Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2006 évi éves beszámolójához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2006 évi éves beszámolójához"

Átírás

1 Kiegészítő meléklet a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2006 évi éves beszámolójához I. Általános rész 1.A vállalkozás bemutatása A Társaság április 30-án alakult. A Társaság 100%-os tulajdonosa Veresegyház Város Önkormányzata. Alapításkori törzstőke: 1998-ban törzstőke emelésre került sor, jelenlegi értéke: eft eft Működési formáját tekintve Kiemelten Közhasznú Társaság. A Társaság tevékenységi köre: Fekvőbeteg-ellátás Járóbeteg-ellátás Egyéb humán egészségügyi ellátás Szociális ellátás elhelyezéssel Szociális ellátás elhelyezés nélkül Életbiztosítás Csoportos nyugdíjbiztosítás Nem életbiztosítás Biztosítást, nyugdíjalapot kiegészítő tevékenység Műszaki kutatás, fejlesztés Szoftverkészítés, - szaktanácsadás Adatfeldolgozás Egyéb számítástechnikai tevékenység Máshová nem sorolt felnőt- és egyéb oktatás Könyvkiadás Időszaki kiadványkiadása Munkahelyi étkeztetés Humán kutatás, fejlesztés Üzletviteli tanácsadás Hirdetés Telefoninformáció Máshová nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység Máshová nem sorolt egyéb szabadidős tevékenység 1

2 Üzletpolitikáját tekintve hosszú távú, kiegyensúlyozott üzletmenetre törekszik. A vállalkozás befektetése más vállalkozásokban (a évi beszámolók alapján): Misszió Health Kft (100 %-os tulajdonosa a Kht) Székhely: 2112 Veresegyház, Gyermekliget u Jegyzet tőke összege : eft - Saját tőke öszege (2005): eft - Mérleg szerinti eredmény (2005): eft - befektetés értéke: 161,000 eft Misszió az Életért Alapítvány (100 %-os tulajdonosa a Kht) Székhely: 2112 Veresegyház, Gyermekliget u Jegyzet tőke öszege: 500 eft - Saját tőke öszege (2005): eft - Mérleg szerinti eredmény (2005): -357 eft - befektetés értéke: 500 eft Legjelentősebb partnerei: Országos Egészségbiztosítási Pénztár Misszió Health Kft. Veresegyház Város Önkormányzata A cég ügyvezetője június 30-ig: Dr. Horváth Ágnes Lakcíme: 2220 Vecsés, Bulcsu u. 17. A cég ügyvezetője és az éves beszámoló aláírója július 1-től: Jobban Eszter lakcíme: Kistarcsa, Zrínyi u. 1. Vezető tisztségviselők, igazgatóság, felügyelő bizotság tagjainak járó járandóság (személyi jelegű kifizetés járulékokkal, cégautó használata, mobil telefon költségei): vezető tisztségviselők: eft felügyelő bizotság: munkáját díjazás, térítés nélkül végzi. A 2006-os üzleti évben a vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizotság tagjai számára előleg, kölcsön folyósítása nem történt, egyéb kötelezettség nem merült fel. 2. A számviteli politika fő vonásai A Társaság hosszú távon megalapozott, kiegyensúlyozott üzletvitelre törekszik. Ez tükröződik számviteli politikájában is. A társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja december 31., a mérlegkészítés időpontja április 30. Az elkészítet beszámoló a teljeség elvének megfelelően tartalmazza a fordulónap és a mérlegkészítés időpontja közöti azon gazdasági eseményeket is, amelyek kapcsolódnak a 2

3 december 31-i mérlegben kimutatott eszközökhöz, illetve forrásokhoz, hatásuk van az eredmény alakulására. A társaság február 1-jétől átért a Hospitaly Kft InfoMátrix gazdasági rendszerének windows-felületű felhasználói programjára, melynek moduljai: pénzügy, főkönyv, raktár, tárgyi eszköz nyilvántartó program. A rendszer a korábbi adatokat átvette és kezeli. A pénzügy, főkönyv, raktár program öszekötetésben ál egymásal. A tárgyi eszköz nyilvántartó program különálló modul, az innen nyert információk alapján történik a havi értékcsökkenés főkönyvben való rögzítése. Az eredmény meghatározásának módjára "A" típusú "összköltség eljárású" eredmény kimutatási formát választot, s ennek megfelelően alakítota ki belső nyilvántartásait, analitikáit és számlarendjét, valamint ezek kapcsolódási pontjait, a választott mérleg típusa A változat. Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenését a társaság a számviteli politikában meghatározottak szerint számolja el. Az értékcsökkenés elszámolására a társaság lineáris módszert választott. A személy és tehergépkocsiknál a maradvány értéket a beszerzési ár 20 %-ában állapította meg, egyéb eszközök esetén a hasznos élettartam végén várható érték nem jelentős január 1-jétől beszerzet informatikai eszközök esetén a 14,5 %-os értékcsökkenési leírás helyett a 33 %-os leírást alkalmazza a társaság, melynek oka a számítástechnikai terület oly mértékű fejlődése, amely meggyorsítja ezen eszközök avulását. Az 50 ezer forint egyedi beszerzési, előálítási érték alati tárgyi eszközöket a használatba vételkor egy összegben értékcsökkenési leírásként elszámolja. Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása napra pontosan történik, melyet az InfoMátrix rendszer tárgyi eszköz modulja automatikusan számít. Az év közben értékesített tárgyi eszközök esetében az értékcsökkenés az értékesítés napjával bezárólag kerül elszámolásra. Leírási kulcsok: immateriális javak: vagyoni értékű jogok 6 év szoftverek 3 év alapítás-átszervezés aktivált értéke 5 év know-how 5 év tárgyi eszközök: épületek 2 % egyéb építmények 2 % irányítástechn., ügyviteli eszk. általános rendeltetésű számítástechnikai eszközök 33 % egyéb gépek, berendezések 14,5 % járművek 20 % 50 eft alatti eszközök azonnal A készletek bekerülési értékének meghatározása számla szerinti, általános forgalmi adóval növelt összegben történik. Év közbeni felhasználás, valamint a záró készlet mérlegben történő szerepeltetése súlyozot átlagáron történik. 3

4 A társaság a számviteli törvényben megfogalmazot alapelvektől sem a könyvvezetés, sem a beszámoló készítés során nem tért el. A jelentős öszegű hiba mértéke a számviteli politikában meghatározot értékhatár: az üzleti év mérleg főöszegének 2%-a, illetve ha a 2% meghaladja a 200 millió forintot, akkor 200 millió forint. A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba a számviteli politikában történő meghatározás alapján: ha a hiba feltárásának évét megelőző év üzleti mérlegében kimutatott saját tőke legalább 20 százalékkal változik. 3. Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása Megnevezés Tárgyi eszközök aránya Számítás módja Tárgyév e Ft Tárgyi eszközök Összes eszköz Befektetett eszközök Befektetett eszközök aránya Összes eszköz Forgóeszközök aránya Tőkeelátotság Forgóeszközök Összes eszköz Saját tőke Összes forrás Saját tőke befektetet Saját tőke eszközök aránya Befektetett eszközök Saját tőke növekedési mutató Források aránya Likviditási mutató I. Likviditási mutató II. Saját tőke Jegyzet tőke Kötelezettségek Saját tőke Pénzeszközök Rövidlej. Kötelezettség Forgóeszközök Rövidlej. Kötelezettség Árbevétel arányos Adózás előti eredmény jövedelmezőség Nettó árbevétel Eszközarányos Adózás előti eredmény jövedelmezőség Összes eszköz Előző év Tárgyév ,3% 46,1% 45,5% 64,6% 15,4% 19,5% 41,5% 39,7% 91,2% 61,4% 287,9% 186,3% 36,3% 59,2% 0,8% 2,1% 102,2% 83,0% 5,9% -64,5% 3,7% -21,6% Vagyonarányos jövedelmezőség Adózás előti eredmény Saját tőke ,0% -54,5% A tárgyi eszközök összes eszközhöz viszonyított arányának 2005-ről2006-ra történő növekedését az aktív időbeli elhatárolások(és ezáltal a teljes eszközérték) nagymértékű csökkenése okozza. 4

5 Az összes forráson belül legnagyobb mértékben a saját tőke (mérleg szerinti eredmény miat), valamint a paszív időbeli elhatárolásokcsökkentek. 4. A jövedelmezőség alakulásának vizsgálata: A Társaság két alapvető tevékenysége a betegelátás(járó és fekvőbeteg elátás), valamint az Irányított Betegellátási Rendszerben szervezői feladatok elátása. A betegellátáshoz kapcsolódó bevételek 2006-ban nem mutatak jelentős változást az előző évihez képest.az e tevékenységből származó bevétel 290 millió forint volt. Az Irányított Betegellátási Rendszer Misszió Egészségügyi Központ Kht. által menedzselt kockázatközössége 2006-ban már 290 ezer fővolt A bővülés elenére az Irányított Betegellátási Modellkísérlethez kapcsolódó bevétel 2004-ről 2005-ra drasztikusan csökkent. Míg 2004-ben a Misszió Kht bevétele millió forint volt az elvi számla megtakarításból, addig 2005-ben ez 371 millió forintra csökkent ös modellévben a Misszió Kht, mint elátászervező elvi számlájának öszesítet egyenlege (megtakarítás) ezer forint volt. A Társaságnak az OEP-pel kötött, modelévre vonatkozó szerződés szerint ennek 80%-át kellett volna az OEP-nek átadnia a Társaság részére, ezzel szemben az OEP mindössze ezer forintot utalt át márciusában. A kifizetés összegét a Társaság vitatja folyamán a modellévre tekintettel az OEP további ezer forintot utalt át a Társaság részére ban a Társaság teljesítette IBR szervezőként a szervezői feladatokat, az OEP a teljesítésekről szóló szervezői jelentéseket befogadta, a szervezői szerződés aláírása nem történt meg, a Társaság által felvetet módosítás elől az OEP elzárkózott. (A Társaság nem fogadta el, hogy a évre vonatkozó szerződésben évi elszámolás elfogadására vonatkozó kitétel szerepeljen.) Ennek következménye, hogy az OEP 2006-os évre a Társaság részére elszámolást nem készített, kifizetést nem szándékozik tenni. A fentiek következtében a Társaság mérlegében és eredményében nem szerepel 2006-ra IBR megtakarítás-részesedéshez kapcsolódó érték sem elhatárolás, sem bevétel, sem ráfordítás sorokon. Az előző évekhez képest emiat jelentősen csökkent mind a mérlegfőöszeg, mind a Társaság eredménye, ami így ezer forint veszteség. A Társaság az OEP eljárását vitatja, panaszával az Egészségbiztosítási Felügyelethez fordult. 5

6 II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések 1. Immateriális javak és a tárgyi eszközök Az immateriális javak és tárgyi eszközök nyilvántartása az InfoMátrix rendszer tárgyi eszköz modulja segítségével történik. A naptári napokra számított értékcsökkenés rögzítése havi gyakorisággal a könyvelés során, adott hónap utolsó napjára vonatkozóan történik. Az immateriális javak, tárgyi eszközök nyitó értékét, bruttó értékének és értékcsökkenésének növekedését és csökkenését, valamint a nettó értéket csoportonkénti megbontásban a 2. számú melléklet tartalmazza ban terven felüli értékcsökkenést nem számoltunk el. A 2006-osév jelentősebbkiemelendő változásai: Tárgyi eszköz beszerzések Ágytálmegsemmisítő Elektromos ágyak Pannónia 2000 függesztő EKG készülék Marok fényforrás Multifrekvenciás kezelőfej Benzines fűkasza eft 849 eft 444 eft 399 eft 102 eft 76 eft 58 eft A 2006-os évben tárgyi eszköz értékesítés nem történt. A társaság eszközeire értékcsökkenést kizárólag lineáris módszerrel számolt, 2005-ben terven felüli értékcsökkenés visszaírása nem volt. 6

7 2. Készletek A készletek állománya december 31.-ei fordulónappal leltározásra került. A készletnyilvántartás az InfoMátrix raktár modulja segítségével történik, melybe a számla szerinti áfával növelt, bruttó értéken rögzítjük a beszerzett eszköz értékét, a nyilvántartása súlyozott átlagáron történik. A készlet záró értéke ezen átlagár alapján került kimutatásra. A készletek záró értéke: eft. Közvetített szolgáltatások záró értéke: eft. 3. Követelések A vevőkövetelések december 31.-ei állományának értéke ,- eft.a vevőkre képzett értékvesztés értéke eft (2006-ban képzés nem történt), így mérleg szerinti értéke: eft. Vevőkövetelések lejárat szerinta következőképpen alakulnak: nem lejárt vevőkövetelések: eft 0-30 napon belül lejárt vevőkövetelések: 106 eft napon belül lejárt vevőkövetelések: 80 eft napon belül lejárt vevőkövetelések 0 eft napon belül lejárt vevőkövetelések 11 eft 365 napon túli vevőkövetelések: eft Kapcsolt vállalkozással szembeni követelések mérlegsora a Misszió Health Kft-nek adott ( eft) kölcsönt és a Veresegyház Városi Önkormányzattal szembeni szolgáltatásnyújtásból keletkezett (1.400 eft) követelést tartalmazza. Az egyéb követelések összege (3.308 eft) elsősorban a családtámogatási és egészségbiztosítási elátásokból származó költségvetési kiutalási igényekből (1.849 eft), a szolgáltatásra adott eft-os előlegekből, 94 eft munkabérelőlegből illetve 337 eft egyéb tételekből ál. Az egyéb követelések közöt a Viscont Kft-vel szembeni követelésünkre 415 eft értékben számoltunk el értékvesztést. 4. Értékpapírok december 31-én a Társaság birtokában nem voltak értékpapírok. 5. Pénzeszközök A bankszámlák és a pénztárszámlák a bankkivonatok, illetve pénztárnaplók záró egyenlegeivel egyeztetett módon kerültek kimutatásra. A társaság deviza vagy valuta készletekkel nem rendelkezik. 7

8 6.Aktív időbeli elhatárolás Az aktív időbeli elhatárolások öszege: eft. A költségek, ráfordítások miati időbeli elhatárolás folyóirat előfizetésre (194 eft), palackbérletre (57 eft), röntgen és ultrahang berendezés karbantartására (94 eft) januári Casco biztosítás (14 eft) történt. A Misszió Health Kft-nek adott kölcsön után elszámolt kamatbevételekre képzett elhatárolás eft. A bevételek elhatárolása főként az egészségügyi tevékenység után járó OEP támogatásból (szakellátás finanszírozása, modellszervezési-, prevenciós díj, elvi folyószámla bevételi többlet) áll. A 2006 évi mérlegbeszámoló készítése során figyelemmel a modellkísérlet megtakarításaira is, valamint a szakellátás utólagos finanszírozására, a bevételek miati aktív időbeli elhatárolások megoszlása a következő: Megtakarítás 2005.IV.név: OEP októberi ellátás OEP novemberi ellátás OEP decemberi ellátás Kamatbevétel miatti elhatárolás Rehabilitációs betegek előleg elhatárolás eft eft eft eft eft 628 eft 7.Saját tőke A társaság jegyzet tőkéje megegyezik a társasági szerződésben foglalt és a cégbíróságon bejegyzet törzstőkével. Öszege: eft. A tagokat a Társasági Szerződés miat pótbefizetés nem terheli. A saját tőke évi záró értéke eft. Elemeinek tárgyévi növekedését és csökkenését 4. számú melléklet tartalmazza. 8. Mérleg szerinti eredmény A 2006-os év mérleg szerinti eredménye eft 9. Céltartalék A 2005-ben képzett céltartalékok feloldásra kerültek ban a Társaság céltartalékot nem képzett. Az előző években képzet céltartalékok felhasználását, a 3. számú melléklet tartalmazza. 8

9 10. Rövid lejáratú kötelezettségek Vevőktől kapot előlegek(rehabilitáció térítési díjai): 628 eft Szállítói tartozás összege eft, melynek döntő többsége mérlegkészítés időpontjáig kifizetésre került. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben: Veresegyház Önkormányzat rövid lejáratú kölcsöne: lejárat: december 20. kamata: 0 % jelzáloggal nem terhelt Misszió Health Kft-vel szembeni szállítói kötelezettség: Veresegyház Város Önkormányzatával szembeni szállítói kötelezettség: Miszió az Életért Alapítványtól kapot előleg Egyéb kötelezettség Veresegyház Önkormányzatával szemben eft 375 eft eft eft eft Egyéb rövid lejáratú kötelezetségek főbb tételei: az SZJA kötelezetség (7.979 eft), bér és járulékok ( eft), vevői túlfizetés (349 eft), általános forgalmi adó (65 eft), nyugdíjpénztári kötelezettségek (1.350), költségevetési befizetési kötelezettségek (4.853 eft). A főbb tételek a mérlegkészítés időpontjáig kifizetésre kerültek. 11. Paszív időbeli elhatárolások A költségek, ráfordítások paszív időbeli elhatárolásának értéke összesen: eft, melynek részletezése a következő: Háziorvosi megtakarítás részesedés Intézményi megtakarítás részesedés Kolegiális vezetők IV. negyedévi díjazása egyéb költségekkel, ráfordításokkal kapcsolatos időbeli elhatárolás eft eft eft eft A halasztott bevételek összege eft, melynek tételei a következők: es modelévi szervezői alap maradványa, eft évi térítésmentes eszközátvétel maradványa, 198 eft Szerencsejáték Rt támogatása, 223 eft KIOSZ fejlesztési támogatása fizioterápiás eszközökre, eft 9

10 Misszió az Életért Alapítvány támogatása motoros ágyak vásárlására iletve a szakrendelők klimatizálására, Misszió az Életért Alapítvány támogatása elektromos ágyak és függesztő vásárlására OMMF támogatásból vásárolt ágytálmegsemmisítő Fizioterápia és a rehabilitáció épületrész vásárlása intézményi megtakarítás részesedésből eft eft eft eft A paszív időbeli elhatárolások értéke eft. III. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 1. Értékesítés nettó árbevétele A társaságnak export értékesítése nem volt. A belföldi értékesítés nettó árbevétele eft, melynek megoszlása az egyes tevékenységek között: OEP ellátásfinanszírozás bevétele: eft ebből: járóbeteg szakellátás: eft rehabilitáció: eft nappali kórház: eft laboratórium: eft modellkísérlet bevételei: ebből: modellszervezés bevétele: megtakarítás: eft 105 eft eft fizetőbeteg elátás térítési díjai: ebből: rehabilitáció bevétele: OEP által nem finanszírozott szolgáltatás menedzserszűrés: prevenciós programok: egyéb fizetőbeteg elátás: egyéb árbevételek: ebből: foglalkozásegészségügy: vendéglátó tevékenység: háziorvosi rendelő bérleti díja egyéb árbevétel: eft eft 349 eft 481 eft 138 eft 664 eft eft eft eft eft 795 eft 2. Aktivált saját teljesítmények értéke 2006-ban nem volt. 3. Egyéb bevételek Az egyéb bevételek eredménysoron kimutatott eft öszetevői: céltartalékok felhasználása: eft, (tételeit a 3. számú melléklet tartalmazza) 10

11 pályázati úton kapott támogatások: eft közhasznú munkavállalók után kapott támogatás: eft TB kifizetőhelyi költségtérítés: 130 eft egyéb bevételek: 164 eft 4.Anyagjelegű ráfordítások A társaság eredménykimutatásában szereplő anyagjelegű ráfordítások értéke eft. Ebből az anyagköltség eft, mely kissé csökkent az előző évhez képest. Az igénybe vett szolgáltatások értéke eFt, amely mintegy 38%-kal kevesebb, mint a 2005-ös beszámolóban kimutatot érték. A nagymértékű csökkenést a szakértői díjak változása okozza, melynek egy része a Társaság által kapott megtakarításhoz kötött, így azzal arányosan csökkent. Az egyéb szolgáltatások költségei 2006-ban eft. 5.Személyi jelegű ráfordítások A személyi jelegű ráfordítások öszege a 2006-os évben eft, mely minimális csökkenést mutat az előző évhez képest. Ennek összetevői: bérköltség: eft ebből: törzsbér eft kiegészítőfizetés eft pótlékok eft jutalom eft megbízási díjak eft egyéb bérköltség 3.243eFt személyi jelegű egyéb kifizetések: eft ebből: közlekedési költségtérítés eft jóléti és kulturális költség eft reprezentáció eft táppénz kifizetés 995 eft bérjárulékok: eft Állományi adatok: munkajogi állományi létszám: 105,70 fő alkalmazot átlagos statisztikai állományi létszám: 91,97 fő alkalmazot ebből: szellemi dolgozók: 71,34 fő fizikai dolgozók: 20,63 fő 6. Értékcsökkenési leírás Az értékcsökkenési leírás évben elszámolt összege eft.ebből kisértékű tárgyi eszközök értékcsökkenése 286 eft. 7. Egyéb ráfordítások Az egyéb ráfordítások értéke eft, mely mintegy 487 millió forinttal kevesebb, mint a 11

12 2005-ös érték.az egyéb ráfordítások jelentős részét arendszerben résztvevő háziorvosok, intézmények részére támogatásként kifizetendőmegtakarítás-részesedés adja, aminek összege arányosan változik az OEP által a Társaságnak átutalt megtakarítással ra a Társaság könyveiben nem szerepel ilyen, a megtakarításhoz kapcsolódó ráfordítás, a jelentős csökkenésnek ez az oka. A háziorvosoknak, intézményeknek fizetendő megtakarítás-részesedés értéke eft. A fejlesztési pályázatokra kifizetett támogatás 2006-ban eft volt. Levonásba nem helyezhető arányosítandó ÁFA összege eft. Készletekkel kapcsolatosan elszámolt ráfordítások összeg 27 eft. Fizetett késedelmi pótlékok, kamatok 600 eft, egyéb adók összege 22 eft. 8.Pénzügyi műveletek bevételei A pénzügyi műveletek bevételei öszesen eft, mely kamatbevételből ál: pénzintézetektől eft, Misszió Health Kft-től: eft kamatot realizált társaságunk. 9.Pénzügyi műveletek ráfordításai A pénzügyi műveletek ráfordításai 134 ezer forint volt 2006-ban. Ebbőlpénzintézeteket fizetett kamat 104 eft, vállalkozásoknak fizetett kamat 30 eft volt. 10. Rendkívüli bevételek A rendkívüli bevételek összege eft, öszetevői: Halasztott bevétel feloldása értékcsökkenés mértékében: Fogyatékosok Esélye Közalapítványtól kapott támogatás: Számlavezető pénzintézetől kapotbankköltség díjkülönbözet: Belföldi magánszemélytől, alapítványtól, társaságoktól kapott támogatás: Elengedett, szállítóval szembeni kötelezettség eft eft eft 551 eft eft 11. Rendkívüli ráfordítások A rendkívüli ráfordítások értéke eft. Ebből 20 eft adott támogatás, eft az egri Markhot Ferenc Kórház számára átadott eszköz értéke, egyezségi megállapodás alapján. IV. Társasági adó alapot módosító tételek 01. Adózás előti eredmény: eft 03. Adózás előti eredményt csökkentő tételek: képzett céltartalék feloldása miatt bevételként elszámolt összeg eft értékcsökkenés: eft 04. Adózás előti eredményt növelő tételek: értékcsökkenés: Visszafiz. kötelezettség nélkül adott támogatás eft eft 12

13 kapott adomány összeg 330 eft 07. Adóalap eft 09. Közhasznú szervezet végleges adóalapja 0 eft 10. Társasági adó összege 0 eft évi adókötelezettség: 0 eft V. Tájékoztató kiegészítések A társaságnak halasztott ráfordítása a évben nem volt. A társaság tevékenységéből adódóan keletkezik veszélyes hulladék, melynek szállítása, illetve ártalmatlanítása a Zöld Zóna Kft-vel kötöt szerződés értelmében hetente 2 alkalommal történik. Tárolása a jogszabályi előírásoknak megfelelő, a helységben klíma berendezés gondoskodik az álandó 5 fok alati tárolási hőmérsékletről, a naponta keletkező veszélyes huladék tárolóhelyre történő szálítása naponta történik december 31-én veszélyes hulladékok zárókészlet nem volt. A Cash-flow kimutatást a 1. sz. melléklet tartalmazza. Veresegyház, május 16. Jobban Eszter ügyvezető igazgató 13

14 Sor szám I. 1. számú melléklet CASH-FLOW KIMUTATÁS DECEMBER 31. Előző év Tárgyév SZOKÁSOS TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS (működési cash flow) 1 +/- Adózás előti eredmény /a eredménykorekció halmozódás kiszűrése miat 2 + Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás /- Céltartalék képzés és felhasználás különbözete /- Befektetett eszközök értékesítésének eredménye /- Szállítói kötelezettség változása /- Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása /- Paszív időbeli elhatárolások változása /- Vevőkövetelés változása /- Forgóeszközök változása (vevő és pénzeszköz nélkül) /- Aktív időbeli elhatárolások változása Fizetet, fizetendő adó (nyereség után) Fizetet, fizetendő osztalék, részesedés 0 0 II- BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék 0 0 III. PÉNZÜGYI MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele Kötvénykibocsátás bevétele Hitel és kölcsön felvétele Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök törlesztése, beváltása, megszüntetése Véglegesen kapott pénzeszköz Részvénybevonás (Tőkeleszálítás) Kötvényviszafizetés Hiteltörlesztés-, visszafizetés Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Véglegesen átadott pénzeszköz Alapítókkal szembeni ill. egyéb hosszú lejáratú kötelezettség változása IV.Pénzeszközök változása Nyitó pénzeszközállomány Záró pénzeszközállomány

15 2. számú melléklet TÁRGYI ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA / DECEMBER 31. Főkönyvi szám Megnevezés adatok eft-ban BRUTTÓ ÉRTÉK HALMOZOTT ÉRTÉKCSÖKKENÉS NETTÓ ÉRTÉK Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Nyitó Záró IMMATERIÁLIS JAVAK Vagyoni értékű jog Szellemi termékek Kísérleti fejlesztés aktivált értéke TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok Műszaki berendezés Egyéb berendezés Kisértékű Beruházások ÖSSZESEN

16 3 számú melléklet CÉLTARTALÉK KÉPZÉS ÉS FELSZABADÍTÁS Adatok ezer forintban 2006-ban utalandó fejlesztési támogatás összege 2006-ban utalandó fejlesztési támogatás összegének feloldása Céltartalék képzés Markhot Ferenc Kórházzal kötött egyezségi megállapodás alapján Céltartalék képzés Markhot Ferenc Kórházzal kötött egyezségi megállapodás alapján feloldása évi záró érték évi változás Peres ügyekre képzett céltartalék Peres ügyekre képzett céltartalék feloldása Céltartalék záró értéke

17 4. számú melléklet SAJÁT TŐKE MOZGÁSTÁBLA DECEMBER 31. tőkeelem megnevezése évi nyitó érték évi növekedés adatok ezer forintban évi évi csökkenés záró érték jegyzet tőke jegyzet, de be nem fizetet tőke 0 tőketartalék 0 eredménytartalék lekötött tartalék 0 értékelési tartalék 0 mérleg szerinti eredmény összesen

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2005 évi éves beszámolójához

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2005 évi éves beszámolójához Kiegészítő meléklet a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2005 évi éves beszámolójához I. Általános rész 1.A vállalkozás bemutatása A Társaság 1996. április 30-án alakult. Tulajdonosai kizárólagosan

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban)

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban) 1. Általános magyarázatok 1.1 JOGI VISZONYOK Az alapító-tulajdonos Hollóné Dr Baranyi Zita ügyvéd kérelme alapján a BAZ Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége 2005. július 01-i ülésén az alapító okirat jóváhagyásával

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult II. A számviteli politikája alapján III. Mérleget érintő kiegészítések 1. oldal Cég neve: Időszak: Az Immateriális javak és a Tárgyi Eszközök alakulása IV. Eredményt

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Kiegészítő melléklet a 2013. évi beszámolóhoz Wágner Zita ügyvezető igazgató 1 Általános adatok: A Cég neve: Komló-Habilitas Kft Cégjegyzék száma: 02-09-074143

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban)

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) 1. Általános háttér információ A Bátai Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Társaság),

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a BJO NP Kft. 2013. január 1-jétől 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. december 31.

Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. december 31. 1. ÁLTALÁNOS HÁTTÉRINFORMÁCIÓK Az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot ( Társaság ) az 2007. szeptember 26-i alapító okirattal alapították. A társaságot a Cégbíróságon a

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 2 3 1 8 4 0 0 6

Részletesebben

Interim Vezető Szolgáltató Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 56. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2013. évről 2013. január 1.-2013. december 31.

Interim Vezető Szolgáltató Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 56. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2013. évről 2013. január 1.-2013. december 31. 1 4 8 4 7 0 8 8-7 0 2 2-1 1 3-0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 2 2 7 5 7 Cégjegyzék száma EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. évről 2013. január 1.-2013. december 31. 1 4 8 4 7 0 8 8-7 0 2 2-1 1 3-0

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2009. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2009. évi beszámolóhoz Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt 1022 Budapest, Törökvész út 30/a. Adószám: 13812203-2-41 Cégjegyzékszám: 01-10-045531 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2009. évi beszámolóhoz Budapest, 2010. április 13. Kulcsár Tibor

Részletesebben

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása 2011. évben

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása 2011. évben Kiegészítı melléklet 1. sz. melléklete Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása 2011. évben ezer Ft-ban Jogcím Immateriális javak Ingatlanok Mőszaki berendezések

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet

Kiegészítő Melléklet ... (társaság neve)... (adószám) Kiegészítő Melléklet Kelt:... Vállalkozás képviseltére jogosult személy aláírása:... Tartalomjegyzék 1. A Kiegészítő Melléklet célja...4 2. Általános rész...5 Társaság

Részletesebben

Egyszerűsített Éves beszámoló kiegészítő melléklete

Egyszerűsített Éves beszámoló kiegészítő melléklete Csákvári Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 8083 Csákvár, Vöröskapu u. 14. Adószám: 22608912-2-07 Cg. 07-09-018111 Egyszerűsített Éves beszámoló kiegészítő melléklete 2011. év Csákvár,

Részletesebben

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Statisztikai számjel: 23314115-3600-113-17 Cégjegyzék száma.17-09-008567 2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Keltezés: A vállalkozás vezetője 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Készült: Szekszárdon, 2015.

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Óváros tér 15. Cégjegyzékszám: 12-09-006301 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Részletesebben

Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. december 31.

Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. december 31. 1. ÁLTALÁNOS HÁTTÉRINFORMÁCIÓK Az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot ( Társaság ) az 2007. szeptember 26-i alapító okirattal alapították. A társaságot a Cégbíróságon a

Részletesebben

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete.

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete. Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának Kiegészítő melléklete. I. Általános rész: 1. A vállalkozás bemutatása: A társaság cégneve: Gigahertz Hungary Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Tudás-Vár Nonprofit Kft. 2009.január 01-től 2009.december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR SZŐRMEIPARI SZÖVETSÉG 1133. Budapest, Váci út 76.III.em. Nyilvántartási szám: 13.150 www.szormeszov.hu KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. év Tartalomjegyzék Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló Mérleg

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. évi beszámolóhoz Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt 1022 Budapest, Törökvész út 30/a. Adószám: 13812203-2-41 Cégjegyzékszám: 01-10-045531 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. évi beszámolóhoz Budapest, 2011. április 6. Kulcsár Tibor

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (10 pont) Egy tárgyi eszközről a következő információkkal rendelkezik: Bruttó érték 15 000 000

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2011. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2012. április 20 Ling Béla ügyvezető igazgató Kiegészítő Melléklet a 2011. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA

MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA 1 8 1 0 0 2 9 1 9 1 3 3 5 2 9 0 1 Statisztikai számjel MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA 1112 Budapest Péterhegyi lejtő 8. Nyilvántartási szám: 9013. Adószám: 18100291-1-43 KÖZHASZNÚ beszámoló

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a Várpalotai Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a Várpalotai Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Várpalotai Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolójához Várpalota, 2014. április 24. 1 1.) Általános rész: A Várpalotai Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató

Részletesebben

Képcsarnok Kft. Kiegészítő Melléklet 2012.

Képcsarnok Kft. Kiegészítő Melléklet 2012. 1 Képcsarnok Kft. Kiegészítő Melléklet 2012. Készítette: Ügyszámtan Kft 2 Kiegészítő Melléklet 2012. A Képcsarnok Kft (1203. Budapest, Bíró Mihály u. 3. ( cégjegyzékszáma: 01-09-667768 ) alapítója a Magyar

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó.

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó. US GAAP szerinti konszolidált éves beszámolója 2003. és 2002. december 31-én végzodo évekre független könyvvizsgálói jelentéssel együtt Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Szombathely-Olad Plató Viziközmü Társulat 2010. január 1-től 2010. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

Ráckevei Kastély-Épitész Vendégház Kft. Eszközők ( aktivák)

Ráckevei Kastély-Épitész Vendégház Kft. Eszközők ( aktivák) Statisztikai számjel mérleg A 10324891-5510-113-01 Cégjegyzékszám Cg. 01-09-701168/8 Az üzleti év mérlegfordulónapja: Ráckevei Kastély-Épitész Vendégház Kft. Eszközők ( aktivák) Sorszám Tétel megnevezése

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ A HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság április 28-án kelt Társasági szerződéssel jött létre. A Társaságot a területileg illetékes

Részletesebben

SZÁMVITELI ALAPJAI tárgyból

SZÁMVITELI ALAPJAI tárgyból BEADANDÓ FELADAT Beadási határidő: Az első zárthelyi megírásakor hozza magával, ott kell beadnia. A zárthelyi megírásának (a félév elfogadásának) előfeltétele a beadandó feladat leadása. SZÁMVITELI ALAPJAI

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 3 6 2 0 2 7 5 6 0 2 4 1 1 3 0 1 0 1-0 9-8 6 4 6 9 7 a vállalkozás megnevezése 1196 BUDAPEST KISFALUDY UTCA 181. a vállalkozás címe, telefonszáma 2005.12.09.-2005.12.31. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31.

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31. IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei Többségi részesedés vállalkozásokban Vállalkozás neve Bank tulajdoni hányada %-ban Vállalkozás székhelye ESZE

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 1 9 8 3 5 5 2 9 1 Statisztikai számjel 7 2-2 6-9 9 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe: A vállalkozás telefonszáma: 39768 Vörösmarty Társaság 1137 Budapest, Jászai Mari tér

Részletesebben

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: (rövidített) RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT A cég neve:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 213. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához 1.) Általános tájékoztatás Törökbálint Közbiztonságáért Közalapítvány

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

Vagyoni és pénzügyi helyzet értékelése: Vagyoni helyzet és tőkestruktúra alakulása

Vagyoni és pénzügyi helyzet értékelése: Vagyoni helyzet és tőkestruktúra alakulása Vagyoni és pénzügyi helyzet értékelése: Vagyoni helyzet és tőkestruktúra alakulása A kötelezettségek csökkenését egyrészt a 2012.december havi munkabérek tárgyévi kifizetése, másrészt a szállítói kötelezettségek

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 49. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET A TAIKO Hungary Japándob Egyesület 2012. évi egyszerűsített beszámolójához Megyei nyilvántartási szám: 14784 / 2012 Országos nyilvántartásbeli azonosító: 879 / 2012 Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Készítette: Dr. Király Eszter Gazdasági vezető Budapest, 2013. április Tartalomjegyzék I. A Magyar Úszó Szövetség mint Kiemelten közhasznú egyéb szervezet

Részletesebben

MÁV SZIMFONIKUSOK ZENEKARI ALAPÍTVÁNY

MÁV SZIMFONIKUSOK ZENEKARI ALAPÍTVÁNY Kiegészítő melléklet a 2012.évi beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Budapest, 2013. május 15. I. Általános rész 1. A szervezet főbb adatai Neve: MÁV Szimfonikusok

Részletesebben

2012. a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért. SOMOS Alapítvány. 1118 Budapest Sasadi út 70. üzleti évrol

2012. a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért. SOMOS Alapítvány. 1118 Budapest Sasadi út 70. üzleti évrol Nyilvántartási szám: 7219 közhasznú alapítvány SOMOS Alapítvány a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért 1118 Budapest Sasadi út 70. Egyszerusített éves beszámoló 2012. üzleti évrol Keltezés: Budapest.

Részletesebben

A KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2011.12.31. évi beszámolóhoz

A KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2011.12.31. évi beszámolóhoz Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. 1022 Budapest Törökvész út 30/a. Adószám: 13812203-2-41 Cégjegyzékszám: 01-10-045531 A KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2011.12.31. évi beszámolóhoz

Részletesebben

K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T

K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 2 012. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ S e l l y e, 2013.április 25. Összeállította: Czipor

Részletesebben

A vállalkozás bemutatása. A számvitelpolitika fő vonásai

A vállalkozás bemutatása. A számvitelpolitika fő vonásai A vállalkozás bemutatása A Társaság neve: Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft Székhelye: Pécs, Felsővámház u 50. Alapító okirat kelte: 2011. 11.24. A Társaság által gyakorolt tevékenységek: Előadó művészet

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék 12 PK 60.540/2006/ 01/03/60540 Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2013

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

A számviteli tv. szerinti Cash flow-kimutatás összeállítása és ellenőrzése

A számviteli tv. szerinti Cash flow-kimutatás összeállítása és ellenőrzése A számviteli tv. szerinti Cash flow-kimutatás összeállítása és ellenőrzése 1.3. Cash flow-kimutatás /1. dia A cash flow fogalma Olyan pénzbevételeket előidéző hozamok és pénzkiadást jelentő ráfordítások

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23998814-2-15 SZ.SZ.B.M. CÉGBÍRÓSÁG 15-09-079577 RID FULL KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG 4531 Nyírpazony, VASVÁRI PÁL út 16. 2013 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők:

Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők: Példa az eredménykimutatáshoz Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők: (adatok ezer Ft-ban) 1. Késztermék értékesítés ellenértéke ÁFÁ nélkül 100.000 2. Vevő által el nem ismert

Részletesebben

Pénzügyi terv. EMVA támogatáshoz kapcsolódó gyakorlati példán keresztül

Pénzügyi terv. EMVA támogatáshoz kapcsolódó gyakorlati példán keresztül Pénzügyi terv EMVA támogatáshoz kapcsolódó gyakorlati példán keresztül PÉNZÜGYI TERV Az egyik legfontosabb része az üzleti tervnek Legyen összhangban a szöveges üzleti tervvel - termelt termék menny. értékesített

Részletesebben

RSM DTM Audit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE

RSM DTM Audit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE Az RSM DTM Audit Korlátolt Felelősségű Társaságot (a Társaság ) Kozma Attila Mihály és az RSM DTM Hungary Zrt alapította február 18-án DTM Audit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az EU-MENTOR Nonprofit Kft 2012. december 31-i beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az EU-MENTOR Nonprofit Kft 2012. december 31-i beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az EU-MENTOR Nonprofit Kft 2012. december 31-i beszámolójához A.) ÁLTALÁNOS JELLEGŰ INFORMÁCIÓK 1.) Általános információk A társaság 2002-ben alakult, létrehozásának célja, hogy a

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Fordulónap: 2014. december 31. Beszámolási időszak: 2014. január 1. - 2014. december 31. Szabó és Szilágyi Számítástechnikai Rendszerház Éves beszámoló 2014. Kelt: Budapest, 2015-05-31..

Részletesebben

Kútvölgyi Klinika Alapítvány

Kútvölgyi Klinika Alapítvány 1 8 0 5 0 4 1 9 8 6 9 0 5 6 9 0 1 Statisztikai számjel Kútvölgyi Klinika Alapítvány 1125 Budapest Kútvölgyi út 4. Nyilvántartási szám: 4172 Bírósági Végzés száma: 16. Pk. 60.809 / 1993 / 14 Adószám: 18050419-1-43

Részletesebben

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához Győr, 2013. április 25. ph. vállalkozás vezetője Jelen kiegészítő melléklet tartalmazza mindazon

Részletesebben

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 2010. ÉV. HUNGARNET Egyesület

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 2010. ÉV. HUNGARNET Egyesület A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 2010. ÉV Dr. Zombory László a Hungarnet Egyesület elnöke P.H. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2010.

Részletesebben