Száz éves az iskolai oktatás Borbányán

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Száz éves az iskolai oktatás Borbányán"

Átírás

1 László Miklósné Száz éves az iskolai oktatás Borbányán Nyíregyháza, 2011

2 Ilyen kívántam lenni én is, ott a homokba szúrt nyárfa: a tanító, ki fénybe tör, ragyogó hit a lombja, irány azoknak, jel és bíztató, kik jönnek barázdákban botladozva Váci Mihály: Jegenye fényben

3 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye Nyíregyháza, ennek a városnak egyik külterülete Borbánya szeptember elsején új iskola átadására került sor a tanévnyitó ünnepségen. Nagy esemény volt ez a település lakóinak életében. Ez a hosszú idı óta várt esemény késztetett arra, hogy összegyőjtsem, és leírjam Borbánya és iskolájára vonatkozó adatokat. Az intézmény történetét több szakaszra osztom: I. Oros községhez tartozó mindennapi iskola ig II. a.) Nyíregyháza Borbánya Általános Iskola / es Számú Általános Iskola 1987-ig b.) A település fejlıdése 1980-tól III. Új iskola az Alma utcán IV. Petıfi Sándor Általános Iskola napjainkban V. Elérkezett a XXI. század

4 Bevezetés Az oktatás nevelés elválaszthatatlan a település fejlıdésétıl, ezért elıször bemutatom Borbánya kialakulását. Szabolcs megye Encziklopédiájában ez olvasható: (1) Oros a Kállay család levéltárában 1440-ben Orosváros elnevezés alatt fordul elı, ekkor még dőlı, határrész a késıbbi Borbánya 1790-tıl szılıskert as évektıl említik, mint Borbányát. E községnek legjelentısebb dőlıi Szászkút, Borbánya (dőlı= határrész). A XVI. században török megszállás alatt volt a falu, évi felvétel szerint tíz portából állt júniusában Ebergényi kuruc tábora volt itt január elsején Kállay András tollából: Oros a bogdányi járáshoz tartozott, birtokosai a Kállayak. (2) január nyolcadikán a Kelet-Magyarország címő napilap így ír. (3) 240 évvel ezelıtt 1746-ban per folyt az Elek család és a Kállay család között, ekkor említik, mint Bırbányát, mely elnevezést a juhászok által lopott juhoktól kapta. Ugyanis a bırt a homokdomb vájatába rejtették el, ez a domb a Kálló felé vezetı út mentén található (ez legenda, feltételezés). Ma Borbányának nevezik. Szabolcs vármegye monográfiája Nyíregyháza címszó alatt így ír. (4) május 22-én adott az úriszék engedélyt szılık telepítésére, ekkor vásárol 299 gazda Kállay Ignácztól egy területet, a mai orosi szılı, helyesebben Borbánya szılıtelephelyet, melynek betelepítése azonban sok nehézség után csak két év múlva sikerül. Erre az idıre, az 1790-es évekre tehetı a homokbuckás terület szılıvel való beültetése. Lukács Ödön Nyíregyháza története 1886 címő könyvében így ír: 100 évvel késıbb a kapukba letelepedtek az emberek, az ottani borházakban éltek, amit kibıvítettek, vagy építettek oda kis házakat ben 926 szılıtelek volt, ebbıl 135 telken volt lakás, ennyi család élhetett Borbányán. Lassan kialakul a település, mely közigazgatásilag Oros községhez tartozott. Bosnyák Béla Oros község gazdasági és társadalmi rajza címő mővének 197. oldalán olvasható. (5) A Gallilei kör évi pályázatán elsı díjjal jutalmazott pályamunkája bemutatja Oros község lakóinak életét. A zsellérek kisebb csoportja a tót szılımunkások. Oros 4065 lakosa közül 1900-ban 115 tót anyanyelvő volt, de legalább 600-ra tehetı a tót eredetőek száma. Ezek a tótok nyíregyháziak. Ugyanis a XVIII. században tót telepesek érkeztek Nyíregyházára. Ezek nagy része bokortanyákba telepedett le, a tótok másik része azonban szılıgazdálkodást kezdett. Ezek a tót szılıtelepek messze benyúlnak Nyíregyháza vidékébe, s az orosi tót szılıtelep ezen település kisugárzása. A szılıbirtokosok szegény emberek, 1-6

5 vékás (300 négyszögöl) szılıjük nem elegendı arra, hogy egy család ellátását biztosítsa. Különösen nem az újabb idıkben, midın a csemegeszılı a tótok parasztszılıjét teljesen lekonkurálta. Az itteni lakosok közül kerülnek ki a nyíregyházi taligások, fiákeresek, favágók és napszámos munkások. Lányaik a nyíregyházi dohányfermentáló hivatalban dolgoznak, vagy beállnak cselédnek a városba. A magasabb városi és magyar kultúra úgyszólván teljesen felszívta magába a tótságot. Ma már a tótok nagy része teljesen magyar lett, magyarul pedig valamennyien beszélnek ban Oros községben a lakosság 15 %-a ágostai hitvallású evangélikus, számuk 621 fı. Ezek a tót szılısgazdák a szılıkben laknak, a falu társadalmi életében nem játszanak szerepet. A tót szılısgazdák Borbánya alapítói, kb. 220 éves a település. Krúdy Gyula írásaiban megörökíti a szüretelést, a valóság és romantika keveredik mőveiben. A nyíregyházi gazdagabb polgárainak volt szılıjük, amit az ott lakó emberek, napszámosok mőveltek. A szüretelés vidám ünnep volt, ezt örökítette meg az író. Közoktatás Oros község népoktatását 1908-ban három felekezeti iskola látta el, ezek bent a falu közepén voltak. A falun kívüli uradalmi tanyákon lakó cselédek, a tót szılısgazdák gyermekeiket nem küldhették iskolába. Kivétel Nyírjes és Nagyszállás tanya, ezek Dessewffy birtokok voltak. Dr. Borovszky Samu írja 1897-ben a pusztai iskola szervezésében és fenntartásában a Dessewffyknek kiváló érdemei vannak. (Ha 30 gyermek iskoláskorú volt, az uradalom köteles volt gondoskodni iskoláról.) A két tanya között volt egy kanális (vízelvezetı árok). Ennek partján állt az uradalmi iskola. Azt a határrészt, ahol a fent említett iskola állt, ma is Iskolatagnak nevezik ben Oros új iskolák felállítását határozta el ben hat új iskola nyílt, melyek közül három a falu határában, az uradalmi tanyák, a tót szılısgazdák lakosainak közelébe lett szétszórva. Ezzel az elemi iskolák kérdése megoldódott, gondoskodva volt arról, hogy minden tanköteles gyermek elemi népoktatásban részesüljön. A tanítás eredményét azonban csökkenteni fogja a tömeges mulasztás, a nép szegénysége. (6)

6 Iskolák szervezıdnek Borbánya lakóinak száma az 1910-es népszámlálás alapján 703 fı. Ebben az idıben a településnek iskolája nem volt ben így ír a Nyírvidék címő lap: Megdöbbentıen nagy az iskolába nem járók száma. 140 tanítóra és tanteremre volna szükség 80-as átlag mellett. Az alispáni jelentés szerint 74 községben folynak tárgyalások az iskolák szaporítása és fejlesztése miatt. Szabolcs vármegye Közigazgatási Bizottsága ülésén Mikecz Dezsı alispán jelenti év elsı felében az iskola szervezésére fektettük a fı hangsúlyt. Oros községi iskolákat épít, új tanítói állásokat szervez az államsegélyek biztos reményében. (7) Lengyel József királyi tanfelügyelı jelenti a Szabolcs megyei Közigazgatási Bizottságnak: az iskolák szervezése Oros községben folyamatban van az államsegély igénybevételével január 19-én új iskolák és tanítói állások szervezıdtek Oroson XXXVIII. törvénycikk az alsófokú oktatás alappillérévé az elemi népiskolát tette. Hat évfolyamú úgynevezett mindennapi és három évfolyamú ismétlı tagozattal mőködött. Ettıl kezdve állami, városi, községi népiskoláról beszélhetünk. (8) I. Iskola Borbányán augusztusában kezdıdik az elsı iskola építése Borbányán a Kállói út jobb oldalán Leveleki Ármin orosi földbirtokos által adományozott 1149 négyszögöl telken re felépült az egytantermes iskola, melyhez tanítólakás tartozott. A tanfelügyelı jelenti a fıispánnak: a községi tanítói választások megtartattak. (9) Borbánya elsı tanítója Magdó György volt. Az 1911/12-es iskolaév Elımeneteli és mulasztási naplója szerint: Oros községhez tartozó Borbányai Mindennapi Elemi Iskola a neve. Az iskola négy évfolyamos, a beírt tanulók száma: 86 fı elsı osztály 56 tanuló második osztály 28 tanuló harmadik osztály 2 tanuló (10)

7 Ismétlı iskola is mőködött harminckét tanulóval. Az évi népiskolai törvényekben és rendeletekben rögzítették az elemi iskola méreteit és a tantermek berendezési tárgyait. Az egytantermes iskolában tanköteles gyermek elhelyezésével számoltak, de a késıbbi években gyermek tanult a 9,6 méter hosszú és 6 méter széles tanteremben. A tanulók testi fejlettségét tekintetbe véve kellett készíttetni az iskolai padokat úgy, hogy a tanulók egymás zavarása nélkül kényelmesen írjanak, olvassanak, feleljenek. Egy padban négy-négy gyermek ült. A padokon két-két tintatartó volt, és bemélyedés a toll elhelyezésére. Az iskola berendezéséhez tartozott a cm magas dobogón elhelyezett tanítói asztal székkel, fénytelen sötétszínő háromlábú iskolatábla. Álló számológép, szekrény, fogas a tanulók kabátjának elhelyezésére. Petróleumlámpa csüngött alá a mennyezetrıl, mosdóasztal mosdótállal, vizes korsó, a sarokban vaskályha. A fıfalon Magyarország angyalos címere. Volt térkép, történelmi eseményeket, az évszaknak megfelelı mezıgazdasági munkát bemutató képek. A tanulók bakóban vitték az olvasókönyvet, palatáblát, palavesszıt, egy vonalas, kockás irkát, ennek a hátulsó lapján volt az egyszeregy. Két fillér volt egy irka, 6 fillér a ceruza 1932-ben. A palatábla, palavesszı, szivacs vagy rongy, bakó a tanulók iskolai felszereléséhez tartozott ban háromszor értékelték egy évben a tanuló munkáját: karácsonykor: magaviselet szorgalom elımenetel, ugyanezt húsvétkor is. Tanév végén szöveges értékelés volt az elsı osztályban: magaviselet szorgalom hit- és erkölcstan beszéd és értelemgyakorlat olvasás írás számtan és mértan éneklés testgyakorlás.

8 A lakosság foglalkozása, vallása 1911/1912-es tanévben az elsı osztályos tanulók szüleinek foglalkozása: napszámos 50 fı gulyás 1 urasági gazda 1 kocsis 2 béres 2 Ez az adat is bizonyítja, szegény emberek éltek Borbányán. Két nagybirtok szorításában kínlódtak. Nagyszállás Nyírjes tanya báró Molnár Viktor birtoka volt. A Vadritkától (erdı) a borbányai temetıig dr. Gróf Zichy Róbert birtoka terült el, Szászkút. A gróf 1919-es halála után felesége Leveleki Julianna birtokolt 360 kateszteri holdat, emeletes épületet, 10 hold szılı és gyümölcsöst, 5 hold erdıt, a többi szántó. A birtokon 15 állandó család dolgozott, 9 feles dohányos, számos idénymunkás. Kalászos, kapás növényeket termeltek. A borbányaiak napszámba jártak olvastam Ladányi András: Homokdombok napszámosai címő könyvében. Az 56 elsı osztályos tanulók vallási megoszlása: ágostai hitvallású evangélikus 33 gyermek római katolikus 11 gyermek görög katolikus 12 gyermek. Ez evangélikus vallás többsége utal a tirpák jellegre ıszén Magdó György tanító úr bevonult katonának, meghalt az elsı világháborúban ig helyettes tanítók tanítottak. Sajnos a rendelkezésre álló anyakönyvek, naplók hiányosak, nagy részük elpusztult a második világháború alatt szeptember 12-én került a településre Terjék Sándor községi tanító, aki nyugdíjazásáig, 37 éven át nevelte, tanította az iskola növendékeit. İ volt az elsı tanító, aki egy iskolai füzetbe leírta az iskola addigi történetét 1911-tıl 1937-ig. Az 1920-as népszámlálás szerint Oros Borbányaszılı népessége 1027 fı, 6-11 éves gyermekek száma 161. (11) február másodikától tanított Borbányán Dózsán István községi tanító, aki 28 éven át nevelte, oktatta az intézmény diákjait. Kezdetben a nıtlen tanítók sorkosztra jártak tanítványaik családjához. Családot alapítva mindkét tanító helyben

9 telepedett le. Dózsán István felesége Nyírjesen tanított. Terjék Sándor felesége postamesternı volt. Az idıs emberek visszaemlékezése szerint kezdetben délelıtt délután folyt a tanítás. A fegyelmezett, mindenkinek köszönı diákok az utcán párosával mentek hazafelé. Tisztelettel emlékeztek az idıs emberek régi tanítóikra. 1923/1924-es iskolaévben kéttanerıs ötosztályos lett az iskola 145 a beírt tanulók száma. 1925/26-ban megépült a 2. számú tanterem. (12) A statisztika szerint Oros község Borbánya tanya községi iskola két tantermet és egy tanítólakást tart nyilván az iskolaépítési akció eredményeként. A településen új utca megnyitására került sor, Újsor elnevezéssel került a naplóba. Az 1920-as évektıl kötelezı volt a himlıoltás, ennek nyoma megtalálható az Elımeneteli naplóban. 1928/29-es tanévben lett hatosztályos az iskola, a tanulók száma 194 fı ban 1713 ember él a településen, ekkor már ír, olvas 1139 fı, a lakosság 60 %-a. (13) Ahogy nıtt a településen lakók száma, úgy emelkedett az iskolába járók száma is ban még mőködött a Csárda tónál báró Molnár Viktor által finanszírozott fürdı, ahova autóbusz hozta-vitte a fürdızıket Nyíregyházáról. Nem volt gazdaságos, ezért megszőnt, Sóstó lett a kedvelt. A tanköteles gyermekek száma magasabb, mint az iskolába járóké. Bizonyos, hogy a nehéz gazdasági helyzet, a szegénység miatt maradtak távol az iskolától. Hebeny Zoltán így ír az analfabétizmusról: 1930-ban Szabolcs megye áll az elsı helyen az írástudatlanok listáján. Oka az iskolák, tanítók, iskolai felszerelések hiánya. (14) Hunek Emil így ír 1931-ben a Szılıskertek címszó alatt: szılıjellegük nagyrészt elveszett és zsellérlakások épültek bennük. Jelenleg is vagyontalan, napszámba járó szegényebb nép lakja, ide kell számolni az orosi szılıket. Lakói a tirpákok soraiból kerültek ki, és amelyik elsı szılıskert volt, ahol nyíregyházi ember szılı mívelt (15) 1932-ben a Vallás és Közoktatási Minisztérium rendelete értelmében, az elemi iskolában öt éven keresztül a már használatos tankönyveket megváltoztatni nem szabad. Az iskoláztató szülık szempontjából nagyfontosságú ez a rendelkezés, mert az állandóan súlyos anyagi helyzet közepette igen jelentıs tehertétel alól mentesültek az által. (16) 1937-ben bıvült az iskola, a bejárattól jobbra két tantermet építettek, így lett négy tanterem. Oros község vagyonleltárában szerepel 1938-ban Borbánya két közös iskolaépület és lakás a 2528/2a helyrajzi szám alatt, 1149 négyszögöl területtel, melynek becsértéke 4200 pengı. 1936/37-ben Eördeg András vezette a Továbbképzı iskola 2 3. osztályát 37 tanulóval ezek évesek voltak. Ha hiányosan is, de ennek az iskolának adatai nyomon követhetık

10 1942-ig. Ennek a két osztálynak csak fiú tanulói voltak. Ilyen keresztnevek fordultak elı: Mihály 9, József 8, András 6, János 5, István 4, Péter 2, György 1, Sándor 1, Henrik 1 tanuló. A település szociális helyzetét tükrözi az április 5-i keltezéssel írt jelentés (18) Oros Borbányának 300 pengı segélyt biztosított a tejactió kereten belül hol tejactio van, ott tízóraira az iskolás gyermekek naponta 2 dl tejet és 10 dg kenyeret kapnak tanév végéig Ezen a településen 80 tanuló részesült tejactióban. Egy népiskolai értesítı 1936-ból. (19) Az érdemjegyeket betővel írták. Egy évben háromszor osztályoztak: karácsonykor, húsvétkor és év végén. Karácsonykor és húsvétkor: magaviselet szorgalom elımenetel kitőnı 1 jeles 2 jó 3 elégséges 4 elégtelen 5 A mai érdemjegyek fordítottjával osztályoztak. ma kitőnı 5 d jeles 5 jó 4 közepes 3 elégséges 2 elégtelen 1 Ez ésszerőbb. Ebben az idıben Nyíregyházát Kállóval zúzott kıvel borított út kötötte össze. A településen szoba-konyhás házak épültek vályogból zsúp vagy nádfedéllel. Akik a dohánygyárban keresték megélhetésüket gyalog tették meg az utat oda-vissza. Télen sötétben indultak, sötét volt mire hazaértek. Idénymunkásként az uradalmi birtokon dolgoztak részesaratóként, cséplıgép mellett, vagy dohányosként, emlékezett vissza 1987-ben Járku Miklós a településen élı, idıs kovácsmester. 1944/45. ıszén szünetelt a tanítás a város ostroma miatt ban került Borbányára Tátrai András, az iskola tanítólakásában lakott, kántortanítóként énekelt az egyházi szertartásokon.

11 Köszönet illeti a száz év elıtti Oros község vezetıit és mindazokat, akik felismerték az iskola jelentıségét. Szívükön viselték a tót szılısgazdák gyermekeinek sorsát. Iskolát létesítettek, és 34 éven át fenntartásáról gondoskodtak. Igen nagy dolog volt ez. I. Összegzés Ha összegeznénk az iskola fennállásának elsı 34 évét, a fejlıdés szembetőnı. 1911/1912 négyosztályos 86 tanuló 1 tanító 1921/1922 ötosztályos 145 tanuló 2 tanító 1928/1929 hatosztályos 194 tanuló 4 tanító 1937/38-as tanévben négy tanterem Elsı tanítók: Magdó György ig Terjék Sándor ig Dózsán István ig Eördegh András 1936 Tátrai András /38-as tanévben Miskolczy Mihály az igazgató Oroson. A településen girbegurba, homokdombra fel és lefutó keskeny dőlıutak kígyóztak. A hosszú telken szılı és gyümölcsfa, elıl vályogból épült zsúp vagy nádfedeles házak, melyekben egyre többen laknak. Az iskolában a világítás petróleumlámpával, a főtés vaskályhával történt, a hajópadlós tantermet olajjal kenték fel. A tanítás délelıtt és délután folyt, de a tanköteles gyermekek nagy része iskolába járt. Sok volt a tanévvesztés a mulasztások miatt, ami összefüggött a település lakóinak szegénységével ig Oros községhez tartozott a település iskolája, mint községi elemi népiskola. Ez az iskolatörténet elsı része 1911-tıl 1945-ig.

12 II. Nyíregyháza Borbánya Általános Iskola ben az oktatás szerkezetében, az oktatás nevelés terén alapvetı változások történtek. 1948/666 EM számú kormányrendelet megszüntette a népiskolát, helyébe a kötelezı 8 osztályos iskolát léptette. 1948/1949-es tanévre fokozatosan változott a népiskola általános iskolává. (20) októberben nyilvánították ki, hogy az általános iskola ingyenes, sem beíratási, sem tandíjat szedni nem szabad tıl a borbányai iskola Nyíregyházához tartozik, mint tanyakörzeti iskola. 1944/45-ös tanévre 310 tanuló iratkozott be, de tanítás nem volt a város ostroma miatt. Ekkor ért el a front, a háború a város környékére február 5-én indult a tanítás Seszták Mária tanítónı által kiállított órarend szerint. Összevont 2., 3. osztályt tanított 64-es létszámmal. (1.sz. melléklet) Részben osztott iskola volt, négy tanulócsoportot hat nevelı tanított: Terjék Sándor Dózsán István Tátrai András Seszták Mária Maleczky János Fodor László A háború után igen nehéz volt az élet, a beírt tanulók fele rendszeresen hiányzott, nem volt ruha, cipı. Olyan bejegyzést találtam az Osztálykönyvben, hogy a tanuló részére egy pár cipı kiutalását kérte tanítója májusában ez olvasható a naplóban. Ünnep! Véget ért a második világháború Európában A tanítás szünetel Az egyházi ünnepeken Pünkösd, Úrnap stb. szünet volt. A madarak és fák napján majálist tartottak Vadritkán (erdı) a szomszédos tanyák tanulóival együtt. Volt mősor, vetélkedı, zsákban futás, lángosevés, talicskázás stb. Vidám ünnep volt. A településen élı tanítók a közéletben is tevékenykedtek, házhely összeírás, új utcákat nyitottak. I., II. Házhely. 1945/46-os tanévben az intézmény hetedik osztályt indított 20 tanulóval. A hatodik hetedik összevont csoportban 60 tanuló volt, abban az idıben a tanév évzáró vizsgával ért véget.

13 A következı tanév két osztályában két naplóval külön lány és külön fiú osztály indult, egy évig német nyelvet is tanultak. Helyszőke miatt egy tanulócsoport a Csárda vendéglı különtermében kapott helyet, kihelyezett osztály volt. Az idıs emberek szívesen emlékeznek Koroknay Gyula tanár úrra, aki gitár kísérettel orosz dalokat tanított nekik április 14-én megalakult az iskolában az úttörıcsapat 7 fıvel, Fodor László tanító vezetésével. Ekkor ültettek egy nyárfát az udvaron, 1989-ben még áll a hatalmasra nıtt fa. 1947/1948-ban 366 tanulója volt az intézménynek június 16-án iktatta törvénybe az Országgyőlés az iskolák államosítását. Megteremtıdött az egységes oktatás rendszere, ekkor vált általánossá a 8 osztályos általános iskola. (21) Oros község irataiban olvashatjuk: az 1948-as jegyzıkönyv ismerteti Borbánya iskolatelek és épület átsorolását Nyíregyházához, a megállapodás december 22-én történt. Oros pert indított, mert a város nem fizetett kártérítést ban Oros ft 50 fillér készpénzt kapott a várostól a borbányai iskola berendezéséért. A következı évben már nyolc nevelı tanított, 351 tanulója volt az intézménynek. Ebben az évben 7 jeggyel osztályoztak, a tanulmányi eredmény 5,34 (szerencsére megszőnt) tıl 1980-ig megtalálhatók az iskolai törzskönyvek, igen sok segítséget adtak munkámhoz. Az iskola beírási körzetének rajza (2.sz. melléklet), az iskola alaprajza (3.sz. melléklet). Hivatalosan 1950-ben csatolták a települést a városhoz, ekkor villamosítottak Borbányán. Autóbusz közlekedett (fakarusznak nevezték az emberek), de olyan zsúfolt volt, hogy a nevelık gyalog jártak ki a városból, hogy el ne késsenek mesélte Darvas Józsefné, az akkori igazgatónı. Nagy eseménynek számított, hogy 1951-ben az iskolával szemben megépült az evangélikus templom Sárdi Gyula mőegyetemi tanár tervei alapján. Balczár István nyíregyházi építész építette. Zalay Szalay Pál készítette a faliképeket. Ekkor Megyeri Lajos volt az evangélikus lelkész (1936-tól 1962-ig). Napjainkban az evangélikus és református hívek tartják itt szertartásaikat más-más idıpontban. Alapvetı változás következett be az oktatásügy igazgatásában. A helyi tanácsok Oktatási Mővelıdésügyi irányításai alá kerültek az iskolák. Az alsófokú oktatás egységes tantervő lett, 2 tagozatos iskola: alsó tagozat felsı tagozat (22) Az intézmény igazgatója így ír, a tanintézet felszereltsége hiányos, a berendezés nagy része elavult, az iskolai könyvtár 87 példánnyal rendelkezik.

14 1955/56-os tanévben lett Borbánya 10.sz. Általános Iskola. Most lett osztott, önálló iskola, váltakozó rendszerrel folyik a tanítás, délelıtt a felsıs, délután az alsó tagozatos gyermekek tanulnak. A következı tanévben 6 tanterem lett, a főtés cserépkályhával történt. (23) Borbánya területe 1300 kateszteri hold ban 2083 fı lakik Borbányán, mezıgazdaságban 382 fı dolgozik, iparban 366, egyéb 303 fı. (24) Az intézmény tanulóinak többsége ipari tanulónak jelentkezik, de gimnáziumba, szakközépiskolába is van jelentkezı. A hatvanas évek végén nagy építkezések kezdıdtek Nyíregyházán, a dolgos, munkát szeretı borbányai emberek találtak munkát. Lakásukat, azok berendezését korszerősítették. A hetedik terem tornaterem lett. Az 1970-es tiszai árvíz után a déli ipartelepen új utcák nyíltak Tünde, Ipari, Alma, Molnár, Takács stb. utca. Azok építkeztek itt, akiknek házát elmosta az ár, ezen az új lakótelepen szép családi házak sorakoztak egymás mellett ben óvoda épült (20-as számú) az iskola közvetlen szomszédságában. Jó kapcsolat alakult ki az óvoda-iskola, szülık nevelık között. Megszőnt a nevelık vándorlása, egyre több a szakos nevelı az intézményben. Felmenı rendszerrel folyt a tanítás pl. 5. osztálytól a 8. osztályig voltam osztályfınöke ugyanannak az osztálynak, tanítottam a magyar nyelv és irodalom tantárgyat 4 évig ban már 448 tanulója van az iskolának, 27 nevelı tanít, 137 a napközis tanuló. Egyre nagyobb a zsúfoltság. Az iskolaudvaron elkészült a 3.sz. épület. (25) Ez a lapostetıs épület modernebb lett, központi főtés az óvodával együtt, vízöblítéses wc. csoport épült. Az új épületrészben 4 tanterem, szertár, orvosi szoba, zsibongó is helyet kapott. Az udvaron lévı szolgálati lakás átalakításával ebédlı, tálaló helyiség lett. A szomszédos napközis óvodából hozták az ebédet, egyre több tanuló részesült napközis ellátásban. Jó kapcsolat alakult ki az Építı Szerelı Vállalattal, ahol asztalos, villanyszerelı szakkör mőködött. Szép sikereket ért el a lövész szakkör. Elkészült az iskola hátsó udvarán a 30 méter hosszú, 16 méter széles bitumenes kézilabdapálya. A közeli tanyákon megszőnt a felsı tagozat, Nyírjesrıl 24, Nagyszállásról 15 tanuló jár naponta autóbusszal a borbányai iskolába. A nagy zsúfoltság enyhítésére a zsibongóból, mőhelybıl tanterem lett. A napközis csoportok lejártak a kb.1 km-re lévı Mővelıdési házba. Úgynevezett szaktantermek alakultak ki, minden óra végén vándoroltak a tanulók, nevelık egyik terembıl a másikba. Minden ısszel, tavasszal tanulmányi kirándulások voltak, ezek kapcsolódtak egy-egy tantárgyhoz. A tanulmányi munka mellett, a zsúfoltság ellenére: ifjúsági vöröskereszt, szakkörök, takarékossági mozgalom, hasznosanyag-győjtés, úttörı tevékenység folyt. Volt színházbérletünk, megnéztünk egy-egy filmet, a Déli iparteleptıl a Csárda utcáig gyalogos séta, hogy ismerjék meg a tanulók lakóhelyüket.

15 A település fejlıdése 1980-tól (25) Új utcák Lakatos, Harangozó, Kökény stb. az utcák szélesek, a házak tágasak, szépek. Az iskolával szemben, a volt katonai lıtéren 200 telket alakított ki az OTP: Zsálya, Áfonya, Míves utcák. Új lakótelep alakult itt ki. Emeletes házak sorakoznak a Kálló felé vezetı út bal oldalán. Római katolikus templom épült az új lakótelep mellett. Bán Ferenc Kossuth díjas építész álmodta meg a város által adományozott telken. Sajnos a kivitelezési munka szakszerőtlen volt, a tervezı nem is ismerte el sajátjának. Nyugati pénzbıl épült, a város is hozzájárult, a hívek társadalmi munkája is jelentıs volt. A tetı beázott, felújítása 2 millió forintba került, kívülrıl is vakolni kellett. A templom mögött épült egy kolostor, dr. Anton Gos kamillianus szerzetes vezetésével július 15-tıl a betegek és haldoklók lelki gondozását vállalják a kamillianus családok társadalmi munkában. A település belsı részén a posta mellett elkészült az orvosi rendelı. Megoldódott a település vízellátása, vezetékes ivóvize van Borbányának. Folyik a gázvezeték lefektetése, épül az új iskola az Alma utcán. Visszatérve az iskolához 1982-ben 521 tanuló (26) 10 tanterem. Ebben az évben országosan 5 napos lett a tanítási hét. Az elsı osztályban iskolaotthonos oktatást vezettek be. (27) október 20-án így ír a Kelet-Magyarország címő napilapban Lányi Botond újságíró: (28) Ha végigballagunk az Alma utcán, mely szélességével igazi fıutat idéz, eljutunk a település közepére: emeletes iskola, orvosi rendelı, mővelıdési ház, posta. A település központja alakul itt, szép családi házak sorakoznak, a hajdani proletártelep ma kertváros képét mutatja. Nemcsak a tanulólétszám növekedése, a település fejlıdése szembetőnı. Érdemes az iskola volt tanulóinak sorsát figyelemmel kísérni. Dolgos, derék emberek lettek, akik szorgalmas munkával otthont teremtettek, családot nevelnek. Ott találjuk a város üzemeiben, üzleteiben, hivatalaiban, gyermekeiket az iskolában. Van köztük kımőves, mérnök, asztalos, autószerelı, csillagász, orvos, vízvezetékszerelı, óvónı, bolti eladó, pincér, szakács, varrónı, felsorolni is sok lenne valamennyiük foglalkozását. Szeretnek dolgozni, ezt látták szüleiktıl. Jó érzés találkozni velük, felidézni a régi megszépült emlékeket, 20 évig tanítottam magyar nyelv és irodalom, történelem tantárgyakat az intézményben.

16 II. Nyíregyháza Borbánya Általános Iskola / es Számú Általános Iskola 1945/46. Borbánya Nyíregyházához tartozó tanyakörzeti, részben osztott iskola 1948/49. Borbánya Általános Iskola 1955/ Számú Általános Iskola A tanulók száma 1948/ tanuló 6 nevelı tanuló 39 nevelı Az általános iskola emelte az általános mőveltség színvonalát, mert százezreket részesített magasabb iskolai képzésben. Korszerő ismereteket nyújtott nyolc éven át minden állampolgár számára. A tankötelezettség felemelése, az iskoláztatás idıtartamának növelése önmagában is kedvezı változást jelentett, hatással volt a dolgozó osztályok gyermekeinek mővelıdésére. A petróleumlámpát neoncsöves armatura, a vaskályhát gázfőtés, a pumpáskutat vezetékes ivóvíz váltotta fel a Kállói úti iskolában is. A felsorolt változások könnyebbé tették az itt élı lakóknak életét, kulturáltabb, magasabb életszínvonalat tettek lehetıvé. Megnıtt Borbánya lakott területe, újabb utcák, családi, emeletes házak épültek, üzletek nyíltak. Ezek a változások hatással voltak a tanulókra is, megnıtt a tanulás presztízse, a jó gyakorlati képességő gyermekek igénye a továbbtanulásra. Az igyekvı, dolgos szülık minden segítséget megadtak ehhez gyermekeiknek. Ez volt a település és iskolájának 42 éves története 1945-tıl 1987-ig. III. Új iskola az Alma utcán szeptember elsején, a tanévnyitó ünnepségen birtokba vehették a tanulók az új kétemeletes modern iskolát az Alma utcán. Ünnep ez a nap a település minden lakója számára. A tanulókon kívül sok szülı, nagyszülı, volt tanítvány és itt lakó ember volt kíváncsi az új intézményre. Magasan emelkedik az épület a környezı házak fölé, hirdetve, hogy a tudomány vára kíván lenni a nyolc osztályos iskola. (30) Tantermek, tornaterem, szertárak, könyvtár, napközis termek, konyha, ebédlı, tanári és igazgatói szoba, zsibongó

17 található a kétemeletes épületben. Borbánya legszebb épülete ez az Ybl díjas Kulcsár Attila tervezte soknézető, harmonikusan mozgalmas együttes. Kállói út Alma út Egy iskola két épületben, a két utca között közlekedik a 2Y-os autóbusz, hozza, viszi a nyírjesi, nagyszállási tanulókat, akik átszállással jutnak el az új iskolához. Mindkét helyen délelıtt folyik a tanulás, délután napközis, tanulószobás foglalkozás, szakkörök, könyvtári kölcsönzés van. Az alsósoknak színház és hangverseny bérletük van. 15 alkalommal az úszás alapjait sajátították el. A 4. osztály korcsolyázni tanult. A tanulók szeretik a sportot, szívesen vesznek részt vetélkedıkön, versenyeken. Az új lakótelepen, az Alma utca két oldalán, a Kökény utcán fiatal házasok építkeztek, szőknek bizonyult az óvoda, ezért a Kállói úti iskola két tantermét átadták az óvoda kicsinyeinek. A 13-as jelzéső autóbusz a városból jár a Déli ipartelepen át az iskoláig, így az jól megközelíthetı. Öröm tanulni, dolgozni ilyen szép környezetben, mint az Alma úti iskola. Csak címszavakban emelek ki 1987/88-as tanévben elsı helyezést értek el a gyermek tőzoltó szakkör tagjai Tőzre, vízre vigyázzatok! címmel a televízió is közvetítette a vetélkedıt. A tanulók Gencsapátiban, Szigligeten táboroztak, az NDK-ban is jártak egy vetélkedı gyıztes diákjai. 1988/89-ben 600 tanulója volt az intézménynek, (31) negyvenegy nevelı tanított. A gyermeklétszámot tekintve ez volt a csúcs, innen kezdve fokozatosan csökken a tanulók létszáma. Ekkor még a tanulók 96 %-a fizikai dolgozók gyermeke, a családok 80 %-ában mindkét szülı dolgozik. Sokat fejlıdött az intézményben folyó munka nyugdíjba menetelem óta (1985). Korszerő audiovizuális eszközök, videohálózat, számítástechnikai géppark segíti a tanári munkát. Ízléses dekoráció, szemléltetı eszközök, képek díszítik a kényelmes, világos tantermeket, folyosót, zsibongót. Rendezett az iskola környezete, sportudvart alakítottak ki.(32) A tanulók mesemondó, szavaló, helyesírás, matematikai, számítástechnikai vetélkedın vesznek részt. Versenyeznek az éneklırajok is, a néptáncosok sikere Szegeden, a nívós rendezvények, a sportban elért eredmények önmagukért beszélnek. A kilencvenes évektıl angol, német nyelv oktatása folyik, a tanulók 80 %-a kölcsönöz könyvet.(33) A városban a számokkal jelölt iskolák egy-egy híres ember nevét vették fel, így a borbányai intézmény is es tanév végéig az iskola 78 évét örökítettem meg.

18 IV. Petıfi Sándor Általános Iskola napjainkban 1997-tıl Bensıséges ünnepségen vette fel az intézmény Petıfi Sándor nevét. Jelen voltak az intézmény fenntartójának képviselıi, az iskola tantestülete, dolgozói és a nyugdíjas nevelık. Pénzes Sándorné igazgatónı ismertette az elmúlt idıszak pedagógiai munkáját, elért eredményeket. Majd az aktív munkát végzı pedagógusok jutalmat vettek át. Az új nevet viselı intézmény fenntartója a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyőlése. 1998/99-es tanévben került bevezetésre a Nemzeti Alaptanterv, (34) másfél éves fejlesztı munka után kapják meg az iskolák a Kerettantervet, ennek alapján kell tanítani szeptember elsejétıl. (35) Tartalmazza az adott iskolatípusban a nevelés-oktatás célját, a tantárgyakat, a közös és kötelezı követelményeket, az ehhez szükséges óraszámot. Csökkentették a felduzzadt ismeretanyag mennyiségét. Korszerő ismeretanyagot emelt be az oktatásba: hon- és népismeret természetismeret társadalmi ismeret emberismeret és etika. Ennek alapján készül a helyi tanterv. Ma is érvényes, hogy az országnak egészséges, mővelt, sokoldalú, aktív emberekre van szüksége. Az iskola feladata, hogy a tanulók ezekkel a tulajdonságokkal rendelkezzenek; ez csak a szülıkkel összefogva lehetséges. Öveges József fizikus mondta: Az az ismeret érdemes a tudás névre, aminek alkalmazásához is értünk. A tanulók 70 %-a helyi óvodából érkezik. Évfolyamonként egy csoport angol nyelvet tanul, 3. osztálytól választható a német nyelv tanulása vagy az informatika. 5. osztálytól minden tanuló tanul informatikát. Élve a pályázati lehetıséggel, az iskolának sikerült új, modern gépeket, programokat beszerezni a számítástechnikához ben a tanulók száma 542 fı, 17 osztályterem, egy tornaterem, 5 szaktanterem, két könyvtár, 2 napközis szoba, 2 orvosi szoba van. Az alsó tagozatban 10 tanulócsoport, a felsıben 11, napközis csoport 12, egy tanulószobás csoport a felsıben. Mindkét iskolában állagmegóvásra, felújításra került sor.

19 V. Elérkezett a XXI. század Vajon milyen változásokat hoz? Rohamléptekben fejlıdik a tudomány és a technika az élet minden területén. Ezekhez a változásokhoz kell igazodnia az iskoláknak, a diákok életkorának, iskolatípusnak megfelelıen. A mai diákok lesznek ennek a századnak felnıttei. Olyan ismereteket kell szerezniük, hogy képesek legyenek felnıttként is új ismeretek megszerzésére. Az iskolai munka a tanulás, de a mai alsó tagozatos gyermekek is tudnak vetélkedni, versenyezni egymással. 2000/2001-es tanévben az alsós gyermekek nemcsak a helyi versenyeken vesznek részt: városi helyesírási versenyen harmadik helyezést ért el 2 tanuló megyei rajzversenyen 2. helyezést 2 tanuló, anyanyelvi csoportversenyen elsık lettek 3 tanuló megyei versenyen olvasás 3. helyezés helyesírási versenyen 1 tanuló országos levelezı matematikából elsı és 9. helyezést a 4. c osztály országos természetismeret 4. lett a 4. a osztály országos matematika versenyen helyezést értek el a negyedikesek. Versenyeztek: hangos olvasásból, környezetismeretbıl, meseírásból, irodalomból, próza-és versmondásból, daléneklésbıl 26 tanuló versenyzett, a 4. osztály csapata 4. lett. 2001/2002-ben két helyen folyik a tanítás, van ennek elınye és hátránya is. Elıny a Kállói úti iskolában nincs fegyelmezési probléma, itt tanul az alsó tagozat. Hátrány két intézményt kell fenntartani, az állagmegóvásra nincs elég pénz. Fajátékok kerültek a Kállói úti iskola udvarára tanév végén Pénzes Sándorné igazgató nyugdíjba ment, az új igazgatónı Szekrényes Andrásné lett, aki az intézmény magyar-ének szakos nevelıje augusztus 16-tól, a mai napig óta az iskola volt nevelıit, dolgozóit meghívják a karácsonyi ünnepségre. A bensıséges ünnepségen feltöltıdik lelkünk karácsonyi hangulattal. Pedagógusnapon az oldott hangulat, egymás látásának öröme teszi feledhetetlenné a találkozást. Köszönet érte az iskolavezetésnek. Így nem szakadunk el teljesen volt munkahelyünktıl szeptemberétıl az és a negyedik osztály elsı félévében szöveges értékelés volt, a negyedik osztály második félévétıl számjegyekkel értékeltek szeptembertıl van

20 osztályozás az alsó tagozatban. Az elsı osztály és a második osztály elsı félévében szöveges értékelés, a másodikosoknál második félévtıl számjegyekkel értékelnek a nevelık. Lehet buktatni is december 29-re készült el az iskola dolgozóira vonatkozó Esélyegyenlıségi terv. Elkészült a Pedagógiai program ig. Ebben a tanévben lambériázták a tornatermet, megoldották a két öltözı zárását. Az iskola oldalkapuit 8-14 óra között zárva tartják, csak a fıbejáraton lehet bejutni az épületbe. Beléptetı rendszert alakítottak ki. A felmerülı költségeket az Alapítvány biztosította. A fenntartó megrendelésére korszerősítették a világítást, gyors, jó munkát végeztek a kivitelezık. A Kistelekiszılı felsı tagozatos diákjai a Petıfi Sándor Általános Iskolához kerültek. Az iskolába érkezı diákok beilleszkedése nem volt zökkenımentes, ha lassan is, de elfogadják az itteni rendszabályokat. Legnagyobb problémát a hiányzások jelentik, csak a családdal együtt oldható meg a probléma. Családlátogatás, felzárkóztató foglalkozások, tanulószoba, ingyen tankönyv és étkeztetés, sok-sok türelem, személyes példamutatás lehet eredményes. Keresztury Dezsı írta: ne kényeztesd, ne ünnepeld, ne szid, inkább szeresd, s becsüld meg ıket április elsejétıl részben önálló gazdálkodó lett az intézmény, a fıkönyvi könyvelést a Benczúr Gyula Általános Iskola gondnoksága végzi. Jelenleg egy gazdasági és egy titkárnı végzi a szükséges gazdasági és adminisztrációs munkát az intézményben. Az iskola konyhája 7 dolgozóval az ELAMEN gyermekétkeztetéssel foglalkozó Kft-hez került. A táplálkozási allergia és cukorbeteg gyermekek diétás menüt kapnak. Hagyomány már, hogy évrıl évre az Alma úti iskolában kerül sor - a megyei szintő angol nyelvi versenyre, - rajzpályázatra több száz alkotás érkezik, ezekbıl kiállítást rendeznek, - a versmondó verseny is népszerő. Mindezek ismertté teszik az iskolát, az ott folyó munkát. - Októberben Miskolcon rendezték meg a Petıfi iskolák 3 napos találkozóját. Nagy élményt jelentett a tanulóknak, szülıknek, a tanároknak is a vetélkedı. A szülıi munkaközösség, alapítványi bál, szülıi értekezletek, fogadóórák, nyílt tanítási nap, közös sportrendezvény, ünnepi mősoraink, közös kirándulások segítik a kapcsolat kiépítését a családokkal. - A 2004/2005-ös év felsı tagozat házi versenye: földrajz, biológia, fizika, német, angol olvasási verseny, irodalom, matematika, helyesírási, szavalóverseny, természetismeret. 69 tanuló városi, vagy megyei versenyen helyezést ért el.

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri Mező Imre út 21. Tel/fax: 42-263-137 e-mail: info@dankop.hu, www.dankop.hu IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI

Részletesebben

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA BAGA LAJOS BAKÓ ERZSÉBET KLÁRA BALOGH NORBERT CSANÁDI NIKOLETT DEÁK NIKOLETT GAZSÓ ZSANETT FÜLÖP GÁBOR DÁVID GYÖKERES MÁRIA

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. 6000 Kecskemét, Tanulmányi terület kódja: 40 Tanulmányi terület gimnázium: 4 évfolyamos; általános kerettanterv; az első idegen nyelv a(z) francia nyelv vagy a(z) spanyol nyelv vagy a(z) angol nyelv; felvételi

Részletesebben

A jelentkező által elsőhelyen megjelölt terület. 09 szakképzés virágkötő és virágkereskedő. 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat

A jelentkező által elsőhelyen megjelölt terület. 09 szakképzés virágkötő és virágkereskedő. 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat 1. Kuczi Péter 79213857479 elutasítva 1. SZANDI 73221928073 felvéve 2. Marton Mietta 71730071397 felvéve 3. Sebestyén Áron 76028483679 felvéve 4. Erb Daniella 76066834680

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY CSODÁT VIRÁGZIK A JELEN REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS E - VERSMONDÓ KATEGÓRIA Fekete Kiara Mercédesz 6.a 2. Simonné Varga Katalin ANYANYELVI JÁTÉKOK JÁTÉKOS ANYANYELV ORSZÁGOS DÖNTŐ Takács Noémi Nagy Nelli

Részletesebben

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó 2015/2016. tanév 9. évfolyam nyelvi csoportjai Könyv: Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó Osztály 1 Korossy Ádám A 2 Borsos Áron A 3 Schmeiszer Gergő A 4 Családi Krisztián A 5

Részletesebben

2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki Bajza Lenke Általános Iskola 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról. megyei.

2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki Bajza Lenke Általános Iskola 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról. megyei. 2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról Tanuló neve Osztálya Osztályfőnök neve 2. Kis Kornél 2. Kis Kornél 2. Bagó Norman 2. Papp Tibor 2. Papp Tibor

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

5.a 1. Baranyi Krisztofer 5.a 2. Benke Dorottya 5.a 3. Czibula Boglárka 5.a 4. Csollák Vanessza 5.a 5. Dóczi Dorina

5.a 1. Baranyi Krisztofer 5.a 2. Benke Dorottya 5.a 3. Czibula Boglárka 5.a 4. Csollák Vanessza 5.a 5. Dóczi Dorina 5.a 1. Baranyi Krisztofer 5.a 2. Benke Dorottya 5.a 3. Czibula Boglárka 5.a 4. Csollák Vanessza 5.a 5. Dóczi Dorina 5.a 6. Gáspár Kiara 5.a 7. Gólya Bálint 5.a 8. Karácsondi Réka 5.a 9. Kátai Benjámin

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 2009/2010 ALSÓ TAGOZAT Móricz verses mesemondó verseny, helyi Felkészítő tanár Virág Zsuzsa 3. b 1. helyezett Kissné Berencsi M. Póti Mariann 4. b 1. helyezett Szikszainé H. A. Horváth

Részletesebben

Ideiglenes középiskolai felvételi rangsor - módosítási lehetőséget követően - 2015 2016 tanév

Ideiglenes középiskolai felvételi rangsor - módosítási lehetőséget követően - 2015 2016 tanév Ideiglenes középiskolai felvételi rangsor - módosítási lehetőséget követően - 2015 2016 tanév Tanulmányi terület: 01-4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol nyelv, a

Részletesebben

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter Angol nyelvi verseny 3. helyezett: Teichmann Vilmos Általános Iskola - Lakatos Nóra - Harsányi Gábor - Orgován Ferenc Felkészítő tanár: Arnóth Mariann 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2010/2011-es tanév versenyeredményei Szorobán 2. évfolyam Nyíri Bence megyei 3. hely országos 7. hely Bartha Dorottya megyei 2. hely országos 7. hely Felkészítő tanár: Szegváriné Balpataki

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

Ideiglenes felvételi jegyzék 2010. március 11. O1. INFORMATIKA SZAKKÖZÉPISKOLA

Ideiglenes felvételi jegyzék 2010. március 11. O1. INFORMATIKA SZAKKÖZÉPISKOLA O1. INFORMATIKA SZAKKÖZÉPISKOLA Ssz. Név Ssz. Név 1. Futó Kovács Szandra 36. Török Nándor 2. Barta Róbert 37. Moroncsik Roland 3. Sólyom Vivien 38. Simon Dániel 4. Csorba Adrienn 39. Gáspár Gabriella 5.

Részletesebben

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve 44 43 43 42 42 41 40 39 38 37 33 31 29 Sánta Zsombor 5. 5 óra Katona Irma Jelena

Részletesebben

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont MATEMATIKA 1 Szerőczei Filemon Simeon 6C 114,7 2 Soós Benjámin 6C 108,0 3 Molnár Eszter 6C 107,3 4 Bernát Ádám 6C 102,0 5 Molnár Dániel 6C 101,3 6 Jakab Dávid 6D 100,0 7 Horváth Ábel 6C 96,7 8 Török Barna

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK Név Osztály Vizsga Összeg 1. Pelyvás Lívia 11. C Német közép C 21 300 Ft 2. Farkas Gergı 12. A Angol alap C 14 200 Ft 3. Nemes Norbert Ferenc 12. B Angol közép C 21 300 Ft 4. Szabó Éva 12. B Angol közép

Részletesebben

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló I. korcsoport 25 m fiú gyors 1. Mócsány Dominik Gagarin 22,2 10p 2. Vágvölgyi Ádám Gagarin 22,5 8p 3. Fehér Romvald Gagarin 28,1 7p 4. Tóth Ármin

Részletesebben

02 Közgazdasági szak

02 Közgazdasági szak 01 Közlekedési szak Balogh Barbara József Attila Dombóvár 78648474882 Koller Imre Vásárosdombó 76338751299 Lelkes Réka Belvárosi 74829857000 Boros Szabina József Attila Dombóvár 77194104062 Vincze Balázs

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat VERSENYEREDMÉNYEK 2011/2012. tanév felső tagozat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Vers- és prózamondó (vers 5-6.o.) Jáger Anett 5.d 1. 9. Králusz Tamás 5.c 2. Csánky Nóra 5.a 3. Harsányi Pandora 5.d 3. Vers- és

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy július 6-án 9 órakor a megadott teremben jelenjetek meg. Aki még nem fizetett tandíjat, kérjük, hogy vagy a teljes

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

név egyesület idı eredmény 1 Nagy Nikolett 1998 Tótkomlósi UE 00:32,45 2 Karkus Linda 1998 Orosházi UE 00:33,20

név egyesület idı eredmény 1 Nagy Nikolett 1998 Tótkomlósi UE 00:32,45 2 Karkus Linda 1998 Orosházi UE 00:33,20 Jegyzıkönyv: Tótkomlós 2007. július 21. Rózsa Fürdı Kupa név egyesület idı eredmény 1 33 1/3m lány mell 1 Nagy Nikolett 1998 Tótkomlósi UE 00:32,45 2 Karkus Linda 1998 Orosházi UE 00:33,20 3 Gulyás Dzsenifer

Részletesebben

Az angol nyelvi előkészítő (01) osztályba jelentkezők ideiglenes felvételi jegyzéke

Az angol nyelvi előkészítő (01) osztályba jelentkezők ideiglenes felvételi jegyzéke Az angol nyelvi előkészítő (01) osztályba jelentkezők Első helyen az angol nyelvi előkészítő tagozatot megjelölő WANIC991 94 1. BIANKA01 92 2. LENDVAI ÁDÁM 90 3. VARGA TAMÁS BOTOND 89 4. NÉMETH KLAUDIA

Részletesebben

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév Szakvezető: Szakter Zsuzsa Tantárgy: angol VMT Ideje: hétfő 10-12:35 óra Helye: 4. d osztály ANATABF.SZE Antal Anett angol BERTABF.SZE Bertalan Renáta Melinda angol DEETABF.SZE Deák Erzsébet angol KIVTAAF.SZE

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

A Junior kvíz 2. fordulójának nyertesei

A Junior kvíz 2. fordulójának nyertesei A Junior kvíz 2. fordulójának nyertesei Nyeremény: páros mozijegy kupon 1. Játéknap (2015.01.20.) Gál Csongor Kovács Dániel Nagy Fanni Vivien Csongrádi Norbert Székely Klaudia Nagy Bence Cilling Andi Juhász

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

Járási tantárgyi vetélkedők

Járási tantárgyi vetélkedők Járási tantárgyi vetélkedők Magyar nyelv és irodalom 1. Belovics Alexandra 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 2. Darcsi Barbara 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 3. Homoki Eszter 2 4.A (8.oszt) Hnatik-Riskó

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

Verseny neve I. HELYEZETT II. HELYEZETT III. HELYEZETT. Budaházi Máté 3.b Monostori Róbert 3.b Bánfalvi Boglárka 3.b Oláh Tamás 3.

Verseny neve I. HELYEZETT II. HELYEZETT III. HELYEZETT. Budaházi Máté 3.b Monostori Róbert 3.b Bánfalvi Boglárka 3.b Oláh Tamás 3. Széchenyi matematika verseny 3. évfolyam Széchenyi matematika verseny 4. évfolyam Budaházi Máté 3.b Monostori Róbert 3.b Bánfalvi Boglárka 3.b Oláh Tamás 3.b Tollár Anna 4.b Maczkó Flórián 4.b Janovich

Részletesebben

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 5.-6. Kiss Fanni Kovács Debóra 21:14 Kiss Fanni 5.-6.

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Pedagógusok képesítése

Pedagógusok képesítése Pedagógusok képesítése Az intézmény neve: Benedek Elek Általános Iskola S.sz. Név Munkakör 1. Antal Istvánné 2. Balázsiné Jaczkó Márta Alkalmazási jogviszony (közalkalmazott idejű jogviszonyban, határozott

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

2010/2011. tanévben az 1.d tanulóinak névsora Osztályfőnök: Dóczi Zsuzsanna Napközis nevelő: Kovács Kinga

2010/2011. tanévben az 1.d tanulóinak névsora Osztályfőnök: Dóczi Zsuzsanna Napközis nevelő: Kovács Kinga 2010/2011. tanévben az 1.d tanulóinak névsora Osztályfőnök: Dóczi Zsuzsanna Napközis nevelő: Kovács Kinga 1. Auer Vanessza Anikó 2. Babai Cintia 3. Boros Zoltán Brendon 4. Bus Anna Dzsesszika 5. Csiszár

Részletesebben

Tisztelt Szerkesztőség!

Tisztelt Szerkesztőség! TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0034 Össze-Tett A tehetség a gyermeknek adottság, a pedagógusnak felelősség Lilla Téri Általános Iskola - Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AMI Tisztelt Szerkesztőség! Előzetes

Részletesebben

EURO GEO KUPA ZALAEGERSZEG 2015,04,25, EREDMÉNYEK

EURO GEO KUPA ZALAEGERSZEG 2015,04,25, EREDMÉNYEK EURO GEO KUPA ZALAEGERSZEG 2015,04,25, EREDMÉNYEK FÉRFI: 100m 1. Köcse Richárd 1997 Zalaszám-ZAC 10,8 I/1 2. Aranyics Bence 1995 Zalaszám-ZAC 10,9 I/2 3. Szűcs Valdó 1995 Zalaszám-ZAC 11,0 I/3 4. Balogh

Részletesebben

A 2009/2010-es tanév versenyeredményei

A 2009/2010-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2009/2010-es tanév versenyeredményei Magyar nyelv és irodalom 4. évfolyam: Csirke János Szabó Erik Városi Ki Mit Tud I. hely Aranyszáj megyei szépolvasó-szépbeszéd vers, IV. h. Mátyás

Részletesebben

Egészségügyi alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95%

Egészségügyi alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95% 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95% 2 Németh Viktória 3 Kohányi Gergely Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 93% 4 Rákay Renáta Ferenczi Sándor Egészségügyi

Részletesebben

2015. augusztus 19., szerda

2015. augusztus 19., szerda 2015. augusztus 19., szerda ZENEELMÉLET, FÖLDRAJZ, ORGONA - 9:00 221. terem, Orgonaterem Tanárok: Győrffy Katalin, Szabó Balázs, dr. Kiss-Csapó Gergely Rinkó Sándor 9.A zeneelmélet 9. Győrffy Katalin Gergely

Részletesebben

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés Sor-sz. Gábor Á. Ált. Isk. Tanuló neve Osztálya neve Helyezés Felkészítő pedagógus 1. Antal Norbert 1.b. Versmondó I Polizosz Tünde 2. Le Uyen Trang Kitti 7.a Nyelvünkben élünk Révész 3. Dömötör Dóri 8.c

Részletesebben

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV 1. Nagy Endre Ádám (48) 2. Ráczkövi Kamilla Zsuzsanna (48) 3. Sánta Bendegúz (48) 4. Beke Gábor Lehel (49) 5. Katona Erzsébet (49) 7. Szládek Csaba Attila (50) 8. Dubavánszky Astrián (51) 9. Radnai Stefánia

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Megyei versenyek A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár 1. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Bolyai Matematika Csapatverseny 6. 19. 12. 14. 15.

Részletesebben

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló SPORTEREDMÉNYEK Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló 1997. Megyei Mezei Futóverseny 3. Kovács András Országos Mezei Futóverseny 52. Kovács András Megyei Atlétika 100 m síkfutás 1. Ács Tamás Országos

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár 2.OSZTÁLY. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár 3.OSZTÁLY

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár 2.OSZTÁLY. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár 3.OSZTÁLY ANGOL NYELVI VERSMONDÓ VERSENYE ISKOLAI 1.OSZTÁLY Gál Gréta Vivien 1.a 1. 1. Czap Hanna 1.a 2. 1. Szabó Dávid 1.a 3. 1. ANGOL NYELVI VERSMONDÓ VERSENYE ISKOLAI 2.OSZTÁLY Alexa Zsuzsanna 2.a 1. 2. Puskás

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

130-as terem (új szárny, 1. emelet)

130-as terem (új szárny, 1. emelet) 130-as terem (új szárny, 1. emelet) 1. Ambrus Ramóna Margit 1999-10-08 2. Bácskai Zsolt László 1999-09-10 3. Baki Réka 2000-04-24 4. Bakóczy Kira Orsolya 1998-01-06 5. Bakonyi Kinga Beatrix 2000-05-15

Részletesebben

Bendegúz Levelező Verseny. Rátermettség tantárgyból I. helyezést ért el Farkas Gergő 8. a

Bendegúz Levelező Verseny. Rátermettség tantárgyból I. helyezést ért el Farkas Gergő 8. a Bendegúz Levelező Verseny országos döntő Rátermettség tantárgyból I. helyezést ért el Farkas Gergő 8. a A TIT Kossuth Klub Egyesület a 2008-2009-es tanévre meghirdette az Ember- Föld- Világegyetem IV.

Részletesebben

7. Figedy János Ált. Isk. 7. EKF Gyakorló Általános Iskola. 8 Tinódi Sebestyén Tagiskola. 8. Balassi Bálint Általános Iskola

7. Figedy János Ált. Isk. 7. EKF Gyakorló Általános Iskola. 8 Tinódi Sebestyén Tagiskola. 8. Balassi Bálint Általános Iskola A kategória Csapatnév Csapattagok (évfolyam) címe Felkészítő tanárok Pontszám Helyezés Marczis Zentai 3325 Noszvaj, Triász Dósa Attila 7. Figedy János Ált. Isk. Ivády Tamásné 46 I. igen Bettina Márton

Részletesebben

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd Eredménylista Megye:_Szilágy- Szilágysomlyó körzet Osztály: I. 1. Márkus Sarolta Márkus Lívia 1-es Sz. Szilágybagosi Általános Iskola Szilágybagos 150 2. Orosz Alexandra Szodorai Melinda Báthory István

Részletesebben

2002/2003-as tanév versenyeredményei. Aszalós Krisztina, Busi Alma Mater Oktatási Központ Száraz Anna 5.b 13.

2002/2003-as tanév versenyeredményei. Aszalós Krisztina, Busi Alma Mater Oktatási Központ Száraz Anna 5.b 13. Tantárgy Helyezés Tanuló neve Megnevezés Szint Felkészítő nevelő 6. Gaál Ramónia 6.a Kisokos 2000 angol verseny országos Fodorné Nagy Erika 3. Kanyó Attila 4.b Kisokos 2000 angol verseny országos Aszalós

Részletesebben

2. RÁKOSA BÁLINT 96 ZALASZÁM-ZAC 7,5 3. VÖRÖS ZOÁRD 96 ZALASZÁM-ZAC 7,6 4. BALOGH PÉTER 96 KVDSE 7,6 5. FÁRÓ JENİ 96 DELFIN SI SE 7,7

2. RÁKOSA BÁLINT 96 ZALASZÁM-ZAC 7,5 3. VÖRÖS ZOÁRD 96 ZALASZÁM-ZAC 7,6 4. BALOGH PÉTER 96 KVDSE 7,6 5. FÁRÓ JENİ 96 DELFIN SI SE 7,7 ROYAL SPED KUPA ZALAEGERSZEG SERDÜLİ NAGYDÍJ ZALAEGERSZEG 2011.02.19 EREDMÉNYEK FIÚK 60m döntı 13 évesek 1. PAP KRISTÓF 98 KVDSE 8,2 2. TAKÁCS SOMA 98 ZALASZÁM-ZAC 8,2 3. PALKÓ TAMÁS 98 DELFIN SI 8,3 4.

Részletesebben

DR. MEZŐ FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTAK - FELADATOK. 2015/2016. tanév. igazgatóhelyettes

DR. MEZŐ FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTAK - FELADATOK. 2015/2016. tanév. igazgatóhelyettes DR. MEZŐ FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTAK - FELADATOK 2015/2016. tanév 1. Albertné Rácz Gyöngyi tanító, 2.c of. 2. Ankuczáné Varga Katalin tanító, 1.c of., igazgatóhelyettes 3. Aranyosné Siklósi Ágnes

Részletesebben

Megyei Atlétika Diákolimpia. 60 m síkfutás. 600 m síkfutás. Név oszt. helyezés tantárgy/osztály felkészítő tanár

Megyei Atlétika Diákolimpia. 60 m síkfutás. 600 m síkfutás. Név oszt. helyezés tantárgy/osztály felkészítő tanár Megyei Atlétika Diákolimpia Név oszt. helyezés Korcsoport felkészítő tanár 60 m síkfutás Kundrák Milán 6.a III. III. korcsoport Ughy Imréné 600 m síkfutás Szokol Milán 6.b IX. III. korcsoport Csoma Andrea

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7.

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7. Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta 3.a Csipet csapat: Bereczki Enikő Darabos Zsombor Lakato Réka Major Eszter

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó

A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó 2007 2012 A MÁTÉSZALKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM végzős diákjai 2012. május 4-én

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos olasz nyelvi diáktalálkozó Nosticzius Ákos 12. B novellafordítás 1. hely tanára: Matolcsi Balázs Seager-Smith Dániel 10.

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Középiskola és Szakiskola

Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Középiskola és Szakiskola Aczél Dávid Márk 41 szakács Agócs Zalán 11 két tanítási nyelvű - vendéglátóipar - angol Ármány Vivien Laura 13 két tanítási nyelvű - turisztika - angol Bacsó Valentina 42 pincér Balázs Gergely 39 szakközépiskola

Részletesebben

Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Középiskola és Szakiskola

Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Középiskola és Szakiskola Aczél Dávid Márk 72960777038 41 szakács Agócs Zalán 71983917058 11 két tanítási nyelvű - vendéglátóipar - angol Ármány Vivien Laura 74126042208 13 két tanítási nyelvű - turisztika - angol Bacsó Valentina

Részletesebben

001 Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 8400 Ajka Kandó Kálmán lakótelep 4. Férőhely:

001 Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 8400 Ajka Kandó Kálmán lakótelep 4. Férőhely: Tanulmányi terület kódja: 21 vendéglátás-turisztika szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok és a következő szakképesítés(ek) megszerzése: cukrász Férőhely: 30 Az egyeztetett felvételi jegyzék alapján felvett

Részletesebben

HELYEZETTEK 4. évfolyam

HELYEZETTEK 4. évfolyam HELYEZETTEK 4. évfolyam MAGYAR4 I. magyar Farkas Fanni Fatime 4 II. magyar Bánszki Blanka Zoé 4 III. magyar Kántor Krisztina 4 IV. magyar Antal Zsuzsa 4 V. magyar Kovács Csenge 4 VI. magyar Csonka Orsolya

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye 60 m Fiú I. kcs. 1 81 Turó József Eger 8,20 2 82 Farkas Gusztáv Eger 8,40 3 65 Bogdán László Kaposvár 8,50 4 33 Papp Balázs Bp. Siketek 8,80 5 6 2 Tóth József Debrecen 9,10 5 6 114 Rigó Marcell NH. Bp.

Részletesebben

2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa

2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa 2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa I. kcs., fiú 50 m gyors: 2. Soós Bence 48.00 3. Nyakas Kristóf 48.25 6. Úr Bendegúz 50.70 leány 50 m gyors: 4. Bogos Csenge 51.58 fiú

Részletesebben

Természettudományi munkaközösség. Versenyeredmények 2009/2010

Természettudományi munkaközösség. Versenyeredmények 2009/2010 Természettudományi munkaközösség Versenyeredmények 2009/2010 Természetfotó pályázat Őszi forduló I. helyezés: Szabó Fanni 7.b Ködbe burkolózva II. helyezés: Batki Viktória 8.e Fénysugár III. helyezés:

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz. Pontszámok A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny megyei/fővárosi fordulójára (2015. március 2. 10 óra) nevezett középiskolai tanulók versenyeredményei* Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló

Részletesebben

Tankönyvlista Ábrahám Richárd

Tankönyvlista Ábrahám Richárd Ábrahám Richárd Oktatási azonosító 74373618896 Díjbekérő postázási címe Jakus Erika Intézmény számlázási címével megegyezik Rászorultsági alapon ingyenes (A számla a tagintézmény adatainál számlázási névként

Részletesebben

Tantárgy Verseny neve helyezés

Tantárgy Verseny neve helyezés Sorszám Tanuló neve Osztály Tantárgy Verseny neve helyezés Verseny szintje Felkészítő tanár, tanító neve 1. Ladányi Zsuzsanna 8.b angol London Bridge 01. országos Bagdi Judit 2. Szegfű Patrik 6.c szorobán

Részletesebben

Első nap 1. 25 m. fiú gyors. I. korcsoport

Első nap 1. 25 m. fiú gyors. I. korcsoport Első nap. 25 m. fiú gyors I. korcsoport Farkas Viktor Mezőtúri Ref. Kollégium I. 0:6,00 0:6,78 9 2 Tajthy Milán Jókai Mór Ref. Ált. Isk. Nyíregyháza I. 0:8,5 0:7,42 7 3 Cseresznyés Zoltán Magvető Általános

Részletesebben

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV 1. Guruz Laszlo 2. Kelemen Imre 3. Kiss Adrienn Alexandra 4. Radosits Ambrus Zoltan 5. Olajos Katalin 6. Forgacs Bianka 7. Hogye Gyula 8. Nemeth Balint 9. Pakay Bela 10. Pirvacsi Istvan Zsolt 11. Popovics

Részletesebben

Győr Dudás Sándorné 30 4. Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Kölcsey Ferenc Általános Iskola GYMTI Vitéz Háry László Általános Iskola

Győr Dudás Sándorné 30 4. Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Kölcsey Ferenc Általános Iskola GYMTI Vitéz Háry László Általános Iskola 1. Csáfordi József Écs- Ravazd Általános Jámbor Lászlóné 35 1. 2. Fekete Barnabás 6 Dudás Sándorné 31 2. 3. Károlyi Klaudia 6 Főigazgatóság Gyárvárosi Általános Luttenberger Gyöngyi 31 3. 4. Nyári Alexandra

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 2915-2/2014. 12. E LŐTERJESZTÉS

Részletesebben

A SIMON ISTVÁN UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓINAK EREDMÉNYEI ISKOLAI, VÁROSI, MEGYEI, ORSZÁGOS VERSENYEKEN. 2004/2005. tanév MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

A SIMON ISTVÁN UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓINAK EREDMÉNYEI ISKOLAI, VÁROSI, MEGYEI, ORSZÁGOS VERSENYEKEN. 2004/2005. tanév MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A SIMON ISTVÁN UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓINAK EREDMÉNYEI ISKOLAI, VÁROSI, MEGYEI, ORSZÁGOS VERSENYEKEN 2004/2005. tanév MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az iskolai vers- és mesemondó verseny eredményei 1. -

Részletesebben

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 Helyszín: KOMÁROM GYÓGYFÜRDŐ FEDETT USZODA EREDMÉNYEK 0. KORCSOPORT - FIÚ 33,3 m GYORS 1. Halász Viktor (oklevél) 1 : 05 : 30 Gesztenyés Óvoda 33,3 MELL 1. Halász

Részletesebben

Sport XXI. mezei 2015.03.28. Szombathely

Sport XXI. mezei 2015.03.28. Szombathely U11 1.hely "A"-57 p 1 Béres Milán 4 Róka Bora 5 Iker Natália 6 Bodzzay Dániel 8 Bene Noel 10 Juhász-Tóth Eszter 11 Vidos Evelin 12 Horváth Léna Sport XXI. mezei 2.hely "B"-170 p 14 Takács Zsombor 18 Ecker

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

Helyezés Név Általános iskola Pontszám. 71-75. Babinszki Péter Vörösmarty Ált. Isk. Miskolc 70

Helyezés Név Általános iskola Pontszám. 71-75. Babinszki Péter Vörösmarty Ált. Isk. Miskolc 70 1-3. 9803 10.sz Petıfi Általános Iskola Miskolc 88 106-107. 19970624 Emıd Rákóczi F. Ált. Isk. 62 67-70. Ács Gréta Andrea Fazekas u. Ált. Isk. Miskolc 71 71-75. Babinszki Péter Vörösmarty Ált. Isk. Miskolc

Részletesebben

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu Balatongyörök 2014... a megálmodott valóság! Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Fotók: Marton Tamás 2014 január 1 2 3 4 5 Újév

Részletesebben