Tel/fax: Mobil: H-P: 08:30-16:30 Szo; V: Zárva

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tel/fax: +36-1-481-9507 Mobil: +36-30-640-1162 H-P: 08:30-16:30 Szo; V: Zárva"

Átírás

1 1. Általános tudnivalók 1.1 Jelenlegi Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a web áruházban történik, és amely szolgáltatás a Válalkozás és a Vásárló között jön létre. A web áruházban történő minden, március 15-ét követő vásárlás esetében, az ezen a napon hatályba lépett új Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény Hatodik könyv, Kötelmi Jog 6:5., 6:7., valamint Az elektronikus úton történő szerződések különös szabályai fejezete 6:82., 6:85., illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. törvény ( Ektv. ), illetve a június 13. napjától megkötött szerződésekre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26) Korm. rendelet előírásait alkalmazzuk. 1.2 A web áruházban bárki vásárolhat, amennyiben elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. (A 45/2014 (II.26) Korm. rendelet pontja alapján fogyasztónak csak természetes személy minősülhet. Nem vonatkozik ez a szabály a békéltetőtestületi eljárás kezdeményezési lehetőségre). 1.3 A megrendelés a Vállalkozás által küldött visszaigazolással interneten, írásban, magyar nyelven kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, amely úgy kerül archiválásra, hogy utólagosan is visszakereshető, hozzáférhető. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető és letölthető az alábbi weboldalról: 2. Üzemeltető adatai: Cég elnevezése: Székhely: 1115 Budapest, Etele út 38/A VIII. 49. Üzlet: 1117 Budapest, Budafoki út 183. (Rent 183 Irodaház) Adószám: Cégjegyzékszám: Kibocsátó cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Adatkezelés ny.sz. (webáruház): ANYA Szerződés nyelve: magyar, magatartási kódexre nem utal Bankszámlaszám: K&H Bank Elektronikus elérhetőségek: info[at] Tel/fax: Mobil: Nyitvatartás: H-P: 08:30-16:30 Szo; V: Zárva A tárhelyet és az elektronikus levelezést a Hidden Design Kft. szerverei szolgálják ki. ( Elérhetőségek: 1133 Bp., Kárpát u hosting[at]hidden.hu )

2 3. Elállás joga, módja, következménye 3.1 A leadott és visszaigazolt megrendeléstől való elállási jog gyakorlására vonatkozó szabályozást a 45/2014 (II.26) Korm. rendelet tartalmazza. 3.2 A Korm. rendelet értelmében a Fogyasztó indoklás nélkül gyakorolhatja elállási jogát, - főszabályként a termék átvételétől számított 14 napon belül Fogyasztó a 14 napon belüli indoklás nélkül megillető elállási és felmondási jog alóli kivételeket a Korm. rendelet 14. pontja részletezi. Ezek közül külön is kiemeli, hogy nem illeti meg az ilyen elállási jog a Vásárlót az alábbi esetekben: - olyan termékek tekintetében, amelynek ára a vállalkozás tekintetében nem befolyásolható - olyan termék, amely jellegénél fogva másik termék részét képezi - testtel érintkező intim higiéniás termékek esetén (pl. borotvák, epilátorok, fogkefék, szájzuhany, orrszívó, mellszívó, intim zuhany, fürdő termékek, stb.) - romlandó, vagy minőséget rövid ideig megőrző termékek esetén - a Vásárlót ha az vállalkozás, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el. 3.3 A szerződéstől való elállást nyilatkozattal kell bejelenteni. A nyilatkozatot a Vállalkozás címére írásban kell eljuttatni elektronikus vagy postai úton, az átvételtől számított 14 napon belül. (Postai úton: Dealtech Hungary Kft, 1117 Budapest, Budafoki út 183; ben: info[at]). A telefonon tett bejelentést a Vállalkozás elállásként/felmondásként nem rögzíti. Vásárló elállási nyilatkozatot tehet a letölthető formanyomtatvány kitöltésével vagy saját megfogalmazású elállási nyilatkozatban is, ha az a kötelező adatokat tartalmazza. A jog gyakorlása határidőben történik, ha a nyilatkozatot a 14 napos határidő lejárta előtt elküldték. A nyilatkozat határidőn belüli elküldését a Vásárlónak kell igazolnia A Korm. rendelet 11 (1) bekezdése írja elő, hogy a szerződés megkötését megelőzően a Vállalkozás nem ad tájékoztatást az indoklás nélküli felmondás lehetőségéről, határidejéről, feltételeiről, illetve a nyilatkozatmintáról úgy az indoklás nélküli felmondás lehetősége 12 hónappal meghosszabbodik. Ha e 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, akkor a felmondásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított tizennegyedik napon jár le. A Vállalkozás a szerződés előtti tájékoztatási kötelezettségének jelen ÁSZF 2.2, 2.2.1, 2.3 pontjaiban, valamint az ÁSZF mellékletében, illetve a megrendelés visszaigazolásakor tesz eleget. 3.4 A termék átvételének időpontja: ügyfélszolgálati átvétel időpontja, vagy a Pick-Pack Ponton, illetve futártól vagy postán történő átvétel pontos időpontja. Az átvétel az adott helyen kapott átvételi bizonylattal, blokkal igazolható. 3.5 A Vásárló a 14 napon belüli elállás esetén a sértetlen terméket, hiánytalan állapotban, számlamásolattal, az eredeti ÁFA-s saját számlával, költségén saját vagy költségén személyesen vagy személyesen köteles visszajuttatni köteles visszajuttatni a Vállalkozásnak a (Dealtech Vállalkozás Hungary ( Dealtech Kft, Hungary 1117 Budapest, Kft, 1117 Budafoki Budapest, út 183). Budafoki út 183 ) részére.

3 3.5.1 A Vásárló a terméket az elállást közlését követően haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül köteles visszaküldeni vagy visszajuttatni. Ennek költsége a vásárlót terheli Portósan visszaküldött csomagok átvételére a Vállalkozásnak nincs lehetősége Vállalkozás csak sértetlen, ép terméket köteles visszavenni, mely eladható állapotú. A Vállalkozás követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését, ha utólagosan kiderül, hogy a termék hibásan került vissza. 3.6 A Vállalkozás az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül köteles a termékárat visszafizetni a megrendelőnek. A Vállalkozás mindaddig visszatarthatja a visszatérítendő összeget, amíg a Vásárló a terméket vissza nem juttatja az eredeti számlával. 4. Jótállás, garancia és szavatosság 4.1 Vállalkozás a termékre a hatályos jogszabályban meghatározott idejű kötelező jótállást, közismert nevén Garanciát - biztosít. A jótállást nyújtó fél (Vállalkozás) a hibátlan teljesítésért olyképpen felel, hogy a jótállás időtartama alatt felmerült minőségi kifogás esetén a felelősség alól csakis akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után, jellemzően a termék Vásárló által történő nem rendeltetésszerű használata vagy kezelése miatt keletkezett. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. 4.2 Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. Az eladó kellékszavatossági felelőssége objektív, vagyis független attól, hogy tudta-e, hogy hibában (pontosabban hibaokban) szenvedő terméket adott el, vagy sem, a jóhiszemű eladó Vállalkozás is felel a hibás teljesítésért a Vásárlóval szemben. 4.3 Nem áll fenn hibás teljesítés, ha a termék hibái ismertek, vagy azok a Vásárló számára felismerhetőek voltak. 4.4 A oldalon rendelhető termékekre a Vállalkozás termék és kellék szavatosságot vállal. A szavatossággal kapcsolatban a 2013.évi V. Törvény 6: rendelkezései szerint kell eljárni. 4.5 Ingó dolog (termék) hibája esetén Vásárló választása szerint kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet a Vállalkozással szemben. 4.6 A szavatossági idő alatt felmerült, jótállás ill. szavatosság körébe tartozó hibákat a Vásárlónak haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül írásban közölni kell a Vállalkozás felé. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba írásban történő közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a web áruházat üzemeltető Vállalkozás nyújtotta.

4 4.7 A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert (rejtett vagy gyártási hiba) már a teljesítés időpontjában is megvolt. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős. 4.8 Vásárló választása szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen (pl. kifutott termék esetén) vagy a Vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Vállalkozás költségére is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy végső esetben a szerződéstől is elállhat. 4.9 Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. 4.8 Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, azonban az áttérés öltségét azonban Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot Vásárló termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a vásárlónak kell bizonyítania. Termékszavatossági igényként Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania Vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve a kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

5 5. A szavatossági igény esetén történő eljárás A szeptember 15-étől vásárolt termékekre a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet Melléklet módosításának hatálybalépésével minden az ott felsorolt termékcsoportba tartozó, önmagában vásárolt alkotórészre és tartozékra kiterjed a 12 hónap kötelező jótállás, amennyiben eladási áruk meghaladja a forintot. 5.1 Vállalkozás a Vásárló nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani. A Vállalkozás a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni szeptember 15-étől a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet Melléklet módosításának hatálybalépésétől minden az ott felsorolt termékcsoportba tartozó, önmagában vásárolt alkotórészre és tartozékra kiterjed a kötelező jótállás, amennyiben eladási áruk meghaladja a forintot. 5.3 A Vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. 6. Egyéb rendelkezések 6.1 A Vállalkozás a Vásárló személyes adatait kizárólag a megrendelés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében használhatja, és tárolhatja. A Vállalkozás a Vásárló adatait bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Vállalkozás alvállalkozója/közreműködőjeként jár el (pl: szállító partner). A web áruház használata folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai és biztonsági célokból (pl. IP cím). Ezen adatokat Vállalkozó kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adhatja át a hatóságok részére. Vásárló személyes adatainak törlését, vagy módosítását bármikor kérheti. 6.2 Jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a évi Polgári Törvénykönyv, a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014 (II.26) Korm. rendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadók. 6.3 A Szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy esetleges vitás kérdéseiket békés, tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben a jogvita tárgyalások útján történő rendezése nem lehetséges, szerződő felek értékhatártól függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat. Ezt megelőzően a fogyasztóvédelemről szóló jogszabályok alapján, a Vásárló panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is: Cím: 1088 Budapest, József krt Budapest, PF: 20. Telefon:

6 6.4 Az eladó Vállalkozás tulajdonjog fenntartással él az áruval kapcsolatban mindaddig, amíg a Vásárló a Vállalkozásnak, vagy annak megbízottjának (szállító, futár) a megrendelés teljes vételárát meg nem fizeti. 6.5 A Vásárló kijelenti, hogy a kereskedő tulajdonjog igényét nem vitatja, és a fentiek elmulasztása esetén büntetőjogi felelősséggel tartozik. 6.6 A Budastore web áruházban kínált termékek ismertetőjében, leírásában, adatainak, árainak stb. helyessége érdekében a legnagyobb gondossággal jártunk el, de ezekért felelősséget nem vállalunk. 6.7 Amennyiben minden gondosságunk ellenére hibás ár került a web áruházba, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor nem vagyunk kötelezhetőek a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánljuk a helyes áron történő szállítást, vagy a megrendelő elállhat vásárlási szándékától. 6.8 A megrendelések vállalt határidőn belül történő teljesítéséért mindent megteszünk, de esetleges késések, illetve a teljesítés elmaradása esetén cégünk anyagi, erkölcsi vagy bármely más természetű felelősséggel nem tartozik. 6.9 A web áruház használatánál igénybe vett jelszó átadásából, illetéktelen személy általi felhasználásából eredő károkért a jelszó tulajdonosát terheli felelősség A jogot formál, hogy a portál oldalainak tartalmát előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, beleértve az árakat és egyéb díjakat is Jelen Szabályzat a közzététel napján lép életbe. Ha bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti. Közzétéve: Budapest,

1. Általános tudnivalók

1. Általános tudnivalók ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A www.rpibolt.hu (továbbiakban webáruház) online áruházat az rpi Bolt" egyéni vállalkozás üzemelteti. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a "rpi

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Diamondnails.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Masszazsolajok.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek April-optic.hu Általános Szerződési Feltételek hatályos: 2014. július 3. 1 Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek www.agrooroszi.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben

Általános vásárlási feltételek

Általános vásárlási feltételek Általános vásárlási feltételek 1. Bevezetés 2. Megrendelés, a szerződés létrejötte, fizetés, 3. Árak 4. Szállítási feltételek 5. Elállási jog 6. Szavatosság és jótállás 7. Fogyasztóvédelmi szervek elérhetősége

Részletesebben

RENDELÉSI FELTÉTELEK és ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Kérjük, hogy vásárlás előtt olvassák el figyelmesen a következő feltételeket:

RENDELÉSI FELTÉTELEK és ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Kérjük, hogy vásárlás előtt olvassák el figyelmesen a következő feltételeket: RENDELÉSI FELTÉTELEK és ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Kérjük, hogy vásárlás előtt olvassák el figyelmesen a következő feltételeket: Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni

Részletesebben

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Alfa-Klíma Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.alfa-klima.hu

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Webgépész Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban:szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.kazanpont.hu

Részletesebben

Vásárlási tájékoztató

Vásárlási tájékoztató Vásárlási tájékoztató Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1 WEBÁRUHÁZ, SZERZŐDŐ FELEK 1.1 A ROSSMANN Webáruházat ( Webáruház ) a ROSSMANN Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2225 Üllő, Zsaróka út

Részletesebben

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Extreme Digital Zártkörűen működő Részvénytársaság (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Sárvári Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szolgáltató ) által a www.sarvarfurdo.hu

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Információ A jelen általános szerződési feltételek a Tchibo Budapest Kft. valamennyi, a www.tchibo.hu honlapon (a továbbiakban Webáruház) elérhető és megvásárolható árucikkére

Részletesebben

Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 1. Üzemeltetői adatok Cégnév: Hunyadi Ádám egyéni vállalkozó Székhely: 1044 Budapest, Nagyszombati utca 22. Adószám: 66769958-2-41 Nyilvántartási szám: 38829091 Kibocsátó

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Név: Clean Center Fertőtlenítő- és Tisztítószergyártó Kft. Rövidített név: Clean Center Kft. Székhely: 1165 Budapest XVI. ker. Margit u. 114. Cégjegyzékszám: 01-09-683811

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek A webáruház címe: www.elevenv.hu Általános szerződési feltételek A webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai: Cégnév: HF ELEVEN Kft. Székhely: 1163 Budapest, Margit utca 28. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

A Tenzor Tech Kft. Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

A Tenzor Tech Kft. Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) A Tenzor Tech Kft. Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) A jelen ÁSZF a Tenzor Tech Kft. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 16/A., Cg.: 01-09- 194439, adószám: 25008593-2-41), a továbbiakban

Részletesebben

http://szakallasember.hu/home/shop/ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

http://szakallasember.hu/home/shop/ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK http://szakallasember.hu/home/shop/ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek Kérünk, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a http://szakallasember.hu

Részletesebben

A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg:

A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg: Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a Derecskei Gyümölcsös Webáruháznak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési

Részletesebben

IvanyiZsofi.hu Webáruház

IvanyiZsofi.hu Webáruház IvanyiZsofi.hu Webáruház Termék megrendelési feltételek Az Ivanyizsofi.hu oldalon promotált termékek termelője és forgalmazója a LEXINGTON ASSETS MAGYARORSZÁG Kft., 1118 Budapest, Iglói u. 13. A webáruházat

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek 1. Bevezetés Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák a LED-DISZKONT Kft. (székhely:1151 Budapest, Bogáncs u. 6-8., adószám:23159624-2-42), mint szolgáltató

Részletesebben

Általános üzleti feltételek Media Markt Online

Általános üzleti feltételek Media Markt Online Általános üzleti feltételek Media Markt Online 1 Érvényesség Hatályos: 2015. május 1. napjától Ezen Általános üzleti feltételek lépnek hatályba a MS E-Commerce Kft. terméksorából kiválasztott árucikk a

Részletesebben

"LÁNG" Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek fogyasztók részére webshopon keresztül történő vásárláshoz

LÁNG Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek fogyasztók részére webshopon keresztül történő vásárláshoz "LÁNG" Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek fogyasztók részére webshopon keresztül történő vásárláshoz 1. Általános rendelkezések 1.1 Hatály A jelen Általános Szerződési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.wwieland.hu

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.wwieland.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.wwieland.hu Üdvözöljük a Wieland és Wieland Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

Általános szerződési feltétel

Általános szerződési feltétel Általános szerződési feltételek Általános információk Szolgáltatásunkat belföldi Vásárlók részére hoztuk létre. Szerződéskötés csak magyar nyelven jöhet létre. A kiszállítást (annak választása esetén)

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek 1 Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket,

Részletesebben

Vásárlási feltételek. Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek:

Vásárlási feltételek. Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek: Vásárlási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek: Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési

Részletesebben