: 2K UNIVERZÁLIS RAGASZTÓ 50 ML (A)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ": 2K UNIVERZÁLIS RAGASZTÓ 50 ML (A)"

Átírás

1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Termék kódja : (A) 1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai Az anyag/keverék felhasználása : Ragasztók 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai Társaság : Würth Szereléstechnika Kft Budaörs, Gyár u. 2. Telefon : (23) Telefax : (23) A biztonsági adatlapárt felelős személy címe : 1.4 Sürgősségi telefonszám +36 (80) SZAKASZ: A veszély azonosítása 2.1 Az anyag vagy keverék besorolása Besorolás (1272/2008/EK RENDELETE) Akut toxicitás, 4. Osztály Bőrirritáció, 2. Osztály Szemirritáció, 2. Osztály Légúti túlérzékenység, 1. Osztály Bőrszenzibilizáció, 1. Osztály Rákkeltő hatás, 2. Osztály Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció, 3. Osztály Célszervi toxicitás - ismétlődő expozíció, 2. Osztály H332: Belélegezve ártalmas. H315: Bőrirritáló hatású. H319: Súlyos szemirritációt okoz. H334: Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat. H317: Allergiás bőrreakciót válthat ki. H351: Feltehetően rákot okoz. H335: Légúti irritációt okozhat. H373: Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket. 1 / 37

2 2.2 Címkézési elemek Címkézés (1272/2008/EK RENDELETE) Veszélyt jelző piktogramok : Figyelmeztetés : Veszély Figyelmeztető mondatok : H315 Bőrirritáló hatású. H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. H319 Súlyos szemirritációt okoz. H332 Belélegezve ártalmas. H334 Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat. H335 Légúti irritációt okozhat. H351 Feltehetően rákot okoz. H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket. Óvintézkedésre vonatkozó mondatok : Megelőzés: P201 Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat. P280 Védőkesztyű/ védőruha/ szemvédő/ arcvédő használata kötelező. Beavatkozás: P304 + P340 + P312 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. P308 + P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni. P333 + P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni. P337 + P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni. Veszélyes összetevők, melyeket fel kell tüntetni a címkén: Difenilmetán-di-izocianát 4,4'-metiléndifenil-diizocianát 4,4'-metilén-difenil-diizocianát, oligomerek Izociánsav, polimetilén-polifenilénészter, α-hidro-ω-hidroxipoli (oxi (metil-1,2-etándiillel)] alkotott polimer 4,4'-metiléndifenil diizocianát, α-hidro-ω-hidroxipoli(oxi-1,2-ethandiillel) alkotott oligomer reakciótermékek 2 / 37

3 4,4'-metiléndifenil diizocianát és O-(p-izocianatobenzil)fenil izocianát reakciótömeg Polimer MDI propoxilált glicerin magasabb oligomerei 4,4-metiléndifenil-diizocianát, glicerinnel lejátszódó oligomer reakció termékei, propoxilált További címkézés: EUH Egyéb veszélyek Senki által nem ismert. Izocianátokat tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. 3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 3.2 Keverékek Veszélyes komponensek Kémiai név CAS szám EU-szám Regisztrációs szám Besorolás Difenilmetán-di-izocianát Acute Tox. 4; H332 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Resp. Sens. 1; H334 Skin Sens. 1; H317 Carc. 2; H351 STOT SE 3; H335 4,4'-metiléndifenil-diizocianát Izociánsav, polimetilénpolifenilénészter, α-hidro-ωhidroxipoli (oxi (metil-1,2- etándiillel)] alkotott polimer 4,4'-metilén-difenil-diizocianát, oligomerek STOT RE 2; H373 Acute Tox. 4; H332 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Resp. Sens. 1; H334 Skin Sens. 1; H317 Carc. 2; H351 STOT SE 3; H335 STOT RE 2; H Acute Tox. 4; H332 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Resp. Sens. 1; H334 Skin Sens. 1; H317 Carc. 2; H351 STOT SE 3; H335 STOT RE 2; H Acute Tox. 4; H332 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Resp. Sens. 1; H334 Skin Sens. 1; H317 Carc. 2; H351 STOT SE 3; H335 STOT RE 2; H373 Koncentráció (% w/w) >= 10 - < 20 >= 10 - < 20 >= 10 - < 20 >= 10 - < 20 3 / 37

4 4,4'-metiléndifenil diizocianát, α- hidro-ω-hidroxipoli(oxi-1,2- ethandiillel) alkotott oligomer reakciótermékek 4,4'-metiléndifenil diizocianát és O-(p-izocianatobenzil)fenil izocianát reakciótömeg Polimer MDI propoxilált glicerin magasabb oligomerei 4,4-metiléndifenil-diizocianát, glicerinnel lejátszódó oligomer reakció termékei, propoxilált Nem foglalt Acute Tox. 4; H332 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Resp. Sens. 1; H334 Skin Sens. 1; H317 Carc. 2; H351 STOT SE 3; H335 STOT RE 2; H373 Acute Tox. 4; H332 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Resp. Sens. 1; H334 Skin Sens. 1; H317 Carc. 2; H351 STOT SE 3; H335 STOT RE 2; H Acute Tox. 4; H332 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Resp. Sens. 1; H334 Skin Sens. 1; H317 Carc. 2; H351 STOT SE 3; H335 STOT RE 2; H Acute Tox. 4; H332 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Resp. Sens. 1; H334 Skin Sens. 1; H317 Carc. 2; H351 STOT SE 3; H335 STOT RE 2; H373 >= 5 - < 10 >= 5 - < 10 >= 3 - < 5 >= 1 - < 3 4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése Általános tanácsok : Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Nem múló panaszok esetén, vagy bármely kétséges esetben orvoshoz kell fordulni. Elsősegély-nyújtók védelme Belélegzés esetén Bőrrel való érintkezés esetén : Az elsősegélynyújtóknak figyelmet kell fordítaniuk az önvédelemre és használniuk kell a javasolt személyi védőfelszerelést, amikor fennáll az anyaggal való esetleges érintkezés veszélye. : Belégzés esetén friss levegőre kell vinni. Ha nem lélegzik, mesterséges lélegeztetést kell adni. Ha a légzés nehéz, oxigént kell adni. Orvosi felügyelet szükséges. : Érintkezés esetén a bőrt azonnal, legalább 15 percen át sok vízzel kell lemosni miközben a szennyezett ruházatot és cipőt 4 / 37

5 le kell venni. Orvosi felügyelet szükséges. A szennyezett ruhát használat előtt ki kell mosni. A cipőt újra használat előtt alaposan ki kell tisztítani. Szembe kerülés esetén Lenyelés esetén : Érintkezés esetén a szemet azonnal, legalább 15 percen át bő vízzel ki kell öblíteni. Ha könnyen lehetséges, akkor a kontaktlencsét el kell távolítani. Orvosi felügyelet szükséges. : Lenyelés esetén: Hánytatni TILOS. Orvosi felügyelet szükséges. Alaposan öblítse ki a száját vízzel. 4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások Kockázatok : Bőrirritáló hatású. Allergiás bőrreakciót válthat ki. Súlyos szemirritációt okoz. Belélegezve ártalmas. Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat. Légúti irritációt okozhat. Feltehetően rákot okoz. Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket. 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése Kezelés : Tüneti és szupportív kezelést kell alkalmazni. 5. SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések 5.1 Oltóanyag A megfelelő oltóanyag Az alkalmatlan oltóanyag : Vízpermet Alkoholnak ellenálló hab Szén-dioxid (CO2) Oltópor : Senki által nem ismert. 5.2 Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek Különleges veszélyek a tűzoltás során : Égési termékeknek való kitétel károsíthatja az egészséget. Veszélyes égéstermékek : Szén-oxidok Nitrogén-oxidok (NOx) Izocianátok Hidrogén-cianid (kéksav) Fém-oxidok Szilicium-oxid 5 / 37

6 5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat Tűzoltók különleges védőfelszerelése Speciális oltási módszerek : Tűz esetén hordozható légzőkészüléket kell viselni. Személyi védőfelszerelést kell használni. : A helyi feltételeknek és a környezetnek megfelelő oltási intézkedéseket kell tenni. A nem nyitott tárolóedények hûtésére vízpermet használható. Ha biztonságosan megtehető, távolítsa el a sértetlen tartályokat a tűzterületről. A területet ki kell üríteni. 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások Személyi óvintézkedések : Személyi védőfelszerelést kell használni. Tartsa be a biztonsági kezelési tanácsokat, és a személyes védőfelszerelésre vonatkozó javaslatokat. 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések Környezetvédelmi óvintézkedések : A környezetbe való engedését el kell kerülni. Ha biztonságosan meg lehet valósítani, akkor a további szivárgást vagy elfolyást meg kell akadályozni. Meg kell akadályozni, hogy nagy területen elterjedjen (pl. elszigeteléssel vagy olaj gátakkal). A szennyezett mosóvizet össze kell gyűjteni és hulladékként elhelyezni. Ha jelentős mennysiégű elfolyást nem lehet visszatartani, a helyi hatóságokat értesíteni kell. 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai Szennyezésmentesítés módszerei : Inert nedvszívó anyaggal fel kell itatni. Ha nagy mennyiségű anyag ömlik ki, gáttal vagy más megfelelő módszer segítségével kell megakadályozni az anyag terjedését. Ha a körülkerített anyag szivattyúzható, akkor a feltakarított anyagot megfelelő tartályban kell tárolni. A visszamaradó anyagot itassa fel megfelelő abszorbens segítségével. A kibocsátott anyagokra és annak ártalmatlanításukra, illetve a kibocsátott anyagok eltávolításához használt anyagokra és tárgyakra vonatkozó helyi vagy nemzeti rendeleteknek megfelelően kell eljárni. Az Ön feladata lesz a hatályos rendeletek azonosítása. A biztonsági adatlap 13. és 15. fejezete információkkal szolgál egyes helyi vagy nemzeti rendeletekről. 6.4 Hivatkozás más szakaszokra Lásd a: 7, 8, 11, 12 és 13 szakaszokat. 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 6 / 37

7 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések Technikai intézkedések : Lásd a műszaki intézkedéseket az EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM részben. Helyi/teljes szellőzés Biztonságos kezelésre vonatkozó tanácsok Egészségügyi intézkedések : Helyi elszívást kell használni. : Bőrre vagy ruházatra ne kerüljön. A gőzöket vagy a ködpermetet nem szabad belélegezni. Lenyelni tilos. Szemmel ne érintkezzen. A helyes ipari egészségügyi és biztonsági gyakorlat alapján kell kezelni. Az edény szorosan lezárva tartandó. Víztől távol tartandó. Nedvességtől védeni kell. Előzzék meg a kiömlések és hulladékok okozását, csökkentsék minimálisra a környezetben való felszívódást. : Biztosítani kell, hogy a szemöblítő rendszer és a biztonsági zuhany a munkahely közelében legyen. A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad. A szennyezett ruhát használat előtt ki kell mosni. 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt A tárolási helyekre és a tárolóedényekre vonatkozó követelmények : Megfelelően felcímkézett tartályban kell tartani. Elzárva tárolandó. Szorosan lezárva kell tartani. Hűvös, jól szellőztetett helyen kell tartani. A sajátos nemzeti szabályozásnak megfelelően kell tárolni. Tanács a szokásos tároláshoz : Ne tárolja együtt a következő terméktípusokkal: Erős oxidálószerek 7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) Különleges felhasználás(ok) : Nincs adat 8. SZAKASZ: Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem 8.1 Ellenőrzési paraméterek Foglalkozási expozíciós határértékek Komponensek CAS szám Érték típus (Az Ellenőrzési paraméterek Bázis expozíciós út) 4,4'-metiléndifenildiizocianát AK-érték 0,05 mg/m³ HU OEL További információk Túlérzékenységet okozó (szenzibilizáló) tulajdonságú anyag (az anyagra érzékeny egyéneken 'túlérzékenységen' alapuló bőr-, légzőrendszeri, esetleg más szervet/szervrendszert károsító megbetegedést okozhat), Ingerlő anyag (izgatja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat) További információk CK-érték 0,05 mg/m³ HU OEL Túlérzékenységet okozó (szenzibilizáló) tulajdonságú anyag (az anyagra érzékeny egyéneken 'túlérzékenységen' alapuló bőr-, légzőrendszeri, esetleg 7 / 37

8 más szervet/szervrendszert károsító megbetegedést okozhat), Ingerlő anyag (izgatja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat) Talkum AK-érték 2 mg/m³ HU OEL (respirábilis por) Polimer MDI AK-érték 0,05 mg/m³ HU OEL propoxilált glicerin magasabb oligomerei További információk Túlérzékenységet okozó (szenzibilizáló) tulajdonságú anyag (az anyagra érzékeny egyéneken 'túlérzékenységen' alapuló bőr-, légzőrendszeri, esetleg más szervet/szervrendszert károsító megbetegedést okozhat), Ingerlő anyag (izgatja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat) További információk CK-érték 0,05 mg/m³ HU OEL Túlérzékenységet okozó (szenzibilizáló) tulajdonságú anyag (az anyagra érzékeny egyéneken 'túlérzékenységen' alapuló bőr-, légzőrendszeri, esetleg más szervet/szervrendszert károsító megbetegedést okozhat), Ingerlő anyag (izgatja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat) Származtatott nem észlelt hatás szint (DNEL) A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint: Az anyag megnevezése 4,4'-metilén-difenildiizocianát, oligomerek Felhasználás Expozíciós útvonal Lehetséges egészségügyi hatások Munkavállalók Belégzés Hosszútávú - szervezeti hatások Munkavállalók Belégzés Akut - szervezeti hatások Munkavállalók Belégzés Hosszútávú - helyi hatások Érték 0,05 mg/m³ 0,1 mg/m³ 0,05 mg/m³ Munkavállalók Belégzés Akut- helyi hatások 0,1 mg/m³ Munkavállalók Munkavállalók Bőrrel való érintkezés Bőrrel való érintkezés Akut - szervezeti hatások Akut- helyi hatások Fogyasztók Belégzés Hosszútávú - szervezeti hatások Fogyasztók Belégzés Akut - szervezeti hatások Fogyasztók Belégzés Hosszútávú - helyi hatások 50 mg/kg bw/nap 28,7 mg/kg bw/nap 0,025 mg/m³ 0,05 mg/m³ 0,025 mg/m³ Fogyasztók Belégzés Akut- helyi hatások 0,05 mg/m³ Fogyasztók Fogyasztók Bőrrel való érintkezés Bőrrel való érintkezés Akut - szervezeti hatások Akut- helyi hatások Fogyasztók Lenyelés Akut - szervezeti hatások 25 mg/kg bw/nap 17,2 mg/kg bw/nap 20 mg/kg bw/nap 8 / 37

9 4,4'-metiléndifenildiizocianát Munkavállalók Belégzés Hosszútávú - helyi hatások 9 / 37 0,05 mg/m³ Munkavállalók Belégzés Akut- helyi hatások 0,1 mg/m³ Fogyasztók Belégzés Hosszútávú - helyi hatások 0,025 mg/m³ Fogyasztók Belégzés Akut- helyi hatások 0,05 mg/m³ Zeolitok Munkavállalók Belégzés Hosszútávú - szervezeti hatások 4,4'-metiléndifenil diizocianát és O-(pizocianatobenzil)fenil izocianát reakciótömeg Munkavállalók Bőrrel való érintkezés Hosszútávú - szervezeti hatások Fogyasztók Belégzés Hosszútávú - helyi hatások Fogyasztók Bőrrel való érintkezés Hosszútávú - szervezeti hatások 3 mg/m³ 2,5 mg/kg bw/nap 0,003 mg/m³ 1,25 mg/kg bw/nap Fogyasztók Lenyelés 1,25 mg/kg bw/nap Munkavállalók Belégzés Hosszútávú - szervezeti hatások Munkavállalók Belégzés Akut - szervezeti hatások Munkavállalók Belégzés Hosszútávú - helyi hatások 0,05 mg/m³ 0,1 mg/m³ 0,05 mg/m³ Munkavállalók Belégzés Akut- helyi hatások 0,1 mg/m³ Munkavállalók Munkavállalók Bőrrel való érintkezés Bőrrel való érintkezés Akut - szervezeti hatások Akut- helyi hatások Fogyasztók Belégzés Hosszútávú - szervezeti hatások Fogyasztók Belégzés Akut - szervezeti hatások Fogyasztók Belégzés Hosszútávú - helyi hatások 50 mg/kg bw/nap 28,7 mg/cm² 0,025 mg/m³ 0,05 mg/m³ 0,025 mg/m³ Fogyasztók Belégzés Akut- helyi hatások 0,05 mg/m³ Fogyasztók Fogyasztók Bőrrel való érintkezés Bőrrel való érintkezés Akut - szervezeti hatások Akut- helyi hatások 25 mg/kg 17,2 mg/kg Fogyasztók Lenyelés Akut - szervezeti 20 mg/kg

10 hatások Becsült hatásmentes koncentráció (PNEC) A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint: Az anyag megnevezése Környezeti médium Érték 4,4'-metilén-difenil-diizocianát, oligomerek Édesvíz Tengervíz Időszakos használat/kibocsátás Szennyvízkezelő üzem Talaj 1 mg/l 0,1 mg/l 10 mg/l 1 mg/l 1 mg/kg 4,4'-metiléndifenil-diizocianát Édesvíz 1 mg/l Tengervíz Időszakos használat/kibocsátás Szennyvízkezelő üzem Talaj 0,1 mg/l 10 mg/l 1 mg/l 1 mg/kg Zeolitok Édesvíz 3,2 mg/l 4,4'-metiléndifenil diizocianát és O-(p-izocianatobenzil)fenil izocianát reakciótömeg 8.2 Az expozíció elleni védekezés Műszaki intézkedések Tengervíz Szennyvízkezelő üzem Talaj Édesvíz Tengervíz Időszakos használat/kibocsátás Szennyvízkezelő üzem Talaj A feldolgozás során nagyon veszélyes összetevők keletkezhetnek (lásd 10. rész). Minimalizálja a munkahelyi expozíciós koncentrációkat. Helyi elszívást kell használni. Személyi védőfelszerelés Szemvédelem : A következő személyi védőfelszerelést kell viselni: Védőszemüveg 0,32 mg/l 95 mg/l 600 mg/kg 1 mg/l 0,1 mg/l 10 mg/l 1 mg/l 1 mg/kg Kézvédelem Anyag áteresztési ideje Kesztyű vastagság : Nitril-kaucsuk : 240 min : 0,5 mm 10 / 37

11 Megjegyzések Bőr- és testvédelem Légutak védelme Típusú szűrő : A vegyszerellenes védőkesztyűk kivitelét a veszélyesanyag koncentrációtól és mennyiségtől függően munkahely szerint kell megválasztani. A fent említett speciális felhasználásra készült védőkesztyűk vegyszereknek való ellenállását ajánlatos a kesztyűk gyártójával tisztázni. Szünetek előtt és a munkanap végén kezet kell mosni. : Válassza ki a megfelelő védőöltözéket, alapul véve a vegyszerálló adatokat és a helyi expozíciós potenciál felbecsülését. A bőrrel való érintkezés elkerülésére áthatolhatatlan védőruházatot (kesztyű, kötény, csizma stb.) kell viselni. : Használjon légzésvédelmet, kivéve, ha biztosított a megfelelő helyi elszívás, vagy ha az expozíciós értékelés azt mutatja, hogy az expozíciók a javasolt expozíciós irányvonalak által definiált határokon belül esnek. : Kombinált részecskék és szerves gőz típusa (A-P) 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk Külső jellemzők : viszkózus Szín Szag Szagküszöbérték ph-érték Olvadáspont / fagyáspont Kezdeti forráspont és forrásponttartomány : bézs : Nincs adat : Nincs adat : Nincs adat : Nincs adat : > 200 C Lobbanáspont : > 100 C Párolgási sebesség Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot) Felső robbanási határ Alsó robbanási határ Gőznyomás : Nincs adat : Nem alkalmazható : Nincs adat : Nincs adat : < 0,0133 hpa (25 C) 11 / 37

12 Relatív gőzsűrűség : > 1 (Levegő = 1.0) Sűrűség : 1,288 g/cm3 (20 C) Oldékonyság (oldékonyságok) Vízben való oldhatóság Megoszlási hányados: n- oktanol/víz Öngyulladási hőmérséklet Bomlási hőmérséklet Viszkozitás Dinamikus viszkozitás Robbanásveszélyes tulajdonságok Oxidáló tulajdonságok : gyakorlatilag oldhatatlan, Víz hatására bomlik. : Nem alkalmazható : Nincs adat : Nincs adat : kb mpa.s : Nem robbanásveszélyes : Az anyagot vagy a keveréket nem osztályozzák oxidálónak. 9.2 Egyéb információk Nincs adat 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség 10.1 Reakciókészség Nincs besorolva reaktivitási veszélyként Kémiai stabilitás Normál körülmények között stabil A veszélyes reakciók lehetősége Veszélyes reakciók : Erős oxidálószerekkel reakcióba léphet. Veszélyes bomlástermékek képződnek vízzel való vagy párás levegővel való érintkezéssel Kerülendő körülmények Kerülendő körülmények : Kitettség nedvességnek Nem összeférhető anyagok Kerülendő anyagok : Oxidálószerek Víz 10.6 Veszélyes bomlástermékek Nincsenek ismert veszélyes bomlástermékek. 12 / 37

13 11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ A valószínű expozíciós útra vonatkozó információ : Belégzés Bőrrel való érintkezés Lenyelés Szemmel való érintkezés Akut toxicitás Belélegezve ártalmas. Termék: Akut toxicitás, belélegzés : Akut toxicitási érték: 1,99 mg/l Expozíciós idő: 4 h Vizsgálati légkör: por/köd Módszer: Számítási módszer Komponensek: Difenilmetán-di-izocianát: Akut toxicitás, szájon át Akut toxicitás, belélegzés Akut toxicitás, bőrön át : LD50 (Patkány): > mg/kg : LC50 (Patkány): > 2,24 mg/l Expozíciós idő: 1 h Vizsgálati légkör: por/köd Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 403 : LD50 (Nyúl): > mg/kg Becslés: Az anyag vagy keverék bőrön át nem okoz akut mérgezést 4,4'-metiléndifenil-diizocianát: Akut toxicitás, szájon át : LD50 (Patkány): > mg/kg Becslés: Az anyag vagy keverék szájon át nem okoz akut mérgezést Akut toxicitás, belélegzés Akut toxicitás, bőrön át : LC50 (Patkány): > 2,24 mg/l Expozíciós idő: 1 h Vizsgálati légkör: por/köd Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 403 : LD50 (Nyúl): > mg/kg Izociánsav, polimetilén-polifenilénészter, α-hidro-ω-hidroxipoli (oxi (metil-1,2-etándiillel)] alkotott polimer: Akut toxicitás, szájon át : LD50 (Patkány): > mg/kg Akut toxicitás, belélegzés : LC50 (Patkány): 0,49 mg/l Expozíciós idő: 4 h 13 / 37

14 Vizsgálati légkör: por/köd Akut toxicitás, bőrön át : LD50 (Nyúl): > mg/kg 4,4'-metilén-difenil-diizocianát, oligomerek: Akut toxicitás, szájon át : LD50 (Patkány): > mg/kg Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 425 Akut toxicitás, belélegzés Akut toxicitás, bőrön át : Akut toxicitási érték: 1,5 mg/l Expozíciós idő: 4 h Vizsgálati légkör: por/köd Módszer: Szakértői vélemény : LD50 (Nyúl): > mg/kg 4,4'-metiléndifenil diizocianát, α-hidro-ω-hidroxipoli(oxi-1,2-ethandiillel) alkotott oligomer reakciótermékek: Akut toxicitás, szájon át : LD50 (Patkány): > mg/kg Akut toxicitás, belélegzés Akut toxicitás, bőrön át : LC50 (Patkány): > 2,24 mg/l Expozíciós idő: 1 h Vizsgálati légkör: por/köd Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 403 : LD50 (Nyúl): > mg/kg 4,4'-metiléndifenil diizocianát és O-(p-izocianatobenzil)fenil izocianát reakciótömeg: Akut toxicitás, szájon át : LD50 (Patkány): > mg/kg Becslés: Az anyag vagy keverék szájon át nem okoz akut mérgezést Akut toxicitás, belélegzés Akut toxicitás, bőrön át : LC50 (Patkány): 0,49 mg/l Expozíciós idő: 4 h Vizsgálati légkör: por/köd : LD50 (Nyúl): > mg/kg Polimer MDI propoxilált glicerin magasabb oligomerei: Akut toxicitás, szájon át : LD50 (Patkány): > mg/kg Becslés: Az anyag vagy keverék szájon át nem okoz akut mérgezést Akut toxicitás, belélegzés : Akut toxicitási érték: 1,5 mg/l Expozíciós idő: 4 h Vizsgálati légkör: por/köd 14 / 37

15 Módszer: Szakértői vélemény Megjegyzések: Az 1272/2008 EU-rendelet VI. mellékletében található harmonizált besorolás alapján. Akut toxicitás, bőrön át : LD50 (Nyúl): > mg/kg 4,4-metiléndifenil-diizocianát, glicerinnel lejátszódó oligomer reakció termékei, propoxilált: Akut toxicitás, szájon át : LD50 (Patkány): > mg/kg Akut toxicitás, belélegzés Akut toxicitás, bőrön át : Akut toxicitási érték: 1,5 mg/l Expozíciós idő: 4 h Vizsgálati légkör: por/köd Módszer: Szakértői vélemény : LD50 (Nyúl): > mg/kg Bőrkorrózió/bőrirritáció Bőrirritáló hatású. Komponensek: Difenilmetán-di-izocianát: Faj: Nyúl Eredmény: Bőrirritáció 4,4'-metiléndifenil-diizocianát: Faj: Nyúl Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 404 Eredmény: Bőrirritáció Izociánsav, polimetilén-polifenilénészter, α-hidro-ω-hidroxipoli (oxi (metil-1,2-etándiillel)] alkotott polimer: Faj: Nyúl Eredmény: Bőrirritáció 4,4'-metilén-difenil-diizocianát, oligomerek: Faj: Nyúl Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 404 Eredmény: Bőrirritáció 4,4'-metiléndifenil diizocianát, α-hidro-ω-hidroxipoli(oxi-1,2-ethandiillel) alkotott oligomer reakciótermékek: Faj: Nyúl Eredmény: Bőrirritáció 4,4'-metiléndifenil diizocianát és O-(p-izocianatobenzil)fenil izocianát reakciótömeg: 15 / 37

16 Faj: Nyúl Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 404 Eredmény: Bőrirritáció Polimer MDI propoxilált glicerin magasabb oligomerei: Faj: Nyúl Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 404 Eredmény: Bőrirritáció 4,4-metiléndifenil-diizocianát, glicerinnel lejátszódó oligomer reakció termékei, propoxilált: Faj: Nyúl Eredmény: Bőrirritáció Súlyos szemkárosodás/szemirritáció Súlyos szemirritációt okoz. Komponensek: Difenilmetán-di-izocianát: Eredmény: 7 napon belül múló, izgató hatás a szemre 4,4'-metiléndifenil-diizocianát: Eredmény: 7 napon belül múló, izgató hatás a szemre Megjegyzések: Az 1272/2008 EU-rendelet VI. mellékletében található harmonizált besorolás alapján. Izociánsav, polimetilén-polifenilénészter, α-hidro-ω-hidroxipoli (oxi (metil-1,2-etándiillel)] alkotott polimer: Faj: Nyúl Eredmény: 21 napon belül múló, izgató hatás a szemre Az 1272/2008 EU-rendelet VI. mellékletében található harmonizált besorolás alapján. 4,4'-metilén-difenil-diizocianát, oligomerek: Eredmény: 7 napon belül múló, izgató hatás a szemre 4,4'-metiléndifenil diizocianát, α-hidro-ω-hidroxipoli(oxi-1,2-ethandiillel) alkotott oligomer reakciótermékek: Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 405 Eredmény: 21 napon belül múló, izgató hatás a szemre 4,4'-metiléndifenil diizocianát és O-(p-izocianatobenzil)fenil izocianát reakciótömeg: Eredmény: 21 napon belül múló, izgató hatás a szemre Megjegyzések: Az 1272/2008 EU-rendelet VI. mellékletében található harmonizált besorolás alapján. Polimer MDI propoxilált glicerin magasabb oligomerei: Eredmény: 7 napon belül múló, izgató hatás a szemre Megjegyzések: Az 1272/2008 EU-rendelet VI. mellékletében található harmonizált besorolás alapján. 16 / 37

17 4,4-metiléndifenil-diizocianát, glicerinnel lejátszódó oligomer reakció termékei, propoxilált: Faj: Nyúl Eredmény: 7 napon belül múló, izgató hatás a szemre Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció Bőrszenzibilizáció: Allergiás bőrreakciót válthat ki. Légúti túlérzékenység: Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat. Komponensek: Difenilmetán-di-izocianát: Vizsgálati típus: Buehler Test Expozíciós útvonal: Bőrrel való érintkezés Faj: Tengerimalac Becslés: Emberi bőrön valószínűleg vagy bizonyítottan túlérzékenységet okoz. Expozíciós útvonal: belégzés (por/köd/füst) Becslés: Emberben a belégzés valószínűleg túlérzékenységet okoz, állatkísérletek alapján. 4,4'-metiléndifenil-diizocianát: Vizsgálati típus: Buehler Test Expozíciós útvonal: Bőrrel való érintkezés Faj: Tengerimalac Becslés: Emberi bőrön valószínűleg vagy bizonyítottan túlérzékenységet okoz. Expozíciós útvonal: Belégzés Becslés: Emberben a belégzés valószínűleg túlérzékenységet okoz, állatkísérletek alapján. Izociánsav, polimetilén-polifenilénészter, α-hidro-ω-hidroxipoli (oxi (metil-1,2-etándiillel)] alkotott polimer: Vizsgálati típus: Maximisation Test Expozíciós útvonal: Bőrrel való érintkezés Faj: Tengerimalac Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 406 Az 1272/2008 EU-rendelet VI. mellékletében található harmonizált besorolás alapján. Becslés: Emberi bőrön valószínűleg vagy bizonyítottan túlérzékenységet okoz. 17 / 37

18 Expozíciós útvonal: Belégzés Az 1272/2008 EU-rendelet VI. mellékletében található harmonizált besorolás alapján. Becslés: Emberben a belégzés valószínűleg túlérzékenységet okoz, állatkísérletek alapján. 4,4'-metilén-difenil-diizocianát, oligomerek: Vizsgálati típus: Maximisation Test Expozíciós útvonal: Bőrrel való érintkezés Faj: Tengerimalac Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 406 Becslés: Emberi bőrön valószínűleg vagy bizonyítottan túlérzékenységet okoz. Expozíciós útvonal: Belégzés Becslés: Emberben a belégzés valószínűleg túlérzékenységet okoz, állatkísérletek alapján. 4,4'-metiléndifenil diizocianát, α-hidro-ω-hidroxipoli(oxi-1,2-ethandiillel) alkotott oligomer reakciótermékek: Becslés: Emberi bőrön valószínűleg vagy bizonyítottan túlérzékenységet okoz. Vizsgálati típus: Buehler Test Expozíciós útvonal: Bőrrel való érintkezés Faj: Tengerimalac Expozíciós útvonal: Bőrrel való érintkezés Faj: Tengerimalac Becslés: Emberben a belégzés valószínűleg túlérzékenységet okoz, állatkísérletek alapján. 4,4'-metiléndifenil diizocianát és O-(p-izocianatobenzil)fenil izocianát reakciótömeg: Vizsgálati típus: Buehler Test Expozíciós útvonal: Bőrrel való érintkezés Faj: Tengerimalac Becslés: Emberi bőrön valószínűleg vagy bizonyítottan túlérzékenységet okoz. Expozíciós útvonal: Belégzés 18 / 37

19 Becslés: Emberben a belégzés valószínűleg túlérzékenységet okoz, állatkísérletek alapján. Polimer MDI propoxilált glicerin magasabb oligomerei: Vizsgálati típus: Buehler Test Expozíciós útvonal: Bőrrel való érintkezés Faj: Tengerimalac Becslés: Emberi bőrön valószínűleg vagy bizonyítottan túlérzékenységet okoz. Expozíciós útvonal: Belégzés Becslés: Emberben a belégzés valószínűleg túlérzékenységet okoz, állatkísérletek alapján. 4,4-metiléndifenil-diizocianát, glicerinnel lejátszódó oligomer reakció termékei, propoxilált: Vizsgálati típus: Maximisation Test Expozíciós útvonal: Bőrrel való érintkezés Faj: Tengerimalac Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 406 Becslés: Emberi bőrön valószínűleg vagy bizonyítottan túlérzékenységet okoz. Expozíciós útvonal: Belégzés Becslés: Emberben a belégzés valószínűleg túlérzékenységet okoz, állatkísérletek alapján. Csírasejt-mutagenitás A rendelkezésre álló információk alapján nem került besorolásra. Komponensek: Difenilmetán-di-izocianát: In vitro genotoxicitás In vivo genotoxicitás : Vizsgálati típus: Bakteriális ellenkező irányú mutációs vizsgálat (AMES) : Vizsgálati típus: Emlős eritrocita mikronukleusz vizsgálat(in vivo citogenetikai vizsgálat) Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai / 37

20 4,4'-metiléndifenil-diizocianát: In vitro genotoxicitás : Vizsgálati típus: Bakteriális ellenkező irányú mutációs vizsgálat (AMES) In vivo genotoxicitás : Vizsgálati típus: Emlős eritrocita mikronukleusz vizsgálat(in vivo citogenetikai vizsgálat) Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 474 Izociánsav, polimetilén-polifenilénészter, α-hidro-ω-hidroxipoli (oxi (metil-1,2-etándiillel)] alkotott polimer: In vitro genotoxicitás : Vizsgálati típus: Bakteriális ellenkező irányú mutációs vizsgálat (AMES) In vivo genotoxicitás : Vizsgálati típus: Emlős eritrocita mikronukleusz vizsgálat(in vivo citogenetikai vizsgálat) 4,4'-metilén-difenil-diizocianát, oligomerek: In vitro genotoxicitás : Vizsgálati típus: Bakteriális ellenkező irányú mutációs vizsgálat (AMES) Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 471 In vivo genotoxicitás : Vizsgálati típus: Emlős eritrocita mikronukleusz vizsgálat(in vivo citogenetikai vizsgálat) Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 474 4,4'-metiléndifenil diizocianát, α-hidro-ω-hidroxipoli(oxi-1,2-ethandiillel) alkotott oligomer reakciótermékek: In vitro genotoxicitás : Vizsgálati típus: Bakteriális ellenkező irányú mutációs vizsgálat (AMES) In vivo genotoxicitás : Vizsgálati típus: Emlős eritrocita mikronukleusz vizsgálat(in vivo citogenetikai vizsgálat) Felhasználási út: Belégzés Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai / 37

21 4,4'-metiléndifenil diizocianát és O-(p-izocianatobenzil)fenil izocianát reakciótömeg: In vitro genotoxicitás : Vizsgálati típus: Bakteriális ellenkező irányú mutációs vizsgálat (AMES) In vivo genotoxicitás : Vizsgálati típus: Emlős eritrocita mikronukleusz vizsgálat(in vivo citogenetikai vizsgálat) Faj: Egér Felhasználási út: Intraperitoneális injekció Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 474 Polimer MDI propoxilált glicerin magasabb oligomerei: In vitro genotoxicitás : Vizsgálati típus: Bakteriális ellenkező irányú mutációs vizsgálat (AMES) In vivo genotoxicitás : Vizsgálati típus: Emlős eritrocita mikronukleusz vizsgálat(in vivo citogenetikai vizsgálat) Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 474 4,4-metiléndifenil-diizocianát, glicerinnel lejátszódó oligomer reakció termékei, propoxilált: In vitro genotoxicitás : Vizsgálati típus: Bakteriális ellenkező irányú mutációs vizsgálat (AMES) In vivo genotoxicitás : Vizsgálati típus: Emlős eritrocita mikronukleusz vizsgálat(in vivo citogenetikai vizsgálat) Rákkeltő hatás Feltehetően rákot okoz. Komponensek: Difenilmetán-di-izocianát: Expozíciós idő: 2 Év 21 / 37

22 Rákkeltő hatás - Becslés : Állatkísérletek alapján a rákkeltő hatás korlátozottan bizonyított. 4,4'-metiléndifenil-diizocianát: Expozíciós idő: 2 Év Rákkeltő hatás - Becslés : Állatkísérletek alapján a rákkeltő hatás korlátozottan bizonyított. Izociánsav, polimetilén-polifenilénészter, α-hidro-ω-hidroxipoli (oxi (metil-1,2-etándiillel)] alkotott polimer: Expozíciós idő: 2 Év Rákkeltő hatás - Becslés : Állatkísérletek alapján a rákkeltő hatás korlátozottan bizonyított. 4,4'-metilén-difenil-diizocianát, oligomerek: Expozíciós idő: 2 Év Rákkeltő hatás - Becslés : Állatkísérletek alapján a rákkeltő hatás korlátozottan bizonyított. 4,4'-metiléndifenil diizocianát, α-hidro-ω-hidroxipoli(oxi-1,2-ethandiillel) alkotott oligomer reakciótermékek: Expozíciós idő: 2 yr Rákkeltő hatás - Becslés : Állatkísérletek alapján a rákkeltő hatás korlátozottan bizonyított. 4,4'-metiléndifenil diizocianát és O-(p-izocianatobenzil)fenil izocianát reakciótömeg: Expozíciós idő: 2 Év 22 / 37

23 Rákkeltő hatás - Becslés : Állatkísérletek alapján a rákkeltő hatás korlátozottan bizonyított. Polimer MDI propoxilált glicerin magasabb oligomerei: Expozíciós idő: 2 Év Rákkeltő hatás - Becslés : Állatkísérletek alapján a rákkeltő hatás korlátozottan bizonyított. 4,4-metiléndifenil-diizocianát, glicerinnel lejátszódó oligomer reakció termékei, propoxilált: Expozíciós idő: 2 Év Rákkeltő hatás - Becslés : Állatkísérletek alapján a rákkeltő hatás korlátozottan bizonyított. Reprodukciós toxicitás A rendelkezésre álló információk alapján nem került besorolásra. Komponensek: Difenilmetán-di-izocianát: Hatások a magzat fejlődésére : Vizsgálati típus: Embrionális-magzati fejlődés 4,4'-metiléndifenil-diizocianát: Hatások a magzat : Vizsgálati típus: Embrionális-magzati fejlődés fejlődésére Izociánsav, polimetilén-polifenilénészter, α-hidro-ω-hidroxipoli (oxi (metil-1,2-etándiillel)] alkotott polimer: Hatások a magzat : Vizsgálati típus: Embrionális-magzati fejlődés fejlődésére 4,4'-metilén-difenil-diizocianát, oligomerek: Hatások a magzat : Vizsgálati típus: Embrionális-magzati fejlődés fejlődésére Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai / 37

24 4,4'-metiléndifenil diizocianát, α-hidro-ω-hidroxipoli(oxi-1,2-ethandiillel) alkotott oligomer reakciótermékek: Hatások a magzat : Vizsgálati típus: Embrionális-magzati fejlődés fejlődésére Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 414 Polimer MDI propoxilált glicerin magasabb oligomerei: Hatások a magzat : Vizsgálati típus: Embrionális-magzati fejlődés fejlődésére 4,4-metiléndifenil-diizocianát, glicerinnel lejátszódó oligomer reakció termékei, propoxilált: Hatások a magzat : Vizsgálati típus: Embrionális-magzati fejlődés fejlődésére Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) Légúti irritációt okozhat. Komponensek: Difenilmetán-di-izocianát: Becslés: Légúti irritációt okozhat. 4,4'-metiléndifenil-diizocianát: Becslés: Légúti irritációt okozhat. Izociánsav, polimetilén-polifenilénészter, α-hidro-ω-hidroxipoli (oxi (metil-1,2-etándiillel)] alkotott polimer: Becslés: Légúti irritációt okozhat. Az 1272/2008 EU-rendelet VI. mellékletében található harmonizált besorolás alapján. 4,4'-metilén-difenil-diizocianát, oligomerek: Becslés: Légúti irritációt okozhat. 4,4'-metiléndifenil diizocianát, α-hidro-ω-hidroxipoli(oxi-1,2-ethandiillel) alkotott oligomer reakciótermékek: Becslés: Légúti irritációt okozhat. 4,4'-metiléndifenil diizocianát és O-(p-izocianatobenzil)fenil izocianát reakciótömeg: Becslés: Légúti irritációt okozhat. 24 / 37

25 Polimer MDI propoxilált glicerin magasabb oligomerei: Becslés: Légúti irritációt okozhat. 4,4-metiléndifenil-diizocianát, glicerinnel lejátszódó oligomer reakció termékei, propoxilált: Becslés: Légúti irritációt okozhat. Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket. Komponensek: Difenilmetán-di-izocianát: Expozíciós útvonal: belégzés (por/köd/füst) Célszervek: Légzőszervek Becslés: 0.02 és 0.2 mg/l/6óra/nap fölötti koncentrációban állatoknál jelentős egészségügyi hatásokat okozott. 4,4'-metiléndifenil-diizocianát: Expozíciós útvonal: belégzés (por/köd/füst) Célszervek: Légzőszervek Becslés: 0.02 és 0.2 mg/l/6óra/nap fölötti koncentrációban állatoknál jelentős egészségügyi hatásokat okozott. Izociánsav, polimetilén-polifenilénészter, α-hidro-ω-hidroxipoli (oxi (metil-1,2-etándiillel)] alkotott polimer: Expozíciós útvonal: belégzés (por/köd/füst) Célszervek: Légzőszervek Becslés: 0.02 és 0.2 mg/l/6óra/nap fölötti koncentrációban állatoknál jelentős egészségügyi hatásokat okozott. Az 1272/2008 EU-rendelet VI. mellékletében található harmonizált besorolás alapján. 4,4'-metilén-difenil-diizocianát, oligomerek: Expozíciós útvonal: belégzés (por/köd/füst) Célszervek: Légzőszervek Becslés: 0.02 és 0.2 mg/l/6óra/nap fölötti koncentrációban állatoknál jelentős egészségügyi hatásokat okozott. 4,4'-metiléndifenil diizocianát, α-hidro-ω-hidroxipoli(oxi-1,2-ethandiillel) alkotott oligomer reakciótermékek: Expozíciós útvonal: belégzés (por/köd/füst) Célszervek: Légzőszervek Becslés: 0.02 és 0.2 mg/l/6óra/nap fölötti koncentrációban állatoknál jelentős egészségügyi hatásokat okozott. 4,4'-metiléndifenil diizocianát és O-(p-izocianatobenzil)fenil izocianát reakciótömeg: Expozíciós útvonal: belégzés (por/köd/füst) Célszervek: Légzőszervek Becslés: Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket. Polimer MDI propoxilált glicerin magasabb oligomerei: Expozíciós útvonal: belégzés (por/köd/füst) 25 / 37

26 Célszervek: Légzőszervek Becslés: 0.02 és 0.2 mg/l/6óra/nap fölötti koncentrációban állatoknál jelentős egészségügyi hatásokat okozott. 4,4-metiléndifenil-diizocianát, glicerinnel lejátszódó oligomer reakció termékei, propoxilált: Expozíciós útvonal: belégzés (por/köd/füst) Célszervek: Légzőszervek Becslés: 0.02 és 0.2 mg/l/6óra/nap fölötti koncentrációban állatoknál jelentős egészségügyi hatásokat okozott. Ismételt dózis toxicitás Komponensek: Difenilmetán-di-izocianát: NOAEL: 1.4 mg/m3 LOAEL: 4.1 mg/m3 Expozíciós idő: 13 Hét 4,4'-metiléndifenil-diizocianát: NOAEL: 0,2 mg/m3 LOAEL: 1 mg/m3 Expozíciós idő: 2 a Izociánsav, polimetilén-polifenilénészter, α-hidro-ω-hidroxipoli (oxi (metil-1,2-etándiillel)] alkotott polimer: NOAEL: 0,2 mg/m3 LOAEL: 1 mg/m3 Expozíciós idő: 2 a 4,4'-metilén-difenil-diizocianát, oligomerek: NOAEL: 0,2 mg/m³ LOAEL: 1 mg/m³ Expozíciós idő: 2 a 4,4'-metiléndifenil diizocianát, α-hidro-ω-hidroxipoli(oxi-1,2-ethandiillel) alkotott oligomer reakciótermékek: LOAEL: 0,00098 mg/l Expozíciós idő: 2 yr 26 / 37

27 4,4'-metiléndifenil diizocianát és O-(p-izocianatobenzil)fenil izocianát reakciótömeg: NOAEL: 0,0002 mg/l LOAEL: 0,001 mg/l Expozíciós idő: 2 a Polimer MDI propoxilált glicerin magasabb oligomerei: NOAEL: 0,2 mg/m3 LOAEL: 1 mg/m3 Expozíciós idő: 2 a 4,4-metiléndifenil-diizocianát, glicerinnel lejátszódó oligomer reakció termékei, propoxilált: NOAEL: 0,2 mg/m3 LOAEL: 1 mg/m3 Expozíciós idő: 2 a Belégzési toxicitás A rendelkezésre álló információk alapján nem került besorolásra. Az emberre gyakorolt hatás (expozíció) mértékéből származó tapasztalatok Komponensek: 4,4'-metiléndifenil diizocianát és O-(p-izocianatobenzil)fenil izocianát reakciótömeg: Belégzés : Tünetek: Szenzibilizáció, légúti irritáció Bőrrel való érintkezés Szemmel való érintkezés : Tünetek: Bőrirritáció : Tünetek: Szemirritáció 12. SZAKASZ: Ökológiai adatok 12.1 Toxicitás Komponensek: Difenilmetán-di-izocianát: Toxicitás halakra Toxicitás algákra Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen : LC50 (Danio rerio (zebrahal)): > mg/l Expozíciós idő: 96 h : ErC50 (Desmodesmus subspicatus (zöld alga)): > mg/l Expozíciós idő: 72 h : NOEC: > 10 mg/l Expozíciós idő: 21 np 27 / 37

28 szervezetekre (Krónikus toxicitás) Faj: Daphnia magna (óriás vízibolha) 4,4'-metiléndifenil-diizocianát: Toxicitás halakra : LC50 (Oryzias latipes (Narancsvörös fundulus)): > mg/l Expozíciós idő: 96 h Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre Toxicitás algákra : EC50 (Daphnia magna (óriás vízibolha)): 129,7 mg/l Expozíciós idő: 24 h Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 202 : EC50 (Desmodesmus subspicatus (zöld alga)): > mg/l Expozíciós idő: 72 h Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 201 NOEC (Desmodesmus subspicatus (zöld alga)): mg/l Expozíciós idő: 72 h Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 201 Toxicitás baktériumokra Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre (Krónikus toxicitás) : EC50 : > 100 mg/l Expozíciós idő: 3 h Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 209 : NOEC: 10 mg/l Expozíciós idő: 21 np Faj: Daphnia magna (óriás vízibolha) Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 211 Izociánsav, polimetilén-polifenilénészter, α-hidro-ω-hidroxipoli (oxi (metil-1,2-etándiillel)] alkotott polimer: Toxicitás halakra : LC50 : > 100 mg/l Expozíciós idő: 96 h Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre Toxicitás algákra : EC50 (Daphnia magna (óriás vízibolha)): > 100 mg/l Expozíciós idő: 48 h : ErC50 (Desmodesmus subspicatus (zöld alga)): > 100 mg/l Expozíciós idő: 72 h NOEC (Desmodesmus subspicatus (zöld alga)): >= 100 mg/l Expozíciós idő: 72 h Toxicitás baktériumokra : EC50 : > 100 mg/l Expozíciós idő: 3 h 28 / 37

29 Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre (Krónikus toxicitás) : NOEC: > 10 mg/l Expozíciós idő: 21 np Faj: Daphnia magna (óriás vízibolha) 4,4'-metilén-difenil-diizocianát, oligomerek: Toxicitás halakra : LC50 (Danio rerio (zebrahal)): > mg/l Expozíciós idő: 96 h Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 203 Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre Toxicitás algákra : EC50 (Daphnia magna (óriás vízibolha)): > mg/l Expozíciós idő: 24 h Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 202 : ErC50 (Desmodesmus subspicatus (zöld alga)): > mg/l Expozíciós idő: 72 h Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 201 NOEC (Desmodesmus subspicatus (zöld alga)): mg/l Expozíciós idő: 72 h Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 201 Toxicitás baktériumokra Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre (Krónikus toxicitás) : EC50 : > 100 mg/l Expozíciós idő: 3 h Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 209 : NOEC: > 10 mg/l Expozíciós idő: 21 np Faj: Daphnia magna (óriás vízibolha) Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 211 4,4'-metiléndifenil diizocianát, α-hidro-ω-hidroxipoli(oxi-1,2-ethandiillel) alkotott oligomer reakciótermékek: Toxicitás halakra : LC50 (Oryzias latipes (Narancsvörös fundulus)): > mg/l Expozíciós idő: 96 h Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre Toxicitás algákra : EC50 (Daphnia magna (óriás vízibolha)): > 100 mg/l Expozíciós idő: 24 h Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 202 : EC50 (Desmodesmus subspicatus (zöld alga)): > mg/l Expozíciós idő: 72 h Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, / 37

30 NOELR (Desmodesmus subspicatus (zöld alga)): mg/l Expozíciós idő: 72 h Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 201 Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre (Krónikus toxicitás) : NOEC: >= 10 mg/l Expozíciós idő: 21 np Faj: Daphnia magna (óriás vízibolha) Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 211 4,4'-metiléndifenil diizocianát és O-(p-izocianatobenzil)fenil izocianát reakciótömeg: Toxicitás halakra : LL50 (Danio rerio (zebrahal)): > mg/l Expozíciós idő: 96 h Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 203 Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre Toxicitás algákra : EL50 (Daphnia magna (óriás vízibolha)): > 100 mg/l Expozíciós idő: 24 h Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 202 : EL50 (Scenedesmus subspicatus): > mg/l Expozíciós idő: 72 h Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 201 NOELR (Scenedesmus subspicatus): mg/l Expozíciós idő: 72 h Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 201 Toxicitás baktériumokra Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre (Krónikus toxicitás) : EC50 : > 100 mg/l Expozíciós idő: 3 h Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 209 : NOELR: >= 10 mg/l Expozíciós idő: 21 np Faj: Daphnia (vízibolha) Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 211 Polimer MDI propoxilált glicerin magasabb oligomerei: Toxicitás halakra : LC50 (Oryzias latipes (Narancsvörös fundulus)): > mg/l Expozíciós idő: 96 h Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre : EC50 (Daphnia magna (óriás vízibolha)): 129,7 mg/l Expozíciós idő: 24 h Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, / 37

31 Toxicitás algákra : EC50 (Desmodesmus subspicatus (zöld alga)): > mg/l Expozíciós idő: 72 h Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 201 NOEC (Desmodesmus subspicatus (zöld alga)): mg/l Expozíciós idő: 72 h Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 201 Toxicitás baktériumokra Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre (Krónikus toxicitás) : EC50 : > 100 mg/l Expozíciós idő: 3 h Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 209 : NOEC: 10 mg/l Expozíciós idő: 21 np Faj: Daphnia magna (óriás vízibolha) Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 211 4,4-metiléndifenil-diizocianát, glicerinnel lejátszódó oligomer reakció termékei, propoxilált: Toxicitás halakra : LC50 (Danio rerio (zebrahal)): > 100 mg/l Expozíciós idő: 96 h Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre Toxicitás algákra : EC50 (Daphnia magna (óriás vízibolha)): > 100 mg/l Expozíciós idő: 48 h : ErC50 (Desmodesmus subspicatus (zöld alga)): > 100 mg/l Expozíciós idő: 72 h NOEC (Desmodesmus subspicatus (zöld alga)): >= 100 mg/l Expozíciós idő: 72 h Toxicitás baktériumokra Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre (Krónikus toxicitás) : EC50 : > 100 mg/l Expozíciós idő: 3 h : NOEC: > 10 mg/l Expozíciós idő: 21 np Faj: Daphnia magna (óriás vízibolha) 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság Komponensek: 31 / 37

32 Difenilmetán-di-izocianát: Biológiai lebonthatóság : Eredmény: Biológiailag nem könnyen lebontható. Biológiai lebomlás: 0 % Expozíciós idő: 28 np 4,4'-metiléndifenil-diizocianát: Biológiai lebonthatóság : Eredmény: Biológiailag nem könnyen lebontható. Biológiai lebomlás: 0 % Expozíciós idő: 28 np Módszer: OECD Vizsgálati útmutató 302 Izociánsav, polimetilén-polifenilénészter, α-hidro-ω-hidroxipoli (oxi (metil-1,2-etándiillel)] alkotott polimer: Biológiai lebonthatóság 4,4'-metilén-difenil-diizocianát, oligomerek: Biológiai lebonthatóság : Eredmény: Biológiailag nem könnyen lebontható. : Eredmény: Biológiailag nem könnyen lebontható. Biológiai lebomlás: 0 % Expozíciós idő: 28 np Módszer: OECD Vizsgálati útmutató 302 4,4'-metiléndifenil diizocianát, α-hidro-ω-hidroxipoli(oxi-1,2-ethandiillel) alkotott oligomer reakciótermékek: Biológiai lebonthatóság : Eredmény: Biológiailag nem könnyen lebontható. Biológiai lebomlás: 0 % Expozíciós idő: 28 np Módszer: OECD Vizsgálati útmutató 302 4,4'-metiléndifenil diizocianát és O-(p-izocianatobenzil)fenil izocianát reakciótömeg: Biológiai lebonthatóság : Eredmény: Biológiailag nem könnyen lebontható. Biológiai lebomlás: 0 % Expozíciós idő: 28 np 4,4-metiléndifenil-diizocianát, glicerinnel lejátszódó oligomer reakció termékei, propoxilált: Biológiai lebonthatóság : Eredmény: Biológiailag nem könnyen lebontható Bioakkumulációs képesség Komponensek: 4,4'-metiléndifenil-diizocianát: Bioakkumuláció : Faj: Cyprinus carpio (Kárász) Biokoncentrációs tényező (BCF): 200 Megoszlási hányados: n- oktanol/víz : log Pow: 4,51 32 / 37

33 4,4'-metilén-difenil-diizocianát, oligomerek: Bioakkumuláció : Faj: Cyprinus carpio (Kárász) Biokoncentrációs tényező (BCF): 200 4,4'-metiléndifenil diizocianát, α-hidro-ω-hidroxipoli(oxi-1,2-ethandiillel) alkotott oligomer reakciótermékek: Bioakkumuláció : Faj: Cyprinus carpio (Kárász) Biokoncentrációs tényező (BCF): 200 Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 305C 4,4'-metiléndifenil diizocianát és O-(p-izocianatobenzil)fenil izocianát reakciótömeg: Bioakkumuláció : Faj: Cyprinus carpio (Kárász) Biokoncentrációs tényező (BCF): 200 Megoszlási hányados: n- oktanol/víz : log Pow: 4, A talajban való mobilitás Nincs adat 12.5 A PBT- és a vpvb-értékelés eredményei Nem vonatkozik rá 12.6 Egyéb káros hatások Nincs adat 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok 13.1 Hulladékkezelési módszerek Termék : A helyi szabályozásnak megfelelően kell megsemmisíteni. Az Európai Hulladék Katalógus alapján a Hulladék Kódok nem a termékre, hanem a felhasználásra jellemzőek. A Hulladék kódokat a felhasználó határozza meg, lehetőleg a környezetvédelmi hatóságokkal egyeztetve. Szennyezett csomagolás Hulladék kód : Az üres tartályokat újra hasznosítás vagy hulladék kezelés céljából jóváhagyott hulladék kezelő telepre kell vinni. Ha nincs külön meghatározva: Fel nem használt termékként ártalmatlanítsa. : A következő Hulladék kódok csak javaslatok: felhasznált termék , szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok hulladékai felhasználatlan termék , szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok hulladékai 33 / 37

34 tisztítatlan csomagolások , veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk 14.1 UN-szám Nincs veszélyes áruként szabályozva 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés Nincs veszélyes áruként szabályozva 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok) Nincs veszélyes áruként szabályozva 14.4 Csomagolási csoport Nincs veszélyes áruként szabályozva 14.5 Környezeti veszélyek Nincs veszélyes áruként szabályozva 14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések Nem alkalmazható 14.7 A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás Megjegyzések : A szállított állapotban nem alkalmazható termékként. 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok Az Európai Parlament és a Tanács 649/2012/EK rendelete a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról : Nem alkalmazható REACH - A különös aggodalomra okot adó anyagok engedélyezésének jelöltlistája ( 59. cikk). 1005/2009/EK rendelete az ózonréteget lebontó anyagokról 850/2004/EK Rendelete a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról : Nem alkalmazható : Nem alkalmazható : Nem alkalmazható Seveso III: Az Európai Parlament és a Tanács 2012/18/EU irányelve a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének kezeléséről. Nem alkalmazható Illékony szerves vegyületek : Az Európai Parlament és a Tanács 2010/75/EU irányelve ( november 24. ) az ipari kibocsátásokról (a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése) Illékony szerves vegyület (VOC) tartalom: 0 %, 0 g/l 34 / 37

35 Megjegyzések: VOC tartalom (nem víz) Egyéb szabályozások : Vegye figyelembe a várandós anyák védelméről szóló 92/85/EGK irányelvet, vagy a szigorúbb szabályozásokat, amennyiben alkalmazandó. Vegye figyelembe a fiatal személyek munkahelyi védelméről szóló 94/33/EK irányelvet, vagy a szigorúbb szabályozásokat, amennyiben alkalmazandó évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól A fiatal emberek munkahelyi védelméről szóló 94/33/EK irányelvet figyelembe kell venni. A várandós anyák munkahelyi biztonságáról és egészségéről szóló 92/85/EK irányelvet figyelembe kell venni Kémiai biztonsági értékelés Egy kémiai biztonsági értékelés nem lett kivitelezve. 16. SZAKASZ: Egyéb információk Az S-mondatok teljes szövege H315 H317 H319 H332 H334 H335 H351 H373 H373 Egyéb rövidítések teljes szövege : Bőrirritáló hatású. : Allergiás bőrreakciót válthat ki. : Súlyos szemirritációt okoz. : Belélegezve ártalmas. : Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat. : Légúti irritációt okozhat. : Feltehetően rákot okoz. : Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket. : Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén belélegezve károsíthatja a szerveket. Acute Tox. : Akut toxicitás Carc. : Rákkeltő hatás Eye Irrit. : Szemirritáció Resp. Sens. : Légúti túlérzékenység Skin Irrit. : Bőrirritáció Skin Sens. : Bőrszenzibilizáció STOT RE : Célszervi toxicitás - ismétlődő expozíció STOT SE : Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció HU OEL : Munkahelyek kémiai biztonságáról - Számú melléklet 1: Veszélys anyagok munkahelyi levegőben megengedett ÁKés CK-értékei, illetőleg eltûrhető MK HU OEL / AK-érték : Átlagos koncentráció HU OEL / CK-érték : Csúcskoncentráció 35 / 37

MSDS szám: 16371-00005

MSDS szám: 16371-00005 Utolsó kiadás 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint 0890 023 600 - SZÉLVÉDŐ RAGASZTÓ ZSÁKOS 600ML XL

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint 0890 023 600 - SZÉLVÉDŐ RAGASZTÓ ZSÁKOS 600ML XL 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék kereskedelmi neve : SZÉLVÉDŐ RAGASZTÓ ZSÁKOS 600ML XL Termék kódja : 0890 023 600 MSDS-Identcode : 10034497 1.2 Az

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító : INK-0304 Márkanév Page 1/10 Felülvizsgálat dátuma 20.11.2013

Részletesebben

MSDS szám: 123422-00001

MSDS szám: 123422-00001 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint 0890 023 801 - SZÉLVÉDŐ RAGASZTÓ ULTIMATE 310 ML

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint 0890 023 801 - SZÉLVÉDŐ RAGASZTÓ ULTIMATE 310 ML 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék kereskedelmi neve : SZÉLVÉDŐ RAGASZTÓ ULTIMATE 310 ML Termék kódja : 0890 023 801 SDS-Identcode : 10033313

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint 0890 103 - BITUMEN TÖMÍTŐ 310 ML

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint 0890 103 - BITUMEN TÖMÍTŐ 310 ML 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék kereskedelmi neve : BITUMEN TÖMÍTŐ 310 ML Termék kódja : 0890 103 SDS-Identcode : 10033154 1.2 Az anyag vagy

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP. A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék kereskedelmi neve : Original ATE Brake Fluid SL (DOT4) 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

: FROSCH SOFTENER ALOE VERA 750ML SO2

: FROSCH SOFTENER ALOE VERA 750ML SO2 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61883 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint 0892 155 1 - EASYPUR SZERELŐHAB 750ML

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint 0892 155 1 - EASYPUR SZERELŐHAB 750ML 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék kereskedelmi neve : EASYPUR SZERELŐHAB 750ML Termék kódja : 0892 155 1 MSDS-Identcode : 10036484 1.2 Az anyag vagy

Részletesebben

: FROSCH BABY LIQUID DETERGENT EF 1,5 L A

: FROSCH BABY LIQUID DETERGENT EF 1,5 L A 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61873 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

: FROSCH KIDS CARE SENS.HANDSOAP 300ML AT

: FROSCH KIDS CARE SENS.HANDSOAP 300ML AT 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64288 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint 0890 023 701 - SZÉLVÉDŐ RAGASZTÓ CLASSIC PLUS-G 310 ML

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint 0890 023 701 - SZÉLVÉDŐ RAGASZTÓ CLASSIC PLUS-G 310 ML 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék kereskedelmi neve : SZÉLVÉDŐ RAGASZTÓ CLASSIC PLUS-G 310 ML Termék kódja : 0890 023 701 SDS-Identcode : 10036916

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint 0892 079 1 - ALVÁZVÉDŐ WAX FEKETE 1000 ML

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint 0892 079 1 - ALVÁZVÉDŐ WAX FEKETE 1000 ML 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék kereskedelmi neve : ALVÁZVÉDŐ WAX FEKETE 1000 ML Termék kódja : 0892 079 1 SDS-Identcode : 10033088 1.2 Az

Részletesebben

Szerelőragasztó. Kizárólag ipari és foglalkozásszerű felhasználásra. Az információ nem áll rendelkezésre.

Szerelőragasztó. Kizárólag ipari és foglalkozásszerű felhasználásra. Az információ nem áll rendelkezésre. Ref. 130000006017/ Rev. sz. 1.0 Az átdolgozás dátuma Nyomtatási dátum 11.12.2013 11.12.2013 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék

Részletesebben

MSDS szám: 125524-00001

MSDS szám: 125524-00001 Első kiadás 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

: K+D RAGASZTÓ+TÖMÍTŐ FEKETE 600 ML

: K+D RAGASZTÓ+TÖMÍTŐ FEKETE 600 ML 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Termék kódja : 0890 100 183 1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint 0890 305 450 - KÉZTISZTÍTÓ KRÉM 450 ML

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint 0890 305 450 - KÉZTISZTÍTÓ KRÉM 450 ML 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék kereskedelmi neve : KÉZTISZTÍTÓ KRÉM 450 ML Termék kódja : 0890 305 450 SDS-Identcode : 10036404 1.2 Az anyag

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint 5861 001 300 - DIESEL ADALÉK AR 300ML

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint 5861 001 300 - DIESEL ADALÉK AR 300ML 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék kereskedelmi neve : DIESEL ADALÉK AR 300ML Termék kódja : 5861 001 300 MSDS-Identcode : 10042457 1.2 Az anyag vagy

Részletesebben

: FROSCH ALOE VERA GEL DETERG. EF 1,5 L SO

: FROSCH ALOE VERA GEL DETERG. EF 1,5 L SO 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61264 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék neve : Termék kódja : 106535E Az anyag/keverék felhasználása : Tisztító- és fertőtlenítőszer Az anyag típusa

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Ponal PUR-Leim oldal 1 / 8 Biztonsági adatlap (SDB) száma: : 59357 Felülvizsgálat ideje: 22.11.2011 Nyomtatás ideje: 31.05.2013 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉP TISZTÍTÓKENDŐ 100 DB

SZÁMÍTÓGÉP TISZTÍTÓKENDŐ 100 DB 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Termék kódja : 0890 150 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt

Részletesebben

: NYÁRI ABLAKTISZTÍTÓ KONCENTRÁTUM 250 ML

: NYÁRI ABLAKTISZTÍTÓ KONCENTRÁTUM 250 ML Utolsó kiadás 10.12.2014 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Termék kódja : 0892 333 250 1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint 0893 479 005 - MOTORTÉR ÁPOLÓ

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint 0893 479 005 - MOTORTÉR ÁPOLÓ 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék kereskedelmi neve : MOTORTÉR ÁPOLÓ Termék kódja : 0893 479 005 MSDS-Identcode : 10035384 1.2 Az anyag vagy keverék

Részletesebben

Kizárólag ipari és foglalkozásszerű felhasználásra. Az információ nem áll rendelkezésre.

Kizárólag ipari és foglalkozásszerű felhasználásra. Az információ nem áll rendelkezésre. Ref. Rev. sz. 1.1 Felülvizsgálat dátuma Nyomtatás Dátuma MA10000841/ 06.03.2014 06.03.2014 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Regisztrációs szám Az anyag

Részletesebben

MSDS szám: 45475-00002

MSDS szám: 45475-00002 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 29.11.2012 Nyomtatás Dátuma 30.11.2012

Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 29.11.2012 Nyomtatás Dátuma 30.11.2012 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék neve : Termék kódja : 104367E Az anyag/keverék felhasználása : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer Az anyag típusa

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint 0893 761 - GÁZKAZÁN TISZTÍTÓ 500 ML

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint 0893 761 - GÁZKAZÁN TISZTÍTÓ 500 ML 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék kereskedelmi neve : GÁZKAZÁN TISZTÍTÓ 500 ML Termék kódja : 0893 761 SDS-Identcode : 10033164 1.2 Az anyag

Részletesebben

Klüberpaste UH1 96-402

Klüberpaste UH1 96-402 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék neve : Cikk szám : 005116 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint 5861 401 150 - AUTOMATA VÁLTÓMŰ ADALÉK 150 ML

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint 5861 401 150 - AUTOMATA VÁLTÓMŰ ADALÉK 150 ML 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék kereskedelmi neve : AUTOMATA VÁLTÓMŰ ADALÉK 150 ML Termék kódja : 5861 401 150 SDS-Identcode : 10042110 1.2

Részletesebben

SDS szám: 524662-00001. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

SDS szám: 524662-00001. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Termék kódja : 0893 477 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint 0893 136 - GRAFFITI ELTÁVOLÍTÓ BELSŐ 500ML

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint 0893 136 - GRAFFITI ELTÁVOLÍTÓ BELSŐ 500ML 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék kereskedelmi neve : GRAFFITI ELTÁVOLÍTÓ BELSŐ 500ML Termék kódja : 0893 136 MSDS-Identcode : 10032968 1.2 Az anyag

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. APC 138 LatoN, Analysenküvette, 1/5

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. APC 138 LatoN, Analysenküvette, 1/5 APC 138 LatoN, Analysenküvette, 1/5 Nyomtatás dátuma: 23.07.2014 Termék kódja: APC138-1 Oldal 1 -tól/-től 9 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító APC 138

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint FSK-RAGASZTÓ FEHÉR 200G

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint FSK-RAGASZTÓ FEHÉR 200G 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Termék kereskedelmi neve : Termék kódja : 0892100091 MSDS-Identcode : 10014749 Társaság : Würth Szereléstechnika Kft. 2040 Budaörs,

Részletesebben

Biztonsági adatlap Azonosító: 1789 az 1907/2006/EK rendelet szerint

Biztonsági adatlap Azonosító: 1789 az 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgált változat kiadása: 2008. 04. 24. Oldalszám: 1/10 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: 1.2.A keverék megfelelő azonosított felhasználása:

Részletesebben

Verzió 05.00 Felülvizsgálat dátuma 11.03.2015 Utolsó kiadás dátuma 29.10.2012 Első kiadás dátuma 22.05.2007

Verzió 05.00 Felülvizsgálat dátuma 11.03.2015 Utolsó kiadás dátuma 29.10.2012 Első kiadás dátuma 22.05.2007 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 azonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

Biztonsági adatlap Azonosító: 2078 az 1907/2006/EK rendelet szerint. Kiadás: 2012. 03. 30. Oldalszám: 1/8

Biztonsági adatlap Azonosító: 2078 az 1907/2006/EK rendelet szerint. Kiadás: 2012. 03. 30. Oldalszám: 1/8 Kiadás: 2012. 03. 30. Oldalszám: 1/8 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: PREVENT bőrápoló emulzió 1.2. Az anyag/keverék megfelelő azonosított felhasználása:

Részletesebben

Bevonóanyag. Kizárólag ipari és foglalkozásszerű felhasználásra. Ipari porlasztás, Nem ipari permetszórás

Bevonóanyag. Kizárólag ipari és foglalkozásszerű felhasználásra. Ipari porlasztás, Nem ipari permetszórás Ref. 130000004897/ Rev. sz. 1.1 Az átdolgozás dátuma Nyomtatási dátum 26.05.2015 26.05.2015 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév 1.2 Az anyag

Részletesebben

1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Adatlap száma: KEM 1A-02 Oldalszám: 1/10 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Terméknév 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap Azonosító: 1687 az 1907/2006/EK rendelet szerint

Biztonsági adatlap Azonosító: 1687 az 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgált változat kiadása: 2008. 10. 20. Oldalszám: 1/10 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: PRELIX motor- és fémtisztító folyadék, vizes bázisú

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék neve : Termék kódja : 104232E Az anyag/keverék felhasználása : felület fertőtlenítőszer Az anyag típusa : Keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. A 830/2015 EU rendelet alapján. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. A 830/2015 EU rendelet alapján. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása BIZTONSÁGI ADATLAP A 830/2015 EU rendelet alapján 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Bionur Univerzális mosószer 1.2. Az anyag vagy keverék lényeges

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint 0892 100 14 - D3 FAENYV 12 KG

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint 0892 100 14 - D3 FAENYV 12 KG 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék kereskedelmi neve : D3 FAENYV 12 KG Termék kódja : 0892 100 14 SDS-Identcode : 10032938 1.2 Az anyag vagy keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint Cuproxat Verzió 23 (Magyarország) Kibocsátás dátuma: 2014/10/27

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint Cuproxat Verzió 23 (Magyarország) Kibocsátás dátuma: 2014/10/27 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító Márkanév : 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Felhasználás

Részletesebben

: Guanidine carbonate (GC)

: Guanidine carbonate (GC) 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév Regisztrációs szám Az anyag megnevezése : (GC) : 01-2119968552-29-0000, 01-2119968552-29-XXXX : diguanidin-karbonát

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP: Saniter Foam

BIZTONSÁGI ADATLAP: Saniter Foam BIZTONSÁGI ADATLAP: Saniter Foam Felülvizsgálat: 2015. Július 22. 1 SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása: 1.1 Termékazonosító: Saniter Foam 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Clovin II TR. 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. Veszélyesség szerinti besorolás

Biztonsági adatlap. Clovin II TR. 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. Veszélyesség szerinti besorolás 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított, illetve ellenjavallt felhasználása: fehér textíłiák és fehér munkaruhák

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Ponal Statik kétkomponens purhab oldal 1 / 8 Biztonsági adatlap (SDB) száma: : 41140 Felülvizsgálat ideje: 30.11.2011 Nyomtatás ideje: 22.05.2013 1. SZAKASZ: Az

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint ROST OFF CSAVARLAZÍTÓ 300ML

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint ROST OFF CSAVARLAZÍTÓ 300ML 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Termék kereskedelmi neve : Termék kódja : 08902 MSDS-Identcode : 10014650 Társaság : Würth Szereléstechnika Kft. 2040 Budaörs,

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK Szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK Szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK Szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1 Termékazonosító Kereskedelmi név PESTSTOP DELTA 5 CS Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint MERO 1/8 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév MERO Termék kódja (UVP) 05951437 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

: SikaCor Zinc R/SikaCor Zinc R Rapid Part A

: SikaCor Zinc R/SikaCor Zinc R Rapid Part A 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP VESZÉLY. Elkészítés időpontja: 2016. január 26. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

BIZTONSÁGI ADATLAP VESZÉLY. Elkészítés időpontja: 2016. január 26. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Mosogatópor

Részletesebben

: Lenor Odour Eliminator - Textilöblítő koncentrátum

: Lenor Odour Eliminator - Textilöblítő koncentrátum Lenor Odour Eliminator - Textilöblítő koncentrátum Kibocsátási dátum: 29/07/2015 Felülvizsgálat dátuma: : Verzió: 1.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Veszély

BIZTONSÁGI ADATLAP. Veszély BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Modifikáló anyag

Részletesebben

Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 08.11.2012 Nyomtatás Dátuma 12.11.2012

Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 08.11.2012 Nyomtatás Dátuma 12.11.2012 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61162 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Felülvizsgálat dátuma 30.03.2016 Verzió 5.0

Felülvizsgálat dátuma 30.03.2016 Verzió 5.0 Felülvizsgálat dátuma 30.03.2016 Verzió 5.0 SZAKASZ 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító REACH regisztrációs szám Ez az anyag nem rendelkezik regisztrációs számmal,

Részletesebben

1.4. Sürgısségi telefon szám: 06/80-201-199 ETTSZ Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

1.4. Sürgısségi telefon szám: 06/80-201-199 ETTSZ Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított, illetve ellenjavallt felhasználása: Fehér és színes textíliák elıáztatásához,

Részletesebben

: WIRTUOZ 52EC. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2006 és 453/2010 számú EC szabályozás szerint

: WIRTUOZ 52EC. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2006 és 453/2010 számú EC szabályozás szerint Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító

Részletesebben

: FROSCH REINE PF. KIDS SOAP SE.500ML RF D

: FROSCH REINE PF. KIDS SOAP SE.500ML RF D 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61188 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

: kodan tincture forte colourless

: kodan tincture forte colourless 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 azonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás Kibocsátási dátum: 30/01/2015 Felülvizsgálat dátuma: : Verzió: 1.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék formája : Keverék Kereskedelmi megnevezés

Részletesebben

Kiwi Cipőkrém fekete Verzió 1.0 Készítés dátuma 23.02.2015 Felülvizsgálat dátuma: - Specifikáció Szám: 350000018628

Kiwi Cipőkrém fekete Verzió 1.0 Készítés dátuma 23.02.2015 Felülvizsgálat dátuma: - Specifikáció Szám: 350000018628 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék felhasználása

Részletesebben

1.4. Sürgısségi telefon szám: 06/80-201-199 ETTSZ Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

1.4. Sürgısségi telefon szám: 06/80-201-199 ETTSZ Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított, illetve ellenjavallt felhasználása: biológiai lerakódásgátló vegyszer hıcserélı

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK, 453/2010/EU rendeletek szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK, 453/2010/EU rendeletek szerint Adatlap sz.: 31202 METABOND DOT-4 Oldalszám: 1 / 11 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: METABOND DOT-4 Hivatkozási szám: 467

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint PÁRKÁNYRAGASZTÓ FEHÉR 12 KG

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint PÁRKÁNYRAGASZTÓ FEHÉR 12 KG 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Termék kereskedelmi neve : Termék kódja : 0892100061 MSDS-Identcode : 10014826 Társaság : Würth Szereléstechnika Kft. 2040 Budaörs,

Részletesebben

Biztonsági adatlap Azonosító: 0513 az 1907/2006/EK rendelet szerint

Biztonsági adatlap Azonosító: 0513 az 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgált változat kiadása: 2004. 05. 12. Oldalszám: 1/9 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: PREVENT akrilát tartalmú autóápoló 1.2.A keverék megfelelő

Részletesebben

kiállítás kelte: 1997.07.29. módosítás kelte: 2015.05.05. 10. verzió

kiállítás kelte: 1997.07.29. módosítás kelte: 2015.05.05. 10. verzió A Brilliance Ipari Tisztítószer Gyártó Kft. ÁNTSZ száma: 12932/1998 A termék bejelentési számai: OKBI: KBSzF-1131-9/2012 OÉTI: 1926-4/98 1. AZ ANYAG / KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint Mecomorn 750 SL Verzió 13 (Magyarország) Kibocsátás dátuma: 2011/09/29

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint Mecomorn 750 SL Verzió 13 (Magyarország) Kibocsátás dátuma: 2011/09/29 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító Márkanév : 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Felhasználás

Részletesebben

: UNIVERSAL- REINIGER 10 L

: UNIVERSAL- REINIGER 10 L 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61273 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap ACTARA 25 WG. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás:

Biztonsági adatlap ACTARA 25 WG. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás: 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Felhasználás:

Részletesebben

: AZ 70 C 6X2L BAG 11 SPR. WEST

: AZ 70 C 6X2L BAG 11 SPR. WEST 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61580 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

No Change Service! Verzió 04.00 Felülvizsgálat dátuma 06.01.2015 Utolsó kiadás dátuma 01.02.2013 Első kiadás dátuma 10.10.2007

No Change Service! Verzió 04.00 Felülvizsgálat dátuma 06.01.2015 Utolsó kiadás dátuma 01.02.2013 Első kiadás dátuma 10.10.2007 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 azonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP a 453/2010/EU rendelet szerint Adatlap kelte: 2009-02-01 Felülvizsgálat: 2014-09-01 Változat szám: 2/Hu Oldal: 1 / 8

BIZTONSÁGI ADATLAP a 453/2010/EU rendelet szerint Adatlap kelte: 2009-02-01 Felülvizsgálat: 2014-09-01 Változat szám: 2/Hu Oldal: 1 / 8 BIZTONSÁGI ADATLAP a 453/2010/EU rendelet szerint Adatlap kelte: 2009-02-01 Felülvizsgálat: 2014-09-01 Változat szám: 2/Hu Oldal: 1 / 8 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: 1.1 Termékazonosító:

Részletesebben

CAS szám EU szám Regisztrációs szám 497-19-8 207-838-8 01-2119485498-19-0000 68551-12-2. %-os arány 5-10. < 5 polimer 1387-28-5 237-623-4 < 5

CAS szám EU szám Regisztrációs szám 497-19-8 207-838-8 01-2119485498-19-0000 68551-12-2. %-os arány 5-10. < 5 polimer 1387-28-5 237-623-4 < 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított, illetve ellenjavallt felhasználása: Foglalkozásszerő felhasználásra.

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint FELÜLETTÖMÍTŐ ZÖLD 50GR

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint FELÜLETTÖMÍTŐ ZÖLD 50GR 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Termék kereskedelmi neve : Termék kódja : 0893573050 MSDS-Identcode : 10014568 Társaság : Würth Szereléstechnika Kft. 2040 Budaörs,

Részletesebben

Nemkívánatos fizikokémiai hatások, valamint az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt nemkívánatos hatások

Nemkívánatos fizikokémiai hatások, valamint az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt nemkívánatos hatások A Őő3/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelel en Kibocsátási dátum: 19/01/2015 Felülvizsgálat dátuma: : Verzió: 1.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A

Részletesebben

: FROSCH APPLE COLOR DETERGENT 1,5 L SO

: FROSCH APPLE COLOR DETERGENT 1,5 L SO 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61627 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint 0893 152 - SPECIÁLIS KÉZVÉDŐ KRÉM 200 ML

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint 0893 152 - SPECIÁLIS KÉZVÉDŐ KRÉM 200 ML 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék kereskedelmi neve : SPECIÁLIS KÉZVÉDŐ KRÉM 200 ML Termék kódja : 0893 152 SDS-Identcode : 10047982 1.2 Az anyag

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint GRAFFITI ELTÁVOLÍTÓ KÜLSŐ 500ML

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint GRAFFITI ELTÁVOLÍTÓ KÜLSŐ 500ML 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Termék kereskedelmi neve : Termék kódja : 0893135 MSDS-Identcode : 10014485 Társaság : Würth Szereléstechnika Kft. 2040 Budaörs,

Részletesebben

1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Adatlap száma: KEM 2F-08 Oldalszám: 1/10 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Terméknév 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. okoz.

BIZTONSÁGI ADATLAP. okoz. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító - Márkanév - CAS szám 104376-75-2 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Biztonsági adatlap Azonosító: 0465 az 1907/2006/EK rendelet szerint

Biztonsági adatlap Azonosító: 0465 az 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgált változat kiadása: 2011. 07. 21 Oldalszám: 1/8 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: PRELIX téli szélvédőmosó 21 C 1.2.A keverék megfelelő

Részletesebben

Verzió 03.04 Felülvizsgálat dátuma 19.11.2013 Nyomtatás Dátuma 29.05.2014

Verzió 03.04 Felülvizsgálat dátuma 19.11.2013 Nyomtatás Dátuma 29.05.2014 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 azonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Penta Citro CS. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás

Biztonsági adatlap. Penta Citro CS. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított, illetve ellenjavallt felhasználása: Aktívklór tartalmú padozat

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint Felülvizsgálat dátuma 25.06.2015 Verzió 2.1 SZAKASZ 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító REACH regisztrációs szám 01-2119486482-31-XXXX CAS szám 102-71-6 1.2 Az

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. PROTECT rovarirtó permet

BIZTONSÁGI ADATLAP. PROTECT rovarirtó permet BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP Készítés dátuma: 2013. 11. 29. Verzió szám: 2 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása 1.1 A keverék azonosítása: PROTECT

Részletesebben

STANNINE LTP. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: A veszély meghatározása BIZTONSÁGI ADATLAP

STANNINE LTP. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: A veszély meghatározása BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

: Gefitinib for system suitability CRS

: Gefitinib for system suitability CRS Kibocsátási dátum: 11/01/2016 Felülvizsgálat dátuma: Felváltja ezt: Verzió: 1.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék formája : Anyag Kereskedelmi

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 453/2010 EU rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 453/2010 EU rendelet szerint Kiadás dátuma: 2014.04.21 Felülvizsgálat dátuma/verziószám 2015.09.08/1-1/HU 1.SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termék azonosító: 1 / 10 Termék kód: 1.2 Az anyag vagy

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. OLI-NATURA HS Profiöl

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. OLI-NATURA HS Profiöl Oldal 1 -tól/-től 8 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap Azonosító: 1108 az 1907/2006/EK rendelet szerint

Biztonsági adatlap Azonosító: 1108 az 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgált változat kiadása: 2010. 05. 12. Oldalszám: 1/7 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: PRELVENT hőtıtömítı 1.2.A keverék megfelelı azonosított

Részletesebben

SIGMA-ALDRICH. BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint Verzió 5.2 Felülvizsgálat dátuma 03.07.2013 Nyomtatás Dátuma 25.09.

SIGMA-ALDRICH. BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint Verzió 5.2 Felülvizsgálat dátuma 03.07.2013 Nyomtatás Dátuma 25.09. SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint Verzió 5.2 Felülvizsgálat dátuma 03.07.2013 Nyomtatás Dátuma 25.09.2015 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás

Részletesebben

: sensiva hand disinfection

: sensiva hand disinfection 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Loctite 7649 oldal 1 / 11 BA száma : 179515 Felülvizsgálat ideje: 25.02.2014 Nyomtatás ideje: 07.03.2014 1.1. Termékazonosító Loctite 7649 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék

Részletesebben

No Change Service! Verzió 03.00 Felülvizsgálat dátuma 25.02.2015 Utolsó kiadás dátuma 29.01.2013 Első kiadás dátuma 23.11.2011

No Change Service! Verzió 03.00 Felülvizsgálat dátuma 25.02.2015 Utolsó kiadás dátuma 29.01.2013 Első kiadás dátuma 23.11.2011 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 azonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint DUPLOSAN KV Verzió 9 (Magyarország) Kibocsátás dátuma: 2015/01/14

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint DUPLOSAN KV Verzió 9 (Magyarország) Kibocsátás dátuma: 2015/01/14 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító Márkanév : 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Felhasználás

Részletesebben

Festo Spezialfett LUB-KB 1

Festo Spezialfett LUB-KB 1 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék neve : Cikk szám : 017080 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

DI-TERT BUTYL POTASSIUM PHOSPHATE. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: A veszély meghatározása

DI-TERT BUTYL POTASSIUM PHOSPHATE. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: A veszély meghatározása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító - Márkanév - CAS szám 33494-80-3 - REACH : Regisztrációs szám 01-2119943763-31-0000 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben