Különösen az európai mûvészettörténet felõl nézve szorul magyarázatra, hogy

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Különösen az európai mûvészettörténet felõl nézve szorul magyarázatra, hogy"

Átírás

1 Gulyás András (1974) egyiptológus. Doktori munkáját Alexandre Moret publikálatlan dokumentációja alapján a luxori templom feliratairól írja. Legutóbbi írása az Ókorban: Nemzetközi egyiptológus-találkozó Budapesten (2006/3 4). Az Évmilliók Házainak feliratai Megjegyzések az újbirodalmi templomi feliratok jelentéséhez Gulyás András Különösen az európai mûvészettörténet felõl nézve szorul magyarázatra, hogy az ókori Egyiptomban a szobrokat, épületeket feliratokkal látták el, hiszen egy reneszánsz vagy barokk festményen feliratokat csak kivételes esetben látni. Sokszor csupán rövid, a tulajdonost jelölõ feliratokat találni egy-egy óegyiptomi szobron, de az általában Évmilliók Házainak 1 nevezett újbirodalmi templomok monumentális épületegyütteseit szinte teljes egészében feliratok és ábrák borítják. 2 (1. ábra) Ezek a dombormûvek többféle funkcióval is rendelkeztek, melyek közül sok mai szemmel nézve is nyilvánvaló és magától értetõdõ: megörökítették a rítusokat, ünnepeket, hadjáratokat. Éppily magától értetõdõ az elrendezés néhány alapelve is, mint a sávokra, jelenetekre osztás. Az ilyen nyilvánvaló szempontok mellett azonban a templomi feliratok általános jelentésében, elrendezésében és kialakításában számos más tényezõ is érvényesült, melyek közül most az általános jelentésük szempontjából fontos kérdésekkel kívánok foglalkozni. Mennyiben jelentettek többet a puszta dekorációnál és megörökítésnél az egyiptomiak számára a templomi dombormûvek, és mennyiben tekintettek erre a dekorációra az egyiptomiak úgy, mint egy mai látogató, aki mûalkotásként csodálja õket? Ez utóbbi kérdés összefügg azzal is, hogy kik és hogyan készítették e dombormûveket, illetve hogy milyen mértékben egyéni alkotás vagy az õsi minták másolása egy-egy relief. A tartalmukat tekintve legtöbbször rituáléjeleneteket díszítõ feliratok elkészítésére nem ad teljes körû magyarázatot a közlés vagy megörökítés igénye. Egyrészt a jelek gyakorta olyan magasan találhatóak, hogy szabad szemmel nem is kivehetõek. Másrészt a templomok belsõ termeibe alig juthattak be néhányan. De egyébként is félhomály uralkodott a templomok mélyén, ami még az ide bejutó kiváltságosoknak is igencsak megnehezítette volna a dolgát, ha a falakat díszítõ feliratokat akarták volna olvasgatni. Harmadrészt, a rituáléjeleneteken lévõ szövegek jelentõs része formulaszerû, ismétlõdésekkel teli, nincs tehát arról szó, hogy valami olyat örökítenének meg, ami egyébként nem maradna fenn, vagy ne tudhatnánk meg máshonnan, mivel számos más jeleneten is láthatóak ugyanazok a feliratok. Az a koncepció, amely a feliratok elkészítése mögött húzódott meg, igen nehezen ragadható meg magukból a szövegekbõl. Található leírás arról, hogy milyen hatalmas templomot épített a király, és milyen nemesfémekkel, féldrágakövekkel látta el, hogyan múlta felül elõdeit, de mindezen munkálatok méltatása közben csupán ritkán és utalásszerûen említik meg, hogy a templomot feliratokkal, ábrákkal is díszíttette. Még az olyan rendkívül részletes beszámoló is, mint a Harris-papirusz, csupán egy rövidke utalás erejéig tér ki arra, hogy például a monumentális medinet-habui templomot nem csupán megépítették, kertekkel és jószágokkal látták el, hanem féldombormûvekkel is díszítették. 3 Ez a sajátos tény annál inkább meglepõ, mert ennek a dekorációnak az elkészítése hatalmas munka volt. Még egy közepes méretû templom esetében is akár néhány száz négyzetméternyi relief megtervezését, felrajzolását és kivésését jelentette, ami attól függõen, milyen technikával készítették a féldombormûveket, több vagy kevesebb idõt és nagy technikai tudást igényelt. 47

2 Tanulmányok A dekoráció megtervezése Nagyon kevés forrás szól arról, pontosan kik tervezték a templomokat, illetve az újbirodalmi templomok monumentális falfelületeit borító feliratokat és jeleneteket. 4 Olyan forrásunk is van, amely szerint maga az uralkodó döntötte el, hogy is nézzen ki a megépítendõ templom. II. Ramszesz például beszámol arról, hogy az Élet Házában található korábbi iratokat kutatva õ volt az, aki döntött a luxori templom kibõvítésérõl. 5 A templomok dekorációját isteni eredetûnek tartották, mûvészek helyett így inkább az isteni mintát megvalósító kézmûvesekrõl beszélhetünk, akiket név szerint általában nem ismerünk. Persze ebben az esetben is felmerül a kérdés, hogy kiktõl származtak a tervek, vázlatok, kik alakították ki a feliratok rendszerét. 6 Isteni minta és emberi megvalósítás viszonya ahhoz hasonló, ahogy a papok megalkották az új király nevét. Bár a papok azok, akik meghatározzák az új uralkodó nevét trónralépésekor, valójában mégis isteni elgondolás valósul meg, ahogy ezt a Hatsepszut királynõ koronázásáról szóló szöveg ki is emeli: az isten alakította azonban szívükben (ti. a papokéban) úgy, hogy nevét olyanra készítsék, ahogyan õ (= az isten) határozta meg korábban. 7 A dekoráció alapelveit tehát feltehetõen a fõpapok, esetleg az uralkodó vagy annak megbízottja dolgozták ki, a részleteket pedig a munkavezetõkre és a mesterekre bízták. A más-más korszakban, illetve különbözõ templomokban megfigyelhetõ azonos vagy hasonló jelenetek, szövegek alapján feltételezhetõ, hogy az erre kijelölt személyek általában a templomi könyvtárakban õrzött õsi minták alapján alakították ki az Évmilliók Házainak dekorációját. 8 Másolás és újítás Az áttekinthetõség kedvéért az õsi minták és az újonnan elkészített feliratok viszonyát három alaptípusba sorolhatjuk: 9 1. Teljes egészében másolt feliratok: egy hosszabb feliratot teljes egészében egy meglévõ mintát követve alakítanak ki. Erre példa a templomalapítási rituálé szövege, amelyet a medinet-habui kis templomban és a luxori templomban is megörökítettek Aktualizált feliratok: a meglévõ mintát részben átalakítják, hogy az új szöveg vagy ábrázolás megfeleljen az új körülményeknek. A leggyakoribb ilyen aktualizálás a király- és istennevek megváltoztatása. Az isteni születés történetében például a jelenetek sorrendje, az egyes jelenetek kidolgozása mellett értelemszerûen változik a király és az õt megszülõ királyné neve is Új feliratok: Ide sorolhatóak az adott uralkodóhoz kötõdõ eseményeket megörökítõ feliratok, mint például II. Ramszesz kádesi csatája. 12 A szókapcsolatok, jelzõs szerkezetek, állandósult jelzõk azonban sokszor még a viszonylag egyedi szövegekben is korábbi mintákra nyúlnak vissza, mint például a templom építõjét és istenét dicsõítõ architrávfeliratok esetében. 13 Másolás és újítás összetett viszonyára jó példával szolgálnak az áldozati jelenetek feliratai, ahol az eredeti mintát a kézmûves-mûvészeknek általában ki kellett egészíteniük, újra kellett értelmezniük. Az áldozati jeleneteken általában a következõ feliratcsoportokat különböztethetjük meg: 14 az isten neve; az isten beszédét bevezetõ formula; az isten beszéde; az áldozatot Jelenetek a karnaki Amon-Ré templom nagy hüposztül csarnokának benlsõ keleti falán, Újbirodalom, 19. dinasztia (a szerzõ felvétele) végzõ király nevei; a király nevéhez szorosan kapcsolódó állandó jelzõk; a királyt leíró további jelzõs szerkezetek; védõ formula a király mögött; a királyt védõ madarakhoz kapcsolódó feliratok; a rítus címe; az áldozati adományok megnevezései; a jeleneteket elválasztó feliratoszlop. Ezek az egységek részben adottak (a király neve, az isten neve, az adományok és a rítus elnevezései), részben pedig a dekorációt elkészítõ mester választásán is múltak (a királyt jellemzõ további jelzõs szerkezetek; védõ formula a király mögött; az isten jelzõi). Több tényezõtõl is függött, hogyan dolgozták ki a mesterek a minta vagy a körülmények által nem meghatározott feliratokat. Az egyik fontos szempont a dekorációs funkcióval függött össze. Úgy kellett kiválasztani a feliratokat, hogy azok esztétikusan töltsék ki a rendelkezésre álló helyet: sem túl zsúfolt, sem túl szellõs nem lehetett a hieroglifák elrendezése, a feliratoszlopoknak pedig egy vonalban kellett végzõdniük. Emellett tartalmi vonatkozásai is voltak a kézmûvesek választásának: egy adott jelzõ gyakorisága összefügghetett például azzal is, milyen vallási gondolatokat akartak a papok kifejezésre juttatni. Így az egyes áldozati jelenetek kialakításakor a mesterek nem követtek minden részletet meghatározó mintákat. 15 A minták csupán azokat a részleteket határozták meg egyértelmûen, amelyek többé-kevésbé minden, ugyanazon rítust megörökítõ reliefen ugyanúgy néznek ki. Így például a király bevezetésének szertartásán a királyt általában két oldalról veszi körbe két isten, akik õt a fõisten elé vezetik; másik példaként említhetjük 48

3 Az Évmilliók Házainak feliratai a szoptatási jelenetet, ahol ugyancsak meglehetõsen kötött az a testtartás, amellyel az istennõ a királyt szoptatja. 16 Ahol nem új feliratok megalkotásáról volt szó, a kézmûvesek tehetsége abban mutatkozott meg, hogyan válogatnak a meglévõ formatárból, mennyire képesek esztétikusan elrendezni a hieroglifákat, milyen finoman tudják kivitelezni a dombormûveket. 17 Még a legszabványosabb relief kidolgozása is hosszú idõ alatt megszerezhetõ stílusérzéket követelt meg. A másolás fogalma tehát fenntartással kezelendõ: semmiképp sem mechanikus kivitelezésrõl, hanem egy kötött formatár követésérõl van inkább szó. Az õsi, isteni minták életre keltése Mindezen megfontolások fényében érdemes felidézni, mennyiben ítélték meg másképp a másolás gyakorlatát az ókori Egyiptomban. Számunkra, akik egy olyan kultúrában élünk, ahol az egyéni teljesítmény és újítás a meghatározó, egy felirat vagy írásmû értékének megítélése alapvetõen azon múlik, mennyiben képes a szerzõ valami újat nyújtani. 18 Egy tudományos mû esetében új gondolatokat, új források közlését várjuk el, egy irodalmi alkotás során pedig sajátos, egyéni stílust. A másolás így legtöbbször kifejezetten negatív értékkel bír. Ez a felfogás idõnként Egyiptomban is megjelenik: Bár lennének nem ismert mondataim, / különleges kifejezéseim / új, még nem használt szavakból / ismétléstõl mentesek, / s nem az õsöktõl kölcsönvett kifejezések! 19 olvashatjuk Haheperrészeneb panaszában. Nem véletlen, hogy ezek a sorok egy konkrét személyhez köthetõ írásmûben olvashatók, ahol a szerzõ saját egyéniségét csak õrá jellemzõ újításokkal kívánja kifejezésre juttatni. A királyi elõdök felülmúlása az új templomot építõ király számára is fontos volt. A templomépítés gyakorlatában ez azonban legtöbbször nem azt jelentette, hogy új kifejezéseket, formulákat készítettek volna a feliratos dekorációhoz, hanem például elõdjeinél nagyobb templomot építtetett az õket felülmúlni kívánó uralkodó. 20 Mikor azonban egy új templomot díszítettek féldombormûvekkel, sokszor régebbi feliratokat, mintákat másoltak. A másolás eltérõ megítélése összefügg a mûvészi alkotásról vallott egyiptomi felfogással is. Mûvész és kézmûves között nem volt éles határ, a feliratokat, reliefeket megalkotó mester alapvetõ feladata a meglévõ formák életre keltése volt. A kézmûves Irtiszen így saját tudását a formakánon elemeinek ismereteként mutatja be, nem pedig az összhatás újszerûségével jellemzi. Bár Irtiszen a Középbirodalom alatt élt, szemléletmódja a korábbi és késõbbi évszázadok egyiptomi mûvészetére is jellemzõ: Ismerem a férfi alak járását, a nõi alak léptét, tíz madár ábrázolását, az egyedül (ábrázolt) fogoly (behódoló) tartását, azt, ahogyan a szem társára pillant, az ellenség félelmet (tükrözõ) arcát, azt, ahogyan a vízilovat elejtõ kar felemeli a szigonyt, és (ismerem) a futó megérkezését. 21 A templomi reliefeken látható alakok kidolgozása így hasonlatos a templomi feliratok sajátosságaihoz: a rituális jelenetek kapcsán mindkét esetben legtöbbször a részben vagy egészben kötött formákból való válogatás jelenti a mûvész-kézmûves szabadságát. Ezek a sajátosságok nem függetlenek attól, hogy a mûvészekkézmûvesek Ptah papjainak számítottak, akik tevékenységükkel istenüket szolgálták. Ptah a Memphiszi teológiaként ismert szöveg szerint szavaival teremtette meg az isteneket, rajtuk keresztül pedig a rendezett világot: Õszülmindenistent,/Atumotésistenikilencségét. / Minden isteni szó bizony szívének gondolataként, / nyelvének parancsolataként áll elõ. 22 Jellegzetes gondolat, hogy az istenek megszülése után rögtön az istenek szavainak megalkotásáról szól a szöveg. Az istenek szavai nem más, mint a hieroglifák egyiptomi elnevezése. A szöveg így azt is jelenti, hogy Ptah megalkotja az isteneket, azaz képmásaikat, egyben pedig az õket azonosító és életre keltõ hieroglif feliratokat is. Ptah teremtõ munkája jelenti a késõbbi korok számára példaértékû Elsõ Alkalmat. Az Elsõ Alkalom során az õskáoszból létrejön a rendezett világ, melyet azonban folyamatosan fenyeget a rendetlenségbe, káoszba való visszahullás veszélye. Ahhoz, hogy ez ne következzen be, cselekednie kell az isteneknek, de az embereknek, illetõleg a királynak is, és folyamatosan meg kell újítaniuk az isteni rendet. Az isteni rend és az istenek jelenlétének fennmaradása érdekében több dolgot is lehet tenni. A kézmûvesek-mûvészek például ezért ismételték meg azt, amit egykoron istenük, Ptah cselekedett: megújították az õsi, isteni mintákat, melyeket papiruszokon õriztek a templomi könyvtárakban, azaz elkészítették a templomok falait borító, isteneket megörökítõ, illetve mágikus módon életre keltõ feliratokat és ábrákat. 23 Így érthetõ, hogy egy vallási témájú szöveg értékét alapvetõen két tényezõ befolyásolta az egyiptomiak szemében: egyrészt régisége, másrészt isteni eredete. Egy-egy szöveg értékének kiemelése érdekében gyakorta tettek utalást az írnokok arra, hogy az a változat, amit õk lejegyeztek, valójában több száz éves minta alapján készült. Ha ehhez még azt is hozzátették, hogy ez az õsrégi minta isteni eredetû, a szöveg szentsége megkérdõjelezhetetlen volt. Az újbirodalmi templomi feliratokról mindkettõ elmondható. Egyrészt a szövegek isteni eredete már azáltal is adott volt, hogy gyakorta maguk az istenek szólnak a feliratokon keresztül. Másrészt a feliratokat olyan nyelven írták, mely már elkészültükkor régiesnek hatott, hiszen a jelenetek kísérõszövegeinél gyakorta több száz éves múltra visszanyúló mintákat követtek. A formulák egyikét-másikát idõnként, úgy tûnik, maguk az egyiptomi mesterek sem teljesen tudták értelmezni. 24 A beszélt nyelv, ahogy ezt néhány forrás alapján, mint például a Kamosze-sztélérõl tudhatjuk, már a 18. dinasztia alatt is sok tekintetben elütött attól a klasszikusnak számító nyelvtõl, amelyen a templomokat díszítõ feliratokat írták. De még a Ramesszida-korban is ( dinasztia), mikor a beszélt nyelv és a klasszikus nyelv közti különbség még nagyobb volt, a rítusokat kísérõ feliratoknál általában megtartották a klasszikus nyelvet. Ha a templomi feliratokban meg is jelenik ekkortájt az újegyiptomi nyelv, azt elsõsorban a nem templomi rituálékat megörökítõ jeleneteken látjuk. Az ábrák és feliratok készítésének áldozati jellege Az újbirodalmi másolatban fennmaradt Merikaré intelmeiben a kõbe vésett feliratok elkészítése jellegzetes összefüggésben jön elõ: Cselekedj az isten számára, s õ hasonlóképpen fog cselekedni a te számodra gazdag áldozati asztal ünnepi áldozataival és kõbe vésett feliratokkal. Ezek a te nevedet hirdetik majd. Az isten ismeri azt, ki az õ számára cselekszik

4 Tanulmányok Az áldozati asztal ünnepi áldozatai mellett a kõbe vésett feliratok elkészítését emeli ki a szöveg, mint amivel a király az isten kedvében tud járni. A hangsúly a szöveg szerint nem a feliratok tartalmán, hanem meglétén van. Ez a gondolat egyet jelent azzal a fenti megállapítással, hogy a feliratoknak alapvetõen nem valami lényegesen újnak a megörökítése volt a céljuk. A szöveg kõbe vésett feliratokról szól, aminek kapcsán kiemelendõ, hogy a hordozóanyag, a kõ, ugyancsak hozzájárul a szakralitás megteremtéséhez. Különösen azokban az esetekben nyilvánvaló, hogy a hordozóanyag is jelentéstöbbletet biztosít, mikor magának a kõnek (kvarcit, gránit, granodiorit) tulajdonítottak isteni erõt. 26 A kõbe vésett feliratok jelentése szempontjából jellegzetes az is, hogy azokat az áldozati asztal ünnepi áldozatai mellett említi a szöveg. A templomi feliratok elkészítése és egy áldozati rítus elvégzése között több hasonlóság is megfigyelhetõ, melyeket az alábbi pontokban lehetne összegezni: (a) tematikai párhuzam: a templomi feliratok jelentõs része rítusokat, vallási ünnepeket örökít meg; (b) azonos szereplõk: a feliratok és ábrák fõszereplõi a király és az áldozatát fogadó isten, a rítusokat ténylegesen elvégzõ papokat alig látjuk a reliefeken; (c) az (újra)értelmezõ változtatás a rituáléjelenetek és felirataik esetében is viszonylag szûk keretek közé volt szorítva, mint a rítusok esetében. 27 Rituális hatékonyság és performativitás: a szakrális tér megteremtése A dekoratív funkció mellett persze sok más, hasonlóan általános és mai szemmel nézve is azonnal magától értetõdõ szerepe volt a templomokat borító féldombormûveknek. Ilyen például a megörökítés, azaz a király és az istenek nevének megõrzése az örökkévalóságig, ezáltal pedig az épület azonosítása, mint egy adott isten részére, egy adott király által épített templom. Mai szemmel nézve kevésbé magától értetõdõ és nyilvánvaló a feliratoknak az a szerepe, amelyet mágikus-rituális hatékonyságnak és ezzel összefüggésben szakralizáló szerepnek nevezhetünk. II. Ramszesz fent már említett feliratában beszámol arról, hogy az Élet Házának könyveit tanulmányozva döntötte el, hogy kibõvíti a luxori templomot. Az Élet Házában tárolt papiruszok nemcsak a templom felépítésének megkezdésekor, hanem a dekoráció kialakításakor is fontos szerephez jutottak. Feltehetõleg itt tárolták a dekoráció mintáit tartalmazó papiruszokat is, de találhatóak voltak itt többek között orvosi kézikönyvek, asztronómiai és matematikai papiruszok, rituálékat megörökítõ papiruszok és onomasztikonok is, egyszóval az egyiptomiak világról való tudásának tárháza volt egy-egy ilyen könyvtár. 28 Nem véletlen, hogy a templomokban gyûjtötték ezeket a papiruszokat, hiszen itt léphettek kapcsolatba a rendezett világ megteremtõivel és a rend fenntartóival, az istenekkel. Erre utal egyébként az Élet Háza elnevezés is: az a hely, ahol mindaz a részben mágikus, részben rituális, részben racionális tudás, ami az élet fenntartásához szükséges, megtalálható. 29 Amon-Ré és II. Ramszesz a karnaki Amon-Ré templom nagy hüposztül csarnok belsõ keleti falának egy jelenetén, Újbirodalom, 19. dinasztia (a szerzõ felvétele) A világról alkotott tudás ezen gyûjteményét az egyiptomiak a Ré hatalom-megnyilvánulása (bau) fogalommal jelöltékpéldául a késõkori Salt 825-ös papiruszon. A bau hieroglif jele három madarat ábrázol. Egyes számban egy szabadsággal rendelkezõ, nem feltétlenül testi jellegû entitást jelöl, ami ott tud lenni, ahol maga az a személy vagy isten, akinek a ba-járól szó van, nem mindig jelenik meg. Ezzel a szabad mozgással függ össze az is, hogy a fogalmat egy madár jelöli. Miként az újbirodalmi szövegekbõl tudjuk, a ba-k az istenek legtöbbször félelmetes erejét jelentik, melyek pusztulást, betegséget tudtak okozni. 30 Mivel arra vonatkozóan már nem adnak részletes tájékoztatást a szövegek, hogy milyen értelemben számítanak az Élet Házában található papiruszok és a rajtuk lévõ szövegek Ré hatalom-megnyilvánulásainak, ezért erre csak utalásokból lehet következtetni. A papiruszok változatos tartalma gyakorlatilag az egész világról való tudást átöleli, azt a világot mutatja be, melyet a napisten tart életben energiájával. Mivel ez a tudás mágikus jellegû, az Élet Háza nemcsak leíró jellegû tudást rejt, hanem azt is, ami az élet fenntartásához szükséges. Ezt a tudást, pontosabban az általa leírt világot Ré, a napisten hatalom-megnyilvánulásának tekintik. 31 A templomi feliratok eddig áttekintett tartalmi kérdései mellett maga az egyik leggyakoribb nyelvtani forma is a szövegek isteni erejével és rituális hatékonyságával függ össze. A feliratok varázsereje részben a hieroglifák képszerûségén alapult, 32 de a templomi feliratokban használt egyik leggyakoribb nyelvtani formula is hasonló jelentéssel bír: jelenvalóvá teszi, a beszéd által megvalósultként ábrázolja azt, amirõl az istenek beszéde szól. Ennek a funkciónak a jelölésére a nyelvészetbõl kölcsönzött performativitás fogalmát használják az egyiptológiában. Az egyiptomi rituáléjeleneteken fontos szerephez jut az istenek beszéde, melyben az áldozatot fogadó isten felsorolja azt, milyen adományokkal fogja ellátni a királyt. Általában életet, 50

5 Az Évmilliók Házainak feliratai hatalmat, egészséget kap a király, amit gyõzelemmel, millió évekkel és sok egyéb, hasonló célokat szolgáló adományokkal egészítenek ki. Az isten beszédében mindig ugyanaz a formula vezeti be ezeket az adományokat: dj.n.(j) n.k Megadom neked. Ennek az egyébként gyakori sdm.n.f formának a pontos értékérõl a rituáléjelenetek összefüggésében hosszas vita folyt, melynek csupán a végkövetkeztetéseit szeretném itt bemutatni. 33 A nyelvészetben performatív kijelentésnek nevezik azokat a mondatokat, amelyek minden egyéb kapcsolódó esemény nélkül mintegy megvalósítják azt, amirõl szólnak. Így például mikor egy ülést levezetõ elnök kimondja a mondatot: Megnyitom az ülést, az ülés ezzel el is kezdõdik. A performatív kijelentések nélkülözhetetlen jellemzõje, hogy mindig az adott cselekvésre felhatalmazott személyhez kötõdnek. Ha nem a levezetõ elnök mondja az említett mondatot, az ülés nem kezdõdik el. Hasonló a helyzet az istenek beszédével is. A sztereotip, látszólag banális mondatok nyelvi formája azáltal változtatja ezeket performatív kijelentéssé, hogy e mondatokat maguk az istenek mondják ki, akiknek megvan az a képessége, hogy megadják a királynak mindazon adományokat, amirõl beszédük szól. A lényeg tehát az, hogy nem egy múltbeli eseményre vagy máshol zajló rítusra vonatkoznak a kijelentések, hanem maga a beszéd hozza létre azt, amit az isten adományként juttat a királynak. A performatív kijelentések nem szükségképpen mágikus jellegûek. A fenti példánál maradva, a levezetõ elnök nem azért képes szavaival megnyitni az ülést, mert varázserõvel rendelkezik. Az újbirodalmi templomok összefüggésében ugyanakkor az istenek performatív kijelentéseinek olyan jelentése van, amely a mágiával rokonítja õket. Egyfajta varázsszövegek az isten-beszédek, és azok a feliratok is, amelyek az istenek beszédeit megörökítik. Létrehozzák, megvalósítják mindazt, vagy hozzájárulnak mindannak megvalósulásához, amirõl szólnak. A templomi feliratok és ábrák elsõdleges szerepét a fentieket figyelembe véve úgy lehet megfogalmazni, hogy a szakrális teret kellett létrehozniuk. 34 Nem a közlés, nem is a dekoráció tehát a legfontosabb, hanem ez az óegyiptomi szemléletmódra jellemzõ gondolat: a feliratok, jelenetek fokozzák magának az épületnek a szentségét. Ez egyrészt annak a fent említett tények köszönhetõ, hogy a templomokat dombormûvekkel díszítõ kézmûvesek õsi, isteni mintákat keltettek életre. Másrészt maguk a használt hieroglif jelek is képesek voltak ezt a szakralizáló hatást kifejteni. A fent már idézett sztélén az egyiptomi mûvész-kézmûves Irtiszen saját tudásáról így számol be: Ismerem az isten szavának titkát, az ünnepi szertartások rendjét. Egyetlen varázsigének sincs hatalma fölöttem, amelyet ismerek. 35 Az isten szava, a hieroglifák ismerete tehát titokzatos tudásnak számít. Az ilyen titokzatos tudásnak számító ismeret tárgya, különösen ha szövegekrõl, feliratokról volt szó, egyben isteni erõvel, szakralizáló hatással is bírt. 36 Erre utal a hieroglifák egyiptomi elnevezése is: a hieroglifákat nem emberi konvencióként, nem puszta jelekként mutatja be, hanem isteni eredetet tulajdonít nekik. 37 Az istenek szava azzal a tulajdonsággal rendelkezik, hogy létrehívja azt, amit jelöl, ahogy ezt a Memphiszi teológia is említi. 38 A templomi feliratok értékeléséhez tehát nem elég pusztán az adott feliratot elolvasni és lefordítani, hiszen igen gyakran már máshonnan is ismert formulákkal találkozunk. Az ábrázolások varázsereje, a hieroglifák képszerûsége, a hieroglifák egyiptomi felfogása ( istenek szavai ), a performatív nyelvtani forma, 39 a feliratok szakralizáló ereje, a felírt õsrégi, isteni eredetû szövegek, melyeket Ré hatalmának megnyilvánulásaiként tartottak számon, sõt maga az a tény is, hogy a templomi dekoráció mintájául szolgáló papiruszokat az Élet Házának nevezett létesítményben tárolták, mind-mind olyan vonatkozásai a templomi feliratoknak, melyek túllépnek a mai ember számára is azonnal nyilvánvaló megörökítõ és dekoráló szerepeken. Ez utóbbi két szerepkörön túl tehát az újbirodalmi templomok feliratai számos olyan tulajdonsággal rendelkeznek, melyek az óegyiptomi gondolkodásmód és kultúra tágabb összefüggései felé mutatnak, így ezeknek a tulajdonságoknak a tanulmányozása egyben fényt vet az erre az õsi kultúrára jellemzõ gondolkodásmódra is. Jegyzetek 1 Ehhez az elnevezéshez lásd Martina Ullmann, König für die Ewigkeit - Die Häuser der Millionen von Jahren: Eine Untersuchung zu Königskult und Tempeltypologie in Ägypten (Ägypten und Altes Testament 51) Wiesbaden, 2002; Gulyás András, Die Erneuerungstheologie der HH m rnpwt-tempel : Bickel, S. Loprieno, A. (szerk.), Basel Egyptology Prize 1; Junior Research in Egyptian History, Archaeology, and Philology (Aegyptiaca Helvetica 17), Basel, 2003, ; Gerhard Haeny, Zur Funktion der Häuser für Millionen Jahre : Ägyptische Tempel - Struktur, Funktion und Programm - Akten der Ägyptologischen Tempeltagungen in Gosen 1990 und in Mainz 1992 (Hildesheimer ägyptologische Beiträge 37), Hildesheim, 1994, A kérdés annál is inkább alapvetõ, mert ahogy azt Traunecker megjegyzi, a templomi falak dombormûvekkel való díszítése nem volt alapvetõ a kultusz szempontjából: Traunecker, Cl., De l hiérophanie au temple : Verhoeven, U. (szerk.), Religion und Philosophie im Alten Ägypten. Festgabe für Philippe Derchain zu seinem 65. Geburtstag am 24. Juli (Orientalia Lovaniensia Analecta 39), , Pierre Grandet, Le papyrus Harris I : (BM 9999) (Bibliothèque d étude 109.), Kairó, J.-Cl. Goyon J.-Cl. Golvin Cl. Simon-Boidot G. Martinet, La construction pharaonique, Paris, : Les sources égyptiennes sont hélas silencieuses sur l origine de la conception des édifices, et l identité de ceux qui y présidaient. Tout plan émanant d une source divine, seule la phase d exécution est mentionnée. 5 Robert Redford, The Earliest Years of Ramesses II and the Building of the Ramesside Court at Luxor : Journal of Egyptian Archaeology 57 (1971) A dekoráció rendszerének néhány alapelvérõl egy korábbi Ókorszámban jelent meg egy cikkem: Gulyás András, Templomi nyelvtan és az egyedülálló isten : Ókor 2005/4, Ford. Gulyás András: Kóthay Katalin Anna Gulyás András, Túlvilág és mindennapok az ókori Egyiptomban, Miskolc, 2007,

6 Tanulmányok 8 Átfogó monográfia nincs a témában, de sok tanulmány foglalkozik a templomi szövegek hagyományozásának kapcsolódó kérdéseivel: Dieter Kurth, Der Einfluß der Kursive auf die Inschriften des Tempels von Edfu : Kurth, D. (szerk.), EDFU: Bericht über drei Surveys, Materialien und Studien; Die Inschriften des Tempels von Edfu, Begleithefte 5, Wiesbaden, 1999, 69 96; Erich Winter, Zeitgleiche Textparallelen in verschiedenen Tempeln : Kurth, D. (szerk.), Systeme und Programme der ägyptischen Tempeldekoration 3. Ägyptologische Tempeltagung Hamburg, Juni 1994 (Ägypten und Altes Testament 33), Wiesbaden, 1995, ; Christophe Thiers, Fragments de théologies thébaines: la bibliothèque du temple de Tôd : Bulletin de l Institut Français d Archéologie Orientale 104 (2004) Hasonló problémákkal foglalkozik Wolfgang Helck, Das Verfassen einer Königsinschrift : J. Assmann E. Feucht R. Grieshammer, Fragen an die altägyptische Literatur. Studien zum Gedenken an Eberhard Otto, Wiesbaden, 1977, Paul Barguet, Le rituel archaique de fondation des temples de Medinet-Habou et de Louxor, Revue d Égyptologie 9 (1952); Sanaa Abdel Azim el Adly, Das Gründungs- und Weiheritual des ägyptischen Tempels von der frühgeschichtlichen Zeit bis zum Ende des Neuen Reiches (publikálatlan tübingeni disszertáció). 11 Helmut Brunner, Die Geburt des Gottkönigs - Studien zur Überlieferung eines altägyptischen Mythos (Ägyptologische Abhandlungen 10), Wiesbaden, Charles Kuentz, La bataille de Qadech - les textes (Poème de Pentaour et Bulletin de Qadech) et les basreliefs (MIFAO 55), Vincent Rondot, La grande salle hypostyle de Karnak - Les architraves, Paris, Vö. pl. III. Amenhotep szövegeinek frazeológiai elemzésével, ahol jól látszik, hogy még ezekhez a viszonylag egyedinek tekinthetõ szövegekhez is a részleteket tekintve számos párhuzam felsorolható. Vö. Mechtild Schade-Busch, Zur Königsideologie Amenophis III.: Analyse der Phraseologie historischer Texte der Voramarnazeit (Hildesheimer ägyptologische Beiträge 35), Áttekintést nyújt róla: Claude Traunecker, La chapelle d Achôris à Karnak, Paris, 1981, A kérdéshez lásd pl. Helmut Brunner, Die Geburt des Gottkönigs, 188, aki részletesen bemutatja az isteni születés története kapcsán, hogy mekkora szabadsággal rendelkeztek a mesterek. 16 De még egy ilyen jelenet is többféle változatban készülhetett el, ami világosan kiderül majd S. Hardekopf most készülõ doktori disszertációjából. (A szerzõ személyes közlése, november, Heidelberg.) 17 A templomi reliefek stilisztikai kérdéseihez lásd Raymond W. Johnson, Images of Amenhotep III in Thebes: Styles and Intentions : Berman, L. M. (szerk.), The Art of Amenhotep III: Art Historical Analysis - Papers Presented at the International Symposium Held at The Cleveland Museum of Art, Cleveland, Ohio, November 1987, Cleveland, Ohio, 1990, Emiatt a különbség miatt problémás a stílus fogalmának alkalmazása az óegyiptomi mûvészetre: Jan Assmann, Viel Stil am Nil? Altägypten und das Problem des Kulturstils : Gumbrecht, H. U. Pfeiffer K. L. (szerk.), Stil, Frankfurt, Ford. Kóthay Katalin Anna: Kóthay Katalin Anna Gulyás András, Túlvilág, Egyéni teljesítmény és hagyománykövetés látszólagos ellentmondására hívja fel a figyelmet Pascal Vernus (Essai sur la conscience de l histoire dans l Égypte pharaonique, Paris, 1995) is. 21 Ford. Kóthay Katalin Anna: Kóthay Katalin Anna Gulyás András, Túlvilág, 239. A rendelkezésre álló megoldások tehát részben meghatározottak, ezért számíthatott egy-egy ikonográfiai változtatás merész újításnak. Lásd pl. Fábián Zoltán Imre, Nefermenu kormányzó sziklasírja a Khokha-domb déli lejtõjén : Ókor 2005/4, Ford. Kóthay Katalin Anna: Kóthay Katalin Anna Gulyás András, Túlvilág, Lásd ehhez még Jan Assmann, Die Gestalt der Zeit in der ägyptischen Kunst : Assmann, J. Burkard, G., 5000 Jahre Ägypten Genese und Permanenz pharaonischer Kunst, 1983, Ehhez a kérdéshez lásd pl. H. Satzinger megjegyzéseit az jr.f dj anx formula értelmezése kapcsán: Helmut Satzinger, Gott gibt dem König Leben. Mit Anhängen über <dj anx> und die Weihformel : Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde 124 (1997) , Ford. Kóthay Katalin Anna: Kóthay Katalin Anna Gulyás András, Túlvilág, Pascal Vernus, Supports d écriture et fonction sacralisante dans l Égypte pharaonique: le texte et son inscription, Paris, 1989, 23 34; Pascal Vernus: Essai sur la conscience de l histoire dans l Égypte pharaonique, Paris, : Limite de la notion de propagande: le concept de sacralisation; Sydney H. Aufrère, L univers minéral dans la pensée égyptienne (Bibliothèque d études 105), Kairó, Az újabb kutatások azonban pontosan arra a kérdésre összpontosítanak, hogy miként változhattak meg a rítusok, illetve változtathatták meg azokat szükség esetén. Lásd ehhez a heidelbergi Ritualforschungsprojekt honlapját: 28 Philippe Derchain, Le Papyrus Salt 825 (B.M ), rituel pour la conservation de la vie en Égypte, Bruxelles, 1965, Manfred Weber, Lebenshaus : Lexikon der Ägyptologie III Számos szöveges forrást hoz ehhez Edwards I. E. S., Hieratic Papyri in the British Museum IVth Series Oracular Amuletic Decrees of the Late New Kingdom, London, Az egyiptomi könyvtárak kérdésköréhez továbbra is fontosak Wessetzky Vilmos tanulmányai. Lásd például: Wessetzky Vilmos, Die ägyptische Tempelbibliothek: Der Schlüssel der Lösung liegt doch in der Bibliothek des Osymandyas? : Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde 100 (1973) Átfogó összefoglalót ad a kérdésrõl Günther Burkhard, Bibliotheken im alten Ägypten: Überlegungen zur Methodik ihres Nachweises und Übersicht zum Stand der Forschung, Bibliothek - Forschung und Praxis 4/2, München, 1980, A frissebb szakirodalomból lásd pl. Ludwig D. Morenz, Zu Formen, Gründen und Wegen der Textüberlieferung in der altägyptischen Kultur/1 : Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde 129 (2002) A hieroglif feliratok isteni ereje természetesen nem csak az Újbirodalom alatt figyelhetõ meg, hiszen egy óbirodalmi sír tulajdonosa a sírjában lévõ feliratokat egyenesen isteneknek nevezi. Vö. Henry G. Fischer, Hieroglyphen : Lexikon der Ägyptologie II, Jan Assmann, Sprachbezug und Weltbezug der Hieroglyphenschrift : Jan Assmann, Stein und Zeit, München, 1991, Mivel egy nagyon gyakori formuláról van szó, álljon itt kivételesen egy hosszabb szakirodalmi áttekintés errõl a kérdésrõl: B. Gunn, Studies in Egyptian Syntax, An important use of sdm.n.f in Old Egyptian, 69 74: an event happening at the actual moment of speaking; Gardiner 414.5: an action simultaneously spoken of and performed; Helmut Brunner, Sdmnf als synchrones Praesens : ZÄS 85 (1960) 77 78; Friedrich Junge, Studien zum mittelägyptischen Verbum, göttingeni disszertáció, 1970, 18: Unter Koinzidenz wird hier der Zusammenfall von Wort und Tat verstanden, nämlich dass das ausgesprochene Wort eben die Handlung ist kann ich bitte eben diese Bitte sein, und nur dieser Fall ist als Koinzidenzfall zu verstehen. A legrészletesebben és világosabban Pascal Vernus fogalmazta meg ezt a kérdést, akinek a gondolatmenetét követem itt: Pascal Vernus, Ritual. sdm.n.f and Some Values of the Accompli in the Bible and in the Koran : S. Israelit-Groll (szerk.), Pharaonic Egypt, the Bible and Christianity, Jerusalem,

7 Az Évmilliók Házainak feliratai P. Vernus tanulmánya nyomán kisebb vita bonatkozott ki errõl: Fr. Labrique: GM 106; D. Kurth: GM 108 (1989); Ph. Derchain: GM 110 (1989); D. Kurth válasza: GM 113 (1989). Legutóbb pedig E. Teeter foglalkozott röviden a rituális sdm.n.f kérdésével: The Presentation of Maat, Chicago, 1997, Pascal Vernus, Supports d écriture et fonction sacralisante dans l Égypte pharaonique: Le texte et son inscription, Paris, 1989, Lásd a 21. jegyzetet. 36 Többek között ezért volt Egyiptomban a magánszemélyek számára olyan fontos, hogy a királyi temetkezések során használt titokzatos és mások számára általában elérhetetlen feliratokból saját temetkezésükhöz megszerezzenek egy-egy részletet. 37 Ehhez és hasonló problémákhoz lásd a 32. jegyzetet. 38 Bár ezzel a tulajdonsággal nem csupán az istenek szava rendelkezett, hanem maguk a szavak és a dolgok másfajta viszonyban álltak, mint amit manapság a soknyelvûséget mindennapi tapasztalatként megélõ, következésképp a nyelvekrõl is másképp gondolkodó kultúránkban feltételezünk. Ehhez a problémához általánosabb összefüggésbõl lásd pl. Michel Foucault, A szavak és a dolgok. Ford. Romhányi Török Gábor, Budapest, A megfelelõ szavakkal hatni lehet a világra, a dolgokra: ez a gondolat húzódik meg számos varázsszertartás mögött is. Vö. Kákosy László, Varázslás az ókori Egyiptomban, Budapest, 1969, 91; Farkas A. Márton, Filozófia elõtti filozófia, Budapest, A képszerûségen alapuló mágia és a performatív kijelentések kapcsolatát emeli ki Jan Assmann, amikor cikkének ( Die Macht der Bilder Rahmenbedingungen ikonischen Handelns im Alten Ägypten : Visible Religion Annual for Religious Iconography 7 [1989] 1 20) alcímeként a következõt adta: How to do things with images Elemente einer Bildakttheorie, utalással Austin mûvére. 53

VA L L ÁSTU DOM Á N Y I SZE M L E

VA L L ÁSTU DOM Á N Y I SZE M L E VA L L ÁSTU DOM Á N Y I SZE M L E VI. évfolyam 2. szám 2010 Zsigmond Király Főiskola VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE VALLÁSTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT MEGJELENIK ÉVENTE NÉGYSZER Hatodik évfolyam, 2010/2. szám A folyóirat

Részletesebben

Az ókori egyiptomi források keveset árulnak el mind a természetes földrajzi

Az ókori egyiptomi források keveset árulnak el mind a természetes földrajzi Kóthay Katalin Anna (1966) a Szépművészeti Múzeum Egyiptomi Gyűjteményének munkatársa. Kutatási területei: a Középbirodalom társadalomtörténete; történeti földrajz, historiográfia és halotti művészet a

Részletesebben

Szókratész barátaival folytatott utolsó beszélgetését a gyönyör és a fájdalom viszonyára

Szókratész barátaival folytatott utolsó beszélgetését a gyönyör és a fájdalom viszonyára Betegh Gábor (1968) filozófiatörténész, a Közép-európai Egyetem Filozófia Tanszékének oktatója. Kutatási területe az antik filozófiatörténet, különösen a kozmológia és a metafizika. Legutóbbi írása az

Részletesebben

Marcus Tullius Cicero: A törvények

Marcus Tullius Cicero: A törvények szemle 363 Marcus Tullius Cicero: A törvények Fordította és a jegyzeteket írta: Simon Attila. Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Gondolat Kiadó, Budapest, 2008. 128 old., 2400 Ft A hazai jurisprudentia

Részletesebben

A fotográfia különböző megjelenési formái a filmben. Jelige: Camera obscura

A fotográfia különböző megjelenési formái a filmben. Jelige: Camera obscura A fotográfia különböző megjelenési formái a filmben Jelige: Camera obscura 1 Tartalomjegyzék Bevezető... 2 A fénykép ontológiájától a mozgás-képig... 3 A fénykép mint objektív dokumentum... 12 A befogadói

Részletesebben

Ész, trónfosztás, demokrácia

Ész, trónfosztás, demokrácia Ész, trónfosztás, demokrácia Lukács György újraértelmezése Reinterpreting of Georg Lukács A sorozat szerkesztõi Editors Boros János (Pécs) Heller Ágnes (New York, Budapest) Vajda Mihály (Budapest, Debrecen)

Részletesebben

História 2003-056. Created by XMLmind XSL-FO Converter.

História 2003-056. Created by XMLmind XSL-FO Converter. História 2003-056 História 2003-056 Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás, illetve adatfeldolgozó rendszerben való tárolás a kiadó elõzetes írásbeli engedélyéhez van kötve. Tartalom 1....

Részletesebben

ERIK HORNUNG. Az egy és a sok

ERIK HORNUNG. Az egy és a sok ERIK HORNUNG Az egy és a sok ERIK HORNUNG Az egy és a sok AZ ÓEGYIPTOMI ISTENVILÁG Fordította: BECHTOLD ESZTER A mű megjelenését az ELTE BTK Egyiptológia Tanszéke támogatta A fordítás az alábbi kiadás

Részletesebben

Közelítések a nõi spiritualitás feltárásához

Közelítések a nõi spiritualitás feltárásához TORNAY KRISZTINA Közelítések a nõi spiritualitás feltárásához Személyiségfejlõdés-modell egy ikonográfiai vizsgálat alapján Magyarország társadalma több mint ezer éve a keresztény hit szellemi világának

Részletesebben

HELTAI JÁNOS. 3990 Ft MÛFAJOK ÉS MÛVEK

HELTAI JÁNOS. 3990 Ft MÛFAJOK ÉS MÛVEK HELTAI JÁNOS 3990 Ft MÛFAJOK ÉS MÛVEK HELTAI JÁNOS MÛFAJOK ÉS MÛVEK HELTAI JÁNOS MÛFAJOK ÉS MÛVEK RES LIBRARIA II. Sorozatszerkesztõ Madas Edit, Monok István, Lipták Dóra Az elsõ borítón Könyvdísz Komáromi

Részletesebben

Kovács-Gombos Gábor. Transzcendencia a művészetben mint az idea felragyogása az anyagban. DLA értekezés

Kovács-Gombos Gábor. Transzcendencia a művészetben mint az idea felragyogása az anyagban. DLA értekezés MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA Kovács-Gombos Gábor Transzcendencia a művészetben mint az idea felragyogása az anyagban DLA értekezés Témavezető: Dr. habil, DLA Tölg-Molnár Zoltán egyetemi

Részletesebben

Lét- és önértelmezés a Biblia tükrében

Lét- és önértelmezés a Biblia tükrében Lét- és önértelmezés a Biblia tükrében ARIANNA KÖNYVEK 5. Sorozatszerkesztő: Orlovszky Géza 2 Lét- és önértelmezés a Biblia tükrében tanulmánykötet Budapest 2012 3 Szerkesztők: Páli-Nagy Veronika Pafkó

Részletesebben

A digitális kép. Lehmann Miklós lehmann@ludens.elte.hu

A digitális kép. Lehmann Miklós lehmann@ludens.elte.hu 1 A digitális kép Lehmann Miklós lehmann@ludens.elte.hu A "digitális forradalomként" emlegetett folyamat részeként átalakulóban vannak a fényképészet és a képalkotás korábbi eljárásai: az újonnan megjelenő

Részletesebben

nem voltak fogyatékosok a történelemben

nem voltak fogyatékosok a történelemben nem voltak fogyatékosok a történelemben A fogyatékosság jelensége a történettudományban Kőszeghy Miklós Parragh Szabolcs Budapest, 2003. tavasz Tartalom A történeti kutatás és a fogyatékossággal élők...1

Részletesebben

NIETZSCHE A FILOZÓFIA ÁTVÁLTOZÁSAI. Konferencia A tragédia születése megjelenésének 140. évfordulója alkalmából.

NIETZSCHE A FILOZÓFIA ÁTVÁLTOZÁSAI. Konferencia A tragédia születése megjelenésének 140. évfordulója alkalmából. NIETZSCHE A FILOZÓFIA ÁTVÁLTOZÁSAI Konferencia A tragédia születése megjelenésének 140. évfordulója alkalmából. Időpontja: 2012. május 3 4. Helyszíne: ELTE BTK I épület, Bence György terem Web: http://phil.elte.hu/nietzsche

Részletesebben

HANS ULRICH GUMBRECHT MODULÁCIÓ

HANS ULRICH GUMBRECHT MODULÁCIÓ HANS ULRICH GUMBRECHT 02 Valami van a levegőben Hans Ulrich Gumbrecht írásai elé 11 Új szószerintiség 16 Ritmus és értelem 30 1926. Élet az idő peremén Használati utasítás 35 Gomina 40 Hatnapos kerékpárversenyek

Részletesebben

ÉDES ANNA FILM ÉS IRODALOM KÖZÖTT FÁBIÁN LÁSZLÓ SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA TÉMAVEZETŐ: DR. BÁRON GYÖRGY, EGYETEMI TANÁR, DLA

ÉDES ANNA FILM ÉS IRODALOM KÖZÖTT FÁBIÁN LÁSZLÓ SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA TÉMAVEZETŐ: DR. BÁRON GYÖRGY, EGYETEMI TANÁR, DLA SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA ÉDES ANNA FILM ÉS IRODALOM KÖZÖTT AZ ADAPTÁCIÓ JELENSÉGÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA DOKTORI DISSZERTÁCIÓ FÁBIÁN LÁSZLÓ 2012 TÉMAVEZETŐ: DR. BÁRON GYÖRGY,

Részletesebben

KÉPEK MINT ESZKÖZÖK WITTGENSTEIN FILOZÓFIÁJÁBAN

KÉPEK MINT ESZKÖZÖK WITTGENSTEIN FILOZÓFIÁJÁBAN Vilag0201.qxd 2002.01.29. 18:32 Page 5 Nyíri Kristóf KÉPEK MINT ESZKÖZÖK WITTGENSTEIN FILOZÓFIÁJÁBAN A filozófia harc az ellen, hogy a nyelv eszközei értelmünket megbabonázzák., Filozófiai vizsgálódások

Részletesebben

Az ontológiaépítés módszertana. Tóth Máté és Kovács Zoltán Csaba

Az ontológiaépítés módszertana. Tóth Máté és Kovács Zoltán Csaba Az ontológiaépítés módszertana Tóth Máté és Kovács Zoltán Csaba Tartalom 1 Bevezetés... 4 2 A fogalmak osztályozásának alapkérdései... 6 3 Tudásszervezési rendszerek... 11 3.1 A metaadat fogalma... 11

Részletesebben

Az Internet természete

Az Internet természete Az Internet természete MAARTEN Ropolyi László DOORMAN Az A Internet romantikus természete rend Internetfilozófiai értekezés Budapest, 2006 A könyv az Országos Rádió és Televízió Testület és a Műsorszolgáltatási

Részletesebben

VITA. Martin Buber Vallás és modern gondolkozás [2. oldal] Carl Gustav Jung Vallás és pszichológia [14. oldal]

VITA. Martin Buber Vallás és modern gondolkozás [2. oldal] Carl Gustav Jung Vallás és pszichológia [14. oldal] VITA Martin Buber Vallás és modern gondolkozás [2. oldal] Carl Gustav Jung Vallás és pszichológia [4. oldal] Martin Buber Válasz C. G. Jungnak [22. oldal] Buji Ferenc A hívő és a gnosztikus [26. oldal]

Részletesebben

FIRKÁK, FORMÁK, FIGURÁK. - a vizuális nyelv fejlődése a kisgyermekkortól a serdülőkorig - Kárpáti Andrea

FIRKÁK, FORMÁK, FIGURÁK. - a vizuális nyelv fejlődése a kisgyermekkortól a serdülőkorig - Kárpáti Andrea FIRKÁK, FORMÁK, FIGURÁK - a vizuális nyelv fejlődése a kisgyermekkortól a serdülőkorig - Kárpáti Andrea A kéziratban szereplő kutatásokat az Országos Tudományos Kutatási Alap (OTKA) és a Felsőoktatási

Részletesebben

1. MI A KORPUSZNYELVÉSZET?

1. MI A KORPUSZNYELVÉSZET? 1. MI A KORPUSZNYELVÉSZET? 1.1. Bevezetés Nem túlzás, ha azt állítjuk, hogy az utóbbi néhány évtizedben a korpuszok és a korpuszok tanulmányozása forradalmasította a nyelv és a nyelv alkalmazásának tanulmányozását.

Részletesebben

A világháló publikációs kihívásai

A világháló publikációs kihívásai Tóbiás Nóra A világháló publikációs kihívásai szakdolgozat 2010 Témavezető: Dr. Tóth Etelka Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...5 2. Témameghatározás és anyaggyűjtés...5 3. A kommunikáció fogalma és válfajai...6

Részletesebben

A vég(telen) örök körforgása. Krasznahorkai László: Sátántangó. Szekeres Nikoletta Magyar összehasonlító irodalomtudomány, IV. II.

A vég(telen) örök körforgása. Krasznahorkai László: Sátántangó. Szekeres Nikoletta Magyar összehasonlító irodalomtudomány, IV. II. A vég(telen) örök körforgása. Krasznahorkai László: Sátántangó Szekeres Nikoletta Magyar összehasonlító irodalomtudomány, IV. II. évfolyam SZTE BTK Dr. Virág Zoltán, egyetemi docens SZTE BTK, Modern Magyar

Részletesebben

Amikor e sorok írója majd húsz évvel ezelõtt Komoróczy Gézánál sumer nyelvû

Amikor e sorok írója majd húsz évvel ezelõtt Komoróczy Gézánál sumer nyelvû Zólyomi Gábor (1963) nyelvész, assziriológus, az ELTE BTK Assziriológia és Hebraisztika Tanszékének vezetõje. Kutatási területe az ókori Mezopotámia kultúrája, akkád és sumer irodalom és nyelvtan. Digitális

Részletesebben

A kifejezés. Értekezés a doktori (Ph.D.) fokozat megszerzése érdekében a filozófiai tudományok tudományágban

A kifejezés. Értekezés a doktori (Ph.D.) fokozat megszerzése érdekében a filozófiai tudományok tudományágban A kifejezés Értekezés a doktori (Ph.D.) fokozat megszerzése érdekében a filozófiai tudományok tudományágban Írta: Rónai András okleveles filozófia- és magyartanár Készült a Debreceni Egyetem Humán Tudományok

Részletesebben

Régészet. Bakenamun és Amenhotep sírja a Khokha-dombon. Gaál Ernõ A KHOKA-DOMB ELSÕ FELFEDEZÕI

Régészet. Bakenamun és Amenhotep sírja a Khokha-dombon. Gaál Ernõ A KHOKA-DOMB ELSÕ FELFEDEZÕI Régészet Gaál Ernõ (1941) egyiptológus, egyetemi tanár. Az ELTE BTK Egyiptológiai Tanszékének vezetõje, az Ókortudományi Intézet igazgatója. Bakenamun és Amenhotep sírja a Khokha-dombon Gaál Ernõ Az Eötvös

Részletesebben

Xeravits Géza Tamási Balázs Szabó Xavér (szerk.): Angyalok az ókortól Szent Tamásig

Xeravits Géza Tamási Balázs Szabó Xavér (szerk.): Angyalok az ókortól Szent Tamásig szemle 159 Xeravits Géza Tamási Balázs Szabó Xavér (szerk.): Angyalok az ókortól Szent Tamásig Sapientia Főiskola L Harmattan, Bp., 2011. 371 old., 3500 Ft (A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola

Részletesebben

VALLÁSOS MOZGALMAK NÉZETEI A CSALÁDI ÉLETRÔL ÉS AZ OKTATÁSRÓL. Mikonya György SZERKESZTETTE ELTE PEDAGÓGIAI ÉS PSZICHOLÓGIAI KAR

VALLÁSOS MOZGALMAK NÉZETEI A CSALÁDI ÉLETRÔL ÉS AZ OKTATÁSRÓL. Mikonya György SZERKESZTETTE ELTE PEDAGÓGIAI ÉS PSZICHOLÓGIAI KAR ELTE PEDAGÓGIAI ÉS PSZICHOLÓGIAI KAR VALLÁSOS MOZGALMAK NÉZETEI A CSALÁDI ÉLETRÔL ÉS AZ OKTATÁSRÓL SZERKESZTETTE Mikonya György ELTE EÖTVÖS KIADÓ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM VALLÁSOS MOZGALMAK NÉZETEI

Részletesebben