DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG Bécsi út DOROG PF.:43. TF.: FAX.:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG Bécsi út 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : varoshaza@dorog."

Átírás

1 DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG Bécsi út DOROG PF.:43. TF.: FAX.: E L Ő T E R J E S Z T É S Dorog Város Képviselő-testületének december 12-i ülésére Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról és az ehhez szükséges közszolgáltatási szerződés megkötéséről Tisztelt Képviselő-testület! A vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 4. (2) bekezdés d) pontja szerint a települési önkormányzat a vízgazdálkodási tevékenységek, mint közfeladatok (közszolgáltatások) körében köteles gondoskodni a településen található szennyvízbekötés nélküli ingatlanok estében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének szervezéséről és ellenőrzéséről. Ezen feladat ellátására az önkormányzatnak közszolgáltatást kell szerveznie és fent tartani. A Vgtv. szabályozza, hogy a közszolgáltatást végző milyen személyi, tárgyi feltételeknek kell, hogy megfeleljen a feladat ellátásához, valamint azt, hogy az önkormányzat ezen feladatot ellátóval írásban közszolgáltatási szerződést kössön. A tervezett szolgáltatással érintett ingatlanok száma és a szolgáltatás várható értéke nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, ezért közbeszerzési eljárás lefolytatására nincs szükség. 3 cégtől kértünk be árajánlatot ezen feladat ellátására. 1. Gazdik Bt Tardos, Csalogány u. 8. Ügyvezető: Gazdik László 2. Pálovics János 2509 Esztergom-kertváros, Bocskai u. 88. Ügyvezető: Pálovics János 3. Vikom Trans Kft Tatabánya, Táncsics M. u. 1 Ügyvezető: Horváth Lajos Fenti cégek közül csak a Vikom Trans Kft. nyújtott be ajánlatot Ft/m 3 + ÁFA elszállítási áron. A cég rendelkezik a feladat ellátásához szükséges feltételekkel, engedélyekkel, ezért javaslom a közszolgáltatási szerződés megkötését. Az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi rendelet tervezet, mely az új előírásoknak megfelelőn szabályozza a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének rendjét. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló évi II. törvény 245. (1) b) pontja alapján aki a szennyvíz ártalommentes elhelyezését illetve a felszíni vagy felszín alatti vízbe történő bevezetését nem a jogszabályban, a jogszabály alapján kiadott hatósági előírásban meghatározott módon valósítja meg, szabálysértést követ el. Az előterjesztés 2. számú mellékletét képezi a közszolgáltatási szerződés tervezet. Fent leírtak alapján az alábbi határozati javaslatot és rendelet tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testületet elé megtárgyalásra és elfogadásra:

2 HATÁROZATI JAVASLAT 1.) Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére a határozat mellékletét képező tartalommal - közszolgáltatási szerződést köt a Vikom Trans Kft-vel (2800 Tatabánya, Táncsics M. u. 1.). 2.) Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására. Határidő: december 15. Felelős: dr. Tittmann János polgármester Dorog, december 05. dr. Tittmann János polgármester 2

3 1. számú melléklet Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2014. (XII.12.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény 45. (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed Dorog Város közigazgatási területén minden közcsatornával el nem látott területen vagy közcsatornával ellátott, de közcsatornára rá nem kötött ingatlan tulajdonosára, vagyonkezelőjére vagy egyéb jogcímen használójára (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos). (2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed az (1) bekezdés szerinti ingatlan tulajdonosnál keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizek (a továbbiakban: szennyvíz) begyűjtésére, kezelésére, valamint az erre vonatkozó közszolgáltatás ellátására. (3) A rendelet hatálya nem terjed ki az ipari szennyvízre és a veszélyes hulladékokra, valamint az ezekkel összefüggő tevékenységekre. 2. Értelmező rendelkezések 2. E rendelet alkalmazásában: 1. közműpótló létesítmény: közcsatornával el nem látott területen keletkező szennyvíz gyűjtésére, tárolására, kismértékű kezelésére szolgáló, az ingatlanon elhelyezett műtárgy vagy akna. 2. közszolgáltató: Dorog Város területére a szennyvíz begyűjtésére irányuló kötelező közszolgáltatás ellátására kiválasztott és Dorog Város Önkormányzatával (a továbbiakban: önkormányzat) közszolgáltatás végzésére közszolgáltatási szerződést kötött gazdálkodó szervezet. 3. közszolgáltatási díj: e rendelet hatálya alá tartozó szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatónak fizetendő, e rendeletben meghatározott díj. 3. A közszolgáltatás tartalma 3. A szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás (a továbbiakban: közszolgáltatás) az alábbi tevékenységekre terjed ki: a) az ingatlanon keletkező, a szennyvíz ideiglenes tárolásra szolgáló gyűjtőhelyről történő begyűjtésre, továbbá az elszállítást végző közszolgáltató részére átadott szennyvíznek az ártalmatlanítás céljából történő elszállítására, b) az a) pontban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított szennyvíz ártalmatlanítása céljából a szennyvíznek az arra kijelölt szennyvíztisztító telepen történő elhelyezésére. 4. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 4. (1) Dorog Város közigazgatási területén a szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatást a 2800 Tatabánya, Táncsics Mihály út 1. szám alatti székhelyű Vikom Trans Kft. (a továbbiakban: közszolgáltató) látja el az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján. (2) Dorog Város közigazgatási területén lévő ingatlanokon keletkező szennyvizet az Északdunántúli Vízmű Zrt., mint a települési folyékony hulladék ártalmatlanítását végző szolgáltató kezelésében lévő szentgyörgy-pusztai szennyvízkezelő telepén kell elhelyezni. 5. A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja 5. (1) Valamennyi ingatlantulajdonos köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező szennyvíz szakszerű gyűjtéséről. 3

4 (2) A keletkező szennyvíz e rendeletben szabályozott módon történő gyűjtése, rendszeres elszállíttatása az annak begyűjtésére feljogosított közszolgáltatónak történő átadással, az ingatlantulajdonos kötelessége. 6. Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai 6. A közszolgáltatás tekintetében az Önkormányzat feladata a) a közszolgáltatás körébe tartozó szennyvíz rendszeres átvételének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése és ellenőrzése, b) a közszolgáltató kiválasztása, közszolgáltatási szerződés megkötése. 7. A közszolgáltató és az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei 7. (1) A közszolgáltató a közszolgáltatást a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet 6. -ában foglalt eszközökkel és az ott meghatározott feltételek szerint köteles ellátni. (2) A közszolgáltató a szennyvizet heti egyszeri alkalommal, a járattervében meghatározott napon, - az ingatlantulajdonos előzetes bejelentése alapján, - köteles begyűjteni és végleges ártalommentes elhelyezés céljából a 4. (2) bekezdésében megjelölt szennyvíztelepre szállítani. 8. (1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező szennyvizet a környezetvédelmi és közegészségügyi jogszabályi előírások, illetve az ingatlan tulajdonosára vonatkozó hatósági előírások szerint gyűjteni és a közszolgáltatónak átadni. (2) A szennyvíz elszállítását az ingatlantulajdonosnak kell megrendelni a közszolgáltatótól. (3) Az ingatlantulajdonos a szennyvizet a 4. (1) bekezdésében megjelölt közszolgáltatóval köteles elszállítatni. (4) Az ingatlantulajdonos köteles megfelelő rendszerességgel és időben elvégeztetni a közszolgáltatást, és elvégzéséhez a szükséges feltételeket biztosítani, így különösen a gyűjtőhely megközelíthetőségét a szállítójármű számára oly módon, hogy az feladatát elláthassa. (5) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatásáért a rendelet 1. mellékletében meghatározott mértékű díjat köteles fizetni a közszolgáltatónak. 8. A közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei 9. (1) A közszolgáltatást igénybevevő ingatlantulajdonos és a közszolgáltató között a Polgári törvénykönyv rendelkezései szerint szerződéses jogviszony jön létre. (2) A szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződésben meg kell határozni a) a szerződő felek megnevezését és azonosító adatait (közszolgáltatást igénybe vevő természetes személy neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve; jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek székhelye, adószáma, számlavezető pénzintézete), b) a szerződés tárgyát, c) a közszolgáltatás teljesítésének kezdő napját, d) a teljesítés helyét, e) a begyűjtésre vonatkozó szabályokat, f) a felek jogait és kötelezettségeit, g) a közszolgáltatási díj megállapítását, h) a számla kiegyenlítésének módját, í) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit. (3) A közszolgáltató jogosult a (2) bekezdés a) pontjában felsorolt személyes adatok kezelésére a közszolgáltatás teljesítése érdekében, különösen az igénybevett szolgáltatás ellenszolgáltatásának teljesítésével összefüggésben. A személyes adatok kezelése során a közszolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni. 9. A szennyvíz gyűjtésével és elszállításával kapcsolatos kötelezettségek, a közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei 10. (1) Az ingatlantulajdonos köteles a szennyvizet az ingatlana területén belül zárt, vízzáró kivitelű közműpótló létesítményben összegyűjteni. (2) A közműpótló létesítménybe csak háztartási szennyvíz vezethető. Tilos a közműpótló létesítménybe mérgező, tűz-, és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a begyűjtést végző vagy más személyek testi épségét, 4

5 egészségét, valamint a szennyvíztisztító telep rendeltetésszerű működését vagy műtárgyainak állagát. 10. A fizetendő díj megállapítása 11. A képviselő-testület a közszolgáltatás díját a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény 44/D. -ban foglaltak figyelembevételével határozza meg. Az érvényes díjtételeket a rendelet l. melléklete tartalmazza. 12. (1) A közszolgáltató a díjat a közszolgáltatás elvégzését követően azonnal, számla alapján jogosult beszedni. (2) A közszolgáltató által - a díj kiszámítására vonatkozó előírások alapján - készített és minden év október 31. napjáig Dorog Város Önkormányzatához eljuttatott díjkalkulációjához képest díjcsökkentő tényezőként kell figyelembe venni a költségek ellentételezéseként kapott költségvetési támogatást. (3) A közszolgáltatási díj fizetendő összegét a közszolgáltató állapítja meg az egységnyi díjtétel és az elszállított szennyvíz mennyiségének a szorzata alapján. Az elszállított szennyvíz mennyiségét a szállítást végző gépjárműbe gyárilag beépített szintjelző alapján kell meghatározni. (4) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az ingatlantulajdonos a közszolgáltatónál, a számlázással kapcsolatban pedig a díj beszedőjénél írásban kifogást emelhet. 11. Záró rendelkezések 13. Ez a rendelet december 15-én lép hatályba. dr. Tittmann János polgármester Kecskésné Patos Szilvia jegyző 5

6 1. melléklet a.. /2014. (XII.12.) önkormányzati rendelethez A szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás díja 1. a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének alapdíja: 0 Ft 2. a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének ürítési díja: 5.400,- Ft/ m 3 +Áfa 6

7 2. számú melléklet KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amelyet - egyrészről Dorog Város ÖNKORMÁNYZATA (Székhely: 2510 Dorog, Bécsi út 71. Adószám: , Számlavezető bank: OTP Bank Zrt.; Számlaszám: képviseli: dr. Tittmann János polgármester mint megbízó (továbbiakban Megbízó) - másrészről VIKOM TRANS KFT. (Székhely: 2800 Tatabánya, Táncsics M. u. 1.; adószáma: ; bankszámlaszám: (ERSTE BANK ZRT.), képviseli: Horváth Lajos ügyvezető, mint közszolgáltató (továbbiakban Közszolgáltató) együttesen a szerződő Felek - kötöttek, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 1. A szerződés tárgya 1.1 A Megrendelő megrendeli a Közszolgáltatótól, Közszolgáltató vállalja, hogy Dorog Város teljes közigazgatási területén kizárólagos joggal a háztartásokban keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek az ingatlan tulajdonosától, vagyonkezelőjétől, birtokosától vagy használójától folyamatos, szervezett átvételét, elszállítását, továbbá ártalmatlanítás céljából történő átadását a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény IX/A fejezete alapján. 1.2 Szerződő felek rögzítik, hogy Közszolgáltató az 1.1 pontban írt feladatok ellátását teljes körben vállalja. 1.3 Szerződő felek rögzítik, hogy Közszolgáltató rendelkezik az általa elvállalt szolgáltatás elvégzéséhez szükséges szakmai felkészültséggel, feladatait a hatályos jogszabályoknak különösen a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény, a 455/2013.(XI.29.) Korm. rendelet, de bármely jogszabály módosítása, új jogszabály hatályba lépése esetén a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltak az irányadóak és az általánosan elfogadott szakmai elveknek megfelelően, hatékonyan, a lehető legcélszerűbb eljárásokat alkalmazva, a lakossági érdekeket figyelembe véve végzi el. 1.4 Szerződő felek rögzítik, hogy a Közszolgáltató az 1.1 pontban rögzített tevékenységét a begyűjtés helye szerint illetékes vízügyi hatóságnál bejelentette, és ezen hatóság a tevékenységét nyilvántartásba vette. Közszolgáltatónak a nyilvántartásban való szereplését a jelen közszolgáltatási szerződés hatályosságának ideje alatt folyamatosan fenn kell tartania. 2. Megrendelő kötelezettségei 2.1 A Megrendelő a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a Közszolgáltató számára biztosítja a tevékenység végzéséhez szükséges információkat, továbbá Megrendelő vállalja a településen végzett más közszolgáltatásokkal való összehangolásának elősegítését. 2.2 A Megrendelő kötelezi magát, hogy rendeletében nevesíti a Közszolgáltatót, mint kötelező közszolgáltatást végzőt. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kizárólag az Északdunántúli Vízmű Zrt. (rövid neve: ÉDV Zrt., székhelye: 2800 Tatabánya, Sárberek 100.) mint a települési folyékony hulladék ártalmatlanítását végző szolgáltató az ÉDV Zrt. szentgyörgypusztai szennyvízkezelő telepén kerülhet ártalmatlanításra, amely tényt Megrendelő rendeletében is rögzíti A Megrendelő vállalja, hogy helyi rendeletben határozza meg az alkalmazható közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét, valamint a díjfizetési időszakot (legalább egy év) és annak kezdetét, a díj alkalmazásának feltételeit, a díjfizetés rendjét. 2.4 A begyűjtött háztartási szennyvíz feletti kizárólagos rendelkezési jog annak lerakásáig Közszolgáltatót illeti meg. 2.5 A Megrendelő, illetve az általa kijelölt szervezet vagy személy a Közszolgáltató tevékenységét beleértve az alvállalkozók munkavégzését is, amennyiben igénybe vesz a Megrendelő részére végzett tevékenység tekintetében bármikor jogosult ellenőrizni. Közszolgáltató köteles együttműködni 7

8 és az ellenőrzést lehetővé tenni, lehetőség szerint valamennyi kért okiratot rendelkezésre bocsátani, adatrögzítő rendszerből a kért adatot szolgáltatni. Megrendelő által folytatott ellenőrzés nem akadályozhatja, illetve zavarhatja Közszolgáltatót a szerződés teljesítésében, feladatainak ellátásában. 3. Közszolgáltató kötelezettségei 3.1 Közszolgáltató vállalja, hogy a jelen szerződés tárgyát képező közszolgáltatást folyamatosan, teljes körűen ellátja. 3.2 A nem közművel összegyűjtött szennyvíz begyűjtésére és szállítására a közszolgáltatás megrendelésével az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató között szerződéses jogviszony jön létre. 3.3 Közszolgáltató kötelezi magát, hogy a szennyvíz elszállításához speciális járművet és a szükséges megfelelő képzettségű szakembert biztosítja 3.4 Közszolgáltatónak az alábbi feltételekkel kell rendelkeznie a jelen szerződés fennállása alatt: - a közszolgáltatás ellátásához szükséges hatósági engedéllyel rendelkező és megfelelő műszaki állapotban levő járművekkel, gépekkel, berendezésekkel és eszközökkel, valamint olyan - tulajdonában, kezelésében vagy bérleményében levő - telephellyel, amely alkalmas a közszolgáltatás végzéséhez szükséges járművek, gépek, berendezések és eszközök tárolására, tisztítására, fertőtlenítésére és műszaki ellenőrzésére; - olyan felszerelésekkel és eszközökkel, amelyek a közszolgáltatás keretében ellátandó tevékenység gyakorlása során esetlegesen bekövetkező környezeti károk azonnali beavatkozást igénylő elhárításához szükségesek; - a közszolgáltatás ellátásához szükséges létszámú - és a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően képzett - szakemberrel; 3.5 Közszolgáltató a Szerződés tárgyát képező szolgáltatást saját felelősségére végzi és szavatolja a Megrendelőnek a szolgáltatás szakszerű elvégzését, a szükséges mennyiségű eszköz, létszám és megfelelő képzettségű szakember biztosítását, a szükséges fejlesztéseket és karbantartásokat a vonatkozó hatályos jogszabályok - de jogszabályváltozás esetén a mindenkor hatályos jogszabályok követelményei irányadóak -, a környezetvédelmi előírások, a helyi önkormányzati rendelet és a rendeltetésszerű gépjármű üzemeltetés előírásainak betartását. 3.6 Az összegyűjtött háztartási szennyvíz az ÉDV Zrt. mint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítását végző szolgáltató szentgyörgy-pusztai szennyvízkezelő telepén kerülhet ártalmatlanításra, amely létesítmény üzemeltetési feltételeinek biztosítása az üzemeltető feladata. 3.7 Közszolgáltató köteles a hulladékkezeléssel összefüggő adatszolgáltatást évente kétszer a Megrendelő igénye szerinti időpontban teljesíteni, melyhez nyilvántartást köteles működtetni. Közszolgáltató köteles az általa alkalmazott közszolgáltatási díj mértékéről és az alkalmazás tapasztalatairól a Megrendelőt tájékoztatni október 31-ig. Közszolgáltató köteles a közszolgáltatói tevékenységéről részletes költségelszámolást készíteni, és azt október 31-ig Megrendelőnek benyújtani. 3.8 A Közszolgáltató a közszolgáltatással kapcsolatosan ügyfélszolgálati és tájékoztatási rendszert működtet, ahol panaszokat, bejelentéseket, észrevételeket fogad. Az ügyfélszolgálati és tájékoztatási rendszer elérhetőségei: Tel: 34/ (munkanapokon ) levélcím: 2800 Tatabánya, Táncsics M. út 1. (munkanapokon ) Az írásos fogyasztói kifogásokra és észrevételekre a Közszolgáltató azok kivizsgálását követően írásban, lehetőség szerint 15 napon belül válaszol. Amennyiben a fogyasztói kifogás nem teljesítésre vonatkozik, a fogyasztói panasz beérkezését követő 8 órán belül köteles eleget tenni ürítési és elszállítási kötelezettségének. 3.9 Szerződő felek rögzítik, hogy a Közszolgáltató bármilyen okból ügyeleti kivonulást biztosít Megrendelő jelzésére, a kivonulási idő 24 órán belül történik meg. 8

9 3.10 Közszolgáltató kizárólag csak a zárt szennyvíztározóban elhelyezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet köteles elszállítani Közszolgáltató köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét vagy bármely határidő tartását veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő mindennemű kárért a Közszolgáltató felelősséggel tartozik Közszolgáltató vállalja, hogy amennyiben rajta kívülálló okok miatt (utak járhatatlansága, rossz időjárási viszonyok, közműépítés) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítása elmarad, azt követő alkalmas munkanapon elvégzi, de ez nem minősül késedelmes teljesítésnek Közszolgáltató jogosult megtagadni a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását: ha az nem szabványos, zárt szennyvíztározóban kerül összegyűjtésre, ha a szippantandó anyagról érzékszervi megállapítás (szemrevételezés, szaghatása) alapján, vagy egyéb módon feltételezhető, hogy a közcsatornába a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján nem engedhető. Ez esetben a háztartási szennyvizet veszélytelenségének vagy veszélyességének akkreditált laboratóriumban történő megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni Szerződő felek rögzítik, hogy Közszolgáltató szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik, amelyet köteles a szerződés hatálya alatt folyamatos díjfizetéssel fenntartani A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítását úgy kell végezni, hogy az szennyezést, elcsorgást ne okozzon. Elcsorgás esetén a szennyeződést megszüntetni, az elcsorgott szennyvizet összegyűjteni, a szennyezett terület fertőtlenítését elvégezni vagy elvégeztetni, a kárelhárítást, a környezet eredeti állapotát helyreállítani a szennyezést okozó Közszolgáltató kötelezettsége, melynek haladéktalanul köteles eleget tenni Közszolgáltató jogosult a közszolgáltatást igénybe vevő magánszemélyek és jogi személyek adatainak kezelésére a közszolgáltatás ellátásához szükséges mértékben és terjedelemben. A Közszolgáltató az adatkezelési tevékenységének gyakorlása során köteles maradéktalanul betartani az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezéseit. A Közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az ingatlantulajdonos azonosítására, a közüzemi szerződés teljesítésével jogszabályban előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, számlázásra, postázásra, kedvezmények érvényesítésére, közüzemi díjhátralékok benyújtására használhatja fel. 4. A közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének rendje, módja 4.1 Közszolgáltató az ingatlant tulajdonjog vagy egyéb jogcímen használó személytől (a továbbiakban: ingatlantulajdonos) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az ingatlantulajdonos előzetes bejelentése alapján veszi át és gondoskodik az ideiglenes gyűjtésre szolgáló létesítmény befogadóképességétől függő elszállításáról. 4.2 Közszolgáltató mindenkor köteles a szolgáltatást az ingatlantulajdonos bejelentésétől számított 72 órán belül/ 3 munkanapon belül az igénylővel egyeztetett időpontban elvégezni. 4.3 Közszolgáltató köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére, szállítására vonatkozó megrendelések eredetét és az erre vonatkozó, ehhez kapcsolódó iratokat öt évig megőrizni. 4.4 A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását az ingatlantulajdonosnak kell a közszolgáltatónál megrendelni. 4.5 Ingatlantulajdonos a közszolgáltatás igénybevételét a közszolgáltatónál telefonon vagy írásban rendeli meg, amelyről a közszolgáltató nyilvántartást vezet. A közszolgáltatás megrendelésekor felek rögzítik a közszolgáltatás kölcsönösen meghatározott időpontját (nap, óra tólig.). 4.6 A közszolgáltatás során az ingatlantulajdonos ingatlanán biztosítja közszolgáltató számára a szennyvíztározóhoz való hozzáférést. 4.7 Közszolgáltató a szolgáltatást oly módon végzi, hogy az az ingatlanban kárt ne okozzon. 9

10 4.8 Amennyiben közszolgáltató vis major helyzet beállta miatt nem képes a szolgáltatást elvégezni, úgy azt a vis major helyzet megszűnését követő első naptári napon teljesíti. 5. Közszolgáltatás díja 5.1 Szerződő felek rögzítik, hogy a közszolgáltatást igénybe vevők kötelesek az alábbiakban rögzített egységár alapján számított díjat megfizetni a Közszolgáltatónak oly módon, hogy a közszolgáltatásra kötelezett részére kiállított számlát a Közszolgáltatónak valamennyi közszolgáltatásra kötelezett részére ki kell állítania. Fizetés módja: helyszínen számla ellenében. A közszolgáltatás díja: lakóingatlanok zárt műtárgyai esetében Ft/m 3 + ÁFA 5.2 Szerződő felek rögzítik, hogy az 6.1 alpontban rögzített egységár tartalmazza jelen szerződés alapján ellátandó minden feladat ellenértékét, azzal járó költségeket, járulékokat és díjakat, így ezeken túlmenően Közszolgáltató semmilyen jogcímen nem jogosult a közszolgáltatást igénybe vevőktől további díj- vagy költségtérítés igénylésére. Szerződő felek rögzítik, hogy Közszolgáltató ezen túlmenően a szerződés időtartama alatt semmilyen további költség /pl. számlázás költsége, kiszállás stb./ elszámolására nem jogosult. Közszolgáltató a 6.1 pontban meghatározott díjak emelésére legfeljebb évente egyszer nyújthat be igényt megrendelő felé, kizárólag akkor, ha: - az iszapkezelő telep kezelési díja változik (emelkedik), és/vagy - fuvarozási díj emelkedik, a szakági infláció 80 %-ának mértékéig. 5.3 Szerződő felek rögzítik, hogy a közszolgáltató a szolgáltatást igénybe vevők részére a számlát a teljesítéskor jogosult kibocsátani. 5.4 Közszolgáltató kijelenti, hogy a díjmeghatározás tekintetében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtése és elszállítása vonatkozóan a Vgtv. 44. (1) bekezdésében foglaltaknak eleget téve jár el, illetve a Megrendelő a lakossági közszolgáltatással kapcsolatban a Hulladék törvény és a végrehajtási rendelete szerint, de jogszabályváltozás esetén mindkét esetben a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok követelményei szerint köteles eljárni A díjfizetési kötelezettség kezdete a szolgáltatás megkezdésének időpontja: január Az igazolt díjhátralék kiegyenlítésére lefolytatandó eljárás a Vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény 44/E. (1) - (6) bekezdése alapján történik. 6. A szolgáltatási szerződés időtartama 6.1 Jelen Szerződést a felek 24 hónapra terjedő időszakra kötik. 6.2 Jelen szerződés felek aláírásának napján lép hatályba. A szolgáltatás megkezdésének időpontja: január Együttműködés 7.1. Szerződő felek kinyilvánítják, hogy jelen szerződés teljesítése során fokozottan együttműködnek. Kötelesek egymást minden olyan körülményről tájékoztatni, amely jelen szerződés teljesítését befolyásolná, vagy veszélyeztetné. Az együttműködés alapvető, de nem kizárólagos formája Megrendelő és Közszolgáltató képviselői útján valósul meg. Szerződő felek joghatályos írásbeli közlésnek fogadják el a szerződés teljesítésével kapcsolatos észrevételeiket egymás részére írásban, faxon, telefonon, illetve útján történő közlését egymás részére. A fax vagy útján történő közlést a kézhezvételt követően a másik félnek haladéktalanul írásban (faxon vagy ben) is vissza kell igazolnia. A telefonon történő közlést a közlő félnek haladéktalanul írásban is meg kell küldenie a másik fél részére Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az együttműködés elősegítése és a kapcsolattartás zavartalansága érdekében az alábbi kapcsolattartó(ka)t jelölik ki: Megrendelő részéről: Név: Hervainé Kain Ildikó Cím: 2510 Dorog, Bécsi út 71. Telefonszám: 06-33/

11 Fax: 33/ Közszolgáltató részéről Név: Strausz-Nagy Zsanett és Walcz Nikolett Cím: 2800 Tatabánya, Táncsics M. t 1. u. a. Telefonszám/ Fax: 34/ u. a. Mobiltelefon : 30/ / Amennyiben Szerződő felek iratokat tértivevényesen postai úton küldenek egymás részére az iratot a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a másik fél az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a másik fél az iratot nem vette át (az a feladóhoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), akkor felek a tértivevény feladóhoz történő visszaérkezésének a napját tekintik a kézbesítés napjának. 8. Alvállalkozó alkalmazása: 8.1. Szerződő felek rögzítik, hogy közszolgáltató a szerződés teljesítéséhez jogosult alvállalkozót (alvállalkozókat) igénybe venni Vállalkozó az alvállalkozók által hibás, illetőleg késedelmes teljesítésért okozott kárért Megrendelő, illetőleg harmadik személy felé teljes mértékben felel. Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. 9. Titoktartási kötelezettség: 9.1 Szerződő felek rögzítik, hogy Megrendelő a évi CXII. törvény figyelembe vételével tud titoktartási kötelezettséget vállalni, e törvény szerint közérdekű adatnak és közérdekből nyilvános adatnak minősülő adatokra vonatkozóan Megrendelő titoktartási kötelezettséget nem vállal. 9.2 Szerződő felek rögzítik, hogy a évi CXII. törvény szerint jelen szerződésre vonatkozó adatok közérdekű adatnak minősülnek, ezért Megrendelőnek lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot - erre irányuló igény alapján - bárki megismerhesse. 9.3 Egyebekben az üzleti titok megismerésére a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadóak. 10. Vegyes rendelkezések: 10.1 Dorog Város közigazgatási területéről begyűjtött települési folyékony-hulladék ártalmatlanítását az ÉDV Zrt. ( Székhely: 2800 Tatabánya, Sárberek 100., telephely: Szentgyörgypuszta) mint hulladékkezelő végzi Közszolgáltató kijelenti, és egyúttal kifejezetten tudomásul veszi, hogy a teljes felelősség őt terheli a tekintetben, hogy a mindenkor hatályos jogszabályi és hatósági előírásoknak megfeleljen, a mindenkor hatályos jogszabályok, hatósági előírások szerinti engedélyek birtokában, minősítések megszerzésével látja el A Szerződés megszűnik: a) a határozott időtartam lejártával, b) a Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével, c) elállással, ha a teljesítés még nem kezdődött meg; vagy d) felmondással. Szerződő felek rögzítik, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megszűnése vagy megszüntetése esetén, továbbá ha a közszolgáltató nem rendelkezik hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel, a közszolgáltató az új közszolgáltató kiválasztásáig, de legfeljebb 6 hónapig a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást változatlanul ellátja. 11. Eljárás a Szerződés megszűnése esetén: 11

12 11.1. Amennyiben bármely Fél szerződésszegést észlel, illetve állít, azt 10 napon belül köteles a másik Félnek írásban megküldeni, aki a kézhezvételtől számított 10 napon belül köteles a szerződésszegést elhárítani, illetve álláspontját írásban a másik Féllel közölni Ha a Szerződés megkötését követően hatályba lépett jogszabály a Szerződés tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az valamelyik szerződő Fél lényeges és jogos érdekeit sérti, a Felek egybehangzó akarattal a Szerződést írásban módosíthatják. Amennyiben az egyeztetés 15 napon belül nem vezet eredményre, szerződő felek a szerződést közös megegyezéssel megszüntetik A szerződés megszűnése esetén a közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos valamennyi dokumentumot, nyilvántartást a folyamatban lévő ügyek irataival együtt a Közszolgáltató a Megrendelőnek a közszolgáltatási szerződés megszűnésének napján átadja. 12. Felmondás 12.1 Megrendelő felmondhatja jelen szerződést, ha a közszolgáltató a) a közszolgáltatás ellátása során a környezet védelmére és a vízgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok vagy a rá vonatkozó hatósági határozat előírásait súlyosan megsértette, és ennek tényét a bíróság vagy a hatóság jogerősen megállapította, b) a szerződésben megállapított kötelezettségét neki felróható módon súlyosan megsértette, vagy c) nem rendelkezik érvényes közszolgáltatási engedéllyel. A felmondási idő 3 hónap. A felmondási idő alatt a közszolgáltató a közszolgáltatást változatlanul köteles ellátni. A felmondás esetére egyebekben a vízgazdálkodásról szóló törvény és a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 13. Közszolgáltató felmondhatja jelen szerződést, ha a Megrendelő a) a közszolgáltatási szerződésben meghatározott kötelezettségét - a közszolgáltató felszólítása ellenére - súlyosan megsérti, és ezzel a közszolgáltatónak kárt okoz, vagy akadályozza a közszolgáltatás teljesítését; vagy b) a közszolgáltatási szerződés megkötését követően hatályba lépett jogszabály a közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az a közszolgáltatónak a közszolgáltatás szerződésszerű teljesítése körébe tartozó lényeges és jogos érdekeit jelentős mértékben sérti. Ha a szerződést a közszolgáltató felmondja, a Megrendelő haladéktalanul gondoskodik az új közszolgáltató kiválasztásáról. 12

13 14. Záró rendelkezések: 14.1 Amennyiben Közszolgáltató illetve a Közszolgáltató alkalmazottja, alvállalkozója (amennyiben igénybe vesz) munkavégzése során Megrendelőnek, vagy harmadik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni, illetve teljes mértékben felelősséggel tartozik a szerződésben vállalt feladatok maradéktalan és megfelelő színvonalú ellátásáért, az általa végzett tevékenységek szakszerűségéért, jogszabályszerűségéért. Felek megállapodnak, hogy Közszolgáltató által jelen szerződésben vállalt feladatok ellátásával összefüggésben, Közszolgáltatónak felróhatóan bekövetkező károk, illetőleg többletköltségek őt terhelik, továbbá vállalja, hogy Megrendelővel szemben harmadik fél (bármely hatóság, bíróság, magán-, illetve jogi személy, stb.) részéről érkező igény (pl. bírság, kárigény) vonatkozásában tehermentesíti Megrendelőt az ilyen igényekkel szemben Felek megállapodnak, hogy abban az esetben, ha a fentiekben hivatkozott biztosítás a káresemény során keletkezett károk megtérítésére nem nyújt teljes mértékben fedezetet, akkor a Közszolgáltató köteles a biztosításon felüli összeg erejéig Megrendelő felé helytállni A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 2.3 pontban megjelölt jogszabályok, a Polgári Törvénykönyv, és a vonatkozó egyéb hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseit kell írányadónak tekinteni Szerződő felek megállapodnak, hogy esetleges vitájuk esetén azt elsődlegesen közös megegyezéssel tárgyalásos úton kívánják rendezni. Amennyiben a tárgyalásos út nem vezet eredményre, úgy kikötik pertárgyértéktől függően az Esztergomi Járásbíróság, illetve a Tatabányai Törvényszék kizárólagos illetékességét Jelen szerződést Felek, mint akaratukkal, mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják. A jelen szerződés 6 azonos, a Felek által aláírt példányban készült, magyar nyelven, melyből 2 példány a Közszolgáltatót, valamint 4 példány a Megrendelőt illeti meg. Kelt: Dorog, december 12. Dr. Tittmann János polgármester Megrendelő Vikom Trans Kft Közszolgáltató. Csunderlik Tibor pénzügyi ellenjegyző 13

14 14

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Szám: EPL/6/2/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Pátka Község Önkormányzata 2/2014 (II.5.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelete

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelete TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Told Község

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Nagykereki

Részletesebben

FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK

FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK Pethőhenye Község Önkormányzatának 9/2012(V.7.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a 2/2013(III.7.), a 15/2013(IX.23.)

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. november 6-án tartott

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. november 6-án tartott Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 6-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 10/2014. (XI. 7.) Szociális

Részletesebben

2. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 2..

2. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 2.. Igal Város Önkormányzata Képsviselő-testületének 4/2014. (IV.1.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Igal Város Önkormányzatának

Részletesebben

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági

Részletesebben

Hatályos: 2013. október 31-től

Hatályos: 2013. október 31-től Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (XII. 16) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról 13/2011.(XII.14.). 3/2012. (II.29.)

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Drégelypalánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013.(XII. 17. önkormányzati r e n d e l e t e a helyi hulladékgazdálkodásról és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésének

Részletesebben

Települési hulladék gyűjtésére, szállítására, kezelésére és ártalmatlanítására vonatkozó KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

Települési hulladék gyűjtésére, szállítására, kezelésére és ártalmatlanítására vonatkozó KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 1 Települési hulladék gyűjtésére, szállítására, kezelésére és ártalmatlanítására vonatkozó KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Mely létrejött egyfelől továbbiakban Önkormányzat, másfelől Balatonvilágos Község Önkormányzata

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS. Alsómocsolád Község Önkormányzata

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS. Alsómocsolád Község Önkormányzata 112.:s.10 HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészt: másrészt: Alsómocsolád Község Önkormányzata székhely: 7345 Alsómocsolád, Rákóczi utca 21. PIR szám: 334770 adószám: 15334778-1-02

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 4/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelete 5/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelete 6/2014.

Részletesebben

Hulladékgazdálkodással összefüggő kérdésekről

Hulladékgazdálkodással összefüggő kérdésekről K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 98/2013. (06.19.) Öh. sz.

Részletesebben

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények Szerződésszám: Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Inárcs Nagyközség

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 37/2013. (X.31.)

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 37/2013. (X.31.) KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási és a nem közművel összegyűjtött szennyvíz közszolgáltatásokról Keszthely Város

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6.

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Kiss Ferenc Ikt.sz.: E-3802/2014. Tárgy: hulladékgazdákodási közszolgáltatási szerződés megkötése a Szentes Városellátó Nonprofit

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (IV.1. ) önkormányzati rendelete (egységes szerkezet)

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (IV.1. ) önkormányzati rendelete (egységes szerkezet) Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (IV.1. ) önkormányzati rendelete (egységes szerkezet) a települési szilárd és folyékony hulladék elszállításáról, közszolgáltatás biztosításáról

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vadászi Sándor RNÖ elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Vadászi Sándor RNÖ elnöke K ö r ö m K ö z s é g i Önkormányzat Képviselő - testülete 3577 Köröm, Rákóczi u. 11. Tel.: 49/459-821; Fax: 49/459-817 E-mail: korom@korom.hu Szám: 1/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Köröm Község Képviselő-testületének

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2004. (II. 16.) ÖR.

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2004. (II. 16.) ÖR. C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2004. (II. 16.) ÖR. a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Záradék: Kihirdetés ideje:

Részletesebben

1.2. A Felek a másik Féltől kapott bizalmas információkat és dokumentumokat a Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használhatják fel.

1.2. A Felek a másik Féltől kapott bizalmas információkat és dokumentumokat a Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használhatják fel. MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÁLLALKOZÁSI, KIVITELEZÉSI, TERVEZÉSI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MVM OVIT ZRT. MEGRENDELŐI POZÍCIÓJA

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. március 29 i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. március 29 i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. március 29 i ülésére Tárgy: Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer üzemeltető és a települési szilárdhulladék

Részletesebben

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Záradék: A rendelet megalkotásának napja: 2014. február 26.

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 18. ülésének 6. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 18. ülésének 6. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 18. ülésének 6. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Erdőkertes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2011. (XII.30.) sz., 8/2011. (IV.01.) sz., 1/2011. (I.28.) sz. és 17/2010.(XII.16.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított 12/2008.(12.04.)

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

I. rész Bevezető rendelkezések I. FEJEZET 1. A szabályozás célja

I. rész Bevezető rendelkezések I. FEJEZET 1. A szabályozás célja Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 45/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú

Részletesebben