Irmák Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft. AJÁNLATTÉTEL TÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Irmák Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft. AJÁNLATTÉTEL TÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA"

Átírás

1 Irmák Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft. AJÁNLATTÉTEL TÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA A Kraxner Alajos Speciális Foglalkoztató szállásépületének akadálymentesítése, és a Kraxner Alajos Speciális Foglalkoztató Otthon és Intézményei komplex akadálymentesítése tárgyában 1. rész és 2. rész Összeállította: KPG CONSULT TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT Pest Megyei Bíróság Cg Adószám: Bankszámla: Cegléd, Csolnak u. 32. Tel: 53/ Fax: 53/

2 1. Általános információk Az Ajánlatkérınek jelen dokumentáció kiadásával az a célja, hogy a közbeszerzésekrıl szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban Kbt.) alapelveinek, céljainak és rendelkezéseinek legmesszemenıbb mértékig történı biztosításával elısegítse az Ajánlattevık részére a sikeres ajánlattétel lehetıségét. Ezen cél elérése érdekében a jelen dokumentáció akár ismételve is megfelelıen csoportosítva tartalmazza az ehhez szükséges adatokat és tényeket. Az Ajánlatkérı felhívja az Ajánlattevık szíves figyelmét arra, hogy a Kbt. 3. -ára tekintettel a Kbt.-ben meghatározott szabályoktól csak annyiban lehet eltérni, amennyiben a Kbt. azt kifejezetten megengedi. Az Ajánlattevınek az ajánlattételi felhívás, jelen dokumentáció, a közbeszerzési eljárás megindításának napján hatályos Kbt. és valamennyi hatályos jogszabály figyelembevételével kell ajánlatát elkészítenie. Ha az Ajánlattevı bármely megajánlása jogszabályba ütközı, vagy a törvény által semmisnek minısített, ajánlata érvénytelen. Nem ajánlható meg olyan pénzügyi konstrukció, amely akadályozza az Ajánlatkérıt a beruházás fedezetének jogszabályok szerinti felhasználásában, lehívásában és a beruházás jogszabályokban elıírt pénzügyi lezárásában. Az ajánlatkészítés valamennyi költsége az Ajánlattevıt terheli, az Ajánlatkérıvel szemben e költségekkel kapcsolatban az Ajánlattevı semmilyen követelést nem támaszthat. Az Ajánlattevı köteles külön nyilatkozni ezen rendelkezés tudomásul vételérıl. Az Ajánlattevı ajánlatának összeállításához jogosult a helyszín megismerésére, a szükséges állapotrögzítések saját költségére való elvégeztetésére. Az Ajánlattevı ajánlata benyújtásával tudomásul veszi, hogy ajánlata az Ajánlatkérı tulajdonába kerül, azt nem igényelheti vissza, és azért az Ajánlatkérı térítést nem fizet. Azt az ajánlatot, melyben egymásnak ellentmondó kijelentések vannak, illetve ellentmondanak az Ajánlattételi Felhívás vagy az Ajánlattételi Dokumentáció bármely elıírásának az Ajánlatkérı érvénytelennek nyilvánítja. A beruházás pénzügyi fedezetéül a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlıségéért Közalapítvány által nyújtott, illetve KMOP támogatás és az Ajánlatkérı saját ereje szolgál. A támogatás mértékének és ütemének változása miatt a beruházó által kezdeményezett terjedelem és határidı-módosítást vagy építés-meghiúsulást az Ajánlattevı vis major esetként el kell, hogy fogadja, és ezek miatt az Ajánlatkérıvel szemben követelést nem támaszthat. Az Ajánlattevı az ajánlati dokumentáció és a helyszín alapos ismerete szerint nyújtsa be ajánlatát. Az Ajánlattevı felelıs azért, hogy ellenırizze és azonosítsa a teljes Ajánlattételi dokumentáció"-t. Nem fogadható el semmiféle kifogás azon az alapon, hogy az Ajánlattevı elmulasztott meggyızıdni a dokumentáció és a Megbízó által a munkákkal kapcsolatban adott bármilyen információ pontosságáról. Az Ajánlattevınek meg kell gyızıdnie arról, hogy a dokumentációban lévı információk az ajánlat megtételéhez elegendık-e, illetve milyen kiegészítı információk szükségesek. Bármilyen mulasztás, amelyet az Ajánlattevı követ el amiatt, hogy nem szerez megbízható információt az építési helyszínrıl, az elızményekrıl, vagy olyan egyéb ügyekrıl, amelyek befolyásolják a munkák végrehajtását, a munkák befejezését vagy a szerzıdés cikkelyeinek betartását, nem menti fel az Ajánlattevıt amennyiben az ajánlata elfogadást nyert azok alól a kockázatok, kötelezettségek és felelısség alól, melyek a szerzıdés szerint reá hárulnak a munkák befejezése és átadása tekintetében. Az eljárás nyertesével történı szerzıdéskötés meghiúsulása illetve a bontó feltétel bekövetkezte esetén az Ajánlatkérı a másodiknak kihirdetett ajánlattevıvel köt szerzıdést, amennyiben a második helyezett kihirdetésre kerül. 1.

3 Az Ajánlattevı ajánlatában kifejezetten és elkülönített módon közölt üzleti titok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Amennyiben erre nem tart igényt, úgy azt az Ajánlattevı köteles kifejezett nyilatkozattal jelezni ajánlatában. A Dokumentációt a szellemi alkotásokról szóló jogszabályok oltalomban részesítik, így annak másolása, terjesztése, felhasználása részeiben vagy egészében, a jelen eljárás keretein kívül jogellenes. Az ajánlat benyújtásának feltétele a dokumentáció megvásárlása. A dokumentáció és az ajánlatadás joga nem ruházható át. Közös ajánlattétel esetén elegendı, ha csak az egyik Ajánlattevı vásárolja meg a dokumentációt. Az Ajánlattevık kötelesek ellenırizni, hogy a teljes dokumentációt átvették-e. Az Ajánlatkérı nem tehetı felelıssé, amennyiben az Ajánlattevı elmulasztotta a dokumentáció valamely részének átvételét. 2. A dokumentációban alkalmazott egyes kifejezések értelmezése: Ajánlat: Az ajánlat, mint dokumentum és a folyamat, mint annak elkészítése, benyújtása, stb. néhol szükségessé teszi a másképpen nem elérhetı megkülönböztetést. Az Ajánlat, mint fogalom ezzel a céllal kerül használatra. Az Ajánlattevı ajánlatát a jelen dokumentációban elıírtaknak megfelelıen a dokumentáció egészét egységként kezelı módon kell, hogy elkészítse. Ajánlattételi felhívás vagy Felhívás: A Közbeszerzési Értesítıben e tárgyban a jelen közbeszerzési eljárás megkezdésére közzétett hirdetmény (ideértve adott esetben annak helyesbítését és módosítását is). Ajánlatkérı: Az ajánlattételi felhívás I.1. pontjában meghatározott szervezet, amely azonos a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött szerzıdésben a megrendelıvel. Ajánlattevı: A közbeszerzés teljesítéséhez szükséges tevékenység folytatására jogosult személy, vállalkozó vagy gazdasági társaság, amely nyertesként történı kihirdetetése esetén azonos a létrejövı szerzıdés Vállalkozójával, függetlenül attól, hogy a tevékenységhez alvállalkozót igénybe kíván-e venni. Alvállalkozó: Az a szervezet (személy), amellyel (akivel) az Ajánlattevı a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzıdés teljesítése céljából, e szerzıdésre tekintettel fog szerzıdést kötni vagy módosítani, kivéve, ha a szervezet (személy) tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi. Azonosító szám: Ajánlattevık valamennyi az eljárás során megküldendı okmányon, levélen, faxon, valamint az ajánlatuk fedılapján tüntessék fel az eljárás azonosító számát, mely megegyezik a Közbeszerzési Értesítıben megjelent Ajánlattételi Felhívás azonosító számával. Borító: Az ajánlat iratkötegeinek (dossziéinak) az elülsı és hátulsó külsı borító kötése, melynek elülsı részén eredeti vagy másolati minıségétıl függıen vagy az eredeti, vagy a másolat feliratot kell feltüntetni A borítót sorszámmal nem kell ellátni. Dokumentáció: Az általános és speciális követelményeket tartalmazó jelen kötet, valamint az engedélyes tervdokumentáció, melyet az Ajánlatkérı az Ajánlattevık rendelkezésére bocsát. A dokumentáció megvásárlása az érvényes ajánlattétel feltétele. Eljárás tisztasága, esélyegyenlıség: A közbeszerzési eljárásban az egyes eljárási cselekmények, az ajánlatok értékelése során hozott döntés és a szerzıdés megkötése tekintetében az Ajánlatkérı köteles biztosítani, az Ajánlattevı pedig tiszteletben tartani a verseny tisztaságát, illetve nyilvánosságát. Az ajánlatkérınek biztosítania kell az esélyegyenlıséget az ajánlattevık számára. 2.

4 Eljáró: A közbeszerzési eljárás teljes menete során az Ajánlatkérı nevében eljáró személy/szervezet, aki azonban nem jogosult a közbeszerzési eljárás eredményeképpen a nyertes Ajánlattevıvel szerzıdéses jogviszonyt létesíteni. Európai Szabvány: A nemzeti szabványosításról szóló törvényben így meghatározott fogalom, azaz olyan szabvány, amelyet európai szabványügyi szervezet fogadott el, és tett a közösség számára hozzáférhetıvé. Fedılap: Az ajánlat elsı sorszámozott oldala, az ajánlat iratkötegének (dossziéjának) elülsı Borítóját követi. A fedılapot a jelen dokumentációban elıírtak szerint kell elkészíteni. Hamis adat: A valóságnak megfelelıen ismert, de a valóságtól eltérıen közölt adat. Hamis nyilatkozat: Olyan nyilatkozat, mely hamis adatot tartalmaz. Az Ajánlatkérı felhívja az Ajánlattevık figyelmét arra, hogy az ajánlatban benyújtásra kerülı valamennyi nyilatkozatot akként jelöli meg a Kbt. 54. (1) bekezdése szerint, melyek a Kbt. 4. 9/A. pontja szerinti körülmények fennállása esetén hamis nyilatkozatnak minısülnek. Hozzátartozó: A Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) ának b) pontjában meghatározott személy. Írásbeli, írásban: Bármely, szavakból vagy számjegyekbıl álló kifejezési forma, amely olvasható, reprodukálható, és ilyen módon terjeszthetı; tartalmazhat elektronikus úton továbbított és tárolt adatokat is, így különösen a levél, a távirat, valamint a távgépírón és telefax útján közölt nyilatkozat, továbbá a legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentumba foglalt nyilatkozat. Kifejezett nyilatkozat alatt az Ajánlatkérı olyan nyilatkozatot ért, melyben az Ajánlattevı szó szerint idézi az adott pontban elıírtakat. Kötelezı erejő szándéknyilatkozat alatt az Ajánlatkérı olyan feltétel nélküli és visszavonhatatlan kötelezettség vállalásáról szóló nyilatkozatot ért, mely az Ajánlattevı nyertessége esetén minden további külön jogi aktus nélkül maga után vonja a teljesítési kötelezettséget. Közbeszerzési eljárás elıkészítése: Az adott közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges cselekmények elvégzése, így különösen az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet-, illetıleg piacfelmérés, a közbeszerzés becsült értékének felmérése, az eljárást megindító (meghirdetı) hirdetmény, felhívás és a dokumentáció elıkészítése. Közös ajánlattevık: Azon Ajánlattevık, akik önállóan is Ajánlattevınek minısülnek, de jelen eljárásban közösen nyújtanak be ajánlatot. Létesítı okirat: Jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság (szervezet) alapításához szükséges, jogszabályban elıírt okirat. Meghatározó befolyást képes gyakorolni az a szervezet, amely az alábbi feltételek közül legalább eggyel rendelkezik egy másik szervezet tekintetében: a tagok (részvényesek) szavazatának többségével tulajdoni hányada alapján egyedül rendelkezik, más tagokkal (részvényesekkel) kötött megállapodás alapján vagy más módon a szavazatok többségével egyedül rendelkezik, tagként (részvényesként) jogosult arra, hogy a vezetı tisztségviselık (döntéshozók, ügyvezetık) vagy a felügyelıbizottság (felügyeleti, ellenırzı szerv, testület) tagjainak többségét megválassza (kijelölje) vagy visszahívja. 3.

5 Mérleg szerinti eredmény: Az az eredménykategória, melyben minden egyes, az adott idıszakot érintı tételt figyelembe vesznek. Meghatározásának módját a számvitelrıl szóló évi C törvény 70. (2) bekezdése tartalmazza. Külföldi Ajánlattevı csatoljon nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy beszámolójának mely pontja tartalmazza az erre vonatkozó adatokat, vagy ha pénzügyi beszámolója nem tartalmaz kifejezetten ilyen sort, akkor a beszámoló csatolása mellett annak adatai alapján adja meg külön nyilatkozatban ezen értéket. Amennyiben Ajánlattevı a személyes joga szerint a beszámoló közzétételére nem köteles, vagy nem kell készítenie, úgy külön nyilatkozatban adja meg a fentieknek megfelelıen kiszámított mérleg szerinti eredményét. Nemzeti szabvány: Olyan nemzeti szabványjellel ellátott (MSZ) szabvány, amelyet a nemzeti szabványügyi szervezet alkotott meg, vagy fogadott el, és tett a nyilvánosság számára hozzáférhetıvé. A nemzeti szabvány csak a nemzeti szabványügyi szerv felhatalmazása alapján forgalmazható és terjeszthetı. Nemzetközi szabvány: Olyan szabvány, amelyet nemzetközi szabványosító vagy szabványügyi szervezet fogadott el, és tett a közösség számára hozzáférhetıvé. Összeférhetetlenség: A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevı vagy alvállalkozó, akivel szemben a Kbt ban foglaltak fennállnak. Szabvány: Elismert szervezet által alkotott vagy jóváhagyott, közmegegyezéssel elfogadott olyan mőszaki (technikai) dokumentum, mely tevékenységre vagy azok eredményére vonatkozik, és olyan általános és ismételten alkalmazható szabályokat, útmutatókat vagy jellemzıket tartalmaz, melyek alkalmazásával a rendezı hatás az adott feltételek között a legkedvezıbb. Szerzıdés: A közbeszerzési eljárás nyertese és az ajánlatkérı között létrejött vállalkozási szerzıdés. Üzleti titok: A gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat, melynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történı megszerzése vagy felhasználása a jogosult jogszerő pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné, és melynek titokban tartása érdekében a jogosult a szükséges intézkedéseket megtette. Nem minısül üzleti titoknak az állami és a helyi önkormányzati költségvetés, illetve az európai közösségi támogatás felhasználásával, költségvetést érintı juttatással, kedvezménnyel, az állami és önkormányzati vagyon kezelésével, birtoklásával, használatával, hasznosításával, az azzal való rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen vagyont érintı bármilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat, valamint az az adat, melynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekbıl elrendeli. A nyilvánosságra hozatal azonban nem eredményezheti az olyan adatokhoz - így különösen a technológiai eljárásokra, a mőszaki megoldásokra, a gyártási folyamatokra, a munkaszervezési és logisztikai módszerekre, továbbá a know-how-ra vonatkozó adatokhoz - való hozzáférést, melyek megismerése az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem akadályozza meg a közérdekbıl nyilvános adat megismerésének lehetıségét. Az ajánlattevı az ajánlatában - kifejezetten és elkülönített módon közölt üzleti titok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Amennyiben ez az eset nem áll fenn, ajánlattevı azt külön nyilatkozat formájában jelezze ajánlatában. 3. Az ajánlat kidolgozásának feltételei 3.1. Az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban leírtaknak nem megfelelı ajánlat érvénytelen. 4.

6 3.2. Az ajánlatokat A/4 formátumú lapokon (vagy arra hajtogatva), egy vagy több kötetben, kötetenként megbonthatatlanul (állagsérelem nélkül nem bonthatóan) összefőzve vagy kötve, valamennyi információt tartalmazó (nem üres) oldalát pozitív egész számokkal folyamatosan sorszámozva (1,2,3...), valamennyi információt tartalmazó (nem üres) oldalát az ajánlatot cégszerően aláíró személy(ek) szignójával ellátva, gépelt vagy nyomtatott formában, utólagos javítások és beszúrások nélkül kell benyújtani Amennyiben az ajánlat vastagsága fizikailag lehetetlenné vagy aránytalanul nehézzé tenné a lapok egy kötetben történı összefőzését vagy bekötését, úgy az Ajánlattevı az ajánlatot több kötetbe oszthatja. A kötet fedılapján fel kell tüntetni a kötet számát. Felhívjuk az Ajánlattevık figyelmét arra, hogy az ajánlatot egy egészként kezelve kell az oldalakat sorszámozni, vagyis a II. kötet oldalszámozása az I. kötet utolsó oldalának megfelelıen folytatódjon, amennyiben III. kötet is benyújtásra kerül, annak sorszámozása is ennek megfelelıen történjen Az ajánlatokat az egységes külsı csomagoláson belül a kért példányszám szerinti mennyiségben, egymástól határozottan elkülönülı iratkötegekben (dossziékban) kell benyújtani Az ajánlat dokumentációjának elején az oldalszámokat is tartalmazó tartalomjegyzéket kell elhelyezni Ha az ajánlat egyes példányai között formai vagy tartalmi eltérés van, az Ajánlatkérı az eredeti példányt tekinti hitelesnek, az ajánlat ez alapján kerül értékelésre. Ezen szabály nem jelent felmentést az alól, hogy egy eredeti és kettı az eredetivel egyezı másolati példányban kell benyújtani az ajánlatot Érvénytelen az ajánlat, ha a beszerzés az Ajánlattevı és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy bármely közös ajánlattevı bejegyzett tevékenységi körében nem szerepel Az Ajánlattevı, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és a közös Ajánlattevık mindegyike csatoljon az ajánlatához rövid cégbemutatót Az Ajánlattevınek nyilatkoznia kell arról, hogy a dokumentációban szereplı vállalkozási szerzıdés tervezet tartalmát elfogadja. Az Ajánlattevı véleményeltérést nem főzhet a dokumentáció részét képezı vállalkozási szerzıdés tervezethez Az Ajánlattévı az ajánlati dokumentációban szereplı szerzıdéstervezetet kitöltve és az Ajánlattevı részérıl a cégjegyzésre jogosult cégszerő aláírásával ellátva köteles csatolni ajánlatába. Amennyiben az Ajánlattevı több részre nyújt be ajánlatot, a szerzıdéstervezetet részenként külön-külön kell elkészítenie és az ajánlat meghatározott fejezetéhez csatolnia Az Ajánlattevı köteles ajánlatához csatolni érvényes felelısségbiztosítási kötvénye másolatát és szándéknyilatkozatot arról, hogy szerzıdéskötés esetén erre a munkára is kiterjeszti a felelısségbiztosítást, illetve szándéknyilatkozatot arról, hogy szerzıdéskötés esetén felelısségbiztosítást köt. Az Ajánlatkérı a munkakezdési engedélyt csak a biztosítás megkötése után adja ki. A biztosítás esetleges elhúzódásából származó határidı módosítást az Ajánlatkérı nem fogad el Az Ajánlatkérı felhívja az Ajánlattevık figyelmét, hogy az építés helyszínének megismerése alapján tegyék meg ajánlatukat Az Ajánlattevı köteles az eljárás során közölt adatok változását haladéktalanul az Ajánlatkérı tudomására hozni Jelen közbeszerzési eljárás nyelve magyar, ennek megfelelıen az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, az eljárás során mindennemő levelezés és szóbeli kapcsolattartás magyar nyelven történik. Joghatás kizárólag a magyar nyelvő okiratokhoz főzıdik. Az Ajánlatkérı 5.

7 felhívja az Ajánlattevık figyelmét, hogy az idegen nyelvő dokumentumok hiteles magyar nyelvő fordításainak hiánya az ajánlat érvénytelenné nyilvánítását vonja maga után. A hiteles fordításnak meg kell felelnie a szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet elıírásainak Az Ajánlattevı az 1. sz. mellékleteket megfelelıen kitöltve csatolja az ajánlathoz. A melléklet kitöltésének és csatolásának hiánya az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után Az Ajánlattevı az 1. sz. melléklet szerinti Felolvasó Lapot kitöltve, közvetlenül a tartalomjegyzék után helyezze el ajánlatában Az Ajánlattevı a 2. sz. melléklet szerinti nyilatkozatokat értelemszerően kitöltve, és cégszerően aláírva csatolja ajánlatába A részenként megajánlott Ajánlati Ár részenként a beruházási részre vonatkozó egyösszegő átalányár kell, hogy legyen, a teljesítés idıpontjára prognosztizálva Az Ajánlattevı által az ajánlathoz benyújtott, a szerzıdés teljesítésére való alkalmassága megállapításához szükséges valamennyi igazolást eredeti vagy hitelesített másolat formájában kell benyújtani, függetlenül attól, hogy azt az Ajánlattevı vagy más szervezet állította ki Az Ajánlatkérı felhívja a figyelmet a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény 63. (2) bekezdésében foglalt kötelezettségre, amely alapján a korlátolt felelısségő társaság és a részvénytársaság a bejegyzését követıen írásbeli képviselete, illetve hivatalos levelezése (így az ajánlattételkor is) során - ideértve az elektronikus levelezést is -, valamint a honlapján köteles feltüntetni a céget nyilvántartó cégbíróság nevét, a cég nevét és székhelyét, a cég cégjegyzékszámát, továbbá szükség szerint a cég felszámolására, illetve végelszámolására utaló toldatot. A cég - választása szerint - feltüntetheti a jegyzett tıkéjét is. Ebben az esetben azonban a cégjegyzékben szereplı jegyzett tıke feltüntetése mellett meg kell jelölni annak ténylegesen rendelkezésre bocsátott összegét is. A törvényi kötelezettségnek eleget téve az érintett ajánlattevık az ajánlat fedılapján tüntessék fel a törvényben foglalt adatokat Az Ajánlatkérı nevében a Kbt. 8. (1) (2) bekezdése szerint eljáró szervezet, ahonnan az Ajánlattevık további információkat kérhetnek: KPG Consult Kft Cegléd, Malom u. 18. Kovács Gábor ügyvezetı Telefon: 53/ Fax: 53/ Az ajánlat összeállításánál a felhívásban és az Ajánlatkérı által összeállított dokumentációban és az ezekben nem szabályozottak vonatkozásában a évi CXXIX. törvény elıírásaiban foglaltak szerint kell az Ajánlattevınek eljárni és ajánlatát elkészteni Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget magának az Ajánlattevınek kell viselnie. Az Ajánlattevınek nincs joga semmilyen, a Dokumentációban vagy a Kbt-ben kifejezetten megadott jogcímen kívül egyéb - így különösen anyagi - igény érvényesítésére. A közbeszerzési eljárás eredményes, vagy eredménytelen befejezésétıl függetlenül az Ajánlatkérıvel szemben e költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye Az Ajánlatkérı a Dokumentációért befizetett ellenértéket kizárólag a Kbt. 54. (6) bekezdésben foglaltak bekövetkezése esetén fizeti vissza az Ajánlattevık részére. Az Ajánlatkérı az Ajánlattevıknek nem fizet kamatot a Dokumentáció ellenértékének befizetése és ezen összeg visszautalása közötti idıszakra. 6.

8 3.25. Az Ajánlatkérı kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajánlatok elkészítéséért sem a nyertes Ajánlattevınek, sem másoknak nem fizet Az Ajánlatkérı a benyújtott ajánlatokat a törvény erejénél fogva sem egészében, sem részeiben nem szolgáltatja vissza. 4. Közös ajánlattevıkre vonatkozó elıírások 4.1. Közös ajánlattétel esetén az Ajánlattevıknek a jelen szakaszban meghatározottak szerint együttmőködési (konzorciális) szerzıdést kell kötniük, melynek az együttmőködés feltételeit legalább a jelen pontnak megfelelıen kell meghatároznia. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevı a konzorcium, azonban a Felolvasó Lapon fel kell tüntetni a konzorciumra vonatkozó adatokat, valamint külön-külön a konzorciumi tagok nevét és székhelyét is A konzorciális szerzıdésnek tartalmaznia kell legalább az alábbi elemeket: a. A konzorciumban részt vevı felek nevét, székhelyét. b. A konzorcium nevét, székhelyét. c. A közbeszerzési eljárás tárgyát, azonosítóját, és az eljárást megindító hirdetményre való utalást. A konzorciumban részt vevık nyilatkozzanak arra vonatkozóan, hogy a közbeszerzési eljárásban együttes ajánlattevıként részt kívánnak venni és nyertességük esetén a d) pontban meghatározott felelısségvállalásra tekintettel teljesítik a szerzıdést. d. A konzorciumban részt vevıknek nyilatkozniuk kell, hogy nyertességük esetén egyetemleges felelısséget vállalnak a szerzıdés teljesítésére az ajánlattételi felhívás, az ajánlattételi dokumentáció, az ajánlat, a megkötött vállalkozási szerzıdés, a kiegészítı tájékoztatások tartalma szerint, valamint a jogszabályoknak megfelelıen. e. Meg kell jelölni a konzorcium vezetıjét, valamint az(oka)t a személy(eke)t, aki(k) a konzorcium nevében korlátozás nélkül joghatályos nyilatkozatokat tehet(nek), illetve a konzorcium nevében aláírásra jogosult(ak). f. Az ajánlatban vállalt kötelezettségek és munka százalékos megosztásának ismertetését A konzorcium nevében aláírásra és nyilatkozattételre jogosult személy aláírási és szignó mintáját is tartalmazó meghatalmazását a konzorciumi szerzıdéshez csatolni kell A konzorciális szerzıdést valamennyi, a konzorciumban részt vevı tag köteles cégszerően aláírni, és valamennyi aláíró aláírási címpéldányát a konzorciális szerzıdéshez csatolni kell A konzorciális szerzıdésben meg kell jelölni annak a természetes, magyarul tárgyalási szinten tudó személynek az alábbi adatait, akivel az Ajánlatkérı szükség esetén, mint a konzorcium képviselıjével a kapcsolatot tarthatja: a. név; b. cím, telefonszám, telefaxszám (vállalati, melyen a kapcsolattartó elérhetı); c. cím Az Ajánlatkérınek és az Eljárónak az Ajánlattevıvel való kapcsolattartása a közbeszerzési eljárásban kizárólag a konzorciumvezetın keresztül valósul meg. Az Ajánlatkérı ennek megfelelıen az eljárás során keletkezett iratokat az ajánlatok bontását követıen kizárólag a konzorcium vezetıjének küldi meg A konzorciális szerzıdés a közbeszerzési eljárás megnyerésére vonatkozó kitétel kivételével nem tartalmazhat annak hatályba léptetésére vonatkozó, vagy felfüggesztı feltételt, az ajánlattételi határidı utáni idıbeni hatálybalépést, illetve megszőnése nem lehetséges nyertesség esetén valamennyi szerzıdéses kötelezettség teljesítése elıtt, illetve nem nyertesség esetén a nyertes ajánlattevıvel történı szerzıdéskötést megelızıen. 7.

9 5. Az ajánlatadás alapja 5.1. Az Ajánlat elkészítésének alapját az Ajánlattételi Dokumentáció kell, hogy képezze. Az adott részre vonatkozó Ajánlat az Ajánlatkérı által ajánlattétel céljára kibocsátott dokumentációban leírt és tervezett beruházás (a kiválasztott részajánlattétel szerinti) egészére kell, hogy vonatkozzék, és annak megfelelıen teljesítendı Az Ajánlatkérı biztosítja a részajánlattétel lehetıségét, azonban az ajánlattételi felhívásban meghatározott részek további részekre bontásának lehetısége már nem biztosított Az Ajánlattevı az ajánlata fedılapján köteles feltüntetni, hogy az ajánlattételi felhívásban megjelölt melyik részre/részekre nyújtja be ajánlatát Amennyiben az Ajánlattevı több részre nyújt be ajánlatot, ajánlata elsı fejezetében azokat az iratokat csatolja, melyek részenként nem különböznek (pl.: banki igazolás, mérleg, cégbemutató, stb.), majd a további fejezetek a részek sorrendjében tartalmazzák azokat az iratokat, melyek csak az adott részre értelmezhetıek (pl.: referenciaigazolás, vállalkozási szerzıdés, stb.) Az Ajánlattevı ez esetben is egységesen készítse el a tartalomjegyzéket Amennyiben az Ajánlattevı több részre nyújt be ajánlatot, a Felolvasó Lapot részenként kell kitöltenie, és a részek sorrendjének megfelelı sorrendben egymás után, közvetlenül a tartalomjegyzék után kell elhelyeznie ajánlatában Az Ajánlattevı ajánlatát a rendelkezésre bocsátott engedély, tervek és költségvetési kiírások alapján állítsa össze A befejezési határidıre prognosztizált fix átalányáras ajánlati árat a költségvetési kiírások tételei szerint kell kidolgozni. A munkarészenként megjelölt összegeknek fedezetet kell nyújtaniuk a megvalósítás idıtartama alatt bekövetkezı esetleges árváltozásokra is, és tartalmazniuk kell mindazon költségeket, melyek az ajánlat tárgyának elsı osztályú megvalósításához és üzembe helyezéséhez, továbbá az ajánlattételi felhívásban és jelen ajánlattételi dokumentációban rögzítettek betartásához szükségesek Az árak megfelelıségének felülvizsgálatához - az Ajánlatkérı külön kérésére - valamennyi egységárelemzést be kell terjeszteni betekintésre Az egységáraknak minden munkateljesítményt tartalmazniuk kell: szükséges munkaidı, minden építési anyag és segédanyag, szerszám és berendezés rendelkezésre bocsátása és helyszínre szállítása, szükséges energia ellátás, állványozás, felügyelet biztosítása, valamint az összes biztonsági intézkedés megtétele /ırzés, világítás, biztosító berendezés stb./ és egyéb mellékszolgáltatások. Valamennyi nehezítı körülmény az árképzésben figyelembevételre kell, hogy kerüljön, mivel erre semmilyen különleges kártalanítás nem történhet Az idıjárás miatti állásidı alatt a munkahelyen maradt eszközökre és gépekre semmilyen kártérítés nem fizethetı Az egységárak tartalmazzák az összes adót, díjat és szociális terheket, szállás, és kiküldetési költségeket, különélési és napidíjakat, utazási költségeket, hazautazások költségeit, szennyezettségi pótlékot, fertızésveszélyre járó pótlékot, továbbá a nyereség és kockázat fedezetét úgy, hogy a költségvetésben megadott árak a teljesen kész munka ellenértékét tartalmazzák, a megvalósítás helyére vetítve. Ezen érték az általános forgalmi adót nem tartalmazza Az egységárakat mindig kompletten kell kidolgozni, az összes ehhez felhasznált szolgáltatás, továbbá valamennyi szükséges munkaerı, gép, eszköz, üzemanyag stb. felhasználásával és rendelkezésre bocsátásával elvégzett szakmunka figyelembevételével. 8.

10 5.14. Az Ajánlatkérı által a Dokumentációhoz csatolt költségvetési kiírások adatai az Ajánlatkérı által megbízott tervezı által megadott értékek Az Ajánlattevı ajánlatához csatoljon részletes költségvetést. Az Ajánlatkérı érvénytelennek tekinti azt az ajánlatot, mely nem tartalmaz beárazott tételes költségvetést A beárazott tételes költségvetésnek a költségvetési kiírásoknak megfelelı tartalommal kell elkészülnie Amennyiben az Ajánlattevı a tervek és a költségvetési kiírások felülvizsgálata, vagy a helyszín megismerése során eltérést állapított meg, az eltérést a költségvetés összeállításakor kiegészítı tételként (K-tétel) szerepeltesse az adott létesítményre vonatkozó költségvetés végén. Amennyiben az Ajánlattevı által felülvizsgált mennyiség alacsonyabb, mint a költségvetési kiírásban szereplı mennyiség, az eltérést az Ajánlattevı K-tételként, negatív elıjellel tőntesse fel a költségvetésben Ahol a mőszaki leírás, a tervek, a hozzá kapcsolódó iratok, és a költségvetési kiírások egy bizonyos terméket jelölnek meg, ez az Ajánlattevı tájékozódását segíti és úgy értendı, hogy vagy az ismertetett termék, vagy azzal egyenértékő más termék A tervek, illetve a költségvetési kiírások adott tárgyra, dologra, anyagra, berendezésre stb. való hivatkozása, csak a tárgy egyértelmő meghatározására szolgál, vele egyenértékő mőszaki berendezés, gép, anyag stb. megajánlása nem számít alternatív ajánlatadásnak Az Ajánlattevınek az ajánlatához csatolt részletes költségvetést az építési beruházások közbeszerzésekkel kapcsolatos részletes szabályairól szóló 162/2004. (V.21.) Korm. rendelet 8/B. -a szerint kell elkészítenie és ajánlatával együtt papír alapon és elektronikus úton is benyújtania. A tételes költségvetést az Ajánlattevı az ajánlatához (a zárt csomagoláson belül) mellékelt elektronikus adathordozón köteles benyújtani A Dokumentációban az esetleges nem egyértelmő, vagy egymástól eltérı mőszaki meghatározásnál az Ajánlatkérı mindig a magasabb mőszaki tartalmat kéri figyelembe venni, megépíteni és költségét meghatározni az ajánlat készítésénél Az Ajánlattevı köteles a szakfelügyelet mellett végzett gondos közmőfeltárás elvégzésére, továbbá nem mentesül a keresztezések esetlegesen szükséges engedélyeztetésétıl és szakszerő kialakításától, az esetlegesen okozott károk következményeinek viselésétıl és kijavításuktól Közmőszakítások vagy keresztezések miatt többletköltség nem számítható fel akkor sem, ha a közmővek terven jelzett nyomvonala eltér a valós helyzettıl, vagy a közmő a terven egyáltalán nincs jelezve Ha a közmővek tényleges helyzete miatt az elıírt védıtávolságok betartása nem lehetséges és emiatt védıcsövek elhelyezése vagy közmőáthelyezés szükséges, annak ellenére, hogy ezt a terv, vagy az engedély nem jelezte, többletköltség nem érvényesíthetı Az Ajánlattevı ajánlatához csatolja a megvalósítás vonalas mőszaki ütemtervét, az Ajánlatkérı érvénytelennek tekinti azt az ajánlatot, mely nem tartalmaz vonalas mőszaki ütemtervet A mőszaki ütemtervben a mőszaki elırehaladásnak, az egyes munkafázisoknak, illetve az utóbbiak idıigényének egyértelmően nyomonkövethetınek kell lennie, ennek megfelelıen a mőszaki ütemtervet létesítményenkénti részletezettséggel, az egyes munkafolyamatok kezdési és befejezési határidejének naptári nap pontossággal történı megadásával, havi bontásban kell elkészíteni. Az ütemterven feltüntetendı a szerzıdéskötés és a mőszaki átadás-átvétel megkezdésének idıpontja is. 9.