(I t'f~ I4l o R E G Y H Á Z A N Y. "Zárt ülésen" ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez. A Nyírségi HUKE Kft. jövőjével kapcsolatos döntések meghozatalára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(I t'f~ I4l o R E G Y H Á Z A N Y. "Zárt ülésen" ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez. A Nyírségi HUKE Kft. jövőjével kapcsolatos döntések meghozatalára"

Átírás

1 NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEFON: ; FAX: POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: VAGY/350/2014 Ügyintéző : Havasiné Tári Tímea "Zárt ülésen" ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez A Nyírségi HUKE Kft. jövőjével kapcsolatos döntések meghozatalára ~VC~~ C~f~ Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdá lkodási osztályvezető törvényességi véleményezést végző személyek aláírása : I~ Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző (I t'f~ I4l o Faragóné Széles Andrea Jegyzői Kabinet vezetőj e Véleményező Bizottságok: - Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság - Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság - Pénzügyi Bizottság -Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság N Y R E G Y H Á Z A

2 Tisztelt Közgyűlés! A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerbe beilleszkedő TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Kft. hét éve végzi eredményesen, ma már jelentősen kibővült szolgáltatási területen tevékenységét. A tevékenység sikerét biztosítva, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata eft vagyont bocsátott alapításkor a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végző TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Kft. (a továbbiakban: THG) részére. A Társaság és jogelődje mindig is élt azzal a - Nyíregyháza nagyvárosi jellegéből adódó lehetőséggel, hogyavagyonnal, eszközrendszerrel a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás mellett ipari hulladékkezelési tevékenységet is végezzen. A THG 2010-ig a Nyírségi HUKE Kft.-vel végeztette a begyűjtött hulladékok előkezelését, bálázását, melyet egy a hulladékhasznosításra specializálódott céggel közösen alapított. A THG évben a Nyírségi HUKE Kft. teljes üzletrészét megvásárolta, majd a tevékenységet magához vonta. Ugyanakkor a THG az Önkormányzattal egyetértésben a tevékenység végzéséhez szükséges engedélyekkel rendelkező céget leányvállalatként megtartotta. Ennek oka, hogy az új hulladéktörvény tervezetéből már előrevetíthető volt, hogya nonprofit módon üzemelő, közszolgáltatást ellátó cégek számára nem lehetséges egyéb (ipari) hulladékgazdálkodási tevékenység végzése. A január 1. napján hatályba lépő, a hulladékról szóló évi CLXXX törvény (a továbbiakban: Ht.) 42. (5) bekezdése egyértelműen rendelkezik is arról, hogy közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatáson kívül egyéb hulladékgazdálkodási engedélyhez, illetve nyilvántartásba vételhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet - a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározott hulladék kezelésének kivételével - nem végezhet. Ennek értelmében valamennyi, az országban hulladékgazdálkodási közszolgáltatást önkormányzati vagyonnal működtető cég meg is tette a szükséges intézkedéseket. Értékesítéssel, szétválással stb. elkülönítették az önkormányzatok a közszolgáltatáshoz, illetőleg egyéb tevékenység ellátásához rendelt vagyontömegüket, és döntöttek a feladatellátás cégjogi rendezéséről. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről ezen intézkedések meghozatala nem volt sürgető, tekintettel arra, hogya THG január 1. napjától nem közszolgáltató. A feladatok esetleges elkülönítéséhez pedig adott volt a Nyírségi HUKE Kft., mint leányvállalat. A Portfólió Menedzsment Referatúrával, valamint a THG vezetésével egyeztetve szükségesnek látjuk azt, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata is megkezdje a két tevékenység szétválasztását. A működtetést az eddigi egység nem gátolta. Azonban a THG jelezte, hogy a közszolgáltatási díjmegállapítás előkészítéséhez, a Magyar Energetikai és Közmű - szabályozási Hivatal által évente kért adatszolgáltatás nagyon szigorú számvitel i elhatárolást kér a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás illetve az egyéb (ipari) hulladékszállítási tevékenység vonatkozásában. Ennek értelmében elérkezettnek látjuk az időt, annak a lépésnek a meghozatalához, hogya teljes ipari tevékenységet egy önálló cég működési körébe vonjuk. Továbbá, az Önkormányzatnak több szempontból is érdeke, hogya lakossági közszolgáltatáson kívüli tevékenységet végző cégben is döntő befolyással rendelkezzen. Egyrészt önkormányzati tulajdonlással a pályázati l ehetőségek nagyobb teret kapnak, másrészt a THG részére rendelkezésre bocsátott vagyontömeg közvagyon i jellege is kifejezetten indokolja a tulajdonosi

3 többségi befolyást. Az Önkormányzatnak a jövő szempontjából az is fontos, hogya szolgáltatás költséghatékony és színvonalas biztosításához komplex hulladékgazdálkodási szolgáltatás működjön Nyíregyházán és térségében. Fentiek értelmében első lépésként javasoljuk, hogy az Önkormányzat az üzletrészvásárlással szerezzen minősített többségi befolyást a THG kizárólagos tulajdonában lévő Nyírségi HUKE Kftben. A Nyírségi HUKE Kft. vagyona jelenleg - a THG pótbefizetését követően - a törzstőke, azaz 6 OOO 000,- Ft pénzbeli betét. A THG alapítói határozattal a törzstőkét felosztotta egy a törzstőke 95 %-ának megfelelő 5700 OOO Ft névértékű, valamint egy 5%-nak megfelelő, 300 OOO Ft névértékű üzletrészre. Az előterjesztés mellékiete tartalmazza az üzletrész átruházási szerződés tervezetét. Az üzletrész felosztásra-, átruházásra tekintettel a Nyírségi HUKE Kft. többszemélyes gazdasági társasággá válik, így szükséges a Társasági Szerződés módosítása, melyre - jelen előterjesztés mellékiete szerinti tartalommal- a Kft. következő taggyűlésén kerül sor. Javasoljuk továbbá a cég nevének megváltoztatását THK Térségi Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság elnevezésre, THK Kft. rövidített cégnévvel. A taggyűlésen a cégjogi döntéseket - a Közgyűlés jelen előterjesztés alapján meghozott határozata szerint - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012 (XII.14.) önkormányzati rendelete 3. (5) bekezdése alapján, átruházott hatáskörben polgármesteri határozatként haladéktalanul meg fogjuk hozni. Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, az előterjesztést megtárgyalására, a határozat-tervezetet és a mellékletét képező üzletrész átruházási szerződés jóváhagyására. Nyíregyháza, december 10. ~enct

4 1. számú melléklet avagy /350/2014. számú előterjesztéshez A Nyírségi Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

5 MÓDOSÍTÓ OKIRAT Preambulum Alulírott tagok - a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (Ptk.) 3:209 (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseinek megfelelően - a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróság által Cg cégjegyzékszám alatt bejegyzett, 4400 Nyíregyháza, Bokréta utca 22. szám alatti székhelyű Nyírségi Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító okiratát akként módosítják, hogya társaság Alapító Okiratának hatályon kívül helyezésével egyidejűleg az alábbi Társasági Szerződéstfogadják el: "TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS Alulírott tagok, a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (ptk.) rendelkezéseinek megfelelően a következők szerint állapít juk meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság társasági szerződését: 1. A TÁRSASÁG NEVE, SZÉKHELVE, TELEPHELYE 1.1. A társaság cégneve: THK Térségi Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság 1.2. A társaság rövidített neve: THKKft A társaság székhelye: 4400 Nyíregyháza, Bokréta utca A társaság telephelye: 4451 Nyíregyháza-Oros, Szállási út A TÁRSASÁG TAGJAI 2.1. Név: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Székhely: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Nyilvántartási szám (PIR törzsszám): Képviseletre jogosult neve: Dr. Kovács Ferenc polgármester 2.2. Név: TÉRSÉG! HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Korlátolt felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Bokréta utca 22. Cégi egyzékszám : Cg

6 Képviseletre jogosult neve: Petró Árpád ügyvezető 3. A TÁRSASÁG TEÁOR SZERINTI TEVÉKENYSÉGI KÖRE 3.1. Főtevékenység: 4677'08 Hulladék-nagykereskedelem 3.2. Egyéb tevékenységi körök: 0812' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '08 Kavics -, homok-, agyagbányászat Papír csomagolóeszköz gyártása Egyéb papír-, kartontermék gyártása Műanyag csomagolóeszköz gyártása Ipari gép, berendezés javítása Egyéb ipari eszköz javítása Ipari gép, berendezés űzembe helyezése Villamosenergia-termelés Villamosenergia-szállítás Villamosenergia-elosztás Villamosenergia-kereskedelem Gázgyártás Gáze10sztás Gázkereskedelem Gőzellátás, légkondicionálás Szennyvíz gyűjtése, kezelése Nem veszélyes hulladék gyűjtése Veszélyes hulladék gyűjtése Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Használt eszköz bontása Hulladék újrahasznosítása Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés Vegyestermékkörű nagykereskedelem Közúti áruszállítás Költöztetés Raktározás, tárolás Szárazföldi szállítást kiegé s zítő szolgáltatás Rakomán ykezel és M.n.s. egyéb információs-szolgáltatás Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás Műszaki vizsgálat, elemzés M.n.s e szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Személ y gépjármű kölcsönzése Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött) Mezőgazdasági gép kölcsönzése Építőipari gép kölcsönzése Irodagép kölcsönzése

7 7739' 08 Egyéb gép, tárgyi eszkőz kőlcsőnzése 7740'08 Immateriális javak kőlcsőnzése 8230'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 8291 '08 Kővetelésbehajtás 8299'08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 8292'08 Csomagolás 8559'08 M.n.s. egyéb oktatás Ha jogszabály valamely gazdasági tevékenység gyakorlását hatósági engedélyhez köti, a társaság e tevékenységet ajogerős hatósági engedély alapján kezdheti meg. Jogszabály álfal képesítéshez kötött tevékenységet a gazdasági társaság akkor végezhet, ha az e tevékenységben személyes közreműködést vállaló tagja, vagy a társasággal munkavégzésre irányuló polgári jogi vagy munkajogi jogviszonyban álló legalább egy személy a képesítési követelménynek megfelel. 4. A TÁRSASÁG MŰKÖnÉSÉNEKIDŐTARTAMA A társaságot az alapító határozatlan időtartamra hozza létre. A társaság működését napján kezdte meg. 5. A TÁRSASÁG TÖRZSTŐKÉJE 5.1. A társaság tőrzstőkéje 6 OOO OOO Ft, azaz Hatmillió forint, amely 6 OOO OOO Ft, azaz Hatmillió forint készpénzből áll, mely a tőrzstőke 100 százaléka A pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátásának ideje és módja: december 27. napján 500 OOO Ft befizetésre került a társaság bankszámlájára, március 18. napján 500 OOO Ft befizetésre került a társaság bankszámlájára, március 6. napján 2 OOO OOO Ft befizetésre került a társaság bankszámlájára, március 29. napján 3 OOO OOO Ft befizetésre került a társaság bankszámlájára. 6. AZ EGYES TAGOK TÖRZSBETÉTJE 6.1. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Törzsbetét összege: 5700 OOO Ft Törzsbetét összetétele: OOO Ft pénzbeli hozzájárulás TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Korlátolt Felelősségű Társaság Törzsbetét összege: 300 OOO Ft Törzsbetét összetétele: 300 OOO Ft pénzbeli hozzájárulás.

8

9 9.2. A tagot a társaságnak a tag javára történő kifizetések céljábólfelosztható és a taggyűlés által felosztani rendelt saját tőkéjéből meghatározott összeg illeti meg Az eredmény a tagok között a törzsbetétek arányában oszlik meg Osztalékra az a tag jogosult, aki az osztalékfizetésről szóló döntés meghozatalának időpontjában a társasággal szemben a tagsági jogai gyakorlására jogosult. 10. A TÁRSASÁG TAGGYŰLÉSE A taggyűlés a társaság legfőbb szerve. A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal Az egyes tagokat megillető szavazatok száma: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata szavazatszám: 570 arány: 95 % TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Korlátolt Felelősségű Társaság szavazatszám: 30 arány: 5 % A taggyűlést legalább évente egyszer össze kell hívni. A taggyűlést az ügyvezető hívja össze a társaság székhelyére A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok többségét képviselő szavazásra jogosult részt vesz A taggyűlésre a tagokat a napirend közlésével, írásban kell összehívni, a meghívó elküldése és a taggyűlés napja között legalább 8 napi időköznek kell lennie. Ha a taggyűlés nincs szabályszerűen összehívva, határozatot csak akkor hozhat, ha valamennyi tag jelen van, és a taggyűlés megtartása ellen senki nem tiltakozott A taggyűlésen a tagokat 10. OOO forintonként 1 szavazat illeti meg a már befizetett törzsbetét alapján Ha a taggyűlés nem volt határozatképes, a megismételt taggyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlevők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra hívják össze A taggyűlés határozatait, amennyiben a törvény másként nem rendelkezik, a szavazati joggal jelen lévők egyszerű szótöbbségével hozza meg A taggyűlésről az ügyvezető jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyv tartalmazza a taggyűlés helyét, idejét, a jelenlévőket és az általuk képviselt szavazati jog mértékét, továbbá a taggyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat és a határozatokat, az azokra

10 leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, illetve a szavazástól tartózkodókat, vagy az abban részt nem vevőket. A jegyzőkönyvet a jelen lévő tagok aláírják Az ügyvezető a taggyűlés által hozott határozatokról folyamatosan nyilvántartást vezet (határozatok könyve). A határozatokat azok meghozatala után haladéktalanul be kell vezetnie a határozatok könyvébe. 11. AZ ÜGYVEZETŐ A társaság ügyvezetője: Név: Petró Árpád Születési hely, idő: Temerin, április 15. Anyja neve: Tóth Franciska Lakcím: 4400 Nyíregyháza, Ibolya utca Az ügyvezető az ügyvezetővé történő választását külön nyilatkozat alapján elfogadta A megbízatás kezdő időpontja: december Az ügyvezető; megbízatás határozatlan időre szól Az ügyvezető fizetőképességi nyilatkozat tételére köteles. 12. A CÉGJEGYZÉS A képviseletre jogosult személy cégjegyzési joga őnálló Az önálló cégjegyzésre jogosult: Petró Árpád ügyvezető A cégjegyzés akként történik, hogy a cég kézzel vagy géppel írt, előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve fölé a képviseletre jogosult személy nevét közjegyző által hitelesített módon önállóan aláírja. 13. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG A Társaságnál három tagból álló Felügyelő Bizottság működik. A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása határozatlan időre szól A Felügyelő Bizottság tagjai: Név: Pócsik Ágnes Anyja neve: Eszenyi Ibolya Lakóhelye: 4400 Nyíregyháza, Levendula utca 3. A megbízatás kezdő időpontja: június 17. A megbízatás határozatlan időre szól. Név: Magyamé Pataki Éva Anyja neve: Auxi Irén Lakóhelye: 4533 Sényő, Nyírbogdányi utca 9.

11 A megbízatás kezdő időpontja: június 17. A megbízatás határozatlan időre szól. Név: Hajdu Péter Anyja neve: Tóth Magdolna Lakóhelye: 4400 Nyíregyháza, Moszkva utca 3-5. szám 1. em. 5. a. A megbízatás kezdő időpontja: 20 ll. június 17. A megbízatás határozatlan időre szól. A társaság kőnyvvizsgálója: 14. A TÁRSASÁG KÖNYVVIZSGÁLÓjA Cégnév: SM GARANCIA Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszám : Cg Székhely: 4400 Nyíregyháza, Krúdy köz 5. fszt. 3. A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Támcsuné Salamon Magdolna Kamarai nyilvántartási száma: Anyja neve: Nagy Piroska Lakcím: 4400 Nyíregyháza, Mátyás utca 6. szám A megbízatás kezdő időpontja: június 15. A megbízatás lejárta: május A TÖRZSTŐKE FELEMELÉSE A törzstőke felemelésére a Ptk. 3:198-3:201. -aiban foglalt rendelkezések szerint kerülhet sor. 15. EGYÉB RENDELKEZÉSEK Jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (Ptk.) és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak. Nyíregyháza, december...." Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata tag Képviseletében: Dr. Kovács Ferenc polgármester TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Korlátolt Felelősségű Társaság tag Képviseletében: Petró Árpád ügyvezető

12 2. számú melléklet a VAGY/350/2014. számú előterjesztéshez Határozat - tervezet NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK.../2014.(XII.18.) számú határozata A Nyírségi HUKE Kft. jövőjével kapcsolatos döntések meghozataláról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta, 1. az abban foglaltakat jóváhagyja, melynek alapján az Önkormányzat névértéken megvásárolja a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Kft. kizárólagos tulajdonában lévő 4400 Nyíregyháza Bokréta utca 22. szám alatti székhelyű Nyírségi Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság - alapító általi üzletrész felosztást követően létrejött OOO Ft, azaz Ötmillió-hétszázezer forint összegű üzletrészét; 2. elfogadja az üzletrész átruházására vonatkozó szerződést a mellékletben foglalt tartalommal; 3. felkéri Dr. Kovács Ferenc polgármestert a szerződés aláírására, valamint arra, hogy Nyírségi Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság létesítő okiratának kötelező módosításához szükséges taggyűlési döntéseket a Közgyűlés által átruházott hatáskörében eljárva hozza meg. Utasítja: a Gazdasági Osztály vezetőjét intézkedések megtételére. az üzletrész vásárlással kapcsolatosan a szükséges Nyíregyháza, december 18. A határozatot kapják: 1.1 Közgyűlés tagjai 2./ címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 3./ TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Kft. 4./ Nyírségi HUKE Kft.

13 1. számú melléklet a...f2014.(xii.18.) számú határozathoz ÜZLETRÉSZ ÁTRUHÁZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Kft. (székhelye: 4400 Nyíregyháza, Bokréta utca 22., adószám: ; cégjegyzékszáma: ; mint Bankszámlaszám: ; képviseli: Petró Árpád ügyvezető), eladó - a továbbiakban: Eladómásrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér l., adószám: ; statisztikai számjel: ; Bankszámlaszám: ; PIR törzsszáma: , képviseli: Dr. Kovács Ferenc polgármester), mint vevő - a továbbiakban: Vevőközött alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 1./ Szerződő felek megállapítják, hogy Eladó kizárólagos tulajdonát képezi a Nyíregyházi Törvényszéken, mint Cégbíróságon Cg cégjegyzékszámon nyilvántartott Nyírségi Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, melynek törzstőkéje 6 OOO OOO Ft, azaz Hatmillió forint pénzbeli hozzájárulás. Az üzletrész teljes egészében befizetésre, illetőleg teljesítésre került. 2./ Eladó a szerződés 1. pontjában megjelölt üzletrészt felosztja, és a törzstőke 95 %-ának megfelelő OOO Ft, azaz Ötmillió-hétszázezer forint névértékű üzletrészt Vevőnek névértéken eladja. 3./ Vevő az üzletrészt a kölcsönösen kialkudott OOO Ft, azaz Ötmillió-hétszázezer forint vételárért megvásárolja, amelyet a szerződés aláírását követő 15 napon belül egy összegben, átutalással fizet meg Eladó OTP Bank Nyrt-nél vezetett számú bankszámlájára. A fizetés tényét Eladó külön íven szövegezett nyilatkozatában köteles elismerni és nyugtázni. Vevő a teljes vételár Eladó bankszámláján történő jóváírásának napjától jogosult tulajdonosi jogait gyakorolni és kérni, hogya Társaság ügyvezetője az üzletrész megszerzését a tagjegyzéken tüntesse fel. 4./ Eladó a szerződés aláírásával egyidejűleg kijelenti, hogy az adásvétel tárgyát képező üzletrész teljes mértékben per-, teher és igénymentes. Felek megállapítják továbbá, hogy Vevőn kívül a Társaságban tagsági jogviszonnyal senki nem rendelkezik, így az üzletrész átruházásához harmadik személy jognyilatkozatára nincs szükség. 5./ Az üzletrész átruházására tekintettel a Nyírségi Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társaságban Eladónak 300 OOO Ft, azaz Háromszázezer forint névértékű, üzletrésze lesz, mely a törzstőke 5 %-a, míg Vevőnek OOO Ft, azaz Ötmillió-hétszázezer forint névértékű üzletrésze lesz, mely a törzstőke 95 %-a. Az üzletrész megszerzése Vevő számára a minősített többségű befolyást biztosít.

14 6./ Felek tudomásul veszik, hogya Nyírségi Hulladékkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság az üzletrész felosztásáig egyszemélyes gazdasági társaság volt, de az üzletrész felosztására és átruházására tekintettel többszemélyes gazdasági társasággá vált. Ennek okán szerződő felek kötelezik magukat, hogy társasági szerződést magukra nézve kötelezőnek ismerik el. kötnek, melynek rendelkezéseit a jövőben 7./ A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény, valamint a Ptk. rendelkezései az irányadóak. Jelen szerződést szerződő felek, mint akaratukkal mindenben jóváhagyólag írják alá. Nyíregyháza, december 18. TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Korlátolt Felelősségű Társaság képviseletében Petró Árpád ügyvezető Eladó Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében Dr. Kovács Ferenc polgármester Vevő Jogilag ellenjegyezte : dátum : aláírás:..... Pénzügyileg ellenjegyezte: dátum :.... aláírás:

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 13-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK NAPIREND

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 13-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK NAPIREND TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 13-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK jegyzőkönyve, napirendje, határozatai: 66-69. NAPIREND 1. Előterjesztés a Tiszatér Leader Egyesület

Részletesebben

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár 2 Tartalomjegyzék 1. Közkereseti társaság szerződésmintája... 3. o. 2. Betéti társaság szerződésmintája... 9. o. 3. Korlátolt felelősségű társaság szerződésmintája...

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ 1 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2014.

Részletesebben

30/2013. számú. 2013. november 27-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

30/2013. számú. 2013. november 27-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 5028-2/2013. 30/2013. számú 2013. november 27-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 193-207/2013. (XI. 27.) sz. Kth.

Részletesebben

korábbi változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Társasági Szerződése

korábbi változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Társasági Szerződése A HAGYOMÁNYOK HÁZA INGATLANFEJLESZTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (A "TÁRSASÁG") korábbi változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Társasági Szerződése amelyben a és a Duna Sétány Székház Kft. székhely:

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-i ülésére Tárgy: A Magas-BakonyTurisztikai Desztinációs Menedzsment Nonprofit Kft. Társasági szerződés módosítása

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: 32/2015. (IV. 24.) MÖK határozat A közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

2/B. sz. melléklet III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE

2/B. sz. melléklet III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE 1 2/B. sz. melléklet Szentes Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata Bevezetés A Városellátó Intézmény, mint költségvetési intézmény, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 3626-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére Tárgy: Részvétel a Magyar Tanyasi Termék Nonprofit Kft. alapításában Az előterjesztést

Részletesebben

Iktatószám: A-21-9910-33/2010 2 db határozati javaslat Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Iktatószám: A-21-9910-33/2010 2 db határozati javaslat Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Címzett: Iktatószám: A-21-9910-33/2010 2 db határozati javaslat Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: A Hódmezővásárhelyi Városfejlesztési Kft. tevékenységi körének bővítése Az anyagot készítette:

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. DEBRECEN TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. DEBRECEN TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS DEBRECEN TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Készítette és ellenjegyezte: DR. ZEKE Ügyvédi Iroda Dr. Zeke

Részletesebben

ALAPÍTÓI HATÁROZAT az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításáról

ALAPÍTÓI HATÁROZAT az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításáról 65/2013. (III. 28.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete ALAPÍTÓI HATÁROZAT az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításáról Az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt

Részletesebben

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. ALAPÍTÓ OKIRATA egységes, hatályos szerkezetben. Preambulum

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. ALAPÍTÓ OKIRATA egységes, hatályos szerkezetben. Preambulum A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA egységes, hatályos szerkezetben Preambulum Csorvás Város Önkormányzata képviselő-testületének a 2000. október 25-én megtartott

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS ÜZLETRÉSZ ÁTRUHÁZÁSÁRÓL

MEGÁLLAPODÁS ÜZLETRÉSZ ÁTRUHÁZÁSÁRÓL MEGÁLLAPODÁS ÜZLETRÉSZ ÁTRUHÁZÁSÁRÓL 256. sz. elıterjesztés melléklete egyrészrıl Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, adószáma: 15416566217, Székhelye: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8., képviseli:

Részletesebben

Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. 1042 Budapest, István út 17-19. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. március 26.

Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. 1042 Budapest, István út 17-19. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. március 26. Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1042 Budapest, István út 17-19. ALAPÍTÓ OKIRATA Budapest, 2015. március 26. Alapító Okirat Preambulum Az Újpesti Kulturális Központ Nonprofit

Részletesebben

A PannErgy ALAPSZABÁLYA

A PannErgy ALAPSZABÁLYA A PannErgy Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA amely a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. (a továbbiakban: Gt.) alapján került módosításra és egységes szerkezetbe foglalásra (a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. január 13-án du. 16 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatalban a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat a Salgó Vagyon Kft. alapító okiratának módosítására

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat a Salgó Vagyon Kft. alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Iktatószám:12.381/2015. Javaslat a Salgó Vagyon Kft. alapító okiratának módosítására Tisztelt Közgyűlés! A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Részletesebben

A PANNERGY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

A PANNERGY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A PANNERGY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (a továbbiakban a Ptk.) alapján került módosításra és egységes szerkezetbe foglalásra

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Táncsics Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (Egységes szerkezetben) Alapszabály módosításai:

ALAPSZABÁLY. Táncsics Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (Egységes szerkezetben) Alapszabály módosításai: Táncsics Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY (Egységes szerkezetben) Alapszabály módosításai: 1./ 2007. április 20. 2./ 2007. december 14. 3./ 2008.

Részletesebben

HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. május 21.

HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. május 21. HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA Budapest, 2015. május 21. Alapító Okirat 1./ A Társaság elnevezése Cégneve: HTE Nonprofit

Részletesebben

A Pécsi Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A Pécsi Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A Pécsi Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata -a 18.sz. módosításokkal egységes szerkezetben Dőlt és vastag betűs szövegrész a módosítást jelöli 2015. január 1. Ellenjegyzete:

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: I.2-481/2008 Tárgy: Makói Gyógyfürdő Kft. alapítása Üi.: dr. Nemes Adrienn Melléklet: alapító okirat Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Napirendi pontokkal kapcsolatos tájékoztató (2015.02.27-án tartandó taggyőléshez)

Napirendi pontokkal kapcsolatos tájékoztató (2015.02.27-án tartandó taggyőléshez) Napirendi pontokkal kapcsolatos tájékoztató (2015.02.27-án tartandó taggyőléshez) 1. napirendi ponthoz: A 2015 február 6-i taggyőlésen a Társaság döntött a Társaság törzstıkéje felemelésérıl, mely törzstıke-emelés

Részletesebben

AZ UV ZRT. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

AZ UV ZRT. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA AZ UV ZRT. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzata 2012. december 20-i Képviselő-testületi ülésére) Az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot a Fővárosi

Részletesebben

A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA

A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2.sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRATA Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése V-133/2876/2012.sz. határozatával az Államháztartásról szóló

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat 2. melléklet a /2013. (XI. 28.) határozathoz AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Nonprofit Kft. A társaság székhelye: 3600 Ózd, Bolyki főút 4. 93.11 Sportlétesítmény működtetése főtevékenység

ALAPÍTÓ OKIRAT. Nonprofit Kft. A társaság székhelye: 3600 Ózd, Bolyki főút 4. 93.11 Sportlétesítmény működtetése főtevékenység 1. melléklet a.../2015. (III.26.) határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alapító Ózd Város Önkormányzata a sport és szabadidős szolgáltatások átlátható, színvonalas ellátása

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Azonosító szám: Kiadás: 1.19. Budapest, 2015. március 1. TECHNIKAI OLDAL Kiadás dátuma: 2015. 03. 01. Oldalak

Részletesebben

JAVASLAT. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-nek a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésére

JAVASLAT. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-nek a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésére NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE.. sz. napirendi pont 37-47/2015. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-nek a Ptk.

Részletesebben