A harmonikus rezgőmozgás (emelt szint)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A harmonikus rezgőmozgás (emelt szint)"

Átírás

1 haronikus rezgőozgás (eelt szint) ozgás jellezői: két szélső helzet között égbeenő periodikus (időben isétlődő) ozgás. Jellező enniségek: rezgésidő (periódusidő): eg teljes rezgés (a két szélső helzet között oda-issza) egtételéhez szükséges idő. f frekencia (rezgésszá): időegségenként égbeenő rezgések száa Hz (/s) ben. - körfrekencia: időegségenként égbeenő rezgések száa szögben (radiánban). Mértékegsége /s. Eg teljes rezgésnek egfelelő szög (radián). ag x kitérés: a rezgő töegpont egensúli helzetétől (középhelzet) a tárg eg adott pillanati helzetéig ért táolság. kitérés lehet pozití ag negatí attól függően, hog a rezgő pont a középhelzet felett ag alatt található az adott pillanatban. kitérés idő függénében áltozik. aplitúdó (a rezgés tágassága): a legnagobb kitérés. Ha eg rezgőozgás csillapítatlan, akkor időben állandó, ha a rezgés csillapított, akkor az aplitúdó időben csökken. rezgőozgás sebessége, gorsulása időben áltozó. Ha a rezgés kitérése, sebessége, gorsulása idő szerint sin ag cos függének, akkor a rezgőozgás haronikus. Ilen ozgás például eg rugóra akasztott tárg (rugalas inga) rezgései, ag a fonálinga lengései. Ha az aplitúdó időben állandó, akkor csillapítatlan haronikus rezgésről ag lineárisharonikus rezgésről beszélünk. Ez eg ideális eset. rugalas ag fonál-inga ozgása lineárisharonikus lenne, ha seiféle fékező hatás ne akadálozná az inga rezgéseit. ozgást leíró törének: kitérés töréne: sebesség töréne: gorsulás töréne: x sin( t) cos( t) a sin( t) Egéb összefüggések: ax = a ax = = f Ha kezdeti állapotában (t=0 pillanatban) a rezgő töegpont ne az egensúli helzeten halad át pozití iránban (x=0, =+), akkor a ozgást leíró egenletekben a sin és cos függének áltozója (t)-ről (t+ 0 )-ra ódosul. 0 a rezgés kezdeti fázisa radiánban. Ha t=0 pillanatban a rezgés kitérése x 0, akkor x 0 = sin 0. rezgőozgást leíró egenleteket leezethetjük, ha eg egenletes körozgást égző töegpontot eg a ozgás síkjába eső egenes tengelre etítjük. rezgő etület aplitúdója egegezik a körpála sugaráal, a körozgás szögsebessége egadja a rezgések körfrekenciáját. a rezgőozgást leíró függéneket a körozgásból száraztathatjuk. egértést segítő aniációt találhatunk a: cíen. Kis szögkitérésekkel lengő ateatikai inga (fonálinga) lengésideje: ahol l a fonál hossza, g a graitációs gorsulás. Rugalas típusú erő: lineáris-haronikus rezgőozgás fenntartásához szükséges erő. z erő indig a rezgő tárg kitéréséel ellentétes iránú, de azzal egenesen arános. lineáris-haronikus rezgés kialakulásának dinaikai feltétele:, ahol D a rugalassági állandó (direkciós erő), a kitérés. Pl: eg rugalas inga esetében a rugó erejének és a graitációs erőnek az eredője rugalas típusú. F D l g

2 Lineáris-haronikus oszcillátor energiája: Ez a ozgás rugalas erő hatására eg égbe, ez az erő konzeratí erő (echanikai energiát ne eésztő erő), ezért a rezgő rendszer összes energiája időben állandó. E D cos ( t) D D (ozgási energia) E p D D sin ( t) (helzeti ag potenciális energia) E E E p D ax D állandó rezgő test szélső helzeteiben (=): E E p D, E 0 rezgő test középhelzetében (=0): E E, E 0 ax p D D Rezgések közben a rendszer potenciális energiája folaatosan ozgási energiáá alakul és fordíta. két energiatípus összege a rezgő rendszer inden állapotában uganakkora.. hulláozgás (eelt szint) Ha eg rugalas közeg alael pontjában eg zaart (perturbációt) keltünk, akkor ez a pont lendületet közetít a közeg szoszédos pontjainak, elek rendre toábbítják a ozgást. Eg idő után a közeg pontjainak eg része ozgásba jön. zt is ondhatjuk, hog a közeg pontjai ozgást és energiát toábbítanak szoszédjainak. Ezt a folaatot neezzük echanikai hullának. hullá egszerűen egfogalaza: eg rugalas közegben terjedő rezgés. Ha a közeg eg pontja folaatos rezgéseket égez (pl haronikus rezgés) akkor a hullá folaatosan terjed a közegben és a közeg inden pontja folaatos rezgésben an. Például, ha eg kifeszített huzal eg égét folaatosan le-fel ozgatjuk, akkor a huzalon eg hullá terjed égig elnek köetkezéneként a huzal inden pontja eg idő után rezegni fog. Ha eg kaicsot ejtünk eg sia ízfelszínre, akkor a felületen léő íz részecskék hullázó ozgásba kezdenek. Ez a hullá koncentrikus körök forájában terjed. Ilenkor felületi hulláról beszélünk. hulláokat két féle kategóriába sorolhatjuk: Longitudinális hulláról beszélünk, ha a hullá terjedése közben a közeg részecskéi a hullá terjedési irána entén rezegnek. Pl: hang ranszerzális a hullá, ha a hullá terjedése közben a közeg részecskéi a hullá terjedési iránára erőlegesen rezegnek. Pl eg kifeszített huzalo terjedő hullá. ranszerzális hullá ne terjedhet gázneű közegben a közeg részecskéi közötti genge kapcsolat iatt.

3 toábbiakban olan hulláról beszélünk el esetében a rezgésforrás haronikus oszcillátor, a rugalas közegben pedig a hullá energiaeszteség nélkül terjed. Ez azt jelenti, hog a közeg inden pontja azonos aplitúdóal és frekenciáal rezeg. hulláokra jellező enniségek: plitúdó (), frekencia (f), periódusidő (), körfrekencia () elek lénegében a rezgésforrás jellezői. Hulláhossz (): a hulláot közetítő rugalas közeg két olan szoszédos pontja közötti táolság elek fázisban rezegnek. (azonos pillanatban haladnak át uganabban az iránban az egensúli helzeten, alaint szélső helzeteken). Belátható, hog a hullá eg periódusni idő alatt hulláhosszni utat halad előre. ehát: = ahol a hullá terjedési sebessége, el a rugalas közeg tulajdonságaitól függ. Longitudinális hullá esetén: ranszerzális hullá esetén: hulláegenlet: R F l ideális gázok esetén, kifeszített huzalban. Ha a hulláforrás eg haronikus oszcillátor (F) elnek rezgéstöréne: F t sin t sin E rugalas rudakban akkor eg Fx irán entén a rezgésforrástól x táolságra található P pont kitérése () az idő függénében: pontok táolsága a hullákeltőtől, x a hulláok útkülönbsége. p t x sin ( ) az illető pont fáziseltérése a hulláforráshoz képest x 0 a közeg két pontjának fáziskülönbsége: x x x, ahol x és x a hang eg longitudinális hullá el leegőben kb. 340 /s sebességgel terjed. Féekben és foladékokban a terjedési sebesség nagobb. hallható hangrezgések frekenciatartoána 0Hz- 0000Hz. hang agasságát a frekenciája adja eg, a hang erősségét a rezgések aplitúdója. Hulláokkal kapcsolatos jelenségek:. Hulláisszaerődés, hullátörés: ha eg hullá két különböző rugalas közeg határfelületére érkezik, akkor egrészt isszaerődik egáltoztata terjedési iránát, ásrészt, pedig átlépi a álasztófelületet egáltoztata hulláhosszát (a terjedési sebesség áltozása iatt). Ilenkor, ha a beeső hullá terjedési irána ne erőleges a határfelületre, akkor egáltozik a terjedési irána is. Ha a ásodik közeg rugalas szepontból sűrűbb, int az első ( < ) akkor a hullá a erőlegeshez törik, ellenkező esetben ( > ) a erőlegestől törik. Ennél a ásodik esetnél túl nag beesési szög esetén egtörténhet, hog a hullá ár ne lépi át a határfelületet,

4 tehát a törés jelensége ne lép fel. Ilenkor teljes isszaerődésről beszélünk. határszög ( H ) az a legnagobb beesési szög elnél a hullá ég átlépi a álasztófelületet. Ha H a törés egszűnik. isszaerődés töréne: isszaerődési szög =beesési szög (=) törés töréne (Snellius-Descartes): sin sin határszög: ahol a törési szög. H sin ( ) sin ( ). Hulláinterferencia (összeteődés): Ha eg rugalas közeg eg pontjába egidejűleg két ag több hullá (rezgés) érkezik akkor ezek összeteődnek. Lénegében ilenkor két ag több rezgőozgás összeteődéséről an szó. Két ag több rezgés összeteődésekor a kitéréseket, sebességeket, gorsulásokat ektorként adjuk össze. Ha az illető pontba két haronikus rezgés érkezik, eleknek frekenciája és rezgésirána egegezik: és akkor a keletkező rezgés egenlete: ahol sin( ) t sin( t 0 ) sin( t 0 ) cos tg 0 sin 0 ( cos Észreehető, hog a két rezgés axiálisan erősíti egást (=ax), ha 0 =k, ai azt jelenti, hog az összeteődő két rezgés fázisban an, tehát a fáziskülönbségük =k (kz). két rezgés gengíti egást (=in) ha 0 ==(k+) (kz). Ha az összeteődő két hullára gondolunk, akkor az eredő aplitúdó a lehető legnagobb, agis interferencia axiuról (erősítés) beszélünk, ha az összeteődő hulláok útkülönbsége x k k Interferencia iniuról (gengítés) beszélünk, ha. (félhulláhossz páratlan száú többszöröse) x (k ) (k ) z interferencia eg érdekes esetét figelhetjük eg, ha eg hullá isszaerő felület felé terjed és az onnan isszaerődő hullá összeteődik a direkt hulláal. Ilenkor állóhullá keletkezik, ai annit 0 ) 0 jelent, hog a közeg pontjainak aplitúdója időben állandó, az aplitúdó értéke a pont helzetétől függ. Vannak olan pontok elek axiális aplitúdóal rezegnek (duzzadóhelek) és annak olan pontok elek ne rezegnek tehát =0 (csoópontok). Ilen jelenség figelhető eg eg kifeszített húron elnek egik ége haronikus rezgéseket égez, ásik ége rögzített. Ugancsak állóhulláok keletkeznek eg egpendített gitárhúron, ag eg egfújt sípban is. Eg rögzített égű húron ag leezen akkor alakulnak ki állóhulláok, ha a húr hossza l k ahol k terészetes szá. Két szoszédos duzzadóhel táolsága, eg duzzadóhel és a szoszédos csoópont táolsága 4.

5 Eg egpendített gitárhúron több állóhullá is egjelenik. Ezek frekenciája: f k ( k ) l, k=0 alaphang, k>0 k-ad rendű felharonikusok. Megpendített húr esetén az alaphang erőssége (rezgések aplitúdója) a legnagobb, a felharonikusoké kisebb. z alaphang és felharonikusok egüttese adja eg a hangszínt, azért színes a húr által kibocsátott hang, ert egszerre több hangot hallunk. Uganez az összefüggés érénes indkét égén nitott gázoszlopban (nitott síp) kialakuló hang állóhulláokra is. Ha a gázoszlop egik égén nitott, ásik égén zárt (zárt síp) akkor: f k (k ) 4l, k=0 alaphang, k>0 k-ad rendű felharonikusok.

Az amplitúdómoduláció (AM) Amplitúdó moduláció esetén a vivő hullám pillanatnyi amplitúdója a moduláló jel pillanatnyi amplitúdójával arányos.

Az amplitúdómoduláció (AM) Amplitúdó moduláció esetén a vivő hullám pillanatnyi amplitúdója a moduláló jel pillanatnyi amplitúdójával arányos. Az aplitúdóoduláció (AM) Aplitúdó oduláció esetén a iő hullá pillanatnyi aplitúdója a oduláló jel pillanatnyi aplitúdójáal arányos. u = [ + cos( ωt)]cos( ωt). Egyenlet Apl. Modulálatlan iőhullá időfüggénye

Részletesebben

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet FIZIKA. 11. évfolyam.

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet FIZIKA. 11. évfolyam. A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban Munkafüzet FIZIKA 11. évfolyam Horváth Petra TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0031 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 3 A laboratórium

Részletesebben

Tudnivalók. Dr. Horváth András. 0.1-es változat. Kedves Hallgató!

Tudnivalók. Dr. Horváth András. 0.1-es változat. Kedves Hallgató! Kérdések és feladatok rezgőmozgásokból Dr. Horváth András 0.1-es változat Tudnivalók Kedves Hallgató! Az alábbiakban egy válogatást közlünk az elmúlt évek vizsga- és ZH-feladataiból. Időnk és energiánk

Részletesebben

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet FIZIKA. 12. évfolyam.

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet FIZIKA. 12. évfolyam. A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban Munkafüzet FIZIKA 12. évfolyam Juhász Zoltán TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0031 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A laboratórium

Részletesebben

Kiadandó feladatok, Fizika 1.

Kiadandó feladatok, Fizika 1. Kiadandó feladatok, Fizika 1. Kinematika 1. Egy követ h = 125m magasról kezdősebesség nélkül leejtünk. Ezután 1 másodperccel utána dobunk egy másik követ függőlegesen lefelé irányuló v o kezdősebességgel.

Részletesebben

Sokszínû matematika 11. A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE

Sokszínû matematika 11. A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE Sokszínû matematika. A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE Összeállította: FRÖHLICH LAJOS gimnáziumi tanár A Kombinatorika, gráfok és a Valószínûségszámítás, statisztika c. fejezeteket szakmailag ellenõrizte:

Részletesebben

Kidolgozott minta feladatok optikából

Kidolgozott minta feladatok optikából Kidolgozott minta feladatok optikából 1. Egy asztalon elhelyezünk két síktükröt egymásra és az asztalra is merőleges helyzetben. Az egyik tükörre az asztal lapjával párhuzamosan lézerfényt bocsátunk úgy,

Részletesebben

4. Oszcillációk Első észlelések

4. Oszcillációk Első észlelések 4. Oszcillációk Első észlelések A Nap felszíni oszcillációinak vizsgálata 1960-ban indult Leighton észleléseivel, aki egy szellemes spektrohelioszkópos eljárást követett. Az ionizált bárium 4554 Angström

Részletesebben

A fény korpuszkuláris jellegét tükröző fizikai jelenségek

A fény korpuszkuláris jellegét tükröző fizikai jelenségek A fény korpuszkuláris jellegét tükröző fizikai jelenségek A fény elektromágneses sugárzás, amely hullámjelleggel és korpuszkuláris sajátosságokkal is rendelkezik. A fény hullámjellege elsősorban az olyan

Részletesebben

11. Ballisztika.doc XI. A BALLISZTIKA

11. Ballisztika.doc XI. A BALLISZTIKA XI. A BALLISZTIKA A ballisztika a lőfegyverek működésével foglalkozó tudomány, tárgyalja mindazon kérdéseket, amelyek a lövéssel összefüggenek. A lövés jelenségeivel, annak törvényszerűségeivel foglalkozik

Részletesebben

Mértékegysége: 1A (amper) az áramerősség, ha a vezető keresztmetszetén 1s alatt 1C töltés áramlik át.

Mértékegysége: 1A (amper) az áramerősség, ha a vezető keresztmetszetén 1s alatt 1C töltés áramlik át. 1. Az áram fogalma 2. Az egyenáram hatásai 3. Az áramkör elemei 4. Vezetők ellenállása a) Ohm-törvénye b) fajlagos ellenállás c) az ellenállás hőmérsékletfüggése 5. Az ellenállások kapcsolása a) soros

Részletesebben

Termoelektromos jelenségek

Termoelektromos jelenségek Termoelektromos jelenségek Vezetési elektronok maguktól nem lépnek ki egy fém felületéről, ahhoz, hogy ez megtörténjen, az elektronokra a fém belseje felé irányuló erő ellenében bizonyos munkát, un. kilépési

Részletesebben

fizikai hatások kölcsönhatásának tekinthető. Arról is meg voltam győződve, hogy a fizika, a kémia és a biológia törvényei mindenre magyarázattal

fizikai hatások kölcsönhatásának tekinthető. Arról is meg voltam győződve, hogy a fizika, a kémia és a biológia törvényei mindenre magyarázattal ELŐSZÓ Nagy titok az, hogy bár az emberi szív vágyódik, az után az Igazság után, amiben tisztán megtalálja a szabadságot és az örömet, mégis az emberek első reakciója erre az Igazságra gyűlölet és félelem."

Részletesebben

A RÁDIÓAMATŐR. ELŐADÁSSOROZAT 1 60. rész 2010 2014. (Harmadik, bővített kiadás) Szerző: Zentai Tibor HA2MN. Lektor és szerkesztő: Papp József

A RÁDIÓAMATŐR. ELŐADÁSSOROZAT 1 60. rész 2010 2014. (Harmadik, bővített kiadás) Szerző: Zentai Tibor HA2MN. Lektor és szerkesztő: Papp József A RÁDIÓAMATŐR ELŐADÁSSOROZAT 1 60. rész 2010 2014. (Harmadik, bővített kiadás) Szerző: Zentai Tibor HA2MN Lektor és szerkesztő: Papp József HAJDÚ QTC 2015. A kiadvány szabadon terjeszthető, ára kizárólag

Részletesebben

Fizika tanmenet 11. osztály (heti 2 óra)

Fizika tanmenet 11. osztály (heti 2 óra) Fizika tanmenet 11. osztály (heti 2 óra) Óraszám Tananyag 1. Év eleji tudnivalók 2. 1. A rezgőmozgás leírása Ha rezeg a léc 3. 2. A harmonikus rezgőmozgást végző test kitérése sebessége, gyorsulása. Hogyan

Részletesebben

Nukleáris fizika II. rész

Nukleáris fizika II. rész Fizikai Intézet Dr. Paripás Béla Nukleáris fizika II. rész Miskolc, 015 Tartalomjegyzék 1. Ionizáló sugárzások külső és belső természetes forrásai... 3. Az anyag hullámtermészete... 7 3. A határozatlansági

Részletesebben

Elektromágnesség tesztek

Elektromágnesség tesztek Elektromágnesség tesztek 1. Melyik esetben nem tapasztalunk vonzóerőt? a) A mágnesrúd északi pólusához vasdarabot közelítünk. b) A mágnesrúd közepéhez vasdarabot közelítünk. c) A mágnesrúd déli pólusához

Részletesebben

Az antenna talpponti ellenállása (impedanciája) az antenna típusától, geometriai méreteitől, föld feletti magasságától, stb. függ.

Az antenna talpponti ellenállása (impedanciája) az antenna típusától, geometriai méreteitől, föld feletti magasságától, stb. függ. 3.14.1. Antennák a) Alapfogalmak Az amatőr rádióállomás antennájának a feladata kettős: adáskor az adó által előállított rádiófrekvenciás teljesítményt elektromágneses hullámok formájában kisugározza,

Részletesebben

33. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló feladatainak megoldása. Gimnázium 9. évfolyam

33. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló feladatainak megoldása. Gimnázium 9. évfolyam 33. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló feladatainak megoldása A feladatok helyes megoldása maximálisan 10 pontot ér. A javító tanár belátása szerint a 10 pont az itt megadottól

Részletesebben

Gnädig Péter Honyek Gyula Vigh Máté 333 FURFANGOS FELADAT FIZIKÁBÓL

Gnädig Péter Honyek Gyula Vigh Máté 333 FURFANGOS FELADAT FIZIKÁBÓL Gnädig Péter Honyek Gyula Vigh Máté 333 FURFANGOS FELADAT FIZIKÁBÓL Tartalomjegyzék Bevezetés 9 Előszó..................................... 9 Hogyan használjuk ezt a könyvet?..................... 11 Jelölések....................................

Részletesebben

A NAPSUGÁRZÁS. Dr. Lakotár Katalin

A NAPSUGÁRZÁS. Dr. Lakotár Katalin A NAPSUGÁRZÁS Dr. Lakotár Katalin Sugárzás: energiaátadás NAP elektromágneses hullámok FÖLD elektromágneses sugárzás = fotonok árama -minden irányba terjed -terjedéshez közvetítő közeg nem kell -hőenergiává

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 14. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 14. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Mértani helyek 289. III. Mértani helyek

Mértani helyek 289. III. Mértani helyek értni helek 89 III. értni helek 3.. Lineáris feltételekkel dott mértni helek Gkrn tlálkoztok oln feldttl, melekben eg közös tuljdonsággl rendelkező pontok hlmzát kell meghtározni. ár z áltlános iskolából

Részletesebben

FOLYADÉK rövidtávú rend. fagyás lecsapódás

FOLYADÉK rövidtávú rend. fagyás lecsapódás Halmazállapot-változások Ha egy adott halmazállapotú testtel energiát (hőmennyiséget) közlünk, akkor a test hőmérséklete változik, melynek következtében állapotjellemzői is megváltoznak (pl. hőtágulás).

Részletesebben

7.A A villamos áram hatásai Hıhatás

7.A A villamos áram hatásai Hıhatás 7.A A villamos áram hatásai Hıhatás Sorolja fel a villamos áram hatásait! Ismertesse a villamos- és a hıenergia közötti kapcsolatot! Magyarázza el az áram hıhatásának okait! Mutasson be hıhatáson alapuló

Részletesebben

A test tömegének és sebességének szorzatát nevezzük impulzusnak, lendületnek, mozgásmennyiségnek.

A test tömegének és sebességének szorzatát nevezzük impulzusnak, lendületnek, mozgásmennyiségnek. Mozgások dinamikai leírása A dinamika azzal foglalkozik, hogy mi a testek mozgásának oka, mitől mozognak úgy, ahogy mozognak? Ennek a kérdésnek a megválaszolása Isaac NEWTON (1642 1727) nevéhez fűződik.

Részletesebben

Mágneses magrezonancia-spektroszkópia

Mágneses magrezonancia-spektroszkópia 1 Mágneses magrezonancia-spektroszkópia Egy- és kétdimenziós módszerek a kémiai szerkezetkutatásban Metodikai útmutató Szalontai Gábor Veszprémi Egyetem NMR Laboratórium Verziószám: 2.0 2003. március 2

Részletesebben

RENDSZER ÉS MODELL Ujfaludi László EKF Fizika Tanszék

RENDSZER ÉS MODELL Ujfaludi László EKF Fizika Tanszék Rendszerek RENDSZER ÉS MODELL Ujfaludi László EKF Fizika Tanszék A rendszer általánosan ismert és kiterjedten használt fogalom, például a szoba, ahol tartózkodunk, rendelkezik fűtési-, esetleg légkondicionáló

Részletesebben

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL A Ma gyar Tu do mányos Akadémia né hány kutatócso portjá nak köz re mû kö dé sé vel, a Tu dás tár sada l om Ku ta tó központ s zervezésében ta nulm

Részletesebben

mi is ez, össze kell hasonlítania mindazzal, ami felette van, és mindazzal, ami alatta van, hogy pontos határait megismerhesse.

mi is ez, össze kell hasonlítania mindazzal, ami felette van, és mindazzal, ami alatta van, hogy pontos határait megismerhesse. Előszó,,Ha az ember magára tekint, először a testét látja, azaz bizonyos anyagmennyiséget, amelyet a magáénak mondhat. De hogy megérthesse, hogy mi is ez, össze kell hasonlítania mindazzal, ami felette

Részletesebben