SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM:

2 TARTALOMJEGYZÉK A Kertvárosi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása és jóváhagyása 1. I. A Szervezeti és Működési Szabályzat általános rendelkezései, a Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya 4. II. Az iskola alapadatai 6. III. Az iskola szervezeti rendszere, irányítása 14. IV. Az iskola közösségei, ezek kapcsolata egymással és a vezetéssel 20. V. Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai 34. VI. Az iskola működési rendje 40. VII. Tanítási, képzési idő, tanórán kívüli foglalkozások 46. VIII. IX. Az intézményben folyó belső ellenőrzésre vonatkozó szabályok A pedagógiai (nevelő és oktató) munka belső ellenőrzésének rendje 58. X. Az iskolai könyvtár működésének rendje 60. XI. A mindennapi testedzés formái 63. XII. A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása 65. XIII. Az intézmény dolgozóinak feladatai a tanulói- és gyermekbale-setek megelőzésében, illetve baleset esetén (intézményi védő, óvó előírások) 66. XIV. Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők 71. XV. Az iskolai tankönyvellátás rendje 75. XVI. Iskolai hagyományok 78. XVII. A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség XVIII. Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 83. Záró rendelkezések 86.

3 A Kertvárosi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA A Kertvárosi Általános Iskola szervezeti és működési szabályzatát, valamint annak mellékleteit az iskolai diákönkormányzat november 03. napján tartott ülésén véleményezte, a benne foglaltakkal egyetértett és elfogadásra javasolta. Kelt: Nyíregyháza, november 03. Hársfalviné Hudák Erika iskolai diákönkormányzat vezetője A Kertvárosi Általános Iskola szervezeti és működési szabályzatát, valamint annak mellékleteit az iskolaszék november 03. napján tartott ülésén véleményezte, a benne foglaltakkal egyetértett és elfogadásra javasolta. Kelt: Nyíregyháza, november 03. Jakab Ibolya iskolaszék elnöke 1

4 A Kertvárosi Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzatát, valamint annak mellékleteit az iskola nevelőtestülete november 04. napján tartott ülésén elfogadta. Kelt: Nyíregyháza, november 04. Bákonyiné Kurucz Éva igazgató 2

5 A Kertvárosi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁT, VALAMINT ANNAK MELLÉKLETEIT NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉV HÓ NAPJÁN TARTOTT ÜLÉSÉN JÓVÁHAGYTA. Kelt: Csabai Lászlóné polgármester 3

6 I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A Kertvárosi Általános Iskola szervezeti felépítésére és működésére vonatkozó szabályzatot az intézmény vezetőjének előterjesztése alapján a nevelőtestület november 04. napján fogadta el. Az elfogadáskor a jogszabályban meghatározottak szerint egyetértési jogot gyakorolt a diákönkormányzat és az iskolaszék. Jelen szervezeti és működési szabályzat az intézmény fenntartójának jóváhagyásával lép hatályba, és ezzel az ezt megelőző szervezeti és működési szabályzat érvénytelenné válik. A szervezeti és működési szabályzat és az egyéb belső szabályzatok (igazgatói utasítások) előírásainak betartása az intézmény valamennyi dolgozójára nézve kötelező. A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi háttere: a közoktatásról szóló évi többször módosított LXXIX. törvény az oktatási intézmények működésére vonatkozó többször módosított 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet vonatkozó paragrafusai a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény a 138/1992. (X.8.) kormányrendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 4

7 az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) kormányrendelet 8/2000. (V.24.) OM rendelet munkavédelem a nevelési-oktatási intézményekben, a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet módosításáról évi XXII. törvény a munka törvénykönyve évi XXXVIII. törvény az államháztartásról évi XXXI. törvény a gyermekvédelemről évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről 277/1997. (XII.22.) kormányrendelet a pedagógus továbbképzéséről, szakvizsgáról 37/2001. (X.12.) OM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól 23/2004. OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 5

8 II. AZ ISKOLA ALAPADATAI Az intézmény neve: Kertvárosi Általános Iskola Az intézmény székhelye, címe: 4400 Nyíregyháza, Könyök u. 1/a Telephelye: nincs Intézmény egységei: nincs Az intézmény alapításának éve: Körbélyegzője: A Magyar Köztársaság címere a Kertvárosi Általános Iskola Nyíregyháza, Könyök u. 1/a felirattal Hosszú bélyegzője: Kertvárosi Általános Iskola 4400 Nyíregyháza, Könyök u. 1/a Telefon/fax: (42) Az iskola irányító szerve: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Az iskola alapító és fenntartó szerve: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 6

9 Az intézmény jogállása: jogi személyiséggel rendelkező önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv Működési köre: Kötelező felvételt biztosító iskola, felvételi körzetét Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottságának határozata állapítja meg. Az iskolába felvehető maximális tanulólétszám: 400 fő Az intézmény típusa: általános iskola Jogszabályban meghatározott közfeladat: A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény szerinti közoktatási feladatok: általános iskola Típus szerinti besorolása: - tevékenységének jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv - közszolgáltató szerv fajtája: közoktatási feladatot ellátó közintézmény - feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv Az intézmény gazdasági szervezetének helye: 4400 Nyíregyháza, Könyök u. 1/a 7

10 Az intézmény vezetőjének kinevezése: a mindenkor hatályos, a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló törvényben és a végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak szerint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázat útján nevezi ki és bízza meg Az intézmény foglalkoztatottjai jogviszonya: foglalkoztatásuk közalkalmazotti jogviszonyban történik (1992. évi XXXIII. a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján) Az intézmény képviseletére jogosultak: az intézmény mindenkori vezetője Szakágazat szám: alapfokú oktatás évben érvényes szakfeladatok: Az alaptevékenységeket meghatározó jogszabályok: a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) kormányrendelet 8

11 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás Emelt szintű számítástechnika-informatika oktatás Bázisintézményi feladatok ellátása Különleges helyzetben lévő tanulók nevelése, oktatása: - Hátrányos helyzetű tanulók képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítése Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása az évi LXIX. törvény 121. (1) bekezdés 29. pontjában foglaltak szerinti fogyatékossági típusai: a.) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége, b.) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége Iskolai intézményi közétkeztetés Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) Egész napos iskolaotthonos osztályok működtetése Oktatási célok és egyéb feladatok Közművelődési könyvtári tevékenység Diáksport Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 9

12 Kiegészítő tevékenység: Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek Helyiségek, eszközök bérbeadása Tanfolyamok szervezése évben érvényes szakfeladatok: Az alaptevékenységeket meghatározó jogszabályok: a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) kormányrendelet Az iskola alaptevékenysége szakfeladat rend szerint Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás (1-4 évfolyam) Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás (5-8 évfolyam) Emelt szintű számítástechnika, informatika oktatás Különleges helyzetben lévő tanulók nevelése, oktatása: - hátrányos helyzetű tanulók képesség-kibontakoztató integrációs felkészítése Bázisintézményi feladatok ellátása Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 10

13 Iskolai, intézményi étkeztetés Általános iskolai napközi otthonos nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Könyvtári szolgáltatások Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Kiegészítő tevékenység: Munkahelyi étkeztetés Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat. Évfolyamok száma: 8 Az iskolába felvehető maximális tanulói létszám nappali tagozaton: 400 fő 11

14 A feladat ellátását szolgáló vagyon: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingó és egyéb vagyon kezelése és használata a hatályos vagyonrendeletben meghatározottak szerint. A vagyoni állapotot az önkormányzat és az intézmény mindenkori leltára, értékét a mindenkori mérleg tartalmazza. (7751/1. helyrajzi számon nyilvántartott Nyíregyháza, Könyök u. 1/a alatti ingatlan és a rajta álló épületek.) A vagyon feletti rendelkezési jog: Az intézmény által használt vagyonra és a vagyon feletti rendelkezés jogára Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló hatályos rendelet az irányadó. Az iskola önállóan működő és gazdálkodó helyi költségvetési szerv. Az iskola alaptevékenységét az éves költségvetés keretében biztosított pénzeszközökből, munkaterve alapján látja el. Az iskola költségvetését felügyeleti szerve évente állapítja meg. Az intézmény alapító okiratának száma: 210/2009. (IX.28.) kelte: szeptember 15. Az intézmény számlaszáma:

15 Az intézmény adóhatósági azonosító száma: Az intézmény statisztikai számjele: Az intézmény OM azonosító száma: Az intézmény általános forgalmi adó alanyisága: havi ÁFA-bevalló A Szervezeti és Működési Szabályzat a mindenkori hatályos Alapító okirattal együtt érvényes. 13

16 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA 1. Az iskola szervezete 1.1. Az iskola vezetése Az iskola vezetőségét az igazgató, valamint közvetlen munkatársai alkotják. Az igazgató közvetlen munkatársai közé az alábbi magasabb vezető beosztású dolgozók tartoznak: az igazgatóhelyettesek, a gazdasági igazgatóhelyettes Igazgató Az iskola felelős vezetője az igazgató, aki munkáját a magasabb jogszabályok, a fenntartó, valamint az iskola belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. Megbízatása az intézmény alapító okiratában megfogalmazott módon és időtartamra történik. A közoktatási intézmény vezetője képviseli az intézményt. Feladatkörébe tartozik: a nevelőtestület vezetése a nevelő és oktató munka irányítása és ellenőrzése a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű megszervezése és ellenőrzése 14

17 a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása az iskolaszékkel, a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel és diákmozgalommal való együttműködés a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó méltó megszervezése a gyermek- és ifjúságvédelmi munka irányítása a tanuló- és gyermekbaleset megelőzésével kapcsolatos tevékenység irányítása Az igazgató kizárólagos jogkörébe tartozik: az iskola valamennyi dolgozója feletti teljes munkáltatói jogkör, valamint a kötelezettségvállalás gyakorlása Az igazgató átruházza: a gondokra a "műszaki" és a "kisegítő" dolgozók feletti ellenőrzési, irányítási jogkör gyakorlását 1.3. Az igazgató munkáját az alábbi igazgatóhelyettesek segítik: alsó tagozatot irányító igazgatóhelyettes, felső tagozatot irányító igazgatóhelyettes, gazdasági igazgatóhelyettes. 15

18 Az igazgatóhelyettesek megbízatása a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvénynek a közoktatási intézményekben történő végrehajtásáról szóló 138/92. (X.8.) Kormányrendelet előírásai szerint pályázati eljárás keretében történik. Az igazgatóhelyettes csak az iskola határozatlan időre alkalmazott pedagógusa lehet. Az igazgatóhelyettesek munkájukat munkaköri leírásuk valamint az igazgató közvetlen irányítása mellett végzik. Az igazgatóhelyettes feladat- és hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon területre kiterjed, amelyet munkaköri leírása tartalmaz. Az igazgatóhelyettesek munkaköri leírása: 1/a., 1/b. sz. melléklet. A gazdasági igazgatóhelyettes munkaköri leírása: 1/c. sz. melléklet. Helyettesítés rendje: Az intézmény vezetőjének távolléte esetén az alsó tagozatot irányító igazgatóhelyettes teljes felelősséggel helyettesíti. A helyettesítés kiterjed az igazgató kizárólagos jogkörébe tartozó ügyek kivételével - minden területre. Tartós távollét esetén (legalább 1 hónap folyamatos távollét) az alsó tagozatot irányító igazgatóhelyettes gyakorolja az igazgató kizárólagos jogkörébe tartozó hatásköröket is. Gazdasági és pénzügyi kérdésekben az igazgató helyettesítését a gazdasági igazgatóhelyettes látja el. 16

19 1.4. Az iskola vezetősége Az iskola vezetőségének tagjai: igazgató igazgatóhelyettesek (2 fő) a szakszervezet titkára a Közalkalmazotti Tanács elnöke az intézmény dolgozóinak választott érdekképviselői (3 fő) Kibővített iskolavezetés tagjai: szűkebb iskolavezetés munkaközösségek vezetői gazdasági igazgatóhelyettes gyermekszervezet vezetője, DÖK vezetője Iskolaszék elnöke Az iskola vezetősége az iskolai élet egészére kiterjedő konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkező testület. Az iskola vezetősége rendszeresen, havonta - tart megbeszélést az aktuális feladatokról, a megbeszélésről írásban emlékeztető készül. Az iskolavezetőség megbeszéléseit az igazgató készíti elő és vezeti. Rendkívüli esetekben az iskolavezetés (szűkebb, kibővített) bármikor összehívható. Az iskolavezetés ülései után köteles tájékoztatni az iskola dolgozóit az ülés döntéseiről, határozatairól. A vezetőségi tag köteles az irányítása alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetíteni az iskolavezetőség felé. 17

20 Az iskola vezetőségének a tagjai a belső ellenőrzési szabályzatban foglaltak szerint ellenőrzési feladatokat is ellátnak Az iskola dolgozói Az iskola dolgozóit a magasabb jogszabályok előírásai alapján megállapított munkakörökre, a fenntartó által engedélyezett létszámban az iskola igazgatója alkalmazza. Az iskola dolgozói munkájukat munkaköri leírásaik alapján végzik. 18

21 Igazgató és igazgatóhelyettesek munkamegosztása IGAZGATÓ I. sz. igazgatóhelyettes dr. Sasváriné Tamás Teréz II. sz. igazgatóhelyettes Gál Zoltánné Gazdasági igazgatóhelyettes Iskolatitkár 1-2. o. munkaközösség Anyanyelvi és idegennyelvi Könyvelő munkaköz. közművelődési könyvtáros 3-4. o. munkaközösség Természetismereti Gondnok munkaközösség Óvodákkal való kapcsolat Matematika munkaközösség karbantartó szakmunkás Iskolaotthon Testnevelési munkaközösség takarítók Napköziotthon Osztályfőnöki munkaközösség Gyermekszervezet Iskolaszék DSE Pályaválasztás alapfokú művészetoktatási Szakkörök intézmények iskolakönyvtáros Iskolaközi munkaközösségvezető DÖK 19

22 IV. AZ ISKOLA KÖZÖSSÉGEI, EZEK KAPCSOLATA EGYMÁSSAL ÉS A VEZETÉSSEL 1. Az iskolaközösség Az iskolaközösséget az iskola dolgozói, a szülők és a tanulók alkotják. Az iskolaközösség tagjai érdekeiket, jogosítványaikat az e fejezetben felsorolt közösségek révén és módon érvényesíthetik. 2. Az iskolai alkalmazottak (közalkalmazottak) közössége Az iskolai alkalmazottak közösségét az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban, valamint munkaviszonyban álló dolgozók alkotják. Az iskolai közalkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, valamint az iskolán belüli érdekérvényesítési lehetőségeit a magasabb jogszabályok (elsősorban a Munka Törvénykönyve, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, a közoktatásról szóló törvény, illetve az ezekhez kapcsolódó rendeletek), valamint a Kollektív Szerződés rögzítik. 3. A nevelők közösségei 3.1. A nevelőtestület A nevelőtestület tagja az iskola valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja, az iskola gazdasági igazgatóhelyettese, valamint az oktatónevelő munkát 20

23 közvetlenül segítő alábbi felsőfokú végzettségű dolgozók: gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, bázisintézményi koordinátor. A nevelőtestület a magasabb jogszabályokban megfogalmazott döntési jogkörökkel rendelkezik. A nevelőtestület véleményét ki kell kérni a magasabb jogszabályokban megfogalmazott esetekben. A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet az iskola működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. A nevelőtestület a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörei közül a tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés jogát átruházza a nevelőtestület által megválasztott fegyelmi bizottságra. A fegyelmi bizottság a fegyelmi ügy lezárását követően köteles tájékoztatni a nevelőtestületet az írásbeli határozatban foglaltakról. Az iskola nevelőtestülete feladatkörének részleges ellátására az alábbi állandó bizottságot, illetve munkacsoportot hozza létre a következő feladat- és hatáskörrel. A bizottság (munkacsoport) Megnevezése IMIP munkacsoport Feladata és hatásköre lásd IMIP A több tanéven keresztül működő állandó bizottságok (munkacsoportok) tagjait ezen tisztségükben a nevelőtestület évente egy alkalommal, a tanévnyitó értekezleten megerősíti. Az állandó bizottságok (munkacsoportok) tagjai maguk közül a tevékenység összehangolására, irányítására vezetőt választanak. 21

24 Egy tanév során a nevelőtestület az alábbi értekezleteket tartja: alakuló értekezlet, tanévnyitó értekezlet, tanévzáró értekezlet, félévi és év végi osztályozó értekezlet, oktatási-nevelési értekezlet, munkaértekezlet. A nevelőtestület állandó értekezleteit az iskola éves munkatervében meghatározott napirenddel és időponttal az iskola igazgatója hívja össze. Az igazgató szükség esetén a tanítási időn kívül rendkívüli nevelőtestületi értekezletet hívhat össze. Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell összehívni, ha a nevelőtestület tagjainak 33 százaléka kéri, illetve ha az iskola igazgatója vagy az iskola vezetősége ezt indokoltnak tartja. Az összehívás okát, célját meg kell jelölni. Az értekezletet tanulmányi időn kívül az igazgatónak össze kell hívni a kezdeményezéstől számított 8 napon belül. A magasabb jogszabályokban megfogalmazottak szerint: nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint ötven százaléka jelen van, a nevelőtestület döntéseit ha erről magasabb jogszabály, illetve a szervezeti és működési szabályzat másként nem rendelkezik nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A nevelőtestület személyi kérdésekben a nevelőtestület többségének kérésére titkos szavazással is dönthet. A nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyvet, emlékeztetőt kell vezetni. 22

25 3.2. A nevelők szakmai munkaközösségei Az iskola pedagógusai az iskola pedagógiai tevékenységének egy-egy területéhez kapcsolódva szakmai munkaközösségekben tevékenykednek. A munkaközösség szakmai, módszertani kérdésekben segítséget ad az iskolában folyó nevelő-oktató munka tervezéséhez, szervezéséhez, értékeléséhez és ellenőrzéséhez. Az iskolában az alábbi szakmai munkaközösségek működnek: 1-2. évfolyam munkaközössége 3-4. évfolyam munkaközössége Humán tárgyak munkaközössége Reál tárgyak munkaközössége Természettudományi tárgyak munkaközössége Osztályfőnöki munkaközösség Testnevelési munkaközösség A szakmai munkaközösségek a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel rendelkeznek. A szakmai munkaközösségek feladatai az adott szakmai-pedagógiai területen belül: az adott szakmai-pedagógiai terület nevelő és oktató munkájának segítése, tervezése, szervezése, értékelése és ellenőrzése, az iskolai nevelő és oktató munka belső fejlesztése, korszerűsítése, egységes követelményrendszer kialakítása: a tanulók ismeretszintjének folyamatos ellenőrzése, mérése, értékelése, pályázatok, tanulmányi versenyek kiírása, szervezése, lebonyolítása, a pedagógusok továbbképzésének, önképzésének szervezése, segítése, a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok 23

26 véleményezése, felhasználása, a pedagógusok munkájának segítése hospitálásokkal, bemutató órák szervezésével, szakmai-módszertani kiadványok és a tanításhoz használható eszközök beszerzésével, a pályakezdő pedagógusok munkájának segítése, patronáló nevelő (mentor) kijelölésével, javaslattétel az iskola igazgatójának a munkaközösség-vezető személyére, segítségnyújtás a munkaközösség vezetője részére az éves munkaterv, valamint a munkaközösség tevékenységéről készülő elemzések, értékelések elkészítéséhez. A szakmai munkaközösségek az iskola pedagógiai programja, munkaterve valamint az adott munkaközösség tagjainak javaslatai alapján összeállított, egy tanévre szóló munkaterv szerint tevékenykednek. A szakmai munkaközösség munkaterve tartalmazza a szakmai munka belső ellenőrzésének éves tervezését. A szakmai munkaközösség munkáját munkaközösség-vezető irányítja. A munkaközösség vezetőjét a munkaközösség tagjainak javaslata alapján az igazgató bízza meg. A munkaközösségek vezetői munkájukat munkaköri leírásuk alapján végzik. 24

27 4. Alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok Az iskolai munka egyes aktuális feladatainak megoldására a tantestület tagjaiból munkacsoportok alakulhatnak a nevelőtestület vagy az iskolavezetés döntése alapján. Amennyiben az alkalmi munkacsoportot az intézményvezetés hozza létre, erről tájékoztatnia kell a nevelőtestületet. Az alkalmi munkacsoportok tagjait vagy a nevelőtestület választja, vagy az igazgató bízza meg. 5. Az iskolaszék Az iskolában a magasabb jogszabályokban előírtak alapján az intézmény működésében érdekelt személyek és szervezetek együttműködésének előmozdítására, a nevelő-oktató munka segítésére, valamint az iskolahasználók érdekeinek jobb képviseletére iskolaszék működik. Az iskolaszék érdekegyeztető szerv. Az iskolaszék tagjai Az iskolaszék létszáma: 7 fő A szülőket 3 fő, a nevelőtestületet 3 fő, az iskolai diákönkormányzatot 1 fő, képviseli. Az iskolaszék tagjainak megválasztása A szülők képviselőit a szülők javaslatainak összegyűjtése után az iskolai szülői értekezlet nyílt szavazással választja meg egyszerű többséggel. Az iskolai szülői értekezlet akkor határozatképes, ha azon a szülők több mint 50 %-a jelen van. 25

28 Az iskolai diákönkormányzat képviselőit az iskolai diákönkormányzat vezetősége nyílt szavazással választják meg egyszerű többséggel. A nevelőtestület képviselőit a pedagógusok javaslatainak összegyűjtése után a nevelőtestület nyílt szavazással választja meg. Ha az iskolaszék szülői illetve nevelői képviselői helye megüresedik, az újabb választás előkészítéséért harminc napon belül az iskola igazgatója felelős. Az iskolaszék működése Az iskolaszék saját szervezeti és működési szabályzata alapján működik. Az iskolaszék jogköre Az iskolaszék a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel rendelkezik. 6. A tanulók közösségei 6.1. Az osztályközösség Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösség élén mint pedagógus vezető az osztályfőnök áll. Az osztályfőnököt ezzel a feladattal az igazgató bízza meg. Az osztályfőnökök osztályfőnöki tevékenységüket munkaköri leírásuk alapján végzik. 26

29 Az osztályközösség saját tagjaiból az alábbi tisztségviselőket választja meg: 1 fő képviselő (küldött) az iskolai diákönkormányzat vezetőségébe 2-8. évfolyamon 6.2. A diákkörök A tanulók közös tevékenységük megszervezésére diákköröket hozhatnak létre. A diákkör lehet szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, énekkar, művészeti csoport stb. Az iskolában működő diákkörök fajtáit a Pedagógiai Program tartalmazza Az iskolai diákönkormányzat A tanulók és a tanulóközösségek érdekeiknek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. Az iskolai diákönkormányzat jogosítványait az iskolai diákönkormányzatot segítő nevelő érvényesítheti. A diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési és egyetértési jog gyakorlása előtt azonban ki kell kérnie az iskolai diákönkormányzat vezetőjének véleményét. Az iskolai diákönkormányzat a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel rendelkezik. Az iskolai diákönkormányzat szervezetét és tevékenységét saját szervezeti és működési szabályzata szerint alakítja. 27

30 Az iskolai diákönkormányzat munkáját segítő nevelőt a diákönkormányzat vezetőségének javaslata alapján a nevelőtestület egyetértésével az igazgató bízza meg. Az iskolai diákközgyűlést évente 1 alkalommal össze kell hívni, melyen az iskola igazgatójának vagy megbízottjának a tanulókat tájékoztatnia kell az iskolai élet egészéről, az iskolai munkatervről a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről, az iskolai házirendben meghatározottak végrehajtásának tapasztalatairól. A diákközgyűlésen a diákönkormányzatot segítő nevelő, valamint a diákönkormányzat gyermek vezetője beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról. A diákközgyűlés összehívását a diákönkormányzatot segítő nevelő kezdeményezi. A diákközgyűlés összehívásáért az igazgató felelős. 7. Az iskola közösségeinek kapcsolattartása 7.1. Az intézményvezetés és a nevelőtestület A nevelőtestület különböző közösségeinek kapcsolattartása az igazgató segítségével a megbízott pedagógus vezetők és a választott képviselők útján valósul meg. A kapcsolattartás fórumai: az iskolavezetőség ülései, a különböző értekezletek, megbeszélések, Ezen fórumok időpontját az iskolai munkaterv határozza meg. Az intézményvezetés az aktuális feladatokról a tanári szobában elhelyezett hirdetőtáblán értesíti a nevelőket. 28

31 Az iskolavezetőség tagjai kötelesek: az iskolavezetőség ülései után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó pedagógusokat az ülés döntéseiről, határozatairól, az irányításuk alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetíteni az igazgatóság, az iskolavezetőség felé. A nevelők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy munkaköri vezetőjük, illetve választott képviselőik útján közölhetik az iskola vezetőségével és az iskolaszékkel A szakmai munkaközösségek kapcsolattartása Az iskolában tevékenykedő szakmai munkaközösségek folyamatos együttműködéséért és kapcsolattartásáért a szakmai munkaközösségek vezetői felelősek. A szakmai munkaközösségek vezetői a munkaközösség éves munkatervének összeállítása előtt közös megbeszélésen egyeztetik az adott tanévre tervezett feladataikat különös tekintettel a szakmai munka alábbi területeire: a munkaközösségen belül tervezett ellenőrzések és értékelések, iskolán belül szervezett bemutató órák, továbbképzések, iskolán kívüli továbbképzések, a tanulók számára szervezett pályázatok tanulmányi, kulturális és sportversenyek. A szakmai munkaközösségek vezetői az iskolavezetőség (az igazgatói tanács) ülésein rendszeresen tájékoztatják egymást a munkaközösségek tevékenységéről, aktuális feladatairól, a munkaközösségeken belüli ellenőrzések, értékelések eredményeiről. 29

32 7.3. Az iskolaszék Az iskolaszék az iskola közösségeivel az iskolaszék teljes jogú tagjain és a meghívottakon keresztül tartja a kapcsolatot. Az iskolaszék tagjai rendszeres időközönként évente legalább 2 alkalommal kötelesek tájékoztatni az általuk képviselteket az iskolaszék tevékenységéről, valamint kötelesek az általuk képviseltek kérdéseit, véleményét, javaslatait az iskolaszék felé továbbítani. Az iskolaszék ülésein állandó meghívottként az alábbi személyek vehetnek részt: az iskola igazgatója, Közalkalmazotti Tanács vezetője. Az iskola működéséről, az iskolai munkaterv feladatairól, végrehajtásáról az iskola igazgatója rendszeresen évente legalább 2 alkalommal köteles tájékoztatni az iskolaszéket A nevelők és a tanulók A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az igazgató a diákközgyűlésen évente 1 alkalommal, a folyosón elhelyezett hirdetőtáblán keresztül folyamatosan, az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon tájékoztatják. 30

33 A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanároknak folyamatosan szóban és írásban tájékoztatniuk kell. A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik, tisztségviselők útján az iskola vezetőségéhez, az osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz vagy az iskolaszékhez fordulhatnak. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott képviselőik, tisztségviselők útján közölhetik az iskola vezetőségével, a nevelőkkel, a nevelőtestülettel vagy az iskolaszékkel A nevelők és a szülők A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az igazgató tanévnyitó ünnepségen, az iskolaszék ülésén évente 2 alkalommal, a folyosón elhelyezett hirdető táblán keresztül, az osztályfőnökök az osztályok szülői értekezletein tájékoztatják. A szülők számára a tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatásra az alábbi lehetőségek szolgálnak: a családlátogatások, a szülői értekezletek, a nevelők fogadó órái, a nyílt tanítási napok, a tanuló értékelésére összehívott megbeszélések, 31

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2013. 0 Tartalom BEVEZETŐ... 3 1. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma... 3 1.2. Jogszabályi háttér... 4 1.3. Az SZMSZ

Részletesebben

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 2 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 2 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 2 4. Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat szerint 3 5. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Széchenyi István Katolikus Általános Iskola Füzesabony

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Széchenyi István Katolikus Általános Iskola Füzesabony SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT Széchenyi István Katolikus Általános Iskola Füzesabony 2013 1. BEVEZETŐ 1.1. Jogszabályi háttér. A közoktatási intézmények működésének legfontosabb szabályait, a szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A NÉRI SZENT FÜLÖP KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (1161 Budapest, Béla u.23.) OM: 035100 Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: Budapest, 2013. év hónap nap. Fenntartó TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. Szervezeti és Működési Szabályzat Kelt: Eger, 2013. március 27. Összeállította: az iskola vezetése Tartalomjegyzék:

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA A Nebuló Általános Iskola alapítványi fenntartású alapfokú intézmény, a város oktatási palettájának színesítésére. Gyermekközpontú pozitív megerősítéssel nevel,

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium Klara-Leőwey-Gymnasium Pécs Lycée Klára Leőwey de Pécs 1 2014. november 18. 1 A továbbiakban Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Közgazdasági, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Szakiskola Gyöngyös Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS...

Részletesebben

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61.

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Bucsa, 2013. március 1 Tartalomjegyzék 1. A SZERVEZETI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Tatabánya 2008 Tartalom I. BEVEZETÉS

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat , Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: A Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete 1 Tartalomjegyzék I. A Szervezeti

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND Tartalomjegyzék AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELY/TAGINTÉZMÉNYEIRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK... 4 1. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 3. A HÁZIREND HATÁLYA...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat META-DON BOSCO Szakközépiskola Budapest, 2013

Szervezeti és Működési Szabályzat META-DON BOSCO Szakközépiskola Budapest, 2013 Szervezeti és Működési Szabályzat META-DON BOSCO Szakközépiskola Budapest, 2013 META-Don Bosco Szakközépiskola SZMSZ 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA

I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAK- KÉPZŐ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAK- KÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA 5 II. AZ ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA, ALAPTEVÉKENYSÉGE,

Részletesebben

Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 1 Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 2 Tartalom AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 6 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT iktatószám: 228-12 /2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. november I. Bevezetés... 4 1. A SZMSZ célja, tartalma... 4 2. Jogszabályi háttér... 4 3. Az SZMSZ hatálya... 5 II. Intézményi alapadatok...

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (6900 Makó, Návay Lajos tér 12/A) OM: 201694 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 4 1.1 Jogszabályi háttér... 4 1.2 A szervezeti

Részletesebben

Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.)

Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.) Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március OM azonosító: 200931 1 Tartalomjegyzék I. Bevezető 1.Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

A KISPESTI ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KISPESTI ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KISPESTI ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2013. TARTALOM 2 Oldal I. rész: Általános rendelkezések 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Tartalom 1. Bevezető rész 5 1.1. Az SZMSZ célja, feladata... 5 1.2. Jogszabályi háttér... 5 1.3. Az intézmény adatai... 5 1.4. Az alapító okirat adatai... 5 1.5.

Részletesebben

A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZABÁLYZATA 2009.

A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZABÁLYZATA 2009. A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰ KÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 1 I. Bevezet ő rendelkezések A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Jóváhagyta: 2013. március 27. PH.. Mravcsik Sándor igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A szervezeti

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA érvényes 2014. szeptember 9-től 1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2014. június 02. Varga Márta

Részletesebben

AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM

AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM Szervezeti és Működési Szabályzata 2012. 45/1 Tartalomjegyzék I. Bevezetés...

Részletesebben