>-C3 A NEMZETI SZALON 344-IK KIÁLLÍTÁSA A SPIRITUÁLIS MŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE" U-1K K IÁLL1TÁSÁN KATALÓGUSA ÉVI DECEMBER 17-TŐL DECEMBER 27-IG.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ">-C3 A NEMZETI SZALON 344-IK KIÁLLÍTÁSA A SPIRITUÁLIS MŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE" U-1K K IÁLL1TÁSÁN KATALÓGUSA 1925. ÉVI DECEMBER 17-TŐL DECEMBER 27-IG."

Átírás

1 >-C3 A NEMZETI SZALON 344-IK KIÁLLÍTÁSA A SPIRITUÁLIS MŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE" U-1K K IÁLL1TÁSÁN AK KATALÓGUSA ÉVI DECEMBER 17-TŐL DECEMBER 27-IG.

2 U t M t t * A spirituális művészek szövetségének második kiállitása. Csütörtök délután nyilt meg a Nemzeti Szalonban nagy közönség i jelenlétében a Spirituális Művészek Szövet- \ ségének második kiállitása. A kiállítást Kertész K. Róbert államtitkár nyitotta meg, aki Rónai Zoltán dr. és Petrovics Elek dr. mazeumi főigazgató, valamint Kupcsay Félix dr. miniszteri tanácsos társaságában jelent meg, mig a fővárost Buzáth János dr. polgármester képviselte. A kiál itás anyaga meglehetősen kaotikus és egyáltalán nem az, amit a cim után itélve, szövetségbe tömörült művészek végső elvül maguk elé tűztek. A józan naturalizmustól monumentális freskóstilusig minden együtt található a Nemzeti Szalon termeiben. A legmegkapóbb egyeniség Remsey Jenő. Dekoratív stilizálásai, raffinált primitívsége a legerőteljesebbé avatják a három Remsey testvérkörül, akiknek egyike, Zoltán, posthumus müveivel korán kilobbant a tehetségének legjobb értékeit reprezentálja. A harmadik Remsey: Sándor, még fejlődése elején áll. Albert Ferenc, Palesch Pál fantasztikumot kedvelő alkotásai, Mészáros Dezső minden festői formát széttörő víziói képviselik a szélsőséges spiritualizmust" a a kiállításon, melynek másik jelentős egyénisége Remsey Jenőn kivül Náray Aurél finom hangulatok álmodozó kedvű piktora. A kiállítás két hétig marad nyitva és délelőtt 9-től délután 2-ig tekinthető meg.

3 A NEMZETI SZALON 344-IK KIÁLLÍTÁSA A SPIRITUÁLIS MŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE 11-1K K I Á L L I T Á S Á N A K KATALÓGUSA ÉVI DECEMBER 17-TŐL DECEMBER 27-IG.

4 A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA: ELNÖK : Gróf ANDRÁSSY GYULA v. b. t. í. MŰVÉSZETI ALELNÖK : Horvai János IGAZGATÓ: Déry Béla MűvésEek: Edvi Illés Aladár Katona Nándor Kézdi Kovács László IGAZGATÓSÁGI TAGOK: Rubovics Márk Vajda Zeigm. Műpártolók: Bauman Márton Gellért Jenő alelnöki teendőkkel megbiz\a Dr. Ilosvay Lajos MŰ TÁROS : Kató Kálmán ÜGYÉSZ: Dr, Képessy József TITKÁR : Bende János PÉNZTÁRNOK: Eckstein M. Miklós Baditz Ottó Déry Béla Edvi Illés Aladár Endrey Sándor Gellért Jenő Horvei János dr. Ilosvay Lajos SOCiei AIRe TAGOK Kacziány Ödön Katona Nándor Kézdi Kovács László dr. Képessy József t Kőrösfői Kriesch Aladár László Fülöp Elek t Br. Mednyánszky László Mendlik Oszkár Nádler Róbert Rubovics Máik t Székely Bertái a t Szikszay Fcrencz Vajda Zsigmond

5 SPIRITUÁLIS MŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE. FELHÍVÁS A MŰVÉSZET BARÁTAIHOZ! Fenti művészszövetség felhívja a művészet igaz barátait, hogy céljainak elérésében pártfogásukkal támogassák. E művészcsoport, mely most rendezi második kiállítását, oly művészemberek szövetsége, kik a szellemi irányú művészetek ápolását tűzték ki célul. A művészet nem önmagáért van, célja: nevelés a magasabbrendű emberideál felé. Rz emberiség válaszút előtt áll: az anyag és lélek útja között kell választani. Mi a léleknek útját választottuk és segítségére akarunk lenni minden embertársunknak művészetünkkel e választás eldöntésében. Megkérjük azokat, kik e célt magukénak vallják, álljanak mellénk támogató erőikkel. Budapesten, 1925 október hó. Alberth Ferenc Náray Aurél Muszély Ágost Mészáros Dezső Tábor János Pa lese h Pál Makoldy József Remsey Zoltán Sztélék Dénes Remsey Jenő

6 R Spirituális Művészek Szövetsége pártfogó-tagjainak a következő kedvezményeket adja: Minden pártfogó-tag évenként egy-egy 10 aranykorona értékű mülapot (rézkarc, kőrajz, linóleum-metszet stb.) választhat a Szövetség tagjainak munkái közül. Részt vesz az évenként tartandó képsorsoláson, melyen 10 darab, legalább 1 2, korona értékű olajfestményt sorsolunk ki. A pártfogó-tagok évenként 10 aranykorona tagsági díjat fizetnek. Alapitó-tagok, ugyanezen jogok mellett, egyszersmindenkorra 50 aranykoronát fizetnek. Belépési nyilatkozat. Alulírott kijelentem, hogy a Spirituális Művészek Szövetségébe mint ^j'j^'tag belépek s kötelezem magamat évenként 10 aranykorona tagsági díj befizetésére. Egyúttal igényt tartok a Szövetség által nyújtott kedvezményekre. 192 (név) (társadalmi állás) (lakhely) Bethania-nyomda, Budápest.

7 SPIRITUÁLIS MŰVÉSZET.*) Mielőtt a dolog mélyére hatolnék, mindenekelőtt szeretnék néhány dolgot leszögezni. Támpontot keresek tehát, melyen megvetve lábam, tökéletesebben kimutathatom a felölelt tárgy létjogosultságát, sőt szükségszerűségét az Uj kor, uj ember kialakulásának előmozdítására. Ezt a támpontot megtalálom a spirituális" művészet ellen pólusában a materiális" művészetben. A materiális művészet a külsőből indul ki: a külsőt veszi anya ául, mindazt, ami az embert kívülről körülveszi és vele tárgyi vonatkozásban áll. Életszerűségre, (jobban mondva) természethüségre vagy a festőiesre való törekvésben merül ki Tárgya : az anyagi test for alizmusa körül forog, felöleli még a tájfestést, interieurt és végül a csendélet festésben eljutt az embernélküliség kultuszához. Korunk interieur és csendélet kultusza, hű képe szellemi elszegényedésünknek: az ember" a teremtés koronája, ki szellemkarokkal az egész végtelent átölelheti, sőt magát az Istent! ő, a moszatok és holt tá gyi- sságokban keresi kedvét és azokkal veszi magát körül, pedig az élet értelme az ember és benne tükröződik Isten tökéletes képe, ha isten-ember mivoltára ébred A materiá'is művészet életszerűsége az anyaghoz köt bennünket, amely elmúlik, nem tanit, nem emel, nem ébreszti bensőnket meghagy a szépségre törekvés tunya lustaságéban és sohase jut el az igazi szépséghez, mert: egy az igazi szépség, a benső szép«ég; egy az igazi jóság, a benső jóság s egy az igazi élet, a benső élet, A materialis művészet az anyagnak rendeli magát alá a szellemet, rabigájában görnyed, melynek bálványozója. A mulandóságnak a mulandóságról zeng dicshimnuszokat; a maradhatatlanba épit és feledi, hogy idő és tér mulandó, csak a sze. műnk hizlaltuk s mire lefoszlik rólunk a testi lét, minden tárgyiasságunk semmivé lesz s az egész anyagi világnézetünk és művészi hitvallásunk mint olyan, mely szellemi öröklétünknek nem szolgált, hasznavehetetlen, sutba kerül ; az emberi lélek belátja szegénységét s megy uj kincset keresni, amely maradandóbb. *) Fenti sorokat korán elköltözött testvérünk és bajtársunk Remsey Zoltán irta, s mi azokat mint elvei ikkel megegyezőket, kegyelettel iktatjuk ide.

8 A Spirituális művészet az a célkitűzés, amely az emberiség számára ezt a kincset megakarja szerezni. A materiális művészettől eltérőleg a bensőből indul ki, ez az alapja a külsőt csak annyiban használja fel, amennyiben szellemi kivetítésének kénytelen látható formát adni, de a szellemitésnek teljesen alávannak vetve ezek a formák, mert ez uralja őket. A természetiestül el, s a szellemieí-re törekszik. Nem az ember külső, hanem annak benső forrásait tárja fel. Zászlajára: örökhivés, öröklevés van irva s a hit az, amelyből táplálkozik, ami minden nagy művészet, minden nagy emberi törekvés alapja volt és lesz! Célja : az emberiség önmagára ébresztése, hogy van az anyagiakon felül egy n&gy szellem, ki mindeneket létrehívott, aki a szeretet, a türelem, a megbocsájtás Istene, aki nem azért hivolt elő bennünket a semmiből a lé're, hogy az anyag csalóka ingoványaiba belesüppedve, elfeledkezzünk égi származásunkról. Célja: egy égies, mennyei érzékiségtől ment művészi érzésvilág megteremtése, hol mindaz, ami szép, jó és igaz hangsúlyozottan lépjen előtérbe s a mega benső, sugárzó tisztaságával elmossa mindazt, ami rút, haszontalan és gonosz. Összekötő kapcsot akar képezni az ember szellemi és természetes világa között. Utat akar nyitni, egy keskenyke utat, a maradhatatlanból a maradandóba, az időlegesből az időtlenbe. Majd ha minden könyvből, minden képből, szoborból, zeneműből, színjátékból az isteni jelenlevőségnek ez a mennyei tisztasága fog áradni, akkor nem lesz szükség ezekre az elválasztó meghatározásokra, hogy: Spirituális művészet, materiális művészet, akkor a lélek lelöki magáról az anyag szorító rabláncát és mindig magasabb régiók megismerésének világosságánál megfogja látni, hogy egykor mily dib-dáb játékszerekkel mulatott. Ez az idő és ez a megismerés vár az emberiségre, sőt elkezdődött. A keresés, a kutatás a lelkekben azt jelenti, hogy itt van a küszöb előtt. A világ sorsfordulat előtt áll, vagy megfordul a Spirituális megismerések napja felé, mely kiút minden nyomorúságból* amely a sajátjához való ragaszkodásból fakad, holott önmagából való élete sincs, vagy az anyagba való még mélyebb sülyedé" sével előidézőjévé lesz annak, hogv a szellemi törvények természetes visszahatásának következtében oly korlátok közé kerül, amelyek összefogják roppantani minden hamisságon, borzalmon felépült életházukat, amely, mert homokra épült, összefog dűlni- A Spirituális művészet a földön akar megteremteni egy darab mennyet, figyelmeztetni, emlékeztetni akar, hogy itt csak

9 vándorok vagyunk s ott túlnan van a mi hazánk, az igazi talapzat, amelyet mindenki megépíthet magának már itt a földi uton. Ma még az anyagias, emberies az, ami az előtérbe van tolva, ami elnémítja, elhomályosítja az emberben az isteniest, ez az, amit ez a művészet megakar szüntetni, hogy képben, szoborban, írásban ez az isteni jelenlevőség táruljon az emberek lelkében és lassan-lassan kiszorítja mindazt, ami eddig az emberi lélek emelkedését hátráltata. Kerüli az emberi lélek aljas indulatait s azok kivetítését és csak a lélek magasabb megnyilvánulásait tárja szemeink elé. A külső formákat átlépi, szétfeszíti a maga szellemi képére hasonltja és mepnemesiti őket, Az ember szellemére akar hatni s azt a tárgyiasságok túlbecsülésétől elvonatkoztatni, mert amilyen milliő vesz körül egy lelket, olyan képzeteket nyer és azokat gyakorolja. Ha kiküszöböljük ezeket a hibás képzeteket s eltüntetjük mindazt, ami rút, helytelen és gonosz és mindezeket a jónak, igaznak, szépnek tulajdonságaival helyettesitjük ugy egy uj generáció nőlhet fel, ki nem látván rossz példát csak nemeset, ezek benne is visszatükröződnek. A Spirituális művészet uj perspektívát nyit és áttöri azokat a korlátokat, amelyek a művészetet eddig megkötötték, sőt kimerítették és belekapcsolódik az örökkévalóságba. Ez a művészet ma még csak célkitűzés, melyhez idő kell, hogy megvalósuljon, mint minden evolúcióhoz, ugy ehhez is, míg az emberiség köztudatán keresztül lelkébe visszaültetődik, mert nem uj dolog az, régen megvolt, de az emberiség szellemi lehanyatlás; val elvesztette, elhagyta, elfeledte, mint sok nemes tulajdonságait, köztűk a legnemesebbet, a szeretetet" is. A Spirituális művészet ut akar lenni ehhez a legnemesebbhez, amelyet ha elért, az emberiség megszűnik minden világnézletí különbség s az egész mindenséget a boldogító öröm hallelujája harsogja be: az Isten hivés és a felebaráti szeretet; a legnagyobb művészet: az örök élet. Gödöllő augusztus havában.

10 Alberth Ferenc. Olajfestmények. 1 Szeretet diadala Emlékezés Látomás Vihar után Furcsa világ Tervek Válasz úton Jordáni jelenet Menekülés A világ szekere Apostol Igazság Bánat Alvó lélek Csendes hajlék Pihenő természet Békesség 40C0 18 Május 2G00 19 Házcsoport mtul. 20 Gondviselés Hajléktalanok Hangulat 2500 Makoldy József Párisi festmények (vizfestmény) 23 Medici kut Kémények a Quartir Laiinben Eiffel torony Régi sikátor a Quartier Latinban St. Severin templom A Trocadero az Eiffel toronnyal St. Nicolas templom 8000

11 30 A Pantheon Notre Dame tornyai Í A Notre Dame a Szajnával Mályvák a Luxenbourg parkban Gyerekek a Luxenbourg parkban Szökőkút a Luxenbourg parkban Trouville strandja a viharban Emberek a trouvillei hullámverésnél 8000 Párisi rajzok. 38 A tőzsde Marakodás a tőzsdén Marakodás a tőzsdén Medici kut A Pantheon előtt Dante korcsma A névtelen hős sirja Régi könyvkereskedés a Notre Dameval 1200 iö Monthery-i auíodrom Askari katasztrófa Verlain korcsma A közönségből Gitáros Eton frizura Van Dongen műterme Van Dongen arcképe 1200 Erdélyi aquarell-ek. 54 A Czenk Alkony (> A brassói Katalin kapu Ragadővölgy 1500 Dunaparton. 53 A Szentendrei sziget, olajf Nógrádverőce látképe olajf Vihar Visegrádnál, olajf ói Csónakok és cölöpök, olajt Hock János villája a stranddal, olajf. 600C 62a radrusz János oroszlánja a Dunaparton 200C0

12 Arcképvázlatok. 63 József főherceg Kerner István m{u! - 65 Hegedűs Gyula Hubav Jenő Edvi íllés Aladár Rudnay Gyula Dr. Balogh Lászlóné, vizf. mtul. 70 Siklódy Lőrinc Titta Ruffo Szemere Árpád 1000 Náray Aurél. mlul - 73 Liz 74 Ria Nő piros köpenyben A biró Krisztus a tengeren Margit Uram, Dávidnak fia, könyörülj rajtunk 80 A tékozló fiú Tamburás nő Orgonák Évíke Madonna Meiengés 5o00 86 Krisztus megcsúfoltatása Boldogság Vallomás Nő hegedűvel Szt. János Hegedülő nő Almaszüret Erdő Virágszedők 2700

13 95 Magdolna Nő lila ruhában Tavaszi táj A kék madár Jaurius leánya A szivárvány Női tanulmány Madonna Hát hiszitek-e, hogy én megcselekedhetem Az utolsó vacsora Bizzál, fiam, megbocsáttatnak néked a te vétkeid Liliomok mtul. 107 Az Emausi vacsora Remsey Jenő 108 Magyar lakodalom Ábrahámot az Úr meglátogatja Dávid és Saul mtul. 111 Izsák föláldozása I 12 Önarckép mtul. 113 Önarckép 4000 ' 14 Leányka arcképe mtul. 115 Csíki havasok Hegyi tájék A tölgyes szorosból Alföldi naplemente Közelgő vihar Hegyi út Hegyi tájék Pihenő cigányok 4000

14 Remsey S. Sándor 123 Garabfenciás diák, olajf Viskók, olaf Tájkép, olajf Borús táj, olajf Aratás, olajf Tájkép, olajf Tájkép, olajf Tájkép, olajf Ácsorgók, olajf Pincelakók, olajf Oda leit az emberek vetése, (vázlat) Garabanciás diák, (vázlat) 2000! ío Az arany vár, (vázlat) Gyászoló, olajf. 600 í37 Ös keresztények körmenete, olajf Káin, olajf Tájkép, olajf Tájkép, olajf Téli táj, olajf Őszi táj, olajf Madonna, olajf Művirágok vázlat 600 t Remsey Zoltán 145 Istennek dicsőség 4000 i 46 Világosság és sötétség harca Tisztult szellem a Tisztuló szellem Vezeklő szellem Jézus betegeket gyógyit Égi üzenet Gonosz lelkek 2000 i 52 Hegyi beszéd Egy régebbi hegyibeszéd vázlata 2000

15 154 Az ember kikivánkozása az anyagból Mindszentek napján Hitvesi csók Búcsúzás Hazatérő család Hazatérő földmivesek az es talkonyban a Hazafelé Kubikos Zsidó zarándokok Fáklyás keresők Boruhét (tájkép) Dante és Beatrix Szomorú hir Felköszöntés Idegenben Perlekedő testvérek az anyj 3 elótt Gödöllői királyi parkrészlet Őszi veiőfény Naplemente Utcai énekes Váíás Viharfelhős naplemente Játszók Vasárnap délután Dühöngő Zongora hangverseny Szürkületben Gyertyát vivő (tan.) Ivók Rabinus család Esti nyugalom Dombos tájék (kicsi) Lebujban 2000 Grafikai művek. 185 Istennek dicsőség Bucsu 500

16 188 Megyeház B. Gyarmaton Rőzse hordó Tudósok Anya és gyermekei Az elhagyott Család Hitvesi bucsu Hedonisták A szegénység Orosz őrszemek Lovas hírnökök Tépelődök Alkony a tónál Gyár Kohó munkás Hazatérés Anya Hazatérő pásztor Család A kisded prédikál Nincstelenek Az árvák Az alvó A háború Kéve hordók Őrszemek a hóban 214 A gondsujtottak Nyugalom Búcsúzók 217 Alvó Számkivetettek Szt. Jeromos Magányos lovas 500

17 ÉM * Pálesch Pál 221 Feltámadunk, olajf Beethoven utolsó szimfóniája, olajf Nagy gondolkodók dicsőítésére", olajf Amerikai párbaj, olajf Tavasz és nyár, olajf Pax 19:8 olajf Visió, olajf N. N. E. ur képmása mtul. 229 Tanulmány fej olaj Koldus, paszt Világégés után, olajf. mtul. 232 Éva, szénrajz Naplemente után, olajf Pusztavár, rézkarc Préda, olajf Sztélék Dénes (Olajfe tmények) 236 Balatonfüredi táj Szeptember Este Balaton Tanyai ház Anyám mtul. 242 Szántás Áldás (Pasítelképek é> rojzrk) 244 K. J. úrasszony mtul. 245 Szántás mtul. 246 Balatonfüredi ház mtul. 247 Arácsi téglagyár Balatonfüredi táj, 2 darab 800

18 249 Legelőn Balaton Balaton Várakozó kocsi Buzakeresztek Balatoni halászbárka Szeptember Mennyei eledel, színvázlat Mészáros Dezső (Színes rajzok) 257 Idegen világ (csillag) Idegen világ (csillag) Idegen világ (csillag) Idegen világ (csillag) Idegen világ (csillag) Idegen világ (csillag) Idegen világ (csillag) Idegen világ (csillag) Idegen világ (csillag) Idegen világ (csillag) Idegen világ (csillag) Idegen világ (csillag) Idegen világ (csillag) Misterium Misterium Misterium Óceánia Óceánia Óceánia, olajf. 8000

19 Vásárlási tudnivalók. A katalógusban megadott eladási árak ezer koronákban értendők. A műtárgyak eladását kizálag Kató Kálmán mű táros eszközli. A vételár 50%-a a vásárláskor, a többi 50% pedig 8 napon belül, legkésőbb azonban a kiállítás bezárásakor fizetendő. A Nemzeti Szalon SZABAD ISKOL Á J A. Fej és akt rajzolás és festés. Tájfestés a szabadban. Óradíj K. Beira'ási dij K. Óradíj-jegy sorozat elővételnél (legalább 10 jegy) beiratási d nincs. Felvételre jelentkezés a délelőtti órákban az irodában.

20 Előkészületben : Lengyel művészek represeníctiv grafikai kiálíiídsa. R Cennini Társaság Ill-ik kiállitása. fl «Céhbeliek«Ul-ik kiállítása. fl Spirituális művészek II. kiállítása. E. m. Lilién német grafikus mester hagyatéki kiállítás. flz I-ső «Duna kiállitás» f\ «PaáI László Társaság» II. kiállitása fi Szövetség" 111-ik kiállítása. f Paczka Ferenc mester a «Céhbeliek» tagjának művészi hagyatéka. Erdei \7ictor gyűjteményes kiállítása.

Őriné Nagy Cecília. A jó kormányos. Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás

Őriné Nagy Cecília. A jó kormányos. Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Őriné Nagy Cecília A jó kormányos Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Gödöllői Városi Múzeum 2013 1 A jó kormányos Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Gödöllői Városi Múzeum

Részletesebben

MAGYAR KISPLASZTIKA! ÉS GRAFIKAI KIÁLLÍTÁS ERNST MÚZEUM BUDAPEST, L954 SZEPTEMBER

MAGYAR KISPLASZTIKA! ÉS GRAFIKAI KIÁLLÍTÁS ERNST MÚZEUM BUDAPEST, L954 SZEPTEMBER MAGYAR KISPLASZTIKA! ÉS GRAFIKAI KIÁLLÍTÁS 1800 1954 ERNST MÚZEUM BUDAPEST, L954 SZEPTEMBER A CÍMLAPON IZSÓ MIKLÓS: TÁNCOLÓ PARASZT C. MŰVI Bíráló bizottság tagjai : Bánó Endre Béres Jenő Ék Sándor Ferenczv

Részletesebben

UNITÁRIUS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE

UNITÁRIUS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE XXX. vf. Kolozsvár, 1917 augusztus. 8. szám UNITÁRIUS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE KIADJA A DÁVID FERENC EGYLET SZERKESZTI: Dr. BOROS GYÖRGY FŐMUNKATÁRS. TARCSAFALVI ALBERT

Részletesebben

Áldott karácsonyt, békés, boldog új esztendőt!

Áldott karácsonyt, békés, boldog új esztendőt! w w w. p l e b i. h u 2013. Karácsonya XIV. évf. 4. szám (53) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Áldott karácsonyt, békés, boldog új esztendőt! Múlóban az éjszaka, a nappal pedig

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: ELMÉLKEDÉSEK kispapoknak. III. sorozat. (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 112. kötet

Dr. Marczell Mihály: ELMÉLKEDÉSEK kispapoknak. III. sorozat. (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 112. kötet Dr. Marczell Mihály: ELMÉLKEDÉSEK kispapoknak III. sorozat (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 112. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 Szerkesztői megjegyzések... 5 ELMÉLKEDÉS

Részletesebben

Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és a bokrosi Szent László - templom híveinek lapja Szent László napi búcsú Bokroson

Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és a bokrosi Szent László - templom híveinek lapja Szent László napi búcsú Bokroson Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és a bokrosi Szent László - templom híveinek lapja XII. évfolyam, 2. szám, 2015. Július Szent László napi búcsú Bokroson Június 28-án, vasárnap délután tartották

Részletesebben

A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014

A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014 Küldött A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014 gyertyagyújtások advent 1. vasárnapján Keszthely (Fotó: Zalai Hírlap) VeszPrém PáPa Küldött: A Veszprémi Főegyházmegye lapja. Megjelenik

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám Lekonfirmáltunk! Vártuk az ősembert...! Az egyháztag fogadalma 101 éves lettem

Részletesebben

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2005. Advent Karácsony. Isten szólt és csend lett

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2005. Advent Karácsony. Isten szólt és csend lett LELKISÉG SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2005. Advent Karácsony Isten szólt és csend lett Advent. Az Úr eljövetelét várjuk. De tudjuk-e, hogy mire várunk, és hogyan várjunk?

Részletesebben

Kispiac minden polgárának kellemes karácsonyi ünnepeket és békés, boldog új évet kíván a helyi közösség tanácsa és Szarapka Ede elnök.

Kispiac minden polgárának kellemes karácsonyi ünnepeket és békés, boldog új évet kíván a helyi közösség tanácsa és Szarapka Ede elnök. K ispiac Helyi Közösség tájékoztatója www.kispiac.rs, e-mail: mzmalepijace@gmail.com, hkkispiac@tiszanet.net Kispiac, 2010. december 2. évfolyam, 8. szám Kispiac minden polgárának kellemes karácsonyi ünnepeket

Részletesebben

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból:

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból: UNITÁRIUS ÉLET Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám Bartók Béla síremléke a Farkasréti temetõben A tartalomból: Imádság Õszi Hálaadás ünnepén Zsoltáros hálaadás

Részletesebben

Makk István A FILOZÓFIA KERTJE A GELLÉRTHEGYEN - Wagner Nándor szellemi üzenete

Makk István A FILOZÓFIA KERTJE A GELLÉRTHEGYEN - Wagner Nándor szellemi üzenete Makk István A FILOZÓFIA KERTJE A GELLÉRTHEGYEN - Wagner Nándor szellemi üzenete (ORSZÁGÉPÍTŐ A Kós Károly egyesülés negyedéves folyóirata. 2001/4. Melléklete. p.20-25.) A TALÁLKOZÁS A Sors csodálatos szálai

Részletesebben

VÁitOSOttl< Gondolatok az önkormányzati választások elé... Kormányzatot támogató önkormányzatokra van szükség!"

VÁitOSOttl< Gondolatok az önkormányzati választások elé... Kormányzatot támogató önkormányzatokra van szükség! VÁitOSOttl< GYOltlAENDRŐD fi keresztény nemzeti gondolat hírnöke V. évfolyam 9. szám http://www.szikszi.hu/isk/ gellert/ 1998. szeptember Gondolatok az önkormányzati választások elé... Kormányzatot támogató

Részletesebben

10 éves a Bartók Béla Unitárius Egyházközség

10 éves a Bartók Béla Unitárius Egyházközség 10 éves a Bartók Béla Unitárius Egyházközség 10 éves a Bartók Béla Unitárius Egyházközség 2011 Szerkesztette: Gergely Felicián Dr. Karner Ottó Borítófotók: Léta Sándor A szöveget és a fotókat gondozta:

Részletesebben

L. Ady Mariska : Nemsokára. 1931. 303. 1. -"- : öreg templom kapujára. 1932. 227. 1. -"- : Ablaknál. 1932. 328. 1. -"- : Ifju fejek árnyéka. 1933.

L. Ady Mariska : Nemsokára. 1931. 303. 1. -- : öreg templom kapujára. 1932. 227. 1. -- : Ablaknál. 1932. 328. 1. -- : Ifju fejek árnyéka. 1933. P Á S Z T O R T Ű Z R E P E R T Ó R I U M. 1 9 2 1-1 9 4 4 II Összeállította G A L A M B O S F E R E N C 1 9 6 4 A P Á S Z T O R T Ű Z Í R Á S A I -2- I. S z é p i r o d a l o m. 1. M a g y a r s z é p

Részletesebben

Élõ Gyülekezetek. 2000. Október. Dolyan jelkép alkalmazása, melyet ma elég szélsõségesen is értenek és alkalmaznak.

Élõ Gyülekezetek. 2000. Október. Dolyan jelkép alkalmazása, melyet ma elég szélsõségesen is értenek és alkalmaznak. Ha pedig valakinek tetszik versengeni, nekünk olyan szokásunk nincsen, sem az Isten gyülekezeteinek. 1 Korintus 11,16 2000. Október III. Évf. 5. Szám Élõ Gyülekezetek nõk szerepérõl a helyi gyülekezetben

Részletesebben

TARTALOM. POMOGÁTS Béla: A szárszói beszéd... 63 VARGA István: Természete az élet igenlése... 67. LÕRINCZ Sándor: Író és orvos...

TARTALOM. POMOGÁTS Béla: A szárszói beszéd... 63 VARGA István: Természete az élet igenlése... 67. LÕRINCZ Sándor: Író és orvos... TARTALOM TIHANYI EKHÓ POMOGÁTS Béla: Tihany visszhangja költészetünkben... 3 NÉMETH István Péter: A csönd visszhangjai... 6 KORZENSZKY Richárd: Naplójegyzetek... 11 FAZEKAS István: A tihanyi szõlõhegyen,

Részletesebben

KERESZTÉNY MAGVETŐ AZ UNITÁRIUS IRODALMI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA

KERESZTÉNY MAGVETŐ AZ UNITÁRIUS IRODALMI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA KERESZTÉNY MAGVETŐ AZ UNITÁRIUS IRODALMI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA i SZERKESZTIK: DR. BORBÉLY ISTVÁN, DR. FERENCZY GÉZA, DR. KISS ELEK és* VÁRI ALBERT MINT SZERKESZTŐBIZOTTSÁG. FŐMUNKATÁRSAK; BENCZÉDI PÁL, KAUNTZNÉ

Részletesebben

MÁRIA, ISTEN ANYJA HIRDESSÉTEK AZ EVANGÉLIUMOT MÜNCHEN. ĺrta: ERDŐ PÉTER bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek

MÁRIA, ISTEN ANYJA HIRDESSÉTEK AZ EVANGÉLIUMOT MÜNCHEN. ĺrta: ERDŐ PÉTER bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVI. évf. 1. szám (36. Jg. Nr. 1) Az európai magyar katolikusok lapja 2004. január HIRDESSÉTEK AZ EVANGÉLIUMOT II. János Pál pápa Pastores gregis apostoli buzdítása A dokumentum

Részletesebben

Õszi hónapok EVANGELIZÁCIÓ. Az egyházi esztendõ utolsó negyede DÁVID KIRÁLY ÉLETE ALAPJÁN AZ OROSHÁZI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG INGYENES LAPJA

Õszi hónapok EVANGELIZÁCIÓ. Az egyházi esztendõ utolsó negyede DÁVID KIRÁLY ÉLETE ALAPJÁN AZ OROSHÁZI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG INGYENES LAPJA AZ OROSHÁZI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG INGYENES LAPJA HARANGSZÓ XI. évfolyam 4. szám 2004 õsze Õszi hónapok Az egyházi esztendõ utolsó negyede A z õsz nemcsak télközelítõ évszak, hanem érett gyümölcsökben

Részletesebben

UNITÁRIUS KÖZLÖNY. A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBliESZTÉSERE KIADJA A DÁVID FERENCZ EGYLET. SZERKESZTI Dr. BOROS GYÖRGY.

UNITÁRIUS KÖZLÖNY. A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBliESZTÉSERE KIADJA A DÁVID FERENCZ EGYLET. SZERKESZTI Dr. BOROS GYÖRGY. f ill KÖTET. KOLOZSVÁR, 1906. OKTÓBER 10. SZÁM. UNITÁRIUS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBliESZTÉSERE KIADJA A DÁVID FERENCZ EGYLET. SZERKESZTI Dr. BOROS GYÖRGY. Előfizetési ára: 2 k. 40 fillér.

Részletesebben

70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal

70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal Küldött A Veszprémi Főegyházmegye lapja IV. évfolyam 1. szám, 2015. Nagyböjt 70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal pályázat Bódi Magdi

Részletesebben

PhD ÉRTEKEZÉS. Almási Andrea Kultúrtörténeti krónika 1910-ből. Miskolc, 2007.

PhD ÉRTEKEZÉS. Almási Andrea Kultúrtörténeti krónika 1910-ből. Miskolc, 2007. PhD ÉRTEKEZÉS Almási Andrea Kultúrtörténeti krónika 1910-ből Miskolc, 2007. Ph.D-DISSZERTÁCIÓ Almási Andrea Kultúrtörténeti krónika 1910-ből Témavezető: Dr. Ferenczi László, egyetemi tanár Miskolci Egyetem

Részletesebben

UNIT/ÍRKIS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE

UNIT/ÍRKIS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE XX. KÖTET. KOLOZSVÁR, 1907. DECEMBER. 12. SZÁM. UNIT/ÍRKIS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE Kiadja: ü Szerkeszti: A DÁVID FERENCZ-EGYLET. Dr. BOROS GYÖRGY. Előfizetési ára: 2 k. 40 fillér.

Részletesebben

1993/5 VEZÉRCIKK MEDITÁCIÓ. Pünkösdi gondolatiság Kovács Zoltán. {k19935a}

1993/5 VEZÉRCIKK MEDITÁCIÓ. Pünkösdi gondolatiság Kovács Zoltán. {k19935a} {k19935a} 1993/5 VEZÉRCIKK Pünkösdi gondolatiság Kovács Zoltán Igenis van pünkösdi gondolatiság! Vannak olyan jóindulatú kétkedők, akik felteszik a kérdést, létezik-e ilyen egyáltalán, mert ha igen, akkor

Részletesebben

Gyulay Endre püspök körlevele tanévkezdésre

Gyulay Endre püspök körlevele tanévkezdésre A keresztény nemzeti gondolat hírnöke Ára: 150 Ft melléklettel XII. évfolyam 9. szám * Társadalmi, kulturális, hagyományőrző folyóirat * 2005. szeptember Gyulay Endre püspök körlevele tanévkezdésre Kedves

Részletesebben

Minden jel arra mutat, hogy az 1918.

Minden jel arra mutat, hogy az 1918. PÁLLYA CELESZTIN ITATÓ A TAVASZI KIÁLLÍTÁS Minden jel arra mutat, hogy az 1918. tavaszi kiállítás lesz a Képzőművészeti Társulatnak utolsó háborús kiállítása. Talán búcsút mondhat már a Társulat a Szépművészeti

Részletesebben

A szabadság szent szerelme Az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc 161. évfordulóján méltóképpen emlékezett hõseire Badacsonytomaj

A szabadság szent szerelme Az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc 161. évfordulóján méltóképpen emlékezett hõseire Badacsonytomaj XIX. évfolyam 3. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft A Március 15-i ünnepség koszorúzással kezdõdött az alsó-temetõben, a Pöltenberg család sírjánál. Peti Géza, a Tomaj Ifjúságáért

Részletesebben

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét L E L K I S É G Pilinszky János: Úgy tanultuk Úgy tanultuk, hogy hitünk egyik legfőbb bizonyítéka Jézus halottaiból

Részletesebben

Alapította: Dr. BOROS OYÖRGY.

Alapította: Dr. BOROS OYÖRGY. Cenzúrát. XLVI. évf. Clui, 1936. január. 1. szám. Alapította: Dr. BOROS OYÖRGY. Boldog uj esztendőt!... Lelkünk telve van ünnepi gondolatokkal... Csak most hangzott el minden templomban a magasztos karácsonyi

Részletesebben