A HM TÉRKÉPÉSZETI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT ÉVRE TERVEZETT TEVÉKENYSÉGE A TÉRKÉPÉSZETI FELADATOK ELLÁTÁSÁBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A HM TÉRKÉPÉSZETI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2011. ÉVRE TERVEZETT TEVÉKENYSÉGE A TÉRKÉPÉSZETI FELADATOK ELLÁTÁSÁBAN"

Átírás

1 KULCSÁR GÁBOR A HM TÉRKÉPÉSZETI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT ÉVRE TERVEZETT TEVÉKENYSÉGE A TÉRKÉPÉSZETI FELADATOK ELLÁTÁSÁBAN THE MINISTRY OF DEFENCE MAPPING COMPANY'S PLANNED ACTIVITY IN THE GEOINFORMATICS TASKS IN A Honvédelmi Minisztérium alá tartozó térképészeti tevékenység termelıi és szolgáltatói feladatait 2001 óta a HM Térképészeti Közhasznú Nonprofit Kft. végzi. A Társaság által végezett munkát szakmailag a MH Geoinformációs Szolgálat felügyeli és ellenırzi. A évben végzendı térképészeti feladatok elsıdlegesen a Geoinformációs Szolgálat igényei alapján kerültek meghatározásra. A feladatok elvégzésekor fontos szempont a Kft. állami finanszírozottsága, mely alapjaiban határozza meg az elvégezhetı feladatok mennyiségét. Since 2001, HM Térképészeti Közhasznú Nonprofit Kft. (Ministry of Defence Mapping Company) perform the geoinformatics tasks (supply and produce) of the Honvédelmi Minisztérium (MoD). The tasks are monitored and controlled by the MH Geoinformációs Szolgálat (GEOS HDF). Tasks of 2011 are mainly claimed by the MH Geoinformációs Szolgálat (GEOS HDF). The state-finance is a crucial aspect, which fundamentally determines the amount of tasks can be performed. Elızmények A 2183/1999 (VII.23.) sz. kormány határozat alapján a haderı stratégiai felülvizsgálata keretében döntés született a nem közvetlenül védelmi jellegő feladatok haderıbıl való kivonására, mely során a térképészeti tevékenység termelıi szolgáltatói részét január 01-tıl a HM által alapított szervezet a HM Térképészeti Közhasznú Nonprofit Kft. 85

2 A HM TÉRKÉPÉSZETI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT ÉVRE TERVEZETT TEVÉKENYSÉGE A TÉRKÉPÉSZETI FELADATOK ELLÁTÁSÁBAN (továbbiakban: Társaság), korábban HM Térképészeti Kht. látja el. A Társaság együttmőködve a MH Geoinformációs Szolgálattal (továbbiakban: Szolgálat) végzi feladatait. Az együttmőködés során a Szolgálat tervezi meg a honvédelmi miniszter felelısségi körébe tartozó állami térképészeti alapfeladatokat, továbbá gondoskodik a honvédelem térképellátáshoz szükséges feladok végrehajtásáról, szakmailag koordinálja más ágazatok honvédelemmel kapcsolatos földmérési és térképészeti tevékenységét. A nem közvetlenül védelmi jellegő feladatok haderıbıl való kiszervezése egy átláthatóbb strukturális szerkezetet eredményezet a honvédségen belül. A térképészeti feladatok ellátása céljából alakult meg a HM Térképészeti Közhasznú Nonprofit Kft. A társasági forma egyik elınye, hogy a Társaság kikerült a honvédség zárt kapui mögül és máig lehetısége van a civil szféra irányába nyitni, elıállított termékeit és szolgáltatásait értékesíteni, mellyel évrıl évre hozzájárul az állami feladatok ellátásához szükséges anyagi feltételek kiegészítéséhez. A Térképészeti feladatok iránti állami igények évrıl évre nınek, míg a feladatok végzésére fordítható forrás mértéke sajnos az elmúlt pár évet vizsgálva csökkenı tendenciát mutat. A Társaság kötelezettségei A Társaság a 35/2000 XII.20 HM rendelet alapján az alábbi feladatokat köteles ellátni: (4) A HM védelmi célú térképészeti termékek elıállításáért felelıs termelı és szolgáltató szervezete 1 alapvetı feladata a honvédelmi miniszter felelısségi körébe tartozó állami alapfeladatok és állami alapmunkák végzése, illetve végeztetése, állami alapadatok és térképek ırzése, kezelése és szolgáltatása. (5) A HM védelmi célú térképészeti termékek elıállításáért felelıs termelı és szolgáltató szervezete végrehajtja, illetve végre- 1 Korábban a HM Térképészeti Kht., jelenleg a HM Térképészeti Közhasznú Nonprofit Kft. 86

3 hajtatja a honvédelem térképellátásához szükséges feladatokat. Ezzel összefüggésben: a.) a kezelésében lévı állami alapadatokról - az Fttv ának (2) bekezdése alapján - adatszolgáltatást végez analóg és digitális formában; b.) létrehozza és fenntartja az MH mőködéséhez szükséges geodéziai alapokat, az MH és a Rendırség határırizeti feladatot ellátó illetékes szerve részére pontjegyzékeket (koordinátajegyzékeket) ad ki; c.) digitális topográfiai és katonaföldrajzi adatbázisokat állít elı és tart fenn, illetve térképeket állít elı, a fenntartáshoz pedig adatokat szerez be; d.) ellátja a nemzetközi kötelezettségbıl rá háruló feladatokat. A földmérési és térképészeti tevékenységrıl szóló évi LXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtására kiadott 21/1997. (III. 12.) FM-HM együttes rendelet 20. -ában foglaltak szerint: (1) A nagyméretarányú állami topográfiai térképeket, valamint március 20-ig az egységes országos térképrendszerben (a továbbiakban: EOTR) készült térképeket a FÖMI, a kis- és közepes méretarányú térképeket - a honvédelmi célú térképészeti anyagellátás készletei kivételével - a HM Térképészeti Kht. kezeli és szolgáltatja. (2) Az állami topográfiai térképek sokszorosított példányait, sokszorosítási alapanyagait hagyományos és digitális formában az (1) bekezdésben meghatározott szervezetek tárolják és tartják nyilván. A földmérési és térképészeti állami alapadatok kezelésérıl, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról kiadott 63/1999. (VII. 21.) FVM-HM-PM együttes rendelet 4. (2)-ében foglaltak szerint: A katonai földmérési és térképészeti tevékenység végzése során elıállított állami alapadatok szolgáltatása területén adatszolgáltató a Honvédelmi Minisztérium Térképészeti Közhasznú Társaság (a továbbiakban: HM Térképészeti Kht.). A HM Térképészeti Közhasznú Nonprofit Kft. feladatain belül 2 A földmérési és térképészeti tevékenységrıl szóló évi LXXVI. törvény 87

4 A HM TÉRKÉPÉSZETI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT ÉVRE TERVEZETT TEVÉKENYSÉGE A TÉRKÉPÉSZETI FELADATOK ELLÁTÁSÁBAN meghatározó szerepet tölt be az MH térképészeti és katonaföldrajzi támogatásához nélkülözhetetlen NATO elıírásoknak megfelelı topográfiai térképek, katonai tematikus térképek, katonai geodéziai pontjegyzékek, digitális térképészeti adatbázisok elıállítása és szolgáltatása. A Társaság alapfeladatai A Társaság alapfeladatait az alábbi felsorolás tartalmazza. a földmérési és térképészeti tevékenységrıl szóló évi LXXVI. törvény végrehajtására kiadott 35/2000. HM rendelet elıírásai alapján a fegyveres erık, a rendvédelmi és a védelmi igazgatási szervek ellátása az ország védelmi feladataihoz szükséges térképekkel, térképészeti információkkal; térképészeti alapanyagok győjtése, feldolgozása, aktualizálási feladatok folyamatos végrehajtása a meglévı adatbázisok karbantartásához; katonai célú térképészeti, térinformatikai adatbázisok létrehozása, fenntartása és a felhasználói igények szerinti adatok szolgáltatása; légifényképészeti és távérzékelési feladatok végrehajtása; léginavigációs adatbázisok folyamatos karbantartása, léginavigációs térképek kiadása a jogszabályok elıírásainak megfelelıen és egyéb tematikus katonai térképek elıállítása; az MH csapatai békeidıbeli geodéziai támogatási feladatainak folyamatos végrehajtása; térképek utánnyomása, az MH térképkészleteinek karbantartása; állami topográfiai térképek és egyéb védelmi célú térképészeti anyagok eredeti alapanyagainak archiválása, tárolása; katonai objektumok nagyméretarányú felmérése. Az alapfeladatok ellátásán túl a Társaság az MH Központi Nyomdai feladatok átvételével végzi térképek, szabályzatok, egyedi kiadványok, egyéb nyomtatványok sokszorosítását, utánnyomását, elıállítását. 88

5 A Társaság további fıbb feladatainak bemutatása A SAAB JAS 39 Gripen harcászati repülıgép térképészeti támogatása A Gripen Bérleti Megállapodás rendelkezéseinek értelmében a Magyar Fél feladata az alapadatok szolgáltatása a repülıgépek fedélzeti rendszeréhez, mely folyamatos adatbázis karbantartást igényel mind a felszíni mind a repülési akadály adatbázis területén. További feladat a Digitális térképgeneráló rendszer üzemeltetése is mely az üzemeltetéshez szükséges térképeket állítják elı. A Magyar Honvédség hálózatalapú hadviselési képességének kialakítása elsı lépéseként, a Gripen harcászati repülıgépek beszerzésével párhuzamosan ki kellett alakítani a repülıgépek és a légi vezetési-irányítási rendszer közötti kapcsolat elemeit. Ehhez szükség volt a Gripen különbözı térképi, térinformatikai rendszereinek továbbfejlesztésére és hasonló elemek telepítésére a légi vezetésiirányítási rendszerhez. VTOPO-25 Térkép-átalakítási Program A program célja a teljes Magyarországot lefedı 1: méretarányú vektoros adatbázis elıállítása, mely megfelel a térinformatikai alkalmazások támasztotta követelményeknek és lehetıvé teszi a tartalmában és formájában korszerősített 1:25000 méretarányú topográfiai térképek kiadását Magyarország területre. A VTopo-25 adatbázis alapján készíthetık el az 1:25000 méretarányú topográfiai térképek, és ez az adatbázis képezi majd az alapját a kisebb méretarányú (1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:250000) adatbázisok és térképek létrehozásának. A programot a Társaság finanszírozás hiányában 2010-tıl szüneteltetni kényszerült. A program folytatására évben a Társaság üzleti terve alapján finanszírozás hiányában nincs lehetıség. Többnemzeti Térképészeti Együttmőködési Programban való részvétel A Többnemzeti Térképészeti Együttmőködési Program (Multinational Geospatial Co-production Program, MGCP) célja a nemzeti és 89

6 A HM TÉRKÉPÉSZETI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT ÉVRE TERVEZETT TEVÉKENYSÉGE A TÉRKÉPÉSZETI FELADATOK ELLÁTÁSÁBAN nemzetközi igényeknek megfelelı, a terrorizmus elleni harcot, a béketeremtı és fenntartó mőveleteket illetve más globális feladatokat széleskörően kielégítı, naprakész digitális térképi adatbázis létrehozása. A magyar részvállalás teljesítésére a HM Térképészeti Közhasznú Nonprofit Kft. kapott megbízást. A program eredményeként a világ területérıl vektoros térképek állnak a résztvevı kormányok rendelkezésére. Az adatok elıállításának elsı ciklusára öt éves idıkeret állt rendelkezésre és között. A feladat bonyolultsága miatt a határidı 2011-re módosult. Sajnálatos módon a pénzügyi megszorítások (2010-ben 0 Ft.) a magyar vállalás befejezését legalább két évvel elcsúsztatják. Az MGCP-ben való részvétel legfontosabb elınye az MH nemzetközi szerepvállalásához és expedíciós tevékenységéhez szükséges térképészeti információkhoz való hozzáférés. A programban való részvétel hozzájárulhat a Gripen harci repülıgépek határon túli alkalmazásához szükséges adatok megszerzéséhez is. A program keretén belül a Társaság több cellát is sikeresen készített el melyet az átvevı partner már elismert évben saját erıforrás terhére a program folytatódik, a tervek alapján 1 új cella elkészítésére van lehetısége a Társaságnak. 90 Nyitott Égbolt A Nyitott Égbolt Szerzıdést (Treaty on Open Skies) a Magyar Országgyőlés április 9-én ratifikálta, majd március 4-én foglalta törvénybe. A Társaság a Nyitott Égbolt feladatok végrehajtása során útvonal tervezési, légifényképezési, kiértékelési, adatszolgáltatási és archiválási feladatokat hajt végre. Feladatok finanszírozása A feladatok finanszírozását a Magyar Köztársaság Honvédelmi Minisztériuma támogatási megállapodás keretében biztosítja. A év ıszén induló gazdasági válság máig érezteti hatását a térképészeti feladatok finanszírozásában. Az anyagi források hiánya miatt az elmúlt évben a fıbb programokat csak a minimális szinten tudta a Minisztérium megfinanszírozni.

7 2011. évre az állami finanszírozás mértéke M Ft. A támogatáson felül a Társaság jogviszonya megengedi, hogy feladatainak elvégzése során fennmaradó szabad kapacitása terhére vállalkozási tevékenységet folytasson. Vállalkozási tevékenység eredményét a Társaság az alapító döntése alapján az alapfeladatok finanszírozására fordítja. A Társaság üzleti terve alapján a támogatást további 60 M Ft vállalkozási bevétellel egészít ki. A bevételekhez párosítható költségmegosztást az alábbi diagram szemlélteti. Adatok millió Ft-ban Összefoglalás A Társaság megalakulásával a térképészeti feladatok ellátása és annak formájának, struktúrájának szerkezete évben egy új szemlélet alapján lett kialakítva. A nem közvetlenül védelmi jellegő feladatok haderıbıl való kiszervezése egy jobban átláthatóbb szerkezetet adott a honvédség struktúrájának. Az átalakítás során a megalakult társaság képességeinek fenntartását a civil szféra felé nyitható vállalkozási tevékenységébıl is képes lehet fenntartani. Az elmúlt évek szőkebb finanszírozása ellenére is a Társaság eredményesen végezte el a feladatait. A gazdasági válság idıszakában sikerült megırizni a társaság képességeit, melyet csak költségracionalizálással a programok költségeinek csökkentésével valamint a vállalkozási eredmény közhasznú tevékenységre fordításával lehetett elérni. A programok végzése folyamatos maradt, a feltétlen 91

8 A HM TÉRKÉPÉSZETI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT ÉVRE TERVEZETT TEVÉKENYSÉGE A TÉRKÉPÉSZETI FELADATOK ELLÁTÁSÁBAN szükséges feladatokra a minisztérium minden esetben megadta a szükséges támogatást. A hazai és nemzetközi kötelezettségeinkbıl adódó feladatok jövıbeni megvalósítására azonban az anyagi források erısen korlátozottak, így azokat a rendelkezésre állásig a belsı kapacitások felhasználásával kell szinten tartani valamint a lehetséges mértékben tovább végezni. 92

9 Felhasznált irodalom 1. HM Térképészeti Közhasznú Nonprofit Kft évi üzleti terve 2. HM Térképészeti Közhasznú Nonprofit Kft évi kiegészítı melléklete 93