Irmák Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft. AJÁNLATTÉTEL TÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Irmák Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft. AJÁNLATTÉTEL TÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA"

Átírás

1 Irmák Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft. AJÁNLATTÉTEL TÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA A Kraxner Alajos Speciális Foglalkoztató szállásépületének akadálymentesítése, és a Kraxner Alajos Speciális Foglalkoztató Otthon és Intézményei komplex akadálymentesítése tárgyában 1. rész és 2. rész Összeállította: KPG CONSULT TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT Pest Megyei Bíróság Cg Adószám: Bankszámla: Cegléd, Csolnak u. 32. Tel: 53/ Fax: 53/

2 1. Általános információk Az Ajánlatkérınek jelen dokumentáció kiadásával az a célja, hogy a közbeszerzésekrıl szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban Kbt.) alapelveinek, céljainak és rendelkezéseinek legmesszemenıbb mértékig történı biztosításával elısegítse az Ajánlattevık részére a sikeres ajánlattétel lehetıségét. Ezen cél elérése érdekében a jelen dokumentáció akár ismételve is megfelelıen csoportosítva tartalmazza az ehhez szükséges adatokat és tényeket. Az Ajánlatkérı felhívja az Ajánlattevık szíves figyelmét arra, hogy a Kbt. 3. -ára tekintettel a Kbt.-ben meghatározott szabályoktól csak annyiban lehet eltérni, amennyiben a Kbt. azt kifejezetten megengedi. Az Ajánlattevınek az ajánlattételi felhívás, jelen dokumentáció, a közbeszerzési eljárás megindításának napján hatályos Kbt. és valamennyi hatályos jogszabály figyelembevételével kell ajánlatát elkészítenie. Ha az Ajánlattevı bármely megajánlása jogszabályba ütközı, vagy a törvény által semmisnek minısített, ajánlata érvénytelen. Nem ajánlható meg olyan pénzügyi konstrukció, amely akadályozza az Ajánlatkérıt a beruházás fedezetének jogszabályok szerinti felhasználásában, lehívásában és a beruházás jogszabályokban elıírt pénzügyi lezárásában. Az ajánlatkészítés valamennyi költsége az Ajánlattevıt terheli, az Ajánlatkérıvel szemben e költségekkel kapcsolatban az Ajánlattevı semmilyen követelést nem támaszthat. Az Ajánlattevı köteles külön nyilatkozni ezen rendelkezés tudomásul vételérıl. Az Ajánlattevı ajánlatának összeállításához jogosult a helyszín megismerésére, a szükséges állapotrögzítések saját költségére való elvégeztetésére. Az Ajánlattevı ajánlata benyújtásával tudomásul veszi, hogy ajánlata az Ajánlatkérı tulajdonába kerül, azt nem igényelheti vissza, és azért az Ajánlatkérı térítést nem fizet. Azt az ajánlatot, melyben egymásnak ellentmondó kijelentések vannak, illetve ellentmondanak az Ajánlattételi Felhívás vagy az Ajánlattételi Dokumentáció bármely elıírásának az Ajánlatkérı érvénytelennek nyilvánítja. A beruházás pénzügyi fedezetéül a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlıségéért Közalapítvány által nyújtott, illetve KMOP támogatás és az Ajánlatkérı saját ereje szolgál. A támogatás mértékének és ütemének változása miatt a beruházó által kezdeményezett terjedelem és határidı-módosítást vagy építés-meghiúsulást az Ajánlattevı vis major esetként el kell, hogy fogadja, és ezek miatt az Ajánlatkérıvel szemben követelést nem támaszthat. Az Ajánlattevı az ajánlati dokumentáció és a helyszín alapos ismerete szerint nyújtsa be ajánlatát. Az Ajánlattevı felelıs azért, hogy ellenırizze és azonosítsa a teljes Ajánlattételi dokumentáció"-t. Nem fogadható el semmiféle kifogás azon az alapon, hogy az Ajánlattevı elmulasztott meggyızıdni a dokumentáció és a Megbízó által a munkákkal kapcsolatban adott bármilyen információ pontosságáról. Az Ajánlattevınek meg kell gyızıdnie arról, hogy a dokumentációban lévı információk az ajánlat megtételéhez elegendık-e, illetve milyen kiegészítı információk szükségesek. Bármilyen mulasztás, amelyet az Ajánlattevı követ el amiatt, hogy nem szerez megbízható információt az építési helyszínrıl, az elızményekrıl, vagy olyan egyéb ügyekrıl, amelyek befolyásolják a munkák végrehajtását, a munkák befejezését vagy a szerzıdés cikkelyeinek betartását, nem menti fel az Ajánlattevıt amennyiben az ajánlata elfogadást nyert azok alól a kockázatok, kötelezettségek és felelısség alól, melyek a szerzıdés szerint reá hárulnak a munkák befejezése és átadása tekintetében. Az eljárás nyertesével történı szerzıdéskötés meghiúsulása illetve a bontó feltétel bekövetkezte esetén az Ajánlatkérı a másodiknak kihirdetett ajánlattevıvel köt szerzıdést, amennyiben a második helyezett kihirdetésre kerül. 1.

3 Az Ajánlattevı ajánlatában kifejezetten és elkülönített módon közölt üzleti titok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Amennyiben erre nem tart igényt, úgy azt az Ajánlattevı köteles kifejezett nyilatkozattal jelezni ajánlatában. A Dokumentációt a szellemi alkotásokról szóló jogszabályok oltalomban részesítik, így annak másolása, terjesztése, felhasználása részeiben vagy egészében, a jelen eljárás keretein kívül jogellenes. Az ajánlat benyújtásának feltétele a dokumentáció megvásárlása. A dokumentáció és az ajánlatadás joga nem ruházható át. Közös ajánlattétel esetén elegendı, ha csak az egyik Ajánlattevı vásárolja meg a dokumentációt. Az Ajánlattevık kötelesek ellenırizni, hogy a teljes dokumentációt átvették-e. Az Ajánlatkérı nem tehetı felelıssé, amennyiben az Ajánlattevı elmulasztotta a dokumentáció valamely részének átvételét. 2. A dokumentációban alkalmazott egyes kifejezések értelmezése: Ajánlat: Az ajánlat, mint dokumentum és a folyamat, mint annak elkészítése, benyújtása, stb. néhol szükségessé teszi a másképpen nem elérhetı megkülönböztetést. Az Ajánlat, mint fogalom ezzel a céllal kerül használatra. Az Ajánlattevı ajánlatát a jelen dokumentációban elıírtaknak megfelelıen a dokumentáció egészét egységként kezelı módon kell, hogy elkészítse. Ajánlattételi felhívás vagy Felhívás: A Közbeszerzési Értesítıben e tárgyban a jelen közbeszerzési eljárás megkezdésére közzétett hirdetmény (ideértve adott esetben annak helyesbítését és módosítását is). Ajánlatkérı: Az ajánlattételi felhívás I.1. pontjában meghatározott szervezet, amely azonos a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött szerzıdésben a megrendelıvel. Ajánlattevı: A közbeszerzés teljesítéséhez szükséges tevékenység folytatására jogosult személy, vállalkozó vagy gazdasági társaság, amely nyertesként történı kihirdetetése esetén azonos a létrejövı szerzıdés Vállalkozójával, függetlenül attól, hogy a tevékenységhez alvállalkozót igénybe kíván-e venni. Alvállalkozó: Az a szervezet (személy), amellyel (akivel) az Ajánlattevı a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzıdés teljesítése céljából, e szerzıdésre tekintettel fog szerzıdést kötni vagy módosítani, kivéve, ha a szervezet (személy) tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi. Azonosító szám: Ajánlattevık valamennyi az eljárás során megküldendı okmányon, levélen, faxon, valamint az ajánlatuk fedılapján tüntessék fel az eljárás azonosító számát, mely megegyezik a Közbeszerzési Értesítıben megjelent Ajánlattételi Felhívás azonosító számával. Borító: Az ajánlat iratkötegeinek (dossziéinak) az elülsı és hátulsó külsı borító kötése, melynek elülsı részén eredeti vagy másolati minıségétıl függıen vagy az eredeti, vagy a másolat feliratot kell feltüntetni A borítót sorszámmal nem kell ellátni. Dokumentáció: Az általános és speciális követelményeket tartalmazó jelen kötet, valamint az engedélyes tervdokumentáció, melyet az Ajánlatkérı az Ajánlattevık rendelkezésére bocsát. A dokumentáció megvásárlása az érvényes ajánlattétel feltétele. Eljárás tisztasága, esélyegyenlıség: A közbeszerzési eljárásban az egyes eljárási cselekmények, az ajánlatok értékelése során hozott döntés és a szerzıdés megkötése tekintetében az Ajánlatkérı köteles biztosítani, az Ajánlattevı pedig tiszteletben tartani a verseny tisztaságát, illetve nyilvánosságát. Az ajánlatkérınek biztosítania kell az esélyegyenlıséget az ajánlattevık számára. 2.

4 Eljáró: A közbeszerzési eljárás teljes menete során az Ajánlatkérı nevében eljáró személy/szervezet, aki azonban nem jogosult a közbeszerzési eljárás eredményeképpen a nyertes Ajánlattevıvel szerzıdéses jogviszonyt létesíteni. Európai Szabvány: A nemzeti szabványosításról szóló törvényben így meghatározott fogalom, azaz olyan szabvány, amelyet európai szabványügyi szervezet fogadott el, és tett a közösség számára hozzáférhetıvé. Fedılap: Az ajánlat elsı sorszámozott oldala, az ajánlat iratkötegének (dossziéjának) elülsı Borítóját követi. A fedılapot a jelen dokumentációban elıírtak szerint kell elkészíteni. Hamis adat: A valóságnak megfelelıen ismert, de a valóságtól eltérıen közölt adat. Hamis nyilatkozat: Olyan nyilatkozat, mely hamis adatot tartalmaz. Az Ajánlatkérı felhívja az Ajánlattevık figyelmét arra, hogy az ajánlatban benyújtásra kerülı valamennyi nyilatkozatot akként jelöli meg a Kbt. 54. (1) bekezdése szerint, melyek a Kbt. 4. 9/A. pontja szerinti körülmények fennállása esetén hamis nyilatkozatnak minısülnek. Hozzátartozó: A Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) ának b) pontjában meghatározott személy. Írásbeli, írásban: Bármely, szavakból vagy számjegyekbıl álló kifejezési forma, amely olvasható, reprodukálható, és ilyen módon terjeszthetı; tartalmazhat elektronikus úton továbbított és tárolt adatokat is, így különösen a levél, a távirat, valamint a távgépírón és telefax útján közölt nyilatkozat, továbbá a legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentumba foglalt nyilatkozat. Kifejezett nyilatkozat alatt az Ajánlatkérı olyan nyilatkozatot ért, melyben az Ajánlattevı szó szerint idézi az adott pontban elıírtakat. Kötelezı erejő szándéknyilatkozat alatt az Ajánlatkérı olyan feltétel nélküli és visszavonhatatlan kötelezettség vállalásáról szóló nyilatkozatot ért, mely az Ajánlattevı nyertessége esetén minden további külön jogi aktus nélkül maga után vonja a teljesítési kötelezettséget. Közbeszerzési eljárás elıkészítése: Az adott közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges cselekmények elvégzése, így különösen az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet-, illetıleg piacfelmérés, a közbeszerzés becsült értékének felmérése, az eljárást megindító (meghirdetı) hirdetmény, felhívás és a dokumentáció elıkészítése. Közös ajánlattevık: Azon Ajánlattevık, akik önállóan is Ajánlattevınek minısülnek, de jelen eljárásban közösen nyújtanak be ajánlatot. Létesítı okirat: Jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság (szervezet) alapításához szükséges, jogszabályban elıírt okirat. Meghatározó befolyást képes gyakorolni az a szervezet, amely az alábbi feltételek közül legalább eggyel rendelkezik egy másik szervezet tekintetében: a tagok (részvényesek) szavazatának többségével tulajdoni hányada alapján egyedül rendelkezik, más tagokkal (részvényesekkel) kötött megállapodás alapján vagy más módon a szavazatok többségével egyedül rendelkezik, tagként (részvényesként) jogosult arra, hogy a vezetı tisztségviselık (döntéshozók, ügyvezetık) vagy a felügyelıbizottság (felügyeleti, ellenırzı szerv, testület) tagjainak többségét megválassza (kijelölje) vagy visszahívja. 3.

5 Mérleg szerinti eredmény: Az az eredménykategória, melyben minden egyes, az adott idıszakot érintı tételt figyelembe vesznek. Meghatározásának módját a számvitelrıl szóló évi C törvény 70. (2) bekezdése tartalmazza. Külföldi Ajánlattevı csatoljon nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy beszámolójának mely pontja tartalmazza az erre vonatkozó adatokat, vagy ha pénzügyi beszámolója nem tartalmaz kifejezetten ilyen sort, akkor a beszámoló csatolása mellett annak adatai alapján adja meg külön nyilatkozatban ezen értéket. Amennyiben Ajánlattevı a személyes joga szerint a beszámoló közzétételére nem köteles, vagy nem kell készítenie, úgy külön nyilatkozatban adja meg a fentieknek megfelelıen kiszámított mérleg szerinti eredményét. Nemzeti szabvány: Olyan nemzeti szabványjellel ellátott (MSZ) szabvány, amelyet a nemzeti szabványügyi szervezet alkotott meg, vagy fogadott el, és tett a nyilvánosság számára hozzáférhetıvé. A nemzeti szabvány csak a nemzeti szabványügyi szerv felhatalmazása alapján forgalmazható és terjeszthetı. Nemzetközi szabvány: Olyan szabvány, amelyet nemzetközi szabványosító vagy szabványügyi szervezet fogadott el, és tett a közösség számára hozzáférhetıvé. Összeférhetetlenség: A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevı vagy alvállalkozó, akivel szemben a Kbt ban foglaltak fennállnak. Szabvány: Elismert szervezet által alkotott vagy jóváhagyott, közmegegyezéssel elfogadott olyan mőszaki (technikai) dokumentum, mely tevékenységre vagy azok eredményére vonatkozik, és olyan általános és ismételten alkalmazható szabályokat, útmutatókat vagy jellemzıket tartalmaz, melyek alkalmazásával a rendezı hatás az adott feltételek között a legkedvezıbb. Szerzıdés: A közbeszerzési eljárás nyertese és az ajánlatkérı között létrejött vállalkozási szerzıdés. Üzleti titok: A gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat, melynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történı megszerzése vagy felhasználása a jogosult jogszerő pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné, és melynek titokban tartása érdekében a jogosult a szükséges intézkedéseket megtette. Nem minısül üzleti titoknak az állami és a helyi önkormányzati költségvetés, illetve az európai közösségi támogatás felhasználásával, költségvetést érintı juttatással, kedvezménnyel, az állami és önkormányzati vagyon kezelésével, birtoklásával, használatával, hasznosításával, az azzal való rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen vagyont érintı bármilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat, valamint az az adat, melynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekbıl elrendeli. A nyilvánosságra hozatal azonban nem eredményezheti az olyan adatokhoz - így különösen a technológiai eljárásokra, a mőszaki megoldásokra, a gyártási folyamatokra, a munkaszervezési és logisztikai módszerekre, továbbá a know-how-ra vonatkozó adatokhoz - való hozzáférést, melyek megismerése az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem akadályozza meg a közérdekbıl nyilvános adat megismerésének lehetıségét. Az ajánlattevı az ajánlatában - kifejezetten és elkülönített módon közölt üzleti titok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Amennyiben ez az eset nem áll fenn, ajánlattevı azt külön nyilatkozat formájában jelezze ajánlatában. 3. Az ajánlat kidolgozásának feltételei 3.1. Az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban leírtaknak nem megfelelı ajánlat érvénytelen. 4.

6 3.2. Az ajánlatokat A/4 formátumú lapokon (vagy arra hajtogatva), egy vagy több kötetben, kötetenként megbonthatatlanul (állagsérelem nélkül nem bonthatóan) összefőzve vagy kötve, valamennyi információt tartalmazó (nem üres) oldalát pozitív egész számokkal folyamatosan sorszámozva (1,2,3...), valamennyi információt tartalmazó (nem üres) oldalát az ajánlatot cégszerően aláíró személy(ek) szignójával ellátva, gépelt vagy nyomtatott formában, utólagos javítások és beszúrások nélkül kell benyújtani Amennyiben az ajánlat vastagsága fizikailag lehetetlenné vagy aránytalanul nehézzé tenné a lapok egy kötetben történı összefőzését vagy bekötését, úgy az Ajánlattevı az ajánlatot több kötetbe oszthatja. A kötet fedılapján fel kell tüntetni a kötet számát. Felhívjuk az Ajánlattevık figyelmét arra, hogy az ajánlatot egy egészként kezelve kell az oldalakat sorszámozni, vagyis a II. kötet oldalszámozása az I. kötet utolsó oldalának megfelelıen folytatódjon, amennyiben III. kötet is benyújtásra kerül, annak sorszámozása is ennek megfelelıen történjen Az ajánlatokat az egységes külsı csomagoláson belül a kért példányszám szerinti mennyiségben, egymástól határozottan elkülönülı iratkötegekben (dossziékban) kell benyújtani Az ajánlat dokumentációjának elején az oldalszámokat is tartalmazó tartalomjegyzéket kell elhelyezni Ha az ajánlat egyes példányai között formai vagy tartalmi eltérés van, az Ajánlatkérı az eredeti példányt tekinti hitelesnek, az ajánlat ez alapján kerül értékelésre. Ezen szabály nem jelent felmentést az alól, hogy egy eredeti és kettı az eredetivel egyezı másolati példányban kell benyújtani az ajánlatot Érvénytelen az ajánlat, ha a beszerzés az Ajánlattevı és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy bármely közös ajánlattevı bejegyzett tevékenységi körében nem szerepel Az Ajánlattevı, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és a közös Ajánlattevık mindegyike csatoljon az ajánlatához rövid cégbemutatót Az Ajánlattevınek nyilatkoznia kell arról, hogy a dokumentációban szereplı vállalkozási szerzıdés tervezet tartalmát elfogadja. Az Ajánlattevı véleményeltérést nem főzhet a dokumentáció részét képezı vállalkozási szerzıdés tervezethez Az Ajánlattévı az ajánlati dokumentációban szereplı szerzıdéstervezetet kitöltve és az Ajánlattevı részérıl a cégjegyzésre jogosult cégszerő aláírásával ellátva köteles csatolni ajánlatába. Amennyiben az Ajánlattevı több részre nyújt be ajánlatot, a szerzıdéstervezetet részenként külön-külön kell elkészítenie és az ajánlat meghatározott fejezetéhez csatolnia Az Ajánlattevı köteles ajánlatához csatolni érvényes felelısségbiztosítási kötvénye másolatát és szándéknyilatkozatot arról, hogy szerzıdéskötés esetén erre a munkára is kiterjeszti a felelısségbiztosítást, illetve szándéknyilatkozatot arról, hogy szerzıdéskötés esetén felelısségbiztosítást köt. Az Ajánlatkérı a munkakezdési engedélyt csak a biztosítás megkötése után adja ki. A biztosítás esetleges elhúzódásából származó határidı módosítást az Ajánlatkérı nem fogad el Az Ajánlatkérı felhívja az Ajánlattevık figyelmét, hogy az építés helyszínének megismerése alapján tegyék meg ajánlatukat Az Ajánlattevı köteles az eljárás során közölt adatok változását haladéktalanul az Ajánlatkérı tudomására hozni Jelen közbeszerzési eljárás nyelve magyar, ennek megfelelıen az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, az eljárás során mindennemő levelezés és szóbeli kapcsolattartás magyar nyelven történik. Joghatás kizárólag a magyar nyelvő okiratokhoz főzıdik. Az Ajánlatkérı 5.

7 felhívja az Ajánlattevık figyelmét, hogy az idegen nyelvő dokumentumok hiteles magyar nyelvő fordításainak hiánya az ajánlat érvénytelenné nyilvánítását vonja maga után. A hiteles fordításnak meg kell felelnie a szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet elıírásainak Az Ajánlattevı az 1. sz. mellékleteket megfelelıen kitöltve csatolja az ajánlathoz. A melléklet kitöltésének és csatolásának hiánya az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után Az Ajánlattevı az 1. sz. melléklet szerinti Felolvasó Lapot kitöltve, közvetlenül a tartalomjegyzék után helyezze el ajánlatában Az Ajánlattevı a 2. sz. melléklet szerinti nyilatkozatokat értelemszerően kitöltve, és cégszerően aláírva csatolja ajánlatába A részenként megajánlott Ajánlati Ár részenként a beruházási részre vonatkozó egyösszegő átalányár kell, hogy legyen, a teljesítés idıpontjára prognosztizálva Az Ajánlattevı által az ajánlathoz benyújtott, a szerzıdés teljesítésére való alkalmassága megállapításához szükséges valamennyi igazolást eredeti vagy hitelesített másolat formájában kell benyújtani, függetlenül attól, hogy azt az Ajánlattevı vagy más szervezet állította ki Az Ajánlatkérı felhívja a figyelmet a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény 63. (2) bekezdésében foglalt kötelezettségre, amely alapján a korlátolt felelısségő társaság és a részvénytársaság a bejegyzését követıen írásbeli képviselete, illetve hivatalos levelezése (így az ajánlattételkor is) során - ideértve az elektronikus levelezést is -, valamint a honlapján köteles feltüntetni a céget nyilvántartó cégbíróság nevét, a cég nevét és székhelyét, a cég cégjegyzékszámát, továbbá szükség szerint a cég felszámolására, illetve végelszámolására utaló toldatot. A cég - választása szerint - feltüntetheti a jegyzett tıkéjét is. Ebben az esetben azonban a cégjegyzékben szereplı jegyzett tıke feltüntetése mellett meg kell jelölni annak ténylegesen rendelkezésre bocsátott összegét is. A törvényi kötelezettségnek eleget téve az érintett ajánlattevık az ajánlat fedılapján tüntessék fel a törvényben foglalt adatokat Az Ajánlatkérı nevében a Kbt. 8. (1) (2) bekezdése szerint eljáró szervezet, ahonnan az Ajánlattevık további információkat kérhetnek: KPG Consult Kft Cegléd, Malom u. 18. Kovács Gábor ügyvezetı Telefon: 53/ Fax: 53/ Az ajánlat összeállításánál a felhívásban és az Ajánlatkérı által összeállított dokumentációban és az ezekben nem szabályozottak vonatkozásában a évi CXXIX. törvény elıírásaiban foglaltak szerint kell az Ajánlattevınek eljárni és ajánlatát elkészteni Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget magának az Ajánlattevınek kell viselnie. Az Ajánlattevınek nincs joga semmilyen, a Dokumentációban vagy a Kbt-ben kifejezetten megadott jogcímen kívül egyéb - így különösen anyagi - igény érvényesítésére. A közbeszerzési eljárás eredményes, vagy eredménytelen befejezésétıl függetlenül az Ajánlatkérıvel szemben e költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye Az Ajánlatkérı a Dokumentációért befizetett ellenértéket kizárólag a Kbt. 54. (6) bekezdésben foglaltak bekövetkezése esetén fizeti vissza az Ajánlattevık részére. Az Ajánlatkérı az Ajánlattevıknek nem fizet kamatot a Dokumentáció ellenértékének befizetése és ezen összeg visszautalása közötti idıszakra. 6.

8 3.25. Az Ajánlatkérı kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajánlatok elkészítéséért sem a nyertes Ajánlattevınek, sem másoknak nem fizet Az Ajánlatkérı a benyújtott ajánlatokat a törvény erejénél fogva sem egészében, sem részeiben nem szolgáltatja vissza. 4. Közös ajánlattevıkre vonatkozó elıírások 4.1. Közös ajánlattétel esetén az Ajánlattevıknek a jelen szakaszban meghatározottak szerint együttmőködési (konzorciális) szerzıdést kell kötniük, melynek az együttmőködés feltételeit legalább a jelen pontnak megfelelıen kell meghatároznia. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevı a konzorcium, azonban a Felolvasó Lapon fel kell tüntetni a konzorciumra vonatkozó adatokat, valamint külön-külön a konzorciumi tagok nevét és székhelyét is A konzorciális szerzıdésnek tartalmaznia kell legalább az alábbi elemeket: a. A konzorciumban részt vevı felek nevét, székhelyét. b. A konzorcium nevét, székhelyét. c. A közbeszerzési eljárás tárgyát, azonosítóját, és az eljárást megindító hirdetményre való utalást. A konzorciumban részt vevık nyilatkozzanak arra vonatkozóan, hogy a közbeszerzési eljárásban együttes ajánlattevıként részt kívánnak venni és nyertességük esetén a d) pontban meghatározott felelısségvállalásra tekintettel teljesítik a szerzıdést. d. A konzorciumban részt vevıknek nyilatkozniuk kell, hogy nyertességük esetén egyetemleges felelısséget vállalnak a szerzıdés teljesítésére az ajánlattételi felhívás, az ajánlattételi dokumentáció, az ajánlat, a megkötött vállalkozási szerzıdés, a kiegészítı tájékoztatások tartalma szerint, valamint a jogszabályoknak megfelelıen. e. Meg kell jelölni a konzorcium vezetıjét, valamint az(oka)t a személy(eke)t, aki(k) a konzorcium nevében korlátozás nélkül joghatályos nyilatkozatokat tehet(nek), illetve a konzorcium nevében aláírásra jogosult(ak). f. Az ajánlatban vállalt kötelezettségek és munka százalékos megosztásának ismertetését A konzorcium nevében aláírásra és nyilatkozattételre jogosult személy aláírási és szignó mintáját is tartalmazó meghatalmazását a konzorciumi szerzıdéshez csatolni kell A konzorciális szerzıdést valamennyi, a konzorciumban részt vevı tag köteles cégszerően aláírni, és valamennyi aláíró aláírási címpéldányát a konzorciális szerzıdéshez csatolni kell A konzorciális szerzıdésben meg kell jelölni annak a természetes, magyarul tárgyalási szinten tudó személynek az alábbi adatait, akivel az Ajánlatkérı szükség esetén, mint a konzorcium képviselıjével a kapcsolatot tarthatja: a. név; b. cím, telefonszám, telefaxszám (vállalati, melyen a kapcsolattartó elérhetı); c. cím Az Ajánlatkérınek és az Eljárónak az Ajánlattevıvel való kapcsolattartása a közbeszerzési eljárásban kizárólag a konzorciumvezetın keresztül valósul meg. Az Ajánlatkérı ennek megfelelıen az eljárás során keletkezett iratokat az ajánlatok bontását követıen kizárólag a konzorcium vezetıjének küldi meg A konzorciális szerzıdés a közbeszerzési eljárás megnyerésére vonatkozó kitétel kivételével nem tartalmazhat annak hatályba léptetésére vonatkozó, vagy felfüggesztı feltételt, az ajánlattételi határidı utáni idıbeni hatálybalépést, illetve megszőnése nem lehetséges nyertesség esetén valamennyi szerzıdéses kötelezettség teljesítése elıtt, illetve nem nyertesség esetén a nyertes ajánlattevıvel történı szerzıdéskötést megelızıen. 7.

9 5. Az ajánlatadás alapja 5.1. Az Ajánlat elkészítésének alapját az Ajánlattételi Dokumentáció kell, hogy képezze. Az adott részre vonatkozó Ajánlat az Ajánlatkérı által ajánlattétel céljára kibocsátott dokumentációban leírt és tervezett beruházás (a kiválasztott részajánlattétel szerinti) egészére kell, hogy vonatkozzék, és annak megfelelıen teljesítendı Az Ajánlatkérı biztosítja a részajánlattétel lehetıségét, azonban az ajánlattételi felhívásban meghatározott részek további részekre bontásának lehetısége már nem biztosított Az Ajánlattevı az ajánlata fedılapján köteles feltüntetni, hogy az ajánlattételi felhívásban megjelölt melyik részre/részekre nyújtja be ajánlatát Amennyiben az Ajánlattevı több részre nyújt be ajánlatot, ajánlata elsı fejezetében azokat az iratokat csatolja, melyek részenként nem különböznek (pl.: banki igazolás, mérleg, cégbemutató, stb.), majd a további fejezetek a részek sorrendjében tartalmazzák azokat az iratokat, melyek csak az adott részre értelmezhetıek (pl.: referenciaigazolás, vállalkozási szerzıdés, stb.) Az Ajánlattevı ez esetben is egységesen készítse el a tartalomjegyzéket Amennyiben az Ajánlattevı több részre nyújt be ajánlatot, a Felolvasó Lapot részenként kell kitöltenie, és a részek sorrendjének megfelelı sorrendben egymás után, közvetlenül a tartalomjegyzék után kell elhelyeznie ajánlatában Az Ajánlattevı ajánlatát a rendelkezésre bocsátott engedély, tervek és költségvetési kiírások alapján állítsa össze A befejezési határidıre prognosztizált fix átalányáras ajánlati árat a költségvetési kiírások tételei szerint kell kidolgozni. A munkarészenként megjelölt összegeknek fedezetet kell nyújtaniuk a megvalósítás idıtartama alatt bekövetkezı esetleges árváltozásokra is, és tartalmazniuk kell mindazon költségeket, melyek az ajánlat tárgyának elsı osztályú megvalósításához és üzembe helyezéséhez, továbbá az ajánlattételi felhívásban és jelen ajánlattételi dokumentációban rögzítettek betartásához szükségesek Az árak megfelelıségének felülvizsgálatához - az Ajánlatkérı külön kérésére - valamennyi egységárelemzést be kell terjeszteni betekintésre Az egységáraknak minden munkateljesítményt tartalmazniuk kell: szükséges munkaidı, minden építési anyag és segédanyag, szerszám és berendezés rendelkezésre bocsátása és helyszínre szállítása, szükséges energia ellátás, állványozás, felügyelet biztosítása, valamint az összes biztonsági intézkedés megtétele /ırzés, világítás, biztosító berendezés stb./ és egyéb mellékszolgáltatások. Valamennyi nehezítı körülmény az árképzésben figyelembevételre kell, hogy kerüljön, mivel erre semmilyen különleges kártalanítás nem történhet Az idıjárás miatti állásidı alatt a munkahelyen maradt eszközökre és gépekre semmilyen kártérítés nem fizethetı Az egységárak tartalmazzák az összes adót, díjat és szociális terheket, szállás, és kiküldetési költségeket, különélési és napidíjakat, utazási költségeket, hazautazások költségeit, szennyezettségi pótlékot, fertızésveszélyre járó pótlékot, továbbá a nyereség és kockázat fedezetét úgy, hogy a költségvetésben megadott árak a teljesen kész munka ellenértékét tartalmazzák, a megvalósítás helyére vetítve. Ezen érték az általános forgalmi adót nem tartalmazza Az egységárakat mindig kompletten kell kidolgozni, az összes ehhez felhasznált szolgáltatás, továbbá valamennyi szükséges munkaerı, gép, eszköz, üzemanyag stb. felhasználásával és rendelkezésre bocsátásával elvégzett szakmunka figyelembevételével. 8.

10 5.14. Az Ajánlatkérı által a Dokumentációhoz csatolt költségvetési kiírások adatai az Ajánlatkérı által megbízott tervezı által megadott értékek Az Ajánlattevı ajánlatához csatoljon részletes költségvetést. Az Ajánlatkérı érvénytelennek tekinti azt az ajánlatot, mely nem tartalmaz beárazott tételes költségvetést A beárazott tételes költségvetésnek a költségvetési kiírásoknak megfelelı tartalommal kell elkészülnie Amennyiben az Ajánlattevı a tervek és a költségvetési kiírások felülvizsgálata, vagy a helyszín megismerése során eltérést állapított meg, az eltérést a költségvetés összeállításakor kiegészítı tételként (K-tétel) szerepeltesse az adott létesítményre vonatkozó költségvetés végén. Amennyiben az Ajánlattevı által felülvizsgált mennyiség alacsonyabb, mint a költségvetési kiírásban szereplı mennyiség, az eltérést az Ajánlattevı K-tételként, negatív elıjellel tőntesse fel a költségvetésben Ahol a mőszaki leírás, a tervek, a hozzá kapcsolódó iratok, és a költségvetési kiírások egy bizonyos terméket jelölnek meg, ez az Ajánlattevı tájékozódását segíti és úgy értendı, hogy vagy az ismertetett termék, vagy azzal egyenértékő más termék A tervek, illetve a költségvetési kiírások adott tárgyra, dologra, anyagra, berendezésre stb. való hivatkozása, csak a tárgy egyértelmő meghatározására szolgál, vele egyenértékő mőszaki berendezés, gép, anyag stb. megajánlása nem számít alternatív ajánlatadásnak Az Ajánlattevınek az ajánlatához csatolt részletes költségvetést az építési beruházások közbeszerzésekkel kapcsolatos részletes szabályairól szóló 162/2004. (V.21.) Korm. rendelet 8/B. -a szerint kell elkészítenie és ajánlatával együtt papír alapon és elektronikus úton is benyújtania. A tételes költségvetést az Ajánlattevı az ajánlatához (a zárt csomagoláson belül) mellékelt elektronikus adathordozón köteles benyújtani A Dokumentációban az esetleges nem egyértelmő, vagy egymástól eltérı mőszaki meghatározásnál az Ajánlatkérı mindig a magasabb mőszaki tartalmat kéri figyelembe venni, megépíteni és költségét meghatározni az ajánlat készítésénél Az Ajánlattevı köteles a szakfelügyelet mellett végzett gondos közmőfeltárás elvégzésére, továbbá nem mentesül a keresztezések esetlegesen szükséges engedélyeztetésétıl és szakszerő kialakításától, az esetlegesen okozott károk következményeinek viselésétıl és kijavításuktól Közmőszakítások vagy keresztezések miatt többletköltség nem számítható fel akkor sem, ha a közmővek terven jelzett nyomvonala eltér a valós helyzettıl, vagy a közmő a terven egyáltalán nincs jelezve Ha a közmővek tényleges helyzete miatt az elıírt védıtávolságok betartása nem lehetséges és emiatt védıcsövek elhelyezése vagy közmőáthelyezés szükséges, annak ellenére, hogy ezt a terv, vagy az engedély nem jelezte, többletköltség nem érvényesíthetı Az Ajánlattevı ajánlatához csatolja a megvalósítás vonalas mőszaki ütemtervét, az Ajánlatkérı érvénytelennek tekinti azt az ajánlatot, mely nem tartalmaz vonalas mőszaki ütemtervet A mőszaki ütemtervben a mőszaki elırehaladásnak, az egyes munkafázisoknak, illetve az utóbbiak idıigényének egyértelmően nyomonkövethetınek kell lennie, ennek megfelelıen a mőszaki ütemtervet létesítményenkénti részletezettséggel, az egyes munkafolyamatok kezdési és befejezési határidejének naptári nap pontossággal történı megadásával, havi bontásban kell elkészíteni. Az ütemterven feltüntetendı a szerzıdéskötés és a mőszaki átadás-átvétel megkezdésének idıpontja is. 9.

11 5.27. A mőszaki ütemtervvel összhangban, - a mőszaki ütemtervvel megegyezı részletezettséggel - pénzügyi ütemterv készítendı, melyben havonkénti bontásban meg kell adni az adott hónapra vonatkozó mőszaki teljesítés értékét, az adott tevékenység százalékos készültségét és az adott havi összes teljesítés százalékos arányát a teljes beruházási költséghez képest Az elıírt legkésıbbi befejezési határidı a mőszaki átadással együtt: július Az Ajánlattevı csatoljon az ajánlatához a mőszaki és a pénzügyi ütemtervnek, az ajánlattételi felhívásnak, és az ajánlattételi dokumentációnak megfelelı számlázási ütemtervet. A számlázási ütemtervben tüntesse fel a számlabenyújtás tervezett idıpontját naptári nap pontossággal, a benyújtani tervezett számla összegét és a kifizetés véghatáridejét, valamint a göngyölített számlázás százalékos arányát a teljes összeghez képest Az Ajánlattevı köteles az építési munkálatokkal, felvonulással és anyagbeszállítással, munkagépei és tehergépjármővei közlekedésével általa a közterületben okozott károkat legalább az eredeti állapotnak megfelelıen helyreállítani Az Ajánlattevı köteles tájékozódni az építési munkahely helyi viszonyairól, a meglévı építményekrıl, a talaj- és terepviszonyokról, a megközelítési lehetıségekrıl, az építési (felvonulási) terület kialakításáról, az áram- és vízellátásról, a fölösleges anyag deponálási lehetıségeirıl, illetve a közbeesı tárolási lehetıségekrıl, az építési terület mértékérıl, továbbá más vállalkozók által történı akadályoztatásról, és az árképzésben ezeket figyelembe kell vennie. Ez vonatkozik azokra a mőtárgyakra is, amelyeket a kivitelezés érinteni, ill. veszélyeztetni fog. Ilyen jogcímen utólagos követelések nem ismerhetık el A kiviteli munkák megkezdése elıtt a meglévı állapotot dokumentálni kell. Az Ajánlattevı köteles a munkavégzéssel kapcsolatban igénybe venni kívánt mőszaki létesítményekrıl állapotfelvételt készíteni. Az Ajánlattevı felelıs a létesítmények eredeti állapotának megırzéséért, illetve azoknak eredeti állapotba való visszaállításáért Az Ajánlattevı teljes felelısséggel tartozik a munkavégzésével, illetve a munkaterület megközelítésével kapcsolatos mindennemő károkozásért A kivitelezés során be kell tartani a munkavédelmi-, tőzvédelmi- és környezetvédelmi elıírásokat Csak elsı osztályú munka végezhetı, csak elsı osztályú munka vehetı át. A teljesítés igazolására a mőszaki ellenırnek egy hét áll rendelkezésére A kivitelezési munkák befejezését követıen a nyertes Ajánlattevı a mőszaki átadás megkezdése elıtt legalább 7 nappal köteles értesíteni az Ajánlatkérıt, a mőszaki átadás megkezdhetıségérıl, annak érdekében, hogy az Ajánlatkérı a szakhatóságok részvételét biztosítani tudja (készre jelentés). A mőszaki átadást csak átadást megelızı szemle után lehet megtartani A mőszaki átadás - átvételi eljáráson a minıségi bizonylatokat és a megvalósult állapotot tükrözı tervdokumentációt min. 4 példányban át kell adni a megrendelınek Az Ajánlattevı a beruházás megvalósítása során nem hivatkozhat arra, hogy az ajánlattételi dokumentáció nem volt teljes, vagy a tervekben hibákat észlelt. Amennyiben az ajánlattételi dokumentáció nem értelmezhetı egyértelmően az Ajánlattevı kötelezettsége az ellentmondásokat feloldani (a kiegészítı tájékoztatás útján, vagy egyéb módon), a feladatot pontosítani Bármilyen mulasztás következménye, amelyet az Ajánlattevı követ el azzal, hogy nem szerez megbízható információt az építés helyszínérıl, elızményekrıl, vagy olyan egyéb körülményekrıl, amelyek befolyásolják a munkák végrehajtását, befejezését, az állagmegóvást, a szerzıdés elıírásainak betartását, az Ajánlattevıt terheli, és amennyiben az Ajánlatkérı vele köt szerzıdést a mulasztás ténye nem mentesíti az Ajánlattevıt szerzıdéses kötelezettségeinek a vállalt határidıre történı teljesítése alól. 10.

12 5.40. Az Ajánlattevınek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy ajánlatát az ajánlattételi felhívás, dokumentáció, valamint kiegészítı (értelmezı) tájékoztatás ismeretében, azokat egymással összevetve és elfogadva, valamint tudomásul véve tette meg, melyekkel összefüggésben az ajánlat beadását követıen ellentmondásra nem hivatkozhat Az Ajánlattevınek nyilatkoznia kell, hogy megbizonyosodott az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban megadott, illetve a szerzıdés-tervezetbıl ésszerően következı a munkák elvégzéséhez és a rendeltetésszerő használathoz szükséges feladatokra vonatkozó szerzıdéses ár helyességérıl és elégséges voltáról Az Ajánlattevınek ajánlatához kifejezett nyilatkozatot kell csatolnia, melyben nyilatkozik, hogy az ajánlattételi felhívásban, dokumentációban és a megadott tervekben meghatározott kivitelezési munkákat teljes körően ellátja. A nyilatkozatban szerepeljen, hogy az Ajánlattevı a kivitelezés és a hozzá kapcsolódó helyreállítási munkák vonatkozásában a terveket, az elvárt mőszaki tartalmat és minıséget, valamint, a meghatározott munka mennyiségét és minıségét teljes egészében megismerte, és magára nézve kötelezınek elfogadja. A nyilatkozatban szerepeljen, hogy az Ajánlattevı az ajánlatban megadott áron felül az eljárás eredményeként megkötésre kerülı szerzıdés teljesítése során további ellenszolgáltatásra semmilyen címen nem tart igényt, beleértve a vis maior és a quasi vis maior eseteket is. (Teljességi Nyilatkozat) 6. Szerzıdéses feltételek 6.1. A Beruházás kivitelezési határideje július 30. Az Ajánlattevı a kivitelezést elıbb is végrehajthatja, munkájának ellenértéke ez esetben az Ajánlattételi Felhívás szerinti ütemezésben kerül kifizetésre Idıjárási viszonyok alakulása véghatáridı módosítás indokául nem szolgálhat, és ezzel kapcsolatban költségeket az Ajánlattevı nem érvényesíthet Az Ajánlatkérınek különösen fontos érdeke főzıdik ahhoz, hogy a Vállalkozó a teljesítés határnapját betartsa. A teljesítési határidıt több mint harminc naptári nappal meghaladó, a nyertes Ajánlattevınek (Vállalkozónak és/vagy annak alvállalkozójának) felróható késedelem esetére az Ajánlatkérı fenntartja a jogot, hogy a Szerzıdést azonnali hatállyal felmondja és a Vállalkozó költségére másik vállalkozóval a munkát a jelen eljárásban meghatározott tartalommal befejeztesse Adott esetben a késedelemmel egy elbírálás alá esik a kiviteli (mőszaki, teljesítési) ütemtervtıl való olyan mértékő idıbeli eltérés is (30 napot meghaladó késedelem), ami egyértelmően kétségessé teszi a határidıre történı teljesítést. Ha a késedelem a Megrendelıt rákényszeríti arra, hogy éljen az azonnali hatályú felmondás jogával, akkor fenntartja magának azt a jogot, hogy a Vállalkozó költségére másik vállalkozóval a munkát a jelen eljárásban meghatározott tartalommal befejeztesse A beruházás megvalósítására vállat határidı túllépése esetén késedelmi kötbér fizetendı, melynek mértéke minimum napi Ft, de összesített mértéke nem haladhatja meg a nettó ajánlati ár 15 %-át. A 30 napot meghaladó késedelem esetén az Ajánlatkérı a szerzıdést meghiúsulnak tekinti, és ekkor a nettó ajánlati ár 15 %-ának megfelelı összegő meghiúsulási kötbér fizetendı. Amennyiben a késedelmi kötbér halmozott mértéke eléri a meghiúsulási kötbér értékét, akkor további késedelmi kötbér már nem számítható fel. Meghiúsulási kötbér érvényesítésekor külön késedelmi kötbér nem számítható fel Az Ajánlattevı köteles kifejezett nyilatkozatot csatolni a nettó ajánlati ár 15 százalékának megfelelı meghiúsulási kötbér vállalásáról a kiviteli munkák határidıre való befejezésének garanciájául. 11.

13 6.7. Az Ajánlattevı Magyarországon felhasználási engedéllyel bíró, I. osztályú anyagot, szerelvényt, gépet, készüléket és berendezést használhat fel, építhet be A nyertes Ajánlattevı a kivitelezési munkákat I. osztályú minıségben köteles elvégezni Az Ajánlattevı kizárólagos felelısséget köteles vállalni a kivitelezett létesítmények rendeltetésszerő használhatóságáért, függetlenül attól, hogy azt megrendelésre más vállalkozóval szállíttatta, vagy készítette el Az Ajánlattevıt a mőszaki átadás-átvétel napjától a 11/1985 (VI. 22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM- BKM sz. együttes rendeletben és a 12/1988 (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM sz. együttes rendeletben meghatározott szavatossági kötelezettség terheli. Ettıl az idıponttól kezdıdik valamennyi beépített gép, berendezés, felszerelés, valamint építmény garanciája, függetlenül attól, hogy az Ajánlattevı azokat mely idıpontban szerezte be. Az Ajánlattevı köteles az általa teljesített építési és szerelési munkára a teljes körő átadás-átvétel befejezésének napjától számított legalább 12 hónapos idıtartamra teljes körő jótállást vállalni A jótállási idıszakra a nyertes Ajánlattevınek jótállási biztosítékot kell nyújtani a nettó szerzıdéses ár 3 %-a erejéig. A biztosíték rendelkezésre bocsátható az Ajánlatkérı bankszámlájára történı befizetéssel, bankgarancia formájában, vagy biztosítási szerzıdés alapján kiállított készfizetı kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel a Kbt. 53. (6) bekezdés a) pontja szerint A jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló dokumentumot (bankgarancia levelet, az Ajánlatkérı bankszámlájára történı befizetést igazoló okiratot, vagy biztosítási szerzıdés alapján kiállított készfizetı kezességet tartalmazó kötelezvényt) a nyertes Ajánlattevı a mőszaki-átadás átvételre köteles az Ajánlatkérı számára benyújtani egy eredeti példányban Amennyiben az Ajánlattevı a jótállási biztosítékot bankgarancia, vagy biztosítási szerzıdés alapján kiállított kötelezvény formájában nyújtja, az elızı pont szerint csatolandó feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgarancia-levél, illetve biztosítási szerzıdés alapján kiállított készfizetı kezességvállalást tartalmazó kötelezvény tartalmából ki kell derülnie a kedvezményezett személyének, a kibocsátott bankgarancia (kötelezvény) összegének és érvényességi idejének, illetve típusának, illetve a bankgaranciából (kötelezvény alapján) történı lehívás módjának. A jótállási biztosítékot a mőszaki átadás-átvétel idıpontjától az Ajánlattevı által vállalt jótállási idı leteltét követı 30 banki napig kell biztosítani Az Ajánlattevı az ajánlati árat a befejezési határidıre prognosztizált, rögzített, fix átalányárként adja meg. 7. Ajánlatkérı és az Ajánlattevı együttmőködése 7.1. Ajánlatkérı és az Ajánlattevı a kivitelezés során szoros együttmőködésre vállal kötelezettséget. A munkaterület és a felvonulási terület ırzésérıl és a levonulás utáni eredeti állapot helyreállításáról az Ajánlattevınek kell gondoskodnia. 8. Mőszaki átadás-átvétel 8.1. A mőszaki átadás-átvétel és az üzembe helyezési eljárás megkezdésének feltétele valamennyi létesítmény rendeltetésszerő használatra alkalmas készültsége az elıírt bizonylatokkal A mőszaki átadás-átvételre a PTK szabályai az irányadók. A mőszaki átadás-átvétel keretében tett hatósági észrevételek alapján szükséges kiegészítı munkákat az Ajánlattevı térítés nélkül köteles elvégezni. 12.

14 9. Fizetési feltételek 9.1. Az Ajánlatkérı elıleget nem biztosít. Az Ajánlatkérı 2 db részszámla benyújtásának lehetıségét biztosítja. Részszámla nyújtható be a 20 és az 50 százalékos készültségi fok elérését követıen, az elvégzett teljesítéssel arányos mértékben. A végszámla a szerzıdésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követıen nyújtható be. A teljesítésnek a Kbt (1) bekezdése szerinti Ajánlatkérı általi elismerését követıen benyújtott számla kifizetése 60 napos határidıvel történik Nem tehetı olyan ajánlat, mely az Ajánlattevı által biztosított hitel vagy általa nyújtott kölcsön igénybevételével kívánná megvalósítani a beruházást. Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód elfogadhatatlan az Ajánlatkérı számára Az Ajánlatkérı az ajánlattételi felhívásnak és e pontnak nem megfelelı számlázási ütemtervet nem fogad el, az eltérı számlázási ütemtervet tartalmazó ajánlatot érvénytelennek tekinti. 10. Külön feltételek Az Ajánlattevınek nyertessége esetén biztosítást kell kötnie az alábbi feltételek figyelembevételével. Az Ajánlattevı anélkül, hogy korlátozná a saját vagy az Ajánlatkérı kötelezettségeit és felelısségét a sikeres mőszaki átadás-átvétel idıpontjáig köteles: - Teljes körő élet- és balesetbiztosítást kötni a beruházási program végrehajtásában közremőködı alkalmazottakra - Teljes körő vagyonbiztosítást kötni a kapcsolatos anyagokra és eszközökre a teljes pótlási ill. helyreállítási költség mértékéig - Továbbá felelısségbiztosítást kötni harmadik személynek okozott károkra. 11. Egyéb feltételek A Beruházás Átalányáras Szerzıdés keretei között zajlik. Az Ajánlattevı által számított átalányárnak tartalmaznia kell minden, a beruházás teljesítésének költségét befolyásoló tételt. Az árnak fedeznie kell a beruházás ideje alatt bekövetkezı esetleges árváltozásokat. Az árnak szintúgy tartalmaznia kell az ajánlat tárgyának I. osztályú minıségben történı megvalósításához szükséges kiadásokat, beleértve az üzembe helyezést és az Ajánlatkérı által igényelt berendezések beszerzését és telepítését. 12. Kiegészítı tájékoztatás, kapcsolattartás Az Ajánlattevık a Kbt a szerint kiegészítı tájékoztatást kérhetnek úgy, hogy a Kbt.- ben jelzett idıpontokig a címzettnek a kiegészítı tájékoztatás-kérést, illetve a kiegészítı tájékoztatást meg kell kapnia. A kiegészítı tájékoztatás a dokumentáció részévé válik Az Ajánlattevı az ajánlattételi határidı lejártát megelızıen legkésıbb tíz nappal kizárólag írásban kiegészítı információért fordulhat az Ajánlatkérıhöz, aki a kért információt legkésıbb az ajánlattételi határidı lejártát megelızı hatodik napig írásban megadja. A tájékoztatás tartalmát az Ajánlatkérı valamennyi Ajánlattevı részére megküldi. 13.

15 12.3. Az Ajánlatkérı felhívja az Ajánlattevık figyelmét arra, hogy kiegészítı információkérésre nyitva álló határidı lejártát követıen, továbbá az ajánlattételi határidı lejártát követıen az eredményhirdetés idıpontjáig az Ajánlattevık megkereséseire, kérdéseire nem válaszol. Az Ajánlattevı felelıssége, hogy a kiegészítı tájékoztatásra irányuló kérdések határidıben megérkezzenek az Ajánlatkérıhöz. A határidın túl beérkezı kérdéseket az Ajánlatkérı nem veszi figyelembe, illetve azokra a válaszadást mellızi. Az Ajánlattevıknek az írásbeli kérdésen fel kell tüntetni az eljárás azonosítóját, a levelezési címet és azt a telefax számot, és címet, melyre az Ajánlattevı a választ kéri. Az Ajánlattevı kizárólagos felelıssége, hogy olyan telefax-elérhetıséget, illetve címet adjon meg, mely a megküldendı dokumentumok fogadására napi 24 órában alkalmas. Az Ajánlattevı olyan postacímet határozzon meg, mely folyamatosan alkalmas postai küldemények átvételére. Ugyancsak az Ajánlattevı felelıssége, hogy a szervezeti egységén belül a kiegészítı tájékoztatás idıben az arra jogosulthoz kerüljön. Az Ajánlattevık készüljenek fel a küldemények fogadására és megküldésére a rendes munkamenettıl eltérı idıpontokban is (16:00 óra utáni, illetve munkaszüneti napok, stb.) Az Ajánlatkérı felhívja az Ajánlattevık figyelmét, hogy a könnyebb kommunikáció érdekében konzultációs kérdéseiket lehetıség szerint -ben is juttassák el a megjelölt címre A kiegészítı tájékoztatás kérések beadásának címe: KPG Consult Kft Cegléd, Malom u. 18. Fax: 53/ Az esetleges lemaradások, átviteli hibák kiküszöbölése végett a kiegészítı tájékoztatás kérés elején meg kell jelölni a lapok és kérdések számát számmal és betővel is A kiegészítı tájékoztatást az Ajánlatkérı útján teljesíti Az Ajánlattevık kötelesek ajánlatukban kifejezetten nyilatkozni arról, hogy hány darab kiegészítı tájékoztatást vettek át, illetve arról, hogy a kiegészítı tájékoztatásokat az ajánlattétel során figyelembe vették A kiegészítı tájékoztatásban adott válaszok a Kbt. 56. (4) bekezdésének megfelelıen semmilyen tekintetben sem eredményezik az ajánlattételi felhívásban és az ajánlattételi dokumentációban foglaltak módosítását A kiegészítı tájékoztatások a dokumentáció részévé válnak, és hivatkozási alapot jelentenek mind az ajánlatok elbírálásának szakaszában, mind a szerzıdéses jogviszony alatt Az eljárás lezárásáig minden, az eljárással összefüggı kapcsolattartásra kizárólag írásban kerülhet sor. Az Ajánlatkérı és az Eljáró visszautasít minden egyéb úton történı, személyes, telefonos vagy más, nem dokumentálható kapcsolattartási formát Az Ajánlattevık valamennyi, az eljárás során az Ajánlatkérınek megküldésre kerülı okmányon, levélen, faxon, valamint az ajánlat fedılapján tüntessék fel az eljárás tárgyát és az eljárás azonosítóját. Valamennyi levelezés és az ajánlat fedılapja legyen cégszerően aláírva Az Ajánlatkérı kijelenti, hogy az általa szervezett helyszíni bejárás kizárólag a teljesítés helyszíneinek jobb megismerését szolgálja. Az Ajánlatkérı azért tart helyszíni bejárást, hogy az Ajánlattevık megalapozottan tudják feltenni konzultációs kérdéseiket. Mindezek alapján a helyszíni bejárás során az Ajánlatkérı semmilyen az eljárásra, vagy a beruházás tárgyára, körülményeire vonatkozó érdemi kérdésre nem válaszol, ilyen tartalmú kérdéseket jegyzıkönyvben nem rögzít. 14.

16 13. Az ajánlatok elbírálása Az Ajánlatkérı a benyújtott ajánlatokat elıször formai és tartalmi szempontból vizsgálja az Ajánlattételi Felhívás és az Ajánlattételi Dokumentáció feltételeinek megfelelıen, majd az Ajánlattevıknek a szerzıdés teljesítésére való alkalmasságának szempontjából A minden tekintetben érvényes ajánlatokat az Ajánlatkérı az összességében legelınyösebb ajánlat szempontja alapján bírálja el, az Ajánlattételi Felhívásban meghatározott bírálati szempontok alapján Részszempontonként az adható pontszám egész pont Az 1. részszempont ajánlati ár a. Az ajánlati ár tekintetében az Ajánlatkérı számára legkedvezıbb ajánlat a maximális 100 pontot kapja, a további ajánlatok pontszámainak kiszámítása a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. (K.É.) ajánlása III. A) 1. b) pontja alapján az értékarányosítás módszerével történik. b. A beruházás becsült nettó beruházási költsége a költségbecslés alapján az 1. rész tekintetében nettó ,- Ft, azaz tizenhétmillió-ötszázezer forint, a 2. rész tekintetében ,- Ft, azaz tizenkétmillió-ötszázezer forint. Az ajánlati árat az Ajánlattevınek részekre bontottan is meg kell jelölnie, a kiadott költségvetési kiírások beárazásával. Amennyiben az Ajánlatkérı a becsült értékektıl való jelentıs eltérést tartalmazó ajánlati árat túlzottan magasnak, illetve kirívóan aránytalannak ítéli meg, úgy azt az Ajánlattevık részletesen indokolni lesznek kötelesek. Amennyiben az indoklás nem adja meg, vagy kellıképpen nem támasztja alá a túlzottan magas, vagy kirívóan aránytalan megajánlás okát, az ajánlat érvénytelenné nyilvánítására kerül sor a Kbt. 86. (5) bekezdésére tekintettel. c. Az Ajánlatkérı nyomatékosan felhívja az Ajánlattevık figyelmét arra, hogy a közbeszerzés részeire tekintettel a 162/2004. (V.21.) Kormányrendelet 8. (3) bekezdése alapján a részenként megajánlott ajánlati árnak a közbeszerzés részenként meghatározott becsült értékétıl való 10,0 %-os, vagy azt meghaladó mértékő eltérését jelentısnek ítéli és az ilyen árat megajánló Ajánlattevık azt részletesen indokolni kötelesek. Amennyiben az indoklás nem adja meg, vagy kellıképpen nem támasztja alá a jelentıs mértékben eltérı megajánlás okát, az ajánlat érvénytelenné nyilvánítására kerül sor a Kbt. 86. (5) bekezdésére tekintettel. d. Abban az esetben, amennyiben az Ajánlattevı az ajánlati árat alulprognosztizálja, az ebbıl eredı pluszköltségeket, többletkiadásokat nem háríthatja át az Ajánlatkérıre, és ez nem mentesíti a teljesítési kötelezettség alól. e. Az ajánlatban szereplı áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevık semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. f. A nettó árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától, pl. VÁM, különbözı díjak és illetékek, stb. Az Ajánlattevı a szerzıdéstervezetben és annak mellékleteiben minden áradatot köteles nettó ár formájában megadni. g. Az Ajánlattevık csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerzıdéskötés valutaneme is csak a magyar forint lehet. h. Az Ajánlattevık az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körőnek kell lennie, vagyis annak magában kell foglalnia minden Ajánlattevıi kifizetési igényt, így a teljes körő használatba bocsátáshoz, a mőszaki átadás-átvételhez szükséges munkák, és a helyreállítási munkák ellenértékét. Ebbe az 15.

17 ellenértékbe beleértendı minden, jogszabály által megkövetelt vizsgálat, mérés, a kiviteli tervkészítés költségei, továbbá a mőszaki lebonyolítás költsége. i. Mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelıs megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához szükségesek, továbbá a közbeszerzés tárgyának rendeltetésszerő használatához szükséges munkák, szolgáltatások elvégzésének ellenértékét az ajánlati árnak tartalmaznia kell A 2. részszempont A teljesítés ideje (akadályoztatás mértéke) (nap) a. Az Ajánlatkérınek kifejezett érdeke, hogy az intézmény területén folytatandó kivitelezési munkák az intézmény megszokott mőködését, ellátott feladatait a lehetı legrövidebb ideig korlátozzák. Ezért az Ajánlatkérı felhívja az Ajánlattevık figyelmét, hogy az intézmény területén a kivitelezés a lehetı legrövidebb ideig tartson, az intézmény minél kisebb mérvő zavarásával történjen. Ennek megfelelıen az Ajánlattevı ajánlatában köteles meghatározni, hogy a munkaterület átadása után hány napon keresztül akadályoztat az intézmények területén az építési beruházás során, azaz hány napban tervezi elvégezni az intézmény területén a kivitelezési munkálatokat. Ennek során az Ajánlattevı ajánlatában köteles meghatározni, hogy hány napig folyik effektív módon kivitelezési tevékenyég az átadott munkaterületen. Erre tekintettel azon nap, amelynek során kivitelezési tevékenység zajlik a beruházással érintett intézményi területen, egy munkavégzési napnak, azaz egy akadályoztatással érintett napnak számít. Az Ajánlattevık a vonatkozó jogszabályokban és a jelen dokumentáció mőszaki mellékletében szereplı elıírásokat kötelesek figyelembe venni ajánlatukban, és a mőszaki ütemtervben foglaltakhoz kötelesek tartani magukat. b. Az Ajánlattevık kötelesek meghatározni, hogy egy héten hány munkanapon, naponta milyen idıkeretben terveznek az adott helyszínen munkálatokat végezni. Munkavégzésnek minısül az elızı pontban meghatározottakon túl minden akadályoztatás, tehát minden egyes nap, amikor a kivitelezı jelen van a beruházással érintett intézményterületen kivitelezési és azzal összefüggı (pl.: felvonulás, bontás, helyreállítás, takarítás) munkavégzés céljából. c. A jelen értékelési szempontra tett megajánlásukat az Ajánlattevık kötelesek olyan számvetéssel alátámasztani, amibıl az Ajánlatkérı egyértelmően meg tudja állapítani, hogy az Ajánlattevı az akadályoztatás mértékére tett megajánlás teljesítésére valóban képes. Ennek részeként az Ajánlattevık a szerzıdéstervezet mellékleteként csatolandó mőszaki ütemterven tüntessék fel a kivitelezéssel töltött napokat is, melyeket a fentieknek megfelelıen összesítsenek a teljes beruházásra. d. Az Ajánlatkérı a fentiek alapján az effektív módon kivitelezéssel, munkavégzéssel (akadályoztatással) érintett napok számát veti össze. Az Ajánlatkérı a legkisebb mértékő munkavégzési (akadályoztatási) idıtartamot értékeli a legkedvezıbbnek az értékelés során, ennek megfelelıen a legalacsonyabb mértékő megajánlás a maximális 100 pontot kapja, a további ajánlatok pontszámainak kiszámítása a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. (K.É.) ajánlása III. A) 1. a) pontja alapján a lineáris arányosítás módszerével történik.. e. Az ajánlatok pontszámainak kiszámításánál a pontszámok a matematikai kerekítés szabályai szerint kerülnek egész számra kerekítésre A 3. részszempont Késedelmi kötbér mértéke (Ft/nap) a. Az Ajánlattevık jelen értékelési szempont keretében a napi késedelmi kötbér tekintetében tehetnek megajánlásokat azzal, hogy a késedelmi kötbér mértéke minimum napi Ft. 16.

18 b. Az Ajánlatkérı elıírja, hogy a napi késedelmi kötbér megajánlásnál egyértelmően, számmal legyen meghatározva (magyar forintban) a késedelemmel érintett napokra vonatkozó kötbér. Az Ajánlatkérı elıírja továbbá, hogy a késedelmi kötbér értékének minden egyes késedelmes nap után ugyanakkora összegőnek kell lennie. c. A késedelmi kötbér a jelen közbeszerzési eljárás tárgyaként meghatározott létesítmények megépítésére és az Ajánlatkérı részére történı átadására vonatkozik, és a teljesítési határidı eredménytelen elteltétıl számítható fel. d. Az Ajánlatkérı a késedelmi kötbér tekintetében megtett Ajánlattevıi megajánlások értékelésénél abszolút értékelési módszert alkalmaz hasznossági függvény alkalmazásával. e. A hasznossági függvény alapján az adott Ajánlattevıi megajánláshoz rendelt pontszámokat az alábbi táblázat tartalmazza: Késedelmi kötbér (Ft/nap) A 4. részszempont jótállás idıtartama (hónap) Pontérték Az Ajánlattevı köteles az általa teljesített építési és szerelési munkára a teljes körő átadásátvétel befejezésének napjától számított legalább 12 hónapos idıtartamra teljes körő jótállást vállalni. Az Ajánlatkérı a jótállási idı tekintetében megtett Ajánlattevıi megajánlások értékelésénél abszolút értékelési módszert alkalmaz hasznossági függvény alkalmazásával. A hasznossági függvény alapján az adott Ajánlattevıi megajánláshoz rendelt pontszámokat az alábbi táblázat tartalmazza: Vállalt jótállási idı (hónap) Pontérték Az ajánlat végsı pontszámát a bírálati részszempontonkénti pontszámoknak a részszemponthoz rendelt súlyszámmal való szorzatainak összege adja. 17.

19 13.9. Az Ajánlatkérı nyomatékosan felhívja az Ajánlattevık figyelmét arra, hogy amennyiben az ajánlatnak a bírálati részszempontok szerinti valamelyik tartalmi eleme lehetetlennek vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékőnek, illetıleg kirívóan aránytalannak értékelt kötelezettségvállalást tartalmaz, az Ajánlatkérı az érintett ajánlati elemekre vonatkozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni. Az Ajánlatkérı az indokolás és a rendelkezésére álló iratok alapján köteles meggyızıdni az ajánlati elemek megalapozottságáról, teljesíthetıségérıl. Amennyiben az Ajánlatkérı nem tartja elfogadhatónak és a gazdasági ésszerőséggel összeegyeztethetınek az indokolást az ajánlat érvénytelenné nyilvánítására kerül sor a Kbt. 87. (3) bekezdésére tekintettel Az Ajánlatkérı elıírja, hogy az Ajánlattevık csatoljanak ajánlatukhoz külön nyilatkozatot az ajánlatok értékelésére vonatkozó elıírások elfogadásáról. 14. A szakmai ajánlat részei Az Ajánlattevı az ajánlatában megfogalmazott vállalások alátámasztására a szakmai ajánlat részeként csatoljon ajánlatához az Ajánlattételi Dokumentációban meghatározott feltételeknek megfelelı vonalas mőszaki ütemtervet, pénzügyi ütemtervet, és számlázási ütemtervet Az Ajánlattevı az ajánlatában megfogalmazott vállalások alátámasztására a szakmai ajánlat részeként csatoljon ajánlatához beárazott tételes költségvetéseket Amennyiben az Ajánlattevı több részre nyújt be ajánlatot, a szakmai ajánlat részeként benyújtott dokumentumokat részenként külön-külön kell elkészítenie és az ajánlat meghatározott fejezetéhez csatolnia. 15. Az ajánlattal kapcsolatos további elıírások Az Ajánlatkérı felhívja az Ajánlattevık figyelmét arra, hogy csak olyan túlvállalásokat tartalmazó ajánlat fogadható el érvényesnek, melynek megvalósulása esetén a létrejött beruházás nem tartalmaz olyan részeket, melyek az engedélyektıl (tervektıl) eltérnének, vagy akadályoznák a beruházás kivitelezését, lezárását. Ennek megfelelıen csak olyan mértékben és irányban lehet túlvállalásokat és megajánlásokat tenni, melyek nem ellentétesek a jogszabályokkal Az Ajánlatkérı felhívja az Ajánlattevık figyelmét, hogy nem lehet opciós ajánlatot tenni, mert az Ajánlatkérı minden megajánlást az ajánlat részeként értékel, és nem áll módjában egyes ajánlati elemeket elfogadni, másokat elvetni, az ajánlatokat csak, mint egységes egészet tudja kezelni, értékelni és elfogadni. Ezért az Ajánlatkérı opciós megajánlás esetén az egész ajánlatot érvényteleníti, és az eljárás további menetébıl kizárja Az Ajánlatkérı opciós ajánlatnak tekint minden olyan ajánlatot, ahol az Ajánlattevı bármilyen feltételhez, jogszabályi megfelelısséghez, vagy bárkinek a döntéséhez kötött megajánlást tesz, kivéve a szakhatóságok vagy egyéb szakhatósági jogkörben eljáró személyek vagy szervezetek döntéseit, az építés elıre nem látható akadályoztatásából folyó szükségszerő döntéseket, valamint ebbe a körbe értendık a támogatást folyósító szervezet döntései, a munkálatokat felügyelı mérnök, tervezı utasításai Nem fogad el olyan ajánlatot az Ajánlatkérı, mely valamilyen ingyenes juttatást vagy ajándék megajánlást tartalmaz Az Ajánlatkérı felhívja az Ajánlattevık figyelmét, hogy a munkavégzés során az érvényes környezetvédelmi balesetvédelmi, biztonságtechnikai, tőzvédelmi, érintésvédelmi, közegészségügyi, stb. elıírásokat szigorúan be kell tartani. 18.

20 15.6. Az Ajánlattevı köteles külön nyilatkozatot csatolni, melyben megadja az Ajánlattételi Felhívás III.1.1) pontjában meghatározott biztosíték összegét, valamint azt, hogy a Kbt. 53. (6) bekezdés a) pontjában meghatározott lehetıségek közül az adott biztosítékot milyen formában teljesíti Az Ajánlattevı köteles ajánlatához nyilatkozatot csatolni, mely tartalmazza, hogy az ajánlattételi dokumentáció valamennyi elıírását megismerte, elfogadja, magára nézve kötelezınek ismeri el, ajánlatát az ezekben meghatározottak szerint készítette el. 19.

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

Éves jelentés grafikai tervezése AJÁNLATI FELHÍVÁS

Éves jelentés grafikai tervezése AJÁNLATI FELHÍVÁS Éves jelentés grafikai tervezése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-138/2011. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. május hó 11 nap AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérı neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: Ajánlatkérı: Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. melléklet a /2009. (...) IRM rendelethez Hivatalos név: Balatonboglár Város Önkormányzata Postai cím: Erzsébet u. 11.

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda. Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda. Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda E L İ T E R J E S Z T É S Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás Tisztelt Képviselı-testület! A Képviselı-testület 2008.

Részletesebben

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Építési beruházás A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Építési beruházás A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban 1) az ajánlatkérı neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail); Hivatalos név: Lajosmizse Város Önkormányzata Postai cím:

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLAKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLAKOZÁSI SZERZİDÉS Amely létrejött egyrészrıl Vác Város Önkormányzata (2600 Vác, Március 15. tér 11. önkormányzati törzsszám: 395423000, adószám: 15395429-2-13) mint Megrendelı, (képviseletében Dr.

Részletesebben

Térvilágítási oszlopok diagnosztikai vizsgálat alapján meghatározott cseréje. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-309/11.

Térvilágítási oszlopok diagnosztikai vizsgálat alapján meghatározott cseréje. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-309/11. Térvilágítási oszlopok diagnosztikai vizsgálat alapján meghatározott cseréje versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. április AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérı neve:

Részletesebben

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési kötelezettség A támogatás megítélése esetén a Projekt megvalósításába bevonandó kivitelezıt, szállítót, tanácsadót, szolgáltatót,

Részletesebben

Kötelezı gépjármő felelısségbiztosítás 2014. évre

Kötelezı gépjármő felelısségbiztosítás 2014. évre Kötelezı gépjármő felelısségbiztosítás 2014. évre (Eljárás száma: 15/T-195/13) KIEGÉSZÍTİ IRATOK 2013. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Római Katolikus Egyházközség, 4069 Egyek, Fő tér 26. 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS amely létrejött Magyar Állami Operaház (1061 Budapest, Andrássy u. 22., képviseli: Vass Lajos fıigazgató, adószáma: 15309439-2-42), mint megrendelı - a továbbiakban: Vevı, másrészrıl

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon-, és telefaxszámai: Sásd Város Önkormányzata 7370 Sásd, Rákóczi út 41. Telefon: 06/72/576-520 Fax: 06/72/576-522 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ÚTMUTATÓ. Svájci-Magyar Együttmőködési Program által támogatott projektekhez

KÖZBESZERZÉSI ÚTMUTATÓ. Svájci-Magyar Együttmőködési Program által támogatott projektekhez KÖZBESZERZÉSI ÚTMUTATÓ Svájci-Magyar Együttmőködési Program által támogatott projektekhez I. BEVEZETİ A 2004. május 1-i EU csatlakozást követıen hatályba lépett az uniós irányelvekkel harmonizált új magyar

Részletesebben

ELFOGADÓ NYILATKOZAT

ELFOGADÓ NYILATKOZAT ELFOGADÓ NYILATKOZAT az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Részvényeire tett nyilvános vételi Ajánlatra 1. Az Ajánlattevı BIRDCOM Tanácsadó Korlátolt

Részletesebben

Döntés-előkészítő javaslat

Döntés-előkészítő javaslat Döntés-előkészítő javaslat " Balatonakali Község Önkormányzata Művelődési Ház (főépület) korszerűsítése, Szabadtéri közösségi színtér és technikai épület felújítása, továbbá belső út kialakítása, kerítés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS l. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telefax számai, e-mail címe: Neve: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Címe: ll 02 Budapest Szent László tér 29. Címzettje: dr.

Részletesebben

BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ NYÍLT PÁLYÁZATI ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ AJÁNLATTÉTELRE VALÓ FELHÍVÁS

BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ NYÍLT PÁLYÁZATI ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ AJÁNLATTÉTELRE VALÓ FELHÍVÁS BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ NYÍLT PÁLYÁZATI ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ AJÁNLATTÉTELRE VALÓ FELHÍVÁS Fényeslitkei Sportegyesület 4621 Fényeslitke, Rákóczi u. 1. Tisztelt Ajánlattevő! A Fényeslitkei Sportegyesület (székhely:

Részletesebben

ILS Kft. 1114 Budapest, Móricz Zsigmond körtér 3/a. súlyszám

ILS Kft. 1114 Budapest, Móricz Zsigmond körtér 3/a. súlyszám 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: Állami Számvevıszék 1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 10. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MAGYAR KÖZBESZERZÉSI ÉS ELEKTRONIKUS BESZERZÉSI ZRT. WWW.MKEB-ZRT.HU AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS BESZERZÉSI ELJÁRÁS CÍME: A RÉPCELAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA 600 ADAGOS FİZİKONYHÁJÁNAK ÉS ÉTTERMÉNEK ÜZEMELTETÉSE KONCESSZIÓS

Részletesebben

HU-Érd: Obras de alcantarillado 2011/S 57-091788

HU-Érd: Obras de alcantarillado 2011/S 57-091788 1/8 El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:91788-2011:text:es:html HU-Érd: Obras de alcantarillado 2011/S 57-091788 Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Tisztelt Ajánlattevő! A PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (továbbiakban: ajánlatkérő) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 251. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA... számú önkormányzati határozat alapján

BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA... számú önkormányzati határozat alapján 1 BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA... számú önkormányzati határozat alapján Hatályos: 2012. január... dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília polgármester dr. Szelenczy Gabriella jegyzı 2

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Az ajánlatkérő a Kbt. 251.. (2) bekezdés szerint az alábbiakban részletezett közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni. Ajánlatkérő kéri az ajánlattevőket, hogy az ajánlattételi felhívásban

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. augusztus 1. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE

NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE NYÍRSÉGVÍZ NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Iktatószám: 18083-2014 Ajánlattételi felhívás Irányított fúrással végzett KPE vezeték behúzási tevékenység beszerzésére

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: Balatonboglár Város Önkormányzata, 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. 2. A

Részletesebben

(2) A nem lakás céljára szolgáló helyiség hat hónapot meg nem haladó (ideiglenes) bérbeadásáról a PETB dönt.

(2) A nem lakás céljára szolgáló helyiség hat hónapot meg nem haladó (ideiglenes) bérbeadásáról a PETB dönt. Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 46/2012. (..) önkormányzati rendelete az Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeirıl

Részletesebben

Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban

Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban A jótállás (köznapi nyelven: garancia) kétféle lehet: önkéntes, illetve kötelezı. Utóbbiról akkor beszélünk, ha a jótállást jogszabály

Részletesebben

Postai irányítószám: 4032

Postai irányítószám: 4032 KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja TÁJÉKOZTATÓ A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. ALKALMAZÁSI KÖR... 3 I.1. A TÁRSASÁG ENGEDÉLYE... 3 I.2. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE... 3 I.3. A SZERZİDİ FELEK... 3 I.4. AZ EGYEDI SZERZİDÉSEK, ÉS AZ ÜZLETSZABÁLYZAT... 3 I.5. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z İ D É S melegétel utalványok beszerzésére

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z İ D É S melegétel utalványok beszerzésére S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z İ D É S melegétel utalványok beszerzésére amely létrejött egyrészrıl Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) adószáma: 15450494-2-12,

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Nyíregyháza: Villamos energia 2011/S 226-367138

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Nyíregyháza: Villamos energia 2011/S 226-367138 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:367138-2011:text:hu:html HU-Nyíregyháza: Villamos energia 2011/S 226-367138 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A bankgarancia fogalma és általános szabályai... 3 3. A bankgarancia fajtái... 4 4. Bankgarancia nyújtás... 4 5. Hatálybalépés...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére Tárgy: Eljárást lezáró döntés meghozatala a Vizesblokk kialakítása vállalkozási

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZATI TERÜLETEKEN TALÁLHATÓ ILLEGÁLIS HULLADÉK LERAKÓHELYEK FELSZÁMOLÁSA, AZ ILLEGÁLIS HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSA, LERAKÓHELYEN TÖRTÉNİ ELHELYEZÉSE AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

A Szilárd burkolatú pályázati útépítések Budapest XV. kerületében tárgyú általános egyszerő közbeszerzési eljárás ajánlattevıi részére

A Szilárd burkolatú pályázati útépítések Budapest XV. kerületében tárgyú általános egyszerő közbeszerzési eljárás ajánlattevıi részére A Szilárd burkolatú pályázati útépítések Budapest XV. kerületében tárgyú általános egyszerő közbeszerzési eljárás ajánlattevıi részére Tisztelt Ajánlattevık! Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzata

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával 1) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pomáz Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé a tulajdonában lévı 857 hrsz-ú telekingatlan megvásárlására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pomáz Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé a tulajdonában lévı 857 hrsz-ú telekingatlan megvásárlására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pomáz Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé a tulajdonában lévı 857 hrsz-ú telekingatlan megvásárlására A pályázat célja: 1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

Magyar Állami Operaház Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: 1061, Budapest, Andrássy út 22.

Magyar Állami Operaház Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: 1061, Budapest, Andrássy út 22. Közbeszerzési Értesítı 2009 / 60 száma: Ajánlatkérı: Magyar Állami Operaház Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: 1061, Budapest, Andrássy út 22. Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Eljárás fajtája: Tárgyalás

Részletesebben

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti.

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti. Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve, székhelye: Harmónia Integrált Szociális Intézmény 6211 Kaskantyú, III. ker. 1. 2. Az eljárás fajtája: Egyszerű tárgyalás nélküli eljárás 3. A beszerzés tárgya, mennyisége

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás tárgya Natura 2000 területen végzendő kézi munkaerőt igénylő feladatok. A közbeszerzési eljárás mennyisége: I.

A közbeszerzési eljárás tárgya Natura 2000 területen végzendő kézi munkaerőt igénylő feladatok. A közbeszerzési eljárás mennyisége: I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG NAGYKŐRÖSI PUSZTAI TÖLGYESEK NATURA 2000 TERÜLETEN VÉGZENDŐ KÉZI MUNKAERŐT IGÉNYLŐ FELADATOK - LIFE06 NAT/H/000098 TÁRGYÁBAN INDÍTOTT, A KBT.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő adatai Szervezet: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Címzett: Joó István polgármester Cím: Fő tér 3. Postai irányítószám:

Részletesebben

1. A keretmegállapodásos eljárás elsı részét megindító hirdetmény száma és közzétételének napja: TED 2009/S 251-361742 2009.12.30.

1. A keretmegállapodásos eljárás elsı részét megindító hirdetmény száma és közzétételének napja: TED 2009/S 251-361742 2009.12.30. AZ ORSZÁGGYŐLÉS HIVATALA GAZDASÁGI FİIGAZGATÓJA 1357 BUDAPEST, ORSZÁGHÁZ Tisztelt Ajánlattevı! Az Országgyőlés Hivatala (1358 Budapest, Széchenyi rkp. 19. tel.: 441-6498, fax: 441-6497, kozbeszerzes@parlament.hu.,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) adószáma: 15450494-1-12, számlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10402142-49565051-57501001)

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Jelen szabályzat az Igazgatóság 2012. december 18-i ülésén a VI/6.9/2012. számú határozatával elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben 2013. január 1. napjától hatályos.

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerzıdés részét képezı Általános Szerzıdési Feltételeink

Részletesebben

(közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés)

(közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés) Száma: 09000-0/7057-51/2013. ált. SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés) Amely létrejött egyrészrıl a HAJDÚ-BIHAR MEGYEI RENDİR-FİKAPITÁNYSÁG (székhelye: 4024 Debrecen,

Részletesebben

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELÉVEL INDULÓ TÁRGYALÁSOS BESZERZÉSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRA RÉSZVÉTELI FELHÍVÁSA

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELÉVEL INDULÓ TÁRGYALÁSOS BESZERZÉSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRA RÉSZVÉTELI FELHÍVÁSA RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELÉVEL INDULÓ TÁRGYALÁSOS BESZERZÉSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRA A NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL KÖZPONTI HIVATALA KÖZBESZERZÉSI FİOSZTÁLY RÉSZVÉTELI FELHÍVÁSA Fegyverzeti

Részletesebben

HU-Vác: Földgáz 2011/S 10-015034 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Vác: Földgáz 2011/S 10-015034 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:15034-2011:text:hu:html HU-Vác: Földgáz 2011/S 10-015034 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. melléklet a /2009. (...) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: Diákhitel Központ Zrt., 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11. szám 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: 1033 Budapest, Fı tér 3.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: 1033 Budapest, Fı tér 3. Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 9 Ajánlatkérı: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: 1033 Budapest, Fı tér 3. Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

irányítószám: 3100. Telefon: 32/314-315 Címzett: Tızsér Zoltán E-mail: z.tozser@salgotarjan.hu Fax: 32/311-813

irányítószám: 3100. Telefon: 32/314-315 Címzett: Tızsér Zoltán E-mail: z.tozser@salgotarjan.hu Fax: 32/311-813 1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is.

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is. Bodrogkisfalud Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének,

Részletesebben

A J Á N L A T T É T E L I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T T É T E L I D O K U M E N T Á C I Ó A J Á N L A T T É T E L I D O K U M E N T Á C I Ó A PROJEKTMANAGEMENT SZOLGÁLTATÁSA A SZALÉZI SZENT FERENC KOMMUNIKÁCIÓS KÖZPONT PÁLYÁZATHOZ KAPCSOLÓDÓAN ELNEVEZÉSŰ, EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK /2012. (II.23.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS Száma:450/2009. Amely létrejött egyrészrıl az Országos Mentıszolgálat Székhely: 1055 Budapest, Markó u. 22., Adószám: 15309989-2-41, Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01491687, KSH törzsszám:

Részletesebben

Szemelvények az új Kbt. gyakorlati tapasztalataiból (pályázatírói, projektmenedzseri szemszögbıl) PÁTOSZ 2012.október 17.

Szemelvények az új Kbt. gyakorlati tapasztalataiból (pályázatírói, projektmenedzseri szemszögbıl) PÁTOSZ 2012.október 17. Szemelvények az új Kbt. gyakorlati tapasztalataiból (pályázatírói, projektmenedzseri szemszögbıl) PÁTOSZ 2012.október 17. Dr. Littmann Éva közbeszerzési tanácsadó Jogszabályi struktúra Kbt. - 2011.: CVIII.tv.

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Eger: Villamos energia 2010/S 181-276812

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Eger: Villamos energia 2010/S 181-276812 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276812-2010:text:hu:html HU-Eger: Villamos energia 2010/S 181-276812 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés

Részletesebben

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítı Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S

4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének

Részletesebben

Nyertes ajánlattevı: I.1. pont alatti cím és Georgikon u. 5. sz. alatti telephely

Nyertes ajánlattevı: I.1. pont alatti cím és Georgikon u. 5. sz. alatti telephely Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 50 Ajánlatkérı: Városi Kórház Keszthely Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: I.1. pont alatti cím és Georgikon u. 5. sz. alatti telephely Beszerzés tárgya:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS út- és mélyépítési műszaki ellenőri megbízás tárgyában

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS út- és mélyépítési műszaki ellenőri megbízás tárgyában PÁLYÁZATI FELHÍVÁS út- és mélyépítési műszaki ellenőri megbízás tárgyában 1. A pályázat kiírója I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Diósd Város Önkormányzata (székhely: 2049 Diósd, Szent István tér 1.) 2. A pályázat

Részletesebben

Budapest jelzőlámpás közúti forgalomirányító berendezéseinek üzemeltetése és fejlesztése 2013. 1/8

Budapest jelzőlámpás közúti forgalomirányító berendezéseinek üzemeltetése és fejlesztése 2013. 1/8 Ajánlattételi felhívás a Budapest jelzőlámpás közúti forgalomirányító berendezéseinek üzemeltetése és fejlesztése tárgyú hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárásban 2013. 1/8

Részletesebben

FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT

FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A faktoring fogalma és általános szabályai... 3 3. Faktoring nyújtás feltételrendszere... 4 4. Hatálybalépés... 5 2 1. Bevezetı

Részletesebben

HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S 77-114847 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S 77-114847 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:114847-2010:text:hu:html HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S

Részletesebben

2/2012. (II.29.) 17/1994. (IV.26.)

2/2012. (II.29.) 17/1994. (IV.26.) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl szóló 17/1994. (IV.26.) Kgy. rendelet módosításáról

Részletesebben

Pályázati felhívás. Támogatás az egyes lakóközösségek esetében az alábbiakra adható:

Pályázati felhívás. Támogatás az egyes lakóközösségek esetében az alábbiakra adható: Pályázati felhívás A lakossági szilárd kommunális hulladék szállítási közszolgáltatáshoz használt győjtıedények zárható térben történı elhelyezéséhez vissza nem térítendı támogatást igényelhet: zárható

Részletesebben

Kötelezı Felelısségbiztosítási Kárrendezési Szabályzat kivonata

Kötelezı Felelısségbiztosítási Kárrendezési Szabályzat kivonata Kötelezı Felelısségbiztosítási Kárrendezési Szabályzat kivonata (Készült a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének Felügyeleti Tanácsa 8/2006. (X.12.) számú ajánlásának megfelelıen, figyelembe véve

Részletesebben

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2010. 2/8 Tivadar Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 6/1 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Tivadar Község Önkormányzata 4921 Tivadar, Petőfi u. 24. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Építési beruházás Tárgy: Vállalkozási

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2012. március 01.-tıl A szabályzat hatálybalépésével egyidejőleg, a 2009. 04. 01.-i Közbeszerzési szabályzat a 2010. 01. 01.-i Közbeszerzési szabályzat 1. sz. kiegészítése

Részletesebben

a Képviselı-testület 2010. április 28-án tartandó ülésére

a Képviselı-testület 2010. április 28-án tartandó ülésére E lıterjesztés a Képviselı-testület 2010. április 28-án tartandó ülésére Tárgy: Városi Bölcsıde infrastrukturális fejlesztése, kapacitás bıvítés címő pályázat kapcsán projektmenedzser/pénzügyi lebonyolító

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 4-6. II. em. 1.) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Részletesebben

Javaslat civil szervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására. Szám: 1-73 /2011.

Javaslat civil szervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására. Szám: 1-73 /2011. VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-73 /2011. A határozati javaslat elfogadásához egyszerő szavazattöbbség szükséges! Javaslat civil

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Monor Város Önkormányzata 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: +36 29413219 Telefax: +36 29612310 Kapcsolattartó:

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 20/2012.(IV. 12.) önkormányzati rendelete a helyben központosított közbeszerzésekrıl *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 20/2012.(IV. 12.) önkormányzati rendelete a helyben központosított közbeszerzésekrıl * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 20/2012.(IV. 12.) önkormányzati rendelete a helyben központosított közbeszerzésekrıl * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a

Részletesebben

MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló. mint munkáltató,

MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló. <Munkaadó neve> <Munkaadó címe> mint munkáltató, MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló amely létrejött egyrészrıl az másrészrıl: mint munkáltató, anyja neve: született: sz.ig. száma: lakcíme: mint között

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS DHK Hátralékkezelı és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Szerver, licenc és vékony kliens eszközök szállítása, valamint a mőködéshez szükséges környezetet kialakítása tárgyú, Kbt. 121. (1)

Részletesebben

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a 2007. szeptember 18-án megjelent KEOP-5.1.0 Energetikai hatékonyság

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Putnok Város Önkormányzata 3630 Putnok, Kossuth út 5. Telefon:+36 (48) 530-036 Fax:+36 (48) 530-054 Kapcsolattartó:

Részletesebben

Hogyan juthatunk magunk is hasznos piaci információhoz a cégjegyzék és kapcsolódó nyilvántartások alapján?

Hogyan juthatunk magunk is hasznos piaci információhoz a cégjegyzék és kapcsolódó nyilvántartások alapján? Hogyan juthatunk magunk is hasznos piaci információhoz a cégjegyzék és kapcsolódó nyilvántartások alapján? Gazdasági információnyerés társasági adatokból dr. Pázmány Annamária Cégkivonat Ellenırzött adatok

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve: Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 Őriszentpéter, Siskaszer 26/A. telefonszám: +36/30/280-6877 faxszám: +36/94/428-791 kapcsolattartó: Dr. Németh

Részletesebben

Beruházásszervezı, Közbeszerzési és Mérnöki Tanácsadó Kft

Beruházásszervezı, Közbeszerzési és Mérnöki Tanácsadó Kft Alapítva: 1959 Beruházásszervezı, Közbeszerzési és Mérnöki Tanácsadó Kft Nyíregyháza, Hunyadi u. 78/a Tel: 42/433-722, 42/ 508-880 Fax: 42/433-719, 42/ 508-884 e-mail: nyirber@gmail.com nyirber@t-online.hu

Részletesebben

GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK

GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK A. A villamos energia kereskedelmi tevékenység folytatásának az egyedi felhasználókat érintı minimális minıségi követelményei 1.1 Fogalmak A jelen mellékletben használt fogalmakon

Részletesebben

https://195.228.171.34/hkm/viewform.jsp?id=24142/2011

https://195.228.171.34/hkm/viewform.jsp?id=24142/2011 Page 1 of 11 Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítıben történı közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérı a

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Alsózsolca Város képviselő-testülete, a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának

Részletesebben

HU-Salgótarján: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 54-080396 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Salgótarján: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 54-080396 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:80396-2010:text:hu:html HU-Salgótarján: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 54-080396 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.; 1067 Budapest, Eötvös utca 21. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN LÉVİ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRİL A 17/1999. (V. 13.), A 33/2000. (X. 24.), A 42/2000. (2001.

Részletesebben

A nyertes ajánlattevőnek gondoskodnia kell a kibontott anyagok, berendezési tárgyak, szerelvények, valamint az építési törmelék elszállításáról és

A nyertes ajánlattevőnek gondoskodnia kell a kibontott anyagok, berendezési tárgyak, szerelvények, valamint az építési törmelék elszállításáról és Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ 1158 Budapest, Ady Endre u. 31-33. Telefon:1/815-1700; fax: 1/607-1144 web: www.gmkxv.hu 1 Iktató

Részletesebben

1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRİL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ

1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRİL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ 1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben