Irmák Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft. AJÁNLATTÉTEL TÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Irmák Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft. AJÁNLATTÉTEL TÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA"

Átírás

1 Irmák Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft. AJÁNLATTÉTEL TÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA A Kraxner Alajos Speciális Foglalkoztató szállásépületének akadálymentesítése, és a Kraxner Alajos Speciális Foglalkoztató Otthon és Intézményei komplex akadálymentesítése tárgyában 1. rész és 2. rész Összeállította: KPG CONSULT TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT Pest Megyei Bíróság Cg Adószám: Bankszámla: Cegléd, Csolnak u. 32. Tel: 53/ Fax: 53/

2 1. Általános információk Az Ajánlatkérınek jelen dokumentáció kiadásával az a célja, hogy a közbeszerzésekrıl szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban Kbt.) alapelveinek, céljainak és rendelkezéseinek legmesszemenıbb mértékig történı biztosításával elısegítse az Ajánlattevık részére a sikeres ajánlattétel lehetıségét. Ezen cél elérése érdekében a jelen dokumentáció akár ismételve is megfelelıen csoportosítva tartalmazza az ehhez szükséges adatokat és tényeket. Az Ajánlatkérı felhívja az Ajánlattevık szíves figyelmét arra, hogy a Kbt. 3. -ára tekintettel a Kbt.-ben meghatározott szabályoktól csak annyiban lehet eltérni, amennyiben a Kbt. azt kifejezetten megengedi. Az Ajánlattevınek az ajánlattételi felhívás, jelen dokumentáció, a közbeszerzési eljárás megindításának napján hatályos Kbt. és valamennyi hatályos jogszabály figyelembevételével kell ajánlatát elkészítenie. Ha az Ajánlattevı bármely megajánlása jogszabályba ütközı, vagy a törvény által semmisnek minısített, ajánlata érvénytelen. Nem ajánlható meg olyan pénzügyi konstrukció, amely akadályozza az Ajánlatkérıt a beruházás fedezetének jogszabályok szerinti felhasználásában, lehívásában és a beruházás jogszabályokban elıírt pénzügyi lezárásában. Az ajánlatkészítés valamennyi költsége az Ajánlattevıt terheli, az Ajánlatkérıvel szemben e költségekkel kapcsolatban az Ajánlattevı semmilyen követelést nem támaszthat. Az Ajánlattevı köteles külön nyilatkozni ezen rendelkezés tudomásul vételérıl. Az Ajánlattevı ajánlatának összeállításához jogosult a helyszín megismerésére, a szükséges állapotrögzítések saját költségére való elvégeztetésére. Az Ajánlattevı ajánlata benyújtásával tudomásul veszi, hogy ajánlata az Ajánlatkérı tulajdonába kerül, azt nem igényelheti vissza, és azért az Ajánlatkérı térítést nem fizet. Azt az ajánlatot, melyben egymásnak ellentmondó kijelentések vannak, illetve ellentmondanak az Ajánlattételi Felhívás vagy az Ajánlattételi Dokumentáció bármely elıírásának az Ajánlatkérı érvénytelennek nyilvánítja. A beruházás pénzügyi fedezetéül a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlıségéért Közalapítvány által nyújtott, illetve KMOP támogatás és az Ajánlatkérı saját ereje szolgál. A támogatás mértékének és ütemének változása miatt a beruházó által kezdeményezett terjedelem és határidı-módosítást vagy építés-meghiúsulást az Ajánlattevı vis major esetként el kell, hogy fogadja, és ezek miatt az Ajánlatkérıvel szemben követelést nem támaszthat. Az Ajánlattevı az ajánlati dokumentáció és a helyszín alapos ismerete szerint nyújtsa be ajánlatát. Az Ajánlattevı felelıs azért, hogy ellenırizze és azonosítsa a teljes Ajánlattételi dokumentáció"-t. Nem fogadható el semmiféle kifogás azon az alapon, hogy az Ajánlattevı elmulasztott meggyızıdni a dokumentáció és a Megbízó által a munkákkal kapcsolatban adott bármilyen információ pontosságáról. Az Ajánlattevınek meg kell gyızıdnie arról, hogy a dokumentációban lévı információk az ajánlat megtételéhez elegendık-e, illetve milyen kiegészítı információk szükségesek. Bármilyen mulasztás, amelyet az Ajánlattevı követ el amiatt, hogy nem szerez megbízható információt az építési helyszínrıl, az elızményekrıl, vagy olyan egyéb ügyekrıl, amelyek befolyásolják a munkák végrehajtását, a munkák befejezését vagy a szerzıdés cikkelyeinek betartását, nem menti fel az Ajánlattevıt amennyiben az ajánlata elfogadást nyert azok alól a kockázatok, kötelezettségek és felelısség alól, melyek a szerzıdés szerint reá hárulnak a munkák befejezése és átadása tekintetében. Az eljárás nyertesével történı szerzıdéskötés meghiúsulása illetve a bontó feltétel bekövetkezte esetén az Ajánlatkérı a másodiknak kihirdetett ajánlattevıvel köt szerzıdést, amennyiben a második helyezett kihirdetésre kerül. 1.

3 Az Ajánlattevı ajánlatában kifejezetten és elkülönített módon közölt üzleti titok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Amennyiben erre nem tart igényt, úgy azt az Ajánlattevı köteles kifejezett nyilatkozattal jelezni ajánlatában. A Dokumentációt a szellemi alkotásokról szóló jogszabályok oltalomban részesítik, így annak másolása, terjesztése, felhasználása részeiben vagy egészében, a jelen eljárás keretein kívül jogellenes. Az ajánlat benyújtásának feltétele a dokumentáció megvásárlása. A dokumentáció és az ajánlatadás joga nem ruházható át. Közös ajánlattétel esetén elegendı, ha csak az egyik Ajánlattevı vásárolja meg a dokumentációt. Az Ajánlattevık kötelesek ellenırizni, hogy a teljes dokumentációt átvették-e. Az Ajánlatkérı nem tehetı felelıssé, amennyiben az Ajánlattevı elmulasztotta a dokumentáció valamely részének átvételét. 2. A dokumentációban alkalmazott egyes kifejezések értelmezése: Ajánlat: Az ajánlat, mint dokumentum és a folyamat, mint annak elkészítése, benyújtása, stb. néhol szükségessé teszi a másképpen nem elérhetı megkülönböztetést. Az Ajánlat, mint fogalom ezzel a céllal kerül használatra. Az Ajánlattevı ajánlatát a jelen dokumentációban elıírtaknak megfelelıen a dokumentáció egészét egységként kezelı módon kell, hogy elkészítse. Ajánlattételi felhívás vagy Felhívás: A Közbeszerzési Értesítıben e tárgyban a jelen közbeszerzési eljárás megkezdésére közzétett hirdetmény (ideértve adott esetben annak helyesbítését és módosítását is). Ajánlatkérı: Az ajánlattételi felhívás I.1. pontjában meghatározott szervezet, amely azonos a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött szerzıdésben a megrendelıvel. Ajánlattevı: A közbeszerzés teljesítéséhez szükséges tevékenység folytatására jogosult személy, vállalkozó vagy gazdasági társaság, amely nyertesként történı kihirdetetése esetén azonos a létrejövı szerzıdés Vállalkozójával, függetlenül attól, hogy a tevékenységhez alvállalkozót igénybe kíván-e venni. Alvállalkozó: Az a szervezet (személy), amellyel (akivel) az Ajánlattevı a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzıdés teljesítése céljából, e szerzıdésre tekintettel fog szerzıdést kötni vagy módosítani, kivéve, ha a szervezet (személy) tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi. Azonosító szám: Ajánlattevık valamennyi az eljárás során megküldendı okmányon, levélen, faxon, valamint az ajánlatuk fedılapján tüntessék fel az eljárás azonosító számát, mely megegyezik a Közbeszerzési Értesítıben megjelent Ajánlattételi Felhívás azonosító számával. Borító: Az ajánlat iratkötegeinek (dossziéinak) az elülsı és hátulsó külsı borító kötése, melynek elülsı részén eredeti vagy másolati minıségétıl függıen vagy az eredeti, vagy a másolat feliratot kell feltüntetni A borítót sorszámmal nem kell ellátni. Dokumentáció: Az általános és speciális követelményeket tartalmazó jelen kötet, valamint az engedélyes tervdokumentáció, melyet az Ajánlatkérı az Ajánlattevık rendelkezésére bocsát. A dokumentáció megvásárlása az érvényes ajánlattétel feltétele. Eljárás tisztasága, esélyegyenlıség: A közbeszerzési eljárásban az egyes eljárási cselekmények, az ajánlatok értékelése során hozott döntés és a szerzıdés megkötése tekintetében az Ajánlatkérı köteles biztosítani, az Ajánlattevı pedig tiszteletben tartani a verseny tisztaságát, illetve nyilvánosságát. Az ajánlatkérınek biztosítania kell az esélyegyenlıséget az ajánlattevık számára. 2.

4 Eljáró: A közbeszerzési eljárás teljes menete során az Ajánlatkérı nevében eljáró személy/szervezet, aki azonban nem jogosult a közbeszerzési eljárás eredményeképpen a nyertes Ajánlattevıvel szerzıdéses jogviszonyt létesíteni. Európai Szabvány: A nemzeti szabványosításról szóló törvényben így meghatározott fogalom, azaz olyan szabvány, amelyet európai szabványügyi szervezet fogadott el, és tett a közösség számára hozzáférhetıvé. Fedılap: Az ajánlat elsı sorszámozott oldala, az ajánlat iratkötegének (dossziéjának) elülsı Borítóját követi. A fedılapot a jelen dokumentációban elıírtak szerint kell elkészíteni. Hamis adat: A valóságnak megfelelıen ismert, de a valóságtól eltérıen közölt adat. Hamis nyilatkozat: Olyan nyilatkozat, mely hamis adatot tartalmaz. Az Ajánlatkérı felhívja az Ajánlattevık figyelmét arra, hogy az ajánlatban benyújtásra kerülı valamennyi nyilatkozatot akként jelöli meg a Kbt. 54. (1) bekezdése szerint, melyek a Kbt. 4. 9/A. pontja szerinti körülmények fennállása esetén hamis nyilatkozatnak minısülnek. Hozzátartozó: A Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) ának b) pontjában meghatározott személy. Írásbeli, írásban: Bármely, szavakból vagy számjegyekbıl álló kifejezési forma, amely olvasható, reprodukálható, és ilyen módon terjeszthetı; tartalmazhat elektronikus úton továbbított és tárolt adatokat is, így különösen a levél, a távirat, valamint a távgépírón és telefax útján közölt nyilatkozat, továbbá a legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentumba foglalt nyilatkozat. Kifejezett nyilatkozat alatt az Ajánlatkérı olyan nyilatkozatot ért, melyben az Ajánlattevı szó szerint idézi az adott pontban elıírtakat. Kötelezı erejő szándéknyilatkozat alatt az Ajánlatkérı olyan feltétel nélküli és visszavonhatatlan kötelezettség vállalásáról szóló nyilatkozatot ért, mely az Ajánlattevı nyertessége esetén minden további külön jogi aktus nélkül maga után vonja a teljesítési kötelezettséget. Közbeszerzési eljárás elıkészítése: Az adott közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges cselekmények elvégzése, így különösen az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet-, illetıleg piacfelmérés, a közbeszerzés becsült értékének felmérése, az eljárást megindító (meghirdetı) hirdetmény, felhívás és a dokumentáció elıkészítése. Közös ajánlattevık: Azon Ajánlattevık, akik önállóan is Ajánlattevınek minısülnek, de jelen eljárásban közösen nyújtanak be ajánlatot. Létesítı okirat: Jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság (szervezet) alapításához szükséges, jogszabályban elıírt okirat. Meghatározó befolyást képes gyakorolni az a szervezet, amely az alábbi feltételek közül legalább eggyel rendelkezik egy másik szervezet tekintetében: a tagok (részvényesek) szavazatának többségével tulajdoni hányada alapján egyedül rendelkezik, más tagokkal (részvényesekkel) kötött megállapodás alapján vagy más módon a szavazatok többségével egyedül rendelkezik, tagként (részvényesként) jogosult arra, hogy a vezetı tisztségviselık (döntéshozók, ügyvezetık) vagy a felügyelıbizottság (felügyeleti, ellenırzı szerv, testület) tagjainak többségét megválassza (kijelölje) vagy visszahívja. 3.

5 Mérleg szerinti eredmény: Az az eredménykategória, melyben minden egyes, az adott idıszakot érintı tételt figyelembe vesznek. Meghatározásának módját a számvitelrıl szóló évi C törvény 70. (2) bekezdése tartalmazza. Külföldi Ajánlattevı csatoljon nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy beszámolójának mely pontja tartalmazza az erre vonatkozó adatokat, vagy ha pénzügyi beszámolója nem tartalmaz kifejezetten ilyen sort, akkor a beszámoló csatolása mellett annak adatai alapján adja meg külön nyilatkozatban ezen értéket. Amennyiben Ajánlattevı a személyes joga szerint a beszámoló közzétételére nem köteles, vagy nem kell készítenie, úgy külön nyilatkozatban adja meg a fentieknek megfelelıen kiszámított mérleg szerinti eredményét. Nemzeti szabvány: Olyan nemzeti szabványjellel ellátott (MSZ) szabvány, amelyet a nemzeti szabványügyi szervezet alkotott meg, vagy fogadott el, és tett a nyilvánosság számára hozzáférhetıvé. A nemzeti szabvány csak a nemzeti szabványügyi szerv felhatalmazása alapján forgalmazható és terjeszthetı. Nemzetközi szabvány: Olyan szabvány, amelyet nemzetközi szabványosító vagy szabványügyi szervezet fogadott el, és tett a közösség számára hozzáférhetıvé. Összeférhetetlenség: A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevı vagy alvállalkozó, akivel szemben a Kbt ban foglaltak fennállnak. Szabvány: Elismert szervezet által alkotott vagy jóváhagyott, közmegegyezéssel elfogadott olyan mőszaki (technikai) dokumentum, mely tevékenységre vagy azok eredményére vonatkozik, és olyan általános és ismételten alkalmazható szabályokat, útmutatókat vagy jellemzıket tartalmaz, melyek alkalmazásával a rendezı hatás az adott feltételek között a legkedvezıbb. Szerzıdés: A közbeszerzési eljárás nyertese és az ajánlatkérı között létrejött vállalkozási szerzıdés. Üzleti titok: A gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat, melynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történı megszerzése vagy felhasználása a jogosult jogszerő pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné, és melynek titokban tartása érdekében a jogosult a szükséges intézkedéseket megtette. Nem minısül üzleti titoknak az állami és a helyi önkormányzati költségvetés, illetve az európai közösségi támogatás felhasználásával, költségvetést érintı juttatással, kedvezménnyel, az állami és önkormányzati vagyon kezelésével, birtoklásával, használatával, hasznosításával, az azzal való rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen vagyont érintı bármilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat, valamint az az adat, melynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekbıl elrendeli. A nyilvánosságra hozatal azonban nem eredményezheti az olyan adatokhoz - így különösen a technológiai eljárásokra, a mőszaki megoldásokra, a gyártási folyamatokra, a munkaszervezési és logisztikai módszerekre, továbbá a know-how-ra vonatkozó adatokhoz - való hozzáférést, melyek megismerése az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem akadályozza meg a közérdekbıl nyilvános adat megismerésének lehetıségét. Az ajánlattevı az ajánlatában - kifejezetten és elkülönített módon közölt üzleti titok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Amennyiben ez az eset nem áll fenn, ajánlattevı azt külön nyilatkozat formájában jelezze ajánlatában. 3. Az ajánlat kidolgozásának feltételei 3.1. Az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban leírtaknak nem megfelelı ajánlat érvénytelen. 4.

6 3.2. Az ajánlatokat A/4 formátumú lapokon (vagy arra hajtogatva), egy vagy több kötetben, kötetenként megbonthatatlanul (állagsérelem nélkül nem bonthatóan) összefőzve vagy kötve, valamennyi információt tartalmazó (nem üres) oldalát pozitív egész számokkal folyamatosan sorszámozva (1,2,3...), valamennyi információt tartalmazó (nem üres) oldalát az ajánlatot cégszerően aláíró személy(ek) szignójával ellátva, gépelt vagy nyomtatott formában, utólagos javítások és beszúrások nélkül kell benyújtani Amennyiben az ajánlat vastagsága fizikailag lehetetlenné vagy aránytalanul nehézzé tenné a lapok egy kötetben történı összefőzését vagy bekötését, úgy az Ajánlattevı az ajánlatot több kötetbe oszthatja. A kötet fedılapján fel kell tüntetni a kötet számát. Felhívjuk az Ajánlattevık figyelmét arra, hogy az ajánlatot egy egészként kezelve kell az oldalakat sorszámozni, vagyis a II. kötet oldalszámozása az I. kötet utolsó oldalának megfelelıen folytatódjon, amennyiben III. kötet is benyújtásra kerül, annak sorszámozása is ennek megfelelıen történjen Az ajánlatokat az egységes külsı csomagoláson belül a kért példányszám szerinti mennyiségben, egymástól határozottan elkülönülı iratkötegekben (dossziékban) kell benyújtani Az ajánlat dokumentációjának elején az oldalszámokat is tartalmazó tartalomjegyzéket kell elhelyezni Ha az ajánlat egyes példányai között formai vagy tartalmi eltérés van, az Ajánlatkérı az eredeti példányt tekinti hitelesnek, az ajánlat ez alapján kerül értékelésre. Ezen szabály nem jelent felmentést az alól, hogy egy eredeti és kettı az eredetivel egyezı másolati példányban kell benyújtani az ajánlatot Érvénytelen az ajánlat, ha a beszerzés az Ajánlattevı és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy bármely közös ajánlattevı bejegyzett tevékenységi körében nem szerepel Az Ajánlattevı, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és a közös Ajánlattevık mindegyike csatoljon az ajánlatához rövid cégbemutatót Az Ajánlattevınek nyilatkoznia kell arról, hogy a dokumentációban szereplı vállalkozási szerzıdés tervezet tartalmát elfogadja. Az Ajánlattevı véleményeltérést nem főzhet a dokumentáció részét képezı vállalkozási szerzıdés tervezethez Az Ajánlattévı az ajánlati dokumentációban szereplı szerzıdéstervezetet kitöltve és az Ajánlattevı részérıl a cégjegyzésre jogosult cégszerő aláírásával ellátva köteles csatolni ajánlatába. Amennyiben az Ajánlattevı több részre nyújt be ajánlatot, a szerzıdéstervezetet részenként külön-külön kell elkészítenie és az ajánlat meghatározott fejezetéhez csatolnia Az Ajánlattevı köteles ajánlatához csatolni érvényes felelısségbiztosítási kötvénye másolatát és szándéknyilatkozatot arról, hogy szerzıdéskötés esetén erre a munkára is kiterjeszti a felelısségbiztosítást, illetve szándéknyilatkozatot arról, hogy szerzıdéskötés esetén felelısségbiztosítást köt. Az Ajánlatkérı a munkakezdési engedélyt csak a biztosítás megkötése után adja ki. A biztosítás esetleges elhúzódásából származó határidı módosítást az Ajánlatkérı nem fogad el Az Ajánlatkérı felhívja az Ajánlattevık figyelmét, hogy az építés helyszínének megismerése alapján tegyék meg ajánlatukat Az Ajánlattevı köteles az eljárás során közölt adatok változását haladéktalanul az Ajánlatkérı tudomására hozni Jelen közbeszerzési eljárás nyelve magyar, ennek megfelelıen az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, az eljárás során mindennemő levelezés és szóbeli kapcsolattartás magyar nyelven történik. Joghatás kizárólag a magyar nyelvő okiratokhoz főzıdik. Az Ajánlatkérı 5.

7 felhívja az Ajánlattevık figyelmét, hogy az idegen nyelvő dokumentumok hiteles magyar nyelvő fordításainak hiánya az ajánlat érvénytelenné nyilvánítását vonja maga után. A hiteles fordításnak meg kell felelnie a szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet elıírásainak Az Ajánlattevı az 1. sz. mellékleteket megfelelıen kitöltve csatolja az ajánlathoz. A melléklet kitöltésének és csatolásának hiánya az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után Az Ajánlattevı az 1. sz. melléklet szerinti Felolvasó Lapot kitöltve, közvetlenül a tartalomjegyzék után helyezze el ajánlatában Az Ajánlattevı a 2. sz. melléklet szerinti nyilatkozatokat értelemszerően kitöltve, és cégszerően aláírva csatolja ajánlatába A részenként megajánlott Ajánlati Ár részenként a beruházási részre vonatkozó egyösszegő átalányár kell, hogy legyen, a teljesítés idıpontjára prognosztizálva Az Ajánlattevı által az ajánlathoz benyújtott, a szerzıdés teljesítésére való alkalmassága megállapításához szükséges valamennyi igazolást eredeti vagy hitelesített másolat formájában kell benyújtani, függetlenül attól, hogy azt az Ajánlattevı vagy más szervezet állította ki Az Ajánlatkérı felhívja a figyelmet a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény 63. (2) bekezdésében foglalt kötelezettségre, amely alapján a korlátolt felelısségő társaság és a részvénytársaság a bejegyzését követıen írásbeli képviselete, illetve hivatalos levelezése (így az ajánlattételkor is) során - ideértve az elektronikus levelezést is -, valamint a honlapján köteles feltüntetni a céget nyilvántartó cégbíróság nevét, a cég nevét és székhelyét, a cég cégjegyzékszámát, továbbá szükség szerint a cég felszámolására, illetve végelszámolására utaló toldatot. A cég - választása szerint - feltüntetheti a jegyzett tıkéjét is. Ebben az esetben azonban a cégjegyzékben szereplı jegyzett tıke feltüntetése mellett meg kell jelölni annak ténylegesen rendelkezésre bocsátott összegét is. A törvényi kötelezettségnek eleget téve az érintett ajánlattevık az ajánlat fedılapján tüntessék fel a törvényben foglalt adatokat Az Ajánlatkérı nevében a Kbt. 8. (1) (2) bekezdése szerint eljáró szervezet, ahonnan az Ajánlattevık további információkat kérhetnek: KPG Consult Kft Cegléd, Malom u. 18. Kovács Gábor ügyvezetı Telefon: 53/ Fax: 53/ Az ajánlat összeállításánál a felhívásban és az Ajánlatkérı által összeállított dokumentációban és az ezekben nem szabályozottak vonatkozásában a évi CXXIX. törvény elıírásaiban foglaltak szerint kell az Ajánlattevınek eljárni és ajánlatát elkészteni Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget magának az Ajánlattevınek kell viselnie. Az Ajánlattevınek nincs joga semmilyen, a Dokumentációban vagy a Kbt-ben kifejezetten megadott jogcímen kívül egyéb - így különösen anyagi - igény érvényesítésére. A közbeszerzési eljárás eredményes, vagy eredménytelen befejezésétıl függetlenül az Ajánlatkérıvel szemben e költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye Az Ajánlatkérı a Dokumentációért befizetett ellenértéket kizárólag a Kbt. 54. (6) bekezdésben foglaltak bekövetkezése esetén fizeti vissza az Ajánlattevık részére. Az Ajánlatkérı az Ajánlattevıknek nem fizet kamatot a Dokumentáció ellenértékének befizetése és ezen összeg visszautalása közötti idıszakra. 6.

8 3.25. Az Ajánlatkérı kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajánlatok elkészítéséért sem a nyertes Ajánlattevınek, sem másoknak nem fizet Az Ajánlatkérı a benyújtott ajánlatokat a törvény erejénél fogva sem egészében, sem részeiben nem szolgáltatja vissza. 4. Közös ajánlattevıkre vonatkozó elıírások 4.1. Közös ajánlattétel esetén az Ajánlattevıknek a jelen szakaszban meghatározottak szerint együttmőködési (konzorciális) szerzıdést kell kötniük, melynek az együttmőködés feltételeit legalább a jelen pontnak megfelelıen kell meghatároznia. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevı a konzorcium, azonban a Felolvasó Lapon fel kell tüntetni a konzorciumra vonatkozó adatokat, valamint külön-külön a konzorciumi tagok nevét és székhelyét is A konzorciális szerzıdésnek tartalmaznia kell legalább az alábbi elemeket: a. A konzorciumban részt vevı felek nevét, székhelyét. b. A konzorcium nevét, székhelyét. c. A közbeszerzési eljárás tárgyát, azonosítóját, és az eljárást megindító hirdetményre való utalást. A konzorciumban részt vevık nyilatkozzanak arra vonatkozóan, hogy a közbeszerzési eljárásban együttes ajánlattevıként részt kívánnak venni és nyertességük esetén a d) pontban meghatározott felelısségvállalásra tekintettel teljesítik a szerzıdést. d. A konzorciumban részt vevıknek nyilatkozniuk kell, hogy nyertességük esetén egyetemleges felelısséget vállalnak a szerzıdés teljesítésére az ajánlattételi felhívás, az ajánlattételi dokumentáció, az ajánlat, a megkötött vállalkozási szerzıdés, a kiegészítı tájékoztatások tartalma szerint, valamint a jogszabályoknak megfelelıen. e. Meg kell jelölni a konzorcium vezetıjét, valamint az(oka)t a személy(eke)t, aki(k) a konzorcium nevében korlátozás nélkül joghatályos nyilatkozatokat tehet(nek), illetve a konzorcium nevében aláírásra jogosult(ak). f. Az ajánlatban vállalt kötelezettségek és munka százalékos megosztásának ismertetését A konzorcium nevében aláírásra és nyilatkozattételre jogosult személy aláírási és szignó mintáját is tartalmazó meghatalmazását a konzorciumi szerzıdéshez csatolni kell A konzorciális szerzıdést valamennyi, a konzorciumban részt vevı tag köteles cégszerően aláírni, és valamennyi aláíró aláírási címpéldányát a konzorciális szerzıdéshez csatolni kell A konzorciális szerzıdésben meg kell jelölni annak a természetes, magyarul tárgyalási szinten tudó személynek az alábbi adatait, akivel az Ajánlatkérı szükség esetén, mint a konzorcium képviselıjével a kapcsolatot tarthatja: a. név; b. cím, telefonszám, telefaxszám (vállalati, melyen a kapcsolattartó elérhetı); c. cím Az Ajánlatkérınek és az Eljárónak az Ajánlattevıvel való kapcsolattartása a közbeszerzési eljárásban kizárólag a konzorciumvezetın keresztül valósul meg. Az Ajánlatkérı ennek megfelelıen az eljárás során keletkezett iratokat az ajánlatok bontását követıen kizárólag a konzorcium vezetıjének küldi meg A konzorciális szerzıdés a közbeszerzési eljárás megnyerésére vonatkozó kitétel kivételével nem tartalmazhat annak hatályba léptetésére vonatkozó, vagy felfüggesztı feltételt, az ajánlattételi határidı utáni idıbeni hatálybalépést, illetve megszőnése nem lehetséges nyertesség esetén valamennyi szerzıdéses kötelezettség teljesítése elıtt, illetve nem nyertesség esetén a nyertes ajánlattevıvel történı szerzıdéskötést megelızıen. 7.

9 5. Az ajánlatadás alapja 5.1. Az Ajánlat elkészítésének alapját az Ajánlattételi Dokumentáció kell, hogy képezze. Az adott részre vonatkozó Ajánlat az Ajánlatkérı által ajánlattétel céljára kibocsátott dokumentációban leírt és tervezett beruházás (a kiválasztott részajánlattétel szerinti) egészére kell, hogy vonatkozzék, és annak megfelelıen teljesítendı Az Ajánlatkérı biztosítja a részajánlattétel lehetıségét, azonban az ajánlattételi felhívásban meghatározott részek további részekre bontásának lehetısége már nem biztosított Az Ajánlattevı az ajánlata fedılapján köteles feltüntetni, hogy az ajánlattételi felhívásban megjelölt melyik részre/részekre nyújtja be ajánlatát Amennyiben az Ajánlattevı több részre nyújt be ajánlatot, ajánlata elsı fejezetében azokat az iratokat csatolja, melyek részenként nem különböznek (pl.: banki igazolás, mérleg, cégbemutató, stb.), majd a további fejezetek a részek sorrendjében tartalmazzák azokat az iratokat, melyek csak az adott részre értelmezhetıek (pl.: referenciaigazolás, vállalkozási szerzıdés, stb.) Az Ajánlattevı ez esetben is egységesen készítse el a tartalomjegyzéket Amennyiben az Ajánlattevı több részre nyújt be ajánlatot, a Felolvasó Lapot részenként kell kitöltenie, és a részek sorrendjének megfelelı sorrendben egymás után, közvetlenül a tartalomjegyzék után kell elhelyeznie ajánlatában Az Ajánlattevı ajánlatát a rendelkezésre bocsátott engedély, tervek és költségvetési kiírások alapján állítsa össze A befejezési határidıre prognosztizált fix átalányáras ajánlati árat a költségvetési kiírások tételei szerint kell kidolgozni. A munkarészenként megjelölt összegeknek fedezetet kell nyújtaniuk a megvalósítás idıtartama alatt bekövetkezı esetleges árváltozásokra is, és tartalmazniuk kell mindazon költségeket, melyek az ajánlat tárgyának elsı osztályú megvalósításához és üzembe helyezéséhez, továbbá az ajánlattételi felhívásban és jelen ajánlattételi dokumentációban rögzítettek betartásához szükségesek Az árak megfelelıségének felülvizsgálatához - az Ajánlatkérı külön kérésére - valamennyi egységárelemzést be kell terjeszteni betekintésre Az egységáraknak minden munkateljesítményt tartalmazniuk kell: szükséges munkaidı, minden építési anyag és segédanyag, szerszám és berendezés rendelkezésre bocsátása és helyszínre szállítása, szükséges energia ellátás, állványozás, felügyelet biztosítása, valamint az összes biztonsági intézkedés megtétele /ırzés, világítás, biztosító berendezés stb./ és egyéb mellékszolgáltatások. Valamennyi nehezítı körülmény az árképzésben figyelembevételre kell, hogy kerüljön, mivel erre semmilyen különleges kártalanítás nem történhet Az idıjárás miatti állásidı alatt a munkahelyen maradt eszközökre és gépekre semmilyen kártérítés nem fizethetı Az egységárak tartalmazzák az összes adót, díjat és szociális terheket, szállás, és kiküldetési költségeket, különélési és napidíjakat, utazási költségeket, hazautazások költségeit, szennyezettségi pótlékot, fertızésveszélyre járó pótlékot, továbbá a nyereség és kockázat fedezetét úgy, hogy a költségvetésben megadott árak a teljesen kész munka ellenértékét tartalmazzák, a megvalósítás helyére vetítve. Ezen érték az általános forgalmi adót nem tartalmazza Az egységárakat mindig kompletten kell kidolgozni, az összes ehhez felhasznált szolgáltatás, továbbá valamennyi szükséges munkaerı, gép, eszköz, üzemanyag stb. felhasználásával és rendelkezésre bocsátásával elvégzett szakmunka figyelembevételével. 8.

10 5.14. Az Ajánlatkérı által a Dokumentációhoz csatolt költségvetési kiírások adatai az Ajánlatkérı által megbízott tervezı által megadott értékek Az Ajánlattevı ajánlatához csatoljon részletes költségvetést. Az Ajánlatkérı érvénytelennek tekinti azt az ajánlatot, mely nem tartalmaz beárazott tételes költségvetést A beárazott tételes költségvetésnek a költségvetési kiírásoknak megfelelı tartalommal kell elkészülnie Amennyiben az Ajánlattevı a tervek és a költségvetési kiírások felülvizsgálata, vagy a helyszín megismerése során eltérést állapított meg, az eltérést a költségvetés összeállításakor kiegészítı tételként (K-tétel) szerepeltesse az adott létesítményre vonatkozó költségvetés végén. Amennyiben az Ajánlattevı által felülvizsgált mennyiség alacsonyabb, mint a költségvetési kiírásban szereplı mennyiség, az eltérést az Ajánlattevı K-tételként, negatív elıjellel tőntesse fel a költségvetésben Ahol a mőszaki leírás, a tervek, a hozzá kapcsolódó iratok, és a költségvetési kiírások egy bizonyos terméket jelölnek meg, ez az Ajánlattevı tájékozódását segíti és úgy értendı, hogy vagy az ismertetett termék, vagy azzal egyenértékő más termék A tervek, illetve a költségvetési kiírások adott tárgyra, dologra, anyagra, berendezésre stb. való hivatkozása, csak a tárgy egyértelmő meghatározására szolgál, vele egyenértékő mőszaki berendezés, gép, anyag stb. megajánlása nem számít alternatív ajánlatadásnak Az Ajánlattevınek az ajánlatához csatolt részletes költségvetést az építési beruházások közbeszerzésekkel kapcsolatos részletes szabályairól szóló 162/2004. (V.21.) Korm. rendelet 8/B. -a szerint kell elkészítenie és ajánlatával együtt papír alapon és elektronikus úton is benyújtania. A tételes költségvetést az Ajánlattevı az ajánlatához (a zárt csomagoláson belül) mellékelt elektronikus adathordozón köteles benyújtani A Dokumentációban az esetleges nem egyértelmő, vagy egymástól eltérı mőszaki meghatározásnál az Ajánlatkérı mindig a magasabb mőszaki tartalmat kéri figyelembe venni, megépíteni és költségét meghatározni az ajánlat készítésénél Az Ajánlattevı köteles a szakfelügyelet mellett végzett gondos közmőfeltárás elvégzésére, továbbá nem mentesül a keresztezések esetlegesen szükséges engedélyeztetésétıl és szakszerő kialakításától, az esetlegesen okozott károk következményeinek viselésétıl és kijavításuktól Közmőszakítások vagy keresztezések miatt többletköltség nem számítható fel akkor sem, ha a közmővek terven jelzett nyomvonala eltér a valós helyzettıl, vagy a közmő a terven egyáltalán nincs jelezve Ha a közmővek tényleges helyzete miatt az elıírt védıtávolságok betartása nem lehetséges és emiatt védıcsövek elhelyezése vagy közmőáthelyezés szükséges, annak ellenére, hogy ezt a terv, vagy az engedély nem jelezte, többletköltség nem érvényesíthetı Az Ajánlattevı ajánlatához csatolja a megvalósítás vonalas mőszaki ütemtervét, az Ajánlatkérı érvénytelennek tekinti azt az ajánlatot, mely nem tartalmaz vonalas mőszaki ütemtervet A mőszaki ütemtervben a mőszaki elırehaladásnak, az egyes munkafázisoknak, illetve az utóbbiak idıigényének egyértelmően nyomonkövethetınek kell lennie, ennek megfelelıen a mőszaki ütemtervet létesítményenkénti részletezettséggel, az egyes munkafolyamatok kezdési és befejezési határidejének naptári nap pontossággal történı megadásával, havi bontásban kell elkészíteni. Az ütemterven feltüntetendı a szerzıdéskötés és a mőszaki átadás-átvétel megkezdésének idıpontja is. 9.

11 5.27. A mőszaki ütemtervvel összhangban, - a mőszaki ütemtervvel megegyezı részletezettséggel - pénzügyi ütemterv készítendı, melyben havonkénti bontásban meg kell adni az adott hónapra vonatkozó mőszaki teljesítés értékét, az adott tevékenység százalékos készültségét és az adott havi összes teljesítés százalékos arányát a teljes beruházási költséghez képest Az elıírt legkésıbbi befejezési határidı a mőszaki átadással együtt: július Az Ajánlattevı csatoljon az ajánlatához a mőszaki és a pénzügyi ütemtervnek, az ajánlattételi felhívásnak, és az ajánlattételi dokumentációnak megfelelı számlázási ütemtervet. A számlázási ütemtervben tüntesse fel a számlabenyújtás tervezett idıpontját naptári nap pontossággal, a benyújtani tervezett számla összegét és a kifizetés véghatáridejét, valamint a göngyölített számlázás százalékos arányát a teljes összeghez képest Az Ajánlattevı köteles az építési munkálatokkal, felvonulással és anyagbeszállítással, munkagépei és tehergépjármővei közlekedésével általa a közterületben okozott károkat legalább az eredeti állapotnak megfelelıen helyreállítani Az Ajánlattevı köteles tájékozódni az építési munkahely helyi viszonyairól, a meglévı építményekrıl, a talaj- és terepviszonyokról, a megközelítési lehetıségekrıl, az építési (felvonulási) terület kialakításáról, az áram- és vízellátásról, a fölösleges anyag deponálási lehetıségeirıl, illetve a közbeesı tárolási lehetıségekrıl, az építési terület mértékérıl, továbbá más vállalkozók által történı akadályoztatásról, és az árképzésben ezeket figyelembe kell vennie. Ez vonatkozik azokra a mőtárgyakra is, amelyeket a kivitelezés érinteni, ill. veszélyeztetni fog. Ilyen jogcímen utólagos követelések nem ismerhetık el A kiviteli munkák megkezdése elıtt a meglévı állapotot dokumentálni kell. Az Ajánlattevı köteles a munkavégzéssel kapcsolatban igénybe venni kívánt mőszaki létesítményekrıl állapotfelvételt készíteni. Az Ajánlattevı felelıs a létesítmények eredeti állapotának megırzéséért, illetve azoknak eredeti állapotba való visszaállításáért Az Ajánlattevı teljes felelısséggel tartozik a munkavégzésével, illetve a munkaterület megközelítésével kapcsolatos mindennemő károkozásért A kivitelezés során be kell tartani a munkavédelmi-, tőzvédelmi- és környezetvédelmi elıírásokat Csak elsı osztályú munka végezhetı, csak elsı osztályú munka vehetı át. A teljesítés igazolására a mőszaki ellenırnek egy hét áll rendelkezésére A kivitelezési munkák befejezését követıen a nyertes Ajánlattevı a mőszaki átadás megkezdése elıtt legalább 7 nappal köteles értesíteni az Ajánlatkérıt, a mőszaki átadás megkezdhetıségérıl, annak érdekében, hogy az Ajánlatkérı a szakhatóságok részvételét biztosítani tudja (készre jelentés). A mőszaki átadást csak átadást megelızı szemle után lehet megtartani A mőszaki átadás - átvételi eljáráson a minıségi bizonylatokat és a megvalósult állapotot tükrözı tervdokumentációt min. 4 példányban át kell adni a megrendelınek Az Ajánlattevı a beruházás megvalósítása során nem hivatkozhat arra, hogy az ajánlattételi dokumentáció nem volt teljes, vagy a tervekben hibákat észlelt. Amennyiben az ajánlattételi dokumentáció nem értelmezhetı egyértelmően az Ajánlattevı kötelezettsége az ellentmondásokat feloldani (a kiegészítı tájékoztatás útján, vagy egyéb módon), a feladatot pontosítani Bármilyen mulasztás következménye, amelyet az Ajánlattevı követ el azzal, hogy nem szerez megbízható információt az építés helyszínérıl, elızményekrıl, vagy olyan egyéb körülményekrıl, amelyek befolyásolják a munkák végrehajtását, befejezését, az állagmegóvást, a szerzıdés elıírásainak betartását, az Ajánlattevıt terheli, és amennyiben az Ajánlatkérı vele köt szerzıdést a mulasztás ténye nem mentesíti az Ajánlattevıt szerzıdéses kötelezettségeinek a vállalt határidıre történı teljesítése alól. 10.

12 5.40. Az Ajánlattevınek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy ajánlatát az ajánlattételi felhívás, dokumentáció, valamint kiegészítı (értelmezı) tájékoztatás ismeretében, azokat egymással összevetve és elfogadva, valamint tudomásul véve tette meg, melyekkel összefüggésben az ajánlat beadását követıen ellentmondásra nem hivatkozhat Az Ajánlattevınek nyilatkoznia kell, hogy megbizonyosodott az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban megadott, illetve a szerzıdés-tervezetbıl ésszerően következı a munkák elvégzéséhez és a rendeltetésszerő használathoz szükséges feladatokra vonatkozó szerzıdéses ár helyességérıl és elégséges voltáról Az Ajánlattevınek ajánlatához kifejezett nyilatkozatot kell csatolnia, melyben nyilatkozik, hogy az ajánlattételi felhívásban, dokumentációban és a megadott tervekben meghatározott kivitelezési munkákat teljes körően ellátja. A nyilatkozatban szerepeljen, hogy az Ajánlattevı a kivitelezés és a hozzá kapcsolódó helyreállítási munkák vonatkozásában a terveket, az elvárt mőszaki tartalmat és minıséget, valamint, a meghatározott munka mennyiségét és minıségét teljes egészében megismerte, és magára nézve kötelezınek elfogadja. A nyilatkozatban szerepeljen, hogy az Ajánlattevı az ajánlatban megadott áron felül az eljárás eredményeként megkötésre kerülı szerzıdés teljesítése során további ellenszolgáltatásra semmilyen címen nem tart igényt, beleértve a vis maior és a quasi vis maior eseteket is. (Teljességi Nyilatkozat) 6. Szerzıdéses feltételek 6.1. A Beruházás kivitelezési határideje július 30. Az Ajánlattevı a kivitelezést elıbb is végrehajthatja, munkájának ellenértéke ez esetben az Ajánlattételi Felhívás szerinti ütemezésben kerül kifizetésre Idıjárási viszonyok alakulása véghatáridı módosítás indokául nem szolgálhat, és ezzel kapcsolatban költségeket az Ajánlattevı nem érvényesíthet Az Ajánlatkérınek különösen fontos érdeke főzıdik ahhoz, hogy a Vállalkozó a teljesítés határnapját betartsa. A teljesítési határidıt több mint harminc naptári nappal meghaladó, a nyertes Ajánlattevınek (Vállalkozónak és/vagy annak alvállalkozójának) felróható késedelem esetére az Ajánlatkérı fenntartja a jogot, hogy a Szerzıdést azonnali hatállyal felmondja és a Vállalkozó költségére másik vállalkozóval a munkát a jelen eljárásban meghatározott tartalommal befejeztesse Adott esetben a késedelemmel egy elbírálás alá esik a kiviteli (mőszaki, teljesítési) ütemtervtıl való olyan mértékő idıbeli eltérés is (30 napot meghaladó késedelem), ami egyértelmően kétségessé teszi a határidıre történı teljesítést. Ha a késedelem a Megrendelıt rákényszeríti arra, hogy éljen az azonnali hatályú felmondás jogával, akkor fenntartja magának azt a jogot, hogy a Vállalkozó költségére másik vállalkozóval a munkát a jelen eljárásban meghatározott tartalommal befejeztesse A beruházás megvalósítására vállat határidı túllépése esetén késedelmi kötbér fizetendı, melynek mértéke minimum napi Ft, de összesített mértéke nem haladhatja meg a nettó ajánlati ár 15 %-át. A 30 napot meghaladó késedelem esetén az Ajánlatkérı a szerzıdést meghiúsulnak tekinti, és ekkor a nettó ajánlati ár 15 %-ának megfelelı összegő meghiúsulási kötbér fizetendı. Amennyiben a késedelmi kötbér halmozott mértéke eléri a meghiúsulási kötbér értékét, akkor további késedelmi kötbér már nem számítható fel. Meghiúsulási kötbér érvényesítésekor külön késedelmi kötbér nem számítható fel Az Ajánlattevı köteles kifejezett nyilatkozatot csatolni a nettó ajánlati ár 15 százalékának megfelelı meghiúsulási kötbér vállalásáról a kiviteli munkák határidıre való befejezésének garanciájául. 11.

13 6.7. Az Ajánlattevı Magyarországon felhasználási engedéllyel bíró, I. osztályú anyagot, szerelvényt, gépet, készüléket és berendezést használhat fel, építhet be A nyertes Ajánlattevı a kivitelezési munkákat I. osztályú minıségben köteles elvégezni Az Ajánlattevı kizárólagos felelısséget köteles vállalni a kivitelezett létesítmények rendeltetésszerő használhatóságáért, függetlenül attól, hogy azt megrendelésre más vállalkozóval szállíttatta, vagy készítette el Az Ajánlattevıt a mőszaki átadás-átvétel napjától a 11/1985 (VI. 22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM- BKM sz. együttes rendeletben és a 12/1988 (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM sz. együttes rendeletben meghatározott szavatossági kötelezettség terheli. Ettıl az idıponttól kezdıdik valamennyi beépített gép, berendezés, felszerelés, valamint építmény garanciája, függetlenül attól, hogy az Ajánlattevı azokat mely idıpontban szerezte be. Az Ajánlattevı köteles az általa teljesített építési és szerelési munkára a teljes körő átadás-átvétel befejezésének napjától számított legalább 12 hónapos idıtartamra teljes körő jótállást vállalni A jótállási idıszakra a nyertes Ajánlattevınek jótállási biztosítékot kell nyújtani a nettó szerzıdéses ár 3 %-a erejéig. A biztosíték rendelkezésre bocsátható az Ajánlatkérı bankszámlájára történı befizetéssel, bankgarancia formájában, vagy biztosítási szerzıdés alapján kiállított készfizetı kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel a Kbt. 53. (6) bekezdés a) pontja szerint A jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló dokumentumot (bankgarancia levelet, az Ajánlatkérı bankszámlájára történı befizetést igazoló okiratot, vagy biztosítási szerzıdés alapján kiállított készfizetı kezességet tartalmazó kötelezvényt) a nyertes Ajánlattevı a mőszaki-átadás átvételre köteles az Ajánlatkérı számára benyújtani egy eredeti példányban Amennyiben az Ajánlattevı a jótállási biztosítékot bankgarancia, vagy biztosítási szerzıdés alapján kiállított kötelezvény formájában nyújtja, az elızı pont szerint csatolandó feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgarancia-levél, illetve biztosítási szerzıdés alapján kiállított készfizetı kezességvállalást tartalmazó kötelezvény tartalmából ki kell derülnie a kedvezményezett személyének, a kibocsátott bankgarancia (kötelezvény) összegének és érvényességi idejének, illetve típusának, illetve a bankgaranciából (kötelezvény alapján) történı lehívás módjának. A jótállási biztosítékot a mőszaki átadás-átvétel idıpontjától az Ajánlattevı által vállalt jótállási idı leteltét követı 30 banki napig kell biztosítani Az Ajánlattevı az ajánlati árat a befejezési határidıre prognosztizált, rögzített, fix átalányárként adja meg. 7. Ajánlatkérı és az Ajánlattevı együttmőködése 7.1. Ajánlatkérı és az Ajánlattevı a kivitelezés során szoros együttmőködésre vállal kötelezettséget. A munkaterület és a felvonulási terület ırzésérıl és a levonulás utáni eredeti állapot helyreállításáról az Ajánlattevınek kell gondoskodnia. 8. Mőszaki átadás-átvétel 8.1. A mőszaki átadás-átvétel és az üzembe helyezési eljárás megkezdésének feltétele valamennyi létesítmény rendeltetésszerő használatra alkalmas készültsége az elıírt bizonylatokkal A mőszaki átadás-átvételre a PTK szabályai az irányadók. A mőszaki átadás-átvétel keretében tett hatósági észrevételek alapján szükséges kiegészítı munkákat az Ajánlattevı térítés nélkül köteles elvégezni. 12.

14 9. Fizetési feltételek 9.1. Az Ajánlatkérı elıleget nem biztosít. Az Ajánlatkérı 2 db részszámla benyújtásának lehetıségét biztosítja. Részszámla nyújtható be a 20 és az 50 százalékos készültségi fok elérését követıen, az elvégzett teljesítéssel arányos mértékben. A végszámla a szerzıdésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követıen nyújtható be. A teljesítésnek a Kbt (1) bekezdése szerinti Ajánlatkérı általi elismerését követıen benyújtott számla kifizetése 60 napos határidıvel történik Nem tehetı olyan ajánlat, mely az Ajánlattevı által biztosított hitel vagy általa nyújtott kölcsön igénybevételével kívánná megvalósítani a beruházást. Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód elfogadhatatlan az Ajánlatkérı számára Az Ajánlatkérı az ajánlattételi felhívásnak és e pontnak nem megfelelı számlázási ütemtervet nem fogad el, az eltérı számlázási ütemtervet tartalmazó ajánlatot érvénytelennek tekinti. 10. Külön feltételek Az Ajánlattevınek nyertessége esetén biztosítást kell kötnie az alábbi feltételek figyelembevételével. Az Ajánlattevı anélkül, hogy korlátozná a saját vagy az Ajánlatkérı kötelezettségeit és felelısségét a sikeres mőszaki átadás-átvétel idıpontjáig köteles: - Teljes körő élet- és balesetbiztosítást kötni a beruházási program végrehajtásában közremőködı alkalmazottakra - Teljes körő vagyonbiztosítást kötni a kapcsolatos anyagokra és eszközökre a teljes pótlási ill. helyreállítási költség mértékéig - Továbbá felelısségbiztosítást kötni harmadik személynek okozott károkra. 11. Egyéb feltételek A Beruházás Átalányáras Szerzıdés keretei között zajlik. Az Ajánlattevı által számított átalányárnak tartalmaznia kell minden, a beruházás teljesítésének költségét befolyásoló tételt. Az árnak fedeznie kell a beruházás ideje alatt bekövetkezı esetleges árváltozásokat. Az árnak szintúgy tartalmaznia kell az ajánlat tárgyának I. osztályú minıségben történı megvalósításához szükséges kiadásokat, beleértve az üzembe helyezést és az Ajánlatkérı által igényelt berendezések beszerzését és telepítését. 12. Kiegészítı tájékoztatás, kapcsolattartás Az Ajánlattevık a Kbt a szerint kiegészítı tájékoztatást kérhetnek úgy, hogy a Kbt.- ben jelzett idıpontokig a címzettnek a kiegészítı tájékoztatás-kérést, illetve a kiegészítı tájékoztatást meg kell kapnia. A kiegészítı tájékoztatás a dokumentáció részévé válik Az Ajánlattevı az ajánlattételi határidı lejártát megelızıen legkésıbb tíz nappal kizárólag írásban kiegészítı információért fordulhat az Ajánlatkérıhöz, aki a kért információt legkésıbb az ajánlattételi határidı lejártát megelızı hatodik napig írásban megadja. A tájékoztatás tartalmát az Ajánlatkérı valamennyi Ajánlattevı részére megküldi. 13.

15 12.3. Az Ajánlatkérı felhívja az Ajánlattevık figyelmét arra, hogy kiegészítı információkérésre nyitva álló határidı lejártát követıen, továbbá az ajánlattételi határidı lejártát követıen az eredményhirdetés idıpontjáig az Ajánlattevık megkereséseire, kérdéseire nem válaszol. Az Ajánlattevı felelıssége, hogy a kiegészítı tájékoztatásra irányuló kérdések határidıben megérkezzenek az Ajánlatkérıhöz. A határidın túl beérkezı kérdéseket az Ajánlatkérı nem veszi figyelembe, illetve azokra a válaszadást mellızi. Az Ajánlattevıknek az írásbeli kérdésen fel kell tüntetni az eljárás azonosítóját, a levelezési címet és azt a telefax számot, és címet, melyre az Ajánlattevı a választ kéri. Az Ajánlattevı kizárólagos felelıssége, hogy olyan telefax-elérhetıséget, illetve címet adjon meg, mely a megküldendı dokumentumok fogadására napi 24 órában alkalmas. Az Ajánlattevı olyan postacímet határozzon meg, mely folyamatosan alkalmas postai küldemények átvételére. Ugyancsak az Ajánlattevı felelıssége, hogy a szervezeti egységén belül a kiegészítı tájékoztatás idıben az arra jogosulthoz kerüljön. Az Ajánlattevık készüljenek fel a küldemények fogadására és megküldésére a rendes munkamenettıl eltérı idıpontokban is (16:00 óra utáni, illetve munkaszüneti napok, stb.) Az Ajánlatkérı felhívja az Ajánlattevık figyelmét, hogy a könnyebb kommunikáció érdekében konzultációs kérdéseiket lehetıség szerint -ben is juttassák el a megjelölt címre A kiegészítı tájékoztatás kérések beadásának címe: KPG Consult Kft Cegléd, Malom u. 18. Fax: 53/ Az esetleges lemaradások, átviteli hibák kiküszöbölése végett a kiegészítı tájékoztatás kérés elején meg kell jelölni a lapok és kérdések számát számmal és betővel is A kiegészítı tájékoztatást az Ajánlatkérı útján teljesíti Az Ajánlattevık kötelesek ajánlatukban kifejezetten nyilatkozni arról, hogy hány darab kiegészítı tájékoztatást vettek át, illetve arról, hogy a kiegészítı tájékoztatásokat az ajánlattétel során figyelembe vették A kiegészítı tájékoztatásban adott válaszok a Kbt. 56. (4) bekezdésének megfelelıen semmilyen tekintetben sem eredményezik az ajánlattételi felhívásban és az ajánlattételi dokumentációban foglaltak módosítását A kiegészítı tájékoztatások a dokumentáció részévé válnak, és hivatkozási alapot jelentenek mind az ajánlatok elbírálásának szakaszában, mind a szerzıdéses jogviszony alatt Az eljárás lezárásáig minden, az eljárással összefüggı kapcsolattartásra kizárólag írásban kerülhet sor. Az Ajánlatkérı és az Eljáró visszautasít minden egyéb úton történı, személyes, telefonos vagy más, nem dokumentálható kapcsolattartási formát Az Ajánlattevık valamennyi, az eljárás során az Ajánlatkérınek megküldésre kerülı okmányon, levélen, faxon, valamint az ajánlat fedılapján tüntessék fel az eljárás tárgyát és az eljárás azonosítóját. Valamennyi levelezés és az ajánlat fedılapja legyen cégszerően aláírva Az Ajánlatkérı kijelenti, hogy az általa szervezett helyszíni bejárás kizárólag a teljesítés helyszíneinek jobb megismerését szolgálja. Az Ajánlatkérı azért tart helyszíni bejárást, hogy az Ajánlattevık megalapozottan tudják feltenni konzultációs kérdéseiket. Mindezek alapján a helyszíni bejárás során az Ajánlatkérı semmilyen az eljárásra, vagy a beruházás tárgyára, körülményeire vonatkozó érdemi kérdésre nem válaszol, ilyen tartalmú kérdéseket jegyzıkönyvben nem rögzít. 14.

16 13. Az ajánlatok elbírálása Az Ajánlatkérı a benyújtott ajánlatokat elıször formai és tartalmi szempontból vizsgálja az Ajánlattételi Felhívás és az Ajánlattételi Dokumentáció feltételeinek megfelelıen, majd az Ajánlattevıknek a szerzıdés teljesítésére való alkalmasságának szempontjából A minden tekintetben érvényes ajánlatokat az Ajánlatkérı az összességében legelınyösebb ajánlat szempontja alapján bírálja el, az Ajánlattételi Felhívásban meghatározott bírálati szempontok alapján Részszempontonként az adható pontszám egész pont Az 1. részszempont ajánlati ár a. Az ajánlati ár tekintetében az Ajánlatkérı számára legkedvezıbb ajánlat a maximális 100 pontot kapja, a további ajánlatok pontszámainak kiszámítása a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. (K.É.) ajánlása III. A) 1. b) pontja alapján az értékarányosítás módszerével történik. b. A beruházás becsült nettó beruházási költsége a költségbecslés alapján az 1. rész tekintetében nettó ,- Ft, azaz tizenhétmillió-ötszázezer forint, a 2. rész tekintetében ,- Ft, azaz tizenkétmillió-ötszázezer forint. Az ajánlati árat az Ajánlattevınek részekre bontottan is meg kell jelölnie, a kiadott költségvetési kiírások beárazásával. Amennyiben az Ajánlatkérı a becsült értékektıl való jelentıs eltérést tartalmazó ajánlati árat túlzottan magasnak, illetve kirívóan aránytalannak ítéli meg, úgy azt az Ajánlattevık részletesen indokolni lesznek kötelesek. Amennyiben az indoklás nem adja meg, vagy kellıképpen nem támasztja alá a túlzottan magas, vagy kirívóan aránytalan megajánlás okát, az ajánlat érvénytelenné nyilvánítására kerül sor a Kbt. 86. (5) bekezdésére tekintettel. c. Az Ajánlatkérı nyomatékosan felhívja az Ajánlattevık figyelmét arra, hogy a közbeszerzés részeire tekintettel a 162/2004. (V.21.) Kormányrendelet 8. (3) bekezdése alapján a részenként megajánlott ajánlati árnak a közbeszerzés részenként meghatározott becsült értékétıl való 10,0 %-os, vagy azt meghaladó mértékő eltérését jelentısnek ítéli és az ilyen árat megajánló Ajánlattevık azt részletesen indokolni kötelesek. Amennyiben az indoklás nem adja meg, vagy kellıképpen nem támasztja alá a jelentıs mértékben eltérı megajánlás okát, az ajánlat érvénytelenné nyilvánítására kerül sor a Kbt. 86. (5) bekezdésére tekintettel. d. Abban az esetben, amennyiben az Ajánlattevı az ajánlati árat alulprognosztizálja, az ebbıl eredı pluszköltségeket, többletkiadásokat nem háríthatja át az Ajánlatkérıre, és ez nem mentesíti a teljesítési kötelezettség alól. e. Az ajánlatban szereplı áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevık semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. f. A nettó árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától, pl. VÁM, különbözı díjak és illetékek, stb. Az Ajánlattevı a szerzıdéstervezetben és annak mellékleteiben minden áradatot köteles nettó ár formájában megadni. g. Az Ajánlattevık csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerzıdéskötés valutaneme is csak a magyar forint lehet. h. Az Ajánlattevık az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körőnek kell lennie, vagyis annak magában kell foglalnia minden Ajánlattevıi kifizetési igényt, így a teljes körő használatba bocsátáshoz, a mőszaki átadás-átvételhez szükséges munkák, és a helyreállítási munkák ellenértékét. Ebbe az 15.

17 ellenértékbe beleértendı minden, jogszabály által megkövetelt vizsgálat, mérés, a kiviteli tervkészítés költségei, továbbá a mőszaki lebonyolítás költsége. i. Mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelıs megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához szükségesek, továbbá a közbeszerzés tárgyának rendeltetésszerő használatához szükséges munkák, szolgáltatások elvégzésének ellenértékét az ajánlati árnak tartalmaznia kell A 2. részszempont A teljesítés ideje (akadályoztatás mértéke) (nap) a. Az Ajánlatkérınek kifejezett érdeke, hogy az intézmény területén folytatandó kivitelezési munkák az intézmény megszokott mőködését, ellátott feladatait a lehetı legrövidebb ideig korlátozzák. Ezért az Ajánlatkérı felhívja az Ajánlattevık figyelmét, hogy az intézmény területén a kivitelezés a lehetı legrövidebb ideig tartson, az intézmény minél kisebb mérvő zavarásával történjen. Ennek megfelelıen az Ajánlattevı ajánlatában köteles meghatározni, hogy a munkaterület átadása után hány napon keresztül akadályoztat az intézmények területén az építési beruházás során, azaz hány napban tervezi elvégezni az intézmény területén a kivitelezési munkálatokat. Ennek során az Ajánlattevı ajánlatában köteles meghatározni, hogy hány napig folyik effektív módon kivitelezési tevékenyég az átadott munkaterületen. Erre tekintettel azon nap, amelynek során kivitelezési tevékenység zajlik a beruházással érintett intézményi területen, egy munkavégzési napnak, azaz egy akadályoztatással érintett napnak számít. Az Ajánlattevık a vonatkozó jogszabályokban és a jelen dokumentáció mőszaki mellékletében szereplı elıírásokat kötelesek figyelembe venni ajánlatukban, és a mőszaki ütemtervben foglaltakhoz kötelesek tartani magukat. b. Az Ajánlattevık kötelesek meghatározni, hogy egy héten hány munkanapon, naponta milyen idıkeretben terveznek az adott helyszínen munkálatokat végezni. Munkavégzésnek minısül az elızı pontban meghatározottakon túl minden akadályoztatás, tehát minden egyes nap, amikor a kivitelezı jelen van a beruházással érintett intézményterületen kivitelezési és azzal összefüggı (pl.: felvonulás, bontás, helyreállítás, takarítás) munkavégzés céljából. c. A jelen értékelési szempontra tett megajánlásukat az Ajánlattevık kötelesek olyan számvetéssel alátámasztani, amibıl az Ajánlatkérı egyértelmően meg tudja állapítani, hogy az Ajánlattevı az akadályoztatás mértékére tett megajánlás teljesítésére valóban képes. Ennek részeként az Ajánlattevık a szerzıdéstervezet mellékleteként csatolandó mőszaki ütemterven tüntessék fel a kivitelezéssel töltött napokat is, melyeket a fentieknek megfelelıen összesítsenek a teljes beruházásra. d. Az Ajánlatkérı a fentiek alapján az effektív módon kivitelezéssel, munkavégzéssel (akadályoztatással) érintett napok számát veti össze. Az Ajánlatkérı a legkisebb mértékő munkavégzési (akadályoztatási) idıtartamot értékeli a legkedvezıbbnek az értékelés során, ennek megfelelıen a legalacsonyabb mértékő megajánlás a maximális 100 pontot kapja, a további ajánlatok pontszámainak kiszámítása a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. (K.É.) ajánlása III. A) 1. a) pontja alapján a lineáris arányosítás módszerével történik.. e. Az ajánlatok pontszámainak kiszámításánál a pontszámok a matematikai kerekítés szabályai szerint kerülnek egész számra kerekítésre A 3. részszempont Késedelmi kötbér mértéke (Ft/nap) a. Az Ajánlattevık jelen értékelési szempont keretében a napi késedelmi kötbér tekintetében tehetnek megajánlásokat azzal, hogy a késedelmi kötbér mértéke minimum napi Ft. 16.

18 b. Az Ajánlatkérı elıírja, hogy a napi késedelmi kötbér megajánlásnál egyértelmően, számmal legyen meghatározva (magyar forintban) a késedelemmel érintett napokra vonatkozó kötbér. Az Ajánlatkérı elıírja továbbá, hogy a késedelmi kötbér értékének minden egyes késedelmes nap után ugyanakkora összegőnek kell lennie. c. A késedelmi kötbér a jelen közbeszerzési eljárás tárgyaként meghatározott létesítmények megépítésére és az Ajánlatkérı részére történı átadására vonatkozik, és a teljesítési határidı eredménytelen elteltétıl számítható fel. d. Az Ajánlatkérı a késedelmi kötbér tekintetében megtett Ajánlattevıi megajánlások értékelésénél abszolút értékelési módszert alkalmaz hasznossági függvény alkalmazásával. e. A hasznossági függvény alapján az adott Ajánlattevıi megajánláshoz rendelt pontszámokat az alábbi táblázat tartalmazza: Késedelmi kötbér (Ft/nap) A 4. részszempont jótállás idıtartama (hónap) Pontérték Az Ajánlattevı köteles az általa teljesített építési és szerelési munkára a teljes körő átadásátvétel befejezésének napjától számított legalább 12 hónapos idıtartamra teljes körő jótállást vállalni. Az Ajánlatkérı a jótállási idı tekintetében megtett Ajánlattevıi megajánlások értékelésénél abszolút értékelési módszert alkalmaz hasznossági függvény alkalmazásával. A hasznossági függvény alapján az adott Ajánlattevıi megajánláshoz rendelt pontszámokat az alábbi táblázat tartalmazza: Vállalt jótállási idı (hónap) Pontérték Az ajánlat végsı pontszámát a bírálati részszempontonkénti pontszámoknak a részszemponthoz rendelt súlyszámmal való szorzatainak összege adja. 17.

19 13.9. Az Ajánlatkérı nyomatékosan felhívja az Ajánlattevık figyelmét arra, hogy amennyiben az ajánlatnak a bírálati részszempontok szerinti valamelyik tartalmi eleme lehetetlennek vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékőnek, illetıleg kirívóan aránytalannak értékelt kötelezettségvállalást tartalmaz, az Ajánlatkérı az érintett ajánlati elemekre vonatkozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni. Az Ajánlatkérı az indokolás és a rendelkezésére álló iratok alapján köteles meggyızıdni az ajánlati elemek megalapozottságáról, teljesíthetıségérıl. Amennyiben az Ajánlatkérı nem tartja elfogadhatónak és a gazdasági ésszerőséggel összeegyeztethetınek az indokolást az ajánlat érvénytelenné nyilvánítására kerül sor a Kbt. 87. (3) bekezdésére tekintettel Az Ajánlatkérı elıírja, hogy az Ajánlattevık csatoljanak ajánlatukhoz külön nyilatkozatot az ajánlatok értékelésére vonatkozó elıírások elfogadásáról. 14. A szakmai ajánlat részei Az Ajánlattevı az ajánlatában megfogalmazott vállalások alátámasztására a szakmai ajánlat részeként csatoljon ajánlatához az Ajánlattételi Dokumentációban meghatározott feltételeknek megfelelı vonalas mőszaki ütemtervet, pénzügyi ütemtervet, és számlázási ütemtervet Az Ajánlattevı az ajánlatában megfogalmazott vállalások alátámasztására a szakmai ajánlat részeként csatoljon ajánlatához beárazott tételes költségvetéseket Amennyiben az Ajánlattevı több részre nyújt be ajánlatot, a szakmai ajánlat részeként benyújtott dokumentumokat részenként külön-külön kell elkészítenie és az ajánlat meghatározott fejezetéhez csatolnia. 15. Az ajánlattal kapcsolatos további elıírások Az Ajánlatkérı felhívja az Ajánlattevık figyelmét arra, hogy csak olyan túlvállalásokat tartalmazó ajánlat fogadható el érvényesnek, melynek megvalósulása esetén a létrejött beruházás nem tartalmaz olyan részeket, melyek az engedélyektıl (tervektıl) eltérnének, vagy akadályoznák a beruházás kivitelezését, lezárását. Ennek megfelelıen csak olyan mértékben és irányban lehet túlvállalásokat és megajánlásokat tenni, melyek nem ellentétesek a jogszabályokkal Az Ajánlatkérı felhívja az Ajánlattevık figyelmét, hogy nem lehet opciós ajánlatot tenni, mert az Ajánlatkérı minden megajánlást az ajánlat részeként értékel, és nem áll módjában egyes ajánlati elemeket elfogadni, másokat elvetni, az ajánlatokat csak, mint egységes egészet tudja kezelni, értékelni és elfogadni. Ezért az Ajánlatkérı opciós megajánlás esetén az egész ajánlatot érvényteleníti, és az eljárás további menetébıl kizárja Az Ajánlatkérı opciós ajánlatnak tekint minden olyan ajánlatot, ahol az Ajánlattevı bármilyen feltételhez, jogszabályi megfelelısséghez, vagy bárkinek a döntéséhez kötött megajánlást tesz, kivéve a szakhatóságok vagy egyéb szakhatósági jogkörben eljáró személyek vagy szervezetek döntéseit, az építés elıre nem látható akadályoztatásából folyó szükségszerő döntéseket, valamint ebbe a körbe értendık a támogatást folyósító szervezet döntései, a munkálatokat felügyelı mérnök, tervezı utasításai Nem fogad el olyan ajánlatot az Ajánlatkérı, mely valamilyen ingyenes juttatást vagy ajándék megajánlást tartalmaz Az Ajánlatkérı felhívja az Ajánlattevık figyelmét, hogy a munkavégzés során az érvényes környezetvédelmi balesetvédelmi, biztonságtechnikai, tőzvédelmi, érintésvédelmi, közegészségügyi, stb. elıírásokat szigorúan be kell tartani. 18.

20 15.6. Az Ajánlattevı köteles külön nyilatkozatot csatolni, melyben megadja az Ajánlattételi Felhívás III.1.1) pontjában meghatározott biztosíték összegét, valamint azt, hogy a Kbt. 53. (6) bekezdés a) pontjában meghatározott lehetıségek közül az adott biztosítékot milyen formában teljesíti Az Ajánlattevı köteles ajánlatához nyilatkozatot csatolni, mely tartalmazza, hogy az ajánlattételi dokumentáció valamennyi elıírását megismerte, elfogadja, magára nézve kötelezınek ismeri el, ajánlatát az ezekben meghatározottak szerint készítette el. 19.

Irmák Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft. AJÁNLATTÉTEL TÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Irmák Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft. AJÁNLATTÉTEL TÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Irmák Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft. AJÁNLATTÉTEL TÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Az Albertirsa, Köztársaság u. 115. szám alatti Szociális Lakóotthon komplex akadálymentesítése tárgyában Összeállította: KPG

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T. Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat

P Á L Y Á Z A T. Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat P Á L Y Á Z A T Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Bocskai u. 1-3. és Bácska u. 14. szám alatti irodaépületeinek napi 24 órás portaszolgálati,

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. BKV Zrt. által üzemeltett trolibusz jármővek segédüzemő motorjainak javítása. Versenyeztetési eljárás

AJÁNLATI FELHÍVÁS. BKV Zrt. által üzemeltett trolibusz jármővek segédüzemő motorjainak javítása. Versenyeztetési eljárás BKV Zrt. által üzemeltett trolibusz jármővek segédüzemő motorjainak javítása Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-43/2011. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. május Ajánlatkérı neve: AJÁNLATI

Részletesebben

J E L E N L É T I Í V

J E L E N L É T I Í V J E L E N L É T I Í V a Pilis Város Önkormányzata által kezdeményezett, PILISI GERJE-FORRÁSVIDÉK TÁJRENDEZÉS REKONSTRUKCIÓ MŐSZAKI ELLENİRZÉSE (KÉ-12153/2009) tárgyú, egyszerő közbeszerzési eljárás eredményhirdetése

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. sz. mellékelt AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS modellezı rendszer tervezése és kifejlesztése Baranya és Somogy megyében és kiemelten Pécsen címő pályázathoz könyvvizsgálói jelentés elkészítésére 1 AZ AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

Éves jelentés grafikai tervezése AJÁNLATI FELHÍVÁS

Éves jelentés grafikai tervezése AJÁNLATI FELHÍVÁS Éves jelentés grafikai tervezése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-138/2011. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. május hó 11 nap AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérı neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: Ajánlatkérı: Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. melléklet a /2009. (...) IRM rendelethez Hivatalos név: Balatonboglár Város Önkormányzata Postai cím: Erzsébet u. 11.

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Magyar Állami Operaház 1065 Budapest, Andrássy u. 22.

Magyar Állami Operaház 1065 Budapest, Andrássy u. 22. Magyar Állami Operaház 1065 Budapest, Andrássy u. 22. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Magyar Állami Operaház Operamagazin, Operaház, Nemzeti Balett, Operaélet a Magyar Állami Operaház lapja különszámának szerkesztése,

Részletesebben

Beruházás-szervezés projektkoordináció

Beruházás-szervezés projektkoordináció Beruházás-szervezés projektkoordináció Projektciklus: Építési kivitelezés résztvevıi: Projekt menedzsment Beruházó (építtetı): 1. szerzıdések (építési, tervezési) megkötése 2. a tervezı kiválasztása, jogszabályban

Részletesebben

Keszthely Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Osztály

Keszthely Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Osztály Szám:3/50121-27/2010. Ügyintézı: Hardy László Keszthely Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Osztály 8360, Keszthely, Fı tér 1. Tel.: 83/505-550; Fax.: 83/505-568 vuz@keszthely.hu OTTO HUNGARIA

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérı neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Ajánlatkérı címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Kapcsolattartó

Részletesebben

... / 2010. É r t é k e l é s

... / 2010. É r t é k e l é s ... / 2010 É r t é k e l é s Sárospatak, Kistérségi Járóbeteg Központ kivitelezése elnevezéső meghívásos közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszában a beérkezett ajánlatokról Az ajánlatkérı Sárospatak

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérı neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Ajánlatkérı címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. sz. Kapcsolattartó

Részletesebben

M2 jármőbeszerzés KÖZOP 5.5. kódszámú angol és magyar nyelvő projektdokumentációjának elkészítése és támogatási kérelmek benyújtása AJÁNLATI FELHÍVÁS

M2 jármőbeszerzés KÖZOP 5.5. kódszámú angol és magyar nyelvő projektdokumentációjának elkészítése és támogatási kérelmek benyújtása AJÁNLATI FELHÍVÁS M2 jármőbeszerzés KÖZOP 5.5. kódszámú angol és magyar nyelvő projektdokumentációjának elkészítése és támogatási kérelmek benyújtása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-50/2013. AJÁNLATI

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérı neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Ajánlatkérı címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Kapcsolattartó

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Mellékletek: - képviselıtestületi határozat - áttekintı térképmásolat - tulajdoni lap másolat 1 Pályázati Felhívás Kadarkút Város Önkormányzata (székhelye:7530. Kadarkút, Petıfi

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/ 1. Az ajánlatkérő neve: Debreceni Hőszolgáltató Zrt. címe: 4028 Debrecen, Tüzér u. 4. telefonszáma: /52/ 509-480 telefaxszáma: /52/ 509-491

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás egyszerű eljárás lefolytatására a Kbt. 299 (1) bekezdés b) pontja alapján tárgyalás tartásával I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Tel: 458-4500/4924

Részletesebben

Fogaskerekő Vasút telephelyi tolópadjának megelızı karbantartása, javítása

Fogaskerekő Vasút telephelyi tolópadjának megelızı karbantartása, javítása Fogaskerekő Vasút telephelyi tolópadjának megelızı karbantartása, javítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-215/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS 2012. Ajánlati felhívás AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérı

Részletesebben

Mőgyanta palackok regenerálása AJÁNLATI FELHÍVÁS. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-443/2012. Budapest, 2013. március 28.

Mőgyanta palackok regenerálása AJÁNLATI FELHÍVÁS. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-443/2012. Budapest, 2013. március 28. Mőgyanta palackok regenerálása Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-443/2012. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. március 28. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérı neve: Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság

Részletesebben

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11.

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. szeptember hó 08. nap AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata 8043 Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér 1. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: I. részajánlattételi

Részletesebben

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése 1 db 80-120 személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2017. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda. Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda. Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda E L İ T E R J E S Z T É S Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás Tisztelt Képviselı-testület! A Képviselı-testület 2008.

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A Társulási Tanácsa a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6. (1) bekezdése alapján közbeszerzési szabályzatát

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 4200 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Informatikai eszközök

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/

Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/ Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/ 1. Az ajánlatkérő neve: Debreceni Hőszolgáltató Zrt. címe: 4028 Debrecen, Tüzér u. 4. telefonszáma: /52/ 509-480 telefaxszáma: /52/ 509-491

Részletesebben

On-line értesítés:

On-line értesítés: Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Összecsukható mobil rámpák beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-87/12 AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012.

Összecsukható mobil rámpák beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-87/12 AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012. Összecsukható mobil rámpák beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-87/12 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. március AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérı neve: Budapesti

Részletesebben

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt V-455/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015 Beszerzési Főosztály/Közbeszerzési Osztály/Minták versenyeztetési

Részletesebben

HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Ajánlatkérı: Magyar Állami Operaház 1061 Budapest, Andrássy út 22. A beszerzés tárgya: A Budapesti Operabál eszközparkjának

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-284/13 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése 4. számú melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA:

Részletesebben

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési kötelezettség A támogatás megítélése esetén a Projekt megvalósításába bevonandó kivitelezıt, szállítót, tanácsadót, szolgáltatót,

Részletesebben

Címzettek: Hidegaszfalt bekeverése mart aszfaltból 2012. tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattevıi / gazdasági szereplıi

Címzettek: Hidegaszfalt bekeverése mart aszfaltból 2012. tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattevıi / gazdasági szereplıi Tárgy: Kiegészítı tájékoztatás Címzettek: Hidegaszfalt bekeverése mart aszfaltból 2012. tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattevıi / gazdasági szereplıi Tisztelt Ajánlattevık / Gazdasági szereplık!

Részletesebben

Elıterjesztés a város Közoktatási Esélyegyenlıségi Helyzetelemzése és terve dokumentáció felülvizsgálatára

Elıterjesztés a város Közoktatási Esélyegyenlıségi Helyzetelemzése és terve dokumentáció felülvizsgálatára Aszód Város Önkormányzat Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9 Tel.: 28/500-666 Fax: 28/400-575 Email: jegyzı.aszod@invitel.hu 689 - /2010 szám Elıterjesztés a város Közoktatási Esélyegyenlıségi

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Száma: 10-5708/2005 Tárgy: Ajánlattételi felhívás Ügyintéző: dr. Ratkay Attila, Paksi Pauletta Melléklet: Felolvasólap minták AJÁNLATTÉTELI PÁLYÁZATI FELHIVÁS (HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: Lajosmizse Város Önkormányzata 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

H minısítı jellel rendelkezı autóbusz alkatrészek, illetve részegységek felújítási technológiájának éves ellenırzése és felülvizsgálata

H minısítı jellel rendelkezı autóbusz alkatrészek, illetve részegységek felújítási technológiájának éves ellenırzése és felülvizsgálata H minısítı jellel rendelkezı autóbusz alkatrészek, illetve részegységek felújítási technológiájának éves ellenırzése és felülvizsgálata Elektronikusan lefolytatott versenyeztetési eljárás Eljárás száma:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ TÁJÉKOZTATÁS

KIEGÉSZÍTİ TÁJÉKOZTATÁS Valamennyi Ajánlattevı részére! Székhelyén KIEGÉSZÍTİ TÁJÉKOZTATÁS Tárgy: Külterületi autóbuszmegállók gyalogosforgalmának biztonságosabbá tétele az országos közúthálózaton (Kódszám: KÖZOP-3.5.0-09-11-2011-0016)

Részletesebben

Pneumatikus gáztávszabályzó rendszer alkatrészeinek beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-249/2012.

Pneumatikus gáztávszabályzó rendszer alkatrészeinek beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-249/2012. Pneumatikus gáztávszabályzó rendszer alkatrészeinek beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-249/2012. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérı

Részletesebben

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszám, elektronikus levelezési címe: Veresegyház Város Önkormányzata Címe: 2112 Veresegyház, Fő út 35. Tel: +36 28 588-629 E-mail:

Részletesebben

306/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól. Dr. Kugler Tibor. 2012. március 27.

306/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól. Dr. Kugler Tibor. 2012. március 27. 306/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól Dr. Kugler Tibor f ő o s z t á l y v e z e t ő K ö z b e s z e r z é s i H a t ó s á g A Rendelet hatálya

Részletesebben

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012.

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012. Peronfigyelő monitorok beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. augusztus AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Építési beruházás A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Építési beruházás A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. augusztus 1. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

Kiegészítı tájékoztatás a Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat VAGYON- ÉS FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁS AJÁNLATI FELHÍVÁSÁHOZ DOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

Kiegészítı tájékoztatás a Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat VAGYON- ÉS FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁS AJÁNLATI FELHÍVÁSÁHOZ DOKUMENTÁCIÓJÁHOZ y:\judit\xv.ker.önkormányzat\vagyon\2008tender\kérdések\xv.ker.önkormányzat_kiegtáj_2009.01.14.doc Kiegészítı tájékoztatás a Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat VAGYON- ÉS FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁS AJÁNLATI

Részletesebben

Dunai hivatásforgalmi vízi közlekedés kialakítása Budapesten tárgyú projekt könyvvizsgálati feladatainak elvégzése

Dunai hivatásforgalmi vízi közlekedés kialakítása Budapesten tárgyú projekt könyvvizsgálati feladatainak elvégzése Dunai hivatásforgalmi vízi közlekedés kialakítása Budapesten tárgyú projekt könyvvizsgálati feladatainak elvégzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt.. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. AJÁNLATI

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Eljárás száma:bkv Zrt. V-55/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Cím : 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Adószám: 15450494-2-12 Számlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10402142-49565051-57501001

Részletesebben

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége:

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége: AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály Schifner Marianna mb. Főosztályvezető 1072 Budapest, Akácfa u. 15.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban 1) az ajánlatkérı neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail); Hivatalos név: Lajosmizse Város Önkormányzata Postai cím:

Részletesebben

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása 1/2014. (II. 14.) szabályzata a BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁRÓL

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása 1/2014. (II. 14.) szabályzata a BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁRÓL Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása 1/2014. (II. 14.) szabályzata a BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁRÓL E szabályzat célja: hogy rögzítse a Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása a közbeszerzésekrıl

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl az Szécsény Város Önkormányzata Címe: 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Adószám: 15451244-2-12 Számlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10402142-21424304

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda; 1146 Bp., Hungária krt. 200.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda; 1146 Bp., Hungária krt. 200. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda; 1146 Bp., Hungária krt.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban 1) az ajánlatkérı neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail); Hivatalos név: Lajosmizséért Közalapítvány Postai cím: Városháztér

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Római Katolikus Egyházközség, 4069 Egyek, Fő tér 26. 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A MEZŐGAZDASÁGI ERŐGÉPEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK BESZERZÉSE tárgyú közbeszerzési eljáráshoz Ajánlatkérő: Dévaványa Város Önkormányzata Címe: 5510 Dévaványa, Hősök tere 1. Telefon: 66/483-100,

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban)

Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban) Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban) 1.) Az ajánlatkérő megnevezése, címe, telefon és faxszáma, e-mail címe: 1.1) Az ajánlatkérő megnevezése: Balatonfenyves Község

Részletesebben

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013.

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013. HÉV járművek átalakításának tervezése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapesti Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. ÁPRILIS 1-TŐL Készült a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai alapján 1. oldal, összesen: 10 DEBRECENI KÖZTERÜLET FELÜGYELET

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429)

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429) 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:28895-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427,

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (Tıkehús, csirkehús, belsıség, zsír, pulykahús)

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (Tıkehús, csirkehús, belsıség, zsír, pulykahús) SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (Tıkehús, csirkehús, belsıség, zsír, pulykahús) E szerzıdés létrejött egyrészrıl a Boronkay György Mőszaki Középiskola és Gimnázium (a továbbiakban: Megrendelı, cím: 2600 Vác, Németh

Részletesebben

1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS

1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS 1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe: LAKATOS ÚTI 2. SZ. LAKÁSFENNTARTÓ SZÖVETKEZET 1184 Budapest, Lakatos u. 32. Képviseletében eljáró szervezet neve, címe: ARCHIPARK MMX Kft. 2.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi

Részletesebben

Térvilágítási oszlopok diagnosztikai vizsgálat alapján meghatározott cseréje. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-309/11.

Térvilágítási oszlopok diagnosztikai vizsgálat alapján meghatározott cseréje. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-309/11. Térvilágítási oszlopok diagnosztikai vizsgálat alapján meghatározott cseréje versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. április AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérı neve:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe) Hivatalos név: Tolna Város Önkormányzata Postai cím: Hısök tere 1. Város/Község: Tolna Postai irányítószám: 7130

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail):

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Tel: (+36) 1-279-2180 Fax: (+36) 1-279-2176 e-mail:

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-352/12.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-352/12. Libegő menetjegy, Nosztalgia jegy, Sikló kartonkártya tekercs és Termotranszver beléptető rendszer megszemélyesítő nyomtatójához festékszalag beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt..

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Múzeum köz 1. sz. ingatlan értékesítése Sorszám: 5 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Dr. Farkas László jogi munkatárs Pénzügyi Bizottság Döntéshozatal

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata 2014 Tisztelt Ajánlattevő! 1 Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLAKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLAKOZÁSI SZERZİDÉS Amely létrejött egyrészrıl Vác Város Önkormányzata (2600 Vác, Március 15. tér 11. önkormányzati törzsszám: 395423000, adószám: 15395429-2-13) mint Megrendelı, (képviseletében Dr.

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Budapest, 2012. november 14. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV Vasúti

Részletesebben

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Háztartási és irodai berendezések Javítása Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. szeptember AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve:

Részletesebben

A Megrendelő a meghatározott mennyiségtől való eltérés jogát fenntartva, ettől ±10%-ban eltérhet.

A Megrendelő a meghatározott mennyiségtől való eltérés jogát fenntartva, ettől ±10%-ban eltérhet. 1. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ADATAI 1.1 Ajánlatkérés célja Tisztelt Ajánlattevők! A Szegedi Közlekedési Kft., mint Ajánlatkérő ezúton felkéri Önt, tegyen írásos ajánlatot1 éves keretszerződésre vonatkozóan

Részletesebben

Ajánlatkérı címe: 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Ajánlatkérı telefonszáma: 06-28- Ajánlatkérı faxszáma: 06-28- Ajánlatkérı e-mail címe:

Ajánlatkérı címe: 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Ajánlatkérı telefonszáma: 06-28- Ajánlatkérı faxszáma: 06-28- Ajánlatkérı e-mail címe: AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ EGYSZERŐ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA GABION TÁMFAL ÉPÍTÉSE AZ ASZÓDI KOREN KÖZBEN Ajánlatkérı neve: Aszód Város Önkormányzata Ajánlatkérı címe:

Részletesebben

ELFOGADÓ NYILATKOZAT

ELFOGADÓ NYILATKOZAT ELFOGADÓ NYILATKOZAT az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Részvényeire tett nyilvános vételi Ajánlatra 1. Az Ajánlattevı BIRDCOM Tanácsadó Korlátolt

Részletesebben

Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit KFT. Molnárné Király Éva Ügyvezetı Nyertes ajánlattevı:

Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit KFT. Molnárné Király Éva Ügyvezetı Nyertes ajánlattevı: Hirdetmény tulajdonságai Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2009 / 103 Ajánlatkérı: Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit KFT. Molnárné Király Éva Ügyvezetı Nyertes ajánlattevı: RELABOR Foglalkozási

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata Vállalkozási szerzıdés Budapest Fıváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata tulajdonában lévı zöldterületek fenntartási és fejlesztési

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Röntgensíkfilmek előhívó és fixáló oldatok Ajánlattételi felhívás

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Röntgensíkfilmek előhívó és fixáló oldatok Ajánlattételi felhívás Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Röntgensíkfilmek előhívó és fixáló oldatok Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszám, telefax szám: Telefonszám: 62/532-222, Telefax

Részletesebben

Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek:

Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek: BKV Zrt. 61-es villamos vonal Ördög-árok menti 1.sz. és 2.sz. támfal átépítésének és Riadó utcai KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS NYÚJTÁSA (4. sz.) Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek: 1.) Kérdés/észrevétel:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Cím: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Adószám: 15450494-2-12 Számlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10402142-49565051-57501001

Részletesebben

1. számú melléklet a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP

1. számú melléklet a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP 1. számú melléklet PÁLYÁZATI ADATLAP az önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatása iránt Az önszervezıdı közösség neve: Az önszervezıdı közösség címe: A szervezet jogállása: A szervezet telefon-, faxszám,

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Az ajánlatkérő neve és címe: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 1067 Budapest, Eötvös utca 2 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Kapcsolattartó: Molnár Zita Target Consulting Tanácsadó és Szolgáltató

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA Kivonat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottsága 2010.

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA FESTÉS- MÁZOLÁSI MUNKÁK VÉGZÉSÉRE

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA FESTÉS- MÁZOLÁSI MUNKÁK VÉGZÉSÉRE Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET 6800 Hódmezővásárhely Dr. Imre József u. 2. Tel.: (62) 244-211 Fax: (62) 242-786 www.erzsebetkorhaz.hu e-mail: info@erzsebetkorhaz.hu

Részletesebben

Központosított közbeszerzés Keretmegállapodásos eljárás 2. része konzultációra szóló felhívás

Központosított közbeszerzés Keretmegállapodásos eljárás 2. része konzultációra szóló felhívás Központosított közbeszerzés Keretmegállapodásos eljárás 2. része konzultációra szóló felhívás SAP vagy azzal egyenértékű szoftverek, fejlesztőeszközeik szállítása, valamint kapcsolódó szolgáltatások nyújtása

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Tisztelt Ajánlattevő! A PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (továbbiakban: ajánlatkérő) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 251. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Az Üzletszabályzat nyilvánossága... 4 3. Az Üzletszabályzat módosítása... 4 4. A Bank és az Ügyfél együttmőködése, tájékoztatási

Részletesebben

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása a.) Az ajánlatkérő neve és címe, telefon és faxszáma (email címe): Néprajzi Múzeum 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. Telefon: 473-2430 Fax: 473-2431 E-mail: hudakm@neprajz.hu

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek az Esze Tamás általános iskola

Részletesebben