TARTALOMJEGYZÉK I. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV MEGALAPOZÁSA 3

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOMJEGYZÉK I. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV MEGALAPOZÁSA 3"

Átírás

1 TARTALOMJEGYZÉK I. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV MEGALAPOZÁSA 3 Bevezetés A tervkészítés általános adatai A tervezési szint és a település bemutatása A tervezési szint és a bázis év meghatározása A település bemutatása A helyi tervezés bemutatása, a tervezés alapjai A tervezés módszerének bemutatása Tervezésbe bevont hatóság, egyéb szervezetek, együttmőködések formái.6 2. A tervezési területen keletkezı, hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó hulladékok típusai, mennyisége és eredete A keletkezı hulladékok típusa és éves mennyisége Nem veszélyes hulladékok Veszélyes hulladékok és kiemelten kezelendı veszélyes hulladékok, valamint speciális feladatot jelentı hulladékok Csomagolási hulladékok A felhalmozott hulladékok típusa és éves mennyisége.9

2

3 I. A hulladékgazdálkodási terv megalapozása

4 BEVEZETÉS Hajdúszoboszló Város önkormányzata a közelmúltban elkészítette az elsı, a évek idıszakára vonatkozó hat éves települési hulladékgazdálkodási tervét. Tervünk az alábbi - az önkormányzatok hulladékgazdálkodási feladatainak általános feltételeit tartalmazó - jogszabályok iránymutatásával készült: LXV. törvény a helyi önkormányzatokról LIII. törvény: a környezet védelmének általános szabályiról (46, 48. ) XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról (35. ) Országos Hulladékgazdálkodási Terv (110/2002 (XII.12.) OGY határozat) Második Nemzeti Környezetvédelmi Program (2130/2003. (VI. 19.) Korm. határozat A terv az alábbi részletes hulladékgazdálkodási elıírásokkal és önkormányzati rendeletekkel összhangban készült: a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésérıl szóló 213/2001 (XI.14.) kormányrendelet, a települési hulladékgazdálkodási tervek tartalmi követelményeirıl szóló 126/2003. (VIII.15.) kormányrendelet. Hajdú-Bihar Megye Környezetvédelmi programja 15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet, Észak-alföldi statisztikai Régió Hulladékgazdálkodási terve 1/2002 (I. 10.) Képviselıtestületi határozat, Hajdúszoboszló Város Környezetvédelmi Programja. 19/2003. (X. 20.) Önkormányzati rendelet A hulladékgazdálkodásról szól. 18/2003. (X. 20.) Önkormányzati rendelet A helyi környezet és természetvédelmérıl szól. Településünk hulladékgazdálkodásának hosszú távú célja a képzıdı hulladék mennyiségének, veszélyességének csökkentése, és ezáltal a helyi hulladékgazdálkodási gondok megoldása és környezeti állapot javítása. Települési hulladékgazdálkodási tervünkben a jogszabályi elıírásokkal összhangban adatokkal alátámasztva bemutatjuk és értékeljük a hulladékgazdálkodás helyzetét, meghatározzuk az öt éves tervezési periódusra vonatkozó helyi hulladékgazdálkodási célokat, továbbá vázoljuk a célok eléréséhez szükséges intézkedéseket.

5 1. A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI 1.1. A tervezési szint és a település bemutatása A tervezési szint és a bázisév meghatározása A jelen terv tervezési szintje Hajdúszoboszló városára terjed ki. Bázisévként évet választottuk A település bemutatása Hajdúszoboszló az Alföld északkeleti részén található, Budapesttıl 200 km-re keleti irányban, Debrecentıl 20 km-nyire délnyugaton. Mind Budapest, mint Debrecen felıl a 4-es fıúton érhetı el, ami 2002 óta elkerüli a települést. A Központi Statisztikai Hivatal Hajdú-Bihar Megyét 7 db statisztikai körzetre osztja, amely alapján Hajdúszoboszló a Hajdúszoboszlói Statisztikai Körzet Központja. Ebbe a körzetbe még két település tartozik, Nagyhegyes és Hajdúszovát. A körzetben 29 ezer fı él, ebbıl egyedül Hajdúszoboszlón koncentrálódik a lakónépesség 80,4%-a (23,4 ezer fı). Hajdúszoboszló szerepkörét elsısorban a nemzetközileg is elismert gyógyfürdı határozza meg. Ezáltal nagy idegenforgalmat vonz így a település üdülıvárosi jellegő. A gyógyfürdı nemcsak Hajdúszoboszló, de az egész térség vonzerejét is képezi, a hortobágyi természeti tájjal együtt. A megye központi részén, 11 város révén nagy összefüggı sajátos urbanizált térség alakult ki. Hajdúszoboszló város alközponti szerepkörrel bír a megyeszékhely Debrecen mellett, a városhoz kapcsolódva. Településünk átnézeti térképét az 1. sz. mellékletben csatoltuk. Településünk legfontosabb társadalmi-gazdasági adatait az1.1. táblázatban foglaltuk össze táblázat: Fıbb demográfiai és gazdasági adatok lakosság száma (fı) tartósan munkanélküliek száma (fı) Nincs adat Aktív korú (18 év feletti, nem nyugdíjas) lakosság száma (fı) Nincs adat A településen iparőzési adót fizetı vállalkozások száma (db) Az iparőzési adóból származó bevételek (millió Ft) Telephely engedéllyel rendelkezı vállalkozások száma (db) Nincs adat A háztartások száma a településen 861 Nincs adat 7.915

6 1.2. A helyi tervezés bemutatása, a tervezés alapjai A tervezés módszerének bemutatása A hulladékgazdálkodási terv kidolgozásához az Env-in-Cent Kft. által biztosított THgT-Basic (Kalauz a települési hulladékgazdálkodási terv kidolgozásához) c. segédletet alkalmaztuk. A terv kidolgozásának fı szempontrendszere az átláthatóság és az összehasonlíthatóság biztosítása volt. Településünk az elsı hulladékgazdálkodási tervének kidolgozásával mind a hulladékgazdálkodási helyzet, mind a célkitőzések, mind az intézkedések vonatkozásában hulladékgazdálkodási alapállapot-felvételt kívánt elvégezni. A tervezési módszer fontosabb prioritásai az alábbiak: Komplexitás: A települési hulladékgazdálkodási terv a település fenntartható fejlıdésének egyik stratégiai eszköze. Ennek megfelelıen egyszerre kell célokat és intézkedéseket meghatározó programként, illetve az elırehaladást nyomon követı monitorként mőködnie. Kompatibilitás: A hulladékgazdálkodási terv kidolgozása során folyamatosan vizsgáltuk, hogy a kitőzött célok és az azonosított intézkedések megfelelnek-e az Országos és a Területi hulladékgazdálkodási terveknek, továbbá a helyi fejlesztési és környezet- és természetvédelmi törekvéseknek Kommunikáció: A terv kidolgozása során az érintett hatóságokkal és civil szervezetekkel egyeztettünk, elfogadását követıen pedig a lakossággal kívánjuk megismertetni a tervben foglaltakat Tervezésbe bevont hatóságok, egyéb szervezetek, együttmőködések formái A terv kidolgozása során az érintettek széles körével egyeztettünk, illetve számos szervezettel, intézménnyel alakítottunk ki szakértıi együttmőködést. A tervezésbe bevont közigazgatási szervek A települési hulladékgazdálkodási tervek tartalmi követelményeirıl szóló 126/2003. (VIII.15.) kormányrendelet alapján a terv kidolgozása során a következı közigazgatási szervekkel folytattunk egyeztetést: talajvédelemre kiterjedıen Hajdú-Bihar Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat növény eü.-i szakkérdések Hajdú-Bihar Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat vizek mennyisége, minıségi védelme Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság régészeti értékek, mőemlékvédelem Kulturális Örökségvédelmi Hivatal természet-, tájvédelemre kiterjedıen Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága területhasználati szakkérdések Hajdú-Bihar Megyei Földhivatal állat-egészségügyi szakkérdések Hajdú-Bihar Megyei Állateü.-i és élelmiszer ell. Áll. vízügyi szakkérdések Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság közlekedési szakkérdések Hajdú-Bihar Megyei Közlekedési Felügyelet közegészségügyi szakkérdések Hajdúszoboszlói ÁNTSZ A terv kidolgozásban közremőködı egyéb szervezetek, intézmények Hulladékgazdálkodási tervünk kidolgozásába - a fenti, közigazgatási szerveken kívül - a következı szervezetek vettek részt: Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Rt., Hajdúszoboszlói Közüzemi Kft., Kovács Mihály vállalkozó, Városszépítı Egyesület

7 2. A TERVEZÉSI TERÜLETEN KELETKEZİ, HASZNOSÍTANDÓ VAGY ÁRTALMATLANÍTANDÓ HULLADÉKOK TÍPUSAI, MENNYISÉGE ÉS EREDETE E fejezetben részletesen bemutatjuk településünk hulladékgazdálkodási helyzetét az pontban megadott bázisévre vonatkozóan. Meghatározzuk a településen keletkezı, be-, illetve kiszállított hulladék-áramokat, továbbá azonosítjuk azokat a hulladékokat, amelyek a településünk közigazgatási határain belül kerültek lerakásra, illetve kezelésük nem megfelelı. Mindezek alapján felállítjuk településünk elsı hulladékmérlegét, ami megmutatja, hogy a településen ténylegesen mennyi és milyen hulladékokról kell gondoskodni, valamint mennyi ezek hasznosítási, kezelési aránya. Az adatgyőjtés köre, pontossága, problémái, becslési módszerek Mivel ez a fejezet elsısorban táblázatok formájában megjelenített adatközlésbıl áll, lényeges rögzíteni, hogy a közölt adatok és információk honnan származnak, illetve ilyen a megbízhatóságuk. Az egyes hulladéktípusokra vonatkozó adatok forrásait, jellemzıit és becsült bizonytalanságait a 2. mellékletben foglaltuk össze A keletkezı hulladékok típusa és éves mennyisége Az alábbiakban a települési hulladékok körében értelmezhetı, illetve a közszolgáltatás keretébe tartozó hulladékokra vonatkozó adatokat adjuk meg, azaz a háztartásokból származó (illetve a háztartási hulladékhoz hasonló jellegő és összetételő, azzal együtt kezelhetı) szilárd és folyékony települési hulladékokkal foglalkozunk. A keletkezı települési szilárd hulladék vonatkozásában analitikai vizsgálatokat nem végeztünk. Az összetételre vonatkozóan a debreceni AKSD kft által készített elemzést illetve irodalmi adatokat vehetünk figyelembe. A település jelentıs mértékő idegenforgalmára való tekintettel a hulladék minıségében szezonális szinten eltérések mutatkoznak. Ez alapján megközelítıleg a települési szilárd hulladék % szerves anyagot, % papírt, 12% mőanyag, 7% textil, 4% üveghulladékot, 3% fémhulladékot, 1% veszélyes hulladékot tartalmaz. Feladatunk a lerakással ártalmatlanított hulladékok mennyiségének csökkentése- ezen belül a szerves, komposztálható anyagok elkülönített győjtése és ártalmatlanítása komposztálással, minél több típusú veszélyes hulladék győjtés lehetıségének biztosítása a lakosság részére, majd ezen veszélyes hulladékok megfelelı ártalmatlanító helyekre juttatása, valamint a szelektíven győjtött másodnyersanyagként felhasználható hulladékok körének és mennyiségének növelése. A nyári (május vége, június, július, augusztus, szeptember eleje) idıszakban a hulladék jelentıs mértékben fellazul, köszönhetıen a turizmus által kialakult fogyasztói szokásoknak. (csomagolási hulladékok, egyszer használatos eszközök) Ezekben az idıszakokban a települési szilárd hulladék térfogattömege számításaink szerint megközelítıen 150 kg/laza m 3. A számítás menete a következı: Egy hulladékszállító gépjármő kb. átlagosan 12 m 3 hulladékot szállít. A mérlegelés során ez 7 t tömegő hulladékmennyiség. A szállítójármő felépítménye kb. 1:4 arányban tömörít. A 12 m 3 tömörített hulladék ennek megfelelıen laza állapotban 12 m 3 X 4 m 3, azaz 48 m kg / 48 laza m 3 = 145,833 kg/laza m 3 ~ 150 kg/laza m 3

8 Az ettıl eltérı idıszakban a kisebb tömöríthetıség miatt 1:3, -1:3,5 a települési szilárd hulladék térfogattömege megközelítıleg 200 kg/laza m Nem veszélyes hulladékok táblázat: A keletkezı nem veszélyes települési hulladékok éves mennyisége Hulladék típus Települési szilárd hulladékok EWC , , , , , , Mennyiség (t/év) szelektíven lerakott Összesen győjtött Települési folyékony hulladékok EWC Kommunális szennyvíziszap EWC , ,6 Építési, bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok EWC Összesen: , ,6 a lakosság és az önkormányzat üzemeltetésében lévı (felelıségi körébe tartozó) gazdasági szervezeteknél keletkezı hulladékok figyelembevételével Veszélyes hulladékok és kiemelten kezelendı veszélyes hulladékok, valamint speciális feladatot jelentı hulladékok táblázat: A keletkezı veszélyes, kimelten kezelendı veszélyes, valamint speciális feladatot jelentı települési hulladékok éves mennyisége Hulladék típus Mennyiség (t/év) szelektíven győjtött lerakott Összesen Veszélyes hulladékok megnev.: 3,36 3,36 EWC Kiemelten kezelendı Hulladékolajok (háztartási sütıolaj) 3 3 veszélyes hulladékok EWC Akkumulátorok és szárazelemek 1,65 1,65 EWC Kiselejtezett gépjármővek 0 Elektromos, elektronikai hulladékok 3,85 3,85 EWC Egészségügyi hulladékok 0,963 0,963 EWC , Állati eredető hulladékok EWC Azbeszt (épületek bontásából) 0 Speciális, a tervezési Használt gumiabroncs 0 területen külön feladatot jelentı hulladékok ÖSSZESEN: 134, ,823 a lakosság és az önkormányzat üzemeltetésében lévı (felelıségi körébe tartozó) gazdasági szervezeteknél keletkezı hulladékok figyelembevételével

9 Csomagolási hulladékok táblázat: A keletkezı csomagolási hulladékok éves mennyisége Hulladék típus Mennyiség (t/év) szelektíven győjtött lerakott Összesen Papír és karton csomagolási hulladék EWC ,5 1349,5 Mőanyag csomagolási hulladék EWC ,7 899,7 Fa csomagolási hulladék 0 Fém csomagolási hulladék 0 Vegyes összetételő kompozit csomagolási hulladék 0 Egyéb, kevert csomagolási hulladék 0 Üveg csomagolási hulladék EWC ,8 359,8 Textil csomagolási hulladék 0 Összesen: a lakosság és az önkormányzat üzemeltetésében lévı (felelıségi körébe tartozó) gazdasági szervezeteknél keletkezı hulladékok figyelembevételével 2.2. A felhalmozott hulladékok típusa és mennyisége A település területén önkormányzati felelısségi körbe tartozó felhalmozott, további kezelést igénylı nem veszélyes hulladékokról, valamint kiemelten kezelendı hulladékáramokról, és csomagolási hulladékokról nincs tudomásunk A területre beszállított és a területrıl kiszállított hulladékok típusa és éves mennyisége Nem veszélyes hulladékok táblázat: A településre beszállított és onnan kiszállított nem veszélyes hulladékok éves mennyisége Hulladék típus Mennyiség (t/év) beszállított kiszállított Települési szilárd hulladékok 9551 EWC , , , , , , Települési folyékony hulladékok EWC Kommunális szennyvíziszap 5.688,6 EWC Építési, bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok EWC Összesen: ,6

10 Veszélyes hulladékok és kiemelten kezelendı veszélyes hulladékok, valamint speciális feladatot jelentı hulladékok táblázat: A településre beszállított és onnan kiszállított veszélyes, kiemelten kezelendı veszélyes, valamint speciális feladatot jelentı települési hulladékok éves mennyisége Hulladék típus Mennyiség (t/év) Veszélyes hulladékok megnev.: EWC Kiemelten kezelendı Hulladékolajok (háztartási sütıolaj) EWC veszélyes hulladékok 25 Akkumulátorok és szárazelemek EWC Kiselejtezett gépjármővek Speciális, a tervezési területen külön feladatot jelentı hulladékok Elektromos, elektronikai hulladékok EWC beszállított kiszállított 3,85 Egészségügyi hulladékok EWC , Állati eredető hulladékok EWC Azbeszt (épületek bontásából) 0 Használt gumiabroncs 0 ÖSSZESEN: 3,85 a lakosság és az önkormányzat üzemeltetésében lévı (felelıségi körébe tartozó) gazdasági szervezeteknél keletkezı hulladékok figyelembevételével A kommunális hulladék átrakó és kezelı telepre a lakosság által beszállított elektromos és elektronikai hulladékokat /EWC / a legközelebbi veszélyes hulladékgyőjtı és kezelı telepre - Hajdúkomm Kft Debrecen Határ u szállítatjuk, ez a mennyiség ben 3,85 t volt. Veszélyes hulladék átvételének és kezelésének v. ártalmatlanításának engedélyével rendelkezı gazdálkodó szervezetnek adjuk át pl.: Hajdúkomm stb Csomagolási hulladékok táblázat: A településre beszállított és onnan kiszállított csomagolási hulladékok éves mennyisége Hulladéktípus mennyiség (t/év) beszállított kiszállított Papír és karton csomagolási hulladék EWC ,5 Mőanyag csomagolási hulladék EWC ,7 Fa csomagolási hulladék Fém csomagolási hulladék Vegyes összetételő kompozit csomagolási hulladék Egyéb, kevert csomagolási hulladék Üveg csomagolási hulladék EWC ,8 Textil csomagolási hulladék Összesen: lakosság és az önkormányzat üzemeltetésében lévı (felelıségi körébe tartozó) gazdasági szervezeteknél keletkezı hulladékok figyelembevételével

11 2.4. A tervezési terület éves hulladékmérlegének bemutatása E tervrészben az elızıekben közölt táblázatok alapján bemutatjuk a településünkön jelenleg különbözı módokon - hasznosításra vagy ártalmatlanításra kerülı, illetve az esetlegesen - nem kezelt hulladékok mennyiségét, a kezelendı hulladékok hasznosítási, kezelési arányait Nem veszélyes hulladékok táblázat: a nem veszélyes hulladékok kezelési arányainak bemutatása - hulladékmérleg HULLADÉK TÍPUS Hasznosítás Égetés Lerakás Egyéb kezelt t/év % t/év % t/év % t/év % Települési szilárd hulladékok 750 7, ,15 EWC , , , , , , Települési folyékony hulladékok EWC Kommunális szennyvíziszap 5.688,6 100 EWC Építési, bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok EWC Összesen: , Veszélyes hulladékok és kiemelten kezelendı veszélyes hulladékok, valamint speciális feladatot jelentı hulladékok táblázat: A keletkezı veszélyes, kiemelten kezelendı veszélyes, valamint speciális feladatot jelentı települési hulladékok kezelési arányainak bemutatása hulladékmérleg Veszélyes hulladékok Kiemelten kezelendı veszélyes hulladékok Speciális, a tervezési területen külön feladatot jelentı hulladékok HULLADÉK TÍPUS megnev.: EWC Hulladékolajok (háztartási sütıolaj) EWC Akkumulátorok és szárazelemek EWC Kiselejtezett gépjármővek Elektromos, elektronikai hulladékok EWC Egészségügyi hulladékok EWC , Állati eredető hulladékok EWC Azbeszt (épületek bontásából) Használt gumiabroncs Hasznosítás Égetés Lerakás Egyéb kezelt t/év % t/év % t/év % t/év % 3, ÖSSZESEN: 134, , , ,

12 Csomagolási hulladékok táblázat: A csomagolási hulladékok éves mennyisége kezelési arányainak bemutatása hulladékmérleg HULLADÉKTÍPUS Hasznosításra történı átadás Égetés Lerakás Egyéb kezelt t/év % t/év % t/év % t/év % Papír és karton csomagolási hulladék 31,5 2, ,6 EWC Mőanyag csomagolási hulladék EWC ,7 1, ,8 Fa csomagolási hulladék Fém csomagolási hulladék Vegyes összetételő kompozit csomagolási hulladék Egyéb, kevert csomagolási hulladék Üveg csomagolási hulladék EWC ,8 5, ,2 Textil csomagolási hulladék Összesen: 63 2, ,6 A lerakás oszlopban szereplı adatok becsültek, meghatározásokhoz irodalmi adatokat vettünk figyelembe.

13 3. A HULLADÉKKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS ALAPVETİ MŐSZAKI KÖVETELMÉNYEK E fejezetben a hulladékgazdálkodással kapcsolatos hatósági feladatok közül a mőszaki leírásokkal és engedélyekkel kapcsolatos információkat összegezzük A jogszabályban meghatározott mőszaki követelmények és a területen folyó hulladékkezelésre elıírt követelmények ismertetése A tervezési területen, a hulladékgazdálkodással kapcsolatos hatósági feladatokat - Hajdúszoboszló önkormányzat jegyzıje és - a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség látja el, (engedélyek kiadása, ellenırzések) az érintett szakhatóságok bevonásával. A hulladékkezelésre (települési szilárd és folyékony hulladék, szennyvíziszap) elıírt alapvetı mőszaki követelményeket meghatározó jogszabályok: évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról - 4/1984.(II. 1.) ÉVM rendelet a településtisztasági szolgáltatás ellátásáról és a települési folyékony hulladékok ártalmatlanításáról. - 16/2002.(IV. 10.) EÜM rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekrıl. - 22/2001.(X. 10.) KöM rendelet a hulladéklerakás, valamint a hulladéklerakók lezárásának és utógondozásának szabályairól és egyes feltételeirıl /2001.(XI. 14.) Korm. rendelet a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirıl. - 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezıgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól /2003.(X. 18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekrıl. - 23/2003.(XII. 29.) KvVM rendelet a biohulladék kezelésérıl és a komposztálás mőszaki követelményeirıl. - 19/1995.(XII. 7.) KHVM rendelet a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról. - mód. 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirıl. - 5/2002.(X.29.) KvVM rendelet a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes szabályairól - 22/2001.(X.10.) KöM rendelet a hulladéklerakás, valamint a hulladéklerakók lezárásának és utógondozásának szabályairól és egyes feltételeirıl, - 49/2001.(IV.3.) Korm. rendelet a vizek mezıgazdasági eredető nitrátszennyezéssel szembeni védelmérıl, Hajdúszoboszló Város hulladékkezeléssel kapcsolatos rendeletei: - 18/2003. (X.20.) Ör. A helyi környezet és természet védelmérıl - 19/2003. (X.20.) Ör. A város hulladékgazdálkodásáról - 28/2004. (XII.16.) Ör. A talajterhelési díjról

14 Hulladékkezelési engedélyek Az alábbi táblázatban megadjuk a kiadott engedélyek fıbb adatait táblázat: Hulladékkezelési engedélyek adatai ENGEDÉLY ENGEDÉLYES megnevezése száma kelte neve telephelye Hulladék ártalmatlanítási engedély Hulladék szállítási, begyőjtési engedély 4383/6/ Hajdúszoboszlói Közüzemi Kft. Hulladékkezelési engedély 868/1/ Hulladék begyőjtési és szállítási engedély 4200 Hajdúszoboszló, Bethlen u /9/ Kovács Mihály 4200 Hajdúszoboszló, Szabadság u. 13. Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Rt. 3054/6/ Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Rt Hajdúszoboszló, Nyugati sor Hajdúszoboszló, Nyugati sor A jogszabályokban meghatározottaktól eltérı speciális helyi vagy egyedi mőszaki követelmények, belsı mőszaki elıírások A településen nincsenek speciális területi, helyi vagy egyedi mőszaki követelmények, belsı mőszaki elıírások alapján engedélyezett létesítmények, telephelyek.

15 4. AZ EGYES HULLADÉKTÍPUSOKRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS INTÉZKEDÉSEK Általánosan alkalmazandó jogszabályok - A hulladékokra alkalmazandó jogszabályok a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. tv. szerint - A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirıl szóló módosított 98/2001.(VI.15.) Korm. rendelet - A települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirıl szóló 213/2001.(XI.14.) Korm. rendelet - A hulladékok jegyzékérıl szóló módosított 16/2001.(VII.18.) KöM rendelet. Speciális jogszabályok 1./ PCB és PCT tartalmú hulladékok 5/2001.(II.23.) KöM rendelet a poliklórozott bifenilek és a poliklórozott terfenilek és az azokat tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól 2./ Hulladékolajok 4/2001.(II.23.) KöM rendelet a hulladékolajok kezelésének részletes szabályairól 3./ Akkumulátorok, elemek 9/2001.(IV.9.) KöM rendelet az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezelésének részletes szabályairól 4./ Elektronikai termékek Az elektronikai hulladékokra vonatkozóan a jogszabály még nem került kibocsátásra. 5./ Kiselejtezett gépjármővek A kiselejtezett gépjármő hulladékokra vonatkozóan a jogszabály még nem került kibocsátásra 6./ Egészségügyi hulladékok 1/2002.(I.11.) EüM rendelet az egészségügyi intézményekben keletkezı hulladék kezelésérıl 7./ Állati hulladékok 41/1997.(V.28.) FM rendelet az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról 8./ Növényvédı szer és csomagoló eszközeik A növényvédı szer és növényvédı szerrel szennyezett csomagolóeszköz hulladékokra vonatkozóan a jogszabály még nem került kibocsátásra

16 5. A HULLADÉKOK KEZELÉSÉRE ALKALMAS KEZELİTELEPEK ÉS LÉTESÍTMÉNYEK, A KEZELÉSRE FELHATALMAZOTT VÁLLALKOZÁSOK E tervrészben bemutatjuk azokat a győjtı, szállító és kezelı vállalkozásokat, amelyek a településen mőködnek. Ismertetjük a kapacitásokat, azok kihasználtságát, kitérünk az esetleges rekonstrukciós szükségletekre, a kapacitás növelés szükségességére és lehetıségeire A hulladékokra vonatkozó kezelési tevékenységek és jellemzık ismertetése A hulladékok győjtésével kapcsolatos tevékenységek A településen a köztisztasági és kommunális szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos feladatokat a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Rt. látja el. A feladat ellátására kötött közszolgáltatási szerzıdés keretében történik a település szilárd hulladék begyőjtése, szállítása és a Nádudvari lerakóba történı elhelyezése. Hajdúszoboszló városában keletkezı települési szilárd hulladék jelentıs része (hulladékudvaron és a győjtıpontokon begyőjtött hasznosítható anyagok kivételével) a Hajdúszoboszlótól 22 km-re lévı Nádudvari lerakóba kerül. Az átszállítás többletköltsége illetve az ártalmatlanítás költsége jelentıs terhet ró a városra, ezért a költségek csökkentése érdekében Hajdúszoboszló Város Önkormányzata a fı célnak a szelektív győjtés további fejlesztését, az ártalmatlanításra visszamaradó anyagok mennyiségének csökkentését tekinti. Az Önkormányzat gazdasági társasága rendelkezik egy saját tulajdonú Komplex hulladékgazdálkodási teleppel. A telepen belül mőködik: - komposztáló tér a városban keletkezı ág, gally, nyesedék, főkaszálék, falevél stb. komposztálására - hulladékgyőjtı udvar jelenleg lehetıség van: PET palack, üveg, papír, textil, hulladékká vált elektronikai berendezések, akkumulátorok, szárazelem, kiselejtezett hőtıgépek, darabos hulladék (lom) győjtésére - átrakó állomás a kötelezı hulladékszállításon felül keletkezı települési szilárd hulladék fogadására, mely évi cca m 3 laza hulladékot jelent. A Komplex telep (így a hulladékudvar is) a régi hulladéklerakó telepen valósult meg. A régi lerakó rekultiválásra került, a komposztálás során keletkezı komposztot a lerakó utógondozására kívánjuk felhasználni, illetve a város közterületeinek, parkjainak talajerı utánpótlására, talajszerkezet javítására. A szelektíven győjtött hulladék átvevıi: - papír, öblös üveg, PET palack: AKSD Kft. Debrecen, - veszélyesnek minısülı hulladék: veszélyes hulladék átvételének, kezelésének vagy ártalmatlanításának engedélyével rendelkezı gazdálkodó szervezetnek, melyek érvényességét szükség szerint ellenırizzük az illetékes környezetvédelmi hatóságnál. ( pl.: Kristály 99 Kft., HAJDÚKOMM Kft. Debrecen, Environinvest Kft. Bp. stb.)

17 A hulladékok szelektív győjtése a tervezés idıszakában a kiemelten kezelendı hulladékáramokra még nem került bevezetésre. A szolgáltató rendeletben foglalt kötelezettsége, hogy évente legalább egyszer lomtalanítási akció kerüljön lebonyolításra. A városban a 15 győjtıpont 3 frakciósan van kialakítva: PET palack, Papír - karton, üveg győjtésére. Az edényzet a győjtendı hulladékra vonatkozóan felirattal, színnel jelölve. (30 db 1,2 m 3 és 15 db 2 m 3 -es edényzettel). A szelektív győjtéshez jelenleg egy darab jármő áll rendelkezésre. A győjtıszigetek kijelölésének szempontjai az alábbiak voltak: - elsısorban a nagy és kisvárosias (sőrő) beépítéső területek kerültek elıtérbe, - az idegenforgalom által érintett területek kiemelten lettek kezelve, - figyelembe vettük a lakosságszámot, megközelítési távolságot, az életvitelt és a napi bevásárlás során érintett nagyobb üzleteket (pl. PLUSSZ, PENNY, PROFI, HELIKER) - A begyőjtı gépjármővel történı megközelíthetıségét - hogy alkalmas legyen a gyalogosan történı megközelítésre; - a kihelyezett edényzet zárható, bedobó nyílással ellátott, a győjtıjármőhöz illesztett rendszerő legyen; - esztétikailag illeszkedjen a városképbe A 2002-ben átadott szigetek: 1. Böszörményi út (kemping parkoló mellett) 2. Szurmai u. 3. (parkoló mellett) 3. Major u. 8. és 10. között (a parkolók között) 4. Dankó u. (élelmiszerpiac mellett) 5. Szilfákalja 4. és 6. között (Bocskai ABC mellett) 6. Szilfákalja 18. (a Fürdı patika mellett) 7. Szilfákalja 28. (a HELIKER ABC parkolója mellett) 8. Szilfáklaja 29/c (a garázsok mellett) 9. Szilfáklaja 33. (a telefonközpont mellett) 10. Bányász u között (a konténerek mellett) 11. Hısök tere 5. mögött (a PROFI parkolója mellett) 12. Nádudvari út és Mezı utca keresztezıdés (az élelmiszerbolt mellett) 13. Rákóczi Keleti u. sarok (az ABC mellett) 14. Földvár u. Hıforrás u. sarok (az italbolt mellett) 15. Mikszáth K. u. 3. (az üzletsorral szemben) A 2005-ben átadásra kerülı szigetek helyei: 1. Ady E. Vénkert u. sarok 2. Újvárosi Somogyi u. sarok 3. Sport u. 3. (a vegyes piac területén) 4. Liliom u Erkel F. u Árpád u. Hıforrás u. sarok 7. Bercsényi u Galgócz sor Beıdy M. sarok 9. Hajdú u. Vasvári Pál u. sarok 10. Sarló u Erzsébet u Arany J. Luther u. sarok 13. Major u Major u Bocskai u. Rákóczi u. sarok

18 Táblázatok helye!!!!!!!!!!! a b c

19

20

21 A hulladékok kezelésével (hasznosításával, ártalmatlanításával) kapcsolatos tevékenységek táblázat: Hasznosító, ártalmatlanító létesítmények Hasznosító létesítmények üzemeltetı neve helyszíne, címe Hasznosító, ártalmatlanító tevékenység típusa Kezelt hulladékok típusa Kezelt hulladék mennyisége (t/év) Létesítmény kapacitása (t/év) Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Rt Hajdúszoboszló, Nyugati sor 4. komposztálás Zöld hulladék A fejezetben elsı részében említést tettünk a Hajdúszoboszlón mőködı Komplex hulladékgazdálkodási teleprıl. A telepen belül mőködik komposztáló tér a városban keletkezı ág, gally, nyesedék, főkaszálék, falevél stb. komposztálására, hulladékudvar PET palack, üveg, papír, textil, elektronikai felszerelések, akkumulátorok stb. győjtésére, átrakó állomás a kötelezı hulladékszállításon felül keletkezı települési szilárd hulladék fogadására. A komplex hulladékgazdálkodási telepen található a komposztáló tér, melyen a közterületekrıl és magánterületekrıl a zöld hulladék beszállításra kerül. A beszállítást követıen a hulladék aprításra, majd az apríték komposztálása történik a keletkezı komposzt a közterületi zöldterületeken és a temetıben talajjavításra van fölhasználva Engedélyezett, illetve fejlesztést vagy felszámolást igénylı lerakóhelyek Engedélyezett lerakók (az önkormányzat kezelésében) es bázisévet tekintve nem volt engedélyezett lerakó. Hajdúszoboszló városában keletkezı települési szilárd hulladék jelentıs része (hulladékudvaron és a győjtıpontokon begyőjtött hasznosítható anyagok kivételével) a Hajdúszoboszlótól 22 km-re lévı Nádudvari lerakóba kerül. Felszámolt lerakók Az önkormányzat régi kommunális hulladéklerakója mely a Nádudvari út 15-ik kilométerénél található ben került lezárásra illetve rekultiválásra, a hulladéklerakó telep mintegy 8 évig mőködött, mőszaki védelemmel nem rendelkezett. A lerakóra, mintegy m3 szilárd települési hulladék került elhelyezésre közel 3,2 ha-on, mivel a megfelelı védelem hiányzott illetve megtelt, a telep lezárásra került. A rekultiválás során derült ki, hogy a területen olajszennyezés található, melynek a kármentesítése években megtörtént. Felszámolást igénylı (illegális) lerakók A terület helyrajziszáma 129/1, mővelési ága közterület, Hajdúszoboszló belterületének ÉK-i részén a Bihari és a Surányi utcák által határolt térségben a külterület határánál található. A terület egyébként roncsolt terület, egykoron vályogvetı gödör volt. A területen ıszéig spontán törmelék (hulladék) elhelyezés folyt. Eddig az idıpontig ugyanis a város még rendelkezett saját kommunális lerakóval. Ez a lerakó azonban bezárásra került, a városban keletkezı kommunálishulladék az átrakó állomás közvetítésével a nádudvari lerakóba

Zalaszántó település. Helyi Hulladékgazdálkodási Terve. MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL.

Zalaszántó település. Helyi Hulladékgazdálkodási Terve. MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL. Zalaszántó település MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL. KÖRNYEZETMÉRNÖK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 ELİZMÉNYEK... 5 1. A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló 19/2009. (XI. 26.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló 19/2009. (XI. 26. 1 Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi gazdálkodási tervről szóló 19/2009. (XI. 26.) számú rendelete A gazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. -ában és 37. (1) bekezdésében

Részletesebben

Belsısárd Község Önkormányzati Képviselı-testületének 16/2004.(IX.23.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl

Belsısárd Község Önkormányzati Képviselı-testületének 16/2004.(IX.23.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl Belsısárd Község Önkormányzati Képviselı-testületének 16/2004.(IX.23.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl Belsısárd Község Önkormányzati Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2005. (II.10.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2005. (II.10.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2005. (II.10.) r e n d e l e t e Csorvás nagyközség helyi hulladékgazdálkodási tervérıl Csorvás Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 19/2004. (10. 29.) sz. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv kihirdetésérıl

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 19/2004. (10. 29.) sz. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv kihirdetésérıl Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 19/2004. (10. 29.) sz. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv kihirdetésérıl Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete A hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 14/2004. ( VIII.31.) számú önkormányzati rendelete

Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 14/2004. ( VIII.31.) számú önkormányzati rendelete Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2004. ( VIII.31.) számú önkormányzati rendelete Szekszárd és környéke közös helyi hulladékgazdálkodási tervrıl a 12/2009 (VIII.19.) számú rendelettel

Részletesebben

15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet. a területi hulladékgazdálkodási tervekrıl

15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet. a területi hulladékgazdálkodási tervekrıl A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 34. -ának (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következıket rendelem el: 1. A területi hulladékgazdálkodási terveket e rendelet 1-7.

Részletesebben

B L A U T E C H Humán- és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft

B L A U T E C H Humán- és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft B L A U T E C H Humán- és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft Veszprém, Hársfa u. 39. Tel: (88) 590-050 Fax: (88) 590-059 Honlap: www.blautech.hu E-mail cím: mail@blautech.hu A Környezetvédelmi és Területfejlesztési

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

FEJÉR MEGYEI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Mőszaki és Számítástechnikai Tanácsadó Szolgáltató Bt. FEJÉR MEGYEI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Budapest 2002. augusztus Felülvizsgálva: 2004. Készítette: VarSoft Bt. Ügyvezetı: Várkonyi Sándorné környezetvédelmi

Részletesebben

Helyi Hulladékgazdálkodási Terve

Helyi Hulladékgazdálkodási Terve Alsónémedi Nagyközség Helyi Hulladékgazdálkodási Terve 2010 2015 Készült: Alsónémedi, 2010. május Készítette: Czafrangó Ágnes környezetvédelmi elıadó 1 Tartalomjegyzék A tervkészítés általános adatai...

Részletesebben

A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA

A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA 1 Tartalomjegyzék Települési szilárd hulladék kezelése... 4 1 Összefoglalás... 4 2 A támogatási stratégia célja... 10 3 Háttér (A stratégiát

Részletesebben

126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet. a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeirıl. Általános rendelkezések

126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet. a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeirıl. Általános rendelkezések A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeirıl A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2005. ÉVI 1. (01.25.) RENDELETE A község hulladékgazdálkodási tervéről.

SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2005. ÉVI 1. (01.25.) RENDELETE A község hulladékgazdálkodási tervéről. SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2005. ÉVI 1. (01.25.) RENDELETE A község hulladékgazdálkodási tervéről. Sirok Község Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Tv. 35. (1) bekezdésében biztosított

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2004. (IX. 15.) sz. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2004. (IX. 15.) sz. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2004. (IX. 15.) sz. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

1/31 oldal TARTALOMJEGYZÉK

1/31 oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános bevezető... 3 1.1. A beszámoló jogszabályi indoka... 3 1.2. A beszámoló célja... 3 1.3. A Helyi Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatának szempontjai... 3 2. A tervkészítés

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Települési Környezetvédelmi Programja (2008-2010)

Hajdúszoboszló Város Települési Környezetvédelmi Programja (2008-2010) Hajdúszoboszló Város Települési Környezetvédelmi Programja (2008-2010) I. BEVEZETÉS A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 46.. (1) bekezdés b.) pontja a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) és a 16/2009.(IX.29.) rendeletével módosított

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) és a 16/2009.(IX.29.) rendeletével módosított Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) és a 16/2009.(IX.29.) rendeletével módosított 2/2006. (II. 10.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Beszámoló és felülvizsgálat a 2004. év júniusában elkészült

Beszámoló és felülvizsgálat a 2004. év júniusában elkészült Beszámoló és felülvizsgálat a 2004. év júniusában elkészült Tolna város, Bogyiszló és Fácánkert községek közös helyi hulladékgazdálkodási terve címő dokumentumról Készítette: ALISCA Terra Regionális Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Készítette: A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV HOSSZÚPÁLYI MIKROTÉRSÉG (Hosszúpályi Monostorpályi - Hajdúbagos) Hosszúpályi Monostorpályi Hajdúbagos Vonatkoztatási időszak: 2005-2010.

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/ 2004. (VIII. 24.) rendelete a Hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/ 2004. (VIII. 24.) rendelete a Hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/ 2004. (VIII. 24.) rendelete a Hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről 1. Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

BABÓT KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

BABÓT KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE BABÓT KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2004 2008 EGYEZTETÉSI ANYAG 2004. december 2000. évi XLIII. Tv. és a 126/2003. (VIII.15.) Korm. rendeletek alapján készítette: a Kis-Rábamenti Önkormányzatok

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014.

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014. Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014. (OHT-II.) Szakmai előkészítő anyag 2009. TARTALOMJEGYZÉK 2 TARTALOMJEGYZÉK 3 BEVEZETÉS A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) tervezésrıl

Részletesebben

FELÜLVIZSGÁLAT HOMOKHÁTI ÖNKORMÁNYZATOK KISTÉRSÉGFEJLESZTÉSI TÁRSULÁSA KÖZÖS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

FELÜLVIZSGÁLAT HOMOKHÁTI ÖNKORMÁNYZATOK KISTÉRSÉGFEJLESZTÉSI TÁRSULÁSA KÖZÖS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLAT HOMOKHÁTI ÖNKORMÁNYZATOK KISTÉRSÉGFEJLESZTÉSI TÁRSULÁSA KÖZÖS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2007. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 12 A) ÁLTALÁNOS ADATOK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Készítette: A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV LÉTAVÉRTES MIKROTÉRSÉG (Létavértes Bagamér Álmosd - Kokad) Létavértes Bagamér Álmosd Kokad Vonatkoztatási időszak: 2005-2010. év Létavértes

Részletesebben

Inárcs Község Önkormányzata 7/2007. (IV. 26.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Inárcs Község Önkormányzata 7/2007. (IV. 26.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Inárcs Község Önkormányzata 7/2007. (IV. 26.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Inárcs Község Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 48. alapján, a hulladékgazdálkodási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A hulladékgazdálkodási terv módosításáról

ELŐTERJESZTÉS A hulladékgazdálkodási terv módosításáról ELŐTERJESZTÉS A hulladékgazdálkodási terv módosításáról A 2000. évi XLIII. Törvény előírja a hulladékgazdálkodási terv elkészítését. Öt önkormányzat (Répcelak, Csánig, Nick, Uraiújfalu, Vámoscsalád) részére

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodási terve 2003-2008.

Békéscsaba Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodási terve 2003-2008. ERBO-PLAN Mérnöki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 5700 Gyula, Hold. u. 10. Iroda: 5700 Gyula, Munkácsy u. 21. tel/fax: 66/561 940 80/2004. Békéscsaba Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodási

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Készítette: A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV DERECSKE MIKROTÉRSÉG (Derecske Sáránd Mikepércs Konyár) Derecske Sáránd Mikepércs Konyár Vonatkoztatási időszak: 2005-2010. év Derecske

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2006. (III.13.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről. I. Fejezet 1.. II.

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2006. (III.13.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről. I. Fejezet 1.. II. Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2006. (III.13.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv

Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Kft. H-2194 Tura, Hrsz.: 0272/7, Pf.: 23 Tel.: 06-30-222-6305 Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv Galgahévíz, Tura, Vácszentlászló és Zsámbok településeken

Részletesebben