SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

2 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium NEVELŐTESTÜLETE a Nemzeti köznevelési törvény bekezdése alapján év március hó 26. napján elfogadta.

3 A Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA A Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium szervezeti és működési szabályzatát, valamint annak mellékleteit az iskolai diákönkormányzat év március hó 19. napján tartott ülésén véleményezte, a benne foglaltakkal egyetértett és elfogadásra javasolta. Kelt: Nyíregyháza, 2013.március 19. Vraukó Eszter 12. B osztályos tanuló iskolai diákönkormányzat vezetője A Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium szervezeti és működési szabályzatát, valamint annak mellékleteit az iskolai szülői szervezet iskolai vezetősége év március hó 21. napján tartott ülésén véleményezte, a benne foglaltakkal egyetértett és elfogadásra javasolta. Kelt: Nyíregyháza, 2013.március 21. Dr. Cserhalminé Demeter Edina szülői szervezet vezetője A Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium szervezeti és működési szabályzatát, valamint annak mellékleteit jóváhagytam. Kelt: Nyíregyháza, március 26. Huszárné Kádár Ibolya intézményvezető

4 1) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A SZMSZ célja A nevelési-oktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatának legfontosabb feladata, hogy olyan a magasabb szintű jogszabályok előírásainak megfelelő iskolai szervezetet és működést hozzon létre, amely a legoptimálisabban biztosítja a pedagógiai programban, illetve a helyi tantervben kitűzött célok elérését, valamint az ott meghatározott feladatok végrehajtását. Meghatározza mindazon rendelkezéseket, melyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe Az SZMSZ-t meghatározó magasabb jogszabályok : évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban: Nkt.) A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet A évi CXXIV. tv. az Nkt. módosításáról A évi CXXV. tv. a tankönyvpiac rendjéről 229 /2012. (VIII.28.) Korm. rendelet az Nkt. végrehajtásáról 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének irányelveiről Az évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról A 138/1992. /X.8./ Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 2012.évi I. törvény a munka törvénykönyvéről Nyíregyháza Megyei Jogú Város 72/2013. (III.28.) számú Közgyűlési határozata (Üzemeltetési és működtetési megállapodás: 1.3. Az intézmény szervezeti és működési szabályzatának a magasabb szintű jogszabályok rendelkezésein túl elveiben és tartalmában illeszkednie kell az iskola más belső szabályzataihoz, alapdokumentumaihoz is. E dokumentumok a következők: Az iskola tartalmi munkáját és működését meghatározó helyi szabályok Alapító okirat Pedagógiai program (nevelési program és a helyi tanterv) Házirend Belső szabályzatok (igazgatói utasítások) Munkaügyi, munkajogi helyi (belső) szabályok Közalkalmazotti szabályzat Az iskola egyes közösségeiből szerveződő testületek (szervezetek) működését meghatározó szabályok a közalkalmazotti tanács szervezeti és működési szabályzata a szülői munkaközösség szervezeti és működési szabályzata a diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

5 További belső szabályzatok: a dolgozók munkaköri leírásai, a belső ellenőrzési szabályzat, ügyviteli, iratkezelési és irattározási szabályzat, munkavédelmi (munkabiztonsági) szabályzat, tűzvédelmi utasítás és tűzriadóterv 1.4. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya Az intézmény számára jogszabályokban, testületi döntésekben megfogalmazott feladat- és hatásköri, szervezeti és működési előírásokat a jelen SZMSZ-ben foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni. Az SZMSZ hatálya kiterjed: az intézmény vezetőire, az intézmény dolgozóira, az intézményben működő testületekre, szervekre, közösségekre, az intézmény szolgáltatásait igénybe vevőkre. Az SZMSZ a nevelőtestület jóváhagyásával lép hatályba, és visszavonásig érvényes. Az elfogadással érvényét veszíti az intézmény előző szervezeti és működési szabályzata (2009,2012). Amennyiben a fenntartóra és a működtetőre az SZMSZ alapján többletkötelezettség hárul, úgy a fenntartó és a működtető egyetértése szükséges. Az SZMSZ nyilvános. 2) AZ ISKOLA ALAPADATAI 2.1.Az intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) Címe:1055 Budapest Szalay utca Adószám: Bankszámlaszám: KLIK Nyíregyházi Tankerület 4400 Nyíregyháza országzászló tér 1. Tankerületi azonosítószám: Az intézmény működtetője: Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ továbbiakban: KÖZIM Címe:4400 Nyíregyháza Széchenyi utca A gyermekétkeztetési feladatok és a működtetés ellátására Nyíregyháza Megyei Jogú Város 284/ (XI.29.) számú határozatával létrejövő önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve. Adószám: Bankszámlaszám:

6 Az intézmény nyilvántartásba vételi határozata: A KLIK Nyíregyházi Tankerülete jogi személyiségű szervezeti egységeként működő köznevelési intézmény (153031) Nyilvántartásba vételi határozat módosításának Ügyiratszáma: KIR/ /2013. Nyilvántartási szám: K11067 Okirat kelte: október Az intézmény alapításának időpontja: Az intézmény tevékenységei: Alaptevékenység: Középiskolai nevelés-oktatás A szakfeladat megnevezése Nappali rendszerű, gimnáziumi nevelés, oktatás Ezen belül speciális további tevékenység: - Arany János Középiskolai Tehetséggondozó Program - Emelt óraszámú idegen nyelvi oktatás - Nyelvi előkészítő évfolyam - Egyetemi, főiskolai továbbtanulás szervezett elősegítése Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi nevelése, oktatása (szakértői véleménnyel rendelkező testi, érzékszervi fogyatékos, ill. a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető, továbbá vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált oktatása) Száma Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás sajátos nevelési igényű tanulók számára Tanulószobai foglalkozás szorgalmi időben Oktatási célok és egyéb feladatok Diáksport Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai kisegítő tevékenység(ek): A szakfeladat megnevezése Nincs - Száma kiegészítő tevékenység(ek): A szakfeladat megnevezése Száma 2011 Könyv- és zeneműkiadás Könyvtári szolgáltatás

7 vállalkozási tevékenység(ek): Nincs A tevékenység megnevezése Az intézményi feladatmutatók megnevezése és köre: A feladatmutató megnevezése Mennyiségi egysége Mennyisége Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás fő 307 Iskolai intézményi közétkeztetés fő 78 Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás fő 745 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi nevelése, oktatása fő 6 Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás fő 35 Megjegyzés: *A évi őszi statisztika alapján Az intézmény működési (felvételi) körzete: Nyíregyháza Megyei Jogú Város, Az intézmény felügyeleti szerve: Az intézmény típusa: Tagozat megnevezése: Évfolyamainak száma: 4, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye KLIK gimnázium és kollégium Arany János Tehetséggondozó Program előkészítő (9/AJTP), és további 4 évfolyamból ál: (9-12.) A nyelvi előkészítő osztályok felépítése: 9/NY + 4 évfolyam (9-12). A haladó nyelvi osztályok 4 évfolyamosok. Felvehető maximális tanulólétszám: 800 fő Kollégiumba felvehető maximális tanulói létszám: 321 fő hosszú bélyegzők: Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u Telefon: , ; Fax: Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium Nyíregyháza, Széchenyi u Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium Arany János Tehetséggondozó Program Nyíregyháza, Széchenyi u körbélyegzők: Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium Nyíregyháza Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak: igazgató, igazgatóhelyettesek, intézményegység-vezető, intézményegységvezető-helyettes, iskolatitkár.

8 3) AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA 3.1. Az iskola szervezete-ágrajz Igazgató (intézményvezető) Tanügy-igazgatási igazgatóhelyettes, TTK Munkaközösség-vezetők, TTK Rendszergazda 1 Pedagógusok Nevelési igazgatóhelyettes, BTK Munkaközösség-vezetők Könyvtáros 1 DÖK-segítő BTK tanár Pedagógusok Intézményegység-vezető (Programgazda) Telephely 1 Nevelőtanárok Kollégiumi titkár Telephely 2 Intézményegységvezető-helyettes (programfelelős) (Tiszavasvári u.) Gazdasági ügyintéző Nevelőtanárok Könyvtáros 2 ½ álláshely Iskolatitkár 1 Iskolatitkár 2 Iskolapszichológus ( 1 / 2 álláshely)

9 3.2. Az intézmény vezetését az iskola igazgatósága illetve az iskolatanács látja el Az iskola igazgatósága: Az iskola igazgatóságának tagjai: Igazgató Tanügy-igazgatási igazgatóhelyettes Nevelési igazgatóhelyettes Intézményegység-vezető (AJTP-programgazda) Intézményegységvezető-helyettes (AJTP-programfelelős) Az iskola legfőbb operatív, döntés-előkészítő testülete. Hetente hétfő reggel ülésezik. Munkájáról kedd reggelenként beszámol a nevelőtestületnek. Döntéseiről tájékoztatja az érintetteket. Az igazgatóság előkészíti az iskolai alapdokumentumokat, a nevelőtestületi, szakmai vezetőségi üléseket. Az igazgatóság dönt az egyes pedagógusok külön megbízásairól, azok díjazásáról; a pedagógus-álláshelyek betöltésének szükségességéről; az iskolai vizsgabizottságok tagjainak megbízásáról; a különbözeti vizsgák szükségességéről, azok időpontjáról; a heti munkaprogramról rendkívüli helyzetek kezeléséről Feladata továbbá megbeszélni az aktuális feladatokat; értékelni az intézményt érintő szervezeti és működési kérdéseket; javaslatot tesz az intézmény dolgozóit érintő élet- és munkakörülményeket befolyásoló fejlesztésekre, felújításokra; megtárgyalja mindazokat a javaslatokat, amelyeket az intézményvezető vagy a tagok a igazgatóság elé terjesztenek. Kapcsolattartás a KLIK-kel, a KÖZIM-mel A működés zavartalansága érdekében az igazgatóság kibővített értekezletére meg kell hívni a KÖZIM igazgatóját vagy képviselőjét A helyettesítés rendje: Az igazgatót távollétében, illetve akadályoztatás esetén az azonnali döntést igénylő valamennyi ügyben a tanügy-igazgatási igazgatóhelyettes helyettesíti. Az igazgató távollétét a KLIK igazgatójának jelenti. Legalább három hétig tartó távolléte esetén a helyettesítés kiterjed a teljes intézményvezetői jogkörre. Együttes akadályoztatás esetén a nevelési igazgatóhelyettes látja el a fentieknek megfelelően a helyettesítő feladatokat. Az igazgatóhelyettes feladatait távolléte esetén a másik igazgatóhelyettes látja el, mindkét helyettes hiányzásakor a intézményegység-vezető.

10 A hiányzó intézményegység-vezető és a intézményegységvezető-helyettes kölcsönösen helyettesítik egymást. Mindkettőjük akadályoztatásakor feladatukat egy kollégiumi nevelőnek adják át. A feladatátadásról írásbeli feljegyzés készül. Annak tartalmát az érintett szervezeti egység dolgozóival haladéktalanul ismertetni kell Az iskolatanács tagjai: az iskola igazgatósága a munkaközösség-vezetők a közalkalmazotti tanács képviselője a szakszervezet vezetője az iskolapszichológus. Az ülésekre a tárgyalt napirend függvényében meg kell hívni a diákönkormányzat elnökét a szülői munkaközösség képviselőjét. Feladata: a) Tájékozódás a belső szervezeti egységek, szakmai közösségek munkájáról. b) Az intézmény, valamint a belső szervezeti egységek, szakmai közösségek aktuális és konkrét tennivalóinak áttekintése. c) Döntések előkészítése Tisztségviselők Igazgató: Az iskola felelős vezetője az igazgató, aki munkáját a KLIK jogi személyiségű szervezeti egységeként működő köznevelési intézmény vezetőjeként végzi. A köznevelési intézmény vezetőjének feladat- és felelősségi köre az iskola szakmai feladatainak minél magasabb színvonalú szervezése, irányítása. Nkt. 69. (1). Megbízott vezető, megbízatása a magasabb jogszabályokban megfogalmazott módon történik (Nkt.), és meghatározott időtartamra szól. Az igazgatónak az intézmény vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét a Nkt. állapítja meg. Ellátja továbbá a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt és át nem ruházott feladatokat. Különösen: Az intézmény vezetése körében az intézményvezető szervezi és ellenőrzi a köznevelési intézmény feladatainak végrehajtását, biztosítja a szakmai követelmények érvényesülését; döntésre előkészít a köznevelési intézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos minden olyan ügyet, amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe; előkészíti a nevelőtestület feladatkörébe tartozó döntéseket és a köznevelési intézmény közalkalmazottaival kapcsolatos-a kinevezési dokumentumok kivételével- munkáltatói intézkedések iratait; jóváhagyja a köznevelési intézmény alapdokumentumait: a pedagógiai programot, a helyi tantervet, előkészíti a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet; kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához

11 szükséges intézkedések megtételét; gyakorolja a ráruházott munkáltatói, valamint az utasítási és ellenőrzési jogot a köznevelési intézmény közalkalmazottai felett; tájékoztatást ad a fenntartónak a köznevelési intézmény tevékenységéről; teljesíti a KLIK illetékes tankerületi igazgatója által kért adatszolgáltatást; szakmai értekezletet hív össze a köznevelési intézmény működésével kapcsolatos feladatok megoldásához szükséges szakmai vélemények, javaslatok megismerése, az operatív feladatok megoldása céljából. Az igazgató a zavartalan működtetés érdekében egyeztet a fenntartó és a működtető képviselőivel. Kizárólagos jogkörébe tartozik: a) Az iskolának a külső szervek (társadalmi és érdekképviseleti szervek, hatóságok, társintézetek, intézmények, cégek, külföldi partnerintézmények stb.) és magánszemélyek előtti képviselete; b) Az Arany János Tehetséggondozó Program felügyelete; Tevékenységét a KLIK által kiadott munkaköri leírása alapján végzi. Az igazgató feladatait közvetlen munkatársai: a vezető-helyettesek, az intézményegység-vezető és a intézményegységvezető-helyettes közreműködésével látja el. Hatásköréből átruházza az igazgatóhelyettesekre, intézményegység-vezetőre, az intézményegységvezető-helyettesre: Az egyeztetési kötelezettségeket az alkalmazottak foglalkoztatására, életés munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében. A nevelő-oktató munka közvetlen ellenőrzését. Az adminisztráció ellenőrzését. A nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések végrehajtásának ellenőrzését. A nemzeti és iskolai ünnepek megszervezését Az igazgatóhelyettesek Az igazgatóhelyettes(ek) megbízatása a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvénynek a közoktatási intézményekben történő végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet előírásai szerint pályázati eljárás keretében történik. A pályázatok elfogadásáról a tantestület véleményezési jogkörének figyelembevételével az igazgató dönt Az igazgatóhelyettesi megbízás magasabb vezetői megbízásnak minősül, és január 1-jétől 5 évi időtartamra határozott időre szól Tanügy-igazgatási igazgatóhelyettes - reál igazgatóhelyettes a) Az igazgatótól átruházott feladatokat ellátja. b) Az igazgatót akadályoztatás esetén az azonnali döntést igénylő valamennyi ügyben helyettesíti. c) Feladata a reál munkaközösségek felügyelete. d) Az iskolai statisztikai jelentéseket összeállítja. e) Elvégzi a kötelező tanügyi adatszolgáltatásokat.

12 f) Szervezi az érettségi vizsgát. g) Irányítja és szervezi az általános iskolai tanulók felvételi vizsgáit. h) Szervezi a tanulmányi versenyeket. i) Koordinálja és nyilvántartja a tanári továbbképzéseket. j) Megfelelő egyeztetések alapján elkészíti a tantárgyfelosztást és az órarendet. k) Előkészíti a méréseket. l) A munkaköri leírása alapján tevékenykedik Nevelési igazgatóhelyettes-humán igazgatóhelyettes a) Az igazgatótól átruházott feladatokat ellátja. b) A tanügy-igazgatási igazgatóhelyettest, szükség esetén az igazgatót távollétében, illetve akadályoztatás esetén helyettesíti. c) Felügyeli a tanári adminisztrációt. d) Felelős a tanulók jogainak maradéktalan érvényesüléséért. e) Megállapítja az óralátogatások rendjét. f) Kapcsolatot tart - a szülői munkaközösséggel - a közalkalmazotti tanáccsal - külföldi testvériskolák képviselőivel - az alapítványok kuratóriumaival. g) Felügyeli a diákmozgalmat segítő tanár munkáját. h) Gondoskodik a helyettesítésről. i) Részt vesz az órarend készítésében. j) A vizsgafeladatok lebonyolításában segíti a tanügy-igazgatási igazgatóhelyettest. k) Koordinálja az iskolai ünnepségeket. l) Irányítja a közösségi szolgálat előkészítését és dokumentálását a 20/2012-es EMMI rendelet a alapján. m) A munkaköri leírása alapján tevékenykedik Intézményegység-vezető a) Az igazgatótól átruházott feladatokat ellátja. b) Biztosítja a kollégium zavartalan működését. c) Elkészíti a nevelőtanárok órarendjét, gondoskodik a helyettesítésről. d) Irányítja a kollégiumban zajló pedagógiai munkát. e) Ellenőrzi a nevelőtanárok pedagógiai és adminisztrációs munkáját. f) Elkészíti a kollégium éves munkatervét. g) Elkészíti a túlórák és AJTP-s túlórák kimutatását. h) Segíti a kollégiumban működő diákönkormányzat munkáját. i) Feladata a diákok kollégiumi igényének összegyűjtése. j) Az igazgatóság, a kollégiumi nevelőtestület és a DÖK véleményének ismeretében dönt a tanulók kollégiumi elhelyezéséről. k) Feladata a kollégiumra vonatkozó statisztikák elkészítése. l) Szervezi az AJTP-be jelentkezők felvételi vizsgáját. m) A munkaköri leírása alapján tevékenykedik A mindenkori intézményegység-vezető tölti be az Arany János Tehetséggondozó Program programgazdájának szerepét is. A programgazda

13 biztosítja a 2006-ban az OM által kiadott Közlemény a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjának leírásáról című dokumentumában felsorolt kollégiumi feladatok megvalósulását. Ezen belül feladata különösen: kapcsolattartás a programban részt vevő kollégiumokkal és a programirodával; AJTP-hétvégék szervezése és ellenőrzése; kollégiumi nevelési feladatok megvalósítása Napi dolgokban egyeztet a működtető KÖZIM-mel. Munkáját az AJTP-programgazda munkaköri leírásának megfelelően látja el. (1. számú melléklet) Intézményegységvezető-helyettes Vezetői megbízás, mely határozatlan időre szól. Ellátását nem kötelező pályáztatni. Kinevezéséről az igazgatóság és a tantestület véleményének kikérésével az igazgató dönt Feladatai A telephely szakszerű és törvényes működtetése, pedagógiai munkájának irányítása, a telephely rendezvényeinek szervezése, lebonyolítása, javaslattevő jogkörrel bír a nevelőtanárok erkölcsi és anyagi elismerésére, elkészíti a havi munkarendet, a túlóra kimutatásokat, megtervezi a kollégiumi foglalkozásokat, korrepetálásokat, ennek megfelelően elkészíti az óra- és terembeosztást, segíti a kollégium turisztikai és egyéb célú hasznosítását, ellenőrzi a dolgozók munka- és foglalkozási rendjét, tanári adminisztrációját, rendszeres és egyeztető munkakapcsolatot tart fenn a intézményegység-vezetővel. Segíti a kollégiumi telephely diákönkormányzatának tevékenységét. Irányítja a telephelyen dolgozók munkáját, munkáltatói jogokkal nem rendelkezik. Részt vesz az igazgatóság munkájában. Az Arany János Tehetséggondozó Program programfelelőse. Rendszeres kapcsolatot tart a programirodával és a többi AJTPintézménnyel. Szervezi a nyolcadikosok tájékoztatását és felvételi eljárását. Folyamatosan egyeztet a programgazdával és az iskolavezetéssel. Napi dolgokban egyeztet a működtető KÖZIM-mel. A programfelelős részletes munkaköri leírását 1. számú melléklet tartalmazza. Az igazgatóság tagjai az igazgatónak tartoznak felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel Munkaközösség-vezetők: A szakmai munkaközösség vezetőjét az igazgató bízza meg egy évre a szakmai munkaközösség titkos választása alapján. A megbízás többször meghosszabbítható. A munkaközösség-vezető gondoskodik arról, hogy a munkaközösség az oktatási

14 törvényben megfogalmazott (Kot.58. ) feladatait ellássa, jogait gyakorolja. Képviseli munkaközösségét, tagja az iskolatanácsnak Feladatai: irányítja a munkaközösség tevékenységét, felelős a munkaközösség szakmai munkájáért; a gyakornokok mentorálásáért; segíti és ellenőrzi a pedagógiai program és a helyi tanterv szakterületi érvényre jutását, fejlesztését; összeállítja a munkaközösség éves munkaprogramját, a módszertani fejlesztéseket koordinálja, részt vesz a pályázatok összeállításában; ellenőrzi és értékeli a eredményességét; munkaközösségi tagok szakmai munkáját, javasolja az igazgatónak a tagok jutalmazását, kitüntetését; koordinálja az oktatáshoz szükséges segédeszközök, tankönyvek kiválasztását; ellenőrzi a munkaközösség tagjainak tanmeneteit, érettségi tételeit, a tantárgyi vizsga tematikáját; javaslatot tesz a tantárgyfelosztásra, a szakmai továbbképzésekre, az igazgatóhelyettes számára a tartósan hiányzó pedagógus szakszerű helyettesítésére; évente összefoglaló elemzést, értékelést, beszámolót készít a nevelőtestület számára Osztályfőnök az osztályközösség vezetője Az osztályfőnököt az igazgatóság és az osztályfőnöki munkaközösségvezető javaslatát figyelembe véve az igazgató bízza meg. Tevékenységét az osztályfőnöki munkaköri leírásának megfelelően végzi (1. számú melléklet) Az osztályfőnök feladatai és hatásköre különösen: az intézmény pedagógiai elvei szerint neveli osztályának tanulóit, a személyiségfejlődés tényezőit figyelembe veszi, segíti a tanulóközösség kialakítását, aktív pedagógiai kapcsolatot tart fenn az osztály szülői munkaközösségével, a tanítványaival foglalkozó nevelő tanárokkal és a tanulók életét, tanulmányait segítő személyekkel (gyógytestnevelő, iskolapszichológus), figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét, különös gondot fordít a hátrányos helyzetű tanulók segítésére, részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, javaslataival és észrevételeivel a kijelölt feladatok elvégzésével elősegíti a közösség tevékenységének eredményességét. Az internetes naplón keresztül az osztállyal kapcsolatos összes adminisztrációt végzi, vezeti a törzskönyvet és a bizonyítványt. A vezetőség számára adatot szolgáltat. Az osztályfőnök szükség esetén jogosult az osztályban tanító pedagógusok összehívására (osztálytanári értekezlet) A kollégiumi csoportokat csoportvezető nevelőtanár irányítja. A intézményegység-vezető, illetve a intézményegységvezető-helyettes javaslata alapján az igazgató bízza meg feladatai ellátásával. Feladata:

15 A kollégium pedagógiai elvei szerint neveli csoportjának tanulóit a személyiségfejlődés tényezőit figyelembe véve, segíti a csoportközösség kialakítását, Rendszeres kapcsolatot tart fenn diákjai osztályfőnökével, szaktanáraival, a szülőkkel és a tanulók életét, tanulmányait segítő személyekkel (iskolapszichológus), Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, a csoport fegyelmi helyzetét, különös gondot fordít a hátrányos helyzetű tanulók segítésére, Szervezi és lebonyolítja a kollégium hagyományos rendezvényeit. A intézményegység-vezetők számára adatot szolgáltat, végzi a szükséges adminisztrációt Az iskola dolgozói A munkaviszony létrejötte Az iskola dolgozói létszámát a fenntartó határozza meg. A Kjt. 20/A.. szerint közalkalmazotti jogviszony csak pályázat alapján jöhet létre. Ennek belső szabályait a Pályáztatási szabályzatunk tartalmazza. A jogviszony létesítése, a jogviszony megszüntetése tekintetében a kiadmányozási jogot a KLIK tankerületi igazgatója gyakorolja. A közalkalmazottakkal kapcsolatos egyéb munkáltatói intézkedések iratait a tankerületi igazgatóval történt előzetes egyeztetést követően, az intézményben az igazgató kiadmányozza. Helyettesítés céljából, határozott időre történő jogviszony létesítésére irányuló munkáltatói intézkedést a tankerületi igazgatóval történt előzetes egyeztetést követően, az intézményvezető gyakorolja Az intézmény az alkalmazottak belépésekor munkaszerződéssel vagy határozatlan idejű kinevezéssel határozza meg, hogy az alkalmazottat milyen munkakörben, milyen feltételekkel és milyen mértékű alapbérrel foglalkoztatja a magasabb szintű jogszabályok alapján Próbaidő [Kjt. 21/A. ] A kinevezésben a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor 3 hónap próbaidő megállapítása kötelező. Nem állapítható meg próbaidő, kivéve, akinek a közalkalmazotti jogviszonya a gyakornoki idő alatt nem megfelelő minősítés miatt szűnt meg. A jogviszony létesítésekor gyakornoki idő kikötése kötelező - annak, aki: áthelyezéssel kerül át; meghatározott munka elvégzésére vagy feladat ellátására szóló határozott időtartamú kinevezéssel kerül alkalmazásra; azonos felek között újabb kinevezéssel kerül alkalmazásra. az oklevélszerzését (záróvizsgát) követő egy éven belül kerül alkalmazásra és korábban a pedagógiai gyakorlatát részben/egészben a munkáltatónál teljesítette; határozatlan idejű kinevezéssel kerül alkalmazásra oly módon, hogy korábban mint felsőoktatási intézmény utolsó éves hallgatója határozott időre kinevezéssel munkaszerződéssel vagy óraadói megbízással már alkalmazásra került;

16 legalább 5 éves pedagógus munkakörben eltöltött gyakorlattal rendelkezik, feltéve, hogy pedagógus-munkakörre szóló kinevezése mellett magasabb vezetői megbízást kap, illetőleg magasabb vezetői munkakörre nevezik ki. A próbaidő alatt a közalkalmazotti jogviszonyt bármelyik fél azonnali hatállyal megszüntetheti Gyakornokság [Kjt. 22. (15) bekezdése alapján] A Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium külön szabályzata rögzíti (2-es melléklet) Valamennyi dolgozó az iskola, a kollégium érdekében tevékenykedik, ennek megfelelően a dolgozók munkáját magáncélra nem lehet igénybe venni. A tanár saját diákját magántanítványként díjazás ellenében sem taníthatja Összeférhetetlenség (Kjt. 41. (1)-(5) bekezdés] A jogszabályban meghatározott eseteken túlmenően, a közalkalmazott által létesítendő (létesített) munkavégzésre irányuló további jogviszony a közalkalmazotti jogviszony alapján betöltött munkakörével különösen a következő esetekben minősül összeférhetetlennek: A közalkalmazott a munkavégzésre irányuló további jogviszony létesítése vagy fenntartása miatt a közalkalmazotti jogviszonyából fakadó kötelezettségeit nem teljesíti, vagy azokat nem az általában elvárható gondossággal teljesíti, illetőleg munkateljesítménye bizonyítható módon a munkavégzésre irányuló további jogviszony fenntartása miatt jelentős mértékben csökkent. A közalkalmazott a munkavégzésre irányuló további jogviszonyából fakadó tevékenységét a munkáltató helyiségeiben illetve annak eszközeivel vagy nevének használatával végzi anélkül, hogy ilyen tárgyú megállapodást kötött volna a munkaáltatóval. A közalkalmazott a munkavégzésre irányuló további jogviszonyából fakadó tevékenységét oly módon fejti ki, hogy az oktatás rendjét, működését, a közalkalmazott munkatársait munkavégzésükben bizonyítható módon jelentős mértékben, ismételten zavarja. A munkakörök nem vonhatók úgy össze, hogy a közalkalmazott önmaga részére utalványozási jogot kapjon, vagy önellenőrzést végezzen. A közalkalmazottnak a munkaáltató felszólítására az összeférhetetlenségi helyzetről nyilatkozatot kell tennie. A munkáltató az összeférhetetlenségről való tudomásszerzés után haladéktalanul köteles 8 napos határidő kitűzésével írásban felszólítani a közalkalmazottat az összeférhetetlenség okának megszüntetésére. Az összeférhetetlenségi szabályok megszegése fegyelmi vétség Az iskola dolgozói munkájukat munkaköri leírásaik alapján végzik (3. számú melléklet) Az iskola optimális működése érdekében a munkavégzés helye a főépület és a telephely között változhat.

17 4) AZ ISKOLA KÖZÖSSÉGEI, EZEK KAPCSOLATRENDSZERE Az igazgatóság és az iskolatanács munkáját segítő testületek, szervek, közösségek: a dolgozói alkalmazotti testület, a nevelőtestület, a munkaközösségek, a dolgozói érdekképviseleti szervezet(ek), a szülői munkaközösség, a diákönkormányzat Alkalmazotti közösség Az alkalmazotti közösség az intézménynél közalkalmazotti jogviszonyban álló, illetve munkaviszonyban foglalkoztatott dolgozókból áll: a pedagógusok mellett tagjai a nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazottak a Nkt. 2. melléklete alapján A teljes alkalmazotti közösséget az igazgató hívja össze mindazon esetekben, amikor ezt jogszabály előírja, vagy amikor az egész intézmény működését érintő kérdések tárgyalására kerül sor. Az alkalmazotti értekezlet akkor határozatképes, ha a nevelési-oktatási intézményben dolgozók legalább kétharmada jelen van. Az értekezlet napirendjét az intézményvezető állítja össze. Az értekezleten lehetőséget kell adni, hogy a dolgozók véleményüket, észrevételeiket kifejthessék, kérdéseket tegyenek fel, és azokra választ kapjanak Nevelőtestület A nevelő-oktató munkában részt vevő valamennyi dolgozó (főállású és óraadó) alkotja a pedagógusok csoportját. Az óraadó tanárok (max. heti 10 órában alkalmazottak) véleményüket kifejthetik, de a döntések meghozatalában nem vehetnek részt A pedagógus nevelő-oktató munkáját legjobb tudása szerint, a jogszabályoknak, az iskola pedagógiai programjának megfelelően, munkaköri leírása alapján végzi. Részt vesz a szaktárgyi munkaközösség(ek) munkájában Nevelőtestület: a nevelési-oktatási intézményben közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony keretében pedagógus-munkakörben, valamint a felsőfokú végzettséggel rendelkező, nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak közössége A nevelőtestület működését, jogosítványait a Nkt a szabályozza. A nevelőtestület döntési jogkörébe tartozik: a pedagógiai program elfogadása a Szervezeti és Működési Szabályzat, az iskolai munkaterv, a házirend, az iskolai munkát ellenőrző, értékelő beszámolók elfogadása, a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása, az intézményvezetői pályázathoz készített vezetői programmal összefüggő szakmai vélemény kialakítása, a továbbképzési program elfogadása, a nevelőtestület képviseletében eljáró személy kiválasztása, az újabb pedagógiai kísérletek beindításáról, pályázatokon való részvételről való döntés,

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium Klara-Leőwey-Gymnasium Pécs Lycée Klára Leőwey de Pécs 1 2014. november 18. 1 A továbbiakban Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 2 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 2 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 2 4. Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat szerint 3 5. Az intézmény

Részletesebben

Mikszáth Kálmán Líceum

Mikszáth Kálmán Líceum Mikszáth Kálmán Líceum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: 2013. szeptember 10. PH.. Herczegné Varga Ilona igazgató 2013 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 4 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 1 Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 2 Tartalom AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 6 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2013. 0 Tartalom BEVEZETŐ... 3 1. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

A Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61.

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Bucsa, 2013. március 1 Tartalomjegyzék 1. A SZERVEZETI

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA

I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAK- KÉPZŐ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAK- KÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA 5 II. AZ ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA, ALAPTEVÉKENYSÉGE,

Részletesebben

Babus Jolán Középiskolai Kollégium

Babus Jolán Középiskolai Kollégium A pedagógus hit kettőt tételez fel: hogy az emberek (az eddiginél különbbé) nevelhetők, s hogy (az eddiginél többre) taníthatók. Németh László Babus Jolán Középiskolai Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalom I. Bevezetés... 5 1. Az SZMSZ célja, tartalma... 5 2. Az SZMSZ hatálya... 5 II. Intézményi alapadatok... 5 1. Intézményi

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.)

Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.) Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március OM azonosító: 200931 1 Tartalomjegyzék I. Bevezető 1.Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Közgazdasági, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Szakiskola Gyöngyös Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS...

Részletesebben

A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZABÁLYZATA 2009.

A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZABÁLYZATA 2009. A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰ KÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 1 I. Bevezet ő rendelkezések A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kossuth u. 2. sz. Hatályba lépés időpontja: 2013. december 01. 1 TartalomSZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. Az SZMSZ célja, hatálya...

Részletesebben

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA érvényes 2014. szeptember 9-től 1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat. Sopron

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat. Sopron Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szervezeti és működési szabályzat Sopron 2013 Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat META-DON BOSCO Szakközépiskola Budapest, 2013

Szervezeti és Működési Szabályzat META-DON BOSCO Szakközépiskola Budapest, 2013 Szervezeti és Működési Szabályzat META-DON BOSCO Szakközépiskola Budapest, 2013 META-Don Bosco Szakközépiskola SZMSZ 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Tartalom 1. Bevezető rész 5 1.1. Az SZMSZ célja, feladata... 5 1.2. Jogszabályi háttér... 5 1.3. Az intézmény adatai... 5 1.4. Az alapító okirat adatai... 5 1.5.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 GANZ ÁBRAHÁM KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1195 Budapest Üllői út 303. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mellékletek jegyzéke... 5 1. Bevezetés...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. Szervezeti és Működési Szabályzat Kelt: Eger, 2013. március 27. Összeállította: az iskola vezetése Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma... 3 1.2. Jogszabályi háttér... 4 1.3. Az SZMSZ

Részletesebben

3.6 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje. 42 3.7 Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények rendje...

3.6 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje. 42 3.7 Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények rendje... Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések... 4 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja, hatálya... 4 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzatot meghatározó törvények és rendeletek...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Jóváhagyta: 2013. március 27. PH.. Mravcsik Sándor igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT iktatószám: 228-12 /2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. november I. Bevezetés... 4 1. A SZMSZ célja, tartalma... 4 2. Jogszabályi háttér... 4 3. Az SZMSZ hatálya... 5 II. Intézményi alapadatok...

Részletesebben