Száz éves az iskolai oktatás Borbányán

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Száz éves az iskolai oktatás Borbányán"

Átírás

1 László Miklósné Száz éves az iskolai oktatás Borbányán Nyíregyháza, 2011

2 Ilyen kívántam lenni én is, ott a homokba szúrt nyárfa: a tanító, ki fénybe tör, ragyogó hit a lombja, irány azoknak, jel és bíztató, kik jönnek barázdákban botladozva Váci Mihály: Jegenye fényben

3 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye Nyíregyháza, ennek a városnak egyik külterülete Borbánya szeptember elsején új iskola átadására került sor a tanévnyitó ünnepségen. Nagy esemény volt ez a település lakóinak életében. Ez a hosszú idı óta várt esemény késztetett arra, hogy összegyőjtsem, és leírjam Borbánya és iskolájára vonatkozó adatokat. Az intézmény történetét több szakaszra osztom: I. Oros községhez tartozó mindennapi iskola ig II. a.) Nyíregyháza Borbánya Általános Iskola / es Számú Általános Iskola 1987-ig b.) A település fejlıdése 1980-tól III. Új iskola az Alma utcán IV. Petıfi Sándor Általános Iskola napjainkban V. Elérkezett a XXI. század

4 Bevezetés Az oktatás nevelés elválaszthatatlan a település fejlıdésétıl, ezért elıször bemutatom Borbánya kialakulását. Szabolcs megye Encziklopédiájában ez olvasható: (1) Oros a Kállay család levéltárában 1440-ben Orosváros elnevezés alatt fordul elı, ekkor még dőlı, határrész a késıbbi Borbánya 1790-tıl szılıskert as évektıl említik, mint Borbányát. E községnek legjelentısebb dőlıi Szászkút, Borbánya (dőlı= határrész). A XVI. században török megszállás alatt volt a falu, évi felvétel szerint tíz portából állt júniusában Ebergényi kuruc tábora volt itt január elsején Kállay András tollából: Oros a bogdányi járáshoz tartozott, birtokosai a Kállayak. (2) január nyolcadikán a Kelet-Magyarország címő napilap így ír. (3) 240 évvel ezelıtt 1746-ban per folyt az Elek család és a Kállay család között, ekkor említik, mint Bırbányát, mely elnevezést a juhászok által lopott juhoktól kapta. Ugyanis a bırt a homokdomb vájatába rejtették el, ez a domb a Kálló felé vezetı út mentén található (ez legenda, feltételezés). Ma Borbányának nevezik. Szabolcs vármegye monográfiája Nyíregyháza címszó alatt így ír. (4) május 22-én adott az úriszék engedélyt szılık telepítésére, ekkor vásárol 299 gazda Kállay Ignácztól egy területet, a mai orosi szılı, helyesebben Borbánya szılıtelephelyet, melynek betelepítése azonban sok nehézség után csak két év múlva sikerül. Erre az idıre, az 1790-es évekre tehetı a homokbuckás terület szılıvel való beültetése. Lukács Ödön Nyíregyháza története 1886 címő könyvében így ír: 100 évvel késıbb a kapukba letelepedtek az emberek, az ottani borházakban éltek, amit kibıvítettek, vagy építettek oda kis házakat ben 926 szılıtelek volt, ebbıl 135 telken volt lakás, ennyi család élhetett Borbányán. Lassan kialakul a település, mely közigazgatásilag Oros községhez tartozott. Bosnyák Béla Oros község gazdasági és társadalmi rajza címő mővének 197. oldalán olvasható. (5) A Gallilei kör évi pályázatán elsı díjjal jutalmazott pályamunkája bemutatja Oros község lakóinak életét. A zsellérek kisebb csoportja a tót szılımunkások. Oros 4065 lakosa közül 1900-ban 115 tót anyanyelvő volt, de legalább 600-ra tehetı a tót eredetőek száma. Ezek a tótok nyíregyháziak. Ugyanis a XVIII. században tót telepesek érkeztek Nyíregyházára. Ezek nagy része bokortanyákba telepedett le, a tótok másik része azonban szılıgazdálkodást kezdett. Ezek a tót szılıtelepek messze benyúlnak Nyíregyháza vidékébe, s az orosi tót szılıtelep ezen település kisugárzása. A szılıbirtokosok szegény emberek, 1-6

5 vékás (300 négyszögöl) szılıjük nem elegendı arra, hogy egy család ellátását biztosítsa. Különösen nem az újabb idıkben, midın a csemegeszılı a tótok parasztszılıjét teljesen lekonkurálta. Az itteni lakosok közül kerülnek ki a nyíregyházi taligások, fiákeresek, favágók és napszámos munkások. Lányaik a nyíregyházi dohányfermentáló hivatalban dolgoznak, vagy beállnak cselédnek a városba. A magasabb városi és magyar kultúra úgyszólván teljesen felszívta magába a tótságot. Ma már a tótok nagy része teljesen magyar lett, magyarul pedig valamennyien beszélnek ban Oros községben a lakosság 15 %-a ágostai hitvallású evangélikus, számuk 621 fı. Ezek a tót szılısgazdák a szılıkben laknak, a falu társadalmi életében nem játszanak szerepet. A tót szılısgazdák Borbánya alapítói, kb. 220 éves a település. Krúdy Gyula írásaiban megörökíti a szüretelést, a valóság és romantika keveredik mőveiben. A nyíregyházi gazdagabb polgárainak volt szılıjük, amit az ott lakó emberek, napszámosok mőveltek. A szüretelés vidám ünnep volt, ezt örökítette meg az író. Közoktatás Oros község népoktatását 1908-ban három felekezeti iskola látta el, ezek bent a falu közepén voltak. A falun kívüli uradalmi tanyákon lakó cselédek, a tót szılısgazdák gyermekeiket nem küldhették iskolába. Kivétel Nyírjes és Nagyszállás tanya, ezek Dessewffy birtokok voltak. Dr. Borovszky Samu írja 1897-ben a pusztai iskola szervezésében és fenntartásában a Dessewffyknek kiváló érdemei vannak. (Ha 30 gyermek iskoláskorú volt, az uradalom köteles volt gondoskodni iskoláról.) A két tanya között volt egy kanális (vízelvezetı árok). Ennek partján állt az uradalmi iskola. Azt a határrészt, ahol a fent említett iskola állt, ma is Iskolatagnak nevezik ben Oros új iskolák felállítását határozta el ben hat új iskola nyílt, melyek közül három a falu határában, az uradalmi tanyák, a tót szılısgazdák lakosainak közelébe lett szétszórva. Ezzel az elemi iskolák kérdése megoldódott, gondoskodva volt arról, hogy minden tanköteles gyermek elemi népoktatásban részesüljön. A tanítás eredményét azonban csökkenteni fogja a tömeges mulasztás, a nép szegénysége. (6)

6 Iskolák szervezıdnek Borbánya lakóinak száma az 1910-es népszámlálás alapján 703 fı. Ebben az idıben a településnek iskolája nem volt ben így ír a Nyírvidék címő lap: Megdöbbentıen nagy az iskolába nem járók száma. 140 tanítóra és tanteremre volna szükség 80-as átlag mellett. Az alispáni jelentés szerint 74 községben folynak tárgyalások az iskolák szaporítása és fejlesztése miatt. Szabolcs vármegye Közigazgatási Bizottsága ülésén Mikecz Dezsı alispán jelenti év elsı felében az iskola szervezésére fektettük a fı hangsúlyt. Oros községi iskolákat épít, új tanítói állásokat szervez az államsegélyek biztos reményében. (7) Lengyel József királyi tanfelügyelı jelenti a Szabolcs megyei Közigazgatási Bizottságnak: az iskolák szervezése Oros községben folyamatban van az államsegély igénybevételével január 19-én új iskolák és tanítói állások szervezıdtek Oroson XXXVIII. törvénycikk az alsófokú oktatás alappillérévé az elemi népiskolát tette. Hat évfolyamú úgynevezett mindennapi és három évfolyamú ismétlı tagozattal mőködött. Ettıl kezdve állami, városi, községi népiskoláról beszélhetünk. (8) I. Iskola Borbányán augusztusában kezdıdik az elsı iskola építése Borbányán a Kállói út jobb oldalán Leveleki Ármin orosi földbirtokos által adományozott 1149 négyszögöl telken re felépült az egytantermes iskola, melyhez tanítólakás tartozott. A tanfelügyelı jelenti a fıispánnak: a községi tanítói választások megtartattak. (9) Borbánya elsı tanítója Magdó György volt. Az 1911/12-es iskolaév Elımeneteli és mulasztási naplója szerint: Oros községhez tartozó Borbányai Mindennapi Elemi Iskola a neve. Az iskola négy évfolyamos, a beírt tanulók száma: 86 fı elsı osztály 56 tanuló második osztály 28 tanuló harmadik osztály 2 tanuló (10)

7 Ismétlı iskola is mőködött harminckét tanulóval. Az évi népiskolai törvényekben és rendeletekben rögzítették az elemi iskola méreteit és a tantermek berendezési tárgyait. Az egytantermes iskolában tanköteles gyermek elhelyezésével számoltak, de a késıbbi években gyermek tanult a 9,6 méter hosszú és 6 méter széles tanteremben. A tanulók testi fejlettségét tekintetbe véve kellett készíttetni az iskolai padokat úgy, hogy a tanulók egymás zavarása nélkül kényelmesen írjanak, olvassanak, feleljenek. Egy padban négy-négy gyermek ült. A padokon két-két tintatartó volt, és bemélyedés a toll elhelyezésére. Az iskola berendezéséhez tartozott a cm magas dobogón elhelyezett tanítói asztal székkel, fénytelen sötétszínő háromlábú iskolatábla. Álló számológép, szekrény, fogas a tanulók kabátjának elhelyezésére. Petróleumlámpa csüngött alá a mennyezetrıl, mosdóasztal mosdótállal, vizes korsó, a sarokban vaskályha. A fıfalon Magyarország angyalos címere. Volt térkép, történelmi eseményeket, az évszaknak megfelelı mezıgazdasági munkát bemutató képek. A tanulók bakóban vitték az olvasókönyvet, palatáblát, palavesszıt, egy vonalas, kockás irkát, ennek a hátulsó lapján volt az egyszeregy. Két fillér volt egy irka, 6 fillér a ceruza 1932-ben. A palatábla, palavesszı, szivacs vagy rongy, bakó a tanulók iskolai felszereléséhez tartozott ban háromszor értékelték egy évben a tanuló munkáját: karácsonykor: magaviselet szorgalom elımenetel, ugyanezt húsvétkor is. Tanév végén szöveges értékelés volt az elsı osztályban: magaviselet szorgalom hit- és erkölcstan beszéd és értelemgyakorlat olvasás írás számtan és mértan éneklés testgyakorlás.

8 A lakosság foglalkozása, vallása 1911/1912-es tanévben az elsı osztályos tanulók szüleinek foglalkozása: napszámos 50 fı gulyás 1 urasági gazda 1 kocsis 2 béres 2 Ez az adat is bizonyítja, szegény emberek éltek Borbányán. Két nagybirtok szorításában kínlódtak. Nagyszállás Nyírjes tanya báró Molnár Viktor birtoka volt. A Vadritkától (erdı) a borbányai temetıig dr. Gróf Zichy Róbert birtoka terült el, Szászkút. A gróf 1919-es halála után felesége Leveleki Julianna birtokolt 360 kateszteri holdat, emeletes épületet, 10 hold szılı és gyümölcsöst, 5 hold erdıt, a többi szántó. A birtokon 15 állandó család dolgozott, 9 feles dohányos, számos idénymunkás. Kalászos, kapás növényeket termeltek. A borbányaiak napszámba jártak olvastam Ladányi András: Homokdombok napszámosai címő könyvében. Az 56 elsı osztályos tanulók vallási megoszlása: ágostai hitvallású evangélikus 33 gyermek római katolikus 11 gyermek görög katolikus 12 gyermek. Ez evangélikus vallás többsége utal a tirpák jellegre ıszén Magdó György tanító úr bevonult katonának, meghalt az elsı világháborúban ig helyettes tanítók tanítottak. Sajnos a rendelkezésre álló anyakönyvek, naplók hiányosak, nagy részük elpusztult a második világháború alatt szeptember 12-én került a településre Terjék Sándor községi tanító, aki nyugdíjazásáig, 37 éven át nevelte, tanította az iskola növendékeit. İ volt az elsı tanító, aki egy iskolai füzetbe leírta az iskola addigi történetét 1911-tıl 1937-ig. Az 1920-as népszámlálás szerint Oros Borbányaszılı népessége 1027 fı, 6-11 éves gyermekek száma 161. (11) február másodikától tanított Borbányán Dózsán István községi tanító, aki 28 éven át nevelte, oktatta az intézmény diákjait. Kezdetben a nıtlen tanítók sorkosztra jártak tanítványaik családjához. Családot alapítva mindkét tanító helyben

9 telepedett le. Dózsán István felesége Nyírjesen tanított. Terjék Sándor felesége postamesternı volt. Az idıs emberek visszaemlékezése szerint kezdetben délelıtt délután folyt a tanítás. A fegyelmezett, mindenkinek köszönı diákok az utcán párosával mentek hazafelé. Tisztelettel emlékeztek az idıs emberek régi tanítóikra. 1923/1924-es iskolaévben kéttanerıs ötosztályos lett az iskola 145 a beírt tanulók száma. 1925/26-ban megépült a 2. számú tanterem. (12) A statisztika szerint Oros község Borbánya tanya községi iskola két tantermet és egy tanítólakást tart nyilván az iskolaépítési akció eredményeként. A településen új utca megnyitására került sor, Újsor elnevezéssel került a naplóba. Az 1920-as évektıl kötelezı volt a himlıoltás, ennek nyoma megtalálható az Elımeneteli naplóban. 1928/29-es tanévben lett hatosztályos az iskola, a tanulók száma 194 fı ban 1713 ember él a településen, ekkor már ír, olvas 1139 fı, a lakosság 60 %-a. (13) Ahogy nıtt a településen lakók száma, úgy emelkedett az iskolába járók száma is ban még mőködött a Csárda tónál báró Molnár Viktor által finanszírozott fürdı, ahova autóbusz hozta-vitte a fürdızıket Nyíregyházáról. Nem volt gazdaságos, ezért megszőnt, Sóstó lett a kedvelt. A tanköteles gyermekek száma magasabb, mint az iskolába járóké. Bizonyos, hogy a nehéz gazdasági helyzet, a szegénység miatt maradtak távol az iskolától. Hebeny Zoltán így ír az analfabétizmusról: 1930-ban Szabolcs megye áll az elsı helyen az írástudatlanok listáján. Oka az iskolák, tanítók, iskolai felszerelések hiánya. (14) Hunek Emil így ír 1931-ben a Szılıskertek címszó alatt: szılıjellegük nagyrészt elveszett és zsellérlakások épültek bennük. Jelenleg is vagyontalan, napszámba járó szegényebb nép lakja, ide kell számolni az orosi szılıket. Lakói a tirpákok soraiból kerültek ki, és amelyik elsı szılıskert volt, ahol nyíregyházi ember szılı mívelt (15) 1932-ben a Vallás és Közoktatási Minisztérium rendelete értelmében, az elemi iskolában öt éven keresztül a már használatos tankönyveket megváltoztatni nem szabad. Az iskoláztató szülık szempontjából nagyfontosságú ez a rendelkezés, mert az állandóan súlyos anyagi helyzet közepette igen jelentıs tehertétel alól mentesültek az által. (16) 1937-ben bıvült az iskola, a bejárattól jobbra két tantermet építettek, így lett négy tanterem. Oros község vagyonleltárában szerepel 1938-ban Borbánya két közös iskolaépület és lakás a 2528/2a helyrajzi szám alatt, 1149 négyszögöl területtel, melynek becsértéke 4200 pengı. 1936/37-ben Eördeg András vezette a Továbbképzı iskola 2 3. osztályát 37 tanulóval ezek évesek voltak. Ha hiányosan is, de ennek az iskolának adatai nyomon követhetık

10 1942-ig. Ennek a két osztálynak csak fiú tanulói voltak. Ilyen keresztnevek fordultak elı: Mihály 9, József 8, András 6, János 5, István 4, Péter 2, György 1, Sándor 1, Henrik 1 tanuló. A település szociális helyzetét tükrözi az április 5-i keltezéssel írt jelentés (18) Oros Borbányának 300 pengı segélyt biztosított a tejactió kereten belül hol tejactio van, ott tízóraira az iskolás gyermekek naponta 2 dl tejet és 10 dg kenyeret kapnak tanév végéig Ezen a településen 80 tanuló részesült tejactióban. Egy népiskolai értesítı 1936-ból. (19) Az érdemjegyeket betővel írták. Egy évben háromszor osztályoztak: karácsonykor, húsvétkor és év végén. Karácsonykor és húsvétkor: magaviselet szorgalom elımenetel kitőnı 1 jeles 2 jó 3 elégséges 4 elégtelen 5 A mai érdemjegyek fordítottjával osztályoztak. ma kitőnı 5 d jeles 5 jó 4 közepes 3 elégséges 2 elégtelen 1 Ez ésszerőbb. Ebben az idıben Nyíregyházát Kállóval zúzott kıvel borított út kötötte össze. A településen szoba-konyhás házak épültek vályogból zsúp vagy nádfedéllel. Akik a dohánygyárban keresték megélhetésüket gyalog tették meg az utat oda-vissza. Télen sötétben indultak, sötét volt mire hazaértek. Idénymunkásként az uradalmi birtokon dolgoztak részesaratóként, cséplıgép mellett, vagy dohányosként, emlékezett vissza 1987-ben Járku Miklós a településen élı, idıs kovácsmester. 1944/45. ıszén szünetelt a tanítás a város ostroma miatt ban került Borbányára Tátrai András, az iskola tanítólakásában lakott, kántortanítóként énekelt az egyházi szertartásokon.

11 Köszönet illeti a száz év elıtti Oros község vezetıit és mindazokat, akik felismerték az iskola jelentıségét. Szívükön viselték a tót szılısgazdák gyermekeinek sorsát. Iskolát létesítettek, és 34 éven át fenntartásáról gondoskodtak. Igen nagy dolog volt ez. I. Összegzés Ha összegeznénk az iskola fennállásának elsı 34 évét, a fejlıdés szembetőnı. 1911/1912 négyosztályos 86 tanuló 1 tanító 1921/1922 ötosztályos 145 tanuló 2 tanító 1928/1929 hatosztályos 194 tanuló 4 tanító 1937/38-as tanévben négy tanterem Elsı tanítók: Magdó György ig Terjék Sándor ig Dózsán István ig Eördegh András 1936 Tátrai András /38-as tanévben Miskolczy Mihály az igazgató Oroson. A településen girbegurba, homokdombra fel és lefutó keskeny dőlıutak kígyóztak. A hosszú telken szılı és gyümölcsfa, elıl vályogból épült zsúp vagy nádfedeles házak, melyekben egyre többen laknak. Az iskolában a világítás petróleumlámpával, a főtés vaskályhával történt, a hajópadlós tantermet olajjal kenték fel. A tanítás délelıtt és délután folyt, de a tanköteles gyermekek nagy része iskolába járt. Sok volt a tanévvesztés a mulasztások miatt, ami összefüggött a település lakóinak szegénységével ig Oros községhez tartozott a település iskolája, mint községi elemi népiskola. Ez az iskolatörténet elsı része 1911-tıl 1945-ig.

12 II. Nyíregyháza Borbánya Általános Iskola ben az oktatás szerkezetében, az oktatás nevelés terén alapvetı változások történtek. 1948/666 EM számú kormányrendelet megszüntette a népiskolát, helyébe a kötelezı 8 osztályos iskolát léptette. 1948/1949-es tanévre fokozatosan változott a népiskola általános iskolává. (20) októberben nyilvánították ki, hogy az általános iskola ingyenes, sem beíratási, sem tandíjat szedni nem szabad tıl a borbányai iskola Nyíregyházához tartozik, mint tanyakörzeti iskola. 1944/45-ös tanévre 310 tanuló iratkozott be, de tanítás nem volt a város ostroma miatt. Ekkor ért el a front, a háború a város környékére február 5-én indult a tanítás Seszták Mária tanítónı által kiállított órarend szerint. Összevont 2., 3. osztályt tanított 64-es létszámmal. (1.sz. melléklet) Részben osztott iskola volt, négy tanulócsoportot hat nevelı tanított: Terjék Sándor Dózsán István Tátrai András Seszták Mária Maleczky János Fodor László A háború után igen nehéz volt az élet, a beírt tanulók fele rendszeresen hiányzott, nem volt ruha, cipı. Olyan bejegyzést találtam az Osztálykönyvben, hogy a tanuló részére egy pár cipı kiutalását kérte tanítója májusában ez olvasható a naplóban. Ünnep! Véget ért a második világháború Európában A tanítás szünetel Az egyházi ünnepeken Pünkösd, Úrnap stb. szünet volt. A madarak és fák napján majálist tartottak Vadritkán (erdı) a szomszédos tanyák tanulóival együtt. Volt mősor, vetélkedı, zsákban futás, lángosevés, talicskázás stb. Vidám ünnep volt. A településen élı tanítók a közéletben is tevékenykedtek, házhely összeírás, új utcákat nyitottak. I., II. Házhely. 1945/46-os tanévben az intézmény hetedik osztályt indított 20 tanulóval. A hatodik hetedik összevont csoportban 60 tanuló volt, abban az idıben a tanév évzáró vizsgával ért véget.

13 A következı tanév két osztályában két naplóval külön lány és külön fiú osztály indult, egy évig német nyelvet is tanultak. Helyszőke miatt egy tanulócsoport a Csárda vendéglı különtermében kapott helyet, kihelyezett osztály volt. Az idıs emberek szívesen emlékeznek Koroknay Gyula tanár úrra, aki gitár kísérettel orosz dalokat tanított nekik április 14-én megalakult az iskolában az úttörıcsapat 7 fıvel, Fodor László tanító vezetésével. Ekkor ültettek egy nyárfát az udvaron, 1989-ben még áll a hatalmasra nıtt fa. 1947/1948-ban 366 tanulója volt az intézménynek június 16-án iktatta törvénybe az Országgyőlés az iskolák államosítását. Megteremtıdött az egységes oktatás rendszere, ekkor vált általánossá a 8 osztályos általános iskola. (21) Oros község irataiban olvashatjuk: az 1948-as jegyzıkönyv ismerteti Borbánya iskolatelek és épület átsorolását Nyíregyházához, a megállapodás december 22-én történt. Oros pert indított, mert a város nem fizetett kártérítést ban Oros ft 50 fillér készpénzt kapott a várostól a borbányai iskola berendezéséért. A következı évben már nyolc nevelı tanított, 351 tanulója volt az intézménynek. Ebben az évben 7 jeggyel osztályoztak, a tanulmányi eredmény 5,34 (szerencsére megszőnt) tıl 1980-ig megtalálhatók az iskolai törzskönyvek, igen sok segítséget adtak munkámhoz. Az iskola beírási körzetének rajza (2.sz. melléklet), az iskola alaprajza (3.sz. melléklet). Hivatalosan 1950-ben csatolták a települést a városhoz, ekkor villamosítottak Borbányán. Autóbusz közlekedett (fakarusznak nevezték az emberek), de olyan zsúfolt volt, hogy a nevelık gyalog jártak ki a városból, hogy el ne késsenek mesélte Darvas Józsefné, az akkori igazgatónı. Nagy eseménynek számított, hogy 1951-ben az iskolával szemben megépült az evangélikus templom Sárdi Gyula mőegyetemi tanár tervei alapján. Balczár István nyíregyházi építész építette. Zalay Szalay Pál készítette a faliképeket. Ekkor Megyeri Lajos volt az evangélikus lelkész (1936-tól 1962-ig). Napjainkban az evangélikus és református hívek tartják itt szertartásaikat más-más idıpontban. Alapvetı változás következett be az oktatásügy igazgatásában. A helyi tanácsok Oktatási Mővelıdésügyi irányításai alá kerültek az iskolák. Az alsófokú oktatás egységes tantervő lett, 2 tagozatos iskola: alsó tagozat felsı tagozat (22) Az intézmény igazgatója így ír, a tanintézet felszereltsége hiányos, a berendezés nagy része elavult, az iskolai könyvtár 87 példánnyal rendelkezik.

14 1955/56-os tanévben lett Borbánya 10.sz. Általános Iskola. Most lett osztott, önálló iskola, váltakozó rendszerrel folyik a tanítás, délelıtt a felsıs, délután az alsó tagozatos gyermekek tanulnak. A következı tanévben 6 tanterem lett, a főtés cserépkályhával történt. (23) Borbánya területe 1300 kateszteri hold ban 2083 fı lakik Borbányán, mezıgazdaságban 382 fı dolgozik, iparban 366, egyéb 303 fı. (24) Az intézmény tanulóinak többsége ipari tanulónak jelentkezik, de gimnáziumba, szakközépiskolába is van jelentkezı. A hatvanas évek végén nagy építkezések kezdıdtek Nyíregyházán, a dolgos, munkát szeretı borbányai emberek találtak munkát. Lakásukat, azok berendezését korszerősítették. A hetedik terem tornaterem lett. Az 1970-es tiszai árvíz után a déli ipartelepen új utcák nyíltak Tünde, Ipari, Alma, Molnár, Takács stb. utca. Azok építkeztek itt, akiknek házát elmosta az ár, ezen az új lakótelepen szép családi házak sorakoztak egymás mellett ben óvoda épült (20-as számú) az iskola közvetlen szomszédságában. Jó kapcsolat alakult ki az óvoda-iskola, szülık nevelık között. Megszőnt a nevelık vándorlása, egyre több a szakos nevelı az intézményben. Felmenı rendszerrel folyt a tanítás pl. 5. osztálytól a 8. osztályig voltam osztályfınöke ugyanannak az osztálynak, tanítottam a magyar nyelv és irodalom tantárgyat 4 évig ban már 448 tanulója van az iskolának, 27 nevelı tanít, 137 a napközis tanuló. Egyre nagyobb a zsúfoltság. Az iskolaudvaron elkészült a 3.sz. épület. (25) Ez a lapostetıs épület modernebb lett, központi főtés az óvodával együtt, vízöblítéses wc. csoport épült. Az új épületrészben 4 tanterem, szertár, orvosi szoba, zsibongó is helyet kapott. Az udvaron lévı szolgálati lakás átalakításával ebédlı, tálaló helyiség lett. A szomszédos napközis óvodából hozták az ebédet, egyre több tanuló részesült napközis ellátásban. Jó kapcsolat alakult ki az Építı Szerelı Vállalattal, ahol asztalos, villanyszerelı szakkör mőködött. Szép sikereket ért el a lövész szakkör. Elkészült az iskola hátsó udvarán a 30 méter hosszú, 16 méter széles bitumenes kézilabdapálya. A közeli tanyákon megszőnt a felsı tagozat, Nyírjesrıl 24, Nagyszállásról 15 tanuló jár naponta autóbusszal a borbányai iskolába. A nagy zsúfoltság enyhítésére a zsibongóból, mőhelybıl tanterem lett. A napközis csoportok lejártak a kb.1 km-re lévı Mővelıdési házba. Úgynevezett szaktantermek alakultak ki, minden óra végén vándoroltak a tanulók, nevelık egyik terembıl a másikba. Minden ısszel, tavasszal tanulmányi kirándulások voltak, ezek kapcsolódtak egy-egy tantárgyhoz. A tanulmányi munka mellett, a zsúfoltság ellenére: ifjúsági vöröskereszt, szakkörök, takarékossági mozgalom, hasznosanyag-győjtés, úttörı tevékenység folyt. Volt színházbérletünk, megnéztünk egy-egy filmet, a Déli iparteleptıl a Csárda utcáig gyalogos séta, hogy ismerjék meg a tanulók lakóhelyüket.

15 A település fejlıdése 1980-tól (25) Új utcák Lakatos, Harangozó, Kökény stb. az utcák szélesek, a házak tágasak, szépek. Az iskolával szemben, a volt katonai lıtéren 200 telket alakított ki az OTP: Zsálya, Áfonya, Míves utcák. Új lakótelep alakult itt ki. Emeletes házak sorakoznak a Kálló felé vezetı út bal oldalán. Római katolikus templom épült az új lakótelep mellett. Bán Ferenc Kossuth díjas építész álmodta meg a város által adományozott telken. Sajnos a kivitelezési munka szakszerőtlen volt, a tervezı nem is ismerte el sajátjának. Nyugati pénzbıl épült, a város is hozzájárult, a hívek társadalmi munkája is jelentıs volt. A tetı beázott, felújítása 2 millió forintba került, kívülrıl is vakolni kellett. A templom mögött épült egy kolostor, dr. Anton Gos kamillianus szerzetes vezetésével július 15-tıl a betegek és haldoklók lelki gondozását vállalják a kamillianus családok társadalmi munkában. A település belsı részén a posta mellett elkészült az orvosi rendelı. Megoldódott a település vízellátása, vezetékes ivóvize van Borbányának. Folyik a gázvezeték lefektetése, épül az új iskola az Alma utcán. Visszatérve az iskolához 1982-ben 521 tanuló (26) 10 tanterem. Ebben az évben országosan 5 napos lett a tanítási hét. Az elsı osztályban iskolaotthonos oktatást vezettek be. (27) október 20-án így ír a Kelet-Magyarország címő napilapban Lányi Botond újságíró: (28) Ha végigballagunk az Alma utcán, mely szélességével igazi fıutat idéz, eljutunk a település közepére: emeletes iskola, orvosi rendelı, mővelıdési ház, posta. A település központja alakul itt, szép családi házak sorakoznak, a hajdani proletártelep ma kertváros képét mutatja. Nemcsak a tanulólétszám növekedése, a település fejlıdése szembetőnı. Érdemes az iskola volt tanulóinak sorsát figyelemmel kísérni. Dolgos, derék emberek lettek, akik szorgalmas munkával otthont teremtettek, családot nevelnek. Ott találjuk a város üzemeiben, üzleteiben, hivatalaiban, gyermekeiket az iskolában. Van köztük kımőves, mérnök, asztalos, autószerelı, csillagász, orvos, vízvezetékszerelı, óvónı, bolti eladó, pincér, szakács, varrónı, felsorolni is sok lenne valamennyiük foglalkozását. Szeretnek dolgozni, ezt látták szüleiktıl. Jó érzés találkozni velük, felidézni a régi megszépült emlékeket, 20 évig tanítottam magyar nyelv és irodalom, történelem tantárgyakat az intézményben.

16 II. Nyíregyháza Borbánya Általános Iskola / es Számú Általános Iskola 1945/46. Borbánya Nyíregyházához tartozó tanyakörzeti, részben osztott iskola 1948/49. Borbánya Általános Iskola 1955/ Számú Általános Iskola A tanulók száma 1948/ tanuló 6 nevelı tanuló 39 nevelı Az általános iskola emelte az általános mőveltség színvonalát, mert százezreket részesített magasabb iskolai képzésben. Korszerő ismereteket nyújtott nyolc éven át minden állampolgár számára. A tankötelezettség felemelése, az iskoláztatás idıtartamának növelése önmagában is kedvezı változást jelentett, hatással volt a dolgozó osztályok gyermekeinek mővelıdésére. A petróleumlámpát neoncsöves armatura, a vaskályhát gázfőtés, a pumpáskutat vezetékes ivóvíz váltotta fel a Kállói úti iskolában is. A felsorolt változások könnyebbé tették az itt élı lakóknak életét, kulturáltabb, magasabb életszínvonalat tettek lehetıvé. Megnıtt Borbánya lakott területe, újabb utcák, családi, emeletes házak épültek, üzletek nyíltak. Ezek a változások hatással voltak a tanulókra is, megnıtt a tanulás presztízse, a jó gyakorlati képességő gyermekek igénye a továbbtanulásra. Az igyekvı, dolgos szülık minden segítséget megadtak ehhez gyermekeiknek. Ez volt a település és iskolájának 42 éves története 1945-tıl 1987-ig. III. Új iskola az Alma utcán szeptember elsején, a tanévnyitó ünnepségen birtokba vehették a tanulók az új kétemeletes modern iskolát az Alma utcán. Ünnep ez a nap a település minden lakója számára. A tanulókon kívül sok szülı, nagyszülı, volt tanítvány és itt lakó ember volt kíváncsi az új intézményre. Magasan emelkedik az épület a környezı házak fölé, hirdetve, hogy a tudomány vára kíván lenni a nyolc osztályos iskola. (30) Tantermek, tornaterem, szertárak, könyvtár, napközis termek, konyha, ebédlı, tanári és igazgatói szoba, zsibongó

17 található a kétemeletes épületben. Borbánya legszebb épülete ez az Ybl díjas Kulcsár Attila tervezte soknézető, harmonikusan mozgalmas együttes. Kállói út Alma út Egy iskola két épületben, a két utca között közlekedik a 2Y-os autóbusz, hozza, viszi a nyírjesi, nagyszállási tanulókat, akik átszállással jutnak el az új iskolához. Mindkét helyen délelıtt folyik a tanulás, délután napközis, tanulószobás foglalkozás, szakkörök, könyvtári kölcsönzés van. Az alsósoknak színház és hangverseny bérletük van. 15 alkalommal az úszás alapjait sajátították el. A 4. osztály korcsolyázni tanult. A tanulók szeretik a sportot, szívesen vesznek részt vetélkedıkön, versenyeken. Az új lakótelepen, az Alma utca két oldalán, a Kökény utcán fiatal házasok építkeztek, szőknek bizonyult az óvoda, ezért a Kállói úti iskola két tantermét átadták az óvoda kicsinyeinek. A 13-as jelzéső autóbusz a városból jár a Déli ipartelepen át az iskoláig, így az jól megközelíthetı. Öröm tanulni, dolgozni ilyen szép környezetben, mint az Alma úti iskola. Csak címszavakban emelek ki 1987/88-as tanévben elsı helyezést értek el a gyermek tőzoltó szakkör tagjai Tőzre, vízre vigyázzatok! címmel a televízió is közvetítette a vetélkedıt. A tanulók Gencsapátiban, Szigligeten táboroztak, az NDK-ban is jártak egy vetélkedı gyıztes diákjai. 1988/89-ben 600 tanulója volt az intézménynek, (31) negyvenegy nevelı tanított. A gyermeklétszámot tekintve ez volt a csúcs, innen kezdve fokozatosan csökken a tanulók létszáma. Ekkor még a tanulók 96 %-a fizikai dolgozók gyermeke, a családok 80 %-ában mindkét szülı dolgozik. Sokat fejlıdött az intézményben folyó munka nyugdíjba menetelem óta (1985). Korszerő audiovizuális eszközök, videohálózat, számítástechnikai géppark segíti a tanári munkát. Ízléses dekoráció, szemléltetı eszközök, képek díszítik a kényelmes, világos tantermeket, folyosót, zsibongót. Rendezett az iskola környezete, sportudvart alakítottak ki.(32) A tanulók mesemondó, szavaló, helyesírás, matematikai, számítástechnikai vetélkedın vesznek részt. Versenyeznek az éneklırajok is, a néptáncosok sikere Szegeden, a nívós rendezvények, a sportban elért eredmények önmagukért beszélnek. A kilencvenes évektıl angol, német nyelv oktatása folyik, a tanulók 80 %-a kölcsönöz könyvet.(33) A városban a számokkal jelölt iskolák egy-egy híres ember nevét vették fel, így a borbányai intézmény is es tanév végéig az iskola 78 évét örökítettem meg.

18 IV. Petıfi Sándor Általános Iskola napjainkban 1997-tıl Bensıséges ünnepségen vette fel az intézmény Petıfi Sándor nevét. Jelen voltak az intézmény fenntartójának képviselıi, az iskola tantestülete, dolgozói és a nyugdíjas nevelık. Pénzes Sándorné igazgatónı ismertette az elmúlt idıszak pedagógiai munkáját, elért eredményeket. Majd az aktív munkát végzı pedagógusok jutalmat vettek át. Az új nevet viselı intézmény fenntartója a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyőlése. 1998/99-es tanévben került bevezetésre a Nemzeti Alaptanterv, (34) másfél éves fejlesztı munka után kapják meg az iskolák a Kerettantervet, ennek alapján kell tanítani szeptember elsejétıl. (35) Tartalmazza az adott iskolatípusban a nevelés-oktatás célját, a tantárgyakat, a közös és kötelezı követelményeket, az ehhez szükséges óraszámot. Csökkentették a felduzzadt ismeretanyag mennyiségét. Korszerő ismeretanyagot emelt be az oktatásba: hon- és népismeret természetismeret társadalmi ismeret emberismeret és etika. Ennek alapján készül a helyi tanterv. Ma is érvényes, hogy az országnak egészséges, mővelt, sokoldalú, aktív emberekre van szüksége. Az iskola feladata, hogy a tanulók ezekkel a tulajdonságokkal rendelkezzenek; ez csak a szülıkkel összefogva lehetséges. Öveges József fizikus mondta: Az az ismeret érdemes a tudás névre, aminek alkalmazásához is értünk. A tanulók 70 %-a helyi óvodából érkezik. Évfolyamonként egy csoport angol nyelvet tanul, 3. osztálytól választható a német nyelv tanulása vagy az informatika. 5. osztálytól minden tanuló tanul informatikát. Élve a pályázati lehetıséggel, az iskolának sikerült új, modern gépeket, programokat beszerezni a számítástechnikához ben a tanulók száma 542 fı, 17 osztályterem, egy tornaterem, 5 szaktanterem, két könyvtár, 2 napközis szoba, 2 orvosi szoba van. Az alsó tagozatban 10 tanulócsoport, a felsıben 11, napközis csoport 12, egy tanulószobás csoport a felsıben. Mindkét iskolában állagmegóvásra, felújításra került sor.

19 V. Elérkezett a XXI. század Vajon milyen változásokat hoz? Rohamléptekben fejlıdik a tudomány és a technika az élet minden területén. Ezekhez a változásokhoz kell igazodnia az iskoláknak, a diákok életkorának, iskolatípusnak megfelelıen. A mai diákok lesznek ennek a századnak felnıttei. Olyan ismereteket kell szerezniük, hogy képesek legyenek felnıttként is új ismeretek megszerzésére. Az iskolai munka a tanulás, de a mai alsó tagozatos gyermekek is tudnak vetélkedni, versenyezni egymással. 2000/2001-es tanévben az alsós gyermekek nemcsak a helyi versenyeken vesznek részt: városi helyesírási versenyen harmadik helyezést ért el 2 tanuló megyei rajzversenyen 2. helyezést 2 tanuló, anyanyelvi csoportversenyen elsık lettek 3 tanuló megyei versenyen olvasás 3. helyezés helyesírási versenyen 1 tanuló országos levelezı matematikából elsı és 9. helyezést a 4. c osztály országos természetismeret 4. lett a 4. a osztály országos matematika versenyen helyezést értek el a negyedikesek. Versenyeztek: hangos olvasásból, környezetismeretbıl, meseírásból, irodalomból, próza-és versmondásból, daléneklésbıl 26 tanuló versenyzett, a 4. osztály csapata 4. lett. 2001/2002-ben két helyen folyik a tanítás, van ennek elınye és hátránya is. Elıny a Kállói úti iskolában nincs fegyelmezési probléma, itt tanul az alsó tagozat. Hátrány két intézményt kell fenntartani, az állagmegóvásra nincs elég pénz. Fajátékok kerültek a Kállói úti iskola udvarára tanév végén Pénzes Sándorné igazgató nyugdíjba ment, az új igazgatónı Szekrényes Andrásné lett, aki az intézmény magyar-ének szakos nevelıje augusztus 16-tól, a mai napig óta az iskola volt nevelıit, dolgozóit meghívják a karácsonyi ünnepségre. A bensıséges ünnepségen feltöltıdik lelkünk karácsonyi hangulattal. Pedagógusnapon az oldott hangulat, egymás látásának öröme teszi feledhetetlenné a találkozást. Köszönet érte az iskolavezetésnek. Így nem szakadunk el teljesen volt munkahelyünktıl szeptemberétıl az és a negyedik osztály elsı félévében szöveges értékelés volt, a negyedik osztály második félévétıl számjegyekkel értékeltek szeptembertıl van

20 osztályozás az alsó tagozatban. Az elsı osztály és a második osztály elsı félévében szöveges értékelés, a másodikosoknál második félévtıl számjegyekkel értékelnek a nevelık. Lehet buktatni is december 29-re készült el az iskola dolgozóira vonatkozó Esélyegyenlıségi terv. Elkészült a Pedagógiai program ig. Ebben a tanévben lambériázták a tornatermet, megoldották a két öltözı zárását. Az iskola oldalkapuit 8-14 óra között zárva tartják, csak a fıbejáraton lehet bejutni az épületbe. Beléptetı rendszert alakítottak ki. A felmerülı költségeket az Alapítvány biztosította. A fenntartó megrendelésére korszerősítették a világítást, gyors, jó munkát végeztek a kivitelezık. A Kistelekiszılı felsı tagozatos diákjai a Petıfi Sándor Általános Iskolához kerültek. Az iskolába érkezı diákok beilleszkedése nem volt zökkenımentes, ha lassan is, de elfogadják az itteni rendszabályokat. Legnagyobb problémát a hiányzások jelentik, csak a családdal együtt oldható meg a probléma. Családlátogatás, felzárkóztató foglalkozások, tanulószoba, ingyen tankönyv és étkeztetés, sok-sok türelem, személyes példamutatás lehet eredményes. Keresztury Dezsı írta: ne kényeztesd, ne ünnepeld, ne szid, inkább szeresd, s becsüld meg ıket április elsejétıl részben önálló gazdálkodó lett az intézmény, a fıkönyvi könyvelést a Benczúr Gyula Általános Iskola gondnoksága végzi. Jelenleg egy gazdasági és egy titkárnı végzi a szükséges gazdasági és adminisztrációs munkát az intézményben. Az iskola konyhája 7 dolgozóval az ELAMEN gyermekétkeztetéssel foglalkozó Kft-hez került. A táplálkozási allergia és cukorbeteg gyermekek diétás menüt kapnak. Hagyomány már, hogy évrıl évre az Alma úti iskolában kerül sor - a megyei szintő angol nyelvi versenyre, - rajzpályázatra több száz alkotás érkezik, ezekbıl kiállítást rendeznek, - a versmondó verseny is népszerő. Mindezek ismertté teszik az iskolát, az ott folyó munkát. - Októberben Miskolcon rendezték meg a Petıfi iskolák 3 napos találkozóját. Nagy élményt jelentett a tanulóknak, szülıknek, a tanároknak is a vetélkedı. A szülıi munkaközösség, alapítványi bál, szülıi értekezletek, fogadóórák, nyílt tanítási nap, közös sportrendezvény, ünnepi mősoraink, közös kirándulások segítik a kapcsolat kiépítését a családokkal. - A 2004/2005-ös év felsı tagozat házi versenye: földrajz, biológia, fizika, német, angol olvasási verseny, irodalom, matematika, helyesírási, szavalóverseny, természetismeret. 69 tanuló városi, vagy megyei versenyen helyezést ért el.

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri Mező Imre út 21. Tel/fax: 42-263-137 e-mail: info@dankop.hu, www.dankop.hu IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI

Részletesebben

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola tagozat kód: 11 tagozat megn.: szakközépiskola: 4 középiskolai évf. + a szakképző évfolyam(ok); kerettantervekre épülő helyi tanterv; kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport; a tagozaton

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA 2015/2016. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁK ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Helyszín : Városi Stadion NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZA 2015/2016. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁK ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Helyszín : Városi Stadion NYÍREGYHÁZA 2015/2016. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁK ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT NYÍREGYHÁZA VÁROSI DÖNTŐ Helyszín : Városi Stadion NYÍREGYHÁZA Időpont : 2015.09.30 13:00 A Versenybizottság elnöke:

Részletesebben

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA BAGA LAJOS BAKÓ ERZSÉBET KLÁRA BALOGH NORBERT CSANÁDI NIKOLETT DEÁK NIKOLETT GAZSÓ ZSANETT FÜLÖP GÁBOR DÁVID GYÖKERES MÁRIA

Részletesebben

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények Általános Iskola Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért Bogyiszló 2009.02.18. Eredmények Helyezés/Név Osztály D1 D2 Idő Fiú (6) 1 Bencze Máté Márk 1.oszt. 4:24 4:24 2 Végh

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR TANÉV

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR TANÉV Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri Mező Imre út 21. Tel/fax: 42-263-137 e-mail: info@dankop.hu, www.dankop.hu KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

304. terem (20) 305. terem (27)

304. terem (20) 305. terem (27) Magyar nyelv- és irodalom 304. terem (20) 305. terem (27) Balog Ádám Balog Klaudia Bertalan Péter Borsi Nikolett Borsós Andor Csentei Vivien Eskulics Máté István Gál András István Harmath Zsuzsanna Hesz

Részletesebben

A jelentkező által elsőhelyen megjelölt terület. 09 szakképzés virágkötő és virágkereskedő. 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat

A jelentkező által elsőhelyen megjelölt terület. 09 szakképzés virágkötő és virágkereskedő. 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat 1. Kuczi Péter 79213857479 elutasítva 1. SZANDI 73221928073 felvéve 2. Marton Mietta 71730071397 felvéve 3. Sebestyén Áron 76028483679 felvéve 4. Erb Daniella 76066834680

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. 6000 Kecskemét, Tanulmányi terület kódja: 40 Tanulmányi terület gimnázium: 4 évfolyamos; általános kerettanterv; az első idegen nyelv a(z) francia nyelv vagy a(z) spanyol nyelv vagy a(z) angol nyelv; felvételi

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály Eredménylista Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály 1. Gál Levente Kocsis Melinda Sarmasági 1 Számú Szakképző Liceum Sarmaság 150 2. Király Anna Erdei Gabriella Szilágyballai Általános Iskola Szilágyballa

Részletesebben

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó 2015/2016. tanév 9. évfolyam nyelvi csoportjai Könyv: Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó Osztály 1 Korossy Ádám A 2 Borsos Áron A 3 Schmeiszer Gergő A 4 Családi Krisztián A 5

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

5.a 1. Baranyi Krisztofer 5.a 2. Benke Dorottya 5.a 3. Czibula Boglárka 5.a 4. Csollák Vanessza 5.a 5. Dóczi Dorina

5.a 1. Baranyi Krisztofer 5.a 2. Benke Dorottya 5.a 3. Czibula Boglárka 5.a 4. Csollák Vanessza 5.a 5. Dóczi Dorina 5.a 1. Baranyi Krisztofer 5.a 2. Benke Dorottya 5.a 3. Czibula Boglárka 5.a 4. Csollák Vanessza 5.a 5. Dóczi Dorina 5.a 6. Gáspár Kiara 5.a 7. Gólya Bálint 5.a 8. Karácsondi Réka 5.a 9. Kátai Benjámin

Részletesebben

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny Kecskemét Városi Döntő 2012. 02. 04. 60 m-es síkfutás Molnár Ivett 1997. KARC 8:14 I. Fricska Zoé 1997. KARC 8:21 II. Varga Fanni 1998. KARC 8:66 III. Gálig Emese

Részletesebben

FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés

FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés y FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés Nagy Miklós, Berencsi Sándor, Jádi Bence, Dálnoki László, Kosdi Bálint, Pócsi Balázs, Páter Gergő, Lakatos Patrik LÁNY LABDARÚGÁS (5.oszt.) 3. helyezés Koszta

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki Bajza Lenke Általános Iskola 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról. megyei.

2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki Bajza Lenke Általános Iskola 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról. megyei. 2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról Tanuló neve Osztálya Osztályfőnök neve 2. Kis Kornél 2. Kis Kornél 2. Bagó Norman 2. Papp Tibor 2. Papp Tibor

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY CSODÁT VIRÁGZIK A JELEN REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS E - VERSMONDÓ KATEGÓRIA Fekete Kiara Mercédesz 6.a 2. Simonné Varga Katalin ANYANYELVI JÁTÉKOK JÁTÉKOS ANYANYELV ORSZÁGOS DÖNTŐ Takács Noémi Nagy Nelli

Részletesebben

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL 12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL NÉV CÍM 1.TÚRA 2.TÚRA 3.TÚRA 4.TÚRA 1. ÁDÁM BIANKA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 2. ÁDÁM CINTIA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 3. AUER BRIGITTA BUCSA, KOSSUTH U. 96/B 4. AUER GABRIELLA

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 2009/2010 ALSÓ TAGOZAT Móricz verses mesemondó verseny, helyi Felkészítő tanár Virág Zsuzsa 3. b 1. helyezett Kissné Berencsi M. Póti Mariann 4. b 1. helyezett Szikszainé H. A. Horváth

Részletesebben

A ös év versenyeredményei Felső tagozat

A ös év versenyeredményei Felső tagozat A 2014-2015-ös év eredményei Felső tagozat Helyi ek Évfolyamonként értékelve I. hely Czene Dávid Kecskés Máté 5.b I Kókai Ákos I. hely Tabajdi J.Imre Burai Bettina I Berta Nikolett Bolyai matematika I.

Részletesebben

Ideiglenes középiskolai felvételi rangsor - módosítási lehetőséget követően - 2015 2016 tanév

Ideiglenes középiskolai felvételi rangsor - módosítási lehetőséget követően - 2015 2016 tanév Ideiglenes középiskolai felvételi rangsor - módosítási lehetőséget követően - 2015 2016 tanév Tanulmányi terület: 01-4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol nyelv, a

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

- eredmények - 5. osztály

- eredmények - 5. osztály 5. osztály N o Név Felkészítı tanár 17. Keresztes Dániel Hatvani Márton 4. Kotormán Dóra Torma Evelin 12. Kollárik Kálmán Gábor Viktor 3. Szeles Dávid Szögi László 13. Sisák Tamás Kovács Dezdemona 11.

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

Ergométeres evezés eredmények

Ergométeres evezés eredmények Ergométeres evezés eredmények Tanuló neve Felkészítı Iskola neve Helyezés Bánki Flóra Violetta Nemzetiségi Szilágyi Zsófia Barnák Dóra Bíró Lili Porubcsánszki Regina Takács Késa Róza Parádi Kinga Pais

Részletesebben

Eredménylista. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám

Eredménylista. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám Eredménylista Megye: Bihar Körzet: Nagyvárad és környéke V. osztály Sorszám Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Benedek Boglárka Fehér Gabriella Szent László Római Katolikus Gimnázium

Részletesebben

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III.

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. Matematika Bajza verseny Lajtos Laura 7. a Meleg Eszter 8. d Mekes Cintia 8. d 2. hely 6.

Részletesebben

"Fut mint a nyúl" - Lagroland Utcai Futóverseny 3,6km Kategória Eredmények

Fut mint a nyúl - Lagroland Utcai Futóverseny 3,6km Kategória Eredmények 3,6km Gyerek I. fiú 2000-2003 1 105 Perusza Zoltán 2000 8:13 16:55 2 92 Bácsai Balázs 2001 8:19 17:21 3 96 Németh Péter 2001 8:29 18:09 4 103 Ruppert Péter 2000 8:47 18:28 5 104 Csatlós Dániel 2000 9:02

Részletesebben

KLEBELSBERG ITÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT MINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM.:

KLEBELSBERG ITÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT MINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM.: Tanulói Névsor 1/c osztály osztályfőnök: Csernák Lajosné 1. Ajtai Rajmund Bendegúz 2. Ambrus Lajos Máté 3. Boldizsár Jázmin 4. Boldizsár Sándor Rómeó 5. Dombi Sándor Ferenc 6. Farkas Krisztián 7. Gyapjas

Részletesebben

VÁROSI NYÍLT GYERMEKBAJNOKSÁG SZEKSZÁRD

VÁROSI NYÍLT GYERMEKBAJNOKSÁG SZEKSZÁRD VÁROSI NYÍLT GYERMEKBAJNOKSÁG 2008.06.06. SZEKSZÁRD FIÚK. 1996-ban születettek: 1. Sinka Levente Balatonszemes 8,5 2. Vejtey Zsombor Tamási 8,8 3. Török Bálint Bonyhád 8,8 4. Bakekolo Gilbert Szekszárd

Részletesebben

Lábatlani Sirályok SE Népszerősítı verseny

Lábatlani Sirályok SE Népszerősítı verseny Lábatlani Sirályok SE Népszerősítı verseny 2009.09.27 EREDMÉNY 1. Futam K1 fiú V. kcs. 10:00 1. Gurgulits Bence Zoltek 2. Kovács Patrik Zoltek 3. Szegedi Tamás Vért 4. Tóth Bence Tata 5. Dér Ádám Esztergom

Részletesebben

Az ókori világ csodái pályázati füzet eredményei

Az ókori világ csodái pályázati füzet eredményei Az ókori világ csodái pályázati füzet eredményei helyezés pontszám név iskola 1. 124 Póda Katica Bíborka 1. 124 Sárközi Eszter Móricz Zsigmond Általános 2. 122 Marschalkó Csinszka 2. 122 Kovács Ádám Győri

Részletesebben

s tanév versenyeredményei

s tanév versenyeredményei 2013-2014 - s tanév versenyeredményei Alsós munkaközösség eredményei Olvasás verseny (tankerületi): Sándor Viktória 3.b Vinkler Gréta 3. a Rozsnyai Luca 4.a Matematika verseny Nyírbátor: Szabó Anikó 4.b

Részletesebben

A félévi munka értékelése az felső tagozaton Dicséretet kaptak Jó tanulmányi munkáért Példamutató magatartásért Szorgalmáért Közösségi munkáért Kiváló sportteljesítményért 5.a Rátkai Péter Udvarhelyi Benedek

Részletesebben

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter Angol nyelvi verseny 3. helyezett: Teichmann Vilmos Általános Iskola - Lakatos Nóra - Harsányi Gábor - Orgován Ferenc Felkészítő tanár: Arnóth Mariann 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2010/2011-es tanév versenyeredményei Szorobán 2. évfolyam Nyíri Bence megyei 3. hely országos 7. hely Bartha Dorottya megyei 2. hely országos 7. hely Felkészítő tanár: Szegváriné Balpataki

Részletesebben

Ideiglenes felvételi jegyzék 2010. március 11. O1. INFORMATIKA SZAKKÖZÉPISKOLA

Ideiglenes felvételi jegyzék 2010. március 11. O1. INFORMATIKA SZAKKÖZÉPISKOLA O1. INFORMATIKA SZAKKÖZÉPISKOLA Ssz. Név Ssz. Név 1. Futó Kovács Szandra 36. Török Nándor 2. Barta Róbert 37. Moroncsik Roland 3. Sólyom Vivien 38. Simon Dániel 4. Csorba Adrienn 39. Gáspár Gabriella 5.

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve 44 43 43 42 42 41 40 39 38 37 33 31 29 Sánta Zsombor 5. 5 óra Katona Irma Jelena

Részletesebben

II. FÖLDI JÁNOS ORSZÁGOS TERMÉSZETTUDOMÁNYI VERSENY

II. FÖLDI JÁNOS ORSZÁGOS TERMÉSZETTUDOMÁNYI VERSENY CSOKOLÁDÉ ÉS FESZTIVÁL RAJZPÁLYÁZAT VIII. ORSZÁGOS CSOKOLÁDÉ FESZTIVÁL Pozsa Panna Eszter 7.a III. Felsős Szilvásiné Bodnár Tímea BENDEGÚZ GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI AKADÉMIA XVI. NYELVÉSZ TANULMÁNYI ORSZÁGOS

Részletesebben

Buszmenetrend 2015/2016

Buszmenetrend 2015/2016 Buszmenetrend 2015/2016 Változtatásra csak úgy van lehetőség, hogy az sem a busz férőhelyét, sem a megállók számát, sem a menetidőt nem érinti. Tiszavasvári 7 00 Halász Csárda 1. Lakatos Valentina 7. oszt

Részletesebben

Ergométeres evezés lány. Dr. Béres József Általános Iskola. Medgyessy Ferenc Általános Iskola Dr. Béres József Általános Iskola

Ergométeres evezés lány. Dr. Béres József Általános Iskola. Medgyessy Ferenc Általános Iskola Dr. Béres József Általános Iskola 2002 lány Helyezés Név Idő Felkészítő 1. Paulik Anna Dr. Béres József Általános 2:17:00 Soltész Zoltán 2. Pika Vanda Fodros Általános 2:21:07 Antalffy Ágnes 3. Paksai Luca Sára Fodros Általános 2:22:01

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

RAJTLISTA. 50m férfi gyors. Hajdúság Kupa február 1. Hajdúböszörmény

RAJTLISTA. 50m férfi gyors. Hajdúság Kupa február 1. Hajdúböszörmény 50m férfi gyors Juhász Patrik 2002 Aquasport min. vizsga 2. Varga András Gergő 2002 Aquasport min. vizsga 3. Dénes Noel 2007 Aquasport min. vizsga 4. Horváth Simeon 2007 Aquasport min. vizsga 2. Kiss László

Részletesebben

3. II. kcs. 50m fiú gyorsúszás. 4. II. kcs. 50m lány gyorsúszás. 5. I. kcs. 50m fiú hátúszás

3. II. kcs. 50m fiú gyorsúszás. 4. II. kcs. 50m lány gyorsúszás. 5. I. kcs. 50m fiú hátúszás Jegyzőkönyv 1. I. kcs. 50m fiú gyorsúszás 1. Bordás Levente 2005 Kodály 00:37,44 2. Takács Dani 2004 Móra 00:38,38 3. Fekete Máté 2004 Móra 00:44,79 4. Zuppán Zsolt 2004 Móra 00:49,87 5. Kerpics Martin

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Szombathely, 2012.06. 1-3. EREDMÉNYEK Végeredmény női: M Gy V Pont Kosár 1. Szegedi Tudományegyetem 3 2 1 5 202:203 2. Semmelweis Egyetem

Részletesebben

5.Mikulás Futás - eredménylista

5.Mikulás Futás - eredménylista 10 km befutó eredménylista helyezés rajtszám név születési dátum település idő 1 3515 Csorba Sándor 1979 Budapest 36:54 2 3514 Hodovánszki Csaba 1986 Budapest 37:20 3 3517 Vajda Balázs 1978 Gödöllő 40:15

Részletesebben

TAGOZAT KÓD: 01. (8 évfolyamos gimnáziumi képzés)

TAGOZAT KÓD: 01. (8 évfolyamos gimnáziumi képzés) TAGOZAT KÓD: 01. (8 évfolyamos gimnáziumi képzés) Felvehető létszám: 30 fő Ádám Gréta Bagó Fanni Balázs Krisztina Bálint Ádám Baranyi Hanna Karina Csizmadia Róbert Horváth Márton Kiss Karolina Aida Laczkó

Részletesebben

A Városi matematikaverseny eredményei. 5. évfolyam

A Városi matematikaverseny eredményei. 5. évfolyam A Városi matematikaverseny eredményei 2016 5. évfolyam Helyezés Név Pontszám Iskola Felkészítő tanár neve 1. Ustea Dániel 83 Jókai Mór 2. Cseh Máté 77 Jókai Mór 3. Tamás Ákos 68 Nyh. Bem J. Ált. Kazinczy

Részletesebben

EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, osztály

EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, osztály EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: Bihar Körzet: Margitta S.sz. A tanuló neve Felkészítő tanár neve 5. osztály Az iskola neve Helység Tollbamondás Feladatlap 1. Hajas Dorottya-Zsófia

Részletesebben

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés GIMNÁZIUM I. 1. Kovács András 10. Révai Győr 5 4 7 1 7 24 2. Stelczer Ádám 10. Révai Győr 7 0 3 5 5 20 3. Góger Szabolcs 9. Szent Orsolya Sopron Márk Tímea 7 3 5 0 4 19 4. Szaksz Bence 9. Kazinczy Győr

Részletesebben

02 Közgazdasági szak

02 Közgazdasági szak 01 Közlekedési szak Balogh Barbara József Attila Dombóvár 78648474882 Koller Imre Vásárosdombó 76338751299 Lelkes Réka Belvárosi 74829857000 Boros Szabina József Attila Dombóvár 77194104062 Vincze Balázs

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

A 2008/2009-es tanév versenyeredményei

A 2008/2009-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2008/2009-es tanév versenyeredményei Magyar nyelv és irodalom 3. évfolyam: Csirke János Mészáros Ákos Paksi Barnabás Molnár Milán Váczi Balázs Váczi Bence Mátyás tudósai megyei mesemondó

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT NYÍREGYHÁZA VÁROSI DÖNTŐ. Városi Stadion NYÍREGYHÁZA

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT NYÍREGYHÁZA VÁROSI DÖNTŐ. Városi Stadion NYÍREGYHÁZA 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT NYÍREGYHÁZA VÁROSI DÖNTŐ Helyszín : Időpont : Városi Stadion NYÍREGYHÁZA 2014.09.18 13:00 A Versenybizottság elnöke: Szalka Géza Magasugrás fiú

Részletesebben

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK Név Osztály Vizsga Összeg 1. Pelyvás Lívia 11. C Német közép C 21 300 Ft 2. Farkas Gergı 12. A Angol alap C 14 200 Ft 3. Nemes Norbert Ferenc 12. B Angol közép C 21 300 Ft 4. Szabó Éva 12. B Angol közép

Részletesebben

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont MATEMATIKA 1 Szerőczei Filemon Simeon 6C 114,7 2 Soós Benjámin 6C 108,0 3 Molnár Eszter 6C 107,3 4 Bernát Ádám 6C 102,0 5 Molnár Dániel 6C 101,3 6 Jakab Dávid 6D 100,0 7 Horváth Ábel 6C 96,7 8 Török Barna

Részletesebben

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő Oldal 1 Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb 2006.11.25. 98-99-ben születettek Nincs szintidő 1. Atyi Ádám 98 006 37.49 2. Ujlakán Kálmán 98 006 40.89 4. Nagy Balázs 98 006 43.91 3. Varga Márton

Részletesebben

Beosztás a június között tartandó záróvizsgára

Beosztás a június között tartandó záróvizsgára Bizottság száma: 21. sz. Terem szám:, B épület 542. terem Záróvizsga időpontja: 2017. június 14. 8 00 órától Agócs Cintia Balogh Barbara Barna Judit Bodó Liliana Fatime Czifra Kamilla Dán Gabriella Deák

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

KERÉKPÁROS ISKOLA KUPA TERÜLETI VERSENY. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

KERÉKPÁROS ISKOLA KUPA TERÜLETI VERSENY. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár KERÉKPÁROS ISKOLA KUPA TERÜLETI VERSENY Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Réti Márton 6.b 1. 5-8 osztály Kovács Róbert Péterné Ágoston László 7.b 3. 5-8. osztály Kovács Róbert Péterné DIÁKOLIMPIA

Részletesebben

Ágoston Kata 5 Ágoston Kata 5 Ágoston Nikolett Zsanett 8 Ágoston Nikolett Zsanett 8 Algács Dzsenifer Éva 7 Algács Dzsenifer Éva 7 Apagyi Csilla

Ágoston Kata 5 Ágoston Kata 5 Ágoston Nikolett Zsanett 8 Ágoston Nikolett Zsanett 8 Algács Dzsenifer Éva 7 Algács Dzsenifer Éva 7 Apagyi Csilla Jelentkező neve Terem azonosítója Ágoston Kata 5 Ágoston Kata 5 Ágoston Nikolett Zsanett 8 Ágoston Nikolett Zsanett 8 Algács Dzsenifer Éva 7 Algács Dzsenifer Éva 7 Apagyi Csilla Katalin 4 Apagyi Csilla

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat VERSENYEREDMÉNYEK 2011/2012. tanév felső tagozat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Vers- és prózamondó (vers 5-6.o.) Jáger Anett 5.d 1. 9. Králusz Tamás 5.c 2. Csánky Nóra 5.a 3. Harsányi Pandora 5.d 3. Vers- és

Részletesebben

2013/2014. tanév augusztusi Javító-, pótló- és osztályozó SZÓBELI vizsgák beosztása

2013/2014. tanév augusztusi Javító-, pótló- és osztályozó SZÓBELI vizsgák beosztása 2013/2014. tanév augusztusi Javító-, pótló- és osztályozó SZÓBELI vizsgák beosztása Osztály Tanuló neve Tantárgy Dátum Idıpont Terem 10. AB Böır Zoltán Gábor Irodalom augusztus 25. 8:30 206 10. AB Böır

Részletesebben

Az angol nyelvi előkészítő (01) osztályba jelentkezők ideiglenes felvételi jegyzéke

Az angol nyelvi előkészítő (01) osztályba jelentkezők ideiglenes felvételi jegyzéke Az angol nyelvi előkészítő (01) osztályba jelentkezők Első helyen az angol nyelvi előkészítő tagozatot megjelölő WANIC991 94 1. BIANKA01 92 2. LENDVAI ÁDÁM 90 3. VARGA TAMÁS BOTOND 89 4. NÉMETH KLAUDIA

Részletesebben

21 Informatika, nyelvi előkészítő

21 Informatika, nyelvi előkészítő szakmacsoportonként, sor szerint. Felvett tanulók: 19 fő 21 Informatika, nyelvi előkészítő 76893419171 BAGI ERIK ARMAND 74816063796 BAJER BORBÁLA 77162836912 DÉKÁNY ERIKA 78746607955 DÉNES TAMÁS 74059706758

Részletesebben

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló I. korcsoport 25 m fiú gyors 1. Mócsány Dominik Gagarin 22,2 10p 2. Vágvölgyi Ádám Gagarin 22,5 8p 3. Fehér Romvald Gagarin 28,1 7p 4. Tóth Ármin

Részletesebben

2003-ban végzett 8/A osztály Osztályfőnök: Bencze Mihály

2003-ban végzett 8/A osztály Osztályfőnök: Bencze Mihály 2003-ban végzett 8/A osztály Osztályfőnök: Bencze Mihály Balogh István Sándor Lakatos Karola Balogh Mária Lelesz János Belme Judit Megyesi Miklós Brán Brigitta Erika Molnár Ilona Dallos-Nagy Ildikó Mosolygó

Részletesebben

cukrász cukrász rang rang sor sor

cukrász cukrász rang rang sor sor cukrász cukrász 1. KOCH ATTILA 71628942661 51. REPEI MÓNIKA 71617965452 2. FÜLÖP TÍMEA 71607819147 52. TURZÓ SÁNDOR 71636997889 3. SZONDI RAJMOND PÁL 71603022329 53. VÁRKONYI ADRIEN SZILVIA 71611030871

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

KÖRZETI SZAKASZ 5-8. OSZTÁLY

KÖRZETI SZAKASZ 5-8. OSZTÁLY FÜRKÉSZ HELYESÍRÁSI ÉS NYELVHELYESSÉGI VERSENY 2016-2017 KÖRZETI SZAKASZ 5-8. OSZTÁLY Megye: Szilágy Körzet: 5. osztály S. sz. A tanuló Felkészítő tanár 1. Kósa Panna Boda Erzsébet Mihai Eminescu Általános

Részletesebben

Versenyjegyzőkönyv. Nyíregyháza nyílt Fedett pályás Diák Bajnoksága. Nyíregyházi Főiskola Atlétikai Csarnok,

Versenyjegyzőkönyv. Nyíregyháza nyílt Fedett pályás Diák Bajnoksága. Nyíregyházi Főiskola Atlétikai Csarnok, Versenyjegyzőkönyv Nyíregyháza nyílt Fedett pályás Diák Bajnoksága Nyíregyházi Főiskola Atlétikai Csarnok, 2015.02.23. IV. kcs. Leány 50 m Döntő 1. Vitál Dominika 01 Nyíregyháza, Arany 7,4 2. Kertész Tünde

Részletesebben

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2 ANGOL Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka Március 26. Igazgatási épület 312 14.45 Baligács László angol B2 B2 Ferenc Baráth Norbert angol B2 B2 Berencsik Szabolcs angol B2 B2 Bódis Tamás angol B2 B2

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarján, Ruhagyári út 9. Tel./Fax: (+36-32) Honlap: (+36-32)

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarján, Ruhagyári út 9. Tel./Fax: (+36-32) Honlap:  (+36-32) 9. évfolyam 1. KISS LÁSZLÓ MARCELL 2. MÁRTON ANNA 3. 4. GASPARIN ZSOMBOR BOLGÁR JÁNOS BENDE 5. ISTVÁN ISTVÁN 6. PÉK ÁBEL KRISTÓF 7. MATUCH RICHÁRD 8. ZSÉLYI KONRÁD 9. BENKE MÁTÉ 10. HATALA DÓRA 11. PISTYUR

Részletesebben

név egyesület idı eredmény 1 Nagy Nikolett 1998 Tótkomlósi UE 00:32,45 2 Karkus Linda 1998 Orosházi UE 00:33,20

név egyesület idı eredmény 1 Nagy Nikolett 1998 Tótkomlósi UE 00:32,45 2 Karkus Linda 1998 Orosházi UE 00:33,20 Jegyzıkönyv: Tótkomlós 2007. július 21. Rózsa Fürdı Kupa név egyesület idı eredmény 1 33 1/3m lány mell 1 Nagy Nikolett 1998 Tótkomlósi UE 00:32,45 2 Karkus Linda 1998 Orosházi UE 00:33,20 3 Gulyás Dzsenifer

Részletesebben

Graboplast Győri Vízisport Egyesület évi Magyar Bajnoki Eredményei

Graboplast Győri Vízisport Egyesület évi Magyar Bajnoki Eredményei Verseny Versenyszám Korosztály Táv Hely Név Gyermek, Kölyök, Serdülő Magyar Bajnokság C-2 serdülő 4000 m 1 Balla Levente Gellért U23, Ifjúsági Magyar Bajnokság C-1 ifi 3x200 m 1 Balla Levente Gellért U23,

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy július 6-án 9 órakor a megadott teremben jelenjetek meg. Aki még nem fizetett tandíjat, kérjük, hogy vagy a teljes

Részletesebben

VIZSGÁZÓK BEOSZTÁSA Központi írásbeli felvételi január 17.

VIZSGÁZÓK BEOSZTÁSA Központi írásbeli felvételi január 17. földszint 01-es terem 1 Ábrók Nelli 2000-12-24 2 Bereczki Márk Ferenc 2000-05-10 3 Gáspár Kiara Dorina 2000-01-26 4 Gönczi Lajos 2000-03-12 5 Kálucz Sára 2000-07-06 6 Keuter Gerrit Nathanael 2001-01-30

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

Jelentkező neve Épület neve Épület címe

Jelentkező neve Épület neve Épület címe Csikja Dávid Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Dobos Dániel Dominik Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Fekete Richárd

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

Járási tantárgyi vetélkedők

Járási tantárgyi vetélkedők Járási tantárgyi vetélkedők Magyar nyelv és irodalom 1. Belovics Alexandra 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 2. Darcsi Barbara 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 3. Homoki Eszter 2 4.A (8.oszt) Hnatik-Riskó

Részletesebben

Diákolimpia - Úszás Csongrád Megyei Döntő

Diákolimpia - Úszás Csongrád Megyei Döntő Diákolimpia - Úszás Csongrád Megyei Döntő Hódmezővásárhely, Gyarmati Dezső Sportuszoda 2010. január 18. "A" kategória - középiskola 5-6- korcsoport 100 m fiú gyors 1 Király Bence 1993 SZTE Ságvári Szeged

Részletesebben

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28.

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28. 1. 100 m fiú gyors 1. Némethi László 2002. Bethlen G. Ált. Isk. 1:24,6 2. Homen Péter 2002 Bocskai I. Gimnázium 1:35,1 3. Székely Norbert 2003 Bocskai I. Gimnázium 1:42,1 4. Rozs Botond 2003 Bocskai I.

Részletesebben

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT NEM NYERTES PÁLYÁZÓK 2016. febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT Ssz. Név 1. Bakos Zoltán 2. Bakos Zoltán 3. Bakos Zoltán 4. Bakos Zoltán 5. Balog Csaba 6. Balog Csaba 7. Balog

Részletesebben