Biztonsági Adatlap 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint Jóváhagyva: Kinyomtatva: /Változat: 1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Biztonsági Adatlap 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint Jóváhagyva: 2008 03. 14. Kinyomtatva: 2009 06.08. 000000009569/Változat: 1."

Átírás

1 1/6 OLDAL 1. Anyag Azonosító és Cégnév Termék neve: KODAK INDUSTREX LO Fixáló és utántöltő folyadék Termék kódja: Gyártó: Carestream Health, Inc., 150 Verona Street, Rochester, New York; Carestream Health Canada Company, 6 Monogram Place, Suite 200, Toronto, Ontario, M9R 0A1 Forgalmazó: UNIFORD-R.M. Kft Budapest Szent Imre u 42 Egészségvédelmi, biztonsági és környezetvédelmi kérdésekben forduljanak: Telefonszám vészhelyzet esetén: 06/1/ Más termék információért hívja: 06/1/ Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat: Szinonímák: PCD F1700, 6621 A Termék használata: Professzionális ipari röntgenfilm fixáló oldat. Csak ipari alkalmazásra. 2. Veszélyesség szerinti besorolás A 67/548/EEC vagy 1999/45/EK direktívák szerint nem számít veszélyes anyagnak vagy készítménynek. 3. Összetétel/információ az összetevőkről Súly % Komponens CAS- Szám EINECS/ ELINCS szám Besorolás Ammónium tioszulfát ** 1 5 Nátrium hidrogénszulfit és nátrium biszulfit Xn; R22, R31* 1 5 Ecetsav C; R10, R35* 1 5 Ammónium hidroszulfit C; R31, R34** 1-5 Ammónium szulfát Xi; R41** nátrium tetraborát, víztaszító ** * Jelkép és R mondat az EC Annex I szerint** **Az anyag nincs az EC Annex I listában felsorolva 4. Elsősegélynyújtás Belégzés esetén: Szimptómák esetén, vigye a személyt friss levegőre. Ha a szimptómák fennmaradnak, forduljon orvoshoz. Szembe jutás esetén: Ha az anyag a szembe jut, bő vízzel azonnal öblítse k és forduljon orvoshoz. Bőrre jutás esetén: Azonnal öblítse le bő vízzel legalább 15 percig, és szappannal mossa le. Ha a szimptómák fordulnak elő, forduljon orvoshoz.

2 2/6 OLDAL Lenyelés esetén: hánytatni tilos! Adjon a sérültnek egy pohár vizet. Ne adjon be szájon keresztül semmit eszméletlen betegnek. 5. Tűzvédelmi intézkedések Tűzoltáshoz használt anyag: A közeli tüzet megfelelő tűzoltó anyaggal oltsa. A termék nem gyúlékony. Különleges tűzoltási eljárások: Viseljen tartályos légzőkészüléket és védőöltözéket. Veszélyes bomlástermékek: A tűz vagy túlzott hő veszélyes bomlástermékeket hozhat létre. (lásd a Stabilitás és Reakcióképesség fejezetet is). Szokatlan tűz és robbanásveszély: A kiszáradt termék maradvány reduktív szerként viselkedhet. Oxidáló anyagokkal vadul reakcióba lép. Éghető, porózus anyagokkal felitatva, (pl. rongy, papír, fűrészpor, pamut, ruha) spontán melegedhet, vagy öngyulladás jöhet létre. 6. Intézkedés véletlen kiömlés esetére Felszedési módszerek: A személyi védőeszközök használatára vonatkozóan lásd a 8. Fejezetet. Személyi óvintézkedések: A személyi védőeszközök használatára vonatkozóan lásd a 8. fejezetet. Környezetvédelmi óvintézkedések: Ne engedje a kiömlött anyagot a csatornába folyni. Itassa fel kőzúzalékkal vagy más semleges abszorbens anyaggal mint homok vagy föld, és helyezze el megfelelő tárolóedénybe a megfelelő ártalmatlanításhoz. A felületet alaposan tisztítsa meg vízzel a maradék szennyeződés eltávolításához. Hulladék Ártalmatlanítás: A szennyezett abszorbens anyagot a helyi rendelkezéseknek megfelelően kell tárolóban ártalmatlanítani. 7. Kezelés és Tárolás Személyi óvintézkedések: Kerülje a Foglalkozás egészségügyi határértéknél nagyobb koncentrációjú pára vagy gőz belégzését. Kerülje az anyag szembe, bőrre vagy a ruhára jutását. Csak megfelelő szellőzés mellett használja. Alaposan mossa le az anyagot kezelés után. Tűz és robbanásveszély megelőzése: Tartsa távol az anyagot oxidálószerektől, magas oxigén vagy halogén tartalmú oldószerektől, és redukálható funkcionális csoportokat tartalmazó szerves vegyületektől. A szennyezett ruhát azonnal vegye le és mossa ki. Tárolás: Az eredeti tárolóedényben tárolja. Tartsa szorosan zárva az edényt a vízveszteség meggátolására. Tartsa távol inkompatibilis anyagoktól (lásd az imkompatibilitási fejezetet). Tárolás: Hűtött viszonyok (5-30 C) Tartsa zárva az edényt. Tartsa távol inkompatibilis anyagoktól (lásd az imkompatibilitási fejezetet). Szellőzés: A szellőzést a használati viszonyokhoz kell illeszteni, hogy az alkalmazható expozíciós határértékeket túl ne lépje (lásd 8. Fejezet). A munkaterületen jó általános szellőzés javasolt, óránként 10 vagy több helyiség térfogat értékkel. 8. Expozíció korlátozása / egyéni védőfelszerelés Foglalkozás Egészségügyi Határérték (MAK) Vegyszer neve: Szabályozási Érték Típus Érték Információ Nátrium hidroszulfit; ELV IE idővel súlyozott átlag (TWA) 5 mg/m 3 nátrium biszulfit Ecetsav ELV IE idővel súlyozott átlag (TWA) 25 mg/m 3 Alumínium szulfát ELV IE idővel súlyozott átlag (TWA) 2 mg/m3 2-Nátrium tetraborát ELV IE idővel súlyozott átlag (TWA) viztaszító Kéndioxid Referencia: 2 ppm Erre az anyagra az MAK értéket az Egészségügyi és biztonásgi Bizottság 2003 Áprilisában visszavonta. Az alkalmazottak kéndioxid expozícióját a lehető legalacsonyabbra kell szabályozni, és ha lehetséges 1 ppm alá mind a rövid idejű (15 perces referencia időszak, mind hosszú idejű ((8 órás referencia időszak) expozícióra. Szellőzés: Kerülje az expozíciót pára vagy gőzöknek a zárt edényekben és vagy a helyi szellőző ventilátor alatt keverve az oldatokat. A munkaterületen jó általános szellőzés (tipikusan 10 helyiség térfogat csere óránként) alkalmazása szükséges. A szellőzést a használati viszonyokhoz kell illeszteni.

3 3/6 OLDAL Légzésvédelem: Normál használati viszonyok között nem szükséges. Szemvédelem: Viseljen oldalvédelemmel ellátott biztonsági szemüveget vagy védőszemüveget oldatok keverése vagy kezelése közben.. Bőr és test védelem: A 2. Fejezetben megadott információt felhasználva kérje a kesztyű szállító tanácsát a leginkább megfelelő anyag kiválasztásához. Kerülje a bőrrel való érintkezést az anyag/készítmény vagy keverék készítésekor impregnált kesztyű és az expozíciós kockázathoz megfelelő védőöltözék viselésével. Használjon vegyszerálló kesztyűt. Hosszabb bemerítés, vagy gyakran ismételt érintkezés esetén: Anyag Vastagság Átszakadási idő Nitril gumi > = 0,38 mm > 480 perc Neoprén > = 0,65 mm > 240 perc Butil gumi > = 0,36 mm > 480 perc Javasolt fertőtlenítési lehetőségek: Biztonsági zuhany, szem mosás, mosdóhelyiség, a használatnak megfelelően. 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok Halmazállapot: folyadék Szín: Halványsárga Szag: enyhén ammóniás Fajsúly: 1,29 Gőznyomás: 24 mbar (18,0 mm Hg) Relatív gőzsűrűség: 0,6 Illékony frakció súly: % Forráspont/tartomány: 100,0 C Vízoldhatóság: teljes ph: 4,9 Lobbanáspont: Nincs 10. Stabilitás és reakcióképesség Stabilitás: normál körülmények között stabil Inkompatibilitás: Savak erős lúgok, nátrium hipoklorit (szőkítő) halogéndús vegyületek, oxidálószerek. Nátrium hipoklorittal érintkezés hatására kloramin (mérgező gáz) képződhet. Lúgokkal érintkezés hatására éghető anyag szabadul fel. Lúgokkal érintkezés hatására ammónia szabadul fel. Erős savakkal való érintkezés kéndioxidot szabadít fel. Veszélyes bomlástermékek: szénoxidok, kénoxidok, nitrogénoxidok, ammónia, kloramin, boron vegyületek, alumínium oxidok. Veszélyes Polimerizálódás: Nem történik. 11. Toxikológiai Információ Expozíció hatásai Általános tanácsok: Tartalmaz: Ecetsavat. A levegőbe került rendkívüli magas koncentrációjú légzés irritáló szerek akut túlexpozíciójával hozták kapcsolatba az asztmaszerű reaktív légutak szindróma (RADS) kifejlődését arra fogékony egyéneknél. Normál használati körülmények között nem keletkezik rendkívüli magas koncentráció de egy kiömlést követően előfordulhat. A levegőben rendkívül magas koncentráció létrejöttének esélye kiömléskor fizikai tényezőktől függ, mint az oldat koncentrációja, a kiömlés térfogata, és területe, a helyiség mérete és szellőzési sebessége. Tartalmaz: Alumínium szulfátot. Lenyelése hányingert, hányást, alhasi fájdalmat és hasmenést okozhat. Tartalmaz: Nátrium tetraborátot. Állatokon végzett ismételt dózisú lenyelési tanulmányok alapján, ártalmas lehet a reprodukcióra és fejlődésre. Mindazonáltal, a bevitt dózisok a humán alkalmazásoknál előfordulható expozíció sokszorosát képviselték.

4 4/6 OLDAL Belégzés esetén: A javasolt kezelés mellett alacsony a várható kockázat. Szembe jutás esetén: Nincs ismert specifikus veszély. Átmeneti irritációt okozhat. Bőrre jutás esetén: A javasolt kezelés mellett alacsony a várható kockázat. Lenyelés esetén: Alacsony kockázat várható. Ammónium tioszulfát adatai (CAS szám: ) LD50 orális (hím patkány): mg/kg Nátrium hidroszulfit Nátrium biszulfit adatai (CAS szám: ) LD50 orális (patkány) : > mg/kg Ecetsav adatai (CAS szám: ) LD 50 orális (patkány) : mg/kg LD 50 orális: mg/kg LC50 belégzés: ppm / 1 óra LD 50 bőrön át: mg/kg Bőr irritáció: súlyos Szem irritáció: súlyos Alumínium szulfát adatai (CAS szám: ) LD 50 orális (patkány) : > mg/kg (információ referencia munkákból és szakirodalomból) Bőr irritáció: nincs Szem irritáció: mérsékelt Mutagenitási és genotoxicitási adatok Sejt transzformáció elemzés: negatív

5 5/6 OLDAL 12. Ökológiai Információ A következő tulajdonságok a készítmény összetevői alapján BECSÜLT értékek. Hal LC50: Dafnia EC50: Alga LC50: Más organizmusok EC50: Lebomló organizmusok: KOI (becsült): BOI (becsült): Biológiailag könnyen lebomlik 280 g/l 227 g/l 13. Hulladék Ártalmatlanítási Útmutató Az alábbi információ a a felhasználók részére segítséget ad Carestream Health utasításai alapján készült és használt munkaoldatok helyes ártalmatlanításához. Munkaoldat: A hulladék anyag jelenleg a 91/689/EGK Tanácsi Direktíva szerint veszélyes hulladékként van besorolva. Az Európai hulladék katalógus kód fixáló oldat. A hulladék osztályra érvényes helyi szabályok és irányelvek szerint kell ártalmatlanítani. Biztosítani kell megfelelő jóváhagyással rendelkező hulladék kezelő cégek alkalmazását. Termék tárolóedények: Alaposan kitisztított, lehetőleg legalább háromszor kevés vízzel átöblített tároló edény újrahasznosítható, vagy ártalmatlanítható, mint nem veszélyes hulladék. Amikor csak lehetséges, minimalizálja a hulladékot az öblítővizet használva munkaoldat feltöltséhez. Az Európai hulladék katalógus kód műanyag csomagolás. A veszélyes termék maradvánnyal szennyezett csomagolás veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani. Ebben az esetben az Európai hulladék katalógus kód veszélyes anyagok maradványait tartalmazó vagy azzal szennyezett csomagolás. 14. Szállítási Információ Nincs szabályozva egyetlen szállítási mód esetén sem. További szállítási információ a htpp://ship.carestreamhealth.com alatt található. 15. Szabályozási Információ Notifikációs Állapot Szabályozási lista Notifikációs Állapot Egyéb információ Nincs listázva EINECS I (pozitív listázás) - TSCA I (pozitív listázás) TSCA listán AICS I (pozitív listázás) - DSL I (pozitív listázás) A termék minden komponense szerepel a Kanadai DSL listán ENCS (JP) N (negatív listázás) -Ammónium tioszulfát KECI (KR) I (pozitív listázás) - PICCS I (pozitív listázás) - PICCS I (pozitív listázás) - INV (CN) I (pozitív listázás) -

6 6/6 OLDAL Egy N (Negatív) azt jelzi, hogy egy vagy több összetevő vagy nem szerepel a publikus listán, vagy kivételes követelmények vonatkoznak rá. Tovább információért lépjen kapcsolatba a gyártóval. Címkézés: A 67/548/EEC vagy 1999/45/EK direktívák szerint nem számít veszélyes anyagnak vagy készítménynek.* * Biztonsági adatlap professzionális felhasználók részére kérésre rendelkezésre áll. 16. Egyéb információ A következőkben található jelen Biztonsági adatlap 2. Fejezetében említett tiszta anyag(ok)ra használt Szimbólumok és R mondatok jelentése : X i : Irritáló X n: Ártalmas C: Korrozív R10 Kevésbé tűzveszélyes. R22 Lenyelve ártalmas. R31 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek. R34 Égési sérülést okoz. R35 Súlyos égési sérülést okoz. R36 Szemizgató hatású. A felhasználó ezeket az adatokat egyéb általa gyűjtött információk kiegészítéseként kell kezelje, és saját maga kell eldöntse, hogy az összes forrásból kapott információ megfelelő és teljes az anyagok használatára és ártalmatlanítására, az alkalmazottak és vevők biztonságára és egészségvédelmére, valamint a környezetvédelemre vonatkozóan. A munkaoldatra vonatkozó információ csak tájékoztató célú és az utasítások szerint helyesen kevert és felhasznált terméken alapul.

RÉSZ 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

RÉSZ 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Biztonsági adatlap The Dow Chemical Company Terméknév: DOWICIDE* A Antimicrobial Kinyomtatás dátuma: 16 May 2011 The Dow Chemical Company kéri és reméli, hogy Ön elolvassa és megérti az egész (anyag)biztonsági

Részletesebben

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint:

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint: 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító AGIP SA 120 Termékkód: 5590 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Azonosított felhasználás:

Részletesebben

AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Biztonsági adatlap The Dow Chemical Company A 453/2010/EK rendelet szerinti biztonsági adatlap Terméknév: IKARUS* Herbicide Kinyomtatás dátuma: 27 Oct 2012 The Dow Chemical Company kéri és reméli, hogy

Részletesebben

AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Biztonsági adatlap The Dow Chemical Company A 453/2010/EK rendelet szerinti biztonsági adatlap Terméknév: GALERA (TM) SL Herbicide Kinyomtatás dátuma: 13 Jun 2013 The Dow Chemical Company kéri és reméli,

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 114388E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 114388E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével (453/2010) Európa SEKUSEPT AKTIV Változat 5.1 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

RÉSZ 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

RÉSZ 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Biztonsági adatlap The Dow Chemical Company Terméknév: DOWICIL* 200 Preservative Kinyomtatás dátuma: 13 May 2011 The Dow Chemical Company kéri és reméli, hogy Ön elolvassa és megérti az egész (anyag)biztonsági

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A TERMÉKRE ÉS A VÁLLALATRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A TERMÉKRE ÉS A VÁLLALATRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK BIZTONSÁGI ADATLAP A Zymo Research minden vásárló vagy ügyfél számára javasolja a biztonsági adatlap alapos/körültekintő áttanulmányozását a termékkel kapcsolatos veszélyek megismerése érdekében. Az olvasó

Részletesebben

MELISEPTOL. Címe: Carl Braun Str. 1 D-34212 Melsungen Németország Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat + 36 80 201-199

MELISEPTOL. Címe: Carl Braun Str. 1 D-34212 Melsungen Németország Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat + 36 80 201-199 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító MELISEPTOL Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított Gyors fertőtlenítőszer kis felületekhez felhasználása ill. ellenjavalt felhasználása

Részletesebben

RÉSZ 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

RÉSZ 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Biztonsági adatlap The Dow Chemical Company A 453/2010/EK rendelet szerinti biztonsági adatlap Terméknév: LONTREL (TM) 72 SG Herbicide Kinyomtatás dátuma: 20 Mar 2014 The Dow Chemical Company kéri és reméli,

Részletesebben

RÉSZ 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

RÉSZ 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Biztonsági adatlap The Dow Chemical Company Terméknév: BIOBAN(TM) IPBC 40 LE Antimicrobial Kinyomtatás dátuma: 28 Feb 2011 The Dow Chemical Company kéri és reméli, hogy Ön elolvassa és megérti az egész

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Terméknév: Prista Ultra 5W-40 Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat kelte Oldal: 1/(9) 1. Anyag / készítmény és vállalat

Részletesebben

BIZTONSáGI ADATLAP A rendelete szerint 453/2010/EU

BIZTONSáGI ADATLAP A rendelete szerint 453/2010/EU 1 AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA A termék neve Termékkód Alkalmazás : AVERY DENNISON FLAT SURFACE CLEANER : CB1380001 : Tisztítószer. Ipari/intézeti felhasználásra. Szakember

Részletesebben

AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Biztonsági adatlap The Dow Chemical Company A 453/2010/EK rendelet szerinti biztonsági adatlap Terméknév: RELDAN* 22EC Insecticide Kinyomtatás dátuma: 10 May 2012 The Dow Chemical Company kéri és reméli,

Részletesebben

AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Biztonsági adatlap The Dow Chemical Company A 453/2010/EK rendelet szerinti biztonsági adatlap Terméknév: SYSTHANE* DUPLO Fungicide Kinyomtatás dátuma: 20 Dec 2012 The Dow Chemical Company kéri és reméli,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint. 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint. 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1 / 14 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék kereskedelmi elnevezése: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Biztonsági adatlap The Dow Chemical Company A 453/2010/EK rendelet szerinti biztonsági adatlap Terméknév: COLOMBUS (TM) Herbicide Kinyomtatás dátuma: 25 Jun 2013 The Dow Chemical Company kéri és reméli,

Részletesebben

Clinil. : Tel.: 1 476 6464, 06-80-201-199. A terméket nem sorolták be veszélyesként az 1999/45/EK Direktíva és annak módosításai szerint.

Clinil. : Tel.: 1 476 6464, 06-80-201-199. A terméket nem sorolták be veszélyesként az 1999/45/EK Direktíva és annak módosításai szerint. BIZTONSÁGI ADATLAP Konform a 1907/2006 EK szabályozással és módosításaival Clinil Kód 100350E Változat 5 Felülvizsgálat ideje 14 Október 2010 1. A készítmény neve Az anyag vagy készítmény azonosítása Terméknév

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint. 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint. 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1 / 14 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék kereskedelmi elnevezése: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP OPTIXX - OPTICAL GRADE HIGH PURITY CLEANING FLUID

BIZTONSÁGI ADATLAP OPTIXX - OPTICAL GRADE HIGH PURITY CLEANING FLUID Felülvizsgálat dátuma 2022012 Hatályon kívül helyezés dátuma 23122011 1 BIZTONSÁGI ADATLAP (EK) 1072006 szamu rendelete szerint 1. SZAKASZ: AZ ANYAGKEVERÉK ÉS A VÁLLALATVÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító

Részletesebben

1.) Szakasz: A keverék és a vállalat azonosítása:

1.) Szakasz: A keverék és a vállalat azonosítása: HungaroChemicals Kft. 1/13 Septoforce BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006/EK rendelet (REACH), II. mellékletével és a 453/2010/EU rendelettel A kiállítás kelte: 2001.05.31. 1.) Szakasz: A keverék

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 104375E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 104375E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével (453/2010) - Európa SEKUSEPT EXTRA N Változat 1 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

RÉSZ 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

RÉSZ 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Biztonsági adatlap The Dow Chemical Company Terméknév: BIOBAN(TM) IPBC 100 Antimicrobial Kinyomtatás dátuma: 07 Mar 2011 The Dow Chemical Company kéri és reméli, hogy Ön elolvassa és megérti az egész (anyag)biztonsági

Részletesebben

1272/2008 EK rendelet Összetételi R mondatok Osztályozása H mondatok százalék Zsíralkohol(C10) 196823-11-7 polimer Xi 36/38 Bőrirrit. 2.

1272/2008 EK rendelet Összetételi R mondatok Osztályozása H mondatok százalék Zsíralkohol(C10) 196823-11-7 polimer Xi 36/38 Bőrirrit. 2. A ÁNTSZ száma: 12932/1998 A termék bejelentési számai: OKBI: VABO/123/2006 1. AZ ANYAG / KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. Azonosított felhasználás: Tisztítószer

Részletesebben

1272/2008 EK rendelet Összetételi CAS-szám

1272/2008 EK rendelet Összetételi CAS-szám A ÁNTSZ száma: 12932/98 A készítmény bejelentési száma: OKBI: OKBI -VABO/456/2011 1. AZ ANYAG / KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. Azonosított felhasználás: Tisztítószer

Részletesebben

1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Dow AgroSciences Hungary Kft. kéri és reméli, hogy Ön elolvassa és megérti az egész (anyag)biztonsági adatlapot, mivel a dokumentum egésze fontos információkat tartalmaz. Reméljük, hogy betartja az ebben

Részletesebben

TUTELA GREASE ALL STAR Oldal: 1 / 10

TUTELA GREASE ALL STAR Oldal: 1 / 10 TUTELA GREASE ALL STAR Oldal: 1 / 10 BIZTONSÁGI ADATLAP Eredeti kibocsátás dátuma: 2007.06.26. Felülvizsgálat dátuma: 2014.03.19. Verziószám: 1.0 Magyar nyelvű változat kiadása: Budapest, 2014.01.01. 1.

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint SZAKASZ 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék neve : Termék kódja : 114388E Az anyag/keverék felhasználása : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer Az anyag típusa

Részletesebben

Biztonsági adatlap Rapicide PA A rész Felülvizsgálat dátuma: 2014.01.14. Az elegy tartalma: hidrogén-peroxid, peroxi-ecetsav

Biztonsági adatlap Rapicide PA A rész Felülvizsgálat dátuma: 2014.01.14. Az elegy tartalma: hidrogén-peroxid, peroxi-ecetsav 1. szakasz Az anyag/elegy és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termékkód(ok) ML02-0115 Terméknév Tiszta anyag/elegy Az elegy tartalma: hidrogén-peroxid, peroxi-ecetsav 1.2 AZ anyag

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (az 1907/2006/EK és a módosított 44/2000 (XII.27) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (az 1907/2006/EK és a módosított 44/2000 (XII.27) EüM rendelet szerint) Termék: Téli szélvédőmosó 22 C Oldal: 1/7 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA 1.1 Az anyag vagy készítmény Téli szélvédőmosó 22 C azonosítása 1.2 Az anyagok/ készítmények Téli szévédőmosó

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben