VITUKI Közhasznú Társaság (1095 Budapest, Kvassay Jenı út 1.)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VITUKI Közhasznú Társaság (1095 Budapest, Kvassay Jenı út 1.)"

Átírás

1 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A VITUKI Közhasznú Társaság (1095 Budapest, Kvassay Jenı út 1) Éves beszámolójának vizsgálatáról Budapest, 2008 április 29 ügyvezetı igazgató bejegyzett könyvvizsgáló Auditconsult Kft Bakó Zsuzsanna Kamarai nyilvszám: Kamarai tagsági szám: Budapest, Tétényi út Budapest, József krt 26 I

2 Független Könyvvizsgálói Jelentés A VITUKI Közhasznú Társaság tulajdonosának Elvégeztük a VITUKI Kht (továbbiakban: a Társaság ) mellékelt évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a december 31-i fordulónapra elkészített mérlegbıl melyben az eszközök és források egyezı végösszege E Ft, a mérleg szerinti eredmény vállalkozási tevékenységbıl E Ft (nyereség), közhasznú tevékenységbıl E Ft (veszteség) összesen E Ft (nyereség) -, az ezen idıpontra végzıdı évre vonatkozó eredménykimutatásból, közhasznú eredménykimutatásból és a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó kiegészítı mellékletbıl áll Az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történı elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelıssége Ez a felelısség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredı, lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belsı ellenırzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelı számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerő számviteli becsléseket A könyvvizsgáló felelıssége az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélése A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon érvényes törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendı és megfelelı bizonyítékot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplı összegekrıl és közzétételekrıl A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár tévedésekbıl eredı, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétıl függnek Az éves beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, hogy a vállalkozás belsı ellenırzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint az éves beszámoló bemutatásának értékelését Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk a fent említett területre korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését Meggyızıdésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendı és megfelelı alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához A könyvvizsgálat során a VITUKI Kht éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendı és megfelelı bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el Véleményünk szerint az éves beszámoló a Társaság december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérıl megbízható és valós képet ad Az üzleti jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van Budapest, 2008 április 29 ügyvezetı igazgató bejegyzett könyvvizsgáló Auditconsult Kft Bakó Zsuzsanna Kamarai nyilvszám: Kamarai tagsági szám: Budapest, Tétényi út Budapest, József krt 26 2

3 II Á l t a l á n o s i n f o r m á c i ó k 1 A megbízás és teljesítése A VITUKI Kht (1095 Budapest, Kvassay Jenı út 1) ügyvezetı igazgatója a tulajdonos felkérésére a Gazdasági társaságokról szóló 2006 évi IV törvény, a Számvitelrıl szóló 2000 évi C törvény, a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és könyvvizsgálói tevékenységrıl szóló 1997 évi LV törvény alapján megbízási szerzıdést kötött az Auditconsult Kft-vel (kamarai tagszám:001377) a VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Közhasznú Társaság állandó könyvvizsgálói teendıinek az ellátására A megbízott társaság Bakó Zsuzsanna bejegyzett könyvvizsgáló személyén keresztül látta el a feladatát A könyvvizsgáló a Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagja, tagsági igazolvány száma: Az éves beszámoló elkészítése az ügyvezetés feladata volt, a könyvvizsgálat feladata pedig az éves beszámoló véleményezése, vizsgálata alapján, annak megítélése, hogy az éves beszámolóban közölt számviteli információk összhangban vannak-e a beszámoló készítési alapelvekkel és megfelelnek-e a törvényi elıírásoknak A felülvizsgálat a mérleg, az eredménykimutatás, a közhasznú eredménykimutatás, valamint a kiegészítı melléklet ellenırzésére terjed ki Az auditálás befejeztével a vizsgálat eredményérıl írásbeli jelentés készítése a könyvvizsgáló feladata A könyvvizsgálónak vizsgálata után választ kell adnia arra a kérdésre, hogy a a beszámoló dokumentálása és értékelése összhangban van a számviteli törvény elıírásaival, a beszámoló megfelelı és valós képet ad a társaság vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetérıl, azaz nem tartalmaz jelentıs mértékő tévedéseket A könyvvizsgálat során az évközi és év végi gazdasági események szabályos, törvényekben, számviteli politikában meghatározottak szerinti elszámolását ellenıriztem Ezt döntıen súlyozott szúrópróbaszerő, meghatározott fıkönyvi számlák esetében tételes bizonylati ellenırzéssel vizsgáltam, amit esetenként interjúkészítéssel egészítettem ki Vizsgáltam továbbá az adóbevallással egyezı befizetéseket, a határidık figyelembevételét, valamint, azt, hogy a fıkönyvben kimutatott év végi adókötelezettségek rendezését a következı idıszakban milyen módon hajtotta végre a társaság Ezt követıen a könyvviteli zárlattal kapcsolatos feladatok elvégzését (leltározás, értékelés, analitika és fıkönyv adatainak egyeztetését, értékvesztés képzését, idıbeli elhatárolások elszámolását) ellenıriztem A zárlati munkák befejezését követıen vizsgáltam az éves beszámoló elkészítését (átsorolások elvégzését, egyéb és rendkívüli tételek minısítését, értékelési eljárások szabályszerőségét) A vizsgálat befejeztével a menedzsment és a könyvvizsgáló között nem maradt olyan eltérı szakmai vélemény, ami lényegesen befolyásolná az éves beszámolóról való minısítés nélküli záradék kiadását 3

4 2 Áttekintés a társaságról (jogi, gazdasági viszonyok) Jogi viszonyok A VITUKU Kht-t a cégjegyzékszámon jegyezte be a Cégbíróság mint, a VITUKI Rt általános jogutódját A VITUKI Kht székhelye: 1095 Budapest, Kvassay Jenı út 1 Telephelye: 1113 Budapest, Aga u Siófok, Vitorlás u Komárom, Jedlik u 8 Levelezési cím: 1453 Budapest, Pf 27 Adószám: Statisztikai számjel: A társaság képviseletére jogosult személy: Kari Attila ügyvezetı igazgató A társaság jegyzett tıkéje: A társaság közhasznú fokozata: A társaság alapítója: eft kiemelten közhasznú Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszter (1011 Budapest, Fı utca 44-50), mint a Magyar Állam tulajdonosi jogainak gyakorlója Gazdasági viszonyok A Társaság fı tevékenységi köre: Mőszaki kutatás, fejlesztés Szakterületek: - vízrajzi szolgálat, - hidrológia-hidrogeológia, - hidraulika, - hidrobiológia-hidrokémai, - vízgazdálkodási szakágazati döntés-elıkészítés, szakértés, tanácsadás III Az éves beszámoló 1 Általános megállapítások Számviteli politika 4

5 A VITUKI Kht a számviteli törvényben (továbbiakban: Sztv) rögzített alapelvek, értékelési elıírások alapján kialakította és írásba foglalta az adottságainak, körülményeinek megfelelı - a törvény végrehajtásának módszereit, eszközeit meghatározó - számviteli politikát A számviteli politika kialakításánál figyelembe vette az egyéb szervezetek beszámoló-készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000(XII19) Korm rendelet elıírásait is A számviteli politika keretében írásban rögzítette azokat a gazdálkodóra jellemzı szabályokat, elıírásokat, módszereket, amelyekkel meghatározta, hogy mit tekint a számviteli elszámolás, az értékelés szempontjából lényegesnek, jelentısnek, nem lényegesnek, nem jelentısnek, továbbá meghatározta azt, hogy a törvényben biztosított választási, minısítési lehetıségek közül melyeket, milyen feltételek fennállása esetén alkalmaz Az alkalmazott gyakorlatot évben nem változtatta meg A számviteli politika keretében elkészítette: az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzatát; az eszközök és a források értékelési szabályzatát; az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belsı szabályzatot; a pénzkezelési szabályzatot Beszámoló és könyvvezetés A VITUKI Kht a Sztv 9 alapján éves beszámoló készít, ennek részei: Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Közhasznú eredménykimutatás (224/2000(XII19) Korm rendelet szerint) A törvény adta választási lehetıségével élve a beszámoló összeállítása során a Mérleg és Eredménykimutatás sémákból az A változatot választotta Az éves beszámoló a számviteli törvény 15 (1-9), valamint a 16 (1-5) bekezdéseiben elıírt alapelvek figyelembe vételével december 31-i fordulónappal 2008 április 21-én készült el Az Sztv elıírása értelmében összevont (konszolidált) éves beszámolót és összevont (konszolidált) üzleti jelentést is köteles készíteni az a vállalkozó, amely egy vagy több vállalkozóhoz főzıdı viszonyában anyavállalatnak minısül Bár a VITUKI Kht anyavállalatnak minısül, konszolidált beszámolót nem készített, mivel a törvény által meghatározott 3 határértékbıl egyet sem ért el Az értékcsökkenés elszámolása a Sztv 52 -ában elıírtak szerint megtörtént, alapja a bruttó érték (beszerzési, elıállítási költség) 5

6 Az ,- Ft alatti egyedi beszerzési értékő tárgyi eszközök a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egyösszegben kerültek elszámolásra A készletek értékelésénél a Sztv ban foglaltak szerint jártak el, a számviteli politikának megfelelıen FIFO módszerrel történt az értékelés, az 56 -ban foglaltak szerint az értékvesztés nem került elszámolásra A Sztv 2001 január 1-jétıl hatályos az úgynevezett egyedi vevı értékelés elvét a VITUKI Kht megfelelıen alkalmazta, a mérlegkészítésig kiegyenlített tételeket az elszámolásánál figyelmen kívül hagyta és összesen 5308eFt értékvesztést számolt el A devizában, valutában fennálló követelésekkel, kötelezettségekkel kapcsolatban összevont árfolyamkülönbözet nem lett elszámolva, mivel az a számviteli politikában elıírt jelentıs mértéket nem érte el Az értékhelyesbítés és a valós értéken történı értékelés szabályait a társaság nem alkalmazza Könyvvezetés Kettıs könyvviteli nyilvántartásainak a Mikro Volán Elektronika Libra Com Integrált számviteli rendszerének mérleg, likvid, tárgyi eszköz, pénztár és számlázó programját alkalmazza A társaság könyvviteli nyilvántartása az eszközökben és a forrásokban bekövetkezett változásokat a valóságnak megfelelıen, folyamatosan, zárt rendszerben áttekinthetıen mutatja Bérszámfejtési feladatait a Modus Office Holding Informatikai és Ügyviteli Rt WT bérprogramjával végzi A Mérleg, az Eredmény-kimutatás, a Közhasznú Eredmény-kimutatás és a Kiegészítı Melléklet a kettıs könyvvitel zárt adataiból, a fıkönyvi kivonatból került összeállításra 2 Mérleg Eszközök alakulása Megnevezés 2006 Változás eftban A Befektetett eszközök ,16 B Forgóeszközök ,28 C Aktív idıbeli elhatárolások ,21 Eszközök összesen ,20 Mint a táblázatból is kitőnik az eszközök értéke eFt-al csökkent, úgy hogy a jelentıs összegő változást a befektetett eszközök ingatlanértékesítésbıl adódó csökkenése és a forgóeszközök növekedése okozta, az aktív idıbeli elhatárolások csökkenése mellett 6

7 A befektetett eszközök állományváltozása Megnevezés 2006 Változás eftban I Immateriális javak , , ,16 II Tárgyi eszközök , , ,77 III Befektetett pénzügyi eszközök , , ,55 Befektetett eszközök összesen , ,16 Az immateriális javak állománya 56,84-kal (113146eFt) csökkent Ebbıl jelentıs részt, mintegy eFt-ot képviselt az aktivált kísérleti fejlesztés és a befejezetlen kísérleti fejlesztés összevont állományának csökkenése a vagyoni értékő jogok állományának növekedése mellett A tárgyi eszközök átlagos állományában lényeges változás történt A csoporton belül az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok értéke eFt-al csökkent az ingatlanértékesítésbıl adódóan A mérlegfordulónapon befejezetlen beruházás 62364eFt összegben szerepelt a társaság könyveiben A befektetett pénzügyi eszközök állománya 71,45-kal (9721eFt) csökkent Az egyéb tartós részesedés értéke eFt-al változott A tulajdonolt társaságok saját tıke jegyzett tıke aránya miatt értékvesztés elszámolására nem került sor Az egyéb tartósan adott kölcsönök mérlegsor az egy éven túl esedékes dolgozói lakáshitelek összegét tartalmazza, értéke a fennálló követelés összegében történt Az egy éven belül esedékes követeléseket a társaság a Sztv elıírásainak megfelelıen a rövid lejáratú követelések közé átvezette A hatályos Számviteli politika értelmében a társaság a valós értéken történı értékelést és az értékhelyesbítést nem alkalmazza, ezért nem került sor a befektetett eszközök átértékelésére A forgóeszközök állományváltozása Megnevezés 2006 Változás eftban I Készletek , , ,15 II Követelések , , ,54 III Értékpapírok , , ,00 IV Pénzeszközök , , ,11 Forgóeszközök összesen , , ,28 A forgóeszközök értéke eFt-al (135,28) növekedett 7

8 A készletek értékét a leltározás során tényleges mennyiségi leltárfelvétellel állapították meg Az anyagok és áruk esetében az értékelés a számviteli politikának megfelelıen FIFO módszerrel, a megrendelésre végzett befejezetlen kutatás az év végi utókalkuláció szerinti közvetlen önköltségen, a közvetített szolgáltatások értéke számla szerinti tényleges beszerzési értéken történt A készletek értéke 34726eFt-al (67,85) csökkent, amit az áruk 25308eFt-os és a befejezetlen termelés 6754eFt-os csökkenése okozott A követelések értéke 54,46-al (186109eFt) csökkent A vevık állománya eFt-al, a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések állománya 15785eFt-al, az egyéb követelések állománya eFt-al változott A követelések számlacsoportban külön-külön megnyitott fıkönyvi számlákon kerültek könyvelésre a belföldi-, a külföldi, a kétes-, a leányvállalattal szembeni- és a közös vezetéső vállalattal szembeni követelések A vevıkkel szembeni követelések értékelése a mérlegben a kiszámlázott és elismert értékkel történt A társaság minden egyes vevıjének a Sztv elıírási szerint az egyenlegközlıt kiküldte a visszaigazolt egyenlegeket felülvizsgálta A Sztv 2001 január 1-tıl életbelépı változása indokolta az értékvesztés elszámolásakor az ún egyedi vevı értékelés elvét A VITUKI Kht vevıkintlévıségeit tételesen felülvizsgálta, figyelembe véve a mérlegkészítés idıpontjáig történı kiegyenlítéseket és az elızı idıszak adatait is 5308eFt értékvesztést képzett Az értékpapírok állománynak változását az eladásra vásárolt diszkont értékpapírok eFt értékő állománycsökkenése okozta A pénzeszközök értéke eFt-al nıtt, ebbıl a bankbetétek változása eFt A pénzeszközök záró állománya a társaság tényleges házipénztárának nyilvántartásával egyezı, a banki állomány a számlavezetı pénzintézetek értesítéseivel azonos összegő Aktív idıbeli elhatárolások Megnevezés Elızı év 2006 Változás eftban 49 Bevételek elhatárolása , , ,57 50 Költségek elhatárolása , , Halasztott ráfordítások Aktív idıbeli elhatárolások összesen , , ,21 A társaság a Sztv elıírásainak megfelelıen bontotta meg az aktív idıbeli elhatárolás számlát, és tartalmának megfelelıen használta Az elhatárolt bevételek között olyan bevételek szerepelnek, amelyek számlázása, jóváírása 2008 évben történt, de a számviteli elszámolás szempontjából azok évre vonatkoznak 8

9 Az elhatárolt költségek között olyan tételek szerepelnek, amelyek számlázása évben történt, de azok teljesítésként a 2008 évre vonatkoznak Források Megnevezés Elızı év 2006 Változás eftban D Saját tıke , , ,46 E Céltartalék , ,00 F Kötelezettségek , , ,17 G Passzív idıbeli elhatárolások , , ,15 Források összesen , , ,20 A saját tıke növekedése mellett, jelentıs a rövid lejáratú kötelezettségek eFt-os csökkenése, míg a passzív idıbeli elhatárolások növekedésének nagy részét a támogatás elszámolásából adódó változás okozza Saját tıke változása Megnevezés Növekedés Csökkenés Egyenleg Jegyzett tıke Tıketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tıke növekedés összesen A saját tıke tárgyévben a mérleg szerinti eredménnyel nıtt Egyéb átrendezésként az alapításátszervezés és a kísérleti fejlesztés mérlegértéke miatti lekötési kötelezettség szerepel A saját tıke változása évben 73115eFt, ami megegyezik a vállalkozási tevékenységbıl származó eFt (nyereség) és a közhasznú tevékenységbıl származó eFt (veszteség) mérleg szerinti eredmény összegével Céltartalékok A VITUKI Kht a évben céltartalékot nem képzett Kötelezettségek 9

10 Megnevezés Elızı év 2006 Változás EFtban I Hátrasorolt kötelezettségek II Hosszú lejáratú kötelezettségek , , ,01 III Rövid lejáratú kötelezettségek , , ,04 Kötelezettségek összesen , , ,17 A társaság a hosszú lejáratú kötelezettségek között mutatja ki azokat az egy éven túli, szerzıdés szerint vagy pénzügyileg teljesített elılegeket, amelyek a szerzıdések lejártakor visszafizetésre vagy beszámításra kerülnek Rövid lejáratú kötelezettségek Megnevezés Elızı év 2006 Változás EFtban 84 Vevıktıl kapott elılegek , ,74 Kötelezettségek 85 áruszállításból és szolgáltatásból , , ,98 Kötelezettség kapcsolt 87 vállalkozással szemben Egyéb rövid lejáratú 89 kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek összesen , , , , , , , ,04 A rövid lejáratú kötelezettségek könyv szerinti értéken kerültek a mérlegbe A rövid lejáratú kötelezettségek közül a szállítók állománya eFt-al nıtt, értékük a számlázott összegben került elfogadásra Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek jelentıs változása abbból adódik, hogy 2006 évben ezen a soron szerepelt az ingatlanértékesítés pályázat bánatpénze eFt-os összegben Passzív idıbeli elhatárolások 10

11 Megnevezés Elızı év 2006 Változás eftban 91 Bevételek passzív idıbeli elhatárolása , , ,36 92 Költségek, ráfordítások passzív idıbeli , , ,6 elhatárolása 93 Halasztott bevételek , , ,13 Passzív idıbeli elhatárolások összesen , , ,15 A passzív idıbeli elhatárolások 2006 évhez viszonyított 45,15-os növekedését alapvetıen a bevételek elhatárolásának változása okozza A Sztv elıírásai alapján a bevételek passzív idıbeli elhatárolása között kell kimutatni a mérleg fordulónapja elıtt befolyt, elszámolt bevételt, amely a mérleg fordulónapja utáni idıszak árbevételét, bevételét képezi Ennek megfelelıen a társaság itt mutatta ki eFt összegben a évben befolyt olyan támogatásokat, amelyekhez költség, ráfordítás csak 2008 évben kapcsolódik, továbbá az Épvízkör Kft felé számlázott bérbeadási tevékenység 35420eFt összegő idıszakra vonatkozó árbevételét A Sztv elıírása értelmében a fejlesztésre kapott támogatásokat, térítés nélküli eszközátadásokat idıbelileg el kell határolni, és olyan mértékben kell az elhatárolást feloldva bevételként elszámolni, amilyen mértékben a belılük megvalósult eszközhöz, költség illetve ráfordítás kapcsolódik Ennek megfelelıen a halasztott bevételek mérlegsor értéke megegyezik ezen eszközök kimutatott nettó értékével Ebbıl a fejlesztésre kapott támogatások 17767eFt-ot, a térítés nélkül átvett eszközök értéke 1809eFt-ot képvisel A nettó forgóeszköz vagyon alakulása Megnevezés Elızı év 2006 Változás eftban Forgóeszközök értéke Rövid lejáratú tartozások , , Forgótıke , , Mint a táblázatból is kitőnik a forgótıke egyértelmően jelentıs javulást mutat, abszolút összegben és százalékos arányban egyaránt 11

12 3 Eredménykimutatás A társaság évi Eredmény-kimutatásának fıbb számai forgalmi költség eljárással 2006 év év Változás eftban I Értékesítés nettó árbevétele ,34 II Az értékesítés közvetlen költsége ,62 III Értékesítés bruttó eredménye , 82 IV Az értékesítés közvetett költségei ,28 V Egyéb bevételek ,10 VI Egyéb ráfordítások ,71 A Üzemi tevékenység eredmény ,09 VIII Pénzügyi mőveletek bevételei ,97 IX Pénzügyi mőveletek ráfordításai ,17 B Pénzügyi mőveletek eredménye ,06 C Szokásos vállalkozási eredmény ,14 X Rendkívüli bevételek ,51 XI Rendkívüli ráfordítások ,77 D Rendkívüli eredmény ,40 E Adózás elıtti eredmény ,35 XII Adófizetési kötelezettség F Adózott eredmény ,35 23 Jóváhagyott osztalék, részesedés - G Mérleg szerinti eredmény ,35 12

13 A társaság évi Eredmény-kimutatásának fıbb számai összköltség eljárással 2006 év év Változás eftban I Értékesítés nettó árbevétele ,34 II Aktivált saját teljesítmények értéke ,64 III Egyéb bevételek ,10 IV Anyagjellegő ráfordítások ,11 V Személyi jellegő ráfordítások ,83 VI Értékcsökkenési leírás ,94 VII Egyéb ráfordítások ,71 A Üzemi tevékenység eredmény ,09 VIII Pénzügyi mőveletek bevételei ,97 IX Pénzügyi mőveletek ráfordításai ,17 B Pénzügyi mőveletek eredménye ,06 C Szokásos vállalkozási eredmény ,14 X Rendkívüli bevételek ,51 XI Rendkívüli ráfordítások ,77 D Rendkívüli eredmény ,40 E Adózás elıtti eredmény ,35 XII Adófizetési kötelezettség F Adózott eredmény ,35 23 Jóváhagyott osztalék, részesedés - G Mérleg szerinti eredmény ,35 13

14 224/2000(XII19) Korm rendelet szerinti közhasznú eredménykimutatás Változás EFt-ban A Összes közhasznú tevékenység bevétele ,2 01 Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás ,0 01/a Alapítótól ,0 01/b Központi költségvetésbıl 01/c Helyi önkormányzattól 01/d Egyéb 02 Pályázati úton elnyert támogatás 03 Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel 04 Tagdíjból származó bevétel 05 Egyéb bevétel ,3 06 Aktivált saját teljesítmények B Összes vállalkozási tevékenység bevétele ,7 07 VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE ,2 08 Aktivált saját teljesítmények ,0 C ÖSSZES BEVÉTEL (A+B) ,7 D KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI ,4 09 Anyagjellegő ráfordításai ,8 10 Személyi jellegő ráfordítások ,3 11 Értékcsökkenési leírás ,7 12 Egyéb ráfordítások ,5 13 Pénzügyi mőveletek ráfordításai ,3 14 Rendkívüli ráfordítások ,8 E VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI ,5 15 Anyagjellegő ráfordítások ,9 16 Személyi jellegő ráfordítások ,0 17 Értékcsökkenési leírás ,4 18 Egyéb ráfordítások ,8 19 Pénzügyi mőveletek ráfordításai ,7 20 Rendkívüli ráfordítások ,5 F ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D+E) ,8 G ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY (C-F) ,3 H ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG I TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G-H) ,3 21 Ebbıl: tárgyévi vállalkozási eredmény (B-E) ,5 J TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY ,7 14

15 Változás EFt-ban A Személyi jellegő ráfordítások ( sorok) ,83 01 Bérköltség ,23 01/a Megbízási díjak ,66 01/b Tiszteletdíjak ,83 02 Személyi jellegő kifizetések ,49 03 Bérjárulékok ,02 B A szervezet által nyújtott támogatások Kiegészítı Melléklet A VITUKI Kht által elkészített részletes, mindenre kiterjedı Kiegészítı Melléklet megfelel a Számviteli törvény ban elıírt követelményeknek A Kiegészítı Mellékletben szereplı értékelések és magyarázatok a Mérleg és az Eredmény-kimutatási adatokkal és a Számviteli Politikával összhangban készültek III Összefoglaló megállapítások A VITUKI Kht vezetése a éves beszámolót a számviteli törvény elıírásai szerint készítette el Ezek alapján minısítés nélküli könyvvizsgálói záradékot megadtam Eszközök/Források egyezı végösszege: Mérleg szerinti eredmény közhasznú tevékenységbıl Mérleg szerinti eredmény vállalkozási tevékenységbıl eFt eFt eFt 15