JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének december 15.-én megtartott nyilvános testületi üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15.-én megtartott nyilvános testületi üléséről."

Átírás

1 Szám: /2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének december 15.-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív szerint. Kiss László polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mert az 5 tagú testületből 5 fő jelen van. Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a képviselő-testület egyhangúlag az alábbiak szerint fogad el: N a p i r e n d i pontok: 1. Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2010.( ) rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2010.(II.11.) rendelet módosításáról Előadó: Kiss László polgármester (írásbeli előterjesztés) 2. Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2010.( ) rendelete a 7/2007.(IV.19.) rendelet az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzat módosításáról Előadó: Kiss László polgármester (írásbeli előterjesztés) 3. Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2010.( ) rendelete a helyi csatornahasználati díjról Előadó: Kiss László polgármester (írásbeli előterjesztés) 4. Helyi adórendelet felülvizsgálata Előadó: Kiss László polgármester (írásbeli előterjesztés) évi közvilágítási karbantartásáról döntés Előadó: Kiss László polgármester (írásbeli előterjesztés) 6. Miklós utcai önkormányzati ingatlan bérbeadásával kapcsolatos egyeztetés ( Csontos bolt ) Előadó: Kiss László polgármester (szóbeli előterjesztés) 7. Lakossági panasz Előadó: Kiss László polgármester (írásbeli előterjesztés) 1

2 8. Nosztraiak lapjára és honlapjára tett alpolgármesteri javaslat megtárgyalása Előadó: Kiss László polgármester (írásbeli előterjesztés, mely az előző testületi ülésen került kiosztásra) 9. Hulladékszállítás évi kérdése Előadó: Kiss László polgármester (szóbeli előterjesztés) 10. Önkormányzat hozzájárulása a december 21-ei rendezvényhez Előadó: Orbán Szilárd képviselő (szóbeli előterjesztés) 11. A polgármester éves jutalma Előadó: Varga Zsuzsanna alpolgármester (szóbeli előterjesztés) 12. Egyebek 13. Zárt ülésen: Hatósági ügy 1. Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2010.( ) rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2010.(II.11.) rendelet módosításáról Kiss László polgármester: A képviselő testület a napirendet megkapta. Azok a módosítások vannak átvezetve, amelyek az előző időszakban nem várt bevételként jelentek meg az önkormányzat számláján. Az előterjesztés rövid ismertetése. Varga Zsuzsanna alpolgármester: Tanulmányoztuk már az előterjesztést és ezt így el tudjuk fogadni. Kiss László polgármester: Ha bármilyen számadattal vagy értelmezéssel kapcsolatban kérdés merül fel, kéri, most beszéljék meg. Amennyiben nincs az írásos előterjesztést elfogadásra javasolja. A képviselő-testület a rendelet módosítást megvitatta és 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet hozza: Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010.(XII.16.) rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2010.(II.11.) rendelet módosításáról (A rendelet teljes terjedelmében a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 2

3 2. Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2010.( ) rendelete a 7/2007.(IV.19.) rendelet az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzat módosításáról Kiss László polgármester: Az alpolgármester asszony részéről megfogalmazott igény, egy új bizottság létrehozására, Művelődési és Turisztikai Bizottság néven. A testület az előző ülésen már kézhez kapta a javaslatot és most elkészült az előterjesztés és a rendelet-tervezet, melyet a képviselők írásban megkaptak. Varga Zsuzsanna alpolgármester: Köszönöm a körjegyző asszony gyors munkáját. A bizottság segítené a település egységes arculatának kialakítását. 5 tagból állna fel, 3 képviselővel és 2 külsős taggal. Főbb meghatározó elemei: a településközösségi, a társadalmi és közéleti, egyéb, egyedi művelődési formákat szervező és gazdasági, településfejlesztési funkció betöltése. Elősegíti a hagyományok megőrzését, programok szervezését, a közösségi szemlélet javítását és a turizmus, mint kitörési pont fejlesztését. A külsős tagjelölteket szóban már nyilatkoztatták, az egyik jelölt biztos, hogy nem tudja elvállalni a feladatot. Így másik jelöltre lesz szükség. Kiss László polgármester: Az SZMSZ-t a bizottság létrehozásáról és a feladatainak ellátásáról szóló módosítással egészíti ki a testület. Orbán Szilárd képviselő: Mikor lehet nyilatkoztatni a jelölteket és esküt tenniük. Bahil Emilné körjegyző: A Szervezeti és Működési Szabályzat január 1-én lép hatályba. Utána a következő ülésen fel is állhat a teljes bizottság, amennyiben a külsős tagok esküt tettek. Mindenképpen fontos őket nyilatkoztatni, ne itt derüljön ki, hogy nem tudják vállalni a tagságot. Kiss László polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, szavazásra bocsátom az SZMSZt módosító rendelettervezetet. A képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet hozza: Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2010.(XII.16.) rendelete a 7/2007.(IV.19.) rendelet az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzat módosításáról (A rendelet teljes terjedelmében a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 3. Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2010.( ) rendelete a helyi csatornahasználati díjról Kiss László polgármester: Az írásos előterjesztést a képviselők megkapták. Több ízben tájékoztatta a lakosságot, hogy ez az ár nem rájuk vonatkozik. A lakossági csatornahasználat díját a Vidékfejlesztési Minisztérium állapítja meg. A lakossági ár állami támogatás miatt 3

4 lehet ilyen alacsony. A csatornaszolgáltatás termelői díját az intézményeknek és a vállalkozásoknak kell megfizetniük. A DMRV Zrt. által javasolt árról kell dönteni. A képviselő-testületnek ármegállapító hatásköre van. Ez az ár 511 Ft/m 3 +ÁFA. Az öt érdekelt önkormányzat csökkentést tudott elérni így az ár évben a vízművel történt tárgyalás eredményeként 495 Ft/m 3 +ÁFA. Orbán Szilárd képviselő: 2010-ben mennyi volt ez az ár, és mennyi lesz a lakossági ben? Kiss László polgármester: 489 Ft/m 3 +ÁFA volt. A lakossági árat pedig még nem tudjuk. Orbán Szilárd képviselő: Van rá lehetőség, hogy ne fogadjuk el a DMRV Zrt. által kikalkulált árat, mert véleményünk szerint túl sok? Kiss László polgármester: Volt már rá példa. Tárgyalás eredményeként sikerült az árat egy kicsit csökkenteni. Figyelembe kell venni viszont, hogy ezt az árat nem támogatja az állam. A DMRV-nek a kiadásait, a béreket és anyagköltségeket fedeznie kell a bevételekből. A tavalyihoz képest mindenhol emelkedtek az árak, legalábbis az inflációval. Varga Zsuzsanna alpolgármester: Tervezik a Kossuth utcai tározó átépítését? Kiss László polgármester: A DMRV minden évben javaslatot készít a rekonstrukciós munkák elvégzésére évre többek között ez szerepel az elvégzendő munkák között. Ha sikerül forrásokat találni, akkor elvégzik a tervekben szereplő munkákat. Ezekhez a munkálatokhoz viszont az önkormányzat nem tud anyagilag hozzájárulni. Erdősi Hajnalka márianosztrai lakos: Vácon a lakossági díj megegyezik a vállalkozók csatornadíjával. Hogyan lehetséges? Kiss László polgármester: Vác állami tulajdonú hálózaton van. Ott a csatorna kiépítése állami beruházásként valósult meg. Más törvényi kategóriába tartozik a szennyvíz elvezetése önkormányzati tulajdonú hálózaton. A lakossági díjat a Vidékfejlesztési Minisztérium hagyja jóvá, jelentős állami támogatással. Simonné Bezeczki Anna márianosztrai lakos: Vannak olyan települések ahol csak a csatornadíj több, mint 900 Ft. Kiss László polgármester: Elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. A képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet hozza: Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2010.(XII.16.) rendelete a helyi csatornahasználati díjról (A rendelet teljes terjedelmében a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) A képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 4

5 105/2010.(XII.15.) Kt. határozat Márianosztra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.) az önkormányzat tulajdonú víziközművek évi rekonstrukciós munkáinak javaslatával egyetért, változtatás nélkül elfogadja, de a munkákhoz anyagilag forráshiányos településként nem tud hozzájárulni. 4. Helyi adórendelet felülvizsgálata Kiss László polgármester: A helyi adókról szóló törvény hatályon kívül helyezte az üdülő épület után fizetendő idegenforgalmi adót, ezért szükséges a rendeletünk módosítása. Ugyanakkor felül kell vizsgálni rendeletünket az adó mértékére vonatkozóan. Az adó legfelső mértékét törvény határozza meg. A mérték megállapításánál azonban figyelemben lehet venni az inflációt. A Nemzetgazdasági Minisztérium egy tájékoztatót adott ki az adók maximálisan kivethető mértékére. A többször módosított 16/2007. (XII.14.) helyi adó rendelet értelmében az építményadó jelenlegi mértékét 800 Ft/m 2 -ben, a magánszemélyek által fizetendő kommunális adó Ft/adótárgy/év. Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke az adóalap 2%-a. Figyelembe véve az inflációt építményadó esetén a maximálisan kivethető adó 1.580,8 Ft/m2, magánszemélyek kommunális adója esetén ,7 Ft/adótárgy. A testület előzetes állásfoglalása alapján nem kíván az adó mértékén emelni. Varga Zsuzsanna alpolgármester: Javasolja, hogy kerüljön be a jegyzőkönyvbe a maximálisan kivethető összeg. Építményadó: Magánszemélyek kommunális adója: 1.580,8 Ft/m ,7 Ft/adótárgy Kiss László polgármester: A magánszemélyek kommunális adóját minden márianosztrai lakás tulajdonosának vagy nem magánszemély tulajdonában lévő lakás bérlőjének fizetnie kell. Ez az adónem az egyetlen helyi adóbevétel, amelyet az első perctől fejlesztésre tudunk fordítani. Nem tévesztendő össze a szemétszállítási díjjal, amit egy szolgáltatás után kell fizetni. Bahil Emilné körjegyző: Két helyen kell módosítani a 16/2007. (XII.14.) számú adórendeletet. 1 (3) pontját és a 8-9 -ait hatályon kívül kell helyezni, ezzel a változtatással szűnik meg Márianosztrán az építmény hasznos alapterületi utáni idegenforgalmi adó. Simonné Bezeczki Anna márianosztrai lakos: A lakosság számára tegyük elérhetővé a jegyzőkönyvet. Fontos, hogy mennyi a maximálisan kivethető mérték és mennyi lett megállapítva. Kiss László polgármester: Javasolja a helyi adórendelet módosítását, azaz az építmény utáni idegenforgalmi adó hatályon kívül helyezését. A képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet hozza: 5

6 Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (XII.16.) rendelete a helyi adókról szóló 16/2007.(XII.14.) rendelet módosításáról (A rendelet teljes terjedelmében a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) évi közvilágítási karbantartásáról döntés Kiss László polgármester: A képviselők az előterjesztést megkapták. Két potenciális ajánlat volt, az előterjesztés kiküldése után érkezett egy harmadik, ami most kerül ismertetésre, 149 lámpatestre vonatkoznak az ajánlatok. 1. ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Kft.: az üzemeltetés díj bruttó ,- Ft/hó, 14 napon belül végzik a javítást. 2. Pahusz Bt.: bruttó ,- Ft/hó, helyszíntől függően 24, 48 és 96 órán belül végeznek javítást. 3. Magyarországi Települések Közvilágítási Közhasznú Egyesülete: az előzőeknél kissé bonyolultabb. Törvényeknek megfelelően létrehozott, kimondottan közvilágítás karbantartás-célfeladat ellátására önkormányzatok által létrehozott. Ha ezt választja a testület, az alábbi teendő van: - elfogadni az alapszabályt, - be kell lépni rendes tagként az Egyesületbe, - megállapodást kell kötni. Az üzemeltetés költségei: - nettó ,- Ft/hó a karbantartási díj, - 1 évig 4.000,- Ft/hó költség fizetése az egyesület működéséhez, - havonta 100,- Ft tagdíj fizetése. Mellettük és ellenük is vannak érvek. A jelenlegi biztos, hogy nem jó, nem megbízhatóak, sok probléma, gond volt velük. Nem jönnek, nem javítanak, hiába jelentettük nekik a létező összes módon a hibákat. Így javaslata csak 2 jelöltre korlátozódik, a Pahusz Bt., ami árban igen kedvező és az egyesület. Igazából a Pahusz Bt. és az egyesület ajánlata nagyon hasonló. Zebegénnyel beszélt, Ők meg vannak elégedve a munkájukkal. Korrekt, időre dolgozó társaság. A javításokról jegyzőkönyvet is adnak az önkormányzatnak. Orbán Szilárd képviselő: Az Elmű-nél nem ez volt a szokás? Kiss László polgármester: Nem, de nem is ők végezték a szolgáltatást. Kiadták alvállalkozásba a Yuko Kft.-nek. Hosszas telefonálások, vita után jöttek, nagy harcok árán jelentkeztek be a hivatalba is. Többször ment velük helyszínre. Volt, amikor elvégezték a javításokat, de volt arra is példa, hogy nem volt alkatrészük. Igazából a másik 2 cég jelent alternatívát. Orbán Szilárd képviselő: Mit tartalmaz az egyesület részletes ajánlata? Kiss László polgármester: Szinte teljesen megegyezik a Pahusz Bt.-vel. 6

7 Orbán Szilárd képviselő: Forgalmas csomópontok esetén 24 órán, egyébként 48 és 96 órán belül javítanak. Kiss László polgármester: Ez 4 nap, eddiginél mindenképpen jobb. Zebegénytől még azt a tájékoztatást is kapta, hogy gyakran már a bejelentés napján javítottak. Varga Zsuzsanna alpolgármester: ,- Ft lenne minden költséggel együtt. Kiss László polgármester: 5 ezer Ft-os megtakarítást jelent az eddigihez képest. Varga Zsuzsanna alpolgármester: Viszont több a Pahusz Bt.-hez képest. Ha a későbbiekben szeretnék korszerűsíteni a lámpatesteket, az egyesületben lesz erre lehetőség? Foglalkoznak pályázatokkal? Ha mégis kilépnénk a korszerűsítés után, kinek a tulajdona marad az új lámpatest? Kiss László polgármester: Attól függ, hogy a szerződés mit fog tartalmazni. Elképzelés szerint közvilágítás korszerűsítését az egyesület is tervezi. Megállapodás függvénye lesz, ha foglalkozni kezd vele. Jelenleg csak kimondottan karbantartást végeznek. Szóba került a közvilágítási költség csökkentésének problémája. Az egyesület elnöke utalt rá, hogy a korszerűsítés mint tevékenységi forma terveik között szerepel. Orbán Szilárd képviselő: A Pahusz Bt.-t mennyire lehet leinformálni? Jóval olcsóbban dolgozik és a határidők olyanok, mint az egyesületnél. Próbáljunk mindenképp a legolcsóbb változat felé hajlani. Számomra úgy elfogadható lenne a magasabb összeg is, ha látnám, hogy ez irányba van törekvés. Elnapolásra tesz javaslatot. Kiss László polgármester: A környéken eddig nem volt más szolgáltató, csak az ELMŰ. Két település döntött a Pahusz Bt. mellett, de tapasztalat még nincs. Varga Zsuzsanna alpolgármester: Javasolja a napirend elnapolását, és a jövő hónap első felében újra napirendre tűznénk és próbáljunk meg információkat beszerezni. Kiss László polgármester: Ez átcsúszhat a jövő évre. Addig még a jelenlegi szolgáltató szolgáltat. Bahil Emilné körjegyző: December 31-én megszűnik a szerződés, januárban nem lesz karbantartónk. Varga Zsuzsanna alpolgármester: Ez azt jelentené, hogy nem lesz világítás, nem fogják a lámpákat megjavítani? Kiss László polgármester: Nincs még tapasztalás. Egy biztos, a Yuko Kft.-vel nem vagyunk megelégedve. Gyuró Judit képviselő: Mennyi időre kell megkötni a szerződést? Bahil Emilné körjegyző: Egy évre. 7

8 Varga Zsuzsanna alpolgármester: Az egyesületi döntés akkor jó, ha hosszú távban gondolkodunk. A korszerűsítési lehetőség miatt vonzó, még ha a Pahusz Bt.-től drágább is. Igaz a fejlesztés nincs benne az egyesület alapító iratában, így csak szóbeli ígéret van rá. Kiss László polgármester: Az energiatakarékos megoldásokat látva biztosan lesz erre mód és lehetőség. Az önkormányzatok ezt a célt is figyelembe véve alapították az egyesületet. Varga Zsuzsanna alpolgármester: Halasszuk el, tárgyaljuk később egy rendkívüli ülés keretében. Jó lenne, ha vállalnák, hogy 48 órán belül kijavítják a hibát. Bahil Emilné körjegyző: Az ELMŰ is vállalta a 14 napos javítást, de sajnos mégis volt, hogy egy hónap után sem tett eleget a vállalt kötelezettségének. Kiss László polgármester: Javasolja, hogy a testület napolja el a döntést. A képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 106/2010.(XII.15.) Kt. határozat Márianosztra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi közvilágításról szóló döntést a következő képviselő-testületi ülésig elnapolja. Felkéri a polgármestert, hogy a Pahusz Bt. illetve a Magyarországi Települések Közvilágítási Közhasznú Egyesület munkájáról további referencia beszerzéséről gondoskodjon a megalapozott döntés meghozatala miatt. Felelős: polgármester Határidő: következő képviselő-testületi ülés 6. Miklós utcai önkormányzati ingatlan bérbeadásával kapcsolatos egyeztetés ( Csontos bolt ) Kiss László polgármester: Mint, ahogy már jelezte az előző képviselő-testület döntött arról, hogy Gazda Jánosnak bérbe adja az önkormányzat tulajdonába lévő Miklós utcai épületet. Időközben a bérbevevő kiment külföldre. Szeptemberben tudtuk volna átadni a bérleményt, mivel az akadálymentesítési pályázat megvalósítása idején ott raktároztunk bútorokat. A bérlő kérésünkre, egy pár soros ben jelezte, hogy igényt tart a bérleményre, de szeretné anyagi okok miatt elhalasztani év végére a megvalósítást, illetve a bérlemény tényleges igénybe vételét. Orbán Szilárd képviselő: A szeptemberi átadás szóbeli megállapodás volt? Kiss László polgármester: Amikor kikerültek a bútorok, jelezte a bérlőnek. Ahhoz, hogy ez pékségként működjön átalakításokra van szükség és ehhez feltétlen szükséges az épület vizsgálata. Megtörtént a bejárás, de több megkeresés a részéről nem történt. Orbán Szilárd képviselő: Kérdés, hogy tartaná-e az egy éves időtartamot? 8

9 Kiss László polgármester: A képviselő-testület saját hatáskörében meg is változtathatja a döntést. Még a bérleti szerződést sem kötöttük meg, mivel az előző testület úgy döntött, hogy amikor átadásra kerül az épület, előtte határozza meg a feltételeket. A belső munkák a bérbe vevőt, a külső munkák a bérbe adót terhelik. Megegyezés esetén a bérleti díjból le lehet lakni ezt a ráfordítást. A bérbe adás ténye rögzítve van, de a munkálatok nem voltak papírra fektetve. Orbán Szilárd képviselő: Meddig nem lehet rendelkezni az épülettel? Mi a garancia arra, hogy jövőre működni fog? A későbbiekben még mindig nyilatkozhat úgy, hogy nincs szüksége az épületre. Egy másik vállalkozó már érdeklődött az ingatlan után. Kiss László polgármester: Kérdeztük a bérbe vevőt, hogy átszámolta-e azt hogy milyen tőke kell a vállalkozás elindításához, és rendelkezik-e vele. Azt nyilatkozta, hogy tudja mennyibe kerül és rendelkezésére áll az összeg. Most pedig anyagi okokra hivatkozik. Varga Zsuzsanna alpolgármester: Három lehetőségünk van. Első fizet egy minimális bérleti díjat, amíg nem veszi át az épületet. Második, hogy kiadjuk az Márianosztráért Közhasznú Egyesületnek az ingatlant vagy harmadik lehetőségként egy másik vállalkozónak. Kiss László polgármester: Mivel a bérbevevő anyagi okokra hivatkozik, úgy gondolja nem szerencsés bérleti díjat megállapítani. A másik vállalkozó kérte, hogy január végén térjünk vissza a dologra, mert a vállalkozás február közepén indul be. Meghívja majd őt egy testületi ülésre, hogy el tudja mondani, mit és hogyan szeretne. Gyuró Judit képviselő: Néhány embernek ez a vállalkozás munkát jelentene a faluban. Orbán Szilárd képviselő: Ha új vállalkozó jön a településre, az csak előnyt jelent, hisz a fő cél, hogy munkát adjunk az embereknek. Az Egyesület sajnos nem áll olyan helyzetben, hogy erre lehetőséget adjon. Gyuró Judit képviselő: A fő cél az, hogy segítsünk a lakosságnak. Varga Zsuzsanna alpolgármester: Ha embert tud a vállalkozó foglalkoztatni, akkor az jó. Később szükség lesz egy helyiségre, ahol nyugdíjas klubot, fiataloknak közösségi helyet tudunk kialakítani. Orbán Szilárd képviselő: Volt bérleti díj meghatározva a bérlőnek? Kiss László polgármester: A bérleti díj bruttó ,- Ft-ban, állapította meg a testületet, melyet évre elengedett. A kaució mértékét és a további feltételeket a végleges döntést követően kívánata megállapítani a testület. Varga Zsuzsanna alpolgármester: Jobb lenne az épületnek, ha fűtenék, használnák. Ha János hazaérkezik, visszatérhetünk a dologra. Jelenleg a másik két lehetőséggel kell foglalkozni. Simonné Bezeczki Anna márianosztrai lakos : Nem lehetne január közepén írni Jánosnak? Varga Zsuzsanna alpolgármester: Addig is használnánk az épületet, amíg ő nem jön vissza. 9

10 Kiss László polgármester: Ha van komoly érdeklődés és szándék, nyilvánvalóan újragondoljuk a dolgot. Tudatni fogjuk a Jánossal, hogy nem tudjuk ezt a helyzetet addig fenntartani, de lehet, hogy addig bérbe adni sem fogjuk. Az elhangzottak alapján javasolja, hogy ne tartsa fent az épületet a képviselő-testület az előző igénylőnek. A képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 107/2010.(XII.15.) Kt. határozat Márianosztra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Gazda János 2629 Márianosztra, Temető u. 1. szám alatti lakosnak szeptember 1. napjától bérbe adott, az önkormányzat tulajdonában lévő 266/1 helyrajzi számú, 313 m2 nagyságú ingatlanra és a rajta fekvő épületre (2629 Márianosztra, Miklós u. 13.) vonatkozó bérbe adási szándékát év végéig fenntartani nem tudja. Mivel a szándék megerősítése nem szeptember 1. napjától szól és a bérbeadásról végleges döntés nem született, ezért a képviselő-testület a 34/2010.(IV.12.) Kt. határozatot visszavonja. A képviselő-testület az épület állagának megóvása érdekében az épület bérbeadását kezdeményezi. Amennyiben az épület iránt igény merül fel, a képviselő-testület dönt a bérbeadásról. Felelős: polgármester Határidő: azonnal 7. Lakossági panasz Kiss László polgármester: A képviselő-testületnek címezve érkezett egy lakossági panaszlevél. A képviselő-testület a problémát a héten megoldotta. Írásban mindenképpen tájékoztatja az érintetteket. A képviselő-testület döntés nélkül a tájékoztatást tudomásul vette. 8. Nosztraiak lapjára és honlapjára tett alpolgármesteri javaslat megtárgyalása Kiss László polgármester: Tisztelettel köszönti a honlap szerkesztőjét, üzemeltetőjét. Az Alpolgármester Asszony javaslatát a képviselők megkapták. A márianosztrai honlap akadálymentesítésével kapcsolatos pályázatot a Winkler Kft. nyerte meg. Ők készítették el az oldalt jelenlegi formájában. Az újonnan felállt képviselő-testület szeretne néhány módosítást az arculat kialakításával kapcsolatban és könnyítenék a polgárok információhoz való jutását is. Kérem Winkler Urat, hogy néhány szóban ismertesse a honlap felépítését és azt, hogy ezekre a változtatásokra milyen mód és lehetőség van. Winkler Balázs honlap üzemeltetető: Köszöntöm a megjelenteket. A honlapot egy tartalomkezelő szoftver üzemelteti, akinek hozzáférése van a programhoz, bármilyen tartalmat és elemet feltehet. Legyen az akár fotó, szöveg, naptár. Mindenen lehet változtatni, ami megjelenik az oldalon, kivéve a dekorációt szolgáló elemeket. 10

11 Varga Zsuzsanna alpolgármester: A megjelenésen nem szeretnénk változtatni, csupán a honlap felépítésén. Mennyire engedhetjük el a fantáziánkat? Tartalmilag módosítható a honlap? Új linkeket is lehet felvenni? Winkler Balázs honlap üzemeltető: A szoftver minden részéhez van hozzáférés. Bármikor át lehet írni az oldalt. Orbán Szilárd képviselő: Márianosztrának van ilyen hozzáférése? Kiss László polgármester: Igen, van ilyen. De tartalmi dolgokon nem tudunk változtatni. Ha a honlap arculatának módosításával kíván élni a testület, akár a hivatal alkalmazottja, vagy akár a testület által megbízott ember elvégezheti azt. A Winkler Kft. rendelkezésére bocsátja a hozzáférést és máris keresztülvihető a dolog. Az a fontos, hogy a honlapon jól látszódó helyen megmaradjon az EU által előírt pályázati logó és pályázati szám, az akadálymentesítettségnek pedig meg kell maradnia, hogy a felvitt anyag átfordítható legyen csökkentlátókat segítő verzióba. Orbán Szilárd képviselő: Az eddigi változtatásokat a Winkler Kft. intézte? Kiss László polgármester: Igen és természetes igény, hogy a község honlapját egy megfelelő hozzáértéssel és felhatalmazással bíró lehetőség szerint helyi illetőségű személynek kell majd szerkeszteni. Orbán Szilárd képviselő: Az elrendezésen szeretne változtatni, tematikusabban kellene elhelyezni az almenüket. Kicsit modernebb megoldással, sötétebb háttér kellene. Egy jegyzőkönyv már felkerült, szeretnénk, hogy könnyebben megtalálható legyen, jobban el tudjanak igazodni, mit hol találnak. Szeretnénk, az újságot is feltölteni. A grafikai háttér kezelése mennyire van ránk bízva? A Winkler Kft. részéről is ha lenne egy elképzelés, hogy hogyan lehetne fejleszteni, akkor jó lenne. A honlap üzemeltetésének éves díja van, ami bruttó 35 ezer forint. Milyen plusz költséget jelentene, ha szeretnénk változtatni a tartalmon illetve a megjelenésen? Winkler Balázs honlap üzemeltető: A látványelemeknek plusz költsége van. Az újságot és egyéb elemeket fel lehet tölteni, ezt tartalmazza az éves díj. A feltöltést meg lehet oldani itt Márianosztrán, vagy akár ben vagy postai úton el lehet juttatni hozzájuk és ők megteszik azt. Varga Zsuzsanna alpolgármester: Az internetes keresőbe beírva nem Márianosztra honlapja cím jelenik meg, hanem polgármesteri köszöntő, ezt szeretnénk egyértelművé tenni. Fontosnak tartjuk, hogy egy lakossági fórum is működjön az oldalon. Sajnos még mindig nem lehet írni a vendégkönyve sem. Simonné Bezeczki Anna márianosztrai lakos: június 15-én volt az utolsó bejegyzés az oldalon. Varga Zsuzsanna alpolgármester: Van esetleg valamilyen garancia a honlap működésére? Winkler Balázs honlap üzemeltető: A hiba jelzését követő 3 napon belül ki kell javítaniuk azt. Ha valami oknál fogva mégsem teszik meg a javítást, akkor kötbért kötelesek fizetni, ez a garancia. 11

12 Kiss László polgármester: Javaslom, hogy írjuk össze a módosításra szoruló részeket és amíg nincs döntés, hogy ki kezelje az oldalt, addig levélben elküldjük Winkler Úrnak a változásokat. Winkler Úr, köszönjük a segítségét és a megjelenését! A képviselő-testület a napirendi pontot megvitatta és 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 108/2010.(XII.15.) Kt. határozat Márianosztra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a honlapjának szerkesztőjének és üzemeltetőjének Winkler Balázsnak a tájékoztatóját elfogadja és megküldi számára a honlappal kapcsolatos, a testület által javasolt módosításokat. Felelős: képviselő-testület, polgármester Határidő: folyamatos Kiss László polgármester: Javaslat érkezett helyi újság felülvizsgálatára is. Az előző képviselő-testület döntött arról, hogy negyedévenként megjelenteti a Nosztraiak Lapját. Szerződést az újság szerkesztésére és a nyomtatására nem kötöttünk, alkalmankénti megbízás alapján a Váci Napló szerkesztője Furucz Zoltán végezte el az ezzel kapcsolatos teendőket. Természetesen mivel nincs kötelezettségünk a szerkesztő felé a képviselő-testület dönthet másként is. Mivel rövid az idő és az újság megjelenése aktuális, szeretné kérni a képviselőket, hogy aki a Nosztraiak Lapjában kíván megjelentetni cikket, az kérem, hogy legkésőbb holnap reggelig juttassa el hozzám. Orbán Szilárd képviselő: Be kéne tenni a felhívást a hó eltakarítására is. Kiss László polgármester: Év végén jelenne meg az utolsó szám. A későbbiekben megvizsgálnánk, hogy gyakoribb megjelenéssel meg tudnánk-e értékes tartalommal tölteni a lapot. Szakember is van a testületi tagok között. Varga Zsuzsanna alpolgármester: A kiadás költségeit kellene tudni. Kiss László polgármester: 100 Ft-os darabáron készítik el az újságot. Ha esetleg van erre olcsóbb megoldás, várom a javaslatokat. A lap kiadása folyamatos felkészülést igényel. Nyilván ha arra van szándék, hogy friss közlendők és időközi programok megjelenjenek, van rá lehetőség. Benedek Zsolt: A 100 Ft az milyen ár? Kiss László polgármester: Bruttó 100 Ft 350 példány készül, eljuttattuk valamennyi háztartásba, a köteles példányokat pedig a Széchenyi Könyvtárba. A képviselő-testület a napirendi pontot megvitatja és 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 12

13 109/2010.(XII.15.) Kt. határozat Márianosztra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nosztraiak Lapjának szerkesztési és nyomtatási lehetőségét megvizsgálja. A képviselő-testület figyelembe veszi a jelenlegi szerkesztési és nyomtatási költségeket, mely jelenleg bruttó 100,- Ft/db. Felelős: képviselő-testület Határidő: folyamatos 9. Hulladékszállítás évi kérdése Kiss László polgármester: A márianosztrai hulladéklerakó bezárását követően és előtte is 1978 óta Maros Kft. és elődje végezte a településünkön a hulladékszállítást. Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás (Zölt Híd Kft.) bonyolításában 6 milliárd forintból létesült EU támogatással egy regionális hulladékkezelő központ. Két központi lerakó létesült Kerepes-Ökörtelken illetve Nógrádmarcalon. Veszélyes illetve szelektív hulladékgyűjtést is végeznek. 106 település a tagja. A júliusi átadást követően a beszállítást szeptember 3-ától kellett megkezdeni a vácrátóti átrakással kerepes-ökörtelki feldolgozó központban. A pályázati előírásoknak megfelelően, jogszabályi keretek között, XXI. századi színvonalon történik a szelektívgyűjtés, a hulladék beszállítás és a feldolgozás. A Zöld Híd Kft.-nél pedig Ft/tonna a hulladékátvétel (hulladékártalmatlanítás) költsége. A földolgozása tovább történik. Csak azok a hulladékok kerülnek deponálásra, amik tovább már nem hasznosíthatók. A beszállított és szétválogatott hulladék értékesítésre kerül. Az ebből befolyó összeget is az üzemeltetésre fordítják. Sajnos igen jelentős a hulladékkezelés díja. Eddig, mint mondtam, a Maros Kft. végezte a szállítást. Ez a vállalkozás teljes mértékben önkormányzati tulajdonú, melynek szobi kistérséghez tartozó önkormányzatok is tulajdonosai. A Maros Kft. ajánlata Ft/év a 110 l-es edényzet elszállítása, a nyaralóknál illetve hétvégi házaknál az összeg fele, a 120 literes kuka esetén Ft/év, a hétvégi ház után Ft/év, 240 l-es kuka Ft/év, a hétvégi ház után ,- Ft/év. A társulásban lévő önkormányzatok kötelezettséget vállaltak arra, hogy a hulladékot rendszeresen szállítják be a központi lerakóba a meghatározott időponttól. Ez minden polgár számára kötelezettséget jelent. Ha a szállító cég önkormányzati tulajdonú, akkor nincs kötelezettség közbeszerzés kiírására. Ha nem önkormányzati, akkor ki kell írnunk a tendert. Maros Kft. mellett van még két másik cég is, a Remondis Kft., aki Kóspallagon szállít és a Né&Pa Kft, aki Ipolydamásdon szállít. Ha a képviselő-testület a Maros Kft. ajánlatát nem fogadja el, akkor közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. Felmerül a kérdés, hogy miért lehet adott esetben olcsóbban szállítani? Tegnap volt a Zöld Híd elnökségi ülése. A projekt indulásakor volt olyan terv, hogy teljesen központosított legyen a hulladék begyűjtés, szállítás is mind a 106 településről, ami nem valósult meg. Az Ipoly menti és a Balassagyarmat melletti településeknél is saját szolgáltató működik, így szeretnének munkahelyeket megvédeni, ne számolódjanak fel a cégek. Ha a kis cégek megszűnnek, teljesen monopolhelyzet teremtődik, egy generális szolgáltató diktálná az árakat. Orbán Szilárd képviselő: Így is a Zöld Híd diktál, de nem mindegy, hogy milyen áron végzik a szállítást. 13

14 Kiss László polgármester: A képviselő-testület hatáskörében van a szolgáltatási árak megállapítása, rendeletalkotási kötelezettséggel. A testület döntésén múlik, hogy elfogadja e a szolgáltató által megállapított szolgáltatási díjakat, vagy nem fogadja el. A Zöld Híd Kft.-nél bruttó 28 ezer Ft, 80 ezer ember velük kötött szerződést. A szelektív hulladékok elszállítása különböző időszakokban történik. A hulladék ártalmatlanítás díja tartalmazza többek között szelektíven begyűjtendő hulladék szállítási és kezelési költségeit is. Teljes mértékben a törvényi előírásoknak megfelelő hulladékkezelés folyik. Orbán Szilárd képviselő: Az ár évről-évre emelkedik. Ki kell fizetnünk a technológiát. Mi a garancia arra, hogy nem lesz 30 ezer a díj? Kiss László polgármester: Senki nem tudja szavatolni. Minél nagyobb kapacitással üzemel, annál nagyobb újrahasznosítható hulladék értékesítési díja kerül vissza a rendszer üzemeltetési költségeire. Erre nincs garancia. Egy biztos a beszállításra kötelezettségünk van, amit az önkormányzatok elfogadtak. Más telephelyre nem lehet vinni a szemetet. Számos olyan település van, akik csatlakoztak, de mégsem oda szállítanak. Ezeknek az önkormányzatoknak kiszámlázásra kerül 7 Ft/fő/nap díj. Kb. 46 önkormányzat nem szállít be, mert még le nem járt szerződésük van, ig kötöttek megállapodást szolgáltatóval. Vannak még olyan hulladéklerakók, amelyek engedéllyel működnek és nem történik korszerű hulladékkezelés. Ezeknek a településeknek egyelőre olcsóbb a szolgáltatási díj. Varga Zsuzsanna alpolgármester: Nincs meghatározva, hogy mennyi tonnát kell beszállítani? Kiss László polgármester: Felmérték a településeken keletkezett hulladék mennyiségét. A településünkre vonatkoztatva ez kb. 800 kg/háztartás/év, de nincs pluszköltség. Varga Zsuzsanna alpolgármester: Olyan lehet, hogy két helyre visz a szállító? Kiss László polgármester: Nem. A Maros Kft. szerződéses jogviszonyban van a Zöld Híd Kft.-vel, és ők ellenőrzik a beszállított mennyiséget. Varga Zsuzsanna alpolgármester: A másik 2 cégre is kötelező ez? Kiss László polgármester: Igen természetesen csak a Zöld Híd Kft.-hez szállíthatnak. Mi a Maros Kft.-vel megállapodásban rögzítettük, hogy oda kell vinni a hulladékot. Eddig ők eleget tettek a kötelezettségüknek. Varga Zsuzsanna alpolgármester: Van-e információ arról, hogy a másik 2 cég mennyiért szállít? Kiss László polgármester: Ft-os árat ajánlottak. A Né&Pa Kft. olyan kukát nem visz el, amiben salak van. Vámosmikolán van tömörítő szerkezetük, és tömörítés után szállítanak. Varga Zsuzsanna alpolgármester: A közbeszerzési eljárásnak milyen költségei vannak? Kiss László polgármester: Hozzávetőleg 100 ezer forint. De a hulladék átvételi ,- Ftos díjnál, ami a Zöld Híd Kft. által meghatározott díj, kevesebb sehol sem lehet. 14

15 Varga Zsuzsanna alpolgármester: Ha a Maros Kft Ft-os díját elfogadjuk, milyen lehetőségek vannak költségcsökkentésre? Például összefog pár család és egy konténert, vagy kukát használnak, vagy a zsákos módszer is szóba jöhet. Kiss László polgármester: A zsákos módszer drágább minkét fél számára, az összefogás pedig nem lehetséges, minden egyes ingatlanon kell lenni edényzetnek. Gyuró Judit képviselő: A zsák megvételével a szemétszállítási díjat a lakos letudta. És ha leadom a kukámat, mert nem kell? Bahil Emilné körjegyző: Kötelezően igénybe veendő szolgáltatás, nem lehet leadni. Orbán Szilárd képviselő: Olyan monopolhelyzetet teremt egy szolgáltató, hogy ha az önkormányzat szeretne is valamilyen változást, nem lesz rá lehetősége. Legyen több hulladéklerakó. Hogyan tudnánk kigazdálkodni, hogy több település vegyen egy szemétszállító autót? Kiss László polgármester: Fölmerült már ez a kérdés is. Olyan költségvonzata van, amellyel nem tudnak számolni az önkormányzatok. Orbán Szilárd képviselő: Mi lenne akkor, hogyha megkeresnénk a Maros Kft.-t, hogy ennyiért nem kötünk velük szerződést? Kiss László polgármester: Jelenleg a képviselő-testület elé bejelentett ajánlat már egy kialkudott ár. A szolgáltató Ft szolgáltatási díjat javasolt. A képviselő-testületnek olyan irányú felelőssége van, hogy gondoskodni kell a hulladék elszállításáról. Benedek Zsolt márianosztrai lakos: A közbeszerzési eljárásban nem lehet utalni az árra? Kiss László polgármester: Egy dolog adott, ami a hulladékgazdálkodási társulás által meghatározott hulladék tonnánkénti lerakási ára. Aki részt kíván venni a közbeszerzési eljárásban az tisztában van a környék áraival. Megvan a kiindulási alap, ehhez kell a begyűjtés és a szállítás költségeit alakítani. Az esetleges új szolgáltatónak teljes edényzet cserét kell biztosítania. Benedek Zsolt márianosztrai lakos: Melyik a legközelebbi település, ami Nógrádmarcaliba szállít? Kiss László polgármester: Nem tudom pontosan, Észak- Kelet Pest és Nógrád megye települései. Benedek Zsolt márianosztrai lakos: Esztergom és környéke nem jöhet szóba? Amikor nyilvánvalóvá váltak a lehetséges árak a képviselő-testület nem keresett más alternatívát? Mennyi a kilépés esetén a visszafizetendő összeg? Kiss László polgármester: Nagyon sok utána járás és alternatíva keresés volt, de egyik sem vezetett eredményre. A másik fő szempont, hogy több 10 millió Ft-ot kellene visszafizetni a társulásnak kilépés esetén. 15

16 Benedek Zsolt márianosztrai lakos: Márianosztra is tulajdonosa a Maros Kft.-nek? Az 50 l- es kuka használatát mi szabályozza? Kiss László polgármester: Igen, Márianosztrai Önkormányzat is tulajdonosa a Maros Kftnek. A szemétszállítási díjakról szóló önkormányzati rendelet szabályozza az 50 literes edényzet használatának feltételeit. Benedek Zsolt márianosztrai lakos: Nekünk nagyon kevés szemét termelődik és elegendő lenne a kisebb edényzet. Kályhánk nincs, állataink nincsenek. Nem látom az okát, hogy miért ne lennék jogosult, hogy a felét fizessem. Kiss László polgármester: A helyi rendelet a 60 év feletti és egyedül élő lakosoknak nyújt lehetőséget a kedvezményre. Benedek Zsolt márianosztrai lakos: A kötelező közszolgáltatást milyen jogszabály írja elő a lakosságnak? Bahil Emilné körjegyző: A évi XLII. törvény a hulladékgazdálkodási törvény és az azokhoz kapcsolódó jogszabályok. Simonné Bezeczki Anna márianosztrai lakos: A Maros Kft. 100%-ban önkormányzati tulajdonú. Egy ilyen kicsi Kft.-nek milyen haszna van belőle? Varga Zsuzsanna: Minden érvet elfogadok, amit mondotok. Összefoglalva a Maros Kft.-nél nem működik a zsákos módszer, nem lehet konténer és 50 l-es sem, csak a rendeletben meghatározott feltételek teljesülése esetén. Bayer Erika márianosztrai lakos: Azért nincs alternatíva, mert ott van a 20 ezer forint, amit mindenképpen ki kell fizetni a Zöld Híd Kft.-nek. Kötelező volt csatlakozni a Zöld Hídhoz? Kiss László polgármester: A hulladéklerakónkat a többi hulladéklerakóval együtt bezárták ben már döntött a képviselő-testület a csatlakozás mellett július 16. óta nem is lehet a mi lerakónkba szállítani. Gondoskodnunk kellett róla, hogy településünkről megfelelő helyre kerüljön a hulladék, többek között ezért csatlakoztunk. Így van esélyünk a lerakónk rekultivációjára is. Bayer Erika márianosztrai lakos: A képviselők tisztában voltak mindennel? Kiss László polgármester: Természetesen tisztába voltunk vele, 2008-ban kiadásra került és a település minden háztartásába eljuttattunk egy ismertető füzetet, ott is le volt írva a hulladékkezelő rendszer működtetése és a várható költségek nagyságrendje, hogy ezzel az összeggel majd számolni kell. Bayer Erika márianosztrai lakos: Nem személy szerint döntöttünk, hanem közölték velünk, hogy oda fognak szállítani. Benedek Zsolt márianosztrai lakos: Ha 30 ezer Ft-os árajánlat korábban érkezett volna, akkor biztos, hogy nem ezt a döntés hozzák. 16

17 Orbán Szilárd képviselő: Már elnapoltuk a közvilágítási döntést. Halasszuk el ezt is a következő ülésre. Nem tudok úgy dönteni, hogy nem láttam a szerződéseket. Bahil Emilné körjegyző: December 31-ig van szerződés. Január 1-től a szolgáltatást biztosítani kell. A közbeszerzési eljárás nem zajlik le olyan gyorsan. A döntésről pedig rendeletet kell hozni, ami szintén legalább 1 hét. Orbán Szilárd képviselő: Látni szeretném a szerződéseket. Kiss László polgármester: Ennek nincs semmi akadálya, bármikor megtekinthető. Amennyiben a képviselők részére az előterjesztett hulladékkezelési és szállítási ár nem elfogadható, javasolja hogy közbeszerzési eljárást indítsunk el. Amíg nem születik döntés a jelenlegi szolgáltató szolgáltat. A képviselő-testület pedig a lehető legjobb döntést hozhatja. Varga Zsuzsanna alpolgármester: Nem gondolom jó ötletnek a közbeszerzési eljárás indítását. Szerintem a Maros Kft. szolgáltasson. A költségcsökkentésre pedig úgy van mód, ha a hulladék mennyiségét csökkentjük. Kiss László polgármester: Van egy rendeletünk, melynek értelmében az egyszemélyes, 60 év feletti háztartások használhatnak 50 l-es kukát, mindenki másnak legalább 110 l-est kell használnia. Nagyobbat lehet igényelni, kisebbet nem. A településen az elkövetkező időszakban, míg új szolgáltató elfogadásra nem kerül, addig is gondosodni kell a hulladék elszállításáról. Orbán Szilárd képviselő: Költséget kímélnénk, ha nem írnánk ki a közbeszerzést. Egy kérésem van, látni szeretném a szerződést. Kiss László polgármester: Mint, ahogy már említettem bármikor megtekinthető. December 31-én lejár a szerződés. A szolgáltató tovább fog szolgáltatni. Varga Zsuzsanna alpolgármester: Ő is javasolja az elnapolást, péntekig meg tudjuk nézni a képviselő úr által igényelt szerződést és a Zöld Híddal kötött megállapodást és utána tudunk csak dönteni a kérdésben. A képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 110/2010.(XII.15.) Kt. határozat Márianosztra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a évre a lakossági szemétszállításra vonatkozóan a szolgáltató kiválasztását és rendelet alkotását elnapolja a következő képviselő-testületi ülésig. A kiválasztáshoz, rendeletalkotáshoz a szerződéseket megvizsgálja és ezt követően meghozza döntését. Felelős: képviselő-testület Határidő: azonnal A képviselő-testület megállapodik abba, hogy december 20.-án órakor képviselőtestületi ülést tart, melyre meghívó nem kerül kiküldésre. 17

18 10. Önkormányzat hozzájárulása a december 21-ei rendezvényhez Varga Zsuzsanna alpolgármester: Elkészültek a plakátok és tájékoztatja a testületet, hogy a szervező Márianosztráért Közhasznú Egyesület helyett Márianosztra Község Önkormányzata került rá a plakátra. A rendező ezen kívül még a BV intézet lesz. A misét követően a Templomban a fogvatartottak karácsonyi ünnepi előadását nézhetik meg az érdeklődők. Orbán Szilárd képviselő: Kéri a testületet, hogy ezen rendezvényt támogassa, mivel a Pálosok terén teával és pogácsával, süteménnyel kínálják majd a jelenlevőket a rendezők. Varga Zsuzsanna alpolgármester: Milyen összeget látna reálisnak a testület? A teát és a forralt bort más állja. Vegyünk vagy csináltassunk pogácsát? Bármilyen segítséget nyújthat az önkormányzat. Kiss László polgármester: Javasolja a rendezvény Ft-tal történő támogatását. A képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 111/2010.(XII.15.) Kt. határozat Márianosztra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a december 21.-én a Templomban és a Pálosok terén megrendezésre kerülő karácsonyi megemlékezéshez 5.000,- Ft azaz Ötezer forint támogatást nyújt, melyet a évi költségvetésből biztosít. Felelős: polgármester Határidő: azonnal 11. A polgármester éves jutalma Varga Zsuzsanna alpolgármester: A polgármester munkáját nem tudja a képviselő-testület megítélni ez alatt a rövid idő alatt. Viszont a költségvetés alakulása, és a választási eredmények igazolják javaslatom realitását. A körjegyző asszonnyal történt egyeztetés és javaslat alapján a polgármester 1 havi illetményét ajánlom jutalomként elfogadásra, ezzel szeretnénk megköszönni az éves munkáját. A képviselő-testület 4 igen és 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza: 112/2010.(XII.15.) Kt. határozat Márianosztra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiss László polgármester munkájának elismeréseként, 1 havi bruttó illetményének, azaz ,- Ft-nak Kettőszázhetvenezer-ötszázötven forintnak megfelelő jutalomba részesíti, a évi költségvetés bérmaradványának terhére. Felkéri a körjegyzőt, hogy a jutalom kifizetéséről gondoskodjon. Felelős: alpolgármester, körjegyző Határidő: december

19 Kiss László polgármester: Meggyőződése, hogy az ember erre a feladatra azért ajánlkozik, mert szereti az itt élő embereket és szeretne jószolgálati missziót folytatni, a települést fejleszteni, az itt élők boldogulását elősegíteni, amire a polgárok adnak neki jogosultságot és felhatalmazást a választáskor. Ez nagy meglepetés számára, és köszöni szépen a képviselőtestületnek, hogy ezt a munkát, amit a közösségért végez, így kívánja elismerni. Mindenkinek köszöni szépen. 12. Egyebek Kiss László polgármester: - A képviselő-testület már megbeszélte az idősek támogatását és javasolja, hogy az életvitelszerűen itt élő, tartózkodási hellyel rendelkező idősek is részesüljenek a juttatásban, idősek karácsonya címen. A képviselő-testület a javaslattal döntéshozatal nélkül egyetért. - Jelzés érkezett a Családi Bt. vezetőjétől, az a vállalás, ami az ő részéről volt az óvoda és iskola étkeztetése, gyakorlatilag finanszírozhatatlanná válik. Kéri a segítséget, hogy a szolgáltatás tovább tudja végezni. Kérte a Családi Hangulat vezetőjét, hogy, ezt a problémát beszélje meg a vele szerződést kötött kistérséggel azzal, hogy ha bármiféle megoldást találnának, jelezze felé. Simonné Bezeczki Anna Családi Hangulat Bt. vezetője: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy bezártam az éttermet a felújítás miatt. Jelenleg csak néhány szociális étkező, az óvoda és iskola van. Az anyagok nettó kiadása meghaladja már a bruttó élelmiszerárakat. December 31-ig van szerződése a Kistérséggel. Költségcsökkentést jelenthetne, ha a gyerekeknek uzsonnára nem krémtúrót adnák, hanem például egy banánt, úgyis megy haza, nem lesz éhes. Bahil Emilné körjegyző: A gyermekétkeztetést jogszabályok szabályozzák. Meg kell határozni a gyermekétkeztetés koronkénti normatíváját, mely csak Áfa terhel. Kiss László polgármester: Ennek a problémának megoldására csak a kistérségi tárgyalások jelentenek megoldást. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a kistérség köt szerződést a gyermekétkeztetésre, szociális étkeztetésre. Az önkormányzatunk csak a helyiséget konyhát biztosítja, illetve adta bérbe a vállalkozónak. Minden más kérdés első körben a kistérséghez tartozik. Simonné Bezeczki Anna: Az a probléma, hogy a szülőknek már ez a díj is magas. Megkeresi a kistérséget ezzel a problémával. Más: a közösségi házzal kapcsolatban hallott egy nagyon jó felvetést a Szeszták Ferenc Úrtól. A Malom utcában lévő úgynevezett Andrásik ház már rossz állapotban van és csinálni kéne vele valamit, mert kezd veszélyessé válni. Ezt az épületet esetleg át lehetne alakítani közösségi háznak. Varga Zsuzsanna alpolgármester: A Bartusék újítják fel a házukat és már majdnem rádől az ő házukra is. Simonné Bezeczki Anna: Az örökösök nem tartanak rá igényt. A gondnokot kereste a Szeszták Úr. Ő azt mondta, hogy fel kéne becsültetni, és ha tényleg olyan értéktelen, ő a falunak adná. Bahil Emilné körjegyző: Ha olyan veszélyes az épület, akkor bontásra kell kötelezni. 19

20 Simonné Bezeczki Anna: A bontásra ítéltetett rész csak a melléképület. Az ablakon benéztek a férfiak a házba, ott nem olyan szörnyű a helyzet. Fel kéne értékelni az ingatlant, jó lenne, ha bemehetnénk oda. El kell kérni a kulcsot a gondnoktól és majd döntünk, hogy kié legyen az épület, átadhatja a falu az egyesületnek is. Varga Zsuzsanna alpolgármester: Első körben nem lehet a hivataltól egy véleményt kérni az ingatlannal kapcsolatban? Bahil Emilné körjegyző: A műszakisunk kívülről fel tudja mérni az épületet, de nem mehet be. A gondnok nem biztos, hogy elfogadja ezt a becslést, egy hivatalos értékbecslő pedig már költséget jelent. Az egyesület kérje meg a hivatalt, hogy készítse el az értékbecslést. Ez illetékköteles, viszont ha az egyesület tud adni egy nyilatkozatot, hogy a előző évben nem keletkezett nyeresége, úgy a jogszabály értelmében mentességet tudunk biztosítani. Ki az ingatlan tulajdonosa? Ezt először mindenképpen tisztázni kell. Simonné Bezeczki Anna: Nem tudja. Varga Zsuzsanna alpolgármester: Az 5-ös busz visszaállításával kapcsolatban lehetne-e lépéseket tenni? Kell egy levelet fogalmazni a Volánnak. Kiss László polgármester: Utasszámlálásnál nagyon kevés volt a forgalom, mindig erre szoktak hivatkozni kérésünk elutasításánál. Kellene egy utasok által aláírt lista, hogy ők igénybe vennék a szolgáltatást, amennyiben visszaállításra kerül a járat. Varga Zsuzsanna alpolgármester: Több gyerek jár különböző órákra, zeneiskolába vagy esetleg előkészítőkre. Az iskola ez ügyben nem tudna segíteni egy nyilatkozattal? Kiss László polgármester: Amint a testület megkapja a visszaállítást igénylők aláírását, felveszi a kapcsolatot a Volánnal és a lehetőségekről tájékoztatja a képviselő-testületet. Orbán Szilárd képviselő: Fölvetődött, hogy Szob ki akar lépni a Kistérségből. Kiss László polgármester: Hivatalos tudomása nincs róla. Ez a döntés Szobot rosszul érintené. Nem gondolja, hogy van reális alapja. Természetesen, amennyiben hivatalos értesülése van a kistérséget érintő bármilyen kérdésben, arról tájékoztatja a képviselőtestületet. Több napirendi pont nem lévén, Kiss László polgármester a nyilvános képviselő-testületi ülést bezárja és zárt ülést rendel el. K.m.f. Kiss László s.k. polgármester Bahil Emilné s.k. körjegyző 20

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2010. október 29-én 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. június 25. napján megtartott testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. június 25. napján megtartott testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. június 25. napján megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint. Stefkó Imre polgármester: Köszönti

Részletesebben

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV.

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV. Etyek Község 9/2008.(IV. 30.) rendelete 123/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 124/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 125/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 126/2008.

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás - 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 20-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2013. szeptember 24.

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2013. szeptember 24. JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2013. szeptember 24. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 24. napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 7797-2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 06. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető 1 Iktatószám: 198-34/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Vendégeket, Képviselőket.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Vendégeket, Képviselőket. 218 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. november 30-án megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor képviselő, Görbe Károly képviselő, Kiss Katalin képviselő,

Részletesebben

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDES NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDES NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Szám: 01-181/2011-24. BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDES NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 2011. november 25. 25. számú jegyzőkönyv N a p i r e n d i p o n t o k : 1) A 2012. évi hulladékkezelési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41.

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. 1 BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2010. november 9-én 17.00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 4./ A 2011. évi települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatási díj megtárgyalása

T Á R G Y S O R O Z A T A. 4./ A 2011. évi települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatási díj megtárgyalása NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2010. december 14-én megtartott testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./ Lejárt

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 4/2014. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. március 26. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV 2014. február 5-én megtartott nyilvános üléséről Rendeletek: 1/2014. (II. 06.) az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről 2/2014.

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 28-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 28-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 42-136 /2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 28-i

Részletesebben

2./ Beszámoló a Szöghatár Kft. 2010. III. negyedévi gazdálkodásáról Előadó: Zelei József ügyvezető igazgató (C4-426/2010.(XI.25.

2./ Beszámoló a Szöghatár Kft. 2010. III. negyedévi gazdálkodásáról Előadó: Zelei József ügyvezető igazgató (C4-426/2010.(XI.25. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 29/2010. sz. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. november 25-én 14:00 órai kezdettel tartott Képviselő-testületi ülésről. N A P I R E N D E K :

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-23/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 23-án a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott rendkívüli

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dönti Károly

Részletesebben

Amikor minden készülődés ízű, és várakozás illatú, a világnak azt kívánom, legyen a szívében karácsony!

Amikor minden készülődés ízű, és várakozás illatú, a világnak azt kívánom, legyen a szívében karácsony! XXI. évfolyam 5. szám Amikor minden készülődés ízű, és várakozás illatú, a világnak azt kívánom, legyen a szívében karácsony! 2014. december Advent a csodavárás, a reménység ideje. Ilyenkor bizalomteljes,

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről Helyszín: Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak: Dr. Császár

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. december 10-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. december 10-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. december 10-én a ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részéről: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Jarecsni János László

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Fésüs Sándor polgármester. Egyéb jelenlévők: Vertikál Zrt. Kommunális Üzemvezető NAPIREND ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Fésüs Sándor polgármester. Egyéb jelenlévők: Vertikál Zrt. Kommunális Üzemvezető NAPIREND ELŐTT JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 29-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Igazoltan hiányzik: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 26- án megtartott soros üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 26- án megtartott soros üléséről. 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 26- án megtartott soros üléséről. Az ülés helye:községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2013. február 14-én, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott, közmeghallgatással egybekötött n y í l t üléséről. Jelen

Részletesebben