiológus szkorvos, ultrhng dignoszt Pongrácz József dr. gyermekorvos Preiszinger Andre dr. felnőtt háziorvos belgyógyász szkorvos, dibetológus felnőtt háziorvosi rendelés, belgyó, gyászt, dibetológi Prohászkáné Burján Ágnes RHINO LIGHT kezelés Puszti Zoltán dr. szülész nőgyógyász szkorvos nőgyógyászt, Rákász Év dr. bőrgyógyász szkorvos, kozmetológus bőrgyógyászt Seregély Ktlin dr. reumtológus szkfőorvos reumtológi urológi Serényi Péter dr. cytológus szkfőorvos cytológi Dubrvcsik Zsolt dr. gsztroenterológus szkorvos gsztroenterológi bőrgyógyászt, Frgó Ktlin dr. felnőtt háziorvos, belgyógyász szkorvos felnőtt háziorvosi rendelés Somogyi Tihmér dr. gyermekbőrgyógyász szkfőorvos, kozmetológus Huk István dr. fül orr gégész főorvos udológi, fül orr gégészet ultrhng,, Hegedűsné Küű Irén logopédus, Száz Ágnes dr. reumtológus szkorvos reumtológi logopédi Jnositz Gábor dr. ortopéd szkorvos fül orr gégészet ortopédi Szepes Andre dr. fül orr gégész szkorvos, udiológus Juhros Ágot dr. rdiológus főorvos, ultrhng dignoszt fül orr gégészet, ultrhng Sztnó Blázs dr. fül orr gégész szkorvos Kr László dr. onkordiológus szkorvos, ultrhng dignoszt Tímár Sándor dr. krdiológus szkfőorvos krdiológi, ultrhng Tímár Zsuzsnn dr. homeopáti, kupunktúr homeopáti, kupunktúr Krsi Zit dr. bőrgyógyász szkorvos, kozmetológus bőrgyógyászt, Tóth László dr. ideggyógyász szkorvos ideggyógyászt, Kton Viktóri dr. ultrhng dignoszt ultrhng Török Norbert dr. ideggyógyász szkorvos ideggyógyászt Kelemen Edit dr. főorvos, csecsemő és gyermekgyógyász, gyermektüdőgyógyász szkorvos gyermek tüdőgyógyászt, Vjd Kornél dr. áltlános sebész főorvos, proctológus sebészet Komlódi Júli dr. bőr és nemi gyógyász szkorvos, kozmetológus bőrgyógyászt, Vrg Gábor dr. felnőtt háziorvos, belgyógyász szkorvos felnőtt háziorvosi rendelés Kuczk ári dr. ideggyógyász szkorvos ideggyógyászt Venczel László dr. áltlános sebész sebészet Szkál Tibor dr. rdiológus szkorvos, ultrhng dignoszt JELAGYARÁZAT: társdlombiztosítás áltl támogtott rendelés mgánrendelés Források: *Atelier művészeti folyóirt, 2014 *BCE *Benkő István Református Áltlános Iskol és Gimnázium *Frmkognózii Hírek, 2012 *Juhász István: Kecskemét város temetői *Knizs Újság, 2012 *Kton József Könyvtár *Kecskemét JV honlpj *Kecskeméti Lpok, 1939 *Kecskeméti Televízió *Kézművesség népművészet Bács Kiskun megyében *Ki kicsod mgyr sportéletben? *Ki Kicsod Kecskeméten *Kőszegflvi Ferenc: Jeles vásárhelyiek *gyr Életrjzi Lexikon *gyr Építész Kmr *gyr Ktolikus Lexikon *TI *Széki Bálintné árt búcsúbeszéde, 1996 *Who is Who gyrországon *Zoványi Jenő: gyrországi protestáns egyháztörténeti lexikon 11

12 TÁOGATÓINK 12

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa Szim Slom Hírlevél A Szim Slom Progresszív Zsidó Közösség hvont megjelenő kidvány 2009 július-ugusztus / 5769 tmmuz-áv Tis Beáv Idén újbb szokássl gzdgodik Szim Slom: megüljük Tis Beáv gyászünnepét. Sokunknk

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete 3048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/48. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

ÓRAREND ESTI ÉS LEVELZŐ TAGOZAT 2013/2014/1

ÓRAREND ESTI ÉS LEVELZŐ TAGOZAT 2013/2014/1 Ktekétlelkipásztori társ lpképzés () évfolym ÓRREN ESI ÉS LEVELZŐ GOZ 2013/2014/1 eremmgyrázt: - számozott termek első szám z emeletet jelöli - földszinten lévő ngy elődó, uditorium Mximum - első emeleten

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek 165. szám Ára: 680, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXXIV. tv. A Ma gyar Fej lesz té si Bank Rész vény tár sa ság ról szó ló 2001. évi

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XX. évfolyam 1. szám www.domsod.hu A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2010. január Ára: 150.- Ft Új esztendõ új jót hozzon, régi jótól meg ne fosszon, S ha már több jót nem is hozhat, vigye el a régi rosszat.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

Neved:. Elért pontszámod:... / 90 pont

Neved:. Elért pontszámod:... / 90 pont Országos Történelem Tntárgyi Verseny 7-8. osztályos tnulók számár Nyugt-mgyrországi Egyetem Regionális Pegógii Szolgálttó és Kuttó Központ 2012/2013 Neve:. Iskolá: Elért pontszámo:... / 90 pont 1. Egészíts

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 1113-1368. OLDAL 2007. március 22. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16. Tárgy: kutatási jelentés

Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16. Tárgy: kutatási jelentés Lbirint Krszt- és Brlngkuttó Sport Egyesület Aplányi - brlngbn A bányászti tevékenység mitt veszélyeztetett brlng állpotát 2013- bn is figyelemmel kísértük. Rongálódást brlng állgábn nem tpsztltunk. Vizsgáltink

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI:

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI: www.sithonia-sarti.hu www.sartimania.hu Sarti Sarti ófalu Sarti Beach Sarti a Halkidiki-félsziget kö zép sõ, Sithónia-nyúlványának ke le ti partján fek szik. Ne vét már az ókor ban is lé te zõ te le pü

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben