EU DICTIONARY EU RJEČNIK EU SZÓTÁR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EU DICTIONARY EU RJEČNIK EU SZÓTÁR"

Átírás

1 EU DICTIONARY EU RJEČNIK EU SZÓTÁR

2 EU DICTIONARY EU RJEČNIK EU SZÓTÁR 1

3 2

4 EU DICTIONARY EU RJEČNIK EU SZÓTÁR KAPOSVÁR,

5 Published by the Foundation of Centre for Entrepreneurship of Somogy County (Somogy Megyei Vállalkozói Központ Közalapítvány) Kaposvár, Prepared in the frame of the EU Compass project (HUHR/1001/2.1.1/0004) This project is co-financed by the European Union through the Hungary-Croatia IPA Cross-border Co-operation Programme 4

6 The EU Compass project in a nutshell The objective of the EU COMPASS project is to assist the private and public sector entities in the border area in relation to the EU-accession processes, by setting up information offices (InfoPoints), providing up-to-date and useful information and services in the pre-accession period. In the period directly preceding the EU-accession of Croatia, it is of utmost importance to provide the businesses, NGOs, local governments and the citizens with exact information on the European Union, its institutions and operation. The project promotes to increase the economic competitiveness of the border region by preparing the relevant answers and methods to the challenges of the EU-accession of Croatia, and by a transfer of experiences from the Hungarian partner. In this respect, the project activities were defined as follows: development and reinforcement of skills and competences, in order to support successful and competitive integration processes; information flows, sharing technologies, transfer of know-how and experiences; set up and operation of EU information points in three Croatian counties, as an easily accessible basis for target users; operation of an Internet site and an online network to support consultancy services; organisation of information fora and workshops for project planning and project elaboration; elaboration of project publications: EU glossary, project management guides. 5

7 Partners: Enterprise Development Foundation of Zala County Foundation of Centre for Entrepreneurship of Somogy County Chamber of Commerce and Industry of Zala County Croatian Chamber of Economy County Chamber Varaždin PORA Regional development agency of Podravina and Prigorje VIDRA Virovitica Podravina conty Development regional Agency The objective of the trilingual EU dictionary prepared in the frame of the EU Compass project is to support project promoters, beneficiaries and all those interested in the topic to understand and correctly use the terms and expressions related to EU institutions and policies. We believe that this publication will support their work and contributes to the success and results of their activities. 6

8 Ukratko o projektu EU Compass Cilj projekta EU COMPASS je pružanje podrške hrvatskoj javnoj sferi, odnosno privatnom sektoru u procesima pristupa EU, formiranjem informacijskih ureda (info punktova), kao i pružanjem korisnih informacija i usluga u predpristupnom razdoblju. U razdoblju neposredno pred pristupa Hrvatske Uropskoj uniji od osobitog je značaja to, da hrvatska poduzetništva, civilne organizacije, lokalne samouprave i stanovništvo dođe do točnih informacija o Europskoj uniji, njenim institucijama i njihovom funkcioniranju. Projekt je usmjeren na poboljšanje konkurentnosti pogranične regije posredstvom pripreme relevantnih reakcija na izazove i metoda, kao i predajom iskustava pratnera sa mađarske strane. U smislu toga, aktvinosti projekta su: raszvoj i unapređenje sposobnosti i kompetencija, u interesu uspješnog i konkurentnog procesa pristupa; transfer znanja, predaja tehnologija, razmjena spoznaja i iskustava; otvaranje i funkcioniranje EU informacijskih punktova u tri hrvatske županije, kao lako dostupnih baza korisnika; održavanje internetske stranice i online mreže u interesu pružanja savjetodavnih usluga; organiziranje informativnih foruma, workshopova za planiranje i izradu projekata; izrada projektnih publikacija rječnik EU pojmova, svezak menadžmenta projekata. 7

9 Partneri: Zaklda za razvoj poduzetništva županije Zala Javna zaklada centar za poduzetnike županije Šomođ Trgovačka i privredna komora županije Zala Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Varaždin PORA Razvojna Agencija Podravine i Prigorja VIDRA Agencija za reginalni razvoj Virovitičko-podravske županije Cilj trojezičnog rječnika izrađenog u okviru programa EU Compass je da nositeljima projekta, natjecateljima i onima koji se zanimaju za ovu temu pruži pomoć u tumačenju i pravilnoj uporabi pojmova vezanih za institucije i politike EU. Nadamo se da će Vam ovo izdanje biti od koristi u radu, i da će dati svoj doprinos uspješnosti i rezultatima Vaše djelatnosti. 8

10 Az EU Compass projektrõl röviden Az EU COMPASS projekt célja a határtérségben a horvát közszféra, illetve a magánszektor segítése az EU-hoz való csatlakozási folyamatokban információs irodák (infopontok) létrehozásával, korszerű és hasznos információk, szolgáltatások nyújtásával az előcsatlakozási időszakban. A Horvátország Uniós csatlakozását közvetlenül megelőző időszakban kiemelt szerepe van annak, hogy a vállalkozások, civil szervezetek, helyi önkormányzatok és a lakosság pontos információkhoz juthasson az Európai Unióról, intézményeiről és azok működéséről. A projekt a határ menti régió gazdasági versenyképességének növelését célozza a Horvátország EU csatlakozásának kihívásaira adható releváns válaszok, módszerek előkészítésével, a magyar oldali partnerek tapasztalatainak átadásával. Ennek szellemében a projekt tevékenységei: képességek és kompetenciák fejlesztése, erősítése a sikeres és versenyképes integrációs folyamatok érdekében; ismeretanyag áramlása, technológiák átadása, tudás és tapasztalatcserék; EU információs pontok megnyitása és működtetése három horvátországi megyében, a felhasználók könnyen hozzáférhető bázisaként; internetes honlap és online hálózat működtetése tanácsadói szolgáltatás érdekében; információs fórumok, műhelyek szervezése projekttervezés és projektek kidolgozására; projektpublikációk kidolgozása EU kifejezések szótára, projektmenedzsment füzetek. 9

11 Partnerek: Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Somogy Megyei Vállalkozói Központ Közalapítvány Zala Megyei Kereskedelmi és Ipar Kamara Varazsd Megyei Gazdasági Kamara PORA Podravina és Prigorje Régió Fejlesztési Ügynöksége VIDRA Verőce-Drávamente Megyei Regionális Fejlesztési Ügynökség Az EU Compass projekt keretében elkészített háromnyelvű szótár célja, hogy segítséget nyújtson a projektgazdák, pályázók, illetve a téma iránt érdeklődők számára az Unió intézményeihez, politikáihoz kapcsolódó szakkifejezések értelmezéséhez és helyes használatához. Reméljük, hogy a kiadvány hasznos segítségükre lesz munkájuk során, és hozzájárul tevékenységük sikeréhez, eredményeihez. 10

12 A English Croatian Hungarian Absorption (absorptive) capacity G This usually means the ability of a country or organisation to receive aid and use it effectively. Developing countries often lack this capacity. For example, a country may receive enough money to enable all its children to attend primary school but owing to a lack of teachers, lack of schools or a poor administrative system, it is impossible to spend this money in the short term. Work must first be done to train teachers, build schools and improve the efficiency of the system thus raising the country s absorption capacity. (EUJarg) Abstention, constructive (positive abstention) G Constructive abstention is the idea of allowing a Member State to abstain Apsorbcijski (prihvatni) kapacitet G Apsorbcijski kapacitete obično pokazuje to, koliko potpore je u stanju prihvatiti i djelotvorno upotrijebiti jedna država ili organizacija. U zemljama u razvoju ponekad nedostaje ova vrsta prihvatne sposobnosti. Na primjer, moguće je da jedna držva dobija dovoljno potpore za školovanje djece, na svojoj teritoriji, ali nema dovoljan broj škola ili nastavnika, odnosno nedostaje administrativni sustav za obradu potpore, nije u stanju sredstva upotrijebiti u kratkom roku. Prvo korake treba učiniti na planu izobrazbe nastavnog kadra, izgradnji novih škola i na poboljšanju djelotvornosti sustava, tojest prvo je potrebno povećati apsorbcijsku sposobnost države. Konstruktivna suzdržanost (pozi tivna suzdržanost) G Načelo konstruk tivne suszdržanosti znači, kada se jednoj državi Abszorpciós (abszorptív) kapacitás G Az abszorpciós kapacitás általában azt mutatja meg, hogy egy ország vagy szervezet mennyi támogatást tud fogadni és hatékonyan felhasználni. A fejlődő országok esetében gyakran hiányzik ez a fajta felvevőképesség. Például lehet, hogy egy ország elegendő támogatást kap a területén élő gyermekek iskoláztatására, viszont ha nem rendelkezik megfelelő számú tanárral vagy iskolával, illetve a támogatás kezeléséhez szükséges adminisztratív rendszerrel, rövid távon nem tudja a kapott összegeket hasznosítani. Az első lépést a tanárok képzése, új iskolák építése és a rendszer hatékonyságának javítása terén kell megtenni, azaz először az ország abszorpciós kapacitását kell növelni. (EUJarg) Konstruktív tartózkodás (pozitív tartózkodás) G A konstruktív tartózkodás elve azt jelenti, amikor a közös kül- és bizton- 11

13 A on a vote in Council under the common foreign and security policy (CFSP), without blocking a unanimous decision. This option was introduced by the Treaty of Amsterdam. Article 31 of the Treaty on European Union (TEU) provides that if abstention is accompanied by a formal declaration, the Member State in question is not obliged to apply the decision but must accept that it commits the Union. The Member State must then refrain from any action that might conflict with Union action based on that decision. In accordance with Article 31 of the TEU, the decision cannot be adopted if the members of the Council attaching such a declaration to their abstention represent at least one third of the Member States comprising at least one third of the population. (ComGloss) članici glede zajedničke vanjske i politike sigurnosti (CFSP) u Savjetu odobri, da bude suzdržan pri glasovanju, bez toga, da sprječava jednoglasno donošenje odluke. Ova je mogućnost uvedena u okviru Amsterdamskog ugovora. Članak 31. Ugovora Europske unije sadržava uredbu o tomu, da ukoliko se zvaničnim očitovanjem potvrdi suzdržanost, dotična zemlja članica nije obvezna primjenjivati odluku, ali je dužna prihvatiti odluku Unije. Država članica je nakon toga obvezna suzdržavati se svih radnji, koja bi bi bila suprotna radnji temeljene na odluci Unije. Po članku 31. Ugovora Europske unije odluka se ne može prihvatiti, ukoliko članice savjeta uz izjavu o suzdržavanju prilože takvu izjavu, koja zastupa najmanje jednu trećinu ukupnog stanovništva zemalja članica. ságpolitikát (CFSP) érintően a Tanácsban egy tagállamnak engedélyezik, hogy szavazatával tartózkodjon anélkül, hogy ez akadályozná az egyhangú döntést. Ez lehetőség az Amszterdami szerződés keretében került bevezetésre. Az Európai Unió Szerződésének 31-es pontja rendelkezik arról, hogy amennyiben hivatalos nyilatkozattal megerősített tartózkodásra kerül sor, a kérdéses tagállam nem köteles a döntést alkalmazni, de el kell fogadnia az Unió döntését. A tagállamnak ezután tartózkodnia kell bármilyen cselekedettől, ami a döntésen alapuló uniós művelettel ellenkezne. Az EU Szerződés 31-es törvénycikke szerint a döntést viszont nem fogadhatják el, ha a Tanács tagjai olyan nyilatkozatot csatolnak a tartózkodásukhoz, ami a tagállamok össznépességének legalább egyharmadát képviseli. Accession criteria (Copenhagen criteria) G Any country seeking mem bership of the European Union (EU) must conform to the conditions set out by Article 49 and the principles laid down in Article 6(1) of the Treaty on European Union. Relevant criteria were established by the Copenhagen Euro pean Council in 1993 and strengthened by the Madrid European Council in Kirteriji pristupa (Kopenhaški kri teriji) G Bilo koja država, koja namjerava pristupiti EU, treba udovoljiti uredbama članka 49. Ugvora EU, odnosno načelima sadržanim u članku 6(1). Navedene kriterije je odredio kopenhaški Europski savjet godine 1993., a potvrdio ih je madridski Europski savjet godine Nova članica EU treba udovoljiti trima kriterijima: Politički: institucuje, Csatlakozási kritériumok (koppenhágai kritériumok) G Bármelyik, az EU-hoz csatlakozni kívánó országnak meg kell felelnie az EU Szerződés 49-es törvénycikkében foglaltaknak, illetve a 6(1)-es cikkben lefektetett elveknek. Az említett kritériumokat a koppenhágai Európai Tanács határozta meg 1993-ban, és a Madridi Európai Tanács erősítette meg, 1995-ben. Egy új EU tag- 12

14 To join the EU, a new Member State must meet three criteria: political: stability of institutions guaranteeing democracy, the rule of law, human rights and respect for and protection of minorities; economic: existence of a functioning market economy and the capacity to cope with competitive pressure and market forces within the Union; acceptance of the Community acquis: ability to take on the obligations of membership, including adherence to the aims of political, economic and monetary union. For the European Council to decide to open negotiations, the political criterion must be satisfied. Any country that wishes to join the Union must meet the accession criteria. The pre-accession strategy and accession negotiations provide the necessary framework and instruments. koje jamče demokratiju i stabilan pravni sustav, poštovanje i zaštita ljudskih prava i prava manjina. Gospodarski: Postojanje funkcionirajućeg tržišnog gospodarstva i pripremljenost za konkurentnost unutar tržišta EU. Prihvatanje dostignuća EU: prih vatanje članskih obveza, unutar toga opredijeljenost za ciljeve političke, gospodarske i monetarne zajednice. Da bi Europski savjet otvorio pre govore, potrebno osigurati ispunjavanje političkih kriterija. Države, koje namjeravaju pristupiti Europskoj uniji, trebaju udovoljit kriterijima pristupa. Predpristupne strategije i pristupni pregovori trebaju osigurati potrebne okvire i sredstva. államnak három kritériumnak kell megfelelnie: Politikailag: a demokráciát garantáló stabil intézmények és jogi szabályozás, az emberi jogok és a kisebbségek tisztelete is védelme. Gazdaságilag: működő piacgazdaság megléte és az EU-n belüli piaci versenyhelyzetre való felkészültség. EU közösségi vívmányok elfogadása: a tagsági kötelezettségek elfogadása, ezen belül a politikai, gazdasági és monetáris unió céljai melletti elkötelezettség. Ahhoz, hogy az Európai Tanács megnyissa a tárgyalásokat, biztosítani kell a politikai kritériumok teljesülését. Az Unióhoz csatlakozni kívánó országoknak meg kell felelnie a csatlakozási kritériumoknak. Az előcsatlakozási stratégiának és a csatlakozási tárgyalásoknak gondoskodniuk kell a szükséges keretekről és eszközökről. A Accession negotiations G Accession negotiations are vital for monitoring and helping candidate countries to prepare for accession and for assessing how ready they are. Each country is judged on its own merits from the point of view of compliance with the accession criteria. Negotiations help candidate countries to prepare to ful- Pristupni pregovori G Pristupni pregovori su neizostavni u interesu toga, da pruže pomoć državama kandidat kinjama, kao da bi se utvrdila njihova pripremljenost. Svaka država biva procjenjivana glede toga, odgovara li uvjetima pristupa. Pregovori pružaju pomoć državama u ispunjavanju obveza potrebnih za članstvo Csatlakozási tárgyalások G A csatlakozási tárgyalások elengedhetetlenek annak érdekében, hogy segítsék a kandidáló országokat, valamint hogy megállapítható legyen felkészültségük. Minden országot megítélnek abból a szempontból, hogy megfelel-e a csatlakozási feltételeknek. A tárgyalások segítik az országokat az Euró- 13

15 A fil the obligations of European Union membership. They also allow the Union to prepare itself for enlargement in terms of absorption capacity. Negotiations relate to the adoption and implementation of the Community acquis, which is monitored by the Commission. The acquisis divided into chapters, and there are as many chapters as areas in which progress must be made. These areas are identified by screening theacquis. The Technical Assistance and Information Exchange programme (TAIEX) plays a part here. Each chapter is negotiated individually, and measurable reference criteria are defined for the opening and closing of each chapter. Negotiations take place at bilateral intergovernmental conferences between the Member States and the candidate country. Common negotiating positions are defined for each of the chapters relating to matters of Community competence. (ComGloss) u Europskoj zajednici. Pregovori su usredotočeni na prihvatanje i primjenu distignuća zajednice, koje Komisija provjerava. Dostignuća se dijele na razna poglavlja, na ona podrućja, na kojima su potrebne aktivnosti. Značajnu ulogu imaju pružanje tehničke pomoći i Program razmjene informacija (TAIEX). Pregovara se posebno o svakom poglavlju, referentni kriteriji, koji se trebaju ispuniti budu definirani pri otvaranju i zaključivanju svakog poglavlja. Pregovori se odvijaju u okviru bila teralnih međuvladinih konferencija, među zemljama članicama i zemljama kanditadkinjama. U slučaju svakog poglavlja se definiraju zajedničke pregovaračke pozicije. pai Uniós tagsághoz szükséges kötelezettségeknek való megfelelésben. A tárgyalások a közösségi vívmányok elfoga - dására és alkalmazására fókuszálnak, melyeket a Bizottság ellenőriz. A vívmányok különböző fejezetekre kerülnek felosztásra, annyi területre, amennyi esetében teendő van. A Technikai Segítség nyúj tás és és Információcsere Program (TAIEX) fontos szerepet játszik. Minden egyes fejezetről külön tárgyalnak, a teljesítendő referencia kritériumokat minden fejezet megnyitásánál és lezárásánál meghatározzák. A tárgyalások kétoldalú kormányközi konferenciák keretében zajlanak a tagállamok és a tagjelölt ország között. Minden fejezet esetében közös tárgyalási pozíciókat határoznak meg. Accession of new Member States to the European Union G Accession of new Member States to the European Union (EU) is governed by Article 49 of the EU Treaty. A state that wishes to become a member of the Union must satisfy two conditions: it must be a European state; Prustup novih članica Europskoj zajednici G Pristupu novih članica uređuje članak 49. Ugovora EU. Da bi postala članicom Unije, država koja namjereva pristupiti treba ispunjavati dva temeljna zahtjeva: Treba biti europska država, treba prihvatiti i podržavati zajedničke vrijednosti zemalja članica. To su Új tagállamok csatlakozása az Európai Unióhoz G Az új tagállmok csatlakozásáról az EU Szerződés 49. cikke rendelkezik. Ahhoz, hogy az Unió tagja lehessen, a csatlakozni kívánó országnak két alapfeltételnek kell megfelelnie: Európai államnak kell lennie; el kell fogadnia a tagállamok közös 14

16 it must respect the common values of the Member States and undertake to promote them. These are human dignity, liberty, democracy, the rule of law, and respect for human rights including minorities (Article 2 of the EU Treaty). The candidate state informs the European Parliament and national parliaments of the Member States of their intention to accede to the EU. The Council must agree unanimously on accession, after consulting the Commission and receiving assent by qualified majority of the European Parliament. The conditions and date of accession, any transition periods required and the adjustments to the Treaties on which the Union is founded must be agreed in the form of an accession treaty between the candidate country and the Member States. (ComGloss) poštivanje ljudskog dostojanstva, slobode, demokratije, pravne države, priznavanje ljudskih prava, podrazumijevajući i prava manjina (članak 2. Ugovora EU). Zemlja kandidatkinja izvještava Europski parlament i nacionalni palament o svojoj namjeri pristupa. Savjet treba jednoglasno prihvatiti pristup, nakon što je obavio konsultaciju sa Komisijom i doblia je ovlast Parlamenta kvalificiranom većinom. Uvjeti i datum pristupa, kao i obveze usvajanja i poštivanja osnivačkog ugovora EU se nakon toga reguliraju ugovorm o pristupi sklopljenog između zemlje kandidatkinje i zemalja članica. értékeit és támogatni kell azokat. Ezek az emberi méltóság tisztelete, a szabadság, demokrácia, jogállamiság, emberi jogok elismerése, beleértve a kisebbségi jogokat (EU Szerződés 2. cikk.) A jelentkező ország tájékoztatja az Európai Parlamentet és a nemzeti parlamentet csatlakozási szándékáról. A Tanácsnak egyhangúlag kell beleegyeznie a csatlakozásba, miután konzultált a Bizottsággal és megkapta a Parlament minősített többségének felhatalmazását. A csatlakozás feltételeit és dátumát, valamint az EU alapító szerződéseinek elfogadásának és betartásának kötelezettségét ezt követően a csatlakozó ország és a tagállamok között kötött csatlakozási szerződésben rög zítik. A Accession partnership G Accession partnerships are a pre-accession strategy instrument which determines the candidate countries particular needs on which preaccession assistance should be targeted and provides a framework for: the short and medium-term priorities, objectives and conditions determined for each candidate country on the basis of the accession crite- Pristupno partnerstvo G Pristupno partnerstvo je jedno strategijsko predpristupno sredstvo, koji uređuje one aktivnosti, koje je potrebno obaviti u okviru predpristupne procedure, pored toga definira sljedeće okvire: kratko- i srednjoročni prioriteti, imenovanje ciljeva potrebnih za ispunjavanje pristupnih kriterija (Kopenhaških kriterija), Csatlakozási partnerség G A csatlakozási partnerség egy elő-csatlako zási stratégiai eszköz, amely rögzíti azokat a feladatokat, melyeket az elő-csatlakozási folyamat keretében el kell végezni, valamint felállítja az alábbi kereteket: rövid- és középtávú prioritások, a Bizottság véleményén alapuló, a csatlakozási kritériumok (Koppenhágai 15

17 A ria (Copenhagen criteria) in accordance with the Com mission s opinion on its membership application; pre-accession assistance. An accession partnership is estab lished for each candidate country to provide guidance and encouragement during preparations for membership. To this end, each candidate country draws up a National Programme for the Adoption of the Acquis (NPAA), which sets out a timetable for putting the partnership into effect. Each candidate country also draws up an action plan for strengthening its administrative and judicial capacities. (ComGloss) Pružanje predpristupne potpore. Pristupno partnerstvo se sklapa sa svakom državom kandidatkinjom u interesu toga, da bi se mogla na odgovarajući način pripremiti za pristup. Na kraju svaka država kandidatkinja izrađuje jedan Nacionalni program usvajanja dostignuća zajednice (NPAA), koji sadržava detaljan dinamički plan partnerstva. Pored toga svaka država kandidatkinja izrađuje jedan akcijski plan jačanja administracijskog i pravnog kapaciteta. kritériumok) teljesítéséhez szükséges célok kijelölése; elő-csatlakozási segítségnyújtás Csatlakozási partnerséget minden tagjelölt országgal kötnek annak érdekében, hogy megfelelően felkészülhessen a csatlakozásra. Végül, minden tagjelölt ország készít egy, a közösségi vívmányok elfogadásáról szóló Nemzeti Programot (NPAA), amely tartalmazza a partnerség részletes ütemtervét. Ezen kívül minden tagjelölt ország akciótervet készít az adminisztrációs és jogi kapacitások megerősítésére. Acquis communautaire G This is a French term meaning, essentially, the EU as it is in other words, the rights and obligations that EU countries share. The acquis includes all the EU s treaties and laws, declarations and resolutions, international agreements on EU affairs and the judgments given by the Court of Justice. It also includes action that EU governments take together in the area of justice and home affairs and on the Common Foreign and Security Policy. Accepting the acquis therefore means taking the EU as you find it. Candidate countries have to accept the acquis before they can join the EU, and Dostignuća zajednice ( acquis communautaires ) G Dostignuća zajednice je francuski pojam, u biti znači EU, kako je, drugim riječima pokriva skup prava i obveze zemalja članica. U njih spadaju unijski ugovori i pravni akti, deklaracije, stavovi, međunarodni sporazumi vezani za unijske poslove i presude Europskog suda. Aquis je također dio i onih intervencija, koje zemlje članice poduzimaju na području pravosuđa, unutarnjih poslova, kao i zajedničke vanjske i sigurnosne politike. Prema tomu, usvajanje dostignuća predstavlja potpuno usvajanje pravila, koja određuju karakter EZ. Uvjet za prijem dr- Közösségi vívmányok ( acquis commu nautaires ) G A közösségi vívmányok francia kifejezés, lényegében annyit jelent, hogy az EU, ahogy van, más szóval kifejezve a tagállamokra vonatkozó jogok és kötelességek összességét takarja. Közéjük tartoznak az uniós szerződések és jogszabályok, a nyilatkozatok, az állásfoglalások, az uniós ügyekhez kapcsolódó nemzetközi megállapodások és az Európai Bíróság ítéletei. Az acquis részét képezik azok az intézkedések is, melyeket a tagállamok az igazságügy, a belügy, valamint a közös külés biztonságpolitika terén közösen léptetnek életbe. A vívmányok elfogadása tehát 16

18 make EU law part of their own national legislation. (EUJarg) žava kandidatkinja za pristup je da usvoje dostignuća EU, i da unijske zakonske propise ugrade u vlastito nacionalno zakonodavstvo. az EU jellegét meghatározó szabályok teljes körű átvételét jelenti. A csatlakozni kívánó országok felvételének feltétele, hogy elfogadják a közösségi vívmányokat, és az uniós jogszabályokat átültessék saját nemzeti jogrendszerükbe. (EUJarg) A Active employment policy G Active labour market policy, measures carried out in order to enable the unemployed to return to work through co-financed employment or education. (ThemDict) Aktivna politika zapošljavanja G Mjere koje se provode za što brži povratak nezaposlenih osoba u svijet rada kroz sufinancirano zapošljavanje ili obrazovanje. (ThemDict) Aktív foglalkoztatáspolitika G Aktív munkaerőpiaci politika. A munka nélküliek munka világába történő visszajutását segítő, foglalkoztatási vagy képzési társfinanszírozást nyújtó intézkedések. (ThemDict) Additionality G One of the four Struc tural Funds principles which means that Community assistance to Member States must complement measures fi nanced from national sources instead of replacing them. Nadodanost G Jedno od četiri načela strukturnih fondova prema kojem sredstva, koja države članice dobivaju iz fondova EU, moraju biti komplementarna mjerama koje se financiraju iz nacio nalnih sredstava, a ne zamjenjivati ih. Addicionalitás G A Strukturális Alapok négy alapelvének egyike, amely azt jelenti, hogy a tagállamnak az Uniótól kapott támogatásból megvalósított intézkedéseket saját forrásból finanszírozott intézkedésekkel kell kiegészítenie, ezeket az uniós forrás nem helyettesítheti. Advance payment G Payment made within a predetermined period after the contract signature. Avansne isplate G Plaćanje koje se obavlja u unaprijed određenom roku nakon potpisivanja ugovora. Előleg G A szerződés aláírását követő, előre meghatározott időszakon belül történő kifizetés. Agency for Regional Development of the Republic of Croatia kratica (ARD) G Agency is in charge for financing, procurement, paying and supervision of the Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske (ARR) G Agencija obavlja djelatnosti financiranja, nabave, plaćanja i nadzora provedbe programa i A Horvát Köztársaság Regionális Fejlesztési Ügynöksége G A regionális fejlesztési politika keretében futó projektek és programok felügyeletéért finanszírozá- 17

19 A RC regional development policy s program and projects. projekata regionalne razvojne politike Republike Hrvatske. sáért, beszerzéseiért, és kifizetéseiért felelős ügynökség. Agency for the Audit of European Union Programmes Implementation System (ARPA) G The agency is performing audit and compliance certification of implementation of the EU programmes in which the control and responsibility are transferred to the Republic of Croatia. (EU- Funds) Agencija za reviziju sustava pro vedbe programa Europske unije G Djelatnost Agencije je revizija i ovjeravanje usklađenosti provedbe programa Europske unije u kojima su upravljanje i odgovornost prenijete na Republiku Hrvatsku. Európai Programok Végrehajtási Rendszerének Ellenőrzéséért Felelős Ügynökség G Az ügynökség azon EU-s programok megvalósulását ellenőrzi megfelelőségi vizsgálatokkal és auditokkal, ahol a végrehajtás ellenőrzését és a felelősséget a Horvát Köztársaságra delegálták. Agenda G This term literally means things to be done. It normally refers to the list of items for discussion at a meeting, but politicians also use it as a jargon term meaning things we want to achieve. For example, the EU s Social Agenda sets out what the Union wants to achieve, over the next few years, in terms of employment and social policies. It forms part of the Lisbon Strategy (EUJarg) Agenda (dnevni red, red aktivnosti, program) G Doslovno značenje riječi je: zadaci za ivršavanje. Uobičajeno se odnosi na točke dnevnoga reda zasjedanja, međutim u političkom žargonu se koristi i u značenju ciljevi, koji se trebaju postići. Na primjer, socijalni red aktivnosti, koji je izradila EU određuje što želi postići EU u narednih nekoliko godina na području politike zapošljavanja i socijalne politike. Sve to predstavlja dio Lisabonske strategije (vidi u nastavku). Agenda (napirend, menetrend, program) G A kifejezés szó szerinti jelentése: elvégzendő feladatok. Rendszerint az ülések napirendi pontjaira vonatkozik, a politikai zsargonban azonban elérendő célok értelemben is használják. Az EU által kidolgozott szociális menetrend például azt határozza meg, hogy az elkövetkezendő néhány évben az Unió mit kíván elérni a foglalkoztatás- és a szociálpolitika területén. Mindez a Lisszaboni stratégia részét képezi (lásd alább). (EUJarg) AIDCO EuropeAid Co-operation Office G The EuropeAid Co-operation Office is the institution that manages all phases of the EU s development co-operation. These phases include: identification and apprais- AIDCO (eng. kratica) Ured za suradnju EuropeAid G Ured za suradnju EuropeAid upravlja svim fazama razvojnih suradnji EU. Ove su faze: razvoj i planiranje programa, priprema financijskih AIDCO EuropeAid Együttműködési Iroda G Az EuropeAid Együttműködési Iroda menedzseli az EU fejlesztési együttműködéseinek minden fázisát. Ezek a fázisok: programfejlesztés és tervezés, finan- 18

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder Expertising Governance for Transfrontier Conurbations Ister-Granum EGTC Istvan FERENCSIK Project manager The Local Action Plans to improve project partners crossborder governance «EGTC» URBACT Final conference

Részletesebben

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya deputy general director Leonardo Partnerships S.O.S. project coordinator Leonardo

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice

Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice FEHÉR Miklós Zoltán Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Európai Uniós Jogi Főosztály Ministry of Public

Részletesebben

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány HUNGARY - Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány (Blue booklet form or card format issued for permanent residents - from 1 January 2000 a new card format has been introduced and issued)

Részletesebben

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés WHO ~ HRH Millenium Development Goals (Achieving the health related

Részletesebben

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market 24th October, 2005 Budapest, Hungary Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok With Equal Opportunities on the Labour Market Equal Opportunities for the Roma Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok The government

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

DG(SANCO)/2012-6290-MR

DG(SANCO)/2012-6290-MR 1 Ensure official controls of food contaminants across the whole food chain in order to monitor the compliance with the requirements of Regulation (EC) No 1881/2006 in all food establishments, including

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Partnervárosi együttmőködés aláírása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. június 27-i ÜLÉSÉRE

Részletesebben

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1 History 1893 National Ornithological Centre (Ottó Herman) New ways of breeding and use of laboratory animals (Dr.Kállai László A laboratoriumiállat-tenyésztés és felhasználás új útjai. In: A biológia aktuális

Részletesebben

EU Compass projekt ismertetése 1.

EU Compass projekt ismertetése 1. EU Compass projekt ismertetése 1. Támogató alap: Magyarország- Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Pályázat benyújtás: 2010. 09. 15. Döntés: 2011. 03. 25. Szerződéskötés:

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

Robinwood Plus PÁLYÁZATI KIíRÁS

Robinwood Plus PÁLYÁZATI KIíRÁS Robinwood Plus PÁLYÁZATI KIíRÁS Robinwood Plus Alprojektek A finanszírozott nemzetközi alprojektek száma 10, minden alprojekt r illetve a nemzeti partnerek által képviselt földrajzi régiókban kell tevékenykedjenek.

Részletesebben

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form 1 A Future Vision pilot célja a Future Vision Plan (Jövőkép terv) egyszerűsített támogatási modelljének tesztelése, és a Rotaristák részvételének növelése a segélyezési folyamatokban. A teszt során a districteknek

Részletesebben

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5.

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5. CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS WP 5 Del 5.14 1 st period Szentendre Papers and articles in specialist

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences. AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer

UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences. AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer DOI azonosító: 10.17625/NKE.2013.021 UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer LAW ENFORCEMENT AND NATIONAL SECURITY CHALLENGES POSED BY

Részletesebben

Table 1 Security, Stability and Support for Reforms The amount in the column Indicative financial allocation of focus area No. 1 Regional development

Table 1 Security, Stability and Support for Reforms The amount in the column Indicative financial allocation of focus area No. 1 Regional development 101/2012. (V. 18.) Korm. rendelet a kibővült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségei csökkentését célzó, a Svájci Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány között 2007. december 20-án létrejött

Részletesebben

Helyi gazdaságfejlesztési projektek uniós támogatásból

Helyi gazdaságfejlesztési projektek uniós támogatásból Helyi gazdaságfejlesztési projektek uniós támogatásból Márton György területfejlesztési szakértő Logframe Tanácsadó Iroda Budapest, 2014.10.16. HGF kezdeményezések támogatási problematikája Komplex, sokrétű

Részletesebben

2007. évi XXXIV. törvény

2007. évi XXXIV. törvény 2007. évi XXXIV. törvény az Európa Tanács keretében Strasbourgban, 1989. november 16-án létrejött, a tiltott teljesítményfokozó szerek és módszerek használata elleni Egyezmény Varsóban, 2002. szeptember

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

Az Előcsatlakozási Alapok és a Közösségi Kezdeményezések rendszere. Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI

Az Előcsatlakozási Alapok és a Közösségi Kezdeményezések rendszere. Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI Az Előcsatlakozási Alapok és a Közösségi Kezdeményezések rendszere Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI Létrehozásuk célja Felkészítés a csatlakozás utáni időszakra Tanulási

Részletesebben

Pályázati felhívás BA és MA képzésben résztvevő diákok részére

Pályázati felhívás BA és MA képzésben résztvevő diákok részére EURÓPAI BIZOTTSÁG TÁJÉKOZTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG EURÓPAI BIZOTTSÁG MAGYARORSZÁGI KÉPVISELETE Pályázati felhívás BA és MA képzésben résztvevő diákok részére Érdekel az Európai Unió működése? Szeretnél többet

Részletesebben

Hogyan pályázzunk eredményesen a balkáni uniós előcsatlakozási alapokra? Dr. Velikovszky László

Hogyan pályázzunk eredményesen a balkáni uniós előcsatlakozási alapokra? Dr. Velikovszky László Hogyan pályázzunk eredményesen a balkáni uniós előcsatlakozási alapokra? Dr. Velikovszky László Tartalom IPA Az IPA célja Az IPA támogatási területei Az IPA által támogatott országok IPA II támogatási

Részletesebben

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 Hátrányos-e az új tagállamok számára a KAP támogatások disztribúciója? Can the CAP fund distribution system be considered unfair to the new Member States? A

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP4: Deliverable 4.5 Development of voluntary qualification system Quality label system 1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS

Részletesebben

Harmadik országbeli állampolgárok Európai Unión belüli mobilitása. Intra-EU Mobility of third country national

Harmadik országbeli állampolgárok Európai Unión belüli mobilitása. Intra-EU Mobility of third country national Harmadik országbeli állampolgárok Európai Unión belüli mobilitása Intra-EU Mobility of third country national Európai Migrációs Hálózat Magyarország X. Nemzeti Ülés és Képzés a Migráció és a Menekültügy

Részletesebben

Technológia-semlegesség a szabályozásban

Technológia-semlegesség a szabályozásban 16. Távközlési és Informatikai Hálózatok Szeminárium és Kiállítás 2008. október 15-17. Zalakaros Technológia-semlegesség a szabályozásban Nagy Péter nagy.peter@hte.hu Szabályozás korai szakasza Technológia

Részletesebben

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Vezetői összefoglaló Európai Egészségügyi Menedzsment Társaság. április Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség

Részletesebben

A projektről: Ahol a folyók összekötnek

A projektről: Ahol a folyók összekötnek Ahol a folyók összekötnek A projektről: Az I3CT Határon átnyúló klaszterképzés című projekt a Magyarország Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program második pályázati felhívásának keretében,

Részletesebben

Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Platform. Adam Vas MD PhD Platform Leader

Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Platform. Adam Vas MD PhD Platform Leader Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Adam Vas MD PhD Leader The beginning The National Research and Technology Office launches its initiative with the title: Support

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Új könyvek az Európai Unióról

Új könyvek az Európai Unióról Új könyvek az Európai Unióról Válogatás az Országgyűlési Könyvtárba 2015. május hónapban beérkezett könyvekből az Európai Unió témakörében. Az egyes tételek végén a dokumentum raktári jelzete található.

Részletesebben

EU C mpass. Pravi put do prave informacije Helyes út a megfelelő információhoz The right way to the right information

EU C mpass. Pravi put do prave informacije Helyes út a megfelelő információhoz The right way to the right information EU C mpass Pravi put do prave informacije Helyes út a megfelelő információhoz The right way to the right information HR HU EN EU COMPASS Projekt EU COMPASS ima za cilj pomoći hrvatskom javnom i privatnom

Részletesebben

www.pwc.com Aktuális adózási és szabályozási kérdések a turizmusban 2012-es adóváltozások Személyi jövedelemadó

www.pwc.com Aktuális adózási és szabályozási kérdések a turizmusban 2012-es adóváltozások Személyi jövedelemadó www.pwc.com Aktuális adózási és szabályozási kérdések a turizmusban 2012-es adóváltozások Személyi jövedelemadó SZJA változások Tartalom Személyi jövedelemadó Összevonás alá eső juttatások Béren kívüli

Részletesebben

Skills Development at the National University of Public Service

Skills Development at the National University of Public Service Skills Development at the National University of Public Service Presented by Ágnes Jenei National University of Public Service Faculty of Public Administration Public Ethics and Communication 13. 12. 2013

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX Fizikai Futures (PhF) / HUPX Physical Futures (PhF) Iktatási szám / Notice #: HUPX-MN-PhF-2015-0003 Dátum / Of: 20/04/2015 Tárgy / Subject: Hatályos díjszabás és kedvezmények

Részletesebben

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary Decision where Process Based OpRisk Management made the difference Norbert Kozma Head of Operational Risk Control Erste Bank Hungary About Erste Group 2010. 09. 30. 2 Erste Bank Hungary Erste Group entered

Részletesebben

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting Currency is Hungarian Forint (HUF). 1 EUR 310 HUF, 1000 HUF 3.20 EUR. Climate is continental, which means cold and dry in February

Részletesebben

A SYMBI projekt általános bemutatása

A SYMBI projekt általános bemutatása A SYMBI projekt általános bemutatása Kalcsú Zoltán Projektmenedzser zoltan.kalcsu@pannonnovum.hu Regionális Stakeholder Csoportülés, Győr, 2016.09.08 SYMBI proposal Industrial Symbiosis for Regional Sustainable

Részletesebben

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E BOSZNIA-HERCEGOVINA ÚTJA AZ EURÓPAI UNIÓ FELÉ A 2011. ÉVI HALADÁSI JELENTÉS TÜKRÉBEN BOSNIA AND HERCEGOVINA S WAY TOWARDS THE EUROPEAN UNION IN REFLECTION OF THE 2011. YEAR PROGRESS REPORT Az Európai Bizottság

Részletesebben

EUSDR 5. Prioritásterület: Környezeti kockázatok kezelése Bakonyi Péter & Olimpia Negru Magyarország Románia

EUSDR 5. Prioritásterület: Környezeti kockázatok kezelése Bakonyi Péter & Olimpia Negru Magyarország Románia EUSDR 5. Prioritásterület: Környezeti kockázatok kezelése Bakonyi Péter & Olimpia Negru Magyarország Románia Vázlat Mi történt az elmúlt évben? Az 5. prioritásterület Előrehaladás Mi várható? Vázlat Mi

Részletesebben

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Bevezetés A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Abayné Hamar Enikő Marselek Sándor GATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Gyöngyös A Magyarországon zajló társadalmi-gazdasági

Részletesebben

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy (Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) SEGÉDIGÉKKEL Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy A fenti felsorolásban a magabiztosság/félénkség

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el.

T Á J É K O Z T A T Ó. A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el. T Á J É K O Z T A T Ó A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el. A Nyomtatványkitöltő programok fület választva a megjelenő

Részletesebben

Budapest, június

Budapest, június MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ORSZÁGGYÜLÉS HIVATALA Érkezett : 100'1 JON 14. T/3330. számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság Kormánya és a Dán Királyság Kormánya között létrejött, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30. Irodalomjegyzék ENSZ (hivatalos) dokumentumok Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.} Polgári és Politikai Jogok Egyezségokmánya

Részletesebben

Vállalati kockázatkezelés jelentősége

Vállalati kockázatkezelés jelentősége www.pwc.com/hu Vállalati kockázatkezelés jelentősége Fedor Péter 2013. szeptember 19. Miről lesz szó 1. Mi is az az ERM? 2. Miért fontos? 3. Gyakorlati sajátosságok PwC Magyarország Mi is az az ERM? PwC

Részletesebben

ISEC program tapasztalatok és lehetőségek

ISEC program tapasztalatok és lehetőségek ISEC program tapasztalatok és lehetőségek Gyökös Melinda ISEC Szakmai Fórum Budapest, Miniszterelnöki Hivatal 2010. február 5. I. Az ISEC egyedi programról általában II. Az ISEC program célrendszere III.

Részletesebben

Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVI/2. (2008), pp. 745-692 SÜRGŐSSÉGI ELŐZETES DÖNTÉSHOZATALI ELJÁRÁS POLGÁRI ÜGYEKBEN* WOPERA ZSUZSA"

Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVI/2. (2008), pp. 745-692 SÜRGŐSSÉGI ELŐZETES DÖNTÉSHOZATALI ELJÁRÁS POLGÁRI ÜGYEKBEN* WOPERA ZSUZSA Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVI/2. (2008), pp. 745-692 SÜRGŐSSÉGI ELŐZETES DÖNTÉSHOZATALI ELJÁRÁS POLGÁRI ÜGYEKBEN* WOPERA ZSUZSA" Bevezető megjegyzések Az Európai Közösségek Bírósága

Részletesebben

Vision & Values. Jövôképünk & Értékeink. Team-munka és vezetési irányelvek. Code of Teamwork and Leadership

Vision & Values. Jövôképünk & Értékeink. Team-munka és vezetési irányelvek. Code of Teamwork and Leadership Vision & Values Jövôképünk & Értékeink Team-munka és vezetési irányelvek Code of Teamwork and Leadership Team-munka és vezetési irányelvek Jövôképünk & Értékeink címen ismert normáink szabják meg a vállalaton

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XXII. ÉVFOLYAM 4 5. SZÁM ÁRA: 966 Ft 2007. május 27. AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Törvény 2007. évi XXXIV. törvény az Európa Tanács keretében Strasbourgban,

Részletesebben

Participation fee: HUF+VAT/person (Total: HUF/ person)

Participation fee: HUF+VAT/person (Total: HUF/ person) The Hungarian-Bulgarian Chamber of Commerce, as a cooperating partner of the French Chamber of Commerce and Industry in Hungary cordially invites you to the next Other cooperating parners: Belgian Business

Részletesebben

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). ICNL is the leading source for information on the legal environment for civil society and public participation.

Részletesebben

Transznacionális együttmőködés és a Balkán a Délkelet-európai Transznacionális Együttmőködési Program

Transznacionális együttmőködés és a Balkán a Délkelet-európai Transznacionális Együttmőködési Program Transznacionális együttmőködés és a Balkán a Délkelet-európai Transznacionális Együttmőködési Program SEE Joint Technical Secretariat Közös Szakmai Titkárság Tartalom Bevezetés Transznacionális együttmőködés

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

T/3402. számú. törvényjavaslat

T/3402. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3402. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a vezetői engedélyek kölcsönös elismeréséről és cseréjéről szóló megállapodás kihirdetéséről

Részletesebben

Válasz az Éghajlatváltozás hatásaira az. integrált városfejlesztésen keresztül

Válasz az Éghajlatváltozás hatásaira az. integrált városfejlesztésen keresztül Válasz az Éghajlatváltozás hatásaira az integrált városfejlesztésen keresztül Climate Change Response through integrated urban management Egerszegi Zita Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. Balatoni

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI KISVÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSI FORMÁI. KOCSISNÉ ANDRÁSIK ÁGOTA - TENK ANTAL dr. - MOLNÁR BARNA dr. ÖSSZEFOGLALÁS

MEZŐGAZDASÁGI KISVÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSI FORMÁI. KOCSISNÉ ANDRÁSIK ÁGOTA - TENK ANTAL dr. - MOLNÁR BARNA dr. ÖSSZEFOGLALÁS MEZŐGAZDASÁGI KISVÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSI FORMÁI KOCSISNÉ ANDRÁSIK ÁGOTA - TENK ANTAL dr. - MOLNÁR BARNA dr. ÖSSZEFOGLALÁS A garanciarendszerek önmagukban nem vizsgálhatók, csakis a mindenkori gazdaságpolitikai

Részletesebben

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév (nevek) / Utónév (nevek) Cím(ek) Bíró Bíborka Eszter 1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 E-mail(ek) biro_biborka@yahoo.com

Részletesebben

T/3484. számú. törvényjavaslat

T/3484. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3484. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről Előadó: Balog Zoltán

Részletesebben

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092)

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) www.zoolog.hu Dr. Dombos Miklós Tudományos főmunkatárs MTA ATK TAKI Innovative Real-time Monitoring and Pest control

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM XIX. ÉVFOLYAM 22. SZÁM 2008. NOVEMBER 17. ÁRA: 1365 Ft AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM JOGSZABÁLYOK 2008. évi LX. törvény az olimpiai jelkép oltalmáról szóló, Nairobiban, 1981. szeptember

Részletesebben

NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1037 Budapest, Montevideo u. 16/A.

NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1037 Budapest, Montevideo u. 16/A. NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1037 Budapest, Montevideo u. 16/A.) REGISZTRÁCIÓS FELHÍVÁS a Megbízási szerződés a Hulladék mennyiségének

Részletesebben

A Continental Automotive Hungary beszállítói stratégiája Beszállítók kiválasztása és fejlesztése helyben és globálisan

A Continental Automotive Hungary beszállítói stratégiája Beszállítók kiválasztása és fejlesztése helyben és globálisan A Continental Automotive Hungary beszállítói stratégiája Beszállítók kiválasztása és fejlesztése helyben és globálisan Business Unit Passive Safety & Sensorics Continental Corporation A Continental világszerte

Részletesebben

8. Regionális nemzetközi szervezetek II.: Az Arab Liga, az Iszlám Konferencia Szervezete és az ASEAN

8. Regionális nemzetközi szervezetek II.: Az Arab Liga, az Iszlám Konferencia Szervezete és az ASEAN 8. Regionális nemzetközi szervezetek II.: Az Arab Liga, az Iszlám Konferencia Szervezete és az ASEAN Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 28. 1. Az Arab Liga Vázlat 2. Az Iszlám Konferencia Szervezete

Részletesebben

LDV Project. Szeretettel köszönjük Önöket Egerben a Leonardo Projekt Workshopján. We welcome - with much love - our dear guests!

LDV Project. Szeretettel köszönjük Önöket Egerben a Leonardo Projekt Workshopján. We welcome - with much love - our dear guests! LDV Project Szeretettel köszönjük Önöket Egerben a Leonardo Projekt Workshopján We welcome - with much love - our dear guests! Akkreditációs eljárás Magyarországon Accreditation in Hungary 1. Tankönyv

Részletesebben

WP2: Deliverable 2.1

WP2: Deliverable 2.1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP2: Deliverable 2.1 European benchmark study on mutual recognition Q-BICON PROJECT INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

A rendıri korrupció háttere

A rendıri korrupció háttere A rendıri korrupció háttere A hatalomcsere tere Field of Power exchange in Hungary Zárt, rugalmatlan hatalomcsere (Closed and inflexible power exchange) Formális csatorna Formal Channel túlszabályozott

Részletesebben

Európai szakszervezet fordul a miniszterelnökhöz

Európai szakszervezet fordul a miniszterelnökhöz Magyarországon sérülnek a szakszervezeti jogok - állítja az UFE http://nol.hu/belfold/magyarorszagon_serulnek_a_szakszervezeti_jogok_-_allitja_az_ufe (UFE) a magyarországi szakszervezeti jogok sérülése

Részletesebben

Az EU szennyezésijog-piaca

Az EU szennyezésijog-piaca Az EU szennyezésijog-piaca direktíva: 2002 dec. a kiotói átlagosan 8%-os csökkentés megvalósítására szolgál a CO 2 -kibocsájtási csökkentés kötelezettségének 46%-ára vonatkozik a legalább 1%-ot kibocsájtókra

Részletesebben

Portfolió menedzsment folyamatok bevezetése Kontra József ERSTE Bank Projekt Portfolió Menedzsment Iroda

Portfolió menedzsment folyamatok bevezetése Kontra József ERSTE Bank Projekt Portfolió Menedzsment Iroda Portfolió menedzsment folyamatok bevezetése Kontra József ERSTE Bank Projekt Portfolió Menedzsment Iroda 18. Projektmenedzsment Fórum Budapest, 2015. április 9. Pár szó az ERSTE gyökereiről Alapítva: 1819.

Részletesebben

Technopolisz Program Technopolisz Iroda Miskolc. Technopolis Programme Technopolis Office Miskolc. www.technopolisz.hu

Technopolisz Program Technopolisz Iroda Miskolc. Technopolis Programme Technopolis Office Miskolc. www.technopolisz.hu Technopolisz Program Technopolisz Iroda Miskolc Technopolis Programme Technopolis Office Miskolc www.technopolisz.hu A TECHNOPOLISZ program THE TECHNOPOLIS PROGRAMME HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS LOCAL ECONOMIC

Részletesebben

Tudományos önéletrajz. József Attila Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged Ideje 1985-1990 Diploma. Jogász

Tudományos önéletrajz. József Attila Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged Ideje 1985-1990 Diploma. Jogász Tudományos önéletrajz 1. Név: Dr. Szente Zoltán Zsolt 2. Születési idő: 1966. március 16. 3. Állampolgárság: magyar 4. Családi állapot: nős 5. Felsőfokú végzettség: Intézmény József Attila Tudományegyetem,

Részletesebben

Téma Megjegyzés Tanszék Konzulens Fogyasztóvédelem az Európai Unióban Alapszakosoknak. Európai Köz- és Magánjogi Tanszék Dr. Bóka János Az Európai

Téma Megjegyzés Tanszék Konzulens Fogyasztóvédelem az Európai Unióban Alapszakosoknak. Európai Köz- és Magánjogi Tanszék Dr. Bóka János Az Európai Téma Megjegyzés Tanszék Konzulens Fogyasztóvédelem az Európai Unióban Alapszakosoknak. Európai Köz- és Magánjogi Tanszék Dr. Bóka János Az Európai Unió intézmény- és döntéshozatali rendszere Alapszakosoknak.

Részletesebben

Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás

Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás Mi a marketing? Piacelemzés A piacelemzés beazonosítja a piacot ahhoz, hogy pozicionálni tudják a saját üzletüket, ahhoz, hogy részesedjenek

Részletesebben

IP/09/473. Brüsszel, 2009. március 25

IP/09/473. Brüsszel, 2009. március 25 IP/09/473 Brüsszel, 2009. március 25 A mobiltelefon-használat nő, míg a fogyasztói árak csökkennek: a Bizottság jelentése szerint az európai távközlési ágazat ellenáll a gazdasági lassulásnak 2008-ban

Részletesebben

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian PERSONAL INFORMATION Dr. János Szlávik 3300 Eger, Tompa Mihály u. 8. +36-36-520-400/3082 +36-30-4365-541 szlavik@ektf.hu www.gti.ektf.hu Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian WORK

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Szuchy Róbert PhD egyetemi adjunktus Tudományos minősítés PhD 2010 Állam- és jogtudományok Summa cum laude A disszertáció címe: Az összefonódás-ellenőrzés európai uniós szabályai a

Részletesebben

Társadalombiztosítási útmutató Magyarországra érkezõ kutatóknak Practical guide for researchers arriving in Hungary

Társadalombiztosítási útmutató Magyarországra érkezõ kutatóknak Practical guide for researchers arriving in Hungary Társadalombiztosítási útmutató Magyarországra érkezõ kutatóknak Practical guide for researchers arriving in Hungary Társadalombiztosítási útmutató Magyarországra érkezõ kutatóknak Practical guide for researchers

Részletesebben

5. FEJEZET. Tar Gábor: Az Európai Unió jogforrásai és dokumentumai

5. FEJEZET. Tar Gábor: Az Európai Unió jogforrásai és dokumentumai 5. FEJEZET Tar Gábor: Az Európai Unió jogforrásai és dokumentumai Az Európai Uniót vizsgáló, illetve valamilyen formában érintő szakdolgozatok esetében elengedhetetlen az elsődleges források, azaz az Európai

Részletesebben

OLYMPICS! SUMMER CAMP

OLYMPICS! SUMMER CAMP OLYMPICS! SUMMER CAMP YOUNG BUSINESS CAMP 3D DESIGN CAMP OLYMPICS SUMMER CAMP 20 24 JUNE AND 27 JUNE 1 JULY AGE: 6-14 Our ESB native-speaking teachers will provide a strong English learning content throughout

Részletesebben

Az Open Data jogi háttere. Dr. Telek Eszter

Az Open Data jogi háttere. Dr. Telek Eszter Az Open Data jogi háttere Dr. Telek Eszter Egy kis ismétlés Open Data/Open Access/Open Knowledge gyökerei Open Source Software FLOSS (Free Libre Open Source Software) Szoftver esetében egyszerű alapok:

Részletesebben

Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between

Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a Cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám:. Adószám: mint megbízó (továbbiakban: Megbízó) másrészről pedig a concluded by and between Company

Részletesebben

MTA-NIH NEMZETI ERC INFORMÁCIÓS NAP. a Közép-európai Egyetem pályázási tapasztalatai (Advanced Grant)

MTA-NIH NEMZETI ERC INFORMÁCIÓS NAP. a Közép-európai Egyetem pályázási tapasztalatai (Advanced Grant) MTA-NIH NEMZETI ERC INFORMÁCIÓS NAP a Közép-európai Egyetem pályázási tapasztalatai (Advanced Grant) Mohácsi Vanda ERC pályázati és projekt koordinátor Budapest, 2012. augusztus 27. CEU pályázati történelem

Részletesebben

Szerző: Dr. Bánhegyi Mátyás Lektor: TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0091 INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS

Szerző: Dr. Bánhegyi Mátyás Lektor: TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0091 INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS Nemzetközi kommunikáció Az Európai Unió szókincse angol nyelven Szerző: Dr. Bánhegyi Mátyás Lektor: A tananyag bemutatása Ebben az elektronikus tananyagban az Európai Unióval kapcsolatos alapfogalmakkal

Részletesebben

Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015. Tatár Balázs

Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015. Tatár Balázs Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015 Tatár Balázs Üzletfejlesztés vezető / Business Development Manager Rendszerhasználói Tájékoztató Nap, 2015. szeptember

Részletesebben

ÉLETCIKLUS SZEMLÉLET ÉS ÖKOINNOVÁCIÓ A NEMZETKÖZI GYAKORLATBAN. Buday-Malik Adrienn, 2014.12.02, Miskolc

ÉLETCIKLUS SZEMLÉLET ÉS ÖKOINNOVÁCIÓ A NEMZETKÖZI GYAKORLATBAN. Buday-Malik Adrienn, 2014.12.02, Miskolc ÉLETCIKLUS SZEMLÉLET ÉS ÖKOINNOVÁCIÓ A NEMZETKÖZI GYAKORLATBAN Buday-Malik Adrienn, 2014.12.02, Miskolc RÖVIDEN - LCA ÉS ÖKOINNOVÁCIÓ EURÓPÁBAN - NEMZETKÖZI PROGRAM-LEHETŐSÉGEK - JÓ GYAKORLATOK partnerségben

Részletesebben

A leghátrányosabb helyzetű kistérségek programjainak dilemmái

A leghátrányosabb helyzetű kistérségek programjainak dilemmái A leghátrányosabb helyzetű kistérségek programjainak dilemmái Some dilemmas about the development programmes of the most depressed Hungarian micro-regions Regional development funds in Hungary are allocated

Részletesebben

E U R O P E A N PERSONAL INFORMATION DR. ADRIENNE KOMANOVICS. adrienne@ajk.pte.hu WORK EXPERIENCE EDUCATION AND TRAINING

E U R O P E A N PERSONAL INFORMATION DR. ADRIENNE KOMANOVICS. adrienne@ajk.pte.hu WORK EXPERIENCE EDUCATION AND TRAINING E U R O P E A N C U R R I C U L U M V I T A E F O R M A T PERSONAL INFORMATION Name DR. ADRIENNE Telephone (72) 501599 Ext. 3297 Fax (72) 501599 Ext. 3237 E-mail adrienne@ajk.pte.hu Nationality Hungarian

Részletesebben

Technology Offer - Profile Template. Updated - June 2013. European Commission

Technology Offer - Profile Template. Updated - June 2013. European Commission Technology Offer - Profile Template Updated - June 2013 European Commission Technology Offer Profile The following table can be used as a template for drafting a Technology Offer profile. Please be sure

Részletesebben

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary László Szemethy, Róbert Lehoczki, Krisztián Katona, Norbert Bleier, Sándor Csányi www.vmi.szie.hu Background and importance large herbivores are overpopulated

Részletesebben

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére.

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére. Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy vita feladatban vesz részt a

Részletesebben

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8.

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8. KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói Hatályos: 2014. július 8. A KELER KSZF a nem-pénzügyi klíringtagjaitól, és az energiapiaci alklíringtagjaitól a KELER KSZF Általános Üzletszabályzata szerinti

Részletesebben

Munkahelykeresés. Önéletrajz és állásinterjú 12. ÉVFOLYAM. Felkészülés a felnőtt szerepekre. A modul szerzõje: Simon Gabriella SZKB_212_04

Munkahelykeresés. Önéletrajz és állásinterjú 12. ÉVFOLYAM. Felkészülés a felnőtt szerepekre. A modul szerzõje: Simon Gabriella SZKB_212_04 SZKB_212_04 Felkészülés a felnőtt szerepekre Munkahelykeresés Önéletrajz és állásinterjú A modul szerzõje: Simon Gabriella SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 12. ÉVFOLYAM 66 Szociális, életviteli

Részletesebben

Szükség van-e az Szt és az ESZE további harmonizálására?

Szükség van-e az Szt és az ESZE további harmonizálására? Szükség van-e az Szt és az ESZE további harmonizálására? Dr. Pethő Árpád, a MIE ügyvezető elnöke 1/10 SZTNH Felhasználói Fórum, 2014.04.23. ESZE 64. cikk Az európai szabadalmi oltalom tartalma (1) Az európai

Részletesebben

on 19 th November, 2013

on 19 th November, 2013 The Faculty of Law and Political Sciences of the Pázmány Péter Catholic University would like to invite you to the conference on The Labour Code in the Light of International Labour Law on 19 th November,

Részletesebben