Irmák Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft. AJÁNLATTÉTEL TÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Irmák Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft. AJÁNLATTÉTEL TÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA"

Átírás

1 Irmák Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft. AJÁNLATTÉTEL TÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA A Kraxner Alajos Speciális Foglalkoztató szállásépületének akadálymentesítése, és a Kraxner Alajos Speciális Foglalkoztató Otthon és Intézményei komplex akadálymentesítése tárgyában 1. rész és 2. rész Összeállította: KPG CONSULT TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT Pest Megyei Bíróság Cg Adószám: Bankszámla: Cegléd, Csolnak u. 32. Tel: 53/ Fax: 53/

2 1. Általános információk Az Ajánlatkérınek jelen dokumentáció kiadásával az a célja, hogy a közbeszerzésekrıl szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban Kbt.) alapelveinek, céljainak és rendelkezéseinek legmesszemenıbb mértékig történı biztosításával elısegítse az Ajánlattevık részére a sikeres ajánlattétel lehetıségét. Ezen cél elérése érdekében a jelen dokumentáció akár ismételve is megfelelıen csoportosítva tartalmazza az ehhez szükséges adatokat és tényeket. Az Ajánlatkérı felhívja az Ajánlattevık szíves figyelmét arra, hogy a Kbt. 3. -ára tekintettel a Kbt.-ben meghatározott szabályoktól csak annyiban lehet eltérni, amennyiben a Kbt. azt kifejezetten megengedi. Az Ajánlattevınek az ajánlattételi felhívás, jelen dokumentáció, a közbeszerzési eljárás megindításának napján hatályos Kbt. és valamennyi hatályos jogszabály figyelembevételével kell ajánlatát elkészítenie. Ha az Ajánlattevı bármely megajánlása jogszabályba ütközı, vagy a törvény által semmisnek minısített, ajánlata érvénytelen. Nem ajánlható meg olyan pénzügyi konstrukció, amely akadályozza az Ajánlatkérıt a beruházás fedezetének jogszabályok szerinti felhasználásában, lehívásában és a beruházás jogszabályokban elıírt pénzügyi lezárásában. Az ajánlatkészítés valamennyi költsége az Ajánlattevıt terheli, az Ajánlatkérıvel szemben e költségekkel kapcsolatban az Ajánlattevı semmilyen követelést nem támaszthat. Az Ajánlattevı köteles külön nyilatkozni ezen rendelkezés tudomásul vételérıl. Az Ajánlattevı ajánlatának összeállításához jogosult a helyszín megismerésére, a szükséges állapotrögzítések saját költségére való elvégeztetésére. Az Ajánlattevı ajánlata benyújtásával tudomásul veszi, hogy ajánlata az Ajánlatkérı tulajdonába kerül, azt nem igényelheti vissza, és azért az Ajánlatkérı térítést nem fizet. Azt az ajánlatot, melyben egymásnak ellentmondó kijelentések vannak, illetve ellentmondanak az Ajánlattételi Felhívás vagy az Ajánlattételi Dokumentáció bármely elıírásának az Ajánlatkérı érvénytelennek nyilvánítja. A beruházás pénzügyi fedezetéül a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlıségéért Közalapítvány által nyújtott, illetve KMOP támogatás és az Ajánlatkérı saját ereje szolgál. A támogatás mértékének és ütemének változása miatt a beruházó által kezdeményezett terjedelem és határidı-módosítást vagy építés-meghiúsulást az Ajánlattevı vis major esetként el kell, hogy fogadja, és ezek miatt az Ajánlatkérıvel szemben követelést nem támaszthat. Az Ajánlattevı az ajánlati dokumentáció és a helyszín alapos ismerete szerint nyújtsa be ajánlatát. Az Ajánlattevı felelıs azért, hogy ellenırizze és azonosítsa a teljes Ajánlattételi dokumentáció"-t. Nem fogadható el semmiféle kifogás azon az alapon, hogy az Ajánlattevı elmulasztott meggyızıdni a dokumentáció és a Megbízó által a munkákkal kapcsolatban adott bármilyen információ pontosságáról. Az Ajánlattevınek meg kell gyızıdnie arról, hogy a dokumentációban lévı információk az ajánlat megtételéhez elegendık-e, illetve milyen kiegészítı információk szükségesek. Bármilyen mulasztás, amelyet az Ajánlattevı követ el amiatt, hogy nem szerez megbízható információt az építési helyszínrıl, az elızményekrıl, vagy olyan egyéb ügyekrıl, amelyek befolyásolják a munkák végrehajtását, a munkák befejezését vagy a szerzıdés cikkelyeinek betartását, nem menti fel az Ajánlattevıt amennyiben az ajánlata elfogadást nyert azok alól a kockázatok, kötelezettségek és felelısség alól, melyek a szerzıdés szerint reá hárulnak a munkák befejezése és átadása tekintetében. Az eljárás nyertesével történı szerzıdéskötés meghiúsulása illetve a bontó feltétel bekövetkezte esetén az Ajánlatkérı a másodiknak kihirdetett ajánlattevıvel köt szerzıdést, amennyiben a második helyezett kihirdetésre kerül. 1.

3 Az Ajánlattevı ajánlatában kifejezetten és elkülönített módon közölt üzleti titok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Amennyiben erre nem tart igényt, úgy azt az Ajánlattevı köteles kifejezett nyilatkozattal jelezni ajánlatában. A Dokumentációt a szellemi alkotásokról szóló jogszabályok oltalomban részesítik, így annak másolása, terjesztése, felhasználása részeiben vagy egészében, a jelen eljárás keretein kívül jogellenes. Az ajánlat benyújtásának feltétele a dokumentáció megvásárlása. A dokumentáció és az ajánlatadás joga nem ruházható át. Közös ajánlattétel esetén elegendı, ha csak az egyik Ajánlattevı vásárolja meg a dokumentációt. Az Ajánlattevık kötelesek ellenırizni, hogy a teljes dokumentációt átvették-e. Az Ajánlatkérı nem tehetı felelıssé, amennyiben az Ajánlattevı elmulasztotta a dokumentáció valamely részének átvételét. 2. A dokumentációban alkalmazott egyes kifejezések értelmezése: Ajánlat: Az ajánlat, mint dokumentum és a folyamat, mint annak elkészítése, benyújtása, stb. néhol szükségessé teszi a másképpen nem elérhetı megkülönböztetést. Az Ajánlat, mint fogalom ezzel a céllal kerül használatra. Az Ajánlattevı ajánlatát a jelen dokumentációban elıírtaknak megfelelıen a dokumentáció egészét egységként kezelı módon kell, hogy elkészítse. Ajánlattételi felhívás vagy Felhívás: A Közbeszerzési Értesítıben e tárgyban a jelen közbeszerzési eljárás megkezdésére közzétett hirdetmény (ideértve adott esetben annak helyesbítését és módosítását is). Ajánlatkérı: Az ajánlattételi felhívás I.1. pontjában meghatározott szervezet, amely azonos a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött szerzıdésben a megrendelıvel. Ajánlattevı: A közbeszerzés teljesítéséhez szükséges tevékenység folytatására jogosult személy, vállalkozó vagy gazdasági társaság, amely nyertesként történı kihirdetetése esetén azonos a létrejövı szerzıdés Vállalkozójával, függetlenül attól, hogy a tevékenységhez alvállalkozót igénybe kíván-e venni. Alvállalkozó: Az a szervezet (személy), amellyel (akivel) az Ajánlattevı a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzıdés teljesítése céljából, e szerzıdésre tekintettel fog szerzıdést kötni vagy módosítani, kivéve, ha a szervezet (személy) tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi. Azonosító szám: Ajánlattevık valamennyi az eljárás során megküldendı okmányon, levélen, faxon, valamint az ajánlatuk fedılapján tüntessék fel az eljárás azonosító számát, mely megegyezik a Közbeszerzési Értesítıben megjelent Ajánlattételi Felhívás azonosító számával. Borító: Az ajánlat iratkötegeinek (dossziéinak) az elülsı és hátulsó külsı borító kötése, melynek elülsı részén eredeti vagy másolati minıségétıl függıen vagy az eredeti, vagy a másolat feliratot kell feltüntetni A borítót sorszámmal nem kell ellátni. Dokumentáció: Az általános és speciális követelményeket tartalmazó jelen kötet, valamint az engedélyes tervdokumentáció, melyet az Ajánlatkérı az Ajánlattevık rendelkezésére bocsát. A dokumentáció megvásárlása az érvényes ajánlattétel feltétele. Eljárás tisztasága, esélyegyenlıség: A közbeszerzési eljárásban az egyes eljárási cselekmények, az ajánlatok értékelése során hozott döntés és a szerzıdés megkötése tekintetében az Ajánlatkérı köteles biztosítani, az Ajánlattevı pedig tiszteletben tartani a verseny tisztaságát, illetve nyilvánosságát. Az ajánlatkérınek biztosítania kell az esélyegyenlıséget az ajánlattevık számára. 2.

4 Eljáró: A közbeszerzési eljárás teljes menete során az Ajánlatkérı nevében eljáró személy/szervezet, aki azonban nem jogosult a közbeszerzési eljárás eredményeképpen a nyertes Ajánlattevıvel szerzıdéses jogviszonyt létesíteni. Európai Szabvány: A nemzeti szabványosításról szóló törvényben így meghatározott fogalom, azaz olyan szabvány, amelyet európai szabványügyi szervezet fogadott el, és tett a közösség számára hozzáférhetıvé. Fedılap: Az ajánlat elsı sorszámozott oldala, az ajánlat iratkötegének (dossziéjának) elülsı Borítóját követi. A fedılapot a jelen dokumentációban elıírtak szerint kell elkészíteni. Hamis adat: A valóságnak megfelelıen ismert, de a valóságtól eltérıen közölt adat. Hamis nyilatkozat: Olyan nyilatkozat, mely hamis adatot tartalmaz. Az Ajánlatkérı felhívja az Ajánlattevık figyelmét arra, hogy az ajánlatban benyújtásra kerülı valamennyi nyilatkozatot akként jelöli meg a Kbt. 54. (1) bekezdése szerint, melyek a Kbt. 4. 9/A. pontja szerinti körülmények fennállása esetén hamis nyilatkozatnak minısülnek. Hozzátartozó: A Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) ának b) pontjában meghatározott személy. Írásbeli, írásban: Bármely, szavakból vagy számjegyekbıl álló kifejezési forma, amely olvasható, reprodukálható, és ilyen módon terjeszthetı; tartalmazhat elektronikus úton továbbított és tárolt adatokat is, így különösen a levél, a távirat, valamint a távgépírón és telefax útján közölt nyilatkozat, továbbá a legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentumba foglalt nyilatkozat. Kifejezett nyilatkozat alatt az Ajánlatkérı olyan nyilatkozatot ért, melyben az Ajánlattevı szó szerint idézi az adott pontban elıírtakat. Kötelezı erejő szándéknyilatkozat alatt az Ajánlatkérı olyan feltétel nélküli és visszavonhatatlan kötelezettség vállalásáról szóló nyilatkozatot ért, mely az Ajánlattevı nyertessége esetén minden további külön jogi aktus nélkül maga után vonja a teljesítési kötelezettséget. Közbeszerzési eljárás elıkészítése: Az adott közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges cselekmények elvégzése, így különösen az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet-, illetıleg piacfelmérés, a közbeszerzés becsült értékének felmérése, az eljárást megindító (meghirdetı) hirdetmény, felhívás és a dokumentáció elıkészítése. Közös ajánlattevık: Azon Ajánlattevık, akik önállóan is Ajánlattevınek minısülnek, de jelen eljárásban közösen nyújtanak be ajánlatot. Létesítı okirat: Jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság (szervezet) alapításához szükséges, jogszabályban elıírt okirat. Meghatározó befolyást képes gyakorolni az a szervezet, amely az alábbi feltételek közül legalább eggyel rendelkezik egy másik szervezet tekintetében: a tagok (részvényesek) szavazatának többségével tulajdoni hányada alapján egyedül rendelkezik, más tagokkal (részvényesekkel) kötött megállapodás alapján vagy más módon a szavazatok többségével egyedül rendelkezik, tagként (részvényesként) jogosult arra, hogy a vezetı tisztségviselık (döntéshozók, ügyvezetık) vagy a felügyelıbizottság (felügyeleti, ellenırzı szerv, testület) tagjainak többségét megválassza (kijelölje) vagy visszahívja. 3.

5 Mérleg szerinti eredmény: Az az eredménykategória, melyben minden egyes, az adott idıszakot érintı tételt figyelembe vesznek. Meghatározásának módját a számvitelrıl szóló évi C törvény 70. (2) bekezdése tartalmazza. Külföldi Ajánlattevı csatoljon nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy beszámolójának mely pontja tartalmazza az erre vonatkozó adatokat, vagy ha pénzügyi beszámolója nem tartalmaz kifejezetten ilyen sort, akkor a beszámoló csatolása mellett annak adatai alapján adja meg külön nyilatkozatban ezen értéket. Amennyiben Ajánlattevı a személyes joga szerint a beszámoló közzétételére nem köteles, vagy nem kell készítenie, úgy külön nyilatkozatban adja meg a fentieknek megfelelıen kiszámított mérleg szerinti eredményét. Nemzeti szabvány: Olyan nemzeti szabványjellel ellátott (MSZ) szabvány, amelyet a nemzeti szabványügyi szervezet alkotott meg, vagy fogadott el, és tett a nyilvánosság számára hozzáférhetıvé. A nemzeti szabvány csak a nemzeti szabványügyi szerv felhatalmazása alapján forgalmazható és terjeszthetı. Nemzetközi szabvány: Olyan szabvány, amelyet nemzetközi szabványosító vagy szabványügyi szervezet fogadott el, és tett a közösség számára hozzáférhetıvé. Összeférhetetlenség: A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevı vagy alvállalkozó, akivel szemben a Kbt ban foglaltak fennállnak. Szabvány: Elismert szervezet által alkotott vagy jóváhagyott, közmegegyezéssel elfogadott olyan mőszaki (technikai) dokumentum, mely tevékenységre vagy azok eredményére vonatkozik, és olyan általános és ismételten alkalmazható szabályokat, útmutatókat vagy jellemzıket tartalmaz, melyek alkalmazásával a rendezı hatás az adott feltételek között a legkedvezıbb. Szerzıdés: A közbeszerzési eljárás nyertese és az ajánlatkérı között létrejött vállalkozási szerzıdés. Üzleti titok: A gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat, melynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történı megszerzése vagy felhasználása a jogosult jogszerő pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné, és melynek titokban tartása érdekében a jogosult a szükséges intézkedéseket megtette. Nem minısül üzleti titoknak az állami és a helyi önkormányzati költségvetés, illetve az európai közösségi támogatás felhasználásával, költségvetést érintı juttatással, kedvezménnyel, az állami és önkormányzati vagyon kezelésével, birtoklásával, használatával, hasznosításával, az azzal való rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen vagyont érintı bármilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat, valamint az az adat, melynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekbıl elrendeli. A nyilvánosságra hozatal azonban nem eredményezheti az olyan adatokhoz - így különösen a technológiai eljárásokra, a mőszaki megoldásokra, a gyártási folyamatokra, a munkaszervezési és logisztikai módszerekre, továbbá a know-how-ra vonatkozó adatokhoz - való hozzáférést, melyek megismerése az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem akadályozza meg a közérdekbıl nyilvános adat megismerésének lehetıségét. Az ajánlattevı az ajánlatában - kifejezetten és elkülönített módon közölt üzleti titok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Amennyiben ez az eset nem áll fenn, ajánlattevı azt külön nyilatkozat formájában jelezze ajánlatában. 3. Az ajánlat kidolgozásának feltételei 3.1. Az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban leírtaknak nem megfelelı ajánlat érvénytelen. 4.

6 3.2. Az ajánlatokat A/4 formátumú lapokon (vagy arra hajtogatva), egy vagy több kötetben, kötetenként megbonthatatlanul (állagsérelem nélkül nem bonthatóan) összefőzve vagy kötve, valamennyi információt tartalmazó (nem üres) oldalát pozitív egész számokkal folyamatosan sorszámozva (1,2,3...), valamennyi információt tartalmazó (nem üres) oldalát az ajánlatot cégszerően aláíró személy(ek) szignójával ellátva, gépelt vagy nyomtatott formában, utólagos javítások és beszúrások nélkül kell benyújtani Amennyiben az ajánlat vastagsága fizikailag lehetetlenné vagy aránytalanul nehézzé tenné a lapok egy kötetben történı összefőzését vagy bekötését, úgy az Ajánlattevı az ajánlatot több kötetbe oszthatja. A kötet fedılapján fel kell tüntetni a kötet számát. Felhívjuk az Ajánlattevık figyelmét arra, hogy az ajánlatot egy egészként kezelve kell az oldalakat sorszámozni, vagyis a II. kötet oldalszámozása az I. kötet utolsó oldalának megfelelıen folytatódjon, amennyiben III. kötet is benyújtásra kerül, annak sorszámozása is ennek megfelelıen történjen Az ajánlatokat az egységes külsı csomagoláson belül a kért példányszám szerinti mennyiségben, egymástól határozottan elkülönülı iratkötegekben (dossziékban) kell benyújtani Az ajánlat dokumentációjának elején az oldalszámokat is tartalmazó tartalomjegyzéket kell elhelyezni Ha az ajánlat egyes példányai között formai vagy tartalmi eltérés van, az Ajánlatkérı az eredeti példányt tekinti hitelesnek, az ajánlat ez alapján kerül értékelésre. Ezen szabály nem jelent felmentést az alól, hogy egy eredeti és kettı az eredetivel egyezı másolati példányban kell benyújtani az ajánlatot Érvénytelen az ajánlat, ha a beszerzés az Ajánlattevı és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy bármely közös ajánlattevı bejegyzett tevékenységi körében nem szerepel Az Ajánlattevı, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és a közös Ajánlattevık mindegyike csatoljon az ajánlatához rövid cégbemutatót Az Ajánlattevınek nyilatkoznia kell arról, hogy a dokumentációban szereplı vállalkozási szerzıdés tervezet tartalmát elfogadja. Az Ajánlattevı véleményeltérést nem főzhet a dokumentáció részét képezı vállalkozási szerzıdés tervezethez Az Ajánlattévı az ajánlati dokumentációban szereplı szerzıdéstervezetet kitöltve és az Ajánlattevı részérıl a cégjegyzésre jogosult cégszerő aláírásával ellátva köteles csatolni ajánlatába. Amennyiben az Ajánlattevı több részre nyújt be ajánlatot, a szerzıdéstervezetet részenként külön-külön kell elkészítenie és az ajánlat meghatározott fejezetéhez csatolnia Az Ajánlattevı köteles ajánlatához csatolni érvényes felelısségbiztosítási kötvénye másolatát és szándéknyilatkozatot arról, hogy szerzıdéskötés esetén erre a munkára is kiterjeszti a felelısségbiztosítást, illetve szándéknyilatkozatot arról, hogy szerzıdéskötés esetén felelısségbiztosítást köt. Az Ajánlatkérı a munkakezdési engedélyt csak a biztosítás megkötése után adja ki. A biztosítás esetleges elhúzódásából származó határidı módosítást az Ajánlatkérı nem fogad el Az Ajánlatkérı felhívja az Ajánlattevık figyelmét, hogy az építés helyszínének megismerése alapján tegyék meg ajánlatukat Az Ajánlattevı köteles az eljárás során közölt adatok változását haladéktalanul az Ajánlatkérı tudomására hozni Jelen közbeszerzési eljárás nyelve magyar, ennek megfelelıen az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, az eljárás során mindennemő levelezés és szóbeli kapcsolattartás magyar nyelven történik. Joghatás kizárólag a magyar nyelvő okiratokhoz főzıdik. Az Ajánlatkérı 5.

7 felhívja az Ajánlattevık figyelmét, hogy az idegen nyelvő dokumentumok hiteles magyar nyelvő fordításainak hiánya az ajánlat érvénytelenné nyilvánítását vonja maga után. A hiteles fordításnak meg kell felelnie a szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet elıírásainak Az Ajánlattevı az 1. sz. mellékleteket megfelelıen kitöltve csatolja az ajánlathoz. A melléklet kitöltésének és csatolásának hiánya az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után Az Ajánlattevı az 1. sz. melléklet szerinti Felolvasó Lapot kitöltve, közvetlenül a tartalomjegyzék után helyezze el ajánlatában Az Ajánlattevı a 2. sz. melléklet szerinti nyilatkozatokat értelemszerően kitöltve, és cégszerően aláírva csatolja ajánlatába A részenként megajánlott Ajánlati Ár részenként a beruházási részre vonatkozó egyösszegő átalányár kell, hogy legyen, a teljesítés idıpontjára prognosztizálva Az Ajánlattevı által az ajánlathoz benyújtott, a szerzıdés teljesítésére való alkalmassága megállapításához szükséges valamennyi igazolást eredeti vagy hitelesített másolat formájában kell benyújtani, függetlenül attól, hogy azt az Ajánlattevı vagy más szervezet állította ki Az Ajánlatkérı felhívja a figyelmet a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény 63. (2) bekezdésében foglalt kötelezettségre, amely alapján a korlátolt felelısségő társaság és a részvénytársaság a bejegyzését követıen írásbeli képviselete, illetve hivatalos levelezése (így az ajánlattételkor is) során - ideértve az elektronikus levelezést is -, valamint a honlapján köteles feltüntetni a céget nyilvántartó cégbíróság nevét, a cég nevét és székhelyét, a cég cégjegyzékszámát, továbbá szükség szerint a cég felszámolására, illetve végelszámolására utaló toldatot. A cég - választása szerint - feltüntetheti a jegyzett tıkéjét is. Ebben az esetben azonban a cégjegyzékben szereplı jegyzett tıke feltüntetése mellett meg kell jelölni annak ténylegesen rendelkezésre bocsátott összegét is. A törvényi kötelezettségnek eleget téve az érintett ajánlattevık az ajánlat fedılapján tüntessék fel a törvényben foglalt adatokat Az Ajánlatkérı nevében a Kbt. 8. (1) (2) bekezdése szerint eljáró szervezet, ahonnan az Ajánlattevık további információkat kérhetnek: KPG Consult Kft Cegléd, Malom u. 18. Kovács Gábor ügyvezetı Telefon: 53/ Fax: 53/ Az ajánlat összeállításánál a felhívásban és az Ajánlatkérı által összeállított dokumentációban és az ezekben nem szabályozottak vonatkozásában a évi CXXIX. törvény elıírásaiban foglaltak szerint kell az Ajánlattevınek eljárni és ajánlatát elkészteni Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget magának az Ajánlattevınek kell viselnie. Az Ajánlattevınek nincs joga semmilyen, a Dokumentációban vagy a Kbt-ben kifejezetten megadott jogcímen kívül egyéb - így különösen anyagi - igény érvényesítésére. A közbeszerzési eljárás eredményes, vagy eredménytelen befejezésétıl függetlenül az Ajánlatkérıvel szemben e költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye Az Ajánlatkérı a Dokumentációért befizetett ellenértéket kizárólag a Kbt. 54. (6) bekezdésben foglaltak bekövetkezése esetén fizeti vissza az Ajánlattevık részére. Az Ajánlatkérı az Ajánlattevıknek nem fizet kamatot a Dokumentáció ellenértékének befizetése és ezen összeg visszautalása közötti idıszakra. 6.

8 3.25. Az Ajánlatkérı kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajánlatok elkészítéséért sem a nyertes Ajánlattevınek, sem másoknak nem fizet Az Ajánlatkérı a benyújtott ajánlatokat a törvény erejénél fogva sem egészében, sem részeiben nem szolgáltatja vissza. 4. Közös ajánlattevıkre vonatkozó elıírások 4.1. Közös ajánlattétel esetén az Ajánlattevıknek a jelen szakaszban meghatározottak szerint együttmőködési (konzorciális) szerzıdést kell kötniük, melynek az együttmőködés feltételeit legalább a jelen pontnak megfelelıen kell meghatároznia. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevı a konzorcium, azonban a Felolvasó Lapon fel kell tüntetni a konzorciumra vonatkozó adatokat, valamint külön-külön a konzorciumi tagok nevét és székhelyét is A konzorciális szerzıdésnek tartalmaznia kell legalább az alábbi elemeket: a. A konzorciumban részt vevı felek nevét, székhelyét. b. A konzorcium nevét, székhelyét. c. A közbeszerzési eljárás tárgyát, azonosítóját, és az eljárást megindító hirdetményre való utalást. A konzorciumban részt vevık nyilatkozzanak arra vonatkozóan, hogy a közbeszerzési eljárásban együttes ajánlattevıként részt kívánnak venni és nyertességük esetén a d) pontban meghatározott felelısségvállalásra tekintettel teljesítik a szerzıdést. d. A konzorciumban részt vevıknek nyilatkozniuk kell, hogy nyertességük esetén egyetemleges felelısséget vállalnak a szerzıdés teljesítésére az ajánlattételi felhívás, az ajánlattételi dokumentáció, az ajánlat, a megkötött vállalkozási szerzıdés, a kiegészítı tájékoztatások tartalma szerint, valamint a jogszabályoknak megfelelıen. e. Meg kell jelölni a konzorcium vezetıjét, valamint az(oka)t a személy(eke)t, aki(k) a konzorcium nevében korlátozás nélkül joghatályos nyilatkozatokat tehet(nek), illetve a konzorcium nevében aláírásra jogosult(ak). f. Az ajánlatban vállalt kötelezettségek és munka százalékos megosztásának ismertetését A konzorcium nevében aláírásra és nyilatkozattételre jogosult személy aláírási és szignó mintáját is tartalmazó meghatalmazását a konzorciumi szerzıdéshez csatolni kell A konzorciális szerzıdést valamennyi, a konzorciumban részt vevı tag köteles cégszerően aláírni, és valamennyi aláíró aláírási címpéldányát a konzorciális szerzıdéshez csatolni kell A konzorciális szerzıdésben meg kell jelölni annak a természetes, magyarul tárgyalási szinten tudó személynek az alábbi adatait, akivel az Ajánlatkérı szükség esetén, mint a konzorcium képviselıjével a kapcsolatot tarthatja: a. név; b. cím, telefonszám, telefaxszám (vállalati, melyen a kapcsolattartó elérhetı); c. cím Az Ajánlatkérınek és az Eljárónak az Ajánlattevıvel való kapcsolattartása a közbeszerzési eljárásban kizárólag a konzorciumvezetın keresztül valósul meg. Az Ajánlatkérı ennek megfelelıen az eljárás során keletkezett iratokat az ajánlatok bontását követıen kizárólag a konzorcium vezetıjének küldi meg A konzorciális szerzıdés a közbeszerzési eljárás megnyerésére vonatkozó kitétel kivételével nem tartalmazhat annak hatályba léptetésére vonatkozó, vagy felfüggesztı feltételt, az ajánlattételi határidı utáni idıbeni hatálybalépést, illetve megszőnése nem lehetséges nyertesség esetén valamennyi szerzıdéses kötelezettség teljesítése elıtt, illetve nem nyertesség esetén a nyertes ajánlattevıvel történı szerzıdéskötést megelızıen. 7.

9 5. Az ajánlatadás alapja 5.1. Az Ajánlat elkészítésének alapját az Ajánlattételi Dokumentáció kell, hogy képezze. Az adott részre vonatkozó Ajánlat az Ajánlatkérı által ajánlattétel céljára kibocsátott dokumentációban leírt és tervezett beruházás (a kiválasztott részajánlattétel szerinti) egészére kell, hogy vonatkozzék, és annak megfelelıen teljesítendı Az Ajánlatkérı biztosítja a részajánlattétel lehetıségét, azonban az ajánlattételi felhívásban meghatározott részek további részekre bontásának lehetısége már nem biztosított Az Ajánlattevı az ajánlata fedılapján köteles feltüntetni, hogy az ajánlattételi felhívásban megjelölt melyik részre/részekre nyújtja be ajánlatát Amennyiben az Ajánlattevı több részre nyújt be ajánlatot, ajánlata elsı fejezetében azokat az iratokat csatolja, melyek részenként nem különböznek (pl.: banki igazolás, mérleg, cégbemutató, stb.), majd a további fejezetek a részek sorrendjében tartalmazzák azokat az iratokat, melyek csak az adott részre értelmezhetıek (pl.: referenciaigazolás, vállalkozási szerzıdés, stb.) Az Ajánlattevı ez esetben is egységesen készítse el a tartalomjegyzéket Amennyiben az Ajánlattevı több részre nyújt be ajánlatot, a Felolvasó Lapot részenként kell kitöltenie, és a részek sorrendjének megfelelı sorrendben egymás után, közvetlenül a tartalomjegyzék után kell elhelyeznie ajánlatában Az Ajánlattevı ajánlatát a rendelkezésre bocsátott engedély, tervek és költségvetési kiírások alapján állítsa össze A befejezési határidıre prognosztizált fix átalányáras ajánlati árat a költségvetési kiírások tételei szerint kell kidolgozni. A munkarészenként megjelölt összegeknek fedezetet kell nyújtaniuk a megvalósítás idıtartama alatt bekövetkezı esetleges árváltozásokra is, és tartalmazniuk kell mindazon költségeket, melyek az ajánlat tárgyának elsı osztályú megvalósításához és üzembe helyezéséhez, továbbá az ajánlattételi felhívásban és jelen ajánlattételi dokumentációban rögzítettek betartásához szükségesek Az árak megfelelıségének felülvizsgálatához - az Ajánlatkérı külön kérésére - valamennyi egységárelemzést be kell terjeszteni betekintésre Az egységáraknak minden munkateljesítményt tartalmazniuk kell: szükséges munkaidı, minden építési anyag és segédanyag, szerszám és berendezés rendelkezésre bocsátása és helyszínre szállítása, szükséges energia ellátás, állványozás, felügyelet biztosítása, valamint az összes biztonsági intézkedés megtétele /ırzés, világítás, biztosító berendezés stb./ és egyéb mellékszolgáltatások. Valamennyi nehezítı körülmény az árképzésben figyelembevételre kell, hogy kerüljön, mivel erre semmilyen különleges kártalanítás nem történhet Az idıjárás miatti állásidı alatt a munkahelyen maradt eszközökre és gépekre semmilyen kártérítés nem fizethetı Az egységárak tartalmazzák az összes adót, díjat és szociális terheket, szállás, és kiküldetési költségeket, különélési és napidíjakat, utazási költségeket, hazautazások költségeit, szennyezettségi pótlékot, fertızésveszélyre járó pótlékot, továbbá a nyereség és kockázat fedezetét úgy, hogy a költségvetésben megadott árak a teljesen kész munka ellenértékét tartalmazzák, a megvalósítás helyére vetítve. Ezen érték az általános forgalmi adót nem tartalmazza Az egységárakat mindig kompletten kell kidolgozni, az összes ehhez felhasznált szolgáltatás, továbbá valamennyi szükséges munkaerı, gép, eszköz, üzemanyag stb. felhasználásával és rendelkezésre bocsátásával elvégzett szakmunka figyelembevételével. 8.

10 5.14. Az Ajánlatkérı által a Dokumentációhoz csatolt költségvetési kiírások adatai az Ajánlatkérı által megbízott tervezı által megadott értékek Az Ajánlattevı ajánlatához csatoljon részletes költségvetést. Az Ajánlatkérı érvénytelennek tekinti azt az ajánlatot, mely nem tartalmaz beárazott tételes költségvetést A beárazott tételes költségvetésnek a költségvetési kiírásoknak megfelelı tartalommal kell elkészülnie Amennyiben az Ajánlattevı a tervek és a költségvetési kiírások felülvizsgálata, vagy a helyszín megismerése során eltérést állapított meg, az eltérést a költségvetés összeállításakor kiegészítı tételként (K-tétel) szerepeltesse az adott létesítményre vonatkozó költségvetés végén. Amennyiben az Ajánlattevı által felülvizsgált mennyiség alacsonyabb, mint a költségvetési kiírásban szereplı mennyiség, az eltérést az Ajánlattevı K-tételként, negatív elıjellel tőntesse fel a költségvetésben Ahol a mőszaki leírás, a tervek, a hozzá kapcsolódó iratok, és a költségvetési kiírások egy bizonyos terméket jelölnek meg, ez az Ajánlattevı tájékozódását segíti és úgy értendı, hogy vagy az ismertetett termék, vagy azzal egyenértékő más termék A tervek, illetve a költségvetési kiírások adott tárgyra, dologra, anyagra, berendezésre stb. való hivatkozása, csak a tárgy egyértelmő meghatározására szolgál, vele egyenértékő mőszaki berendezés, gép, anyag stb. megajánlása nem számít alternatív ajánlatadásnak Az Ajánlattevınek az ajánlatához csatolt részletes költségvetést az építési beruházások közbeszerzésekkel kapcsolatos részletes szabályairól szóló 162/2004. (V.21.) Korm. rendelet 8/B. -a szerint kell elkészítenie és ajánlatával együtt papír alapon és elektronikus úton is benyújtania. A tételes költségvetést az Ajánlattevı az ajánlatához (a zárt csomagoláson belül) mellékelt elektronikus adathordozón köteles benyújtani A Dokumentációban az esetleges nem egyértelmő, vagy egymástól eltérı mőszaki meghatározásnál az Ajánlatkérı mindig a magasabb mőszaki tartalmat kéri figyelembe venni, megépíteni és költségét meghatározni az ajánlat készítésénél Az Ajánlattevı köteles a szakfelügyelet mellett végzett gondos közmőfeltárás elvégzésére, továbbá nem mentesül a keresztezések esetlegesen szükséges engedélyeztetésétıl és szakszerő kialakításától, az esetlegesen okozott károk következményeinek viselésétıl és kijavításuktól Közmőszakítások vagy keresztezések miatt többletköltség nem számítható fel akkor sem, ha a közmővek terven jelzett nyomvonala eltér a valós helyzettıl, vagy a közmő a terven egyáltalán nincs jelezve Ha a közmővek tényleges helyzete miatt az elıírt védıtávolságok betartása nem lehetséges és emiatt védıcsövek elhelyezése vagy közmőáthelyezés szükséges, annak ellenére, hogy ezt a terv, vagy az engedély nem jelezte, többletköltség nem érvényesíthetı Az Ajánlattevı ajánlatához csatolja a megvalósítás vonalas mőszaki ütemtervét, az Ajánlatkérı érvénytelennek tekinti azt az ajánlatot, mely nem tartalmaz vonalas mőszaki ütemtervet A mőszaki ütemtervben a mőszaki elırehaladásnak, az egyes munkafázisoknak, illetve az utóbbiak idıigényének egyértelmően nyomonkövethetınek kell lennie, ennek megfelelıen a mőszaki ütemtervet létesítményenkénti részletezettséggel, az egyes munkafolyamatok kezdési és befejezési határidejének naptári nap pontossággal történı megadásával, havi bontásban kell elkészíteni. Az ütemterven feltüntetendı a szerzıdéskötés és a mőszaki átadás-átvétel megkezdésének idıpontja is. 9.

Irmák Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft. AJÁNLATTÉTEL TÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Irmák Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft. AJÁNLATTÉTEL TÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Irmák Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft. AJÁNLATTÉTEL TÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Az Albertirsa, Köztársaság u. 115. szám alatti Szociális Lakóotthon komplex akadálymentesítése tárgyában Összeállította: KPG

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T. Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat

P Á L Y Á Z A T. Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat P Á L Y Á Z A T Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Bocskai u. 1-3. és Bácska u. 14. szám alatti irodaépületeinek napi 24 órás portaszolgálati,

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: Ajánlatkérı: Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. melléklet a /2009. (...) IRM rendelethez Hivatalos név: Balatonboglár Város Önkormányzata Postai cím: Erzsébet u. 11.

Részletesebben

Éves jelentés grafikai tervezése AJÁNLATI FELHÍVÁS

Éves jelentés grafikai tervezése AJÁNLATI FELHÍVÁS Éves jelentés grafikai tervezése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-138/2011. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. május hó 11 nap AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérı neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Beruházás-szervezés projektkoordináció

Beruházás-szervezés projektkoordináció Beruházás-szervezés projektkoordináció Projektciklus: Építési kivitelezés résztvevıi: Projekt menedzsment Beruházó (építtetı): 1. szerzıdések (építési, tervezési) megkötése 2. a tervezı kiválasztása, jogszabályban

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

... / 2010. É r t é k e l é s

... / 2010. É r t é k e l é s ... / 2010 É r t é k e l é s Sárospatak, Kistérségi Járóbeteg Központ kivitelezése elnevezéső meghívásos közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszában a beérkezett ajánlatokról Az ajánlatkérı Sárospatak

Részletesebben

Magyar Állami Operaház 1065 Budapest, Andrássy u. 22.

Magyar Állami Operaház 1065 Budapest, Andrássy u. 22. Magyar Állami Operaház 1065 Budapest, Andrássy u. 22. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Magyar Állami Operaház Operamagazin, Operaház, Nemzeti Balett, Operaélet a Magyar Állami Operaház lapja különszámának szerkesztése,

Részletesebben

M2 jármőbeszerzés KÖZOP 5.5. kódszámú angol és magyar nyelvő projektdokumentációjának elkészítése és támogatási kérelmek benyújtása AJÁNLATI FELHÍVÁS

M2 jármőbeszerzés KÖZOP 5.5. kódszámú angol és magyar nyelvő projektdokumentációjának elkészítése és támogatási kérelmek benyújtása AJÁNLATI FELHÍVÁS M2 jármőbeszerzés KÖZOP 5.5. kódszámú angol és magyar nyelvő projektdokumentációjának elkészítése és támogatási kérelmek benyújtása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-50/2013. AJÁNLATI

Részletesebben

Keszthely Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Osztály

Keszthely Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Osztály Szám:3/50121-27/2010. Ügyintézı: Hardy László Keszthely Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Osztály 8360, Keszthely, Fı tér 1. Tel.: 83/505-550; Fax.: 83/505-568 vuz@keszthely.hu OTTO HUNGARIA

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérı neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Ajánlatkérı címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Kapcsolattartó

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/ 1. Az ajánlatkérő neve: Debreceni Hőszolgáltató Zrt. címe: 4028 Debrecen, Tüzér u. 4. telefonszáma: /52/ 509-480 telefaxszáma: /52/ 509-491

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérı neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Ajánlatkérı címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Kapcsolattartó

Részletesebben

Mőgyanta palackok regenerálása AJÁNLATI FELHÍVÁS. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-443/2012. Budapest, 2013. március 28.

Mőgyanta palackok regenerálása AJÁNLATI FELHÍVÁS. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-443/2012. Budapest, 2013. március 28. Mőgyanta palackok regenerálása Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-443/2012. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. március 28. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérı neve: Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás egyszerű eljárás lefolytatására a Kbt. 299 (1) bekezdés b) pontja alapján tárgyalás tartásával I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Tel: 458-4500/4924

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 4200 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Informatikai eszközök

Részletesebben

306/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól. Dr. Kugler Tibor. 2012. március 27.

306/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól. Dr. Kugler Tibor. 2012. március 27. 306/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól Dr. Kugler Tibor f ő o s z t á l y v e z e t ő K ö z b e s z e r z é s i H a t ó s á g A Rendelet hatálya

Részletesebben

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési kötelezettség A támogatás megítélése esetén a Projekt megvalósításába bevonandó kivitelezıt, szállítót, tanácsadót, szolgáltatót,

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda. Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda. Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda E L İ T E R J E S Z T É S Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás Tisztelt Képviselı-testület! A Képviselı-testület 2008.

Részletesebben

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt V-455/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015 Beszerzési Főosztály/Közbeszerzési Osztály/Minták versenyeztetési

Részletesebben

HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Ajánlatkérı: Magyar Állami Operaház 1061 Budapest, Andrássy út 22. A beszerzés tárgya: A Budapesti Operabál eszközparkjának

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-284/13 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: Lajosmizse Város Önkormányzata 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése 4. számú melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA:

Részletesebben

Pneumatikus gáztávszabályzó rendszer alkatrészeinek beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-249/2012.

Pneumatikus gáztávszabályzó rendszer alkatrészeinek beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-249/2012. Pneumatikus gáztávszabályzó rendszer alkatrészeinek beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-249/2012. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérı

Részletesebben

Címzettek: Hidegaszfalt bekeverése mart aszfaltból 2012. tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattevıi / gazdasági szereplıi

Címzettek: Hidegaszfalt bekeverése mart aszfaltból 2012. tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattevıi / gazdasági szereplıi Tárgy: Kiegészítı tájékoztatás Címzettek: Hidegaszfalt bekeverése mart aszfaltból 2012. tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattevıi / gazdasági szereplıi Tisztelt Ajánlattevık / Gazdasági szereplık!

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. augusztus 1. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

Kiegészítı tájékoztatás a Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat VAGYON- ÉS FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁS AJÁNLATI FELHÍVÁSÁHOZ DOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

Kiegészítı tájékoztatás a Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat VAGYON- ÉS FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁS AJÁNLATI FELHÍVÁSÁHOZ DOKUMENTÁCIÓJÁHOZ y:\judit\xv.ker.önkormányzat\vagyon\2008tender\kérdések\xv.ker.önkormányzat_kiegtáj_2009.01.14.doc Kiegészítı tájékoztatás a Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat VAGYON- ÉS FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁS AJÁNLATI

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda; 1146 Bp., Hungária krt. 200.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda; 1146 Bp., Hungária krt. 200. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda; 1146 Bp., Hungária krt.

Részletesebben

Elıterjesztés a város Közoktatási Esélyegyenlıségi Helyzetelemzése és terve dokumentáció felülvizsgálatára

Elıterjesztés a város Közoktatási Esélyegyenlıségi Helyzetelemzése és terve dokumentáció felülvizsgálatára Aszód Város Önkormányzat Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9 Tel.: 28/500-666 Fax: 28/400-575 Email: jegyzı.aszod@invitel.hu 689 - /2010 szám Elıterjesztés a város Közoktatási Esélyegyenlıségi

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Római Katolikus Egyházközség, 4069 Egyek, Fő tér 26. 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Eljárás száma:bkv Zrt. V-55/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Építési beruházás A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Építési beruházás A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Száma: 10-5708/2005 Tárgy: Ajánlattételi felhívás Ügyintéző: dr. Ratkay Attila, Paksi Pauletta Melléklet: Felolvasólap minták AJÁNLATTÉTELI PÁLYÁZATI FELHIVÁS (HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban 1) az ajánlatkérı neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail); Hivatalos név: Lajosmizse Város Önkormányzata Postai cím:

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban 1) az ajánlatkérı neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail); Hivatalos név: Lajosmizséért Közalapítvány Postai cím: Városháztér

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS

1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS 1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe: LAKATOS ÚTI 2. SZ. LAKÁSFENNTARTÓ SZÖVETKEZET 1184 Budapest, Lakatos u. 32. Képviseletében eljáró szervezet neve, címe: ARCHIPARK MMX Kft. 2.

Részletesebben

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Háztartási és irodai berendezések Javítása Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. szeptember AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl az Szécsény Város Önkormányzata Címe: 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Adószám: 15451244-2-12 Számlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10402142-21424304

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429)

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429) 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:28895-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427,

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata 2014 Tisztelt Ajánlattevő! 1 Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

Térvilágítási oszlopok diagnosztikai vizsgálat alapján meghatározott cseréje. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-309/11.

Térvilágítási oszlopok diagnosztikai vizsgálat alapján meghatározott cseréje. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-309/11. Térvilágítási oszlopok diagnosztikai vizsgálat alapján meghatározott cseréje versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. április AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérı neve:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe) Hivatalos név: Tolna Város Önkormányzata Postai cím: Hısök tere 1. Város/Község: Tolna Postai irányítószám: 7130

Részletesebben

ELFOGADÓ NYILATKOZAT

ELFOGADÓ NYILATKOZAT ELFOGADÓ NYILATKOZAT az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Részvényeire tett nyilvános vételi Ajánlatra 1. Az Ajánlattevı BIRDCOM Tanácsadó Korlátolt

Részletesebben

Ajánlatkérı címe: 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Ajánlatkérı telefonszáma: 06-28- Ajánlatkérı faxszáma: 06-28- Ajánlatkérı e-mail címe:

Ajánlatkérı címe: 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Ajánlatkérı telefonszáma: 06-28- Ajánlatkérı faxszáma: 06-28- Ajánlatkérı e-mail címe: AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ EGYSZERŐ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA GABION TÁMFAL ÉPÍTÉSE AZ ASZÓDI KOREN KÖZBEN Ajánlatkérı neve: Aszód Város Önkormányzata Ajánlatkérı címe:

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-352/12.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-352/12. Libegő menetjegy, Nosztalgia jegy, Sikló kartonkártya tekercs és Termotranszver beléptető rendszer megszemélyesítő nyomtatójához festékszalag beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt..

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA Kivonat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottsága 2010.

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Az ajánlatkérő neve és címe: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 1067 Budapest, Eötvös utca 2 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Kapcsolattartó: Molnár Zita Target Consulting Tanácsadó és Szolgáltató

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLAKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLAKOZÁSI SZERZİDÉS Amely létrejött egyrészrıl Vác Város Önkormányzata (2600 Vác, Március 15. tér 11. önkormányzati törzsszám: 395423000, adószám: 15395429-2-13) mint Megrendelı, (képviseletében Dr.

Részletesebben

A siófoki közbiztonság javítása érdekében kamerarendszer szállítása és telepítése

A siófoki közbiztonság javítása érdekében kamerarendszer szállítása és telepítése ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL a Kbt. 77. (2) bekezdés, illetőleg a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján 1. Az Ajánlatkérő neve és címe: Siófok Város Önkormányzata 8600 Siófok,

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérõ neve és címe: Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa György u. 55.-61. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Tárgya: Prognosztizált, fixáras

Részletesebben

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Veszprémi Főegyházmegye 8200 Veszprém, Vár utca

Részletesebben

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. vagyonvédelem a 2014-2015. évben tárgyú. Ajánlattételi felhívás és dokumentáció

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. vagyonvédelem a 2014-2015. évben tárgyú. Ajánlattételi felhívás és dokumentáció Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett vagyonvédelem a 2014-2015. évben tárgyú Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 2013. november Oldal: 1 / 7 AJÁNLATI FELHÍVÁS a. Adatok Ajánlatkérő

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Röntgensíkfilmek előhívó és fixáló oldatok Ajánlattételi felhívás

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Röntgensíkfilmek előhívó és fixáló oldatok Ajánlattételi felhívás Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Röntgensíkfilmek előhívó és fixáló oldatok Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszám, telefax szám: Telefonszám: 62/532-222, Telefax

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail):

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Tel: (+36) 1-279-2180 Fax: (+36) 1-279-2176 e-mail:

Részletesebben

Kötelezı gépjármő felelısségbiztosítás 2014. évre

Kötelezı gépjármő felelısségbiztosítás 2014. évre Kötelezı gépjármő felelısségbiztosítás 2014. évre (Eljárás száma: 15/T-195/13) KIEGÉSZÍTİ IRATOK 2013. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI S Z E R Z İ D É S. Szepessy Tamás Polgármester-helyettes Megrendelı (a továbbiakban: Megrendelı), valamint

VÁLLALKOZÁSI S Z E R Z İ D É S. Szepessy Tamás Polgármester-helyettes Megrendelı (a továbbiakban: Megrendelı), valamint VÁLLALKOZÁSI S Z E R Z İ D É S amely létrejött egyrészrıl Óbuda Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Cím: 1033 Budapest, Fı tér 3. Képviselı: Szepessy Tamás Polgármester-helyettes mint Megrendelı

Részletesebben

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-57/12. 2. A beszerzés tárgya és mennyisége:

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-57/12. 2. A beszerzés tárgya és mennyisége: AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérı neve: Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Fıosztály Schifner Marianna mb. Fıosztályvezetı 1072 Budapest, Akácfa u. 15.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Cím: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Adószám: 15450494-2-12 Számlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10402142-49565051-57501001

Részletesebben

Központosított közbeszerzés Keretmegállapodásos eljárás 2. része konzultációra szóló felhívás

Központosított közbeszerzés Keretmegállapodásos eljárás 2. része konzultációra szóló felhívás Központosított közbeszerzés Keretmegállapodásos eljárás 2. része konzultációra szóló felhívás SAP vagy azzal egyenértékű szoftverek, fejlesztőeszközeik szállítása, valamint kapcsolódó szolgáltatások nyújtása

Részletesebben

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-001/1-VJSZ/2014 Eljárás címe: CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Budapest, 2014. február 26. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata Vállalkozási szerzıdés Budapest Fıváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata tulajdonában lévı zöldterületek fenntartási és fejlesztési

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA FESTÉS- MÁZOLÁSI MUNKÁK VÉGZÉSÉRE

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA FESTÉS- MÁZOLÁSI MUNKÁK VÉGZÉSÉRE Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET 6800 Hódmezővásárhely Dr. Imre József u. 2. Tel.: (62) 244-211 Fax: (62) 242-786 www.erzsebetkorhaz.hu e-mail: info@erzsebetkorhaz.hu

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Az Üzletszabályzat nyilvánossága... 4 3. Az Üzletszabályzat módosítása... 4 4. A Bank és az Ügyfél együttmőködése, tájékoztatási

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS út- és mélyépítési műszaki ellenőri megbízás tárgyában

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS út- és mélyépítési műszaki ellenőri megbízás tárgyában PÁLYÁZATI FELHÍVÁS út- és mélyépítési műszaki ellenőri megbízás tárgyában 1. A pályázat kiírója I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Diósd Város Önkormányzata (székhely: 2049 Diósd, Szent István tér 1.) 2. A pályázat

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/ 1. Az ajánlatkérő neve: Debreceni Hőszolgáltató Zrt. címe: 4028 Debrecen, Tüzér u. 4. telefonszáma: /52/ 509-480 telefaxszáma: /52/ 509-491

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Ajánlattételi felhívás

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Ajánlattételi felhívás Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Ajánlattételi felhívás Egyszerhasználatos fecskendők, steril injekciós tűk szállítására 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszám, telefax szám: 6800 Hódmezővásárhely,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1.

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. január hó 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A CIB Bank Zrt.-vel kötött keretszerzıdés A közgyőlés 17 igen,

Részletesebben

ILS Kft. 1114 Budapest, Móricz Zsigmond körtér 3/a. súlyszám

ILS Kft. 1114 Budapest, Móricz Zsigmond körtér 3/a. súlyszám 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: Állami Számvevıszék 1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 10. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Építési beruházás A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Építési beruházás A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi Felhívást

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala 1051 Budapest Sas u. 23. Tel. szám:

Részletesebben

HU-Érd: Obras de alcantarillado 2011/S 57-091788

HU-Érd: Obras de alcantarillado 2011/S 57-091788 1/8 El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:91788-2011:text:es:html HU-Érd: Obras de alcantarillado 2011/S 57-091788 Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z İ D É S (Mőszaki ellenıri munkák ellátására)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z İ D É S (Mőszaki ellenıri munkák ellátására) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z İ D É S (Mőszaki ellenıri munkák ellátására) amely létrejött egyrészrıl Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.; Adószám: 15345008-2-04)

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés

Támogatási Szerzıdés Azonosító szám: ÁROP-1.A.2/A-2008-0183 Támogatási Szerzıdés amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Új Magyarország Fejlesztési Terv, Társadalmi Megújulás Operatív Program 2.2.1-08/1-2008-0002 keretében A képzés minıségének és tartalmának fejlesztése címő kiemelt projekthez kapcsolódó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 17-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 17-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Tisztelt Ajánlattevő! A PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (továbbiakban: ajánlatkérő) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 251. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Budapest: Vesedializáló fogyóeszközök 2010/S 153-235747

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Budapest: Vesedializáló fogyóeszközök 2010/S 153-235747 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:235747-2010:text:hu:html HU-Budapest: Vesedializáló fogyóeszközök 2010/S 153-235747 Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza

Részletesebben

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában elıírtaknak megfelelıen a mellékelt nyilatkozat beszerzésérıl gondoskodnunk kell.

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában elıírtaknak megfelelıen a mellékelt nyilatkozat beszerzésérıl gondoskodnunk kell. Tisztelt Pályázó! A KISZOMBORON MŐKÖDİ TÁRSADALMI SZERVEZETEK ÉS ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSÁRA az Ön által benyújtott pályázat a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem 1. oldal, összesen: 8 Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítıben történı közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérı

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS l. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telefax számai, e-mail címe: Neve: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Címe: ll 02 Budapest Szent László tér 29. Címzettje: dr.

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás Beszerzı szerv: Wunderland Óvoda a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája Székhely: 7100 Szekszárd, Wesselényi u 19. Beszerzés tárgya, kötelezı feltételei: Wunderland

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerzıdés részét képezı Általános Szerzıdési Feltételeink

Részletesebben

Döntés-előkészítő javaslat Polgármesteri Hivatal építése

Döntés-előkészítő javaslat Polgármesteri Hivatal építése Döntés-előkészítő javaslat Polgármesteri Hivatal építése tárgyú Kbt. 122. (7) bekezdés a) pont szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban FIRMITER BT MEGBIZHATÓSÁG A KÖZBESZERZÉSBEN!

Részletesebben

BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ NYÍLT PÁLYÁZATI ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ AJÁNLATTÉTELRE VALÓ FELHÍVÁS

BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ NYÍLT PÁLYÁZATI ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ AJÁNLATTÉTELRE VALÓ FELHÍVÁS BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ NYÍLT PÁLYÁZATI ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ AJÁNLATTÉTELRE VALÓ FELHÍVÁS Fényeslitkei Sportegyesület 4621 Fényeslitke, Rákóczi u. 1. Tisztelt Ajánlattevő! A Fényeslitkei Sportegyesület (székhely:

Részletesebben