OM: MUNKATERV 2014/2015.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OM: 033092 MUNKATERV 2014/2015."

Átírás

1 OM: MUNKATERV 2014/

2 Tartalomjegyzék tartalom oldalszám 1. Az intézménnyel kapcsolatos általános információk Dolgozói adatok, munkaszervezés A gyermekek létszámadatai Az intézmény működésének rendje 4.1. A nevelési év rendje 4.2. Óvodai szünetek időpontja 4.3. Munkaszüneti napok 4.4. Nevelés nélküli napok 4.5. Nyílt napok 4.6. A foglalkozások rendje 4.7. Fakultatív hit és vallásoktatás 4.8. Szülői igényeken alapuló tehetséggondozó foglalkozások 4.9. Az óvodák napirendje 5. Ünnepek rendezvények az intézményben 5.1. Gyermekek számára szervezett óvodai programok 5.2. Értekezletek Vezetői értekezlet Nevelőtestületi értekezlet Alkalmazotti értekezlet Szülői értekezlet Intézményi szintű SZMK értekezlet 6. Kiemelt pedagógiai célok és feladatok 6.1. Nevelési feladatok 6.2. Belső továbbképzés keretében kiemelt feladataink 6.3. Dokumentumok 6.4. Kiemelt feladataink Tervezés Ének-zene SNI-s gyermekekkel kapcsolatos kiemelt feladatok Munkaközösségek, továbbképzések Szülői Szervezet az intézményben Egyéni megbízatások Gyermekvédelmi feladatok Ellenőrzés Az óvoda kapcsolatrendszere Az intézmény egészségügyi partnerei Felújítási igény Munkarend Mellékletek: munkaközösségek éves terve

3 1. Az intézménnyel kapcsolatos általános információk Az intézmény működési területe: Nyíregyháza város közigazgatási területe Az intézmény Alapító Okirat szerinti feladatellátása Óvodai nevelés, ellátás Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítése, óvodai fejlesztő program szervezése Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása - testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége. - A megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenessége. Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd Óvodai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Önkormányzatok és társulások elszámolásai Az intézmény neve, címe: Eszterlánc Északi Óvoda, 4400 Nyíregyháza, Tas u Telefon / fax: 42 / , 42/ cím: elérhetőség: Intézményvezető: Szikszainé Kiss Edit Fogadóórája: Minden nap 9-10 óráig előzetes bejelentkezés alapján Általános helyettes: Kléninger Lászlóné, Novák Nikoletta, Oláhné Baráz Ágnes Óvoda titkár: Hegyes Judit Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: fő. Csoportok száma: 47 3

4 Intézményi adatok óvoda Székhely tagóvoda-vezető, feladattal megbízott Szikszainé Kiss Edit intézményvezető általános helyettesek Kléninger Lászlóné Novák Nikoletta Oláhné Baráz Ágnes óvoda címe címe telefonszám Nyíregyháza, Tas u / / Napsugár Rácz Anikó Nyíregyháza 42/ Tagintézmény Stadion u. 32/a Kerekerdő Szálkuné Nyíregyháza, 42/ Tagintézmény Mikulás Katalin Sóstói u. 31. Nyitnikék Kovács Ágnes 4481.Sóstóhegy 42/ Tagintézmény Jázmin u. 10. Ferenc krt. Botosné Nyíregyháza 42/ Telephely Révész Beatrix Ferenc krt. 1. Krúdy Gy. u. Vasenszkiné Nyíregyháza 42/ Telephely Szőke Judit Krúdy Gy. u.27. Etelközi Hársfalvi Éva Nyíregyháza, 42/ Telephely Etel-köz 13. Kollégium úti Orsovszki Tiborné Nyíregyháza, 42/ Telephely Kollégium u. 50. Állomás u. Nagyné Sóstóhegy, 42/ Telephely Batta Magdolna Állomás u. 6. A gyermekek nevelése során igénybe vehető szakemberek Egységes Pedagógiai Szakszolgálat: Oláh Gabriella 42/ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: Kerezsiné István Orsolya 42/ Óvodapszichológus: Molnár Zsuzsanna Gyógypedagógus: Atucsákné Fehér Ibolya Konduktor: Tóth Enikő Az intézmény alapítványa: Eszterlánc alapítvány Az intézmény alapítvány számla száma: Az intézmény alapítványának elnöke: Kelemenné Maklári Gyöngyi 4

5 A munkaterv elkészítésekor az alábbi törvényeket és rendeleteket vettük figyelembe 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény végrehajtásáról évi CXXIV törvény a nemzeti köznevelési törvényről szóló évi CXC. törvény módosításáról 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 229/ (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról. 35/2014. ( IV.30.) EMMI rendelet a 2014/2015-ös tanév rendjéről, 363/2012 (XII. 17.) Korm. rendelet Az óvodai nevelés országos alapprogramjáról 30/2012. (IX. 28.) EMMI rendelet az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevő intézmények és az ezen intézményekben dolgozó pedagógusok évi támogatásáról, 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelveiről, 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelete a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről tv. XXXI. törvény A gyermekek védelméről és jogairól 185/1999. (XII.13.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógusszakvizsgáról, a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII.22.) Korm. rendeletet módosítja Belső szabályozók: Az óvoda Pedagógiai programja, Éves munkaterv, SZMSZ, Gyakornoki szabályzat, Közalkalmazotti szabályzat, Házirend 5

6 2. Dolgozói adatok, munkaszervezés óvoda neve óvodaped. fő egyéb pedagógus fő székhely 13 1 Napsugár Tagintézmény Kerekerdő Tagintézmény Nyitnikék Tagintézmény Ferenc krt. Telephely Krúdy Gy. u. Telephely Etelközi Telephely Kollégium úti Telephely Állomás u. Telephely pszichológus 12 1 konduktor pedagógiai asszisztens dajka udvaros óvodatitkár összesen ,5 0, ,5 8 0,5 0,5 26, ,5 0, ,5 5 0, ,5 6 0,5 0,5 19, gyógyped. 0,5 5 0, ,5 4 0, ,5 2 0,5 7 Gondnokság 6 összesen Az elmúlt nevelési évben 2 óvodapedagógus ment nyugdíjba, akik helyett pályakezdő fiatalokat vettünk fel. Határozott idejű szerződéssel foglalkoztatott dolgozóink száma: 11 fő Nevelőtestületünk jól képzett, az új iránt fogékony, hivatása iránt elkötelezett, gyermekközpontú. Az óvodapedagógusok önfejlesztő, önképzési igénye a központi költségvetésben jelentkező minimális anyagi támogatási ellenére is intenzív. Továbbra is keressük és élünk azokkal a továbbképzési lehetőségekkel, melyek térítésmentesek, vagy csekély önrész befizetésével indulnak. A továbbképzéseken megszerzett szakmai 6

7 kompetenciák pedagógia programunk, valamint az óvodák egyéni arculatának eredményes és hatékony megvalósulását garantálják. Munkaidő beosztás Az intézményvezető és helyettesei felváltva tartózkodnak az intézmény épületében a nyitvatartási időben, 8 16 óráig. A tagóvodákban és telephelyeken a tagóvoda vezetők és feladattal megbízottak, valamint az általuk megbízott felelős személy is felváltva tartózkodnak az épületben a nyitvatartási idő alatt. Fogadóórát minden héten a kijelölt napon tartanak. Az intézmény vezetője és helyettesei, illetve az tagóvodák vezetői, feladattal megbízottak gondoskodnak arról, hogy akadályoztatásuk esetén a vezetői feladatokat a megbízott pedagógus lássa el. Az óvodapedagógusok a munkarend szerinti időben dolgoznak. A munkaidő beosztást a tagóvoda vezetők, feladattal megbízottak készítik el, az intézményvezető jóváhagyásával lép életbe szeptember 01-től. Kötelező órák, munkaidő kedvezmények Az intézményvezető kötelező óraszáma: 6 óra / hét Az általános helyettesek kötelező óraszáma: 20 óra / hét A tagóvoda-vezetők kötelező óraszáma: 24 óra / hét Gyakornokok kötelező óraszáma: 26 óra A Közalkalmazotti tanács elnökének órakedvezménye: 4,8 óra/hét ( Feketéné Nagy Julianna ) A Közalkalmazotti tanács tagjainak ( 3 fő ) órakedvezménye: 3,2 óra/ hét A pedagógusok munkafeltételei A pedagógusok munkafeltételei megfelelőek. A munkafeltételekkel kapcsolatos nevelési évre vonatkozó konkrét feladataink: A védőruha, munkacipő mindennapos használata az előírásoknak megfelelően. A meglévő eszközök állagmegóvása, balesetmentes működés megszervezése naponta. A szabályzatokban foglaltak betartása és betartatása (SZMSZ, Házirend, Tűzvédelmi és munkavédelmi előírások, közétkeztetésre előírt szabályok HACCP) 7

8 Közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos feladatok Az új pedagógus bértábla alapján a besorolások elkészítése Határidő: szeptember 10. Felelős: intézményvezető Munkaköri leírások aktualizálása az új nevelési évre. Határidő: szeptember 30. Felelős: általános helyettes Az új dolgozók közalkalmazotti alapnyilvántartásának elkészítése Határidő: szeptember 30. Felelős: általános helyettes A munka szervezése A feladatokat jelen munkatervben meghatározottak figyelembevételével kell elvégezni, mely személyekre lebontva elkészült. A dolgozók munkáját a havi jelenléti ív alapján kell nyomon követni, és elszámolni. A havi időkeret szerinti munkavégzés dokumentálásának ellenőrzése a tagóvoda vezetők és feladattal megbízottak feladata, az időkeret teljesítésével kapcsolatos elszámolás elkészítése az óvodatitkár feladata az intézményvezető engedélyével. A munkaidő beosztásokat az éves munkaterv tartalmazza. 3. A gyermekek létszámadatai A köznevelésről szóló CXC. tv., alapján az óvodába, egy csoportba 25 fő a maximálisan felvehető létszám. Az óvodai csoportokat oly módon kell megszervezni, hogy az óvodai csoportba járó gyermekek száma ne lépje túl a maximális létszámot. A 2014/2015-ös nevelési évre 18 csoportra kértük meg a maximális gyermeklétszámhoz szükséges fenntartói engedélyt. Vannak óvodák, ahol kiemelkedően magas létszámban foglalkoznak a gyermekekkel, de indítottunk olyan csoportokat is, ahol a csoport kisebb alapterülete miatt kevesebb gyermeket tudunk elhelyezni. A csoportok férőhelyszámát befolyásolja a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. sz. melléklete - A nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléseiről, mely szerint az egy gyermekre jutó m2-t úgy kell számítani, hogy az, két m2 legyen. Szükség lenne az alapító okirat módosítására, mely figyelembe venné a csoportok alapterületét a felvehető gyermekek számához igazítva. 8

9 óvoda neve csoportok száma beírt gyermek létszám bejáró Székhely rgyk. támogatásban részesül 17 ebből HHH SNI BTMN etnikai kisebbség Napsugár Kerekerdő Nyitnikék Ferenc krt Krúdy Gy Etel-köz Kollégium Állomás u összesen Sajátos nevelési igényű gyermekek esetében fogyatékosságtól függően kettő (beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd), vagy három (testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos) a szorzó.) **hátrányos helyzetű ***halmozottan hátrányos helyzetű ****sajátos nevelési igényű A nyári időszak alatt az óvodai ellátás biztosított minden óvodai ellátást igénylő szülő gyermekének. (felmérés alapján ) 4. Az intézmény működésének rendje 4.1. A nevelési év rendje A nevelési év szeptember augusztus 31.-ig tart. Az óvoda nyitvatartási ideje: óráig A foglalkozásokat a szülők nagyobb többségi igényeinek megfelelően szervezzük meg, eleget téve a gyermek napközbeni ellátásával kapcsolatos feladatoknak, ennek megfelelően a feladatok ellátásához igénybe vehető heti időkeret, a fenntartó által engedélyezett: 55 óra. A napi nyitva tartási időt lépcsőzetes munkakezdéssel és zárással oldjuk meg. Minden óvodában reggel óráig, valamint óráig ügyeletet biztosítunk. 9

10 4.2. Óvodai szünetek időpontja A téli szünetben a fenntartó által kijelölt ügyeletes óvoda fogadja az ellátást igénylő gyermekeket. A nyár folyamán óvodáink a fenntartó által meghatározott időszakban 5 hétig vannak zárva. Ez idő alatt történik az éves nagytakarítás, valamint felújítás, korszerűsítés. A zárva tartás ideje alatt a társintézmények fogadják az óvodát igénylő gyermekeket. A nyári zárva tartás időpontjáról február 15-ig értesítjük a szülőket Munkaszüneti napok Munkanapok október 23. ( csütörtök ) október december ( szerda-csütörtök-péntek ) december január ( csütörtök-péntek ) január április 06. ( Húsvét hétfő ) augusztus május 01. ( hétfő ) május 25. ( Pünkösd hétfő ) augusztus 21. ( péntek ) 4.4. Nevelés nélküli munkanapok Az öt igénybe vehető nevelés nélküli munkanapból 2 napot december végéig, 3 napot augusztus végéig tervezünk, melyet továbbképzésre, nevelési értekezletekre, szakmai tanulmányútra kívánunk felhasználni. óvoda Időpont Téma Székhely november június június 2. hete Etelköz október 31. magyar - angol szakmai nap tanévzáró értekezlet szakmai tanulmányút Szakmai nap Egyéni fejlesztési tervek készítése, különleges bánásmódot igénylő gyermekek számára. Molnár Zsuzsanna óvodapszichológus előadása a beilleszkedési és magatartási zavarral küzdő gyermekek nevelésével kapcsolatban május 26. Csapatépítés, közösségformáló program (kirándulás 10

11 Krúdy november június június 10. csapatépítő tréning Kollégium október március április június 10. Szakmai nap szakmai nap szakmai tanulmányút tanévzáró értekezlet Ferenc krt május 26. csapatépítő tréning Állomás u október május 28. Csapatépítő tréning Családi nap, Gyermeknap előkészítése Kerekerdő január 10. Így tedd rá országos szakmai nap Napsugár november április 15. Szakmai nap angol vendégek fogdása, gyakorlati bemutató, tapasztalatcsere Mentálhigiénés tréning Nyitnikék A gyermekek mérésének előkészítése. Az első félév értékelése, további feladatok meghatározása. Kihelyezett nevelőtestületi értekezlet. Ezen idő alatt a szülői igényeknek megfelelően ügyeletes óvodában biztosítjuk a gyermekek ellátását. Az ügyeletes óvoda kijelöléséről hét nappal előbb tájékoztatjuk a szülőket Nyílt napok Az intézmény tagóvodáiban, telephelyein szervezendő nyílt napokat februárra, valamint a beiratkozás előtti hétre tervezzük (2015. április vége, vagy május eleje). Erről az intézmény honlapján tájékoztatjuk a szülőket. Az egyéb csoport szintű nyílt napokat a tagóvodák munkaterve tartalmazza részletesen A foglalkozások rendje Az új gyermekek óvodába fogadása, beszoktatása szeptember 01-től folyamatosan és fokozatosan történik. A készség és képességfejlesztő foglalkozásokat minden óvodában október 01-től április / május 30-ig tartjuk. 11

12 4.7. Fakultatív hit- és vallásoktatás Intézményünk tagóvodáiban és telephelyein felmérjük a szülők igényét a fakultatív hit- és vallásoktatás iránt, melyhez a napirendben biztosítjuk a megfelelő helyet és időt az érdeklődők számára. A fakultatív hit- és vallásoktatás idejének és helyének meghatározásához beszerezzük a szülők írásos hozzájárulását. Óvoda neve a foglalkozást tartja a foglalkozás ideje Eszterlánc Északi Óvoda Székhely Intézmény Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény Eszterlánc Északi Óvoda Ferenc körúti Telephely Eszterlánc Északi Óvoda Etelközi Telephely Eszterlánc Északi Óvoda Krúdy Gy. utcai Telephely Eszterlánc Északi Óvoda Kollégium úti Telephely Eszterlánc Északi Óvoda Állomás úti Telephely Csiszár Ákos Csiszár Ákos Csiszár Ákos Mészárosné Pősze Lívia (görögkatolikus) Csiszár Ákos Prekup Erzsébet Klingerné Gégény Rita Véghsheőné Zsuzsa Mészárosné Lívia hétfő szerda csütörtök hétfő csütörtök szerda hétfő hétfő hétfő 4.8. Szülői igényeken alapuló tehetséggondozó foglalkozások Szülői kérések és írásbeli nyilatkozatok alapján október 01-től május 31-ig minden óvodánkban indítunk tehetséggondozó foglalkozásokat. A foglalkozásokat többnyire azok az óvodapedagógusok tartják, akik megfelelő szakvizsgával, szakképzettséggel rendelkeznek. Külső szakember munkáját ritkán vesszük igénybe. A foglalkozások bevételét minden esetben az óvoda tárgyi eszközkészletének a bővítésére fordítjuk. 12

13 óvoda tevékenység megnevezése a tevékenységet vezeti Székhely ovi-foci angol néptánc társastánc kézműves Napsugár ovi-foci angol néptánc kézműves-műhely Kerekerdő ovi-foci Angol Kézműves Így tedd rá! (Néptánc) Sakk Német Meditáció Játékos képességfejlesztés, tehetséggondozás Nyitnikék Néptánc ovi-foci fejlesztő torna vizuális műhely Etel-köz angol néptánc kézműves Ferenc krt. kézműves műhely gyermek néptánc játékos angol ovi-foci Krúdy Gy. kézműves néptánc hittan angol játékos torna jóga Kollégium u. ovi-foci kézműves műhely néptánc Állomás u. vizuális műhely alapozó terápia ovi-foci modern tánc Szilvási Gergő Románné P. Anikó Szalma Barnabásné Szalma Barnabásné Antal Mária Góráné Barna Erzsébet Puskás László Barcs Renáta Balassáné Sebestyén M. Tóthné Kovács Andrea Szilvási Gergő FeketénéSzalay Ildikó Kárpátfalviné Gabriella Balassáné S.M. VargaPéter Simkovicsné M. Réka Kutykó Zsolt Szálkuné M. Katalin Túróczi Zsolt Hokk Béla Kovács Ágnes Nagy Istvánné Kulcsárné H Ibolya Ádámszki Timea Galambos Beatrix Garai Róbertné Gerő Katalin Kegyer-Szabó Adrien Tamás Andrea Románné P. Anikó Szilvási Gergő Király Tiborné Türk Anna Klingerné Gégény R. Klingerné Gégény R. Szabó Dezsőné Vasenszkiné Szőke Judit Hokk Béla Kropkó Jánosné Kovács Tiborné Buzsáki Istvánné Nagyné Batta Magdolna Hokk Ádám Majchrovicsné Andó Linda 13

14 4.9. Az óvodák napirendje Az óvodában a napirendet úgy alakítjuk ki, hogy a szülők a házirendben meghatározottak szerint gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül behozhatják, ill. hazavihetik. A szülők délután folyamatosan vihetik haza gyermeküket igényeik szerint. Az intézménynek a szülők írásbeli nyilatkozatát be kell szerezni minden olyan óvodai döntéshez, amelyben a szülőre fizetési kötelezettség hárul: pl. közösen tervezett kirándulások, színházlátogatás szervezése, stb. Az intézménynek a szülők írásbeli nyilatkozatát be kell szerezni ahhoz, hogy gyermekük fényképezését igénylik-e, hozzájárulnak-e a szakmai munka dokumentálásához csatolandó tevékenységeket megörökítő fényképezéshez /videó felvételhez, valamint a gyermekükről készült felvételek az intézmény honlapján megjelenhetnek-e? 5. A 2014/2015-ös nevelési év ünnepei, rendezvényei az intézményben 5.1. Gyermekek számára szervezett óvodai programok SZEPTEMBER Az éves kulturális rendezvények időpontjainak megbeszélése, időpont egyeztetés a fellépő művészekkel. a csoportos szülői értekezletek lebonyolítása, Kulturális program: Őszi éjjel izzik a galagonya. zenés műsor A Népmese napja a Megyei Könyvtárban Bozsik program keretében foci a Stadionban részvétel a budapesti Ovi-foci országos rendezvényen A Tas utcai óvodaudvar ünnepélyes átadása Őszi kavalkád családok számára szervezett játékos program Közbiztonsági családi nap a sóstóhegyi iskolában Takarítási világnap: az óvoda udvarának rendbetétele, füvesítés, virághagymák, ültetése Mihály-nap hagyományőrző program a Múzeumfaluban Szelektív szombat városi rendezvény 14

15 OKTÓBER Vitamin-nap Volt óvodásaink meglátogatása az iskolában Pál Miklós Erdészeti Iskola programján való részvétel Nyílt nap az Arany J. Általános Iskolában Látogatás a Tűzoltóságra Október 23. nemzeti ünnepünk Kirándulás a Sóstói erdőbe Őszi kavalkád szülők részvételével az udvaron Kirándulás az Állatparkba és Falumúzeumba látogatás a Botanikus kertbe A Zene-bona együttes műsora Márton napi vigasságok Krúdy Gy. u. Tök jó-napok a Kerekerdő Óvodában Szüreti mulatság, szőlőpréselés, szőlőszemek felfűzése aszaláshoz, mustkészítés, tánc Kulturális program: részvétel az Aranytallér vers-mesemondó versenyen volt óvodásaink meglátogatása az iskolában, kerekasztal beszélgetés a tanítónőkkel. NOVEMBER őszi ünnepkör hagyományainak felelevenítése munkaközösségi foglalkozások iskolalátogatás ( Kazinczy Ált. Isk. ) látogatás a Könyvtárba fotózás az óvodában Előadás megtekintése a Móricz Zs. Színházban foglalkozások az erdei iskolában A Vidám Vándorok együttes zenés meseműsora Boszorkány szépségverseny, töklámpa faragás, jósda 15

16 DECEMBER Télapóvárás Mikulás futás a Robinson dombon Cipős-doboz adománygyűjtés Madár-karácsony Mézeskalács készítés a Falumúzeumban Luca napi népszokás felelevenítése Fenyőünnep betlehem Móricz Zsigmond színház előadásának megtekintése Nyugdíjas kollégáink meghívása a karácsonyi ünnepségre munkaközösségi foglalkozások Mindenki karácsonya sóstóhegyi program Mesedélután a Jósavárosi Könyvtárban Karácsonyi gyermekműsorral kedveskedünk az időseknek JANUÁR foglalkozások az erdei iskolában A Diri-dongó együttes zenés műsora mérés komplex képsorral alapítványi megbeszélés beiskolázási szülői értekezlet Pepita Peti interaktív népi hangszeres bemutatója Móricz Zsigmond színház előadásának megtekintése Szánkóverseny a Robinson dombon Kirándulás az ÖKO játszóházba Látogatás a Tűzoltóságra Rajzverseny óvodáink részvételével: Téli örömök Játékos környezetismereti vetélkedő megszervezése óvodáink között Séta a Sóstói erdőbe madárvédelem Közlekedj okosan! alapvető közlekedési szabályok megismerése rendőrök közreműködésével. 16

17 FEBRUÁR tanítónők látogatása a nagycsoportokban szakmai nyílt nap szervezése munkaközösségi foglalkozások szülői értekezlet szervezése tanítónők részvételével jótékonysági bál szervezése jelmezkölcsönzés farsangi mulatság kisze-báb égetés a tél örömei: hógolyózás, szánkózás, hóemberépítés Így tedd rá! országos program Mesedélután a Könyvtárban Kulturális program: Csiri-biri együttes zenés műsora MÁRCIUS Március 15-i megemlékezés az óvodában és a Kossuth téren könyvtárlátogatás kulturális program szervezése Szemerey László bűvész előadása Nyitnikék napok Jázmin u. Ovi-zsaru program indítása Hulladékért virágot - akció A Jósa András Múzeum kiállításának megtekintése A Víz világnapja Látogatás a Botanikus kertbe Tündérbál, tündértánc- tavaszváró programok Iskolába menő gyermekek mérése A Burattinó bábszínház előadásának megtekintése Séta a Sóstói erdőbe az éledő természet megfigyelése 17

18 ÁPRILIS húsvéti ünnepkör előkészítése, lebonyolítása locsolkodás, Nyuszi-futás a Robinson dombon Tojás-kereső verseny Séta, kerékpártúra a Sóstói erdőbe séta a piacra A Föld napja szelektív hulladékgyűjtés szakmai tanulmányút OVIFESZT - néptáncgála Hagyományőrzés a Falumúzeumban: ismerkedés tojás-festési technikákkal Szemerey László bűvész előadása Kirándulás a Bujtosi tavakhoz MÁJUS Majális, májusfa állítása az óvoda udvarán Anyák napi,- évzáró, ballagási ünnepségek megszervezése gyermeknap Madarak és fák napja Mandala dalszínház előadása Ovi-foci a Stadionban Pünkösdi hagyományok felelevenítése A kihívás napja - sportnap Eszterlánc-hét Kirándulás az Állatparkba Kerékpártúra a Sóstói erdőbe Családi nap szervezése Kulturális program: zenés műsor A Jósavárosi könyvtár meglátogatása 18

19 JÚNIUS - AUGUSZTUS Eszterlánc napok családi rendezvény Kirándulás Sóstóra Versenyjátékok a Robinson dombon Kerékpáros, kismotoros verseny az óvoda körül Csihuhu-val városnézés A Botanikus kert meglátogatása 5.2. Értekezletek Vezetői értekezlet: Elsődleges célja a kiegyensúlyozott és nyugodt működési feltételek biztosítása, a pedagógiai és szervezési feladatok intézményi szintű koordinálása. A vezetői értekezletek időpontja általában: minden hónap első hétfőjén, óráig, illetve rendkívüli feladatok határidejének függvényében más időpontokban is lehetséges. Helyszíne mindig egy kijelölt óvoda. Vezetői eseményterv a 2014/2015-ös nevelési évre S.sz Esemény Határidő Felelős Az óvodapedagógusok 1 illetményváltozásának, és az új dolgozók munkaügyi iratainak elkészítése 2 Tűz-, munka-, és balesetvédelmi oktatás megtartása 3 Maximális gyermeklétszám megkérése a fenntartótól 4 Az intézmény személyi, feltételeink biztosítása, a gazdasági lehetőségek figyelembevételével. 5 SNI-s gyermekek szakvéleményeinek áttekintése, a hiányzó dokumentumok beszerzése 6 Egészségügyi alkalmassági vizsgálatok, tüdőszűrések érvényességének ellenőrzése, hiány esetén azonnali pótlása. Új dolgozók egészségügyi alkalmassági vizsgálaton való részvételének megszervezése intézményvezető általános helyettes Munka és tűzvédelmi felelős intézményvezető folyamatosan intézményvezető intézményvezető gyógypedagógus folyamatosan Óvodatitkár 19

20 7 Munkaközösségek megszervezése, munkatervek elkészítése 8 Étkezéstérítési kedvezményre jogosító: rendszeres gyermekvédelmi határozatok begyűjtése, 3 vagy több gyermekes szülők összeírása, szülői nyilatkozatok, iskolalátogatási igazolások összeszedése, Tartósan beteg gyermekek orvosi igazolásának bekérése 9 Az új gyerekek lejelentése a KIR-be, oktatási azonosító számok kérések 10 Tanévnyitó értekezlet és munkatársi értekezlet megtartása.2014/15-ö nevelési év munkatervének, ismertetése, elfogadtatása munkaközösség-vezetők ig intézményvezető Óvodatitkár, óvodatitkár Óvodavezető, Óvodavezető helyettes, 11 Szülői igényeken alapuló foglalkozást vezető tehetséggondozó foglalkozások óvodapedagógusok, megszervezése, szabályzatok, éves tagóvodavezetők, munkatervek elkészítése feladattal megbízottak általános helyettes 12 Fogászati szűrés megszervezése ig Általános helyettes 13 Statisztikai adatszolgáltatás a KIR és a fenntartó felé ig Óvodapedagógusok általános helyettes 14 A felújított intézmények, játszóudvarok ünnepélyes átadása ig intézményvezető, tagóvodavezetők 15 Éves kulturális program összeállítása műsorszervezők 16 Őszi kavalkád szülők részvételével óvodapedagógusok 17 A dolgozók személyi anyagának általános helyettes átvizsgálása, a szükséges intézkedések megtétele 18 Csoportnaplók, felvételi és mulasztási általános helyettes naplók, egyéni fejlődési naplók ellenőrzése: nevelési tervek, őszi tevékenységi tervek, névsorok, napi és heti rendek meglétének ellenőrzése. gyerekek adatainak frissítése, szükséges adatok meglétének ellenőrzése. Új gyerekek személyiséglapjának megnyitása, 19 Első nevelés nélküli nap megszervezése, igényfelmérés más nyitva-tartó óvoda iránt. 20 Szülői Szervezet értekezletének összehívása: Szülői Szervezet vezetőségének újra választása vagy megerősítése. Munkaterv összeállítása, feladatok meghatározása, intézményvezető óvodapedagógusok intézményvezető 20

21 elfogadása. Házirend 21 Év eleji szülői értekezletek megtartása tól intézményvezető Házirend ismertetése, ig óvodapedagógusok Pedagógiai program, nevelési feladataink ismertetése Egyéb aktualitások 22 Októberi statisztika, törzskönyv óvodavezető elkészítése óvodatitkár 23 Eszköz jegyzék felülvizsgálata óvodavezető 24 Óvodáztatási támogatásban részesülő intézményvezető gyermekek számára igazolás kiadása 25 Portfóliók leadása, nyilvántartása intézményvezető 26 Leltározás intézményvezető általános helyettes leltárfelelős Óvodatitkár 27 Következő évi bér és dologi költségvetésének tervezése, előkészítése ig intézményvezető, általános helyettes Óvodatitkár 28 A 2015-ös évben nyugdíjba készülő dolgozói igények felmérése ( bértervezése ) 29 Ellenőrzési beszámoló elkészítése, megküldése a fenntartónak 30 Nyugdíjas pedagógusok meghívása karácsonyi ünnepségünkre 31 A december 31-el lejáró munkaszerződések meghosszabbítása 32 A továbbképzési pénz felhasználásának lezárása, adminisztrálása 33 A soros ugrások miatt az átsorolások, valamint értesítők elkészítése 34 A tanköteles korú gyermekek vizsgálati kérelmének elkészítése: iskolaérettségi vizsgálatra, dyslexia szűrésre. 35 Csoportnaplók, felvételi és mulasztási naplók, egyéni fejlődési naplók ellenőrzése: tervezőmunka, adminisztráció egyéni fejlődési naplók ellenőrzése. 36 Az intézmény szabályzatainak áttekintése, a szükséges módosítások elvégzése. 37 Az adóelszámolással kapcsolat nyomtatványok begyűjtése, a szükséges igazolások kiosztása 38 Szülői értekezletek nevelési tervek értékelésének, következő félév feladatainak ismertetése iskolába menő gyermekek szüleinek tájékoztatás a városi beiskolázás ütemezéséről, intézményvezető óvodatitkár intézményvezető intézményvezető intézményvezető intézményvezető intézményvezető általános helyettes ig intézményvezető, óvodapedagógusok intézményvezető ig ig ig intézményvezető intézményvezető óvodatitkár óvodapedagógusok 21

22 feladatairól, farsangi mulatságok előkészítése, 39 Óvodapedagógusok továbbképzését nyilvántartó dokumentumok felülvizsgálata. Óvodapedagógusok beiskolázási tervének elkészítése, véleményeztetése a KT-val. 40 Beiskolázáshoz létszámadatok szolgáltatása a fenntartó felé. Beiskolázás zökkenőmentes lebonyolítása ig intézményvezető, általános helyettes KT elnök ig. intézményvezető 41 Vasúti utazási igazolás érvényesítése intézményvezető 42 A gyermekek fejlettségmérésének munkaközösség-vez. elvégzése, dokumentálása óvodapedagógusok 43 Óvodai beíratások előkészítése ig intézményvezető ajándékkészítés, óvodapedagógusok 44 Munkatársi értekezlet én intézményvezető ellenőrzés értékelése, további általános helyettes feladatok, 45 Óvodai szakvélemények kiadása a Iskolai beíratás előtt intézményvezető szülőknek 1 héttel Óvodapedagógusok 46 Intézményi gyermekvédelmi beszámoló elkészítése a fenntartó felé ig intézményvezető Gyermekvédelmi felelős 47 Városi óvodai sportnapon való részvétel ig intézményvezető 48 Pedagógus igazolványok érvényesítése ig intézményvezető 49 Szülői értekezletek ig óvodapedagógusok év végi nevelési feladatok értékelése, iskolába menő gyermekek elbúcsúztatásának megszervezése, óvodai gyermeknap programjainak ismertetése, évzárók időpontjainak ismertetése. csoport kirándulások előkészítése, nyári élettel kapcsolatos információk 50 Új gyermekek előjegyzése a következő nevelési évre, egyeztetés a többi óvodával 51 Óvodáztatási támogatáshoz igazolások kiadása 52 Nyári szabadságolási terv elkészítése véleményeztetése a KT-val. 53 Óvodai felvételekről, elutasításokról, átirányításokról szóló határozatok elkészítése 54 Az óvoda nyári zárva tartása alatt a nyitva tartó óvodák iránti igény felmérése 55 Nevelőtestületi tanévzáró értekezlet az egész éves munka értékelése, csoportok munkáinak értékelése, előttünk álló feladatok 56 Csoportnaplók, egyéni fejlesztési naplók, felvételi mulasztási naplók ellenőrzése től ig ig ig ig ig intézményvezető intézményvezető intézményvezető helyettes intézményvezető óvodatitkár intézményvezető ig intézményvezető

JÁSZBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYÉNEK 2014/2015 ÉVES MUNKATERVE. OM azonosító: 035646. Jászberény, Bajcsy - Zs. u. 10.

JÁSZBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYÉNEK 2014/2015 ÉVES MUNKATERVE. OM azonosító: 035646. Jászberény, Bajcsy - Zs. u. 10. JÁSZBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYÉNEK 2014/2015 ÉVES MUNKATERVE OM azonosító: 035646 Jászberény, Bajcsy - Zs. u. 10. 1 Tartalomjegyzék 1. Az intézménnyel kapcsolatos általános információk 3 2. Dolgozói

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre 1 I. Az intézmény jellemző adatai: Intézmény neve: Százszorszép Művészeti Bázisóvoda Székhely címe: Békéscsaba Wlassics sétány 4/1. Telephely: Békéscsaba Pásztor u.

Részletesebben

TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV

TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán u.23 T./F.: 29-341-544 e-mail: ovihir@monornet.hu TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV Készítette: Tulipán Óvoda nevelőtestülete 2013. augusztus 29-én

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015.

MUNKATERV 2014/2015. MUNKATERV 2014/2015. Intézmény OM- azonosítója: 034457 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető: Egri Gyöngyi Legitimációs eljárás Szülői szervezet nevében: Volomné Bodnár Ilona Alkalmazotti közösség nevében:

Részletesebben

MUNKATERV. 2013-2014-es nevelési év

MUNKATERV. 2013-2014-es nevelési év Gyermekek Háza Déli Óvoda Nyíregyháza, Kereszt u.8. MUNKATERV 2013-2014-es nevelési év Készítette: Skarbit Józsefné intézményvezető Nyíregyháza, 2013. szeptember 30. 0 Tartalomjegyzék 1.Az intézmény jellemzői...

Részletesebben

DOROGI PETŐFI SÁNDOR ÓVODA MUNKATERVE

DOROGI PETŐFI SÁNDOR ÓVODA MUNKATERVE DOROGI PETŐFI SÁNDOR ÓVODA MUNKATERVE 0/0 Készítette: Varsányi Ildikó intézményvezető Elfogadta: az óvodai intézményegység nevelőtestülete 0 szeptember - jén a tanévnyitó értekezleten TARTALOMJEGYZÉK.

Részletesebben

2013/2014. 8200. Veszprém, Avar u. 7/a. Hitelesítve: Barcza Béláné Óvodavezető

2013/2014. 8200. Veszprém, Avar u. 7/a. Hitelesítve: Barcza Béláné Óvodavezető M U N K A T E R V 2013/2014. 8200. Veszprém, Avar u. 7/a Hitelesítve: Barcza Béláné Óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 A 2013/2014-ES NEVELÉSI ÉVBEN A VADVIRÁG ÓVODÁRA VONATKOZÓ ADATOK...

Részletesebben

5Lo Yh:.i!}Je 5; c-(ie r_o V~ Készítette: Skarbit Józsefn' ~ ; MUNKATERV. 2014-2015-es nevelési év. t "1-, Nyíregyháza, 2014. szeptember 15.

5Lo Yh:.i!}Je 5; c-(ie r_o V~ Készítette: Skarbit Józsefn' ~ ; MUNKATERV. 2014-2015-es nevelési év. t 1-, Nyíregyháza, 2014. szeptember 15. Gyermekek Háza Déli Óvoda Nyíregyháza, Kereszt u.8. MUNKATERV 2014-2015-es nevelési év ~HÁZ.i/)~ 5Lo Yh:.i!}Je 5; c-(ie r_o V~ Készítette: Skarbit Józsefn' ~ ; t "1-, intézményvezető ~~J. ",e(!>~..za,

Részletesebben

MUNKATERV 2014-15. Budaörsi Kincskereső Óvoda

MUNKATERV 2014-15. Budaörsi Kincskereső Óvoda MUNKATERV 2014-15. Budaörsi Kincskereső Óvoda (2040 Budaörs, Szabadság út 64.) Az intézmény OM azonosítója: 202686 Intézményvezető: aláírás Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: aláírás Alkalmazotti

Részletesebben

Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év

Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év - - 1 Az intézmény hivatalos elnevezése: BALATON ÓVODA Az intézmény pontos címe telefonszáma: H-1055 Budapest, Balaton u. 10. Telefon: 06-1-312-1415 e-mail:

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

Cseppkő Óvoda 1025 Bp. Cseppkő u. 74. tel: 06-1-336-2774. Munkaterv. 2013/2014. nevelési évre. Budapest 2013.

Cseppkő Óvoda 1025 Bp. Cseppkő u. 74. tel: 06-1-336-2774. Munkaterv. 2013/2014. nevelési évre. Budapest 2013. Cseppkő Óvoda 1025 Bp. Cseppkő u. 74. tel: 06-1-336-2774 Cseppkő Óvoda Munkaterv 2013/2014. nevelési évre Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK Az óvoda működésének meghatározói...3 Meghatározó dokumentumok:...3

Részletesebben

BEVEZETŐ. 1. A szervezeti és működési szabályzat célja. 2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya

BEVEZETŐ. 1. A szervezeti és működési szabályzat célja. 2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya BEVEZETŐ A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 25. (1) bekezdése alapján, az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket az intézmény szervezeti és működési

Részletesebben

Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzata

Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzata Ügyirat szám:ii/11/515/2013 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet és Működési Szabályzat hatálya 3.o. II. Az óvoda alaptevékenységét

Részletesebben

Éves munkaterv MÁKSZEM ÓVODA 2013 / 2014. Ph. Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: Gyöngyösi Mária

Éves munkaterv MÁKSZEM ÓVODA 2013 / 2014. Ph. Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: Gyöngyösi Mária MÁKSZEM ÓVODA Éves munkaterv 2013 / 2014 Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 202684 Nevelőtestület nevében: Varga Szilvia Gyöngyösi Mária. aláírás Legitimációs eljárás Szülői Közösség nevében:

Részletesebben

MUNKATERV. MESEPALOTA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 9-15. Mottónk: NEKEM PROGRAM, NEKED JÁTÉKBAN REJLŐ MESEVILÁG

MUNKATERV. MESEPALOTA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 9-15. Mottónk: NEKEM PROGRAM, NEKED JÁTÉKBAN REJLŐ MESEVILÁG MUNKATERV MESEPALOTA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 9-15. Mottónk: NEKEM PROGRAM, NEKED JÁTÉKBAN REJLŐ MESEVILÁG 2013. szeptember 01-től 2014. augusztus 31-ig -1- Tartalomjegyzék

Részletesebben

Előterjesztés 5. Rostásné Rapcsák Renáta Intézményi referens. Az előterjesztést készítette: Muhariné Mayer Piroska aljegyző

Előterjesztés 5. Rostásné Rapcsák Renáta Intézményi referens. Az előterjesztést készítette: Muhariné Mayer Piroska aljegyző Előterjesztés 5. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás

Részletesebben

MUNKATERV 2009/2010. NÉGYSZÍNVIRÁG ÓVODA 2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc u. 145.

MUNKATERV 2009/2010. NÉGYSZÍNVIRÁG ÓVODA 2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc u. 145. MUNKATERV 2009/2010. NÉGYSZÍNVIRÁG ÓVODA 2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc u. 145. Intézmény OM- azonosítója: 032978 Nevelőtestület nevében: aláírás Érvényessége. 2009. 09.01. 2010. 08. 31. Legitimációs

Részletesebben

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án (csütörtökön) 14,00 órai kezdettel a Fonyódi Ásványvíz Kft termében tartandó Képviselő-testületi

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2014/15 nevelési évre

A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2014/15 nevelési évre A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2014/15 nevelési évre Intézmény OM azonosítója: 032940 Intézményvezető:. aláírás Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében:. aláírás Szülői szervezet nevében:. aláírás

Részletesebben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Ügyirat szám: 350//2/2013. Kőbányai Hárslevelű Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1106 Budapest, Hárslevelű u. 5. 2013. Készítette: Antalics Hajnalka óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OROSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 266/2013. (X.31.) Kt. számú határozata alapján 2013. november

Részletesebben

MUNKATERV 2012-2013. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA

MUNKATERV 2012-2013. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA MUNKATERV 2012-2013. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA SZÉKHELY: 2040 BUDAÖRS HOLDFÉNY U.31. OM AZONOSÍTÓ:201162 Intézmény OM- azonosítója: 201162 Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: aláírás A dokumentum jellege:

Részletesebben

Budapest, 2014. szeptember 01.

Budapest, 2014. szeptember 01. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat ikt: 65-1042-2014 Vackor Óvoda 1036. Budapest, Árpád fejedelem útja 60. Mókus tagóvoda 1033 Budapest, Mókus u.1. Budapest, 2014. szeptember 01. 1 Tartalomjegyzék 1. A Vackor

Részletesebben

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában 1 Iktatószám: 323-I/2013 Kőbányai Aprók Háza Óvoda Tehetségpont Budapest Újhegyi sétány 5-7. 1108 Email: aprokovi@enternet.hu A 2012/2013-es nevelési év értékelése I. SZEMÉLYI FELTÉTELEK - Humánerőforrás

Részletesebben

Szervezeti és Működési

Szervezeti és Működési Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu OM azonosító: 035770 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI

Részletesebben

A Meseház Óvoda 2012/2013. évi munkaterve

A Meseház Óvoda 2012/2013. évi munkaterve A nevelési év rendje: Első nap: 2012. szeptember 03. hétfő Utolsó nap: 2013. augusztus 31. Az óvoda zárva tartásának tervezett időpontja: 2013. június 28. Nyitás: 2013. július 29. A Munkaterv jogszabályi

Részletesebben

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT Készítette: Lövey Zsuzsanna Budapest, 2015. május 26. Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 368/2011. (XII.31) Kormány rendelet az államháztartás működési rendjéről és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI

Részletesebben