MILES & MORE MKB HITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS / MILES & MORE-MKB CREDIT CARD APPLICATION AND AGREEMENT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MILES & MORE MKB HITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS / MILES & MORE-MKB CREDIT CARD APPLICATION AND AGREEMENT"

Átírás

1 MILES & MORE MKB HITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS / MILES & MORE-MKB CREDIT CARD APPLICATION AND AGREEMENT Szerződés azonosító száma / ID no. of the agreement:... Kapcsolódó számlacsomag típusa /Type of MKB service package:... Amennyiben Ön Miles & More tag, kérjük adja meg Miles & More kártya számát és annak lejáratát (amennyiben a kártyán fel van tüntetve a lejárat)/ If you are a Miles & More member, please indicate your Miles & More card number and the expiry date (if it is displayed on the card): Kártyaszám / card number: (15 számjegyű, a mellékelt kísérőlevélen a címzés mellett található / fifteen-digit number next to the address on the cover letter attached) Lejárat /expiry date:...,... (hó, év / month, year) Kérjük, jelölje meg, milyen státuszú tagsággal rendelkezik. / Please indicate the status of your membership. Base Frequent Traveller Senator HON Amennyiben Ön nem rendelkezik Miles & More törzsutas kártyával, jelen igénylés kitöltésével egyidejűleg a mérföldek gyűjtéséhez a Miles & More International legyártatja azt, és postán elküldi. A program részleteiről informálódhat a vagy elérhetőségen. / If you do not have a Miles & More member yet, please fill in this application form and Miles & More mileage account will be opened for you. Your Miles & More card will be sent to you by post. For more information about the details of the Miles & More programme see or Az igénylés célja / Purpose of the application: A hiteligényre vonatkozó adatok / Data of the Loan Application Új hitelkártya igénylés / New credit card application Meglévő számú hitelkártyaszerződés módosítása / Amendment to the existing facility agreement with ID no. hitelkeret-emelés kártyacsere nélkül / to increase the credit limit without replacement of the card, csak társkártya igénylés / to apply for a supplementary card Az igényelt hitelkártya típusa / Type of the credit card requested: Miles & More-MKB MasterCard Standard Igényelhető hitelkeret összege / Available loan amount: Ft Ft/HUF Miles & More-MKB MasterCard Gold Igényelhető hitelkeret összege / Available loan amount: Ft Ft/HUF Az igényelt hitelkeret összege / Amount of the overdraft credit limit requested: Egyszerűsített hitelbírálattal / With simplified credit scoring: Ft (Instant Miles & More státusz esetében) / HUF (in case of Instant Miles & More status) Ft (Base Miles & More státusz esetében) / HUF (in case of Base Miles & More status) Ft (Frequent Traveller Miles & More státusz esetében) / HUF (in case of Fequent Traveller Miles & More status) Ft (Senator és HON Circle Miles & More státusz esetében) / HUF (in case of Senator and HON Circle Miles & More status) Egyéb (hitelbírálat további dokumentumok benyújtásával) / Other (credit rating with the submission of further documents)...ft/huf 1

2 Mobiltelefon száma MobilBANKár szolgáltatás nyújtásához / Mobile phone number for the provision of MobilBANKár services: Amennyiben hitelkártyáját MKB bankfiókban kívánja átvenni, külön díj felszámítása mellett megteheti (a hitelkártyát és a kapcsolódó PIN kódot a megadott Értesítési címre postázzuk). Ez esetben a kiválasztott MKB fiók neve és címe: / If you wish to receive the Miles & More MKB credit card at a branch office of MKB, you may do, accepting that credit card handling fee will be charged for this service (otherwise the credit card and the related PIN code will be sent to you by post to the mailing address given). In this case please insert the name and address of the chosen branch office of MKB:... Igen, kérem a hitelkártya soron kívüli elkészítését. (A soron kívül elkészített hitelkártya és PIN kód minden esetben a számlavezető bankfiókban vehető át, díját a mindenkori hatályos Kondíciós lista tartalmazza.) I request urgent Credit Card issuance within the time frame specified in the List of Conditions. (If you request that your Credit Card is issued ahead of the usual time frame, you can only collect the Credit Card and its PIN code in the branch office managing your account. Please find the fee for this service in the List of Conditions valid at the time of your request.) Kapcsolódó szolgáltatások igénylése / Application of Related Services TeleBankár (Amennyiben nem rendelkezik TeleBANKár szolgáltatással, a telefonon nyújtható szolgáltatások köre korlátozott.) /( If you do not use TeleBANKár service, the scope of services available by phone is limited.): Igen, igénylem a Bank TeleBankár szolgáltatását. / Yes, I wish to apply for the Bank's TeleBANKár service. Információ szolgáltatás, bankkártya aktiválás és letiltás Provision of information, activation and cancellation of bank cards. MKB TeleBANKár NetBANKár: Igen, igénylem a Bank NetBankár szolgáltatását. / Yes, I wish to apply for the Bank's NetBANKár service. cím (A Bank a megadott címre továbbítja a NetBANKár használatával kapcsolatos értesítéseket.) / address (The Bank forwards the notices related to the use of NetBANKár to the address given.):. Az Igénylő személyi adatai / Personal Data of the Applicant Megszólítás / Title: ifj./jr. id./sr. özv./widowed dr./dr Családi neve / Family name: Utóneve / First name: Születési neve /... Original family name: A kártyára a következő nevet kérem feltüntetni (legfeljebb 20 karakter, szóközzel együtt) / Name to appear on the card (max 20 characters including spaces): Neme / Sex: Születési ideje (év, hó, nap) / Date of birth (day/month/year): Születési helye /Place of birth: Anyja leánykori neve / Mother's maiden name: Nő / Female, Férfi / Male Személyazonosító okmány(ok) / Personal ID document(s): típusa 1 / type 1 :... száma / number:... érvényességi ideje / valid until:... típusa 1 / type 1 :... száma / number:... érvényességi ideje / valid until:... Magyar adóazonosító jele / Hungarian tax ID code:... Állampolgársága / Citizenship: Magyar / Hungarian egyéb / other: személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély, tartózkodási engedély, lakcím igazoló kártya/ ID card, passport, driving licence, residence permit, address card 2

3 Bejelentett állandó lakcíme 2 / Registered permanent address 2 :..... Bejelentkezési idő lakcím kártya alapján / Date of registration according to the address card:... Vezetékes telefonszáma ezen a helyen (országelőhívó/körzet, szám, mellék) / Land line phone number at this address (country/district code, number, extension):. Tartózkodási címe 2 / Address at which you stay (temporary address) 2 megegyezik a bejelentett címmel / identical to the registered address.. Vezetékes telefonszáma ezen a helyen (körzet, szám, mellék) / Land line phone number at this address (district code, number, extension): Levelezési címe 2 / Mailing address 2 megegyezik a bejelentett / identical to the registered address megegyezik a tartózkodási címmel / identical to the temporary address: Címzett / Addressee:..... Mobil telefonszáma (országelőhívó/körzet, szám) / Mobile phone number (country/district code, number):... címe / address:... Iskolai végzettsége/qualification: Családi állapota / Family status: Eltartottak száma / Number of dependents: Egy háztartásban élők száma / Number of the persons living in the same household: Külföld / Abroad: Internetes Banki szolgáltatás / Internet banking service: Tudomása szerint folyik Önnel szemben / To your knowledge there is Tartásdíj fizetési kötelezettsége? You are felsőfokú / higher education degree középfokú / secondary school diploma alapfokú / elementary school egyedülálló / single házas / married özvegy / widowed elvált/külön él / divorced/separated élettárs / common-law partner... fő / persons,... fő, /persons Igen, tanultam / Yes, I have studied, dolgoztam külföldön / have worked abroad. Igen használok Internetes Banki szolgáltatást / Yes, I use internet banking service Jogi eljárás Igen Nem pending no legal proceedings Polgári per Igen Nem pending no civil proceedings against you. Van Nincs obliged not obliged to pay alimony 2 Ország, Irányítószám, Helység, Közterület, Közterület jellege, Házszám/Helyrajzi szám, Épület, Lépcsőház, Emelet, Ajtó / Country, postal code, town/village, name of the street, road, square, street, road square etc., number/topographical lot number, building, staircase, floor, door 3

4 Az Igénylő vagyoni helyzete / Financial Situation of the Applicant Személyes megtakarítások összege /. Ft / HUF Amount of personal savings: saját tulajdon / your own property Lakhelyéül szolgáló ingatlan társtulajdon / owned as a co-owner tulajdonviszonya / családtag tulajdona / owned by a family member Title to the property where you bérelt (önkormányzattól) / leased (from the municipality) live: bérelt / leased egyéb / other Ennek (becsült) forgalmi értéke /... Ft / HUF Its (estimated) market value: A tulajdonában lévő egyéb ingatlanok száma / Number of other properties owned by you... db / property/ies, becsült forgalmi értékük összesen / their estimated market value in total:... Ft / HUF A tulajdonában lévő ingatlanain lévő jelzálogterhek összege összesen / Value of mortgages on the properties owned by you:... Ft / HUF Az Ön által használt személygépkocsi tulajdonviszonya / The title to the car used by you: saját tulajdon / your own property lízing/hitel / leasing / credit munkahelyi tulajdon / company car egyéb / other... Ft / HUF Ennek becsült forgalmi értéke / Its estimated market value: Az Ön életbiztosításának értéke /... Ft / HUF Value of your life insurance: A háztartás havi jövedelme összesen /... Ft / HUF Total monthly income of the household: A háztartás havi kiadásai összesen (az igénylő hiteltörlesztései nélkül) /... Ft / HUF Total monthly expenses of the household (without the repayments of the Applicant): Az Igénylő egyéb bankkapcsolata / Relationship of the Applicant with Other Banks Más magyar pénzügyi intézménynél vezetett folyószámlájának számlaszáma / Account number of the current accounts kept at other financial institutions: - - Számlanyitás dátuma (év, hó) / Date of account opening (month, year):... Más pénzügyi intézménynél fennálló hitelei / Other credits and facilities from other financial institutions: folyószámla hitelkeretek / Overdraft facilities in respect of current accounts db, együttes összege:..ft / Number of facilities, their aggregate amount in HUF hitelkártya hitelkeretek / Credit card limits db, együttes összege:..ft / Number of facilities, their aggregate amount in HUF fogyasztási hitelek havi törlesztő részlete / Monthly repayments of consumer loans.db, együttes összege:..ft / Number of facilities, their aggregate amount in HUF jelzálog hitelek havi törlesztőrészlete / Monthly repayments of mortgage-backed loans db, együttes összege:..ft / Number of facilities, their aggregate amount in HUF 4

5 A fő jövedelem szerzésének jellege / You earn most of your income as a(n): Az összes munkaviszonyban / vállalkozóként töltött évek száma / Total number of years spent in employment / as entrepreneur: Az Igénylő munkahelyi adatai / Details of Employment of the Applicant alkalmazott / employee, nyugdíjas / pensioner, vállalkozó / self-employed person Főállású munkaviszonyán kívüli egyéb jogviszonyok száma, ahonnan rendszeres jövedelemmel rendelkezik / Number of other legal relations providing regular income further to the full-time employment: Jelenlegi munkaviszonyának kezdete, vagy vállalkozás indulásának időpontja, vagy nyugdíjba lépésének dátuma / Commencement date of your employment, your selfemployment or the date of your retirement: Az Ön munkahelyi beosztása / Your position at work: Munkáltató / Vállalkozás jogi formája / Legal form of the employer/enterprise:...év / year(s)... db... /... (év / hó) / (month / year) felsővezető / top manager, középvezető / senior executive, beosztott / employee Bt / Bt (limited partnership); Önálló / Self-employed Kft / Kft (limited liability company) Zrt / close company limited by shares, Nyrt / public limited company Költségvetési szerv / Administrative institution Egyéb / other Az Ön havi nettó jövedelme/ Your net monthly income:... A Társkártya igénylő személyi adatai / Personal Data of the Applicant for a Supplementary card A Társkártya birtokos vásárlásai után járó mérföldek is a Főkártya birtokos Miles & More tagsági számláján kerülnek jóváírásra. / The miles earned by the Supplementary Cardholders will be credited also in the Miles & More account of the Main Cardholder. Megszólítás / Title: ifj./jr. id./sr. özv./widowed dr./dr Családi neve / Family name: Utóneve / First name: Születési neve /... Original family name: A kártyára a következő nevet kérem feltüntetni (legfeljebb 20 karakter, szóközzel együtt) / Name to appear on the card (max 20 characters including spaces): Neme / Sex: Születési ideje (év, hó, nap) / Date of birth (day/month/year): Születési helye /Place of birth: Anyja leánykori neve / Mother's maiden name Nő / Female, Férfi / Male Személyazonosító okmány(ok) / Personal ID document(s): típusa 3 / type 1 :... száma / number:... érvényességi ideje / valid until:... típusa 1 / type 1 :... száma / number:... érvényességi ideje / valid until:... 3 személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély, tartózkodási engedély, lakcím igazoló kártya/ ID card, passport, driving licence, residence permit, address card 5

6 Magyar adóazonosító jele / Hungarian tax ID code: Állampolgársága / Citizenship:... Magyar / Hungarian egyéb / other: Bejelentett állandó lakcíme 2 / Registered permanent address 2 :... Bejelentkezési idő lakcím kártya alapján / Date of registration according to the address card:... Vezetékes telefonszáma ezen a helyen (országelőhívó/körzet, szám, mellék) / Land line phone number at this address (country/district code, number, extension): Tartózkodási címe 2 / Address at which you stay (temporary address) 2 megegyezik a bejelentett címmel / identical to the registered address Vezetékes telefonszáma ezen a helyen (körzet, szám, mellék) / Land line phone number at this address (district code, number, extension): Levelezési címe 2 / Mailing address 2 megegyezik a bejelentett / identical to the registered address megegyezik a tartózkodási címmel / identical to the temporary address: Címzett / Addressee:... Mobil telefonszáma (országelőhívó/körzet, szám) / Mobile phone number (country/district code, number):... címe / address:... A Bank tölti ki! / To be completed by the Bank Akvizíciós csatorna: Partner DM Partner egyéb kiajánlás MKB saját DM MKB fióki ajánlás Internet Egyéb Befogadó fiók neve:... költséghelyi kódja:... Ügyintéző neve:... azonosító száma:... telefon melléke:... Szubjektív kód:... Ellenjegyzés:.... (aláírás)..(névpecsét).. (level szint száma) KUT ID (igénylő):..... KUT ID (társkártya ig.):..... Meghatalmazotti azonosító (igénylő):.. Meghatalmazotti azonosító (társkártya ig.):..... Termék azonosító száma:... Kampány azonosító száma:... Hitelkeret jóváhagyott összege:. THM: Hitelkártya számla száma:

7 NYILATKOZAT 1. A Főkártyát igénylő (a továbbiakban: Ügyfél) igényli az MKB Bank Zrt.-nek (a továbbiakban: Bank) által kibocsátott Miles & More MKB MasterCard Standard illetve MasterCard Gold Hitelkártyát, valamint a MobilBANKár szolgáltatást, és a kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat (TeleBANKár, NetBANKár) a Miles & More Hitelkártya igénylés és szerződésben, valamint az annak elválaszthatatlan részét képező jelen Nyilatkozatban, a Miles & More MKB MasterCard Gold és Standard hitelkártyához kapcsolódó Miles & More utazási mérföldgyűjtő program feltételeiben (Mérföldgyűjtő feltételek) és a Bank A bankszámlák vezetéséről, a betétgyűjtésről és a kapcsolódó szolgáltatásokról szóló üzletszabályzatában (a továbbiakban: Üzletszabályzat) meghatározott feltételekkel. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a jelen igénylőlapban meghatározott feltételekkel a Bank visszaigazoló lapo(ka)t nyomtat és bocsát rendelkezésére a bankfiókban, amelyek alapján a MobilBANKár, valamint igény esetén a NetBANKár, TeleBANKár szolgáltatás(oka)t nyújtja részére. 2. Ügyfél elfogadja, hogy a Bank postai úton küldi meg vagy személyesen a fiókhálózatban átadja részére a TeleBANKár, illetve a NetBANKár szolgáltatások használatához szükséges titkos azonosítókat, valamint jelszavakat tartalmazó borítékokat. Tudomásul veszi továbbá, hogy postai küldés esetén az azonosítókat és a jelszavakat tartalmazó borítékok egymástól elkülönítve, eltérő időpontban, a Hitelkártya Igénylés és Szerződés formanyomtatványban általa megadott Értesítési címre kerülnek kiküldésre. 3. Tudomásul veszi, hogy az ügyfél-azonosításhoz kötött szolgáltatások kizárólag a titkos azonosító használatával vehetők igénybe, és a Bank az általa adott megbízásokat csak akkor teljesíti, ha a titkos azonosítót a megbízás megadásakor közli a Bankkal. 4. A Bank tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a hitelkártya igénylés elfogadása esetén a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény rendelkezéseivel összhangban adatszolgáltatást teljesít a központi hitelinformációs rendszernek. Az adatszolgáltatás kiterjed a jelen igénylés, illetve szerződés adataira, ide értve a Főkártya-birtokos és Társkártya-birtokos természetes személyek azonosító adatait, továbbá az Üzletszabályzat elfogadásával vállalt kötelezettségek mibenlétére, valamint az attól való eltérésre vonatkozó lényeges adatokra is. A tájékoztatást az Ügyfél, valamint a Társkártya-birtokosok a jelen igénylőlap aláírásával tudomásul veszik. 5. Az Ügyfél a jelen szerződés aláírásával: a) kifejezetten felhatalmazza az MKB Bank Zrt-t, hogy a Bankkal kötött szerződései teljesítése során kezelt, banktitkot képező adatai közül a Bankszámlák vezetéséről, a betétgyűjtésről és a kapcsolódó szolgáltatásokról szóló Üzletszabályzata pontjában megjelölt adatokat a Bank felhasználhassa arra, hogy az Ügyfél számára szóló ajánlatait kialakíthassa, és azokkal megkeresse a következő kommunikációs eszközök útján: Telefon Sms Postai levél nem járul hozzá ahhoz, hogy a Bank üzleti ajánlataival megkeresse; b) kifejezetten felhatalmazza az MKB Bank Zrt-t, hogy a Bankkal kötött szerződései teljesítése során kezelt, banktitkot képező adatai közül a Bankszámlák vezetéséről, a betétgyűjtésről és a kapcsolódó szolgáltatásokról szóló Üzletszabályzata pontjában megjelölt adatokat a Bank érdekeltségi körébe tartozó, ott megjelölt vállalkozások és egyéb jogi személyek részére továbbítsa az Üzletszabályzat pontjában foglaltak szerint abból a célból, hogy e vállalkozások, illetve egyéb jogi személyek az Ügyfél számára szóló ajánlataikat kialakíthassák és azokkal megkeressék; nem járul hozzá személyes adatainak az MKB Bank Zrt. érdekeltségi körébe tartozó vállalkozások részére történő továbbításához. Az Ügyfél a jelen nyilatkozatba foglalt hozzájárulását jogosult bármikor, indokolási kötelezettség nélkül visszavonni írásban, az MKB Bank Zrt. DM lemondás 1134 Budapest, Kassák Lajos u címre küldött levélben vagy a címre küldött elektronikus üzenetben, valamint a munkanapokon 8 és 17 óra között ingyenesen hívható os zöld számon. Az Ügyfél kijelenti, hogy jelen nyilatkozat az általa a Banknak esetlegesen korábban tett, adatátadásra vonatkozó nyilatkozata helyébe lép, függetlenül attól, hogy azt önálló nyilatkozatba foglalva vagy szerződésbe foglalva tette. Az Ügyfél kijelenti, hogy a fentiekben megjelölt adatok kezeléséhez való hozzájárulását önkéntesen, a megfelelő tájékoztatás birtokában adta. E hozzájárulás nem feltétele annak, hogy a Bank a nyújtott szolgáltatások körében szerződést kössön az Ügyféllel. A hozzájárulás megtagadása semmilyen módon nem érinti az Ügyfél és az MKB Bank Zrt. közötti szerződéses kapcsolatot. 6. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Bank fenntartja a jogot a hitelbírálat alapján a jelen igénylés indoklás nélküli utólagos elutasítására, vagy a hitelkártya eltérő hitelkerettel történő kibocsátására, amelyről az Értesítésben tájékoztatja az Ügyfelet. 7. Az Ügyfél kijelenti, hogy a hitelkártya kibocsátására és a hitelszámla vezetésére vonatkozó valamennyi szerződéses feltételt ismeri, ide értve az Üzletszabályzatot is, azok rendelkezéseit elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. 8. Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a Bank az alább tételesen meghatározott okokból jogosult a Hitelszerződés hatálya alatt a hiteldíjat, illetve annak bármely elemét, továbbá a késedelmi kamat mértékét egyoldalúan módosítani. A törlesztőrészleteknek az itt említett okból történt módosulása esetén azok összegét a Bank az esedékességet megelőző 30 napon belül közli a Hitelfelvevővel. Az egyoldalú szerződésmódosításra okot adó körülmények: a) Jogi, szabályozói környezet változása - a bank tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy azt érintő jogszabályváltozás, jegybanki rendelkezés vagy a bankra kötelező egyéb szabályozók megváltozása - a hitelező közteher- (pl. adó) fizetési kötelezettségeinek növekedése - a kötelező tartalékolási szabályok kedvezőtlen változása - a lakáscélú állami kamattámogatások változása és/vagy megszűnése b) Pénzpiaci feltételek, makrogazdasági környezet módosulása - a bank forrásköltségeinek változása (pl. anyabank kockázati felár változása, országkockázati felár változása) - jegybanki alapkamat, jegybanki repo- és betéti kamatlábak változása - pénzpiaci forrásszerzési lehetőségek változása - bankközi hitelkamatok változása - tőke-, és pénzpiaci kamatlábak változása 7

8 - fogyasztói árindex változása - FXSWAP és egyéb hozamgörbék egymáshoz képesti kedvezőtlen elmozdulása - a hitelező bank által nyilvánosan kibocsátott értékpapír hozamának változása - az éven túli lejáratú állampapírok hozamának változása - OBA díjak változása - Forrásokkal kapcsolatos garancia, illetve hitelbiztosítási díjak változása c) Banki működési feltételek megváltozása - az adóssal szemben vállalt kockázat tényezőinek - a bank megítélése szerinti- változása, ideértve az adós hitelképességének változását és a biztosítékok értékben bekövetkezett csökkenést vagy növekedést is - a kölcsönök kockázatának, illetve kockázati tényezőinek változása - hitelező bank kockázati kamatfelárának emelkedése d) Egyéb feltételek - harmadik féllel kötött, a kölcsönszerződésre hatással bíró szerződések módosítása (pl. Giro Zrt., FHB, Magyar Államkincstár, Állami nyomda, stb.) 9. Az Ügyfél kijelenti, hogy: a) a jelen szerződés megkötése céljából általa a Banknak bejelentett valamennyi információ és adat (a továbbiakban együtt: Adat) a valóságnak megfelel. b) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. Törvény alapján nyilvántartott adatait a Bankkal szemben nem tiltotta le és vállalja, hogy a jelen szerződés hatályának fennállta alatt nem fogja letiltani. 10. Az Ügyfél a jelen szerződés aláírásával kifejezetten felhatalmazza a Bankot és ezzel hozzájárul ahhoz, hogy: a) a Bankkal létrejött, pénzügyi szolgáltatások nyújtásával, ezen belül bankszámla nyitásával és vezetésével, valamint hitelkártya igénylésével és kibocsátásával összefüggő valamennyi szerződéses kapcsolat, valamint jogügylet kapcsán a személyi adatait (név, születési idő, születési hely, ügyfél neme, lakcím, anyja neve, azonosító okmány száma) továbbá arcképét és aláírását a Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal nyilvántartásából a Bank megbízottjaként eljáró GIRO Elszámolásforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint Adatfeldolgozó (1054 Budapest, Vadász u. 31. Cg. Szám: , cégjegyzéket vezető Bíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság) útján a Bank írásbeli kérelmére elektronikus úton kiszolgáltassák. b) a Bank a 10.a) pontban megjelölt, a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény alapján banktitoknak minősülő, és a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény szerinti személyes adatait a GIRO Zrt. részére elektronikus adatfeldolgozás és adatellenőrzés céljából átadja, c) a 10/a. pontban megjelölt személyes adatait a GIRO Zrt., mint adatfeldolgozó feldolgozza, d) a Bank az arcképét és az aláírását a személyazonosítás elvégzése után továbbra is kezelje, e) a személyazonosító okmányáról a Bank másolatot készítsen és azt nyilvántartásában megőrizze. A jelen szerződés aláírásával az Ügyfél kijelenti, hogy a 10.a) pontban megjelölt személyes és egyben banktitoknak minősülő adatainak a GIRO Zrt. részére történő elektronikus átadásához/továbbításához a jelen szerződés aláírásával adott felhatalmazás önkéntes, a 10.a) pontban megjelölt személyes és egyben banktitoknak minősülő adatainak a GIRO Zrt. általi elektronikus feldolgozásához adott hozzájárulás önkéntes és a 10.a) pontban megjelölt személyes és egyben banktitoknak minősülő adatainak a GIRO Zrt. részére történő elektronikus átadásával/továbbításával és az adatfeldolgozással kapcsolatosan a Banktól a szükséges tájékoztatást megkapta. 11. Az Ügyfél a jelen szerződés aláírásával: nem járul hozzá a 10.a), meghatározott adat kiszolgáltatáshoz, a 10.b) pontban meghatározott adatátadáshoz, adatfeldolgozáshoz és adatellenőrzéshez, a 10.c) pontban meghatározott adatfeldolgozáshoz, a 10.d) pontban meghatározott adatkezeléshez és a 9.e) pontban meghatározott másolatkészítéshez és őrzéshez. 12. Az Igénylő és a Társkártya igénylő a jelen igénylés és szerződés aláírásával kifejezetten felhatalmazza a Bankot arra, hogy: a) ha nem rendelkezik Miles & More tagsági kártyával, akkor a jelen igénylés és szerződés befogadását követően a hitelkártya kibocsátásával egyidejűleg átadja az Igénylő következő személyes adatait Miles & More International Gmbh részére abból a célból, hogy az Igénylő részt vehessen az 1. pontban hivatkozott mérföldgyűjtő programban: név, megszólítás, nem, levelezési cím, telefonszám, cím. b) a következő adatokat havonta írásban átadja a Miles & More International Gmbh részére abból a célból, hogy az Igénylő részére jóváírhatók legyenek a mérföldek, az 1. pontban hivatkozott mérföldgyűjtő programban való részvétel körében: Miles & More tagsági kártya száma, a tárgyhónapban összegyűjtött Miles & More mérföldek összege. 13. Az ügyfél kijelenti, hogy munkahelyén felmondás alatt nem áll. 14. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy: részére a hitelkártyát a Bank postán küldi meg, illetve a bankfiókban biztosítja annak átvételét, a Kondíciós Listában meghatározott feltételekkel. a Hitelkártya csak akkor használható, ha azt a Kártyabirtokos a Bank által meghatározott módon folyamatos használatra alkalmassá teszi (aktiválja). a Számlatulajdonos, illetve a Kártyabirtokos szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásának minősül különösen: a) ha a bankkártyát a Kártyabirtokos az átvételkor nem írta alá; b) a Kártyabirtokos nem teljesítette, vagy nem megfelelően teljesítette a bankkártya aktiválásával kapcsolatban a Bank által meghatározott kötelezettségeket; c) a Számlatulajdonos, illetve a Kártyabirtokos által el nem ismert kártyahasználatot PIN-kóddal hajtották végre; d) a Számlatulajdonos, illetve a Kártyabirtokos megszegte a bankkártya, illetve a PIN-kód átvételére, őrzésére, vagy használatára vonatkozó, a Bank Üzletszabályzatában meghatározott, vagy a Bank által bármely más módon előírt szabályokat; e) késedelmesen tett eleget a bankkártya letiltására vonatkozó bejelentési kötelezettségének; f) a szerződés megszüntetésekor a bankkártyát nem szolgáltatja vissza a Számlatulajdonos, illetve a Kártyabirtokos; 8

9 g) a MobilBANKár szolgáltatás keretében a Bank által továbbított üzenetben foglalt, az Ügyfél által el nem ismert bankkártya tranzakcióra vonatkozó üzenetre az Ügyfél haladéktalanul nem tesz bejelentést. 15. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a bankkártya elkészítéséhez és átadásához, továbbá a PIN-kód előállításához és kiadásához szükséges tevékenységeket a Bank javára az Állami Nyomda Nyrt. (székhely: 1102 Budapest, Halom u. 5., cégjegyzékszám: ) végzi. 16. Az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a jelen igénylésnek a Bank általi elfogadásával minden további jogcselekmény (nyilatkozat, stb.) nélkül létrejön a hitelkártya-szerződés az Ügyfél és a Bank között. Elutasítás (6. pont) esetén megszűnik a hitelkártya-szerződés. 17. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Bank azonnali hatállyal jogosult felmondani a Miles & More MKB hitelkártya igénylés és szerződést, ha bármely okból megszűnik az Ügyfél Miles & More tagsága, továbbá a jelen Nyilatkozat aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a tagság fennállásáról, illetve megszűnéséről a Bank írásban tájékoztatást kérjen és kapjon a Miles & More International GmbH-tól. Jelen Igénylés és Szerződés készült két, egymással teljesen megegyező szövegű eredeti példányban. DECLARATION 1. The main card applicant (hereinafter the "Customer") has applied for a Miles & More MKB MasterCard Standard or MasterCard Gold Credit Card and the MobilBANKár service and the other related services (TeleBANKár, NetBANKár) in the Miles & More Credit card application and contract and in the present Declaration forming inseparable part with the terms and conditions of the Miles & More travel miles collection program linked to Miles & More MKB MasterCard Gold and Standard credit card (Terms and Conditions of Mile-collecting) and the Business Rules of MKB Bank Zrt. (hereinafter: the Bank ) on Account Keeping, Deposits and the Related Services (hereinafter "Business Rules"). The Customer acknowledges that the Bank prints a confirmation / confirmations subject to the terms set out in this application and provides such confirmation(s) to the Customer in the branch office, on the basis of which the Bank shall provide for the Customer the MobliBANKár and if required NetBANKár, TeleBANKár service(s). 2. The Customer accepts that the Bank will either send to him/her the envelopes containing the confidential identification number and passwords required to use the TeleBANKár and/or NetBANKár services by post or will deliver them to the customer in the Bank s branch network. Furthermore the Customer acknowledges that in case of posting the envelopes with the identification number and passwords, they will be sent separately at different times to the Mailing Address given in the Credit Card Application Form and Agreement. 3. The Customer acknowledges that the services which require the identification of the customer may only be given with use of the confidential identification number. The Bank will only perform the instruction given by the Customer if the customer provides the Bank with the confidential identification number, when giving to the Bank his/her instructions,. 4. The Bank informs the Customer that, if the application for the issue of the credit card is approved, the Bank will provide data to the Central Credit Information System in accordance with Act No CXII of 1996 on Credit Institutions and Financial Enterprises. Such information includes the data in this credit card application, including the ID data of the Main Cardholder and the Supplementary cardholder as private individuals, and the obligations undertaken by Customer with the acceptance of the Business Rules and of any deviation therefrom. By signing this application form, the Customer and the Supplementary cardholder acknowledge this data transfer. 5. By signing this agreement the Customer: a) expressly authorises MKB Bank Zrt, to use data specified in subsection of its Business Rules on Account Keeping, Deposits and the Related Services from among its data - qualifying as banking secrets - managed in the course of the performance of its contracts concluded with the Bank, for creating its proposals for the Customer and to contact the Customer with such proposals by the following means of communication: Telephone Text message Postal letter does not consent to the Bank contacting it with its business proposals; b) expressly authorises MKB Bank Zrt. to forward data specified in subsection of its Business Rules on Account Keeping, Deposits and the Related Services from among its data - qualifying as banking secrets - managed in the course of the performance of its contracts concluded with the Bank to undertakings and other legal persons belonging to the Bank's proprietary interests specified in subsection of the Business Rules, in the way specified in subsection of the Business Rules, to enable such undertakings to create their proposals for the Customer and to contact the Customer with such proposals; does not consent to the transmission of its personal data to entities belonging to MKB Bank Zrt s sphere of proprietary interests. The Customer may withdraw its consent laid out in this declaration at any time without having to justify this decision, in a letter addressed to DM lemondás (cancellation), MKB Bank Zrt, 1134 Budapest, Kassák Lajos u or in an electronic message sent to the address or by word of mouth, calling the toll-free green number on working days between 8.00 a.m. and 5.00 p.m.. The Customer declares that this declaration replaces any of its earlier declarations that may have been given to the Bank concerning the transmission of data, regardless of whether that was made in a separate statement or comprised in the contract. The Customer declares that its consent to the management of data referred to above is made voluntarily, based on adequate information. This consent is not a pre-requisite for the Bank's concluding a contract with the Customer concerning its services. Refusing to grant this consent has no effect whatsoever on the contractual relationship between the Customer and MKB Bank Zrt. 6. The Customer acknowledges that the Bank reserves the right to reject this application without giving any reason for the rejection or to issue a credit card with a different credit limit on the basis of the credit rating. The Bank shall inform the Customer about its decision in writing accordingly. 7. The Customer declares that he/she has become familiar with all the contractual terms and conditions concerning the issuance of a credit card and the keeping of a loan account, including the Business Rules. The Customer accepts the provisions of such documents and accepts to be bound by them. 8. Due to the following reasons defined item per item as follows the Bank is entitled to the unilateral amendment of the credit fee under the effect of the Loan Agreement or any of its elements furthermore the volume of the default interest. In case of the amendment of the repayment instalments due to the reason mentioned here the Bank will notify the Borrower about their amounts within 30 days preceding the due date. 9

MKB HITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS. Szerződés azonosító száma:... Kapcsolódó számlacsomag típusa:...

MKB HITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS. Szerződés azonosító száma:... Kapcsolódó számlacsomag típusa:... MKB HITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS Szerződés azonosító száma:... Kapcsolódó számlacsomag típusa:... Az igénylés célja: Az igényelt hitelkártya típusa: Új igénylés A hiteligényre vonatkozó adatok Meglévő...

Részletesebben

Szerzıdés azonosító száma:... Kapcsolódó számlacsomag típusa:...

Szerzıdés azonosító száma:... Kapcsolódó számlacsomag típusa:... MKB HITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÉS SZERZİDÉS (Hatályos : 2012. július 03-tól) Szerzıdés azonosító száma:... Kapcsolódó számlacsomag típusa:... Az igénylés célja: Az igényelt hitelkártya típusa: A hiteligényre

Részletesebben

MKB-ALLIANZ HITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS. Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok. Az igényelt hitelkeret összege:...

MKB-ALLIANZ HITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS. Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok. Az igényelt hitelkeret összege:... MKB-ALLIANZ HITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok Az igénylés célja: Új igénylés Meglévő... számú hitelkártya szerződés módosítása Az igényelt

Részletesebben

DEVIZA KÜLFÖLDI ÜGYFELEK RÉSZÉRE (2009. október 29.-től) FOR NON-RESIDENTS (as of 29th October, 2009.) futamideje (év) (Maturity (year))

DEVIZA KÜLFÖLDI ÜGYFELEK RÉSZÉRE (2009. október 29.-től) FOR NON-RESIDENTS (as of 29th October, 2009.) futamideje (év) (Maturity (year)) MKB fiók: (MKB branch) MKB Bank Zrt. Szerződésazonosító szám(ok): (Contract identification number(s)) HITELKÉRELEM MKB INGATLANFEDEZETŰ HITEL IGÉNYLÉSÉHEZ LOAN APPLICATION FOR DEMANDING MKB MORTGAGE LOAN

Részletesebben

MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok.

MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok. MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok Az igénylés célja: Az igényelt kölcsön összege: Új igénylés... HUF

Részletesebben

Jogszabályi háttér: Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya:

Jogszabályi háttér: Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya: Kitöltési útmutató a 14K103 jelű, a biztosító adatszolgáltatása a nyugdíjbiztosítási nyilatkozathoz szükséges igazolás tartalmáról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi jövedelemadóról

Részletesebben

MKB Bank Zrt. hó MKB Perspektíva Magánhitel 15. hó MKB Horizont Lakáshitel. hó MKB Horizont Magánhitel 15. hó. hó MKB BUBOR Plusz Lakáshitel

MKB Bank Zrt. hó MKB Perspektíva Magánhitel 15. hó MKB Horizont Lakáshitel. hó MKB Horizont Magánhitel 15. hó. hó MKB BUBOR Plusz Lakáshitel Kapcsolattartó MKB fiók: Kérjük, jelölje meg a kapcsolattartásra választott MKB fiókot MKB Bank Zrt. Szerződésazonosító szám(ok): HITELKÉRELEM MKB INGATLANFEDEZETŰ HITEL IGÉNYLÉSÉHEZ 1 (Hatályos: 2011.

Részletesebben

r l e v é l Tisztelt Ügyfelünk! Dear Client, //2014.03.10. Changes in the tax laws 2014 Adótörvény változások 2014

r l e v é l Tisztelt Ügyfelünk! Dear Client, //2014.03.10. Changes in the tax laws 2014 Adótörvény változások 2014 H í r l e v é l //2014.03.10. Tisztelt Ügyfelünk! Adótörvény változások 2014 Jelentős változások nem történtek, inkább pontosítások jellemzik a módosító rendelkezéseket. Az alábbiakban ismertetjük a szélesebb

Részletesebben

1. Introduction 1. Bevezetés

1. Introduction 1. Bevezetés TERMS OF BUSINESS ÜZLETI FELTÉTELEK 1. Introduction 1. Bevezetés We are (, we, us or our ). a company registered in England and Wales (Company Number 07227848) and authorised and regulated by the Financial

Részletesebben

Tax & Legal Alert. Hungary Issue 499 27 November 2012

Tax & Legal Alert. Hungary Issue 499 27 November 2012 Tax & Legal Alert Hungary Issue 499 27 November 2012 Az alábbi hírlevelünkben összefoglaljuk a nemrég napvilágot látott adóváltozásokat az innovációs járu lék, a válságadók, a Robin Hood és a távközlési

Részletesebben

Notes for claiming Australian Age Pension

Notes for claiming Australian Age Pension tes for claiming Australian Age Pension under the Agreement between Australia and Hungary on Social Security Megjegyzések az ausztrál öregségi nyugdíj igényléséhez az Ausztrália és Magyarország között

Részletesebben

ARTICLES OF ASSOCIATION. GRAPHISOFT PARK SE REAL ESTATE DEVELOPMENT European Company Limited by Shares ALAPSZABÁLY

ARTICLES OF ASSOCIATION. GRAPHISOFT PARK SE REAL ESTATE DEVELOPMENT European Company Limited by Shares ALAPSZABÁLY ARTICLES OF ASSOCIATION GRAPHISOFT PARK SE REAL ESTATE DEVELOPMENT European Company Limited by Shares ALAPSZABÁLY GRAPHISOFT PARK SE INGATLANFEJLESZTŐ Európai Részvénytársaság 1 NAME AND REGISTERED OFFICE

Részletesebben

1992. Act LXIII. évi LXIII. law törvény

1992. Act LXIII. évi LXIII. law törvény 1992. Act LXIII. évi LXIII. law törvény protection of personal data and the data of public interest a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról The parliament - the Republic of

Részletesebben

BRANKO HÍRLEVÉL 2015/01 BRANKO NEWSLETTER 2015/01

BRANKO HÍRLEVÉL 2015/01 BRANKO NEWSLETTER 2015/01 BRANKO HÍRLEVÉL 2015/01 BRANKO NEWSLETTER 2015/01 Tisztelt Ügyfelünk! ADÓVÁLTOZÁSOK 2015 A kötelező legkisebb havi minimálbér teljes foglalkoztatás esetén 101 500 forintról 105 000 forintra, a garantált

Részletesebben

TREASURY MASTER AGREEMENT (the Master Agreement) TREASURY KERETSZERZŐDÉS (a Keretszerződés) between

TREASURY MASTER AGREEMENT (the Master Agreement) TREASURY KERETSZERZŐDÉS (a Keretszerződés) between TREASURY MASTER AGREEMENT (the Master Agreement) TREASURY KERETSZERZŐDÉS (a Keretszerződés) between (1) ING Bank N.V. (registered seat Bijlmerplein 888, 1102 MG, Amsterdam, the Netherlands; registered

Részletesebben

T/ 14080. számú. törvényjavaslat

T/ 14080. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/ 14080. számú törvényjavaslat Magyarország Kormánya és Jersey Kormánya között az adóügyi információcseréről szóló, Londonban, 2014. január 28-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről

Részletesebben

adóhíd taxbridge 2014 1 2014 JANUÁR JANUARY WTS Klient. A híd.

adóhíd taxbridge 2014 1 2014 JANUÁR JANUARY WTS Klient. A híd. adóhíd taxbridge 2014 1 2014 JANUÁR JANUARY WTS Klient. A híd. adóhíd szakmai hírlevél 2014 1 TARTALOMJEGYZÉK Előszó Kedves Olvasóink! Minden bizonnyal már Önök is feltették maguknak a kérdést minden évben;

Részletesebben

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF TRADE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ ÁSZF HATÁLYA

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF TRADE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ ÁSZF HATÁLYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ ÁSZF HATÁLYA 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Meat-Land 65 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

A PAPP LÁSZLÓ PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA BUDAPEST SPORTS ARENA ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEI GENERAL LEASE TERMS AND CONDITIONS

A PAPP LÁSZLÓ PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA BUDAPEST SPORTS ARENA ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEI GENERAL LEASE TERMS AND CONDITIONS A PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEI A RENDEZVÉNYEKRE VONATKOZÓ EGYEDI BÉRLETI SZERZŐDÉSEKNEK AZ ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEK MINDEN ESETBEN A MELLÉKLETÉT KÉPEZIK PAPP LÁSZLÓ

Részletesebben

ENGAGEMENT AGREEMENT MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről. hereby entered into by and between

ENGAGEMENT AGREEMENT MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről. hereby entered into by and between MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről (székhely:.....;cégjegyzékszám:.... ; képviseli:.. (név)... (tisztség).. (cégjegyzés módja) mint megbízó (továbbiakban: Megbízó), másrészről pedig a

Részletesebben

2015 Camp Counselors USA Counselor Program Agreement Hungary

2015 Camp Counselors USA Counselor Program Agreement Hungary 2015 Camp Counselors USA Counselor Program Agreement Hungary This agreement is between CCUSA Inc., (CCUSA) and (print name) you, a CCUSA participant H U Acceptance and Placement at a Camp 1. To apply to

Részletesebben

MOD. Income and assets Jövedelem és vagyon. Purpose of this form Az űrlap célja. Your partner Az Ön házastársa vagy élettársa

MOD. Income and assets Jövedelem és vagyon. Purpose of this form Az űrlap célja. Your partner Az Ön házastársa vagy élettársa Income and assets Jövedelem és vagyon IA Your partner házastársa vagy élettársa MOD For more information További információ kérhető az alábbi módon What else you will need to provide Mit kell még ezen

Részletesebben

Limited Liability Partnership / Korlátolt Felelősségű Társaság Limited Company / Részvénytársaság

Limited Liability Partnership / Korlátolt Felelősségű Társaság Limited Company / Részvénytársaság CORPORATE APPLICATION FORM JELENTKEZÉSI ŰRLAP JOGI SZEMÉLYEKNEK Application for a live account Jelentkezés élőszámla nyitására Company Information Cég Adatai: Full Company / Cég Neve: Registration Number

Részletesebben

NewsFlash. Adóváltozások 2007. Tax changes 2007. Kedves Ügyfelünk!

NewsFlash. Adóváltozások 2007. Tax changes 2007. Kedves Ügyfelünk! NewsFlash Adóváltozások 2007 Tax changes 2007 PricewaterhouseCoopers Kft. Telephone: (36-1) 461-9100 Facsimile: (36-1) 461-9101 Internet: www.pwc.com/hu Réti, Antall és Madl Ügyvédi Iroda Telephone: (06-1)

Részletesebben

r l e v é l Már elfogadott adóváltozások 2013-tól Already accepted tax changes from 2013 //2012.10.24.

r l e v é l Már elfogadott adóváltozások 2013-tól Already accepted tax changes from 2013 //2012.10.24. H í r l e v é l //2012.10.24. Már elfogadott adóváltozások 2013-tól Belföldi összesítő jelentés Az Országgyűlés 2012 júniusában határozott a tételes bevallással összefüggő törvénymódosításról, miszerint

Részletesebben

I. A FLIGHT REFUND LTD. ADATAI I. DATA OF FLIGHT REFUND LTD. Nyilvántartási szám: 07525915 Registration number: 07525915

I. A FLIGHT REFUND LTD. ADATAI I. DATA OF FLIGHT REFUND LTD. Nyilvántartási szám: 07525915 Registration number: 07525915 A FLIGHT REFUND LTD. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF FLIGHT REFUND LTD. I. A FLIGHT REFUND LTD. ADATAI I. DATA OF FLIGHT REFUND LTD. Név: Flight Refund Ltd. Name: Flight

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Alkalmazási terület 1.1. E szállítmányozási feltételeket kell alkalmazni mindazokra a szerződésekre, amelyek a megbízó és szállítmányozó között jönnek létre és a magyar

Részletesebben

Fogyasztói információk Air France útlemondási biztosítás AF1

Fogyasztói információk Air France útlemondási biztosítás AF1 Áttekintés Fontos tudnivalók Útlemondási védelem A biztosítási feltételeknek megfelelıen téríti Az útlemondási költségeket az utazás meg nem kezdése esetén. Az önrész mértéke: Ha az utazás váratlan súlyos

Részletesebben

Real Facts APRIL 2007. Commercial Real Estate in Hungary A Practical Guide to Legal and Regulatory Issues

Real Facts APRIL 2007. Commercial Real Estate in Hungary A Practical Guide to Legal and Regulatory Issues APRIL 2007 Real Facts Commercial Real Estate in Hungary A Practical Guide to Legal and Regulatory Issues Kereskedelmi ingatlanok Magyarországon Gyakorlati útmutató a jogi és szabályozói kérdésekhez B A

Részletesebben

Tax & Legal Alert Hungary Special Issue for Real Estate 14 Dec 2007

Tax & Legal Alert Hungary Special Issue for Real Estate 14 Dec 2007 Hungary 14 Dec 2007 Ingatlanokat érintőadóváltozások 2008. Tax changes relating to Real Estate Effective 1 January 2008 Contacts: Russell W. Lambert Partner, Service Line Leader E-mail: russell.lambert@hu.pwc.com

Részletesebben