TARTALOMJEGYZÉK I. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV MEGALAPOZÁSA 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOMJEGYZÉK I. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV MEGALAPOZÁSA 3"

Átírás

1 TARTALOMJEGYZÉK I. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV MEGALAPOZÁSA 3 Bevezetés A tervkészítés általános adatai A tervezési szint és a település bemutatása A tervezési szint és a bázis év meghatározása A település bemutatása A helyi tervezés bemutatása, a tervezés alapjai A tervezés módszerének bemutatása Tervezésbe bevont hatóság, egyéb szervezetek, együttmőködések formái.6 2. A tervezési területen keletkezı, hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó hulladékok típusai, mennyisége és eredete A keletkezı hulladékok típusa és éves mennyisége Nem veszélyes hulladékok Veszélyes hulladékok és kiemelten kezelendı veszélyes hulladékok, valamint speciális feladatot jelentı hulladékok Csomagolási hulladékok A felhalmozott hulladékok típusa és éves mennyisége.9

2

3 I. A hulladékgazdálkodási terv megalapozása

4 BEVEZETÉS Hajdúszoboszló Város önkormányzata a közelmúltban elkészítette az elsı, a évek idıszakára vonatkozó hat éves települési hulladékgazdálkodási tervét. Tervünk az alábbi - az önkormányzatok hulladékgazdálkodási feladatainak általános feltételeit tartalmazó - jogszabályok iránymutatásával készült: LXV. törvény a helyi önkormányzatokról LIII. törvény: a környezet védelmének általános szabályiról (46, 48. ) XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról (35. ) Országos Hulladékgazdálkodási Terv (110/2002 (XII.12.) OGY határozat) Második Nemzeti Környezetvédelmi Program (2130/2003. (VI. 19.) Korm. határozat A terv az alábbi részletes hulladékgazdálkodási elıírásokkal és önkormányzati rendeletekkel összhangban készült: a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésérıl szóló 213/2001 (XI.14.) kormányrendelet, a települési hulladékgazdálkodási tervek tartalmi követelményeirıl szóló 126/2003. (VIII.15.) kormányrendelet. Hajdú-Bihar Megye Környezetvédelmi programja 15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet, Észak-alföldi statisztikai Régió Hulladékgazdálkodási terve 1/2002 (I. 10.) Képviselıtestületi határozat, Hajdúszoboszló Város Környezetvédelmi Programja. 19/2003. (X. 20.) Önkormányzati rendelet A hulladékgazdálkodásról szól. 18/2003. (X. 20.) Önkormányzati rendelet A helyi környezet és természetvédelmérıl szól. Településünk hulladékgazdálkodásának hosszú távú célja a képzıdı hulladék mennyiségének, veszélyességének csökkentése, és ezáltal a helyi hulladékgazdálkodási gondok megoldása és környezeti állapot javítása. Települési hulladékgazdálkodási tervünkben a jogszabályi elıírásokkal összhangban adatokkal alátámasztva bemutatjuk és értékeljük a hulladékgazdálkodás helyzetét, meghatározzuk az öt éves tervezési periódusra vonatkozó helyi hulladékgazdálkodási célokat, továbbá vázoljuk a célok eléréséhez szükséges intézkedéseket.

5 1. A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI 1.1. A tervezési szint és a település bemutatása A tervezési szint és a bázisév meghatározása A jelen terv tervezési szintje Hajdúszoboszló városára terjed ki. Bázisévként évet választottuk A település bemutatása Hajdúszoboszló az Alföld északkeleti részén található, Budapesttıl 200 km-re keleti irányban, Debrecentıl 20 km-nyire délnyugaton. Mind Budapest, mint Debrecen felıl a 4-es fıúton érhetı el, ami 2002 óta elkerüli a települést. A Központi Statisztikai Hivatal Hajdú-Bihar Megyét 7 db statisztikai körzetre osztja, amely alapján Hajdúszoboszló a Hajdúszoboszlói Statisztikai Körzet Központja. Ebbe a körzetbe még két település tartozik, Nagyhegyes és Hajdúszovát. A körzetben 29 ezer fı él, ebbıl egyedül Hajdúszoboszlón koncentrálódik a lakónépesség 80,4%-a (23,4 ezer fı). Hajdúszoboszló szerepkörét elsısorban a nemzetközileg is elismert gyógyfürdı határozza meg. Ezáltal nagy idegenforgalmat vonz így a település üdülıvárosi jellegő. A gyógyfürdı nemcsak Hajdúszoboszló, de az egész térség vonzerejét is képezi, a hortobágyi természeti tájjal együtt. A megye központi részén, 11 város révén nagy összefüggı sajátos urbanizált térség alakult ki. Hajdúszoboszló város alközponti szerepkörrel bír a megyeszékhely Debrecen mellett, a városhoz kapcsolódva. Településünk átnézeti térképét az 1. sz. mellékletben csatoltuk. Településünk legfontosabb társadalmi-gazdasági adatait az1.1. táblázatban foglaltuk össze táblázat: Fıbb demográfiai és gazdasági adatok lakosság száma (fı) tartósan munkanélküliek száma (fı) Nincs adat Aktív korú (18 év feletti, nem nyugdíjas) lakosság száma (fı) Nincs adat A településen iparőzési adót fizetı vállalkozások száma (db) Az iparőzési adóból származó bevételek (millió Ft) Telephely engedéllyel rendelkezı vállalkozások száma (db) Nincs adat A háztartások száma a településen 861 Nincs adat 7.915

6 1.2. A helyi tervezés bemutatása, a tervezés alapjai A tervezés módszerének bemutatása A hulladékgazdálkodási terv kidolgozásához az Env-in-Cent Kft. által biztosított THgT-Basic (Kalauz a települési hulladékgazdálkodási terv kidolgozásához) c. segédletet alkalmaztuk. A terv kidolgozásának fı szempontrendszere az átláthatóság és az összehasonlíthatóság biztosítása volt. Településünk az elsı hulladékgazdálkodási tervének kidolgozásával mind a hulladékgazdálkodási helyzet, mind a célkitőzések, mind az intézkedések vonatkozásában hulladékgazdálkodási alapállapot-felvételt kívánt elvégezni. A tervezési módszer fontosabb prioritásai az alábbiak: Komplexitás: A települési hulladékgazdálkodási terv a település fenntartható fejlıdésének egyik stratégiai eszköze. Ennek megfelelıen egyszerre kell célokat és intézkedéseket meghatározó programként, illetve az elırehaladást nyomon követı monitorként mőködnie. Kompatibilitás: A hulladékgazdálkodási terv kidolgozása során folyamatosan vizsgáltuk, hogy a kitőzött célok és az azonosított intézkedések megfelelnek-e az Országos és a Területi hulladékgazdálkodási terveknek, továbbá a helyi fejlesztési és környezet- és természetvédelmi törekvéseknek Kommunikáció: A terv kidolgozása során az érintett hatóságokkal és civil szervezetekkel egyeztettünk, elfogadását követıen pedig a lakossággal kívánjuk megismertetni a tervben foglaltakat Tervezésbe bevont hatóságok, egyéb szervezetek, együttmőködések formái A terv kidolgozása során az érintettek széles körével egyeztettünk, illetve számos szervezettel, intézménnyel alakítottunk ki szakértıi együttmőködést. A tervezésbe bevont közigazgatási szervek A települési hulladékgazdálkodási tervek tartalmi követelményeirıl szóló 126/2003. (VIII.15.) kormányrendelet alapján a terv kidolgozása során a következı közigazgatási szervekkel folytattunk egyeztetést: talajvédelemre kiterjedıen Hajdú-Bihar Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat növény eü.-i szakkérdések Hajdú-Bihar Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat vizek mennyisége, minıségi védelme Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság régészeti értékek, mőemlékvédelem Kulturális Örökségvédelmi Hivatal természet-, tájvédelemre kiterjedıen Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága területhasználati szakkérdések Hajdú-Bihar Megyei Földhivatal állat-egészségügyi szakkérdések Hajdú-Bihar Megyei Állateü.-i és élelmiszer ell. Áll. vízügyi szakkérdések Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság közlekedési szakkérdések Hajdú-Bihar Megyei Közlekedési Felügyelet közegészségügyi szakkérdések Hajdúszoboszlói ÁNTSZ A terv kidolgozásban közremőködı egyéb szervezetek, intézmények Hulladékgazdálkodási tervünk kidolgozásába - a fenti, közigazgatási szerveken kívül - a következı szervezetek vettek részt: Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Rt., Hajdúszoboszlói Közüzemi Kft., Kovács Mihály vállalkozó, Városszépítı Egyesület

7 2. A TERVEZÉSI TERÜLETEN KELETKEZİ, HASZNOSÍTANDÓ VAGY ÁRTALMATLANÍTANDÓ HULLADÉKOK TÍPUSAI, MENNYISÉGE ÉS EREDETE E fejezetben részletesen bemutatjuk településünk hulladékgazdálkodási helyzetét az pontban megadott bázisévre vonatkozóan. Meghatározzuk a településen keletkezı, be-, illetve kiszállított hulladék-áramokat, továbbá azonosítjuk azokat a hulladékokat, amelyek a településünk közigazgatási határain belül kerültek lerakásra, illetve kezelésük nem megfelelı. Mindezek alapján felállítjuk településünk elsı hulladékmérlegét, ami megmutatja, hogy a településen ténylegesen mennyi és milyen hulladékokról kell gondoskodni, valamint mennyi ezek hasznosítási, kezelési aránya. Az adatgyőjtés köre, pontossága, problémái, becslési módszerek Mivel ez a fejezet elsısorban táblázatok formájában megjelenített adatközlésbıl áll, lényeges rögzíteni, hogy a közölt adatok és információk honnan származnak, illetve ilyen a megbízhatóságuk. Az egyes hulladéktípusokra vonatkozó adatok forrásait, jellemzıit és becsült bizonytalanságait a 2. mellékletben foglaltuk össze A keletkezı hulladékok típusa és éves mennyisége Az alábbiakban a települési hulladékok körében értelmezhetı, illetve a közszolgáltatás keretébe tartozó hulladékokra vonatkozó adatokat adjuk meg, azaz a háztartásokból származó (illetve a háztartási hulladékhoz hasonló jellegő és összetételő, azzal együtt kezelhetı) szilárd és folyékony települési hulladékokkal foglalkozunk. A keletkezı települési szilárd hulladék vonatkozásában analitikai vizsgálatokat nem végeztünk. Az összetételre vonatkozóan a debreceni AKSD kft által készített elemzést illetve irodalmi adatokat vehetünk figyelembe. A település jelentıs mértékő idegenforgalmára való tekintettel a hulladék minıségében szezonális szinten eltérések mutatkoznak. Ez alapján megközelítıleg a települési szilárd hulladék % szerves anyagot, % papírt, 12% mőanyag, 7% textil, 4% üveghulladékot, 3% fémhulladékot, 1% veszélyes hulladékot tartalmaz. Feladatunk a lerakással ártalmatlanított hulladékok mennyiségének csökkentése- ezen belül a szerves, komposztálható anyagok elkülönített győjtése és ártalmatlanítása komposztálással, minél több típusú veszélyes hulladék győjtés lehetıségének biztosítása a lakosság részére, majd ezen veszélyes hulladékok megfelelı ártalmatlanító helyekre juttatása, valamint a szelektíven győjtött másodnyersanyagként felhasználható hulladékok körének és mennyiségének növelése. A nyári (május vége, június, július, augusztus, szeptember eleje) idıszakban a hulladék jelentıs mértékben fellazul, köszönhetıen a turizmus által kialakult fogyasztói szokásoknak. (csomagolási hulladékok, egyszer használatos eszközök) Ezekben az idıszakokban a települési szilárd hulladék térfogattömege számításaink szerint megközelítıen 150 kg/laza m 3. A számítás menete a következı: Egy hulladékszállító gépjármő kb. átlagosan 12 m 3 hulladékot szállít. A mérlegelés során ez 7 t tömegő hulladékmennyiség. A szállítójármő felépítménye kb. 1:4 arányban tömörít. A 12 m 3 tömörített hulladék ennek megfelelıen laza állapotban 12 m 3 X 4 m 3, azaz 48 m kg / 48 laza m 3 = 145,833 kg/laza m 3 ~ 150 kg/laza m 3

8 Az ettıl eltérı idıszakban a kisebb tömöríthetıség miatt 1:3, -1:3,5 a települési szilárd hulladék térfogattömege megközelítıleg 200 kg/laza m Nem veszélyes hulladékok táblázat: A keletkezı nem veszélyes települési hulladékok éves mennyisége Hulladék típus Települési szilárd hulladékok EWC , , , , , , Mennyiség (t/év) szelektíven lerakott Összesen győjtött Települési folyékony hulladékok EWC Kommunális szennyvíziszap EWC , ,6 Építési, bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok EWC Összesen: , ,6 a lakosság és az önkormányzat üzemeltetésében lévı (felelıségi körébe tartozó) gazdasági szervezeteknél keletkezı hulladékok figyelembevételével Veszélyes hulladékok és kiemelten kezelendı veszélyes hulladékok, valamint speciális feladatot jelentı hulladékok táblázat: A keletkezı veszélyes, kimelten kezelendı veszélyes, valamint speciális feladatot jelentı települési hulladékok éves mennyisége Hulladék típus Mennyiség (t/év) szelektíven győjtött lerakott Összesen Veszélyes hulladékok megnev.: 3,36 3,36 EWC Kiemelten kezelendı Hulladékolajok (háztartási sütıolaj) 3 3 veszélyes hulladékok EWC Akkumulátorok és szárazelemek 1,65 1,65 EWC Kiselejtezett gépjármővek 0 Elektromos, elektronikai hulladékok 3,85 3,85 EWC Egészségügyi hulladékok 0,963 0,963 EWC , Állati eredető hulladékok EWC Azbeszt (épületek bontásából) 0 Speciális, a tervezési Használt gumiabroncs 0 területen külön feladatot jelentı hulladékok ÖSSZESEN: 134, ,823 a lakosság és az önkormányzat üzemeltetésében lévı (felelıségi körébe tartozó) gazdasági szervezeteknél keletkezı hulladékok figyelembevételével

9 Csomagolási hulladékok táblázat: A keletkezı csomagolási hulladékok éves mennyisége Hulladék típus Mennyiség (t/év) szelektíven győjtött lerakott Összesen Papír és karton csomagolási hulladék EWC ,5 1349,5 Mőanyag csomagolási hulladék EWC ,7 899,7 Fa csomagolási hulladék 0 Fém csomagolási hulladék 0 Vegyes összetételő kompozit csomagolási hulladék 0 Egyéb, kevert csomagolási hulladék 0 Üveg csomagolási hulladék EWC ,8 359,8 Textil csomagolási hulladék 0 Összesen: a lakosság és az önkormányzat üzemeltetésében lévı (felelıségi körébe tartozó) gazdasági szervezeteknél keletkezı hulladékok figyelembevételével 2.2. A felhalmozott hulladékok típusa és mennyisége A település területén önkormányzati felelısségi körbe tartozó felhalmozott, további kezelést igénylı nem veszélyes hulladékokról, valamint kiemelten kezelendı hulladékáramokról, és csomagolási hulladékokról nincs tudomásunk A területre beszállított és a területrıl kiszállított hulladékok típusa és éves mennyisége Nem veszélyes hulladékok táblázat: A településre beszállított és onnan kiszállított nem veszélyes hulladékok éves mennyisége Hulladék típus Mennyiség (t/év) beszállított kiszállított Települési szilárd hulladékok 9551 EWC , , , , , , Települési folyékony hulladékok EWC Kommunális szennyvíziszap 5.688,6 EWC Építési, bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok EWC Összesen: ,6

10 Veszélyes hulladékok és kiemelten kezelendı veszélyes hulladékok, valamint speciális feladatot jelentı hulladékok táblázat: A településre beszállított és onnan kiszállított veszélyes, kiemelten kezelendı veszélyes, valamint speciális feladatot jelentı települési hulladékok éves mennyisége Hulladék típus Mennyiség (t/év) Veszélyes hulladékok megnev.: EWC Kiemelten kezelendı Hulladékolajok (háztartási sütıolaj) EWC veszélyes hulladékok 25 Akkumulátorok és szárazelemek EWC Kiselejtezett gépjármővek Speciális, a tervezési területen külön feladatot jelentı hulladékok Elektromos, elektronikai hulladékok EWC beszállított kiszállított 3,85 Egészségügyi hulladékok EWC , Állati eredető hulladékok EWC Azbeszt (épületek bontásából) 0 Használt gumiabroncs 0 ÖSSZESEN: 3,85 a lakosság és az önkormányzat üzemeltetésében lévı (felelıségi körébe tartozó) gazdasági szervezeteknél keletkezı hulladékok figyelembevételével A kommunális hulladék átrakó és kezelı telepre a lakosság által beszállított elektromos és elektronikai hulladékokat /EWC / a legközelebbi veszélyes hulladékgyőjtı és kezelı telepre - Hajdúkomm Kft Debrecen Határ u szállítatjuk, ez a mennyiség ben 3,85 t volt. Veszélyes hulladék átvételének és kezelésének v. ártalmatlanításának engedélyével rendelkezı gazdálkodó szervezetnek adjuk át pl.: Hajdúkomm stb Csomagolási hulladékok táblázat: A településre beszállított és onnan kiszállított csomagolási hulladékok éves mennyisége Hulladéktípus mennyiség (t/év) beszállított kiszállított Papír és karton csomagolási hulladék EWC ,5 Mőanyag csomagolási hulladék EWC ,7 Fa csomagolási hulladék Fém csomagolási hulladék Vegyes összetételő kompozit csomagolási hulladék Egyéb, kevert csomagolási hulladék Üveg csomagolási hulladék EWC ,8 Textil csomagolási hulladék Összesen: lakosság és az önkormányzat üzemeltetésében lévı (felelıségi körébe tartozó) gazdasági szervezeteknél keletkezı hulladékok figyelembevételével

11 2.4. A tervezési terület éves hulladékmérlegének bemutatása E tervrészben az elızıekben közölt táblázatok alapján bemutatjuk a településünkön jelenleg különbözı módokon - hasznosításra vagy ártalmatlanításra kerülı, illetve az esetlegesen - nem kezelt hulladékok mennyiségét, a kezelendı hulladékok hasznosítási, kezelési arányait Nem veszélyes hulladékok táblázat: a nem veszélyes hulladékok kezelési arányainak bemutatása - hulladékmérleg HULLADÉK TÍPUS Hasznosítás Égetés Lerakás Egyéb kezelt t/év % t/év % t/év % t/év % Települési szilárd hulladékok 750 7, ,15 EWC , , , , , , Települési folyékony hulladékok EWC Kommunális szennyvíziszap 5.688,6 100 EWC Építési, bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok EWC Összesen: , Veszélyes hulladékok és kiemelten kezelendı veszélyes hulladékok, valamint speciális feladatot jelentı hulladékok táblázat: A keletkezı veszélyes, kiemelten kezelendı veszélyes, valamint speciális feladatot jelentı települési hulladékok kezelési arányainak bemutatása hulladékmérleg Veszélyes hulladékok Kiemelten kezelendı veszélyes hulladékok Speciális, a tervezési területen külön feladatot jelentı hulladékok HULLADÉK TÍPUS megnev.: EWC Hulladékolajok (háztartási sütıolaj) EWC Akkumulátorok és szárazelemek EWC Kiselejtezett gépjármővek Elektromos, elektronikai hulladékok EWC Egészségügyi hulladékok EWC , Állati eredető hulladékok EWC Azbeszt (épületek bontásából) Használt gumiabroncs Hasznosítás Égetés Lerakás Egyéb kezelt t/év % t/év % t/év % t/év % 3, ÖSSZESEN: 134, , , ,

12 Csomagolási hulladékok táblázat: A csomagolási hulladékok éves mennyisége kezelési arányainak bemutatása hulladékmérleg HULLADÉKTÍPUS Hasznosításra történı átadás Égetés Lerakás Egyéb kezelt t/év % t/év % t/év % t/év % Papír és karton csomagolási hulladék 31,5 2, ,6 EWC Mőanyag csomagolási hulladék EWC ,7 1, ,8 Fa csomagolási hulladék Fém csomagolási hulladék Vegyes összetételő kompozit csomagolási hulladék Egyéb, kevert csomagolási hulladék Üveg csomagolási hulladék EWC ,8 5, ,2 Textil csomagolási hulladék Összesen: 63 2, ,6 A lerakás oszlopban szereplı adatok becsültek, meghatározásokhoz irodalmi adatokat vettünk figyelembe.

13 3. A HULLADÉKKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS ALAPVETİ MŐSZAKI KÖVETELMÉNYEK E fejezetben a hulladékgazdálkodással kapcsolatos hatósági feladatok közül a mőszaki leírásokkal és engedélyekkel kapcsolatos információkat összegezzük A jogszabályban meghatározott mőszaki követelmények és a területen folyó hulladékkezelésre elıírt követelmények ismertetése A tervezési területen, a hulladékgazdálkodással kapcsolatos hatósági feladatokat - Hajdúszoboszló önkormányzat jegyzıje és - a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség látja el, (engedélyek kiadása, ellenırzések) az érintett szakhatóságok bevonásával. A hulladékkezelésre (települési szilárd és folyékony hulladék, szennyvíziszap) elıírt alapvetı mőszaki követelményeket meghatározó jogszabályok: évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról - 4/1984.(II. 1.) ÉVM rendelet a településtisztasági szolgáltatás ellátásáról és a települési folyékony hulladékok ártalmatlanításáról. - 16/2002.(IV. 10.) EÜM rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekrıl. - 22/2001.(X. 10.) KöM rendelet a hulladéklerakás, valamint a hulladéklerakók lezárásának és utógondozásának szabályairól és egyes feltételeirıl /2001.(XI. 14.) Korm. rendelet a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirıl. - 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezıgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól /2003.(X. 18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekrıl. - 23/2003.(XII. 29.) KvVM rendelet a biohulladék kezelésérıl és a komposztálás mőszaki követelményeirıl. - 19/1995.(XII. 7.) KHVM rendelet a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról. - mód. 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirıl. - 5/2002.(X.29.) KvVM rendelet a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes szabályairól - 22/2001.(X.10.) KöM rendelet a hulladéklerakás, valamint a hulladéklerakók lezárásának és utógondozásának szabályairól és egyes feltételeirıl, - 49/2001.(IV.3.) Korm. rendelet a vizek mezıgazdasági eredető nitrátszennyezéssel szembeni védelmérıl, Hajdúszoboszló Város hulladékkezeléssel kapcsolatos rendeletei: - 18/2003. (X.20.) Ör. A helyi környezet és természet védelmérıl - 19/2003. (X.20.) Ör. A város hulladékgazdálkodásáról - 28/2004. (XII.16.) Ör. A talajterhelési díjról

14 Hulladékkezelési engedélyek Az alábbi táblázatban megadjuk a kiadott engedélyek fıbb adatait táblázat: Hulladékkezelési engedélyek adatai ENGEDÉLY ENGEDÉLYES megnevezése száma kelte neve telephelye Hulladék ártalmatlanítási engedély Hulladék szállítási, begyőjtési engedély 4383/6/ Hajdúszoboszlói Közüzemi Kft. Hulladékkezelési engedély 868/1/ Hulladék begyőjtési és szállítási engedély 4200 Hajdúszoboszló, Bethlen u /9/ Kovács Mihály 4200 Hajdúszoboszló, Szabadság u. 13. Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Rt. 3054/6/ Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Rt Hajdúszoboszló, Nyugati sor Hajdúszoboszló, Nyugati sor A jogszabályokban meghatározottaktól eltérı speciális helyi vagy egyedi mőszaki követelmények, belsı mőszaki elıírások A településen nincsenek speciális területi, helyi vagy egyedi mőszaki követelmények, belsı mőszaki elıírások alapján engedélyezett létesítmények, telephelyek.

15 4. AZ EGYES HULLADÉKTÍPUSOKRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS INTÉZKEDÉSEK Általánosan alkalmazandó jogszabályok - A hulladékokra alkalmazandó jogszabályok a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. tv. szerint - A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirıl szóló módosított 98/2001.(VI.15.) Korm. rendelet - A települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirıl szóló 213/2001.(XI.14.) Korm. rendelet - A hulladékok jegyzékérıl szóló módosított 16/2001.(VII.18.) KöM rendelet. Speciális jogszabályok 1./ PCB és PCT tartalmú hulladékok 5/2001.(II.23.) KöM rendelet a poliklórozott bifenilek és a poliklórozott terfenilek és az azokat tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól 2./ Hulladékolajok 4/2001.(II.23.) KöM rendelet a hulladékolajok kezelésének részletes szabályairól 3./ Akkumulátorok, elemek 9/2001.(IV.9.) KöM rendelet az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezelésének részletes szabályairól 4./ Elektronikai termékek Az elektronikai hulladékokra vonatkozóan a jogszabály még nem került kibocsátásra. 5./ Kiselejtezett gépjármővek A kiselejtezett gépjármő hulladékokra vonatkozóan a jogszabály még nem került kibocsátásra 6./ Egészségügyi hulladékok 1/2002.(I.11.) EüM rendelet az egészségügyi intézményekben keletkezı hulladék kezelésérıl 7./ Állati hulladékok 41/1997.(V.28.) FM rendelet az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról 8./ Növényvédı szer és csomagoló eszközeik A növényvédı szer és növényvédı szerrel szennyezett csomagolóeszköz hulladékokra vonatkozóan a jogszabály még nem került kibocsátásra

16 5. A HULLADÉKOK KEZELÉSÉRE ALKALMAS KEZELİTELEPEK ÉS LÉTESÍTMÉNYEK, A KEZELÉSRE FELHATALMAZOTT VÁLLALKOZÁSOK E tervrészben bemutatjuk azokat a győjtı, szállító és kezelı vállalkozásokat, amelyek a településen mőködnek. Ismertetjük a kapacitásokat, azok kihasználtságát, kitérünk az esetleges rekonstrukciós szükségletekre, a kapacitás növelés szükségességére és lehetıségeire A hulladékokra vonatkozó kezelési tevékenységek és jellemzık ismertetése A hulladékok győjtésével kapcsolatos tevékenységek A településen a köztisztasági és kommunális szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos feladatokat a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Rt. látja el. A feladat ellátására kötött közszolgáltatási szerzıdés keretében történik a település szilárd hulladék begyőjtése, szállítása és a Nádudvari lerakóba történı elhelyezése. Hajdúszoboszló városában keletkezı települési szilárd hulladék jelentıs része (hulladékudvaron és a győjtıpontokon begyőjtött hasznosítható anyagok kivételével) a Hajdúszoboszlótól 22 km-re lévı Nádudvari lerakóba kerül. Az átszállítás többletköltsége illetve az ártalmatlanítás költsége jelentıs terhet ró a városra, ezért a költségek csökkentése érdekében Hajdúszoboszló Város Önkormányzata a fı célnak a szelektív győjtés további fejlesztését, az ártalmatlanításra visszamaradó anyagok mennyiségének csökkentését tekinti. Az Önkormányzat gazdasági társasága rendelkezik egy saját tulajdonú Komplex hulladékgazdálkodási teleppel. A telepen belül mőködik: - komposztáló tér a városban keletkezı ág, gally, nyesedék, főkaszálék, falevél stb. komposztálására - hulladékgyőjtı udvar jelenleg lehetıség van: PET palack, üveg, papír, textil, hulladékká vált elektronikai berendezések, akkumulátorok, szárazelem, kiselejtezett hőtıgépek, darabos hulladék (lom) győjtésére - átrakó állomás a kötelezı hulladékszállításon felül keletkezı települési szilárd hulladék fogadására, mely évi cca m 3 laza hulladékot jelent. A Komplex telep (így a hulladékudvar is) a régi hulladéklerakó telepen valósult meg. A régi lerakó rekultiválásra került, a komposztálás során keletkezı komposztot a lerakó utógondozására kívánjuk felhasználni, illetve a város közterületeinek, parkjainak talajerı utánpótlására, talajszerkezet javítására. A szelektíven győjtött hulladék átvevıi: - papír, öblös üveg, PET palack: AKSD Kft. Debrecen, - veszélyesnek minısülı hulladék: veszélyes hulladék átvételének, kezelésének vagy ártalmatlanításának engedélyével rendelkezı gazdálkodó szervezetnek, melyek érvényességét szükség szerint ellenırizzük az illetékes környezetvédelmi hatóságnál. ( pl.: Kristály 99 Kft., HAJDÚKOMM Kft. Debrecen, Environinvest Kft. Bp. stb.)

17 A hulladékok szelektív győjtése a tervezés idıszakában a kiemelten kezelendı hulladékáramokra még nem került bevezetésre. A szolgáltató rendeletben foglalt kötelezettsége, hogy évente legalább egyszer lomtalanítási akció kerüljön lebonyolításra. A városban a 15 győjtıpont 3 frakciósan van kialakítva: PET palack, Papír - karton, üveg győjtésére. Az edényzet a győjtendı hulladékra vonatkozóan felirattal, színnel jelölve. (30 db 1,2 m 3 és 15 db 2 m 3 -es edényzettel). A szelektív győjtéshez jelenleg egy darab jármő áll rendelkezésre. A győjtıszigetek kijelölésének szempontjai az alábbiak voltak: - elsısorban a nagy és kisvárosias (sőrő) beépítéső területek kerültek elıtérbe, - az idegenforgalom által érintett területek kiemelten lettek kezelve, - figyelembe vettük a lakosságszámot, megközelítési távolságot, az életvitelt és a napi bevásárlás során érintett nagyobb üzleteket (pl. PLUSSZ, PENNY, PROFI, HELIKER) - A begyőjtı gépjármővel történı megközelíthetıségét - hogy alkalmas legyen a gyalogosan történı megközelítésre; - a kihelyezett edényzet zárható, bedobó nyílással ellátott, a győjtıjármőhöz illesztett rendszerő legyen; - esztétikailag illeszkedjen a városképbe A 2002-ben átadott szigetek: 1. Böszörményi út (kemping parkoló mellett) 2. Szurmai u. 3. (parkoló mellett) 3. Major u. 8. és 10. között (a parkolók között) 4. Dankó u. (élelmiszerpiac mellett) 5. Szilfákalja 4. és 6. között (Bocskai ABC mellett) 6. Szilfákalja 18. (a Fürdı patika mellett) 7. Szilfákalja 28. (a HELIKER ABC parkolója mellett) 8. Szilfáklaja 29/c (a garázsok mellett) 9. Szilfáklaja 33. (a telefonközpont mellett) 10. Bányász u között (a konténerek mellett) 11. Hısök tere 5. mögött (a PROFI parkolója mellett) 12. Nádudvari út és Mezı utca keresztezıdés (az élelmiszerbolt mellett) 13. Rákóczi Keleti u. sarok (az ABC mellett) 14. Földvár u. Hıforrás u. sarok (az italbolt mellett) 15. Mikszáth K. u. 3. (az üzletsorral szemben) A 2005-ben átadásra kerülı szigetek helyei: 1. Ady E. Vénkert u. sarok 2. Újvárosi Somogyi u. sarok 3. Sport u. 3. (a vegyes piac területén) 4. Liliom u Erkel F. u Árpád u. Hıforrás u. sarok 7. Bercsényi u Galgócz sor Beıdy M. sarok 9. Hajdú u. Vasvári Pál u. sarok 10. Sarló u Erzsébet u Arany J. Luther u. sarok 13. Major u Major u Bocskai u. Rákóczi u. sarok

18 Táblázatok helye!!!!!!!!!!! a b c

19

20

21 A hulladékok kezelésével (hasznosításával, ártalmatlanításával) kapcsolatos tevékenységek táblázat: Hasznosító, ártalmatlanító létesítmények Hasznosító létesítmények üzemeltetı neve helyszíne, címe Hasznosító, ártalmatlanító tevékenység típusa Kezelt hulladékok típusa Kezelt hulladék mennyisége (t/év) Létesítmény kapacitása (t/év) Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Rt Hajdúszoboszló, Nyugati sor 4. komposztálás Zöld hulladék A fejezetben elsı részében említést tettünk a Hajdúszoboszlón mőködı Komplex hulladékgazdálkodási teleprıl. A telepen belül mőködik komposztáló tér a városban keletkezı ág, gally, nyesedék, főkaszálék, falevél stb. komposztálására, hulladékudvar PET palack, üveg, papír, textil, elektronikai felszerelések, akkumulátorok stb. győjtésére, átrakó állomás a kötelezı hulladékszállításon felül keletkezı települési szilárd hulladék fogadására. A komplex hulladékgazdálkodási telepen található a komposztáló tér, melyen a közterületekrıl és magánterületekrıl a zöld hulladék beszállításra kerül. A beszállítást követıen a hulladék aprításra, majd az apríték komposztálása történik a keletkezı komposzt a közterületi zöldterületeken és a temetıben talajjavításra van fölhasználva Engedélyezett, illetve fejlesztést vagy felszámolást igénylı lerakóhelyek Engedélyezett lerakók (az önkormányzat kezelésében) es bázisévet tekintve nem volt engedélyezett lerakó. Hajdúszoboszló városában keletkezı települési szilárd hulladék jelentıs része (hulladékudvaron és a győjtıpontokon begyőjtött hasznosítható anyagok kivételével) a Hajdúszoboszlótól 22 km-re lévı Nádudvari lerakóba kerül. Felszámolt lerakók Az önkormányzat régi kommunális hulladéklerakója mely a Nádudvari út 15-ik kilométerénél található ben került lezárásra illetve rekultiválásra, a hulladéklerakó telep mintegy 8 évig mőködött, mőszaki védelemmel nem rendelkezett. A lerakóra, mintegy m3 szilárd települési hulladék került elhelyezésre közel 3,2 ha-on, mivel a megfelelı védelem hiányzott illetve megtelt, a telep lezárásra került. A rekultiválás során derült ki, hogy a területen olajszennyezés található, melynek a kármentesítése években megtörtént. Felszámolást igénylı (illegális) lerakók A terület helyrajziszáma 129/1, mővelési ága közterület, Hajdúszoboszló belterületének ÉK-i részén a Bihari és a Surányi utcák által határolt térségben a külterület határánál található. A terület egyébként roncsolt terület, egykoron vályogvetı gödör volt. A területen ıszéig spontán törmelék (hulladék) elhelyezés folyt. Eddig az idıpontig ugyanis a város még rendelkezett saját kommunális lerakóval. Ez a lerakó azonban bezárásra került, a városban keletkezı kommunálishulladék az átrakó állomás közvetítésével a nádudvari lerakóba

126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet. a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeirıl. Általános rendelkezések

126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet. a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeirıl. Általános rendelkezések A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeirıl A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III.

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZİI Magyarországon évente közel 104 millió tonna hulladék képzıdik, melybıl kb. 4 millió tonna a települési szilárd hulladék, és kb. 20

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város

Sátoraljaújhely Város (A 43/2007/4721/II.28./számú határozat melléklete) Sátoraljaújhely Város és városrészeire (Károlyfalva, Rudabányácska, Széphalom), valamint a külterületi lakott városrészekre vonatkozó Helyi Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló 19/2009. (XI. 26.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló 19/2009. (XI. 26. 1 Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi gazdálkodási tervről szóló 19/2009. (XI. 26.) számú rendelete A gazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. -ában és 37. (1) bekezdésében

Részletesebben

Zalaszántó település. Helyi Hulladékgazdálkodási Terve. MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL.

Zalaszántó település. Helyi Hulladékgazdálkodási Terve. MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL. Zalaszántó település MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL. KÖRNYEZETMÉRNÖK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 ELİZMÉNYEK... 5 1. A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

Részletesebben

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Az EU hulladékpolitikája EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Hulladékgazd kgazdálkodási alapelvek szennyező fizet gyártói felelősség ( számonkérhetőség)

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV POLGÁRDI KISTÉRSÉG. 2004. Budapest. Központ: 1012 Budapest, Logodi u. 52.

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV POLGÁRDI KISTÉRSÉG. 2004. Budapest. Központ: 1012 Budapest, Logodi u. 52. Központ: 1012 Budapest, Logodi u. 52. Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2004. Budapest

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzatának. 5/1998. (IV. 8.) számú rendelete. a települési szilárd hulladék összegyőjtésérıl

Letenye Város Önkormányzatának. 5/1998. (IV. 8.) számú rendelete. a települési szilárd hulladék összegyőjtésérıl Letenye Város Önkormányzatának 5/1998. (IV. 8.) számú rendelete a települési szilárd hulladék összegyőjtésérıl ( módosításokkal egységes szerkezetben) Az egyes helyi közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl

Részletesebben

Gyomaendrıd Város Helyi Hulladékgazdálkodási Terve 2009-2014

Gyomaendrıd Város Helyi Hulladékgazdálkodási Terve 2009-2014 Gyomaendrıd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrıd, Szabadság tér 1. sz. GYOMAENDRİD VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2009 A Gyomaendrıdi Regionális Hulladékkezelı Mő bejárata A kompaktor Megbízó:

Részletesebben

15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet. a területi hulladékgazdálkodási tervekrıl. 1. számú melléklet a 15/2003. (XI. 7.

15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet. a területi hulladékgazdálkodási tervekrıl. 1. számú melléklet a 15/2003. (XI. 7. A jogszabály 2010. április 2.napon hatályos állapota 15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet a területi hulladékgazdálkodási tervekrıl A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 34. -ának (5) bekezdésében

Részletesebben

103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet

103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet A növényvédelemrıl szóló 2000. évi XXXV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 65. -ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az egészségügyi, szociális és családügyi miniszterrel, valamint a környezetvédelmi

Részletesebben

15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet. a területi hulladékgazdálkodási tervekrıl

15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet. a területi hulladékgazdálkodási tervekrıl A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 34. -ának (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következıket rendelem el: 1. A területi hulladékgazdálkodási terveket e rendelet 1-7.

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

Bánk Település Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálati beszámoló dokumentációja

Bánk Település Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálati beszámoló dokumentációja Bánk Település Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálati beszámoló dokumentációja 2009. augusztus 28. I. Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatának indokoltsága A hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata A II/A. új depónia építési munkálata, háttérben az I. ütem K-i oldala Új építés

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata  A II/A. új depónia építési munkálata, háttérben az I. ütem K-i oldala Új építés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2014 A II/A. új depónia építési munkálata, háttérben az

Részletesebben

Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol

Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol Kakucs Községi Önkormányzat Képviselo-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

Zajk Község Önkormányzatának 3/2007.(II. 07.) számú rendelete a települési szilárd hulladék összegyőjtésérıl. (módosításokkal egységes szerkezetben)

Zajk Község Önkormányzatának 3/2007.(II. 07.) számú rendelete a települési szilárd hulladék összegyőjtésérıl. (módosításokkal egységes szerkezetben) Zajk Község Önkormányzatának 3/2007.(II. 07.) számú rendelete a települési szilárd hulladék összegyőjtésérıl (módosításokkal egységes szerkezetben) Az egyes helyi közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl

Részletesebben

21/2004. (VIII.17.) Nagyszénási Önkormányzati rendelet. A helyi hulladékgazdálkodási tervrıl

21/2004. (VIII.17.) Nagyszénási Önkormányzati rendelet. A helyi hulladékgazdálkodási tervrıl 21/2004. (VIII.17.) Nagyszénási Önkormányzati rendelet A helyi gazdálkodási tervrıl Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a gazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Sajószöged Község Önkormányzatának 6/2005./VI.30./sz. KT. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervrıl a módosítással egységes szerkezetben

Sajószöged Község Önkormányzatának 6/2005./VI.30./sz. KT. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervrıl a módosítással egységes szerkezetben Sajószöged Község Önkormányzatának 6/2005./VI.30./sz. KT. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervrıl a módosítással egységes szerkezetben Sajószöged község Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi

Részletesebben

Az innováció folyamata és eredményei. Pécs, 2009.10.13.

Az innováció folyamata és eredményei. Pécs, 2009.10.13. Az innováció folyamata és eredményei Pécs, 2009.10.13. 1 A BIOKOM Kft. 1994. december 1: Pécsi Köztisztasági és Útkarbantartó Vállalat Pécsi Kertészeti és Parképítı Vállalatot Pécsi Közterületfenntartó

Részletesebben

Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 14/2004. ( VIII.31.) számú önkormányzati rendelete

Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 14/2004. ( VIII.31.) számú önkormányzati rendelete Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2004. ( VIII.31.) számú önkormányzati rendelete Szekszárd és környéke közös helyi hulladékgazdálkodási tervrıl a 12/2009 (VIII.19.) számú rendelettel

Részletesebben

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (VI. 28.) önkormányzati rendelete. A helyi hulladékgazdálkodási tervrıl

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (VI. 28.) önkormányzati rendelete. A helyi hulladékgazdálkodási tervrıl Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/211. (VI. 28.) önkormányzati rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrıl Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

Terv tervezete. László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes. Budapest, 2013. november 14.

Terv tervezete. László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes. Budapest, 2013. november 14. Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv tervezete László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. november 14. Miért van szükség az Országos Hulladékgazdálkodási Tervre? 1. Jogszabályi kötelezettség

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 30/2004. (VIII. 19.) r e n d e l e t e. a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 30/2004. (VIII. 19.) r e n d e l e t e. a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének 30/2004. (VIII. 19.) r e n d e l e t e a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2005. (II.10.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2005. (II.10.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2005. (II.10.) r e n d e l e t e Csorvás nagyközség helyi hulladékgazdálkodási tervérıl Csorvás Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

A rendelet célja. Általános rendelkezések

A rendelet célja. Általános rendelkezések Apátfalva Község Önkormányzat Képviselı-testülete 17/2008.(X.01.)Ör a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl Apátfalva Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 21/2004. (VII.23.) rendelete a. Balatonfüred Város Hulladékgazdálkodási Tervérıl

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 21/2004. (VII.23.) rendelete a. Balatonfüred Város Hulladékgazdálkodási Tervérıl Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2004. (VII.23.) rendelete a Balatonfüred Város Hulladékgazdálkodási Tervérıl a 44/2008. (XII.20.) önkormányzati rendelettel módosítva Balatonfüred

Részletesebben

A Rendelet 4. (5) bekezdése helyébe a

A Rendelet 4. (5) bekezdése helyébe a Esztergom Város Önkormányzata Képviselı- testületének 14/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete a települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatásról szóló 10/2004. (IV. 1.) esztergomi önkormányzati

Részletesebben

Nulla hulladék?! A csı végérıl a folyamatok elejére. Szilágyi László 2009. február 5. Visegrád

Nulla hulladék?! A csı végérıl a folyamatok elejére. Szilágyi László 2009. február 5. Visegrád Nulla hulladék?! A csı végérıl a folyamatok elejére Szilágyi László 2009. február 5. Visegrád Idén száznál több lerakót be kell zárni, de sok helyen még nincs kész az új. Sorban dılnek be a begyőjtı cégek,

Részletesebben

Dr. Fazekas István 1 - Orosz Zoltán 2 A települési szilárdhulladék-gazdálkodás jelenlegi helyzete és várható jövıje Magyarországon

Dr. Fazekas István 1 - Orosz Zoltán 2 A települési szilárdhulladék-gazdálkodás jelenlegi helyzete és várható jövıje Magyarországon Dr. Fazekas István 1 - Orosz Zoltán 2 A települési szilárdhulladék-gazdálkodás jelenlegi helyzete és várható jövıje Magyarországon 1. Bevezetés A 90-es években gyakran hallhattuk azt - a napjainkban is

Részletesebben

KONDOROS NAGYKÖZSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011 2016

KONDOROS NAGYKÖZSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011 2016 KONDOROS NAGYKÖZSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011 2016 KÉSZÍTETTE: SZIPORKA KFT. KAPOSVÁR, 2011 TARTALOMJEGYZÉK 1. A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI...4 1.1 A tervkészítés elõzményei: 4 1.2 A tervkészítés

Részletesebben

Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (IX.12.) r e n d e l e t e

Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (IX.12.) r e n d e l e t e Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (IX.12.) r e n d e l e t e a települési folyékony hulladék győjtésére, szállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelezı helyi közszolgáltatásról

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Óbudai Zöld Szabadegyetem Szabó Magdolna 2011. december 1. főtanácsadó Törvényi háttér Európa Tanácsi alapelvek, Környezeti akcióprogramok 1990. évi LXV. trv.

Részletesebben

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Európa szintű Hulladékgazdálkodás Európa szintű Hulladékgazdálkodás Víg András Környezetvédelmi üzletág igazgató Transelektro Rt. Fenntartható Jövő Nyitókonferencia 2005.02.17. urópa színtű hulladékgazdálkodás A kommunális hulladék, mint

Részletesebben

Elıterjesztés a december 13-án tartandó Képviselı-testületi ülésére

Elıterjesztés a december 13-án tartandó Képviselı-testületi ülésére Elıterjesztés a 2012. december 13-án tartandó Képviselı-testületi ülésére Tárgy: A települési szilárdhulladék, hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételi díjának megállapításáról Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai. Fekete Katalin 2009. április 22.

Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai. Fekete Katalin 2009. április 22. Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai Fekete Katalin 2009. április 22. A hulladékkezelési adatszolgáltatás,- és nyilvántartás tapasztalatai a települési szilárd hulladék fogalma TSZH-t érintő

Részletesebben

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról /Egységes szerkezet/ Kiszombor Község

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás gyakorlati problémái az uniós gazdasági szereplık szemszögébıl

A hulladékgazdálkodás gyakorlati problémái az uniós gazdasági szereplık szemszögébıl A hulladékgazdálkodás gyakorlati problémái az uniós gazdasági szereplık szemszögébıl Dr. Kiss Tibor Pécs Holding Zrt. Budapest, 2010.09.09. 1 Hogyan próbálták kezelni a hulladék okozta problémákat? 1.

Részletesebben

Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E. a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról

Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E. a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Gönyő Község Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2010.(XII.16.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Gönyő Község Önkormányzatának

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (VII.15.) R E N D E L E T E. a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről

NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (VII.15.) R E N D E L E T E. a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (VII.15.) R E N D E L E T E a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Tv. 35. (3) bekezdése alapján Nyírbátor Város Önkormányzat

Részletesebben

A Csomagolási hulladékokról

A Csomagolási hulladékokról A Csomagolási hulladékokról Fıbb elıírásai: 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról Alapfogalmak (hulladék, gyártó újrahasználat stb.) Hulladékgazdálkodási alapelvek (gyártói felelısség, szennyezı

Részletesebben

A hulladéklerakás szabályozásának módosítása

A hulladéklerakás szabályozásának módosítása A hulladéklerakás szabályozásának módosítása Horváth Szabolcs Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium XVII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás 2007. április 24-26. Szombathely Uniós követelmények

Részletesebben

Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9 / 2004./ X II. 28. / számú rendelete

Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9 / 2004./ X II. 28. / számú rendelete Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testületének 9 / 2004./ X II. 28. / számú rendelete A települési szilárd hulladékra vonatkozó kötelezı közszolgáltatásról /EGYSÉGES SZERKEZET/ Sajtoskál község Önkormányzatának

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 26-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 26-i ülésére 1. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 26-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELÕ-TESTÜLETE. 2/2002. (II.26.) számú. r e n d e l e t e

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELÕ-TESTÜLETE. 2/2002. (II.26.) számú. r e n d e l e t e SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELÕ-TESTÜLETE 2/2002. (II.26.) számú r e n d e l e t e a települési folyékony kommunális hulladék (szippantott szennyvíz) győjtésére, szállítására és ártalmatlanítására szervezett

Részletesebben

Az önkormányzati rendelet 10/A. -a kiegészül az alábbi (6) bekezdéssel:

Az önkormányzati rendelet 10/A. -a kiegészül az alábbi (6) bekezdéssel: SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /. (...) önkormányzati rendelete a települési szilárdhulladékokkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 11/2003. (V. 27.) számú

Részletesebben

Beszámoló Újhartyán község Hulladékgazdálkodási tervének végrehajtásáról

Beszámoló Újhartyán község Hulladékgazdálkodási tervének végrehajtásáról Beszámoló Újhartyán község Hulladékgazdálkodási tervének végrehajtásáról 2007. szeptember 1. A tervezési terület általános bemutatása...2 2. A község területén keletkező hasznosítandó, vagy ártalmatlanítandó

Részletesebben

Belsısárd Község Önkormányzati Képviselı-testületének 16/2004.(IX.23.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl

Belsısárd Község Önkormányzati Képviselı-testületének 16/2004.(IX.23.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl Belsısárd Község Önkormányzati Képviselı-testületének 16/2004.(IX.23.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl Belsısárd Község Önkormányzati Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az eddigiekben felhasznált 2000 millió Ft fejlesztési forrás eredménye képekben és a tervek Abaúj Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN

HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselıtestületének 18/2006. (XII. 22.) rendelete

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselıtestületének 18/2006. (XII. 22.) rendelete Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselıtestületének 18/2006. (XII. 22.) rendelete A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben!) Tiszaszentimre Község Önkormányzatának

Részletesebben

NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL

NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 22/2000. (XII.19.), 4/2000. (III.28.), 15/1999. (XII.21.) rendelettel módosított 10/1996. (IV.30.) rendelet az egyes helyi közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl

Részletesebben

A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések

A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések A települési szilárdhulladék-fejlesztési stratégiában (20072016) meghatározottak szerint Farmasi Beatrix tanácsos KvVM Környezetgazdasági

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 18/2002 (XII.31.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 18/2002 (XII.31.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 18/2002 (XII.31.) rendelete A települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Vasmegyer Község Önkormányzata

Részletesebben

Kálló Község Önkormányzata Képviselő testületének 6 /2010. (IV.13.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról

Kálló Község Önkormányzata Képviselő testületének 6 /2010. (IV.13.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról Kálló Község Önkormányzata Képviselő testületének 6 /2010. (IV.13.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35.. (3) bekezdésben

Részletesebben

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor.

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 9 1. számú melléklet 23242526, 2728 1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 2) A települési

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet. a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirıl

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet. a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirıl 1. oldal 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirıl A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

2/2014. (II.17) önkormányzati rendelete

2/2014. (II.17) önkormányzati rendelete Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2014. (II.17) önkormányzati rendelete a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére vonatkozó közszolgáltatásról A vízgazdálkodásról

Részletesebben

A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA

A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA 1 Tartalomjegyzék Települési szilárd hulladék kezelése... 4 1 Összefoglalás... 4 2 A támogatási stratégia célja... 10 3 Háttér (A stratégiát

Részletesebben

A Mecsek-Dráva projekt szerepe a térség versenyképességének növelésében. Dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató BIOKOM Kft.

A Mecsek-Dráva projekt szerepe a térség versenyképességének növelésében. Dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató BIOKOM Kft. A Mecsek-Dráva projekt szerepe a térség versenyképességének növelésében Dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató BIOKOM Kft. Hulladékgazdálkodási fejlesztések indokoltsága A 2000 évi Hgt. és végrehajtási rendeletei

Részletesebben

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Tervet ezen rendelet 1. sz. mellékletét képezı tervben hagyja jóvá.

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Tervet ezen rendelet 1. sz. mellékletét képezı tervben hagyja jóvá. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 10/2010. (IX. 20.) sz. önkormányzati rendelete a 2010-2015 évek közötti Helyi Hulladékgazdálkodási Terv kihirdetésérıl Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Előterjesztés. Előadó: "Kelet-Környezet Kft" ügyvezetője (Tiszavasvári)

Előterjesztés. Előadó: Kelet-Környezet Kft ügyvezetője (Tiszavasvári) Előterjesztés a Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 28-án tartandó ülésére, a 5. számú Előterjesztés a szemétszállítási szolgáltatási szerződésből fakadó feladatok ellátásáról

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA évekre. Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft Végh Szilárd ügyvezető igazgató

KESZTHELY VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA évekre. Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft Végh Szilárd ügyvezető igazgató KESZTHELY VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA 2009-2016 évekre Készítette: Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft Végh Szilárd ügyvezető igazgató Keszthely jellemzői hulladékgazdálkodás szempontjából Város

Részletesebben

ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE

ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE Célok a települési szilárd hulladék 40%-ának hasznosítása 2009ig, 50%-ának hasznosítása 2013 végéig a lerakott hulladék biológiailag

Részletesebben

1/31 oldal TARTALOMJEGYZÉK

1/31 oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános bevezető... 3 1.1. A beszámoló jogszabályi indoka... 3 1.2. A beszámoló célja... 3 1.3. A Helyi Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatának szempontjai... 3 2. A tervkészítés

Részletesebben

Iklanberény község Önkormányzat Képviselıtestületének. 8 / 2004./ X II. 29. / számú rendelete

Iklanberény község Önkormányzat Képviselıtestületének. 8 / 2004./ X II. 29. / számú rendelete Iklanberény község Önkormányzat Képviselıtestületének 8 / 2004./ X II. 29. / számú rendelete A települési szilárd hulladékra vonatkozó kötelezı közszolgáltatásról /EGYSÉGES SZERKEZET/ Iklanberény község

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére 1. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési

Részletesebben

Egészséges, tiszta települések Akcióterv

Egészséges, tiszta települések Akcióterv KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Egészséges, tiszta települések Akcióterv 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma KEOP 1. Egészséges, tiszta települések 1.2. A prioritások

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 20/2009. (IX. 25.) RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Adony Város Önkormányzat Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

Aszód Város Önkormányzat Polgármesterétıl. Tisztelt Képviselı-testület!

Aszód Város Önkormányzat Polgármesterétıl. Tisztelt Képviselı-testület! Aszód Város Önkormányzat Polgármesterétıl /2009. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS A hulladéktelep bezárása következtében beállt változásról, illetve a helyi környezet védelmérıl, a közterületek

Részletesebben

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ENYING VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ 2000. ÉVI 43. TÖRVÉNY 37. - A ÉRTELMÉBEN 2007. ÉVBEN ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓ Előzmények, általános bevezető A hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság 1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2004. (X. 27.) Ök. rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2004. (X. 27.) Ök. rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2004. (X. 27.) Ök. rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2007. (VI. 7.) számú rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervről

TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2007. (VI. 7.) számú rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervről TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007. (VI. 7.) számú rendelete a helyi gazdálkodási tervről Tarany Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 323. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2008. ( ) rendelete a települési folyékony hulladék szippantott szennyvíz összegyőjtésére,

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes

Részletesebben

B L A U T E C H Humán- és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft

B L A U T E C H Humán- és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft B L A U T E C H Humán- és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft Veszprém, Hársfa u. 39. Tel: (88) 590-050 Fax: (88) 590-059 Honlap: www.blautech.hu E-mail cím: mail@blautech.hu A Környezetvédelmi és Területfejlesztési

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről és a közszolgáltatás

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 17/2009. (XI. 5.) RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Alap Község Önkormányzat Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi

Részletesebben

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki:

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2005.(XII.19.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 35/2004.(XII.3.)

Részletesebben

A körforgásos gazdaság és a hazai hulladékgazdálkodási tervezés. Humusz Ház Február 22. Markó Csaba

A körforgásos gazdaság és a hazai hulladékgazdálkodási tervezés. Humusz Ház Február 22. Markó Csaba A körforgásos gazdaság és a hazai hulladékgazdálkodási tervezés Humusz Ház 2017. Február 22. Markó Csaba Miről lesz szó? Nemzeti Környezetvédelmi Program 2015-2020 (NKP) A környezet védelmének általános

Részletesebben

!" #"!$ %& Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 E-mail: iroda@progressio.hu HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ZALAEGERSZEG. 2004.

! #!$ %& Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 E-mail: iroda@progressio.hu HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ZALAEGERSZEG. 2004. !" #"!$ %& Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2004. Budapest HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Készítette: PROGRESSIO MÉRNÖKI

Részletesebben

Hulladéktelep-kezelő Hulladéktelep-kezelő

Hulladéktelep-kezelő Hulladéktelep-kezelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

2.. 1 Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

2.. 1 Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. i Önkormányzat 26/2004. (IX.25.) számú Ö.K. rendelete egységes szerkezetben a módosító 37/2008. (XII.27.) sz. Ö.K. rendelettel a helyi hulladékgazdálkodási tervről Üllő Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

I. FEJEZET A rendelet célja és hatálya 1.

I. FEJEZET A rendelet célja és hatálya 1. EGYSÉGES SZERKEZET Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testület 34/2012. (VI. 12.) ÖR, 27/2012. (V. 04.) ÖR, 61/2011. (XII. 20.) ÖR, 29/2011. (VI. 01.) ÖR, 57/2010. (XII. 15.) ÖR, 39/2009. (XII. 16.),

Részletesebben

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének. 11/2004.(X. 11.) számú. rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének. 11/2004.(X. 11.) számú. rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2004.(X. 11.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Gara Község Önkormányzati Képviselı-testületének 4/2005./II.17./ ökr. rendelete

Gara Község Önkormányzati Képviselı-testületének 4/2005./II.17./ ökr. rendelete Gara Község Önkormányzati Képviselı-testületének 4/2005./II.17./ ökr. rendelete A Bajai Többcélú Kistérségi Társulás Hulladékgazdálkodási tervének elfogadásáról 1.. /1/ A hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

/Egységes szerkezetben a 14/2009.(X.15.) sz. Ök. módosításaival/

/Egységes szerkezetben a 14/2009.(X.15.) sz. Ök. módosításaival/ 1 Kismaros Község Önkormányzat Képviselı-testületének 17/2008.(XII.11.) sz. Ök. rendelete a települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és közszolgáltatási díj megállapításáról

Részletesebben

A magyar szabályozás várható iránya és ütemezése a biogáz üzemek engedélyezése területén

A magyar szabályozás várható iránya és ütemezése a biogáz üzemek engedélyezése területén A magyar szabályozás várható iránya és ütemezése a biogáz üzemek engedélyezése területén A bioenergia hasznosítás lehetıségei konferencia Budapest, 2010. november 8. Dr. Lengyel Attila Magyar Biogáz Egyesület

Részletesebben

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1) bekezdés 1. és 31. pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Vászoly Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 10/2004.(VII. 15.) számú rendelete A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL.

Vászoly Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 10/2004.(VII. 15.) számú rendelete A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL. Vászoly Község Önkormányzata Képviselı-testületének 10/2004.(VII. 15.) számú rendelete A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL. Vászoly Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

A helyi hulladékgazdálkodási tervek készítésével kapcsolatos anomáliák. Elıadó: Kaleta Jánosné PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft

A helyi hulladékgazdálkodási tervek készítésével kapcsolatos anomáliák. Elıadó: Kaleta Jánosné PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft A helyi hulladékgazdálkodási tervek készítésével kapcsolatos anomáliák Elıadó: Kaleta Jánosné PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Elhangzott: A MTESZ Veszprémi Megyei Szervezete által szervezett Országos Környezetvédelmi

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási társulási megállapodás

Hulladékgazdálkodási társulási megállapodás Hulladékgazdálkodási társulási megállapodás amely létrejött, egyrészrıl Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviselıje: Horváth István, másrészrıl

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Vasszécseny Község Képviselő-testületének 10/2002. (XII.20.) számú rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéről Vasszécseny Község Képviselő-testülete a település

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás szakmai szemmel

Hulladékgazdálkodás szakmai szemmel Hulladékgazdálkodás szakmai szemmel Előadó: Weingartner Balázs elnök-vezérigazgató Budapest, 2016. május 5. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás logikai kerete Térségi rendszerek és létesítmények DE

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben