A káromkodás elleni mozgalom törvényhatóságaink előtt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A káromkodás elleni mozgalom törvényhatóságaink előtt"

Átírás

1 Htvnhrmdik évfolym. 25. szám. Szombt, 942 június 20. Politiki f társdlmi p «L < -, x i k o.,r- P tívp TÍÍTOH/ é. ^zdsgi ip A Komrom Vármegyei Közjóléti es Gzdsági Szövetkezet, ruicgyci luzoltoszoveise* Vármegyei Dloskerület es Vármegyei Állttenyésztési Egyesület hivtlos lpj J i offset i s: \ re 0 peiiiío. féléi rt :>..,M. negyedévre Úi pengi,, i - dánj r (í.. 9 pengő, Alpiioii: néhi HJBA ANO& - Főszerkesztő: DR. GAAL GYULA Felelős szerkesztő: DR KÁLLA ENDRE. Szerkesztő: DR, BARANYA JÓZSEF. oimmklrsk: SZOMBATH VKTOR és NEHftZ FERENC Sserkt^/(ösé«i es kidóhh utl: Kádor utc 29. s/. ( lefon: sö. Mt gjelenlk minden ssombts Kézirtokt nem dunk vissz. 9..!! s o b ól Giuntosi g 5 74 életév. is!>< i különös Retornól Hál még mennyire sten kejjj i. eli fennie i *\ ' k. ki ezt i ii >*/ ni és testi ereje lek tek,,.!. in iábn kié élhette le, hogi n m é iek< fjtájánk!> >!<l >- bb mii! két évtizedei frdi hrfflflfl i gzd iu életei ü i i peli mgj r nemzet, H.:ik >r M i eli lì irmfeiyzójánk hetvetme- i d b ül ésnpjáci tömegekben z- z r házáb, hogy hálál «mtőeb feri, mi r pp i ideile z élre i z < A ii. m: ítélőképességű, böles? i és mégis elszántn bálo > i : egyéniséget, mikor költő li >ki jós i sz< íi már népek gyülekeztek! : ül, melyed.i nem <i mg. Í.il m<», inigv" cuülh Nljen!)< rí. \/ első világháború győztesei ögj. iák,! Ó meg vnnk számláir ip tnfc minden részvél nélkül i,ikvcirdi 'ell.: i körülöltünk ólát k d Li, hogj köntösű ikon >s/: >zk ili i i.. x srélcseti, szétszggtott szg in *gmi r.idi csonkján fé!ován k pesie z utolsó szlmszált soli ggódé szem, vágyi mentés m ík.isofc dolgozni kési mgyr, de z igo ero, irá.iy üó kéz hiányáminden nemes törekvés hiábvlónk bizonyult. Ekkor Gondviselés e kegyesen ránktebfitetf s útnk indf-! iiiii.i Vt'/óri i h rongyolódott ^ág bél csodáltos mádon életre kiii nemn i hdsereg élén bfinös város i. S Vezér nem Mntetett, nem.ilii bosszúi megtévedi városmt, mii ÍM keresztényt lélekkel megbocsájs «i bűnösöknek is kezel nyújtott Feléjük^ hogy elvezesse okol i meg izulás, megtérés fársztó, de egyeáftl Bdvözítji útján Mtánndá leié. Megindult nemztiimniö munk i hbl esodi várt, z csodál s láth- >t. \ Vezér hiu» èntudtr éhrslelte i nemzetet, melyet ** nem gffolek ás mégis elbukott, Vezér krít eje llprállflottfl z filmkottt, hog) > 6 irányítás mctteil eitávolíls romokl é zok íölöii új életei épftwn, S ennek kmrtnh szívóssá- irfis liihiek Utiiás bi/.il- BW önlötl nir-miir ricsu^gedl nem- lelkébe,, mely lssn, tic* Mzlo- *w elindull feltáomdás felé* Sok kdályon, SUA viszontgságon keresz "! vezeteti ei z úl. lábk il meg < 6b tövisek és kövek, melyeík- W i/ z úl ki voli rkv, Venir il rendílbeletlen hi/l imm ti i :i! < újréledése irá il vezette né i felé, mig végre elérkezeti rinoni biliiu^ széttörnének első állomásához. Feledhetetlen np / s i nekünk, meri Vezér ili. ^ ni rombn lépte ál először r iti!>. v városból köszöntőit * i ' -ö népéi, s i.i.i i tdull dlcsöséjjes be! jesedés lovábbl útjir, ix lj, Erdély és Délvidék felé. Xekl böszönhefjfik., hogy kezdet- os, ^ llmsn szegény lelnemzetl hdsereg m mtnl i erő bfizd z rii» vörös ' n ellen, melj bélségbeesés pj i bfin -eesábftéj roll bíi «Kik» smely lebkiimi^- Uurdlás?:küi krt ezl leül nemzett* sírjáb lszíl v *i köszönhetjük, hegy htlms k kpv kptk szöveteégüoh és brá 4 «sági&b fogdtk, m <>! hogj m oil vágynk jövő i épi és léi ÍS beleszólásnk Nti \\Uvj- s trsáb. Tisztújító közgyűlés hdirokkntk komáromi szövetségében A Hdirokkntk < >rsxágos Nemzeti S^ö^etégének észkkomár<hni i sportj június hó 4-én cl. v ('.rk..! i:- tott évi rendes kőzgyfiléséi városhii nj^ytt'rnu'hrii. A közgy&lésl dr. Kull'tv Endre ebi k initott tmg, ki beszédéi KngM lyozt, bogi : úúló második vil%- iá oú tenr^zos.r íic, szporfn] og \ kdigonck>zottk számát. A nemmel M /oi.k.iu Mdvesen hozzák mec B lesrngyobb áldoztot i^. bog). gyd elmet kihrcolják és igy megteremtsék z új Európ és új Mgyrország előfeltételeit Vázolt hdigondozottk áltlános helyzetét, mely nem mondhtó vlmi rózsásnk, eimek ok / első világháborúbn vesztes ország szegénységében keres* ió..!: ország f fkonuos mggn&gyohbodá~ sí és gzdsági megerősödése, smire n most dúló világháború gy&* ~c T m s befejezésével bizton lehet símítni. segíteni fog n hdirokknt tk helyzetén is. A Szövetségnek tehát minden erejével od kell htni, hogy ez kedvezd fordult bekövetkezzék s dolgozni kell áj rokkntk érdekében i-. hogy iobb legyen helyzetük, mini ees*tes világháború rokkntjink eddi{ vett. A tetszéssel Edgdott megnyitó beszéd után közgyűlés meghllgtt Ptt Károly titkár évi jelentését, mely részletesen beszámolt helyi csoport múlt évi működéséről A helyi csoport mindent megtett tgji érdekében, törvényszbt százlékrányt meghldón is elhelyezte tgokt közüzemeknél, érdekükben be tdványokt, kérvényeket, felterjesztéseket sjerkesztett. Hátrálttt 0 esopri működéséi folyton", irodváttozás. mely végül is odvezetett, hogy ei idő szerint nincs /> csoportnk hivtli helyi- De zért rom lehel okolni senkit, mert folyton szporodó hivtlokt is már bérházkbn, bérelt helyiségekben kell elhelyezni. A jelentéshez P Ngy Ferenc, Koczó Péter M-iiirer mte tgok szóltk hozzá, mindnnyin rokkntellátás hi gát, fcliiiviisgáliek elégtelenségét, járdékok lcsony voltát tették pnsz tárgyává és kívánták, hogy á rokkntög>i kt<msás htáskörébe utlják. A/ elhngzott pnszokr tz elnök és. titkár dtk megnyugttó válszt. demelvéi. bog) felhozott bjokon csk áj törvénnyel lehetne segíteni, A titkárijelei lést egyébként közg] ül«- egyhn gij tudomásul \ette. Szendy Mihály pénztáros ismertette i ekmilt»-\! zárszámdást, mit k zgyíilés számvizsgálók jelentése lpján elfog idott Ugyncsk elfog idták jövő vw költségvetést is, Ezután következett tisztújítás, mert / eddigi tisztikr és válsztmány meg bfztás lejárt. A közgyűlés Szrk János korelnök vezetése mellett trtott meg. tisztújítást és egyhngú lelkesedéssel dfseinökké válsztott vitéz Ngy Nándor főispánt, Atpy Gáspár polgárroest rí. A\ iky stván ilispánt Tenke Ljos ezredest. Ugyncsk <\^yhn^run válsztották nn_: z eddigi tisztikrt is, mjd meglkították z új vál wstmányt, A új tisztikr nevében dr. Kálly Endre elnök köszönte meg bizlmt, Kijelentette, hogy ftgj 6 m^, mint n>7\\ belőtárs ií vonkodtk jelölési elfogdni - rzt i, jelölőbizottságnk is bejelentőé* tsk. mert sok sikertelenség, m lylyel leteli három év ltt ttáikon* tt/f:. kedvüket szegte. L) nem tláltk megértésre z orszf, központnál, hol közelmúltbn se* méfyi ellentétek forgtták Ed midet, töwjszöri ^utsításbn részesültek bedván) iik. iqplyeket hdirokkntk liolyzetéoek jvítás érdekében nyújtottk K: különböző htóságokhoz, z ^yesületi helyiség hiány pedig lehetetlenné lesz minden normális egyesületi életet. Mégis elfogdják <i/ újbb megbízást, mert be kell látniok, bog) mindennél fontosid) i áj rokkntk érdekeinek előkészítés és cbhol célból csoport-működés folytonosságénk fenntrtás. Ehhez zonbn kéri «csoport minden egyes tgjánk támcjg&tását. Ezután közgyűlés z elnök indítványár köszönetet szvzott Kom,írom városánk és Komárom vármegyének nyújtott hthtós támogtásért, mjd k<>7- gyűlés / elnök zárószvivl végetért. A káromkodás elleni mozglom törvényhtóságink előtt \ káromkodás disi mozglom már.«/ egé&z mgyr közélet széles folvmmedrében hullámzik és mossi, tisztítj ettől sjnáltos mgyr bontól. mgyr lelkeket. \ hullámok most eljutottk más z egyházi leí medrein tál htóságok árterületeié is, mint ezt Atouj-Twn vármegyének Komárom város és Komárom vármegye törvém htóságihoz intézeti átirötoól ftrtmmei megállpfth itjuk,.. U>uj-Torn vármegve tön-ényntos 0- z»tts^ához ugynis Vitéz Atill orsz kr- -,...!,,. K,r h m ifi s követi l mdítványi [ívujtott be:. i! lktok jelenlek meg melyek Ű festteti íémsl áhrá/olják és zt kérdezik BÁrmmjtn tee» m deje z Onro plésíirk, \/v:\ szép p. Kormtoyzónk brtvwregyedkj «Me m- np)án nágü «** ^" e l ik. munkál bb keoefl hntmk leglább nnyi KWre.n^ i- modluk hálknáidu Mlnde«l»ló ksiérl hántodl s sifu kérnek DHB káromkodj! li»/ &nber ebeket plkátokt nézi, ngyon vegyes érzései támdnk, Somorú- S.'L: tölti eli iio j\ Uj r esmire szűkség vn és örül, bogj végre történik vlmi. fgyon helyesen: szigorú tön r ények vsh n >k z állmink személyének és evének védelmére s»» bárkit»s meráni vjy becsületében seri meg embertárs, «/ illetőnek törvaiydt jog ^ in ur, hogj <*/\ megtorolhss, csk foten Sévél Sz '\.: piszkíthtj szbdon mindeii * ':»- Sáréi megiehsdkegett ember. Meri vn nekünk m is érvénye nk /éri. meri t>i dii nekünk é iniií kérjük, trif meg még s nemzelfink boldogulásár, Kelvtrágozásár, i iedj - mefférie. hogy m kezdeti immkájáí leljes siker koro«://. nyünk káromkodás ellen, mely z ilyen* módon közbotrán> t okozóki pénzbüntetés* sel és s/mwságvesztéssel sújij.t. dt* üg) hib ott vn hog) m már emitt nincs közbotrány, sőt minél kevesebb tnsgfinbotránkozás is Szeretném hinni, bogj enn^k (vsm.iny lokásuk tlán nem. mi népünk tg* ngyobb művelője, de «i/t is szeretném, h «*) káromkodás ellen nemok z egybásk vennék lel» kiin»'l«' tmm'hl» lireot. hnem politiki htóságok, testületek iiitr/!tn\ek és minden istenfélő ember, H Knihirterjesztés és fecsegés hzárulás mert /. kkor káitmikodás is leglább olyn mértékben./. mert he» dé mételyezi lelket, kifelé rontj s il.i-l < társdlom,» nemzet tisztás-* gát, erejét. Olszországbn évente káromk.»«lás elleni npot trtnk, Hollndi htárállomásául pedig ng\', kivilágított figyelmeztetések hivtik lel isten nevének megbecsülésére, \ nemzetek feleifis vezetői nem tűrik sten nevének gylázását, Felségjogink csorbítását, meri jól tudják, ho_\ legerösebb \ái*./ sten V z istentelen irányztok s oknk fékevesztett bordái legelőször mindig ezt. legerősebb i).^\ái krják bevenni s hiindenütt ez ellen támdnk, miként z spnyol és orosz, de sjnos mgvi rémnpokból is látszott sten felszentdt házink s felkent szolgáink elpusztítás jelezte először mindenütt lávló tetteiké! s tetézte bűneik hlmzát Honvédeink keresztes hdk példájár, de zoknk ellenfeleinél sokkl veszélyesebb ellenség ellen küzdenek. M.i./. (elfogás és ez igz is hogy mindenki keton. legyen hát egyform kötelesség is es h 98-bn kdt sjtóorgánum, iiv l\ mételyezte lelkeket és megbontott.«ktoni fegyelmei és lehetett olyn ljs vlki, iki nem krt ktonát látni. legyen mos! serte országbn - nnk legkisebb ilujáhn is minél több frés, szemléltetfi plkát, kulturális, színi- és BlmelfidáSj társdlmi megmozdnfto, inel> küzd kérőmkodé^ ellen. Teljes bizlomml kérem tehát, méltózt tssék elfogdni, letárgylni és elk^dttni kővetkező iiklítványomt: Abuj-Torn \ ármegye örömmel üdvöidi.iyt törekvést, mely sten nevének megszentségtelenít ése, kigúnyolás és káromlás ellen küzd, ennek minél eredményesebb nmnkálásáboz :i mg nygi és erkölcsi erejét feljánlj,./ ez elten velők megbüntetését célzó tételes törvén veink SZlfiOTÚ lklmzáf érdekéhen kormányhoz felír, polgári és ktoni htóságinkt megkéreti s hsonló állásfogllásr társtörvényhtóságiikt felkéri. \/ indítvány! Vbuj-Torn vármegye t«*>rvényhtósági bizottság elfogdt s htároztát./ összes társtörvényhtóságokhoz megküldte hsonló állásfogllás és kormányfelirt céljából \ kérdéssel Komárom vármegye június 4.>-i kisgyülése fogllkojsott is már. Tnulmányi segély, illetve ösztöndíj hdigondozottk részére A m. kir. honvéddim miniszter úr Fuchs Leóné >y.iu. Fyer Rózs nevét viselő h idilpítvány vgyonánk 94* évi jövedelméből, 042. é\l>en vgyoni helyzeténél fogv rr reászoruló és érdemes 20. élttévüket l>c nem töltött hdiárvák it, illetve hdigyámoteüst, to-* vábbá.^o. fletévét még túl nem hldott hdiözvegyel tnulmányi segélyben, illetve ösztöndíjbn kívánj részesíteni. A tnulmány] segélyek céljári 042. évben előfre Láthtón P Fog ren : delki /é>re álkmi. A tnulmánvi segél) irántí folymodványokt város polgármesterénél kell enyujtní. A ker\ények benyújtásánk htárideje 042. évi július hó 5.npj. Bővebb elvilágósitásokl i érdekellek rés/ére polgármesteri hivtl d.. i :n 5. SZ«jtó.

2 Ngy érdeklődés előzi meg holnpi Miül már közöltük, holnp, június líl-én trtj mej: leventeifjűsáiiiink z fjttségi Npol «mel\ mmu-\ vizsgáj lesz h-\tnu-mkürk. meri tí«i/ilü mii* >r kerekében Mé4 fjúsági Npot itikh.i lew MH.J.Í itjj éli ki- i pés&k mindi i rá 3 ű fejlődi - L Tláfl éppen ez z»k nnk, hogv vár isunk társdlmánk minden rí lejjc n.ii'v érdeklődési tnusit z fjús.i. Np iránt, melyen úgy z isk di, mint z tok Áánfcivüli leventeifjúság részt vesz \ mfisor lényegében már m megkezdődül meri este 8 árk ir cnés tkrodót rndeonek komáromi és lévi leventezenekn»k M város f«dd» ideám A m&or holnp korán reggel folyttódik enés ébresztővel, mtti isiént isz te leiekkel Délelőtt 0 frikor KFC pályán dtszfeli»milás lesz, mii z pródok logdlomlélele követ. \ np legkiemelkedőbb esőmén) e z»>nl>n kétségtelenül. dettiti árk ir kezdődő p»rtbrmulu'i le*z vár m " í ph melvnek során komoh * liunur't* versenvsrám»k szbdivá*»ri il k. futás, ugrás, súlydobás kézigránátti tbás slb. kii\ eli* mávi. \ máris megnyilvánuló nj > érdeklődésből k n \, ikeztetve számítlilünk rá. hogj ritkán látott rek >rdk zónség lesz egytttl különösei] h z időjárás is kedvez Reméljük z mhn, hogy jó sten rogy $ő npsugárrl rny ózz be z élettől piros rc tkl dúsfürt lejekéi s z fjink férfi is versengésén gyöm őrködő közönségei M e n t s ü k m e g J ó k i e m l é k t á r g y k t Ablkok, honnét kis Jóki kinézett, pó, melyen kö'tő feicdclem ki-bej^rt Amíg zon tépelődik i közvélemény, hofpi. Jöki szülőház helyén épült földszintre ház nem keresztlj tuljdonos kezéhev vn, ddig nem * sszdk ézr. K>Í> értéke?* Jé»ki emlékek pusztulnk el lssnkint \ Jők Í- és Deák l-vrvne-utc srkán vn réni Jóki lké>há2 helyén épüli.»>' \ így \ ihn vs-fi iel-i - telkét elválsztó kőkerítésig bele vnépft- %'i régi Jétki ház bontáskor m--jmrdl kpu. két slugáderos blk és kel márványoszlop Tekintettel rr, hogy r - fnyg el >»-uló»li t<' nkr meg) i/ idő \sl ltt rá tudjuk i.tu-, ti! L.\ MÍH V r p no- Lini lui ti tsti, dr. \ igj \ iltörvényei KÍ tnáe&etoöktöl és Kjtlúrp :?t i pjgyik tirr méh (láírj hel\ // l. bogi leti ltt i> M e-» f m görizh *!<* l.- z ibb klön A Jóki Egyesület szerdán úgyis ülést trt, tessék ezt njptivndr lözni és KJorsn lebonvoütni. m.r! dolofi sürgős: s mostni tuljdonos árulj házt és hi Í! djk kkr már kérd - bogi.*/ új tuljdonosiik lesz-e ir/n,'. Jékii emléktárgyk iránt* Di ettél el?sktrti emlékek levább nem n ir KR imb kön le.dl. ni. mrl h rnsreá Jeeen lilikre m n k \ ré^i kpu n, rn-ií*. v mi e'ii h!:».» - píoíb m ki> m\ ielh l> /h tó. ESt.i kérdési nem szlid \rnnl pirendröl. megmenthető z két blk, melyen ál kis Jök.ii z iskolából b jövet benéz tt éd snyjár vg) Eszti énjerr mosol} igv, hogy ittbon vgyede már Megmenthető z kis kpu. m - ven <»l\ sokszor ki- és benvil >it i * i k * Jóki vs ngj regényíró Ez kpu t»lyin lcony. bog} mindet) nehézsés nélkül rlkv\ ezbető Kultúrplot egyik termének ttábn i két zslus blkkl jól eli»t mjd felírás, hogy.!k ii kéházán ik k ipuj é# blki. Cenyérgbonjegyet vezetnek be következő gzdsági évre \ június ll-é,i megjeleni termésretídekrl j kenyérgbonjegyrendszerl vezette bc \ j «i-! v' ií (t községi elöljáróságok június 5 állpot sz*tinl i hón.ij) vécéig tehát június 30-ig kötelesek összeírni i\ község lertóeté állndó lkóhellyel birók A \' írás háromféle összefrőlveo liirt«rnk.. H.«7.-*/', T..H u AsiermeW, léhát 3 k:m. holdt seg en hldé ingtlb birtokos, lkuidé mezégzdsé^i ttuilm- Ui^épuél lklmzott munkás, vámörtöinlom tuljdonib. xn ) nnk lklm- /»!ty,\. ebben i/ ecetben k«'*k HZÍHS s^bmkijegj re j<»n<»*iili. ^. A puon stes ken)éi bon - Ík it kfiion om»7>4'íról!ip4ui írjik osz. id# trtoznk «ikik sját kezel ~ HÜ mú\«-lt iu^/őpiz<l>á*:i ingtlnok Wr h»ko>i. hszonl^rtu <lotl BiesSgzdKáfE iii!iv»l#»*» ltt áll«'i iöli tljdoiioüji, me- /M^7«]^i'ejli in lklmzott tisztviselők, i-m i-m«l»'-*k é- i-^ividtsj lik. '»«'!- «-.dl!k«7<«k. állmi. váriiu k syi»i. köz ^ i]. közhírt*'kosiigi. vz> e^yliázkoz^. lklinz<»tt ik. mennyilien j vriálmzá -uk:tt keu3érpki u.\\>0 ktpják. Véf^ül kfiion íven n.nk &*^ze / «d láttli:ok A kenyéifibon em két részből áll. m _- pe l._ gitbon&zelvényekből és vámőrlési szelvényekből Mindkét szelvényig 2-2 s/ekénm trtlmz \ sbonszetvények U6t > ken\.»i>ii.'ineiunisé^et tüntetik fel. melyet.» kenvérgbonjeggvel ellátott v z< méh egj ltt leihsználht és. vámőrlési szebém ellenében ei\ -.\ dtl vánn őrlésben megorőltethet \ teiiiun) megtrthtj.i/t i mennyisége melvel gbonscelvényei leltöntetnek kék szfnd gbonjw'es, vámőrlésre >- nuk e-\él» személyek (űros színű gbonjegvesek pediu K gbonszelvén} ellenében z /on íeltitnfe'ett keuyérgbonmennytfté* get kár egyszerre kár részletekbe beszerezhetik \ kenj éi sl *»njegj r j.»^»*ultik í»*idgj: i/.u.i r*.,jfc,»rlhi trtozunk T 8KZ / l^ejt, ívfkln-n '"t nehéz t«^íi untukt fési n. >K. ikik él i SS k i második!»"! tl'«t irtozn ik / lll.'mí. é\ln*n é* A/ /időn >7.Ql.*tetl személt *k. h nem t.irtoziik «/ r^porttm. ikik évi ^0 kz. hrmdik csoportb z '*:T. évbe z ziiiái KxSletetl f^ermefcek trtoznk, kik é\i Zi k kenyérgbonár tiilitnk icényt. \ bermető nál elszámolásr meghgyott kenyérgbonából csk nnk dht ki _ hónát kinek kenyérgbonjegye \ in H munkvállló természetbeni járndóság gyobh. mint glion^zelvényen feltüntetett menny öég munkdó ktnmrdó járndóságol készpémd>eii egyenliti ki Kenyérgbonát csk gbonszelvények ellenében lehet kiszolgálttni \ kenvérgbo* nje^ről előre levágott gbmtszelvém éivényi4 len A kek g!» mjegg)! ellátott iim-/«i«i/«i.j-ági munkvállló kenj érg H»! fc*zk*éslet&ket Hombái-bizománj oktől, vm kenyérgbon eldásr jos-idt mlmoktél szerezhetik be, de kiszolgálttott kenyérgbon után jutlékot nem követethetnek bizományosok beváltott gboftsetvényel kötelesek el- Bzámobti \ munkdó háztrtásához trtozó munkvállló gbonjegyél köteles munkdónk ttdni H szolgálti viszony közöttiik meg&zfinifc, munkdó köteles munkvállló kein érglk>njeg\ ét mindzokkl «gbon és % ámörlési szelvényekkel egytttt visszdni melyek. szolgáltból vló kilépés utáni hónpokr szólnk. H munkdó már több szelvényt vágott le. mint ímennyit.» mtmkválllónk. kilépéskor w., wbii trtozn. \ kriptt szelvények helyett váltógzelvényeket koll kidni i. melyet kőr**é ri előljáió' ágtól k**l is-io diii. \ szegődménye.s cselédek, részesrtók és sommás munkások pótfejdgr trth itnk i-éini \ kinenii)> cselédek é\ f^i ki» kenyérgbon megszerzésére, réssesrtók é 'z Hetezéel szerződött időszki munk.'.sok munkswrzödésben kitöltött időtrtmr hvonként l<» k- k^yérgbonpótjegyre trthtnk igényt \ vámőrlésre nem jogosítottk vgyis./ ellát.lánok kenyér- es lisztjqjyet kpnk.»z eddigi rendszer szerint Szigorún előírj.«rendetet.»zt is. hom < vetőmg eéljiir vissz ihgvott kenvérgibenát kizárólg vtáre szbd felhsználni. Amennyiben.«hermé nem biztosítj termeli) háztrtásánk és gzdságánk szqk-, v^ii:< terinéslkíl elsősorbn vetömgszfikségletel kell bizk^ftni Lehetővé teszi rendek > etőmgi serét is S z e m e l é n y é t óvj jó szemüveg: Forduüon bizlomml Nóvák OPTKA-FOTO szkfizleléhez NÁDOR-UTCA 9 - TELEFON: 59. Márkás fényképezőgépek, lálcsövek, optiki cikkek! A női honvédelmi munkszervezet felhívás komáromi nőkhöz \ honvédelmi munkköieiezet^égs- AKozás tárgyl m kidott ooo t939 M i - án i ( ' 2 f > n u no is köxlezheíö testi é$ </e!kmi kepö- 8 geinek megfete«f honvtdc'mi mwiki E rendelet szerint noke! honvédelmi munkár elsősorbn édténu* MM - Másodsorbn zokt nőket hívjuk fm zé, lpján kel! lklm/ni. Hi <r,on- j jelentkezésre, kiknek nincsen szkkép,.,/ szü ( c mmkéliokfú lúilms : ttségsk, de hjlndók kiképző tef nők *e*en4&'snámfom mm ^nikzmé* íymokon rés* venni. A kiképzéssel járó vd. kkor kot ŰZŐ ígényb vé:é*mh vm \ e.öi honvédeteö nuink-/e:-»«c tűr > i üft megszervezés polgári nmitkár, hgf ré>zben hrctérre indult :,k rmj ki tt pótol j és fcwiyfeiss ^ZKM jicdiij / itthon tevő tk áltl végze munkát új mtmk^nrte be^űfcásái d ok', /. A ndi hoitvédelm munk^s^rvezet k- D &mw mm kbizottság meglknlt és szervi iiiu.ikájt megkezdette. Felhívjuk uhui S 50. cin év kúző:t (evő komáromi nőket társdlmi kü honvédelmi lönbség nélkül, hogy női munkszervezet tétjénk betöltésére ön ként ii'entkt zi: nek nnál inkább is. mert önkéntes jelentkezés eseted mind mim* kbeosztás, miitd munk helye tekintetében Figyelembe vehető -' egyéni éhj is. míg kötelező igénybevétel énében / egyéni szemjk»ntok nem méltányolbtók. A honvéctelmi ként jelentkező nök munkájuk megkez- A 2-esek kérése munkár im> Mi volt 2-esek, kik Komárombn «népesebb bjtársi csoportot lkotjuk, éber figyelemmel kísérünk minden kívülről jövő, bennünket érintő megnyiltkozási Megilletődött irömmel olvstuk.» Komáromi Lpok hírdását ezredemléknpunk káolyásáj«')l. nnál JS nkább, mert ez jóleső bírd is nem tőlünk, hnem. szerkes^őség tollából eredt Bár nevét nem íri.i lá, mégü tudjuk, ki írt. hisz ö^p stílusáról ráis-i merhettünk höszőnet erte, ez szép volt és jó volt! E sorok közlésével egyben engedje Mélyen Tisztelt Szerkesztőség hogs kéi relmet intézhessünk Komárom kőzöiísé^éhez. A ktoni prncsnokság elrendelte, hogj ktonák kötelesek tisztelegni z emlékmű előtt, mikor mellette elhldnk Más városokbn zt is láttuk, hogy polgári közönség tiszteleg hősi emlékmű vek előtt, Férfik klpkvéteilel, nők lejhjtássl. Nem tehetné meg ezt bomáromi közönség is? \/ ezredemlékmű mgvr mult egy drbját ielképei mely nemzet nem tiszteli múltját, nz nem veszi komolyn lövőjét sem Végül. régi Angli ne legyen többé tem Angli. sem Ktoni prk. hnem tí-ee liget. i-z hivtlos neve, mert kciton..! prncsnokság,,/ ezredemlékmfl felvtás npján így nevezte el egv éwel c / d (, t l (Btp.) Eldó egy oibzobás összkomfortos csládi ház. v \ ' NAGY JÁNOSNÁL Komrom. Nodor-ulc 7. sz. lott. MLUS vegyiig fest, tisztit ruhákt KOMÁROM Nádor- utc 3. Teleion 292. Alpítttott 905. désétöl fogv meg Feleld díjzást kpnk Elsősorbn (Z iprig ke * / tetnú, g* irrmc'di. egészségügyi * izei mi képzettséggé* rendelkező nőket hívjuk f rr, hogy válllják önkéntesen sz<du képze tségüknei megfelelő honvéd ni munki. J. lentkc/é-ki»r szkká] iett ség igzolndó.) költségek megtéríttetnek. Jelentkezni tehet 94J. évi június hó 2Í-Í& (vrr'utp'ó!) bezáró. jámsti 27*ig (szombtig) nponként délután fél 7 8 ór között komáromi ügyvédik* helyiségében, /(irály püs már hiv/t'i pök ide 9- sz.. hul további íelvilágosításokt is megkpják jelentkezők A mostni válságos időkben, mikor Yr iáink Önfeláldozón ku/denek hrctéren mgyr hzánk biztonságáért és mindmájunk jólétéért, nekünk mgyr nőknek is fokozottbb erővel kell dolgozunnk szebb mgyr jé»vőért! Jöjjetek mindnyájn! Komárom, 942. június il Al'.py Gáspérné 5, k. komárinni mxmkszervezet elnöke Dr. Kálly Endréné > k. társelnök. Dr. Sziji Ferencné s. k. társelnök. A kernnromi éreliségi A helybeli Szent Hened.i-]\-mli kljppnázim \.» osztálvánk szóbeli && sé_i vizsgáltánk eredménye: Kitüntetessél érett Bánsághy Pál, Jelein: Frki Sándor, Hlász Aurél. Horváth Józsii. Kozmon Gábor, brácsflvi Pákh Til^r. Keit íiyörgy, Száli János. Szerémy Zsott. Vizkelety László, Összegen í>. Júl éretlek S.'MU íljos, Dus László, llár Ubfidá, Ki*usz Pl. Kuglits Attil, Korjácsti Mihály, blk Ferenc, Lengyd \rlur, l- \rász Bél, Mlobiczkv János. Vrg trt \Yrju Pál. Ú&szesen 2. reltek: Geűw Bél, linnlh Ljos, Jncsó János, Kil inán Rudolf, Mráz Ljos. Reviczky Aurél Rón) Kálmán. Szrk stván. Szobyfyrolv, Szokolóczy Sándor. Szórád Antl. Tárnok Dezső, Tóth Dezső. Vidák Hüm Összegen tnuló. Jvító \ izsgát tehetj tmilé. Érettségi biztos Csplovies /sel tnkerületi főigzgtó, kormánykéfm^ tő dr. K u m 0 r o \ its Bernát gödőus premontrei iztó. evet. mgántnár. Szerencsi, édességek Klpk György tér 6, sz. - Beirtéok komáromi áll. H J > leáiiybikottbil Beirtásokl z tnévre június hó 2h-án es 27-én t^nii 26-án irtkoznk. és N hlók, 27én z. oszt. tnulók. A bcifsj mm minden nj tnuló szüleijével y«k helyettesével jelenik meg. mgávl következő okmánvokl np kivont, utolsó bizonyítvány, oltásik div Fizetendő díjk öss - GŐZ- ÉS Komrom városi KÁDFÜRDŐ NYTVA : kádf.udó kedd kivételével m ndeni nw. A gózfurdő nók féwtéto ' ' fcug péntekéi 2! óríw. ' té*zén rsitörtököo 2 S áré bi.m 7 ckáfe, rtsárntp '-^,r * Munkásfürdó wmtoukm i7 ÍJ Unál e* reumásoknk is/ >pk#u* i látogtást ker TÓTH ~ í.k

3 lls _>o 92 június 2U KOMAROM LAPOK 3. oldl. r>9 k set kpnk. /////,. «SZmkìivjnh j i evéé imi tké] / t: ívjk />' ÌZùkki - & ///// ^- ssel járó '</'» i pi: Utlns Érd //rí V/V / / 7 'Vi'iH kii- dviláüitkezőfc., mikor liu gá< rí «S mgyr k-ü dd»rri: nök< 59 ki. giin teli <V tiiüntei s i Frk í József. Jl Til :m Zsolt érettek r l.s/" icsk Mi rtlir, Lo r i mr k Geo k\ \'.r k,ib\ K. id Antul, k Miklós lehel vics Jé l\ kep\ is-' lölioi prei r sk, sz.. olfári 942 ö i trtni <>s/t i- \ bini» v Q m " M.\l NO n\.iköiiwi i l/on\ «'» 25» - RDÖ ri 3».! * rf«/ - i ABTOK S z M K E k ö z g y ű l é s e Budpesten \ Széchenyi Mmgymr Ku! ur v & let, P 'vidék legngyobb g legátfogóbb ( k weweeie most lép Ml bodésének 5 ik évébe. Közgyűléséi T. ' tott meg >ud.» st, ^. n kedekni és prkmr Székházink dísztermében, A közgyűlésen SzMKE- T fcn< -n lmennyj >,vr\kép ri? ' m igát, kultúráiig - k. (l, eljöttek Csllóköz, Mátyusíöld, Br Hoi iöm > -. Ah s ik d ogkoz ki k leitt l A gyűlési Sri:uh ft Tód >r... tg, SzMKE elnöke nyitott p kon..\ szerepük vn in z egye su < lenek, mondottá, ez k OS r csk szó Lkozásr vlók..!: egp fi r\ /ri. segédkezniük keli n s '. < '.':< / kézvélemény '(iu'ibtw * ennek zzl ke/7 ( - dödnie, hogy téfrséfombn td tosíini kell z egymás iránti mez becsüjlésnek % z emberi métósá** Ve* mérésének szellemét. Közszelte nünk* ynnnk keít tenni f hogy v gyránt kizárj* mzébáí d jenhèjéè gőgöt $ u úrh t'némsógof, tétti n :yj Wkőttés 4 * A SzMKE nemcsk gykorlti ismere.. tudást d tgjink,!. tm m LZ!<len, hz, cslád s embertárs^ iránti kö - -ef i> beléohj tgjih. Mjd eszéde végén kegyeletes, szvk mikor mocsi molnárok vgy: nótáj vlósággá válik*'*. mk ke tt meg z egyesület!h iyt iros 6, V-z r /^/// /> komáromi l)ui <\n*n s jmi'iiin 9 (Kikül mereiig cl útitársm ez S - 5 termést bnkigzgtóról. Vrg hm központi ilwt inunk it «rsiiktél.) várj, remén) bi lelj«iülésfit Di* vájjon kibírj-e várkozást*? títkái olvst fel SzMKE működése \/ é{ iboty-hlmes mezejé csk pár sóhjtok én szomorún Vlmikor húszhuszonöl ilyen mlom is 'il!t itt.» mocsi /' len'ését. A besi imoló i:utlms képet nyújtott / egyesületnek ese «npsugáreső s rnydzbnbe bukttj» Dunán Régi okmán\ ik igzolják.»>l:\" lehér felhöhárányk legelész Ziihòg'i'j hull ményekben gzdg esztendejéről, A l)nn:i mentében hullámzó, [cjlődfi húzvetésl \/ öreg folym némán, szinte mcn> mái ói olt ács i \«'-/ idejében b S MKE elszbdult Felvidék egyedt - '«<.->" t i - > "- dnnubikms társdlmi dultlnul esókolj prtot, minth 6 N. fin n mocsi vizituolnirok SHték s kultn.íli> szen megilletődve figyelné bózszeinek szölelését. n ru iessse koiii\.'iv gbonáját. Vlóbn n»ii\-n.'u> dolog történik Külön céhet is lkottk, nnyin voltk Több, mint 200 he'yisz rvezeíe /.300 jnost itten. Beieljesedőben inir - S lm m.i már mindössze krt rozznt sld fenntrtó tgot tort szómon, 7 mén}. most igzul./ filét... mlom küszködik Ht / dői cl V. \tke-togség minőségi kiválsztást Kiszállunk z utóból,.i motor zúgásávl Leérünk. prtr Megdöbbenve állok se krjuk jrivrni «csöndet, mety-l meg s tekintgetek. «z Öreg Dun'! \i «lmult évben negyven ój szervezet ben még kispcsirtef is csk félhngon, shn hát teleti Útitársm önti szób meft lkult. Megkezdődött kulturális munii. zdsági hátterének meglpozás (hi kié. Hál másik mkim hol vn? beleld nótázik. Gylog folyttjuk álunkt ilöbbenésemet is: így. csénkeiek földbérlöszövetkeze* Eg szercsk megszóll átitársm : \ minp még in verft, á flu ltt,.. duhmocsi szövőtnfolymbn ^ ( Mnézz. mion! mondom, K 0 t.» i s Józsefé... fìéà s tiszásvány] önsegélyző Mintegy száz méternyire «prttól, cskugvn, i*i,v iéi.'i. rozznt %*izimlom liái).«kováes-téle mlomnk híre- h osftás megszervezésében. Léván árvál ri enyiben SzMKE többhetes népfőiskoli tnfolymot rendezett. Kikül* elődó-vendégek 362 elődást trtottk i szervezetekben, miniszterel- ökség nemzetpolitik] osztályávl kr- 't munkfüzetében öl hónpr - á ú elődási nygól küldött szél ü MKE Mgyr Vesárnnp című újságj sokezer példánybn jelenik meg. Verébé' / Üzen, Tornifán körzeti értetrtott S/MKK, nyelvhtár árom m&rvr nvelvi tnfolymot renctezett. Számos ünnepélyt, kulturestet, 6 dástj ve*í.ettképes e'ódást, dlw rsk nyt, s/hdegyetemi Kmfolymot, ' rendezeti SzMKE s rendkívül ' ' klődik szórványmgyrság kérdései iráni is: ktszterbe fogllt máru * kultrá T is gondozásr szórni f t szórvány* mgyrságot A (fèlvidéki 9 erdélyi kulturális szervezetekkel szoros együttműködési olytát. A központi jelentés után S tvássy György nems^poktikielő- Antl stván nemzetvédelmi pr<>gndminiszter üdvözletét tolmácsolt, Szombthy Viktor öütkár új tisztikr megválsztásár terjesztet elő ot, Eszeríni elnök isméi Sckbert r lett, ügyvezető elnök gróf Révy festtet és tisztíttt tökéletes munki kp! Függönyök tisztítás és rámázás! K O M Á R O M. Rákóczi Ferenc-uic 2t sz '] r,// - ' *ök Tóth Ufm kigdé «/ i*ios ig tnító, pénztáros Tn tnnger h vn, jegj tó ffínor Sándor és ^" nv fo^'h Mcgvál isi ották lgu országos válsztmáiiyt i% Mjd gróf Révqy stván ismertette trtlms elősdásbn Sz WAV- vilégnize <'>. mg - og] nkkor hgyományos, megértő mgtrtási b, mely szá dókon át ilúdötl ki hrruumk. A perem* és szórvány trlósát r éuásfogllását z egyes ngy wgjmr torskérdé ékben. \ SzMKE esi mgyrság erkölcsi, nygi s szellemi közül dj mgtevékenységet népünk megerősítése rendkívül szükséges, \ zsidókérdés tekintetében SMKl. /./' széles t rétegeinek hhoz, hog] böie izui : ydó ösi kulturális e> hgyoroányi tuljdonságokt kipllé 02] ss és tud- : ' áthss. A SzMKE ek enni og\ r e n ^y <, esfi e. hnem i.^r rj / /.v ismérveit /V// viselnie, A beteges cin* kórsággl telített s gőgös mgyroknk odkiáltjuk!. mondott gról Révy (638) SZÁLLÓ stv4 hoi!\ mgji k. vm- ' [ -nt u'v i\\ Hdirokkntjelvények mgyrság minden egyei tgjánk érték izármtásr, vetgy fogllk kiosztás zdsr városházán vló tekintet nélkül ozono*. \ SzMKE «npi politik kérdésében \ közebnultbn rendeletet dott ki Megtrtj pártpolitik*feíettiségét: c ki m kir hon\é-i!elmi miniszteri melyben si bbsé fi orsbn lett sjátján í \ m körülírt felsjbdult területek hdi* e*i«égi kérdésben htározott irányvon rokkntjit [DegUlető jeh ények ilományozásáns^ módját é> mc^hi/t lú^got és céltud rtosságöf hirdetünk, állásponton áll. Mikor honrédtestvéreink életükéi áldozzák hzáért, «<! jünk meg itthon A? O áldoztukból méhón köz ísségi kötelességünknek,! «htásos elődását gtót Révy stván, A gyűlés. Himimsi eléneuésével ért véget. Budpest, Rákóczi-ut 5. Központi fekvés K o rs z e r 5 kéyelem. ryágj is szobák 6 P-től \l P-^ kétágys szedlek éttermében V r eres Károly és cigányzenekr mmsikál. lismerten k i Tálé koy h. Po l á ri rk! l8p-ig, M o l n á r v e s z e d e l e m D u n á n kodik Dun hátán Fzsindelyes lefc r l)«/on\ csálér fittyen! már kicsikéi völgy* hjój ggodlomkeltően^ mélven túrj már vizet. De zeri szilárdn, biztosn áll» helvéu s jjörcsösen, mkcsul kpszkodik vsmeskd láncáb Lpáthfjs kereke in^/(inl.itkin. de zon is látszik minden pilktnthn indù in i már, h i s leeresztett vixtogfi nem írigvelné löfo.» Dunái. Csup ftrelmetlenság ez mlom hmv sincs. Eltűnt. Di* hová tünl el ilyen hirtelen? Tudom, útjábn toll már / is z dőnek,. modem technikánk, de bírt még hrcot Bekötött z idén ÍN és várt reménykedve, tflrélmetlenül z áldási \/ áldás még nem jött el, pedig itfik kelteti voln «'ldöntenie, ho^} szökség vn-e még Kovács Józsél vízimlmár Mi lörténl hál vel< Mégse meri még egyszer frksszemel néini z <!<")\ el?... Süllyed mlom, ereszd mcskát \. \ Dunprton, szemközt.»//«! folym* résszel, melyiken Kovács fózsel mlm állt, oiv-molnár UdOgél virágji huw lto ik'ul űlfttt. á>!e tudjuk meg tu* _«'<liál Szentháromság npján búcsú voft Dunmocson A mólnál oknk ez / egyetlen i'mbepe z évben. Kovács lózsd urmhoz is odlípödtek zéptisztesség«en ttiolnárlegényd rr kérték, engedje meg, hog], búcstf lklmávl ök is ünnepelhessi'ik'k \ L'./d persze teljesítette legények ké lésé! \ mlom orrán meg^nijtotfák jelzőlámpást, nehog} nrkiiik'njrn \.kuni hjó, megtpsztlták iniólámot. dé- erös-e bton, ztán ldikb s/álltk legények s kievezték» búcsúb \ mlom árvto mrdt. Este multság tfpw» dunprti S/eiu/i- \ K \,- vendéglőben \ niolnán»k mind ott voltk s multlk kedvükre, v íitlbbj, éttájbn MrtámswtWei nniií nólál is elhuztt, mi ztán betetőzte hngubtot v, e X f mik»ni. efessd k'» H-- l,,if hngzotl z ének gywesárdá közben, mikor hirtelen bohnt vlki z Udvrr üpdl rccl ezt kiáltott: - ih Kovámék mtl 'Megszkdt multeáft mn«u'nki Dunp trtr futott Akkor már egj ldik to^ke- / tsnllvedf mlom felé, benne gzd#- vri, idős Kovács Józsetlel molnérlegények is ldik után rohntk, de késő v», n : i r mindi. hiáb minditi. \ mlom elmerftlt, minden értékével, minden bennevlójávl pgyütt, \ kerekéi süttői zátonj lo^t K. tetejét vlhol Csenkén túl vetette prtr. \ / De.( gbon, i gépezet stb. Dun lenekére pusztult. Mi \o!i hál./ ok süllyedésnek? kérdezzük :iz öregmotnárt. Nnn lehessen tudni. Tlán beléfolyl vlhol.«víz, jle vlószüiú, hogj nár» nors en tűrhette, ki ellene esküdött.» duni mlmoknk, meg nekünk is, vízimolnároknk... Esti ledik. \ np indulóbn s n már rdványi erdő mögé. Szemközi» kék Gerecse fkulni kezd s. süllői hegyek tetején sgvre sápdtbb. cseresznyefák színe. \ szigetben szívszksztó hngon megszóll egj kkuk Ebben pillnthji vesszük észre, hogj nnn messze tolunk egj fitlember áll, Csk dl prton, lkonytbn s néz-néz befelél «Dun közepére Mgs, válls íiű. z ftr csup s/omorúsái. " Kovács Bél... mondj z őregmolnár,»/ elsüllyedi mlom tuljdonosánk ü.i űri mrdi voki* mlotty mg i^ molnáriéin) Éppen szbdságol k.íjkyit szezám kezdetére, rerthogj kton \ frontrl j«i hs egyenesen, M zonbn h zért, elsüllyedt m.dom... gy \ rjú szájö» s / h m dl hull ú í k - fár s minthcsk.»/ öregnmlnár szvir k im ftlszotni, megszóll Vehéz Ferenc. községi elöljáróságokt, illetve városok polgármestereit, hogy z igényjogosultkkl (rják össze és névsorukt terjcsszéw Ed. A/ első elterjesztés elintézésekéntjco* mromb s megérkeztek honvédelmi miniszter áltl kiutlt jelvén\ek s nx ezek viselésére jogosító igzolványok, A miniszter utsított város polgármesterét, bog) megküldött jelvényekért, és névre szóló igzolvány *kí fog multknk Ünnepélyes 'keretek közt ossz ln\ Alpy Gáspár polgármester ei utsítás folytán Június ^. npjánk déh 2 órájár hívt meg városház ngytermébe zokl hdirokkntkt, kik részére igzolványok megérkeztek, A meghívott J h Urokknthoi «i pedármester lelkesítő lus/édet intézed:, Szándékosn tűzte k : rre / npr z ti tíék szétosztását, rnn Kormányzó urunk -zü'e ésnnpfá mindnyájunkbn fokozz z ünnepi hngultot. Mélttt.< hdirokkntk érdemeit, melyeket mindenkor el ismén < - tőle telhv"- tőleg honorált is ígéretei tett, hogy jövőben is tőh telhetőién segítségére tesz \ üághát> >ru hdin ikkntjink. A lelkes éljenzéssel Feldott beszéd után polgármester minden megjelent hdirokkntnk sjátkezűén dt át honvédelmi miniszter áltl megküldi > érmeket és igzolványokt. \ hdirokkntk nevében <lr Kélly Endre, HONSz elnöke mondott köszönetet honvédelmi miniszternek dományáért és polgármesternek sol^ 'fárdságért és jóindukitért, melyet hdin ikkntkr áldi»/ Felülvizsgálják kisés ngykereskedők működéséi A közellátásügyi nuniszter felhívt * kereskedelmi és iprkmrákt ksés ng) keieskedők működésének felülvizsgáltár. Vizsgált tárgyává kell tenni, kik /ok kijelölt kn- cs ngykereskedők, kik tevék«öiységükel ko/f'rdekellenesen folyttják. Kik zok, kik színleges - így névleges iprfizést Folyttnk és kik lposn illethttök zzl B váddl, hogy cégükkel tukíjdonképpen idegen iprűzők tevékenységét fedezik. Melyek /ok A cégek, hol />idó tőkét von* nk be «/ üzletbe. Mindem el kell k- vetni hngsúlyozz miniszter leirt hogy régi zsidó cégek helyét rr érdemes, tőkeerős és szkképzett kére-/- tény kereskedők fogllják el és ki kell zárni lehetőségét is nnk, hogy már kifogástlnul működő keresztény cégek lcsony emberi indultok mitt /.ik! - tásnk lesrvenek kitéve. Dunlmás kénesfürdö KOMÁROM ps vidéke legszebb kirándulóhelye 24' C hőforrás! Np- és strndfürdő ELSŐRENDŰ SZÁLLODA KTŰNŐ ÉTELEK ÉS TALOK OLCSÓ POLGÁR ÁRAK! Kellemes üdülőhely! Teljes ellátás kedvezményesen. M. kir. lenti - komáromi kpitány- RáfAhz Örb krórái szolgáltttk l>«* g- / A\ Hilííjdönosj.«rendőrkpitányságnál ÍA át\ ételért ji lentkezzék.

4 A VESZTÖHELYTÖL AZ NTERNÁLÓ TÁBORG (Egy mgyr újságíró élete cseh megszállás ltt) \ rt: dr. Brnyy \. olvttás Amikor pozsonyi kpun bejöttek C0eh4ó6ok, ug j nkkor mgyr k tonák lini ngyffdoti nótszóvű vonultk ki, de ne rójjuk föl nekik rit i átázást Ktonák menetközben nótá/ni szoktk kárhonnét, kárhová mennek F-'.s /tán kivonuló mgyr k tonságnk szíve hmrosn \iwvágyott kó^/ü/ városáb, Komáromb, A májusi, júniusi és júliusi támdások Komárom vissz ogllás érdehébepck T4 szben voltk konnntmist támdások, különösei i cbok. zokt inkább komáromik {rányitották. H/ szerettek voln jönni, komáromi sszonyok }>cdig éjszkánként sötétek, öztck. hogy friss klács, 'ri^s hús várj hztéri fiikt. A/t i* mondják, h<jg> tláltk egy névsort, mely szerint h kom nnmisták bejöttek voln Komáromb. hetvennyolct fölksztottk voln. Hát i bizonnyl túlzás, mert még vérszomjs Szmuclly se kszttott fel nnyit egy helyen. Tlán estiek voln áldoztul egyesek, de Csllóköz visszkerült voln ZO évvel előbb z édes mgyr hzához é kommunizmus úgyis megbukott voln, mint hogyn szegedi bátor fellépés megbukttt mindenütt, zegéw oi szgbn. iwio. április hó végén mgyr részrój megtámdják duni bidíó csehszlovák legénységét és zt Ír is szerelik, de túlsó oldlról nem jött kelló egft? ég tg) támdás nem vezetett eredményre. A csehszlovákok erre április 29-én reggel letrtózttnk igen sokt..' olyn preventiv intézkedés féle volt. etrtózttták hjógyár -g»' >/ személyidéi Tóth József hjógyári fónökkel z élén es mérnökeivé] együtt. Kn tolniutci lkásomról reggel,.miikor bemenj tem Kultúrplotáb, eszembe jutott. hogy vlmi kézirtot be kell dnom nyomdáb. Az irodám jtján!ó^é> *áblár fölirtni krétávl, hogy A'-onmd iövök. \ztán elindultm :< nyomd elé. Spttzer-nyomdáh. Útközben láttm, mint várb ki-értek hjé>g\árikt. A Spitzer-üzletben dr. Kiss Gyul bátyánk, Komáromi Lpok szerkesztője üldögélt zt kérdi tólem tréfásn: No Józsi, hál téged mikor visznek? Lehet, hog] mindjárt feleltem szintén vidámn. Ebben pillntbn kinyílik z jtó é> ht szuronyos csehszlovák kton egy mgyr rendór kíséretében lép l>e. Vkkor még átmeneti állpot volt és városi mgyr rendőrök még szolgálni bn voltk. Később tudtm meg, hogy 2 egyik mgyr rendőrnek kidták prncsot, hogy ht ktonát veessi hozzám. A szegény rendőr szégyeltc ezt prncsol végrehjtni, vlmi ügyes csellel másik kollégájár bízt ezt megtiszteltetést. Kz i^ tovább dt megbízást, de hát z utolsó rendőr már Mm bújhtott ki ez lól és ngy szégyenkezve így dui be nekem ezt keserű lpdcsi> :. Tekintetes űr kérem fez én volfem), ne lessék hrgudni, de ngyságos úr (ez volt főkpitány) ngyon tiszteli és mélté>ságo> úr ez volt,i zsupán is igen kéreti. \t ssék egy kicsit befárdni várb No már ilyen szíves meghívást Mm utsíthtok vissz, mondottm és elindultm ht ktonávl. Később tudtm meg Kiss Gyul bátyámtól, hogy rettenetesen bántott z eset, mert zt hitte, hogy z ő tréfás kérdést idézte elő ezt letrtózttást. mádkozott értem, hog] szbduljk ki minél előbb. Engem elég gykrn bekísért k < sehszlovákók.t várb, de eddig még* ilyen díszkiséretem nem volt, Kendesen egy kton, vjn rendőr fedezet mellett & táltm be várb. Egys. például zért kísértek be, mert fölfl dezték csehszlovákok, hogy Kultúrplot és. ktonkórház között dróthuzl vn. Mindjárt támdt bennük snd gynú és vllttk, hogy mieftnd litkt*s Összeköttetés vn két épület között. Szerencsémre. eszembe jutott, hogj Világháború ltt Kultúrplot vöröskeresztes kórház volt di\ Berencsy László megyei főorvos veze Józsij. tése ltt. Ennek kórháznk volt Znder gyógyterme i^ és od szüks ges \ íllnyármot ktonkórház szol* gálttt Kultúrplotáb. Erre kellett.i dróthuzl. Persze mgyrul nem tudó tisztnek -ok. kellett mgyráz? DOm kézzel, lábbl, mire megértettük egymást és szbdon engedett. Voheset rá, hogy mikor kísért l>c várb kton, utánunk szldt egy rendőr, kisüh, hogy nem engem krtk bevinni, hát elengedte h Egyszer éjszk vittek l>e. de kkor többed mgmml voltm. A Jóki* ufeáhn Népbnk melletti házbn volt.t Mnnsbergernénok Az rny ember* vendéglője. tt szedetünk mi összejönni bizony nem egyszer átléptük lárórrendeletet. Ebben házbn volt Mrcs Já&ti fűszeresnek z üzlete. Ei olyn föhdná kozó ember volt é hogy behízelegje mgát cseheknél, titok bn följelentett bennünket, hogy Ott szoktunk vendéglőben éjszkázni és összeesküvést szövünk csehszlovák állm ellen. Egyik éjjel, már jócskán elmúlt éjfél, tinikor Mrcs urm. «ki tünő mgyr kpun beengedte titok bn ktonád járőröket és zok z erősen '< üggönyözött udvri blkon erősen dörömbölni kezdtek. Ki kellett nyitni vendéglő jtját és szépen lefüleltek bennünket Hogy kik voltk ott még, mr egészen nem emlékszem, de ottvolt Ulreich Józse dófótiszt,kimnél Szombthelyre került, de közben megmgyrosított revét és eg^ másik dótászt -. Azt hjfrzot köztünk volt Somogyi stván polgári iskoli tnár -. Voltunk vogy nyolcn. A rosszul világított utcákon igen vigyáztk ránk z örök, bog] meg ne lógjunk. Szerencsésen bevergődtünk várb, hol z inspekciós tiszt elé vezettek bennünket. Szentül hittük, bog] zon z iéjszkán várbn kpunk nyughelyet, h ugyn nyughelynek leint nevezni práceet. Szerencsérc inspekciós tiszt ngyon álmos volt. Akkorákt ásított, heg] mjd elnyelt bennünket. Látszott rjt, hogy nincs semmi kedve bennünket kihllgtni ésjeg] zokonyveket elvenni. Azzl t.máecsl. hogy máskor trtsuk be vd*., h - engedett bennünket. Betegek tébbnykt székfsudéskm l tzokuk ftztfivsdnl. Vfázzyk Mytnkjo# rood** ométztére. 0 Rstcoté^sn m A-ÜAJ M-:., p Mr- ss fűszeres úr, besúgó mgyrázni kezdte, hogy 6 kénytelen volt benünnkei följelenteni, mert kkor ő került volli bjb. X<m vittkoztunk vele. Hdd csinálj ki- játékit! Szóvl ion, év április hvánk 29-ik npján díszkísérettel mentem komáromi várb \ Nádor utcán végig minilen üzletből kinéztek és hllottm itt is. ott is. hogy: Píl! Ott viszik Brnyit. A várbon már ngy társságot tláltm. Az egész hjógyárt. Később hoztk dr. Kovács Gyul ezredorvos brátomt Nem szóltk semmit, hog) mért hoztk b( A kihllgtásr se b rült sor. Htunkt később külön bevittek Grnizon Arest emeletén é ott egyngv előszobás helyiségbe zártk be. A szób és z előszob között z jtó állndón nyitv volt és hot szuronyos, fölhúzott puskás kton vigyázott ránk Vlhogyi megkentünk <gy legionristái. ki válllkozott rr, hog] \.i rosból hoz nekünk ebédét. Tromfét Mik lóstól Központi Szállod vendéglőse tői rendeltük z ebédet é pedig ágy* hogy rendelést mindegyikünk láír. Tromler Miklós zután mindi g>ekünk csládjánk megüzente, liogy még élünk és várbn vgyunk. E/t íg> rsináltuk többször. így dtunk jelt mgunkról. \ eué» npi fogságbn csk eltelt, de éjszk nem voh vlmi kellemes, mert htn voltunk szobábn, «csk egj k skeny ágy állott rendelkezésünk' lg] Mzo y z éjjelt pdlón fekve, vgy széken ülve töltöttük el. V* őshu r mor ki-kitört belölünk és 4 rös percek is támdtk. (Folyt. köv. C O L U M B U S Kis irk-firk UTNAPLOJA Az Offit' mrkidov'llt nemrégil>en kidt Columbus Krístáfmh útinpló ját. T.^y utz/) 5 felfedfc :ő-l é> hd dmirális Ktolikus Ferdinándnk, Arr-óni királyánk és király féteségének, zbell királvn.mrk. Cstili úrnőjéndc címezte, nefcák tm s nfdé nem egyéb, mint jelentés. Jelentése A ngy útnk, melyet Columbus [492-ben tett meg. Azt hitte, hogy tuljdonképpen ndi keleti kpuját tlált meg, per sze nem tudt, hogy új világrészt fedezett el \-ele s hogy rzzel felfcdezóx'-- vel korszknk htári lkott: Columbus törékeny hjói végeredményben nem tettek egyebet, minthogy világtörténefmel átkluzolták középkorból z újkorb. Yrsz:, ezt Columbus nem tudt s még sok r-xíbet nem tudott. Az idők távltából roppnt érdekes most olvsni - nplót s n gondolni olvsás közben, hogy mily egyszerűen mgyrázhtó vágyk indították útnk föld legnevezet< sebb hjózási válllkozását* S sodáltos i is, mennyin nem tudt, mit fedez fel Columbus. mennyire nem volt tisztábn útjánk jelentőségével s z nvui célok mellett milv kevéssé hevítettek eszményi célok... Amerik fel fedezése végeredménybe n nnk köszönhető, hogy spnyol királyi házspárnk ngy szüksége volt rnykr. Pénzre, mert kifogyott minden rin királyi kincstárból sok hálnnúsál ltt, holott Ktolikus Ferdinándot - [zbellát ngy cél hevítette még:, keresztesháborút óhjtottk indí is tni Szentföldre s z rb-kérdést elkrtk intézni \ églegesen. Columbus rnyt ment keresni é drág fűszereket, V m új tájk felfedezésének vágy bevitette, nevét sem krt megörökíttetni dicsőségesen, új népeket, új országokt sem krt megismerni: ő rnyt krt - vlhányszor kiszállott egy-egy szigeten, első^kérdése rögtön z volt ' ennszülöttekl e. kpht-e rnykt. Egyéb lig érdekelte, őfelségét tisztességesen krt kiszolgálni. Esi mezítelen, jóindultú bennszüöttek pedig jöttek csptostul szigetek prtjir, istent láttk s mennybél] küldöttet üdvo/édn'k. ehér iml>erben. de ehér ember nem becsülte meg mgát: míg z indiánfőnök kezét z ég felé emelte, ztán leborult s jándékokt szórt különös, fehérrcú isteni küldöttek láb elé. ddig < "olumhus emberei már.i bennszülöttek felében s rrb.ii) kprásztk s onnn húzták ki z rny függőket, z rny ékszereket. Más kérdésük Jig volt: hol Tlálhtó z rny Megszállottji z rnynk: vágy sápdt érc után Végigkergette öteet z egész szigetvilágon s bántuk z volt, hogy rsehobem tláltk htlms bányár, dús lelőhelyre. A bennszülöttek is úgy szerezték z.irányát szomszéd törzsektől Nem ts ismerték értékét \om törődtek vele. Szívesen átdták isteni küldöttelmek ezeket hitvány rnykt s üveggyöngyre cse* félték be, mert z lobbn tetszett nekik. Sznszét kó-záltk ("ohmibus hjói. szigetcsoport vizein, hol szétváltk, h ngyobb zsákmány híre érkezett, ho! ismét összetlálkoztk, h vihr ( rte okét egybe, rnyt zonbn gyftjteniök kellett, men cskis ezért nem másért küldötte őket király királynéé Esek szigetlkó k. Írj egy he. zt hitték, hogy mi *gyetiest lyütt, - z égből cseppentünk ide s bármi V jánlott csekélységért szívesen lemondtk minden ingóságukról. Ennek okáél úgy vélekedem, hogy nem másként ce le'kidnének z rnnyl s fűszerrel sem, h <z birtokukbn \oln.< A szigetlkók nem sejtettek semmit: nem tudták, hogy fehér emberek milyen szándékkl érkeznek. Békések rátságosk voltk ezek bennszülöttek fegyvert nnyir nem ismerték', hogy mikor spnyolok krdját tpogti kezdték, megvágták z ujjukt - «v. vént* döbbentek meg. Megtnulták mi z ágyúlövés és mit tesz z. fogoly] & Vni. Co'umbus rögtön összefogdosttott belőlük egy tuctr vlót, hogy hzvi, gye Őket királynk: ilyenek ezek \d.ik. mondt, mjd megtnuliák. hogyn kell Felségtek jó lttvló jává válni, mert ezek itt már Felségleknek mind jó lttvlój máris. A bennszülöttek megtpogtták j újonnn jötteket, lábukt csókolták s ételeket hoztk: így krtk meggyé zödni rról, hogy húsból, vérből vló-t ez sok idegen hjós. gen.,t hjósok engedték, hogy lábkt csókdossák, ztán megkérdezték, hol z rny. Felfedezték Amerikát, világtörténelmet csináltk, csk ez éppen nem érdekelte őket. Tlálkoztk tx nnszülöt tekkel, kik tüzet - bizonyos gyökereket trtottk kezükben, hogy szokásukhoz híven befüstöljék mgukt : így Tlálkozott Columbus z első szivrrl s gy földkerekség legbékésebb embereivel, így fedezett fel világot, szinte észtt vétlenül. könnyödén, miközben verejtéke hullott z rnyért s meg volt ijedve, hogy őfelségéik számár nem tud elég rnyt hzvinni, kkor pedig mi lesz szentföldi vállkózásból? Tegnp egy knoé köté>tt ki mellettem, benne ht íiú, kik közül öten fedélzetre jöttek. Elfogttm őket, hogj mgmml vigyem SpnyolországlD!- - irj brátságosn, ztán rossznéven veszi, hogy vigyáztln pillntbn megszökik egy-egy bennszülött. Milyen jó lttvlój lett voln spnyol királynk, otthon! Így, ilyenformán, félkézzel s könnyedén, rnyk, fűszerek s dohányfüst között fedezte fel Columbus Amerikát. Pedig nem is ezt krt: rnyt szeri tett voln hzvinni, minél többet, inyt, rnyt, pénzt s drág fűszert, csk hogy Kiondyke és Alszk rnybányái meg várttk mgukr S z zték királyok sem sejtették, hogy közeledik t z idő, mikor mjd egy bizonyos Fizzrro Ferdinánd s többi cönquistdö* fedezi fel őket... Aztán elkezdett ömleni z rny Spnyolország Pele s ez sok rny lett veszte. Csodáltos, de ú:.v vn: - sok rnv h szegényedett bele Spnyolország. Cskhogy még ezt kkor nem sejtették. Columbus kiszállott egy-eg) jol* öbölben s h nem volt elég rny kcibák hjábn, zonnl tovább irányitott hjót. Ez merik felfedezésének rövid s tnulságos története. S most ók krjk visszdni kölcsönt, mi merikik. Semmi új nincs np ltt. Szombt hl Viktor- Korszerű újítások kincses tárházi RÁDÓBAN kisszupertöl csúcsszuperig bö válszték áll rendelkezésre, PHLPS, STANDARD. ORON. SMENS, TELEFUNKEN és EK A sorozt Mórocz Péter Komárom Nádor u. 5. Teleion 44 Rádió és műszki szküzletében. Hsznált és törött grmofonlemezeket becserélek, veszek, vlmint hulldékgu m it is. s

5 942 június 20 h í r e k SsMftBtee i frü lyséért i hó.ni.. Kormin zó L> születésnpj állmából ti. e ) orrkor S /. n l jggj^ nolombn ünnepélyes szentmise voll lelyen futoni é polgári htósá* >l' hivtlok képviselőt & z i J >iák mhn vett k részt. Kin^v \ m ki r Wfcymfiler k- imrom sz k.r városhoz dr Szbó Gá4 t- oszt közig fogim izót r s (jr j 0 T, i. : > ívkoiwkot os/t közig iogimzól ki ideiglenes ht.illy.il kinevezte ráimvlftii A szentbenc lekrendi b* V / m m ^py^rt^ei 842 évi június hó 4 en reg»el 8 órkor, Szent András lemni nbn szentmise keretében áldtták mt sptzá^óktkt mi kor eseményeinek komolyságához c > csendben Eljegyzés, Zsolny >l U egyemi hllgtónői eljegyezte dr fi ofer no kir. fárásbfró Komárom \f k é Ír. \ Jóki Egyesület gszgtó hél végén dr. s / i j j j erenc leli elnök vezetésével ülést trl >u túr plot emeleti képtárterméh n leghngú elnöki roejpiyitóhi] dv. Szij Ferenc elprentált z egyesület hkrttil mjd bejelentette, hogy í i tfe s hló-. _ rendelkezésére szükségessé váll lpszbályok módositás Fölolvst módosítndó pttokt és elötesjeszbette módosított szöveget, melyei z igzgtó tnács elfogdott és kimond rtt, hogy június 24-én, szerdán délután hl órkor trtndó évi közgyűlésen ezt z új szövegel elfogdásr fogják jánlni. Mjd M k k v hjós bnkigzgtó, Jóki Egyesülel pénztáros olvst föl * mull évi zárőszmdásokl é z idei költségest, melyeknek megvizsgálásár Hitrich József nyűg városi főpénztárosl és Bíró Gyul nyűg polgáriiskoli igzgtót, mini számvizsgálókt kérte tel tnács, Mjd dr. Szijj Ferenc elnök átdt z elnökségei Hrmos Káról} ügyi zeto elnöknek ós eltávozott teremből Utlános sjnálkozást és meglepetést keltett, mikor z ügyvezető elnök bejelentette, hogj S/ijj Ferenc lemondott z egyesu lel olnöki tisztségéről, előrehldt k»rá r«és megrongált egészségi állpotár vló tekintettel. Mjd fölolvst z ügyvei elnök Szijj Ferenci igzán meghtó búcsúsorit. Egyhngú von tnács véleménye \ S/ijj Ferencet nem szbd efcntnj z egyesülel kötelékéből \/ " kii tudását, rgszkodását, meleg sz T letét z egyesülel iráni nem tudják senkivel se pótolni, tvl kell kérni, hogy változtss meg < szándékát Dr Soós mre törvényszéki elnök ztán meggyőző beszédben tömörítette z igzgtó tnácsbn elhngzót) beszédek trtlmát. Fel kell ni távozni kró elnököt, hogy - glább ddig mrdjon z elnöki székb», z lpszbályok módosítási jóvá hgyják hiszen zután úgyis j eröf beválsztni z elnökségbe, kik megtják vele :» munkát. H >g^ közélel hrcibn elfárdt, z érthető, tegyük h betővé, hogy z egylet tgji segítsen k munkájábn, hogy ől lehetőleg teherntesítsék. de ur, Szijj Ferencet elengednünk nem lehet, uri szbd, Kimondották z egyhngú htároztot, h >gj te kérik elhtározás megmásftásár. Ezzel ülés Véget órt. Angyl kebem i rtnék, \mint nte részvéttel értesülünk, sűlvos cspás lát EJ itt meg dr, Kovács stván őrsúji- <» - ~ - tisi fojegyzòt és leleségct, szùl Bkó Erzsebetet, drg, rnyos kis leànykàjuk, eslci szcmefénye, boldogsg. kis Pirosk ek Stddìk esztendèjében visszdt àr- lln, liszt lelkét Teremtójének \ kis h >ldi mrdvànyil c^otòrtdkón temettck el igen ngy részvél mellett z òrsujfhisi kòzségi temetóben z evngélikus egyhàz lrtàs «szfrint fettségieusk misuro* ttoeeslélye. V kon «ni! s/t Benedek-rendi gimnàziuni seti novendékei'm, szomb.ìton. i Noi - izt i.ìvr.i Dlérd be'viségeiben mus tincestélyl rendezte Kezete 7 ói koi Belépti dij 3 V. t.'.n. \^\ 50 pengs, idjegi 3 személyre 5 P Ommém fukorm \ Mgyr Dlosegvesùletek Orszigos Szdvetsége [unius hó ^ n Qnnepli knnftllàsink 75 éves évlorit \ mi rendkh Oli i iszonyok nem hlk ihnsk som orszgos dlosnp, em vàrmegyei dlosnp mcgrendezésére, de minr dl Eknnepét ro^jèmlékezés kùl hgyni mégsem lebet, \zrri vrme-i Dlosbizottsàg lelkérte vàrm^yéiavlàmennyi dlkórét. krng\àl 8 dwst, hogy e npon szenteljenek néhénj perce! mgyr dlnk, de leikérték z össze iskolák igzgtóit, ppságot, fenteket, i»erkészeket, z összes ifjúsági hu- és leányegyesületeket és» mgyr dl vljnerivi brátját, hgs ^-'i- htáskörükbői ismertessék röviden mgyr dl izeti értékét, nevelő erejét. \ dl m^.i> szárnylás nemcsk mindrnpi elet le i bjil feledteti, hnem tisztítj - i s közelebb emeli istenhez. \>ilvuh>- viz^.i. \ komáromi m. kir Házisszonyképző skol június hó ls-n d fél 9 órától fél óráig trttt évzárt nyilvános vizsgáját, mely elméleti s gykorlti K-s/hői mjd tonibemuttóboi jl" \ vizsgál.i G#tss»nykőr zárógyüfee fejezte be A (etenvoltk ng> győnyo-. f&séggel hllgtták v^pwí sikeres vizsgát lelkesen megtpsolták lornnmttvánvok f tetszéssel kisérték zárógyülfet. \egüi tekintették z bkdi rendktvfil «ncfce változtos kiállítását, metj szintén ftit- os tetszés! rtott. KOMAROM LAPOK Ruhái ui lesz, h Blon inpregnálás) SZALAY-nál festeti c t i s z t í t t j. Komárom, Nádor-utc 4. sz. - Sját há z > BteMá Kiss Erisébe* Viziteld éj in. ( l r[' rl).v^ften r ki templombn trtják i sküvöjükel M k é h m ****** l^pélj k ^máromi kozm^ri épimkoáhn lúnhis 7-én trtott i kö2s népiskol folyó tnévi évzáró ünnepéivél ^elyw szülök gj seregi vett részt o<--rkodw-,. kicsinyek nem mindene p elődásábn Vnnk ellenére, hogv e npon Komárombn sok más egyesület is rendezeti ünnepélyt, z iskol íeldíszftetl udvr lellesen megtelt z érdeklődőkkel \/ ísko- «nsk mmtegj ezer tnulój példás r«id- H«n sorkozott leiszl duiási zászló ltt, npgy gyermekszívük melegével kezdjék meg J»g> npjukl Himnusz hngjivl * %n ks) László igzgtó mondott ünnepi t>eszédet, melyben hllgtósághoz, mjd lnulókhoz intézeti könnyekig meghtó -/ <\-k..t. kiemelve szülői szeretete! és Mesnyánkhoz vló forró rgszkodást Mmd kicsinyek multságos és erkölcsi lrtl unml telj játék, mind ngvofc \ Al,{ huk k>rng>korl iti, rmod iáté ki^ts vidám mókái áltlános tetszést rtlk szvtókóru é ritmikus gykorltokkl együtt A koszorús rtótár é mgyr népdlokbn szívvel-lélekkel gyönyörködött hllgtósá ] Brth Perem os/t. Berth kuni il Bensőn Tmás os/t tnulók szépen elődott szvltikkl rttk sikert De megemlékeztek Dnyeper* menti hős mgyr honvédeinkröl is S» kel} Rózsi, Brth Mgd V, Horváth Mári V o.s/i tnulók, kiknek átérzett szvltát. hllgtóság könnvei ás büszke^ sége kisérte Kossár rén Vili oszt tnuló mondott végül búcsúbeszédet, melvet Hiszekegy szép gyermekhngkvl zártk A szépen sikerült záróünnepéi> mefj^enck zése községi népiskol lelkes tnító testületén^ oddó munkásságát dicsért \ kéinmkkiállítáh iúnhis 9-én, te^ np nvill un- z.illnó potgári leányiskolábn. Megtekinthető 24-ig d e 9 órától d n. á óráig. Tisztelettel hívjuk me? szülőkel és érdeklődőket Pii nnk eskütétele. \ révkomáromi ref. egy r házbn szeretetmunk végzésére válsztót! 60 dikónus tett esküt június 4-én z ünnepi istentisztelet kei lében Kik uyertek díjt lényképkiallftá-! \ Kultúrplotábn legutóbb lefolyt JESZO kiállítás, Humor művészétben < v fényképkiállftás lenyes sikeréről igen szép cikket kptunk, de sjnos, nekünk szerkesztőknek hely kérdésével is számolnunk kell és cikknek csk egj részéi tudjuk leközölni helyszűke mitt, z lábbikbn \ kiállítás megrendezésében Keleti Miklósné lt Re- \ < k j stván lispán és. r m <> s K rolv festőmüvési mint siker is ig- /ólj gen eredményesen vették ki részüket de tgdhttl tn, KMQ.< legtöbb munkál.t legértékesebb segítőtárs, dr Pzr László válllt (ényképkiállitás megrendezésénél \ bírálóbizottságnk melynek Keleti Miklósné, Reviczk> stván és Hrmos Krolj voltk tgji, gen nt hó/ munkát kellett végezni, mert tekintettel szinte úttörő válllkozásr, sokféle szempontot kellett figyelembe venni, nehogy túlszigorú osztályozás egyesek kedvét szegje \ kiállításr beküldött 34 szerzi összesen 8 képet Komárom. Budpest l't. Úgyll, Gut, Nemesócs. Keszegflv), versenyen kívül szerepeli 6 kiállító* \ bírálóbizottság 82 képet fogdott el 54 százlék. tizen részesültek értékes díjzásbn, négven kptk bronz emlékérmet és négyen Jóki domborművet Berecztöl \ díjzottk névsor Vesztergomi Bél Gut, Borsitzk} stván Komárom, Sági stván Kispest, vitéz Ngj Nándorné Nemesócs, hihász Miklós gimn Komárom, Plekner stván Komárom, dr Pzr László Koknárom, Sztnek l^ván Budpest, Rozi st\án Komárom, Surányi Ferenc Kom rom Bronzérmet kptk: Tenke Ljos ezredes, Turek Géz, Mrtos Miklós. Hiszek Nándor Komárom lóki domborművet kptk: Keleti Miklósné Tt, Sommer lózset Singer Év és Tóth Sándor Bu< est rk kes lisjrteletdíjkt dtk vitéz Ngy Nándorné, báró Mlcomes Gyuláné, Nóvák Bél és Dobos mre továbbá pénzbeli dományokt küldtek Komáromi Járási Hitelszövetkeze. Komáromi Első Tkrékpénztár, Brsniegvei Népbnk Rt és Febő íngyrországí Hittlhnk Rt \ ngylelkű tudkozóknk ezúton is hálás köszönetei. OJ. ESZO HOMOK JÓZSEF ÚJ \z limi polgári leánywkoi kerti lnepélye. (ól sikerült kedves Qnnepélylyd búcsúztk mosl végzett polgári iskoli tnulók z iskolától, tnáriktól és társiktól június M-rti délután, z skoli mjálison Kz ünnepéi] Himnusszl kesdődött, melyet megszokott ó elődásbn dott elő./ iskol énekkr dr, Pziír ásztóné vezetésével \ búcsúzó negyedikesek nevében Mézes Erzsébet szép beszéd kisércu'hcn utl\ö/ölte ngyszámúi közönséget és tnári krt Után szoktln, bár Qgyesn elődott számot élvezeti köönség Hiszekegy dllmár,.</ énekkr kísérete \^! tornáin koi ltokt mutttk be.»/ elsősök dr Kovácsné vezetésével / után \ osztályosok szvlókórus ki >\ étkezett \!o-o!\ kton történetét pnondták el,. szóló szereplők értelmesen,.«kónis UK' [győzőén, 6 hngsúlyozottn \ beti betnítást nltást «Kovácsné végezte Mjd z énekkr szerepelt három szép mgyr dl elődásávl, hálás tpsok rt rtv Most egj szeifinek igen kedves szám következett: osztályosok libbentek elö kék táncruhábn, lehér krikákkl és gimnáziumi zenekr vezényelte Krizsán kíséretével bájos táncot lettettek Ng> sikerük volt A betnítási Molnár Pirosk végezte Változtosságot jelenteti Mtics Mrgit V oszt tnuló egyéni szereplése, ki Hej páv című népi jelenetével derűs hngltot teremteti Pgyes volt De ngj síken vott Hrrer Mrgit betnításávl elődott rtó táncnk ís \ ^>k szép mgytrhás^ Uán\ eleven tánc szemet, szivet gyönyör-* ködtető volt Ngj tpsot kptk \ Hiszekeggyel véget is ért.«/ ünnepelj hivtloq része és elkezdődötl J/ t^.i/i mjális Cigányzenére ropták. táncot késő estig és volt ng] tolongás.»/ Ízlésesen berendezett és mindenjéle óvl teletömött sátrt előtt Nem is \oli ez olyn szomorú búcsú, mert mindenki legjobb hngultbn vott. \ szegénysorsú tnulók segélyezésére rendezet! ünnepelj igen szép nygi eredménynyel zárolt miiioz ngj mértékben hozzájárultk leiülfizetéseikkel vitéz Szbó stván tnfelügyelő 5 *. Somogyi stván, v <>leb Ferenc, Keitner 2 2 '. Szántóni 50 \ Pödör Bél 80 P, Bizáné, Romhányi, Dosztál Gy., h Vvrik, Sókyn& Reketéné, Brátimé, N N W N N 40 fillér. Mf dvó. \ Jóki Közművelődési és Múzeum Egyesülel évi rendes közgyűlését 942 június hó 24-én, szerdán d u 0 ór-! -»r trtj Kultúrplot emeleti képtártermében, melyre i egyesülel igen t. tg jit tisztelettel meghívj és szíves megjelenésüket kéri z gyí sülét elnökségi \ közgyűlés tárgysorozt. Elnöki megnyitó. 2. lpszbályok módosítás 94 évi zárószámdás tárgylás. ÍM2 évi kőrségve # ési előirányzt tárgy'át 5«gz< ptó-tnnársh 3 lj válsztás 6 Lndítvái:\ok *02 A Keresstény Nemeti Ug kösg) Alé«e. M délelőtt fél 0 óri kezdettel trtj «'\i rendes kö^yülését z Egyesült Keresztény Nemzeti Lig [elvidéki osztály Komár n hn \ közgyűlés tárgysoroztán szerepel. sokásos pontokon ki\ül dr Birkás Géz< központi főtitkár áltlános tájékozttój \ közgyűlés lefolyásáról jo^- számunkbn számolunk be Sikerült >i/>ük. \ komár mii német nyelvtnfolymok hldó csoportj június B-án trtott me^ évzáró vizsgáját Vhll** gtók közül heten szerezték meg Müncheni Némel Akdémi oklevelét, mel) fényes biz< myíték német nyelvtudásuknk \ tnulmánvi ösztöndíjt Flu d z nio tisztvisefönoje nyerte el, ki ennek lpján nyelvtudás tökéletesítésére / tkádéini vendégeként négy hétig trtó dijmentes tnulmányútr indul Münchenbe. Nyolcn könyvjutlombn részesültek \ következő fv-ir-x etőreláthtóií évi október hó < i* k< ^dödik. BORNAGYKERESKEDÉSE KOMÁROM, KLAPKA-TÉR 9. A vendéglős és itlmérő urk szives figyelmébe jánlj legkitűnőbb homoki és hegyi borit. Gzdg válszték! Előnyös árk! Figyelmes és gondos kiszolgálás!. 0 dl Hlálozás. Mm! íiszin! részvéttel ér esülünk, Végh Bél, volt komáromi könyv- <s ppírkereskedő t évi júnim hó 9-á 5 eves korábn rsekujvárott vá rtlnul elhunyt Felesége szül Vss Er esébe^ j rmekei Erzsébet és Bél, ' vérei Végh Kálmán, Mihály. Miklós /,\ tán és Dezső, vlmint kiterjedt rokonság gyászolják remetése június 2-én, vs Í > dőután 5 órkor V si komároi rei temető hlottsházából Áldás p i rir* ih'ir!>.>rv \ ko. >iégi > d_ri tlúisk thin. \/ [942 3 tné\te szóló beirtá ok községi 'kri liúisk dábn t i június hó 26 és 27-én lesznek Június ' 36 án \ :j b i. 27-én pedig s vidéki itilókt írjuk K- liíz<zt<vsá ti' M bjtársi értekezln. \ \ult ^ s és ku- 2-t-s gylogezred komáromi bjtárs csoportj évi június hó h'i-.m esle i cán vendéglő ngyterméből rendes ki értekeddel trtott Arnold Eroö Dgyvei prncsnok beszámolót trtott pun 7- h lezjlott ezreck mléknf) eseményeiről. AJ ezrednp igen szén és jelentős ^kölcsi knygi sikerrel zárult \ hálás köszönet hngján emlékertt meg dr Pálos Feieni bencés főgimnáziumi tnár és Glmbos Zoltán refc lelkipásztor szives készségéről, kik egyházi funkciójukkl emdték i ÖJ oepély bensöségél Köszönetet mondón. egyházi, világi <s ktoni htóságoknk, kii.< bjtársi csoportnk z ünnepség megren* dezéséi el kpcsolloc minden kérését szi vesén téliesítettek, vidmml.t/oknk te tületeknek, kik z emlékműre koszorút helyeztek Ugyncsk elismeréssel és köoö* nettel dózott Komárom város közönsége íh-k. mel) ng> számbn jelent meg.«/ nepségen, levente zendkrnk B t#^sl pw közreműködésért, végül.» jelvényeket áru sftó leányoknk \ jdvénydi árusításából szármzó bevételből csoport vezetőségi 90 P értékű dohánynemüt vásárolt, mdyet hrctéren küzdő véreink számár vló el küldés céljából átdott Komárom város polgármesterének Elhtározt z értekedet hogj tűzhrcosok és 9-es vdászol 20 2ü P koszorúmegváltási dományáb téli segélylpot létesít, melyei tovább r u\r.tf>ít és következő krácsonvkor oszt ki segélyre ssorló bjtársknk Ajándék íki MBbáAlL \ komiromi Jóki Egyesület Kultúrplotájánk Jókiszobáj nég> érdekes kq>pel gyrpodotl dományozt ezeket Két lóki képet, melyek egyike kevésbbé ismert továbbá tó kiné Lborflv\ Róz lényképét, mely itt Komárombn Készüli pedig liger \rn.u fényképész műtermében Ez.< fényképész fcnűterer Dun-utcábn volt Később M.«ger Armmtol fi Ottó vette át, mjd rritz-csládc lett műterem. degen hng- NJ nevük dcár cslád mgyr és resztem \<>.'t Dcáruik hoifv >f % t cslád német szármzású volt és kén.«bk-korszkbn készült, mégis fénykép jelzése, hátirt mgyr <s [gy hngzik Fényképészet Mger Ármintól Komárombn Ezenkívül Klpk György fényké] is odjándékozt föntemlített hőig) képet édestyj, Fogbtöj Dénes kpt lóki csládtól A szives dományokt ezúton köszöni mefj > lóki Egyesület nevé H-) dr Brnvi lózsel társelnök Qépló és rctfiniftit i tftrt tnfolym á róvisgá Hgyróvárott. fúnius 6-án tt lották meg.i mgyróvári m kir gzdság kdémián S njk>> tst'plo ós vttomf tisztító tnfolym záróvizsgáját \ tánfí lymon résztvett 25 hllgtó igen jó ered ménnyel tette le vizsgát, melj Jennj mre iprtestületi jegyző, tnfolymvezető lelkes és oddó munkájánk.t/ eredménye. \ elméleti részben Bkó László oki gépés mérnök, műegyetemi djunktus, gykoi lti részben Pichler Ferenc géplktos miiködött közre \ záróvizsgán Koröss} Józsi m kir gzdsági felügyek, «i Kislföldi N( i^lytermesztök ^/<»\etségének igzgtój e n<»k<')lt. mint löldmfvelésügyi kormányzt hivtlos kiküldöttje megjelent m^ Andrássá Ljos m kir ipríelügyelö, és.i h.*^ földi Mezőgzdsági Kmr kiküldöttig \ \ áu>-i Zeneiskol kedden délután órkor rendezte évzáró vizsgáját Knltúiplot t hngversenytermében Erre z ttu lomi.i szülök ós érdeklődők szén számml gyűltek egybe, bog}.» növendéksereij zenei felkészültségéről és zenére vló rátei mettségérol meggyőződjenek \ hegedű- ongorszk növendékei eredményesen állták meje helyüket Ez lelkes tnárik szm glm - munkájánk köszönhető Reméljük, nogj Sendlein János igzgtó, Thiel Jnk és Krizsán lózsel tnárok lelkes törekvés* növelni lógj jövő tnévben nemcsk < növendékek számát, hnem tnulmány sikert i s \ vizsgán kitűntek Bátyj Erzsi Zsolni Ver, rerlki Mgd, Kőberling likké Mészáros Tivdr. Szulcsányi RezsC Prdi Edit, Munk.ós/ló. Kocsis rén. Elődás rádióbn. U _.. kedves isim 'romink. dr Bognár Cecil, \<>lt komáron i bencéstnár, most.«szegedi egyetem tnár inult vsárnp délután Emberismeret és önismeret címmel igen érdekes elődási trtott bud] esti rádióbn A \ étit* -/intár^ult befeji /tv pápi szezont melj nygi! ig elég gyengéi] sikerült \/ igzgtó nyolcnpi fizetéses s» bdságol dott színészeim b Után Slgótijánon kezdték meg sziniévdot. Rvárás ktolikus elemikben. \ Simor-zárdábn 6-án, Mjláth-iskolábn 7-én trtották meg vizsgákt. \ növendékek vsárnp ümicpéhcs háldó istentisztéleten vettek részt ttáni történi! in/o«i\ílv.'m vok kiosztá Ei ii' lomml i teb^ságes é szorglms tnulók között drii imkönyvet, 9 drb jutlomkönyvet ós 25 P pénzjutlmt os/tnk zét \ beirtásokl mindkét iskolábn szép* fesmber első pjibi trtják meg.

6 T í / oldl. VARMEGYE ELET A tti járás leventéi honvedekért 6! r.i t V. btti - ve in ii i. i égj l.iit levei rkozttl nem i 'i : - : gì mu$.'n!«\«* ' 'i itmilt \.»virn ip r j ilmm liisttt'le'i M Hil i en- lllllhlell kó/.se-ehell.'. leli i s iskolák bevonás i\ i! p ijtés folyt \ 4rási %n.. körül.i (tétül in ÍM \ m ín, l*ögull ti. ttbán} ti és il Í :nl sél " i iíei senyékkel szóki / :>«get, mel) n ig> szám i i kitűnő zein k írok infl ni 6i íkbn i n t > is kibújt ü, cs íg> már délután.i K»: i.l ság ^ lftmei*i'kln n.i. \ enték l.il»-m :.. iiw lencsvn k prkjábn..! >k színbe!vén, mdárdkw - i t rnái ifkon) iti M kezd- >!>!> csn i khn érke M olisi'j, uu'l\ el «fárdht itkrok íehállotl j klókkl sz '»- uldlí.mii- i műsor MŰg K imol)! / t' s SZ N tl.it >k. <>k lei entei sp'il ín ik sz» im.in ' é ti v k (i\ ii!.. i ntc köszönte k >. ínséget «- bji ü sli, mjd \ ítláni jelenetek, \e\ enték esi portos gúl-gvkoi ti ri! djtornájn szórkoztt! ik körönségvi \ il isméi énekszámok, tth in\ nj. li : lei enték * dám trél n. iv ilsóklkn U ék szájb rmon ik együttesd nej íelsogiihiii levente énekkrnk izerepjése trkították i vidám és gyorsn per-. ól iendi ze mő5 nl me * i? Sólymos j n i venie htásos beszéde ul n levente ki lgá h- eetl bc \ kb 800» [önyi nézőközönség pompás tűzijáték lénye inviteli oszlótl el.i nézőtérről. V minden tekintetben [ól sikerüli pompás kvente-np é tábortűz leventékéi közelhozt» ko mi-, szivébi \ rendezés és előkészítés ngj munkájál Ngybonvi Zoltán és Kovács Endre londrigyofc é Czerm j ii n Fere» hdngy végezték ug3 körültekintéssel \z eg<! s npi gyűjtésnek nvgi svedménve egyébként következd 7á24 P 2 ( készpénz ( rigurctt, 22 szivr, 83 ih műn: doháuy, H7."» cspmkg gyuf és 08 i som ig i i» ip pír Csllóköz nép 3 é$ mezőgzdsági feíizépisfcoi Dunszerdhel) cs polgári iskol rím ltt nemrég írt.mi lpbn és említettem > rrezöjs /dsági özéptskol szükségességét Du - erdhelyen reálgim* báziüm helyébe. De nem Fejtettem ki vélen énjem, csk megérni! tésén szorítkoztm, mert hiszen polgári iskol i ügyével kívántm fogllkozni. Ügy érzem. dó> mrdim z olvsónk mezőgzdsági középiskol szüksége ebb volti k indokolásávl, h már válsztini ktll ^imná/ium és gzdsági ttépsskol között, tekintettel sfteciális lyzetre. Elé el ocsájtom, bogy z dott 5iés pusztán népi érdek indokim gori ce Elfcjguli ácm lehetek, meri gyerkem már elnőtt, mgm polgári iskolát nem jártm, hnnn gimnáziumot OsltÓkö népe mid ioo»'.. bon öldei müvei, ez dj Fogllkozását, ebből él Ki. ki kint -cl> en s/ t ínt, \r r, iit. A mezőgzdság gl kpcs< iltossm állttenyésztési is folytt. Ng^ycrfbb száz- ] fk m is öregpái nyomdokin jár, hogyn ttól látt, bevés újítássl olyttj m is. Wni szólok z urdlmk ól, ngygzdságokról, bár ott sem inosíthtó korszerű gzdálkodás ténye, tlálkozni ott t mrdisággl, tkl] ossággi. Megdöntbetetten szükgesség, hogy ipri vidékre ipriskoik. kereslbedő népnek kereskedelmi iskolák kellenek, h nem krnk elveszni ngy élethrcbto^ úg) grár népnek zdsági i^ki.ik szellemi bedói, kiogárzót. Ug) vétem, e vitán t-lul áll, itt is z dottság dj helyzete Ez ellen érvelni lehet, de nem többség rdekében. Nem z én megállpításom, hogy grárkultúránk sok kívánnivló! hgy mg után. Amennyire jogásznemet vgyunk, d i sok öldünk mellett nem kors/orü. nemzetgzdság prn- soh ynírnemzet. Mi más indított Öldm. mimszteriinket. hogy 'rlállítj körzeti tspánságokát, hogy irányítók legyenek íhi gzdálkodásábn, fi ei vlóbn jönni Fog, szándékol tetl is követi, ágy bizony sok gzd. középiskoli érettségizett ember kell mjd.!)< ettől eltekintve, néptmkndc ngyon szimptikus e z iskoltípus. Én flun "éiok. közöttük forgolódó, hllom véfemenyüket. H most zsátolt b gimnázium, de mellette g/d. ké>zépiskol mondjuk Szerdbelyen, \gy Somorján, vg) Komárombn prllel osztályokkl működne. Érthető \ lusi gyermeknek ides^eo gimnázium levegője. Nem.i tnító, meg Jegyző iánk, hnem nnk, kinek üle nem hllott más* ró', piint bózáról, rozsról, szeme jószágbn gyönj őrködött. A lu Fi otthon szeretné mgái érezni á ktk között, de ott i fi pj mesterségéről nem hll semmi?, vgy vjmi k< veséi és kkor - m zzl z áhítttl, hogyn otthon z pj beszéh neki bózklás^engenről, vgy dicsdoedéssel jószágról. Azt mondhtná vlki, hogy öldm. Wco* ák is teljesen lik gzd grárkultúr zük». ' 't. Aki ezt állítj, ssdfe-* lerűség szempontjából i.^ tz leher, de népünk, h már fiár költ, zt k... hogy érettségi l«--ye:i i zse" KOMAROM LAPOK bében, mellyel vgy otthon fog gzdái kodni. vg) elhelye/kí-dik más pályán, vs^gy h kedve trtj gyereknek, égy tovább tnul. tt nézzünk bele jtánlg lelkébe, jól, mélyen ott tláljuk büszkeséget. Az fi i.» eje Éélett ne néi zen e} se gimnáziumi, e k< résjte-. mi érei fizeti gyerek es pláne kionáéknál krpszományosfág fontos \ és vlljuk meg: h már költött iár. miért ne álljon fi ott sorbn, hol más inté/eti>eii érettségizett. Rátrti o N. hiszen látj fentről, csk zt utánozz. Hegyük tel, bog) gzd h,\ i-/i iái izdálkodni. liszem, hogy nemcsk ppirost vitt gyerek zsebé ben, hnem tudományi is fejében. Nem.irtn bizony.«mgyr flukb már most jóegypáf gzd, gzdsági érettsé givel. Szükségtelen m igyrázr, ho^\ nyom lenn ágy gzdálkodási n. m n e.«/ állttenyésté terén. Kmtostul be hozná A/ illámnk / iskolár fordított pénzt. Vége köv!ke il Honvédek es leventék gzdsági továbbképzése \ Kislföldi Mezőgzdsági Kmr téli es t.o.is/i mezőgzdsági szkokttási tev< kenvsége során löbb elö idássoroztol és elődási trtott.» polgári életben gzdálkodássl fogllkozó honvédek és i leventék résére \ honvédeimj miniszter méltányolv / / eredményt, melyei.«kislföldi Mezőgzdsági Kmr ált.il kezdeményezett mezőgzdsági tnfolymok ténylegesen szolgáié legénységen keresztül nemzetnevelői, gzdsági és kulturális téren elérhetnek! utsított.i hdtestprncsnokságokt, hogj h.i vlmelyik Mezőgzdsági Kmr, vg) egyéb elismeri gzdsági szen ilyen irányú kéréssel hozzájuk lordul, szolgál! érdekeit szem előtl trtv, rfezesitsék megfelelő támogtásbn \ honvédelmi miniszter egyben felkelti'./ Országos Mezőgzdsági Kmrát, hog) i vidéki Mezőgzdsági Km* rák és egyéb gzdsági szervek mezőgzdsági iskolák sil) figyelmei hfvj lel li:im>nlá liifolvmnok 5nkéntev megtrtásár. Meghivo h.n. M p gárm - * OB p.'lií. szám. i ài-m f S22. é^ i szűletéití.i i á ko sek o / szeirás, WRDETMÉN \ m ktr honvéd mi né,ni>/i r«r25j6f l z n 0 02 s/áiini rondelelewl «j*r évhr */ni eli» í í fc ^ * összow^á ]\ ml e vi. :r. Enn k lpján f Kft M Ko^romb lkő 922 evi szül leti l i Askotc,, ((>... >gj össi írásb vél lük céljhoi vi :o k '» : : ug) iszlályá i lol u. s/ z lám i iti!.- v Ü M-r.i.l n lentk zzi nek 0 2 é\i júnin hó 2*2 :i ' k C 9 / é i 93 in» d é ín z M Zs! riw! k zdőd i»» y *< irárom d l :: u ór i!íoz«l, \ jel lltke/* -!\' kői. köveik - ludnivlókr i \.i -v n im i. L A jel «?:k. tlklmái tl mind iiki hozzj mgá^ tl szül lési ni ikonyvi k\\ i. \/ Mi Í. n fsen ái >Bévök irá h H nlk Rheto^k s ír tsb m, 'n i n,. -, ik szfl i ési d ittkl szül ié>i év, hói np, i. :^ lj i i nyj n»ve, illetőségi lt h \ \ ils i, ísk il ti végz \\ é$e \ >gl dk ur.. j ón m lkáscíme, nyil ilbozl rr néz \ :,.s ssidón ik v tg v inzsi lón ik U kin e do 2 \ p tp ik és ppj oli i^ öröklői! ni zőji d i»..'k hir o':o? ii. CÍ tlá fenlrloi (>s löbb k *.»:.i : dó cs tlá >k i ^. tlw i ci ii gsí l t] i otl k«'i\ / m ni -'^ t l iffi lyikéic vmv ígén> «ne? évük éít, * így lrtlék «tiszti, i!! úü u lri iléfc ) s S.mvét!orvosi áll f orvosi. \ 303 ági «'részi kiképzésre vló szándékuk. >., 'é!i kellu ok o! ki ' - s *rell kért éii^ k.'i fo o o ás éái 00 6W offájloz ni ji s.ik \M M z «etben, b / örőklól! e n d si.,,k bir >' 0 ir. vgy c ád e n áriéikr m gáü í.» kedi pzn éni re i igén> már íényl*gc*s szlgá^jl n e v. s iié i elő! U nnáll ili, " i szkul megk /«!«s lg nem érvényesítették '» M. vi.ii kellőkéij ne-n igzolták. :i igeiti. póurifékhj vló átb*?ly?zésr s tk legénység gközelebbi ált ili i>. felvál'ás. f:»hl áltlábn egi é\i tényk*- - - s lgáll. jcsftés táo é!cd fel, Amennyih n./ összeírás idején vtéi lkóhelyükről utóbb kőltöznek es új. kc>helyuh r.\ lá\ ilságr Fekvése l dyiá. már./ új lkóhelyük lpján óhjts iá tk előállni. z ire irányuló kérvényükül. város ktoni ügyos&táiyán fősrozá^. meg-lo/oeii kellő időben kell h u h é i k Mind 2»k kik.' 0^. éi i V., c S e n j o il ' Ol i\ m/sitló:', ik lekin*. il.lol. sjál érd kfikli ii mielőhh szereznék li r k ii.' OásárJ s ci!}áó oj?ir"ok tvé'4-!'"t. hogi ' >kel.^ összeírás, d.!»gké.»i>' :. s»..i ás lklmávl relmulthssák, ili to' h trtléki tiszti kiképzéát 5? jeleiil í /i:iek, zokl kérvényükhöz csl dhssák \ jel ntke/is' kötelezettség, vlmiül á! llábn z 939. évi.. e.-k.l beveek** hd köt el >zettség elmulsztási n kozhírrt leti f lhí> ás Lk vgy. fetithivtk >/ > törvény cikkből, iileli.:/. nnk végrehj lsi lárg\ál>n ktfcocsá»'i reodcletekhöl kifolyó kötél zeltségí kn k inisin v\! v.n mentheti. Komárom, 02. é\i jénius hó 9,-én, \ i on (, spár s k. in kír. kormányfői iné s > '"> s polgári sí *. et hsznált írógépek kedvező részlet fi r.etésre ir6- és számológépek szkszerű jvítás, évi jókrbntrtá, llssnált írógépeket vessünk és eldunk, BORBÉLY és BAR ÁT H Nádor-ulc 37. (Ngytrfik mellett.) A Komárom-Vidéki Hitelbnk Részvénytársság felszámolás ltt tekintettel orr. hogy z 942. június lb-ár d. u. 5 órár összehívott közgyűlés htároztképtelen volt, tisztelt részvényeseit 942. július 7 - é n d. u. 3 ó r k o r»i Brsrm^vei Népbnk komáromi fiókjánk helyiségében megtrtndó uibb rendes közgyűlésre tisztelettel meghívj. Ezen közgyűlés tekintet nélkül megjelenő részvényesek számár is letett részvényekre, érvényesen htároz. Felszámolóbizottság. Tárgysorozt :. Felszámolóbizottság jelentése.?. Pelttgyelőbizottság jelentése. o. Az W4. évi zárószámdások, továbbá felszámolóéi felügyelőbizottság jelentésének tárgylás és felmentvény megdás. 4- A felszámolóbizottság kiegészítése 2 uj tggl. B. A felügyelőbizottság kieo-észítese ' tggl. 6. Esetleges indítványok.,\7on t psw»7eseket. kik s közgyükén >z.v.»7iti jogukt gykorolni kívánjál íelké'juk, bogy / slpbályokö.{- értelmében rés^en^iket Brme^yei Vépbink komáromi fiókjánál s közgyűlési megelőó np lejártáig elismerréfi^ ellené ben letéteményeznl ssl veskedjenek. nn W2 június 20 Komán unbn belvárosbn <2 szobás komfortos, 2 liz leihelyiségmh lio srokház eldó clön\ös fizetési fettétellel. (un kit!t>fu\tlbn. 4 V >>N t.\ őrs- és Gépíré Szki inni- H Í lrtott : vii ^i, fontos kulturális és gj-korlti hirtál lielőhő szkiskol második lklomml érkezett el od, hogy lmi ár»nii inté nek növ«idékeit, kik városunk mimikél részéből, továbbá Gittáról. Almásfüzil r rátáról látogtták n/. ísk dát, \i/s_ állits zokl s Mok bizottság előtl legyenek tnúságot rról, hofq ki. okttói érzékkel megáldott tnári krii nyitásávl s sját lelkiismeretes. kjukkl \ tudás, u^'esség mennyi i cse< gyűjtötték üss/e tnév folymán. \ \izhgnizottsá^ tgji > á lini Milu \ Gyors- es Gépírókt Vizsgázttó Drs Bizottság elnök.*. Erdélyi!.rn» gyúrj ( r\.» s:n tv! tok e Pódő v Bél figyi tnáesos. főigzgtósági szki «idó voltk, v 75 növeimíék több csoporti iq vizsgázott Mindeg) r ik csoport lényis készültséggel, jó eredménnyel készíl el vizsgái feldtát. A sikeres Wzsg juilin /, állm-érvényes oklevél, meh i k birtokábn végzet! növendékek l m itlokl>n, irodákbn jól elhelyozkedhetn k meri [josy-iskol oklevele kezeskedik.i végzet! növendék tudásáról. íízért rn állndón emelkedőben z érdeklődi i v/kiskol iránt. \/ 942 ö. tnévre m i ' '!>i i _i! f./ni í iémhifc t\ Ss közötti npokon, delelőt! 9 és között Ors Viktóri tnárnőnél Komárom «ti Templom-utc V sz. ltt, 3íW 5 szobás, külvárosbn 80 pengő bérrel átdó cserébe ugusztusbn, modem, összkomfortos 5 szobás lkásért. Cím Kubám drogériábn. 4OQ Komárom hj. s/»l>. kir. vár^ polgármi (dere. i [» sz. TáűPgv: Zsidóknk házfelügyelői és házgondnoki házbérlői lklmzásból dó kizárás, HRDETMÉNY \ in kir minisztérium 3530 UM2. M K számú rendeleit- értelmében zsidói sem á / U n gye ők ént, sem 'i zgondno k ként há/ke/elókéni lklmzni, sem z ilyen lklmzási kórl>< vágó egyes teendők végzésével megbízni nem szbd. Zsidónk jelen rendelet htályblép - előtl lélrejóii lklmzttásán lpulóházfelügyelői stb. jogviszony z 942 évi július hó 3. npjávl megszűnik, \ háj felügyelő köteles szolgálti lkását háztuljdonosnk nyombn visszb >csátttí. \ háztuljdonos köteles n m zsid i házfelügyelői lklmzni es 5. felügyelői szolgálti lkássl ellátni, mindddig, míg ház állgábn lénj ges változás nem áll be. Kivételi képeznek zok házfelügyelők, kik z 939:ÍV. te.. - értelmében nem tekintendők zsidóknk és kik i 939:V. le. 2. S-áhn M E. r ábn M. R sz. r 3 -ábn. vgy M. E. sz r *- -ábn meghtározót! kivétel lá esnek, vágy z házfelügyelő, kinek vele együttesen lklmzol! házstárs n-ni /NÍ<" \ nemzsidó szármzás igzolásár lef?endő, h z érdekeli kimuttj, h»_!/ 895. évi október hő. npj előtl kor sztény hitfelekeze! tgjként születeti pedig ezután z időpont után szül lett, kimuttj, hogy mind é> mg, mind szülei keresztény ' hitl'elekezel tgjkén! SZfr lellek és minq két esetben büntetőjogi jogkövetelmények terhével írásbn kijei n- li. ho.uy jelen rendelet lklmzás szempontjából nemzsidó. H házfelügyelő lklmzás >ytn helyben vgy á környéken lkás üríti, zl lkás feleli rendelkezésre jogosuil kotete^ volt házfelüg> r előnek ídvántár bérbedni. tálssl büntetőjogi jogkövetk zményekre. Hgyelmeztetem z érdekeli lí i/íll ljdonosokt, hszonbérlőkel rendew szigorú betrtásár zzl, togy felügyelői stb. jogviszony megszünl ^M' z ii j házfelügjelő lklmzását, i lk* mzíis folvtán mégürüli lkásnk z bocsátotl házfelügyelő részér-' történi l" 7 ' tosításál folyó évi július hó á-én hw Ságomnk, jelentsék." Komárom, 942. június hő (5. M. kir. kormánm.'í.üi/.''-- polgármester m< gbízásbw* l)r. Béltelg Cywfc * k v. tnácsnok. 942 inni Ngy \ Mgyr isméi komolj m romi Spoi ne g. \ idéki np délután knn közötti zoközönség küzdelmek, i pesti Pnnoni vul számos b r o m i c'n "zfts \z <U\.s s rétid köve! A \ titék k' \!<. 2.il'vs Kormányosi ri. 2 BSzKH \\'»/enis!v..i.h gye ' l. rp \ üi piris! ginin. b. í\ l'i versen^ - Pnnóni \ l korm dl. Meqlspo d : S t-rc vezette Sáhő smét A l\ bjnokság i v.li s/eniì». Vál iík Kii gin! megleped bji* >kságr tudt menteni ennek kettős sáiri Szőke tnéft indiszpon szereplő! láí beállítptl ifjús ne n tudták még egy br mezőnvben «' J i! zonlin p l \\.\v KFC rezében röléig egyik ponin x losu 90-ik j Az első tói vén ló-ik íjávl 2:t). irtán KMk : ^/ejt 2 l-re, vendégek ju hibájából, lol Gimnóziu v záró torolj u rendezi i ortkör tl< CS er»»s n közönség érd! dmén\ W N eke! verség ült in sfltfutál S endn i. \ niugrásbí Szendrei. Mgsugrá *l.'i. Sztrnyi Klslbd idobj ti^ 3. Kovát 2á cm. 5 m i - \ N N. B oszt PekSstt \ M mix. bó, 3 tivör 00 c síkf ry, 3. GáL SS in ( x ~ tizán. :Í \n «ugrá dér etfltl. l*ái jgrái Andruskr V sülylökfs /.'nnln'i kwzi cfé i<vk\,s i) r áná f dobás wzettek l:. U intézel \.»bn ngj m és V \S9 Ken s lo, lek * bérc fitl krc Duntív Almási

7 június 20 KOM MOMl LAPOK lil S P O R Nogr sikere»,, m u j,, L turnus i w is V \ Mgjtr Ei -/ÓS Szövetség ez évben 5 él komoly feldttl i>i/t:i meg R >im Sport Egyesületei in rendezi _ i vidéki ei -/ős versenyekéi Vsárlután Kisdim-ág híd ^ ) l v i közötti szkszon löbbezer fönviné i zönség előtt folytk len tgyszertl delinek melyekben világhírt! bud- múmi és Hungári nyolc isáfl ki- n,, h W P nv Lm h ruü s - fl n :,, ) te «n«>"obb N TS nvére Pnnóni \ ( m^ " i,,!, M i s l, * - - ««««rfe,, tonti evezős v u részt i \ /.s v r*s/ \ v küzd* i i lemből i.. ngy NUéftny Pnnóni \/ i-u-s számokbn helyezési BOT követk z<» cspt került ki A verenj kitűnő m grnd Késéről rt n Leventék kezdő kormányos négyese i \ 2 [jpesl dégek legngyobb elismeréssel nyiltkoztk s kilátásb helyezték hog> K.mromhu gykrbbn fognk hsonló ren Konnányosnélküli kétevezős i Hungári 2 BSzKHT, dezésijén részt* mii. örömmel lpsztlluk, bőgj àz ei /osokn k ebben ngj K tzépiskolásefc kezdő kormányos né-! irpád -inin Hun- iri i T 2 «zet u felvonulásábn végi k máromik \ pinsi i -imn..*> Vri pirist h megjelentek \ ^rnnárinm kezdő kormányos négyese nem tudott megszbdulni l». l Komáromi bencés gimn v rs j» k kormányos nég^ -se i. z első versenyen sokám lámpláztól ''MÍJ. \ Hungári nem indult ezért csk n fgj dik lett, bizonj.s libn, hogj legközelebbi versen) n már i i kormin ^ négyes Pnnóni egj * dúl. komolybb szeri pel pg játszni Meginni) dönlcitn T Jpw egyes i Hutziiiger Pm*. 2 Királj M \c.,, n r hotrmásqiw négyes i BSzKB i 2. Pnnóni Főversenyzők egyese i Sándor BSzKBT 2 Ziroonyi BSzKRT. h.i egyes i l v r,,..,. Somogyi Győri il Kühne-KFC 3:3 (2:0) re vezettek már vendégek s csk 90.ik percben sikerüli kiegyenlítés, i smét CSOdol mondott, de nem váltk bc z fjúsági fedezetek sem A KP cröizerzői: Rákosi (2), Mészáros június 8 A KAC-tól elszenvedett vereség után bjnokság végén kullogó Kühnc csptszemben biztos és fölényes győzelmet \ Lk KFC szurkolói. \ mérkőzés nu*- ginl meglepetésl hozott: nemrég még kságr törő RFC éppenhogy meg tudt menteni z egyik pontot! gz, h >gj ennek kettős ok is volt: B kijelölt fjó- Szökc helvét Sáhó védett, ezúttl. «i ^zpomíltbbn, kupmérkőzésen szereplő Plást és Leboti távolléte mii.' lítotl ifjúsági /ios rs Hpfbuer pedig dták lerázni elfogódottságukt V»ii.\ hrmdik hib is fl cstársor mezőnyben remekül kombinál) kpu előli zonbn kevés htározottsági árult r KFC \olt nérközés legngyobb részéiben fölényl>cn, mégis örülni kell _ k pontnk te, meri kiegyenlítés poni 90~ik >ercben Nuirni \ ső gólt Kühnc érte el Torsitz ré- j i 5-ik i. nvi. mid."ii/ r poty- fóliávl 2.0-án vezetésre lett szert. Szünet utáu 04k percben Rákosi srokgóljáv] il 2 l-re, d már i 224k pewbeii gek jutnk újbb góthoz Sáhó durv iból, Folvttódik KFC fölény s 4 Gimnáziumi sporthírek!\'.iró lornvizsg helj^etl 7-én szitdmi. u n dezte z intézel Klpk i Györg) kört tlétiki házibjnoksági \ J T- rös n felázott táli m. szép számú közönség érdeklődéi* mellett kői tk /«dményeket hozt: x N versej k: M» in siur«itisb in Ser* di 2 Kovács 3 S endrei. rávolugrásb gyoi Boncsek, 2. K ivócs Szendrei. M^jsugrásbn győz Boncsek, 2 s >nd- 3 Sztrnvovszky. Klslbd.idobáelw győi Szondr 2 Ri- M. 3. Kovács. Szondr ntémén} 82 2ú nn. Sl mis váltófutásbn győ V B Hl B osztály előtt. - M,^ versepye: HN m-es íktulfcíib győz Dóczj 2 N 3 Gvörváry««iti m-es síkfutásbn Brtosy, 2 Győr- Gál. ' mo.iúí.itáslkin Brtosy, 2 Orn/án. 3 Vndruskó. n ugnbt Reviczky nyeri Róczi i lér elölt, " i bgiréj hv lyez *tjel y. Vndruskó. Dóezí, Györ rólylfkés győzte Dóczi, 2 Kin írs ^ámbó. Ks keszvetésben \.»/ Kvrekcns 33.3ÖW iczki és Dóczi lőtl ^áná'dobáibj í >!ső B irtosj 66.9B r tek Reviczkv és Szbó ' intézel vándordíji KM váltóful*n ug>" meglepetésre A/ \. <> nyeri ^ és V. o. előtt. Kereskedelmit végsett,jói számoló, lehelőleg pri köoj^eléfben éi bére!» ámolbn [tts rr li liomir Hi Dun völgyi Timföld-pr Rt Almásfüzitő. 90-Ík perchn Mts/ios h d^á! RákOSl értékesíti, : 2 Egykpi^ Folyik játék, de vendégek kitűnően védekeonek. liár mindenki elkönyvelte.i KFC vereséét, mikor / ttolsö,perc vár illn kii penlítésl hoz: Rákosi meredek szökteléséböl Mészáros védhetetlen góll rúg Mir k< zdésre sem \» ido \ KFC legjobbj Csizmzi ki példái muttott s/í\\.i iri kk vló játékból, rjt kívül K á n yi fc lkes dése bár nem tudt i k Hetni Plástol és :»/ egész cstársor szép összjáték tetszeti N m tetszeti viszonl Sáhó úgy látszik kjkileg is teljes n í( u rl m «Rtl, t. f»tség > kpus, kél újonc i.il/i és cstársor gólképtcienscg( A Kuhne legjobbj k tpus \»lt. rjt kivid.i közénfedezel es jobb «szi kötő i mt mgár figyelmet Áltlábn gzonh l {/ «'s/ ( ip i! H Így OH! kes ^g>'üttes. Mull -r ji» kvez lő WÖ lelj sn jog >s est nem ululi m.u KFC-nek. \ mérkőzí'sen komáromik követ- ző css/t.iililásbn játszottk Sáhó, Simon, Csizmzi, liofbuer, Kányái, Zjos, Mészáros. Brsi, Rákosig ííebéz, Fonód.!.! [, tu tkszfilj Jttk d i: Lévi áll gimn. csptávl mérkőzött. _: KFC -,<»,, i lepén s szép játék után 2 rányú gj zelmel rtott, \/i -\ /o s/.kos/iál> ki/d» kormányos négjese indul június *js 29-én Puoi p. si Í lezjló országos bjnokságokon. Merlos M- K \( tú <»ü). \/ első osztály bjnokcspt vsárnp ngj meglepefesrc' vereség i i envedetl lelkes és második félidőb :i úriási irmot diktáló Hubertus egyjüttesótől, A KAC egyetlen gólj! Jkb szei ezte. Vsárnpi eredmény k: SVSE SSSE» 0 VágscTlvc DAC 6 2 i 0 K ipw ír (vtc 6 0 'J 0 Gj \(. ker T, \ K'C vsárnp szbdnpos z ifjü- Kiigi npr vló tekintettel fl cspt pihe- Í >i lrt. Hlló! Figyelem! Szives tudomásár hozom mélyen tiszteli vásárló közönségnek, hogj főszer- és csemege üzletemet átszerveztem cs np* í»t ieqgl 7 órkor nyitunk, este 7 orokor zárunk. Szolid és pontos kiszolgálásról már előre i> i»i/tosí'om vevőimet, szíves további látr.ogfál kérve, vgyok luxlemtel S O M O R f A K N O S KomároTi, Klpk-tér 9. - Telefon 25, \ kom» M.,!,i i k r. r.j U. i i j, B 22 W 9 szám v >l UA s/ N KO:O\ \ \» \ j i \ \ komrom-óvárosi kir. járásbirósáij mint bantetöbirósá^ ráglmzás vétség mitt Blogh Miklós ellen ndflotl bfinftgj i i n nyilvános lárgylás jpján meghozt következő ítéleteit Blogh Miklós vádlott, S éves, r. ki vllású, komáromi születésű rs lkos, m gyár állmpolgár, házs gyermek styj..s/llos.rs lk. N v (5, ki >n \ dl. \gyon i nincs, bűnös i 9 M le il i íitköző és i/ HH i \\.\ le 0 m i dik i \ vdésrr k i. pontj sz< rinl mi nosülo ráglmzás \ fl géb n \ kir. járásbíróság ezért lllogh Miklós dlottl i 9 \l te 3 g án ik más ilik ek /d< s l inján Btk. 92 % in ik i ' dntzás ivl. ll Bn :\ S. és ^wi ik bivásávl 90 szál pengő >énzbünl - lésre Héti. \ pénzbüntetés végrehjtását z 908 y XX\ le Bn g és z 930 XXXV c ' 2 c lpján három i\\ próbdőre fclfiig^ s/ii \ pénzbűn et&l bcbjthttl msá i -N lérc Bn S jjj i d ipján 5 *.\ng<vníénl egj npi. összesei 20 npi fogházr áh áltozttni. \ pénzbüntetési z itél i i égrohjtás il i«d lo áro l jo - é i k közié t"i számított 5 ii m l itt kell \ égr hjtás lerhév! l( számú x>sl tkrékpénztári csekkszáml gzságí ü mimsu i u n. Bünteléspénzck bevételi imláj, Bud ip ««ír2 XXV tc 3 ál tn meghtároz >M célr -\\/»tni \ kü R Ai lp. 80. S- érf méb n kös cutáti c 'l»g Felmerülő bi i.:\ i költségei / állmkincstárnk megtérít d költség >kel kir. járásbiróság z Mül le l lpján egj k 6r p] jthttlnoknk nvih ánil j. K'-tr' ^ vádlott 'lük!s'l 6 ért!- mében dr. Kismrji Kun Árpád ügyvéd ngánvádlön tk.» V rótl nétvegid lék Jéljon 3 p i: <ol z ítélet ] >_ ror \ emelkcdésélfll számított 5 np ltl vé^t hjtás t rl»»\ m gfizetni V 9ttl JÍXJ Vil tc. ^ ik pemtj i tt >.i'i i k'r. járásbíróság kbnomlj, így i - 'Kiélés u.i \ ui nig nln / >kí i hú rá yol Eo köveikezmény ket, mdh! bunietotöi vényeken kl\ ñl i nntló fí l.d\»k hüüh!<"» Üéllh/ fűznek \t 9 \U U'. 28. $-ábn fogudlk e m \\» (rendeli» bíróság, hogj z! :?/. ib l [ ind tklásávl együtt Komárombn megjol nő Komáromi Lpok és Komárom Vármegyei Hírlp i M időszki lpokbn \ vádlott sjál oltségén u»sse közzé jogerős ilélel v li létől. ámttott 39 n ip l dl. \ k r árád i ó á egybe i í él i egy i>élinyál Kom >ni thjl szb. kir. vros «'x mini i i\ tmárotn thjf. b kir. város közigzgtási bizottság i \ek gkűld* ni rendeli. Bp. 08 Vgjoni kárl vádlottl szemben kir. járá ág nem áltepíl meg i o d kolás: Dr, Kismrji Kun árpád rőmgánvádló d :i emelt Blogh Miklós vádlott ellen i Bv, l áh ütköző és >v., máso^ lik i ' zdésén k pontj i szerint mind'ili' ráglmzás vélségt mitt, melyet vele i.nb vádlott záltl követeti hogy Koniáromhn, 9 évi szej)tembcr hó 9. njij.in városi székház tnácstermében megtrtott közigzgtási bizottsági ülés ti izközöll relszól'ás lklmát ü tőmgán- H lóról /i áüi'.íii \. h g) közigzgtási fitóságok áltl egy jogerősen internált < s : llönbözö nemze'.ellenes bfincse'ekmény 'k köwjéséi terhelt, \\ mnu nevű u - nu ftócsi zsidót 2000 r júdás pénz eb nében megszöktetett, ezáltl mgyr hlóságok büntetése lól kivont, melv cse kményc rőmgánvá diónk n m méltó keeszténv mg' tr üg>*\*édhez. Bár vádlót! i eszédel n i löször rőmgánvádló ncvél «/ tu n nem említette, csk ügyvédi irodái említett, mégis ismételi kérésre <» mgánvádlól nevén megnevezte és cse* kménj elköt 4ésél ezáltl rőmgánvádló vl hozt kpcsoltb Vádlott vád tárgyává tetl büncse] k mén\ elkövetéséi lényegében beismerte,! tgdt bűnösségét. Védelmére Felhoz! -/i. hogv Weimnn n \íi nemesócsi sid»». kii közigzgtási htóságok m* (vr nemzetellenes cselekményei mitt inlemálni krlk, lénvl % megszökött, w&gszökése pedig úgj történt, hogy z intérnl ánv le^noo fogntosítás npján főmgánvádló irodájából bizlms clefonérle-f ésl k]k>tt / internálásár vontko- "óltj és zérl még id Jében megszökhet 'U. He 5 L: ezáltl szókt i tték m k g Ezért tő j\ádlór sértő k iszó!?á >.d köz érkél '. r:i i i> érzéré'al indítttv lette un lx dn ián kér! \ édelmér i \ i ód l i oiníá ák etr n lelését. \ khr járásbi ósáií főtárgylás * <! iti, \ / e'e- 'u vád!otl elődási é> kihllg- \\\ lnuk vllomás továbbá» megszö i Weimnn Miklósr vontkozó kö/- i>zgtási irtok l>cu*kintése folytán fl k<v kező lényállást állpított meg és wi bizont iloltn ik. A vádlott fentebb megjelölt közigzlási bizottsági ülésen felszóllásábn ényegél>en vlóbn hsznált vád tárgyává letl kifejezéseket és /l olyn érte- mben hsznált, hogj jelenlévők kőül mindenki rsik íőmgánvádlór, illető leg rodájár érthette söl közigzgtási bizottsági ülés lefolyását közlő kel komáromi helyi lp is megemlékezett errol elszóilásról \ tárg^vál képező ténj állást dr. A'pv Gáspár, Surányi Ferenc, mint ÍÍ vád tnúi és dr. lidvéctn János, Vehéi Ferenc és Szendrey Sándor, mint \i lom tuui i^ vllomásukbn egymást kiegészítve meg rösffeltéfc Kzzel n nb n vádk>tt jvár eb nd t vlódiság bizonvftás esik k.'\.ik lénxmegállni &*»k! luodukált Weimnn Miklós u mesócsi megszökött zsidó szökése idejében rőmgánvádló i-irdélyben rló komit szl^ubá^át töltve *^ zltt dr Káds d»»r ug>védj"löll Kelj -lír^i e Főmgánvádló képvts te '"'«! g Weimnn) egj ügylien, melyet l ( - e i Ezután ni R Ú ÍÁS\ d >n Rim - ^ánvád'ón k hog* leljségének első há rsmágából k<»rn*sztén\*nck szülőt ti.'j kis* korú gyermeke ügyében, kim «lrt e z árvszéknél járjon A. továbbá un nynyire lehetséges, szerezzen számár állm- olgársá^o, mert közi^.r.isi htos >k ű.f már é%\ t ez!"ti kitoloncolásr letl íiél\. mely kii i m< >lás l»n- Un lek in tel keresztény és mgyr állmpolgárságú gjero>?kre. \ wr. i\-lügf*i*sztetett. Weimn szök én k npján dr Káds Tibor felhívt telefonon Wein imt s közöl ti \ l. liogj \ U T sztény k skorú k Sgyében j^hrl i/ án i izék léi, i kitoloncolás ügyébeh r>cdig n»m sik - rüil -T ilüri\! elérnie Mjd miktír W i- niimi i/ irodáb bejött, dr Káds Rl i megtdzásl w im mk \i>-^ i l i z l >gj iz állmn dgársá >' n -m tudj L rés - re megszerezni, sem pedig kiioímcil - r KÍM k izólg áhbi h d tdél ki k( >ti i! \ d o:i i tvár '.'i* -ndt v ilő liság hi v i vád olt érd 'kéb \\ bát n?m ludt i zl l)ebij > í> á xi*. h >_:\ \\ imnn Mikló t [ÍH á iv ád 6 s/i k!l VOlUJ u C. / pm tudt pbi on\ i ni, h íism. ip i» «' i sz klc v >ln i in g sőt műkén kihllgtott dr. Káds TilKír vllon á á ól k ii o - / Wei r.iii i tk n.»í- /st visszdt ás mivel i/ fí ügx'ét lmtésni sem betett, nszolgálttást sem kjoü. mely lényt dr Geöhel Károly tnú vllomás is meg rősltetl >r. Káds rilior csel kményc / ügyvédi rendtrtásbn foglttknk mind i 'kitetben m l d és. m sért te semmivel s»m k ^resztén} ügyvédi etikát Nem tudtn vádlotl bebizoimtni zt sem, K^J l\ imnn Miklóst 2C09 ellenében szöktették \oln nn-^, zonkívül nem is inl rnálásról volt ebben z ügyben szó, hnem egi évvel előzőleg 'i- ndcll kito'onoo'ás Fogntosításáról \/i lény! zonbn l>ebizonyitott vád- «hx>g) l/ou\ s Weimnn Miklós ne- ^. zsiúó vlóbn megszökött és po? d 'i nioii. melyen dr Káds Tibor lnti telefonon beszéli \vl,-. továbbá dr. ' e!».! Krolj lnu vllomás szerint egy minden tekintetben kifogás lá cső és mgyr érd»kekre felette ártlms egyén volf ezért vádlott, értesülve efröl^ cselekményéi r ndclkezéséro álló dtok dán hzfis érzéseitől l iii \. köz érd»kében követi e] bból céll>ól, li»l*v jövől>en z elképzelése szerinti ilyen hsonló eretek n fordulhssnk í<> és mgyr keresztén) ügyvédek ne képvis jenek ilven zsidókt, cskhogy ennek z esetnek z 6 rend kezésért álló és tudomásár jutott dli lpján jóhisz ni. de leves ko\ tkeztetési folytán követi. vád tárgyává teli bűncselekményt, ezzel \ közltszteletben álló mgyr ügyvédet i ági mázott meg. Minthogy vádi»ünk Fentebb részletezett cselekménye kimeríti l»\ ft-áb ütkozo és Bv* 3. % második bekezdésének pontj s/ ríni minősülő ráglm-, s vékségénck lényálldéki elemeit, mert nyilvánosn dr. Kun trpád ügyvéd ÍÖmgánvádlóról, illetőleg nnk irodájár mások előtt olj lényt állított, mely vlóság s lében rőmgánvádló elten :\ bűnvádi és fegyelmi eljárás megindításánk ok!< - hel és i közm gvetésnek temé ki, ezért vádlottt vele szemben beszámítást kizáró»s büntethetőséget megszínitebő ok hiányá-! u ebb n nínösnek kimondni és megbüntetni kellett \ bíróság.i büntetés kiszbásánál nyi'i u körülményként mérlegeltevád'o'tbün- i n előéletét, beismerését, csládos ved- Kát, vlmiül zon körülményt, hogy bűncselekmény t (követésekor hzfis érzésektől indítttv kö/ érdekében szóllt Fel, súlyosító körülményt p dig nem észlelt, zért z enyhítő körülmények ngy számár és nyomlékár vk) tekint Btk 92. í-á!'lklmzv, vádlottl szembe ti csupán vgyoni és kereseti viszon\ ink megfelelő pénzbüntetést állpított meg. \ Bn át lklmzv huni lés végrehjtását bíróság zérl Függ sztclfc Fel, meri vádlott nem rosszbiszem&i követte fi cselekményét, továbbá mivel ü ite éi F( üggeszté é öl vádlott jövőlíeni mgtrtásár vontk ^zólg k dvező hlsi is vár. \ bíróság vádlottl bünl lénéli z -ii il í hátrányos jogkör tk?zmények lól zérl mentesf ette, meri vád'otl cs kményc köz érdekében eszközöli járás dytán erköjesi sz impontból menthető és vád'otl egj'éniségére vló tekmtetlcl ról el tételezhető, hogy «jövőben nem követ el bűncselekményt és sem «i jogrond védelme, sem szettnek nyújtott elégtétel nem indokolj zt. hogy vádl-h bontó* léshez fűződő káros jogköv ikezmények :i\os hdiéi viselje \z ítélet <Li\éh rendclk^cései iz ott felhívott törvényszkszokon lpulnk Komárom-óváros, 92. évi május hó 7. pján, Blee Mikiéi s. k. Ei z iiéu-i jogerős k i r járásbírd Kilco >ikl<vs kir járáshiró. s k l)r. Mikes siván. jeg\*zökön\^'vezető \ kidmány hl e * il: Olvsli itilm láfrii k)l segédhivtli lisztvsels

8 8. oldl KOMAROM LAPOK Hölgyek figyelmébe! Könnyű egy h<ijt tönkretenni, de nehéz helyre hozni. on minden ro.vsz hűidí s/.dkszenien helyre hozok. LEOPOLD JENŐ hőlgyfodrász. (Kórház-tér) Kány Kálmán-tér 5. Kályhák, széntrtók és z Összes íűlési cikkek, továbbá vdászfegy vers k revolverek, lőszer, lőpor éi eg) éb \ H íszfelsi telesek, höplckok n^\ \,d s/ickb \ \ kd[>hd!ok Gyedeken vskereskedésben, Komárom (Újváros), Hittff-íl 3, sz. Mecf éx'keziick szenzác mindségfl rádióké&zqléktk: ORON, PHLPS/ STANDARD, TELEFUNKEN, sfc g) r v. k ngy válás tékbn. Dij tlán bemutt és T% T T ^ 8 gi SJT rádiókere ikedőnél, D U v M 4 l l V Komirom. Városház-n. S. - TelcÍDnszám i f, Ó v j u k meg s z ő r m é i n k e t m o i y k á r t ó l! A m. t közönség szíves tudomásár hozom, hogy z összes szőrmék szkszerű m e g ó v á s á t jutányos áron válllom! Vdászok figyelmébe Az összes vd- es szelíd álltbőröket, természetes Mjel is kidolgozom. Ágy előszőnyeg s/\ Av>:/- teset válllom. képesített szűcsmester KOMAROM, NADOR-U. 2. CVo't nàrttm cen) Pénzt tkrít meg, Régi bundájából újt esinálok. fltokdök, jvítok most szezon h G Y Ő R B E jön és felkeresi SZABÓ f f f LAS7L0 és T után mérsékeli árbn A P SA DVATÁRU ÜZLETÉT, BAROSS-ÚT -3. SZAM. S z ö v e t, selyem, m o s ó, flnell, f ü g g ö n y, s z ő n y e g v á s z o n és dmsztárúk ngy válsztékbn! H e r é n y i E r z s i közkedvelt fővárosi énekesnő énekel minden este Kitűnő és DUNA" étterem szállod. űr* - k á v é h á z b n Komárom, Dunepcsrlon A n g y í t á s h o z z k i kép rejteti s z é p s é g e i t! Felvételeit legszebben ngyítj folószküziet KOMÁROM, VÁRMEGYE-UT A ->. TELEFON U polürm. ntm. és kkori,. U jókkl szerzetl smn«y** jeterttkezéw FELHÍVÁS. dlom közöli v,h r-.h-y ov k > ',,kn,k Mgyr KWlyságb történ h kobekzés következtében relrocruh társ rflombiztosítási kérdések rcndteíé* jvábn kólóit, M EJJ dcletíol hlálybléptetetl» '>» «7 cikkei rendezték ri ^és m g v r társdtombiztosílást cl á tó m - zetík és más mgyr biztosi >s lelu - ö k meh személyeknek milyen feltét elek fennállá? i setében kötelese volt^csen S7j, v.. rokkntsági és ggkon bi/iosltgbn szerzetl jogjl elisr «n, illetői fg elégíteni.., M -n. \/, mlltctl nemi *kow egyi OTény, tők's 3M 94 ML E - rende le... Mbn Mil ivivl.ll«zések végrehji - sáboz, vlminl hh./. b «y M enikh biztosítottk és ikizzátrtozóik szerz-m jogiki nnk idején kdálytlnul érvényesíthessék szükség h így btzl «W b, / intézel k, illetőleg * " W** f - tositási lebemiselök z érdekeli t»z» tottkr v mlkjzó dt >k vom csehszlovák hiztosffo intézetektől beszerezzék és nyilvántrtásb vegyék. Szökséi! vn tebál zoknk Memetvcknrk biztosítási dtir okik z tpri m i keresk ti nni», n. mezfigzdsg- (i,, -, s/:i idfogllk «ás >kl. vlminl tkívéli biztosításr köteleset Fogllkozás * köréten lklmzx>«fizik u sti munkások rokkntság & ggk»r esetére biztosítv voltk,,, \ szóbnlevfi személyek összeírás es nyilvántrtásb vétele érdekében felhívom * Fentiekben megjelölt ss mélyekel irr \. hogj : f42 évi lúthis hé S- o iplál» Ország «árj dlombiztosítő triti " n ḻ - komáromi Deák Vivnc-u kerületi pénztáránál sjál érdck&kben, z esetleges jogvesztés elio rölés céljából személyes "i- \ L:\ íráslin jelentsék K?: csládi és utónevük i. 3 i szí '.Mik helyét., évét, hónpji és npját. tgsági számukl v<jl cseh-szlov.'ik biztosítási igz tlványi könyvecske legitimátió szántáti i [elenlegi pontos lkcímüket,.*i zt, hogy miót lknk Mgyrország jelenlegi területén \i jnuár hő l. n ipján hol \t»li lkhelyük %'áros, község, fettegyeország. 7. terület-visszcstolási megelőzően utoljár melyik kerületi betegbiztosító inlr/» ínéi voltk bejelentve. Xml kell [elentfcezniök tzoknk j kik terület-visszcstolás lóll utölj ir mini u n felsőbb szolgáltbn álló mgánlklmzottk v iltk biztosítv!. kik li luk ^visszcstolás előtt utoljár mini bányán^ ugbéi bíztosi f á r i lezett munkválllók voltk biztosítv és i kik i< l. nleg mini mezőgzdsági munkválllók öregség és özvegység cselére z Országos Mezőgzdsági Biztosító ntézetnél \ mnk biztosítv, *l<' e^k :Í>hn / esetben, lu Mztosításl ktyvüjret mr megkpták. Komárom, 02. évi június 5. Dr. Csukás s!ván s. k. főjegyző, li. polgármester. Adómentes kisebb csládi ház eldó 59Ö és zonnl elfogllhtó ( ím: Polgár-utc vgh! s/ám. 397 RVERÉ8 KBDETM ÍNY. Dr. Brt Ljos Qgyvéd áltl képviselt sehszlovák Legiobnk komáromi fiókj jvár Schónthál Jenő ellen 400 P tőke és több kö\ etetés járuléki erejéig, mennyiben i követelésre időközben részletfizetés történt,.innk beszámításávl, i komromóvárosi kii- járásbíróság 940. évi PR sz végzésével elrendelt kielégítési végrehjtás!o!\ án i égrehjtást szenvedőtől 90 évi május hó 30-án lefogllt 292 P-re be- < - it ing< ->kr.'.«fenti kir. bíróság tenti sz végzési z árverés elrendeltetvén nü ik. ' 908. évi M.l t -, 20.. lpján következő megnevezett: Dr. Brt Ljos,?t ' kép^ (sehszt^ Legiobnk i\ ár 30 P s jái. 283 P s i. HKJ i' s iái, 00 P s J R*! ' fúr 30 :! P s iár., m l> s jár Dr Kován iózserftgyv. áltl képv. Felsőmu \ Hitelbnk jvár 30 P s úr \h\!,, r ' ' / i " Q fyv. áltl képv. Feh td Ke- sk Bnk i r ^33 P s (ár., Dr. Böhm ög^v. álti képv. Dun Áh Hi/t i.,- : " 2«rját Di SÍM Albin Bgn álll s, i Alt Hitelbnk jvár 940 P v, iw>á d l< gllási [könyvből ki nem tgllttok jvár LS / rverés ^egtrl isit elrendelem, de esk rr. z esetre,!,., kielépl (% jo^k m is fennáll és _ ellenök bilv?ió h:tálvú igénvk#e$el fo- : * fégrehjtáál uenvedfi 7 '' < n Ngymeg^ rén 00 d n u YV - í ' L! : i! htáridőül N: ff - M 9í< npj ik f!é!e!őtt l^ í «J fiwl* R»ikoi bíróili? lefogllt bútorok s egyéb jóságokt.-.!^öbbetitó- S becsár kéthrmd ' /., *^ rfizetés mellett el íoobm mé«kkor is. h bejelentő ftf» VV rn «m letene ieg, h csk eilen^ ' Sí ktváns rtsbn nem nyilvánít Komárom, 942, évi június hó 9-én Morwvife s k kir. bir. végrehjtó 942 júiiius 20 Mezőgzdsági, pri és Kereskedelmi r. i komáromi felszámolás ltt fiókj 94. évi zárszámdás Mcrlegszámld. Vgyon: Készpénz. P ! Adósok. P Veszteség. P Összesen: P 98390*08 Teher: Hitelezők.. P S Adósok trtlék számidi. P 7 5?(M- l Összesen: P Veszteség-nyereség száml. Veszteség: Áthozt 940. évről. P Fizetések. P Köit5.égek P ' Összesen: P $ Nyeréséé: Veszteség P összesen: P 5l A felszámol k, Jóki relefon: Mozgó (Tlsztlplot) T LEFON: m Szombt és vsárnp, június 20 2-^ mgyr KUngyártás legújbb és U-usikty rüllchi) vígjáték : LESZ AM LESZ vn műsoron. Főszerepben: Anni Suli, Hjmássá Miklós. Vszry Piri, fálygerő, KŐván Gyul és Pethes. Kísérőmflsor:. legújbb 954 sz. mgyr hngoshirdé \ Hétfő, kedd és szerd, június 22 -ül r A FEHÉR SEJK exotikus film kerül színre. Főszerepben Rmon Movno f Lol Lne. Kísérőmfrsor: legfrissebb l'i. sz. Lf világhírdá és Arcok és álrcok-. Csütörtök, péntek, szombt és vsárnp, júíiins ü") 28-án német filmgyártás legkorszerűbb, leghősibb filmje, z OROSZLÁNKÖLYKÖK lesz műsoron. Főszerepben: Mths Wicri'nn. Andrews Engelmnn, Crst. Kisér/V biűsor: legújbb 955. sz. mgyr hngoshírdó. Turul Filmszínház Komárom. Kun Miklós u.. Telei. sz Június 20-án. szombton, és 22-én hétfőn, 2.5,.5, fél 7 és léi 9 órkor, tempós fél 7 és léi 9 órkor, június 2-én, vsárnp elejétől \éüiü kitűnően szórkozttó, ötletes, multságos, szellemes mgyr film: V fi( R Főszereplök: Muráti Lili. Turi d. PágW Antl, Málj Gerő, Bilicsi Tivdr, Mihálvffj Bél, Pethes Sándor. Somly Arthur, Mkky Lcik és Bodri kntv. \V\ hirddj A vsárnp 2.5 óri elődás olcsó helyárrl fillérig. Június Ül. és 25-én, szerdán és csütörtökön léi 7 és fél 9 órkor német füjdom művészet le^igyobb fis lefpzebb lkotás BSMARCK (A vskncellár) Filmjáték. német egység megteremtésének hőskorából. Főszereplők: Pul Fbrtmnn, Friedri< h Kyssler, Mári Koppenhofer, Werer llinz. Lil Dgover. Mgyr hírdó. ír APRÓHRDETÉS Tnoncot felvesz Véiíh Nándor szl Jofi Komárom, Pndtó-utc. Királypüspők-u, srok. :>7) Cgyes íiúi sztlostnoncnk felvesz: J& ross József sztlos m. Kereszt-u. 20. (377) E^eltofgizetl ftotfenriber, gykorlotl pedgógus. ltin és lgebr tnítást válíl Előkészíl különbözeti- és jvítóvizsgákr i ím kidóhivtlbn. 39] Kelim szlllerftő eldó. Cím kidóhivtlbn. Vőiszbó mester tnulólányi keres. Me* g>ercsi-utc 54 'l Czemképes T.KÍ-es cséplőgép, 8 ló N motorrl eldó. Szbó György, Tárkány. 385 * ' K O M A R O M E L A P O K poltttki^ társ:td&lml és kö/íí/dságl l k Szerkesztőség és kidóhivul Komárom, Nádor-tuc 29. sz. Felelős kidó Nehéz. Ferenc Lnio nyomd és könyvkidó szövette** Komárom, Nádor-U.», Távbeszélő: * Felelős nyomdvezető: Metlesich Kálmá

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym MNy2 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A megolásr

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü 2011. c u 04- n k h ó ᔗ厗k n ü Község 2011. c u 04- n megt rtott közmegh llg tásáról Ü h : Község Műᔗ勗elᔗ勗ᔗ勗ésᔗ勗 házáᔗ勗 ᔗ勗 ᔗ勗 tér n nn k: ᔗ勗oᔗ勗ák ᔗ勗ál olgármester eᔗ勗th ᔗ勗stᔗ勗áᔗ勗 l olgármester

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT 4. C Í M K E É V F O L Y A M ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT Csk kkor nyisd ki tesztfüzetet, mikor ezt kérik! H vlmit nem tudsz megoldni, nem j, folytsd következő feldttl! Okttási

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

II. Fejezet Értelmező rendelkezések

II. Fejezet Értelmező rendelkezések SZEGHALOM VÁROS ÖNORMÁNYZATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 7/202. (VI. 26.) önkormányzti renelete közterületek elnevezéséről, házszámozásról és ezek megjelölésének mójáról Szeghlom Város épviselő-testülete z Alptörvény

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30 Pici kitekintő Kommentár 2015.11.30 1 000 000 000 Jegyzet - Mgyr GDP lkulás December elején kijött részletes mgyr GDP dt. dt lpján mgyr gdság hrmdik negyedévben előző év hsonló időszkához képest 2,4%-kl

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya:

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: 1 ÖNKORMÁNYZATI HIRADÓ MELLÉKLET 2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Adóhatósága az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

Részletesebben

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám)

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám) FEDŐLAP A Medgyszy István Szkképző Iskol, Gimnázium Kollégium diáklpj (2008-2009-es tnév I. szám) Ahogy z ország számos intézményébe, így iskolánkbn is z idei tnév kezdetén elérhetővé vált szelektív hulldékgyűjt,

Részletesebben

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT!

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXIV. évfolym 5. szám 2014.május ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! Amit Lélekben kezdtetek el (Gl 3,1-11; Zsid 10,36-39) A májusi

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval Írásli szorzás kétjgyû szorzóvl Kiolgozott mintpél Egy krtész 36 plántát ültttt gy sor. Hány plántát ül - t ttt 24 sor? Atok: sor 36 plánt 24 sor x Trv: x = 24 36 vgy x = 36 24 Bslés: x 20 40 = 800 Számolás:

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB Közlemények 339 A felszbdulás utáni első könyvkidvány. A gyr Könyvszemle 1970/4. számábn TISZAY Andor közleményében (gyr nyelvű orosz szótárkidásink első fecskéi két világháborúbn) fcsimiléjének közredásávl

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2008. nu 24- n ü ᔗ厗 1 6 1 ᔗ厗k n ü Község Ké viselᔗ勗-testületének 2008. nu 24- n megt rtott ülésérᔗ勗l Ü h : Község Polgármesteri Hiv t l tárgy ló termében ᔗ勗 tér n nn k: Novák Pál

Részletesebben

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ í. évfolym. Miskolcz, 1921 április hó. 1. szám. GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ Megjelenik kéthvonkint. Szerkeszti; SC MIRILLA SZ. ANDOR, espel'es-plébános. Előfizetési díj egy évre 20 K. Egyes szám á r 4 kor.

Részletesebben

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme c ú Pici kitekintő Erste lpkezelő Kommentár 2013.04.30 1 000 000 000 Jegyzet Brüsszeli deficit-eljárás: hol z lgút vége? (Oszly Péter, értékesítési menedzser, Erste lpkezelő.) következő hetek-hónpok egyik

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP

MAGYAR NYELVI FELADATLAP MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. A megoldásr

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt.

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt. SZIGLIGETI Szigliget 750 éve királyi HARSONA vár Szigliget község Önkormányztánk ingyenes kidvány XI. évf. 3. szám Vörösmrty Mihály: Szbd sjtó Kelj föl rb-ágyd kőpárnáiról, Beteg, megzsibbdt gondolt! Kiálts

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa A Mgyrszékért Egyesület kidvány XIII. évfolym, 2. szám 2015. december 11., péntek Száll pihe-puh hó Száll pihe-puh hó, Csillogás rgyogó. Fenyőágon megpihen, Beköszönt december. Száll pihe-puh hó, Csengőszánon

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

: kalandok a levéltárban

: kalandok a levéltárban Közzétette: www.flgmgzin.hu (https://www.flgmgzin.hu) 2014 március 16. Flg 0 Értékelés kiválsztás értékelve Mérték Még nincs levéltárbn levéltárbn levéltárbn levéltárbn levéltárbn 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA ELJÁRÁSRENDJE

A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA ELJÁRÁSRENDJE A MINISZTERELNÖKSÉGET VEZETŐ MINISZTER ÉPÍTÉSZETÉRT és ÉPÍTÉSÜGYÉRT való feladatkörében a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazásával A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym MNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

KŐSZEG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ 2015. MÁRCIUS

KŐSZEG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ 2015. MÁRCIUS KŐSZEG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK SZÁÚ ÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEÉNYEZÉSI SZAKASZ ÁRCIUS ALÁÍRÓLAP KŐSZEG VÁROS Településrendezési eszözeine számú módosíás Egyszerűsíe eljárás - Véleményezési

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 9. héten ( )

A BUX-index alakulása a 9. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 március 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 10. szám 2012.október nyáron, erőt, biztonságot sugározv, de bevisszük lkásunkb télen, mikor felállítjuk z örökzöld fenyőt, hogy emlékeztessen

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa Szim Slom Hírlevél A Szim Slom Progresszív Zsidó Közösség hvont megjelenő kidvány 2009 július-ugusztus / 5769 tmmuz-áv Tis Beáv Idén újbb szokássl gzdgodik Szim Slom: megüljük Tis Beáv gyászünnepét. Sokunknk

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Amiről mindenki hallgat (angliai támogatási rendszer) - Élet az Egyesült Királyságban (Angliában)! - FRAN

Amiről mindenki hallgat (angliai támogatási rendszer) - Élet az Egyesült Királyságban (Angliában)! - FRAN Amiről mindenki hllgt (nglii támogtási rendszer) - Élet z Egyesült Királyságbn (Angliábn)! - FRAN Bevezetként hd szögezzem le senki ne költözzön ki csk támogtások mi tt Angliáb mert z cslódni fog A támogtások

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMNy2 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggonozó változt 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. százdi közokttás (fejlesztés, koordináció) II. szksz Fejlesztőfeldtok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ 2. szint 2015 Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR I S Z K A I É S K

SZÉKESFEHÉRVÁR I S Z K A I É S K HÜBNE Tervező FT Munkszám: / Pés, Mogyorós köz. /- SZÉESFEHÉVÁ I S Z A I É S Ő Ö S I U T C A I I S E T E T E L E P Ü L É S E N D E Z É S I T E V E (ZÁÓVÉLEMÉNYEZÉSI DOUMENTÁCIÓ) HÜBNE Tervező FT Munkszám:

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben