Ah atalomá rnyékában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ah atalomá rnyékában"

Átírás

1 Kő András Ah atalomá rnyékában Sebes Gusztáv, az Aranycsapat kapitánya Do ku men tu mok és kortárs visszaem lé ke zé sek Fut ball ün nep re ké szül a vi lág. Ráadá sul a vi lág baj nok ság szín he lye Bra zí lia, az az or szág, ahol va la mennyi kis gye rek rúg ja a lab dát. A sport ág ra jon gói alig várják már, hogy útjára induljon a labda, amelynek varázslatos repülése hosszú ideje megbabonázza a híveit. Brazília emlékezetes világbajnokságra készül, és ilyenkor elœveszik az annaleseket, hogy visszaemlékezhessenek a múltra, amely hála istennek az Aranycsapat révén bennünket, magyarokat is érint. Pereg je nek hát alább a so rok, ame lyek Pus ká sék dicsœségérœl szól nak, de ezút tal a csapat egykori szövetségi kapitányára, Sebes Gusztávra fókuszálva, személyisé gén ke resz tül pró bál juk meg ér zé kel tet ni, mi van az ered mé nyek mö gött. 12 RUBICON TÖRTÉNELMI MAGAZIN

2 SEBES MUNKÁSMOZGAMI MÚLTJÁRÓL Az alábbi dokumentum 1945 ele jéről szár ma zik, s egy 13x16 cen ti mé te res ke mény pa pír lap ra gé pelték, amikor a budapesti harcok még foly tak. Az egyik ol da lon ma gyarul, a másikon oroszul (kézírás sal) ol vas ha tó ugyanaz a szö veg. Vi szont mind két ol dal ra orosz nyelvű pe csé tet ütöt tek. Kö zé pütt nyil ván a sok hasz ná lat miatt már csak a ra gasz tó pa pír tart ja össze. Egy 13x16 centiméteres papírlapon magyarul és oroszul (a hátoldalon) olvasható a szöveg Magyar Kommunista Párt Budafoki szervezete Nyílt parancs Jelen nyílt parancs felmutatóját, Sebes Gusztávot megbízom a Magyar Kommunista Párt budafoki szervezete részérœl, hogy összeköttetést létesítsen a Köz pon ti Kom mu nis ta Párt szer ve zettel. Budafok, február 1. (Olvashatatlan aláírás) Már már cius 24én hatalmat adnak a kezébe A kö vet kező la pon (arány lag ez is ke mény, de két szer ak ko ra, mint az előző, és a haj tás men tén szin tén ra gasz tó pa pír vé di) egy más alatt a ma gyar és az orosz szö veg: Magyar Kommunista Párt Központi VezetŒsége Bu da pest, VI I I., Ti sza Kál mán tér 27. Budapest, III. 24. A Ma gyar Kom mu nis ta Párt Köz pon ti Ve zetœsé gé nek Szer ve zé si Osz tá lya iga zol ja, hogy Se bes Gusz táv elv társ Budafok járási vezetœségének titkára. Sebes elvtársnak jogában áll a járás te rü le tén lévœ köz sé gek kom mu nis ta párt szer ve ze teit le el lenœriz ni, uta sí tás sal és ta náccsal el lát ni. Amennyi ben a körülmények megkívánják, a ve zetœség egyes sze mé lyeit vagy az egész vezetœséget kicserélheti. Kér jük az Elv tár sa kat, hogy Se bes elv tár sat mun ká já ban tá mo gas sák. Kovács István a szervezési osztály titkára (Pe csét; az orosz nyelvı szö veg alatt két pecsét.) Lát hat juk te hát, hogy Se bes Gusz táv ide je ko rán nagy ha tal mat ka pott, hi szen a ve zetőség egyes sze mé lyeit vagy az egész ve zetőséget kicserélheti ja nuár 10én dr. Ries Ist ván or szágos elnök aláírta Sebes kinevezését a szövetségi kapitányi posztra.

3 1937. au gusz tus 22., ÜllŒi út. Hungária Ferencváros 3:3. Ke mény (jobb ol dalt) és Kis harca a lab dáért. Hát rább Se bes Válogatottként március 15én [Szepesi György] Te hát azt mon dod, hogy Se bes Gusz táv nem elsősor ban munkásmozgalmi múltja miatt lé pett előre a ma gyar sport ban, ha nem for dít va tör tént? Igen. Nyu godt lel ki is me ret tel ál lí tom. El len ben ezt a po li ti kai sze rep vál la lást fel tud ta hasz nál ni a ma gyar sport és mindenekelőtt a fut ball ér de ké ben, és sok min dent el tu dott ér ni ve le 1951ben, ami kor a vas füg göny miatt a leg ne he zebb hely zet ben volt a ma gyar sport és benne a labdarúgás is, még Se bes se te he tett töb bet. Ha jól em lék szem, mindössze há rom vá lo ga tott mérkőzést játszottunk, mégpedig a lengyelekkel, a cse hek kel és a fin nek kel. Ugyanak kor a fe szült po litikai légkör ellenére na gyon jó volt fut ball ban a kap cso la tunk oszt rák szom szé dunk kal. Te hát még egy szer: Se bes Gusz táv a sport előrelendítése érdekében használta fel pártmúltját, és nem fordítva. Ez a szilárd meggyőződésem. Tud niil lik ép pen az zal vá dol ták, hogy párt múlt já nak kö szön het min dent. Világos, de én a saját véleményemet mon dom. Vi szont az, hogy őt 1951ben kinevezték az OTSB [Országos Testnevelési és Sport Bizottság] elnök he lyet te sé nek, ez sú lyos té ve dés volt! Az emberi adottságok félreismeré se. Na most, a fel kí nált szé ket vagy elfogadja valaki, vagy nem. Őtőle nem vár tam el, hogy föl mér je a sa ját ké pes sé geit. De alap já ban vé ve az OTSB el nök he lyet te si szé ké ben is szö vet sé gi kapitány volt. Véleményem szerint Sebest meg kel lett vol na hagy ni a szö vet sé gi ka pi tá nyi beosz tás ban, és nem megbízni funkcióval. Megzavarta, hogy olyan hatalmat adtak a kezébe, amivel nem is tu dott él ni, vagy ha élt, ak kor nem iga zán jól élt ve le. 14 RUBICON TÖRTÉNELMI MAGAZIN

4 EdzŒkon ferencián Lausanneban. Balról Sós Károly, Volentik Béla, Sebes Gusztáv SEBES KAPCSOLATA A JÁTÉKOSOKKAL [Hidegkuti Nándor] Sebest szerették a játékosok? Általában igen. Miért? Mert sok min dent elin té zett. Olyan dol go kat, amik re má sok nem let tek vol na ké pe sek. Az igaz ság az, hogy ne ki na gyon nagy szava volt Far kas Mi hály nál! Ha akadt va la mi lyen prob lé ma, az em ber csak szólt Gusz ti bá csi nak, aki mind járt ment Far kas Mi hály hoz. Pél dául Pa lo tás Pé ter nek la kás kel lett. Far kas megígér te, hogy ha nye rünk a Wemb ley ben, kap egy la kást. Meg is kap ta? Igen. Gusz ti bá csi, meg nyer tük a meccset, sze ret nék megnősül ni mondta Péter, Farkas elvtárs megígérte Jó rend ben, el van in téz ve. És Se bes ment Far kas Mi hály hoz. Farkas elv társ, ígér tél egy la kást Mond ja meg, melyiket akarja A Pozsonyi úton volt egy üres la kás, már oda is ad ták ne ki. Szóval minden egyes játékosnak meg próbálta elintézni azt, amire feltétlenül szüksége volt. Aztán akadtak egyesek, akik nem ked vel ték Gusz ti bá csit. Ő nem kiabált, de ha va la ki rossz fát tett a tűzre, gondolkodás nélkül félretette. Nagyon szerette a sportszerű játékosokat, akik él tekhal tak a fut bal lért. Ezért volt pél da ké pe Bo zsik, aki a szó szo ros értelmében meg is valósította ezt. Cucu úgy élt, ahogy kel lett, a hang ját is alig lehetett hallani, legfeljebb felrúgta a pá lyán a palit. [A sétákon általában Bozsik társaságát kereste.] Volte Sebesnek emberi gyengéje? Nem hi szem. Ő annyi ra sportszerű éle tet élt. Nem ivott, nem do hány zott, és min dig ment ha za a csa lád já hoz. Ne ki az volt az el ve, hogy ha egy já té kos tíz évig az él vo nal ban fut bal lo zik, ad jon is ki min dent ma gá ból, és sze rez ze meg magának, ami lehetséges. És ha más a ka pi tány az öt ve nes években? Akkortájt nagyon sok politikai ve zető sze re tett vol na be le szól ni ab ba, SEBES ( SCHARENPECK) GUSZTÁV Labdarúgó, mesteredzœ, szövetségi kapitány, sportvezetœ. A hú szas évek ele jén a Va sas ban ját szott, majd meg él he té si okok miatt 1924 nya rán Fran ciaországba ment, ahol kis csapatokban szerepelt (a Magyar Szervezett Munkások Dalárdájából alakult Vándorló Vadem be rek Sau va ges No ma des a Francia Munkás Sportszövetség bajnok sá gá ban in dult, ; a Club Olym pi que Bil lan co urt, a Re naultgyár gárdája volt) novemberében tért ha za, és az MTK, il let ve an nak pro fi ala ku la ta, a Hun gá ria FC lab da rú gó ja lett. A Hun gá ria FC jobb fe de ze te ként 1936ban egy szer sze re pelt a vá lo ga tottban. Klubjával három bajnoki arany ér met nyert (1929, 1936, 1937). 1946ban az MKP sportosztályának munkatársa, majd a SZOT sportosztályá nak ve zetœje ( ) és az OTSB elnökhelyettese ( ), a MOB elnö ke ( ) volt. A vá lo ga tott mel lett edzœként ( ), majd 1956ig szö vet sé gi ka pi tány ként te vé keny ke dett. Pon to sab ban szep tem ber 9tŒl Gal lo wich Ti bor után a Se bes Gusztáv, Kléber Gábor, Mandik Béla trió irá nyí tot ta a vá lo ga tot tat négy mér kœzésen április 10., a csehszlová kok tól el szen ve dett 5:2es ve re ség után egye dü li ként Se bes lett az Arany csapat szövetségi kapitánya június 4tŒl (Len gyelor szág Ma gyaror szág 2:5) 33 mérkœzésen keresztül nem szenvedett vereséget a magyar Aranycsapat! Se bes ve zet te si ker re a hel sin ki olim pián a vá lo ga tot tat, ve le nyer tek Eu ró pabaj nok sá got Ró má ban, és gyœzték el két szer is az an gol vá lo ga tot tat (6:3, 7:1). Mi köz ben az 1954es világbajnokságon gyœztes német váloga tott ok tó ber 10. és de cem ber 23. kö zött 17 mérkœzésébœl 12t el ve szí tett, ötöt meg nyert és egy szer döntetlenül mérkœzött. Se best 1954ben az UE FA egyik ala pító tagjaként annak alelnökévé válasz tot ták, ezt a tiszt sé get 1960ig töl töt te be. 1956ban megvált a válogatottól. 1957tŒl szaktanácsadóként dolgozott élvonalbeli csapatoknál (Tatabánya, Bp. Honvéd, U. Dózsa). RUBICON TÖRTÉNELMI MAGAZIN 15

5 ho gyan áll jon fel a csa Ha tal ma csú csán pat. A Va sas nál pél dául többen is, állandóan. Az én csapatomban játsszon ez, az én csa pa tom ban játsszon az De Far kas Mi hály is mon do gat ta: Ez játsszon az játsszon. Far kas ki jött szom ba ton a szi get re, ott vol tunk edzőtá bor ban, s mind járt meg kér dez te: Gu szti, ki fog ját sza ni? Ez és ez. S ak kor meg pró bált va la mit szól ni. Ez az én dol gom, Far kas elv társ in tet te le csen de sen Se bes. Más kor meg je gyez te: Ez a csa pat az enyém, ezért a csa pa tért én va gyok a fe lelős. És senkit nem engedett az összeállítás ba be le szól ni. Ha más a ka pi tány? Le het, hogy a sok éhes farkas kö zött el szabadul a pokol. Egyértelmű, hogy Se bes nem sze ret te Grosics Gyulát, aki sohasem rejtette vé ka alá a vé le mé nyét, s akit egye dül a csapatban (!) magázott. A kapus 1949 es disszi dá lá si szán dé ká tól kezd ve egész hon vé dos pá lya fu tá sa vé géig érezte a szövetségi kapitány ellenszenvét. Mi vel azon ban a leg jobb há lóőr volt, nem le he tett ki hagy ni a vá lo ga tottból. Az 1954es világbajnoki csata vesztést követően azon ban egy busz nyi csempészáru elfogása után Sebes le csa pott rá, és ben ne volt a ke ze Gro sics hosszú eltiltásában. Ma is döbbenetes, amit Komáromi Tibor, a belügy szolgálatában álló újpesti kapus mon dott el ne kem, ne ve ze te sen, hogy Se bes hamis tanúzásra akarta rávenni, és a B válogatott bécsi mérkőzéséről hazatér ve azt aján lot ta ne ki: is mer je be, hogy ő is Gro sics Gyu lá nak hoz ta az árut! Nem ked vel tem Gyu lát, de nem tud tam azt mon da ni, hogy ne ki hoz tam így Komáromi, képtelen lettem volna ilyen áron megvásárolni a jövőm. Ha son ló el len szen vet ér zett a szö vetségi kapitány a szókimondó Czibor Zoltánnal szemben is. [Czibor Zoltán] A já té ko sok nak nem kel lett Se bestől tartaniuk? So ha! Az, hogy ve lem baja volt, az megint más. Tet szett a stí lu som vagy nem tet szett ne ki, vagy Pus kás azt mond ta: Ez el megy min dig csa va rogni Ha nem Se bes en nek a csa pat nak a kapitánya, hanem valaki más, például Kalmár Jenő vagy Bu ko vi, ak kor is fel ju tott vol na az Arany csa pat a hegy csú csára? Nem tu dom Az azon ban tény, hogy nemcsak tizenegy játékos volt abban az időben Ma gyaror szá gon az él vonalban, hanem akadt legalább ötven ilyen futballista. Nem ked vel te a szö vet sé gi ka pi tány Sán dor Csi kart sem, aki egy al ka lom mal ki kér te ma gá nak és ez ma hi he tet le nül hang zik, hogy Se bes be le szóljon abba: a felesége kirúzsozzae a szá ját vagy sem. Szó sze rint a bosszú ál lás haj tot ta a szö vet sé gi ka pi tányt, amikor az 1954es világbajnoki keretbe nem is ne vez te Sán dort, aki nek és ez so kak vé le mé nye a né me tek el le ni döntőn fontos szerep juthatott volna [Hidegkuti Nándor] Csi kar nak sza bad szá ja volt. Ha va la mi nem tet szett, már mond ta is Sok dologban igaza volt, de hangoskodott, s ezért nem sze ret te Se bes. Pe dig ha ját szik a vé gén, meggyőződé sem, hogy nyerünk. Hihetetlenül gyors volt, erőszakos, rugalmas, ő tény leg meg tu dott hal ni a pá lyán. Érdekes, hogy Puskás a szövetségi kapitány másik kedvence Bozsik mellett sem mon dott so ha sem mi rosszat Sebesről. Magam is rákérdeztem erre. [Puskás Ferenc] Te voltál Sebes Gusztáv kedvenceinek egyike Én nem tu dom Gusz ti bá csit kel lett vol na meg kér dez ni, hogy ked vence voltame. Kétségtelen, hogy min dig a leg jobb ba rát ság ban vol tunk. Apám nak is jó ba rát ja volt. Min den já tékost szeretett, aztán esetleg az egyik job ban tet szett ne ki, mint a má sik. Akad tak olyan dol gok, ame lyek nek a háttere sohasem derült ki [Sokat sej tető mon dat!] Gusz ti bá csi ara nyos 16 RUBICON TÖRTÉNELMI MAGAZIN

6 em ber volt, én nem tu dok rá rosszat mondani. SEBES KAPCSOLATA EDZŐTÁRSAIVAL [Mándi Attila] Ho gyan jel le mez néd édes apád, Mándi Gyula és Sebes Gusztáv kapcsolatát? Édes apám 1914től 1919ig a Fra di ban ját szott, utá na 1926ig az MTKban, majd 1937ig a pro fi Hun gá riá ban. Ki lenc sze res baj nok csa pat tag ja. Az MTKnak, majd a Hun gá riá nak több arany csa pa ta volt; hí res csa tár so ra az első arany csa pat ban: Braun, Mol nár, Opa ta, Jeny. A har min cas évek kö ze pétől szá mít ha tó az első arany csa pat feltűné se, amely ben négyöt évig ját szott apám Se bes sel együtt. Ez ha tá roz ta meg a kap cso la tu kat. Később, már Puskásék mellett, Sebes rendkívül távolságtartó ember lett; ezzel együtt végtelenül nyugodt, higgadt. Az ötvenes évek ben apám a ma ga kis pol gá ri származásával korábban üzlete volt, tőzsde ügy nök is nem na gyon ug rál hatott. Családja volt. Sebes maga mellé vet te, és meg véd te a fur ká ló dá sok tól. Mert be kell val la nom, hogy ne künk legalább ak ko ra iz gal mat oko zott, hogy a meccs előtt meg ne fúr ják apá mat, mint ma ga a mérkőzés. Hát gon dold meg, há nyan akar ták az ál lá sát meg sze rez ni! De Se bes meg véd te min den nel szem ben, s ezért apám lo ja li tá sá ra szá mít ha tott. A vé le mé nyét négyszemközt valószínűleg mindig el mond ta, s amit Gusz ti bá csi akart, el fo ga dott. S ha még sem, apám nem ment el más ho vá pa nasz kod ni, mert eb ben az eset ben nem so káig ma radt vol na meg az ál lá sá ban. De nem is volt ilyen típusú ember. Mi vel ma gya rá zod, hogy csak a Se bes név emel ke dett szárny ra, s Mán di, aki ott volt mel let te, az ál la mi edző árnyékában maradt? Az Aranycsapat létrehozása Sebes Gusz táv ne vé hez fűződik. A po li ti kai ve zetőkkel Rá ko si val, Far kas Mi hállyal kizárólag ő tartotta a kapcsolatot. A sajtónak is ő nyilatkozott, most füg get le nül at tól, hogy szak mai lag apám is véleményt mondott. Az el vesz tett vi lág baj no ki döntő után mi lyen ál la pot ban ér ke zett az édesapád haza? Katasztrofális állapotban volt. Érdekes módon ekkor mutatkozott meg, hogy mennyire Sebesnek tulajdonították az Aranycsapatot. Ismeretes, hogy a la ká sa ve szély ben fo gott, majd rendőrök őrizték, miközben apám sér tetlenül sétált a Nagykörúton. Az emberek odamentek hozzá, és sírva kérdez ték: Gyu la bá csi, mi tör tént? Te hát nem érez te ma gát ve szély ben. A kutya se bántotta. [Szepesi György] Bu ko vi sé rel mez te, hogy a vi lág bajnokságon a magyar csapat egyetlen mérkőzé sét sem lát ta! Ma is ál lom, hogy én sokkal jobban bevontam volna Bukovit az előkészítésbe. Isten látja lel kem, nem aka rom Mán di Gyu la bá csi emlékét megbántani, de ő Gusztival min den ben egyetér tett. Te hát azok vol tak mel let te, akik min den re azt mond ták, hogy igen. Az egyet len, aki eset leg azt mond ta vol na, hogy nem így, ha nem úgy, az Bu ko vi volt. Az összes kint lévő edző kö zül Bu ko vi le he tett vol Az országos na szoros partnerségben labdarúgóértekezleten beszél nem hatalmi pozícióból január 28án szövetségi kapitány, ak kor talán másként alakul a kapcsolat Bukovival és ve le. Ha Se bes Gusz táv másokkal. SEBES KAPCSOLATA A VEZETŐKKEL [Szepesi György] Se bes el len té te a sport hi va tal el nökével, Hegyi Gyulával elég éles volt. Ezt az el len té tet Ku tas Ist ván, az OTSB Sportoktatási Hivatalának vezetője szí tot ta a két em ber kö zött. Ő nem sze ret te Se bes Gusz tá vot, anal fa bé tá nak tar tot ta, nem be csül te sok ra. De hát ez az ő dol ga volt. RUBICON TÖRTÉNELMI MAGAZIN 17

7 Az el len tét a hát tér Sporttörténeti ben szítódott, vagy pedig kiállítás a Jégpálya a nyílt szí nen zaj lott? épületében 1976 A hát tér ben. Nem je júniusában. Balról: lent meg a nyílt szí nen. Sebes, Bozsik, Ta lán az egyet len nyílt Grosics, Dunai II szí ni össze csa pás kö zöt tük a világbajnoki döntő után volt, ami kor He gyi így fa kadt ki: Én meg mond tam ne ked, hogy ezt nem így kell csi nál ni. Hi bát követtél el! Sebes mit válaszolt Hegyinek? Nem mon dott sem mit. Össze volt törve. [Barcs Sán dor, 1950 és 1963 között a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke] He gyi jel lem te len em ber volt! Min den ki nek iga zat adott ki vé ve a kisembereknek, a vele egyenrangúakkal szem ben meg hu nyász ko dott. Se bes a Hungáriában futballozott, aztán mint volt kom mu nis tát kiemel ték, és a szakszervezetek, a SZOT sportosztályá hoz ke rült. He gyi el len ben hosszú ideig a Va sas nál volt in téző. An nál a Va sas nál, ame lyik egy időben az MTK meg szűné se után po li ti kai funk ciót is betöltött. Mi volt kettőjük között a feszültség igazi oka? A konf lik tus mag va az volt, hogy Se bes nek na gyobb volt a re pu tá ció ja nemzetközi körökben. Azt hitték, hogy ő a nagy me ne dzser, a pro duk ciók aty ja. Ugyanak kor a ve zetők, a kor mány, a Titkárság tagjai sohasem Sebest hívták, mindig a hivatal elnökét, Hegyi Gyulát. Moszk vá ból jött ez a di vat, hogy min dig a főnök nek, a na csal nyik nak kell szól ni. És Se bes sel nem törődtek annyit. Ez vi szont ir ri tál ta Se bes Gusz tá vot, hogy miért nem ő az, aki Gyu la összevissza beszél mondta gyakran. [Feleki László, a Népsport egykori főszerkesztője] Rá ko si nak volt né hány ked ven ce a közélet ben. Az egyik He gyi Gyu la volt. A régi, szakszervezetben dolgozó emberek. Egy állami fogadáson például Rákosi mindig maga köré ültette őket. He gyi nek na gyon szép hang ja volt, és így könnyeb ben ment a nó tá zás is. Ezért volt He gyi ta lán az egyet len ma gyar sportvezető a kor szak ban, aki ha felvette a Ktelefont, bekapcsolták Rákosihoz. Ma gá tól ér tetődő, hogy ebből eredően, ha nem is ri va li zá lás, de meg különböztetett helyzet állt elő a sport hierarchiában. Hegyi Gyulának két lehetősége is volt, hogy ha akarta volna, eltiporhatta vol na Se bes Gusz tá vot. Az egyik le hetőség a lab da rú góvi lág baj nok ság után adó dott, füg get le nül at tól, hogy a politikai vezetés deklarálta: nem történt sem mi baj, csu pán egyet len mérkőzést vesz tett el a csa pat. Rá ko si Ta tán mond ta azt az em lé ke ze tes be szé dét, amely ma már ne vet sé ges nek tűnik, hogy ugyanis az im pe ria lis ták mes ter ke dé se kö vet kez té ben ne künk a brazilokkal és az uruguayiakkal kellett ját sza nunk, meg azok kal a né me tek kel, aki ket egy szer már meg ver tünk. A má sik le hetőség Hegyi számára 1956 nya rán kí nál ko zott, ami kor mond hat ta vol na, hogy ne ki Se bes Gusztáv se elnökhelyettesnek, se szövetségi kapitánynak nem kell. De nem mond ta. Pe dig ak kor már Far kas Mi hály sem volt po ten ciá lis erő. Ez utób bit hasz nál ta ki vi szont Barcs Sán dor, ami kor kon cent rált tá ma dást in dí tott a szö vet sé gi ka pi tány ellen. Érdekes, a világbajnokság alatt is volt az MLSZben egy ham vá ba holt kí sérletük Min den ki tud ta, hogy amíg a csa pat eredményes, nem lehet hozzányúlni Se bes hez, de az 1956os év rossz szériája megadta az alaphangot. Állító lag 1956ban Hegyi kijelentette: Eddig elvit tük a há tun kon, ezután is el visszük Én nem fo gok olyat lép ni, ami vel a későbbiek ben a lel ki is me re tem előtt nem tu dok el szá mol ni. S így maradt meg Sebes elnökhelyettesnek 1956 vé géig, mi köz ben az év nya rán megszűnt szövetségi kapitány lenni, és Bu ko vi Nán dor vet te át a feladat kört. Farkas Mihály a világbajnoki döntő előtt ki je len tet te: Na pó leon óta nem volt ilyen stra té ga, mint Se bes. Se bes viszont azt mondhatta volna a világbajno ki csa ta vesz tés után Na pó leon sza vai val: Az em ber nek nin cse nek ba rá tai, csak a szerencséjének. SEBES SZAKÉRTELMÉRŐL [Szepesi György] Ott vol tam a ha lá los ágyá nál. MLSZelnökként még vittem egy kis ajándékot, mert azt mond ták, hogy De már nem volt ma gá nál. Ha jól vet tem ki a sza vait, ez jött vissza, hogy mint egy ví zió, a 3:2, hogy miért vesz tet tünk Hogy Öcsi Szó val eze ket érez tem ben ne. Most vagy be leér tet tem, vagy jól ér tet tem, mert hör gött sze gény. Mik vol tak az eré nyei? Hal lat la nul szí vós, mun ka bí ró, a futball volt az igazi szenvedélye, ennek áldozta az életét, ha kellett, a családját. Egy ki csit min dig az volt az ér zé sem, hogy az zal a cso dá lat tal néz te a na gyobb játékosokat, azzal a szenvedélyes 18 RUBICON TÖRTÉNELMI MAGAZIN

8 szeretettel, hogy ő soha nem lehetett az. Eb ben felis mer te a ma ga ké pes sé geit. Sze re tett vol na olyan len ni, mint Pus kás, azért volt a gye re ke, mert cso dálta benne azt, amit sohasem tudott elér ni. Ez az egyik. A má sik, hogy hal lat lan jó ér zék kel mint volt já té kos tud ta, hogyan kell bánnia a játékosokkal. Te hát pontosan a tudatában volt annak, hogy mit en ged het meg egy Pus kás nak, és mit egy Pa lo tás Pé ter nek. És er re rá is vezette a játékosokat. Megkülönböztetett módszerrel foglalkozott velük. A harmadik, hogy Sebes sohasem hagyta figyelmen kívül a családot. Nagyon sokan megkérdőjelezik Sebes szakértelmét. Nem értett hozzá mondják. A csa pat épí tés kü lön ka te gó ria. Szegény Sándor Csikarnak élete végéig az a fó biá ja, hogy gyűlöl te Se bes. Holott ta lán job ban sze ret te, mint Bu dait, mert Csi kar is MTKs volt, és Se bes sohasem tagadna meg régi klubját. Úgy érez te azon ban, hogy Sán dor já té ka nem az a kva li tás, mint Ez nagy tévedése volt! De Zakariásban nem téve dett, Bu zánsz ky ban nem té ve dett, ami kor Ru das Fe ri sé rü lé se után be hozta. És Lórántban sem, amikor őt vá lasz tot ta és nem Bör zseit. Vagy Gro sicsban sem tévedett. Sebes választhat ta vol na Gel lért, Il kut vagy Hen ni Gé zát; utób bi a leg na gyobb ka pus volt a há rom kö zött, a leg ru gal ma sabb, a legoko sabb, a legin tel li gen sebb min denfajta vonatkozásban. Mégis úgy látta, hogy Gro sics adott sá gai job ban il leszkednek ehhez a csapathoz. Henniben biz tos egy kis bo hó cot is lá tott Következésképpen megtalálta a fogaskerekeket. És egyet len ki vé tel lel ez Sán dor Csi kar meg ta lál ta a fo gas ke re ke ket. Teljes elismerésem Csikaré; én is meg vol nék bánt va az ő he lyé ben, de nem sze mé lyi in du la to kat ke re sek mö göt te. Mint ahogy azt ke re sik, ha nem egy rossz hú zást. De nem Csi kar volt az egyet len, aki vel Se bes nem volt egy hul lám hosszon. Czi bor ral sem jött ki min dig. Igen, de Czi bor vé gig tag ja volt a csapatának. Le szá mít va a vé gén A köz vé le mény Czi bor után kiál tott, akit bal szélsőként sze re tett vol na lát ni, Se bes azon ban már hó na pok óta egy szót sem váltott vele. Csak téged idéztelek. De nem a já té ka miatt hagy ta ki Grosics is védett végig, az eltiltásáig És az a tény, hogy a győzelem dicső ségét senkivel sem akarta megosztani? Az utolsó évek ben Se bes azt sze ret te vol na, ha ez a vi lág baj no ki si ker csak az ő ne vé hez fűződik. Her ber ger is ma gá nak tu laj do ní tot ta a né met győzel met. So ha sem az el nök arat ja le a ba bért. Ez is törvényszerű. A művelt sé ge vi szont tá mad ha tó. Na gyon büsz ke volt ar ra, hogy tud fran ciául, hogy művelt ember Mi is tud juk, és so kan, hogy csak szeretett volna művelt len ni, fran ciául is gyengén beszélt. Igen, itt le het olyan pon to kat ta lál ni, ame lyek se bez hetők. Ha ez a Kádár János köszönœlevele 1981ben műve lt ség na gyobb, megala po zot tabb De ezek utó la gos be le ma gya rá zá sok! Két ség te len, hogy na gyon hiú em ber volt, és végső so ron nem tu dott fe lülemel ked ni azo kon, akik őt bí rál ták, tá mad ták és bán tot ták. A bán tást vi sel te éle te vé géig. De nem csak a fut ball bán tá so kon nem tu dott fe lülemel ked ni, sem mi lyen bán tá son. Több mint há rom év ti ze dig élt úgy, hogy nem azt ke res te, ki mond ró la egy jó szót, ha nem ki mond ró la rosszat. Hogy az zal szem ben fel tud ja ven ni a har cot. Ez egy szörnyű ne héz élet volt. Az élet ben na gyon sok ki sebb sé gi ér zés sel küz dött hát ki kell mon da ni ki kell mon da ni, mint já té kos küz dött, mint ve zető küz dött, mint az olyan em ber, aki na gyobb ra mé re te zett öl tönyt ka pott, mint ami ráil le ne. RUBICON TÖRTÉNELMI MAGAZIN 19

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol,

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol, evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 16. szám g 2014. április 20. g Húsvét ünnepe Ára: 275 Ft A kon cert ér zel mek re ha tó, és az Omega ed dig nem lá tott ar cát mu tat ja be. Koncert

Részletesebben

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie.

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie. Ne ve zés: Ne vez het min den olyan, már mû kö dõ Ma gyar ze ne kar, aki je len leg még hi va ta lo san ki adott han ga nyag gal nem ren del ke zik. (Nem hi va ta los nak szá mít: ga rázs fel vé tel, de

Részletesebben

Aján lá sok a sváj ci ta pasz ta la tok fel hasz ná lá sá val

Aján lá sok a sváj ci ta pasz ta la tok fel hasz ná lá sá val MT_füzet_2014_2_magyar_0918_2_Layout 1 9/23/14 2:06 PM Page 1 Az idő sebb ko rosz tály hoz tar to zó mun ka vál la lók fog lal koz ta tá sát elő se gí tő megol dá sok Aján lá sok a sváj ci ta pasz ta la

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség 2010 2012 félidőben 2012. november A különkiadása sport, kultúra, egészség 2 köszöntő Tisztelt Bagi Polgárok! Az Önök bi zal má ból im má ron második pol gár mes teri meg bí za tá so mat tölt he tem, és

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. - Las san vé get ér az idei tan év. Ho gyan ké szül Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta a kö vet ke zõ

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

- Gyer mek or vo si ügye let csak be uta ló val A VÁROS HÍREI A Pest me gyei Flór Fe renc Kór ház fő or vo sá nak tá jé koz ta tá sa sze rint ügye le ti idő ben sok szü lő nem lé vén kü lön gyer mek or

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14.

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. 2. oldal Fegyverneki Hírmondó 2006. augusztus 14. A leg utób bi Hír mon dó meg je le né se óta a Kép

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete 16620 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/205. szám (2) Az R. 18. -ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont - tal egé szül ki: (Az OMMI biz to sít ja:) f) vá gó mar hák ra, vá gó ju hok ra és vá gó kecs

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl KRÓ NI KA Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2007. május 12-én megtartott tisztújító közgyûlésérõl 2007. má jus 12-én, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia vár be li Kong resszu - si ter mé ben tar tot

Részletesebben

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Dr. Ba lázs Ist ván CsC. tan szék ve ze tõ egye te mi do cens A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Mint egy más fél év ti ze de mû kö dik eu ró pai szer - ve ze te a kor

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben