SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI"

Átírás

1 Pátrohai Móricz Zsigmond Általános Iskola P Á T R O H A Szabadság u. 7. szám Intézményi kód: O.M. azonosító: : +36-(45) / : : SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (egységes szerkezetben) Pátroha, március 31. Asztalosné Mozga Gabriella igazgató Pátroha 2013

2 Pátrohai Móricz Zsigmond Általános Iskola P Á T R O H A Szabadság u. 7. szám Intézményi kód: O.M. azonosító: : +36-(45) / : : Szervezeti és Működési Szabályzat Bevezető Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő alapító okiratában foglaltakat e Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezi. Az alapító okirat változásakor a Szervezeti és Működési Szabályzatban a változást át kell vezetni. 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja A köznevelésről szóló évi CXC. törvény (továbbiakban Knt), valamint 20/2012 EMMI végrehajtási rendelet a működés rendjéről, 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendeletben foglaltak érvényre jutása, az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki, a tanulói jogok érvényesülése, a szülők, gyerekek, tanulók és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése, az intézményi működés demokratikus rendjének garantálása érdekében a pátrohai iskola nevelőtestülete a Köznevelésről szóló évi CXC. törvény 25. -ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő szervezeti és működési szabályzatot fogadta el: 1. A szervezeti és működési szabályzat feladata, hogy megállapítsa a Pátrohai Móricz Zsigmond Általános Iskola működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó szabályait a jogszabályok által biztosított keretek között, illetőleg azokban a kérdésekben, amelyeket nem rendeznek jogszabályok. 2. A szervezeti és működési szabályzatban foglaltak megismerése, megtartása és megtartatása feladata és kötelessége az iskola minden vezetőjének, pedagógusának, egyéb alkalmazottjának, az iskola tanulóinak. A szervezeti és működési szabályzatban foglaltak megismerése és megtartása azoknak is kötelessége, akik kapcsolatba kerülnek az iskolával, részt vesznek feladatainak megvalósításában, illetőleg igénybe veszik, használják helyiségeit, létesítményeit. 3. A szervezeti és működési szabályzatban foglalt rendelkezések megtartása mindenkinek közös érdeke, ezért az abban foglaltak megszegése esetén fegyelmi felelősséggel tartoznak a) az alkalmazottakkal szemben az igazgató, illetve helyettese hozhat intézkedést, b) a tanulóval szemben fegyelmező intézkedés, illetőleg fegyelmi büntetés kiszabására van lehetőség, c) a szülőt vagy más, nem az iskolában dolgozó, illetve tanuló személyt az iskola dolgozójának tájékoztatni kell a szabályzatban foglaltakra, kérve annak megtartását, s ha ez nem vezet eredményre, fel kell szólítania, hogy hagyja el az iskola épületét. 2. A Szervezeti és Működési szabályzat személyi és időbeli hatálya Ez a szervezeti és működési szabályzat a köznevelésről szóló évi CXC. törvény, valamint a 20/2012 EMMI rendelet 4. -ban foglaltaknak megfelelően készült. A szervezeti és működési szabályzat kiterjed a Pátrohai Móricz Zsigmond Általános Iskola valamennyi dolgozójára, tanulójára, valamint az Őket érintő kérdésekre. 1

3 3. A Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyása, módosítása A szervezeti és működési szabályzat jóváhagyása, módosítása, kiegészítése csak a köznevelésről szóló évi CXC. törvény és a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. számú EMMI rendelet figyelembe vételével valósítható meg, a nevelőtestület jogosítványaira, az iskolaszék, az iskolai diákönkormányzat egyetértési és véleményezési, továbbá a közalkalmazotti tanács véleményezési jogaira tekintettel. 2

4 I. rész Az alapító okiratban foglaltak részletezése és egyéb a szerv költségvetési szervként való működéséből fakadó szabályozások 1. Az intézmény neve Elnevezése: Pátrohai Móricz Zsigmond Általános Iskola 2. Az intézmény szék- és telephelye Székhelye: 4523 Pátroha, Szabadság u. 7. sz. 3. Ellátandó alaptevékenységek 3.1. Az ellátandó tevékenységek az alapító okirat szerint: Jogszabályban meghatározott közfeladata: A köznevelési törvény gondoskodik az alapfokú nevelésről, oktatásról. Az iskola a köznevelésről szóló évi CXC. törvényben meghatározott feladatai ellátásának keretei között felelős a gyermekek testi, értelmi, érzelmi erkölcsi fejlődésért a tanulói-közösség kialakulásáért és fejlődéséért. Integrált keretek között biztosítja a sajátos nevelési igényű tanulók képzését, ezen belül a testi, érzékszervi értelmi fogyatékos gyermekek nevelését, oktatását, a beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos gyermekek nevelését, oktatását, illetve a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető és organikus okokra nem visszavezethető tartós és súlyos rendellenességű gyermekek nevelését, oktatását. Alaptevékenysége: Általános műveltséget megalapozó alapfokú nevelés és oktatás Az intézmény tevékenysége a TEÁOR szerinti megjelöléssel: TEÁOR szám Megnevezés Alapfokú oktatás Fogyatékos tanulók alapfokú ellátása Napköziotthon Iskolaotthon Gyermek és ifjúságvédelem Diákétkeztetés 3.3. Az intézmény által ellátandó feladatok szakfeladat megjelöléssel: Alaptevékenysége: Szakágazat: a) Nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás 1-4 osztály b) Nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás 5-8 osztály c) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 1-4 osztály d) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 5-8. osztály e) f) Napköziotthoni, tanulószobai és menzai ellátás Iskolaotthon Kisegítő tevékenysége: Szakágazat: a) Iskolai, intézményi étkeztetés b) Intézményi vagyon, iskolai vagyongazdálkodás 3

5 3.4. Alaptevékenységben ellátandó feladatok: képesség-kibontakoztató felkészítés, integrációs felkészítést, nevelés és oktatás, a hátrányos helyzetű tanulók felkészítését segítő foglalkozások, a fejlesztő, felzárkóztató foglalkozás Az intézmény által ellátandó nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatok: cigány etnikai interkulturális program 3.6. Kisegítő tevékenységben ellátandó feladatok: Az iskolai, intézményi étkeztetés szervezése, végrehajtása Az intézményi vagyon óvása, fejlesztésekre javaslat, használat a jó gazda gondosságával. 4. Gazdálkodással-működtetéssel összefüggő feladatok: Pénzügyi-gazdasági feladatok ellátása: Pátroha Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátására a Polgármesteri Hivatalt, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet jelöli ki. 5. A fenntartó szerv neve és címe: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest, Nádor u A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési (megbízási ) rendje Az intézmény élén az intézményvezető áll, akit a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ bíz meg határozott időre, nyilvános pályázati eljárás útján. A pályázat előkészítésével és a pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ képviselője látja el. 7. Az ellátandó vállalkozási tevékenység köre, mértéke: Vállalkozási tevékenységet a költségvetési szerv nem folytat. 8. Az intézmény oktatási funkciójával kapcsolatos előírások: 8.1. Az intézmény oktatási funkciót tölt be Az iskolai évfolyamok száma: 1-8 évfolyam integrált keretek között biztosítja a sajátos nevelési igényű tanulók képzését. Minden évfolyamon a törvényben előírt létszámokat figyelembe véve működnek az osztályok Az intézménybe felvehető maximális gyermek, tanulólétszám: 470 fő évfolyam 235 fő 5-8. évfolyam 235 fő 8.4. Tagozat megnevezése: Nincs tagozatos oktatás Alapfokú művészeti oktatás: Az intézmény alapfokú művészeti oktatást nem végez, de külön szerződések alapján helyet biztosít alapfokú művészeti oktatást végző intézményeknek. Művészeti ág(ak) - zene művészeti ág, - tánc művészeti ág, - képzőművészeti ág. 4

6 8.6. Az intézményben folytatható reklámtevékenységre vonatkozó előírások: Az intézményben tilos a reklámtevékenység, kivéve, ha a reklám a gyermekeknek, tanulóknak szól és az egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, a társadalmi, közéleti tevékenységgel, illetve a kulturális tevékenységgel függ össze. A reklámok elhelyezését kérésre - az igazgatóhelyettes engedélyezheti. 9. Az intézményi feladat ellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezési jogosultság Alapításkor az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon az alapító(k) tulajdona, részletes szabályozás a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és a Pátroha Községi Önkormányzat között létrejött megállapodás alapján. Az iskola feladatai ellátásához használati jogot gyakorol a 443. hrsz. alatt nyilvántartott a valóságban Pátroha, Szabadság u. 7. szám alatt található ingatlan, valamint az intézményben található, leltár szerinti kis- és nagy értékű tárgyi eszközök, immateriális javak, készletek felett. Az óvoda az ingatlanokat a vagyonrendelet szerint hasznosítja. A Pátrohai Gyermekekért Alapítvány tulajdonát képezi a Sóterápiás szoba, melyet a Pátrohai Móricz Zsigmond Általános Iskola tanulói és dolgozói ingyenesen használnak. 10. Az intézmény megszüntetése Az intézmény megszüntetése a jogszabály által nevesített esetekben az alapító jogosult megszüntetni. A megszüntetésről az alapító határozattal dönt. 11. További szabályozás Az intézmény jogállása: - önálló jogi személy, nem adóalany Törzskönyvi nyilvántartási száma: OM-azonosító száma: Típus szerinti besorolása: általános iskola A tevékenység jellege alapján: Közszolgáltató, közintézmény Az intézmény szervezeti felépítési és működési rendszere, ezen belül a szervezeti egységek, telephelyek megnevezése A szerv szervezeti felépítése, struktúrája a következő: Szervezeti szintek A szervezeti szintnek megfelelő vezető beosztások A konkrét vezetői beosztások megnevezése 1. Legfelsőbb vezetői szint Intézményvezető Intézményvezető 2. Magasabb vezetői szint intézményvezető helyettes intézményvezető helyettes 3. Középvezetői szint szakmai-módszertani munkaközösségek vezetői munkaközösség-vezető Az egyes vezetői szintekhez tartozó munkakörök és a munkakörökben foglalkoztatható létszám Vezetői szinthez tartozó beosztások* Intézményvezető (1 fő) Vezetőknek közvetlenül alárendelt munkakörök pedagógusok, könyvtáros tanár iskolatitkár, rendszergazda A munkakörökben foglalkoztatható létszám (munkakörönként) Megjegyzés (teljes vagy részmunkakörre, csatolt munkakörre való hivatkozás) Teljes Intézményvezető helyettes (2 fő) pedagógusok pedagógiai asszisztens 35 2 munkaközösség-vezető (4 fő) Alsós : tanítók, A : Humán műveltségi szakos pedagógusok B : szakok szerint 5

7 Természettudományos és sport szakos pedagógusok C : matematika, informatika, technika, rajz szakos pedagógusok A szerv működési rendszere A szervet az intézményvezető irányítja, ő legfelsőbb vezető. A szerven belül megtalálható: - az alá- és fölérendeltség, - illetve az azonos szinten belül a mellérendeltség. A szerven belül alá- és fölérendelt viszonyban működnek az egyes vezetői szintekhez tartozó: - vezetők, - illetve vezetőkhöz tartozó beosztottak. Az azonos vezetői szinthez tartozó munkakörök között mellérendeltségi viszony van: - munkaközösség-vezetők (4 fő), Intézményvezető Intézményvezető-helyettes Intézményvezető-helyettes Alsós mkv. A szakos mkv. B szakos mkv. C szakos mkv. tanítók szaktanárok szaktanárok szaktanárok iskolatitkár rendszergazda pedagógiai asszisztens(ek) A költségvetés végrehajtására szolgáló adatok: számlaszám: adószám: A szerv általános forgalmi adó alanyisága: - nem adóalany A feladatellátás rendje: A feladatellátás feltétel- és követelményrendszere a) Feltételrendszer Csak olyan feladatot lehet ellátni, mely a szerv tevékenységi körébe tartozik. A feladatellátásnál mérlegelni kell a lehetséges feladat-megoldási módokat. Ha adott feladatot többféle módon (eszközzel) el lehet látni, vizsgálni kell annak: - költségvetési bevételekre, költségvetési kiadásokra, - illetve a bevételek és kiadások ütemezésére gyakorolt hatását. Csak akkor lehet a korábbi feladat-ellátási módtól (eszköztől) eltérő feladat-ellátási módot (eszközt) választani, ha annak összességében több kedvezőbb hatása van, mint kedvezőtlen azaz: - a költségvetési bevételeket növeli, vagy nem változtatja, a kiadások csökkenésével arányosan, vagy annál kisebb mértékben csökkenti, - a költségvetési kiadásokat csökkenti, vagy nem változtatja, a bevételek növekedésével arányosan, vagy annál kisebb mértékben növeli. - a bevétek és kiadások ütemezése nem változik, vagy kedvezőbben alakul. Amennyiben adott feladatellátás körülményei jelentősen megváltoznak, akkor arról a felügyeleti szervet haladéktalanul tájékoztatni kell. b) Követelményrendszer A feladatellátást a teljesítmények oldaláról kell megközelíteni. A feladatellátást a feladatellátással kapcsolatos bevételek és kiadások (azaz költségvetési) oldaláról, valamint az elért teljesítmények oldaláról évente legalább egy alkalommal, a költségvetési koncepció készítése időszakában vizsgálni kell. A felügyeleti szerv által kezdeményezett vizsgálat során aktívan, segítőkészen közre kell működni. A feladatcsökkentésre a szerv vezetője tesz javaslatot A feladatellátás folyamata A feladatellátás folyamata 6

8 A feladatellátás szakmai és szervezeti hátterének megteremtése és folyamatos biztosítása: - a feladatellátással kapcsolatos kiadások tervezése, - a feladat ellátásáért felelős személy, személyek kijelölése, - a feladatellátás szervezése, irányítása, a gazdálkodás bonyolítása. A feladatellátás pénzügyi és teljesítmény ellenőrzése. A feladatot ellátni csak úgy lehet, ha az adott feladatellátás szerepel az alapító okiratban. A feladatellátás érdekében meg kell szervezni, illetve folyamatosan biztosítani kell a szakmai és szervezeti hátteret, a felelős vezetőknek gondoskodniuk kell a feladatellátás szervezéséről, irányításáról. A feladatellátással kapcsolatos gazdálkodás bonyolítása során a költségvetési terv adatokra kell támaszkodni A kötelezettségvállalások célszerűségét megalapozó eljárás és annak dokumentumai Adott feladatellátással kapcsolatban a tárgyévi költségvetési évben csak olyan kötelezettséget lehet vállalni, melyet a fenntartó jóváhagy. A kötelezettségvállalás dokumentumai: szerződések, megállapodások. 7

9 11.6. A szervezeti egységek vezetőjének jogosítványai. A köznevelési intézmény vezetője felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásért, önálló költségvetéssel nem rendelkező intézmény esetében a működtetővel kötött szerződésben foglaltak végrehajtásáért, működtető hiányában a fenntartó által rendelkezésére bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezeléséért, önálló költségvetéssel nem rendelkező intézmény vezetője kivételével gyakorolja a munkáltatói jogokat a köznevelési intézményben foglalkoztatottak felett, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, kollektív szerződés, közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe, felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját, képviseli az intézményt, felel a pedagógiai munkáért, a nevelőtestület vezetéséért, a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért, önálló költségvetéssel rendelkező intézmény esetében a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáért, a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, az iskolaszékkel, a munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel és a diákönkormányzatokkal, szülői szervezetekkel való megfelelő együttműködésért, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért, a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért. A köznevelési intézmény vezető-helyettese: gazdálkodással kapcsolatos feladatok szervezése, ellátása, szakmai feladatok ellenőrzése, elemzése, beszámolók készítése az intézményvezető távollétében az intézmény képviselete nemzeti és iskolai ünnepek méltó megszervezése gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása a nevelő-oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtése a tanuló és gyermekbalesetek megelőzése a tanulók egészségügyi vizsgálatának megszervezése a pedagógusok távollétének nyilvántartása, helyettesítésük megszervezése feladat- és hatásköre valamint egyéni felelőssége mindazon területekre kiterjed, amelyet munkaköri leírása tartalmaz személyileg felel az intézményvezető által rábízott feladatokért A munkaközösség-vezetők: az intézmény szakmai munkájának irányításában, tervezésében, szervezésében, ellenőrzésében való részvétel munkaközösség tagjainak minősítési eljárásában való részvétel, véleményezés a munkaközösség tagjainak módszertani segítése, a munkaköri leírásokban meghatározott feladatok ellátása Közalkalmazotti tanács vezetője: -közalkalmazottak képviselete -a vezetői értekezleten tanácskozási joggal vesz részt Diákönkormányzat vezetője: -a vezetői értekezleten tanácskozási joggal vesz részt a tanulók képviseletében. Operatív ügyekben az igazgató az igazgatóhelyettessel egyeztet. 8

10 12. A FEUVE rendszer A FEUVE rendszerrel kapcsolatos előírásokat külön szabályzat tartalmazza. A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) szabályzata A FEUVE nem része és nem melléklete a szervezeti és működési szabályzatnak. 9

11 II. rész A nevelési oktatási intézményre vonatkozó szabályok 1. Működés rendje, ezen belül a gyermekek, tanulók fogadásának (nyitva tartás) rendje, és a vezetők nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje 1.1. Általános szabályok Az iskolai tanév helyi rendjét az iskolai munkaterv határozza meg. A munkatervhez ki kell kérni: - az iskolai szülői szervezet (közösség), - a tanulókat érintő programok vonatkozásában az iskolai diákönkormányzat, véleményét. A tanév, ezen belül is a tanítási év rendjét az emberi erőforrások minisztere állapítja meg. Az iskolai tanév helyi rendjében meg kell határozni: - az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontját, felhasználását, - a szünetek időtartamát, - a nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, nemzeti múltunk mártírjainak emlékét (holokauszt áldozataiáprilis 16, kommunista diktatúra áldozatai-február 25), példáját őrző, így különösen az aradi vértanúk (október 6.), az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított Móricz emléknapok, megemlékezések időpontját, (nemzeti összetartozás napja-június 4.) - a nemzeti, az iskolai ünnepek megünneplésének időpontját, - az évi rendes diákközgyűlés idejét, - az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontját, - nyílt nap időpontját, - a tanulók fizikai állapotának vizsgálatát, évi egy alkalommal a tanév rendjében meghatározott időpontban, a fittség vizsgálatára alkalmas módszertani anyagok alapján. - a köznevelésről szóló törvény 8. (1) bekezdés alapján országos mérés-értékelés keretében olvasásszövegértés, matematikai alapkészségek mérése 6., 8. évfolyamon, valamennyi tanulóra vonatkoztatva. 4. évfolyamon alapkészségek és képességek mérése. - diagnosztikus fejlődésvizsgáló mérés a tanév rendjében meghatározottak szerint. Az iskolai tanítás nélküli munkanapon szükség esetén gondoskodni kell a tanulók felügyeletéről. Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontjáról az érintett művészeti iskolákat, hitoktatást végző egyházak képviselőit tájékoztatni kell A tanulók fogadásának rendje (a nyitvatartás) Az intézmény szorgalmi időben tanítási napokon: - reggel 7 óra 30 perctől a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások, egyéb szervezett programok befejezéséig, de legkésőbb 16 óráig van nyitva. Az intézmény előbb szabályozott időponttól való eltérő nyitva tartására - előzetes kérelem alapján - az intézmény működtetője adhat engedélyt. A nyitvatartás rendjét bővebben a Házirend tartalmazza. 10

12 1.3. A vezetők nevelési oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje Az intézmény működésével kapcsolatban biztosítani kell, hogy az intézményben a vezetői feladatok folyamatosan ellátottak legyenek. Ennek érdekében a vezetők nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendjét az alábbiak szerint határozom meg: Vezetői beosztás megnevezése Az intézményben való tartózkodásának rendje Intézményvezető hétfő, kedd,szerda,csütörtök, péntek 8,00-16,00 Intézményvezető-helyettes hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek 8,00-16,00 Megbízott rangidős pedagógus az intézményvezetők távollétében a megbízásnak megfelelően 2. A pedagógiai munka belső ellenőrzési rendje A nevelési-oktatási intézmény a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. (1) bekezdés, b) pontja alapján a Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni köteles a pedagógiai munka belső ellenőrzési rendjét A pedagógiai munka belső ellenőrzésének fogalma, célja A pedagógiai munka belső ellenőrzése: a nevelési-oktatási intézmény valamennyi pedagógiai tevékenységére kiterjed. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének célja az esetlegesen előforduló hibák mielőbbi feltárása, majd a feltárást követő helyes gyakorlat megteremtése. Az ellenőrzés célja másrészről a pedagógiai munka hatékonyságának fokozása A pedagógiai munka belső ellenőrzésével szemben támasztott követelmények A pedagógiai munka belső ellenőrzésével szemben támasztott követelmények: - fogja át a pedagógiai munka egészét, - segítse elő valamennyi pedagógiai munka emelkedő színvonalú ellátását, - a tantervi követelményekhez igazodva mérje és értékelje a pedagógus által elért eredményeket, ösztönözzön a minél jobb eredmény elérésére, - támogassa az egyes pedagógiai munka legcélszerűbb, leghatékonyabb, tanulóbarát ellátását, - a szülői közösség, és a tanuló közösség észrevételei kapcsán elfogulatlan ellenőrzéssel segítse az oktatás valamennyi szereplőjének megfelelő pedagógiai módszer megtalálását, - biztosítsa, illetve segítse elő a fegyelmezett munkát, - támogassa a különféle szintű vezetői utasítások, rendelkezések következetes végrehajtását, megtartását, - hatékonyan működjön a megelőző szerepe A pedagógiai munka belső ellenőrzésére jogosultak A pedagógiai munka belső ellenőrzésére elsősorban, általános jogkörben jogosult: a) az intézmény vezetője, b) az intézményvezető helyettese. A pedagógiai munka belső ellenőrzésébe bevonhatóak a szakmai munkaközösségek. A tapasztalatukról az igazgatót írásban tájékoztatni kell. A szakmai közösségek a pedagógiai munkát csak az érintett szakmai vonalon jogosultak ellenőrizni. A pedagógiai munka belső, valamely témájú, területre vonatkozó ellenőrzésére az intézmény valamennyi pedagógus dolgozója javaslatot tehet. Rendkívüli ellenőrzést az igazgató rendeli el, de kérheti a szakmai munkaközösség, szülői közösség is. Az ellenőrzés végrehajtására a pedagógiai szakmai szolgáltatásokat ellátó intézmény, illetve az Országos közoktatási szakértői névjegyzékben szereplő szakértő is felkérhető. Az ellenőrzés tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg, szükség esetén a munkaközösség tagjaival meg kell beszélni. Az általánosítható tapasztalatokat, a feladat meghatározásával együtt tantestületi értekezleten összegezni és értékelni kell A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái különösen a következők lehetnek: - szóbeli beszámoltatás, - írásbeli beszámoltatás, - értekezlet, - óralátogatás, - foglalkozáslátogatás, 11

13 - speciális felmérések, tesztek, vizsgálatok. Az intézményvezető a pedagógiai munka belső ellenőrzése céljából éves munkatervet készíthet, vagy az éves munkatervben határozza meg a belső ellenőrzés célját, formáját, hatókörét. 3. A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel A nevelési-oktatási intézmény a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. (1) bekezdés, c) pontja a Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni köteles a belépés és benntartózkodás rendjét azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel. Az intézménnyel jogviszonyban nem állók intézménybe lépése és ott tartózkodása a következők szerint történhet: Engedély kérése nélkül: Tanulók iskolába kísérése; - külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a gyermeket hozó és a tanuló elvitelére jogosult személy az erre szükséges időtartamig az előtérben, Ezekben az időpontokban az intézmény dolgozója, dolgozói a házirendben meghatározott rend szerint tartanak ügyeletet. Hivatalos ügyek intézése; - külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben az iskola nyitva tartása idejében az irodák és nevelői szoba folyosó részein, illetve a szakszolgálati ellátáskor az előtérben. A portási naplóban az érkezést és távozást is névhez kötötten vezetni kell. Nem kell a tartózkodásra engedélyt kérni: - a szülőnek, gondviselőnek a szülői értekezletre való érkezéskor, illetve - a meghívottaknak az intézmény valamely rendezvényén való tartózkodáskor. Engedély kérése szükséges; - külön engedély és felügyelet mellett tartózkodhat az intézményben: - a gyermeket hozó és a gyermek elvitelére jogosult személy akkor, ha nem az intézmény nyitvatartási rendjében meghatározott időben érkezik az intézménybe, valamint, - minden más személy. A külön engedélyt az iskola valamely dolgozójától kell kérni. Csak az általa adott szóbeli engedély, és szükség szerint egy dolgozó felügyelete mellett lehet az intézményben tartózkodni. Az intézményben a vagyonvédelmet és a tanulók védelmét portaszolgálat is biztosítja. 4. Tagintézmény (intézményegység) esetén a tagintézménnyel (intézményegységgel) való kapcsolattartás rendje A nevelési-oktatási intézmény a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. (1) bekezdés, d) pontja alapján a Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni köteles tagintézmény (intézményegység) esetén a tagintézménnyel (intézményegységgel) való kapcsolattartás rendjét. Mivel az intézmény jelenleg tagintézménnyel, intézményegységgel nem rendelkezik, ezért szabályozásra nem kerül - a tagintézményekkel, illetve - az intézményegységekkel való kapcsolattartás rendje. 5. Az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetére a helyettesítés rendje A nevelési-oktatási intézmény a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. (1) bekezdés, f) pontja alapján a Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni köteles az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetére a helyettesítés rendjére vonatkozó rendelkezéseket. A nevelési-oktatási intézmény vezetője az alábbiak szerint köteles gondoskodni arról, hogy ő, vagy helyettesének akadályoztatása esetén a: 12

14 - vezetői, - vezetőhelyettesi feladatokat ellássák. Ha egyértelművé válik, hogy a) az intézmény vezetője a szükséges vezetői intézkedéseket akadályoztatása (pl. betegsége, egyéb távolléte stb.) miatt nem tudta, tudja megtenni, a vezetői feladatokat az intézményvezető-helyettesnek kell ellátnia; b) az intézményvezető helyettese a szükséges, vezetőhelyettes feladatkörébe tartozó teendőket akadályoztatása (pl.: betegsége, egyéb távolléte stb.) miatt nem tudta, nem tudja ellátni, az intézményvezető helyettesi feladatokat a megjelölt személynek kell ellátnia. A vezető, illetve a vezetőhelyettes akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje intézményvezető intézményvezető-helyettes A vezető megnevezése, akit helyettesíteni kell intézményvezető-helyettes munkaközösség-vezető rangidős pedagógus A helyettesítő megnevezése (munkakör) A vezető, illetve a vezetőhelyettes helyettesítésére vonatkozó további előírások: - a helyettesek csak a napi, a zökkenőmentes működés biztosítására vonatkozó intézkedéseket, döntéseket hozhatják meg a vezető, vezetőhelyettes helyett, - a helyettes csak olyan ügyekben járhat el, melyek gyors intézkedést igényelnek, halaszthatatlanok, s amelyeknek a helyettesítés során történő ellátására a munkaköri leírásában felhatalmazást kapott, - a helyettesítés során a helyettes a jogszabály, illetve az intézmény belső szabályzataiban, rendelkezéseiben kizárólag a vezető jogkörébe utalt ügyekben nem dönthet. - a helyettesítőknek a helyettesített vezetőket akadályoztatásuk megszűnése után a hozott intézkedésekről tájékoztatást kell adniuk. Minden magasabb vezető és helyettesítő középvezető távolléte esetében külön megbízás alapján az ügyvitel és szervezett munka érdekében a délelőtti tanítási időben a jelenlevő "rangidős" legmagasabb szolgálati idővel rendelkező pedagógus a helyettesítő, a délutáni és napközis foglalkozások idejében pedig a "rangidős" napközis, illetve tanulószobás nevelő. 6. A vezetők és az iskolaszék, valamint a szülői szervezetet (közösség) közötti kapcsolattartás formája A nevelési-oktatási intézmény a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. (1) bekezdés, g) pontja alapján a Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozni köteles a vezetők és az iskolaszék, az óvodaszék, a kollégiumi szék, valamint az óvodai, iskolai, kollégiumi szülői szervezet (közösség) közötti kapcsolattartás rendjét A vezetők és az iskolaszék kapcsolattartás rendje Mivel az intézmény jelenleg iskolaszékkel nem rendelkezik, ezért szabályozásra nem kerül való kapcsolattartás rendje. Amennyiben iskolaszék megalakul akkortól a kapcsolattartás rendje a következő: A nevelési-oktatatási intézmény vezetőjének feladata az iskolaszékkel való együttműködés. Az együttműködés és kapcsolattartás során: - a vezetők feladata az iskolaszék jogainak gyakorlásához szükséges: - információs bázis megadása (Az információ bázis megadása alatt kell érteni valamennyi nyilvános, az intézmény működésével kapcsolatos irat, dokumentum hozzáférésének biztosítását, illetve meghatározott dokumentumok közvetlen rendelkezésre bocsátását. Közvetlenül rendelkezésre kell bocsátani azokat az iratokat, dokumentumokat, melyek az iskolaszék jogainak /pl. véleményezési, javaslattevő, illetve egyetértési/ gyakorlásához szükségesek.), - iskolai helyiség biztosítása a szükséges berendezési tárgyakkal; - az iskolaszék feladata, hogy éljen a jogszabály és az iskola más, belső szabályzataiban megadott jogosítványaival, s jogainak gyakorlásával: - segítse az intézmény hatékony működését, - támogassa a vezetők irányítási, döntési tevékenységét. Az iskolaszék kiemelt feladata, hogy: a) javaslatot tegyen az intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben, különösen: - az intézmény irányítását érintő kérdésekben, - a vezető személyével kapcsolatos kérdésekben, 13

Hatályos: 2013. március 31-től. Jóváhagyta: BLG Nevelőtestülete Kelt: 2013. március 27.

Hatályos: 2013. március 31-től. Jóváhagyta: BLG Nevelőtestülete Kelt: 2013. március 27. BATTHYÁNY LAJOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MűKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. március 31-től Jóváhagyta: BLG Nevelőtestülete Kelt: 2013. március 27. Tartalom I. rész Az alapító okiratban foglaltak részletezése

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA. Szervezeti és Működési Szabályzata

SZIVÁRVÁNY ÓVODA. Szervezeti és Működési Szabályzata SZIVÁRVÁNY ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Hatálya kiterjed: A Szivárvány Óvoda minden dolgozójára, a megbízott vagy együttműködő partnereire Kelt: 2013.08.31. PH 1 Bevezető Az intézmény a jogszabályi

Részletesebben

Tartalom. Bevezető. 15. Egyéb jogszabály által szabályozandó de más szabályozásban nem szabályozható kérdések 16. Közzététel

Tartalom. Bevezető. 15. Egyéb jogszabály által szabályozandó de más szabályozásban nem szabályozható kérdések 16. Közzététel TRIOLA Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Bevezető Tartalom I. rész Az alapító okiratban foglaltak részletezése és egyéb szabályozások 1. Az intézmény adatai 2. Az intézmény neve

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Nagyné Cseterics Éva Óvodaigazgató Módosítás: 2014. Hatálya kiterjed a Szivárvány Óvoda székhelyén vagy telephelyén dolgozó alkalmazottakra,

Részletesebben

Csillagszem Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Csillagszem Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Csillagszem Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Nagytarcsa 2013. Március 30 Hatályos: Készítette: Antal Éva óvodavezető 1 Bevezető Az intézmény - a jogszabályi előírásoknak megfelelendő - alapító

Részletesebben

A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZABÁLYZATA 2009.

A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZABÁLYZATA 2009. A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰ KÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 1 I. Bevezet ő rendelkezések A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása,

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 1. Az SZMSZ célja, tartalma.4 2. Jogszabályi háttér..4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi Alapadatok.5

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Kardos István Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola 2014. Tartalomjegyzék: I. rész Bevezető 1. Hatályos jogszabályok 2. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Tarczy Lajos Általános Iskola OM 037010 KIK 174 015 Székhely: 8500 Pápa, Jókai u. 18. Tel./Fax: 89/324-350 E-mail: tarczy@papa.hu Honlap: www.tarczypapa.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Tatabánya 2008 Tartalom I. BEVEZETÉS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2013. 0 Tartalom BEVEZETŐ... 3 1. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Széchenyi István Katolikus Általános Iskola Füzesabony

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Széchenyi István Katolikus Általános Iskola Füzesabony SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT Széchenyi István Katolikus Általános Iskola Füzesabony 2013 1. BEVEZETŐ 1.1. Jogszabályi háttér. A közoktatási intézmények működésének legfontosabb szabályait, a szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Jóváhagyta: 2013. március 27. PH.. Mravcsik Sándor igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A szervezeti

Részletesebben

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA érvényes 2014. szeptember 9-től 1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.)

Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.) Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március OM azonosító: 200931 1 Tartalomjegyzék I. Bevezető 1.Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A NÉRI SZENT FÜLÖP KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (1161 Budapest, Béla u.23.) OM: 035100 Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: Budapest, 2013. év hónap nap. Fenntartó TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető...

Részletesebben

Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 1 Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 2 Tartalom AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 6 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)

Részletesebben

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 2 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 2 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 2 4. Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat szerint 3 5. Az intézmény

Részletesebben

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61.

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Bucsa, 2013. március 1 Tartalomjegyzék 1. A SZERVEZETI

Részletesebben

A Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Fehérgyarmat, Május 14. tér 33. Telefon/fax: 44/510-193 e-mail: kolcseyiskola@fehergyarmat.hu OM: 201531 Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

AZ OVERTONES ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ OVERTONES ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ OVERTONES ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 BEVEZETÉS Az intézmény szervezeti és működési szabályzata meghatározza az alapító okiratban előírt tevékenységhez, a pedagógiai

Részletesebben

BEVEZETŐ. 1. A szervezeti és működési szabályzat célja. 2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya

BEVEZETŐ. 1. A szervezeti és működési szabályzat célja. 2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya BEVEZETŐ A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 25. (1) bekezdése alapján, az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket az intézmény szervezeti és működési

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 368/2011. (XII.31) Kormány rendelet az államháztartás működési rendjéről és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI

Részletesebben

óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Szabóné Szóládi Tünde sk.

óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Szabóné Szóládi Tünde sk. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 033917 Készítette: Szabóné Szóládi Tünde óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Véleménynyilvánító:

Részletesebben

Magán Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti Szakképző Iskola Makó. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. szeptember 1.

Magán Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti Szakképző Iskola Makó. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. szeptember 1. Magán Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti Szakképző Iskola Makó Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. szeptember 1. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 1.1. Jogszabályi háttér... 4 1.2. A szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény 6913 Csanádpalota Szent István u. 46. 2008. Tartalomjegyzék A szervezeti

Részletesebben

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely, 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Működésünk keretei 4 Alaptevékenységek 4 Hatáskörök 4 2. Az iskola működési rendje

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kossuth u. 2. sz. Hatályba lépés időpontja: 2013. december 01. 1 TartalomSZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. Az SZMSZ célja, hatálya...

Részletesebben