Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2006 évi éves beszámolójához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2006 évi éves beszámolójához"

Átírás

1 Kiegészítő meléklet a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2006 évi éves beszámolójához I. Általános rész 1.A vállalkozás bemutatása A Társaság április 30-án alakult. A Társaság 100%-os tulajdonosa Veresegyház Város Önkormányzata. Alapításkori törzstőke: 1998-ban törzstőke emelésre került sor, jelenlegi értéke: eft eft Működési formáját tekintve Kiemelten Közhasznú Társaság. A Társaság tevékenységi köre: Fekvőbeteg-ellátás Járóbeteg-ellátás Egyéb humán egészségügyi ellátás Szociális ellátás elhelyezéssel Szociális ellátás elhelyezés nélkül Életbiztosítás Csoportos nyugdíjbiztosítás Nem életbiztosítás Biztosítást, nyugdíjalapot kiegészítő tevékenység Műszaki kutatás, fejlesztés Szoftverkészítés, - szaktanácsadás Adatfeldolgozás Egyéb számítástechnikai tevékenység Máshová nem sorolt felnőt- és egyéb oktatás Könyvkiadás Időszaki kiadványkiadása Munkahelyi étkeztetés Humán kutatás, fejlesztés Üzletviteli tanácsadás Hirdetés Telefoninformáció Máshová nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység Máshová nem sorolt egyéb szabadidős tevékenység 1

2 Üzletpolitikáját tekintve hosszú távú, kiegyensúlyozott üzletmenetre törekszik. A vállalkozás befektetése más vállalkozásokban (a évi beszámolók alapján): Misszió Health Kft (100 %-os tulajdonosa a Kht) Székhely: 2112 Veresegyház, Gyermekliget u Jegyzet tőke összege : eft - Saját tőke öszege (2005): eft - Mérleg szerinti eredmény (2005): eft - befektetés értéke: 161,000 eft Misszió az Életért Alapítvány (100 %-os tulajdonosa a Kht) Székhely: 2112 Veresegyház, Gyermekliget u Jegyzet tőke öszege: 500 eft - Saját tőke öszege (2005): eft - Mérleg szerinti eredmény (2005): -357 eft - befektetés értéke: 500 eft Legjelentősebb partnerei: Országos Egészségbiztosítási Pénztár Misszió Health Kft. Veresegyház Város Önkormányzata A cég ügyvezetője június 30-ig: Dr. Horváth Ágnes Lakcíme: 2220 Vecsés, Bulcsu u. 17. A cég ügyvezetője és az éves beszámoló aláírója július 1-től: Jobban Eszter lakcíme: Kistarcsa, Zrínyi u. 1. Vezető tisztségviselők, igazgatóság, felügyelő bizotság tagjainak járó járandóság (személyi jelegű kifizetés járulékokkal, cégautó használata, mobil telefon költségei): vezető tisztségviselők: eft felügyelő bizotság: munkáját díjazás, térítés nélkül végzi. A 2006-os üzleti évben a vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizotság tagjai számára előleg, kölcsön folyósítása nem történt, egyéb kötelezettség nem merült fel. 2. A számviteli politika fő vonásai A Társaság hosszú távon megalapozott, kiegyensúlyozott üzletvitelre törekszik. Ez tükröződik számviteli politikájában is. A társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja december 31., a mérlegkészítés időpontja április 30. Az elkészítet beszámoló a teljeség elvének megfelelően tartalmazza a fordulónap és a mérlegkészítés időpontja közöti azon gazdasági eseményeket is, amelyek kapcsolódnak a 2

3 december 31-i mérlegben kimutatott eszközökhöz, illetve forrásokhoz, hatásuk van az eredmény alakulására. A társaság február 1-jétől átért a Hospitaly Kft InfoMátrix gazdasági rendszerének windows-felületű felhasználói programjára, melynek moduljai: pénzügy, főkönyv, raktár, tárgyi eszköz nyilvántartó program. A rendszer a korábbi adatokat átvette és kezeli. A pénzügy, főkönyv, raktár program öszekötetésben ál egymásal. A tárgyi eszköz nyilvántartó program különálló modul, az innen nyert információk alapján történik a havi értékcsökkenés főkönyvben való rögzítése. Az eredmény meghatározásának módjára "A" típusú "összköltség eljárású" eredmény kimutatási formát választot, s ennek megfelelően alakítota ki belső nyilvántartásait, analitikáit és számlarendjét, valamint ezek kapcsolódási pontjait, a választott mérleg típusa A változat. Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenését a társaság a számviteli politikában meghatározottak szerint számolja el. Az értékcsökkenés elszámolására a társaság lineáris módszert választott. A személy és tehergépkocsiknál a maradvány értéket a beszerzési ár 20 %-ában állapította meg, egyéb eszközök esetén a hasznos élettartam végén várható érték nem jelentős január 1-jétől beszerzet informatikai eszközök esetén a 14,5 %-os értékcsökkenési leírás helyett a 33 %-os leírást alkalmazza a társaság, melynek oka a számítástechnikai terület oly mértékű fejlődése, amely meggyorsítja ezen eszközök avulását. Az 50 ezer forint egyedi beszerzési, előálítási érték alati tárgyi eszközöket a használatba vételkor egy összegben értékcsökkenési leírásként elszámolja. Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása napra pontosan történik, melyet az InfoMátrix rendszer tárgyi eszköz modulja automatikusan számít. Az év közben értékesített tárgyi eszközök esetében az értékcsökkenés az értékesítés napjával bezárólag kerül elszámolásra. Leírási kulcsok: immateriális javak: vagyoni értékű jogok 6 év szoftverek 3 év alapítás-átszervezés aktivált értéke 5 év know-how 5 év tárgyi eszközök: épületek 2 % egyéb építmények 2 % irányítástechn., ügyviteli eszk. általános rendeltetésű számítástechnikai eszközök 33 % egyéb gépek, berendezések 14,5 % járművek 20 % 50 eft alatti eszközök azonnal A készletek bekerülési értékének meghatározása számla szerinti, általános forgalmi adóval növelt összegben történik. Év közbeni felhasználás, valamint a záró készlet mérlegben történő szerepeltetése súlyozot átlagáron történik. 3

4 A társaság a számviteli törvényben megfogalmazot alapelvektől sem a könyvvezetés, sem a beszámoló készítés során nem tért el. A jelentős öszegű hiba mértéke a számviteli politikában meghatározot értékhatár: az üzleti év mérleg főöszegének 2%-a, illetve ha a 2% meghaladja a 200 millió forintot, akkor 200 millió forint. A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba a számviteli politikában történő meghatározás alapján: ha a hiba feltárásának évét megelőző év üzleti mérlegében kimutatott saját tőke legalább 20 százalékkal változik. 3. Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása Megnevezés Tárgyi eszközök aránya Számítás módja Tárgyév e Ft Tárgyi eszközök Összes eszköz Befektetett eszközök Befektetett eszközök aránya Összes eszköz Forgóeszközök aránya Tőkeelátotság Forgóeszközök Összes eszköz Saját tőke Összes forrás Saját tőke befektetet Saját tőke eszközök aránya Befektetett eszközök Saját tőke növekedési mutató Források aránya Likviditási mutató I. Likviditási mutató II. Saját tőke Jegyzet tőke Kötelezettségek Saját tőke Pénzeszközök Rövidlej. Kötelezettség Forgóeszközök Rövidlej. Kötelezettség Árbevétel arányos Adózás előti eredmény jövedelmezőség Nettó árbevétel Eszközarányos Adózás előti eredmény jövedelmezőség Összes eszköz Előző év Tárgyév ,3% 46,1% 45,5% 64,6% 15,4% 19,5% 41,5% 39,7% 91,2% 61,4% 287,9% 186,3% 36,3% 59,2% 0,8% 2,1% 102,2% 83,0% 5,9% -64,5% 3,7% -21,6% Vagyonarányos jövedelmezőség Adózás előti eredmény Saját tőke ,0% -54,5% A tárgyi eszközök összes eszközhöz viszonyított arányának 2005-ről2006-ra történő növekedését az aktív időbeli elhatárolások(és ezáltal a teljes eszközérték) nagymértékű csökkenése okozza. 4

5 Az összes forráson belül legnagyobb mértékben a saját tőke (mérleg szerinti eredmény miat), valamint a paszív időbeli elhatárolásokcsökkentek. 4. A jövedelmezőség alakulásának vizsgálata: A Társaság két alapvető tevékenysége a betegelátás(járó és fekvőbeteg elátás), valamint az Irányított Betegellátási Rendszerben szervezői feladatok elátása. A betegellátáshoz kapcsolódó bevételek 2006-ban nem mutatak jelentős változást az előző évihez képest.az e tevékenységből származó bevétel 290 millió forint volt. Az Irányított Betegellátási Rendszer Misszió Egészségügyi Központ Kht. által menedzselt kockázatközössége 2006-ban már 290 ezer fővolt A bővülés elenére az Irányított Betegellátási Modellkísérlethez kapcsolódó bevétel 2004-ről 2005-ra drasztikusan csökkent. Míg 2004-ben a Misszió Kht bevétele millió forint volt az elvi számla megtakarításból, addig 2005-ben ez 371 millió forintra csökkent ös modellévben a Misszió Kht, mint elátászervező elvi számlájának öszesítet egyenlege (megtakarítás) ezer forint volt. A Társaságnak az OEP-pel kötött, modelévre vonatkozó szerződés szerint ennek 80%-át kellett volna az OEP-nek átadnia a Társaság részére, ezzel szemben az OEP mindössze ezer forintot utalt át márciusában. A kifizetés összegét a Társaság vitatja folyamán a modellévre tekintettel az OEP további ezer forintot utalt át a Társaság részére ban a Társaság teljesítette IBR szervezőként a szervezői feladatokat, az OEP a teljesítésekről szóló szervezői jelentéseket befogadta, a szervezői szerződés aláírása nem történt meg, a Társaság által felvetet módosítás elől az OEP elzárkózott. (A Társaság nem fogadta el, hogy a évre vonatkozó szerződésben évi elszámolás elfogadására vonatkozó kitétel szerepeljen.) Ennek következménye, hogy az OEP 2006-os évre a Társaság részére elszámolást nem készített, kifizetést nem szándékozik tenni. A fentiek következtében a Társaság mérlegében és eredményében nem szerepel 2006-ra IBR megtakarítás-részesedéshez kapcsolódó érték sem elhatárolás, sem bevétel, sem ráfordítás sorokon. Az előző évekhez képest emiat jelentősen csökkent mind a mérlegfőöszeg, mind a Társaság eredménye, ami így ezer forint veszteség. A Társaság az OEP eljárását vitatja, panaszával az Egészségbiztosítási Felügyelethez fordult. 5

6 II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések 1. Immateriális javak és a tárgyi eszközök Az immateriális javak és tárgyi eszközök nyilvántartása az InfoMátrix rendszer tárgyi eszköz modulja segítségével történik. A naptári napokra számított értékcsökkenés rögzítése havi gyakorisággal a könyvelés során, adott hónap utolsó napjára vonatkozóan történik. Az immateriális javak, tárgyi eszközök nyitó értékét, bruttó értékének és értékcsökkenésének növekedését és csökkenését, valamint a nettó értéket csoportonkénti megbontásban a 2. számú melléklet tartalmazza ban terven felüli értékcsökkenést nem számoltunk el. A 2006-osév jelentősebbkiemelendő változásai: Tárgyi eszköz beszerzések Ágytálmegsemmisítő Elektromos ágyak Pannónia 2000 függesztő EKG készülék Marok fényforrás Multifrekvenciás kezelőfej Benzines fűkasza eft 849 eft 444 eft 399 eft 102 eft 76 eft 58 eft A 2006-os évben tárgyi eszköz értékesítés nem történt. A társaság eszközeire értékcsökkenést kizárólag lineáris módszerrel számolt, 2005-ben terven felüli értékcsökkenés visszaírása nem volt. 6

7 2. Készletek A készletek állománya december 31.-ei fordulónappal leltározásra került. A készletnyilvántartás az InfoMátrix raktár modulja segítségével történik, melybe a számla szerinti áfával növelt, bruttó értéken rögzítjük a beszerzett eszköz értékét, a nyilvántartása súlyozott átlagáron történik. A készlet záró értéke ezen átlagár alapján került kimutatásra. A készletek záró értéke: eft. Közvetített szolgáltatások záró értéke: eft. 3. Követelések A vevőkövetelések december 31.-ei állományának értéke ,- eft.a vevőkre képzett értékvesztés értéke eft (2006-ban képzés nem történt), így mérleg szerinti értéke: eft. Vevőkövetelések lejárat szerinta következőképpen alakulnak: nem lejárt vevőkövetelések: eft 0-30 napon belül lejárt vevőkövetelések: 106 eft napon belül lejárt vevőkövetelések: 80 eft napon belül lejárt vevőkövetelések 0 eft napon belül lejárt vevőkövetelések 11 eft 365 napon túli vevőkövetelések: eft Kapcsolt vállalkozással szembeni követelések mérlegsora a Misszió Health Kft-nek adott ( eft) kölcsönt és a Veresegyház Városi Önkormányzattal szembeni szolgáltatásnyújtásból keletkezett (1.400 eft) követelést tartalmazza. Az egyéb követelések összege (3.308 eft) elsősorban a családtámogatási és egészségbiztosítási elátásokból származó költségvetési kiutalási igényekből (1.849 eft), a szolgáltatásra adott eft-os előlegekből, 94 eft munkabérelőlegből illetve 337 eft egyéb tételekből ál. Az egyéb követelések közöt a Viscont Kft-vel szembeni követelésünkre 415 eft értékben számoltunk el értékvesztést. 4. Értékpapírok december 31-én a Társaság birtokában nem voltak értékpapírok. 5. Pénzeszközök A bankszámlák és a pénztárszámlák a bankkivonatok, illetve pénztárnaplók záró egyenlegeivel egyeztetett módon kerültek kimutatásra. A társaság deviza vagy valuta készletekkel nem rendelkezik. 7

8 6.Aktív időbeli elhatárolás Az aktív időbeli elhatárolások öszege: eft. A költségek, ráfordítások miati időbeli elhatárolás folyóirat előfizetésre (194 eft), palackbérletre (57 eft), röntgen és ultrahang berendezés karbantartására (94 eft) januári Casco biztosítás (14 eft) történt. A Misszió Health Kft-nek adott kölcsön után elszámolt kamatbevételekre képzett elhatárolás eft. A bevételek elhatárolása főként az egészségügyi tevékenység után járó OEP támogatásból (szakellátás finanszírozása, modellszervezési-, prevenciós díj, elvi folyószámla bevételi többlet) áll. A 2006 évi mérlegbeszámoló készítése során figyelemmel a modellkísérlet megtakarításaira is, valamint a szakellátás utólagos finanszírozására, a bevételek miati aktív időbeli elhatárolások megoszlása a következő: Megtakarítás 2005.IV.név: OEP októberi ellátás OEP novemberi ellátás OEP decemberi ellátás Kamatbevétel miatti elhatárolás Rehabilitációs betegek előleg elhatárolás eft eft eft eft eft 628 eft 7.Saját tőke A társaság jegyzet tőkéje megegyezik a társasági szerződésben foglalt és a cégbíróságon bejegyzet törzstőkével. Öszege: eft. A tagokat a Társasági Szerződés miat pótbefizetés nem terheli. A saját tőke évi záró értéke eft. Elemeinek tárgyévi növekedését és csökkenését 4. számú melléklet tartalmazza. 8. Mérleg szerinti eredmény A 2006-os év mérleg szerinti eredménye eft 9. Céltartalék A 2005-ben képzett céltartalékok feloldásra kerültek ban a Társaság céltartalékot nem képzett. Az előző években képzet céltartalékok felhasználását, a 3. számú melléklet tartalmazza. 8

9 10. Rövid lejáratú kötelezettségek Vevőktől kapot előlegek(rehabilitáció térítési díjai): 628 eft Szállítói tartozás összege eft, melynek döntő többsége mérlegkészítés időpontjáig kifizetésre került. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben: Veresegyház Önkormányzat rövid lejáratú kölcsöne: lejárat: december 20. kamata: 0 % jelzáloggal nem terhelt Misszió Health Kft-vel szembeni szállítói kötelezettség: Veresegyház Város Önkormányzatával szembeni szállítói kötelezettség: Miszió az Életért Alapítványtól kapot előleg Egyéb kötelezettség Veresegyház Önkormányzatával szemben eft 375 eft eft eft eft Egyéb rövid lejáratú kötelezetségek főbb tételei: az SZJA kötelezetség (7.979 eft), bér és járulékok ( eft), vevői túlfizetés (349 eft), általános forgalmi adó (65 eft), nyugdíjpénztári kötelezettségek (1.350), költségevetési befizetési kötelezettségek (4.853 eft). A főbb tételek a mérlegkészítés időpontjáig kifizetésre kerültek. 11. Paszív időbeli elhatárolások A költségek, ráfordítások paszív időbeli elhatárolásának értéke összesen: eft, melynek részletezése a következő: Háziorvosi megtakarítás részesedés Intézményi megtakarítás részesedés Kolegiális vezetők IV. negyedévi díjazása egyéb költségekkel, ráfordításokkal kapcsolatos időbeli elhatárolás eft eft eft eft A halasztott bevételek összege eft, melynek tételei a következők: es modelévi szervezői alap maradványa, eft évi térítésmentes eszközátvétel maradványa, 198 eft Szerencsejáték Rt támogatása, 223 eft KIOSZ fejlesztési támogatása fizioterápiás eszközökre, eft 9

10 Misszió az Életért Alapítvány támogatása motoros ágyak vásárlására iletve a szakrendelők klimatizálására, Misszió az Életért Alapítvány támogatása elektromos ágyak és függesztő vásárlására OMMF támogatásból vásárolt ágytálmegsemmisítő Fizioterápia és a rehabilitáció épületrész vásárlása intézményi megtakarítás részesedésből eft eft eft eft A paszív időbeli elhatárolások értéke eft. III. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 1. Értékesítés nettó árbevétele A társaságnak export értékesítése nem volt. A belföldi értékesítés nettó árbevétele eft, melynek megoszlása az egyes tevékenységek között: OEP ellátásfinanszírozás bevétele: eft ebből: járóbeteg szakellátás: eft rehabilitáció: eft nappali kórház: eft laboratórium: eft modellkísérlet bevételei: ebből: modellszervezés bevétele: megtakarítás: eft 105 eft eft fizetőbeteg elátás térítési díjai: ebből: rehabilitáció bevétele: OEP által nem finanszírozott szolgáltatás menedzserszűrés: prevenciós programok: egyéb fizetőbeteg elátás: egyéb árbevételek: ebből: foglalkozásegészségügy: vendéglátó tevékenység: háziorvosi rendelő bérleti díja egyéb árbevétel: eft eft 349 eft 481 eft 138 eft 664 eft eft eft eft eft 795 eft 2. Aktivált saját teljesítmények értéke 2006-ban nem volt. 3. Egyéb bevételek Az egyéb bevételek eredménysoron kimutatott eft öszetevői: céltartalékok felhasználása: eft, (tételeit a 3. számú melléklet tartalmazza) 10

11 pályázati úton kapott támogatások: eft közhasznú munkavállalók után kapott támogatás: eft TB kifizetőhelyi költségtérítés: 130 eft egyéb bevételek: 164 eft 4.Anyagjelegű ráfordítások A társaság eredménykimutatásában szereplő anyagjelegű ráfordítások értéke eft. Ebből az anyagköltség eft, mely kissé csökkent az előző évhez képest. Az igénybe vett szolgáltatások értéke eFt, amely mintegy 38%-kal kevesebb, mint a 2005-ös beszámolóban kimutatot érték. A nagymértékű csökkenést a szakértői díjak változása okozza, melynek egy része a Társaság által kapott megtakarításhoz kötött, így azzal arányosan csökkent. Az egyéb szolgáltatások költségei 2006-ban eft. 5.Személyi jelegű ráfordítások A személyi jelegű ráfordítások öszege a 2006-os évben eft, mely minimális csökkenést mutat az előző évhez képest. Ennek összetevői: bérköltség: eft ebből: törzsbér eft kiegészítőfizetés eft pótlékok eft jutalom eft megbízási díjak eft egyéb bérköltség 3.243eFt személyi jelegű egyéb kifizetések: eft ebből: közlekedési költségtérítés eft jóléti és kulturális költség eft reprezentáció eft táppénz kifizetés 995 eft bérjárulékok: eft Állományi adatok: munkajogi állományi létszám: 105,70 fő alkalmazot átlagos statisztikai állományi létszám: 91,97 fő alkalmazot ebből: szellemi dolgozók: 71,34 fő fizikai dolgozók: 20,63 fő 6. Értékcsökkenési leírás Az értékcsökkenési leírás évben elszámolt összege eft.ebből kisértékű tárgyi eszközök értékcsökkenése 286 eft. 7. Egyéb ráfordítások Az egyéb ráfordítások értéke eft, mely mintegy 487 millió forinttal kevesebb, mint a 11

12 2005-ös érték.az egyéb ráfordítások jelentős részét arendszerben résztvevő háziorvosok, intézmények részére támogatásként kifizetendőmegtakarítás-részesedés adja, aminek összege arányosan változik az OEP által a Társaságnak átutalt megtakarítással ra a Társaság könyveiben nem szerepel ilyen, a megtakarításhoz kapcsolódó ráfordítás, a jelentős csökkenésnek ez az oka. A háziorvosoknak, intézményeknek fizetendő megtakarítás-részesedés értéke eft. A fejlesztési pályázatokra kifizetett támogatás 2006-ban eft volt. Levonásba nem helyezhető arányosítandó ÁFA összege eft. Készletekkel kapcsolatosan elszámolt ráfordítások összeg 27 eft. Fizetett késedelmi pótlékok, kamatok 600 eft, egyéb adók összege 22 eft. 8.Pénzügyi műveletek bevételei A pénzügyi műveletek bevételei öszesen eft, mely kamatbevételből ál: pénzintézetektől eft, Misszió Health Kft-től: eft kamatot realizált társaságunk. 9.Pénzügyi műveletek ráfordításai A pénzügyi műveletek ráfordításai 134 ezer forint volt 2006-ban. Ebbőlpénzintézeteket fizetett kamat 104 eft, vállalkozásoknak fizetett kamat 30 eft volt. 10. Rendkívüli bevételek A rendkívüli bevételek összege eft, öszetevői: Halasztott bevétel feloldása értékcsökkenés mértékében: Fogyatékosok Esélye Közalapítványtól kapott támogatás: Számlavezető pénzintézetől kapotbankköltség díjkülönbözet: Belföldi magánszemélytől, alapítványtól, társaságoktól kapott támogatás: Elengedett, szállítóval szembeni kötelezettség eft eft eft 551 eft eft 11. Rendkívüli ráfordítások A rendkívüli ráfordítások értéke eft. Ebből 20 eft adott támogatás, eft az egri Markhot Ferenc Kórház számára átadott eszköz értéke, egyezségi megállapodás alapján. IV. Társasági adó alapot módosító tételek 01. Adózás előti eredmény: eft 03. Adózás előti eredményt csökkentő tételek: képzett céltartalék feloldása miatt bevételként elszámolt összeg eft értékcsökkenés: eft 04. Adózás előti eredményt növelő tételek: értékcsökkenés: Visszafiz. kötelezettség nélkül adott támogatás eft eft 12

13 kapott adomány összeg 330 eft 07. Adóalap eft 09. Közhasznú szervezet végleges adóalapja 0 eft 10. Társasági adó összege 0 eft évi adókötelezettség: 0 eft V. Tájékoztató kiegészítések A társaságnak halasztott ráfordítása a évben nem volt. A társaság tevékenységéből adódóan keletkezik veszélyes hulladék, melynek szállítása, illetve ártalmatlanítása a Zöld Zóna Kft-vel kötöt szerződés értelmében hetente 2 alkalommal történik. Tárolása a jogszabályi előírásoknak megfelelő, a helységben klíma berendezés gondoskodik az álandó 5 fok alati tárolási hőmérsékletről, a naponta keletkező veszélyes huladék tárolóhelyre történő szálítása naponta történik december 31-én veszélyes hulladékok zárókészlet nem volt. A Cash-flow kimutatást a 1. sz. melléklet tartalmazza. Veresegyház, május 16. Jobban Eszter ügyvezető igazgató 13

14 Sor szám I. 1. számú melléklet CASH-FLOW KIMUTATÁS DECEMBER 31. Előző év Tárgyév SZOKÁSOS TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS (működési cash flow) 1 +/- Adózás előti eredmény /a eredménykorekció halmozódás kiszűrése miat 2 + Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás /- Céltartalék képzés és felhasználás különbözete /- Befektetett eszközök értékesítésének eredménye /- Szállítói kötelezettség változása /- Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása /- Paszív időbeli elhatárolások változása /- Vevőkövetelés változása /- Forgóeszközök változása (vevő és pénzeszköz nélkül) /- Aktív időbeli elhatárolások változása Fizetet, fizetendő adó (nyereség után) Fizetet, fizetendő osztalék, részesedés 0 0 II- BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék 0 0 III. PÉNZÜGYI MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele Kötvénykibocsátás bevétele Hitel és kölcsön felvétele Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök törlesztése, beváltása, megszüntetése Véglegesen kapott pénzeszköz Részvénybevonás (Tőkeleszálítás) Kötvényviszafizetés Hiteltörlesztés-, visszafizetés Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Véglegesen átadott pénzeszköz Alapítókkal szembeni ill. egyéb hosszú lejáratú kötelezettség változása IV.Pénzeszközök változása Nyitó pénzeszközállomány Záró pénzeszközállomány

15 2. számú melléklet TÁRGYI ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA / DECEMBER 31. Főkönyvi szám Megnevezés adatok eft-ban BRUTTÓ ÉRTÉK HALMOZOTT ÉRTÉKCSÖKKENÉS NETTÓ ÉRTÉK Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Nyitó Záró IMMATERIÁLIS JAVAK Vagyoni értékű jog Szellemi termékek Kísérleti fejlesztés aktivált értéke TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok Műszaki berendezés Egyéb berendezés Kisértékű Beruházások ÖSSZESEN

16 3 számú melléklet CÉLTARTALÉK KÉPZÉS ÉS FELSZABADÍTÁS Adatok ezer forintban 2006-ban utalandó fejlesztési támogatás összege 2006-ban utalandó fejlesztési támogatás összegének feloldása Céltartalék képzés Markhot Ferenc Kórházzal kötött egyezségi megállapodás alapján Céltartalék képzés Markhot Ferenc Kórházzal kötött egyezségi megállapodás alapján feloldása évi záró érték évi változás Peres ügyekre képzett céltartalék Peres ügyekre képzett céltartalék feloldása Céltartalék záró értéke

17 4. számú melléklet SAJÁT TŐKE MOZGÁSTÁBLA DECEMBER 31. tőkeelem megnevezése évi nyitó érték évi növekedés adatok ezer forintban évi évi csökkenés záró érték jegyzet tőke jegyzet, de be nem fizetet tőke 0 tőketartalék 0 eredménytartalék lekötött tartalék 0 értékelési tartalék 0 mérleg szerinti eredmény összesen