dr. KOMANOVICS Adrienne október szeptember University of Essex (Colchester), Nagy-Britannia

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "dr. KOMANOVICS Adrienne komanovics.adrienne@ajk.pte.hu 1994. október 1995. szeptember University of Essex (Colchester), Nagy-Britannia"

Átírás

1 Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) dr. KOMANOVICS Adrienne Munkahelyi telefonszám (72) / Weboldal Állampolgárság Neme Magyar Nı Szakmai tapasztalat Idıtartam Foglalkozás / beosztás Egyetemi docens Fıbb tevékenységek és feladatkörök Oktatás, kutatás A munkáltató neve és címe Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Tevékenység típusa, ágazat Felsıoktatási intézmény Tanulmányok Idıtartam március Végzettség / képesítés PhD (Summa cum laude, 100%) Fıbb tárgyak / gyakorlati képzés Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa Európa-jog, Nemzetközi jog Pécsi Tudományegyetem Idıtartam Végzettség / képesítés Fıbb tárgyak / gyakorlati képzés Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa október szeptember LLM in European Community Law (1996. március) European Community Law University of Essex (Colchester), Nagy-Britannia Végzettség / képesítés Fıbb tárgyak / gyakorlati képzés Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa Idıtartam Jogtudományok doktora (Summa cum laude) Állam- és jogtudományok Janus Pannonius Tudományegyetem (Pécs), Állam- és Jogtudományi Kar Egyéni készségek és kompetenciák 1/6- Önéletrajz

2 Anyanyelv(ek) Magyar Egyéb nyelv(ek) Angol ( C típusú felsıfokú állami nyelvvizsga) Német ( C típusú középfokú állami nyelvvizsga) Spanyol Önértékelés Szövegértés Beszéd Írás Európai szint (*) Hallás utáni értés Olvasás Társalgás Folyamatos beszéd Angol Német Spanyol C1 B2 C2 B2 B2 (*) Közös Európai Referenciakeret (KER) szintjei C1 A2 Alapszintő C1 A2 Alapszintő C2 A2 Alapszintő Társas készségek és kompetenciák Mivel egyetemünk több karán is oktatok, különbözı érdelkıdéső és eltérı háttérrel rendelkezı hallgatósággal kell kontaktust kialakítanom. Az egyetem egyre bıvülı külföldi kapcsolatai folyományaként sok külföldi hallgató érkezik karunkra. E hallgatói réteg oktatásában a kezdetektrıl fogva aktívan részt veszek. A szoros külföldi kapcsolatok egyben azt is lehetıvé tették, hogy partneregyetemeinken (pl. Eszék, Temesvár, Cáceres, Pamplona, Santiago de Compostela, Sevilla) bekapcsolódjak az oktatásba. Szervezési készségek és kompetenciák Számítógép-i készségek és kompetenciák A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának ERASMUS-koordinátora ( ) Haladó számítógépes i ismeretek (szövegszerkesztés, prezentációk készítése, adatbázisok használata, Internet használata). L. pl. a oldalon található anyagokat. Jármővezetıi engedély(ek) Személygépkocsi (B kategória) 1993 Mellékletek 1. Oktatási tevékenység 2. Publikációs lista 1. sz. melléklet OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG A PTE ÁJK Nemzetközi és Európa-jogi Tanszéke által felkínált tantárgyak (Nemzetközi jog; EU jog) oktatásában való részvétel (elıadások és szemináriumok) Business Law (BA in Business Administration; Joint Programme of the Faculty of Business and Economics at the University of Pécs and Middlesex University Business School, London) [oktatás angol nyelven] European Union Law (Master of Sciences, Joint Programme of the Faculty of Business and Economics at the University of Pécs and Middlesex University Business School, London) [oktatás angol nyelven] Human Rights in the World and in Europe [angol nyelvő szeminárium] 2/6- Önéletrajz

3 2. sz. melléklet PUBLIKÁCIÓS LISTA European Parliament. In: EU law and institutions, Pécs-Osijek, 2012; pp. 40. A Strenghtening University Cooperation Osijek-Pécs (SUNICOP) projekt keretében létrehozott közös tananyag. L. még Other bodies of the European Union (The Court of Auditors, The Economic and Social Committee, The Committee of Regions) In: EU law and institutions, Pécs-Osijek, 2012; pp. 24. A Strenghtening University Cooperation Osijek-Pécs (SUNICOP) projekt keretében létrehozott közös tananyag. L. még és 2_Osijek_modified.pdf Protection of human rights at the universal level In: EU law and institutions, Pécs-Osijek, 2012; pp. 45. A Strenghtening University Cooperation Osijek-Pécs (SUNICOP) projekt keretében létrehozott közös tananyag. Adrienne Komanovics Nives Mazur-Kumrić: The Human Rights Council and the Universal Periodic Review: A novel method of promoting compliance with human rights. SUNICOP Working paper No. 16/ Kereszttőzben Genfben. Magyarország emberi jogi helyzetének értékelése az ENSZ Emberi Jogi Tanácsában Föld-rész, IV. evfolyam (2011), 2-4. szám, pp. Az Európai Unió Bírósága elıtti eljárások gyakorlati vonatkozásai a képviselık szempontjából pp A kötelezettségszegési eljárások. Az eljárás bírósági szakaszt megelızı része. Panasz benyújtása az Európai Bizottsághoz, a panaszeljárás pp A kötelezettségszegési eljárás bírósági szakasza. A kötelezettségszegési eljárásban hozott ítélet jogkövetkezményei pp A megsemmisítés iránti eljárás. Az eljárás megindítására jogosultak köre, keresetindítási határidı, a megtámadható aktusok, megtámadási okok pp Az Európai Unió elsıdleges joga és másodlagos joga pp Jogi aktusok, jogforrási hierarchia az Európai Unióban. A jogalkotási aktusok és a nem jogalkotási aktusok elhatárolása pp A rendelet joghatásai, jellemzıi, viszonya a nemzeti joghoz pp /6- Önéletrajz

4 Az irányelv joghatásai, jellemzıi, viszonya a nemzeti joghoz. Az átültetési kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményei pp A határozat joghatásai, jellemzıi pp. 147 Az Európai Unió, mint a nemzetközi jog alanya, az Európai Unió által kötött nemzetközi szerzıdések pp Alapjogvédelem az Európai Unióban. Az Európai Unió Alapjogi Chartája. Az Emberi Jogok Európai Egyezményének és az Európai Unió alapjogvédelmének kapcsolódási pontjai pp Az Európai Bíróság joggyakorlata az alapjogok területén. Az uniós hatáskörök és az alapjogok védelmének kapcsolata pp Az uniós polgárság intézménye, az uniós polgársághoz főzıdı jogok terjedelme pp A diszkrimináció tilalma és az egyenlı bánásmód elve az uniós jogban pp A büntetı ügyekben való igazságügyi együttmőködés, a kölcsönös elismerés elve a büntetı jogban pp A ne bis in idem elve az Európai Bíróság joggyakorlatában pp State Succession, Nationality, and Human Rights. Application of Article 8 of the European Convention on Human Rights to Nationality issues In: Radu I. Motica Lucian Bercea Viorel Paşca: Biennial International Conference, Timişoara. Universul Juridic, Bucureşti, 2011, pp Adrienne Komanovics and Nives Mazur-Kumrić: Dual Citizenship and Ethnic Minorities the Case of Hungary and Croatia. In: Drinóczi- Takács (eds.): Cross-border and EU legal issues: Hungary Croatia. Pécs-Osijek, 2011, pp Adrienne Komanovics Nives Mazur-Kumrić: Dvojno državljanstvo i etničke manjine u Mañarskoj i Hrvatskoj In: Mirela Župan (ed.): Pravni aspekti prekogranične suradnje i EU integracija: Mañarska Hrvatska. Pečuh Osijek, 2011, pp Komanovics Adrienne és Nives Mazur-Kumrić: Kettıs állampolgárság és etnikai kisebbségek a magyar és a horvát példa In: Drinóczi Tímea (szerk.): Határon átnyúló és uniós jogi témák: Magyarország Horvátország. Pécs-Eszék, 2011, pp /6- Önéletrajz

5 Right to information in Europe: the Council of Europe Convention on Access to Official Documents In: Balogh Zsolt György (szerk.), Studia Iuridica Auctoritate Universitatis Pécs Publicata No. 147 (Pécs, 2010), pp Transparent Europe? The Council of Europe Convention on Access to Official Documents Boletín JADO (Boletín de la Academia Vasca de Derecho). Bilbao. Año VIII. No 19. Mayo 2010, pp Információszabadság Európában: Az Európa Tanács egyezménye a közérdekő adatot tartalmazó iratokhoz való hozzáférésrıl In: Közjogi Szemle szám (június) Right to information in Europe: the Council of Europe Convention on Access to Official Documents In: Studia Iuridica Auctoritate Universitatis Pécs Publicata No. 147 (Pécs, 2010) pp Openness versus secrecy: interaction between the legal orders of Community and Member States in matters of transparency In: Studia Iuridica Auctoritate Universitatis Pécs Publicata No. 144 (Pécs, 2009) pp Információszabadság az Európai Unióban (Dialóg Campus; 2009) Mohay Ágoston és Szalayné Sándor Erzsébet (szerk.): Az Európai Unió joga. Jogi szakvizsga segédkönyvek; Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs 2009, pp , , A Lisszabonba vezetı rögös út, avagy az Unió emberi jogi deficitjének felszámolása In: Pánovics Attila (szerk.): Együtt Európában. Múlt, jelen, jövı. Egyetemi tanulmányok, Budapest 2009, pp Effective enforcement of human rights: the Tysiac v. Poland case In: Csapó Zsuzsanna (szerk.): Ünnepi tanulmánykötet Bruhács János professor emeritus 70. születésnapjára (Studia Iuridica Auctoritate Universitatis Pécs Publicata No. 143.). Pécs 2009, pp Openness versus secrecy: interaction between the legal orders of Community and Member States in matters of transparency In: Studia Iuridica Auctoritate Universitatis Pécs Publicata No Selected Essays of Faculty of Law, University of Pécs. Pécs 2009, pp A nyilvánosság követelménye az Európai Unióban. Gondolatok a Bizottság Zöld Könyve kapcsán II. Európai Tükör január (XIII. évf. 1. szám) o. A nyilvánosság követelménye az Európai Unióban. Gondolatok a Bizottság Zöld Könyve kapcsán I. Európai Tükör december (XII. évf. 12. szám) o. Információszabadság az Európai Bíróság gyakorlatában. Európai Jog március (hatodik évfolyam, 2. szám) o. Public Law of the European UnionTansegédlet Pécs, 2005 (83 oldal) Democracy, legitimacy and freedom of information in the European Union. In: Jura 2005, 11. évfolyam 1. szám ( o.) Transparency in the European Union. In: Komanovics (szerk.): Közjogi intézmények a XXI. században. (Jog és jogászok a 21. század küszöbén- Nemzetközi konferencia, Pécs, október 16.) A Nemzetközi és Európajogi alszekció elıadásainak szerkesztett változata. Pécs, 2004 ( o.) Equal treatment of men and women in the armed forces. Annotation of Case C-186/01, Alexander Dory v. Bundesrepublik Deutschland. Jura szám ( o.) 5/6- Önéletrajz

6 Recenzió: Emlékkönyv Flachbart Ernı tiszteletére Jura szám ( o.) Az Európai Alkotmány felé vezetı úton. - Jura, május 1. szám (8. évfolyam) o. Az Európai Unió pillérrendszere. Európajogi Füzetek, PTE ÁJK, Pécs: 2002 (112 oldal) A Nizzai Szerzıdés: Európa az új évezredben. In: Magyarország és Európa az ezredfordulón. Konferencia - Pécs, május Studia Europaea, szerkesztette: Andrássy György és Cseresnyés Ferenc. Pécs 2001 ( o.) Számháború Nizzában, avagy az Európai Unió jövıje. In: Jura (a Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karának tudományos lapja) szeptember, 7. évfolyam 1. szám ( o.) Szakfordítás. Sándor-Szalay, Elizabeth: The new Constitution of the European Union: The Treaty of Amsterdam with special regard to the requirement of flexibility. In: Péter Kovács (ed.) Budapest: Pázmány Péter Catholic University, p májusa - Oktatási segédanyag az Európa Tanulmányi Központ által szervezett Európa politika szakirányú továbbképzés résztvevıi számára. Európa a nemzetközi politikában Pécs: kézirat, 2000 ( oldal) májusa Oktatási segédanyag az Európa Tanulmányi Központ által szervezett Európa politika szakirányú továbbképzés résztvevıi számára. Jogi és közigazgatási ismeretek: Nemzetközi jog Pécs: kézirat, 2000 (14 oldal) Transzparencia az EU-ban: A közérdekő adatok nyilvánossága. In: Az Európai Unióhoz való csatlakozás társadalmi feltételei és következményei. Mőhelyvita Pécs IPF Könyvek, Szekszárd 2000 ( o.) Rövid bevezetés az Európai Unió külkapcsolataiba - Intézményi háttér. Európai Unió - Regionalizmus Szuverenitás. IV. Országos Politológus Vándorgyőlés. Székesfehérvár, 1998 ( o.) Tizenegyedik Jegyzıkönyv az emberi jogok és alapvetı szabadságok védelmérıl szóló Egyezményhez, az abban megállapított ellenırzési rendszer átalakításáról. Acta Humana 1998, No. 32 ( o.) Az Európai Unió intézményei. In: Jura A Janus Pannonius Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karának tudományos lapja, április, 1. évf. 1. szám ( o.) 6/6- Önéletrajz