Ah atalomá rnyékában

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ah atalomá rnyékában"

Átírás

1 Kő András Ah atalomá rnyékában Sebes Gusztáv, az Aranycsapat kapitánya Do ku men tu mok és kortárs visszaem lé ke zé sek Fut ball ün nep re ké szül a vi lág. Ráadá sul a vi lág baj nok ság szín he lye Bra zí lia, az az or szág, ahol va la mennyi kis gye rek rúg ja a lab dát. A sport ág ra jon gói alig várják már, hogy útjára induljon a labda, amelynek varázslatos repülése hosszú ideje megbabonázza a híveit. Brazília emlékezetes világbajnokságra készül, és ilyenkor elœveszik az annaleseket, hogy visszaemlékezhessenek a múltra, amely hála istennek az Aranycsapat révén bennünket, magyarokat is érint. Pereg je nek hát alább a so rok, ame lyek Pus ká sék dicsœségérœl szól nak, de ezút tal a csapat egykori szövetségi kapitányára, Sebes Gusztávra fókuszálva, személyisé gén ke resz tül pró bál juk meg ér zé kel tet ni, mi van az ered mé nyek mö gött. 12 RUBICON TÖRTÉNELMI MAGAZIN

2 SEBES MUNKÁSMOZGAMI MÚLTJÁRÓL Az alábbi dokumentum 1945 ele jéről szár ma zik, s egy 13x16 cen ti mé te res ke mény pa pír lap ra gé pelték, amikor a budapesti harcok még foly tak. Az egyik ol da lon ma gyarul, a másikon oroszul (kézírás sal) ol vas ha tó ugyanaz a szö veg. Vi szont mind két ol dal ra orosz nyelvű pe csé tet ütöt tek. Kö zé pütt nyil ván a sok hasz ná lat miatt már csak a ra gasz tó pa pír tart ja össze. Egy 13x16 centiméteres papírlapon magyarul és oroszul (a hátoldalon) olvasható a szöveg Magyar Kommunista Párt Budafoki szervezete Nyílt parancs Jelen nyílt parancs felmutatóját, Sebes Gusztávot megbízom a Magyar Kommunista Párt budafoki szervezete részérœl, hogy összeköttetést létesítsen a Köz pon ti Kom mu nis ta Párt szer ve zettel. Budafok, február 1. (Olvashatatlan aláírás) Már már cius 24én hatalmat adnak a kezébe A kö vet kező la pon (arány lag ez is ke mény, de két szer ak ko ra, mint az előző, és a haj tás men tén szin tén ra gasz tó pa pír vé di) egy más alatt a ma gyar és az orosz szö veg: Magyar Kommunista Párt Központi VezetŒsége Bu da pest, VI I I., Ti sza Kál mán tér 27. Budapest, III. 24. A Ma gyar Kom mu nis ta Párt Köz pon ti Ve zetœsé gé nek Szer ve zé si Osz tá lya iga zol ja, hogy Se bes Gusz táv elv társ Budafok járási vezetœségének titkára. Sebes elvtársnak jogában áll a járás te rü le tén lévœ köz sé gek kom mu nis ta párt szer ve ze teit le el lenœriz ni, uta sí tás sal és ta náccsal el lát ni. Amennyi ben a körülmények megkívánják, a ve zetœség egyes sze mé lyeit vagy az egész vezetœséget kicserélheti. Kér jük az Elv tár sa kat, hogy Se bes elv tár sat mun ká já ban tá mo gas sák. Kovács István a szervezési osztály titkára (Pe csét; az orosz nyelvı szö veg alatt két pecsét.) Lát hat juk te hát, hogy Se bes Gusz táv ide je ko rán nagy ha tal mat ka pott, hi szen a ve zetőség egyes sze mé lyeit vagy az egész ve zetőséget kicserélheti ja nuár 10én dr. Ries Ist ván or szágos elnök aláírta Sebes kinevezését a szövetségi kapitányi posztra.

3 1937. au gusz tus 22., ÜllŒi út. Hungária Ferencváros 3:3. Ke mény (jobb ol dalt) és Kis harca a lab dáért. Hát rább Se bes Válogatottként március 15én [Szepesi György] Te hát azt mon dod, hogy Se bes Gusz táv nem elsősor ban munkásmozgalmi múltja miatt lé pett előre a ma gyar sport ban, ha nem for dít va tör tént? Igen. Nyu godt lel ki is me ret tel ál lí tom. El len ben ezt a po li ti kai sze rep vál la lást fel tud ta hasz nál ni a ma gyar sport és mindenekelőtt a fut ball ér de ké ben, és sok min dent el tu dott ér ni ve le 1951ben, ami kor a vas füg göny miatt a leg ne he zebb hely zet ben volt a ma gyar sport és benne a labdarúgás is, még Se bes se te he tett töb bet. Ha jól em lék szem, mindössze há rom vá lo ga tott mérkőzést játszottunk, mégpedig a lengyelekkel, a cse hek kel és a fin nek kel. Ugyanak kor a fe szült po litikai légkör ellenére na gyon jó volt fut ball ban a kap cso la tunk oszt rák szom szé dunk kal. Te hát még egy szer: Se bes Gusz táv a sport előrelendítése érdekében használta fel pártmúltját, és nem fordítva. Ez a szilárd meggyőződésem. Tud niil lik ép pen az zal vá dol ták, hogy párt múlt já nak kö szön het min dent. Világos, de én a saját véleményemet mon dom. Vi szont az, hogy őt 1951ben kinevezték az OTSB [Országos Testnevelési és Sport Bizottság] elnök he lyet te sé nek, ez sú lyos té ve dés volt! Az emberi adottságok félreismeré se. Na most, a fel kí nált szé ket vagy elfogadja valaki, vagy nem. Őtőle nem vár tam el, hogy föl mér je a sa ját ké pes sé geit. De alap já ban vé ve az OTSB el nök he lyet te si szé ké ben is szö vet sé gi kapitány volt. Véleményem szerint Sebest meg kel lett vol na hagy ni a szö vet sé gi ka pi tá nyi beosz tás ban, és nem megbízni funkcióval. Megzavarta, hogy olyan hatalmat adtak a kezébe, amivel nem is tu dott él ni, vagy ha élt, ak kor nem iga zán jól élt ve le. 14 RUBICON TÖRTÉNELMI MAGAZIN

4 EdzŒkon ferencián Lausanneban. Balról Sós Károly, Volentik Béla, Sebes Gusztáv SEBES KAPCSOLATA A JÁTÉKOSOKKAL [Hidegkuti Nándor] Sebest szerették a játékosok? Általában igen. Miért? Mert sok min dent elin té zett. Olyan dol go kat, amik re má sok nem let tek vol na ké pe sek. Az igaz ság az, hogy ne ki na gyon nagy szava volt Far kas Mi hály nál! Ha akadt va la mi lyen prob lé ma, az em ber csak szólt Gusz ti bá csi nak, aki mind járt ment Far kas Mi hály hoz. Pél dául Pa lo tás Pé ter nek la kás kel lett. Far kas megígér te, hogy ha nye rünk a Wemb ley ben, kap egy la kást. Meg is kap ta? Igen. Gusz ti bá csi, meg nyer tük a meccset, sze ret nék megnősül ni mondta Péter, Farkas elvtárs megígérte Jó rend ben, el van in téz ve. És Se bes ment Far kas Mi hály hoz. Farkas elv társ, ígér tél egy la kást Mond ja meg, melyiket akarja A Pozsonyi úton volt egy üres la kás, már oda is ad ták ne ki. Szóval minden egyes játékosnak meg próbálta elintézni azt, amire feltétlenül szüksége volt. Aztán akadtak egyesek, akik nem ked vel ték Gusz ti bá csit. Ő nem kiabált, de ha va la ki rossz fát tett a tűzre, gondolkodás nélkül félretette. Nagyon szerette a sportszerű játékosokat, akik él tekhal tak a fut bal lért. Ezért volt pél da ké pe Bo zsik, aki a szó szo ros értelmében meg is valósította ezt. Cucu úgy élt, ahogy kel lett, a hang ját is alig lehetett hallani, legfeljebb felrúgta a pá lyán a palit. [A sétákon általában Bozsik társaságát kereste.] Volte Sebesnek emberi gyengéje? Nem hi szem. Ő annyi ra sportszerű éle tet élt. Nem ivott, nem do hány zott, és min dig ment ha za a csa lád já hoz. Ne ki az volt az el ve, hogy ha egy já té kos tíz évig az él vo nal ban fut bal lo zik, ad jon is ki min dent ma gá ból, és sze rez ze meg magának, ami lehetséges. És ha más a ka pi tány az öt ve nes években? Akkortájt nagyon sok politikai ve zető sze re tett vol na be le szól ni ab ba, SEBES ( SCHARENPECK) GUSZTÁV Labdarúgó, mesteredzœ, szövetségi kapitány, sportvezetœ. A hú szas évek ele jén a Va sas ban ját szott, majd meg él he té si okok miatt 1924 nya rán Fran ciaországba ment, ahol kis csapatokban szerepelt (a Magyar Szervezett Munkások Dalárdájából alakult Vándorló Vadem be rek Sau va ges No ma des a Francia Munkás Sportszövetség bajnok sá gá ban in dult, ; a Club Olym pi que Bil lan co urt, a Re naultgyár gárdája volt) novemberében tért ha za, és az MTK, il let ve an nak pro fi ala ku la ta, a Hun gá ria FC lab da rú gó ja lett. A Hun gá ria FC jobb fe de ze te ként 1936ban egy szer sze re pelt a vá lo ga tottban. Klubjával három bajnoki arany ér met nyert (1929, 1936, 1937). 1946ban az MKP sportosztályának munkatársa, majd a SZOT sportosztályá nak ve zetœje ( ) és az OTSB elnökhelyettese ( ), a MOB elnö ke ( ) volt. A vá lo ga tott mel lett edzœként ( ), majd 1956ig szö vet sé gi ka pi tány ként te vé keny ke dett. Pon to sab ban szep tem ber 9tŒl Gal lo wich Ti bor után a Se bes Gusztáv, Kléber Gábor, Mandik Béla trió irá nyí tot ta a vá lo ga tot tat négy mér kœzésen április 10., a csehszlová kok tól el szen ve dett 5:2es ve re ség után egye dü li ként Se bes lett az Arany csapat szövetségi kapitánya június 4tŒl (Len gyelor szág Ma gyaror szág 2:5) 33 mérkœzésen keresztül nem szenvedett vereséget a magyar Aranycsapat! Se bes ve zet te si ker re a hel sin ki olim pián a vá lo ga tot tat, ve le nyer tek Eu ró pabaj nok sá got Ró má ban, és gyœzték el két szer is az an gol vá lo ga tot tat (6:3, 7:1). Mi köz ben az 1954es világbajnokságon gyœztes német váloga tott ok tó ber 10. és de cem ber 23. kö zött 17 mérkœzésébœl 12t el ve szí tett, ötöt meg nyert és egy szer döntetlenül mérkœzött. Se best 1954ben az UE FA egyik ala pító tagjaként annak alelnökévé válasz tot ták, ezt a tiszt sé get 1960ig töl töt te be. 1956ban megvált a válogatottól. 1957tŒl szaktanácsadóként dolgozott élvonalbeli csapatoknál (Tatabánya, Bp. Honvéd, U. Dózsa). RUBICON TÖRTÉNELMI MAGAZIN 15

5 ho gyan áll jon fel a csa Ha tal ma csú csán pat. A Va sas nál pél dául többen is, állandóan. Az én csapatomban játsszon ez, az én csa pa tom ban játsszon az De Far kas Mi hály is mon do gat ta: Ez játsszon az játsszon. Far kas ki jött szom ba ton a szi get re, ott vol tunk edzőtá bor ban, s mind járt meg kér dez te: Gu szti, ki fog ját sza ni? Ez és ez. S ak kor meg pró bált va la mit szól ni. Ez az én dol gom, Far kas elv társ in tet te le csen de sen Se bes. Más kor meg je gyez te: Ez a csa pat az enyém, ezért a csa pa tért én va gyok a fe lelős. És senkit nem engedett az összeállítás ba be le szól ni. Ha más a ka pi tány? Le het, hogy a sok éhes farkas kö zött el szabadul a pokol. Egyértelmű, hogy Se bes nem sze ret te Grosics Gyulát, aki sohasem rejtette vé ka alá a vé le mé nyét, s akit egye dül a csapatban (!) magázott. A kapus 1949 es disszi dá lá si szán dé ká tól kezd ve egész hon vé dos pá lya fu tá sa vé géig érezte a szövetségi kapitány ellenszenvét. Mi vel azon ban a leg jobb há lóőr volt, nem le he tett ki hagy ni a vá lo ga tottból. Az 1954es világbajnoki csata vesztést követően azon ban egy busz nyi csempészáru elfogása után Sebes le csa pott rá, és ben ne volt a ke ze Gro sics hosszú eltiltásában. Ma is döbbenetes, amit Komáromi Tibor, a belügy szolgálatában álló újpesti kapus mon dott el ne kem, ne ve ze te sen, hogy Se bes hamis tanúzásra akarta rávenni, és a B válogatott bécsi mérkőzéséről hazatér ve azt aján lot ta ne ki: is mer je be, hogy ő is Gro sics Gyu lá nak hoz ta az árut! Nem ked vel tem Gyu lát, de nem tud tam azt mon da ni, hogy ne ki hoz tam így Komáromi, képtelen lettem volna ilyen áron megvásárolni a jövőm. Ha son ló el len szen vet ér zett a szö vetségi kapitány a szókimondó Czibor Zoltánnal szemben is. [Czibor Zoltán] A já té ko sok nak nem kel lett Se bestől tartaniuk? So ha! Az, hogy ve lem baja volt, az megint más. Tet szett a stí lu som vagy nem tet szett ne ki, vagy Pus kás azt mond ta: Ez el megy min dig csa va rogni Ha nem Se bes en nek a csa pat nak a kapitánya, hanem valaki más, például Kalmár Jenő vagy Bu ko vi, ak kor is fel ju tott vol na az Arany csa pat a hegy csú csára? Nem tu dom Az azon ban tény, hogy nemcsak tizenegy játékos volt abban az időben Ma gyaror szá gon az él vonalban, hanem akadt legalább ötven ilyen futballista. Nem ked vel te a szö vet sé gi ka pi tány Sán dor Csi kart sem, aki egy al ka lom mal ki kér te ma gá nak és ez ma hi he tet le nül hang zik, hogy Se bes be le szóljon abba: a felesége kirúzsozzae a szá ját vagy sem. Szó sze rint a bosszú ál lás haj tot ta a szö vet sé gi ka pi tányt, amikor az 1954es világbajnoki keretbe nem is ne vez te Sán dort, aki nek és ez so kak vé le mé nye a né me tek el le ni döntőn fontos szerep juthatott volna [Hidegkuti Nándor] Csi kar nak sza bad szá ja volt. Ha va la mi nem tet szett, már mond ta is Sok dologban igaza volt, de hangoskodott, s ezért nem sze ret te Se bes. Pe dig ha ját szik a vé gén, meggyőződé sem, hogy nyerünk. Hihetetlenül gyors volt, erőszakos, rugalmas, ő tény leg meg tu dott hal ni a pá lyán. Érdekes, hogy Puskás a szövetségi kapitány másik kedvence Bozsik mellett sem mon dott so ha sem mi rosszat Sebesről. Magam is rákérdeztem erre. [Puskás Ferenc] Te voltál Sebes Gusztáv kedvenceinek egyike Én nem tu dom Gusz ti bá csit kel lett vol na meg kér dez ni, hogy ked vence voltame. Kétségtelen, hogy min dig a leg jobb ba rát ság ban vol tunk. Apám nak is jó ba rát ja volt. Min den já tékost szeretett, aztán esetleg az egyik job ban tet szett ne ki, mint a má sik. Akad tak olyan dol gok, ame lyek nek a háttere sohasem derült ki [Sokat sej tető mon dat!] Gusz ti bá csi ara nyos 16 RUBICON TÖRTÉNELMI MAGAZIN

6 em ber volt, én nem tu dok rá rosszat mondani. SEBES KAPCSOLATA EDZŐTÁRSAIVAL [Mándi Attila] Ho gyan jel le mez néd édes apád, Mándi Gyula és Sebes Gusztáv kapcsolatát? Édes apám 1914től 1919ig a Fra di ban ját szott, utá na 1926ig az MTKban, majd 1937ig a pro fi Hun gá riá ban. Ki lenc sze res baj nok csa pat tag ja. Az MTKnak, majd a Hun gá riá nak több arany csa pa ta volt; hí res csa tár so ra az első arany csa pat ban: Braun, Mol nár, Opa ta, Jeny. A har min cas évek kö ze pétől szá mít ha tó az első arany csa pat feltűné se, amely ben négyöt évig ját szott apám Se bes sel együtt. Ez ha tá roz ta meg a kap cso la tu kat. Később, már Puskásék mellett, Sebes rendkívül távolságtartó ember lett; ezzel együtt végtelenül nyugodt, higgadt. Az ötvenes évek ben apám a ma ga kis pol gá ri származásával korábban üzlete volt, tőzsde ügy nök is nem na gyon ug rál hatott. Családja volt. Sebes maga mellé vet te, és meg véd te a fur ká ló dá sok tól. Mert be kell val la nom, hogy ne künk legalább ak ko ra iz gal mat oko zott, hogy a meccs előtt meg ne fúr ják apá mat, mint ma ga a mérkőzés. Hát gon dold meg, há nyan akar ták az ál lá sát meg sze rez ni! De Se bes meg véd te min den nel szem ben, s ezért apám lo ja li tá sá ra szá mít ha tott. A vé le mé nyét négyszemközt valószínűleg mindig el mond ta, s amit Gusz ti bá csi akart, el fo ga dott. S ha még sem, apám nem ment el más ho vá pa nasz kod ni, mert eb ben az eset ben nem so káig ma radt vol na meg az ál lá sá ban. De nem is volt ilyen típusú ember. Mi vel ma gya rá zod, hogy csak a Se bes név emel ke dett szárny ra, s Mán di, aki ott volt mel let te, az ál la mi edző árnyékában maradt? Az Aranycsapat létrehozása Sebes Gusz táv ne vé hez fűződik. A po li ti kai ve zetőkkel Rá ko si val, Far kas Mi hállyal kizárólag ő tartotta a kapcsolatot. A sajtónak is ő nyilatkozott, most füg get le nül at tól, hogy szak mai lag apám is véleményt mondott. Az el vesz tett vi lág baj no ki döntő után mi lyen ál la pot ban ér ke zett az édesapád haza? Katasztrofális állapotban volt. Érdekes módon ekkor mutatkozott meg, hogy mennyire Sebesnek tulajdonították az Aranycsapatot. Ismeretes, hogy a la ká sa ve szély ben fo gott, majd rendőrök őrizték, miközben apám sér tetlenül sétált a Nagykörúton. Az emberek odamentek hozzá, és sírva kérdez ték: Gyu la bá csi, mi tör tént? Te hát nem érez te ma gát ve szély ben. A kutya se bántotta. [Szepesi György] Bu ko vi sé rel mez te, hogy a vi lág bajnokságon a magyar csapat egyetlen mérkőzé sét sem lát ta! Ma is ál lom, hogy én sokkal jobban bevontam volna Bukovit az előkészítésbe. Isten látja lel kem, nem aka rom Mán di Gyu la bá csi emlékét megbántani, de ő Gusztival min den ben egyetér tett. Te hát azok vol tak mel let te, akik min den re azt mond ták, hogy igen. Az egyet len, aki eset leg azt mond ta vol na, hogy nem így, ha nem úgy, az Bu ko vi volt. Az összes kint lévő edző kö zül Bu ko vi le he tett vol Az országos na szoros partnerségben labdarúgóértekezleten beszél nem hatalmi pozícióból január 28án szövetségi kapitány, ak kor talán másként alakul a kapcsolat Bukovival és ve le. Ha Se bes Gusz táv másokkal. SEBES KAPCSOLATA A VEZETŐKKEL [Szepesi György] Se bes el len té te a sport hi va tal el nökével, Hegyi Gyulával elég éles volt. Ezt az el len té tet Ku tas Ist ván, az OTSB Sportoktatási Hivatalának vezetője szí tot ta a két em ber kö zött. Ő nem sze ret te Se bes Gusz tá vot, anal fa bé tá nak tar tot ta, nem be csül te sok ra. De hát ez az ő dol ga volt. RUBICON TÖRTÉNELMI MAGAZIN 17

7 Az el len tét a hát tér Sporttörténeti ben szítódott, vagy pedig kiállítás a Jégpálya a nyílt szí nen zaj lott? épületében 1976 A hát tér ben. Nem je júniusában. Balról: lent meg a nyílt szí nen. Sebes, Bozsik, Ta lán az egyet len nyílt Grosics, Dunai II szí ni össze csa pás kö zöt tük a világbajnoki döntő után volt, ami kor He gyi így fa kadt ki: Én meg mond tam ne ked, hogy ezt nem így kell csi nál ni. Hi bát követtél el! Sebes mit válaszolt Hegyinek? Nem mon dott sem mit. Össze volt törve. [Barcs Sán dor, 1950 és 1963 között a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke] He gyi jel lem te len em ber volt! Min den ki nek iga zat adott ki vé ve a kisembereknek, a vele egyenrangúakkal szem ben meg hu nyász ko dott. Se bes a Hungáriában futballozott, aztán mint volt kom mu nis tát kiemel ték, és a szakszervezetek, a SZOT sportosztályá hoz ke rült. He gyi el len ben hosszú ideig a Va sas nál volt in téző. An nál a Va sas nál, ame lyik egy időben az MTK meg szűné se után po li ti kai funk ciót is betöltött. Mi volt kettőjük között a feszültség igazi oka? A konf lik tus mag va az volt, hogy Se bes nek na gyobb volt a re pu tá ció ja nemzetközi körökben. Azt hitték, hogy ő a nagy me ne dzser, a pro duk ciók aty ja. Ugyanak kor a ve zetők, a kor mány, a Titkárság tagjai sohasem Sebest hívták, mindig a hivatal elnökét, Hegyi Gyulát. Moszk vá ból jött ez a di vat, hogy min dig a főnök nek, a na csal nyik nak kell szól ni. És Se bes sel nem törődtek annyit. Ez vi szont ir ri tál ta Se bes Gusz tá vot, hogy miért nem ő az, aki Gyu la összevissza beszél mondta gyakran. [Feleki László, a Népsport egykori főszerkesztője] Rá ko si nak volt né hány ked ven ce a közélet ben. Az egyik He gyi Gyu la volt. A régi, szakszervezetben dolgozó emberek. Egy állami fogadáson például Rákosi mindig maga köré ültette őket. He gyi nek na gyon szép hang ja volt, és így könnyeb ben ment a nó tá zás is. Ezért volt He gyi ta lán az egyet len ma gyar sportvezető a kor szak ban, aki ha felvette a Ktelefont, bekapcsolták Rákosihoz. Ma gá tól ér tetődő, hogy ebből eredően, ha nem is ri va li zá lás, de meg különböztetett helyzet állt elő a sport hierarchiában. Hegyi Gyulának két lehetősége is volt, hogy ha akarta volna, eltiporhatta vol na Se bes Gusz tá vot. Az egyik le hetőség a lab da rú góvi lág baj nok ság után adó dott, füg get le nül at tól, hogy a politikai vezetés deklarálta: nem történt sem mi baj, csu pán egyet len mérkőzést vesz tett el a csa pat. Rá ko si Ta tán mond ta azt az em lé ke ze tes be szé dét, amely ma már ne vet sé ges nek tűnik, hogy ugyanis az im pe ria lis ták mes ter ke dé se kö vet kez té ben ne künk a brazilokkal és az uruguayiakkal kellett ját sza nunk, meg azok kal a né me tek kel, aki ket egy szer már meg ver tünk. A má sik le hetőség Hegyi számára 1956 nya rán kí nál ko zott, ami kor mond hat ta vol na, hogy ne ki Se bes Gusztáv se elnökhelyettesnek, se szövetségi kapitánynak nem kell. De nem mond ta. Pe dig ak kor már Far kas Mi hály sem volt po ten ciá lis erő. Ez utób bit hasz nál ta ki vi szont Barcs Sán dor, ami kor kon cent rált tá ma dást in dí tott a szö vet sé gi ka pi tány ellen. Érdekes, a világbajnokság alatt is volt az MLSZben egy ham vá ba holt kí sérletük Min den ki tud ta, hogy amíg a csa pat eredményes, nem lehet hozzányúlni Se bes hez, de az 1956os év rossz szériája megadta az alaphangot. Állító lag 1956ban Hegyi kijelentette: Eddig elvit tük a há tun kon, ezután is el visszük Én nem fo gok olyat lép ni, ami vel a későbbiek ben a lel ki is me re tem előtt nem tu dok el szá mol ni. S így maradt meg Sebes elnökhelyettesnek 1956 vé géig, mi köz ben az év nya rán megszűnt szövetségi kapitány lenni, és Bu ko vi Nán dor vet te át a feladat kört. Farkas Mihály a világbajnoki döntő előtt ki je len tet te: Na pó leon óta nem volt ilyen stra té ga, mint Se bes. Se bes viszont azt mondhatta volna a világbajno ki csa ta vesz tés után Na pó leon sza vai val: Az em ber nek nin cse nek ba rá tai, csak a szerencséjének. SEBES SZAKÉRTELMÉRŐL [Szepesi György] Ott vol tam a ha lá los ágyá nál. MLSZelnökként még vittem egy kis ajándékot, mert azt mond ták, hogy De már nem volt ma gá nál. Ha jól vet tem ki a sza vait, ez jött vissza, hogy mint egy ví zió, a 3:2, hogy miért vesz tet tünk Hogy Öcsi Szó val eze ket érez tem ben ne. Most vagy be leér tet tem, vagy jól ér tet tem, mert hör gött sze gény. Mik vol tak az eré nyei? Hal lat la nul szí vós, mun ka bí ró, a futball volt az igazi szenvedélye, ennek áldozta az életét, ha kellett, a családját. Egy ki csit min dig az volt az ér zé sem, hogy az zal a cso dá lat tal néz te a na gyobb játékosokat, azzal a szenvedélyes 18 RUBICON TÖRTÉNELMI MAGAZIN

8 szeretettel, hogy ő soha nem lehetett az. Eb ben felis mer te a ma ga ké pes sé geit. Sze re tett vol na olyan len ni, mint Pus kás, azért volt a gye re ke, mert cso dálta benne azt, amit sohasem tudott elér ni. Ez az egyik. A má sik, hogy hal lat lan jó ér zék kel mint volt já té kos tud ta, hogyan kell bánnia a játékosokkal. Te hát pontosan a tudatában volt annak, hogy mit en ged het meg egy Pus kás nak, és mit egy Pa lo tás Pé ter nek. És er re rá is vezette a játékosokat. Megkülönböztetett módszerrel foglalkozott velük. A harmadik, hogy Sebes sohasem hagyta figyelmen kívül a családot. Nagyon sokan megkérdőjelezik Sebes szakértelmét. Nem értett hozzá mondják. A csa pat épí tés kü lön ka te gó ria. Szegény Sándor Csikarnak élete végéig az a fó biá ja, hogy gyűlöl te Se bes. Holott ta lán job ban sze ret te, mint Bu dait, mert Csi kar is MTKs volt, és Se bes sohasem tagadna meg régi klubját. Úgy érez te azon ban, hogy Sán dor já té ka nem az a kva li tás, mint Ez nagy tévedése volt! De Zakariásban nem téve dett, Bu zánsz ky ban nem té ve dett, ami kor Ru das Fe ri sé rü lé se után be hozta. És Lórántban sem, amikor őt vá lasz tot ta és nem Bör zseit. Vagy Gro sicsban sem tévedett. Sebes választhat ta vol na Gel lért, Il kut vagy Hen ni Gé zát; utób bi a leg na gyobb ka pus volt a há rom kö zött, a leg ru gal ma sabb, a legoko sabb, a legin tel li gen sebb min denfajta vonatkozásban. Mégis úgy látta, hogy Gro sics adott sá gai job ban il leszkednek ehhez a csapathoz. Henniben biz tos egy kis bo hó cot is lá tott Következésképpen megtalálta a fogaskerekeket. És egyet len ki vé tel lel ez Sán dor Csi kar meg ta lál ta a fo gas ke re ke ket. Teljes elismerésem Csikaré; én is meg vol nék bánt va az ő he lyé ben, de nem sze mé lyi in du la to kat ke re sek mö göt te. Mint ahogy azt ke re sik, ha nem egy rossz hú zást. De nem Csi kar volt az egyet len, aki vel Se bes nem volt egy hul lám hosszon. Czi bor ral sem jött ki min dig. Igen, de Czi bor vé gig tag ja volt a csapatának. Le szá mít va a vé gén A köz vé le mény Czi bor után kiál tott, akit bal szélsőként sze re tett vol na lát ni, Se bes azon ban már hó na pok óta egy szót sem váltott vele. Csak téged idéztelek. De nem a já té ka miatt hagy ta ki Grosics is védett végig, az eltiltásáig És az a tény, hogy a győzelem dicső ségét senkivel sem akarta megosztani? Az utolsó évek ben Se bes azt sze ret te vol na, ha ez a vi lág baj no ki si ker csak az ő ne vé hez fűződik. Her ber ger is ma gá nak tu laj do ní tot ta a né met győzel met. So ha sem az el nök arat ja le a ba bért. Ez is törvényszerű. A művelt sé ge vi szont tá mad ha tó. Na gyon büsz ke volt ar ra, hogy tud fran ciául, hogy művelt ember Mi is tud juk, és so kan, hogy csak szeretett volna művelt len ni, fran ciául is gyengén beszélt. Igen, itt le het olyan pon to kat ta lál ni, ame lyek se bez hetők. Ha ez a Kádár János köszönœlevele 1981ben műve lt ség na gyobb, megala po zot tabb De ezek utó la gos be le ma gya rá zá sok! Két ség te len, hogy na gyon hiú em ber volt, és végső so ron nem tu dott fe lülemel ked ni azo kon, akik őt bí rál ták, tá mad ták és bán tot ták. A bán tást vi sel te éle te vé géig. De nem csak a fut ball bán tá so kon nem tu dott fe lülemel ked ni, sem mi lyen bán tá son. Több mint há rom év ti ze dig élt úgy, hogy nem azt ke res te, ki mond ró la egy jó szót, ha nem ki mond ró la rosszat. Hogy az zal szem ben fel tud ja ven ni a har cot. Ez egy szörnyű ne héz élet volt. Az élet ben na gyon sok ki sebb sé gi ér zés sel küz dött hát ki kell mon da ni ki kell mon da ni, mint já té kos küz dött, mint ve zető küz dött, mint az olyan em ber, aki na gyobb ra mé re te zett öl tönyt ka pott, mint ami ráil le ne. RUBICON TÖRTÉNELMI MAGAZIN 19

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások CXXXIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2006. áp ri lis 26. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 80/2006. (IV. 6.) Korm.

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény

2009. évi XXXVII. törvény 2009/71. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 16273 2009. évi XXXVII. törvény az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról* Az er dei élet kö zös sé gek nél kü löz he tet len fennmara - dása, vé dõ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVIII. évfolyam 5. szám 2007. október 17. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok Szep tem ber 14-én há rom fegyverneki előadóművészeti cso port

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

Pan non hal ma, 2011.

Pan non hal ma, 2011. Meditációk a Szûzanya életérõl Szentóra-iMádSág Szûz Mária tiszteletére ös sze ál lí tot ta: Bán he gyi Mik sa OSB Pan non hal ma, 2011. 1. Szûz Má ria, is ten any ja Ének: Má ri át di csér ni... (SzVU

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 136 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Né meth Lász ló 1 A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 Cselekvési változatok Ki in du lás ként fon tos meg fo gal maz ni azt, hogy

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN. PAPHÁZI Ti bor

KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN. PAPHÁZI Ti bor Szociológiai Szemle 2006/1, 116 128. KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN PAPHÁZI Ti bor Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet H-1134 Budapest,

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 20., kedd 164. szám Ára: 2438, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: CXLIV. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság és az In di ai Köz tár sa ság kö zött a ket tõs

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24 2 0 1 2. F E B R U Á R egyenlítô M E L L É K L E T BÁ RÁN DY GER GELY PhD OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÔ AZ IGAZ SÁG ÜGYI AL KOT MÁ NYO ZÁS KRONOLÓGIÁJA A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM

Részletesebben

84 AZ ÖRDÖG TEMPLOMA. Ma ria

84 AZ ÖRDÖG TEMPLOMA. Ma ria 84 AZ ÖRDÖG TEMPLOMA Ma ria A nô az egyik kö nyö ké re tá masz kod va néz te Ur qu hart sû rû szôr rel be - nôtt mell ka sát. Mu ta tó uj já val vé gig ván do rolt a szôr ze ten, és min dun - ta lan ki

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét Az Alkotmánybíróság Határozatai utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tóra és

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ja nu ár 5., péntek 1. szám TARTALOMJEGYZÉK 2007: I. tv. A sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mé lyek be uta zá sá ról és

Részletesebben

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK 70/2007. (IV. 14.) Korm. r. Egyes mun ka vé del mi tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 2948

Részletesebben

191. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

191. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. de cem ber 15., szerda 191. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 334/2004. (II. 15.) Korm. r. Az európai ügyekért felelõs tárca nélküli miniszter feladat-

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes ag rár tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról.... 15832

Részletesebben