2. számú függelék Értékelési fokozatok- kritériumok (kollégiumi nevelı értékelı laphoz)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. számú függelék Értékelési fokozatok- kritériumok (kollégiumi nevelı értékelı laphoz)"

Átírás

1 2. számú függelék Értékelési fokozatok- kritériumok (kollégiumi nevelı értékelı laphoz) Szempont Terület Aspektus 1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi munkában mobilizálható 1.2. Továbbképzési kötelezettségének eleget tesz. A pedagógiai program jövıképéhez illeszkedı továbbképzések Továbbképzés szakirányú továbbképzési szakon Szakirodalomban való jártasság, folyamatos önképzés Pedagógus szakvizsga Publikációk, továbbképzések, belsı képzések tartása Több hasznosítható szakja van és a szaktárgya oktatásához szükséges legmagasabb szintő képesítéssel rendelkezik, melyet folyamatosan frissít. Végzettsége, képesítése alapján az intézményi munkában jól mobilizálható. Teljesíti, hasznosítja, keresi a továbbképzési lehetıségeket, hiányterületeken vállalja a továbbképzését. Megfelelı, de nem a legmagasabb szintő végzettséggel rendelkezik. Végzettsége, képesítése alapján az intézményi munkában nem mobilizálható. Elzárkózik a továbbképzésektıl, és nem hasznosítja a szerzett ismereteket. 1. oldal

2 1.3. Részt vesz a feltételek megteremtésében. Pályázatokat ír és felelısen megvalósít A csoportszobai munka feltételeit biztosítja (pl.: viszi-hozza, amit kell, szemléltetıeszközt készít stb.) Részt vesz pedagógiai innovációban, fogékony az újra Sikeresen pályázik, megvalósít, részt vesz innovációkban. Önmaga nem teremti meg, hanem másoktól várja az optimális munkafeltételek megvalósítását. Nem hajlandó a mások által megteremtett feltételekkel dolgozni. 2. Szakmai tevékenység (oktatás, képzés, kompetenciafejlesztés) 2.1 Folyamattervezés. Az órákra való rendszeres felkészül Igényes foglalkozási terv Célirányos, tervszerő munka-hosszabb táv,-egyes órák Az intézmény alapfeladatainak, az érettségi követelményeknek megfelelı tervezı munka Interdiszciplináris megközelítés Tapasztalatait beépíti más programokba Aki a teljes oktatási folyamatot átlátva célirányosan tervezi a hosszabb távú munkát. Tapasztalatait beépíti más programokba. Készületlenül jár órára, tervezése nem átgondolt. 2. oldal

3 2.2 Képességeinek, érdeklıdésének, adottságainak megfelelı nevelésben és fejlesztésben részesíti a tanulókat. A foglalkozások megtervezése az adott csoportra vonatkozik Differenciál a tanítási órán Különbözı módszereket, oktatási formákat alkalmaz; pl. kooperatív módszert alkalmaz, csoportfoglalkozást szervez stb. Szemléltet a foglalkozásokon Több információs csatornát alkalmaz Hatékonyan szervezi foglalkozásokat, a különbözı programokat A tanulók tevékenységében, magatartásában nevelési teljesítménye, ráhatása visszatükrözıdik Tanári munka eredményessége A hozzáadott érték nagysága Színvonalas foglalkozások, módszertani gazdagság Ismeri tanítványait, adottságait, képességeit, érdeklıdésüket Tanítványait partnernek tekinti A csoporthoz és a pedagógiai feladatokhoz innovatív szellemő tanulásszervezési módszereket és információs csatornákat alkalmaz. A tanulók fejlesztése közös munka eredménye, mely a kimeneti teljesítménynél is megmutatkozik. Pusztán rutinból nevel. 3. oldal

4 2.3 Szociális kompetenciák fejlıdését segítı eszközrendszer alkalmazása. Együttmőködésen alapuló tanóraszervezés Kiscsoportos módszerek alkalmazása Fokozatosan növelt terhelés Az erıfeszítés, kiemelkedı teljesítmény reális értékelése Motiváció, támogató tanári tevékenység Vitakultúra fejlesztése A problémamegoldó képesség fejlesztése Lényeglátás, lényegláttatás 2.4 Fejlesztı tevékenysége az információ szerzés és kezelés képességének fejlıdését eredményezi. Informatikai eszközhasználat Digitális tananyag alkalmazása Munkájában, adminisztrációban használja az eszközöket Elektronikusan is kommunikál tanítványaival Fejlesztı hatású munkát végez, ami iskolai szinten is hasznosul. IKT alapú tanulási környezetet biztosít. Kevéssé fejlesztı hatású a munkája, és az iskolai szinten sem érvényesül eléggé. Egysíkú didaktikai eljárásokat alkalmaz. Oktatási tevékenységében csak átadja az ismereteket, nem inspirál megszerzési útjainak felkutatására. 4. oldal

5 2.5 Értékeli a gyermekek, tanulók teljesítményét. Alkalmazza a diagnosztizáló, formatív és szummatív értékelést Szóban értékel Értékelési gyakorlata a pedagógiai program vonatkozó részének megfelel Folyamatosan visszajelez a tanulóknak teljesítményükrıl Folyamatosan visszajelez a szülıknek a tanulói teljesítményrıl Bemeneti méréseket végez, és ezek eredményeit hasznosítja munkájában Külsı belsı mérések és vizsgák Folyamatosan és változatos formában értékel. Nem fordít gondot az egyéni elırehaladások követésére. 5. oldal

6 2.6 Részt vesz az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg nem valósítható osztályvagy csoportfoglalkozások megtartásában. Szakkör, énekkar, mővészeti csoport Iskolai sportkör Tanulmányi, kulturális verseny, házi bajnokságok, kollégiumok közötti versenyek, bajnokságok, diáknap Kollégium pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg nem valósítható csoportfoglalkozás, így különösen a tanulmányi kirándulás, környezeti nevelés, a kulturális, illetıleg sportrendezvény Kezdeményezı és hatékony módon vesz részt a tanulók tanórán kívüli képességfejlesztésében. Tevékenysége nem hat a tanulók fejlesztésére. 6. oldal

7 2.7 Részt vesz a tehetséges tanulók felkészülésének segítésében. Ezirányú elhivatottsága, a tevékenység folyamatossága A tehetségfejlıdéshez szükséges kompetenciák fejlesztése Továbbtanulásra készíti fel a tanulókat Versenyre készíti fel a tanulókat Pontversenyeket szervez A pedagógiai programban leírt, a tehetséges tanulókat támogató tevékenységeket végez Segíti a tehetségek nyilvános bemutatkozását (bemutatók, kiállítások) Csoportvezetıként konzultál A napi munkájában eredményesen ragadja meg a tehetségfejlesztési lehetıségeket. Hagyja elkallódni a mások által felfedezett tehetséget. 7. oldal

8 3. Nevelés (személyiségfejlesztés, szocializáció, érték-és normaközvetítés) 3.1 Sajátos pedagógiai problémák kezelése, beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggı, felzárkóztató tevékenységek. Szociális kompetenciák fejlesztése Felzárkóztató tevékenységet végez A pedagógiai programban leírt, a hátrányos helyzető tanulókat támogató tevékenységeket végez Részt vesz a gólyatábor és a gólyaavató szervezésében, programjainak megvalósításában Csoportvezetıként konzultál A diákok problémáira érzékenyen reagál, keresi a megoldás lehetıségeit. Közömbös. 8. oldal

9 3.2 Személyes és szociális kompetenciák fejlesztésében való részvétel. Csoportvezetıi tevékenység Diákmozgalom segítése Elsajátíttatja a tanulókkal a közösségi együttmőködés magatartási szabályait Részt vesz a tanuló- és gyermekbalesetek megelızésével kapcsolatos tevékenységekben Közösséggé szervezı tevékenységek Tanórán kívüli közösségformáló tevékenységek Hagyományos rendezvények 3.3 Környezeti és egészségnevelési program megvalósításában való részvétel. Cselekvési tervek megvalósítása Foglalkozásaiba beépítve foglalkozik az egyes környezetnevelési tartalmakkal Foglalkozásaiba építve kiemeli, erısíti az egészségfejlesztéshez tartozó ismereteket Tevékenysége mintaadó, értékközvetítı. Aktív szerepet vállal a cselekvési tervek, programok éves megvalósításában. Passzív, elutasító. Még a tantárgyaiba sem építi be ezeket az ismereteket. Szaktárgyában is mellızi az ide tartozó ismereteket. 9. oldal

10 3.4 Részt vesz az iskola kulturális és sportéletének, a szabadidı hasznos eltöltésének megszervezésében. A pedagógiai programban szabályozott feladatok Kollégiumi nap Megemlékezések Sport- és természetvédelmi nap Nemzetközi kapcsolatok ápolása Beiskolázási napok Kollégiumi rádió 3.5 Tudatos életpálya-építés kialakítása. Pályaorientáció, karriertervezés Tanítványai továbbtanulási szándékát ismeri és segíti Kezdeményezı és hatékony módon vesz részt a tanulók tanórán kívüli tevékenységében. Követi és irányítja a diákok továbbtanulását, segíti a karriertér-építésüket. Rendszeresen nem vállal részt a szabadidıs programokban. Nem foglalkozik diákjai terveivel és karrier lehetıségeivel. 10. oldal

11 4 A pedagógus, mint munkavállaló 4.1 Részt vesz a nevelıtestület és a munkaközösség munkájában. értekezletek fogadó óra szülıi értekezletek programok 4.2 Részt vesz az intézményi dokumentumok készítésében. Pedagógiai program Minıségirányítási program Házirend SzMSz Egyéb szabályzatok 4.3 Részt vesz a gyermekek, tanulók felügyeletének ellátásában. a pedagógiai programban leírt cselekvések során és a foglalkozások közötti szünetekben Versenyeken, rendezvényeken Helyettesítési feladatot lát el Építı módon segíti a szervezeti feladatok megvalósítását. Pedagógiai hozzáértése hasznosul. Számítani lehet rá. Nem elkötelezett. Nem kapcsolódik be a dokumentumok készítésébe. Egyéni elfoglaltságai elınyt élveznek. 11. oldal

12 4.4 Tiszteletben tartja mások (tanulók, szülık, kollégák) emberi méltóságát, személyes vonások. A kommunikációban a meghallgatás párbeszéd Ismeri saját adottságait, lehetıségeit; korlátait, hibáit; a visszajelzéseket, bírálatokat pozitívan hasznosítja munkájában Személyes tulajdonságai segítik az eredményes munkavégzést (megbízható, pontos, következetes, kiegyensúlyozott, feladatvállalásában aktív, empatikus stb.) Elfogadja mások segítségét és segít másoknak Példamutatás a türelem és kulturált magatartás terén Tanári tekintéllyel rendelkezik Részt vállal a közösség konfliktusainak megoldásában Közösség építı szellemben tevékenykedik. A közösség által elfogadott szabályokat megsérti, nem fogad el segítséget, és nem segít másoknak. 12. oldal

13 4.5 Adminisztráció, munkafegyelem, jogkövetés, a leírt eljárások szerinti munkavégzés. Naplók vezetése (haladás, hiányzások, osztályzatok) Törzskönyv vezetése Kimutatások, beszámolók készítése Dokumentumok kezelése, bizonylatok használata Írásos munkaanyagok tartalmilag, stilisztikailag, szakmailag kifogástalanok Határidık betartása Informatikai eszközök alkalmazása az adminisztratív munkában 5 Kapcsolatrendszer, társadalmi aktivitás 5.1 A partnerek (tanulók, szülık, kollégák) véleménye a pedagógus munkájáról. Az iskolai eredményesség javulásában A neveléshez kapcsolódó területek fejlesztésében Együttmőködés Aki munkájában igényes és pontos. Pedagógiai tevékenysége elismert a partnerek részérıl. Nem érzi, hogy a pedagógia tevékenység része ez is. Nem élvezi a partnerek bizalmát. 13. oldal

14 5.2 Kapcsolattartás és együttmőködés a partnerekkel. Tanulókkal Kollégákkal Az osztályában tanító pedagógusokkal A szülıkkel A munkáját segítı szakemberekkel Technikai dolgozókkal Más intézményekkel 5.3 Kollégiumon kívüli tevékenységei. Részt vesz a település kulturális és sportéletében Képviseli a kollégiumot más szervezetekben Szakmai szervezeti tagság PR tevékenység Kollégiumok közötti, kistérségi konzorciumi programok Kapcsolattartása rendszeres, korrekt és konzultatív. Öregbíti a kollégium hírnevét tevékenységével. Partnerekkel való kapcsolata kifogásolható. Kollégiumon kívüli tevékenysége az iskola érdekeivel ellentétesen hat. 14. oldal

Intézményi Minıségirányítási Program 2009.

Intézményi Minıségirányítási Program 2009. Intézményi Minıségirányítási Program 2009. Tartalom 1. BEVEZETÉS 4 2. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 6 3. AZ INTÉZMÉNY MŐKÖDÉSÉNEK HOSSZÚ TÁVRA SZÓLÓ ELVEI ÉS AZ AZOK MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ ELKÉPZELÉSEK 8 3.1.

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ZSÁMBÉKI PREMONTREI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2072 ZSÁMBÉK, PIAC KÖZ 8. ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉG JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA: 2008. április 7. FENNTARTÓI JÓVÁHAGYÁS DÁTUMA: 2008. április

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA PÉCS PÉCS 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA PÉCS PÉCS 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA PÉCS PÉCS 2013. VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA MOTTÓ A pedagóguspályánk szépsége abban rejlik,

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934 Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934 Úgy kell tanítanunk, hogy tanítványaink megérezzék minden egyes részleten, hogy annak a megtanulása

Részletesebben

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2009 TARTALOM 1. AZ ISKOLA ADATAI... 1 2. AZ ISKOLÁBAN ELLÁTOTT OKTATÁSI-NEVELÉSI ALAPFELADATOK... 3 3. NEVELÉSI PROGRAM... 4 3.1 ALAPELVEK,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG

PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG Készítette: Tarjánné dr. Szabó Zsuzsanna ZALAEGERSZEG 2008 JANUÁR 1. Tarjánné dr Szabó Zsuzsanna igazgató 2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı

TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı S Z I G E T I J Ó Z S E F U T C A I Á L T A L Á N O S I S K O L A 034873 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı 3 II. Jogi státus 4 III. Az iskola értékrendje, alapelvei, célrendszere 5 1. Az iskola célja, pedagógiai

Részletesebben

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZİ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZİ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZİ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 1.1. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAM

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAM KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAM A Pestújhelyi Általános Iskola részére Készült: 2007. december 10. Módosítva: 2011. november 24. 1 Bevezetés Az Egyenlı Bánásmódról és az Esélyegyenlıség

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest, Mátyás király

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola

Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék 1. Az intézmény bemutatása... 4 1. 1. Jövıképünk... 4 1. 2. Küldetésnyilatkozatunk... 5 1. 3. Az iskola története... 6 1. 4. Az intézmény alaptevékenysége... 7 1. 5.

Részletesebben

NÁDUDVARI NÉPI KÉZMŐVES SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NÁDUDVARI NÉPI KÉZMŐVES SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NÁDUDVARI NÉPI KÉZMŐVES SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA készítette: Dr. Takácsné Baranyai Etelka Igazgató 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések 1.1 Bevezetı 1.2 A pedagógiai program célja,

Részletesebben

3.1. A munkakör ellátása szempontjából szükséges szakmai ismeretek. Indikátorok

3.1. A munkakör ellátása szempontjából szükséges szakmai ismeretek. Indikátorok 3.1. A munkakör ellátása szempontjából ismeretek. Indikátorok indikátor Kiemelkedő (3p) Megfelelő (2p) Kevéssé Szakmaipedagógiai felkészültség Szakmaipedagógiai felkészültség fejlesztése, továbbképzéseken

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Levéli Német Nemzetiségi Általános Iskola OM:030653 A gyakornoki szabályzatot a nevelıtestület 2013. augusztus 29. nevelıtestületi ülésén véleményezte.

Részletesebben

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Nyíregyháza, 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETÉRTÉKELÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. Gyakornoki szabályzata

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. Gyakornoki szabályzata Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola Gyakornoki szabályzata Készült 1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdése alapján (Tv), illetve 2. A

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi KKK-k: "Tisztában van azzal, hogy a természettudományos megismerés alapja a megfigyelés, a célzott kísérlet és a

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. ISKOLÁNKRÓL... 5 1. Az iskola mőködése, története...

Részletesebben

Pedagógiai program. Medgyessy Ferenc Általános Iskola. 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március

Pedagógiai program. Medgyessy Ferenc Általános Iskola. 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március Pedagógiai program Medgyessy Ferenc Általános Iskola 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március 1 Tartalom Nevelési program... 4 Törvényi háttér... 5 Küldetésnyilatkozat... 6 Az intézmény mőködésére,

Részletesebben

A MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.2. Az intézményben ellátott oktatási-nevelési alapfeladatok... 6 1.3. Az alaptevékenységhez

Részletesebben

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K Ö Z P O N T Ú J S Z Á S Z I V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L Y Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A Félig sem olyan

Részletesebben

Szily Kálmán Mőszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Kollégium - Pedagógiai Program. 2013. szeptember 1.

Szily Kálmán Mőszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Kollégium - Pedagógiai Program. 2013. szeptember 1. Szily Kálmán Mőszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Kollégium - Pedagógiai Program 2013. szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS 4 1. JOGI ALAPOK 4 2. TÁRSADALMI KÖRNYEZET 4 II. HELYZETELEMZÉS

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

1. sz. melléklet - A Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola Intézményi Minıségirányítási Kézikönyve (IMK)

1. sz. melléklet - A Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola Intézményi Minıségirányítási Kézikönyve (IMK) 1. sz. melléklet - A Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola Intézményi Minıségirányítási Kézikönyve (IMK) 1. oldal 1. SZ. MELLÉKLET - A VASVÁRI PÁL KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM

MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Tartalom Bevezetés... 4 A kollégium jövőképe és küldetésnyilatkozata... 5 I. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1. A tanulói közösség jellemzői... 7 1.2. A kollégium tárgyi

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

Pedagógiai program Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 2014. szeptember

Pedagógiai program Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 2014. szeptember Pedagógiai program Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 2014. szeptember TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 4 1.2. Az intézmény

Részletesebben