OM: MUNKATERV 2014/2015.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OM: 033092 MUNKATERV 2014/2015."

Átírás

1 OM: MUNKATERV 2014/

2 Tartalomjegyzék tartalom oldalszám 1. Az intézménnyel kapcsolatos általános információk Dolgozói adatok, munkaszervezés A gyermekek létszámadatai Az intézmény működésének rendje 4.1. A nevelési év rendje 4.2. Óvodai szünetek időpontja 4.3. Munkaszüneti napok 4.4. Nevelés nélküli napok 4.5. Nyílt napok 4.6. A foglalkozások rendje 4.7. Fakultatív hit és vallásoktatás 4.8. Szülői igényeken alapuló tehetséggondozó foglalkozások 4.9. Az óvodák napirendje 5. Ünnepek rendezvények az intézményben 5.1. Gyermekek számára szervezett óvodai programok 5.2. Értekezletek Vezetői értekezlet Nevelőtestületi értekezlet Alkalmazotti értekezlet Szülői értekezlet Intézményi szintű SZMK értekezlet 6. Kiemelt pedagógiai célok és feladatok 6.1. Nevelési feladatok 6.2. Belső továbbképzés keretében kiemelt feladataink 6.3. Dokumentumok 6.4. Kiemelt feladataink Tervezés Ének-zene SNI-s gyermekekkel kapcsolatos kiemelt feladatok Munkaközösségek, továbbképzések Szülői Szervezet az intézményben Egyéni megbízatások Gyermekvédelmi feladatok Ellenőrzés Az óvoda kapcsolatrendszere Az intézmény egészségügyi partnerei Felújítási igény Munkarend Mellékletek: munkaközösségek éves terve

3 1. Az intézménnyel kapcsolatos általános információk Az intézmény működési területe: Nyíregyháza város közigazgatási területe Az intézmény Alapító Okirat szerinti feladatellátása Óvodai nevelés, ellátás Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítése, óvodai fejlesztő program szervezése Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása - testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége. - A megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenessége. Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd Óvodai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Önkormányzatok és társulások elszámolásai Az intézmény neve, címe: Eszterlánc Északi Óvoda, 4400 Nyíregyháza, Tas u Telefon / fax: 42 / , 42/ cím: elérhetőség: Intézményvezető: Szikszainé Kiss Edit Fogadóórája: Minden nap 9-10 óráig előzetes bejelentkezés alapján Általános helyettes: Kléninger Lászlóné, Novák Nikoletta, Oláhné Baráz Ágnes Óvoda titkár: Hegyes Judit Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: fő. Csoportok száma: 47 3

4 Intézményi adatok óvoda Székhely tagóvoda-vezető, feladattal megbízott Szikszainé Kiss Edit intézményvezető általános helyettesek Kléninger Lászlóné Novák Nikoletta Oláhné Baráz Ágnes óvoda címe címe telefonszám Nyíregyháza, Tas u / / Napsugár Rácz Anikó Nyíregyháza 42/ Tagintézmény Stadion u. 32/a Kerekerdő Szálkuné Nyíregyháza, 42/ Tagintézmény Mikulás Katalin Sóstói u. 31. Nyitnikék Kovács Ágnes 4481.Sóstóhegy 42/ Tagintézmény Jázmin u. 10. Ferenc krt. Botosné Nyíregyháza 42/ Telephely Révész Beatrix Ferenc krt. 1. Krúdy Gy. u. Vasenszkiné Nyíregyháza 42/ Telephely Szőke Judit Krúdy Gy. u.27. Etelközi Hársfalvi Éva Nyíregyháza, 42/ Telephely Etel-köz 13. Kollégium úti Orsovszki Tiborné Nyíregyháza, 42/ Telephely Kollégium u. 50. Állomás u. Nagyné Sóstóhegy, 42/ Telephely Batta Magdolna Állomás u. 6. A gyermekek nevelése során igénybe vehető szakemberek Egységes Pedagógiai Szakszolgálat: Oláh Gabriella 42/ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: Kerezsiné István Orsolya 42/ Óvodapszichológus: Molnár Zsuzsanna Gyógypedagógus: Atucsákné Fehér Ibolya Konduktor: Tóth Enikő Az intézmény alapítványa: Eszterlánc alapítvány Az intézmény alapítvány számla száma: Az intézmény alapítványának elnöke: Kelemenné Maklári Gyöngyi 4

5 A munkaterv elkészítésekor az alábbi törvényeket és rendeleteket vettük figyelembe 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény végrehajtásáról évi CXXIV törvény a nemzeti köznevelési törvényről szóló évi CXC. törvény módosításáról 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 229/ (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról. 35/2014. ( IV.30.) EMMI rendelet a 2014/2015-ös tanév rendjéről, 363/2012 (XII. 17.) Korm. rendelet Az óvodai nevelés országos alapprogramjáról 30/2012. (IX. 28.) EMMI rendelet az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevő intézmények és az ezen intézményekben dolgozó pedagógusok évi támogatásáról, 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelveiről, 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelete a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről tv. XXXI. törvény A gyermekek védelméről és jogairól 185/1999. (XII.13.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógusszakvizsgáról, a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII.22.) Korm. rendeletet módosítja Belső szabályozók: Az óvoda Pedagógiai programja, Éves munkaterv, SZMSZ, Gyakornoki szabályzat, Közalkalmazotti szabályzat, Házirend 5

6 2. Dolgozói adatok, munkaszervezés óvoda neve óvodaped. fő egyéb pedagógus fő székhely 13 1 Napsugár Tagintézmény Kerekerdő Tagintézmény Nyitnikék Tagintézmény Ferenc krt. Telephely Krúdy Gy. u. Telephely Etelközi Telephely Kollégium úti Telephely Állomás u. Telephely pszichológus 12 1 konduktor pedagógiai asszisztens dajka udvaros óvodatitkár összesen ,5 0, ,5 8 0,5 0,5 26, ,5 0, ,5 5 0, ,5 6 0,5 0,5 19, gyógyped. 0,5 5 0, ,5 4 0, ,5 2 0,5 7 Gondnokság 6 összesen Az elmúlt nevelési évben 2 óvodapedagógus ment nyugdíjba, akik helyett pályakezdő fiatalokat vettünk fel. Határozott idejű szerződéssel foglalkoztatott dolgozóink száma: 11 fő Nevelőtestületünk jól képzett, az új iránt fogékony, hivatása iránt elkötelezett, gyermekközpontú. Az óvodapedagógusok önfejlesztő, önképzési igénye a központi költségvetésben jelentkező minimális anyagi támogatási ellenére is intenzív. Továbbra is keressük és élünk azokkal a továbbképzési lehetőségekkel, melyek térítésmentesek, vagy csekély önrész befizetésével indulnak. A továbbképzéseken megszerzett szakmai 6

7 kompetenciák pedagógia programunk, valamint az óvodák egyéni arculatának eredményes és hatékony megvalósulását garantálják. Munkaidő beosztás Az intézményvezető és helyettesei felváltva tartózkodnak az intézmény épületében a nyitvatartási időben, 8 16 óráig. A tagóvodákban és telephelyeken a tagóvoda vezetők és feladattal megbízottak, valamint az általuk megbízott felelős személy is felváltva tartózkodnak az épületben a nyitvatartási idő alatt. Fogadóórát minden héten a kijelölt napon tartanak. Az intézmény vezetője és helyettesei, illetve az tagóvodák vezetői, feladattal megbízottak gondoskodnak arról, hogy akadályoztatásuk esetén a vezetői feladatokat a megbízott pedagógus lássa el. Az óvodapedagógusok a munkarend szerinti időben dolgoznak. A munkaidő beosztást a tagóvoda vezetők, feladattal megbízottak készítik el, az intézményvezető jóváhagyásával lép életbe szeptember 01-től. Kötelező órák, munkaidő kedvezmények Az intézményvezető kötelező óraszáma: 6 óra / hét Az általános helyettesek kötelező óraszáma: 20 óra / hét A tagóvoda-vezetők kötelező óraszáma: 24 óra / hét Gyakornokok kötelező óraszáma: 26 óra A Közalkalmazotti tanács elnökének órakedvezménye: 4,8 óra/hét ( Feketéné Nagy Julianna ) A Közalkalmazotti tanács tagjainak ( 3 fő ) órakedvezménye: 3,2 óra/ hét A pedagógusok munkafeltételei A pedagógusok munkafeltételei megfelelőek. A munkafeltételekkel kapcsolatos nevelési évre vonatkozó konkrét feladataink: A védőruha, munkacipő mindennapos használata az előírásoknak megfelelően. A meglévő eszközök állagmegóvása, balesetmentes működés megszervezése naponta. A szabályzatokban foglaltak betartása és betartatása (SZMSZ, Házirend, Tűzvédelmi és munkavédelmi előírások, közétkeztetésre előírt szabályok HACCP) 7

8 Közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos feladatok Az új pedagógus bértábla alapján a besorolások elkészítése Határidő: szeptember 10. Felelős: intézményvezető Munkaköri leírások aktualizálása az új nevelési évre. Határidő: szeptember 30. Felelős: általános helyettes Az új dolgozók közalkalmazotti alapnyilvántartásának elkészítése Határidő: szeptember 30. Felelős: általános helyettes A munka szervezése A feladatokat jelen munkatervben meghatározottak figyelembevételével kell elvégezni, mely személyekre lebontva elkészült. A dolgozók munkáját a havi jelenléti ív alapján kell nyomon követni, és elszámolni. A havi időkeret szerinti munkavégzés dokumentálásának ellenőrzése a tagóvoda vezetők és feladattal megbízottak feladata, az időkeret teljesítésével kapcsolatos elszámolás elkészítése az óvodatitkár feladata az intézményvezető engedélyével. A munkaidő beosztásokat az éves munkaterv tartalmazza. 3. A gyermekek létszámadatai A köznevelésről szóló CXC. tv., alapján az óvodába, egy csoportba 25 fő a maximálisan felvehető létszám. Az óvodai csoportokat oly módon kell megszervezni, hogy az óvodai csoportba járó gyermekek száma ne lépje túl a maximális létszámot. A 2014/2015-ös nevelési évre 18 csoportra kértük meg a maximális gyermeklétszámhoz szükséges fenntartói engedélyt. Vannak óvodák, ahol kiemelkedően magas létszámban foglalkoznak a gyermekekkel, de indítottunk olyan csoportokat is, ahol a csoport kisebb alapterülete miatt kevesebb gyermeket tudunk elhelyezni. A csoportok férőhelyszámát befolyásolja a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. sz. melléklete - A nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléseiről, mely szerint az egy gyermekre jutó m2-t úgy kell számítani, hogy az, két m2 legyen. Szükség lenne az alapító okirat módosítására, mely figyelembe venné a csoportok alapterületét a felvehető gyermekek számához igazítva. 8

9 óvoda neve csoportok száma beírt gyermek létszám bejáró Székhely rgyk. támogatásban részesül 17 ebből HHH SNI BTMN etnikai kisebbség Napsugár Kerekerdő Nyitnikék Ferenc krt Krúdy Gy Etel-köz Kollégium Állomás u összesen Sajátos nevelési igényű gyermekek esetében fogyatékosságtól függően kettő (beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd), vagy három (testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos) a szorzó.) **hátrányos helyzetű ***halmozottan hátrányos helyzetű ****sajátos nevelési igényű A nyári időszak alatt az óvodai ellátás biztosított minden óvodai ellátást igénylő szülő gyermekének. (felmérés alapján ) 4. Az intézmény működésének rendje 4.1. A nevelési év rendje A nevelési év szeptember augusztus 31.-ig tart. Az óvoda nyitvatartási ideje: óráig A foglalkozásokat a szülők nagyobb többségi igényeinek megfelelően szervezzük meg, eleget téve a gyermek napközbeni ellátásával kapcsolatos feladatoknak, ennek megfelelően a feladatok ellátásához igénybe vehető heti időkeret, a fenntartó által engedélyezett: 55 óra. A napi nyitva tartási időt lépcsőzetes munkakezdéssel és zárással oldjuk meg. Minden óvodában reggel óráig, valamint óráig ügyeletet biztosítunk. 9

10 4.2. Óvodai szünetek időpontja A téli szünetben a fenntartó által kijelölt ügyeletes óvoda fogadja az ellátást igénylő gyermekeket. A nyár folyamán óvodáink a fenntartó által meghatározott időszakban 5 hétig vannak zárva. Ez idő alatt történik az éves nagytakarítás, valamint felújítás, korszerűsítés. A zárva tartás ideje alatt a társintézmények fogadják az óvodát igénylő gyermekeket. A nyári zárva tartás időpontjáról február 15-ig értesítjük a szülőket Munkaszüneti napok Munkanapok október 23. ( csütörtök ) október december ( szerda-csütörtök-péntek ) december január ( csütörtök-péntek ) január április 06. ( Húsvét hétfő ) augusztus május 01. ( hétfő ) május 25. ( Pünkösd hétfő ) augusztus 21. ( péntek ) 4.4. Nevelés nélküli munkanapok Az öt igénybe vehető nevelés nélküli munkanapból 2 napot december végéig, 3 napot augusztus végéig tervezünk, melyet továbbképzésre, nevelési értekezletekre, szakmai tanulmányútra kívánunk felhasználni. óvoda Időpont Téma Székhely november június június 2. hete Etelköz október 31. magyar - angol szakmai nap tanévzáró értekezlet szakmai tanulmányút Szakmai nap Egyéni fejlesztési tervek készítése, különleges bánásmódot igénylő gyermekek számára. Molnár Zsuzsanna óvodapszichológus előadása a beilleszkedési és magatartási zavarral küzdő gyermekek nevelésével kapcsolatban május 26. Csapatépítés, közösségformáló program (kirándulás 10

11 Krúdy november június június 10. csapatépítő tréning Kollégium október március április június 10. Szakmai nap szakmai nap szakmai tanulmányút tanévzáró értekezlet Ferenc krt május 26. csapatépítő tréning Állomás u október május 28. Csapatépítő tréning Családi nap, Gyermeknap előkészítése Kerekerdő január 10. Így tedd rá országos szakmai nap Napsugár november április 15. Szakmai nap angol vendégek fogdása, gyakorlati bemutató, tapasztalatcsere Mentálhigiénés tréning Nyitnikék A gyermekek mérésének előkészítése. Az első félév értékelése, további feladatok meghatározása. Kihelyezett nevelőtestületi értekezlet. Ezen idő alatt a szülői igényeknek megfelelően ügyeletes óvodában biztosítjuk a gyermekek ellátását. Az ügyeletes óvoda kijelöléséről hét nappal előbb tájékoztatjuk a szülőket Nyílt napok Az intézmény tagóvodáiban, telephelyein szervezendő nyílt napokat februárra, valamint a beiratkozás előtti hétre tervezzük (2015. április vége, vagy május eleje). Erről az intézmény honlapján tájékoztatjuk a szülőket. Az egyéb csoport szintű nyílt napokat a tagóvodák munkaterve tartalmazza részletesen A foglalkozások rendje Az új gyermekek óvodába fogadása, beszoktatása szeptember 01-től folyamatosan és fokozatosan történik. A készség és képességfejlesztő foglalkozásokat minden óvodában október 01-től április / május 30-ig tartjuk. 11

12 4.7. Fakultatív hit- és vallásoktatás Intézményünk tagóvodáiban és telephelyein felmérjük a szülők igényét a fakultatív hit- és vallásoktatás iránt, melyhez a napirendben biztosítjuk a megfelelő helyet és időt az érdeklődők számára. A fakultatív hit- és vallásoktatás idejének és helyének meghatározásához beszerezzük a szülők írásos hozzájárulását. Óvoda neve a foglalkozást tartja a foglalkozás ideje Eszterlánc Északi Óvoda Székhely Intézmény Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény Eszterlánc Északi Óvoda Ferenc körúti Telephely Eszterlánc Északi Óvoda Etelközi Telephely Eszterlánc Északi Óvoda Krúdy Gy. utcai Telephely Eszterlánc Északi Óvoda Kollégium úti Telephely Eszterlánc Északi Óvoda Állomás úti Telephely Csiszár Ákos Csiszár Ákos Csiszár Ákos Mészárosné Pősze Lívia (görögkatolikus) Csiszár Ákos Prekup Erzsébet Klingerné Gégény Rita Véghsheőné Zsuzsa Mészárosné Lívia hétfő szerda csütörtök hétfő csütörtök szerda hétfő hétfő hétfő 4.8. Szülői igényeken alapuló tehetséggondozó foglalkozások Szülői kérések és írásbeli nyilatkozatok alapján október 01-től május 31-ig minden óvodánkban indítunk tehetséggondozó foglalkozásokat. A foglalkozásokat többnyire azok az óvodapedagógusok tartják, akik megfelelő szakvizsgával, szakképzettséggel rendelkeznek. Külső szakember munkáját ritkán vesszük igénybe. A foglalkozások bevételét minden esetben az óvoda tárgyi eszközkészletének a bővítésére fordítjuk. 12

13 óvoda tevékenység megnevezése a tevékenységet vezeti Székhely ovi-foci angol néptánc társastánc kézműves Napsugár ovi-foci angol néptánc kézműves-műhely Kerekerdő ovi-foci Angol Kézműves Így tedd rá! (Néptánc) Sakk Német Meditáció Játékos képességfejlesztés, tehetséggondozás Nyitnikék Néptánc ovi-foci fejlesztő torna vizuális műhely Etel-köz angol néptánc kézműves Ferenc krt. kézműves műhely gyermek néptánc játékos angol ovi-foci Krúdy Gy. kézműves néptánc hittan angol játékos torna jóga Kollégium u. ovi-foci kézműves műhely néptánc Állomás u. vizuális műhely alapozó terápia ovi-foci modern tánc Szilvási Gergő Románné P. Anikó Szalma Barnabásné Szalma Barnabásné Antal Mária Góráné Barna Erzsébet Puskás László Barcs Renáta Balassáné Sebestyén M. Tóthné Kovács Andrea Szilvási Gergő FeketénéSzalay Ildikó Kárpátfalviné Gabriella Balassáné S.M. VargaPéter Simkovicsné M. Réka Kutykó Zsolt Szálkuné M. Katalin Túróczi Zsolt Hokk Béla Kovács Ágnes Nagy Istvánné Kulcsárné H Ibolya Ádámszki Timea Galambos Beatrix Garai Róbertné Gerő Katalin Kegyer-Szabó Adrien Tamás Andrea Románné P. Anikó Szilvási Gergő Király Tiborné Türk Anna Klingerné Gégény R. Klingerné Gégény R. Szabó Dezsőné Vasenszkiné Szőke Judit Hokk Béla Kropkó Jánosné Kovács Tiborné Buzsáki Istvánné Nagyné Batta Magdolna Hokk Ádám Majchrovicsné Andó Linda 13

14 4.9. Az óvodák napirendje Az óvodában a napirendet úgy alakítjuk ki, hogy a szülők a házirendben meghatározottak szerint gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül behozhatják, ill. hazavihetik. A szülők délután folyamatosan vihetik haza gyermeküket igényeik szerint. Az intézménynek a szülők írásbeli nyilatkozatát be kell szerezni minden olyan óvodai döntéshez, amelyben a szülőre fizetési kötelezettség hárul: pl. közösen tervezett kirándulások, színházlátogatás szervezése, stb. Az intézménynek a szülők írásbeli nyilatkozatát be kell szerezni ahhoz, hogy gyermekük fényképezését igénylik-e, hozzájárulnak-e a szakmai munka dokumentálásához csatolandó tevékenységeket megörökítő fényképezéshez /videó felvételhez, valamint a gyermekükről készült felvételek az intézmény honlapján megjelenhetnek-e? 5. A 2014/2015-ös nevelési év ünnepei, rendezvényei az intézményben 5.1. Gyermekek számára szervezett óvodai programok SZEPTEMBER Az éves kulturális rendezvények időpontjainak megbeszélése, időpont egyeztetés a fellépő művészekkel. a csoportos szülői értekezletek lebonyolítása, Kulturális program: Őszi éjjel izzik a galagonya. zenés műsor A Népmese napja a Megyei Könyvtárban Bozsik program keretében foci a Stadionban részvétel a budapesti Ovi-foci országos rendezvényen A Tas utcai óvodaudvar ünnepélyes átadása Őszi kavalkád családok számára szervezett játékos program Közbiztonsági családi nap a sóstóhegyi iskolában Takarítási világnap: az óvoda udvarának rendbetétele, füvesítés, virághagymák, ültetése Mihály-nap hagyományőrző program a Múzeumfaluban Szelektív szombat városi rendezvény 14

15 OKTÓBER Vitamin-nap Volt óvodásaink meglátogatása az iskolában Pál Miklós Erdészeti Iskola programján való részvétel Nyílt nap az Arany J. Általános Iskolában Látogatás a Tűzoltóságra Október 23. nemzeti ünnepünk Kirándulás a Sóstói erdőbe Őszi kavalkád szülők részvételével az udvaron Kirándulás az Állatparkba és Falumúzeumba látogatás a Botanikus kertbe A Zene-bona együttes műsora Márton napi vigasságok Krúdy Gy. u. Tök jó-napok a Kerekerdő Óvodában Szüreti mulatság, szőlőpréselés, szőlőszemek felfűzése aszaláshoz, mustkészítés, tánc Kulturális program: részvétel az Aranytallér vers-mesemondó versenyen volt óvodásaink meglátogatása az iskolában, kerekasztal beszélgetés a tanítónőkkel. NOVEMBER őszi ünnepkör hagyományainak felelevenítése munkaközösségi foglalkozások iskolalátogatás ( Kazinczy Ált. Isk. ) látogatás a Könyvtárba fotózás az óvodában Előadás megtekintése a Móricz Zs. Színházban foglalkozások az erdei iskolában A Vidám Vándorok együttes zenés meseműsora Boszorkány szépségverseny, töklámpa faragás, jósda 15

16 DECEMBER Télapóvárás Mikulás futás a Robinson dombon Cipős-doboz adománygyűjtés Madár-karácsony Mézeskalács készítés a Falumúzeumban Luca napi népszokás felelevenítése Fenyőünnep betlehem Móricz Zsigmond színház előadásának megtekintése Nyugdíjas kollégáink meghívása a karácsonyi ünnepségre munkaközösségi foglalkozások Mindenki karácsonya sóstóhegyi program Mesedélután a Jósavárosi Könyvtárban Karácsonyi gyermekműsorral kedveskedünk az időseknek JANUÁR foglalkozások az erdei iskolában A Diri-dongó együttes zenés műsora mérés komplex képsorral alapítványi megbeszélés beiskolázási szülői értekezlet Pepita Peti interaktív népi hangszeres bemutatója Móricz Zsigmond színház előadásának megtekintése Szánkóverseny a Robinson dombon Kirándulás az ÖKO játszóházba Látogatás a Tűzoltóságra Rajzverseny óvodáink részvételével: Téli örömök Játékos környezetismereti vetélkedő megszervezése óvodáink között Séta a Sóstói erdőbe madárvédelem Közlekedj okosan! alapvető közlekedési szabályok megismerése rendőrök közreműködésével. 16

17 FEBRUÁR tanítónők látogatása a nagycsoportokban szakmai nyílt nap szervezése munkaközösségi foglalkozások szülői értekezlet szervezése tanítónők részvételével jótékonysági bál szervezése jelmezkölcsönzés farsangi mulatság kisze-báb égetés a tél örömei: hógolyózás, szánkózás, hóemberépítés Így tedd rá! országos program Mesedélután a Könyvtárban Kulturális program: Csiri-biri együttes zenés műsora MÁRCIUS Március 15-i megemlékezés az óvodában és a Kossuth téren könyvtárlátogatás kulturális program szervezése Szemerey László bűvész előadása Nyitnikék napok Jázmin u. Ovi-zsaru program indítása Hulladékért virágot - akció A Jósa András Múzeum kiállításának megtekintése A Víz világnapja Látogatás a Botanikus kertbe Tündérbál, tündértánc- tavaszváró programok Iskolába menő gyermekek mérése A Burattinó bábszínház előadásának megtekintése Séta a Sóstói erdőbe az éledő természet megfigyelése 17

18 ÁPRILIS húsvéti ünnepkör előkészítése, lebonyolítása locsolkodás, Nyuszi-futás a Robinson dombon Tojás-kereső verseny Séta, kerékpártúra a Sóstói erdőbe séta a piacra A Föld napja szelektív hulladékgyűjtés szakmai tanulmányút OVIFESZT - néptáncgála Hagyományőrzés a Falumúzeumban: ismerkedés tojás-festési technikákkal Szemerey László bűvész előadása Kirándulás a Bujtosi tavakhoz MÁJUS Majális, májusfa állítása az óvoda udvarán Anyák napi,- évzáró, ballagási ünnepségek megszervezése gyermeknap Madarak és fák napja Mandala dalszínház előadása Ovi-foci a Stadionban Pünkösdi hagyományok felelevenítése A kihívás napja - sportnap Eszterlánc-hét Kirándulás az Állatparkba Kerékpártúra a Sóstói erdőbe Családi nap szervezése Kulturális program: zenés műsor A Jósavárosi könyvtár meglátogatása 18

19 JÚNIUS - AUGUSZTUS Eszterlánc napok családi rendezvény Kirándulás Sóstóra Versenyjátékok a Robinson dombon Kerékpáros, kismotoros verseny az óvoda körül Csihuhu-val városnézés A Botanikus kert meglátogatása 5.2. Értekezletek Vezetői értekezlet: Elsődleges célja a kiegyensúlyozott és nyugodt működési feltételek biztosítása, a pedagógiai és szervezési feladatok intézményi szintű koordinálása. A vezetői értekezletek időpontja általában: minden hónap első hétfőjén, óráig, illetve rendkívüli feladatok határidejének függvényében más időpontokban is lehetséges. Helyszíne mindig egy kijelölt óvoda. Vezetői eseményterv a 2014/2015-ös nevelési évre S.sz Esemény Határidő Felelős Az óvodapedagógusok 1 illetményváltozásának, és az új dolgozók munkaügyi iratainak elkészítése 2 Tűz-, munka-, és balesetvédelmi oktatás megtartása 3 Maximális gyermeklétszám megkérése a fenntartótól 4 Az intézmény személyi, feltételeink biztosítása, a gazdasági lehetőségek figyelembevételével. 5 SNI-s gyermekek szakvéleményeinek áttekintése, a hiányzó dokumentumok beszerzése 6 Egészségügyi alkalmassági vizsgálatok, tüdőszűrések érvényességének ellenőrzése, hiány esetén azonnali pótlása. Új dolgozók egészségügyi alkalmassági vizsgálaton való részvételének megszervezése intézményvezető általános helyettes Munka és tűzvédelmi felelős intézményvezető folyamatosan intézményvezető intézményvezető gyógypedagógus folyamatosan Óvodatitkár 19

20 7 Munkaközösségek megszervezése, munkatervek elkészítése 8 Étkezéstérítési kedvezményre jogosító: rendszeres gyermekvédelmi határozatok begyűjtése, 3 vagy több gyermekes szülők összeírása, szülői nyilatkozatok, iskolalátogatási igazolások összeszedése, Tartósan beteg gyermekek orvosi igazolásának bekérése 9 Az új gyerekek lejelentése a KIR-be, oktatási azonosító számok kérések 10 Tanévnyitó értekezlet és munkatársi értekezlet megtartása.2014/15-ö nevelési év munkatervének, ismertetése, elfogadtatása munkaközösség-vezetők ig intézményvezető Óvodatitkár, óvodatitkár Óvodavezető, Óvodavezető helyettes, 11 Szülői igényeken alapuló foglalkozást vezető tehetséggondozó foglalkozások óvodapedagógusok, megszervezése, szabályzatok, éves tagóvodavezetők, munkatervek elkészítése feladattal megbízottak általános helyettes 12 Fogászati szűrés megszervezése ig Általános helyettes 13 Statisztikai adatszolgáltatás a KIR és a fenntartó felé ig Óvodapedagógusok általános helyettes 14 A felújított intézmények, játszóudvarok ünnepélyes átadása ig intézményvezető, tagóvodavezetők 15 Éves kulturális program összeállítása műsorszervezők 16 Őszi kavalkád szülők részvételével óvodapedagógusok 17 A dolgozók személyi anyagának általános helyettes átvizsgálása, a szükséges intézkedések megtétele 18 Csoportnaplók, felvételi és mulasztási általános helyettes naplók, egyéni fejlődési naplók ellenőrzése: nevelési tervek, őszi tevékenységi tervek, névsorok, napi és heti rendek meglétének ellenőrzése. gyerekek adatainak frissítése, szükséges adatok meglétének ellenőrzése. Új gyerekek személyiséglapjának megnyitása, 19 Első nevelés nélküli nap megszervezése, igényfelmérés más nyitva-tartó óvoda iránt. 20 Szülői Szervezet értekezletének összehívása: Szülői Szervezet vezetőségének újra választása vagy megerősítése. Munkaterv összeállítása, feladatok meghatározása, intézményvezető óvodapedagógusok intézményvezető 20

21 elfogadása. Házirend 21 Év eleji szülői értekezletek megtartása tól intézményvezető Házirend ismertetése, ig óvodapedagógusok Pedagógiai program, nevelési feladataink ismertetése Egyéb aktualitások 22 Októberi statisztika, törzskönyv óvodavezető elkészítése óvodatitkár 23 Eszköz jegyzék felülvizsgálata óvodavezető 24 Óvodáztatási támogatásban részesülő intézményvezető gyermekek számára igazolás kiadása 25 Portfóliók leadása, nyilvántartása intézményvezető 26 Leltározás intézményvezető általános helyettes leltárfelelős Óvodatitkár 27 Következő évi bér és dologi költségvetésének tervezése, előkészítése ig intézményvezető, általános helyettes Óvodatitkár 28 A 2015-ös évben nyugdíjba készülő dolgozói igények felmérése ( bértervezése ) 29 Ellenőrzési beszámoló elkészítése, megküldése a fenntartónak 30 Nyugdíjas pedagógusok meghívása karácsonyi ünnepségünkre 31 A december 31-el lejáró munkaszerződések meghosszabbítása 32 A továbbképzési pénz felhasználásának lezárása, adminisztrálása 33 A soros ugrások miatt az átsorolások, valamint értesítők elkészítése 34 A tanköteles korú gyermekek vizsgálati kérelmének elkészítése: iskolaérettségi vizsgálatra, dyslexia szűrésre. 35 Csoportnaplók, felvételi és mulasztási naplók, egyéni fejlődési naplók ellenőrzése: tervezőmunka, adminisztráció egyéni fejlődési naplók ellenőrzése. 36 Az intézmény szabályzatainak áttekintése, a szükséges módosítások elvégzése. 37 Az adóelszámolással kapcsolat nyomtatványok begyűjtése, a szükséges igazolások kiosztása 38 Szülői értekezletek nevelési tervek értékelésének, következő félév feladatainak ismertetése iskolába menő gyermekek szüleinek tájékoztatás a városi beiskolázás ütemezéséről, intézményvezető óvodatitkár intézményvezető intézményvezető intézményvezető intézményvezető intézményvezető általános helyettes ig intézményvezető, óvodapedagógusok intézményvezető ig ig ig intézményvezető intézményvezető óvodatitkár óvodapedagógusok 21

22 feladatairól, farsangi mulatságok előkészítése, 39 Óvodapedagógusok továbbképzését nyilvántartó dokumentumok felülvizsgálata. Óvodapedagógusok beiskolázási tervének elkészítése, véleményeztetése a KT-val. 40 Beiskolázáshoz létszámadatok szolgáltatása a fenntartó felé. Beiskolázás zökkenőmentes lebonyolítása ig intézményvezető, általános helyettes KT elnök ig. intézményvezető 41 Vasúti utazási igazolás érvényesítése intézményvezető 42 A gyermekek fejlettségmérésének munkaközösség-vez. elvégzése, dokumentálása óvodapedagógusok 43 Óvodai beíratások előkészítése ig intézményvezető ajándékkészítés, óvodapedagógusok 44 Munkatársi értekezlet én intézményvezető ellenőrzés értékelése, további általános helyettes feladatok, 45 Óvodai szakvélemények kiadása a Iskolai beíratás előtt intézményvezető szülőknek 1 héttel Óvodapedagógusok 46 Intézményi gyermekvédelmi beszámoló elkészítése a fenntartó felé ig intézményvezető Gyermekvédelmi felelős 47 Városi óvodai sportnapon való részvétel ig intézményvezető 48 Pedagógus igazolványok érvényesítése ig intézményvezető 49 Szülői értekezletek ig óvodapedagógusok év végi nevelési feladatok értékelése, iskolába menő gyermekek elbúcsúztatásának megszervezése, óvodai gyermeknap programjainak ismertetése, évzárók időpontjainak ismertetése. csoport kirándulások előkészítése, nyári élettel kapcsolatos információk 50 Új gyermekek előjegyzése a következő nevelési évre, egyeztetés a többi óvodával 51 Óvodáztatási támogatáshoz igazolások kiadása 52 Nyári szabadságolási terv elkészítése véleményeztetése a KT-val. 53 Óvodai felvételekről, elutasításokról, átirányításokról szóló határozatok elkészítése 54 Az óvoda nyári zárva tartása alatt a nyitva tartó óvodák iránti igény felmérése 55 Nevelőtestületi tanévzáró értekezlet az egész éves munka értékelése, csoportok munkáinak értékelése, előttünk álló feladatok 56 Csoportnaplók, egyéni fejlesztési naplók, felvételi mulasztási naplók ellenőrzése től ig ig ig ig ig intézményvezető intézményvezető intézményvezető helyettes intézményvezető óvodatitkár intézményvezető ig intézményvezető

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre Szeptember Programok Befogadási terv alapján új gyerekek fogadása, folyamatosan Telephelyvezetői megbeszélés Nevelési Tanácsadó részképesség felmérés

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 107/2015 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2014-2015. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év Készült, a 229/2012.(VIII.28.) korm.r. és a Nktv 23 (1)-(2) bek. alapján. Intézményünk neve : Kölcsey Utcai és Ligeti Sori

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

MUNKATERV 2013/2014.

MUNKATERV 2013/2014. MUNKATERV 2013/2014. 1 Tartalomjegyzék tartalom oldalszám 1. Az intézménnyel kapcsolatos általános információk 1-2 2. Dolgozói adatok, munkaszervezés, törvények 3-5 3. A gyermekek létszámadatai 6-7 4.

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (módosításokkal!) Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA OM 032736 : 2600 Vác, Nyár u.1. /: 27 / 315-419 E-mail: kisvacovi@gmail.com KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA Intézmény neve: Kisvác-Középvárosi Óvoda Intézmény

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárczay Anna Városi Óvoda 2012. július 13. napján kiadott, 86/2012.(VII.13.) számú önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE BAJI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE DEUTSCHER NATIONALITÄTENKINDERGARTEN UND KINDERKRIPPE WOJ A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE 1 Munkaterv tartalma Helyzetkép 1. Pedagógiai terv 1.1. Gondozási-nevelési

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

OM: 033092 Eszterlánc Északi Óvoda Munkaterv 2015/2016.

OM: 033092 Eszterlánc Északi Óvoda Munkaterv 2015/2016. OM: 033092 Eszterlánc Északi Óvoda Munkaterv 2015/2016. 1 1. Az intézménnyel kapcsolatos általános információk Az intézmény működési területe: Nyíregyháza város közigazgatási területe Az intézmény Alapító

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 20. / 202. Személyi feltételek Pedagógus munkakörben dolgozók beosztása, száma, végzettsége, szakképzettsége A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók száma,

Részletesebben

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 Készítette: Szoboszlai Zoltánné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Folyamatosan ellátandó feladatok: Szakmai folyóiratok figyelemmel kísérése. Továbbképzéseken,

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év OZORAI MESEVÁR ÓVODA 7086 OZORA, MÁRTÍROK U. 7. OM. : 202311 ovoda@ozora.hu Telefon: 06-74-498-498 Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év A kormány 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása Előterjesztés A 6. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása a polgármester és az óvodavezető Előzmények: - Határozat- tervezet: az előterjesztés

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el.

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el. Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Az Aranykapu Óvoda alapító okiratának

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. Eszterlánc Északi Óvoda 4400 Nyíregyháza, Tas út 1-3. OM: 033092

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. Eszterlánc Északi Óvoda 4400 Nyíregyháza, Tas út 1-3. OM: 033092 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. Eszterlánc Északi Óvoda 4400 Nyíregyháza, Tas út 1-3. OM: 033092 1. Elérhetőségi adatok Adat megnevezése Az intézmény hivatalos neve szöveg és /vagy kapcsolódó dokumentum

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. NEVELÉSI ÉV SZEPTEMBER 1. 09.01.- Szülői értekezletek megtartása 09.19. 2. 09.24. Ősz a Szigeten c. óvodai Botosné Simon rendezvény Edit Időpont: 09.30 órától 3. 09.26- ig Beválogatás, felmérés a tehetséggondozó műhelyekbe

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u.12. Tel.: 66/645-686, 66/324-462 email: lenkeyovi@t-online.hu Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év OM azonosító: 030872 KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év A Nemzeti Erőforrás Minisztérium 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10. fejezet 23. -a (1-2. bek.) alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2328-3/2015. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Környezeti nevelés munkaközösség. munkaterv. 2014 /2015. nevelési év

Környezeti nevelés munkaközösség. munkaterv. 2014 /2015. nevelési év Környezeti nevelés munkaterv 2014 /2015. nevelési év Készítette: vezető Környezeti nevelés környezeti nevelés et vezeti: ben 14 fő vesz részt. 1. 2. Ökrösné Kara Judit 3. Molnárné Oros Csilla 4. Háló Éva

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata Önkormányzata Képviselő-testületének 9/015. (V.7.) önkormányzati határozata a Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde alapító okiratának módosításáról A Képviselő-testület I. - elhatározza, hogy a Nyírbátori Óvoda,

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 6. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Fazekas Mihály Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Radnóti M. u. 29. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Fazekas Mihály

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) szerint D-B-M Mikrotérségi Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola, Eszterlánc Óvoda Tagintézménye Dunaföldvár 7020 Dunaföldvár, Jókai u. 5.-7., Tel.: 75/541-559 OM: 201167 Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

SZEPTEMBER. határidő feladat/tevékenység felelősök

SZEPTEMBER. határidő feladat/tevékenység felelősök SZEPTEMBER 1. Adminisztrációs feladat: naplók megnyitása 1. 1. 2. Ismerkedés az új tanulókkal, szülőkkel a fejlesztő osztályokban Fejlesztő iskolai munkaközösségi foglalkozás a rehabilitációs ped. program

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE. Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE. Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095 AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095 Tankönyvellátási rendünket az alábbi jogszabályok alapján készítettük: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény A

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2014/2015-ös nevelési évre

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2014/2015-ös nevelési évre A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2014/2015-ös nevelési évre Tartalom 1.A nevelési év rendje a 2014/2015-ös nevelési évre 2. Speciális nevelési feladataink 3. A 2014/2015-ös év

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

Lépésről- lépésre Munkaközösség Munkaterv

Lépésről- lépésre Munkaközösség Munkaterv Lépésről- lépésre Munkaterv 2014/ 2015. nevelési év Készítette: pedagógus Lépésről-lépésre munkaközösség vezető Lépésről-lépésre munkaközösség munkaterv 2014/2015. nevelési év A Lépésről-lépésre munkaközösség

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2010-2011. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője Elfogadva:

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálata Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága 7100 Szekszárd, Szent István tér 15-17. Telefon/Fax: (74)510-188. Pf. 217. Ikt.szám:

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás.

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. A Kézműves munkaközösség 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve Mottónk: Összejönni - jó kezdés Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. - Henry Ford - 2014 08 29.-én az érdeklődő kolleganők

Részletesebben

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT A Jászsági Óvodai Intézménynek, mint a Jászsági Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Köznevelési Intézmény jogutód Intézményének a Jászsági Többcélú Társulás Társulási Tanácsa

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde 8124 Káloz, Óvoda u. 2. Tel.: 25-506-405 OM azonosító: 029998 Különös közzétételi lista: Bölcsődei gondozók: 2 fő Bölcsődei kisegítő: 1 fő Óvodapedagógusok száma: 9 fő

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

Vezetői szakmai munkaközösség éves munkaterve 2014-2015. Készítette: Szabóné Szentesi Mária

Vezetői szakmai munkaközösség éves munkaterve 2014-2015. Készítette: Szabóné Szentesi Mária Vezetői szakmai munkaközösség éves munkaterve 2014-2015 Készítette: 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. Szakmai műhely tagjai: Ssz. Név munkahely Beosztás Székhely, Táncsics krt. 17. intézményvezető Székhely,

Részletesebben

Különös közzétételi lista Tündérkert Keleti Óvoda Intézményegység

Különös közzétételi lista Tündérkert Keleti Óvoda Intézményegység Különös közzétételi lista Tündérkert Keleti Óvoda Intézményegység Az óvoda OM azonosítója: 033127 A nevelési oktatási intézmények működéséről szóló 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendeletének 23. -a értelmében

Részletesebben

Együtt az élő környezetért munkaközösség

Együtt az élő környezetért munkaközösség Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu Együtt az élő környezetért munkaközösség Éves terv 2013/2014 Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni haladás.

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2013/2014-es nevelési évre

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2013/2014-es nevelési évre A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2013/2014-es nevelési évre Tartalom 1.A nevelési év rendje a 2013/2014-es nevelési évre 2. Speciális nevelési feladataink 3. A 2013/2014-es év

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

Tárgy: A Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása

Tárgy: A Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. augusztus 28-án tartandó ülésére Tárgy: A Szivárvány Óvoda alapító

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben