Nemzetközi Pető András Közhasznú Nonprofit Kft.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nemzetközi Pető András Közhasznú Nonprofit Kft."

Átírás

1 K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T a Nemzetközi Pető András Közhasznú Nonprofit Kft i Éves beszámolójához

2 I. Tájékoztató adatok A Társaság neve: Nemzetközi Pető András Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság székhelye: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 6. cégjegyzékszáma: KSH száma: adószáma: A Társaság adóügyeiben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága az illetékes. A Társaság alaptőkéje: A Társaság alapítója: forint, mely kizárólag pénzbeli hozzájárulásból áll. Magyar Állam HU-1055 Budapest, Kossuth Tér 2-4. A tulajdonosi jogokat gyakorolja: Emberi Erőforrások Minisztériuma HU-1055 Budapest, Szalay u A Társaság alapítói okirata december 15-én kelt, cégbejegyzésére január 12-én cégjegyzékszámon, a Fővárosi Bíróságon, mint Cégbíróságon került sor. A Társaság ügyvezetője: Dr. Fehér Miklós HU-1025 Budapest, Napvirág utca 13. A Társaságot a Magyar Állam képviseletében a nemzeti erőforrás miniszter alapította, azzal a kifejezett céllal, hogy a Nemzetközi Pető András Közalapítvány jogutódjaként feladatait hatékonyabban lássa el, a kiemelkedően közhasznú jogállás megtartása mellett. A Társaság fő tevékenysége: A Társaság a közoktatásról szóló évi LXX1X. törvény, valamint a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően fenntartja a Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézetét (MPANNI); anyagi támogatást nyújt az MPANNI részére és a Nemzetközi Pető Társaság tudományos kutatásra irányuló tevékenységeihez; támogatja a konduktív nevelésre szorulók, valamint a konduktív nevelési rendszert elsajátítani kívánókat. A Társaság az alábbi, a Ksztv. 26. c) pontja alapja szerinti közhasznú tevékenységeket végzi: a) egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység; b) szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása; c) tudományos tevékenység, kutatás; d) nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. 2

3 A Társaság cél szerinti, kiemelkedően közhasznú tevékenységei: a. felsőfokú oktatás b. felső szintű nem felsőfokú oktatás, c. iskolai előkészítő oktatás, alapfokú oktatás, középfokú oktatás (a pedagógus képző d. tevékenységéhez kapcsolódóan), e. m.n.s. egyéb oktatás, f. oktatást kiegészítő tevékenység, g. egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés, h. társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés, i. m.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység, j. egyéb humán-egészségügyi ellátás, k. egyéb bentlakásos ellátás, l. gyermekek napközbeni ellátása m. könyvtári, levéltári tevékenység, n. saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése A Társaság általános közhasznú tevékenységei: a. könyvkiadás, b. folyóirat, időszaki kiadvány kiadása, c. hangfelvétel készítése, kiadása d. egyéb kiadói tevékenység, e. nyomás,(kivéve: napilap) f. egyéb szálláshely-szolgáltatás, g. m.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás, h. szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás, i. adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás, j. fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás, k. fordítás, tolmácsolás A Társaság vállalkozási tevékenységei: a. egyéb kiadói tevékenység, b. egyéb sokszorosítás, c. gyógyászati termék kiskereskedelme, d. könyv-kiskereskedelem, e. videokazetta, lemez kölcsönzése, f. üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás, g. egyéb vendéglátás A Társaság közhasznú szolgáltatásaiból bárki részesülhet. A Társaságot, közhasznú feladatai ellátásának előmozdítása érdekében évente, éves támogatási szerződés alapján, támogatásban kívánja részesíteni az Alapító, melynek feltételrendszerét közhasznú keretszerződésben határozták meg. II. A beszámoló elkészítésekor alkalmazott értékelési elvek, szabályok A vállalkozás éves beszámolót készít, ezen belül az A mérleget és az "A" eredmény kimutatás elkészítését választotta. A Társaság beszámolója szempontjából a beszámoló elkészítésénél elkövetett jelentős összegű hiba minősítése megegyezik a törvényben meghatározott (az ellenőrzött üzlet év mérlegfőösszegének 2%-a, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor 1 millió forint) mértékkel. 3

4 Értékvesztést akkor számol el a Társaság, ha a követelés könyvszerinti értéke 100 ezer forinttal meghaladja a követelés várhatóan megtérülő összegét. A Társaság az MNB középárfolyamát használja a devizás tételei értékelésekor. Az immateriális javak beszerzési értéken szerepelnek a könyvekben, korrigálva a számviteli törvényben megfogalmazott korlátozások figyelembevételével meghatározott értékcsökkenéssel. A tárgyi eszközözök a számviteli törvény által meghatározott beszerzési értéken kerülnek nyilvántartásba. Értékcsökkenés a tárgyi eszköz üzembe helyezése időpontjától kerül elszámolásra. A tört időszakra történő elszámoláskor az értékcsökkenés napokra kerül megállapításra. A vállalkozás a kis értékű ( Forint alatti) tárgyi eszközök esetében él az egyösszegű leírás lehetőségével. A beruházásként nyilvántartott eszközöknél aktiválásig nincs mód értékcsökkenés elszámolására. A Társaság az alábbi értékcsökkenési kulcsokat alkalmazza: Szoftver termék: 33% Telek: 0% Épületek, építmények: 2% Idegen ingatlanon végzett beruházás: 6 % Egyéb építmények ( vezetékek ): 6 ill. 8 % Egyéb járművek: 20% Üzemi gépek, berendezések: 14,5% Számítástechnikai berendezések és felszerelések: 33% Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések: 14,5% Maradványértéket az ingatlanok eszközcsoportnál, a 2 millió Ft egyedi beszerzési értéket meghaladó gépi eszköznél, valamint a gépjárműveknél alkalmaz a vállalat. A tárgyi eszközök konkrét maradványértékének megállapítása a cégvezetés feladata, egyedi elbírálás szerint. Szintén a cégvezetés feladata dönteni a maradványértékre leírt eszközök további használatáról, számviteli elszámolásáról. A megszűnt Nemzetközi Pető András Közalapítvány, mint jogelőd vagyonát napjával a Társaság a könyveibe nyilvántartásba vette. Az átvett ingatlanok esetében sem a tárgyidőszakban, sem ezt követően nem szándékozik a Társaság amortizációt elszámolni tekintettel arra, hogy a felépítmények maradványértéke a hasznos élettartamuk végén várhatóan megegyezik a jelenlegi könyvszerinti értékkel. A mérlegben csak teljesített, a másik fél által elismert követelések szerepelnek. A Társaság a követelések egyedi értékelése után, a várható veszteségek figyelembe vételével képez értékvesztést. A Társaság december 31. fordulónappal készíti el éves beszámolóját. A Társaság mérlegkészítéskor a következő év március 01-ig bekövetkező eseményeket veszi figyelembe. III. Specifikus rész 1. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések Mérlegfőösszeg: 1.1 A befektetett eszközök alakulása: Tárgyi eszközök: Ingatlanok: e Ft e Ft e Ft 4

5 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek: 412 e Ft Beruházások, felújítások: e Ft A tárgyi eszközök állományának alakulását az 1. sz. számú melléklet mutatja. Befektetett pénzügyi eszközök: 0 e Ft A Közalapítványi vagyonátadással ( ) egyidejűleg a tőketartalékkal szemben befektetett pénzügyi eszközként bekerült a Kft. könyveibe E Ft tartós részesedés. Ez a Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézetében lévő részesedés eredetileg a 1138/1995 (XII.27.) Kormányhatározat alapján E Ft értékben a Nemzetközi Pető András Közalapítvány vagyonaként került nevesítve, amely a Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézetének átadott eszközök értékével egyezően az Intézet akkori vagyonával megegyező értéket képviselt. Az Intézetnek átadott eszközökről jelenleg nem áll rendelkezésre részletes analitika. A Közalapítvány megszűnésekor készített záró beszámolóban ( ) a befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott tartós részesedés már csak E Ft volt és ahogyan azt a Közalapítványi záró beszámolóról készült könyvvizsgálói jelentés is kiemelte nem volt összhangban a Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete saját tőkéjének nagyságával, ami december 31-én E Ft volt úgy, hogy az Intézet eszközei között - helytelenül - kimutatta azt a két - az Intézet rektorának a tájékoztatása szerint én E Ft nettó értékű - épületet is, amely a valóságban a Nonprofit Kft. vagyonát képezi. A 10171/5 és 4914/1 helyrajzi számon található két épület a Közalapítványi vagyonátvételt követően E Ft bekerülési értéken a Nemzetközi Pető András Közhasznú Nonprofit Kft. könyveibe a tárgyi eszközök közé felvételre került az Intézeti részesedés értékének egyidejű csökkentésével. Amennyiben a Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete is kivezetné a könyveiből a két ingatlant a saját tőkéjének értéke az Intézet rektorának a tájékoztatása szerint negatív lenne, ezzel összhangban a Kft. könyveiben megmaradt E Ft Intézeti részesedés jelenértéke 0 Ft lenne, így a tőketartalék - amivel szemben a részesedés felvételre került a könyvekbe - egyidejű csökkentésével, a Felügyelő Bizottság egyetértésével a megmaradt részesedés kivezetésre került a könyvekből. 1.2 Követelések: e Ft 2012.évi felsőoktatási normatív támogatás visszafizetési kötelezettség MPANNI-val szemben. 1.3 Pénzeszközök: e Ft Pénztár, csekk: 0 e Ft Bankbetétek: e Ft 1.4 Aktív időbeli elhatárolás: 86 e Ft Polgár András hagyatéki eljárásával kapcsolatos közjegyzői díj került elhatárolásra, mivel az eljárás vége 2014-ben várható. 5

6 1.5 Saját tőke alakulása az üzleti évben: A saját tőke elemeiben bekövetkezett változások i időszakban: Nyitó 1 2 Záró D. SAJÁT TŐKE I. JEGYZETT TŐKE II. JEGYZETT, DE MÉG III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VI. MÉRLEG SZER. EREDMÉNY A 2012.évet a Társaság e Ft veszteséggel zárta, mely összeg átvezetésre került az eredménytartalékba év során a 1140/2011 (V.12.) Kormányhatározat alapján átvételre került a Nemzetközi Pető András Közalapítvány vagyona, melynek összege e Ft tőketartalékba került. A évi mérleg szerinti eredmény 732 e Ft veszteség, mely csökkenti a saját tőke összegét. A Társaság saját tőkéjének záró állománya: e Ft, azaz Egymilliárd háromszázkilencvenkettő millió-nyolszázhetvennégyezer forint. Közalapítványtól átvett vagyon összetétele: Tárgyi eszközök: E Ft Befektetett pénzügyi eszközök Pető Intézeti részesedés E Ft Követelések: E Ft Pénzeszközök E Ft Kötelezettségek E Ft Összesen: E Ft Részesedés kivezetés E Ft Részesedés kivezetés E Ft Tárgyi eszköz érték növekedés E Ft Tőketartalék i értéke: E Ft 1.6 Hosszú lejáratú kötelezettségek: 0 e Ft A vállalkozásnak hosszú lejáratú kötelezettsége nincs. 1.7) Rövid lejáratú kötelezettségek: e Ft Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból: 495 e Ft - Egyéb rövidlejáratú kötelezettség: e Ft ebből : Adókötelezettségek: 849 e Ft N.P.A. Közalapítványtól átvett kötelezettség: e Ft Kötelezettség EMMI-vel szemben: e Ft 6

7 1.8 Passzív időbeli elhatárolások: e Ft Bevételek passzív időbeli elhatárolása: e Ft Ebből: - tetőfelújításra kapott támogatás: e Ft - kazán beszerzésre kapott támogatás: e Ft Költségek passzív időbeli elhatárolása: 718 e Ft - Ebből számviteli szolgáltatás: 130 e Ft 2. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 2.1 Bevételek - Belföldi értékesítés árbevétele: 0 e Ft - Egyéb bevételek: e Ft Intézmény fenntartóként kapott támogatás: e Ft - Pénzügyi műveletek bevételei: 0 e Ft 2.2) Ráfordítások: - Anyagjellegű ráfordítások : e Ft Anyagköltség 227 e Ft Igénybevett szolgáltatás: e Ft Egyéb szolgáltatás: e Ft - Személyi jellegű ráfordítások : e Ft Bérköltség: e Ft Személyi jellegű egyéb kifizetések: 308 e Ft Bérjárulékok: e Ft Az igénybevett szolgáltatások között a könyvvizsgálati-, valamint a számviteli-és jogi szolgáltatások díja került elszámolásra. A személyi jellegű ráfordítások az ügyvezető, valamint a munkatársak bérköltségét, illetve megbízási díjait és a felügyelő bizottság tiszteletdíját mutatják. - Értékcsökkenési leírás 277 e Ft - Egyéb ráfordítások: e Ft Intézmény fenntartóként adott támogatás: e Ft Egyéb: 320 e Ft - Pénzügyi műveletek ráfordításai : 0 e Ft 2.3 A társasági adó megállapításakor módosító tételek: A Társaságnak, kizárólag közhasznú tevékenysége folytatásához kapcsolódóan merültek fel költségei és bevételei, vállalkozási tevékenységet évben nem végzett. Adózás előtti eredménye: Társasági adó: Az adózott eredmény: A mérleg szerinti eredmény: -732 e Ft 0 e Ft -732 e Ft e Ft. 7

8 3. A vállalkozás gazdasági, pénzügyi helyzete A Társaság gazdasági, pénzügyi helyzetét alábbi adatok, mutatószámok szemléltetik: Nemzetközi Pető András Közhasznú Nonprofit Kft 2. számú melléklet AZ EREDMÉNY ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG ALAKULÁSA december 31. adatok ezer forintban AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI Előző év Tárgyév Üzemi tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek eredménye 0 0 Rendkívüli eredmény 0 0 Adózás előtti eredmény összesen Adózott eredmény Mérleg szerinti eredmény Mutatómegnevezése Mutatószámítása Mérleghivatkozás Előző év Tárgyév Árbevétel arányos üzemi eredmény Üzemi tev. eredménye Értékesítés nettó árbevétele Er. A Er. I. - - Tőkearányos adózott eredmény Adózott eredmény Er. F Saját tőke D. 98,06% -0,05% Eszközhatékonyság Adózott eredmény Teljes eszközállomány Er. F A+B+C -34,70% -0,05% A PÉNZÜGYI HELYZET RÖVIDTÁVÚ MUTATÓI 3. számú melléklet december 31. Mutatómegnevezése Mutatószámítása Mérleghivatkozás Előző év Tárgyév Likviditási mutató Forgóeszközök Rövid lejáratú köt. B F.III. 0,57 3,82 Pénzeszközök + Likviditási gyorsráta ért.pap.+követelések B.IV.+B.III.+B.II. 0,57 3,82 Rövid lejáratú köt. F.III. Készpénzlikviditás Pénzeszközök + ért.pap. Rövid lejáratú köt. B.IV.+B.III. F.III. 0,57 2,94 Nettó működő tőke Forgóeszközök Rövid lejáratú köt. B F.III Vevőkintlevőség Záró vevőállomány B.II.1. (napokban) Átlagos napi árbevétel Er.I./365 Készletállomány* Zárókészlet B.I. (napokban) Átlagos napi ELÁBÉ Er."A".08/365 * Kereskedő cégeknél, ha "Összköltség" típusú eredménykimutatást készít Készletállomány* Készletek B.I. (napokban) Átlagos napi közvetlen ktg. Er."B".II/365 * T ermelő cégeknél, ha "Forgalmi költség" típusú eredménykimutatást készít - - Nemzetközi Pető András Közhasznú Nonprofit Kft 4. számú melléklet A VAGYONI HELYZET ÉS A TŐKESZERKEZET MUTATÓI december 31. Mutatómegnevezése Mutatószámítása Mérleghivatkozás Előző év Tárgyév Tőkeszerkeszeti mutató Saját tőke Kötelezettségek D F -0,26 52,56 Saját tőke - jegyzett tőke aránya Saját tőke Jegyzett tőke D D.I. -43, ,75 Befektetett eszközök fedezettsége Befektetett eszközök Saját tőke A D -0,01 0,96 Vagyonszerkezet Befektetett eszközök Forgóeszközök A B 0,00 13,16 Befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök Teljes eszközállomány A A+B+C 0,25% 92,93% A KÖLTSÉGSZERKEZET ALAKULÁSA ("A") 5. számú melléklet december 31. A tétel megnevezése adatok ezer forintban Előző év Tárgyév ezer forintban % ezer forintban % Nettó árbevétel Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke Bruttó árbevétel (termelési érték) Egyéb bevétel Összes bevétel ,00% 100,00% Anyagköltség 96 0,00% 227 0,06% Igénybevett szolgáltatások értéke ,00% ,35% A cash-flow kimutatást a 6. sz. melléklet tartalmazza 8

9 IV. Tájékoztató rész Társaságnak az év során nem volt olyan tétele, melyet az alábbi okok miatt ki kellene emelni, vagy jelölni: az össze nem hasonlítható adat, a tételátrendezések, előző évek módosítása, értékelési eljárások módosítása, mérlegen kívüli tételek. A Társaságnak nincs tulajdonában saját üzletrész. A beszámolási időszakban nincs olyan tétel, ahol a kötelezettség (kötvénykibocsátás miatti tartozás, egyéb kötelezettség, vagy váltótartozás) visszafizetendő összege nagyobb a kapott összegnél. Függő vagy jövőbeni kötelezettségek nem terhelik a Társaságot. A mérlegben még nem szereplő, de a pénzügyi helyzetértékelés szempontjából lényeges pénzügyi kötelezettségként nem terheli a Társaságot. A mérlegkészítést követően nem történt olyan jelentős esemény, amely módosítaná a beszámoló által a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről nyújtott képet. A gazdálkodónak sem az előző évben, sem a tárgyévben környezetvédelmi kötelezettsége nem volt, ezzel kapcsolatban költséget nem számolt el, a mérlegben meg nem jelenő környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettsége nincs. A Társaság veszélyes hulladékot, környezetre káros anyagot nem termel, nem tárol. A tárgyidőszakban kutatási, kísérleti, fejlesztési költség nem került elszámolásra. A Társaság ügyvezetői teendőit Dr. Fehér Miklós (1025 Budapest, Napvirág u. 13.) látja el. Az ügyvezető számára e Ft járandóság került számfejtésre. A Társaságnak az ügyvezetőn kívül 2 fő alkalmazottja (konduktor tanácsadó, aszisztens) és 2 fő (pénzügyi vezető, FB elnök) egyéb jogviszonyú foglalkoztatottja volt, részükre tárgyévben e Ft jövedelem került számfejtésre. A Társaság könyvvizsgálatra kötelezett, könyvvizsgálatát a HITELES Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft (HU-1149 Budapest, Róna u A ép.,) látja el, személyesen Paróczai Anna (an. Hopka Anna, lakcíme: HU-1142 Budapest, Kassai u. 27.) felelős. Kamarai azonosító száma: A könyvvizsgálat éves díja e-ft+áfa, ezen kívül a könyvvizsgáló semmilyen más juttatásban nem részesült. A Társaság könyvvezetését a DE-FACTO Kft. (1119 Budapest, Irinyi József u. 31. fsz.8., cégjegyzékszám: ) végzi szerződés alapján. A beszámoló készítéséért felelős személy Bulyáki Erzsébet mérlegképes könyvelő (PM nyilvántartási szám: ). Budapest, május 30. ügyvezető 9

10 számú melléklet Statisztikai számjel Cégjegyzék száma BEFEKTETETT ESZKÖZ TÜKÖR A vállalkozás megnevezése: Nemzetközi Pető András Közhasznú Nonprofit Kft Az üzleti év időszaka: január december 31. (év/hó/nap - év/hó/nap) Sorszám A tétel megnevezése adatok forintban BRUTTÓ ÉRTÉK HALMOZOTT ÉRTÉKCSÖKKENÉS NETTÓ ÉRTÉK Értékcsökk. Növekedés Csökkenés Átsorolás Növekedés Csökkenés Átsorolás KSZÉ KSZÉ a b c d e f g=c+d-e±f h i j k l=h+i-j±k m=c-h n=g-l o 01 I. IMMATERIÁLIS JAVAK Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése A. Befektetett eszközök Keltezés: Budapest, május 30. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H.

11 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Nemzetközi Pető András Közhasznú Nonprofit Kft Az üzleti év időszaka: január december 31. (év/hó/nap - év/hó/nap) I CASH FLOW-KIMUTATÁS adatok ezer forintban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c d I. (Működési cash flow, sorok) Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás Adózás előtti eredmény ± Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás ± 0 4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ± 0 5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ± 0 6 Szállítói kötelezettség változása ± Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ± 8 Passzív időbeli elhatárolások változása ± Vevőkövetelés változása ± 0 10 Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ± Aktív időbeli elhatárolások változása ± 12 Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés Kapott osztalék, részesedés - 0 II. (Befektetési cash flow, sorok)befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás Közalapítványtól átvett befektetett eszközök és tárgyévi eszköz beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék, részesedés + 0 III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, sorok) Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele Hitel és kölcsön felvétele Hosszú lejáratra nyújtott kölcs. és elhelyezett bankbet. törleszt., megszünt., bevált Közalapítványtól átvett vagyon miatti tőketartalék növekedés 23 Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek Véglegesen átadott pénzeszköz Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ± 0 IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ± Keltezés: Budapest, május 30. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)