Adatkezelési tájékoztató

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Adatkezelési tájékoztató"

Átírás

1 Adatkezelési Tájékoztató mamamibolt.hu Adatkezelési tájékoztató Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk. Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk. Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át. Szívesen felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, ha ezt írásban kéri az címen. A személyes adatok törlését az címen lehet kérni. 1 A Grinko Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (4034 Debrecen Holló L. U. 5. adószám: ) (a továbbiakban: Szolga ltato, adatkezelo ) ala veti maga t a ko vetkezo ta je koztato nak. Az informa cio s o nrendelkeze si jogro l e s az informa cio szabadsa gro l szo lo e vi CXII. to rve ny 20. (1) kimondja, hogy az e rintettel (jelen esetben a webshop-haszna lo val, a tova bbiakban: felhaszna lo ) az adatkezele s megkezde se elo tt ko zo lni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy ko telezo. Az e rintettet az adatkezele s megkezde se elo tt egye rtelmu en e s re szletesen ta je koztatni kell az adatai kezele se vel kapcsolatos minden te nyro l, ıǵy különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról. Ta je koztatni kell az e rintettet az Info tv. 6. (1) bekezde se alapja n arro l is, hogy szeme lyes adat kezelheto akkor is, ha az e rintett hozza ja rula sa nak beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

2 az adatkezelo re vonatkozo jogi ko telezettse g teljesı te se ce lja bo l szu kse ges, vagy az adatkezelo vagy harmadik szeme ly jogos e rdeke nek e rve nyesı te se ce lja bo l szükséges, és ezen érdek e rve nyesı te se a szeme lyes adatok ve delme hez fu zo do jog korlátozásával arányban áll. A ta je koztata snak ki kell terjednie az e rintett adatkezele ssel kapcsolatos jogaira e s jogorvoslati leheto se geire is. Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna (mint például jelen esetben egy webshopon), a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is: a) az adatgyu jte s te nye, b) az érintettek köre, c) az adatgyu jte s ce lja, d) az adatkezele s ido tartama, e) az adatok megismere se re jogosult lehetse ges adatkezelo k szeme lye, f) az e rintettek adatkezele ssel kapcsolatos jogainak e s jogorvoslati leheto se geinek ismertetése, valamint g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma. Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldalak adatkezelését szabályozza: e s a fenti tartalmi elo ı ra son alapul. A ta je koztato ele rheto az alábbi oldalról: A ta je koztato mo dosı ta sai a fenti cı men to rte no ko zze te tellel le pnek hata lyba. A tájékoztató egyes fejezetcímei mögött megjelenítjük a jogszabályi hivatkozást is. Értelmező fogalmak 1. érintett/felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy; 2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy to bb fizikai, fiziolo giai, menta lis, gazdasa gi, kultura lis vagy szocia lis azonossa ga ra jellemzo ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

3 3. különleges adat: a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai ve leme nyre vagy pa rta lla sra, a valla sos vagy ma s vila gne zeti meggyo zo de sre, az e rdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bu nu gyi szeme lyes adat; 4. hozzájárulás: az e rintett akarata nak o nke ntes e s hata rozott kinyilva nı ta sa, amely megfelelo ta je koztata son alapul, e s amellyel fe lree rthetetlen beleegyeze se t adja a ra vonatkozo szeme lyes adatok - teljes ko ru vagy egyes mu veletekre kiterjedo - kezeléséhez; 5. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri; 6. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi szeme lyise ggel nem rendelkezo szervezet, aki vagy amely o na llo an vagy ma sokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja; 7. adatkezelés: az alkalmazott elja ra sto l fu ggetlenu l az adatokon ve gzett ba rmely mu velet vagy a mu veletek o sszesse ge, ıǵy ku lo no sen gyu jte se, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése e s megsemmisı te se, valamint az adatok tova bbi felhaszna la sa nak megakada lyoza sa, fe nyke p-, hang- vagy ke pfelve tel ke szı te se, valamint a szeme ly azonosı ta sa ra alkalmas fizikai jellemzo k (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; 8. adattovábbítás: az adat meghata rozott harmadik szeme ly sza ma ra to rte no hozza fe rheto ve te tele; 9. nyilvánosságra hozatal: az adat ba rki sza ma ra to rte no hozza fe rheto ve tétele;

4 10. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges; 11. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából; 12. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghata rozott ido re to rte no korla toza sa ce lja bo l; 13. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; 14. adatfeldolgozás: az adatkezele si mu veletekhez kapcsolo do technikai feladatok elve gze se, fu ggetlenu l a mu veletek ve grehajta sa hoz alkalmazott mo dszerto l e s eszko zto l, valamint az alkalmaza s helye to l, felte ve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik; 15. adatfeldolgozó: az a terme szetes vagy jogi szeme ly, illetve jogi szeme lyise ggel nem rendelkezo szervezet, aki vagy amely az adatkezelo vel ko to tt szerzo de se alapja n - belee rtve a jogszaba ly rendelkeze se alapja n to rte no szerzo de sko te st is - adatok feldolgozását végzi; 16. adatfelelős: az a ko zfeladatot ella to szerv, amely az elektronikus u ton ko telezo en ko zze teendo ko ze rdeku adatot elo a llı totta, illetve amelynek a mu ko de se sora n ez az adat keletkezett; 17. adatközlő: az a ko zfeladatot ella to szerv, amely - ha az adatfelelo s nem maga teszi ko zze az adatot - az adatfelelo s a ltal hozza eljuttatott adatait honlapon közzéteszi; 18. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége; 19. harmadik személy: olyan terme szetes vagy jogi szeme ly, illetve jogi szeme lyise ggel nem rendelkezo szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelo vel vagy az adatfeldolgozo val;

5 Az adatkezelés jogalapja (5.-6. ) 1. Szeme lyes adat akkor kezelheto, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli. 2. Szeme lyes adat kezelheto akkor is, ha az e rintett hozza ja rula sa nak beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése a) az adatkezelo re vonatkozo jogi ko telezettség teljesítése céljából szükséges, vagy b) az adatkezelo vagy harmadik szeme ly jogos e rdeke nek e rve nyesı te se ce lja bo l szu kse ges, e s ezen e rdek e rve nyesı te se a szeme lyes adatok ve delme hez fu zo do jog korla toza sa val ara nyban a ll. 3. Ha az érintett cselekvo ke ptelense ge folyta n vagy ma s elha rı thatatlan okbo l nem ke pes hozza ja rula sa t megadni, akkor a saja t vagy ma s szeme ly le tfontossa gu e rdekeinek ve delme hez, valamint a szeme lyek e lete t, testi e pse ge t vagy javait fenyegeto ko zvetlen vesze ly elha rı ta sa hoz vagy megelo ze se hez szu kse ges me rte kben a hozza ja rula s akada lyainak fenna lla sa alatt az e rintett szeme lyes adatai kezelheto ek. 4. A 16. e lete ve t beto lto tt kiskoru e rintett hozza ja rula sa t tartalmazo jognyilatkozata nak e rve nyesse ge hez to rve nyes ke pviselo je nek beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. 5. Ha a hozza ja rula son alapulo adatkezele s ce lja az adatkezelo vel ı ra sban ko to tt szerzo de s ve grehajta sa, a szerzo de snek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése az e rintettnek ismernie kell, ıǵy ku lo no sen a kezelendo adatok meghata roza sa t, az adatkezele s ido tartama t, a felhaszna la s ce lja t, az adatok tova bbı ta sa nak te nye t, cıḿzettjeit, adatfeldolgozo ige nybeve tele nek te nye t. A szerzo de snek fe lree rthetetlen mo don tartalmaznia kell, hogy az e rintett ala ı ra sa val hozza ja rul adatainak a szerzo de sben meghata rozottak szerinti kezeléséhez. 6. Ha a szeme lyes adat felve tele re az e rintett hozza ja rula sa val keru lt sor, az

6 adatkezelo a felvett adatokat to rve ny elte ro rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelo vagy harmadik szeme ly jogos e rdeke nek e rve nyesı te se céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fu zo do jog korla toza sa val arányban áll. Az adatkezelés célhoz kötöttsége (4. [1]-[2]) 1. Szeme lyes adat kiza ro lag meghata rozott ce lbo l, jog gyakorla sa e s ko telezettse g teljesı te se e rdeke ben kezelheto. Az adatkezele snek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. 2. Csak olyan szeme lyes adat kezelheto, amely az adatkezele s ce lja nak megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A szeme lyes adat csak a ce l megvalo sula sa hoz szu kse ges me rte kben e s ideig kezelheto. Az adatkezelés egyéb elvei (4. [3]-[4]) A szeme lyes adat az adatkezele s sora n mindaddig mego rzi e mino se ge t, amıǵ kapcsolata az érintettel helyreállíthato. Az e rintettel akkor helyrea llı thato a kapcsolat, ha az adatkezelo rendelkezik azokkal a technikai felte telekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Funkcionális adatkezelés 1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. to rve ny 20. (1) bekezde se alapja n, meg kell hata rozni a webshop weboldal funkcionalita sa nak mu ko de se ko re ben a ko vetkezo ket: a) az adatgyu jte s te nye, b) az érintettek köre, c) az adatgyu jte s ce lja, d) az adatkezele s ido tartama, e) az adatok megismere se re jogosult lehetse ges adatkezelo k szeme lye, f) az érintettek

7 adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése. 2. Az adatgyu jte s te nye, a kezelt adatok ko re: Vezete k- és keresztnév, cím, telefonszám, szállítási cím, szállítási név, számlázási cıḿ, sza mla za si ne v, fizetendo o sszeg, a regisztra cio ido pontja, regisztra cio kori IP cı m. 3. Az érintettek köre: A webshop weboldalon regisztrált valamennyi érintett. 4. Az adatgyu jte s ce lja: Szolga ltato a weboldal teljes ko ru haszna lata, pl. szolgáltatás nyu jta sa ra ira nyulo szerzo de s le trehoza sa, tartalma nak meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, továbbá hírlevél küldés nyújtásának céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait. 5. Az adatkezele s ido tartama, az adatok to rle se nek hata rideje: A regisztra cio to rle se vel azonnal. Kive ve a sza mviteli bizonylatok esete ben, hiszen a sza mvitelro l szo lo e vi C. to rve ny 169. (2) bekezde se alapja n 8 e vig meg kell o rizni ezeket az adatokat. A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni. 6. Az adatok megismere se re jogosult lehetse ges adatkezelo k szeme lye: A szeme lyes adatokat az adatkezelo munkata rsai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával. 7. Az e rintettek adatkezele ssel kapcsolatos jogainak ismertete se: A ko vetkezo adatok mo dosı ta sa t lehet elve gezni a weboldalakon: Vezete kés keresztnév, cím, telefonszám, szállítási cím, szállítási név, számlázási cím, számlázási név. A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni: - postai úton a 4029 Debrecen Cegléd u. 16. címen, - útján az címen.

8 8. Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs ta rsadalommal o sszefu ggo szolga ltata sok egyes ke rde seiro l szo lo e vi CVIII. to rve ny (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. (3) bekezdése: A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig. A funkcionális adatkezelésre vonatkozó alapelveink (Elker tv. 13/A.) 1. A szolgáltató az információs társadalommal o sszefu ggo szolga ltata s nyu jta sa ra ira nyulo szerzo de sbo l sza rmazo dı jak sza mla za sa ce lja bo l kezelheti az informa cio s ta rsadalommal o sszefu ggo szolga ltata s igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolga ltata s ige nybeve tele nek ido pontja ra, ido tartama ra e s helye re vonatkozo adatokat. 2. A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolga ltato nak az egye b felte telek azonossa ga esete n u gy kell megva lasztania e s minden esetben oly mo don kell u zemeltetnie az informa cio s ta rsadalommal o sszefu ggo szolga ltata s nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az Elker törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig. 3. A szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat ba rmely egye b ce lbo l - ıǵy ku lo no sen szolga ltata sa hate konysa ga nak no vele se, az ige nybe vevo nek cıḿzett elektronikus hirdete s vagy egye b cıḿzett tartalom eljuttata sa, piackutata s ce lja bo l - csak az adatkezele si ce l elo zetes meghata roza sa mellett e s az ige nybe vevo hozza ja rula sa

9 alapján kezelhet. 4. Az ige nybe vevo nek az informa cio s ta rsadalommal o sszefu ggo szolga ltata s ige nybeve tele t megelo zo en e s a szolga ltata s ige nybeve tele során is folyamatosan biztosítani kell, hogy az adatkezelést megtilthassa. 5. A kezelt adatokat to ro lni kell a szerzo de s le trejo tte nek elmarada sa t, a szerzo de s megszu ne se t, valamint a sza mla za st ko veto en. Az adatokat to ro lni kell, ha az adatkezele si ce l megszu nt, vagy az ige nybe vevo ıǵy rendelkezik. Törvény elte ro rendelkeze se hia nya ban az adatto rle st haladéktalanul el kell végezni. 6. A szolga ltato nak biztosı tania kell, hogy az ige nybe vevo az informa cio s ta rsadalommal o sszefu ggo szolga ltata s ige nybeve tele elo tt e s az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a szolga ltato mely adatkezele si ce lokbo l mely adatfajta kat kezel, idee rtve az ige nybe vevo vel ko zvetlenu l kapcsolatba nem hozhato adatok kezele se t is. Cookie-k (sütik) kezelése 1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló e vi CXII. to rve ny 20. (1) bekezde se alapja n, meg kell hata rozni a webshop weboldal cookie adatkezele se ko re ben a ko vetkezo ket: a) az adatgyu jte s te nye, b) az e rintettek ko re, c) az adatgyu jte s ce lja, d) az adatkezele s ido tartama, e) az adatok megismere se re jogosult lehetse ges adatkezelo k szeme lye, f) az e rintettek adatkezele ssel kapcsolatos jogainak ismertetése. 2. Weba ruha zakra jellemzo cookie-k az úgynevezett jelszóval védett munkamenethez használt cookie, bevásárlókosárhoz szükséges cookiek e s biztonsa gi cookie-k, melyek haszna lata hoz nem szu kse ges elo zetes hozza ja rula st ke rni az e rintettekto l. 3. Az adatkezele s te nye, a kezelt adatok ko re: egyedi azonosı to sza m, da tumok, ido pontok 4. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

10 5. Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, a bevásárlókosár nyilvántartására és a látogatók nyomon követése. 6. Az adatkezele s ido tartama, az adatok to rle se nek hata rideje: Az adatkezele s ido tartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig, míg perzisztens cookie-k esetén maximum 5 napig tart. 7. Az adatok megismere se re jogosult lehetse ges adatkezelo k szeme lye: A személyes adatokat az adatkezelo munkata rsai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával. 8. Az e rintettek adatkezele ssel kapcsolatos jogainak ismertete se: Az e rintettnek leheto se gu k van a cookie-kat to ro lni a bo nge szo k Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt. 9. Az adatkezele s jogalapja: Az e rintetto l hozza ja rula s nem szu kse ges, amennyiben a cookie-k haszna lata nak kiza ro lagos ce lja az elektronikus hı rko zlo ha lo zaton keresztu l to rte no ko zle stova bbı ta s vagy arra az elo fizeto vagy felhaszna lo a ltal kifejezetten ke rt, az informa cio s ta rsadalommal o sszefu ggo szolga ltata s nyu jta sa hoz a szolga ltato nak feltétlenül szüksége van. 10. A webáruház látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri a Szolga ltato. A szolga ltata s haszna lata sora n adatok keru lnek tova bbı ta sra. A tova bbı tott adatok az e rintett azonosı ta sa ra nem alkalmasak. A Google adatve delmi elveiro l bo vebb informa cio itt olvashato : Hírlevél, DM tevékenység 1. A gazdasa gi rekla mteve kenyse g alapveto felte teleiro l e s egyes korla tairo l szo lo e vi XLVIII. to rve ny 6. -a e rtelme ben Felhaszna lo elo zetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeme nyeivel a regisztra cio kor megadott ele rheto se gein megkeresse. 2. Tova bba Ugyfe l a jelen ta je koztato rendelkeze seit szem elo tt tartva

11 hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje. 3. Szolgáltató nem ku ld ke retlen rekla mu zenetet, e s Felhaszna lo korla toza s e s indokola s ne lku l, ingyenesen leiratkozhat az aja nlatok ku lde se ro l. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további rekla maja nlataival nem keresi meg a Felhaszna lo t. Felhaszna lo a rekla mokro l leiratkozhat az u zenetben le vo linkre kattintva. 4. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény 20. (1) bekezdése alapján, meg kell hata rozni a hı rleve l-ku lde s adatkezele se ko re ben a ko vetkezo ket: a) az adatgyu jte s te nye, b) az e rintettek ko re, c) az adatgyu jte s ce lja, d) az adatkezele s ido tartama, e) az adatok megismere se re jogosult lehetse ges adatkezelo k személye, f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése. 5. Az adatkezele s te nye, a kezelt adatok ko re: ne v, cı m, da tum, ido pont. 6. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett. 7. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus u zenetek ku lde se az e rintett re sze re, ta je koztata s nyu jta sa az aktua lis informa cio kro l, terme kekro l, akcio kro l, u j funkcio kro l stb. 8. Az adatkezele s ido tartama, az adatok to rle se nek hata rideje: a hozza ja rulo nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés. 9. Az adatok megismere se re jogosult lehetse ges adatkezelo k szeme lye: A szeme lyes adatokat az adatkezelo munkata rsai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával. 10. Az e rintettek adatkezele ssel kapcsolatos jogainak ismertete se: Az e rintett ba rmikor, ingyenese leiratkozhat a hı rleve lro l. 11. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5.

12 (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapveto felte teleiro l és egyes korlátairól szóló évi XLVIII. törvény 6. (5) bekezdése: A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője a hozzájárulásban meghatározott körben - a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át. Facebook 1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény 20. (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal adattovábbítási tevékenysége körében a ko vetkezo ket: a) az adatgyu jte s te nye, b) az e rintettek ko re, c) az adatgyu jte s ce lja, d) az adatkezele s ido tartama, e) az adatok megismere se re jogosult lehetse ges adatkezelo k szeme lye, f) az e rintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése. 2. Az adatgyu jte s te nye, a kezelt adatok ko re: Facebook.com ko zo sse gi oldalon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe. 3. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook.com közösségi oldalon, és lájkolta a weboldalt. 4. Az adatkezelés célja: A Facebook.com oldalon, a webáruház egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak, vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve lájkolása. 5. Az adatkezele s ido tartama, az adatok megismere se re jogosult lehetse ges adatkezelo k szeme lye e s az e rintettek adatkezele ssel kapcsolatos jogainak ismertete se: Az adatok forra sa ro l, azok kezele se ro l, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról a címen tájékozódhat az érintett. 6. Az adatkezelés a Facebook.com weboldalon valo sul meg, ıǵy az adatkezele s ido tartama ra, mo dja ra, illetve az adatok to rle si e s mo dosı ta si leheto se geire a facebook.com közösségi oldal szabályozása vonatkozik: (http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf),

13 (http://www.facebook.com/about/privacy/) 7. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a Facebook.com weboldalon. Adattovábbítás 1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény 20. (1) bekezde se alapja n, meg kell hata rozni a webshop weboldal adattova bbı ta si teve kenyse ge ko re ben a ko vetkezo ket: a) az adatgyu jte s te nye, b) az e rintettek ko re, c) az adatgyu jte s ce lja, d) az adatkezele s ido tartama, e) az adatok megismerésére jogosult lehetse ges adatkezelo k szeme lye, f) az e rintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése. 2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre. a) A továbbított adatok köre a szállítás lebonyolítása érdekében: Szállítási név, szállítási cím, telefonsza m, fizetendo o sszeg. b) A tova bbı tott adatok ko re az online fizete s lebonyolı ta sa e rdeke ben: Sza mla za si ne v, sza mla za si cıḿ, fizetendo o sszeg. 3. Az e rintettek ko re: A ha zhozsza llı ta st/online va sa rla st ke ro valamennyi érintett. 4. Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása/az online vásárlás lebonyolítása. 5. Az adatkezele s ido tartama, az adatok to rle se nek hata rideje: A házhozszállítás/online fizetés lebonyolításáig tart. 6. Az adatok megismere se re jogosult lehetse ges adatkezelo k szeme lye: A szeme lyes adatokat a ko vetkezo k kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával: DPD Hungária Kft Budapest, Késmárk utca 14. Tel: +36 (1) Fax: +36 (0) Ászf: PayU Hungary Kft. Székhely: 1074 Budapest, Rákóczi út Telefon: Fax: Adatvédelmi tájékoztató, ÁSZF:

14 PayPal Anyavállalat: ebay Incorporated Székhely: San Jose, California, USA Ele rheto se g: https://www.paypal.com/hu Adatkezelési tájékoztatója: https://www.paypal.com/hu/cgi- bin/helpscr?cmd=p/gen/ua/policy_privacy-outside Magyar Lapterjeszto Zrt. (pick-pack-pont) Székhely: 1097 Budapest, Táblás u 32. Levelezési cím:1388 Bp. Pf.: 73 Telefonszám: 06-1/ Honlap: Adatvédelmi tájékoztató: Tova bbi adatkezelo k: The Rocket Science Group Adatvédelem: Naspers OCS Hungary Kft Budapest, Rákóczi út Adószám: Cégjegyzékszám: Az e rintettek adatkezele ssel kapcsolatos jogainak ismertete se: Az e rintett ke rheti a ha zhoz sza llı to /online fizete st biztosı to szolga ltato adatkezelo to l a szeme lyes adatainak mielo bbi to rle se t. 8. Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. (1) bekezde se, illetve az elektronikus kereskedelemi szolga ltata sok, valamint az informa cio s ta rsadalommal o sszefu ggo szolga ltata sok egyes ke rde seiro l szo lo e vi CVIII. to rve ny 13/A. (3) bekezde se. Adatbiztonság (7. ) 1. Az adatkezelo ko teles az adatkezele si mu veleteket u gy megtervezni e s végrehajtani, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. 2. Az adatkezelo, illetve teve kenyse gi ko re ben az adatfeldolgozo ko teles

15 gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 3. Az adatokat megfelelo inte zkede sekkel ve deni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 4. A ku lo nbo zo nyilva ntarta sokban elektronikusan kezelt adata lloma nyok ve delme e rdeke ben megfelelo technikai megolda ssal biztosı tani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok - kivéve ha azt to rve ny leheto ve teszi - ko zvetlenu l ne legyenek o sszekapcsolhato k e s az e rintetthez rendelheto k. 5. A szeme lyes adatok automatiza lt feldolgoza sa sora n az adatkezelo e s az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja a. a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását; b. az automatikus adatfeldolgozo rendszerek jogosulatlan szeme lyek a ltali, adata tviteli berendeze s segı tse ge vel to rte no haszna lata nak megakadályozását; c. annak elleno rizheto se ge t e s mega llapı thato sa ga t, hogy a szeme lyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják; d. annak elleno rizheto se ge t e s mega llapı thato sa ga t, hogy mely szeme lyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe; e. a telepített rendszerek u zemzavar esete n to rte no helyrea llı thato sa ga t e s f. azt, hogy az automatiza lt feldolgoza s sora n felle po hiba kro l jelente s készüljön.

16 6. Az adatkezelo nek e s az adatfeldolgozo nak az adatok biztonsa ga t szolga lo intézkedések meghatározásakor és alkalmaza sakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettse ge re. To bb lehetse ges adatkezele si megolda s ko zu l azt kell va lasztani, amely a szeme lyes adatok magasabb szintu ve delme t biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelo nek. Az érintettek jogai ( ) 1. Az e rintett ke relmezheti az Szolga ltato na l, hogy az adjon ta je koztata sa t szeme lyes adatai kezele se ro l, ke rheti szeme lyes adatainak helyesbı te se t, valamint ke rheti szeme lyes adatainak - a ko telezo adatkezele s kive telével - törlését vagy zárolását. 2. Az e rintett ke relme re az adatkezelo ta je koztata st ad az e rintett a ltala kezelt, illetve az a ltala megbıźott adatfeldolgozo a ltal feldolgozott adatairo l, azok forra sa ro l, az adatkezele s ce lja ro l, jogalapja ro l, ido tartama ro l, az adatfeldolgozo neve ro l, cı me ro l e s az adatkezele ssel o sszefu ggo teve kenyse ge ro l, tova bba - az e rintett szeme lyes adatainak tova bbı ta sa esete n - az adattova bbı ta s jogalapja ro l e s cı mzettje ro l. 3. Az adatkezelo az adattova bbı ta s jogszeru se ge nek elleno rze se, valamint az e rintett ta je koztata sa ce lja bo l adattova bbı ta si nyilva ntarta st vezet, amely tartalmazza az a ltala kezelt szeme lyes adatok tova bbı ta sa nak ido pontja t, az adattova bbı ta s jogalapja t e s cıḿzettje t, a tova bbı tott személyes adatok körének meghata roza sa t, valamint az adatkezele st elo ı ro jogszaba lyban meghata rozott egye b adatokat. 4. Az adatkezelo ko teles a ke relem benyu jta sa to l sza mı tott legro videbb ido alatt, legfeljebb azonban 30 napon belu l, ko ze rtheto forma ban, az e rintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes. 5. Felhaszna lo ke relme re Szolga ltato ta je koztata st ad az a ltala kezelt adatokro l, azok forra sa ro l, az adatkezele s ce lja ro l, jogalapja ro l, ido tartama ro l, az esetleges adatfeldolgozo neve ro l, cı me ro l e s az adatkezele ssel o sszefu ggo teve kenyse ge ro l, tova bba - az e rintett

17 szeme lyes adatainak tova bbı ta sa esete n - az adattova bbı ta s jogalapja ro l e s cıḿzettje ro l. Szolga ltato a ke relem benyu jta sa to l sza mı tott legro videbb ido alatt, legfeljebb azonban 30 napon belu l ı ra sban, ko ze rtheto forma ban adja meg a ta je koztata st. A ta je koztata s ingyenes. 6. Szolga ltato, amennyiben a szeme lyes adat a valo sa gnak nem felel meg, e s a valo sa gnak megfelelo szeme lyes adat az adatkezelo rendelkeze se re a ll, a személyes adatot helyesbíti. 7. Törlés helyett Szolgáltató zárolja a szeme lyes adatot, ha a Felhaszna lo ezt ke ri, vagy ha a rendelkeze se re a llo informa cio k alapja n felte telezheto, hogy a to rle s se rtene a Felhaszna lo jogos e rdekeit. A za rolt szeme lyes adat kiza ro lag addig kezelheto, ameddig fenna ll az az adatkezele si ce l, amely a személyes adat törlését kizárta. 8. Szolga ltato to rli a szeme lyes adatot, ha kezele se jogellenes, a Felhaszna lo ke ri, a kezelt adat hia nyos vagy te ves - e s ez az a llapot jogszeru en nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezele s ce lja megszu nt, vagy az adatok ta rola sa nak to rve nyben meghata rozott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. 9. Az adatkezelo megjelo li az a ltala kezelt szeme lyes adatot, ha az e rintett vitatja annak helyesse ge t vagy pontossa ga t, de a vitatott szeme lyes adat helytelense ge vagy pontatlansa ga nem a llapı thato meg egye rtelmu en. 10. A helyesbı te sro l, a za rola sro l, a megjelo le sro l e s a to rle sro l az e rintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek kora bban az adatot adatkezele s ce lja ra tova bbı totta k. Az e rtesı te s mello zheto, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. 11. Ha az adatkezelo az e rintett helyesbı te s, za rola s vagy to rle s ira nti kérelme t nem teljesı ti, a ke relem ke zhezve tele t ko veto 30 napon belu l ıŕa sban ko zli a helyesbı te s, za rola s vagy to rle s ira nti ke relem elutası ta sa nak te nybeli e s jogi indokait. A helyesbı te s, to rle s vagy za rola s ira nti ke relem elutası ta sa esete n az adatkezelo ta je koztatja az e rintettet a bıŕo sa gi jogorvoslat, tova bba a Hato sa ghoz fordula s leheto se ge ro l.

18 Jogorvoslat 1. Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha. a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozo jogi ko telezettse g teljesı te se hez, vagy az Szolga ltato, adata tvevo vagy harmadik szeme ly jogos e rdeke nek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;. b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;. c) törvényben meghatározott egyéb esetben. 2. Szolga ltato a tiltakoza st a ke relem benyu jta sa to l sza mı tott legro videbb ido n belu l, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsga lja, annak megalapozottsa ga ke rde se ben do nte st hoz, e s do nte se ro l a ke relmezo t írásban tájékoztatja. Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat za rolja, valamint a tiltakoza sro l, tova bba az annak alapja n tett inte zkede sekro l értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 3. Amennyiben a Felhaszna lo Szolga ltato nak a meghozott do nte se vel nem e rt egyet, az ellen - annak ko zle se to l sza mı tott 30 napon belu l - bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el. 4. Az adatkezelo esetleges jogse rte se ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. Telefon: Fax:

19 Bírósági jogérvényesítés (22. ) 1. Azt, hogy az adatkezele s a jogszaba lyban foglaltaknak megfelel, az adatkezelo ko teles bizonyı tani. Az adattova bbı ta s jogszeru se ge t az adata tvevo ko teles bizonyı tani. 2. A per elbı ra la sa a to rve nysze k hata sko re be tartozik. A per - az e rintett va laszta sa szerint - az e rintett lako helye vagy tarto zkoda si helye szerinti to rve nysze k elo tt is megindı thato. 3. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat. 4. Ha a bı ro sa g a ke relemnek helyt ad, az adatkezelo t a ta je koztata s megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisíte se re, az e rintett tiltakoza si joga nak figyelembeve tele re, illetve az adata tvevo a ltal ke rt adat kiadására kötelezi. 5. Ha a bı ro sa g az adata tvevo ke relme t elutası tja, az adatkezelo ko teles az e rintett szeme lyes adata t az ı te let ko zle se to l sza mı tott 3 napon belu l to ro lni. Az adatkezelo ko teles az adatokat akkor is to ro lni, ha az adata tvevo a meghata rozott hata rido n belu l nem fordul bı ro sa ghoz. 6. A bı ro sa g elrendelheti ı te lete nek - az adatkezelo azonosı to adatainak ko zze te tele vel to rte no - nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik. Kártérítés és sérelemdíj (23. ) 1. Ha az adatkezelo az e rintett adatainak jogellenes kezele se vel vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. 2. Ha az adatkezelo az e rintett adatainak jogellenes kezele se vel vagy az adatbiztonsa g ko vetelme nyeinek megszege se vel az e rintett szeme lyise gi joga t megse rti, az e rintett az adatkezelo to l se relemdı jat ko vetelhet.

20 3. Az érintettel szemben az adatkezelo felel az adatfeldolgozo a ltal okozott ka re rt e s az adatkezelo ko teles megfizetni az e rintettnek az adatfeldolgozo a ltal okozott szeme lyise gi jogse rte s esete n ja ro se relemdı jat is. Az adatkezelo mentesu l az okozott ka re rt valo felelo sse g e s a se relemdı j megfizete se nek ko telezettse ge alo l, ha bizonyı tja, hogy a ka rt vagy az e rintett szeme lyise gi joga nak se relme t az adatkezele s ko re n kı vu l eso elha rı thatatlan ok ide zte elo. 4. Nem kell megte rı teni a ka rt e s nem ko vetelheto a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. Figyelembe vett jogszabályok: évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.) évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolga ltata sok, valamint az informa cio s ta rsadalommal o sszefu ggo szolga ltata sok egyes ke rde seiro l (fo ke pp a 13/A. -a) évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról; e vi XLVIII. to rve ny a gazdasa gi rekla mteve kenyse g alapveto felte teleiro l e s egyes korla tairo l (ku lo no sen a 6. -a) évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról évi C. törvény az elektronikus hírközlésro l (kifejezetten a a) - 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

www.szepsegshop.hu Adatkezelési tájékoztató

www.szepsegshop.hu Adatkezelési tájékoztató www.szepsegshop.hu Adatkezelési tájékoztató Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk.

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató SZATELLIT Elektronikai Zrt. - Adatkezelési Tájékoztató 2014. szatellit.hu Adatkezelési tájékoztató Bevezetés SZATELLIt Elektronikai Zrt. (székhely: 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 72/C) (a továbbiakban: Szolgáltató,

Részletesebben

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Bevezetés A Gradinops Kft. (1043 Budapest, Csányi László 34, adószám: 24777230-1-41) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak. Az információs önrendelkezési jogról

Részletesebben

Preambulum WORLD TOURS Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft. II. Értelmező rendelkezések

Preambulum WORLD TOURS Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft. II. Értelmező rendelkezések I. Preambulum A WORLD TOURS Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft. utazási iroda (székhely: 1113 Budapest, Villányi út 52., Cg. 01-09-710850, adószám: 12935727-2-43) mint a http://worldtours.hu/ weboldal (továbbiakban:

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Olmunkaido.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk.

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató!

Adatkezelési tájékoztató! www.naturavetal.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Játékshop.eu Adatkezelési tájékoztató Bevezetés A White Crystal KFT. (Székhely: 2600 Vác Zrínyi u 39., Telephely - üzlet cím: 1064 Bp. Rózsa u 59/a, 2600 Vác Kodály Z. u 2., Panaszkezelés cím: 2600 Vác

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató 1 Webfotel.hu - Adatkezelési Tájékoztató - 2016. Webfotel.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Vitalimax.hu Adatkezelési tájékoztató Bevezetés A Hegyi Róbert Zsolt e.v. (Székhely: 9024 Győr, Lajta út 20., adószám: 60542016-2-28) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Toszkanvaza.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk.

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat Adatvédelmi nyilatkozat Bevezetés A Waldland Webáruház Kft. A szolgáltató neve: Waldland Webáruház Korlátolt Felelősségű Társaság A szolgáltató székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 25 3/1 A szolgáltató

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató www.bocsiviki.hu

Adatkezelési tájékoztató www.bocsiviki.hu Adatkezelési tájékoztató www.bocsiviki.hu Alapelvek Az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 20. (1) kimondja, hogy az

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Diego.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk.

Részletesebben

A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Általános rendelkezés A Social Steps az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató 1 Belts Store ÖvBolt.hu - Adatkezelési Tájékoztató - 2015. Belts Store ÖvBolt.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. Általános tájékoztató, az adatkezelés célja

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. Általános tájékoztató, az adatkezelés célja ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. Általános tájékoztató, az adatkezelés célja A www.vagabanda.hu internetes honlap (a továbbiakban: Honlap ) tulajdonosa és üzemeltetője, a Kapusi-Produkció Nonprofit

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk. Az adatokat

Részletesebben

printerfair.hu Adatkezelési Tájékoztató 2016 Adatkezelési tájékoztató

printerfair.hu Adatkezelési Tájékoztató 2016 Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Bevezetés Az Printer-fair Kft. (székhely: 2510. Dorog, Mátyás kir. u. 11/a. adószám: 11470328-2-11) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató 1 Kozbeszguru.hu - Adatkezelési Tájékoztató - 2016. Kozbeszguru.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás

Részletesebben

Turbópatika Kft. Adatkezelési tájékoztató. Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.

Turbópatika Kft. Adatkezelési tájékoztató. Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. Turbópatika Kft. Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató 1 Cromax.hu - Adatkezelési Tájékoztató - 2016. Cromax.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén

Részletesebben

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME. Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME. Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében Érintett területek Az adatkezeléssel érintett területek: A munkavállalók személyes adatainak kezelése Üzleti partnerek

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató 1 Yogalogon.com - Adatkezelési Tájékoztató - 2015. Yogalogon.com Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató 1 Komthermal.hu - Adatkezelési Tájékoztató 2016. Komthermal.hu Adatkezelési tájékoztató Bevezetés A Komáromi Thermálfürdő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2900 Komárom, Táncsics M. u. 34., cégjegyzékszám:

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Aqua.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk.

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató 1 Mindennapinlp.hu - Adatkezelési Tájékoztató - 2016. Mindennapinlp.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató I. Bevezető A Metál-Légtechnika Kft. (Székhely, 8800, Nagykanizsa, Táborhely u. 3, cégjegyzékszám; 20-09-072003), (továbbiakban: adatkezelő, szolgáltató) alá veti magát eme tájékoztatónak.

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató 1 Utakerthez.hu - Adatkezelési Tájékoztató - 2016. Utakerthez.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás

Részletesebben

Adatvédelem 1., Definicíók, meghatározások

Adatvédelem 1., Definicíók, meghatározások Adatvédelem A Birdiecar weboldal, a www.birdiecar.eu honlap üzemeltetője, a "NAGY ÉS FIAI" Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1131 Budapest, Jász utca 179., a továbbiakban szolgáltató,

Részletesebben

Adatvédelmi Tájékoztató

Adatvédelmi Tájékoztató Adatvédelmi Tájékoztató Hatályos: 2014. november 18 -től Tartalomjegyzék: 1. Fogalmak... 2 2. A kezelt adatok köre... 3 3. Az adatkezelés jogalapja... 4 4. Az adatkezelés célja... 4 5. Az adatkezelés időtartama,

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2016. április 01. 1. BEVEZETÉS A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (továbbiakban: NISZ Zrt., 1081 Budapest Csokonai u. 3.), mint jogszabály által kijelölt kormányzati

Részletesebben

Adatvédelmi elvek. I. Definíciók, meghatározások

Adatvédelmi elvek. I. Definíciók, meghatározások Adatvédelmi elvek A Digiter-IT Hungary Kft. 1072 Budapest, Rákóczi út 42. szám alatti székhelyű gazdasági társaság, mint a www.digiter.hu honlap üzemeltetője (a továbbiakban mint Szolgáltató, illetve Adatkezelő),

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató 1 Gyermekruhashop.hu - Adatkezelési Tájékoztató - 2016. Gyermekruhashop.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató - 1 - www.ksb.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is

Részletesebben

Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató

Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató Készült: 2015. március 2. Preambulum A Frog Media Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) célja, hogy a személyes adatok védelme érdekében megtegyen minden olyan szükséges

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat, adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési szabályzat, adatvédelmi tájékoztató Adatkezelési szabályzat, adatvédelmi tájékoztató a a Help2Startup Kft. www.help2startupcenter.com internetes honlap felhasználói részére 2014 Tartalom: 1. Az adatvédelmi politika és tájékoztató célja 2.

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató 1 Kristinus.hu - Adatkezelési Tájékoztató - 2016. Kristinus.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ multischool.hu ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ NAIH-88773/2015. Röviden Személyes adatot csak a törvénynek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató www.gabonaitalok.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk. Bárkinek felvilágosítást

Részletesebben

Adatkezelés és adatvédelem

Adatkezelés és adatvédelem Adatkezelés és adatvédelem I. Az adatkezelés és az adatvédelem jogszabályi háttere és célja 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1995. évi CXIX. törvény

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. BEVEZETÉS A (székhely: 7627 Pécs Vadvirág u. 37) (a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen jogi közlemény tartalmát.

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató 1 Onmegvalosito.hu - Adatkezelési Tájékoztató - 2016. Onmegvalosito.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató www.novill.hu

Adatkezelési tájékoztató www.novill.hu Adatkezelési tájékoztató www.novill.hu Bevezetés Novák Mihály, a novill.hu oldal tulajdonosa (2030 Érd Papagáj u. 2.) (továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.

Részletesebben

A D A T K E Z E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó

A D A T K E Z E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó A D A T K E Z E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a www.ilonaapartman-hajduszoboszlo.hu (a továbbiakban weboldal) üzemeltetője: Papp Lászlóné EV. (a továbbiakban Szolgáltató)

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Web-Server Kft. Adatkezelési tájékoztató Bevezető A Web-Server Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi jogi tájékoztató tartalmát.

Részletesebben

Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.

Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. ADATVÉDELMI NYILATKOZAT Az AUTOFER ZRT. (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének

Részletesebben

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Adatkezelési tájékoztató www.shop.unas.hu 2014 Bevezető Temesi Károly a weboldalt üzemeltető CALOR 2000 Tüzeléstechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője (9155 Lébény, Dózsa Gy. u 111.) (a továbbiakban:

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Szabadságtervező.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül

Részletesebben

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Bevezetés A Jakab László E.V. (4025 Debrecen Miklós utca 39 1/1 adószám: 60589961-2-35) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak. Az információs önrendelkezési

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT A GIMEX-Hidraulika Kft. kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott személyes adatok védelmét. Ezen adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli,

Részletesebben

2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: ajánlatkérés során megadott vezeték- és keresztnév, cím, telefonszám, cégnév és cím

2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: ajánlatkérés során megadott vezeték- és keresztnév,  cím, telefonszám, cégnév és cím Bevezetés A http://www.balatonihajozas.hu) (Szolgáltató, üzemeltető: Balatoni Hajózási Zrt., 8600 Siófok, Krúdy sétány 2. (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) működését az alábbi Adatvédelmi tájékoztató

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS 1.1. A GAP Média Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1126 Budapest, Nárcisz u.12/ A. II/10., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Az adatvédelmi szabályozás célja, fontossága - A személyes adatok gyűjtése nyilvántartása, feldolgozása a legutóbbi időszakban került az alkotmányos

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. Általános tájékoztató A www.marketingexpo.hu internetes honlap (a továbbiakban: Honlap ) tulajdonosa és üzemeltetője a Navigátor Kiadó Kft. (székhely: 1121 Budapest,

Részletesebben

Géniusz Egyesület. Adatvédelmi nyilatkozat

Géniusz Egyesület. Adatvédelmi nyilatkozat Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez Alaptörvény Szabadság és Felelősség fejezet VI. cikk (2) A Géniusz Informatikai Tehetséggondozó Egyesület - a továbbiakban Szervező (6722 Szeged, Szentháromság

Részletesebben

RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ JOGSZABÁLY KIVONAT. 2011. évi CXII. törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ JOGSZABÁLY KIVONAT. 2011. évi CXII. törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ JOGSZABÁLY KIVONAT 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról Az Országgyűlés az információs önrendelkezési jog és az információszabadság

Részletesebben

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy;

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy; A Magyar Hospice Alapítvány adatkezelési nyilatkozata Magyar Hospice Alapítvány (1032 Budapest, Kenyeres u. 18-22.; Tel: +36-1/ 388-7369, E-mail: info@hospicehaz.hu) az oldal-látogatások, a hírlevélre

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1. BEVEZETÉS A Mosoly Alapítvány (székhely: 1022 Budapest, II. Bogár u. 11/b.; levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 10/a., nyilvántartási szám: AM 1239, a továbbiakban:

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Stilusmentor.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a jogszabályoknak megfelelően gyűjtünk és kezelünk. Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk. DM levelet csak külön hozzájárulás

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató okokucko.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk.

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a www.kavebolt.net webáruház (a továbbiakban weboldal) üzemeltetője, Netpresso Kft. (a továbbiakban Szolgáltató) által alkalmazott adatvédelmi

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ www.feriba.hu ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ NAIH-90365 NAIH-90364 NAIH-90363 NAIH-90362 Röviden NAIH-90361 Személyes adatot csak a törvénynek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató alapinspektor.com Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató 2015.

Adatkezelési Tájékoztató 2015. Gyerekzsivaj.co.hu Adatkezelési Tájékoztató 201 Dr. Domokos Katalin, a gyerekzsivaj.co.hu oldal tulajdonosa (1124 Budapest, Fodor lejtő ) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) aláveti magát a következő

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Elfinkids.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk.

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Anyaparadicsom.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk. Az adatokat

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Szálláskérés.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Mortons.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk.

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése: Hudson Szandra Judit egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Adatkezelő) Az adatkezelő levelezési címe: 7624 Pécs, Báthory

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez Alaptörvény Szabadság és Felelősség fejezet VI. cikk (2) Az IB Controll Kft. - a továbbiakban Szolgáltató (Cg.: 03-09-123220, székhely: 6000 Kecskemét,

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Streamaudio.hu Adatkezelési tájékoztató Bevezetés A Stream Audio Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1142 Budapest, Szatmár utca 54/b., cégjegyzékszám: 01 09 732051, adószám: 13375418-2-42)

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Rozsaszinmania.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is

Részletesebben

A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA 2013 I. Bevezetés A jelen Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat ) a SPORTKÁRTYA Kereskedelmi

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ www.kronosoft.hu ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Röviden Személyes adatot csak a törvénynek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk.

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató www.cognacnet.hu www.armagnacnet.hu www.calvadosnet.hu www.rumnet.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. Az adatokat a lehető legbiztonságosabban

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Bevezetés Az Új-Ház Centrum Budapest Zrt. (2049 Diósd, Balatoni út 10., cégjegyzékszám: 13-10- 041189, adószám: 22799588-2-13) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Bevezetés A Bau-Styl Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2220 Vecsés, Fő út 2/c., cégjegyzékszám: 13 09 069744, adószám: 12013511-2-13) (a továbbiakban:

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Bevezetés A Bau-Styl Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2220 Vecsés, Fő út 2/c., cégjegyzékszám: 13 09 069744, adószám: 12013511-2-13) (a továbbiakban:

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató www.krayo.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk.

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató glutenmentes-paleoliszt.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ és ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT www.egeszsegmagazin.hu Az adatkezelő a jelen Adatkezelési Tájékoztató és Adatvédelemi Szabályzat (Szabályzat) útján egyértelműen és részletesen tájékoztatja

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Az MVM Partner ZRt. (1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.) ezúton közzéteszi az adatvédelmi és-kezelési elveit, illetve politikáját. Tájékoztatjuk, hogy Ön honlapunk

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató www.goodiebox.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató OKOPOLC.HU Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk.

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatvédelmi nyilatkozat 2014. Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Alveolashop.com Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is

Részletesebben

Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.

Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk. Az adatokat

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ BEVEZETÉS A Biobello Team Kft. 1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 32. fszt., Cégjegyzékszám: 01-09-196949, Adószám: 25052080-2- 41) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató. a honlap adatkezeléséről

Adatkezelési tájékoztató. a  honlap adatkezeléséről Adatkezelési tájékoztató a www.marcziskate.hu honlap adatkezeléséről 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése: Marczi Skate Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) Az adatkezelő levelezési

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Steinbergerdr.hu Adatkezelési tájékoztató Bevezetés A RIVAN-NOVA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1161 Budapest, Thököly utca 72., Cégjegyzékszám: 01 09 863859, Adószám: 13603892-2-42)

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Karikagyűrűmost.hu Adatkezelési tájékoztató Bevezetés A GYÉMÁNTKAVICS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1025 Budapest, Nagybányai út 78/A. B. ép. II. em. 9., Cégjegyzékszám: 01

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Bevezetés Király Tamás e.v. (székhely: 2243,Kóka Temető utca 22., adószám:67043020133, telefonszám: 06705489134) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő

Részletesebben

Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató Jelen tájékoztató a http://radiant.hu honlapon elérhető webáruházat üzemeltető Megatherm Kft. (székhely: 2030 Érd, Bajcsy- Zsilinszky út 135., cégjegyzékszám: 13-09-071461,

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Csepp-kő.hu Adatkezelési tájékoztató Bevezetés Tóth Zoltán egyéni vállalkozó (székhely cím: 2330 Dunaharaszti, Szent László u. 33/B., adószám: 66399816-1-33, telefon: 06-30-831-12-99)(a továbbiakban: Szolgáltató,

Részletesebben

DJSOUNDLIGHT SHOP - Adatkezelési Tájékoztató - 2014. DJSOUNDLIGHT SHOP Adatkezelés i tájékoztató

DJSOUNDLIGHT SHOP - Adatkezelési Tájékoztató - 2014. DJSOUNDLIGHT SHOP Adatkezelés i tájékoztató DJSOUNDLIGHT SHOP Adatkezelés i tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül

Részletesebben