EU DICTIONARY EU RJEČNIK EU SZÓTÁR

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EU DICTIONARY EU RJEČNIK EU SZÓTÁR"

Átírás

1 EU DICTIONARY EU RJEČNIK EU SZÓTÁR

2 EU DICTIONARY EU RJEČNIK EU SZÓTÁR 1

3 2

4 EU DICTIONARY EU RJEČNIK EU SZÓTÁR KAPOSVÁR,

5 Published by the Foundation of Centre for Entrepreneurship of Somogy County (Somogy Megyei Vállalkozói Központ Közalapítvány) Kaposvár, Prepared in the frame of the EU Compass project (HUHR/1001/2.1.1/0004) This project is co-financed by the European Union through the Hungary-Croatia IPA Cross-border Co-operation Programme 4

6 The EU Compass project in a nutshell The objective of the EU COMPASS project is to assist the private and public sector entities in the border area in relation to the EU-accession processes, by setting up information offices (InfoPoints), providing up-to-date and useful information and services in the pre-accession period. In the period directly preceding the EU-accession of Croatia, it is of utmost importance to provide the businesses, NGOs, local governments and the citizens with exact information on the European Union, its institutions and operation. The project promotes to increase the economic competitiveness of the border region by preparing the relevant answers and methods to the challenges of the EU-accession of Croatia, and by a transfer of experiences from the Hungarian partner. In this respect, the project activities were defined as follows: development and reinforcement of skills and competences, in order to support successful and competitive integration processes; information flows, sharing technologies, transfer of know-how and experiences; set up and operation of EU information points in three Croatian counties, as an easily accessible basis for target users; operation of an Internet site and an online network to support consultancy services; organisation of information fora and workshops for project planning and project elaboration; elaboration of project publications: EU glossary, project management guides. 5

7 Partners: Enterprise Development Foundation of Zala County Foundation of Centre for Entrepreneurship of Somogy County Chamber of Commerce and Industry of Zala County Croatian Chamber of Economy County Chamber Varaždin PORA Regional development agency of Podravina and Prigorje VIDRA Virovitica Podravina conty Development regional Agency The objective of the trilingual EU dictionary prepared in the frame of the EU Compass project is to support project promoters, beneficiaries and all those interested in the topic to understand and correctly use the terms and expressions related to EU institutions and policies. We believe that this publication will support their work and contributes to the success and results of their activities. 6

8 Ukratko o projektu EU Compass Cilj projekta EU COMPASS je pružanje podrške hrvatskoj javnoj sferi, odnosno privatnom sektoru u procesima pristupa EU, formiranjem informacijskih ureda (info punktova), kao i pružanjem korisnih informacija i usluga u predpristupnom razdoblju. U razdoblju neposredno pred pristupa Hrvatske Uropskoj uniji od osobitog je značaja to, da hrvatska poduzetništva, civilne organizacije, lokalne samouprave i stanovništvo dođe do točnih informacija o Europskoj uniji, njenim institucijama i njihovom funkcioniranju. Projekt je usmjeren na poboljšanje konkurentnosti pogranične regije posredstvom pripreme relevantnih reakcija na izazove i metoda, kao i predajom iskustava pratnera sa mađarske strane. U smislu toga, aktvinosti projekta su: raszvoj i unapređenje sposobnosti i kompetencija, u interesu uspješnog i konkurentnog procesa pristupa; transfer znanja, predaja tehnologija, razmjena spoznaja i iskustava; otvaranje i funkcioniranje EU informacijskih punktova u tri hrvatske županije, kao lako dostupnih baza korisnika; održavanje internetske stranice i online mreže u interesu pružanja savjetodavnih usluga; organiziranje informativnih foruma, workshopova za planiranje i izradu projekata; izrada projektnih publikacija rječnik EU pojmova, svezak menadžmenta projekata. 7

9 Partneri: Zaklda za razvoj poduzetništva županije Zala Javna zaklada centar za poduzetnike županije Šomođ Trgovačka i privredna komora županije Zala Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Varaždin PORA Razvojna Agencija Podravine i Prigorja VIDRA Agencija za reginalni razvoj Virovitičko-podravske županije Cilj trojezičnog rječnika izrađenog u okviru programa EU Compass je da nositeljima projekta, natjecateljima i onima koji se zanimaju za ovu temu pruži pomoć u tumačenju i pravilnoj uporabi pojmova vezanih za institucije i politike EU. Nadamo se da će Vam ovo izdanje biti od koristi u radu, i da će dati svoj doprinos uspješnosti i rezultatima Vaše djelatnosti. 8

10 Az EU Compass projektrõl röviden Az EU COMPASS projekt célja a határtérségben a horvát közszféra, illetve a magánszektor segítése az EU-hoz való csatlakozási folyamatokban információs irodák (infopontok) létrehozásával, korszerű és hasznos információk, szolgáltatások nyújtásával az előcsatlakozási időszakban. A Horvátország Uniós csatlakozását közvetlenül megelőző időszakban kiemelt szerepe van annak, hogy a vállalkozások, civil szervezetek, helyi önkormányzatok és a lakosság pontos információkhoz juthasson az Európai Unióról, intézményeiről és azok működéséről. A projekt a határ menti régió gazdasági versenyképességének növelését célozza a Horvátország EU csatlakozásának kihívásaira adható releváns válaszok, módszerek előkészítésével, a magyar oldali partnerek tapasztalatainak átadásával. Ennek szellemében a projekt tevékenységei: képességek és kompetenciák fejlesztése, erősítése a sikeres és versenyképes integrációs folyamatok érdekében; ismeretanyag áramlása, technológiák átadása, tudás és tapasztalatcserék; EU információs pontok megnyitása és működtetése három horvátországi megyében, a felhasználók könnyen hozzáférhető bázisaként; internetes honlap és online hálózat működtetése tanácsadói szolgáltatás érdekében; információs fórumok, műhelyek szervezése projekttervezés és projektek kidolgozására; projektpublikációk kidolgozása EU kifejezések szótára, projektmenedzsment füzetek. 9

11 Partnerek: Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Somogy Megyei Vállalkozói Központ Közalapítvány Zala Megyei Kereskedelmi és Ipar Kamara Varazsd Megyei Gazdasági Kamara PORA Podravina és Prigorje Régió Fejlesztési Ügynöksége VIDRA Verőce-Drávamente Megyei Regionális Fejlesztési Ügynökség Az EU Compass projekt keretében elkészített háromnyelvű szótár célja, hogy segítséget nyújtson a projektgazdák, pályázók, illetve a téma iránt érdeklődők számára az Unió intézményeihez, politikáihoz kapcsolódó szakkifejezések értelmezéséhez és helyes használatához. Reméljük, hogy a kiadvány hasznos segítségükre lesz munkájuk során, és hozzájárul tevékenységük sikeréhez, eredményeihez. 10

12 A English Croatian Hungarian Absorption (absorptive) capacity G This usually means the ability of a country or organisation to receive aid and use it effectively. Developing countries often lack this capacity. For example, a country may receive enough money to enable all its children to attend primary school but owing to a lack of teachers, lack of schools or a poor administrative system, it is impossible to spend this money in the short term. Work must first be done to train teachers, build schools and improve the efficiency of the system thus raising the country s absorption capacity. (EUJarg) Abstention, constructive (positive abstention) G Constructive abstention is the idea of allowing a Member State to abstain Apsorbcijski (prihvatni) kapacitet G Apsorbcijski kapacitete obično pokazuje to, koliko potpore je u stanju prihvatiti i djelotvorno upotrijebiti jedna država ili organizacija. U zemljama u razvoju ponekad nedostaje ova vrsta prihvatne sposobnosti. Na primjer, moguće je da jedna držva dobija dovoljno potpore za školovanje djece, na svojoj teritoriji, ali nema dovoljan broj škola ili nastavnika, odnosno nedostaje administrativni sustav za obradu potpore, nije u stanju sredstva upotrijebiti u kratkom roku. Prvo korake treba učiniti na planu izobrazbe nastavnog kadra, izgradnji novih škola i na poboljšanju djelotvornosti sustava, tojest prvo je potrebno povećati apsorbcijsku sposobnost države. Konstruktivna suzdržanost (pozi tivna suzdržanost) G Načelo konstruk tivne suszdržanosti znači, kada se jednoj državi Abszorpciós (abszorptív) kapacitás G Az abszorpciós kapacitás általában azt mutatja meg, hogy egy ország vagy szervezet mennyi támogatást tud fogadni és hatékonyan felhasználni. A fejlődő országok esetében gyakran hiányzik ez a fajta felvevőképesség. Például lehet, hogy egy ország elegendő támogatást kap a területén élő gyermekek iskoláztatására, viszont ha nem rendelkezik megfelelő számú tanárral vagy iskolával, illetve a támogatás kezeléséhez szükséges adminisztratív rendszerrel, rövid távon nem tudja a kapott összegeket hasznosítani. Az első lépést a tanárok képzése, új iskolák építése és a rendszer hatékonyságának javítása terén kell megtenni, azaz először az ország abszorpciós kapacitását kell növelni. (EUJarg) Konstruktív tartózkodás (pozitív tartózkodás) G A konstruktív tartózkodás elve azt jelenti, amikor a közös kül- és bizton- 11

13 A on a vote in Council under the common foreign and security policy (CFSP), without blocking a unanimous decision. This option was introduced by the Treaty of Amsterdam. Article 31 of the Treaty on European Union (TEU) provides that if abstention is accompanied by a formal declaration, the Member State in question is not obliged to apply the decision but must accept that it commits the Union. The Member State must then refrain from any action that might conflict with Union action based on that decision. In accordance with Article 31 of the TEU, the decision cannot be adopted if the members of the Council attaching such a declaration to their abstention represent at least one third of the Member States comprising at least one third of the population. (ComGloss) članici glede zajedničke vanjske i politike sigurnosti (CFSP) u Savjetu odobri, da bude suzdržan pri glasovanju, bez toga, da sprječava jednoglasno donošenje odluke. Ova je mogućnost uvedena u okviru Amsterdamskog ugovora. Članak 31. Ugovora Europske unije sadržava uredbu o tomu, da ukoliko se zvaničnim očitovanjem potvrdi suzdržanost, dotična zemlja članica nije obvezna primjenjivati odluku, ali je dužna prihvatiti odluku Unije. Država članica je nakon toga obvezna suzdržavati se svih radnji, koja bi bi bila suprotna radnji temeljene na odluci Unije. Po članku 31. Ugovora Europske unije odluka se ne može prihvatiti, ukoliko članice savjeta uz izjavu o suzdržavanju prilože takvu izjavu, koja zastupa najmanje jednu trećinu ukupnog stanovništva zemalja članica. ságpolitikát (CFSP) érintően a Tanácsban egy tagállamnak engedélyezik, hogy szavazatával tartózkodjon anélkül, hogy ez akadályozná az egyhangú döntést. Ez lehetőség az Amszterdami szerződés keretében került bevezetésre. Az Európai Unió Szerződésének 31-es pontja rendelkezik arról, hogy amennyiben hivatalos nyilatkozattal megerősített tartózkodásra kerül sor, a kérdéses tagállam nem köteles a döntést alkalmazni, de el kell fogadnia az Unió döntését. A tagállamnak ezután tartózkodnia kell bármilyen cselekedettől, ami a döntésen alapuló uniós művelettel ellenkezne. Az EU Szerződés 31-es törvénycikke szerint a döntést viszont nem fogadhatják el, ha a Tanács tagjai olyan nyilatkozatot csatolnak a tartózkodásukhoz, ami a tagállamok össznépességének legalább egyharmadát képviseli. Accession criteria (Copenhagen criteria) G Any country seeking mem bership of the European Union (EU) must conform to the conditions set out by Article 49 and the principles laid down in Article 6(1) of the Treaty on European Union. Relevant criteria were established by the Copenhagen Euro pean Council in 1993 and strengthened by the Madrid European Council in Kirteriji pristupa (Kopenhaški kri teriji) G Bilo koja država, koja namjerava pristupiti EU, treba udovoljiti uredbama članka 49. Ugvora EU, odnosno načelima sadržanim u članku 6(1). Navedene kriterije je odredio kopenhaški Europski savjet godine 1993., a potvrdio ih je madridski Europski savjet godine Nova članica EU treba udovoljiti trima kriterijima: Politički: institucuje, Csatlakozási kritériumok (koppenhágai kritériumok) G Bármelyik, az EU-hoz csatlakozni kívánó országnak meg kell felelnie az EU Szerződés 49-es törvénycikkében foglaltaknak, illetve a 6(1)-es cikkben lefektetett elveknek. Az említett kritériumokat a koppenhágai Európai Tanács határozta meg 1993-ban, és a Madridi Európai Tanács erősítette meg, 1995-ben. Egy új EU tag- 12

14 To join the EU, a new Member State must meet three criteria: political: stability of institutions guaranteeing democracy, the rule of law, human rights and respect for and protection of minorities; economic: existence of a functioning market economy and the capacity to cope with competitive pressure and market forces within the Union; acceptance of the Community acquis: ability to take on the obligations of membership, including adherence to the aims of political, economic and monetary union. For the European Council to decide to open negotiations, the political criterion must be satisfied. Any country that wishes to join the Union must meet the accession criteria. The pre-accession strategy and accession negotiations provide the necessary framework and instruments. koje jamče demokratiju i stabilan pravni sustav, poštovanje i zaštita ljudskih prava i prava manjina. Gospodarski: Postojanje funkcionirajućeg tržišnog gospodarstva i pripremljenost za konkurentnost unutar tržišta EU. Prihvatanje dostignuća EU: prih vatanje članskih obveza, unutar toga opredijeljenost za ciljeve političke, gospodarske i monetarne zajednice. Da bi Europski savjet otvorio pre govore, potrebno osigurati ispunjavanje političkih kriterija. Države, koje namjeravaju pristupiti Europskoj uniji, trebaju udovoljit kriterijima pristupa. Predpristupne strategije i pristupni pregovori trebaju osigurati potrebne okvire i sredstva. államnak három kritériumnak kell megfelelnie: Politikailag: a demokráciát garantáló stabil intézmények és jogi szabályozás, az emberi jogok és a kisebbségek tisztelete is védelme. Gazdaságilag: működő piacgazdaság megléte és az EU-n belüli piaci versenyhelyzetre való felkészültség. EU közösségi vívmányok elfogadása: a tagsági kötelezettségek elfogadása, ezen belül a politikai, gazdasági és monetáris unió céljai melletti elkötelezettség. Ahhoz, hogy az Európai Tanács megnyissa a tárgyalásokat, biztosítani kell a politikai kritériumok teljesülését. Az Unióhoz csatlakozni kívánó országoknak meg kell felelnie a csatlakozási kritériumoknak. Az előcsatlakozási stratégiának és a csatlakozási tárgyalásoknak gondoskodniuk kell a szükséges keretekről és eszközökről. A Accession negotiations G Accession negotiations are vital for monitoring and helping candidate countries to prepare for accession and for assessing how ready they are. Each country is judged on its own merits from the point of view of compliance with the accession criteria. Negotiations help candidate countries to prepare to ful- Pristupni pregovori G Pristupni pregovori su neizostavni u interesu toga, da pruže pomoć državama kandidat kinjama, kao da bi se utvrdila njihova pripremljenost. Svaka država biva procjenjivana glede toga, odgovara li uvjetima pristupa. Pregovori pružaju pomoć državama u ispunjavanju obveza potrebnih za članstvo Csatlakozási tárgyalások G A csatlakozási tárgyalások elengedhetetlenek annak érdekében, hogy segítsék a kandidáló országokat, valamint hogy megállapítható legyen felkészültségük. Minden országot megítélnek abból a szempontból, hogy megfelel-e a csatlakozási feltételeknek. A tárgyalások segítik az országokat az Euró- 13

15 A fil the obligations of European Union membership. They also allow the Union to prepare itself for enlargement in terms of absorption capacity. Negotiations relate to the adoption and implementation of the Community acquis, which is monitored by the Commission. The acquisis divided into chapters, and there are as many chapters as areas in which progress must be made. These areas are identified by screening theacquis. The Technical Assistance and Information Exchange programme (TAIEX) plays a part here. Each chapter is negotiated individually, and measurable reference criteria are defined for the opening and closing of each chapter. Negotiations take place at bilateral intergovernmental conferences between the Member States and the candidate country. Common negotiating positions are defined for each of the chapters relating to matters of Community competence. (ComGloss) u Europskoj zajednici. Pregovori su usredotočeni na prihvatanje i primjenu distignuća zajednice, koje Komisija provjerava. Dostignuća se dijele na razna poglavlja, na ona podrućja, na kojima su potrebne aktivnosti. Značajnu ulogu imaju pružanje tehničke pomoći i Program razmjene informacija (TAIEX). Pregovara se posebno o svakom poglavlju, referentni kriteriji, koji se trebaju ispuniti budu definirani pri otvaranju i zaključivanju svakog poglavlja. Pregovori se odvijaju u okviru bila teralnih međuvladinih konferencija, među zemljama članicama i zemljama kanditadkinjama. U slučaju svakog poglavlja se definiraju zajedničke pregovaračke pozicije. pai Uniós tagsághoz szükséges kötelezettségeknek való megfelelésben. A tárgyalások a közösségi vívmányok elfoga - dására és alkalmazására fókuszálnak, melyeket a Bizottság ellenőriz. A vívmányok különböző fejezetekre kerülnek felosztásra, annyi területre, amennyi esetében teendő van. A Technikai Segítség nyúj tás és és Információcsere Program (TAIEX) fontos szerepet játszik. Minden egyes fejezetről külön tárgyalnak, a teljesítendő referencia kritériumokat minden fejezet megnyitásánál és lezárásánál meghatározzák. A tárgyalások kétoldalú kormányközi konferenciák keretében zajlanak a tagállamok és a tagjelölt ország között. Minden fejezet esetében közös tárgyalási pozíciókat határoznak meg. Accession of new Member States to the European Union G Accession of new Member States to the European Union (EU) is governed by Article 49 of the EU Treaty. A state that wishes to become a member of the Union must satisfy two conditions: it must be a European state; Prustup novih članica Europskoj zajednici G Pristupu novih članica uređuje članak 49. Ugovora EU. Da bi postala članicom Unije, država koja namjereva pristupiti treba ispunjavati dva temeljna zahtjeva: Treba biti europska država, treba prihvatiti i podržavati zajedničke vrijednosti zemalja članica. To su Új tagállamok csatlakozása az Európai Unióhoz G Az új tagállmok csatlakozásáról az EU Szerződés 49. cikke rendelkezik. Ahhoz, hogy az Unió tagja lehessen, a csatlakozni kívánó országnak két alapfeltételnek kell megfelelnie: Európai államnak kell lennie; el kell fogadnia a tagállamok közös 14

16 it must respect the common values of the Member States and undertake to promote them. These are human dignity, liberty, democracy, the rule of law, and respect for human rights including minorities (Article 2 of the EU Treaty). The candidate state informs the European Parliament and national parliaments of the Member States of their intention to accede to the EU. The Council must agree unanimously on accession, after consulting the Commission and receiving assent by qualified majority of the European Parliament. The conditions and date of accession, any transition periods required and the adjustments to the Treaties on which the Union is founded must be agreed in the form of an accession treaty between the candidate country and the Member States. (ComGloss) poštivanje ljudskog dostojanstva, slobode, demokratije, pravne države, priznavanje ljudskih prava, podrazumijevajući i prava manjina (članak 2. Ugovora EU). Zemlja kandidatkinja izvještava Europski parlament i nacionalni palament o svojoj namjeri pristupa. Savjet treba jednoglasno prihvatiti pristup, nakon što je obavio konsultaciju sa Komisijom i doblia je ovlast Parlamenta kvalificiranom većinom. Uvjeti i datum pristupa, kao i obveze usvajanja i poštivanja osnivačkog ugovora EU se nakon toga reguliraju ugovorm o pristupi sklopljenog između zemlje kandidatkinje i zemalja članica. értékeit és támogatni kell azokat. Ezek az emberi méltóság tisztelete, a szabadság, demokrácia, jogállamiság, emberi jogok elismerése, beleértve a kisebbségi jogokat (EU Szerződés 2. cikk.) A jelentkező ország tájékoztatja az Európai Parlamentet és a nemzeti parlamentet csatlakozási szándékáról. A Tanácsnak egyhangúlag kell beleegyeznie a csatlakozásba, miután konzultált a Bizottsággal és megkapta a Parlament minősített többségének felhatalmazását. A csatlakozás feltételeit és dátumát, valamint az EU alapító szerződéseinek elfogadásának és betartásának kötelezettségét ezt követően a csatlakozó ország és a tagállamok között kötött csatlakozási szerződésben rög zítik. A Accession partnership G Accession partnerships are a pre-accession strategy instrument which determines the candidate countries particular needs on which preaccession assistance should be targeted and provides a framework for: the short and medium-term priorities, objectives and conditions determined for each candidate country on the basis of the accession crite- Pristupno partnerstvo G Pristupno partnerstvo je jedno strategijsko predpristupno sredstvo, koji uređuje one aktivnosti, koje je potrebno obaviti u okviru predpristupne procedure, pored toga definira sljedeće okvire: kratko- i srednjoročni prioriteti, imenovanje ciljeva potrebnih za ispunjavanje pristupnih kriterija (Kopenhaških kriterija), Csatlakozási partnerség G A csatlakozási partnerség egy elő-csatlako zási stratégiai eszköz, amely rögzíti azokat a feladatokat, melyeket az elő-csatlakozási folyamat keretében el kell végezni, valamint felállítja az alábbi kereteket: rövid- és középtávú prioritások, a Bizottság véleményén alapuló, a csatlakozási kritériumok (Koppenhágai 15

17 A ria (Copenhagen criteria) in accordance with the Com mission s opinion on its membership application; pre-accession assistance. An accession partnership is estab lished for each candidate country to provide guidance and encouragement during preparations for membership. To this end, each candidate country draws up a National Programme for the Adoption of the Acquis (NPAA), which sets out a timetable for putting the partnership into effect. Each candidate country also draws up an action plan for strengthening its administrative and judicial capacities. (ComGloss) Pružanje predpristupne potpore. Pristupno partnerstvo se sklapa sa svakom državom kandidatkinjom u interesu toga, da bi se mogla na odgovarajući način pripremiti za pristup. Na kraju svaka država kandidatkinja izrađuje jedan Nacionalni program usvajanja dostignuća zajednice (NPAA), koji sadržava detaljan dinamički plan partnerstva. Pored toga svaka država kandidatkinja izrađuje jedan akcijski plan jačanja administracijskog i pravnog kapaciteta. kritériumok) teljesítéséhez szükséges célok kijelölése; elő-csatlakozási segítségnyújtás Csatlakozási partnerséget minden tagjelölt országgal kötnek annak érdekében, hogy megfelelően felkészülhessen a csatlakozásra. Végül, minden tagjelölt ország készít egy, a közösségi vívmányok elfogadásáról szóló Nemzeti Programot (NPAA), amely tartalmazza a partnerség részletes ütemtervét. Ezen kívül minden tagjelölt ország akciótervet készít az adminisztrációs és jogi kapacitások megerősítésére. Acquis communautaire G This is a French term meaning, essentially, the EU as it is in other words, the rights and obligations that EU countries share. The acquis includes all the EU s treaties and laws, declarations and resolutions, international agreements on EU affairs and the judgments given by the Court of Justice. It also includes action that EU governments take together in the area of justice and home affairs and on the Common Foreign and Security Policy. Accepting the acquis therefore means taking the EU as you find it. Candidate countries have to accept the acquis before they can join the EU, and Dostignuća zajednice ( acquis communautaires ) G Dostignuća zajednice je francuski pojam, u biti znači EU, kako je, drugim riječima pokriva skup prava i obveze zemalja članica. U njih spadaju unijski ugovori i pravni akti, deklaracije, stavovi, međunarodni sporazumi vezani za unijske poslove i presude Europskog suda. Aquis je također dio i onih intervencija, koje zemlje članice poduzimaju na području pravosuđa, unutarnjih poslova, kao i zajedničke vanjske i sigurnosne politike. Prema tomu, usvajanje dostignuća predstavlja potpuno usvajanje pravila, koja određuju karakter EZ. Uvjet za prijem dr- Közösségi vívmányok ( acquis commu nautaires ) G A közösségi vívmányok francia kifejezés, lényegében annyit jelent, hogy az EU, ahogy van, más szóval kifejezve a tagállamokra vonatkozó jogok és kötelességek összességét takarja. Közéjük tartoznak az uniós szerződések és jogszabályok, a nyilatkozatok, az állásfoglalások, az uniós ügyekhez kapcsolódó nemzetközi megállapodások és az Európai Bíróság ítéletei. Az acquis részét képezik azok az intézkedések is, melyeket a tagállamok az igazságügy, a belügy, valamint a közös külés biztonságpolitika terén közösen léptetnek életbe. A vívmányok elfogadása tehát 16

18 make EU law part of their own national legislation. (EUJarg) žava kandidatkinja za pristup je da usvoje dostignuća EU, i da unijske zakonske propise ugrade u vlastito nacionalno zakonodavstvo. az EU jellegét meghatározó szabályok teljes körű átvételét jelenti. A csatlakozni kívánó országok felvételének feltétele, hogy elfogadják a közösségi vívmányokat, és az uniós jogszabályokat átültessék saját nemzeti jogrendszerükbe. (EUJarg) A Active employment policy G Active labour market policy, measures carried out in order to enable the unemployed to return to work through co-financed employment or education. (ThemDict) Aktivna politika zapošljavanja G Mjere koje se provode za što brži povratak nezaposlenih osoba u svijet rada kroz sufinancirano zapošljavanje ili obrazovanje. (ThemDict) Aktív foglalkoztatáspolitika G Aktív munkaerőpiaci politika. A munka nélküliek munka világába történő visszajutását segítő, foglalkoztatási vagy képzési társfinanszírozást nyújtó intézkedések. (ThemDict) Additionality G One of the four Struc tural Funds principles which means that Community assistance to Member States must complement measures fi nanced from national sources instead of replacing them. Nadodanost G Jedno od četiri načela strukturnih fondova prema kojem sredstva, koja države članice dobivaju iz fondova EU, moraju biti komplementarna mjerama koje se financiraju iz nacio nalnih sredstava, a ne zamjenjivati ih. Addicionalitás G A Strukturális Alapok négy alapelvének egyike, amely azt jelenti, hogy a tagállamnak az Uniótól kapott támogatásból megvalósított intézkedéseket saját forrásból finanszírozott intézkedésekkel kell kiegészítenie, ezeket az uniós forrás nem helyettesítheti. Advance payment G Payment made within a predetermined period after the contract signature. Avansne isplate G Plaćanje koje se obavlja u unaprijed određenom roku nakon potpisivanja ugovora. Előleg G A szerződés aláírását követő, előre meghatározott időszakon belül történő kifizetés. Agency for Regional Development of the Republic of Croatia kratica (ARD) G Agency is in charge for financing, procurement, paying and supervision of the Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske (ARR) G Agencija obavlja djelatnosti financiranja, nabave, plaćanja i nadzora provedbe programa i A Horvát Köztársaság Regionális Fejlesztési Ügynöksége G A regionális fejlesztési politika keretében futó projektek és programok felügyeletéért finanszírozá- 17

19 A RC regional development policy s program and projects. projekata regionalne razvojne politike Republike Hrvatske. sáért, beszerzéseiért, és kifizetéseiért felelős ügynökség. Agency for the Audit of European Union Programmes Implementation System (ARPA) G The agency is performing audit and compliance certification of implementation of the EU programmes in which the control and responsibility are transferred to the Republic of Croatia. (EU- Funds) Agencija za reviziju sustava pro vedbe programa Europske unije G Djelatnost Agencije je revizija i ovjeravanje usklađenosti provedbe programa Europske unije u kojima su upravljanje i odgovornost prenijete na Republiku Hrvatsku. Európai Programok Végrehajtási Rendszerének Ellenőrzéséért Felelős Ügynökség G Az ügynökség azon EU-s programok megvalósulását ellenőrzi megfelelőségi vizsgálatokkal és auditokkal, ahol a végrehajtás ellenőrzését és a felelősséget a Horvát Köztársaságra delegálták. Agenda G This term literally means things to be done. It normally refers to the list of items for discussion at a meeting, but politicians also use it as a jargon term meaning things we want to achieve. For example, the EU s Social Agenda sets out what the Union wants to achieve, over the next few years, in terms of employment and social policies. It forms part of the Lisbon Strategy (EUJarg) Agenda (dnevni red, red aktivnosti, program) G Doslovno značenje riječi je: zadaci za ivršavanje. Uobičajeno se odnosi na točke dnevnoga reda zasjedanja, međutim u političkom žargonu se koristi i u značenju ciljevi, koji se trebaju postići. Na primjer, socijalni red aktivnosti, koji je izradila EU određuje što želi postići EU u narednih nekoliko godina na području politike zapošljavanja i socijalne politike. Sve to predstavlja dio Lisabonske strategije (vidi u nastavku). Agenda (napirend, menetrend, program) G A kifejezés szó szerinti jelentése: elvégzendő feladatok. Rendszerint az ülések napirendi pontjaira vonatkozik, a politikai zsargonban azonban elérendő célok értelemben is használják. Az EU által kidolgozott szociális menetrend például azt határozza meg, hogy az elkövetkezendő néhány évben az Unió mit kíván elérni a foglalkoztatás- és a szociálpolitika területén. Mindez a Lisszaboni stratégia részét képezi (lásd alább). (EUJarg) AIDCO EuropeAid Co-operation Office G The EuropeAid Co-operation Office is the institution that manages all phases of the EU s development co-operation. These phases include: identification and apprais- AIDCO (eng. kratica) Ured za suradnju EuropeAid G Ured za suradnju EuropeAid upravlja svim fazama razvojnih suradnji EU. Ove su faze: razvoj i planiranje programa, priprema financijskih AIDCO EuropeAid Együttműködési Iroda G Az EuropeAid Együttműködési Iroda menedzseli az EU fejlesztési együttműködéseinek minden fázisát. Ezek a fázisok: programfejlesztés és tervezés, finan- 18