Tanulás a felsőoktatásban. Vámos Ágnes. szakmai háttéranyag. OH 413 projekt

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanulás a felsőoktatásban. Vámos Ágnes. szakmai háttéranyag. OH 413 projekt"

Átírás

1 Cím: Szerző: Tanulás a felsőoktatásban Vámos Ágnes Lezárás dátuma: Terjedelem: Műfaj: Státus: Megrendelő: 4 oldal szakmai háttéranyag kézirat OH 413 projekt Eredeti lelőhely: Tartalom: Kulcsszavak: A felsőoktatásban folyó tanulás értelmezése, tudományos trendek és oktatói nézőpontok Oktatói kompetenciák, oktatói nézetek, a hallgató mint tanuló és mint személyiség 1

2 Tanulás a felsőoktatásban A felsőoktatás átalakuló folyamatában egyik központi kérdés, hogy a szereplők mennyire vannak tisztában saját helyzetükkel, feladataikkal és partnereikével. Ezen belül az oktatói kart azért is kíséri kitüntetett érdeklődés, mert kétségtelen meghatározó ágens a tanulás eredményessében. Az elmúlt idpszakban változott annak megítélése, hogy mit is kell tudnia egy felsőoktatásban dolgozónak, miben áll szakmaisága. Ezt érzékelteti Sorcinelli és mtsai (Sorcinelli, Austin, Eddy and Beach, 2006) által végzett kutatásban használt korszakolás is. A szerzők különböző elnevezésekkel illették a 60-as évektől kezdődő évtizedeket az oktatói tudás és az oktatóktól elvárt kompetenciák alapján. Szerintük a 60-as éveket, ebből a szempontból, a tudósok korának (Age of The Scholar) kell tekintenünk. A felsőoktatásban tanító szakembert tudósnak látták, egy elkülönült társadalmi, kulturális kaszt tagjának. Ők voltak a tudomány egyedüli művelői. Az ezt követő évtizedet a tanárok koraként emlegetik (Age of The Teacher), majd a programfejlesztők, innovátorok kora érkezett el (Age of The Developer). A tanuló-központú paradigma térhódításával manapság a tanulók korát éltük (Age of The Learner), s a küszöbön van a hálózatok korát (Age of The Network). E kutatások és mások is hozzájárultak annak felismeréséhez, hogy az oktatókkal szembeni elvárások változnak, s hogy mai szakmai fejlődésüknek biztosítása kulcskérdés a felsőoktatás minőségében. Kísérletet tettek az oktatói kiválóság leírására, s arra, hogy tanításfejlesztő programok és támogatási, ösztönző rendszerek változatos formáit hozzák létre (Halász, 2010, Hénard, 2010). A kutatások és fejlesztési tapasztalatok többek között rámutattak arra, hogy a felsőoktatás funkcióiról vagy éppen a tanulási eredményekről való oktatói gondolkodás és a hallgatókról való gondolkodás összefügg. Mindezek miatt jelen TÁMOP projektben is vélelmezett lett, hogy a magyar felsőoktatás minőségi változtatásához hozzájárulhat annak szisztematikus megjelenítése, hogy mit is jelent ma tanulónak lenni és a tanulni a felsőoktatásban. A továbbikban ennek egyik elemét vázoljuk föl. Kiindulhatunk abból, hogy a felsőoktatási szakirodalom a hallgatókat, egyrészt mint tanulókat, másrészt mint olyan személyiségeket vizsgálja, akiknek élethelyzetében jelentős változás zajlik. E kettő megkülönböztetése értelemszerűen csak logikai, de lehetővé teszi a sajátosságok mélyebb megismerését és megértését. A hallgatót mint tanulót új tanulószerepeivel, a középiskolából a felsőoktatásba való átlépéssel előállt új elvárásoknak való megfelésse, a felsőoktatási tanulás sajátosságaival próbálják leírni. A megváltozott élethelyzet a személyes és szocializációs dimenzióval. A személyes dimenzióban látjuk az önállósulást, a családtól való eltávolodást, a párkapcsolati és felnőttkori csoportdinamikai jellemzőket, illetve az önfenntartást mint körülményt, azaz az önáló életvezetés kiépülését (Kiss, 2009 idézi Dóczi-Vámos Gaskó és Szivák, 2012), az érett személyiséggé válást. A szakmai szocializációs dimenzióban az életútkeresést, a szakmai jövőképet, a várható munkalehetőségek keresését, mérlegelését (Arnett, 2000 idézi Gaskó és Kálmán, 2012), a szakmai elvárásokat, igényeket a felsőoktatási intézménnyel szemben. Önálló kutatási területté vált a felsőoktatásban tanulás kezdő szakaszában a középiskola-felsőoktatás átment és az ún. első évesek problémája (MCINNIS 2001 u.o.), valamint a képzés végén és után a felsőoktatás-munka világa átmenet. A teljes folyamatot a felsőoktatásban folyó tanulás sajátos mintázata jellemzi, melynek színessége egyénen belül is változó, de nagy mértékű egyéni különbségek fakadnak a felsőoktatási expanzióval járó hallgatói létszámnövekedésből és a felsőoktatásnak az erre való fogadókészségétől (Kálmán, 2009). 2

3 Az előbbiekben vázolt tanuló-nézőpont azért érdemel kiemelt figyelmet, mert abban a tanulási mintázatban, amely a hallgatóra kezdetben jellemző, annak a középiskolai tapasztalatnak van meghatározó szerepe, amelyre már a felsőoktatási környezetnek nincs direkt ráhatása. A köznevelésben sikeres tanulási stratégiák nem feltétlenül alkalmazhatók a felsőoktatásban, s nem biztos, hogy elég adaptívak az új környezetben. A felsőoktatás sikerességét ma azért is kötik jobban a felsőoktatásban folyó tanulás megértéséhez és támogatásához mint évtizedekkel korábban, mert a hallgatók között nagyobb arányban vannak olyanok, akik nem rendelkeznek azokkal a kulcskompetenciákkal, amelyek a sikeres szakmatanuláshoz elengedhetetlenek, mint például az autonóm, önszabályozó, reflektív tanulás (Vámos, 2012). A felsőoktatás oktatói között különbségek vannak abban a tekintetben, hogy miként gondolkodnak a hallgatókról, a hallgatók feladatáról a felsőoktatásban és saját feladataikról. A különbségek a képzési területek, az oktatók által művelt tudomány különbözőségéből fakadnak, de függ attól is, hogy mennyi időt töltöttek el a felsőoktatásban, milyen karrier, beosztás a jellemző rájuk. Az, hogy saját szerepüket hogyan ítélik meg, hatással van arra, hogy miként végzik a tanulástervezést, -szervezést és az értékelést, s ez utóbbi arról is árulkodik, hogy milyen pedagógiai, tanítási gyakorlattal, felkészültséggel rendelkeznek. Ha az oktatók közötti különbségeket a hallgatókról való gondolkodást tekintve egy tengelyen akarnánk elhelyezni, akkor az egyik végletén azok állnának, akik semmilyen módón nem kívánnak a hallgatókra, tanulásukra direkt hatással lenni; ők úgy vélik, hogy aki nem képes magától megfelelően haladni, azoknak ki kell hullaniuk a felsőoktatásból mint alkalmatlanoknak, mint arra érdemteleneknek. A tengely közepén azok az oktatók állnak, akik sokszor hihetetlen erőfeszítéseket tesznek a tanulás folyamatában a hallgatók ösztönzésére, megsegítésére: bőséges szakirodalmat biztosítanak, fogalom-magyarázatokat írnak, rendszeres házi faladatokkal próbálnak motiválni, slide-ok százait állítják össze a prezentációhoz ahogy ez egy 2010-es kutatásból kiderült (Vámos, 2010). A tengely másik vége felé haladva új tanulói terek, terepek vonódnak be, új eszközök, módszerek, stratégiák jelennek meg. A hallgatók nem formális és informális tanulási környezetből gyűjthetnek tapasztalatokat legtöbbet annak a munkának világából, ahova belépni szándékoznak, ahova képzésük irányul. Az említett kutatással megismerhettünk olyan oktatókat, akik tudatosan és koncepcionálisan arra törekszenek, hogy ne csak a tanulás folyamatára, hanem a folyamatot befolyásoló nézetekre, attitűdökre, a tanulási tevékenységet szabályozó látens, tacit tanuláselméletekre is figyelmet fordítsanak, segítő partneri viszonyukat a hallgató inspirálására használják. A nézetekkel azért kell a felsőoktatásban foglalkozni, mert ezek olyan személyes konstrukciók, feltételezések, propozíciók a világról, amelyeket igaznak vélünk, ezért döntően befolyásolják ítéleteinket és mások megítélését és cselekedeteinket. Többnyire implicitek, elemzés és reflektálás nélküli folyamatban jönnek létre és válnak szubjektív elméletekké. Nehezen változtathatók, viszont döntően befolyásolják a cselekvést, a döntéseket, szűrőként, értelmező filterként működnek. Az újabb tanuláselméletek egyik jelentős irányzata a nézetek szerepével foglalkozik a tanulási folyamat korrekciójában. E szerint a tanulás nem más, mint a tudáshoz vezető úton keletkező hibák folyamatos azonosítása és javítása. Argyris és Schön szerint (1974, 1978, 1996) az ember kétféle utat követhet, amikor tanul és tanulásának eredményével elégedetlen: (1) Az első esetben csak a hibára koncentrál, azzal foglalkozik, hogy mit kell másképpen csinálnia ahhoz, hogy azt kijavítsa. Ezt egyhurkos tanulásnak nevezik (single loop). (2) Kéthurkos (double loop) tanuláskor azzal is foglalkozik, hogy mi okozta azt, hogy éppen úgy cseledetett, ahogy. Mik voltak a kedvezőtlen következményhez vezető cselekvés mögötti motívumok, változók (1. 3

4 ábra). Minél több hurkot képezünk a sikertelenség, a hibás tanulási következmény okainak feltárásában, annál biztosabb a tartós és adaptív változás bekövetkezése, vagyis a sikeres tanulás és a hozzá vezető út eredményes szabályozása. Cselekvést változók értékek) irányító (nézetek, Cselekvési stratégiák Következmények Egyhurkos tanulás Kéthurkos tanulás 1.ábra: Egyhurkos és kéthurkos tanulás Anderson, nyomán Kiemelnénk, hogy szükséges annak tudatos és következetes bevezetése a felsőoktatásba, hogy a középiskolából frissen érkezett hallgatók esetében csak a nézetek feltárásával és a reflektív tanulási stratégiával van esély a hatékony tanulásra és tanulási képességdeficitek tömeges felszámolására. Csak az így induló és ilyen módón folyó tanulás táplálhatja folyamatosan azt a mozgósító erőt, amely az új, a szakmai tudás megszerzéséhez, az előzetes tudás konceptuális meghaladásához vezet. Valamint ez segítheti a hallgatót abban, hogy mind inkább ágens legyen saját tanulása, képzése menedzselésében. Ugyanakkor hangsúlyozzuk, hogy jelen absztrakt a felsőoktatásban folyó tanulás sikerességének egyik komponensét vázolta fel. A további tanulási, szocializációs és megkűzdési komponensek is hasonlóan fontos szerepet játszanak, s összefüggnek egymással. Idézett szakirodalom ARGYRIS, C. SCHÖN, D. (1974): Theory in practice: Increasing professional effectiveness. Jossey Bass, San Francisco. ARGYRIS, C. SCHÖN, D. (1978): Organizational learning: A theory of action perspective. Reading, Mass: Addison Wesley. ARGYRIS, C. SCHÖN, D. (1996): Organizational learning II: Theory, method and practice. Reading, Mass: Addison Wesley. ARNETT, J. J. (2000): Emerging adulthood. A theory of development from the late teens through the twenties. American Psychologist,

5 Halász Gábor (2010): A tanulás minősége a felsőoktatásban: intézményi és nemzeti szintű folyamatok. Kézirat. (letöltve: ) Hénard, F. (2010): Learning our lessons. IMHE. Kálmán Orsolya (2009): A hallgatók tanulási sajátosságai és ezek változása. PhD disszertáció. Budapest, ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola. Kiss István (2009): Életvezetési kompetencia. Észlelt életvezetési én-hatékonyság mintázat elemzése tanácsadási szolgáltatásokat igénybe vevő felsőoktatási hallgatók mintáján. PhD disszertáció. Budapest, ELTE PPK Pszichológiai Doktori Iskola. MCINNIS, C. (2001): Researching the First Year Experience: where to from here? In: Higher Education Research & Development, Sorcinelli, M.D -Austin A.E - Eddy P.L. and Beach, A. L. (2006): Creating the Future of Faculty Development, Anker Publishing. Vámos Ágnes (2011): A tanulási eredmények alkalmazása a felsőoktatási intézményekben 2. Bologna Füzetek 6. Tempus Közalapítvány, Budapest. Vámos Ágnes (2011): Felsőoktatási eredmények-szemlélet és gyakorlat összefüggései. Felsőoktatási Műhely

A KRITIKUS-BARÁT MÓDSZER. A KRITIKA MŰVÉSZETE

A KRITIKUS-BARÁT MÓDSZER. A KRITIKA MŰVÉSZETE PEDAGÓGUSKÉPZÉS, 9 (38), 2011/1. A KRITIKUS-BARÁT MÓDSZER. A KRITIKA MŰVÉSZETE SIMON GABRIELLA mentálhigiénés szakember, mediátor, kritikus - barát info@legitim.hu A kritikus - barát (Critcal Friend) módszer

Részletesebben

Fejlesztés és tanulás, fejlesztésből tanulás

Fejlesztés és tanulás, fejlesztésből tanulás Fejlesztés és tanulás, fejlesztésből tanulás Egy programfejlesztési projekt története a felsőoktatásban Lukács István Pálvölgyi Krisztián Sintár Márton Szőllősi Tímea Az ELTE PPK neveléstudományi mesterképzésén

Részletesebben

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális Pedagógiai Kutató és Szolgáltató Központ kialakítása pedagógusképző intézmények együttműködésére TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0002 13. alprojekt: Módszertani

Részletesebben

Autonómia és felelősségvállalás Áttekintés az Országos Képesítési Keretrendszer számára

Autonómia és felelősségvállalás Áttekintés az Országos Képesítési Keretrendszer számára TÁMOP-4.1.3-08/1-2008-0004 A felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése Autonómia és felelősségvállalás Áttekintés az Országos Képesítési Keretrendszer számára Készítette: Gaskó Krisztina

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere

Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere 1 Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere TARTALOM Bevezetés 1 A hatás és beválás értelmezése 3 Hatás 3 Beválás 4 A hatásvizsgálat és beválás-vizsgálat 5 A

Részletesebben

A tanárok szakmai fejlődése továbbképzések a kutatásalapú tanulás területén

A tanárok szakmai fejlődése továbbképzések a kutatásalapú tanulás területén Korom Erzsébet: Korom Erzsébet SZTE, BTK, Neveléstudományi Intézet A tanárok szakmai fejlődése továbbképzések a kutatásalapú tanulás területén A kutatásalapú tanulás ( inquiry-based learning, IBL) elterjedését

Részletesebben

is ko la kul tú ra 2010/11 tanulmány szemle

is ko la kul tú ra 2010/11 tanulmány szemle tanulmány D. Molnár Éva A tanulás értelmezése a 21. században 3 Pléh Csaba Az állati emlékezet és a lelki élet eredete: Kardos Lajos magyar összehasonlító pszichológus koncepciója 17 Török Imre András

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében

SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Doktori és Továbbképzési Osztály Budapest SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében Irányító tanár: Tölgyszéky Papp Gyuláné Készítette:

Részletesebben

Tanulásközpontú programfejlesztés

Tanulásközpontú programfejlesztés Tanulásközpontú programfejlesztés Kopp Erika Hogyan fejleszthetők a hallgatók képességei a felsőoktatásban? Hogyan tanulhatják meg például eredményesen a kutatási módszerek alkalmazását, projektek megvalósítását

Részletesebben

Olvasási nehézségekkel küzdő tizenévesek tanítása Európában (ADORE-jelentés)

Olvasási nehézségekkel küzdő tizenévesek tanítása Európában (ADORE-jelentés) Steklács János Szabó Ildikó Szinger Veronika Olvasási nehézségekkel küzdő tizenévesek tanítása Európában (ADORE-jelentés) Az elmúlt évtizedekben a csúcstechnológiai és médiaeszközöket használó XXI. században

Részletesebben

Az iskolák belső világa

Az iskolák belső világa A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Az iskolák belső világa Bábosik István Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária Ollé János Szivák Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta

Részletesebben

Az elõzetesen megszerzett tudás mérése és elismerése

Az elõzetesen megszerzett tudás mérése és elismerése Csapó Benõ Az elõzetesen megszerzett tudás mérése és elismerése Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János Kiadja: Nemzeti Felnõttképzési Intézet

Részletesebben

Életpálya-tanácsadás. 2011. III. évf. 7-8. szám

Életpálya-tanácsadás. 2011. III. évf. 7-8. szám Mindig van választás Életpálya-tanácsadás 2011. III. évf. 7-8. szám A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg. Főszerkesztő:

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar A tanulást befolyásoló kognitív és affektív tényezk vizsgálata az általános iskola 6 7. osztályos tanulói körében az iskolai alulteljesítés

Részletesebben

A TEHETSÉGGONDOZÓ SZOLGÁLTATÁSOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS KÖRNYEZETI ÉS INTRAPSZICHÉS TÉNYEZŐINEK VIZSGÁLATA

A TEHETSÉGGONDOZÓ SZOLGÁLTATÁSOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS KÖRNYEZETI ÉS INTRAPSZICHÉS TÉNYEZŐINEK VIZSGÁLATA GÉNIUSZ MŰHELY 17. A TEHETSÉGGONDOZÓ SZOLGÁLTATÁSOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS KÖRNYEZETI ÉS INTRAPSZICHÉS TÉNYEZŐINEK VIZSGÁLATA Páskuné Kiss Judit Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet, Pedagógiai Pszichológiai

Részletesebben

Tanulószervezetek változásmenedzsmentje a tudásmenedzsment felé vezetô úton

Tanulószervezetek változásmenedzsmentje a tudásmenedzsment felé vezetô úton Tanulószervezetek változásmenedzsmentje a tudásmenedzsment felé vezetô úton Dr. Bencsik Andrea, Bognár Krisztina, Veszprémi Egyetem Ahogyan a bennünket körülvevô környezetre jellemzô az állandó változás,

Részletesebben

Menedzseri kompetencia-elvárások a munkaerőpiacon

Menedzseri kompetencia-elvárások a munkaerőpiacon BUDAPESTI MŰSZAKI- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Menedzseri kompetencia-elvárások a munkaerőpiacon Ph.D. értekezés

Részletesebben

SZERVEZETésPSZICHOLÓGIA

SZERVEZETésPSZICHOLÓGIA ELTEPedagógiai éspszichológiaikar SZERVEZETésPSZICHOLÓGIA ÚJIRÁNYZATOK AZEZREDFORDULÓN 2. SZERVEZETIDÖNTÉSEK SZERKESZTETTE FARAGÓKLÁRA SZERVEZET ÉS PSZICHOLÓGIA Szervezet és pszichológia Új irányzatok

Részletesebben

A szaktanácsadói tevékenység napjainkban

A szaktanácsadói tevékenység napjainkban A pedagógiai szaktanácsadási szolgáltatások megújítása, a szaktanácsadói szolgáltatások felülvizsgálata TÁMOP 3.1.5./12 A szaktanácsadói tevékenység napjainkban Írták: Debreczeni Zsuzsanna Kákonyi Lucia

Részletesebben

Életszakaszok határán

Életszakaszok határán Életszakaszok határán Közösségi és egyéni tanulási feladatok FETA Könyvek 5. FETA_konyv_5_belivek.indd 1 2010.11.21. 10:00:19 FETA_konyv_5_belivek.indd 2 2010.11.21. 10:00:19 Életszakaszok határán Közösségi

Részletesebben

Miért csökken a természettudományos érdeklődés a felsőoktatásban? EGY SZUBJEKTÍV VÉLEMÉNY A TANÁRKÉPZÉSRŐL

Miért csökken a természettudományos érdeklődés a felsőoktatásban? EGY SZUBJEKTÍV VÉLEMÉNY A TANÁRKÉPZÉSRŐL H. NAGY ANNA Miért csökken a természettudományos érdeklődés a felsőoktatásban? EGY SZUBJEKTÍV VÉLEMÉNY A TANÁRKÉPZÉSRŐL FELSŐOKTATÁSI MŰHELY Sokan és sok szempontból elemezték a tanárképzés problémáit,

Részletesebben

3. FEJEZET. KAREN OSTERMAN ÉS ROBERT KOTTKAMPS A szakmai fejlesztés újragondolása *

3. FEJEZET. KAREN OSTERMAN ÉS ROBERT KOTTKAMPS A szakmai fejlesztés újragondolása * 3. FEJEZET KAREN OSTERMAN ÉS ROBERT KOTTKAMPS A szakmai fejlesztés újragondolása * Rövidített anyag [...] A fejezet első részében azzal foglalkozunk, hogy miért lehet a reflektálás beépítése a pedagógiai

Részletesebben

Lenkovics Ildikó A TANÍTÁS TANULÁSA

Lenkovics Ildikó A TANÍTÁS TANULÁSA Lenkovics Ildikó A TANÍTÁS TANULÁSA SEGÉDANYAG A GYAKORLATI TANÍTÁSHOZ TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS 4. II. A PEDAGÓGUS TUDÁSA, SZAKÉRTELME A LEGÚJABB KUTATÁSOK TÜKRÉBEN.. 5. HATÉKONY TANÍTÁS, EREDMÉNYES

Részletesebben

Az Európai Képesítési Keretrendszer megvalósításának néhány fontos kérdése Az EKKR várható hatásai a nemzeti képesítési keretrendszerek fejlesztésére

Az Európai Képesítési Keretrendszer megvalósításának néhány fontos kérdése Az EKKR várható hatásai a nemzeti képesítési keretrendszerek fejlesztésére TÁMOP-4.1.3-08/1-2008-0004 A felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése Az Európai Képesítési Keretrendszer megvalósításának néhány fontos kérdése Az EKKR várható hatásai a nemzeti képesítési

Részletesebben

Mentortanár szakos hallgatók mentorképe, mentorszerep-felfogása

Mentortanár szakos hallgatók mentorképe, mentorszerep-felfogása Mentortanár szakos hallgatók mentorképe, mentorszerep-felfogása Kovács Krisztina, Fáyné Dombi Alice SZTE JGYPK Tanító- és Óvóképző Intézet, Szeged kovacs.k@jgypk.u-szeged.hu, dalice@jgypk.u-szeged.hu A

Részletesebben

Speciális andragógia Dr. Nagy, Márta

Speciális andragógia Dr. Nagy, Márta Speciális andragógia Dr. Nagy, Márta Speciális andragógia Dr. Nagy, Márta Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright 2011, Szent István Egyetem. Minden jog fenntartva, Tartalom

Részletesebben

Do not cite without authors permission.

Do not cite without authors permission. 1 Dr. Benke Magdolna A vállalati képzési rendszerek alakulásának főbb tendenciái Magyarországon az ezredforduló időszakában 1 Bevezető A vállalati képzési rendszerek, azon belül elsődlegesen a munkáltatók

Részletesebben

Megközelítések a szociális munkás-képzés fejlesztéséhez I. Szakmai tudás közvetítése kompetencia alapú képzés

Megközelítések a szociális munkás-képzés fejlesztéséhez I. Szakmai tudás közvetítése kompetencia alapú képzés BUDAI ISTVÁN Megközelítések a szociális munkás-képzés fejlesztéséhez I. Szakmai tudás közvetítése kompetencia alapú képzés A szociális munka a jövõ jóléti Európájába történõ befektetés (EU Miniszterek

Részletesebben

iskolakultúra 99/4 tanulmány szemle Szivák Judit A kezdõ pedagógus 3 Bóta Margit Dávid Imre Az érem két oldala 14

iskolakultúra 99/4 tanulmány szemle Szivák Judit A kezdõ pedagógus 3 Bóta Margit Dávid Imre Az érem két oldala 14 tanulmány Szivák Judit A kezdõ pedagógus 3 Bóta Margit Dávid Imre Az érem két oldala 14 Nagy József Oktatáspolitika: viták és távlatok 24 Molnár Zsuzsa Mit tudnak a középiskolások mechanikából? 35 F. Dárdai

Részletesebben