Mátrai Zsuzsa PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK ( ) BUDAPEST, 2009.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mátrai Zsuzsa PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK (1981--2009) BUDAPEST, 2009."

Átírás

1 Mátrai Zsuzsa PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK ( ) BUDAPEST, 2009.

2 Könyv: *Az amerikai társadalomtudományi nevelés története. Értékek, eszmék, reformok, tantervek. Akadémiai Kiadó, Bp *History of American Social Science Education. Values, Ideas, Reforms, Curricula. OKI, Bp *Érettségi és felvételi külföldön. Mőszaki Könyvkiadó, Bp Tanulmánykötet (szerk.): Vélemények, elképzelések a társadalomtudományi képzés megújításáról. 11 interjú és egy ankét tükrében. Tantervelméleti Füzetek 7. OPI, Bp Vélemények, elképzelések a társadalomtudományi képzés megújításáról. Újabb 8 interjú és egy ankét. (Társszerkesztıvel) Tantervelméleti Füzetek 10. OPI, Bp *Tanterv és vizsga külföldön. Akadémiai Kiadó, Bp *A tömegoktatás alapkérdései. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp *Towards a Standardized Examinations System. (Társszerkesztıvel) CITO, Arnhem, *Kézikönyv a Fifti-Fifti Program tanításához. Calibra, Bp., *Középiskolai tantárgyi feladatbankok. Mérés, Értékelés, Vizsga sorozat 2. Országos Közoktatási Intézet, Bp Tanulmány (folyóiratban és könyvfejezetként): Fakultatív történelemtanítás a gimnáziumban. Pedagógiai Szemle, Az integrált - képzési irányaiban differenciált - közép-iskola modellje. (Társszerzıvel) Pedagógiai Szemle, Törekvések a társadalomtudományi képzés megújítására a 70-es években. Pedagógiai Szemle, Társadalomismeret az Egyesült Államok és Franciaország alsó fokú oktatásában. Pedagógiai Szemle, An Integrated Model for Secondary School Differentiated in Its Educational Streams. (Társszerzıvel) Pedagogical Review, Giving New Impetus to the Social Science Education throughout the Seventies. Pedagogical Review,

3 Tantervmodellek a társadalomtudományi képzésben. Tantárgy-történeti esettanulmány az Egyesült Államokról. In: A tananyag differenciálásának és strukturálásának elvi és gyakorlati kérdései. (Szerk. Kardos Margit.) OPI, Bp , Tantervmodellek a társadalomtudományi képzésben. Pedagógiai Szemle, A spirális felépítéső integrált társadalomtudományi program alapelvei és modellje. (Társszerzıvel) Pedagógiai Szemle, Viták a társadalomtudományi képzésrıl. Történelemtanítás, Egy iskolakísérlet és ami mögötte van. Pedagógiai Szemle, The Basic Principles and Model of the Integrated Spiral Social Science Programme. (Társszerzıvel) International Society for History Didactics. Communications, The Basic Principles and Model of the Integrated Spiral Social Science Programme. (Társszerzıvel) Pedagogical Review, Miért és miért nem? Modern társadalomtudományok az amerikai és a magyar közoktatásban. Pedagógiai Szemle, *A tiszakécskei iskolakísérlet kritikus pontjai. In: Kísérletezı--fejlesztı iskolák. (Szerk. Németh Mária és Vajthó Erik) Gyır, *Változatok az iskolastruktúrára. In: Tanterv és vizsga külföldön. (Szerk. Mátrai Zsuzsa) Akadémiai Kiadó, Bp *Négy vizsgarendszer-modell. In: Tanterv és vizsga külföldön. (Szerk. Mátrai Zsuzsa) Akadémiai Kiadó, Bp *Négy vizsgarendszer-modell. Új Pedagógiai Szemle, *Egy tantervi modellkísérlet, négy új tantárgyi program. A Tanító, *Egy új társadalomismereti program. A Tanító, *Egy döntésjáték -- és ami a hátterében van. Új Pedagógiai Szemle, *Decision Making in Social Science Curriculum Planning. In: Perspectives on Change in History Education. Ed. by Alarick Dickinson. Institute of Education. University of London. London, oldal. *A nemzeti alaptanterv egy pragmatikus megközelítése. Iskolakultúra, *Döntéspontok a társadalomtudományi tanterv tervezésében. In: Hogyan készítsünk helyi tantervet? Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai és Közmővelıdési Intézet. Miskolc, *A helyi tantervek szerepe a tömegoktatásban. In: A helyi tantervek. Szerk. Balla Árpád. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai és Közmővelıdési Intézet. Miskolc, *A helyi tantervek szerepe a tömegoktatásban. Új Pedagógiai Szemle, *Vizsgák külföldön. Iskolakultúra,

4 *Középiskolai tantárgyi feladatbankok. Egy holland-magyar projekt. Új Pedagógiai Szemle, *Érvek és ellenérvek a kétszintő érettségivel kapcsolatban. Új Pedagógiai Szemle, *A tanterv mint a tartalmi szabályozás eszköze. In: A helyi tanterv készítésétıl a tanítási óráig. (Szerk. Hunyady Györgyné és M. Nádasi Mária) Budapesti Tanítóképzı Fıiskola. Budapest, *Mindenki másképp csinálja... Négy vizsgarendszer-modell. In: Korszerő iskolavezetés. Közoktatási kézikönyv. 18. kiegészítı kötet. (Szerk. Sándor Csilla, Varga Andrea, Vízvári Tamás) Raabe Könyvkiadó Kft. Budapest, *A bemeneti szabályozás eszközrendszere: a NAT és a helyi tanterv. In: A közoktatási intézmények tevékenységének tervezése és ellenırzése. NAT-TAN Sorozat. Országos Közoktatási Intézet, Bp oldal. *Model and Reality: Citizenship Behaviour Pattern and Education in Hungary. WCCES 96 M-N-O. *Középiskolai tantárgyi feladatbankok: Bevezetés. In: Középiskolai tantárgyi feladatbankok I. Mérés, Értékelés, Vizsga Sorozat 2. Országos Közoktatási Intézet, Bp *Az érettségi vizsgája. Élet és Tudomány, 1997/20. szám oldal. *Model and Reality. Citizenship Education in Hungary. European Education, , oldal. *Citizenship Education in Hungary: Ideals and Reality. In: Citizenship and Citizenship Education in a Changing World. (Ed. by Orit Ichilov) The Woburn Press, London, oldal. *National Case Studies of Citizenship Education (Hungary) and Challenges Facing the 21 st Century Citizen: Views of Policy Makers (with co-authors). In: Citizenship for the 21 st Century. An International Perspective on Education. (Ed. by John J Cogan and Ray Derricott) Kogan Page, London, , oldal. *In Transit: Civic Education in Hungary. In: Civic Education Across Countries: Twenty-four National Case Studies from the IEA Civic Education Project. (Ed. by Judith Torney-Purta, John Schwille and Jo-Ann Amadeo) IEA, Amsterdam, oldal. *Az oktatásfejlesztık nehézségei a rendszerváltás után. In: Neveléstudomány az ezredfordulón. (Szerk. Csapó Benı és Vidákovich Tibor) Bp. Nemzeti Tankönyvkiadó, oldal. *Érettségi és felvételi külföldön: Oktatásfejlesztési tanulságok. Iskolakultúra, szeptember oldal. *A nemzeti identitás konfliktusok és az állampolgári nevelés. Iskolakultúra, február. 4

5 *National Identity Conflicts and Citizenship Education. In: New Paradigms and Recurring Paradoxes in Education for Citizenship: An International Comparison. (Eds. Gita Steiner Khamsi, Judith Torney-Purta, Jack Schwille, Jo-Ann Amadeo). Elsevier, Amsterdam, *A standard vizsgáztatás tapasztalatai Nagy Britanniában. Új Pedagógiai Szemle, február. *A nemzeti identitás konfliktusok és az állampolgári nevelés. In: Összehasonlító pedagógiai tanulmányok (szerk. Bábosik István és Kárpáti Andrea), BIP, *Érettségi és felvételi külföldön. In: Oktatáspolitika. (Szerk. Lukács Péter Nagy Péter Tibor.) Felsıoktatási Kutatóintézet Új Mandátum Kiadó, *Kísérlet a helyi és a központi tantervfejlesztés összehangolására. Új Pedagógiai Szemle, március. *A kutatói felelısség néhány tudományetikai mutatója. Tudásmenedzsment, november. *A kutatástól a publikálásig: Mit tanultam Majzik Lászlónétól? In: Neveléselmélet gyakorlat-közelben. (Szerk. Budai Ágnes.) Mőszaki Könyvkiadó, *Mitıl jó az iskola? A hozzáadott pedagógiai érték jelentısége az országos kompetenciamérések tükrében. (Társszerzı: Vári Péter.) In: Tanulmányok a neveléstudomány körébıl (Szerk. Falus Iván Kelemen Elemér.) Mőszaki Könyvkiadó, A vizsgarendszer átalakítását befolyásoló tényezık összefüggései. Mester és Tanítvány február. Kínai vers. In: Pedagógián innen és túl. (Szerk. Kovács Lajos Kiss Éva.) Veszprémi Egyetem, Pedagógiai Kutatóintézet. Pápa, Dézsavő és prezentizmus. Új Pedagógiai Szemle sz.; valamint In: Hiszek a tudás jobbító erejében. (Szerk. Mátrai Zsuzsa Perjés István). Corvinus Egyetem. Bp Új korszak küszöbén: a túlélés pedagógiája. Iskolakultúra sz; valamint In: Az oktatás közügy. VII. Nevelésügyi Kongresszus. (Szerk. Benedek András és Hunyady Györgyné). Magyar Pedagógiai Társaság. Bp Tanuláselméletek és didaktikai modellek. In: Az oktatás közügy. VII. Nevelésügyi Kongresszus. (Szerk. Benedek András és Hunyady Györgyné). Magyar Pedagógiai Társaság. Bp Könyvismertetés: *Understanding Teaching: Beyond Expertise. J. Olson. British Journal of Educational Studies, 1992, 4. 5

6 Sorozatszerkesztés: *MÉRÉS ÉRTÉKELÉS VIZSGA sorozat: 6 kötet Monitor 95: A tanulók tudásának felmérése. (Szerk. Vári Péter). OKI, Bp Monitor 95: National Assessment of Student Achievement. (Ed. Vári, Péter). OKI, Bp Középiskolai tantárgyi feladatbankok I.: Biológia--Matematika--Angol nyelv. (Szerk. Mátrai Zsuzsa). OKI, Bp Középiskolai tantárgyi feladatbankok II.: Vizuális nevelés: vizsga és projektmódszer. (Kárpáti Andrea). OKI, Bp Középiskolai tantárgyi feladatbankok III.: Anyanyelvi tudástérkép (Horváth Zsuzsanna). OKI, Bp Vizsgatárgyak, vizsgamodellek I.: Német nyelv. (Szerk. Einhorn Ágnes). OKI, Bp *PEDAGÓGUS KÖNYVEK sorozat (szerkesztı bizottság közremőködésével): 12 kötet Halász Gábor: Az oktatási rendszer. Mőszaki Könyvkiadó, Bp Pukánszky Béla: A gyermekkor története. Mőszaki Könyvkiadó, Bp Mátrai Zsuzsa: Érettségi és felvételi külföldön. Mőszaki Könyvkiadó, Bp Kéri Katalin: Bevezetés a neveléstörténeti kutatások módszertanába. Mőszaki Könyvkiadó, Bp (társ-sorozatszerkesztıvel) Szabolcs Éva: Kvalitatív kutatási metodológia a pedagógiában. Mőszaki Könyvkiadó, Bp (társ-sorozatszerkesztıvel) Golnhofer Erzsébet: Az esettanulmány. Mőszaki Könyvkiadó, Bp (társsorozatszerkesztıvel) Zrinszky László: Neveléselmélet. Mőszaki Könyvkiadó, Bp Szivák Judit: A pedagógusok gondolkodásának kutatási módszerei. Mőszaki Könyvkiadó, Bp Irving Seidman: Az interjú mint kvalitatív kutatási módszer. Mőszaki Könyvkiadó, Bp Jürgen Dietrich Heinz-Elmar Tenorth A modern iskola kialakulása és mőködése. Mőszaki Könyvkiadó, Bp Horváth György: A kérdıíves módszer. Mőszaki Könyvkiadó, Bp Csapó Benı: Tudás és iskola. Mőszaki Könyvkiadó, Bp Zsolnai József: A tudomány egésze. Mőszaki Könyvkiadó, Bp

7 Tanulmányok a neveléstudomány körébıl (Szerk. Falus Iván Kelemen Elemér.) Mőszaki Könyvkiadó, Bp Neveléselmélet gyakorlat-közelben. (szerk. Budai Ágnes.) Mőszaki Könyvkiadó, Bp Tanterv, tankönyv, taneszköz: Történelem I-IV. osztály (szerk.). In: A gimnáziumi nevelés és oktatás terve. (Fıszerk. Szabolcs Ottó) Tankönyvkiadó, Bp *Fifti-Fifti Program 1-4. Tanterv. (Fıszerk.) Calibra, Bp (4 tantárgy: 4 tanterv) *Fifti-Fifti Program 1-4. Tankönyvcsalád. (Fıszerk.) Calibra, Bp (4 tantárgy: 16 tankönyv) *Fifti-Fifti Program: Társadalomismeret tanterv 1-4. (Társszerzıvel) Calibra, *Fifti-Fifti Program: Társadalomismeret tankönyvcsalád. Calibra, Bp., (4 tankönyv, ebbıl 1 társszerzıvel) Képek az emberek életébıl. Életmód-történeti diasorozat és módszertani útmutató a gimnázium II. osztálya számára. (Társszerzıvel) OOK, Bp Külföldön tartott elıadás, elnöklés: Social Science Education in Hungary. Indiana University, School of Education, USA, September A New Curriculum Policy Project in Hungary. University of Georgia, Social Science Department, USA, October *Balance Between the Central and Local Curriculum Policy. Lisbon, Portugal, February *Decision Making in Social Science Curriculum Planning. University of London, Institute of Education, Great Britain, September *Hungarian Examination System Before the Reform. Educational Conference in CITO. Arnhem, Holland, August *Citizenship Education in Hungary. The 75th NCSS Annual Conference. Chicago, USA, November *Redefining the European: The Question of Citizenship. The 75 th Conference. Chicago, USA, November NCSS Annual *Hungarian Examination System: Concept for the Reform. National Center for University Entrance Examinations, Tokió, Japán, May *Civics in Hungarian Public Education. University of Minnesota, School of Education, Minneapolis, USA, May

8 *Civic Education in Hungary. XLI Annual Meeting of the Comparative and International Society of Education. Mexico City, Mexico, March *Examination Reform in Hungary. 23 rd Annual Conference of IAEA. Durban, South Africa, June *Effects of Democracy on the Hungarian Civic Education. Connections 97 Conference. Sydney, Australia, July *The Citizen of the 21 st Century: Findings of the Citizenship Education Policy Study. Connections 97 Conference. Sydney, Australia, July *The Hungarian Education System After Political Change. Australian Council for Educational Research, Melbourn, Australia, July *Student Performance in Hungary. Qualifications and Curriculum Authority and National Foundation for Educational Research, London, Great Britain, February *Problems of Citizenship Education in Hungary. Qualifications and Curriculum Authority and National Foundation for Educational Research, London, Great Britain, January *Degree of Agreement and Disagreement Among Hungarian Adolescents in the Issue of Freedom Versus Equality. 7 th Congress of the European Association for Research and Adolestence. Jena, Germany, June *Fifty Fifty: A Curriculum and Textbook Program for Primary School in Hungary. International Standing Conference for the History of Education XXII. Alcala de Henares, Spain, September Trust in Political Institutions and Commitment to Human and Social Rights. IX Conference of the European Association for Research and Adolescence. Porto, Portugal, May Hungarian Leaving Examination Reform. (Co-author: Judit Lukács.) 31th Annual Conference of IAEA. Abuja, Nigeria, Monitoring Abilities of University Students (Co-author: Mihály Kocsis.) 32th Annual Conference of IAEA. Singapore, In the Threshold of a New Period: Survival Pedagogy. 36th 32th Annual Conference of IAEA. Bangkok, *ELNÖKLÉS: 27 th Annual IAEA Conference: The Future and Challenges of Educational Assessment in the 21 st Century, Session 3a. Rio de Janeiro, Brasil, May th Annual IAEA Conference: Assessment in the Service of Learning, Session 3a. Philadelphia, USA, June

9 31 th Annual IAEA Conference: Assessment and the Future of Schooling and Learning, Session 4a. Abuja, Nigeria, September th Annual IAEA Conference. Baku, Azerbaijan. September

Dr. Nagy Mária tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke

Dr. Nagy Mária tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Dr. Nagy Mária tudományos tevékenysége Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Eger, 2011 Dr. Nagy Mária publikációs listája A törzstagság szempontjából figyelembe vehetı tudományos publikációk köre

Részletesebben

Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz

Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz Elérhetıség: nagy.peter.tibor@gmail.com Nagy Péter Tibor Rövid tudományos életrajz Személyes adatok: születés 1963. május 28. Fokozat: CSc, 1995, MTA, történelem DSc, 2005, MTA, neveléstudományok Tanulmányok:

Részletesebben

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna 1 Dr. Mrázik Julianna Személyi adatok Születési hely, idő: Pécs, 1969. november 9. Nemzetisége: magyar Beosztás: adjunktus Tudományos fokozat: PhD (Neveléstudományok) Munkahely: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

Tudományos Önéletrajz

Tudományos Önéletrajz Tudományos Önéletrajz Bognár József Tanulmányok és Képzettség 1991 Középiskolai Testnevelő Tanári Diploma Magyar Testnevelési Egyetem, Budapest 1996 Atlétika Szakedzői Diploma Magyar Testnevelési Egyetem,

Részletesebben

Curriculum Vitae Attila Melegh

Curriculum Vitae Attila Melegh Curriculum Vitae Attila Melegh Home:1094 Budapest Angyal utca 7/a Hungary Phone (office): 36 1 345 6227 Phone (mobile): 36 30 591 7480 Email: melegh@demografia.hu PERSONAL INFORMATION: Born: August 3,

Részletesebben

Lakcím H-9026 Gyır, Körtöltés u. 9. Mobil +36 209 585 651 ladosmihaly@freemail.hu

Lakcím H-9026 Gyır, Körtöltés u. 9. Mobil +36 209 585 651 ladosmihaly@freemail.hu Cím H-9022 Gyır, Liszt F. u. 10. Postai cím H-9002 Gyır, Pf.: 420. Telefon +36 96 516570 Fax +36 96 516579 E-mail ladosm@rkk.hu Web http://www.nyuti.rkk.hu SZEMÉLYES INFORMÁCIÓK Név DR. LADOS Mihály Nemzetiség

Részletesebben

TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA

TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA 25 ÉV A TEHETSÉGEK SZOLGÁLATÁBAN MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA Magyar szerzők írásai 1985 2013-ig NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM 2014 A bibliográfia elkészítésének szakmai koncepcióját

Részletesebben

Publikációk 2008-tól

Publikációk 2008-tól Babos Zsuzsanna Beck Ferencné Czigléné Farkas Katalin Dr. Deák Adrienn Feketéné dr. Szabó Éva Földesi Renáta Gál Franciska Horváth Dezsőné dr. Dr. Kelemen Anna Kiss Virág Klein Anna Dr. Mascher Róbert

Részletesebben

Curriculum Vitae Attila Melegh

Curriculum Vitae Attila Melegh Curriculum Vitae Attila Melegh Home:1094 Budapest Angyal utca 7/a Hungary Phone (office): 36 1 345 6227 Phone (mobile): 36 30 274 4885 Email: melegh@demografia.hu PERSONAL INFORMATION: Born: August 3,

Részletesebben

Jelenlegi beosztás: tszv. egyetemi tanár, Wesley János Lelkészképző Főiskola, 1086 Budapest, Dankó u. 9-11. (Tel, fax: /36/-1-210-5400)

Jelenlegi beosztás: tszv. egyetemi tanár, Wesley János Lelkészképző Főiskola, 1086 Budapest, Dankó u. 9-11. (Tel, fax: /36/-1-210-5400) 1 Lukács Péter Curriculum vitae Szül.: 1948, Budapest Állampolgárság: magyar Jelenlegi beosztás: tszv. egyetemi tanár, Wesley János Lelkészképző Főiskola, 1086 Budapest, Dankó u. 9-11. (Tel, fax: /36/-1-210-5400)

Részletesebben

TANULMÁNYOK, FOKOZATOK TANULMÁNYUTAK JELENLEGI MUNKAHELYEK

TANULMÁNYOK, FOKOZATOK TANULMÁNYUTAK JELENLEGI MUNKAHELYEK Pap András László Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészetelméleti Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Filozófiai Intézet, Általános Filozófia Tanszék Magyar

Részletesebben

Bibliográfia Gyarmathy Éva

Bibliográfia Gyarmathy Éva Bibliográfia Gyarmathy Éva Korai publikációk Gyarmathy É. (1985) Tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek szelektív figyelem- és emlékezet vizsgálata. Szakdolgozat, ELTE BTK, Budapest. Gyarmathy É. (1987)

Részletesebben

Rácz József bibliográfiája. A tudományos fokozat megszerzését megelőzően megjelent publikációk

Rácz József bibliográfiája. A tudományos fokozat megszerzését megelőzően megjelent publikációk Rácz József bibliográfiája Tudományos könyv A tudományos fokozat megszerzését megelőzően megjelent publikációk Rácz J (1988): A drogfogyasztó magatartás. Medicina Kiadó, Budapest, 160 oldal. Rácz J (1989):

Részletesebben

Függelék 1: A másodelemzéshez felhasznált f bb adatbázisok és kutatások

Függelék 1: A másodelemzéshez felhasznált f bb adatbázisok és kutatások Függelék Függelék 1: A másodelemzéshez felhasznált f bb adatbázisok és kutatások CIVED Az IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) által vezetett, a fiatalok állampolgári

Részletesebben

Szakmai Önéletrajz. Személyi adatok: Dr. Fügedi Balázs

Szakmai Önéletrajz. Személyi adatok: Dr. Fügedi Balázs Szakmai Önéletrajz Személyi adatok: Név Dr. Fügedi Balázs Beosztás egyetemi docens Telefon munkahely (94) 504-418 Telefon otthon (70) 313-1722 E-mail fugedi@mnsk.nyme.hu Tanulmányok és Képzettség: 2000

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2013. június 17.

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2013. június 17. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2013. június 17. NÉV Dr. GÁSPÁR Tamás SZÜLETÉSI HELY, IDŐ Kaposvár, 1968 MUNKAHELY Budapesti Gazdasági Főiskola, Kutatóközpont Külkereskedelmi Kar Nemzetközi Gazdálkodási Intézet Világgazdaság

Részletesebben

Fogalomtár Alapelvek Civil társadalom Értékek

Fogalomtár Alapelvek Civil társadalom Értékek Fogalomtár Alapelvek Az alapelvek a szaktevékenység iránytűi. Megmutatják, hogy jó irányát választottuk-e a közösségi beavatkozásnak, és segítséget nyújtanak a tevékenység értékeléséhez is. A közösségi

Részletesebben

Curriculum Vitae. 1 Personal Information: 2 Education and training: 3 PhD study and scientific qualifications:

Curriculum Vitae. 1 Personal Information: 2 Education and training: 3 PhD study and scientific qualifications: Curriculum Vitae 1 Personal Information: Name: Dr. Katalin Gáspár (Gáspár Bencéné) Academic Position: Ph.D. Sex: femine Date of birth: 4 Sept 1948 Address (in school with room number): Új épület, floor

Részletesebben

Tantárgyfelelős: dr. Kaposi József. A tantárgy státusza: kötelező

Tantárgyfelelős: dr. Kaposi József. A tantárgy státusza: kötelező A tantárgy kódja, címe: BT-PSZ 1010 Iskolarendszerek Óraszám: 40 Tantárgyfelelős: dr. Kaposi József A tantárgy státusza: kötelező A tantárgy típusa: előadás Számonkérés módja: kollokvium A tárgy célja:

Részletesebben

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Állampolgárság Dr. Szarvák Tibor Ph.D Mikszáth út 28. 5000. Szolnok. magyar Születési dátum 1971. június 20. Neme Családi állapot férfi nős, két gyermek

Részletesebben

ENYEDI GYÖRGY MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1954 2005

ENYEDI GYÖRGY MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1954 2005 ENYEDI GYÖRGY MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1954 2005 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK 2. ENYEDI GYÖRGY MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1954 2005 Összeállította Simonfai

Részletesebben

A javítóintézeti nevelésre vonatkozó és kapcsolódó szakirodalom jegyzéke. Szerzők: dr. Hatvani Erzsébet Dr. Hegedűs Judit, PhD

A javítóintézeti nevelésre vonatkozó és kapcsolódó szakirodalom jegyzéke. Szerzők: dr. Hatvani Erzsébet Dr. Hegedűs Judit, PhD A javítóintézeti nevelésre vonatkozó és kapcsolódó szakirodalom jegyzéke Szerzők: dr. Hatvani Erzsébet Dr. Hegedűs Judit, PhD Tartalomjegyzék 1.1. Javítóintézeti nevelés, fiatalkorúak bűnelkövetése, zárt

Részletesebben

Fényes Hajnalka publikációs jegyzéke

Fényes Hajnalka publikációs jegyzéke Fényes Hajnalka publikációs jegyzéke Önálló könyv Fényes Hajnalka (): A nemi sajátosságok különbségének vizsgálata az oktatásban. A nők hátrányainak felszámolódása? Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 228

Részletesebben

Publication of Cecília Sik Lányi / Sikné Lányi Cecília publikációs listája

Publication of Cecília Sik Lányi / Sikné Lányi Cecília publikációs listája Publication of Cecília Sik Lányi / Sikné Lányi Cecília publikációs listája Book chapters / Könyvrészlet: B1. Sik Lányi C, Laky V, Tilinger Á, Pataky I, Simon L, Kiss B, Simon V, Szabó J, Páll A: Developing

Részletesebben

I. AZ ELŐZŐ TUDOMÁNYOS FOKOZAT MEGSZERZÉSE ELŐTTI PUBLIKÁCIÓK (1982-1990.)

I. AZ ELŐZŐ TUDOMÁNYOS FOKOZAT MEGSZERZÉSE ELŐTTI PUBLIKÁCIÓK (1982-1990.) FONTOSABB PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE I. AZ ELŐZŐ TUDOMÁNYOS FOKOZAT MEGSZERZÉSE ELŐTTI PUBLIKÁCIÓK (1982-1990.) I. A. MAGYAR NYELVŰ PUBLIKÁCIÓK: I. A. 1. ÖNÁLLÓ TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATCIKKEK KATEGÓRIA 1. A (1987)

Részletesebben

Dr. Forgó Sándor tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke

Dr. Forgó Sándor tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Dr. Forgó Sándor tudományos tevékenysége Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Eger, 2011 Dr. Forgó Sándor publikációs listája A törzstagság szempontjából figyelembe vehetı tudományos publikációk köre

Részletesebben

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK KÉPZÉSI TERVE

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK KÉPZÉSI TERVE AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK KÉPZÉSI TERVE A Doktori Iskola előzményei: genus loci Eger városának modern kori iskola- és művelődéstörténetében hagyomány és egyéniségek

Részletesebben

Curriculum Vitae ERDŐS KATALIN

Curriculum Vitae ERDŐS KATALIN Curriculum Vitae ERDŐS KATALIN Availabilities E-mail: erdosk@ktk.pte.hu Telephone: 72/501-599/23134 Studies 2006 2009 2000 2005 2003 2006 University of Pécs Faculty of Business and Economics Doctoral School

Részletesebben

Curriculum vitae. Dr. Margit Feischmidt. Present positions

Curriculum vitae. Dr. Margit Feischmidt. Present positions Curriculum vitae Dr. Margit Feischmidt Present positions Associate professor, Department of Communication and Media Studies, University of Pécs (Hungary), head of the Seminar of Cultural Anthropology (since

Részletesebben

PROJEKTPEDAGÓGIA Tematikus bibliográfia Összeállította: VARGA ANDRÁSNÉ könyvtáros PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola

PROJEKTPEDAGÓGIA Tematikus bibliográfia Összeállította: VARGA ANDRÁSNÉ könyvtáros PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola PROJEKTPEDAGÓGIA Tematikus bibliográfia Összeállította: VARGA ANDRÁSNÉ könyvtáros PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola Mondd el, és elfelejtem, tanítsd meg, és emlékezem rá, lehessek

Részletesebben