kapillárisok vizsgálatából szerzett felületfizikai információk széleskörűen alkalmazhatók az anyagvizsgálatban, vékonyrétegek analízisében.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "kapillárisok vizsgálatából szerzett felületfizikai információk széleskörűen alkalmazhatók az anyagvizsgálatban, vékonyrétegek analízisében."

Átírás

1 Fiatal kutatói témák az Atomkiban ÚJ RÉSZECSKÉK KERESÉSE A CERN CMS DETEKTORÁVAL Új részecskék keresése a CERN CMS detektorával (Témavezető: Trócsányi Zoltán, Az új fiatal kutatói alkalmazást az induló LHC gyorsítón esetlegesen keletkező új részecskék keresésére szeretnénk felhasználni. Elméleti jóslatok szerint az LHC által biztosított ütközési energián számos lehetőség nyílik új részecskék keletkezésére. Például előfordulhat, hogy a téridő négynél több dimenziós (a magasabb dimenziók mérete mikroszkópikus, ezért makroszkópikusan nem megfigyelhető). Ekkor a Planck-tömeg, amelyen a gravitáció kvantumosságának hatásai jelentkeznek, a TeV/c 2 tartományba eshet, ezért az LHC-n történő TeV-os nagyságrendű elemirész-ütközésekben mikroszkópikus fekete lyukak keletkezhetnek. Az ilyen fekete lyukak azonnal elpárolognak a detektorban igen jellegzetes részecskespektrumot (a Hawking-sugárzás spektruma) produkálva. Az ilyen végállapotok észlelése a tömegvonzás mikroszkópikus elméletére vethetne új fényt. Elsődleges célkitűzésünk a mikroszkópikus fekete lyukak keresése, de általánosabban, szeretnénk mindenféle új részecske keresésére alkalmas módszerek kidolgozásával is foglalkozni. 2. EGZOTIKUS MAGFIZIKAI ÉS NUKLEÁRIS ASZTROFIZIKAI VIZSGÁLATOK Egzotikus magfizikai vizsgálatok (Témavezető: Dombrádi Zsolt, Az atommagok szerkezetéről alkotott jelenlegi tudásunk javát a (neutronszám, protonszám)=(z,n) sík igen kis foltján kis energia átadásával járó gerjesztésekkel szereztük meg. Az utóbbi évtizedben a radioaktív ionnyalábok megteremtették a lehetőséget arra, hogy ezen túllépjünk. Az eredmények azt mutatják, hogy a kísérleti adatok értelmezésekor alkalmazott elméleti extrapolációk kudarcot vallanak, és ennek mély oka van. A téma célja általánosságban az egzotikus atommagok szerkezetének minél jobb megismerése a (Z,N) sík egy-egy eddig ismeretlen tartományában Európa vezető laboratóriumaiban (CERN, GSI, Ganil) végzett kísérletekkel. A detektorrendszerek szempontjából is komoly követelményeket támaszt ez a kutatás. A téma lehetőséget ad olyan új technikai megoldások kidolgozására, amelyeket elektronikai eszközök fejlesztésében és gyártásában is fel lehet használni. Az adatok feldolgozásában pedig olyan elektronikai és számítástechnikai újdonságok létrehozását serkentjük, amikkel szintén hozzájárulhatunk az ország versenyképességének növeléséhez. Az asztrofizikai p-folyamat kísérleti vizsgálata (Témavezető: Gyürky György, A természetben található nehéz, protongazdag izotópok szintéziséért az úgynevezett asztrofizikai p-folyamat a felelős. A nagytömegű csillagokban, főként szupernóva robbanás során lejátszódó folyamat részleteiben még kevéssé ismert, az elmélet nem tudja kellő pontossággal visszaadni a természetben tapasztalt izotópgyakoriságokat. A probléma egyik

2 oka a modellekben használt magfizikai bemenő paraméterek nem megfelelő volta lehet. A p- folyamat reakcióhálózatokban nagyszámú reakció hatáskeresztmetszetének ismerete szükséges, ám csak igen kevés kísérleti adat áll rendelkezésre. Az Európai Unió által támogatott kutatási témában főként proton és alfa-befogási reakciók, valamint alfa-rugalmas szórási reakciók hatáskeresztmetszetének mérése a feladat, hozzájárulva a p-folyamat modellek pontosabbá tételéhez. A témát az Európai Unió kiemelt ERC pályázata támogatja. 3. IONOK IRÁNYÍTÁSA SZIGETELŐ KAPILLÁRISOKKAL; ION FELÜLET KÖLCSÖNHATÁSOK EGYEDI ÉS NANOKAPILLÁRISOKBAN Ionok irányítása szigetelő kapillárisokkal; ion-felület kölcsönhatások nanokapillárisokban (Témavezető: Juhász Zoltán, A kutatási téma szigetelő nanokapillárisok kötegeiben létrejövő ion felület kölcsönhatások vizsgálata. A nemrég felfedezett ionterelés jelensége igen élénk érdeklődést váltott ki, és vizsgálatát az Atomkiban is elkezdtük. A szigetelő nanokapillárisok képesek arra, hogy néhány kev energiájú ionokat jelentősen eltérítsenek. Ezt egy önszervező felületi feltöltődés okozza, melynek megértése az egyik kitűzött célunk. Ez kísérleti és elméleti munkát egyaránt igényel. A másik célkitűzés alkalmazás jellegű: ezekkel a kapillárisokkal lassú ionokat szeretnénk irányítani, fókuszálni. Egy ilyen fókuszáló elem megvalósíthatóságának elemzése is kutatási cél. Az alapfolyamatok megértéséhez szükség van ion-molekula ütközések során létrejövő jelenségek kiterjedt, gáz-fázisban történő vizsgálatára is. A téma több nemzetközi együttműködéshez (pl. FP6 - ITS LEIF, kapcsolódik. Töltött részecskék szilárdtest felületek kölcsönhatásainak vizsgálata egyedi kapillárisok esetében (Témavezető: Tőkési Károly, A kapillárisokban a töltött részecskék terelési mechanizmusa még nem teljesen tisztázott. Az eddigi eredmények alapján valószínűsíthető, hogy a kapillárisban egy önszerveződő folyamat során dinamikusan változó elektromos tér keletkezik, mely alkalmas arra, hogy a töltött részecskéket átvezesse a kapillárison keresztül. A jelenség megismeréséhez szükséges elméleti számításokkal kapcsolatban több éves nemzetközi együttműködés áll fenn az Atomki Elektronspektroszkópiai csoportja és a Technische Universität Wien (TU Wien) Elméleti Fizikai Intézete között. Az elmúlt évben sor került közös kísérletek elvégzésére is a TU Wien Általános Fizikai Intézetének munkatársaival. Ezen munkákból számos közös publikáció született neves nemzetközi folyóiratokban. A kísérletekhez szükséges minták az Atomkiban készültek. Továbbá ugyanebben a csoportban rendelkezésre áll az ESA-31 elektronspektrométer, amelynek segítségével egyrészt a kapillárisokkal kapcsolatos vizsgálatok jelentősen kiterjeszthetők, másrészt a kapillárisokban lezajló jelenségek vizsgálata szorosan kapcsolódik a csoport által folytatott felületkutatási tevékenységekhez. A nemzetközi együttműködések (TU Wien, Western Michigan University) bővülni fognak a közelmúltban végzett kísérletek alapján. A kapillárisok egyik alkalmazási lehetősége az ionterelés jelenségén alapul, amely mind orvosi, mind optikai alkalmazásokban igen fontos szerepet játszhat. Sokkal egyszerűbben, hatékonyabban és olcsóbban lehetne ion-optikai (pl. fókuszáló) elemeket előállítani. A

3 kapillárisok vizsgálatából szerzett felületfizikai információk széleskörűen alkalmazhatók az anyagvizsgálatban, vékonyrétegek analízisében. 4. NEHÉZIONPLAZMÁK ÉS -NYALÁBOK ELŐÁLLÍTÁSA, VIZSGÁLATA, IONNYALÁBOK ANALITIKAI, MOLEKULAFIZIKAI ÉS ANYAGMÓDOSÍTÓ ALKALMAZÁSAI Nehézionplazmák és -nyalábok előállítása, vizsgálata, alkalmazása (Témavezető: Biri Sándor, Az Atomki elektron-ciklotronrezonanciás (ECR) ionforrása ( egy Magyarországon egyedülálló nagyberendezés, mellyel változatos összetételű és ionizáltsági fokú plazmák és ionnyalábok állíthatók elő. Az ionforrás mellett számos atom- és plazmafizikai vizsgálat folyik, pl. plazmadiagnosztika, röntgenspektroszkópia, ion felület és ion vékonyréteg kölcsönhatások. Egyik legújabb és legígéretesebb kutatásunk keretében különböző, alap és módosított fullerén (C60) plazmákat és nyalábokat vizsgálunk, fullerénekre alapozott új anyagok (pl. fullerénbe zárt idegen atomok) előállításán dolgozunk. Orvosi műtéteknél alkalmazott fém implantátumokat vonunk be vékony C60-réteggel és azt vizsgáljuk, segíti-e ez a speciális közbenső szénréteg az élő és élettelen anyag szintézisét. A potenciális pályázónak (1) meg kell tanulnia a teljes ECRberendezés önálló üzemeltetését, (2) rész kell vennie az ECR Laboratóriumban zajló kutatások (elsősorban a fenti, fullerénekre alapozott témák) megtervezésében, végrehajtásában, az eredmények analizálásában, publikálásában és végül (3) fokozottan figyelnie kell a kutatási eredmények bármilyen szintű lehetséges felhasználására elsősorban az ipari és orvosi alkalmazások területén. Protonnyalábos mikromegmunkálás / Nagy oldalarányú mikrostruktúrák létrehozása protonnyalábbal (Témavezető: Rajta István, A pásztázó nukleáris mikroszonda egyik legdinamikusabban fejlődő alkalmazási területe a protonnyalábos mikromegmunkálás. A módszer direkt írásos jellegéből adódóan lehetőség van szinte tetszőleges alakzat gyors besugárzásra, pl. prototípusok illetve litográfiai maszkok készítésre. A jelenleg kutatások folynak a mikrofluidikai eszközök (mikroszelepek, mikroturbinák) és kémiai mikroreaktorok létrehozása, illetve mikrooptikai eszközök kialakítása területén, de újszerű sejtbiológiai-orvosdiagnosztikai kísérletek is folyamatban vannak. A megmunkált anyagok igen sokfélék lehetnek, pl. szilícium, a legkülönbözőbb polimerek vagy üvegek. A pályázó feladata az alapkutatási jellegű kutatásokba való bekapcsolódás, és egyes részterületek művelése egyre nagyobb önállósággal. Továbbá folyamatban van egy termék kifejlesztése is, amelyet az Atomki és a DEOEC együttműködésében fejlesztünk, és reményeink szerint hamarosan szabadalom közeli állapotban lesz. Ionbombázással kiváltott folyamatok biológiai szempontból fontos kis molekulákban: széttöredezés, ionizáció (Témavezető: Sulik Béla, A sugárkárosodási effektusok molekuláris szinten való megértésében az ion molekula ütközések vizsgálata központi szerepet játszik. E téma keretében elsődleges és másodlagos ütközési folyamatokat vizsgálata a cél, főként a fékeződés végének megfelelő ionenergiákon

4 (az ún. Bragg csúcs alacsony energiájú oldalán), ahol meglepően nagy a biológiai szempontból fontos molekulák (víztől a DNS-ig) fragmentációjának valószínűsége. Ennek mechanizmusait keressük. Ilyen lehet az ionizált molekulák un. Coulomb-robbanásának és a direkt mag mag ütközéseknek az összjátéka, vagy gyors elektronok keltése ion molekula ütközésekben az ún. Fermi-gyorsítás mechanizmusával. A sugárkárosodási kutatásokban ion felület kölcsönhatásokat is célszerű vizsgálni (pl. felületekhez kötött molekulákon), részben a szigetelő nanokapillárisok kutatásához kötődve. A téma több nemzetközi együttműködéshez (pl. FP6 - ITS LEIF, kapcsolódik. Korszerű ionnyaláb-analitikai eljárások kidolgozása és alkalmazása a kulturális örökség és a környezet állapotára irányuló vizsgálatokban (Témavezető: Uzonyi Imre, Az ionnyaláb-analitikai módszerek (protongerjesztéses röntgen-, ill. gamma-emisszió (PIXE, PIGE), Rutherford-visszaszórásos (RBS) spektrometria, elasztikus előreszórás (ERDA), pásztázó transzmissziós mikrotomográfia (STIM) stb.) napjaink korszerű, roncsolásmentes elemanalitikai eljárásai közé tartoznak. Pásztázó nukleáris mikroszondával fókuszált ionnyalábokra alapozva lehetővé teszik akár mikroszkopikus méretű minták nagyérzékenységű (1-100 µg/g) elemzését is, tipikusan 1 µm 2 síkbeli és nm mélységi felbontással. Olyan stratégiailag kiemelt ágazatokhoz kapcsolódó kutatásokban alkalmazzák őket, mint pl. az anyagtudomány, orvosbiológia, geológia, környezetvédelem, ipar, és világszerte kiemelten szerepel az archaeometriai vizsgálatokban is. Napjainkban az ionnyaláb-analitika témakörében folyó kutatások a módszerek tulajdonságainak (rendszámtartomány, pontosság, érzékenység, laterális és mélységi feloldás stb.) javítására, illetve alkalmazási területük kiszélesítésére irányulnak. A pályázó lehetséges feladatai közé a STIM mikrotomográfia meghonosítása, vagy pl. a PIXE+RBS+PIGE kombinált elemanalitikai eljárás kidolgozása tartozik. Ezen túlmenően bekapcsolódik az EU FP7 programja által támogatott nemzetközi és hazai együttműködésekbe. 5. ELEKTROMOS TÖLTÉSTRANSZPORT CSATOLT SZUPRAVEZETŐ NANORÉTEGEKBEN ÉS MÁGNESES PEROVSZKITEKBEN Elektromos töltéstranszport csatolt szupravezető nanorétegekben és mágneses perovszkitekben (Témavezető: Mészáros Sándor, 1) A mesterségesen előállított csatolt szupravezető rétegek között fellépő kölcsönhatások tanulmányozása hozzásegít bennünket a magas átmeneti hőmérsékletű szupravezetőkben, elsősorban a jól definiált rétegszerkezettel rendelkező kuprátokban lejátszódó jelenségek megértéséhez, ugyanis az itt előforduló rézoxid síkok valójában (szub)nanométeres vastagságú filmek. Az elektromos töltés transzportja az egyik legérzékenyebb, s ugyanakkor kísérletileg könnyen hozzáférhető indikátora a szupravezető mechanizmus sajátosságainak. A pályázó feladatai ezen a területen a következők lesznek: a) Megfelelő minőségű, néhány nanométeres vastagságú szupravezető rétegszerkezetek előállítása porlasztással és elektronsugaras párologtatóval b) A rétegszerkezetek minősítése a kémiai összetétel, méretek és szupravezető tulajdonságok szempontjából.

5 c) A réteges szerkezetben fellépő mágneses csatolás tanulmányozása alacsony hőmérsékleteken a vékonyfilmeket leíró Kousterlitz-Thouless fázisátmenet szempontjából 2) A mágneses nanoperovszkit anyagok esetében a feladat az előállított kobalt perovszkitek elektromágneses tulajdonságainak vizsgálata elsősorban a nem kémiai struktúrához kötött spontán fázis-szeparáció (electronic phase separation) kísérleti vizsgálata a mágneses és áramvezetési tulajdonságok kísérleti meghatározása alapján. A fenti perovszkitek ugyanakkor perspektivikusnak ígérkeznek hyperthermiás orvosi alkalmazások szempontjából is. 3) A fiatal kutató további fontos feladata lesz az alacsonyhőmérsékleti (< 1K) kísérleti technika elsajátítása is, mivel a minősítési eljárások és a makroszkópikus szupravezető tulajdonságok meghatározását lényegében csak az alacsonyhőmérsékleti technikára építve lehet elvégezni. Társadalmi, gazdasági hasznosulás szempontjából egyértelműen szükség van alacsony hőmérsékleti méréstechnikában jártas szakemberekre, de a mágneses nanoperovszkitek hyperthermiás célokra való alkalmazása is komoly perspektívát jelent a rákterápia területén. 6. ELEKTRONIKAI, ORVOSI, KÖRNYEZETFIZIKAI ALKALMAZÁSOK FPGA-alapú rendszerek részleges újrakonfigurálása (Témavezető: Molnár József, Az FPGA-k (Field Programmable Gate Arrays, menet közben programozható logikai áramkörök) statikusan tárolt konfigurációs adatainak egy része (pl. néhány logikai kapu igazságtáblái, memóriaelemek tartalma stb.) működés közben megváltoztatható. Ezzel az egység működési módja is változhat, miközben az FPGA többi része megszakítás nélkül üzemel. A módosított rész újraprogramozását végezheti az érintetlen rész, s így önmódosító áramköröket tudunk létrehozni. A fiatal kutató az ilyen önmódosító áramkörök alkalmazási területeit vizsgálja meg, és konkrét megoldásokat készít el. A lehetséges alkalmazási területek: digitális jelfeldolgozás, szoftveres algoritmusok hardveres gyorsítása, csomagkapcsolt hálózatok, szoftveresen definiált rádió (SDR) készítése, hardvererőforrással való takarékosság, önmódosító és adaptív rendszerek. Szilícium fotoelektron-sokszorozón alapuló detektormodul fejlesztése a nukleáris medicina számára (Témavezető: Molnár József, A hagyományos fotoelektron-sokszorozó cső (Photo-Multiplier Tube, PMT) a leggyakrabban használt fénydetektor, amit a nukleáris képalkotó eszközökben használnak (pozitron emissziós tomográf, gamma kamera, SPECT). Ezen a területen néhány éve jelent meg újdonságként a szilícum fotoelektron-sokszorozó (sipm). Ez egy olyan szilícium alapú félvezető eszköz, mely megpróbálja egyesíteni a PMT-k nagy erősítését és a félvezető olyan előnyös tulajdonságait, mint a kisebb előfeszítő feszültség, kisebb méret. A hagyományos PMT-nek egy igen hátrányos tulajdonsága az, hogy érzékenyek a mágneses térre. Ezzel szemben a sipm érzéketlen a mágneses térre, így lehetővé válik a sipm-ből felépített nukleáris képalkotó eszközök integrálása a nagy szórt mágneses térrel rendelkező MRI-vel. Ez a humán orvosi diagnosztikában és a kisállatokkal végzett kísérletekben új távlatokat nyit.

6 Az ifjú kutató bekapcsolódik a csoportunkban folyó, sipm-en alapuló kisállat pozitron emissziós tomográf detektorának fejlesztésébe. A Tisza és mellékfolyóinak izotóphidrológiai vizsgálata (Témavezető: Svingor Éva, A South-Eastern Europe Transnational Cooperation Programme keretében román, ukrán, szlovák, magyar és szerb kutatók közreműködésével közös kutatási program indul a Tisza és mellékfolyói mentén fellépő vízszennyezések hatásterületének tanulmányozására. A kutatás célja a közös cselekvési program kialakítása. A kutatási program részei: Szennyeződésterjedés vizsgálata. Ezen belül: a) Felszíni és felszín alatti vizek kapcsolata. A különböző eredetű vizek keveredésének meghatározására a vízmolekula stabil ( 18 O, 2 H) izotópjai, illetve a hidrogén radioaktív izotópja, a trícium (T vagy 3 H) egyedülálló lehetőséget kínál, míg a szennyezők eredetéről a vízben oldott vagy az üledékben található szulfát, nitrát, ammónium, illetve karbonát stabil S, N, C izotóparányai hordoznak információt. b) A szóban forgó folyók longitudinális diszperzióinak meghatározása Üledék-felhalmozódás vizsgálata árterekben a légköri nukleáris fegyverkísérletekből és a csernobili balesetből származó cézium, illetve a 14 C bombacsúcs alapján. Az ártér feltöltődésének üteme szabja meg a gátépítések, az árterek kotrásának szükségességét, ezért pontos ismeretének milliárd forintban mérhető haszna van. Számítunk a fiatal kutató aktív részvételére a vizsgálatokban, az alkalmazott módszerek továbbfejlesztésében, az eredmények feldolgozásában és a kutatás kiterjesztésében. 7. LÉGKÖRI AEROSZOL TULAJDONSÁGAINK ÉS HATÁSAINAK VIZSGÁLATA IONNYALÁB-MIKROANALITIKAI MÓDSZEREKKEL Légköri aeroszol tulajdonságaink és hatásainak vizsgálata ionnyaláb-mikroanalitikai módszerekkel. (Témavezető: Kertész Zsófia, A kutatás célja városi aeroszol forrásainak jellemzése és az embert érő aeroszol-terhelés vizsgálata. A munka szervesen kapcsolódik az Intézet Ionnyaláb-alkalmazások Laboratóriumában folyó légköri aeroszol-kutatáshoz. A jelölt feladata új mintavétel-technikák bevezetése beltéri és személyi aeroszol-vizsgálatokhoz, aeroszolminták összetételének meghatározása ionnyaláb-analitikai módszerekkel, aeroszolforrások feltérképezése statisztikai elemzés segítségével, valamint az aeroszol emberi egészségre gyakorolt hatásainak vizsgálata sztochasztikus tüdőmodellel végzett számításokon keresztül.

CÉLOK ÉS FORRÁSOK (2008)

CÉLOK ÉS FORRÁSOK (2008) AZ MTA ATOMMAGKUTATÓ INTÉZETE 4026 Debrecen, Bem tér 18/c (4001 Debrecen, Pf. 51) Tel: 06-52-509200, fax: 06-52-416181 E-mail: director@atomki.hu; honlap: http://www.atomki.hu CÉLOK ÉS FORRÁSOK (2008)

Részletesebben

τ Γ ħ (ahol ħ=6,582 10-16 evs) 2.3. A vizsgálati módszer: Mössbauer-spektroszkópia (Forrás: Buszlai Péter, szakdolgozat) 2.3.1. A Mössbauer-effektus

τ Γ ħ (ahol ħ=6,582 10-16 evs) 2.3. A vizsgálati módszer: Mössbauer-spektroszkópia (Forrás: Buszlai Péter, szakdolgozat) 2.3.1. A Mössbauer-effektus 2.3. A vizsgálati módszer: Mössbauer-spektroszkópia (Forrás: Buszlai Péter, szakdolgozat) 2.3.1. A Mössbauer-effektus A Mössbauer-spektroszkópia igen nagy érzékenységű spektroszkópia módszer. Alapfolyamata

Részletesebben

Részecske- és magfizikai detektorok. Atommag és részecskefizika 9. előadás 2011. május 3.

Részecske- és magfizikai detektorok. Atommag és részecskefizika 9. előadás 2011. május 3. Részecske- és magfizikai detektorok Atommag és részecskefizika 9. előadás 2011. május 3. Detektorok csoportosítása Tematika Gáztöltésű detektorok, ionizációs kamra, proporcionális kamra, GM-cső működése,

Részletesebben

Analitikai szenzorok második rész

Analitikai szenzorok második rész 2010.09.28. Analitikai szenzorok második rész Galbács Gábor A szilícium fizikai tulajdonságai A szenzorok egy igen jelentős része ma a mikrofabrikáció eszközeivel, közvetlenül a mikroelektronikai félvezető

Részletesebben

Nagytöltésű ionok áthaladása nanokapillárisokon

Nagytöltésű ionok áthaladása nanokapillárisokon Nagytöltésű ionok áthaladása nanokapillárisokon Juhász Zoltán 20 éves az Elektron-ciklotronrezonanciás Ionforrás Laboratórium Felfedezés (2002): Lassú ionok képesek áthaladni szigetelő fóliákban kialakított

Részletesebben

OTKA 43585 tematikus pályázat beszámolója. Neutronban gazdag egzotikus könnyű atommagok reakcióinak vizsgálata

OTKA 43585 tematikus pályázat beszámolója. Neutronban gazdag egzotikus könnyű atommagok reakcióinak vizsgálata OTKA 43585 tematikus pályázat beszámolója Neutronban gazdag egzotikus könnyű atommagok reakcióinak vizsgálata 1. A kutatási célok A pályázatban tervezett kutatási célok a neutronban gazdag könnyű atommagok

Részletesebben

NEUTRON-DETEKTOROK VIZSGÁLATA. Mérési útmutató BME NTI 1997

NEUTRON-DETEKTOROK VIZSGÁLATA. Mérési útmutató BME NTI 1997 NEUTRON-DETEKTOROK VIZSGÁLATA Mérési útmutató Gyurkócza Csaba, Balázs László BME NTI 1997 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3. 2. Elméleti összefoglalás 3. 2.1. A neutrondetektoroknál alkalmazható legfontosabb

Részletesebben

Az ATOMKI ESS programja

Az ATOMKI ESS programja Az ATOMKI ESS programja Fenyvesi András Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézet Ciklotron Osztály Az ATOMKI fıbb céljai Debrecen és az ESS segítése a projekt megvalósításában már a legelsı fázistól

Részletesebben

Detektorok. Fodor Zoltán. Wigner fizikai Kutatóközpont. Hungarian Teachers Programme 2015

Detektorok. Fodor Zoltán. Wigner fizikai Kutatóközpont. Hungarian Teachers Programme 2015 Detektorok Fodor Zoltán Wigner fizikai Kutatóközpont Hungarian Teachers Programme 2015 Mi is a kisérleti fizika HTP 2015 Detektorok, Fodor Zoltán 2 A természetben is lejátszodó eseményeket ismételjük meg

Részletesebben

Atommag, atommag átalakulások, radioaktivitás

Atommag, atommag átalakulások, radioaktivitás Atommag, atommag átalakulások, radioaktivitás Az atommag alkotórészei proton: pozitív töltésű részecske, töltése egyenlő az elektron töltésével, csak nem negatív, hanem pozitív: 1,6 10-19 C tömege az elektron

Részletesebben

2011.11.07. Biofizika és orvostechnika alapjai

2011.11.07. Biofizika és orvostechnika alapjai Áttekintés Biofizika és orvostechnika alapjai Magátalakulások közben keletkező sugárzással alkotunk képet Képalkotás 3 A szervek működéséről, azaz a funkcióról nyújt információt Nukleáris képalkotás Szerkesztette:

Részletesebben

Elektrokémia. A nemesfém elemek és egymással képzett vegyületeik

Elektrokémia. A nemesfém elemek és egymással képzett vegyületeik Elektrokémia Redoxireakciók: Minden olyan reakciót, amelyben elektron leadás és elektronfelvétel történik, redoxi reakciónak nevezünk. Az elektronleadás és -felvétel egyidejűleg játszódik le. Oxidálószer

Részletesebben

Nehéz töltött részecskék (pl. α-sugárzás) kölcsönhatása

Nehéz töltött részecskék (pl. α-sugárzás) kölcsönhatása Az ionizáló sugárzások kölcsönhatása anyaggal, nehéz és könnyű töltött részek kölcsönhatása, röntgen és γ-sugárzás kölcsönhatása Az ionizáló sugárzások mérése, gáztöltésű detektorok (ionizációs kamra,

Részletesebben

SZALAY SÁNDOR ÉS A DEBRECENI FIZIKA

SZALAY SÁNDOR ÉS A DEBRECENI FIZIKA Előadás a 37. Középiskolai Fizikatanári Ankéton, Debrecen, 1994 SZALAY SÁNDOR ÉS A DEBRECENI FIZIKA Kovách Ádám MTA Atommagkutató Intézete, Debrecen A fizika által tárgyalt és vizsgált jelenségek körülhatárolására,

Részletesebben

KOCH VALÉRIA GIMNÁZIUM HELYI TANTERV FIZIKA. 7-8. évfolyam. 9-11. évfolyam valamint a. 11-12. évfolyam emelt szintű csoport

KOCH VALÉRIA GIMNÁZIUM HELYI TANTERV FIZIKA. 7-8. évfolyam. 9-11. évfolyam valamint a. 11-12. évfolyam emelt szintű csoport KOCH VALÉRIA GIMNÁZIUM HELYI TANTERV FIZIKA 7-8. évfolyam 9-11. évfolyam valamint a 11-12. évfolyam emelt szintű csoport A tanterv készítésekor a fejlesztett kompetenciákat az oktatási célok közül vastag

Részletesebben

SE Bővített fokozatú sugárvédelmi tanfolyam, 2005 márc. 21-24 IONIZÁLÓ SUGÁRZÁSOK DOZIMETRIÁJA. (Dr. Kanyár Béla, SE Sugárvédelmi Szolgálat)

SE Bővített fokozatú sugárvédelmi tanfolyam, 2005 márc. 21-24 IONIZÁLÓ SUGÁRZÁSOK DOZIMETRIÁJA. (Dr. Kanyár Béla, SE Sugárvédelmi Szolgálat) SE Bővített fokozatú sugárvédelmi tanfolyam, 2005 márc. 21-24 IONIZÁLÓ SUGÁRZÁSOK DOZIMETRIÁJA (Dr. Kanyár Béla, SE Sugárvédelmi Szolgálat) A sugárzások a károsító hatásuk mértékének megítélése szempontjából

Részletesebben

A jövő anyaga: a szilícium. Az atomoktól a csillagokig 2011. február 24.

A jövő anyaga: a szilícium. Az atomoktól a csillagokig 2011. február 24. Az atomoktól a csillagokig 2011. február 24. Pavelka Tibor, Tallián Miklós 2/24/2011 Szilícium: mindennapjaink alapvető anyaga A szilícium-alapú technológiák mindenütt jelen vannak Mikroelektronika Számítástechnika,

Részletesebben

3. RADIOAKTÍV MINTÁK AKTIVITÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA

3. RADIOAKTÍV MINTÁK AKTIVITÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA 3. RADIOAKTÍV MINTÁK AKTIVITÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA 1. Az aktivitásmérés jelentosége Modern világunk mindennapi élete számtalan helyen felhasználja azokat az ismereteket, amelyekhez a fizika az atommagok

Részletesebben

Szerves kémiai analízis TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

Szerves kémiai analízis TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ BSC ANYAGMÉRNÖK SZAK VEGYIPARI TECHNOLÓGIAI SZÁMÁRA KÖTELEZŐ TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET Miskolc, 2016 1 Tartalomjegyzék 1. Tantárgyleírás,

Részletesebben

OKK ORSZÁGOS SUGÁRBIOLÓGIAI ÉS SUGÁREGÉSZSÉGÜGYI KUTATÓ IGAZGATÓSÁG ÁTFOGÓ FOKOZATÚ SUGÁRVÉDELMI ISMERETEKET NYÚJTÓ KÖTELEZŐ TANFOLYAM

OKK ORSZÁGOS SUGÁRBIOLÓGIAI ÉS SUGÁREGÉSZSÉGÜGYI KUTATÓ IGAZGATÓSÁG ÁTFOGÓ FOKOZATÚ SUGÁRVÉDELMI ISMERETEKET NYÚJTÓ KÖTELEZŐ TANFOLYAM OKK ORSZÁGOS SUGÁRBIOLÓGIAI ÉS SUGÁREGÉSZSÉGÜGYI KUTATÓ IGAZGATÓSÁG ÁTFOGÓ FOKOZATÚ SUGÁRVÉDELMI ISMERETEKET NYÚJTÓ KÖTELEZŐ TANFOLYAM A képzés helye: OSSKI, 1221 Budapest, Anna u. 5, (illetve megállapodás

Részletesebben

Választható kutatási témák az Atomkiban 2011-ben nyíló fiatal kutatói állásokhoz

Választható kutatási témák az Atomkiban 2011-ben nyíló fiatal kutatói állásokhoz Választható kutatási témák az Atomkiban 2011-ben nyíló fiatal kutatói állásokhoz 1. Nyalábirányú elektronemisszió vizsgálata atomi ütközésekben Érdeklődni: Sarkadi László Az

Részletesebben

A PC vagyis a személyi számítógép. VI. rész A mikroprocesszort követően a számítógép következő alapvető építőegysége a memória

A PC vagyis a személyi számítógép. VI. rész A mikroprocesszort követően a számítógép következő alapvető építőegysége a memória i smer d meg! A PC vagyis a személyi számítógép VI. rész A mikroprocesszort követően a számítógép következő alapvető építőegysége a memória (lásd a klasszikus architekturájú univerzális számítógép rendszertömbvázlatát

Részletesebben

PET Pozitronemissziós tomográfia

PET Pozitronemissziós tomográfia PET Pozitronemissziós tomográfia Nagy Mária PET 1 Tartalom Bevezetés Miért fontos és hasznos az EP annihiláció? Képalkotás, mint szerkezetvizsgáló módszer A gamma szcintillációs vizsgálatok elve SPECT-módszer

Részletesebben

töltéssel rendelkező vagy semleges részecskék kinetikus energiája és (vagy) impulzusa a kondenzált közegek atomjaival ütközve megváltozhat.

töltéssel rendelkező vagy semleges részecskék kinetikus energiája és (vagy) impulzusa a kondenzált közegek atomjaival ütközve megváltozhat. Néhány szó a neutronról Különböző részecskék, úgymint fotonok, neutronok, elektronok és más, töltéssel rendelkező vagy semleges részecskék kinetikus energiája és (vagy) impulzusa a kondenzált közegek atomjaival

Részletesebben

Elektromágneses hullámok, a fény

Elektromágneses hullámok, a fény Elektromágneses hullámok, a fény Az elektromos töltéssel rendelkező testeknek a töltésük miatt fellépő kölcsönhatását az elektromos és mágneses tér segítségével írhatjuk le. A kölcsönhatás úgy működik,

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 100 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 100 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008100T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 100 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 846052 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 EMBER ÉS TERMÉSZET

Nemzeti alaptanterv 2012 EMBER ÉS TERMÉSZET ALAPELVEK, CÉLOK A műveltségterület középpontjában a természet és az azt megismerni igyekvő ember áll. A természettudományi műveltség a természettel való közvetlen, megértő és szeretetteljes kapcsolaton

Részletesebben

Különböző fényforrások (UV,VIS, IR) működési alapjai, legújabb fejlesztések

Különböző fényforrások (UV,VIS, IR) működési alapjai, legújabb fejlesztések Különböző fényforrások (UV,VIS, IR) működési alapjai, legújabb fejlesztések Sugárzás kölcsönhatása az anyaggal Készítette: Fehértói Judit (Z0S8CG) Fábián Balázs (IT23JG) Budapest, 2014.04.15. 1 Bevezetés:

Részletesebben

GÁZTÖLTÉSŰ RÉSZECSKEDETEKTOROK ÉPÍTÉSE CONSTRUCTION OF GASEOUS PARTICLE DETECTORS

GÁZTÖLTÉSŰ RÉSZECSKEDETEKTOROK ÉPÍTÉSE CONSTRUCTION OF GASEOUS PARTICLE DETECTORS GÁZTÖLTÉSŰ RÉSZECSKEDETEKTOROK ÉPÍTÉSE CONSTRUCTION OF GASEOUS PARTICLE DETECTORS Bagoly Zsolt 1, Barnaföldi Gergely Gábor 2, Bencédi Gyula 2, Bencze György 2 Dénes Ervin 2, Fodor Zoltán 2, Hamar Gergő

Részletesebben

RADIOAKTÍV GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK. Radiopharmaceutica

RADIOAKTÍV GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK. Radiopharmaceutica Radioaktív gyógyszerkészítmények Ph.Hg.VIII. Ph.Eur. 8.0. -1 01/2014:0125 RADIOAKTÍV GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK Radiopharmaceutica DEFINÍCIÓ Radioaktív gyógyszerkészítménynek vagy radiogyógyszereknek nevezünk

Részletesebben

Milyen eszközökkel figyelhetők meg a világ legkisebb alkotórészei?

Milyen eszközökkel figyelhetők meg a világ legkisebb alkotórészei? Milyen eszközökkel figyelhetők meg a világ legkisebb alkotórészei? Veres Gábor ELTE Fizikai Intézet Atomfizikai Tanszék e-mail: vg@ludens.elte.hu Az atomoktól a csillagokig előadássorozat nem csak középiskolásoknak

Részletesebben

II. A 2011-ben elért kiemelkedő kutatási és más jellegű eredmények II. a) Kiemelkedő kutatási és más jellegű eredmények

II. A 2011-ben elért kiemelkedő kutatási és más jellegű eredmények II. a) Kiemelkedő kutatási és más jellegű eredmények ATOMMAGKUTATÓ INTÉZET 4026 Debrecen, Bem tér 18/c, 4001 Debrecen, Pf. 51. Telefon: 06-52-509200, Fax: 06-52-416181 E-mail: director@atomki.hu, honlap: http://www.atomki.hu I. A kutatóhely fő feladatai

Részletesebben

1. Atomspektroszkópia

1. Atomspektroszkópia 1. Atomspektroszkópia 1.1. Bevezetés Az atomspektroszkópia az optikai spektroszkópiai módszerek csoportjába tartozó olyan analitikai eljárás, mellyel az anyagok elemi összetételét határozhatjuk meg. Az

Részletesebben

KOVÁCS ENDRe, PARIpÁS BÉLA, FIZIkA II.

KOVÁCS ENDRe, PARIpÁS BÉLA, FIZIkA II. KOVÁCS ENDRe, PARIpÁS BÉLA, FIZIkA II. 4 ELeKTROMOSSÁG, MÁGNeSeSSÉG IV. MÁGNeSeSSÉG AZ ANYAGbAN 1. AZ alapvető mágneses mennyiségek A mágneses polarizáció, a mágnesezettség vektora A nukleonok (proton,

Részletesebben

Száloptika, endoszkópok

Száloptika, endoszkópok Száloptika, endoszkópok Optikai mikroszkópok a diagnosztikában Elektronmikroszkópia, fluorescens és konfokális mikroszkópia PTE-ÁOK Biofizikai ntézet Czimbalek Lívia 2009.03.16. Száloptika, endoszkópok

Részletesebben

Környezetvédelmi mérések fotoakusztikus FTIR műszerrel

Környezetvédelmi mérések fotoakusztikus FTIR műszerrel Környezetvédelmi mérések fotoakusztikus FTIR műszerrel A légszennyezés mérése nem könnyű méréstechnikai feladat. Az eszközök széles skáláját fejlesztették ki, hagyományosan az emissziómérésre, ezen belül

Részletesebben

Az infravörös spektroszkópia analitikai alkalmazása

Az infravörös spektroszkópia analitikai alkalmazása Az infravörös spektroszkópia analitikai alkalmazása Egy molekula nemcsak haladó mozgást végez, de az atomjai (atomcsoportjai) egymáshoz képest is állandó mozgásban vannak. Tételezzünk fel egy olyan mechanikai

Részletesebben

I. A kutatóhely fő feladatai 2012-ben

I. A kutatóhely fő feladatai 2012-ben ATOMMAGKUTATÓ INTÉZET 4026 Debrecen, Bem tér 18/c, 4001 Debrecen, Pf. 51. Telefon: 06-52-509200, Fax: 06-52-416181 E-mail: director@atomki.mta.hu, honlap: http://www.atomki.mta.hu I. A kutatóhely fő feladatai

Részletesebben

ATOMMAGKUTATÓ INTÉZET

ATOMMAGKUTATÓ INTÉZET ATOMMAGKUTATÓ INTÉZET 4026 Debrecen, Bem tér 18/c, 4001 Debrecen, Pf. 51. Telefon: 06-52-509200, Fax: 06-52-416181 E-mail: director@atomki.hu; honlap: http://www.atomki.hu I. A kutatóhely fő feladatai

Részletesebben

Részecskefizika. Magfizika

Részecskefizika. Magfizika ATOMMAGKUTATÓ INTÉZET 4026 Debrecen, Bem tér 18/c, 4001 Debrecen, Pf. 51. Telefon: 06-52-509200, Fax: 06-52-416181 E-mail: director@atomki.hu; honlap: http://www.atomki.hu I. A kutatóhely fő feladatai

Részletesebben

Új kötőanyagrendszer előállítása ipari hulladékanyag mechanokémiai aktiválásával

Új kötőanyagrendszer előállítása ipari hulladékanyag mechanokémiai aktiválásával Új kötőanyagrendszer előállítása ipari hulladékanyag mechanokémiai aktiválásával Szerző: Hullár Hanna Dóra, Anyagmérnök BSc, IV. évfolyam Témavezető: Balczár Ida Anna, PhD hallgató Munka helyszíne: PE-MK,

Részletesebben

FOTONOK ÉS DETEKTOROK

FOTONOK ÉS DETEKTOROK FOTONOK ÉS DETEKTOROK (Bevezetés a detektorok működésébe, valamint a 3-as mérés spektroszkópia leírása) Marek Tamás 10 4 125 Sb 60 Co Forrás: 119m Sn 10 3 beütésszám 10 2 119m Sn 40 K 10 1 10 0 0 500 1000

Részletesebben

Tevékenység: Olvassa el a fejezetet! Gyűjtse ki és jegyezze meg a ragasztás előnyeit és a hátrányait! VIDEO (A ragasztás ereje)

Tevékenység: Olvassa el a fejezetet! Gyűjtse ki és jegyezze meg a ragasztás előnyeit és a hátrányait! VIDEO (A ragasztás ereje) lvassa el a fejezetet! Gyűjtse ki és jegyezze meg a ragasztás előnyeit és a hátrányait! VIDE (A ragasztás ereje) A ragasztás egyre gyakrabban alkalmazott kötéstechnológia az ipari gyakorlatban. Ennek oka,

Részletesebben

9. Radioaktív sugárzás mérése Geiger-Müller-csővel. Preparátum helyének meghatározása. Aktivitás mérés.

9. Radioaktív sugárzás mérése Geiger-Müller-csővel. Preparátum helyének meghatározása. Aktivitás mérés. 9. Radioaktív sugárzás mérése Geiger-Müller-csővel. Preparátum helyének meghatározása. ktivitás mérés. MÉRÉS CÉLJ: Megismerkedni a radioaktív sugárzás jellemzésére szolgáló mértékegységekkel, és a sugárzás

Részletesebben

Környezetgazdálkodás. 1868-ban gépészmérnöki diplomát szerzett. 2016.04.11. Dr. Horváth Márk. 1901-ben ő lett az első Fizikai Nobel-díj tulajdonosa.

Környezetgazdálkodás. 1868-ban gépészmérnöki diplomát szerzett. 2016.04.11. Dr. Horváth Márk. 1901-ben ő lett az első Fizikai Nobel-díj tulajdonosa. 2016.04.11. Környezetgazdálkodás Dr. Horváth Márk https://nuclearfree.files.wordpress.com/2011/10/radiation-worker_no-background.jpg 1868-ban gépészmérnöki diplomát szerzett. 1901-ben ő lett az első Fizikai

Részletesebben

Diagnosztikai röntgen képalkotás, CT

Diagnosztikai röntgen képalkotás, CT Diagnosztikai röntgen képalkotás, CT ALAPELVEK A röntgenkép a röntgensugárzással átvilágított test árnyéka. A detektor vagy film az áthaladó, azaz nem elnyelt sugarakat érzékeli. A képen az elnyelő tárgyaknak

Részletesebben

Nemlineáris és femtoszekundumos optika Szakmai záróbeszámoló OTKA K 47078

Nemlineáris és femtoszekundumos optika Szakmai záróbeszámoló OTKA K 47078 Nemlineáris és femtoszekundumos optika Szakmai záróbeszámoló OTKA K 47078 Az ultrarövid, 100 fs hosszú fényimpulzusokat előállító lézerek 90-es évek elején, a 10 fs és rövidebb impulzusú lézerek a 90-es

Részletesebben

KOVÁCS ENDRe, PARIpÁS BÉLA, FIZIkA II.

KOVÁCS ENDRe, PARIpÁS BÉLA, FIZIkA II. KOVÁCS ENDRe, PARIpÁS BÉLA, FIZIkA II. 12 A MODERN FIZIKa ELEMEI XII. MAGfIZIkA ÉS RADIOAkTIVITÁS 1. AZ ATOmmAG Rutherford (1911) arra a következtetésre jutott, hogy az atom pozitív töltését hordozó anyag

Részletesebben

Doktori munka. Solymosi József: NUKLEÁRIS KÖRNYEZETELLENŐRZŐ MÉRŐRENDSZEREK. Alkotás leírása

Doktori munka. Solymosi József: NUKLEÁRIS KÖRNYEZETELLENŐRZŐ MÉRŐRENDSZEREK. Alkotás leírása Doktori munka Solymosi József: NUKLEÁRIS KÖRNYEZETELLENŐRZŐ MÉRŐRENDSZEREK Alkotás leírása Budapest, 1990. 2 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS A doktori munka célja az egyéni eredmény bemutatása. Feltétlenül hangsúlyoznom

Részletesebben

RAJZOLATI ÉS MÉLYSÉGI MINTÁZATKIALAKÍTÁS II:

RAJZOLATI ÉS MÉLYSÉGI MINTÁZATKIALAKÍTÁS II: RAJZOLATI ÉS MÉLYSÉGI MINTÁZATKIALAKÍTÁS II: Üveg és PMMA struktúrák CO 2 és Nd:YAG lézeres megmunkálással Készítette: Nagy Péter dr. és Varga Máté A mérés célja: CO 2 és Nd:YAG lézerek fontosabb tulajdonságainak

Részletesebben

A RÖNTGENSUGÁRZÁS HATÁSA HÉTKÖZNAPJAINKRA

A RÖNTGENSUGÁRZÁS HATÁSA HÉTKÖZNAPJAINKRA A RÖNTGENSUGÁRZÁS HATÁSA HÉTKÖZNAPJAINKRA Faigel Gyula MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutató Intézet 1. ábra. Példa atomok kristályrácsba történô rendezôdésére. Az atomok a kockák csúcsaiban helyezkednek

Részletesebben

XXV. ELEKTROMOS VEZETÉS SZILÁRD TESTEKBEN

XXV. ELEKTROMOS VEZETÉS SZILÁRD TESTEKBEN 2007. február 6. 1 Pálinkás József: Fizika 2. XXV. ELEKTROMOS VEZETÉS SZILÁRD TESTEKBEN Bevezetés: Az előző fejezetekben megismertük, hogy a kvantumelmélet milyen jól leírja az atomok és a molekulák felépítését.

Részletesebben

1. Katalizátorok elemzése XRF módszerrel Bevezetés A nehézfémek okozta környezetterhelés a XX. század közepe óta egyre fontosabb problémává válik. Egyes nehézfémek esetében az emberi tevékenységekből eredő

Részletesebben

Anyagszerkezettan és anyagvizsgálat (BMEGEMTAGK1)

Anyagszerkezettan és anyagvizsgálat (BMEGEMTAGK1) Segédlet az Anyagszerkezettan és anyagvizsgálat (BMEGEMTAGK1) tárgy hallgatói számára Készítette a BME Anyagtudomány és Technológia Tanszék Munkaközössége Összeállította: dr. Orbulov Imre Norbert 1 Laborgyakorlatok

Részletesebben

Vékonyréteg szerkezetek mélységprofil-analízise

Vékonyréteg szerkezetek mélységprofil-analízise Vékonyréteg szerkezetek mélységprofil-analízise Vad Kálmán, Takáts Viktor, Csík Attila, Hakl József MTA Atommagkutató Intézet, Debrecen, Bem tér 18/C Langer Gábor Debreceni Egyetem, Szilárdtest Fizika

Részletesebben

Kötő- és rögzítőtechnológiák

Kötő- és rögzítőtechnológiák Kötő- és rögzítőtechnológiák Szilárd anyagok illeszkedő felületük mentén külső (fizikai eredetű) vagy belső (kémiai eredetű) erővel köthetők össze. Külső erőnek az anyagok darabjait összefogó, összeszorító

Részletesebben

41. A minıségügyi rendszerek kialakulása, ISO 9000 rendszer jellemzése

41. A minıségügyi rendszerek kialakulása, ISO 9000 rendszer jellemzése készült az UElektronikai gyártás és minıségbiztosításu c. tárgy elıadásainak diáiból 41. A minıségügyi rendszerek kialakulása, ISO 9000 rendszer jellemzése 1.Mik a teljeskörő minıségszabályozás (=TQM)

Részletesebben

Tamás Ferenc: Természetes radioaktivitás és hatásai

Tamás Ferenc: Természetes radioaktivitás és hatásai Tamás Ferenc: Természetes radioaktivitás és hatásai A radioaktivitás a nem stabil magú atomok (más néven: radioaktív) természetes úton való elbomlása. Ez a bomlás igen nagy energiájú ionizáló sugárzást

Részletesebben

Gamma-kamera SPECT PET

Gamma-kamera SPECT PET Gamma-kamera SPECT PET 2012.04.16. Gamma sugárzás Elektromágneses sugárzás (f>10 19 Hz, E>100keV (1.6*10-14 J), λ

Részletesebben

Röntgensugárzás 9/21/2014. Röntgen sugárzás keltése: Röntgen katódsugárcső. Röntgensugárzás keletkezése Tulajdonságok Anyaggal való kölcsönhatás

Röntgensugárzás 9/21/2014. Röntgen sugárzás keltése: Röntgen katódsugárcső. Röntgensugárzás keletkezése Tulajdonságok Anyaggal való kölcsönhatás 9/1/014 Röntgen Röntgen keletkezése Tulajdonságok Anyaggal való kölcsönhatás Hand mit Ringen: print of Wilhelm Röntgen's first "medical" x-ray, of his wife's hand, taken on December 1895 and presented

Részletesebben

KOZMIKUS SUGÁRZÁS EXTRÉM ENERGIÁKON I. RÉSZ

KOZMIKUS SUGÁRZÁS EXTRÉM ENERGIÁKON I. RÉSZ is elôírt fizikai ismeretek tárgyalásától. Ez a kihívás indította el az orvosi irányultságú fizika/biofizika oktatását Budapesten. Tarján professzor több mint 30 éven keresztül állt a katedrán és ez alatt

Részletesebben

Az elektrosztatika törvényei anyag jelenlétében, dielektrikumok

Az elektrosztatika törvényei anyag jelenlétében, dielektrikumok TÓTH.: Dielektrikumok (kibővített óravázlat) 1 z elektrosztatika törvényei anyag jelenlétében, dielektrikumok z elektrosztatika alatörvényeinek vizsgálata a kezdeti időkben levegőben történt, és a különféle

Részletesebben

GÁZIONIZÁCIÓS DETEKTOROK VIZSGÁLATA. Mérési útmutató. Gyurkócza Csaba

GÁZIONIZÁCIÓS DETEKTOROK VIZSGÁLATA. Mérési útmutató. Gyurkócza Csaba GÁZIONIZÁCIÓS DETEKTOROK VIZSGÁLATA Mérési útmutató Gyurkócza Csaba BME NTI 1997 2 Tartalom 1. BEVEZETÉS... 3 2. ELMÉLETI ÖSSZEFOGLALÁS... 3 2.1. Töltéshordozók keletkezése (ionizáció) töltött részecskéknél...

Részletesebben

Nemzeti Alaptanterv Informatika műveltségterület Munkaanyag. 2011. március

Nemzeti Alaptanterv Informatika műveltségterület Munkaanyag. 2011. március Nemzeti Alaptanterv Informatika műveltségterület Munkaanyag 2011. március 1 Informatika Alapelvek, célok Az információ megszerzése, megértése, feldolgozása és felhasználása, vagyis az információs műveltség

Részletesebben

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal. Dr. Vincze Árpád vincze@oah.hu

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal. Dr. Vincze Árpád vincze@oah.hu Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal Dr. Vincze Árpád vincze@oah.hu Mitől függ a kölcsönhatás? VÁLASZ: Az anyag felépítése A sugárzások típusai, forrásai és főbb tulajdonságai A sugárzások és az anyag

Részletesebben

Tudásintenzív Mechatronikai és Logisztikai Rendszerek Regionális Egyetemi Tudásközpont. záró szakmai beszámoló

Tudásintenzív Mechatronikai és Logisztikai Rendszerek Regionális Egyetemi Tudásközpont. záró szakmai beszámoló Tudásintenzív Mechatronikai és Logisztikai Rendszerek Regionális Egyetemi Tudásközpont záró szakmai beszámoló 2005-2008 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Vállalt feladatok... 3 Intelligens építőelemek

Részletesebben

1. NaF/KöF alállomás sémája, a készülékek megnevezése és feladata.

1. NaF/KöF alállomás sémája, a készülékek megnevezése és feladata. Tartalom 1. NaF/KöF alállomás sémája, a készülékek megnevezése és feladata.... 2 2. Megszakítók feladatai, típusai, névleges értékei. Szakaszolók feladata, névleges értékei.... 4 3. Ismertesse az üresen

Részletesebben

Az ionizáló és nem ionizáló sugárzások összehasonlító elemzése. Készítette: Guáth Máté Környezettan Bsc Témavezető: Pávó Gyula

Az ionizáló és nem ionizáló sugárzások összehasonlító elemzése. Készítette: Guáth Máté Környezettan Bsc Témavezető: Pávó Gyula Az ionizáló és nem ionizáló sugárzások összehasonlító elemzése Készítette: Guáth Máté Környezettan Bsc Témavezető: Pávó Gyula Fizikai alapok, csoportosítás: Ionizáló és nem ionizáló sugárzások: Fontos

Részletesebben

Mágneses alapjelenségek

Mágneses alapjelenségek Mágneses alapjelenségek Bizonyos vasércek képesek apró vasdarabokat magukhoz vonzani: permanens mágnes Az acélrúd felmágnesezhető ilyen ércek segítségével. Rúd két vége: pólusok (a vasreszelék csak ide

Részletesebben

Az aktív tanulási módszerek alkalmazása felerősíti a fejlesztő értékelés jelentőségét, és új értékelési szempontok bevezetését veti fel a tudás

Az aktív tanulási módszerek alkalmazása felerősíti a fejlesztő értékelés jelentőségét, és új értékelési szempontok bevezetését veti fel a tudás KÉMIA A kémiai alapműveltség az anyagi világ megismerésének és megértésének egyik fontos eszköze. A kémia tanulása olyan folyamat, amely tartalmain és tevékenységein keresztül az alapismeretek elsajátításán,

Részletesebben

6. RADIOAKTIVITÁS ÉS GEOTERMIKA

6. RADIOAKTIVITÁS ÉS GEOTERMIKA 6. RADIOAKTIVITÁS ÉS GEOTERMIKA Radioaktivitás A tapasztalat szerint a természetben előforduló néhány elem bizonyos izotópjai nem stabilak, hanem minden külső beavatkozástól mentesen radioaktív sugárzás

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Kémia Doktori Iskola. Új típusú rétegek optikai ammónia érzékelőkhöz. PhD értekezés Markovics Ákos

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Kémia Doktori Iskola. Új típusú rétegek optikai ammónia érzékelőkhöz. PhD értekezés Markovics Ákos PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Kémia Doktori Iskola Új típusú rétegek optikai ammónia érzékelőkhöz PhD értekezés Markovics Ákos Témavezető: Dr. Kovács Barna egyetemi docens PÉCS, 2013 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZOLGALATI TALALMAAV

SZOLGALATI TALALMAAV fiuxxo^lü if p j ^ j S 8/1 G o ÍT SZOLGALATI TALALMAAV Eljárás ós többcsatornás borondozós anyagösszetétel röntgenamissziós meghatározására. MTA Atommag Kutató Intézete, Debi"ccen. Feltalálók: Di-.Bacsó

Részletesebben

Mágneses alapjelenségek

Mágneses alapjelenségek Mágneses alapjelenségek Bizonyos vasércek képesek apró vasdarabokat magukhoz vonzani: permanens mágnes Az acélrúd felmágnesezhető ilyen ércek segítségével. Rúd két vége: pólusok (a vasreszelék csak ide

Részletesebben

9. SZENNYEZETT TERÜLETEK SZANÁLÁSA. Készítette: Dr. Madarász Tamás

9. SZENNYEZETT TERÜLETEK SZANÁLÁSA. Készítette: Dr. Madarász Tamás 9. SZENNYEZETT TERÜLETEK SZANÁLÁSA Készítette: Dr. Madarász Tamás A felszí alatti szennyezések felszámolásával foglakozó fejezetünkben célunk egy rövid áttekintést adni azokról a törvényi keretekről, korszerű

Részletesebben

Biztonsági adatlap. 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. tel: (032) 251-36-90. 2. A veszély meghatározása

Biztonsági adatlap. 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. tel: (032) 251-36-90. 2. A veszély meghatározása Biztonsági adatlap 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: CHE0106-300P, CHE0106-400P Sűrített levegő 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása:

Részletesebben

A Geiger-Müller számlálócső és alkalmazásai Engárd Ferenc okl.villamosmérnök - blackbox@engard.hu

A Geiger-Müller számlálócső és alkalmazásai Engárd Ferenc okl.villamosmérnök - blackbox@engard.hu A Geiger-Müller számlálócső és alkalmazásai Engárd Ferenc okl.villamosmérnök - blackbox@engard.hu A pár évtizeddel ezelőtti gyakorlattal ellentétben, mérőműszereink gépkönyveiben csak a legritkább esetben

Részletesebben

Vélemény Siklér Ferenc tudományos doktori disszertációjáról

Vélemény Siklér Ferenc tudományos doktori disszertációjáról Vélemény Siklér Ferenc tudományos doktori disszertációjáról 1. Bevezető megjegyzések Siklér Ferenc tézisében nehéz ionok és protonok nagyenergiás ütközéseit tanulmányozó részecskefizikai kísérletekben

Részletesebben

10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet

10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet Lezárva: 0. január 5. Hatály: 0.I.5. - nline - 0/003. (VII..) vvm rendelet - az 50 MW és annál nagyobb névleg. oldal 0/003. (VII..) vvm rendelet az 50 MW és annál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű

Részletesebben

Rövid összefoglaló. Az eredmények részletezése

Rövid összefoglaló. Az eredmények részletezése Rövid összefoglaló A téma keretében a mikromegmunkálás módszerét telepítettük az ATOMKI pásztázó proton mikroszondájához (1. pont). Második lépésben különböző nyomdetektor és más reziszt anyagokat vizsgáltunk

Részletesebben

Részecskefizika és az LHC: Válasz a kérdésekre

Részecskefizika és az LHC: Válasz a kérdésekre Horváth Dezső: Részecskefizika és az LHC Leövey Gimnázium, 2012.06.11. p. 1/28 Részecskefizika és az LHC: Válasz a kérdésekre TÁMOP-szeminárium, Leövey Klára Gimnázium, Budapest, 2012.06.11 Horváth Dezső

Részletesebben

Azonosító jel: KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2006. október 31. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2006. október 31. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc É RETTSÉGI VIZSGA 2006. október 31. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. október 31. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS

BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS 2016. MÁRCIUS BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készült Balkány Város Önkormányzata megbízásából Készítette: MEGAKOM

Részletesebben

KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK

Részletesebben

Készítette: Bujnóczki Tibor Lezárva: 2005. 01. 01.

Készítette: Bujnóczki Tibor Lezárva: 2005. 01. 01. VILÁGÍTÁSTECHNIKA Készítette: Bujnóczki Tibor Lezárva: 2005. 01. 01. ANYAGOK FELÉPÍTÉSE Az atomok felépítése: elektronhéjak: K L M N O P Q elektronok atommag W(wolfram) (Atommag = proton+neutron protonok

Részletesebben

minipet labor Klinikai PET-CT

minipet labor Klinikai PET-CT minipet labor Klinikai PET-CT Pozitron Emissziós Tomográfia A Pozitron Emissziós Tomográf (PET) orvosi képalkotó eszköz, mely háromdimenziós funkcionális képet ad. Az eljárás lényege, hogy a szervezetbe

Részletesebben

4. Szervetlen anyagok atomemissziós színképének meghatározása

4. Szervetlen anyagok atomemissziós színképének meghatározása Környezet diagnosztika fizikai módszerei, Környezettudományi MSc, környezetfizika szakirány 4. Szervetlen anyagok atomemissziós színképének meghatározása 1.1. Emissziós lángspektrometria, 1.2. Induktív

Részletesebben

HELYI ÉS TÉRSÉGI FENNTARTHATÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉS

HELYI ÉS TÉRSÉGI FENNTARTHATÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉS ÖTLETADÓ MEGOLDÁSOK ÉS JÓ GYAKORLATOK BEMUTATÓ- ÉS KÉRDŐÍV A Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH) lehetőséget kíván teremteni az értékteremtő és hordozó helyi és térségi magyar gazdasági szereplők számára,

Részletesebben

A ROBBANÓANYAGOK KEZELÉSBIZTOSSÁGÁRÓL

A ROBBANÓANYAGOK KEZELÉSBIZTOSSÁGÁRÓL A ROBBANÓANYAGOK KEZELÉSBIZTOSSÁGÁRÓL Dr. BOHUS Géza*, BŐHM Szilvia* * Miskolci Egyetem, Bányászati és Geotechnikai Tanszék ABSTRACT By emitted blasting materials, treatment-safeness is required. These

Részletesebben

Szigetelők Félvezetők Vezetők

Szigetelők Félvezetők Vezetők Dr. Báder Imre: AZ ELEKTROMOS VEZETŐK Az anyagokat elektromos erőtérben tapasztalt viselkedésük alapján két alapvető csoportba soroljuk: szigetelők (vagy dielektrikumok) és vezetők (vagy konduktorok).

Részletesebben

A villamos érintkező felületek hibásodási mechanizmusa*

A villamos érintkező felületek hibásodási mechanizmusa* t DR. DÉKÁNY BHG LÁZLÓNÉ- DR. TKI K O R M Á N Y T E R É Z A villamos érintkező felületek hibásodási mechanizmusa* ETO 621.3.066.6.004.62 A gyengeáramú érintkezők megbízhatóságát a felületükön lejátszódó

Részletesebben

7. é v f o l y a m. Összesen: 54. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Órakeret. A testek, folyamatok mérhető tulajdonságai. 6 óra

7. é v f o l y a m. Összesen: 54. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Órakeret. A testek, folyamatok mérhető tulajdonságai. 6 óra 7. é v f o l y a m Témakörök Órakeret A testek, folyamatok mérhető tulajdonságai. 6 Hőmérséklet, halmazállapot. 14 A hang, hullámmozgás a természetben. 5 Az energia. 11 A járművek mozgásának jellemzése.

Részletesebben

L Ph 1. Az Egyenlítő fölötti közelítőleg homogén földi mágneses térben a proton (a mágneses indukció

L Ph 1. Az Egyenlítő fölötti közelítőleg homogén földi mágneses térben a proton (a mágneses indukció A 2008-as bajor fizika érettségi feladatok (Leistungskurs) Munkaidő: 240 perc (A vizsgázónak két, a szakbizottság által kiválasztott feladatsort kell kidolgoznia) L Ph 1 1. Kozmikus részecskék mozgása

Részletesebben

Alkímia Ma. az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával. http://www.chem.elte.hu/alkimia_2015_16 KÖZÉPISKOLAI KÉMIAI LAPOK

Alkímia Ma. az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával. http://www.chem.elte.hu/alkimia_2015_16 KÖZÉPISKOLAI KÉMIAI LAPOK Alkímia Ma az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával KÖZÉPISKOLAI KÉMIAI LAPOK ALKÍMIA MA KVÍZ Bozi János Analitikusok a makromolekulák nyomában c. előadásához, 2016. január 28. 1.) A műanyagok

Részletesebben

CÉLZOTT TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK PI- ACI VIZSGÁLATA

CÉLZOTT TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK PI- ACI VIZSGÁLATA Prof. Dr. Piskóti István - Dr. Molnár László - Gulyásné Dr. Kerekes Rita - Dr. Nagy Szabolcs - Dr. Dankó László - Dr. Karajz Sándor - Dr. Bartha Zoltán - Kis-Orloczki Mónika (5. munkacsoport) CÉLZOTT TERMÉKEK

Részletesebben

Újszülöttkori izotópdiagnosztika 2011 SE I. Gyermekklinika Dr. Bártfai Katalin Rövid történeti áttekintés A radioaktivitás felfedezése: Bequerel 1885 Radioaktív anyagok nyomjelzőként való Felhasználása:

Részletesebben

Településfejlesztési Koncepció munkaanyag v1.0

Településfejlesztési Koncepció munkaanyag v1.0 Debrecen Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2014-2020 Településfejlesztési Koncepció munkaanyag v1.0 Készítette: Euro Régió Ház Kft. INNOVA

Részletesebben

1. Prefix jelentések. 2. Mi alapján definiáljuk az 1 másodpercet? 3. Mi alapján definiáljuk az 1 métert? 4. Mi a tömegegység definíciója?

1. Prefix jelentések. 2. Mi alapján definiáljuk az 1 másodpercet? 3. Mi alapján definiáljuk az 1 métert? 4. Mi a tömegegység definíciója? 1. Prefix jelentések. 10 1 deka 10-1 deci 10 2 hektó 10-2 centi 10 3 kiló 10-3 milli 10 6 mega 10-6 mikró 10 9 giga 10-9 nano 10 12 tera 10-12 piko 10 15 peta 10-15 fento 10 18 exa 10-18 atto 2. Mi alapján

Részletesebben

A CERN, az LHC és a vadászat a Higgs bozon után. Genf

A CERN, az LHC és a vadászat a Higgs bozon után. Genf A CERN, az LHC és a vadászat a Higgs bozon után Genf European Organization for Nuclear Research 20 tagállam (Magyarország 1992 óta) CERN küldetése: on ati uc Ed on Alapítva 1954-ben Inn ov ati CERN uniting

Részletesebben

MTA Atommagkutató Intézet, 4026 Debrecen, Bem tér 18/c.

MTA Atommagkutató Intézet, 4026 Debrecen, Bem tér 18/c. Negatív hidrogénionok keletkezése 7 kev-es OH + + Ar és OH + + aceton ütközésekben: Egy általános mechanizmus hidrogént tartalmazó molekuláris rendszerekre JUHASZ Zoltán a), BENE Erika a), RANGAMA Jimmy

Részletesebben