Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint"

Átírás

1 oldalszám: 1/7 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása További lényeges információk nem állnak rendelkezésre. - Anyag/készítmény használata Alaptisztító A biztonsági adatlap szállítójának adatai - Gyártó/szállító: MA-FRA S.p.A. Via Aquileia, 44/ Baranzate (MI) ITALIA Tel Információt nyujtó terület: Sürgősségi telefonszám: Chiamata d'emergenza orari di ufficio: tel Per emergenza 24 ore: Rivolgersi al centro antiveleno dell'ospedale di Niguarda "MILANO" SZAKASZ: A veszély meghatározása Az anyag vagy keverék osztályozása - A 67/548/EGK irányelv vagy a 1999/45/EK irányelv szerinti osztályozás C; Maró R34: Égési sérülést okoz. - Osztályozási rendszer: Az osztálybasorolás megfelel az érvényes EK listáknak, de kiegészítik a szakirodalomból származó és a cégek által megadott adatok Címkézési elemek - EGK irányelvek szerinti jelölés: A termék besorolása és jelölése az EK irányelvek/gefstoffv szerint történik. - A termék megjelölő betűje és veszélyjelölése: C Maró - Veszélyt meghatározó komponensek a cimkézéshez: Nátrium-hidroxid C>5% - R-mondatok: 34 Égési sérülést okoz. - S-mondatok: 26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. 36/37 Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni. 45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni Egyéb veszélyek A termék igazolhatóan mentes szervesen megkötött halogénvegyületektől (AOX) nitrátoktól, nehézfém vegyületektől és formaldehidoktól. - A PBT- és a vpvb-értékelés eredményei - PBT: Nem alkalmazható (folytatás a 2. oldalon)

2 oldalszám: 2/7 - vpvb: Nem alkalmazható (folytatás az 1. oldalról) 3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok Kémiai jellemzés: Keverékek - Leírás: Az alábbi anyagokból álló, veszélytelen adalékokat tartalmazó keverék. - Veszélyes alkotórészek: CAS: Polymer CAS: EINECS: CAS: EINECS: Reg.nr.: CAS: EINECS: Reg.nr.: CAS: EINECS: Reg.nr.: Ethoxy Alchol Xn R22; Xi R41 Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302 2-Amino-etanol C R34; Xn R20/21/22 Skin Corr. 1B, H314; Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332 tetranátrium-etilén-diamin-tetraacetát Xn R22; Xi R41 Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302 Nátrium-hidroxid C>5% C R35 Skin Corr. 1A, H314 1-hydroxy ethylidene-1,1diphosphonic acid Xi R41 Eye Dam. 1, H /2004/EK rendelete a mosó- és tisztítószerekről / A tartalomra vonatkozó címkézés nem ionos felületaktív anyagok 5-15% EDTA és annak sói, foszfonátok < 5% <10% <5% <5% <5% <2% 4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtás Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése - Általános információk: A termék által szennyezett ruhadarabokat haladéktalanul távolítsuk el. - Belélegzés után: Gondoskodjunk friss levegőről. - Bőrrel való érintkezés után: Azonnal mossuk le vízzel. - A szemmel való érintkezés után: A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük le, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk. Tartós panaszok esetén kérjünk orvosi tanácsot. - Lenyelés után: Ne okozzunk hányást; azonnal kérjünk orvosi segítséget A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások További lényeges információk nem állnak rendelkezésre. - Veszélyek Gyomorperforáció veszélye A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése További lényeges információk nem állnak rendelkezésre. 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések Oltóanyag - Megfelelő tűzoltószerek: CO2, poroltó vagy vízsugár. A nagyobb tüzeket vízsugárral vagy alkoholnak ellenálló porral oltsuk. - Biztonsági okokból nem megfelelő tőzoltószerek: Vízsugár Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek Bizonyos körülmények között a tüzek során egyéb mérgező anyagok nyoma nem zárható ki Tűzoltóknak szóló javaslat - Különleges védőfelszerelés: Ne lélegezzük be a robbanási és égési gázokat. (folytatás a 3. oldalon)

3 oldalszám: 3/7 - További adatok A veszélyeztetett tartályokat vízsugárral hűtsük. (folytatás a 2. oldalról) 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások Viseljünk védőfelszerelést. Távolítsuk el a védtelen személyeket Környezetvédelmi óvintézkedések: Ne engedjük bele a csatornába, vagy a környezeti vizekbe A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai: Folyadékot megkötő anyaggal (homok, kovaföld, savmegkötő anyag, univerzális megkötő anyag) itassuk fel. Használjunk semlegesítő szereket Hivatkozás más szakaszokra Veszélyes anyagok nem szabadulnak fel. 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések Csak jól szellőzött helyeken alkalmazzuk. - Tűz- és robbanásvédelmi információk: Környezeti tűz esetén gondoskodjunk szükség esetén a hűtésről A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt - Raktározás: - A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény: Hűvös helyen tároljuk. - Együttes tárolással kapcsolatos információk: Nem szükséges. - További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban: Nincs Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) További lényeges információk nem állnak rendelkezésre. * 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem - Pótlólagos információ a műszakai berendezés kialakításához: További adatok nincsenek; lásd 7. pontot Ellenőrzési paraméterek - Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékekkel: Amino-etanol TLV () CK-érték: 7,6 mg/m 3 AK-érték: 2,5 mg/m 3 b - Pótlólagos információk: A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot Az expozíció ellenőrzése - Személyes védőfelszerelés: - Általános védekezési és higiéniai intézkedések: Figyelembe kell venni a szokásos óvatossági rendszabályokat a vegyszerek kezelésekor. A szennyezett folyadékkal átitatott ruházatot azonnal vegyük le. Munkahelyi szünetek előtt és a munka befejezésekor mossunk kezet. Kerüljük a szemmel és bőrrel való érintkezést. - Légzésvédelem: Csak kielégítő elszívás nélküli szóráskor. - Kézvédelem: Védőkesztyű vagy kézvédő krém. - Kesztyűanyag Gumikesztyű. - Áthatolási idő a kesztyűanyagon A pontos behatolási időt a kesztyű gyártójától kell megkérdezni és azt be is kell tartani. - Szemvédelem: Fonott szemüveg. (folytatás a 4. oldalon)

4 oldalszám: 4/7 (folytatás a 3. oldalról) 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ - Általános adatok - Külső jellemzők: Forma: Folyadék Szín: sárga elszíneződésű - Szag: felismerhető - ph-érték 20 C-nál: 12,5 - Állapotváltozás Olvadáspont/olvadási tartomány: nem meghatározható Forráspont/forrási tartomány: 100 C - Robbanáspont: Nem alkalmazható - Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapotú): Az anyag nem gyúlékony. - Gyulladási hőmérséklet: 400 C - Öngyulladás: Az anyag magától nem gyullad. - Robbanásveszély: Az anyag nem jelent robbanásveszélyt. - Gőznyomás 20 C-nál: 23 hpa - Sűrűség 20 C-nál: 1,63 g/cm 3 - Oldhatóság/keverhetőség az alábbiakkal: Víz: - Viszkozitás: dinamikai: kinematikai: - Oldószer tartalom: Szerves oldószerek: < 20 % Víz: > 70 % Teljes mértékben keverhető. Nincs meghatározva. Nincs meghatározva. Szilárdanyag tartalom: < 10 % Egyéb információk További lényeges információk nem állnak rendelkezésre. - VOC / COV (%) 4,50 % 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség Reakciókészség Kémiai stabilitás - Termikus bomlás/kerülendő feltételek: Környezeti hőmérséklete stabil A veszélyes reakciók lehetősége Exotherm reakció Kerülendő körülmények További lényeges információk nem állnak rendelkezésre Nem összeférhető anyagok: További lényeges információk nem állnak rendelkezésre Veszélyes bomlástermékek: Veszélyes bomlástermékek nem ismeretesek. 11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ - Akut toxicitás: - Besorolás releváns LD/LC50-értékek: Nátrium-hidroxid C>5% Szájon át LD mg/kg (rat) (folytatás az 5. oldalon)

5 oldalszám: 5/7 (folytatás a 4. oldalról) - Primer ingerhatás: - A bőrön: Ingerli a bört és a nyálkahártyákat. - A szemben: Erős ingerlő hatás, komoly szemkárosodás veszélyével - Érzékenyítés: Szenzibilizáció (nem ismeretes) - További toxikológiai információk: Maró Készítményekre vonatkozó általános besorolási irányelvének érvényes kiadásában közölt számítási eljárás alapján. A termék az alábbi veszélyekkel jár: 12. SZAKASZ: Ökológiai információk Toxicitás - Akvatikus toxicitás: További lényeges információk nem állnak rendelkezésre Perzisztencia és lebonthatóság További lényeges információk nem állnak rendelkezésre Bioakkumulációs képesség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre A talajban való mobilitás További lényeges információk nem állnak rendelkezésre. - További ökológiai információk: - Általános információk: Higitatlan, illetve semlegesítetlen állapotban nem engedhető bele a szennyvízbe, illetve a befogadóba A PBT- és a vpvb-értékelés eredményei - PBT: Nem alkalmazható - vpvb: Nem alkalmazható Egyéb káros hatások További lényeges információk nem állnak rendelkezésre. * 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok Hulladékkezelési módszerek - Ajánlás: A szükséges műszaki előírások figyelembe vételével a hulladékkezelővel és az illetékes hatóságokkal egyeztetve, kémiaifizikai, vagy biológiai előkezelés után a háztartási hulladékkal együtt tárolható. - Európai Hulladék Katalógus LLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, SZENNYVIZEKET KELETKEZÉSÜK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, ILLETVE AZ IVÓVÍZ ÉS IPARIVÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ LLADÉKOK szennyvíztisztító művekből származó, közelebbről nem meghatározott hulladékok közelebbről nem meghatározott hulladékok - Tisztítatlan csomagolások: - Ajánlás: A nem szennyezett csomagolóanyagok a Recycling folyamathoz szállíthatók. - Ajánlott tisztítószer: Víz, adott esetben tisztítószerekkel együtt. * 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk UN-szám - ADR, IMDG, IATA UN Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés - ADR 1719 MA R Ó, LÚGOS FOLYÉ KONY A NYAG, M. N. N. (SZILÁRD) - IMDG, IATA CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S. (SODIUM HYDROXIDE) (folytatás a 6. oldalon)

6 oldalszám: 6/ Szállítási veszélyességi osztály(ok) - ADR (folytatás az 5. oldalról) - osztály 8 Maró anyagok - Bárcák 8 - IMDG - Class 8 Corrosive substances. - IATA - Class 8 Corrosive substances. - Label Csomagolási csoport - ADR, IMDG, IATA II A felhasználót érintő különleges óvintézkedések Figyelem: Maró anyagok - Kemler-szám: 80 - EMS-szám: F-A,S-B - Segregation groups Alkalis A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás - Szállítási/egyéb adatok: - ADR - Korlátozott menynyiség (LQ) 1L - Szállítási kategória 2 - Alagútkorlátozási kód: E Nem alkalmazható * 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/ jogszabályok - Országos előírások: - Vízveszélyeztetési osztály: WGK 1 (Saját besorolás) : a vizeket enyhén veszélye8zteti Kémiai biztonsági értékelés: A kémiai biztonsági értékelést nem végeztek. 16. SZAKASZ: Egyéb információk Az adatok jelenlegi ismeretinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt. (folytatás a 7. oldalon)

7 oldalszám: 7/7 - Lényeges mondatok H302 Lenyelve ártalmas. H312 Bőrrel érintkezve ártalmas. H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H318 Súlyos szemkárosodást okoz. H332 Belélegezve ártalmas. R20/21/22 Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas. R22 Lenyelve ártalmas. R34 Égési sérülést okoz. R35 Súlyos égési sérülést okoz. R41 Súlyos szemkárosodást okozhat. - Az adatlapot kiállító szerv: Ma-Fra Laboratories - Kapcsolattartási partner: - * Az adatok az előző verzióhoz képest megváltoztak (folytatás a 6. oldalról)

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/9 * 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/8 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 11229/1 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/9 * 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/7 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi megnevezés: WASSERSTOPPSCHAUM REPOL W-PU 14 KOMP.B / Repol W- PU 14 1.2 Az anyag vagy keverék

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/5 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Alkalmazási szektor

Részletesebben

2 A veszély meghatározása

2 A veszély meghatározása oldalszám: 1/7 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Anyag/készítmény

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/7 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Anyag/készítmény

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 10021/3 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/7 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító Cikkszám: 1569439005, 1569439020 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/11 * 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 01430/3 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 01466/1 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 13307/1 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 13252/1 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

oldalszám: 1/8 Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk és 453/2010/EU rendelet I-es melléklete szerint

oldalszám: 1/8 Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk és 453/2010/EU rendelet I-es melléklete szerint oldalszám: 1/8 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 000397 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 01199/3 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi megnevezés: EMULPLAST INNENMATT KA 3500 Emulplast E.L.F. Belső fal és Cikkszám: 51500/3 1.2 Az

Részletesebben

oldalszám: 1/7 Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk és 453/2010/EU rendelet I-es melléklete szerint

oldalszám: 1/7 Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk és 453/2010/EU rendelet I-es melléklete szerint oldalszám: 1/7 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 000397 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása oldalszám: 1/7 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: L-104IE 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

A nyomtatás kelte 08.08.2011 Felülvizsgálat 08.08.2011

A nyomtatás kelte 08.08.2011 Felülvizsgálat 08.08.2011 oldalszám: 1/7 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Anyag/készítmény használata

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása oldalszám: 1/7 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/8 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi megnevezés: A Plus Paste A 1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai,

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/8 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/7 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító Az anyag vagy keverék megfelel azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Anyag/készítmény használata

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/7 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 9703819 1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/16 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 173 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Interflon Fin Clean All

Interflon Fin Clean All Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Interflon Fin Clean All 1. Az anyag/előállítás valamint a cég/vállalat azonosítása - A termékkel kapcsolatos anyagok: - Anyag/készítmény használata: Víz-alapú

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/7 * 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Részletesebben

Ultra mosogatópor. Florin Zrt. Kiadás/felülvizsgálat: 2015.06.01. változat: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap az 1272/2008/ EK rendelet szerint

Ultra mosogatópor. Florin Zrt. Kiadás/felülvizsgálat: 2015.06.01. változat: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap az 1272/2008/ EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap az 1272/2008/ EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi megnevezés: Ultra mosogatópor

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása oldalszám: 1/7 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: A-I-FM790-A 1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt

Részletesebben