Különösen az európai mûvészettörténet felõl nézve szorul magyarázatra, hogy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Különösen az európai mûvészettörténet felõl nézve szorul magyarázatra, hogy"

Átírás

1 Gulyás András (1974) egyiptológus. Doktori munkáját Alexandre Moret publikálatlan dokumentációja alapján a luxori templom feliratairól írja. Legutóbbi írása az Ókorban: Nemzetközi egyiptológus-találkozó Budapesten (2006/3 4). Az Évmilliók Házainak feliratai Megjegyzések az újbirodalmi templomi feliratok jelentéséhez Gulyás András Különösen az európai mûvészettörténet felõl nézve szorul magyarázatra, hogy az ókori Egyiptomban a szobrokat, épületeket feliratokkal látták el, hiszen egy reneszánsz vagy barokk festményen feliratokat csak kivételes esetben látni. Sokszor csupán rövid, a tulajdonost jelölõ feliratokat találni egy-egy óegyiptomi szobron, de az általában Évmilliók Házainak 1 nevezett újbirodalmi templomok monumentális épületegyütteseit szinte teljes egészében feliratok és ábrák borítják. 2 (1. ábra) Ezek a dombormûvek többféle funkcióval is rendelkeztek, melyek közül sok mai szemmel nézve is nyilvánvaló és magától értetõdõ: megörökítették a rítusokat, ünnepeket, hadjáratokat. Éppily magától értetõdõ az elrendezés néhány alapelve is, mint a sávokra, jelenetekre osztás. Az ilyen nyilvánvaló szempontok mellett azonban a templomi feliratok általános jelentésében, elrendezésében és kialakításában számos más tényezõ is érvényesült, melyek közül most az általános jelentésük szempontjából fontos kérdésekkel kívánok foglalkozni. Mennyiben jelentettek többet a puszta dekorációnál és megörökítésnél az egyiptomiak számára a templomi dombormûvek, és mennyiben tekintettek erre a dekorációra az egyiptomiak úgy, mint egy mai látogató, aki mûalkotásként csodálja õket? Ez utóbbi kérdés összefügg azzal is, hogy kik és hogyan készítették e dombormûveket, illetve hogy milyen mértékben egyéni alkotás vagy az õsi minták másolása egy-egy relief. A tartalmukat tekintve legtöbbször rituáléjeleneteket díszítõ feliratok elkészítésére nem ad teljes körû magyarázatot a közlés vagy megörökítés igénye. Egyrészt a jelek gyakorta olyan magasan találhatóak, hogy szabad szemmel nem is kivehetõek. Másrészt a templomok belsõ termeibe alig juthattak be néhányan. De egyébként is félhomály uralkodott a templomok mélyén, ami még az ide bejutó kiváltságosoknak is igencsak megnehezítette volna a dolgát, ha a falakat díszítõ feliratokat akarták volna olvasgatni. Harmadrészt, a rituáléjeleneteken lévõ szövegek jelentõs része formulaszerû, ismétlõdésekkel teli, nincs tehát arról szó, hogy valami olyat örökítenének meg, ami egyébként nem maradna fenn, vagy ne tudhatnánk meg máshonnan, mivel számos más jeleneten is láthatóak ugyanazok a feliratok. Az a koncepció, amely a feliratok elkészítése mögött húzódott meg, igen nehezen ragadható meg magukból a szövegekbõl. Található leírás arról, hogy milyen hatalmas templomot épített a király, és milyen nemesfémekkel, féldrágakövekkel látta el, hogyan múlta felül elõdeit, de mindezen munkálatok méltatása közben csupán ritkán és utalásszerûen említik meg, hogy a templomot feliratokkal, ábrákkal is díszíttette. Még az olyan rendkívül részletes beszámoló is, mint a Harris-papirusz, csupán egy rövidke utalás erejéig tér ki arra, hogy például a monumentális medinet-habui templomot nem csupán megépítették, kertekkel és jószágokkal látták el, hanem féldombormûvekkel is díszítették. 3 Ez a sajátos tény annál inkább meglepõ, mert ennek a dekorációnak az elkészítése hatalmas munka volt. Még egy közepes méretû templom esetében is akár néhány száz négyzetméternyi relief megtervezését, felrajzolását és kivésését jelentette, ami attól függõen, milyen technikával készítették a féldombormûveket, több vagy kevesebb idõt és nagy technikai tudást igényelt. 47

2 Tanulmányok A dekoráció megtervezése Nagyon kevés forrás szól arról, pontosan kik tervezték a templomokat, illetve az újbirodalmi templomok monumentális falfelületeit borító feliratokat és jeleneteket. 4 Olyan forrásunk is van, amely szerint maga az uralkodó döntötte el, hogy is nézzen ki a megépítendõ templom. II. Ramszesz például beszámol arról, hogy az Élet Házában található korábbi iratokat kutatva õ volt az, aki döntött a luxori templom kibõvítésérõl. 5 A templomok dekorációját isteni eredetûnek tartották, mûvészek helyett így inkább az isteni mintát megvalósító kézmûvesekrõl beszélhetünk, akiket név szerint általában nem ismerünk. Persze ebben az esetben is felmerül a kérdés, hogy kiktõl származtak a tervek, vázlatok, kik alakították ki a feliratok rendszerét. 6 Isteni minta és emberi megvalósítás viszonya ahhoz hasonló, ahogy a papok megalkották az új király nevét. Bár a papok azok, akik meghatározzák az új uralkodó nevét trónralépésekor, valójában mégis isteni elgondolás valósul meg, ahogy ezt a Hatsepszut királynõ koronázásáról szóló szöveg ki is emeli: az isten alakította azonban szívükben (ti. a papokéban) úgy, hogy nevét olyanra készítsék, ahogyan õ (= az isten) határozta meg korábban. 7 A dekoráció alapelveit tehát feltehetõen a fõpapok, esetleg az uralkodó vagy annak megbízottja dolgozták ki, a részleteket pedig a munkavezetõkre és a mesterekre bízták. A más-más korszakban, illetve különbözõ templomokban megfigyelhetõ azonos vagy hasonló jelenetek, szövegek alapján feltételezhetõ, hogy az erre kijelölt személyek általában a templomi könyvtárakban õrzött õsi minták alapján alakították ki az Évmilliók Házainak dekorációját. 8 Másolás és újítás Az áttekinthetõség kedvéért az õsi minták és az újonnan elkészített feliratok viszonyát három alaptípusba sorolhatjuk: 9 1. Teljes egészében másolt feliratok: egy hosszabb feliratot teljes egészében egy meglévõ mintát követve alakítanak ki. Erre példa a templomalapítási rituálé szövege, amelyet a medinet-habui kis templomban és a luxori templomban is megörökítettek Aktualizált feliratok: a meglévõ mintát részben átalakítják, hogy az új szöveg vagy ábrázolás megfeleljen az új körülményeknek. A leggyakoribb ilyen aktualizálás a király- és istennevek megváltoztatása. Az isteni születés történetében például a jelenetek sorrendje, az egyes jelenetek kidolgozása mellett értelemszerûen változik a király és az õt megszülõ királyné neve is Új feliratok: Ide sorolhatóak az adott uralkodóhoz kötõdõ eseményeket megörökítõ feliratok, mint például II. Ramszesz kádesi csatája. 12 A szókapcsolatok, jelzõs szerkezetek, állandósult jelzõk azonban sokszor még a viszonylag egyedi szövegekben is korábbi mintákra nyúlnak vissza, mint például a templom építõjét és istenét dicsõítõ architrávfeliratok esetében. 13 Másolás és újítás összetett viszonyára jó példával szolgálnak az áldozati jelenetek feliratai, ahol az eredeti mintát a kézmûves-mûvészeknek általában ki kellett egészíteniük, újra kellett értelmezniük. Az áldozati jeleneteken általában a következõ feliratcsoportokat különböztethetjük meg: 14 az isten neve; az isten beszédét bevezetõ formula; az isten beszéde; az áldozatot Jelenetek a karnaki Amon-Ré templom nagy hüposztül csarnokának benlsõ keleti falán, Újbirodalom, 19. dinasztia (a szerzõ felvétele) végzõ király nevei; a király nevéhez szorosan kapcsolódó állandó jelzõk; a királyt leíró további jelzõs szerkezetek; védõ formula a király mögött; a királyt védõ madarakhoz kapcsolódó feliratok; a rítus címe; az áldozati adományok megnevezései; a jeleneteket elválasztó feliratoszlop. Ezek az egységek részben adottak (a király neve, az isten neve, az adományok és a rítus elnevezései), részben pedig a dekorációt elkészítõ mester választásán is múltak (a királyt jellemzõ további jelzõs szerkezetek; védõ formula a király mögött; az isten jelzõi). Több tényezõtõl is függött, hogyan dolgozták ki a mesterek a minta vagy a körülmények által nem meghatározott feliratokat. Az egyik fontos szempont a dekorációs funkcióval függött össze. Úgy kellett kiválasztani a feliratokat, hogy azok esztétikusan töltsék ki a rendelkezésre álló helyet: sem túl zsúfolt, sem túl szellõs nem lehetett a hieroglifák elrendezése, a feliratoszlopoknak pedig egy vonalban kellett végzõdniük. Emellett tartalmi vonatkozásai is voltak a kézmûvesek választásának: egy adott jelzõ gyakorisága összefügghetett például azzal is, milyen vallási gondolatokat akartak a papok kifejezésre juttatni. Így az egyes áldozati jelenetek kialakításakor a mesterek nem követtek minden részletet meghatározó mintákat. 15 A minták csupán azokat a részleteket határozták meg egyértelmûen, amelyek többé-kevésbé minden, ugyanazon rítust megörökítõ reliefen ugyanúgy néznek ki. Így például a király bevezetésének szertartásán a királyt általában két oldalról veszi körbe két isten, akik õt a fõisten elé vezetik; másik példaként említhetjük 48

3 Az Évmilliók Házainak feliratai a szoptatási jelenetet, ahol ugyancsak meglehetõsen kötött az a testtartás, amellyel az istennõ a királyt szoptatja. 16 Ahol nem új feliratok megalkotásáról volt szó, a kézmûvesek tehetsége abban mutatkozott meg, hogyan válogatnak a meglévõ formatárból, mennyire képesek esztétikusan elrendezni a hieroglifákat, milyen finoman tudják kivitelezni a dombormûveket. 17 Még a legszabványosabb relief kidolgozása is hosszú idõ alatt megszerezhetõ stílusérzéket követelt meg. A másolás fogalma tehát fenntartással kezelendõ: semmiképp sem mechanikus kivitelezésrõl, hanem egy kötött formatár követésérõl van inkább szó. Az õsi, isteni minták életre keltése Mindezen megfontolások fényében érdemes felidézni, mennyiben ítélték meg másképp a másolás gyakorlatát az ókori Egyiptomban. Számunkra, akik egy olyan kultúrában élünk, ahol az egyéni teljesítmény és újítás a meghatározó, egy felirat vagy írásmû értékének megítélése alapvetõen azon múlik, mennyiben képes a szerzõ valami újat nyújtani. 18 Egy tudományos mû esetében új gondolatokat, új források közlését várjuk el, egy irodalmi alkotás során pedig sajátos, egyéni stílust. A másolás így legtöbbször kifejezetten negatív értékkel bír. Ez a felfogás idõnként Egyiptomban is megjelenik: Bár lennének nem ismert mondataim, / különleges kifejezéseim / új, még nem használt szavakból / ismétléstõl mentesek, / s nem az õsöktõl kölcsönvett kifejezések! 19 olvashatjuk Haheperrészeneb panaszában. Nem véletlen, hogy ezek a sorok egy konkrét személyhez köthetõ írásmûben olvashatók, ahol a szerzõ saját egyéniségét csak õrá jellemzõ újításokkal kívánja kifejezésre juttatni. A királyi elõdök felülmúlása az új templomot építõ király számára is fontos volt. A templomépítés gyakorlatában ez azonban legtöbbször nem azt jelentette, hogy új kifejezéseket, formulákat készítettek volna a feliratos dekorációhoz, hanem például elõdjeinél nagyobb templomot építtetett az õket felülmúlni kívánó uralkodó. 20 Mikor azonban egy új templomot díszítettek féldombormûvekkel, sokszor régebbi feliratokat, mintákat másoltak. A másolás eltérõ megítélése összefügg a mûvészi alkotásról vallott egyiptomi felfogással is. Mûvész és kézmûves között nem volt éles határ, a feliratokat, reliefeket megalkotó mester alapvetõ feladata a meglévõ formák életre keltése volt. A kézmûves Irtiszen így saját tudását a formakánon elemeinek ismereteként mutatja be, nem pedig az összhatás újszerûségével jellemzi. Bár Irtiszen a Középbirodalom alatt élt, szemléletmódja a korábbi és késõbbi évszázadok egyiptomi mûvészetére is jellemzõ: Ismerem a férfi alak járását, a nõi alak léptét, tíz madár ábrázolását, az egyedül (ábrázolt) fogoly (behódoló) tartását, azt, ahogyan a szem társára pillant, az ellenség félelmet (tükrözõ) arcát, azt, ahogyan a vízilovat elejtõ kar felemeli a szigonyt, és (ismerem) a futó megérkezését. 21 A templomi reliefeken látható alakok kidolgozása így hasonlatos a templomi feliratok sajátosságaihoz: a rituális jelenetek kapcsán mindkét esetben legtöbbször a részben vagy egészben kötött formákból való válogatás jelenti a mûvész-kézmûves szabadságát. Ezek a sajátosságok nem függetlenek attól, hogy a mûvészekkézmûvesek Ptah papjainak számítottak, akik tevékenységükkel istenüket szolgálták. Ptah a Memphiszi teológiaként ismert szöveg szerint szavaival teremtette meg az isteneket, rajtuk keresztül pedig a rendezett világot: Õszülmindenistent,/Atumotésistenikilencségét. / Minden isteni szó bizony szívének gondolataként, / nyelvének parancsolataként áll elõ. 22 Jellegzetes gondolat, hogy az istenek megszülése után rögtön az istenek szavainak megalkotásáról szól a szöveg. Az istenek szavai nem más, mint a hieroglifák egyiptomi elnevezése. A szöveg így azt is jelenti, hogy Ptah megalkotja az isteneket, azaz képmásaikat, egyben pedig az õket azonosító és életre keltõ hieroglif feliratokat is. Ptah teremtõ munkája jelenti a késõbbi korok számára példaértékû Elsõ Alkalmat. Az Elsõ Alkalom során az õskáoszból létrejön a rendezett világ, melyet azonban folyamatosan fenyeget a rendetlenségbe, káoszba való visszahullás veszélye. Ahhoz, hogy ez ne következzen be, cselekednie kell az isteneknek, de az embereknek, illetõleg a királynak is, és folyamatosan meg kell újítaniuk az isteni rendet. Az isteni rend és az istenek jelenlétének fennmaradása érdekében több dolgot is lehet tenni. A kézmûvesek-mûvészek például ezért ismételték meg azt, amit egykoron istenük, Ptah cselekedett: megújították az õsi, isteni mintákat, melyeket papiruszokon õriztek a templomi könyvtárakban, azaz elkészítették a templomok falait borító, isteneket megörökítõ, illetve mágikus módon életre keltõ feliratokat és ábrákat. 23 Így érthetõ, hogy egy vallási témájú szöveg értékét alapvetõen két tényezõ befolyásolta az egyiptomiak szemében: egyrészt régisége, másrészt isteni eredete. Egy-egy szöveg értékének kiemelése érdekében gyakorta tettek utalást az írnokok arra, hogy az a változat, amit õk lejegyeztek, valójában több száz éves minta alapján készült. Ha ehhez még azt is hozzátették, hogy ez az õsrégi minta isteni eredetû, a szöveg szentsége megkérdõjelezhetetlen volt. Az újbirodalmi templomi feliratokról mindkettõ elmondható. Egyrészt a szövegek isteni eredete már azáltal is adott volt, hogy gyakorta maguk az istenek szólnak a feliratokon keresztül. Másrészt a feliratokat olyan nyelven írták, mely már elkészültükkor régiesnek hatott, hiszen a jelenetek kísérõszövegeinél gyakorta több száz éves múltra visszanyúló mintákat követtek. A formulák egyikét-másikát idõnként, úgy tûnik, maguk az egyiptomi mesterek sem teljesen tudták értelmezni. 24 A beszélt nyelv, ahogy ezt néhány forrás alapján, mint például a Kamosze-sztélérõl tudhatjuk, már a 18. dinasztia alatt is sok tekintetben elütött attól a klasszikusnak számító nyelvtõl, amelyen a templomokat díszítõ feliratokat írták. De még a Ramesszida-korban is ( dinasztia), mikor a beszélt nyelv és a klasszikus nyelv közti különbség még nagyobb volt, a rítusokat kísérõ feliratoknál általában megtartották a klasszikus nyelvet. Ha a templomi feliratokban meg is jelenik ekkortájt az újegyiptomi nyelv, azt elsõsorban a nem templomi rituálékat megörökítõ jeleneteken látjuk. Az ábrák és feliratok készítésének áldozati jellege Az újbirodalmi másolatban fennmaradt Merikaré intelmeiben a kõbe vésett feliratok elkészítése jellegzetes összefüggésben jön elõ: Cselekedj az isten számára, s õ hasonlóképpen fog cselekedni a te számodra gazdag áldozati asztal ünnepi áldozataival és kõbe vésett feliratokkal. Ezek a te nevedet hirdetik majd. Az isten ismeri azt, ki az õ számára cselekszik

4 Tanulmányok Az áldozati asztal ünnepi áldozatai mellett a kõbe vésett feliratok elkészítését emeli ki a szöveg, mint amivel a király az isten kedvében tud járni. A hangsúly a szöveg szerint nem a feliratok tartalmán, hanem meglétén van. Ez a gondolat egyet jelent azzal a fenti megállapítással, hogy a feliratoknak alapvetõen nem valami lényegesen újnak a megörökítése volt a céljuk. A szöveg kõbe vésett feliratokról szól, aminek kapcsán kiemelendõ, hogy a hordozóanyag, a kõ, ugyancsak hozzájárul a szakralitás megteremtéséhez. Különösen azokban az esetekben nyilvánvaló, hogy a hordozóanyag is jelentéstöbbletet biztosít, mikor magának a kõnek (kvarcit, gránit, granodiorit) tulajdonítottak isteni erõt. 26 A kõbe vésett feliratok jelentése szempontjából jellegzetes az is, hogy azokat az áldozati asztal ünnepi áldozatai mellett említi a szöveg. A templomi feliratok elkészítése és egy áldozati rítus elvégzése között több hasonlóság is megfigyelhetõ, melyeket az alábbi pontokban lehetne összegezni: (a) tematikai párhuzam: a templomi feliratok jelentõs része rítusokat, vallási ünnepeket örökít meg; (b) azonos szereplõk: a feliratok és ábrák fõszereplõi a király és az áldozatát fogadó isten, a rítusokat ténylegesen elvégzõ papokat alig látjuk a reliefeken; (c) az (újra)értelmezõ változtatás a rituáléjelenetek és felirataik esetében is viszonylag szûk keretek közé volt szorítva, mint a rítusok esetében. 27 Rituális hatékonyság és performativitás: a szakrális tér megteremtése A dekoratív funkció mellett persze sok más, hasonlóan általános és mai szemmel nézve is azonnal magától értetõdõ szerepe volt a templomokat borító féldombormûveknek. Ilyen például a megörökítés, azaz a király és az istenek nevének megõrzése az örökkévalóságig, ezáltal pedig az épület azonosítása, mint egy adott isten részére, egy adott király által épített templom. Mai szemmel nézve kevésbé magától értetõdõ és nyilvánvaló a feliratoknak az a szerepe, amelyet mágikus-rituális hatékonyságnak és ezzel összefüggésben szakralizáló szerepnek nevezhetünk. II. Ramszesz fent már említett feliratában beszámol arról, hogy az Élet Házának könyveit tanulmányozva döntötte el, hogy kibõvíti a luxori templomot. Az Élet Házában tárolt papiruszok nemcsak a templom felépítésének megkezdésekor, hanem a dekoráció kialakításakor is fontos szerephez jutottak. Feltehetõleg itt tárolták a dekoráció mintáit tartalmazó papiruszokat is, de találhatóak voltak itt többek között orvosi kézikönyvek, asztronómiai és matematikai papiruszok, rituálékat megörökítõ papiruszok és onomasztikonok is, egyszóval az egyiptomiak világról való tudásának tárháza volt egy-egy ilyen könyvtár. 28 Nem véletlen, hogy a templomokban gyûjtötték ezeket a papiruszokat, hiszen itt léphettek kapcsolatba a rendezett világ megteremtõivel és a rend fenntartóival, az istenekkel. Erre utal egyébként az Élet Háza elnevezés is: az a hely, ahol mindaz a részben mágikus, részben rituális, részben racionális tudás, ami az élet fenntartásához szükséges, megtalálható. 29 Amon-Ré és II. Ramszesz a karnaki Amon-Ré templom nagy hüposztül csarnok belsõ keleti falának egy jelenetén, Újbirodalom, 19. dinasztia (a szerzõ felvétele) A világról alkotott tudás ezen gyûjteményét az egyiptomiak a Ré hatalom-megnyilvánulása (bau) fogalommal jelöltékpéldául a késõkori Salt 825-ös papiruszon. A bau hieroglif jele három madarat ábrázol. Egyes számban egy szabadsággal rendelkezõ, nem feltétlenül testi jellegû entitást jelöl, ami ott tud lenni, ahol maga az a személy vagy isten, akinek a ba-járól szó van, nem mindig jelenik meg. Ezzel a szabad mozgással függ össze az is, hogy a fogalmat egy madár jelöli. Miként az újbirodalmi szövegekbõl tudjuk, a ba-k az istenek legtöbbször félelmetes erejét jelentik, melyek pusztulást, betegséget tudtak okozni. 30 Mivel arra vonatkozóan már nem adnak részletes tájékoztatást a szövegek, hogy milyen értelemben számítanak az Élet Házában található papiruszok és a rajtuk lévõ szövegek Ré hatalom-megnyilvánulásainak, ezért erre csak utalásokból lehet következtetni. A papiruszok változatos tartalma gyakorlatilag az egész világról való tudást átöleli, azt a világot mutatja be, melyet a napisten tart életben energiájával. Mivel ez a tudás mágikus jellegû, az Élet Háza nemcsak leíró jellegû tudást rejt, hanem azt is, ami az élet fenntartásához szükséges. Ezt a tudást, pontosabban az általa leírt világot Ré, a napisten hatalom-megnyilvánulásának tekintik. 31 A templomi feliratok eddig áttekintett tartalmi kérdései mellett maga az egyik leggyakoribb nyelvtani forma is a szövegek isteni erejével és rituális hatékonyságával függ össze. A feliratok varázsereje részben a hieroglifák képszerûségén alapult, 32 de a templomi feliratokban használt egyik leggyakoribb nyelvtani formula is hasonló jelentéssel bír: jelenvalóvá teszi, a beszéd által megvalósultként ábrázolja azt, amirõl az istenek beszéde szól. Ennek a funkciónak a jelölésére a nyelvészetbõl kölcsönzött performativitás fogalmát használják az egyiptológiában. Az egyiptomi rituáléjeleneteken fontos szerephez jut az istenek beszéde, melyben az áldozatot fogadó isten felsorolja azt, milyen adományokkal fogja ellátni a királyt. Általában életet, 50

5 Az Évmilliók Házainak feliratai hatalmat, egészséget kap a király, amit gyõzelemmel, millió évekkel és sok egyéb, hasonló célokat szolgáló adományokkal egészítenek ki. Az isten beszédében mindig ugyanaz a formula vezeti be ezeket az adományokat: dj.n.(j) n.k Megadom neked. Ennek az egyébként gyakori sdm.n.f formának a pontos értékérõl a rituáléjelenetek összefüggésében hosszas vita folyt, melynek csupán a végkövetkeztetéseit szeretném itt bemutatni. 33 A nyelvészetben performatív kijelentésnek nevezik azokat a mondatokat, amelyek minden egyéb kapcsolódó esemény nélkül mintegy megvalósítják azt, amirõl szólnak. Így például mikor egy ülést levezetõ elnök kimondja a mondatot: Megnyitom az ülést, az ülés ezzel el is kezdõdik. A performatív kijelentések nélkülözhetetlen jellemzõje, hogy mindig az adott cselekvésre felhatalmazott személyhez kötõdnek. Ha nem a levezetõ elnök mondja az említett mondatot, az ülés nem kezdõdik el. Hasonló a helyzet az istenek beszédével is. A sztereotip, látszólag banális mondatok nyelvi formája azáltal változtatja ezeket performatív kijelentéssé, hogy e mondatokat maguk az istenek mondják ki, akiknek megvan az a képessége, hogy megadják a királynak mindazon adományokat, amirõl beszédük szól. A lényeg tehát az, hogy nem egy múltbeli eseményre vagy máshol zajló rítusra vonatkoznak a kijelentések, hanem maga a beszéd hozza létre azt, amit az isten adományként juttat a királynak. A performatív kijelentések nem szükségképpen mágikus jellegûek. A fenti példánál maradva, a levezetõ elnök nem azért képes szavaival megnyitni az ülést, mert varázserõvel rendelkezik. Az újbirodalmi templomok összefüggésében ugyanakkor az istenek performatív kijelentéseinek olyan jelentése van, amely a mágiával rokonítja õket. Egyfajta varázsszövegek az isten-beszédek, és azok a feliratok is, amelyek az istenek beszédeit megörökítik. Létrehozzák, megvalósítják mindazt, vagy hozzájárulnak mindannak megvalósulásához, amirõl szólnak. A templomi feliratok és ábrák elsõdleges szerepét a fentieket figyelembe véve úgy lehet megfogalmazni, hogy a szakrális teret kellett létrehozniuk. 34 Nem a közlés, nem is a dekoráció tehát a legfontosabb, hanem ez az óegyiptomi szemléletmódra jellemzõ gondolat: a feliratok, jelenetek fokozzák magának az épületnek a szentségét. Ez egyrészt annak a fent említett tények köszönhetõ, hogy a templomokat dombormûvekkel díszítõ kézmûvesek õsi, isteni mintákat keltettek életre. Másrészt maguk a használt hieroglif jelek is képesek voltak ezt a szakralizáló hatást kifejteni. A fent már idézett sztélén az egyiptomi mûvész-kézmûves Irtiszen saját tudásáról így számol be: Ismerem az isten szavának titkát, az ünnepi szertartások rendjét. Egyetlen varázsigének sincs hatalma fölöttem, amelyet ismerek. 35 Az isten szava, a hieroglifák ismerete tehát titokzatos tudásnak számít. Az ilyen titokzatos tudásnak számító ismeret tárgya, különösen ha szövegekrõl, feliratokról volt szó, egyben isteni erõvel, szakralizáló hatással is bírt. 36 Erre utal a hieroglifák egyiptomi elnevezése is: a hieroglifákat nem emberi konvencióként, nem puszta jelekként mutatja be, hanem isteni eredetet tulajdonít nekik. 37 Az istenek szava azzal a tulajdonsággal rendelkezik, hogy létrehívja azt, amit jelöl, ahogy ezt a Memphiszi teológia is említi. 38 A templomi feliratok értékeléséhez tehát nem elég pusztán az adott feliratot elolvasni és lefordítani, hiszen igen gyakran már máshonnan is ismert formulákkal találkozunk. Az ábrázolások varázsereje, a hieroglifák képszerûsége, a hieroglifák egyiptomi felfogása ( istenek szavai ), a performatív nyelvtani forma, 39 a feliratok szakralizáló ereje, a felírt õsrégi, isteni eredetû szövegek, melyeket Ré hatalmának megnyilvánulásaiként tartottak számon, sõt maga az a tény is, hogy a templomi dekoráció mintájául szolgáló papiruszokat az Élet Házának nevezett létesítményben tárolták, mind-mind olyan vonatkozásai a templomi feliratoknak, melyek túllépnek a mai ember számára is azonnal nyilvánvaló megörökítõ és dekoráló szerepeken. Ez utóbbi két szerepkörön túl tehát az újbirodalmi templomok feliratai számos olyan tulajdonsággal rendelkeznek, melyek az óegyiptomi gondolkodásmód és kultúra tágabb összefüggései felé mutatnak, így ezeknek a tulajdonságoknak a tanulmányozása egyben fényt vet az erre az õsi kultúrára jellemzõ gondolkodásmódra is. Jegyzetek 1 Ehhez az elnevezéshez lásd Martina Ullmann, König für die Ewigkeit - Die Häuser der Millionen von Jahren: Eine Untersuchung zu Königskult und Tempeltypologie in Ägypten (Ägypten und Altes Testament 51) Wiesbaden, 2002; Gulyás András, Die Erneuerungstheologie der HH m rnpwt-tempel : Bickel, S. Loprieno, A. (szerk.), Basel Egyptology Prize 1; Junior Research in Egyptian History, Archaeology, and Philology (Aegyptiaca Helvetica 17), Basel, 2003, ; Gerhard Haeny, Zur Funktion der Häuser für Millionen Jahre : Ägyptische Tempel - Struktur, Funktion und Programm - Akten der Ägyptologischen Tempeltagungen in Gosen 1990 und in Mainz 1992 (Hildesheimer ägyptologische Beiträge 37), Hildesheim, 1994, A kérdés annál is inkább alapvetõ, mert ahogy azt Traunecker megjegyzi, a templomi falak dombormûvekkel való díszítése nem volt alapvetõ a kultusz szempontjából: Traunecker, Cl., De l hiérophanie au temple : Verhoeven, U. (szerk.), Religion und Philosophie im Alten Ägypten. Festgabe für Philippe Derchain zu seinem 65. Geburtstag am 24. Juli (Orientalia Lovaniensia Analecta 39), , Pierre Grandet, Le papyrus Harris I : (BM 9999) (Bibliothèque d étude 109.), Kairó, J.-Cl. Goyon J.-Cl. Golvin Cl. Simon-Boidot G. Martinet, La construction pharaonique, Paris, : Les sources égyptiennes sont hélas silencieuses sur l origine de la conception des édifices, et l identité de ceux qui y présidaient. Tout plan émanant d une source divine, seule la phase d exécution est mentionnée. 5 Robert Redford, The Earliest Years of Ramesses II and the Building of the Ramesside Court at Luxor : Journal of Egyptian Archaeology 57 (1971) A dekoráció rendszerének néhány alapelvérõl egy korábbi Ókorszámban jelent meg egy cikkem: Gulyás András, Templomi nyelvtan és az egyedülálló isten : Ókor 2005/4, Ford. Gulyás András: Kóthay Katalin Anna Gulyás András, Túlvilág és mindennapok az ókori Egyiptomban, Miskolc, 2007,

6 Tanulmányok 8 Átfogó monográfia nincs a témában, de sok tanulmány foglalkozik a templomi szövegek hagyományozásának kapcsolódó kérdéseivel: Dieter Kurth, Der Einfluß der Kursive auf die Inschriften des Tempels von Edfu : Kurth, D. (szerk.), EDFU: Bericht über drei Surveys, Materialien und Studien; Die Inschriften des Tempels von Edfu, Begleithefte 5, Wiesbaden, 1999, 69 96; Erich Winter, Zeitgleiche Textparallelen in verschiedenen Tempeln : Kurth, D. (szerk.), Systeme und Programme der ägyptischen Tempeldekoration 3. Ägyptologische Tempeltagung Hamburg, Juni 1994 (Ägypten und Altes Testament 33), Wiesbaden, 1995, ; Christophe Thiers, Fragments de théologies thébaines: la bibliothèque du temple de Tôd : Bulletin de l Institut Français d Archéologie Orientale 104 (2004) Hasonló problémákkal foglalkozik Wolfgang Helck, Das Verfassen einer Königsinschrift : J. Assmann E. Feucht R. Grieshammer, Fragen an die altägyptische Literatur. Studien zum Gedenken an Eberhard Otto, Wiesbaden, 1977, Paul Barguet, Le rituel archaique de fondation des temples de Medinet-Habou et de Louxor, Revue d Égyptologie 9 (1952); Sanaa Abdel Azim el Adly, Das Gründungs- und Weiheritual des ägyptischen Tempels von der frühgeschichtlichen Zeit bis zum Ende des Neuen Reiches (publikálatlan tübingeni disszertáció). 11 Helmut Brunner, Die Geburt des Gottkönigs - Studien zur Überlieferung eines altägyptischen Mythos (Ägyptologische Abhandlungen 10), Wiesbaden, Charles Kuentz, La bataille de Qadech - les textes (Poème de Pentaour et Bulletin de Qadech) et les basreliefs (MIFAO 55), Vincent Rondot, La grande salle hypostyle de Karnak - Les architraves, Paris, Vö. pl. III. Amenhotep szövegeinek frazeológiai elemzésével, ahol jól látszik, hogy még ezekhez a viszonylag egyedinek tekinthetõ szövegekhez is a részleteket tekintve számos párhuzam felsorolható. Vö. Mechtild Schade-Busch, Zur Königsideologie Amenophis III.: Analyse der Phraseologie historischer Texte der Voramarnazeit (Hildesheimer ägyptologische Beiträge 35), Áttekintést nyújt róla: Claude Traunecker, La chapelle d Achôris à Karnak, Paris, 1981, A kérdéshez lásd pl. Helmut Brunner, Die Geburt des Gottkönigs, 188, aki részletesen bemutatja az isteni születés története kapcsán, hogy mekkora szabadsággal rendelkeztek a mesterek. 16 De még egy ilyen jelenet is többféle változatban készülhetett el, ami világosan kiderül majd S. Hardekopf most készülõ doktori disszertációjából. (A szerzõ személyes közlése, november, Heidelberg.) 17 A templomi reliefek stilisztikai kérdéseihez lásd Raymond W. Johnson, Images of Amenhotep III in Thebes: Styles and Intentions : Berman, L. M. (szerk.), The Art of Amenhotep III: Art Historical Analysis - Papers Presented at the International Symposium Held at The Cleveland Museum of Art, Cleveland, Ohio, November 1987, Cleveland, Ohio, 1990, Emiatt a különbség miatt problémás a stílus fogalmának alkalmazása az óegyiptomi mûvészetre: Jan Assmann, Viel Stil am Nil? Altägypten und das Problem des Kulturstils : Gumbrecht, H. U. Pfeiffer K. L. (szerk.), Stil, Frankfurt, Ford. Kóthay Katalin Anna: Kóthay Katalin Anna Gulyás András, Túlvilág, Egyéni teljesítmény és hagyománykövetés látszólagos ellentmondására hívja fel a figyelmet Pascal Vernus (Essai sur la conscience de l histoire dans l Égypte pharaonique, Paris, 1995) is. 21 Ford. Kóthay Katalin Anna: Kóthay Katalin Anna Gulyás András, Túlvilág, 239. A rendelkezésre álló megoldások tehát részben meghatározottak, ezért számíthatott egy-egy ikonográfiai változtatás merész újításnak. Lásd pl. Fábián Zoltán Imre, Nefermenu kormányzó sziklasírja a Khokha-domb déli lejtõjén : Ókor 2005/4, Ford. Kóthay Katalin Anna: Kóthay Katalin Anna Gulyás András, Túlvilág, Lásd ehhez még Jan Assmann, Die Gestalt der Zeit in der ägyptischen Kunst : Assmann, J. Burkard, G., 5000 Jahre Ägypten Genese und Permanenz pharaonischer Kunst, 1983, Ehhez a kérdéshez lásd pl. H. Satzinger megjegyzéseit az jr.f dj anx formula értelmezése kapcsán: Helmut Satzinger, Gott gibt dem König Leben. Mit Anhängen über <dj anx> und die Weihformel : Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde 124 (1997) , Ford. Kóthay Katalin Anna: Kóthay Katalin Anna Gulyás András, Túlvilág, Pascal Vernus, Supports d écriture et fonction sacralisante dans l Égypte pharaonique: le texte et son inscription, Paris, 1989, 23 34; Pascal Vernus: Essai sur la conscience de l histoire dans l Égypte pharaonique, Paris, : Limite de la notion de propagande: le concept de sacralisation; Sydney H. Aufrère, L univers minéral dans la pensée égyptienne (Bibliothèque d études 105), Kairó, Az újabb kutatások azonban pontosan arra a kérdésre összpontosítanak, hogy miként változhattak meg a rítusok, illetve változtathatták meg azokat szükség esetén. Lásd ehhez a heidelbergi Ritualforschungsprojekt honlapját: 28 Philippe Derchain, Le Papyrus Salt 825 (B.M ), rituel pour la conservation de la vie en Égypte, Bruxelles, 1965, Manfred Weber, Lebenshaus : Lexikon der Ägyptologie III Számos szöveges forrást hoz ehhez Edwards I. E. S., Hieratic Papyri in the British Museum IVth Series Oracular Amuletic Decrees of the Late New Kingdom, London, Az egyiptomi könyvtárak kérdésköréhez továbbra is fontosak Wessetzky Vilmos tanulmányai. Lásd például: Wessetzky Vilmos, Die ägyptische Tempelbibliothek: Der Schlüssel der Lösung liegt doch in der Bibliothek des Osymandyas? : Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde 100 (1973) Átfogó összefoglalót ad a kérdésrõl Günther Burkhard, Bibliotheken im alten Ägypten: Überlegungen zur Methodik ihres Nachweises und Übersicht zum Stand der Forschung, Bibliothek - Forschung und Praxis 4/2, München, 1980, A frissebb szakirodalomból lásd pl. Ludwig D. Morenz, Zu Formen, Gründen und Wegen der Textüberlieferung in der altägyptischen Kultur/1 : Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde 129 (2002) A hieroglif feliratok isteni ereje természetesen nem csak az Újbirodalom alatt figyelhetõ meg, hiszen egy óbirodalmi sír tulajdonosa a sírjában lévõ feliratokat egyenesen isteneknek nevezi. Vö. Henry G. Fischer, Hieroglyphen : Lexikon der Ägyptologie II, Jan Assmann, Sprachbezug und Weltbezug der Hieroglyphenschrift : Jan Assmann, Stein und Zeit, München, 1991, Mivel egy nagyon gyakori formuláról van szó, álljon itt kivételesen egy hosszabb szakirodalmi áttekintés errõl a kérdésrõl: B. Gunn, Studies in Egyptian Syntax, An important use of sdm.n.f in Old Egyptian, 69 74: an event happening at the actual moment of speaking; Gardiner 414.5: an action simultaneously spoken of and performed; Helmut Brunner, Sdmnf als synchrones Praesens : ZÄS 85 (1960) 77 78; Friedrich Junge, Studien zum mittelägyptischen Verbum, göttingeni disszertáció, 1970, 18: Unter Koinzidenz wird hier der Zusammenfall von Wort und Tat verstanden, nämlich dass das ausgesprochene Wort eben die Handlung ist kann ich bitte eben diese Bitte sein, und nur dieser Fall ist als Koinzidenzfall zu verstehen. A legrészletesebben és világosabban Pascal Vernus fogalmazta meg ezt a kérdést, akinek a gondolatmenetét követem itt: Pascal Vernus, Ritual. sdm.n.f and Some Values of the Accompli in the Bible and in the Koran : S. Israelit-Groll (szerk.), Pharaonic Egypt, the Bible and Christianity, Jerusalem,

7 Az Évmilliók Házainak feliratai P. Vernus tanulmánya nyomán kisebb vita bonatkozott ki errõl: Fr. Labrique: GM 106; D. Kurth: GM 108 (1989); Ph. Derchain: GM 110 (1989); D. Kurth válasza: GM 113 (1989). Legutóbb pedig E. Teeter foglalkozott röviden a rituális sdm.n.f kérdésével: The Presentation of Maat, Chicago, 1997, Pascal Vernus, Supports d écriture et fonction sacralisante dans l Égypte pharaonique: Le texte et son inscription, Paris, 1989, Lásd a 21. jegyzetet. 36 Többek között ezért volt Egyiptomban a magánszemélyek számára olyan fontos, hogy a királyi temetkezések során használt titokzatos és mások számára általában elérhetetlen feliratokból saját temetkezésükhöz megszerezzenek egy-egy részletet. 37 Ehhez és hasonló problémákhoz lásd a 32. jegyzetet. 38 Bár ezzel a tulajdonsággal nem csupán az istenek szava rendelkezett, hanem maguk a szavak és a dolgok másfajta viszonyban álltak, mint amit manapság a soknyelvûséget mindennapi tapasztalatként megélõ, következésképp a nyelvekrõl is másképp gondolkodó kultúránkban feltételezünk. Ehhez a problémához általánosabb összefüggésbõl lásd pl. Michel Foucault, A szavak és a dolgok. Ford. Romhányi Török Gábor, Budapest, A megfelelõ szavakkal hatni lehet a világra, a dolgokra: ez a gondolat húzódik meg számos varázsszertartás mögött is. Vö. Kákosy László, Varázslás az ókori Egyiptomban, Budapest, 1969, 91; Farkas A. Márton, Filozófia elõtti filozófia, Budapest, A képszerûségen alapuló mágia és a performatív kijelentések kapcsolatát emeli ki Jan Assmann, amikor cikkének ( Die Macht der Bilder Rahmenbedingungen ikonischen Handelns im Alten Ägypten : Visible Religion Annual for Religious Iconography 7 [1989] 1 20) alcímeként a következõt adta: How to do things with images Elemente einer Bildakttheorie, utalással Austin mûvére. 53

Az istenek valódi megjelenésükben

Az istenek valódi megjelenésükben AZ ISTENEK VALÓDI MEGJELENÉSÜKBEN 103 előnyben részesíti a kozmoteizmust mint megfogalmazást, hogy ezáltal a panteista jelenségek félremagyarázását kizárja. Az egyiptomi istenek azonban semmilyen összeolvadásban

Részletesebben

Egyiptom művészetének tárgyalása korszakok szerint

Egyiptom művészetének tárgyalása korszakok szerint Egyiptom művészetének tárgyalása korszakok szerint A XIX. század végéig az a nézet uralkodott, hogy Egyiptom legrégebbi emlékei a piramisok, melyek az i.e. 2600 2500 körül épültek. Ma már régészeti leletek

Részletesebben

Az egyiptomi művészet korszakai

Az egyiptomi művészet korszakai Egyiptom térképe a városokkal Az egyiptomi művészet korszakai Predinasztikus korszak (i.e. IV-III. évezred) Óbirodalom (i.e. III-II. évezred) Első átmeneti kor Középbirodalom (i.e. 2000-1700) Második átmeneti

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ---------------------------------------------------------------------------------- GULYÁS

Részletesebben

Jegyzetek művészettörténethez III. Egyiptom. 8. és 9. osztály

Jegyzetek művészettörténethez III. Egyiptom. 8. és 9. osztály Jegyzetek művészettörténethez III. 8. és 9. osztály Egyiptom Óbirodalom Kr. e. 2635-2155 I. Átmeneti kor Kr. e. 2155 2040 Középbirodalom Kr. e. 2040-1780 II. Átmeneti kor Kr. e. 1785-1522 Újbirodalom Kr.

Részletesebben

Ábrahám könyve (Igazgyöngy)

Ábrahám könyve (Igazgyöngy) www.apologia.hu Ábrahám könyve (Igazgyöngy) A mormon vallás Biblián kívüli, új szentírásai közé tartozik a Mormon Könyve (MK), a Tanok és szövetségek (T&Sz) és az Igazgyöngy (IGY). Az Igazgyöngy a Bevezetés

Részletesebben

Wah múmiája és sírja. ledózerolták, hogy az ókori sírok további kifosztását megakadályozzák és a megfelelő régészeti feltárásukat megkezdhessék.

Wah múmiája és sírja. ledózerolták, hogy az ókori sírok további kifosztását megakadályozzák és a megfelelő régészeti feltárásukat megkezdhessék. Wah múmiája és sírja Mivel a Neszperennubot bemutató cikk sikert aratott, úgy döntöttem készítek egy hasonlót, egy korábban élt személyről, így akár össze is lehet hasonlítani kettejük temetkezését. A

Részletesebben

Egyiptom művészete Ókor-1

Egyiptom művészete Ókor-1 Egyiptom művészete Ókor-1 I.e. III. évezredtől - I.e. XI. század óbirodalom középbirodalom új birodalom A művészetnek a halotti kultuszt kellett szolgálnia. Fáraók (isten) attribútumaik az állszakáll és

Részletesebben

Propaganda vagy útleírás?

Propaganda vagy útleírás? Földrajzi Értesítő XLVIII. évf. 1999. 3 4. füzet, pp. 363 367. Propaganda vagy útleírás? (Gondolatok a magyar katonai utazási irodalomról és Almásy László: Rommel seregénél Líbiában c. művéről) NAGY MIKLÓS

Részletesebben

EVANGÉLIKUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM ÚJSZÖVETSÉGI TANSZÉK. DOKTORI (Ph.D.). ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VERBUM DOMINI MANET IN AETERNUM

EVANGÉLIKUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM ÚJSZÖVETSÉGI TANSZÉK. DOKTORI (Ph.D.). ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VERBUM DOMINI MANET IN AETERNUM EVANGÉLIKUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM ÚJSZÖVETSÉGI TANSZÉK DOKTORI (Ph.D.). ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VERBUM DOMINI MANET IN AETERNUM AZ ÓSZÖVETSÉG RECEPCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA A ZSIDÓKHOZ ÍRT LEVÉLBEN AZ INTERTEXTUÁLIS

Részletesebben

Megjelent: Theologiai Szemle Új folyam (53) 2010/különszám, 68-70. o.

Megjelent: Theologiai Szemle Új folyam (53) 2010/különszám, 68-70. o. Vezérfonal Fekete Károly: A Barmeni Teológiai Nyilatkozat. Vezérfonal a dokumentum tanulmányozásához. Kálvin Kiadó: Budapest, 2009. 163 o. Megjelent: Theologiai Szemle Új folyam (53) 2010/különszám, 68-70.

Részletesebben

Az egyiptomi történelemben alig van magánember, akinek az életére vonatkozóan

Az egyiptomi történelemben alig van magánember, akinek az életére vonatkozóan Bechtold Eszter (1979) PhD-hallgató az ELTE Egyiptológia Doktori Programján. Kutatási területe a korai Újbirodalom államszerkezete és régészete, valamint a kopt régészet. Legutóbbi írása az Ókorban: Kopt

Részletesebben

S TUDIA C AROLIENSIA 2009. 2-3. (X.) 65 71.

S TUDIA C AROLIENSIA 2009. 2-3. (X.) 65 71. S TUDIA C AROLIENSIA 2009. 2-3. (X.) 65 71. BOGNÁRNÉ KOCSIS JUDIT REFORMÁTUS SZELLEMISÉG ÉS ÉRTÉKREND KARÁCSONY SÁNDOR FILOZÓFIÁJA ALAPJÁN Az öregek nemzedéke helytelenül jár el, mikor például az ifjúság

Részletesebben

Olivier Messiaen kései alkotói korszaka

Olivier Messiaen kései alkotói korszaka DLA doktori értekezés tézisei Borbély László Olivier Messiaen kései alkotói korszaka Témavezető: Wilheim András Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet-és művelődéstörténeti tudományok besorolású

Részletesebben

Doktori értekezés tézisei Bazsóné Sõrés Marianna

Doktori értekezés tézisei Bazsóné Sõrés Marianna Doktori értekezés tézisei Bazsóné Sõrés Marianna Canettis Bestimmung des Dichters. Elias Canettis poetische Auffassung im Spiegel seiner Autobiographie. Debrecen 2003 1. Az értekezés tárgya, célkitûzése

Részletesebben

érvelésüket, így remélhetőleg a közeljövőben számos olyan munka születik majd, amely kizárólag szigorúan stíluskritikai szempontokat mérlegelve

érvelésüket, így remélhetőleg a közeljövőben számos olyan munka születik majd, amely kizárólag szigorúan stíluskritikai szempontokat mérlegelve Omnis creatura significans Tanulmányok Prokopp Mária 70. születésnapjára / Essays in Honour of Mária Prokopp Szerkesztette és az előszót írta: Tüskés Anna Centrart Egyesület, Bp., 2009. 442 old., 4000

Részletesebben

BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE

BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE Cet ouvrage, publié dans le cadre du Programme de Participation à la Publication (P.A.P.) Kosztolányi, bénéficie du soutien du Ministère des Affaires Étrangères

Részletesebben

A BRASSÓI EVANGÉLIKUS FŐTEMPLOM (FEKETE TEMPLOM) 18. SZÁZADI ÚJJÁÉPÍTÉSE

A BRASSÓI EVANGÉLIKUS FŐTEMPLOM (FEKETE TEMPLOM) 18. SZÁZADI ÚJJÁÉPÍTÉSE EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM, BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR ZIEGLER BÁLINT ÁGNES A BRASSÓI EVANGÉLIKUS FŐTEMPLOM (FEKETE TEMPLOM) 18. SZÁZADI ÚJJÁÉPÍTÉSE Felekezeti, politikai, rendi csoportidentitás kifejeződése

Részletesebben

1900 körüli városlodi étkészlet

1900 körüli városlodi étkészlet 1900 körüli városlodi étkészlet SERGŐ ERZSÉBET Korábban is volt a Vendéglátóipári Múzeumban olyan, étkészletegyüttesek gyűjtésére irányuló tendencia, hogy a kiállításokon terítékeket lehessen bemutatnunk.

Részletesebben

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Név: Iskola:

Részletesebben

Kiegészítő ismeretek Az antik Róma I.: az etruszkoktól a Iulius Claudius dinasztia kihalásáig (i. sz. 86) című fejezethez

Kiegészítő ismeretek Az antik Róma I.: az etruszkoktól a Iulius Claudius dinasztia kihalásáig (i. sz. 86) című fejezethez Kiegészítő ismeretek Az antik Róma I.: az etruszkoktól a Iulius Claudius dinasztia kihalásáig (i. sz. 86) című fejezethez Az ókori római állam Itália nyugati partvidékének középső részén, a mai Róma város,

Részletesebben

GYŐRI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT.. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKDOLGOZAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI

GYŐRI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT.. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKDOLGOZAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI GYŐRI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT.. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKDOLGOZAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI GYŐR, 2015 1 1. BEVEZETÉS 1.1. A szakdolgozat célja A hallgató a szakdolgozatban bizonyítja

Részletesebben

Typotex Kiadó. Bevezetés

Typotex Kiadó. Bevezetés Járunk, és már a pusztán fiziológiai járásunkon keresztül is kimondjuk, hogy nincs itt maradandó helyünk, hogy úton vagyunk, hogy még valójában csak meg kell majd érkeznünk, még csak keressük a célt, és

Részletesebben

A Piarista Rend Magyarországon. Szerk.: Forgó András. Bp., 2010. (Művelődéstörténeti műhely. Rendtörténeti konferenciák) 9. p. 2

A Piarista Rend Magyarországon. Szerk.: Forgó András. Bp., 2010. (Művelődéstörténeti műhely. Rendtörténeti konferenciák) 9. p. 2 RIEDEL, JULIA ANNA: Bildungsreform und geistliches Ordenswesen im Ungarn der Aufklärung. Die Schulen der Piaristen unter Maria Theresia und Joseph II. Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2012. (Contubernium.

Részletesebben

KORA ÚJKOR Jogi jelképek és a jog művészete. Az obiter depicta mint a kormányzás víziója

KORA ÚJKOR Jogi jelképek és a jog művészete. Az obiter depicta mint a kormányzás víziója KORA ÚJKOR Jogi jelképek és a jog művészete. Az obiter depicta mint a kormányzás víziója A könyv szerzője, Peter Goodrich, a New York-i Cardozo School of Law professzora számos jogi monográfiát jegyez,

Részletesebben

MÚMIÁK ÉS DOKTOROK. Az óegyiptomi orvoslás titkai

MÚMIÁK ÉS DOKTOROK. Az óegyiptomi orvoslás titkai MÚMIÁK ÉS DOKTOROK Az óegyiptomi orvoslás titkai Az ókori Egyiptom kronológiája Egyiptom egyesítése elıtti korszak ( Kr.e.3500-3000 k.) Archaikus kor ( Kr.e 3000-2635 k.) I. - II. dinasztia ÓBIRODALOM

Részletesebben

Egyiptom és Mezopotámia. A csillagászat története 1., 2015. szeptember 17.

Egyiptom és Mezopotámia. A csillagászat története 1., 2015. szeptember 17. Egyiptom és Mezopotámia A csillagászat története 1., 2015. szeptember 17. Egyiptom és fővárosai Egy kis kronológia Égi objektumok és istenek Nut: Az égbolt egésze Su: a lég istene Geb: a Föld istene (Nut

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. Doktori tézisek. Hegyi Ádám Alex

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. Doktori tézisek. Hegyi Ádám Alex Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Doktori tézisek Hegyi Ádám Alex A bázeli egyetem hatása a debreceni és a sárospataki református kollégiumok olvasmányműveltségére 1715 és 1785 között

Részletesebben

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés - Alapvető, létfontosságú dolgok Können Sie mir bitte helfen? Segítségkérés Können Sie mir bitte helfen? Sprechen Sie Englisch? Sprechen Sie Englisch? Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e

Részletesebben

Bár a meghaló és újjászületõ isten motívuma az ókori Kelet és a Mediterráneum

Bár a meghaló és újjászületõ isten motívuma az ókori Kelet és a Mediterráneum Schreiber Gábor (1974) egyiptológus, régész, az ELTE Egyiptológia Tanszékének oktatója, a thébai 32, 61, 64 és 400-as számú sírokban folyó feltárások vezetõje. Kutatási területe a késõ kori és görög-római

Részletesebben

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése [ Orvos Levente 2012 orvosl.hu] Mindszenty József mai megítélésének két sarkalatos pontja is van. Egyrészt az ő állítólagos engedetlensége, másrészt

Részletesebben

Végső szakmai beszámoló: Pascal Gondolatok című művének filozófiai rekonstrukciója és fordítása

Végső szakmai beszámoló: Pascal Gondolatok című művének filozófiai rekonstrukciója és fordítása Végső szakmai beszámoló: Pascal Gondolatok című művének filozófiai rekonstrukciója és fordítása A kutatás legfőbb célja Pascal Gondolatok című művének filozófiai rekonstrukciója és a mű egy új magyar fordításának

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. - Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

MŰVÉSZETTÖRTÉNET II. A VIZSGA LEÍRÁSA

MŰVÉSZETTÖRTÉNET II. A VIZSGA LEÍRÁSA MŰVÉSZETTÖRTÉNET II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint 120 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán semmilyen segédeszköz nem használható. Nyilvánosságra

Részletesebben

Neszperennub koporsói és múmiája

Neszperennub koporsói és múmiája Neszperennub koporsói és múmiája A múmiákat sokan érdekesnek, lenyűgözőnek találják. Az utóbbi években egyre több múzeum veti alá röntgen és CT vizsgálatoknak a gyűjteményükben őrzött múmiákat, hiszen

Részletesebben

Jár-kel, mint zsidóban a fájdalom

Jár-kel, mint zsidóban a fájdalom X X. S Z Á Z A D Ember Mária író, műfordító újságíró 1931-ben született Abádszalókon és 2001. december 31-én hunyt el Budapesten. Folyóiratunk társalapítója volt 1994-ben, rá emlékezünk a Holokauszt 70.

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

Irrtümer. 1620_25 Blaue Blume, Max Hueber Verlag 2002. Der Ötzi

Irrtümer. 1620_25 Blaue Blume, Max Hueber Verlag 2002. Der Ötzi Irrtümer 6 A szövegek Egy érdekes könyv komoly vitát váltott ki. A vita arról folyt, hogy valóban emelik-e a dohányzás és a dohányosok az egészségügyi költségeket, mint ahogy sokan gondolják. Két professzor

Részletesebben

Középkori magyar királyok emlékei kutatási program. Zárójelentés

Középkori magyar királyok emlékei kutatási program. Zárójelentés Középkori magyar királyok emlékei kutatási program Zárójelentés A program célja az volt, hogy a 11 15. századi magyar uralkodók személyes tárgyi és szöveges emlékeit, udvari reprezentációjának kellékeit,

Részletesebben

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 1 SZATHMÁRI ISTVÁN A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXIX. SZATHMÁRI ISTVÁN

Részletesebben

Paul Natorp (1854 1924)

Paul Natorp (1854 1924) Portré Fodor László (1854 1924) a neokantiánusok az Immanuel Kant (1724 1804) által kidolgozott tanok újraértelmezésére, újraértékelésére és bővítésére törekvők áramlatához tartozó nagy hatású német filozófus

Részletesebben

Növelhető-e a csőd-előrejelző modellek előre jelző képessége az új klasszifikációs módszerek nélkül?

Növelhető-e a csőd-előrejelző modellek előre jelző képessége az új klasszifikációs módszerek nélkül? Közgazdasági Szemle, LXI. évf., 2014. május (566 585. o.) Nyitrai Tamás Növelhető-e a csőd-előrejelző modellek előre jelző képessége az új klasszifikációs módszerek nélkül? A Bázel 2. tőkeegyezmény bevezetését

Részletesebben

Jézus az ég és a föld Teremtője

Jézus az ég és a föld Teremtője 1. tanulmány december 29 január 4. Jézus az ég és a föld Teremtője SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 1:1; Zsoltár 19:2-4; János 1:1-3, 14; 2:7-11; Kolossé 1:15-16; Zsidók 11:3 Kezdetben teremté

Részletesebben

Zentai Judit Éva. Doktori disszertáció TÉZISEK

Zentai Judit Éva. Doktori disszertáció TÉZISEK Zentai Judit Éva Az Edo-kori egészségmegőrzés és orvoslás képe Kaibara Ekiken Jódzsókun című írásának elemzése alapján Forrástanulmány a japán orvoslás-történet kutatásához Doktori disszertáció TÉZISEK

Részletesebben

A kísérteties szerepe a társadalmi kirekesztés folyamatában

A kísérteties szerepe a társadalmi kirekesztés folyamatában A kísérteties szerepe a társadalmi kirekesztés folyamatában VARGA Rita Debreceni Egyetem, Debrecen, Magyarország vargarita@mailbox.hu A háború traumája és a pszichoanalitikus kísérteties Az első világháború

Részletesebben

Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei különböző lakhatási formákban

Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei különböző lakhatási formákban Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei különböző lakhatási formákban Zárótanulmány a VP/2013/013/0057 azonosítószámú New dimension in social protection towards community based

Részletesebben

Daragó László: Vásár - város - piac - áruház - bevásárlóközpont

Daragó László: Vásár - város - piac - áruház - bevásárlóközpont Daragó László: Vásár - város - piac - áruház - bevásárlóközpont Az egyre elszaporodó gigászi méretű vásárlásra szolgáló helyek láttán az ember eltöpreng, vajon szükségszerű-e létrejöttük, és, ha igen,

Részletesebben

A BOSZORKÁNYSÁG SZATMÁR VÁRMEGYEI FORRÁSAIRÓL

A BOSZORKÁNYSÁG SZATMÁR VÁRMEGYEI FORRÁSAIRÓL KISS ANDRÁS A BOSZORKÁNYSÁG SZATMÁR VÁRMEGYEI FORRÁSAIRÓL A Komáromy András által megindított, az egész országra kiterjedő rendszeres boszorkányper-kutatás és ennek eredményeként megjelent forráskiadványát

Részletesebben

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK)

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA KULTÚRÁRA AKADVA 2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) 2013. november 4., hétfő 18.00 A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig I. Kétnyelvűség. Előny vagy hátrány?

Részletesebben

NT-56544 KON-TAKT 4 TANMENETJAVASLAT. Képleírás, különböző szövegtípusok (vers, beszéd, meghívó, stb.) Kép értelmezése, állásfoglalás kifejezése

NT-56544 KON-TAKT 4 TANMENETJAVASLAT. Képleírás, különböző szövegtípusok (vers, beszéd, meghívó, stb.) Kép értelmezése, állásfoglalás kifejezése 1 NT-56544 KON-TKT 4 TNMENETJVSLT Lektion 1 - Familienleben Óra Takt címe 1-3. z élet stációi, Glücksmomente egy patchwork, ill. egy modern (mini) család működése 4-6. Typisch Mann, typisch Frau? 7-9.

Részletesebben

Kiss Éva ALMÁR (FRÄNKEL) GYÖRGY ÉS A MAGYAR MÛHELY-SZÖVETSÉG

Kiss Éva ALMÁR (FRÄNKEL) GYÖRGY ÉS A MAGYAR MÛHELY-SZÖVETSÉG 407 Kiss Éva ALMÁR (FRÄNKEL) GYÖRGY ÉS A MAGYAR MÛHELY-SZÖVETSÉG A 20. század, különösen az elsô világháborút követô idôszak sürgetô igénnyel vetette fel a lakáskérdést, ezen belül a környezet alakításának

Részletesebben

SZKB_105_09. Most már megy?

SZKB_105_09. Most már megy? SZKB_105_09 Most már megy? SZOCKOMP_B_105_diak_book.indb 85 2007. 07. 24. 16:23:22 SZOCKOMP_B_105_diak_book.indb 86 2007. 07. 24. 16:23:22 tanulói Most már megy? 5. évfolyam 87 D1 Összekevert mondatok

Részletesebben

Franciaország a felvilágosodás után

Franciaország a felvilágosodás után FRANCIA SZOCIOLÓGIATÖRTÉNET. PORTÉVÁZLATOK. AUGUSTE COMTE. ÉMILE DURKHEIM. PIERRE BOURDIEU A középkorban, illetve a felvilágosodás koráig uralkodó utópiák, társadalomalakító illúziók, reformok és víziók

Részletesebben

Ká és Bá. El Kazovszkij emlékműve. Kalligram, Pozsony, 2015.

Ká és Bá. El Kazovszkij emlékműve. Kalligram, Pozsony, 2015. Ká és Bá. El Kazovszkij emlékműve. Kalligram, Pozsony, 2015. (El találkozik a Ká-jával) kicsit fura kicsit nem de ez itt az életem de ez itt az állatom nem tudom csak állítom de talán így is megáll mint

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 5. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 5. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 5. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Ternákné Gábori Gabriella Molnár Krisztina 3 Az ókori Egyiptom építészete 8 Az ókori görög szobrászatról A

Részletesebben

Varga András. Õsi magyar nyelvtan

Varga András. Õsi magyar nyelvtan Varga András Õsi magyar nyelvtan Õsi magyar nyelvtan Tartalomjegyzék Õsi magyar nyelvtan...1 Bevezetõ...1 Mi a probléma az indogermán nyelvelemzõ készlettel?...1 Alá és fölérendelt mondatok...1 Az egész

Részletesebben

Az ókori Savaria történetével kapcsolatos

Az ókori Savaria történetével kapcsolatos Hódi Attila (1976) régésztechnikus, az Iseum Savariense segédmuzeológusa. Kutatási területe az Isis-szentély építési fázisainak régészeti vizsgálata. 2002 óta vesz részt a savariai Iseum kutatásában. Legutóbbi

Részletesebben

LAJTA BÉLA: A TEMETŐ MŰVÉSZETE

LAJTA BÉLA: A TEMETŐ MŰVÉSZETE LAJTA BÉLA: A TEMETŐ MŰVÉSZETE j nagyvárosi temetők megalkotásánál oly feladatokat kell megoldani, amelyek eddig ismeretlenek voltak. Nagy tömegeket kell ma eltemetni és ez a körülmény egy gazdaságosabb

Részletesebben

A tabloidizáció megjelenése a megyei napilapokban

A tabloidizáció megjelenése a megyei napilapokban Bak Ivett A tabloidizáció megjelenése a megyei napilapokban A Zalai Hírlap vizsgálata Tabloidizáció A tabloidizáció jelensége néhány évtizede jelent meg a média területén, és a médiapiac számos képviselőjének

Részletesebben

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Általános jellemzok FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegíto beszélgetés 1. Társalgási feladat: három témakör interakció kezdeményezés nélkül 2. Szituációs feladat: interakció a vizsgázó

Részletesebben

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP Művészettörténet Teszt jellegű, rövid feladatok 30 pont 1. Az alábbi fotókon ókori egyiptomi műemlékeket, alkotásokat

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 21. MŰVÉSZETTÖRTÉNET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 21. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Az összetartozás építõkövei

Az összetartozás építõkövei Klamár Zoltán Az összetartozás építõkövei Gondolatok Silling István Szenttisztelet és népi vallásosság a Vajdaságban címû könyvérõl Folyamatosan változó mikrovilágunkban sok érték menne veszendőbe, ha

Részletesebben

Csink Lóránt Fröhlich Johanna: A régiek óvatossága. Megjegyzések az Alaptörvény negyedik módosításának javaslata kapcsán

Csink Lóránt Fröhlich Johanna: A régiek óvatossága. Megjegyzések az Alaptörvény negyedik módosításának javaslata kapcsán Pázmány Law Working Papers 2013/1 Csink Lóránt Fröhlich Johanna: A régiek óvatossága. Megjegyzések az Alaptörvény negyedik módosításának javaslata kapcsán Pázmány Péter Katolikus Egyetem / Pázmány Péter

Részletesebben

Német nyelv 5-6.évfolyam. 1.forduló

Német nyelv 5-6.évfolyam. 1.forduló Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Vasi Géniusz- Tehetségsegítı hálózat a Nyugat-Dunántúlon TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0014 Német nyelv 5-6.évfolyam 1.forduló

Részletesebben

Ember embernek farkasa

Ember embernek farkasa Jean-Pierre Derriennic: Polgárháborúk. Jelenkor, Pécs, 2004. 271 old. Rendkívül érdekes, a témához kapcsolódó adatokat rendkívül jól szintetizáló munkát vehet kézbe az olvasó, ha Jean-Pierre Derriennic

Részletesebben

KÉPTÁR. Őskor, Ókori Egyiptom, Ókori Mezopotámia 22 dia tartalomjegyzékkel. oktatási segédanyag, 2014

KÉPTÁR. Őskor, Ókori Egyiptom, Ókori Mezopotámia 22 dia tartalomjegyzékkel. oktatási segédanyag, 2014 KÉPTÁR Őskor, Ókori Egyiptom, Ókori Mezopotámia 22 dia tartalomjegyzékkel oktatási segédanyag, 2014 Vetési Albert Gimnázium, Veszprém Összeállította: Bánlaki Ildikó ŐSKOR 1. Stonehenge bronzkor ŐSKOR 2.

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

Dr. Reuss András A Luther-énekek teológiája Országos énekkari találkozó. Budapest-Deák tér, 2003. október 25.

Dr. Reuss András A Luther-énekek teológiája Országos énekkari találkozó. Budapest-Deák tér, 2003. október 25. Dr. Reuss András A Luther-énekek teológiája Országos énekkari találkozó. Budapest-Deák tér, 2003. október 25. Megjelent: Lelkipásztor (79) 2004/2, 42-44. Magyar Egyházzene (11) 2003/2004/1, 96-100. A nagy

Részletesebben

1. téma Egy kortárs regény nyelvi rétegeinek bemutatása: Grecsó Krisztián: Mellettem elférsz

1. téma Egy kortárs regény nyelvi rétegeinek bemutatása: Grecsó Krisztián: Mellettem elférsz Kedves Versenyzők! Felhívjuk a figyelmet mindegyik témával kapcsolatban a következőkre: - Az ajánlások valóban ajánlások, azaz segítséget igyekszünk adni a választásban és tájékozódásban, de ez nem jelenti

Részletesebben

ISO 9001 revízió Dokumentált információ

ISO 9001 revízió Dokumentált információ ISO 9001 revízió Dokumentált információ Dokumentumkezelés manapság dokumentált eljárás Minőségi kézikönyv DokumentUM feljegyzés Dokumentált eljárás feljegyzések kezeléséhez Dokumentált eljárás dokumentumok

Részletesebben

Jelentése. codex = fatábla (latin)

Jelentése. codex = fatábla (latin) Jelentése codex = fatábla (latin) Jelentése codex = fatábla (latin) Kézzel írott középkori könyv, amely a 4. században jelent meg. Ám a 11. századig nem volt papír! Csak pergamenre írták, mert papirusz

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola KOVÁCS ZSUZSA SZENT VILMA MAGYAR KIRÁLYNÉ LEGENDÁJA. Doktori (PhD) értekezés tézisei

Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola KOVÁCS ZSUZSA SZENT VILMA MAGYAR KIRÁLYNÉ LEGENDÁJA. Doktori (PhD) értekezés tézisei Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola KOVÁCS ZSUZSA SZENT VILMA MAGYAR KIRÁLYNÉ LEGENDÁJA Doktori (PhD) értekezés tézisei Témavezető: Szörényi László az MTA doktora Bregano 2010 I. A

Részletesebben

Új SátóhatSrok & természettudomány és bölcselet határmesgyéjéről.

Új SátóhatSrok & természettudomány és bölcselet határmesgyéjéről. Új SátóhatSrok & természettudomány és bölcselet határmesgyéjéről. A következőkben két könyvre akarom a figyelmet felhívni. Egy pár idézetet bocsátok előre: Amig a fizika a közönséges világon való pepecselésével,

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

A segédlet oktatási célra készült, bármely részének egyéb célú felhasználása tilos. Összeállította: Dr. Halmos Balázs tárgyelőadó

A segédlet oktatási célra készült, bármely részének egyéb célú felhasználása tilos. Összeállította: Dr. Halmos Balázs tárgyelőadó Jelen dokumentum a Debreceni Egyetem építészmérnök BSC képzés 2013/2014 tanév 1. szemeszterében meghirdetett Építészettörténet 1. tárgyához készült oktatási segédlet A segédlet a tárgy számonkéréseinek

Részletesebben

SALLAI JÁNOS NÉHÁNY RENDÉSZETI FOGALOM A MÚLTBÓL

SALLAI JÁNOS NÉHÁNY RENDÉSZETI FOGALOM A MÚLTBÓL SALLAI JÁNOS NÉHÁNY RENDÉSZETI FOGALOM A MÚLTBÓL Az elmúlt négy évben a Magyar Rendészettudományi Társaság elsıdleges céljai között szerepelt a rendészettudomány elfogadtatása, az MTA rendszerébe történı

Részletesebben

KIÁLLÍTÁSVEZETÔ GYEREKEKNEK! Kövesd a madarat!

KIÁLLÍTÁSVEZETÔ GYEREKEKNEK! Kövesd a madarat! KIÁLLÍTÁSVEZETÔ GYEREKEKNEK! Kövesd a madarat! Kövesd a madarat! A mûvészek szeretik a madarakat, mûveikben szívesen idézik elénk ôket. Csicsergésük felcsendül a zenemûvekben, színes tollazatukkal, változatos

Részletesebben

A történelem érettségi a K-T-tengelyen Válasz Dupcsik Csaba és Repárszky Ildikó kritikájára. Kritika és válasz

A történelem érettségi a K-T-tengelyen Válasz Dupcsik Csaba és Repárszky Ildikó kritikájára. Kritika és válasz A történelem érettségi a K-T-tengelyen Válasz Dupcsik Csaba és Repárszky Ildikó kritikájára Kritika és válasz Érdeklődéssel olvastuk Repárszky Ildikó és Dupcsik Csaba elemzését a történelem érettségi szerkezetében

Részletesebben

Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás január 07.

Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás január 07. Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás 2011. január 07. Tartarlom Guide book,,...3 Trainer s slides,,...4 Trainer s handbook,,...5 CD,,...6

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE -------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

III. Szakmai közéleti tevékenység

III. Szakmai közéleti tevékenység Dr. Kustár Zoltán: III. Szakmai közéleti tevékenység Tisztségek és megbízatások Választott intézményi tisztségek, megbízatások A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Tanácsának törzstagja

Részletesebben

A családi háttér és az iskolai utak eltérései

A családi háttér és az iskolai utak eltérései 13 Szanyi-F. Eleonóra A családi háttér és az iskolai utak eltérései Az alábbi cikk első része egy, e folyóiratban korábban megjelent írás (Hiányszakmát tanuló végzős szakiskolások; ÚPSz 211/6) folytatása.

Részletesebben

Propedeutika-teszt 1. Bevezetés a bevezetésbe

Propedeutika-teszt 1. Bevezetés a bevezetésbe Propedeutika-teszt 1. Bevezetés a bevezetésbe Propedeutika-teszt 1 (1) 1. Mi a művészettörténet? az emberiség mindenkori művészi-esztétikai tevékenységeinek és az ebből fakadó emlékanyag összessége; a

Részletesebben

A VAJDASÁGI ÉPÍTÉSZETI SZECESSZIŐ

A VAJDASÁGI ÉPÍTÉSZETI SZECESSZIŐ A VAJDASÁGI ÉPÍTÉSZETI SZECESSZIŐ TоRTÉNETÉBбL (VII.) A BEOCSINI KASTÉLY A Fruska Gora északi lankáin autózva az ősi 'beocsini pravoszláv kolostor felé, amelynek a temploma 1740-ben épült, talán nem is

Részletesebben

Azt, hogy van egy titok. Mert mi értelme volna élni, ha minden olyan, amilyennek látszik?

Azt, hogy van egy titok. Mert mi értelme volna élni, ha minden olyan, amilyennek látszik? Umberto Eco: A Foucault-inga Végül is mit akarnak tudatni az emberekkel? Azt, hogy van egy titok. Mert mi értelme volna élni, ha minden olyan, amilyennek látszik? Három kiadói szerkesztő megunja az okkult

Részletesebben

Spiegler Tamás, jegyzői referens (Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal) Doktorandusz (PTE ÁJK Doktori Iskola)

Spiegler Tamás, jegyzői referens (Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal) Doktorandusz (PTE ÁJK Doktori Iskola) 81 Spiegler Tamás, jegyzői referens (Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal) Doktorandusz (PTE ÁJK Doktori Iskola) A társasházak törvényességi felügyelete a gyakorlatban Az egyes

Részletesebben

Itt van a legvégső óltára Pallásnak Erdélyi tudományos intézmények a XVIII. század végén

Itt van a legvégső óltára Pallásnak Erdélyi tudományos intézmények a XVIII. század végén A kutatás előzményei Itt van a legvégső óltára Pallásnak Erdélyi tudományos intézmények a XVIII. század végén Tézisek A XVIII. századi erdélyi tudományos intézményekkel először Jakab Elek foglalkozott

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem!

Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem! Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem! Ha úgy hozza az élet, hogy irány Németország, Ausztria vagy Svájc, mert ott könnyebbnek látod az életet, akkor állásinterjúra akkor is

Részletesebben

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0002 projekt Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés Készítette: Dr. Imreh Szabolcs Dr. Lukovics Miklós A kutatásban részt vett: Dr. Kovács Péter, Prónay Szabolcs,

Részletesebben

WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC

WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC A budai vár 1687. és 1696. évi helyszínrajzai Tanulmányunkban három vártérképet ismertetünk. Haüy 1687- ben készített térképét, amelyen a házak egy a térképhez tartozó francia

Részletesebben

Nyelvi hálózatok és a mentális lexikon

Nyelvi hálózatok és a mentális lexikon Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Doktori értekezés tézisei Kovács László Nyelvi hálózatok és a mentális lexikon A mentális lexikon (gazdasági) szaknyelvi és (általános) hálózatos szerveződésének

Részletesebben

Az ókori világ 7 csodája. 2011 Horák György

Az ókori világ 7 csodája. 2011 Horák György Az ókori világ 7 csodája 2011 Horák György Az ókori világ hét csodája a hét legismertebb ókori építmény. A hét csodát először a Szidóni Antipatrosz említette az i. e. 2. században írt epigrammájában. A

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben

A szegény Lázár és új vallástörténeti párhuzamai I II. Theológiai Szemle 1984. 1 2. 3 4. sz.

A szegény Lázár és új vallástörténeti párhuzamai I II. Theológiai Szemle 1984. 1 2. 3 4. sz. HUBAI PÉTER Disszertáció MA RTURION TOU AGIOU APOSTOLOU MARKOU ALEXANDREIAS. A legenda kopt szövege, kommentárja és egyiptológiai interpretációja. Kandidátusi értekezés kézirata. 1996. Könyv társszerzőkkel

Részletesebben

Az ókori világ hét csodája

Az ókori világ hét csodája Az ókori világ hét csodája 1. A gízai Nagy Piramis Kheopsz piramisa már az ókorban is a világ egyik nagy talányának számított, és ez az egyedüli fennmaradt épület az ókori világ hét csodája közül. Az egyiptológusok

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

Szerzők: Kmetty Zoltán Lektor: Fokasz Nikosz TÁMOP A/1-11/ INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS

Szerzők: Kmetty Zoltán Lektor: Fokasz Nikosz TÁMOP A/1-11/ INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS Kutatásmódszertan és prezentációkészítés 2. rész: Kutatási terv készítése Szerzők: Kmetty Zoltán Lektor: Fokasz Nikosz Második rész Kutatási terv készítése (Babbie 2008 alapján) Tartalomjegyzék Kutatási

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben