PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 A fiatalok nevelése szabadságszerető hazában kötelesség." (gróf Széchenyi István) A Nyíregyházi Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium JA Nyíregyháza

2 KÜLDETÉSNYILATKOZAT A Nyíregyházi Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium országosan ismert és elismert intézmény, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgazdasági és informatikai oktatás és képzés bázisiskolája. Alapvető feladatunk, hogy tanítványainkat olyan szellemben és módon neveljük, oktassuk, hogy alkalmasak legyenek a valóság sokoldalú és tárgyilagos megismerésére, a kor színvonalán álló általános és szakmai ismeretek elsajátítására és alkalmazására, alkotó és kritikus gondolkodásra, az önfejlesztésre, a környezet kihívásaihoz való alkalmazkodásra, az egész életen át tartó tanulás szükségességének elfogadására. Fentieknek megfelelően pedagógiai munkánk középpontjába a tanulók tudásának, képességeinek, egész személyiségének sokoldalú fejlesztését helyezzük. Hagyományainknak megfelelően kiemelt szerepet szánunk a tehetséges tanulókkal való foglakozásnak, hiszen ennek átlagon felüli eredményessége egyik pillére iskolánk elismertségének. A szakképzésben elsősorban a magasabb kvalifikációt adó szakképzéseket, kiemelten az iskolai rendszerű felsőfokú szakképzést részesítjük előnyben. Munkánk során figyelembe vesszük az intézménnyel szemben támasztott minőségi elvárásokat. Törekszünk az intézményi munka folyamatos javítására, annak érdekében, hogy tanulóink minőségileg garantált, a felemelkedés esélyeit biztosító oktatáshoz, neveléshez, munkaerő-piaci orientáltságú szakmai képzéshez jussanak. Elengedhetetlennek tarjuk a nevelő-oktató-szakképző munka partnerek számára történő átláthatóságát, a sokoldalú partneri igényeknek való megfelelést. 2

3 I. FEJEZET AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA I.1. Az intézmény jogállása I.1.1. Az intézmény adatai az Alapító Okiratában rögzítetteknek megfelelően: I Az intézmény általános működése Az intézmény neve: Nyíregyházi Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Városmajor u. 4. Telephelye: 4400 Nyíregyháza, Árok u. 48. sz. Az alapítás éve: 1918 Az intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Az intézmény irányító szerve: Az intézmény jogállása: Működési köre: Intézmény besorolása: -tevékenységének jellege szempontjából: - feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nyíregyházi Tankerület Jogi személyiséggel rendelkező költségvetési szerv Nyíregyháza Megyei Jogú Város, Szabolcs-Szatmár- Bereg megye, országos beiskolázású Közszolgáltató költségvetési szerv, közoktatási feladatot ellátó közintézmény Önállóan működő költségvetési szerv Az intézmény vezetőjének kinevezése: A mindenkor hatályos, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben, és végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak szerint az oktatásért felelős miniszter nevezi ki Az intézmény foglalkoztatottjainak jogviszonya: Foglalkoztatásuk közalkalmazotti jogviszonyban történik 3

4 I Az intézmény feladatai szakfeladat szerint Szakágazat száma: Alaptevékenysége: Nappali tagozaton: o Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás közgazdasági és ügyviteli és informatikai és oktatási szakmacsoportokban o Nyelvi előkészítő évfolyam o Egyetemi, főiskolai továbbtanulás szervezett elősegítése o Bázisiskolai feladatok ellátása o Nappali rendszerű szakképesítés megszerzésére felkészítő oktatás gazdaságiszolgáltatási szakterületen közgazdasági és ügyviteli szakmacsoport, valamint műszaki szakterületen informatika szakmacsoport, valamint humán szakterületen oktatási szakmacsoport, OKJ-s szakképzés, nappali tagozatú iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés(2 évfolyamos) o Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása o Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatása( a közoktatásról szóló évi LXXIX. Törvény 121. (1) bekezdés 29.a. ), b.) pontja) o Kollégiumi nevelés, oktatás o Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás o Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók számára o Kollégiumi intézményi közétkeztetés o Iskolai intézményi közétkeztetés o Napközi otthoni és tanulószobai ellátás (szorgalmi időben) o Oktatási célok és egyéb feladatok o Diáksport o Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Kiegészítő tevékenysége o Helyiségek, eszközök bérbeadása o Alkalmazotti és vendégétkeztetés o Szolgálati lakás fenntartása o Tanfolyami szakmai oktatás szervezése, vizsgáztatás 4

5 I.2. Az intézményi nevelő-oktató munkát segítő egyéb jogi személyek I.2.1. Széchenyi 75 Alapítvány Legfontosabb céljai: - Az oktató-nevelő munka feltételeinek javítása - A közgazdasági szakemberképzés és az idegen nyelv tanulásának segítése - Versenyek, vetélkedők lebonyolítása - A kiemelkedő munkát végző pedagógusok és tanulók jutalmazása - Hagyományápolás I.2.2. Nagyváthy Alapítvány Célja: A matematika tantárgy tanulásában kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása. I.2.3. Almássy László Alapítvány Célja: A magyar nyelv és irodalom, a történelem és a gazdasági tantárgyak elsajátításában kiemelkedő eredményeket tanúsító diákok, anyagi támogatása tanárok jutalmazása. I.2.4. I.2.4. Bessenyeis Kollégistákért Közhasznú Egyesület Legfontosabb céljai: Kollégiumi oktatás és nevelés feltételeinek támogatása; Diákönkormányzatok működési feltételeinek támogatása, tevékenységük segítése. I Együtt Egymásért Alapítvány Célja : A tanulók képességének, személyiségének sokoldalú fejlesztését szolgáló programok támogatása A hátrányos helyzetű tanulók társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése 5

6 I.3. Helyzetelemzés I.3.1. Az iskola rövid története, hagyományai, eredményei A nyíregyházi Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégiumot (SZIKISZIK) a nyíregyházi kereskedők és gazdák kezdeményezésére 1918-ban alapították ban vette fel a legnagyobb magyar, gróf Széchenyi István nevét. Történelme során több változáson, átalakuláson ment keresztül, de alapjaiban mindig a térség középfokú gazdasági szakembereinek utánpótlását biztosította. A gazdaságban végbement változásokkal összhangban az utóbbi 15 évben elsősorban gazdasági, ügyviteli és informatikai területekre képez szakembereket. Az iskolával egybeépített Városmajor utcai kollégiumban 208 tanuló számára, az Árok utcai kollégiumban 161 tanuló számára biztosítottak az elhelyezés, a nyugodt tanulás feltételei. Az iskola 1998-tól a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közoktatási Közalapítvány továbbképzési, mérési és versenyszervezői feladatokat is ellátó bázisintézménye. Az intézmény a COMENIUS 2000 minőségfejlesztési program keretében 2003 végére kialakította teljes körű minőségirányítási rendszerét (II. számú intézményi modell), az ISO 9001:2000-es szabvány és a TQM-megközelítés alapján elkészült szabályzatok alapján működik. Az intézményhez tartozó konyhákban és éttermekben 2003 tavaszától bevezettük a HACCP rendszert, a konyhák üzemeltetését a fenntartó határozott időre szóló külön szerződése alapján szolgáltató cég végzi. Az iskolában a színvonalas és eredményes oktatás-képzés feltételei az optimálishoz közeliek. Az intézmény rendelkezik azokkal az alapvető taneszközökkel, amelyek elősegítik, megkönnyítik a tanulók személyiségének, tudásának sokoldalú fejlesztését. Kiemelkedő az intézmény számítógépekkel való ellátottsága. A számítástechnikai szaktantermekben és a SULINET-KABINET-ben mindig és minden tanuló számára elérhető az Internet is. A modern taniroda ahhoz járul hozzá, hogy a fiatalok az iskola kapuin kilépve hatékonyan hasznosíthassák az elsajátított ismereteket. A szépirodalmi művekkel, legújabb szakkönyvekkel, lexikonokkal és más modern információhordozókkal ellátott, internet eléréssel rendelkező közel kötetes könyvtár a tanulók olvasóvá nevelésén túl lehetőséget ad az érdeklődők számára az elmélyült kutatómunka végzésére is. Nagyméretű tornaterem és két szabadtéri sportpálya segíti a tanulók mindennapi testmozgását. A Széchenyi-klub méltó emléket állít a legnagyobb magyar életének, munkásságának. A névadó szellemisége áthatja az iskola egészét, amit az intézmény Küldetésnyilatkozatának mottója mindenki számára nyilvánvalóvá tesz. 6

7 A pedagógiailag és szakmailag jól felkészült, innovatív tantestület gazdag tapasztalattal rendelkező idősebb és ambiciózus fiatalabb pedagógusokból áll. A tantestületen belüli jó munkakapcsolat, összhang az egyik legfontosabb biztosítéka az átlagon felüli eredményességnek, a sikereknek. Az iskolai és kollégiumi élet, a tanításon kívüli idő tervezésében, szervezésében, jelentős szerepet vállalnak a diákönkormányzatok, amelyek saját programjuk alapján dolgoznak, szervezik a diákság szabadidős tevékenységét. A szakközépiskola hosszú évek óta a hazai szakközépiskolai oktatás és szakképzés élvonalában van. Kezdeményezőként és alkotóként, megvalósítóként vett részt abban a több éven át tartó folyamatban, amelynek eredményeként létrejött az úgynevezett világbanki modell. Évről-évre kiemelkedő eredményeket értek/érnek el a tanulók elsősorban matematikából, informatikából és közgazdaságtanból az országos középiskolai és szakmai tanulmányi versenyeken, de olyan versenyeken is amelyek nem kimondottan az intézmény profiljának megfelelőek(pl. magyar nyelv, történelem, kémia). Az intézmény a felsőoktatási intézményekbe történő felvételek arányát tekintve is az ország legeredményesebb szakközépiskolái között foglal helyet, a hozzáadott érték alapján a dobogó legfelső fokán. Ezek a mutatók igazolják az intézményben folyó tehetséggondozás kiemelt szerepét és eredményességét. Az eredmények elérését segíti, hogy több tantárgyat (magyar nyelv, idegen nyelv, matematika, informatika, szakmai alapozó és szakmai gyakorlati tantárgyak) csoportbontásban oktatunk. A tantárgyak között kiemelkedő helyet foglal el a kötelező érettségi tantárgyak mellett az informatika és a közgazdaságtan, amelyeket választásuknak megfelelően, emelt szinten tanulhatnak a fiatalok. Délutánonként a tanulók az igényeik alapján szervezett szakkörökön, egyetemi előkészítőkön bővíthetik felkészültségüket, készülhetnek versenyekre, felvételire, vagy érdeklődésüknek megfelelően tantárgyakhoz nem kötődő más foglalkozásokon vehetnek részt. Az iskolában évesek szakközépiskolai oktatása (középiskolai évfolyamok) és éves érettségizettek szakképzése (szakképzési évfolyamok) folyik. A négy éves szakközépiskolai oktatás alatt a tanulók általános műveltségét alapozzuk meg, és szakmacsoportos alapozó oktatást végzünk. A középiskolai évfolyamokon az oktatás gazdasági-szolgáltatási szakterületen közgazdasági és ügyviteli szakmacsoportban, műszaki szakterületen informatikai szakmacsoportban történik. A 2013/2014-es tanévtől a középiskolai évfolyamokon az oktatás közgazdaság, ügyvitel, informatika és oktatás szakmacsoportban / sport ágazaton / folyik Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 159/2009. (VI.29.) számú határozata a 2010/2011. tanévtől intézményünkben humán szakterületen, oktatási szakmacsoportos 7

8 oktatást engedélyezett októberétől Bozsik József Akadémia ( sportakadémiai osztály ). Az osztály tanulói a tanulás mellett a Nyírsuli Kft. keretén belül labdarúgó vagy kosárlabda utánpótlás nevelésben vesznek részt. A felvétel alapfeltétele az egészségügyi és a sportra való alkalmassági vizsgán való megfelelés, továbbá a magyar nyelvből és matematikából tett felvételi vizsga. A évfolyamon az általános műveltség megalapozása mellett a tanulók a választott szakmacsoport legfontosabb tevékenység-formáival és technológiáival ismerkednek meg. A évfolyamon a szakmacsoportra jellemző elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítása, a készségek és képességek fejlesztése, az érettségire és felsőfokú továbbtanulásra való felkészítés, illetve az érettségi vizsgát követő szakképzés megalapozása folyik. A tanulók a kötelező érettségi tantárgyakat (magyar nyelv és irodalom, angol vagy német nyelv, történelem, matematika) és más, a továbbtanulás szempontjából számukra fontos tantárgyakat (közgazdaságtan, informatika) emelt szintű oktatás keretében, magasabb óraszámban tanulhatják. Az ötéves szakközépiskolai oktatás első nyelvi előkészítő évfolyamán intenzív idegen nyelvi képzésben részesülnek a tanulók angol vagy német nyelvből. A következő négy évben az idegen nyelv emelt szintű tanulása mellett közgazdasági szakmacsoportban folytatják tanulmányaikat. A középiskolai oktatást érettségi vizsga zárja, amelyet a tanuló választása szerint bármelyik kötelező és választott tantárgyból emelt vagy középszinten tehetnek le. A sikeres érettségi vizsga után a végzettek egyetemeken, főiskolákon vagy az intézmény szakképzési évfolyamain tanulhatnak tovább. Az iskola fennállása óta híres arról, hogy olyan végzetteket bocsát útjára, akik jól megállják helyüket az élet bármely területén. Menedzserek, gazdasági vezetők, főkönyvelők, pénzügyiszámviteli ügyintézők mellett nagyon sok volt széchenyis diákot fedezhetünk fel a hagyományos értelemben vett humán kultúra művelői, tanárok, művészek, jogászok, újságírók között is. Ez mindennél jobban mutatja az iskola nyitottságát, nevelő-oktató tevékenységének sokszínűségét és eredményességét. Az érettségi vizsgát követő szakképzési évfolyamokon az intézmény a közgazdasági, ügyviteli és az informatikai szakmacsoportos szakmákban folytat érettségire épülő OKJ szerinti szakképzést. A 2014/2015-ös tanévtől az oktatási szakmacsoportos ( sportakadémiával egybekötött ) szakmai alapozó oktatásra épülő sportedzői OKJ szerinti szakképzés indul. A szakképző évfolyamokra felvételi vizsga nincs, a jelentkezők a középiskolai és az érettségi eredménye alapján nyernek felvételt. Az intézményben érettségizettek számára a felvétel alanyi jogon jár. A képzés modulrendszerű, így a résztvevőknek újabb szakma tanulása esetén a megszerzett ismereteket nem kell ismét tanulniuk. 8

9 Felsőfokú szakképzést a Budapesti Gazdasági Főiskolával kötött együttműködési megállapodás alapján végez az intézmény. A képzés előnye, hogy az itt folytatott tanulmányok révén szerzett kreditek később beszámíthatók a főiskolai tanulmányokba.. Az intézmény 2008-tól a Nyírségi Szakképzés Szervezési Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság partnerintézménye. 9

10 I.3.2. Az iskolában folyó oktatás-szakképzés építkezése A 2013/2014. tanévtől Egyetem, főiskola Munkába állás S Z A K M A I V I Z S G A Gazdasági képesítések Számítástechnikai képesítések Szakképzési évfolyamok Ügyviteli képesítések É R E T T S É G I V I Z S G A Egyetem, főiskola 13. évfolyam 12. évfolyam 11. évfolyam 10. évfolyam Szakmacsoportos oktatás Közgazdasági/ informatikai szakmacsoport Általános műveltséget megalapozó és szakmai orientációs oktatás Közgazdasági szakmacsoport Általános műveltséget megalapozó, továbbá elméleti és gyakorlati szakmacsoportos oktatás Ügyviteli szakmacsoport Informatika szakmacsoport Általános műveltséget megalapozó és szakmai orientációs oktatás Oktatási szakmacsoport 9. évfolyam Nyelvi előkészítés Gazdasági és szolgáltatási szakterületen Humán szakterületen Műszaki szakterületen FELVÉTELI Általános iskola 8. osztály 10

11 I.3.3. Az iskolában folyó oktatás-szakképzés építkezése a 2010/2011. tanévvel kezdődően Felsőoktatás Munkába állás SZAKMAI VIZSGA Közgazdasági képesítések Informatikai képesítések Ügyviteli képesítések Sportedzői képesítés Szakképzési évfolyamok ÉRETTSÉGI VIZSGA Felsőoktatás évfolyam 9. évfolyam Közgazdasági szakmacsoportos alapozó oktatás Nyelvi előkészítés évfolyam Közgazdasági szakmacsoportos alapozó oktatás évfolyam Informatika szakmacsoportos alapozó oktatás Középiskolai évfolyamok évfolyam Ügyviteli szakmacsoportos alapozó oktatás évfolyam Oktatási szakmacsoportos alapozó oktatás 2010/2011. tanévtől Felvételi vizsga Általános iskola 8. osztály 11

12 I.3.4. A működés általános feltételei I Humán erőforrások I A tantestület végzettség szerinti összetétele Megnevezés Iskola Kollégium Együtt Közismereti Szakmai Közismereti Szakmai Egyetemet végzett Főiskolát végzett Összesen Pedagógus szakvizsgát tett Óraadók száma I A tantestület besorolás szerinti összetétele Fizetési osztály Iskola (fő) Kollégium (fő) Együtt (fő) Pedagógus I Főtanácsos Tanácsos I A pedagógusok továbbképzése A pedagógusok kötelező továbbképzése az intézmény pedagógus továbbképzési programja alapján történik. A továbbképzések közül prioritást élvez - a pedagógus szakvizsga, vagy az azzal egyenértékű szakképzettség megszerzése, - szakirányú továbbképzés keretében megszerezhető, a jelenlegi munkakör betöltéséhez szükséges szakmai megújító képzés, - egyetemi oklevelet adó kiegészítő, illetve második vagy további alapképzés, A pedagógusok továbbképzésének anyagi támogatására az intézmény pedagógus továbbképzési programjában foglaltak az irányadók, az érvényben lévő törvények alapján 12

13 I A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak Megnevezés Létszám (fő) Oktatástechnikus 1 Számítástechnikai rendszergazda 1 Ügyviteli alkalmazott 2 Gazdasági alkalmazott 2 Szakképzett ápoló 1 Gyermekfelügyelő 1 Kisegítő alkalmazott 9 Összesen 17 I Tárgyi feltételek I Oktatásra használt iskolai helyiségek Megnevezés Mennyiség (db) Osztályterem 12 Előadóterem 1 Kisterem (csoportfoglalkozásra) 10 Számítástechnikai szaktanterem 6 Taniroda 1 Internet-kabinet 1 Könyvtárhelyiség 2 Klub 1 Tornaterem 1 Kondicionáló terem 1 Egyéb terem 8 Tornaudvar 2 Megjegyzések: A feladatok ellátásához a jelenlegi tanteremszám csak részben elegendő. Oktatási célra szükségmegoldásként igénybe vesszük a könyvtári olvasótermet, a klubot és a kollégiumi tanulóhelyiségeket is. A taneszközök szakszerű tárolása csak részben megoldott, ugyanis az intézmény csak két szertárhelyiséggel rendelkezik. 13

14 I Az oktatásban használt taneszközök Az iskolai és kollégiumi működéshez szükséges, kötelezően előírt funkcionális taneszközök legnagyobb részével rendelkezik az intézmény, több esetben a normatívánál amely az intézmény normális működéséhez nem elégséges kvótákat állapít meg nagyobb mennyiségben. Az eszközök egy része azonban elhasználódott, folyamatos javításra illetve cserére szorul. Ehhez az intézmény nem rendelkezik elegendő forrással. A közismereti tantárgyak körébe tartozó kötelező tantárgyi taneszközök valamivel több mint felével rendelkezik az intézmény. A szakmai orientáció, a szakmai alapozás és a szakmai képzéshez szükséges legfontosabb taneszközök az intézmény rendelkezésére állnak. Legnagyobb gondot a technikai, technológiai fejlődés által megkövetelt folyamatos fejlesztés jelenti. Ennek forrásai: a szakképzési hozzájárulás és a pályázatok útján fejlesztésre elnyert összegek. Fontos szerepet tölt be az oktatásban és szakképzésben az iskolai könyvtár, amelynek állománya közel kötet, illetve elektronikus dokumentum. I A kollégiumi feltételeket jellemző legfontosabb adatok Megnevezés Menny. Férőhelyek száma a Városmajor utca 4 sz. alatt (fő) 208 Férőhelyek száma az Árok utca 48.sz. alatt (fő) 161 Hálószobák száma Városmajor utca 4 sz. alatt (db) 27 Hálószobák száma az Árok utca 48.sz. alatt (db) 70 Tanulószoba Városmajor utca 4 sz. alatt (db) 3 Számítógépterem Városmajor utca 4.sz. alatt (db) 1 Klub Városmajor utca 4.sz. alatt (db) 1 Tanulószoba az Árok utca 48.sz. alatt (db) 2 Számítógépterem Árok utca 48.sz. alatt (db) 1 Könyvtár Árok utca 48. sz. alatt (db) 1 Orvosi- és betegszoba a Városmajor utca 4 sz. alatt (db) 2 Orvosi- és betegszoba az Árok utca 48.sz. alatt (db) 2 Konyha a Városmajor utca 4 sz. alatt (db) (Sodexho Kft. ) 1 Étterem a Városmajor utca 4 sz. alatt (db) 1 Konyha az Árok utca 48.sz. alatt (db) (Sodexho Kft.) 1 Étterem az Árok utca 48.sz. alatt (db) 1 14

15 I Az oktatás és képzés szerkezete I Osztályok száma a 2013/2014. tanévben Megnevezés Évfolyam /13. 2/14. Össz. Középiskolai évfolyamok Szakképzés Összesen Tanulók száma a 2013/2014. tanévben Megnevezés Évfolyam /13. 2/14. Össz. Középiskolai évfolyamok Szakképzés Összesen I Kollégiumi adatok a 2013/2014. tanévben Városmajor utca 4. Megnevezés Mennyiség Tanulócsoportok száma 8 Lányok száma (fő) 100 Fiúk száma (fő) 78 Létszám összesen (fő) 178 Árok utca 48. Megnevezés Mennyiség Tanulócsoportok száma 6 Lányok száma (fő) 31 Fiúk száma (fő) 120 Létszám összesen (fő) 151 I Az intézmény környezetének jellemzői A nyíregyházi Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium szervesen illeszkedik az iskolaváros Nyíregyháza közoktatási, ezen belül középiskolai rendszerébe. Szerepe, jelentősége nemcsak a középfokú közgazdasági és informatikai 15

16 szakemberképzésben, hanem a város iskolai struktúrájában is meghatározó. Az iskola a megyei középfokú közgazdászképzés alap-intézménye, szakmai, programalkotó és megvalósító tevékenysége miatt, továbbá kiemelkedő eredményei miatt országosan is elismert. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közoktatási Közalapítvány 1998-ban az iskolát a szakközépiskolai oktatás és a közgazdasági szakképzés bázisiskolájává nyilvánította. A középiskolai oktatás jövőjét elsősorban az iskolában folyó nevelő-oktató tevékenység magas színvonala, kiemelkedő eredményei, a középiskolák között elfoglalt előkelő helye, a partnerközpontú működés, a nevelőtestület innovatív szemlélete garantálja. Az intézmény folyamatos innovatív tevékenységének eredményeként az iskola oktatási és szakképzési rendszere megfelel az elvárásoknak, továbbá a Közoktatási törvény és a Szakképzési törvény előírásainak. Az érettségi vizsga utáni szakképzésben azonban fokozottan számolni kell az iskolarendszeren kívüli képző szervek konkurenciájával is. A kollégiumban egyre több a hátrányos helyzetű tanuló. Ezért is kiemelt feladat az esélyegyenlőtlenség lehető legnagyobb mértékű csökkentése, az ingerszegény környezetből jött tanulók személyiségjegyei kibontakoztatásának elősegítése. Bár az intézmény profilja és kiemelkedő eredményei miatt keresett intézmény, mégsem a legjobb eredményt elérő általános iskolai tanulók számára nyújt elsődlegesen továbbtanulási lehetőséget. Ezek a tanulók elsősorban gimnáziumokban tanulnak tovább, bár sokan választják iskolánkat is, ami a színvonalas felkészítő munkát visszaigazoló kiemelkedő szakmai eredményeknek és felsőoktatási felvételi eredményeknek köszönhető. Az iskola tanulóinak majdnem 100 %-a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből kerül ki, jelentős részük több év átlagában mintegy 60 %-uk vidéki. Közülük nagyon sokan kistelepülési általános iskolában végezték a nyolc osztályt, és felkészültségüket nemcsak a tárgyi feltételek szűkössége, hanem sok esetben a nem megfelelő szaktanári ellátás is negatívan befolyásolja. Kedvezőtlenül hat a tanulók szorgalmára és tudására emellett az országos átlagot meghaladó munkanélküliség, a családok átlagosnál alacsonyabb szociokulturális helyzete. A tanulmányaikat az iskolában folytató fiatalok egy jelentős részének érzelmi élete szegényes, tanulás iránti motiváltsága esetleges, általában nem eléggé tudatos. Ezek a tények indokolják az iskolai munkában az értelmi nevelés hangsúlyozása mellett a nevelés más területeinek középpontba állítását. A Bozsik Akadémiára külhoni magyarok is felvételt nyernek. Így a határon túli magyar családok és az anyaországi iskola kapcsolata mindennapi. 16

17 II. FEJEZET NEVELÉSI PROGRAM II.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai II.1.1. Általános célok, az iskola főbb feladatai Az iskola középiskolai évfolyamain folyó nevelő-oktató tevékenység legfontosabb feladatai: Alakítsa ki illetve fejlessze a tanulók képességeit. Nyújtson szilárd, biztos, közösségi értékű elismert, lényeges és továbbépíthető tudást, ismereteket. A tanulók az értékek megőrzéséhez és megújításához szükséges közös kulturális kódrendszert ismerjék meg. Az alapvető társadalmi, természeti jelenségek, folyamatok, összefüggések megismeréséhez, megértéséhez és felhasználásához szükséges képességeket, készségeket, ismereteket szerezzék meg. Készítsen fel önálló ismeretszerzésre, továbbtanulásra, továbbá az élethosszig tartó tanulásra, gazdaságban való részvételre, a munkahelyi, társadalmi beilleszkedésre. Az oktató-nevelő munkában ezért arra kell törekedni, hogy tanítványaink képesek legyenek a valóság sokoldalú és tárgyilagos megismerésére, a kor színvonalán álló általános és szakmai ismeretek elsajátítására és alkalmazására, alkotó és kritikus gondolkodásra, önálló világnézet kialakítására. A fenti célkitűzésekkel összhangban az iskola középiskolai évfolyamain a tanulókat olyan szilárd alapokkal kell felvértezni, amely az érettségi vizsga után választásuknak megfelelően lehetővé teszi számukra a felsőoktatási intézményekben való eredményes továbbtanulást, vagy a gyors, munkaerő-piaci irányultságú szakképzést elsősorban az intézmény szakképzési évfolyamain, és a későbbiekben az életpálya során elengedhetetlen többszöri szakmaváltást. Így lesznek képesek végzett tanulóink az őket érő sokirányú kihívások fogadására, ismeretanyaguk folytonos megújítására. Az oktatásnak mind társadalmi, mind gazdasági funkciója miatt alapvető szerepe van abban, hogy az európai polgárok megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek 17

18 elengedhetetlenek a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodáshoz, a változások befolyásolásához, saját sorsuk alakításához. Fejlesztési területek 1. Erkölcsi nevelés 2. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 3. Állampolgárságra, demokráciára nevelés 4. Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 5. A családi életre nevelés 6. A testi és lelki egészségre nevelés 7. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 8. Fenntarthatóság, környezettudatosság 9. Pályaorientáció 10. Gazdasági és pénzügyi nevelés 11. Médiatudatosságra nevelés 12. A tanulás tanítása (Részletes kidolgozás: osztályfőnöki nevelési programban) A kulcskompetenciák (110/2012. jún. 14.) kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII. 17.) kormányrendelet módosítása) azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez és a munkához. II.1.2. A kulcskompetenciák II Anyanyelvi kommunikáció Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények kifejezését és értelmezését szóban és írásban egyaránt (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás), valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot a társadalmi és kulturális tevékenységek során, az oktatásban és képzésben, a munkában, a családi életben és a szabadidős tevékenységekben. Ennek érdekében arra törekszünk, hogy tanulóink megfelelő szókinccsel, nyelvtani ismeretekkel rendelkezzenek, és ismerjék az egyes nyelvi funkciókat is. II Idegen nyelvi kommunikáció Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikáció elemeivel jellemezhető: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése szóban és írásban (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás), a társadalmi és kulturális 18

19 tevékenységek megfelelő keretein belül oktatás és képzés, munka, családi élet és szabadidős tevékenységek, az egyén szükségleteinek megfelelően. Az idegen nyelvi kommunikáció feltétele, hogy tanulóink ismerjék a szókincset és a funkcionális nyelvtant, a szóbeli interakciók főbb típusait és a nyelvi stílusokat. Fontos a társadalmi hagyományok, valamint a nyelvek kulturális vonatkozásainak és változatosságának a megismertetése is. Legyenek képesek az egész életen át tartó tanulás részeként a nyelv nem formális keretekben történő elsajátítására is. II Matematikai kompetencia A matematikai kompetencia a matematikai gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának képessége, felkészítve ezzel az egyént a mindennapok problémáinak megoldására is. A matematikai kompetencia birtokában tanulóink tudják alkalmazni az alapvető matematikai elveket és folyamatokat az ismeretszerzésben és a problémák megoldásában, a mindennapokban, otthon és a munkahelyen. II Természettudományos és technikai kompetencia A természettudományos kompetencia készséget és képességet jelent arra, hogy ismeretek és módszerek sokaságának felhasználásával magyarázatokat és előrejelzéseket tegyünk a természetben. Ennek a tudásnak az emberi vágyak és szükségletek kielégítése érdekében való alkalmazását nevezzük műszaki kompetenciának. Tanulóinknak át kell érezniük a fenntartható fejlődés formálásáért viselt egyéni és közösségi felelősséget. A természettudományos kompetencia birtokában diákjaink képesek lesznek arra, hogy gyakorlatias módon tudják tudásukat alkalmazni új technológiák, berendezések megismerésében és működtetésében. II Digitális kompetencia A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak (Information Society Technology, a továbbiakban: IST) magabiztos és kritikus használatát a munka, a kommunikáció és a szabadidő terén. Ez a következő készségeken, tevékenységeken alapul: információ felismerése, visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje; továbbá kommunikáció és hálózati együttműködés az interneten keresztül. Törekszünk arra, hogy tanulóink megismerjék a főbb számítógépes alkalmazásokat szövegszerkesztés, adattáblázatok, adatbázisok, információtárolás-kezelés, az internet által kínált lehetőségek és az elektronikus média útján történő kommunikáció ( , hálózati eszközök) a szabadidő, az információ-megosztás, a tanulás és a kutatás terén. 19

20 II A hatékony, önálló tanulás A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az egyén képes kitartóan tanulni, saját tanulását megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az információval való hatékony gazdálkodást is A motiváció és a magabiztosság e kompetencia elengedhetetlen eleme. Célunk, hogy tanulóink saját tanulási stratégiát alakítsanak ki, ismerjék készségeik és szaktudásuk erős és gyenge pontjait, valamint képesek legyenek megtalálni a számukra elérhető oktatási és képzési lehetőségeket, útmutatást/támogatást. Képessé váljanak a motiváció folyamatos fenntartására, a figyelem összpontosítására, valamint a tanulás szándékának és céljának kritikus mérlegelésére. II Szociális és állampolgári kompetencia A személyes, értékorientációs, interperszonális, interkulturális, szociális és állampolgári kompetenciák a harmonikus életvitel és a közösségi beilleszkedés feltételei, a közjó iránti elkötelezettség és tevékenység, felöleli a magatartás minden olyan formáját, amely révén az egyén hatékony és építő módon vehet részt a társadalmi és szakmai életben, az egyre sokszínűbb társadalomban, továbbá ha szükséges, konfliktusokat is meg tud oldani. Az állampolgári kompetencia képessé teszi az egyént arra, hogy a társadalmi folyamatokról, struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudását felhasználva, aktívan vegyen részt a közügyekben. A sikeres kapcsolatok és társadalmi részvétel érdekében elengedhetetlen, hogy tanulóink normatudattal rendelkezzenek, a viselkedési és az általánosan elfogadott magatartási szabályokat megértsék. Váljanak képessé a hatékony kommunikációra a különféle területeken. Legyenek képesek a stressz kezelésére és fogékonyak a változásokra. Az állampolgári kompetencia a demokrácia, az állampolgárság fogalmának és az állampolgári jogoknak az ismeretén alapul. Ismerjék az EU struktúráit, főbb célkitűzéseit és értékeit. Vegyenek részt a közügyek gyakorlásában, közösségi tevékenységekben, a döntéshozatalban, elsősorban szavazás útján. II Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia segíti az egyént a mindennapi életben - a munkahelyén is - abban, hogy megismerje tágabb környezetét, és képes legyen a kínálkozó lehetőségek megragadására. A tudást, a kreativitást, az újításra való beállítódást és a kockázatvállalást jelenti, valamint azt, hogy célkitűzései érdekében az egyén terveket készít és hajt végre. Alapját képezi azoknak a speciális ismereteknek és képességeknek, amelyekre a gazdasági tevékenységek során van szükség. Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink felismerjék és értelmezni tudják a kihívásokat, tudjanak tájékozódni a munka és a pénz világában, valamint legyenek képesek az egyéni és csapatmunkában történő munkavégzésre. 20

10. a.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Nevelési program. OM azonosító: 031202

10. a.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Nevelési program. OM azonosító: 031202 10. a.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Nevelési program OM azonosító: 031202 AZ ISKOLA NEVELÉS-OKTATÁS ALAPVETŐ CÉLJAI A KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE Az iskolai

Részletesebben

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Pedagógiai program Tartalomjegyzék 1. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Az intézmény adatai...

Részletesebben

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 TARTALOMJEGYZÉK I. A FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 I.1. MUNKÁNK ALAPELVE: A GYERMEKSZERETETEN ALAPULÓ, A GYERMEKI JOGOKAT TISZTELETBEN

Részletesebben

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 2011 A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE 1. BEVEZETÉS... 0 1. Makláry

Részletesebben

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 1.1. A pedagógiai program célja,

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. - 1 - Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb módszerhez és a legjobb körülményekhez,

Részletesebben

BEVEZETŐ. Az iskola főbb adatai. Az iskola rövid bemutatása

BEVEZETŐ. Az iskola főbb adatai. Az iskola rövid bemutatása BEVEZETŐ Az iskola főbb adatai Az iskola hivatalos neve: Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Az iskola címe, telefonszáma: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 60. (32)411 044,

Részletesebben

1. BEVEZETŐ. 1.1. Történeti előzmények. Biztató

1. BEVEZETŐ. 1.1. Történeti előzmények. Biztató . BEVEZETŐ.. Történeti előzmények Biztató Őrizd álmaidat, mert azokkal jutsz előre, írd őket az ég levelére, vésd az iszonyú kőbe, de meg ne add magad! jöjjenek esések, ellenérvek, csak tovább, tovább,

Részletesebben

K i n i z s i P á l G i m n á z i u m é s S z a k k ö z é p i s k o l a

K i n i z s i P á l G i m n á z i u m é s S z a k k ö z é p i s k o l a K i n i z s i P á l G i m n á z i u m é s S z a k k ö z é p i s k o l a partnerközpontú intézmény, amely sikeresen kiépítette a COMENIUS 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Program I. Intézményi modelljét.

Részletesebben

NEMZETI ALAPTANTERV 2012. Nyilvános vitaanyag

NEMZETI ALAPTANTERV 2012. Nyilvános vitaanyag NEMZETI ALAPTANTERV 2012 Nyilvános vitaanyag 2 Tartalom I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI... 5 1. A köznevelés feladata és értékei... 5 1.1. Fejlesztési

Részletesebben

ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Perkó László igazgató

ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Perkó László igazgató ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Perkó László igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ INTÉZMÉNY JOGI STÁTUSZA, ALAPADATOK 4 2. AZ ISKOLA RÖVID TÖRTÉNETE, HAGYOMÁNYOK 5 3. AZ ISKOLA

Részletesebben

Dátum: Kiegészítés Aláírás

Dátum: Kiegészítés Aláírás Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Tel./fax: 66-493-038 E-mail: iskola.bucsa@bucsa.hu OM: 028343 BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

A vasvári Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai Programja. (a módosításokkal egységes szerkezetben)

A vasvári Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai Programja. (a módosításokkal egységes szerkezetben) A vasvári Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai Programja (a módosításokkal egységes szerkezetben) 2 Tartalomjegyzék a pedagógiai programhoz Tartalomjegyzék a pedagógiai

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola

Szent József Katolikus Általános Iskola Szent József Katolikus Általános Iskola Kiskunhalas OM:027803 Pedagógiai Program Nevelési Program 2010. október Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 2 1.1 Az iskola küldetésnyilatkozata... 2 1.2 Az iskola létrehozásának

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

MAGISZTER ALAPÍTVÁNYI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. 2015. március

MAGISZTER ALAPÍTVÁNYI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. 2015. március MAGISZTER ALAPÍTVÁNYI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. március 1 Tartalomjegyzék I. Bevezetés 4 I.1 Az intézmény jogi státusza 4 I.2 Jogszabályi háttér 11 I.3.

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG Reményhír Középiskola, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 1 Tartalom 1. Iskolánk jövőképe- Az iskola küldetése...

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 31., kedd 102. szám Ára: 4557, Ft TARTALOMJEGYZÉK 202/2007. (VII. 31.) Korm. r. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 31., kedd 102. szám Ára: 4557, Ft TARTALOMJEGYZÉK 202/2007. (VII. 31.) Korm. r. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Részletesebben

Pedagógiai program. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 7200 Dombóvár

Pedagógiai program. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 7200 Dombóvár 2013 6 Pedagógiai program Ha hajót akarsz építeni, ne azért hívd össze az embereket, hogy fát vágjanak, szerszámokat készítsenek, hanem előbb keltsd fel bennük az olthatatlan vágyat a végtelen tenger iránt

Részletesebben

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. március 27. Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium. Kollégiumi Pedagógiai Program 2013

Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium. Kollégiumi Pedagógiai Program 2013 Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Kollégiumi Pedagógiai Program 2013 Iktatószám: Békéscsaba, 2013.augusztus 27 -------------------------------------------------

Részletesebben

Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola pedagógiai programja

Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola pedagógiai programja Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola pedagógiai programja 2010. 1 Tartalomjegyzék 1 Bevezető rész... 5 1.1 Az iskola arculata... 5 1.1.1 Károlyi Mihály életrajz...

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Kollégium Pedagógiai Program 1. Bevezetés:

Berzsenyi Dániel Kollégium Pedagógiai Program 1. Bevezetés: Berzsenyi Dániel Kollégium Pedagógiai Program 1. Bevezetés: Jogi alapok Pedagógiai Programunk jogi környezetét az alábbi törvények és rendelkezések különösen szabályozzák: a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Vörösmarty Mihály Általános Iskola (1064 Budapest, Vörösmarty utca 49.) OM száma: 034904 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

Vörösmarty Mihály Általános Iskola (1064 Budapest, Vörösmarty utca 49.) OM száma: 034904 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Vörösmarty Mihály Általános Iskola (1064 Budapest, Vörösmarty utca 49.) OM száma: 034904 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Tartalomjegyzék Az iskola Alapító Okirata (kivonat)... 5 Vörösmarty Mihály Általános

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

Hollán Ernő Kollégium Pedagógiai Programja

Hollán Ernő Kollégium Pedagógiai Programja Hollán Ernő Kollégium Pedagógiai Programja 1.) Bevezető Jogi alapok Pedagógiai Programunk jogi környezetét az alábbi törvények és rendelkezések különösen szabályozzák: a nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

A SÁTORALJAÚJHELYI V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SÁTORALJAÚJHELYI V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SÁTORALJAÚJHELYI V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA, 2012 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 1 1.1. AZ ISKOLA ELNEVEZÉSE, FENNTARTÓJA,

Részletesebben

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat PEDAGÓGIAI PROGRAM

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat PEDAGÓGIAI PROGRAM 650 Mezőberény, Petőfi út 17-19. Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat TARTALOM Bevezetés 5. oldal I. AZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben