Tisztelt Polgármester Úr/ Asszony!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Polgármester Úr/ Asszony!"

Átírás

1 Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft Rétság, Laktanya út 5. Tel: 06/ E mail: Tisztelt Polgármester Úr/ Asszony! A gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvényt és a cégnyilvántartásról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvényt módosító évi CXCVII. törvény valamennyi gazdasági társaság számára kötelezővé tette a székhely/telephely/fióktelep használatának jogszerűségét igazoló okiratok becsatolását, valamint a tagok és a vezető tisztségviselő meghatározott további adatinak bejelentését. Erre tekintettel a Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2651 Rétság, Rákóczi út 20.), cégjegyzékszám: Cg ) képviselőjeként megbíztam dr. Göböl Edina ügyvédet (1119 Budapest, Petzvál József utca 18/A.) az ehhez szükséges változásbejegyzési kérelem cégbírósághoz történő benyújtására, melynek ő január 21. napján eleget is tett. A Balassagyarmati Törvényszék Cégbírósága 59. sorszámú végzésével hiánypótlásra hívta fel a társaságot, melyben kérte azon egységes szerkezetű társasági szerződés benyújtását, melyben a vezető tisztségviselő tekintetében feltüntetésre került a születés helye és időpontja, valamint kérte a változásbejegyzési kérelem formanyomtatványának kiegészítését az önkormányzati tagok adószámával. A Cégbíróság hiánypótlásra felhívó végzését jelen levelemhez csatolom. Fentiekre tekintettel szükségesség vált a Társasági szerződés kiegészítése azzal, hogy a pontjában az ügyvezető adatai között feltüntetésre került a születési helye és ideje. A kiegészített Társasági szerződést szintén mellékelem jelen levelemhez. Kérem, hogy jelen levelem kézhezvételét követő 8 napon belül az alábbi nyomtatványt kitöltve és az önkormányzat nevében aláírásra jogosult által aláírva részemre visszajutatni szíveskedjenek. Budapest, március 11. Tisztelettel: Bugarszki Miklós sk.

2 TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS módosítása és egységes szerkezetbe foglalása melyet a Nógrád Megyei Bíróságon, mint Cégbíróságon Cg cégjegyzékszám alatt nyilvántartott Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság /2651 Rétság, Rákóczi út 20./ taggyűlése fogadott el a gazdasági társaságokról szóló IV. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével, az alábbiak szerint: Szerződő felek kijelentik, hogy a korlátolt felelősségű társaságot a jelen társasági szerződés mellékletként csatolt, Rétságon, február 26. napján létrejött fejlesztési megállapodásban vállalt kötelezettségük keretében a Rétsági kistérségi járóbeteg-szakellátó központ pályázat szerinti megvalósítására és működtetésére hozták létre. A tagok a társaságot a Gt. 4. rendelkezései szerint nonprofit gazdasági társaságként működtetik. A társaság tevékenysége nem jövedelemszerzésre irányul, üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat, a gazdasági tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható fel, az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja. A társaság a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, és egészségügyi rehabilitációs-, nyereség és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló közhasznú tevékenységet végez. Szolgáltatásaiban - tagjain kívül is bárki részesülhet. Üzletszerű gazdasági tevékenységet a Társaság közhasznú tevékenysége elősegítése és megvalósítása érdekében kiegészítő jelleggel folytat, e tevékenység a közhasznú célokat nem veszélyeztetheti. A Társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott tevékenységére fordítja. A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. A társaság működésével, szolgáltatásai igénybevétele módjával, beszámolói közlésével kapcsolatban a nyilvánosságot biztosítja, egyrészt a jogszabályokban meghatározott módon (közzétételi kötelezettség), másrészt a társasági szerződésben szabályozott irat betekintési és felvilágosítás adási jog rögzítésével. A társaság kötelező közhasznúsági jelentésének (éves beszámolójának) bárki általi hozzáférhetőségét köteles biztosítani (betekintés, saját költségre másolat készítése). A társaság által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők. A társaság az államháztartás alrendszereitől - a normatív támogatások kivételével - csak írásbeli szerződések alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az ekként igénybe vett támogatási lehetőségeket, azok értékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kel hozni. A társaság által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.

3 1. A korlátolt felelősségű társaság /továbbiakban: társaság/ cégneve: Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság rövidített neve: Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. 2. A társaság székhelye: 2651 Rétság, Rákóczi út 20. A társaság telephelye: 2651 Rétság, Laktanya út 5. A társaság telephelye az iratőrzés helye. A cég elérhetősége: A társaság honlapja: 3. A társaság tagjai: 1. Rétság Város Önkormányzata 2651 Rétság, Rákóczi út 20. nyilvántartási száma: Alsópetény Község Önkormányzata 2617 Alsópetény, Petőfi út 24. nyilvántartási száma: Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. nyilvántartási száma: Borsosberény Község Önkormányzata 2644 Borsosberény, Petőfi út 155. nyilvántartási száma: Diósjenő Község Önkormányzata 2643 Diósjenő, Szabadság út 31. nyilvántartási száma: Felsőpetény Község Önkormányzata 2611 Felsőpetény, Szabadság út 1. nyilvántartási száma: Horpács Község Önkormányzata 2658 Horpács, Kossuth L. út 12. nyilvántartási száma: Kétbodony Község Önkormányzata 2655 Kétbodony, Madách út 37. nyilvántartási száma: Kisecset Község Önkormányzata 2655 Kisecset, Kossuth L. út 4. nyilvántartási száma:

4 10. Legénd Község Önkormányzata 2619 Legénd, Dózsa György út 75. nyilvántartási száma: Nagyoroszi Község Önkormányzata 2645 Nagyoroszi, Felszabadulás út 1. nyilvántartási száma: Nőtincs Község Önkormányzata 2610 Nőtincs, Szabadság út 50. nyilvántartási száma: Ősagárd Község Önkormányzata 2616 Ősagárd, Rákóczi út 93. nyilvántartási száma: Pusztaberki Község Önkormányzata 2658 Pusztaberki, Kossuth L. út 19. nyilvántartási száma: Szendehely Község Önkormányzata 2640 Szendehely, Petőfi út 2. nyilvántartási száma: Szente Község Önkormányzata 2655 Szente, Kossuth L. út 1. nyilvántartási száma: Tereske Község Önkormányzata 2652 Tereske, Kossuth L. út 94. nyilvántartási száma: Tolmács Község Önkormányzata 2657 Tolmács, Sport u. 1. nyilvántartási száma: A társaság tevékenységi köre(i) legalább a nemzetgazdasági ág megjelölésével A Társaság cél szerinti közhasznú tevékenysége: A Társaság a közhasznú szervezetekről szóló CLVI: törvény 26. c.) pontjában foglalt tevékenységek közül az alábbiakat végzi:,,egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, és egészségügyi rehabilitációs tevékenység 4.1. Főtevékenység: Általános járóbeteg-ellátás (közhasznú) 4.2. Egyéb tevékenységi körök: Szakorvosi járóbeteg-ellátás (közhasznú) 4.3. Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 5. A társaság törzstőkéje A társaság törzstőkéje ,- Ft, azaz kilencvenmillió forint, melyből ,- Ft készpénz és ,- Ft nem pénzbeli betét /apport/.

5 A jegyzett tőke teljes összegében a társaság rendelkezésére áll. A készpénzbetét teljes összege a társaság pénztárába befizetésre került, az apport tárgyát pedig a társaság részére átadták, a társaság tulajdonába adták. Az apport tárgyát a társasági szerződés mellékleteként csatolt apportlista tartalmazza. A társaság időtartama: Határozatlan 6. A társaság működésének időtartama 7. A tagok törzsbetétei 7.1. Rétság Város Önkormányzata Törzsbetét összege: ,- Ft, azaz nyolcvanhatmillió-kilencszáznegyvenezer forint, amely teljes egészében nem pénzbeli betét (apport) Alsópetény Község Önkormányzata 7.3. Bánk Község Önkormányzata 7.4. Borsosberény Község Önkormányzata 7.5. Diósjenő Község Önkormányzata 7.6. Felsőpetény Község Önkormányzata 7.7. Horpács Község Önkormányzata 7.8. Kétbodony Község Önkormányzata 7.9. Kisecset Község Önkormányzata

6 7.10. Legénd Község Önkormányzata Nagyoroszi Község Önkormányzata Nőtincs Község Önkormányzata Ősagárd Község Önkormányzata Pusztaberki Község Önkormányzata Törzsbetét összege: Ft, azaz egyszáznyolcvanezer forint, melyből ,- Ft készpénz és ,- Ft nem pénzbeli betét (apport) Szendehely Község Önkormányzata Törzsbetét összege: Ft, azaz egyszáznyolcvanezer forint, melyből ,- Ft készpénz és ,- Ft nem pénzbeli betét (apport) Szente Község Önkormányzata Törzsbetét összege: Ft, azaz egyszáznyolcvanezer forint, melyből ,- Ft készpénz és ,- Ft nem pénzbeli betét (apport) Tereske Község Önkormányzata Törzsbetét összege: Ft, azaz egyszáznyolcvanezer forint, melyből ,- Ft készpénz és ,- Ft nem pénzbeli betét (apport) Tolmács Község Önkormányzata Törzsbetét összege: Ft, azaz egyszáznyolcvanezer forint, melyből ,- Ft készpénz és ,- Ft nem pénzbeli betét (apport). 8. Üzletrész 8.1. A társaság bejegyzését követően a tagok jogait és a társaság vagyonából őket megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. Minden tagnak csak egy üzletrésze lehet. Egy üzletrésznek több tulajdonosa is lehet. Ezek a személyek a társasággal szemben egy tagnak számítanak, jogaikat- ideértve a társasági szerződés megkötését is csak közös képviselőjük útján gyakorolhatják és a tagot terhelő kötelezettségekért egyetemlegesen felelnek.

7 8.2. Az üzletrész a tagok törzsbetétjéhez igazodik. Ennek megfelelően az üzletrészek megoszlása: 1./ üzletrész: 8694/9000 Rétság Város Önkormányzata 2./ üzletrész: 18/9000 Alsópetény Község Önkormányzata 3./ üzletrész: 18/9000 Bánk Község Önkormányzata 4./ üzletrész: 18/9000 Borsosberény Község Önkormányzata 5./ üzletrész: 18/9000 Diósjenő Község Önkormányzata 6./ üzletrész: 18/9000 Felsőpetény Község Önkormányzata 7./ üzletrész: 18/9000 Horpács Község Önkormányzata 8./ üzletrész: 18/9000 Kétbodony Község Önkormányzata 9./ üzletrész: 18/9000 Kisecset Község Önkormányzata 10./ üzletrész: 18/9000 Legénd Község Önkormányzata 11./ üzletrész: 18/9000 Nagyoroszi Község Önkormányzata 12./ üzletrész: 18/9000 Nőtincs Község Önkormányzata 13./ üzletrész: 18/9000 Ősagárd Község Önkormányzata 14./ üzletrész: 18/9000 Pusztaberki Község Önkormányzata 15./ üzletrész: 18/9000 Szendehely Község Önkormányzata 16./ üzletrész: 18/9000 Szente Község Önkormányzata

8 17./ üzletrész: 18/9000 Tereske Község Önkormányzata 18./ üzletrész: 18/9000 Tolmács Község Önkormányzata 9. Az üzletrészek átruházása, felosztása 9.1. Az üzletrész a társaság tagjaira a társaság saját üzletrészét (Gt.135. ) kivéve - szabadon átruházható Az üzletrészt kívülálló személyre csak akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétét teljes mértékben befizette, kivéve a Gt ban foglalt esetet. A tagot, a társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt ebben a sorrendben az adásvételi szerződés úján átruházni kívánt üzletrészre elővásárlási jog illeti meg Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása és öröklés, valamint a házastársi közös vagyon megosztása esetén osztható fel. A felosztáshoz a házastársi közös vagyon megosztása esetét kivéve a taggyűlés hozzájárulása szükséges. 10. A nyereség felosztása A Gt. 4. (3) bek. alapján a nonprofit gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható fel, az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja. 11. A társaság taggyűlése A taggyűlés a társaság legfőbb szerve, amely a tagok összességéből áll. A taggyűlést a szükséges gyakorisággal, de évente legalább egyszer az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadása céljából össze kell hívni. A társaság évi rendes taggyűlését legkésőbb minden év május 31. napjáig meg kell tartani. A taggyűlésre a felügyelő bizottság tagjait és a könyvvizsgálót meg kell hívni a tagokra vonatkozó szabályok szerint. A felügyelő bizottság tagjai és a könyvvizsgáló a taggyűlésen tanácskozási joggal vehetnek részt. A taggyűlés nyilvános. A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: - a társaság szervezeti és működési rendjének kialakítása, - a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is, - a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat, - ha az ügyvezető a társasággal munkaviszonyban is áll, a munkáltatói jogok gyakorlása, - az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, - a felügyelőbizottsági tagok megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása, - a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,

9 - olyan szereződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, vagy azok közeli hozzátartozójával /Ptk b. pont/, illetve élettársával köt, - az alapításért felelős tagok, az ügyvezető és a felügyelőbizottsági tagok illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése, - a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása, - a társasági szerződés módosítása, - elővásárlási jog gyakorlása a társaság által, - az elővásárlásra jogosult személy kijelölése, - eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről, - üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése, - a társaság beszámolójának, ügyevezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése, - elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása, - törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása, - törzstőke-emelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása, - törzstőke-emelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése, - törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása, - törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása, - közhasznúsági jelentés elfogadása, - befektetési szabályzat elfogadása, - az ügyvezető és a felügyelő bizottság tagjai javadalmazása módjának, mértékének fő elveiről, annak rendszeréről szóló szabályzat megalkotása, - a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvényben meghatározott közbeszerzési értékhatárt meghaladó beszerzések esetén a részvételi felhívás és dokumentáció, valamint az ajánlati vagy ajánlattételi felhívás és dokumentáció közbeszerzési jogi szempontból történő jóváhagyása, - mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy a társasági szerződés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal Az egyes tagokat megillető szavazatok száma: 1./ Rétság Város Önkormányzata szavazatszám: / Alsópetény Község Önkormányzata szavazatszám: 18 3./ Bánk Község Önkormányzata szavazatszám: 18 4./ Borsosberény Község Önkormányzata szavazatszám: 18 5./ Diósjenő Község Önkormányzata szavazatszám: 18 6./ Felsőpetény Község Önkormányzata szavazatszám: 18 7./ Horpács Község Önkormányzata szavazatszám: 18 8./ Kétbodony Község Önkormányzata szavazatszám: 18 9./ Kisecset Község Önkormányzata szavazatszám: / Legénd Község Önkormányzata szavazatszám: / Nagyoroszi Község Önkormányzata szavazatszám: / Nőtincs Község Önkormányzata szavazatszám: / Ősagárd Község Önkormányzata szavazatszám: / Pusztaberki Község Önkormányzata szavazatszám: / Szendehely Község Önkormányzata szavazatszám: 18

10 16./ Szente Község Önkormányzata szavazatszám: / Tereske Község Önkormányzata szavazatszám: / Tolmács Község Önkormányzata szavazatszám: A taggyűlést az ügyvezető hívja össze a társaság székhelyére vagy telephelyére. A taggyűlésre a tagokat a napirendet tartalmazó írásbeli meghívóval kell meghívni. A meghívó elküldése és a taggyűlés napja között legalább 15 napnak kell lennie. A tagok tagsági jogaikat a taggyűlésen személyesen, vagy meghatalmazással ellátott képviselőik útján gyakorolják. Nem lehet meghatalmazott az ügyvezető, a felügyelőbizottság tagja, valamint a könyvvizsgáló. A meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A taggyűlésen a Társság tagjain kívül szavazati jog nélkül meghívottak is részt vehetnek. A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a törzstőke legalább fele vagy a leadható szavazatok többsége képviselve van. Ha a taggyűlés nem volt határozatképes, akkor az e miatt megismételt taggyűlés csak az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt törzstőke, illetve szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. A megismételt taggyűlés az eredeti taggyűlés időpontjától számított 15 napon belüli időpontra kell összehívni. A megismételt taggyűlés időpontját az eredeti meghívóban kell a tagokkal közölni és fel kell hívni a figyelmüket arra, hogy a megismételt taggyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt törzstőke mértékétől függetlenül határozatképes. A taggyűlésen nem szavazhat az a tag, akit vagy akinek közeli hozzátartozóját /Ptk b. pont/, élettársát a határozat kötelezettségét vagy felelősség alól mentesít, illetve bármilyen másfajta előnyben részesít, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt, továbbá az, akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, vagy aki ellen pert kell indítani, valamint az, akinek a társasággal fennálló társasági jogi jogviszonyának létesítésére, tartalmára vagy megszűnésére a határozat vonatkozik. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezeti cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társaság által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. Ha a taggyűlést nem szabályszerűen hívták össze, határozatot csak akkor hozhat, ha valamennyi tag jelen van és az ülés megtartásához hozzájárul. Bármelyik tag jogosult az általa megjelölt napirendi kérdés megtárgyalását kérni, ha javaslatát a taggyűlés előtt legalább 3 nappal ismerteti a tagokkal. A taggyűlés a meghívóban nem szereplő kérdéseket csak akkor tárgyalhatja meg, ha az ülésen valamennyi tag jelen van, és egyhangúlag hozzájárul a kérdés megtárgyalásához. A taggyűlés határozatainak érvényessége: A társaság ügyeiben ha jogszabály vagy e szerződés másként nem rendelkezik a taggyűlés egyszerű szótöbbséggel határoz. A taggyűlés egyhangúlag hozott határozatára van szükség: - a tagok társasági szerződésben foglalt kötelezettségeinek növeléséhez, új kötelezettségek megállapításához, az egyes tagok külön jogainak csorbításához. A taggyűlés háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozatára van szükség: - a társaság megszűnésének elhatározásához, - az ügyvezető visszahívásához, - a társasági szerződés módosításához,

11 - törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapításához, - a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat meghozatalához, - a társaság szervezeti és működési rendjére vonatkozó szabályzat/ok/ elfogadásához A taggyűlést az ügyvezető hívja össze. A taggyűlésre a tagokat a napirend közlésével kell összehívni. A meghívók elküldése és a taggyűlés napja között legalább 15 napnak kell lennie. A meghívót a társaság hirdetőtáblájára is a taggyűlés időpontját megelőző 15 napra ki kell függeszteni. A taggyűlésen a Társaság tagjain kívül szavazati jog nélkül meghívottak is részt vehetnek. A taggyűlés nyilvános. Bármelyik tag jogosult az általa megjelölt napirendi kérdés megtárgyalását kérni, ha javaslatát a taggyűlés előtt legalább három nappal ismerteti a tagokkal. Ha a taggyűlést nem szabályszerűen hívták össze, határozatot csak akkor hozhat, ha valamennyi tag jelen van és a taggyűlés megtartása ellen a tagok egyike sem tiltakozik. A taggyűlésről az ügyvezető jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyv tartalmazza a taggyűlés helyét és idejét, a jelenlévőket és az általuk képviselt szavazati jog mértékét., továbbá a taggyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat és a határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, illesztve a szavazástól tartózkodókat vagy abban részt nem vevőket. A jegyzőkönyvet az ügyvezető és egy, a taggyűlésen jelenlévő, hitelesítőnek megválasztott tag írja alá. Az ügyvezető a taggyűlés által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet (Határozatok könyve). A határozatokat azok meghozatala után haladéktalanul be kell vezetnie a Határozatok Könyvébe A jegyzőkönyvbe és a határozatok könyvébe bármelyik tag, illetve a közhasznú működést érintő valamennyi taggyűlési jegyzőkönyvbe és határozatba bárki betekinthet és az azokban foglaltakról az ügyvezető által hitelesített másolatot kérhet. Ha a taggyűlés a közhasznú működés körében olyan döntést hoz, mely a tagokon kívül másokat is érint, ennek rövid tartalmát az ügyvezető köteles haladéktalanul a Társaság honlapján közzétenni. A működéssel kapcsolatban keletkezett azon iratok, melyek nyilvánosak, a Társaság székhelyén tekinthetők meg. Az ügyvezető köteles olyan nyilvántartás vezetéséről gondoskodni, amelyből a taggyűlési határozatok tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható. Az ügyvezető a Társaság nyilvánosságát nemcsak a taggyűlés eljárása során, hanem a működés alatt is biztosítani köteles. A taggyűlés határozatait a meghozataluktól számított 15 napon belül írásban (ajánlott levél vagy fax útján) közölni kell az érintettekkel és ezzel egyidejűleg a Társaság székhelyén lévő nyilvános hirdetőtáblán is ki kell függeszteni legalább 30 nap időtartamra. A Társaság éves beszámolója, a közhasznúsági jelentés, a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel kötött megállapodás, valamint a jogszabályban meghatározott a működéssel kapcsolatos dokumentumok nyilvánosak. A Társaság köteles a közhasznúsági jelentést követő évben, legkésőbb június 30. napjáig saját honlapján közzétenni. Az ügyvezető köteles gondoskodni a közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés lehetővé tételéről, illetve azokról felvilágosítást adni.

12 Az iratokba való betekintés iránti igény (kérelem) benyújtása történhet írásban vagy rövid úton telefonon, telexen, telefaxon, útján is. Az ügyvezető a betekintési kérelem tudomására jutásától számított 5 munkanapon belül köteles a kérelmet teljesíteni. Az ügyvezető akadályoztatása esetén köteles helyettesről gondoskodni. A szolgáltatások igénybevételének módját, a szolgáltatás igénybevevőjének megkeresésével, illetve a Társaság székhelyén található nyilvános hirdetőtáblán történő elhelyezéssel kell közölni. A Társaság, illetve a tagjai között létrejövő szerződést, az annak aláírásától számított 30 napon belül a Társaság székhelye szerint illetékes cégbíróságon letétbe kell helyezni. Nem kell letétbe helyezni a Társaság tevékenységi körébe tartozó olyan szerződést, melynek értéke nem éri el a Ft-ot. Az okirat aláírásától számított 30 napon belül az illetékes cégbírósághoz letétbe kell helyezni a cégiratok között azt a szerződést, mellyel a Társaság bárki javára ingyenesen vagyont juttat, feltéve hogy annak egész összege (értéke) az egymillió forintit meghaladja. A Társaságnak a vezető tisztségviselők, a felügyelőbizottság tagjai és más, a taggyűlés által meghatározott vezető állású munkavállalók javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről és rendszeréről rendelkező szabályzatát az elfogadástól számított 30 napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni. A Társaságnak a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel kötött, a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről szóló szerződését a megkötéstől számított 30 napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni. 12. Az ügyvezető A társaságnál 1 /egy/ ügyvezető működik, aki önállóan jogosult a társaság képviseletére A társaság ügyvezetője: Név: Bugarszki Miklós Születési hely, idő: Vác, július 21. Anyja születési neve: Hóra Margit Lakcím: 2600 Vác, Berkes András u. 29. Az ügyvezető megbízása határozatlan időtartamra szól. A megbízás kezdő időpontja: november 1. napja. A megbízás lejárta: határozatlan A társaság dolgozói felett a munkáltatói jogkört Bugarszki Miklós ügyvezető gyakorolja. Az ügyvezető a taggyűlés által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást köteles vezetni /Határozatok Könyve/. Bugarszki Miklós ügyvezető polgári és büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a Gt. 23 -ban megjelölt korlátozások, illetve kizáró okok vele szemben nem állnak fenn. Az ügyvezető köteles a társaság tagjairól tagjegyzéket vezetni Az ügyvezető kijelenti, hogy nem esik a évi IV. törvény 23. és 25. -ban meghatározott, valamint a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. Törvényben részletezett kizáró és összeférhetetlenségi rendelkezések hatálya alá. Az ügyvezető köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget más közhasznú szervezetnél is betölt.

13 12.5. Nem lehet vezető tisztségviselő az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki a tilalom a szervezet megszűntét követő 2 évig szól és akivel a Gt-ben és az évi CLVI. törvényben meghatározott kizáró és összeférhetetlenségi okok fennállnak. Az ügyvezető a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével nem szerezhet részesedést a gazdasági társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve ha a gazdasági társaság legfőbb szerve ehhez hozzájárul. Az ügyvezető és közeli hozzátartozója (Ptk b. pontja) valamint élettársa nem köthetnek a saját nevükben vagy javukra a társaság főtevékenysége körébe tartozó ügyleteket. Fentiek megszegésével a társaságnak okozott kár megtérítésre vonatkozó igényt a kár bekövetkeztétől számított egy éven belül lehet érvényesíteni. Az ügyvezető a gazdasági társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal és ha a évi IV. törvény kivételt nem tesz a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni és a polgári jog szabályai szerint felel a gazdasági társasággal szemben a jogszabályok, a társasági szerződés, illetve a taggyűlés által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségei felróható megszegésével a társaságnak okozott károkért. A társaság az ügyvezetőt, valamint közeli hozzátartozóját a bárki által igénybe vehető szolgáltatások kivételével cél szerinti juttatásban nem részesítheti A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk b. pontja), életkora (továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján a./ kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, b./ bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. 13. A cégbejegyzés A képviseletre jogosult személyek cégjegyzési joga önálló. A cégjegyzés akként történik, hogy a cég kézzel vagy géppel írt, előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve fölé a képviseletre jogosult személy nevét a jelen okiratot szerkesztő ügyvéd által hitelesített aláírás-minta szerint önállóan aláírja. 14. Felügyelőbizottság A társaságnál 3 tagú Felügyelőbizottság működik. A felügyelőbizottság tagjait a taggyűlés választja határozatlan időtartamra. A felügyelőbizottság testületként működik és tagjai sorából elnököt választ. A bizottság akkor határozatképes, ha ülésén mindhárom tagja jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A bizottság tagját e minőségében a társaság tagja nem utasíthatja.

14 Üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását az ok és a cél megjelölésével a felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a felügyelőbizottság ülésének 15 napon belüli időpontra történő összehívására. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, melyet évente a taggyűlés hagy jóvá. Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken, vagy nincs, aki az ülését összehívja, az ügyvezető a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a taggyűlést. A felügyelőbizottság ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a társaság munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a társaság könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A felügyelőbizottság tagjai a társaság vezető szervének ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek. A felügyelőbizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a./ a társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé, b./ a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. A társasági törvény tisztségviselőkre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályain túlmenően nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, aki a./ a vezető szerv elnöke vagy tagja, b./ a közhasznú társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másként nem rendelkezik, c./ a közhasznú társaság cél szerinti juttatásából részesül, - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve d./ az a c./ pontban meghatározott személyek hozzátartozója A felügyelőbizottság elnöke: Név: Rompos Dezső Anyja születési neve: Mézes Erzsébet Lakcím: 2651 Rétság, Korányi Frigyes u. 5. A megbízatás határozatlan időre szól. A megbízatás kezdő időpontja: A felügyelőbizottság tagjai: Név: Fiam Pál Anyja születési neve: Majeszki Erzsébet Lakcím: 2651 Rétság, Takarék u. 53. A megbízatás határozatlan időre szól. A megbízatás kezdő időpontja: Név: Dr. Márton Magdolna Anna Anyja születési neve: Pap Gizella