Az Irodai asszisztens alap szakképesítés és a hozzá kapcsolódó egyéb szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek értékelı elemzése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Irodai asszisztens alap szakképesítés és a hozzá kapcsolódó egyéb szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek értékelı elemzése"

Átírás

1 Az Irodai asszisztens alap szakképesítés és a hozzá kapcsolódó egyéb szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek értékelı elemzése Bertóthyné dr Végvári Erzsébet: A Magyar Tudomány Ünnepe 2014 november 11 Elıadás Az Irodai asszisztens alap szakképesítés és a hozzá kapcsolódó egyéb szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek értékelı elemzése A szakképesítések köre 1 alap szakképesítés: - alap- és kiegészítı modulokból épül fel - általában több munkakör ellátására képesít - 2 rész-szakképesítés: - nem fedi le a szakképesítés összes modulját - legalább egy kevésbé összetett munkakör ellátására képesít 3 elágazásos szakképesítés: %-ban azonos modulokból és kötelezıen választandó szakmodulból áll - több munkakör ellátására képesít 4 ráépüléses szakképesítés: - meghatározott szakképesítéshez hozzáadott kiegészítı modullal együtt alkot egy speciális/magasabb szintő szakképesítést - többnyire önálló, speciális munkakör ellátására készít fel Irodai asszisztens (alap szakképesítés) A 109 sorszámú Irodai asszisztens megnevezéső szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1 AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLİ ADATOK 11 A szakképesítés azonosító száma: Szakképesítés megnevezése: Irodai asszisztens 13 Iskolai rendszerő szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 14 Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: A képzés megkezdésének feltételei: 2 EGYÉB ADATOK

2 211 Iskolai elıképzettség: érettségi végzettség vagy iskolai elıképzettség hiányában 212 Bemeneti kompetenciák: 22 Szakmai elıképzettség: 23 Elıírt gyakorlat: 24 Egészségügyi alkalmassági követelmények: 25 Pályaalkalmassági követelmények 26 Elméleti képzési idı aránya: 40% 27 Gyakorlati képzési idı aránya: 60% 28 Szintvizsga: 29 Az iskolai rendszerő képzésben az összefüggı szakmai gyakorlat idıtartama: 5 évfolyamos képzés esetén a 9 évfolyamot követıen 70 óra, a 10 évfolyamot követıen 105 óra, a 11 évfolyamot követıen 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az elsı szakképzési évfolyamot követıen 160 óra 3 PÁLYATÜKÖR 31 A szakképesítéssel legjellemzıbben betölthetı munkakör(ök), foglalkozás(ok) 311 FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthetı munkakör(ök) 312 Adminisztrációs ügyintézı 313 Alapítványi ügyintézı 314 Bírósági adminisztrátor 315 Bírósági írnok 316 Dokumentációs ügyintézı Általános irodai Hirdetési adminisztrátor 318 adminisztrátor Írnok 319 Mőhelyírnok 3110 Office coordinator 3111 Sajtófigyelı adminisztrátor 3112 Szállodai adminisztrátor 3113 Tanfolyami adminisztrátor 3114 Tanszéki adminisztrátor 3115 Tanulmányi adminisztrátor 3116 Ügyészségi adminisztrátor 3117 Üzemírnok 3118 Beléptetési ügyintézı (munkaügyi) 3119 Emberierıforrás-ügyintézı 3120 Humánerıforrás-ügyintézı 3121 Humánerıgazdálkodási ügyintézı 3122 Humánpolitikai Humánpolitikai ügyintézı adminisztrátor Munkaügyi elıadó 3124 Munkaügyi nyilvántartó 3125 Munkaügyi ügyintézı 3126 Személyiadat nyilvántartó

3 3127 Személyi nyilvántartó 3128 Személyzeti adminisztrátor 3129 Tagnyilvántartó 3130 Tanuló nyilvántartó 3131 Iktatásirányító Irodai szakmai irányító, Irodai ügyvitel-irányító 3133 felügyelı Irodakoordinátor 32 A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: Az Irodai asszisztens gépírás-, szövegszerkesztés- és gyorsírástudás birtokában adminisztratív és dokumentációs feladatokat lát el A szakképesítéssel rendelkezı képes: adatbeviteli feladatot végezni táblázatba, adatbázisba adatokat tölteni fel, frissíteni, korrigálni kimutatásokat, táblázatokat készíteni táblázatkezelı programmal adatbázisokból adatokat lekérdezni, egyszerőbb szőréseket végezni adatokat jeleníteni meg grafikon, diagram segítségével kapcsolattartást szolgáló írásbeli dokumentumokat készíteni dokumentumszerkesztési feladatokat végezni adatokat, információkat kérni, győjteni, továbbítani hagyományos és elektronikus úton közremőködni a szervezet által használt adatok, információk rendszerszerő nyilvántartásában, feldolgozásában iratokat és dokumentumokat kezelni ügyvitel-technikai, irodai kommunikációs eszközöket használni gyorsírással rögzített üzeneteket átvenni és továbbítani gyorsírással rögzített információkból feljegyzést, emlékeztetıt, kivonatos jegyzıkönyvet készíteni kapcsolatot tartani a szervezet egységeivel, munkatársakkal, ügyfelekkel, továbbá a szervezet külsı partnereivel gazdálkodási alapfeladatokhoz kapcsolódóan levelezést folytatni jelentéseket kimutatásokat, beszámolókat stb készíteni irányítással elkészíteni a programok, rendezvények, tanácskozások szervezéséhez szükséges dokumentumokat, háttéranyagokat ellátni a szervezet irodai-ügyviteli munkaterületén az asszisztensi feladatokat a szervezet mőködtetéséhez, gazdasági tevékenységéhez kapcsolódó nyilvántartásokat vezetni hagyományosan és számítógépes ügyviteli programcsomag alkalmazásával 33 Kapcsolódó szakképesítések 331 A kapcsolódó szakképesítés, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés 332 azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja ir kívüli csak Gép- és gyorsíró, szövegszerkesztı rész-szakképesítés Számítógépes adatrögzítı rész-szakképesítés Idegennyelvő ügyfélkapcsolati szakügyintézı szakképesítés-ráépülés 4 SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK A B 41 A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 42 azonosító száma megnevezése Gépírás és dokumentumkészítés, iratkezelés Munkahelyi kommunikáció Gazdálkodási alapfeladatok

4 Gyorsírás és jegyzıkönyvvezetés Irodai asszisztensi feladatok Foglalkoztatás I (érettségire épülı képzések esetén) Foglalkoztatás II Munkahelyi egészség és biztonság 5 VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK (Irodai asszisztens) 51 A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5 2 pontban elıírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele Az iskolai rendszerő szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint egyenértékőek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével 52A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 521 A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak 522 azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége Gépírás és dokumentumkészítés, gyakorlati iratkezelés Munkahelyi kommunikáció írásbeli, szóbeli Gazdálkodási alapfeladatok szóbeli Gyorsírás és jegyzıkönyvvezetés gyakorlati Irodai asszisztensi feladatok írásbeli, szóbeli Foglalkoztatás I (érettségire épülı írásbeli képzések esetén) Foglalkoztatás II írásbeli Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz elıírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhetı 53 A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 531 Gyakorlati vizsgatevékenység (Irodai asszisztens) A) A vizsgafeladat megnevezése: Hivatalos, üzleti levél, dokumentum szerkesztése és a kapcsolattartás szabályainak alkalmazása A vizsgafeladat ismertetése: A hardvereszközök és az operációs rendszer elıkészítése után egy kb leütés terjedelmő, folyamatosan írott vagy részben felülírt, javított, korrektúrázott nyomtatott formátumú szöveget és megadott adatokat 150 leütés/perc sebességgel begépeli; a dokumentumot megszerkeszti az üzleti, hivatali élet leveleinek vagy egyéb dokumentumok készítésének szokásai szerint és a megadott utasítások alapján; forrásfájlban elıkészített táblázatot vagy adatbázist készít utasítások alapján, valamint felhasználja adatait a dokumentummal összefüggésben; számítógépen elıkészített forrásfájlban megadott kérdésre (szituációra) számítógép alkalmazásával ad választ a dokumentum tartalmával,

5 funkciójával összefüggésben a dokumentumkészítés, az irat- és irodai eszközkezelés, valamint a munkahelyi kommunikáció témakörébıl A vizsgafeladat idıtartama: 120 perc A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20% B) A vizsgafeladat megnevezése: Jegyzıkönyv készítése gyorsírás alkalmazásával A vizsgafeladat ismertetése: A jelölt egy kb 600 szótag terjedelmő szöveget 120 szótag/perc sebességő diktátum után gyorsírással lejegyez, amelybıl szövegszerkesztıvel áttételt készít; az áttett dokumentumot kiegészíti a megadott jegyzıkönyvi adatokkal és forrásfájlban elıkészített leütés terjedelmő szövegrésszel, valamint kb leütés terjedelmő további jegyzıkönyvi hozzászólásokat tartalmazó szöveget legépel; a teljes dokumentumból kb 70%-os mértékő kivonatot készít, nyelvi, nyelvhelyességi szempontból stilizálja és megszerkeszti a jegyzıkönyv készítésének tartalmi és formai szabályai alapján; a jegyzıkönyv tartalmához kapcsolódóan 8-10 utasítás szerint számítógépen további dokumentumot készít, mely lehet táblázatot is magában foglaló kimutatás, feljegyzés, emlékeztetı, jelentés, beszámoló, információs dokumentum stb A vizsgafeladat idıtartama: 150 perc A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20% C) A vizsgafeladat megnevezése: Ügyviteli szoftverkezelés A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó által tanult és alkalmazott dokumentumkezelésre, iktatásra, költségek, határidık, készletek, tárgyi eszközök nyilvántartására, számlázásra, házipénztár kezelésére, ügyfél- és partnerlisták vezetésére stb alkalmas számítógépes ügyviteli szoftver funkcióinak megfelelıen dokumentum vagy nyilvántartás, lista, jegyzék stb készítése, nyomtatvány, bizonylat stb elıállítása a gazdálkodási és az irodai asszisztensi feladatok témakörébıl A vizsgafeladat idıtartama: 30 perc A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10% 532 Központi írásbeli vizsgatevékenység (Irodai asszisztens) A vizsgafeladat megnevezése: Szervezeti dokumentumok készítése önálló fogalmazással A vizsgafeladat ismertetése: A szervezet mőködéséhez, gazdasági, üzleti tevékenységéhez kapcsolódó vagy a vezetı szakmai programjának koordinálását, partnerkapcsolatok ápolását szolgáló külsı vagy belsı irat, kapcsolattartó levél, információs dokumentum, reklám- vagy tájékoztató anyag, körlevél vagy prezentáció készítése önálló fogalmazással a megadott tartalmi szempontok és információk alapján A vizsgafeladat idıtartama: 90 perc A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

6 533 Szóbeli vizsgatevékenység (Irodai asszisztens) A vizsgafeladat megnevezése: Válaszadás a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, elıre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4 Szakmai követelmények fejezetben megadott modulok közül a Gépírás és dokumentumszerkesztés, iratkezelés modul dokumentumkezelésre, a dokumentumok fajtáira, készítésének követelményeire vonatkozó, valamint a Munkahelyi kommunikáció, továbbá a Gazdálkodási alapfeladatok és a Irodai asszisztensi feladatok modulok témaköreit tartalmazzák A vizsgafeladat idıtartama: 30 perc (felkészülési idı 15 perc, válaszadási idı 15 perc) A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25% 54 A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidıpontjaira, a vizsgaidıszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: A szakképesítéssel kapcsolatos elıírások az állami szakképzési és felnıttképzési szerv címő weblapján érhetık el a Szak- és felnıttképzés Vizsgák menüpontjában 55 A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérı szempontjai: 6 ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK A 61 A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék 62 Számítógép 63 Irodai programcsomag 64 Iktatóprogram 65 Hálózat 66 Internet-hozzáférés 67 Nyomtató 68 Szkenner 69 Telefon 610 Fax 611 Fénymásoló 612 Projektor 613 Irodatechnikai eszközök: iratmegsemmisítı, hıkötı, lamináló, spirálozó 614 Irodaszerek 615 Nyomtatványok 616 Bizonylatok 617 Hangrögzítı eszköz 618 Szakkönyvek 619 CD-jogtár

7

8 Irodai asszisztens Rész-szakképesítései I A 79 sorszámú Gép- és gyorsíró, szövegszerkesztı megnevezéső rész-szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 2 AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLİ ADATOK 11 A részszakképesítés azonosító száma: Részszakképesítés megnevezése: Gép- és gyorsíró, szövegszerkesztı 13 Iskolai rendszerő szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 14 Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: EGYÉB ADATOK 21A képzés megkezdésének feltételei: 211 Iskolai elıképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai elıképzettség hiányában 212 Bemeneti kompetenciák: 22 Szakmai elıképzettség: 23 Elıírt gyakorlat: 24 Egészségügyi alkalmassági követelmények: 25 Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek 26 Elméleti képzési idı aránya: 40% 27 Gyakorlati képzési idı aránya: 60% 28 Szintvizsga: 29 Az iskolai rendszerő képzésben az összefüggı szakmai gyakorlat idıtartama: 3 PÁLYATÜKÖR (Gép- és gyorsíró, szövszerk) 31 A rész-szakképesítés legjellemzıbben betölthetı munkakör(ök), foglalkozás(ok) 311 FEOR száma FEOR megnevezése A rész-szakképesítéssel betölthetı munkakör(ök) 312 Gépíróasszisztens 313 Gyorsíró Gépíró, szövegszerkesztı Jegyzıkönyvvezetı gépíró 315 Idegen nyelvi gépíró 316 Számítógépes szövegszerkesztı 317 Archívumkezelı Iratkezelı, irattáros Archívumkezelı (lapkiadói)

9 319 Dokumentációs elıadó Recepciós Ügyfélszolgálati recepciós 32 A rész-szakképesítés munkaterületének rövid leírása: A gép- és gyorsíró, szövegszerkesztı gépírás-, szövegszerkesztés- és gyorsírástudás birtokában adminisztratív és dokumentációs feladatokat lát el A rész-szakképesítéssel rendelkezı képes: - adatbeviteli feladatot végezni - táblázatba, adatbázisba adatokat feltölteni, frissíteni, korrigálni - kimutatásokat, táblázatokat készíteni táblázatkezelı programmal - adatbázisokból adatokat lekérdezni, egyszerőbb szőréseket végezni - adatokat megjeleníteni grafikon, diagram segítségével - kapcsolattartást szolgáló írásbeli dokumentumokat készíteni - dokumentumszerkesztési feladatokat végezni - adatokat, információkat kérni, győjteni, továbbítani hagyományos és elektronikus úton - közremőködni a szervezet által használt adatok, információk rendszerszerő nyilvántartásában, feldolgozásában - iratokat és dokumentumokat kezelni - ügyvitel-technikai, irodai kommunikációs eszközöket használni - gyorsírással rögzített üzeneteket átvenni és továbbítani - gyorsírással rögzített információkból feljegyzést, emlékeztetıt, kivonatos jegyzıkönyvet készíteni 33 Kapcsolódó szakképesítések 331 A kapcsolódó szakképesítés, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés 332 azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja Irodai asszisztens szakképesítés 4 SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK (Gép- és gyorsíró, szövszerk) A B A rész-szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által 41 elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 42 azonosító megnevezése száma Gépírás és dokumentumkészítés, iratkezelés Munkahelyi kommunikáció Gyorsírás és jegyzıkönyvvezetés 5 VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK (Gép- és gyorsíró, szövszerk) 51 A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 52 pontban elıírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele 52A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

10 521 A rész-szakképesítés szakmai követelménymoduljainak (Gép- és gyorsíró, szövszerk) 522 azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége Gépírás és dokumentumkészítés, gyakorlati iratkezelés Munkahelyi kommunikáció írásbeli, szóbeli Gyorsírás és jegyzıkönyvvezetés gyakorlati Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz elıírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhetı 53 A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 531 Gyakorlati vizsgatevékenység (Gép- és gyorsíró, szövszerk) A vizsgafeladat megnevezése: Jegyzıkönyv készítése gyorsírás alkalmazásával A vizsgafeladat ismertetése: A jelölt egy kb 600 szótag terjedelmő szöveget 120 szótag/perc sebességő diktátum után gyorsírással lejegyez, amelybıl szövegszerkesztıvel áttételt készít; az áttett dokumentumot kiegészíti a megadott jegyzıkönyvi adatokkal és forrásfájlban elıkészített leütés terjedelmő szövegrésszel, valamint kb leütés terjedelmő további jegyzıkönyvi hozzászólásokat tartalmazó szöveget legépel; a teljes dokumentumból kb 70%-os mértékő kivonatot készít, nyelvi, nyelvhelyességi szempontból stilizálja és megszerkeszti a jegyzıkönyv készítésének tartalmi és formai szabályai alapján; a jegyzıkönyv tartalmához kapcsolódóan 8-10 utasítás szerint számítógépen további dokumentumot készít, mely lehet táblázatot is magában foglaló kimutatás, feljegyzés, emlékeztetı, jelentés, beszámoló, információs dokumentum stb A vizsgafeladat idıtartama: 150 perc A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 70% 532 Központi írásbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgafeladat idıtartama: A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 533 Szóbeli vizsgatevékenység (Gép- és gyorsíró, szövszerk) A vizsgafeladat megnevezése: Válaszadás a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, elıre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4 Szakmai követelmények fejezetben megadott modulok közül a Gépírás és dokumentumkészítés, iratkezelés modul dokumentumkezelésre, a dokumentumok fajtáira, készítésének követelményeire vonatkozó, valamint a Munkahelyi kommunikáció modul témaköreit tartalmazzák

11 A vizsgafeladat idıtartama: 30 perc (felkészülési idı 15 perc, válaszadási idı 15 perc) A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30% 54 A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidıpontjaira, a vizsgaidıszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: A rész-szakképesítéssel kapcsolatos elıírások az állami szakképzési és felnıttképzési szerv címő weblapján érhetık el a Szak- és felnıttképzés Vizsgák menüpontjában 55 A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérı szempontjai: 6 ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK (Gép- és gyorsíró, szövszerk) A 61 A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék 62 Számítógép 63 Irodai programcsomag 64 Iktatóprogram 65 Hálózat 66 Internet-hozzáférés 67 Nyomtató 68 Szkenner 69 Telefon 610 Fax 611 Fénymásoló 612 Projektor 613 Irodatechnikai eszközök: iratmegsemmisítı, hıkötı, lamináló, spirálozó 614 Irodaszerek 615 Nyomtatványok 616 Bizonylatok 617 Hangrögzítı eszköz 618 Szakkönyvek 619 CD-jogtár 7 EGYEBEK

12 II A 202 sorszámú Számítógépes adatrögzítı megnevezéső rész-szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1 AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLİ ADATOK 11 A rész-szakképesítés azonosító száma: Rész-szakképesítés megnevezése: Számítógépes adatrögzítı 13 Iskolai rendszerő szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 14 Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: A képzés megkezdésének feltételei: 211 Iskolai elıképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai elıképzettség hiányában 2 EGYÉB ADATOK 212 Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhetı az e rendelet 3 számú mellékletében a könnyőipari szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában 22 Szakmai elıképzettség: 23 Elıírt gyakorlat: 24 Egészségügyi alkalmassági követelmények: - 25 Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek 26 Elméleti képzési idı aránya: 40% 27 Gyakorlati képzési idı aránya: 60% 28 Szintvizsga: 29 Az iskolai rendszerő képzésben az összefüggı szakmai gyakorlat idıtartama: 3 PÁLYATÜKÖR 31 A részszakképesítéssel legjellemzıbben betölthetı munkakör(ök), foglalkozás(ok) 311 FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthetı munkakör(ök) 312 Adatrögzítı Adatrögzítı, kódoló Adatrögzítı adminisztrátor 314 Pénzintézeti adatrögzítı 315 Számítógépes adatrögzítı 316 Adminisztrációs ügyintézı Általános irodai Dokumentációs ügyintézı 318 adminisztrátor Írnok

13 32 A rész-szakképesítés munkaterületének rövid leírása: Adminisztratív és dokumentációs feladatokat lát el, számítógépes adatrögzítést végez A rész-szakképesítés rendelkezı képes: kapcsolattartást szolgáló írásbeli dokumentumokat készíteni dokumentumszerkesztési feladatokat végezni adatokat, információkat kérni, győjteni, továbbítani hagyományos és elektronikus úton közremőködni a szervezet által használt adatok, információk rendszerszerő nyilvántartásában, feldolgozásában kimutatásokat, táblázatokat készíteni táblázatkezelı programmal táblázatba, adatbázisba adatokat feltölteni, frissíteni, korrigálni adatbázisokból adatokat lekérdezni, egyszerőbb szőréseket végezni adatokat megjeleníteni grafikon, diagram segítségével iratokat és dokumentumokat kezelni ügyvitel-technikai, irodai kommunikációs eszközöket használni 33 Kapcsolódó szakképesítések 331 A kapcsolódó szakképesítés, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés 332 azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja Irodai asszisztens szakképesítés 4 SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK (Számítógépes adatrögzítı) A B 41 A rész-szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 42 azonosító száma megnevezése Gépírás és dokumentumkészítés, iratkezelés Munkahelyi kommunikáció 5 VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK (Számítógépes adatrögzítı) 51 A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 52 pontban elıírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele 52A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 521 A rész-szakképesítés szakmai követelménymoduljainak (Számítógépes adatrögzítı) 522 azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége Gépírás és dokumentumkészítés, gyakorlati iratkezelés Munkahelyi kommunikáció írásbeli, szóbeli Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz elıírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhetı 53 A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 531 Gyakorlati vizsgatevékenység (Számítógépes adatrögzítı)

14 A vizsgafeladat megnevezése: Hivatalos, üzleti levél, dokumentum szerkesztése és a kapcsolattartás szabályainak alkalmazása A vizsgafeladat ismertetése: A hardvereszközök és az operációs rendszer elıkészítése után egy kb leütés terjedelmő, folyamatosan írott vagy részben felülírt, javított, korrektúrázott, nyomtatott formátumú szöveget és a megadott adatokat 150 leütés/perc sebességgel begépeli; a dokumentumot megszerkeszti az üzleti, hivatali élet leveleinek vagy egyéb dokumentumok készítésének szokásai szerint és a megadott utasítások alapján; forrásfájlban elıkészített táblázatot vagy adatbázist készít utasítások alapján, valamint felhasználja adatait a dokumentummal összefüggésben; számítógépen elıkészített forrásfájlban megadott kérdésre (szituációra) számítógép alkalmazásával ad választ a dokumentum tartalmával, funkciójával összefüggésben a dokumentumkészítés, az irat- és irodai eszközkezelés, valamint a munkahelyi kommunikáció témakörébıl A vizsgafeladat idıtartama: 120 perc A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 100% 532 Központi írásbeli vizsgatevékenység (Számítógépes adatrögzítı) A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgafeladat idıtartama: A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 533 Szóbeli vizsgatevékenység (Számítógépes adatrögzítı) A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgafeladat idıtartama: A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 54 A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidıpontjaira, a vizsgaidıszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: A rész-szakképesítéssel kapcsolatos elıírások az állami szakképzési és felnıttképzési szerv címő weblapján érhetık el a Szak- és felnıttképzés Vizsgák menüpontjában 55 A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérı szempontjai: 6 ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK 61 A A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék

15 62 Számítógép 63 Internet-hozzáférés 64 Nyomtató 65 Szkenner 66 Irodai programcsomag 67 Telefon 68 Fax 69 Fénymásoló 610 Irodatechnikai eszközök: iratmegsemmisítı, hıkötı, lamináló, spirálozó 611 Nyomtatványok 612 Bizonylatok 613 Hangrögzítı eszköz 614 Szakkönyvek 7 EGYEBEK

16 Szakképesítés-ráépülés (Irodai asszisztens alap szakképesítésre) A 98 sorszámú Idegen nyelvő ügyfélkapcsolati szakügyintézı megnevezéső szakképesítésráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1 AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLİ ADATOK 11 A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Idegen nyelvő ügyfélkapcsolati szakügyintézı 13 Iskolai rendszerő szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 14 Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: A képzés megkezdésének feltételei: 211 Iskolai elıképzettség: 2 EGYÉB ADATOK 212 Bemeneti kompetenciák: egy élı idegen nyelvbıl középfokú nyelvtudás (KER B2 szintő nyelvvizsgát igazoló bizonyítvány) 22 Szakmai elıképzettség: Irodai asszisztens szakképesítés 23 Elıírt gyakorlat: 24 Egészségügyi alkalmassági követelmények: 25 Pályaalkalmassági követelmények: 26 Elméleti képzési idı aránya: 30% 27 Gyakorlati képzési idı aránya: 70% 28 Szintvizsga: 29 Az iskolai rendszerő képzésben az összefüggı szakmai gyakorlat idıtartama: 3 PÁLYATÜKÖR 31 A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzıbben betölthetı munkakör(ök), foglalkozás(ok) 311 FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépüléssel betölthetı munkakör(ök) 312 Ügyfél-tájékoztató Ügyfél- (vevı)tájékoztató Vevıszolgálati ügyintézı 314 Call-Center operátor (ügyfél-tájékoztató) Ügyfélszolgálati központ Telefonos ügyfél-szolgálati képviselı 316 tájékoztatója Telefonos ügyintézı 317 Internetes értékesítı Telefonos (multimédiás) Telefonmarketinges 319 értékesítési ügynök Telemarketing értékesítı 3110 Telesales operátor

17 Marketing- és pr-ügyintézı Marketing- és reklámügyintézı 3112 Reklám ügyintézı 32 A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása: Az Idegennyelvő ügyfélkapcsolati szakügyintézı feladata, hogy magyar és idegen nyelvet is használva személyesen, írásban, telefonon vagy elektronikus kommunikációs csatornákon fogadja az ügyfelek megkereséseit Kezelje a felmerült problémákat (reklamációkat), felvilágosítást, tájékoztatást nyújtson az ügyfelek részére, válaszoljon a szervezet termékeivel, szolgáltatásaival vagy eljárásaival kapcsolatos kérdésekre Telefonon vagy elektronikus kommunikációs eszközök segítségével keresse meg a meglévı és a lehetséges ügyfeleket, hogy árukat és szolgáltatásokat ismertessen, reklámozzon, továbbá aktívan vegyen részt a vállalat, intézmény reklám, marketing és PR-tevékenységében A szakképesítés-ráépüléssel rendelkezı képes: fogadni az ügyfeleket személyesen, telefonon vagy on-line és tanácsot adni, segítséget nyújtani termék, szolgáltatás kiválasztásában az ügyfél igényeinek megfelelıen segítséget nyújtani, problémát kezelni, intézi a szervizmegrendeléseket, reklamációs ügyeket adatok, információk számítógépes vagy egyéb rendszerben történı megkeresése vagy rögzítése révén feljegyzéseket készíteni az ügyfélkövetéshez, frissíteni a marketing-adatbázisokat, hogy azok tükrözzék az egyes ügyfelek státusának változásait az ügyfelek és ügyek nyilvántartását szolgáló iratokat, dokumentumokat szakszerően kezelni, tárolni bejelentkezni a Call Center rendszerbe, tájékozódni a rendszerben, áttekinteni a rendszerüzeneteket a Call Centerben végzett munka befejezésekor rendszeradminisztrációt és statisztikát készíteni promóciót, azaz értékesítés-elıkészítést végezni közremőködni marketing-kutatások lebonyolításában részt venni kiadványok, reklámanyagok készítésében részt venni kiállítások, vásárok és egyéb rendezvények szervezésében 33 Kapcsolódó szakképesítések 331 A kapcsolódó szakképesítés, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés (Idegen nyelvő ügyfélkapcsolati szakügyintézı) 332 azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja Irodai asszisztens szakképesítés 4 SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK (Idegen nyelvő ügyfélkapcsolati szakügyintézı) A B 41 A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 42 azonosító száma megnevezése Idegen nyelvő ügyfélkapcsolat Magyar- és idegen nyelvő panaszkezelés Call/Contact Center rendszer használata idegen nyelven Reklám-, marketingtevékenység magyar és idegen nyelven 51 A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 5 VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

18 Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 52 pontban elıírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele 52A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 521 A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak (Idegennyelvő ügyfélkapcsolati szakügyintézı) 522 azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége Idegen nyelvő ügyfélkapcsolat gyakorlati Magyar- és idegen nyelvő gyakorlati panaszkezelés Call/Contact Center rendszer gyakorlati használata idegen nyelven Reklám-, marketingtevékenység magyar és idegen nyelven szóbeli, írásbeli Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz elıírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhetı 53 A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 531 Gyakorlati vizsgatevékenység (Idegennyelvő ügyfélkapcsolati szakügyintézı) A vizsgafeladat megnevezése: Idegen-nyelvi ügyfélszolgálat, marketing-reklám A vizsgafeladat ismertetése: A megadott paraméterek alapján helyzetgyakorlat keretében ügyfél fogadása, kiszolgálása, az ügyfélkiszolgálás adminisztrációjának elkészítése idegen nyelven, és törzsügyfél felé, promóciós céllal kimenı hívás kezdeményezése, lebonyolítása, az ügyféllel történt kapcsolatfelvétel adminisztrációja idegen nyelven A vizsgafeladat idıtartama: 90 perc A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 100 % 532 Központi írásbeli vizsgatevékenység (Idegennyelvő ügyfélkapcsolati szakügyintézı) A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgafeladat idıtartama: A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 533 Szóbeli vizsgatevékenység (Idegennyelvő ügyfélkapcsolati szakügyintézı) A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgafeladat idıtartama: A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:

A 34. sorszámú Személy-és vagyonőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 34. sorszámú Személy-és vagyonőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 34. sorszámú Személy-és vagyonőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 32 861 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl 1 / 32 2010.06.14. 13:28 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2)

Részletesebben

54 346 01 0010 54 02 Iskolatitkár Ügyviteli titkár 2/62

54 346 01 0010 54 02 Iskolatitkár Ügyviteli titkár 2/62 A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

ÁLLAMIGAZGATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK

ÁLLAMIGAZGATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK ÁLLAMIGAZGATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TÁMOP 4.1.3 Adattár Alapú Vezetıi Információs Rendszer (AVIR) Készült az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. megbízásából 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ

Részletesebben

Oktatási Hivatal. 1. A központi írásbeli felvételi vizsgákról

Oktatási Hivatal. 1. A központi írásbeli felvételi vizsgákról Oktatási Hivatal Iktatószám: KF/2570-3/2014. Mellékletek száma: 2 db Tájékoztató szülők és diákok számára a 6 és a 8 évfolyamos gimnáziumok, valamint a 9. évfolyamra történő beiskolázás 2014/2015. tanévi

Részletesebben

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS Felsőoktatási szakképzés megjelölése: Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés Indított szakirányok: Képzési terület: Besorolási szak: Képzési ciklus:

Részletesebben

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELÜLVIZSGÁLÓ ÉS TANÚSÍTÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELÜLVIZSGÁLÓ ÉS TANÚSÍTÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELÜLVIZSGÁLÓ ÉS TANÚSÍTÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI

Részletesebben

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. fejezet Felvételi Szabályzat egységes szerkezetben a 423/2012 (XII.29.) sz. A felsőoktatási felvételi eljárásól szóló Kormányrendelettel (továbbiakban Fe.). A

Részletesebben

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE)

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE) GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE) Jóváhagyta: Dr. Zárda Sarolta a GDF rektora TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ... 7 JELMAGYARÁZAT... 8 A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA... 9 MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZATA...

Részletesebben

A Jó gyakorlat átadásának intézményi szabályai

A Jó gyakorlat átadásának intézményi szabályai TAMOP 3.1.7 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Pályázat azonosító száma: TÁMOP 3.1.7-11/2.-2011-0141 Pályázat címe: Referencia-intézmény kialakítása a SZONEK Bükkösdi

Részletesebben

V I T A I R A T BEVEZETÉS

V I T A I R A T BEVEZETÉS BEVEZETÉS A 2010. tavaszi országgyűlési választások eredménye egyértelmű felhatalmazást adott arra, hogy új értékalapokra helyezzük az oktatási rendszer egészét. Ennélfogva szükségszerű egy új közoktatási

Részletesebben

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015.

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015. Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A Pályázati útmutató 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései...

Részletesebben

ÚT A MINİSÉGI ELLENİRZÉSHEZ: Minıségirányítási jó gyakorlatok a legfıbb ellenırzı intézményeknél

ÚT A MINİSÉGI ELLENİRZÉSHEZ: Minıségirányítási jó gyakorlatok a legfıbb ellenırzı intézményeknél ÚT A MINİSÉGI ELLENİRZÉSHEZ: Minıségirányítási jó gyakorlatok a legfıbb ellenırzı intézményeknél ELİSZÓ Az EUROSAI-ról Az EUROSAI (Legfıbb Ellenırzı Intézmények Európai Szervezete) a Legfıbb Ellenırzı

Részletesebben

A moduláris szakképzési rendszer bevezetésnek tapasztalatai a 9. Építészet szakmacsoportban

A moduláris szakképzési rendszer bevezetésnek tapasztalatai a 9. Építészet szakmacsoportban Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége A moduláris szakképzési rendszer bevezetésnek tapasztalatai a 9. Építészet szakmacsoportban Készítették az ÉVOSZ munkacsoport tagjai: Menyhért Anikó André Lászlóné

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. tanévre 1. A 2014/2015. tanév fontosabb időpontjait, feladatait a 2014/2015

Részletesebben

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Felhasznált jogforrások: Lezárva: 2013. október 11-én A 2012. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

12/2013. (III. 14.) KIM utasítás a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról

12/2013. (III. 14.) KIM utasítás a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról 12/2013. (III. 14.) KIM utasítás a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 3.

Részletesebben

A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Hatályos: A 2013/2014-es tanév I. félévétől TARTALOMJEGYZÉK VÁLTOZÁSOK NYOMON KÖVETÉSE... 16

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2010. december 16. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben

INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő

INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei

Részletesebben

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2009 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 1. Sorozatszerkesztık: Karlovitz

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 8832 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 61. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erőforrások minisztere 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelete a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást

Részletesebben

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai:

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai: Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. Az intézmény alapadatai 3 1.2. Az intézmény bemutatása 4 2. Az intézmény jövıképe 5 2.1. Óvodakép 5 2.2. Gyermekkép 6 3. Az óvoda nevelési alapelvei és célkitőzései

Részletesebben

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Biztosításközvetítő Kft. (Szolgáltató) egyik elsődleges célja az

Részletesebben

Pénztáros (bolti pénztáros, jegypénztáros) Szakmabemutató információs mappa

Pénztáros (bolti pénztáros, jegypénztáros) Szakmabemutató információs mappa Pénztáros (bolti pénztáros, jegypénztáros) Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: DULKAI KATALIN

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.; adószáma: 15775883-2- 41; MÁK pénzforgalmi számlaszáma: 10032000-00300939-00000017)

Részletesebben

A 2013.3.20. és 2013.4.30. között hatályos szöveg. Tartalomjegyzék I. FEJEZET PÉNZTÁRGÉP, TAXAMÉTER KÖTELEZŐ HASZNÁLATA 1

A 2013.3.20. és 2013.4.30. között hatályos szöveg. Tartalomjegyzék I. FEJEZET PÉNZTÁRGÉP, TAXAMÉTER KÖTELEZŐ HASZNÁLATA 1 OptiJus Opten Kft. I. 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet a pénztárgépek és taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról,

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 20. évi 6. szám 609 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások minisztere 4/20. (I..) EMMI rendelete a két tanítási nyelvû iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

Részletesebben