1. Általános rendelkezések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Általános rendelkezések"

Átírás

1 Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (III. 11.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről egységes szerkezetben az azt módosító 13/2011. (V. 13.) és 19/2011. (IX. 1.) rendelettel Kerepes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 21. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a települési hulladékkezelési díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet (továbbiakban: Dj) rendelkezéseire, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. Általános rendelkezések 1. (1) A rendelet hatálya Kerepes Nagyközség közigazgatási területén a rendszeres hulladékszállításba bevont, helyi közszolgáltatással ellátott ingatlanok tulajdonosaira, birtokosaira vagy használóira (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) terjed ki. A rendszeres hulladékszállításba bevont közigazgatási területek jegyzékét az 1. számú függelék tartalmazza. (2) A közszolgáltatás az ingatlanon összegyűjtött települési szilárd hulladék (a továbbiakban: TSZH) rendszeres elszállítására, a közszolgáltatás keretében összegyűjtött települési szilárd hulladék ártalmatlanítását, hasznosítását szolgáló létesítmény működtetésére, valamint a begyűjtött hulladék ártalmatlanításra és/vagy hasznosításra történő átadására terjed ki. (3) A TSZH kezelését, azaz összegyűjtését, elszállítását, ártalommentes elhelyezését, valamint a szolgáltatás folyamatosságának biztosítását Kerepes Nagyközség Önkormányzatával (továbbiakban: Önkormányzat) megkötött közszolgáltatási szerződés alapján Kerepesi Községszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft (továbbiakban: Szolgáltató) mint a Kerepes Nagyközség Önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló társaság végzi. (4) A Kerepes Nagyközségben keletkező TSZH lerakására és ártalmatlanítására kijelölt lerakóhely: Kerepes-Ökörtelek-völgy: 0115/2; 0115/6; 0115/7 hrsz. 2. E rendelet alkalmazásában: (1) TSZH: a háztartásokból származó szilárd hulladék illetőleg a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető más hulladék. (2) Hulladékkezelési közszolgáltatás: a TSZH rendszeres gyűjtésére, elszállítására, esetleges hasznosítására irányuló közszolgáltatás, amely a kijelölt szolgáltató által rendszeresített köztisztasági zsákban (továbbiakban: zsák), a közterületeken vagy az ingatlanon összegyűjtött és a szolgáltató rendelkezésére bocsátott hulladék ártalmatlanítására és hasznosítására irányul. 1

2 (3) Ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, illetve tulajdonközösség, akinek/amelynek ingatlanán TSZH keletkezik, függetlenül attól, hogy tulajdonosa, birtokosa vagy használója az ingatlannak. (4) Háztartás: minden olyan ingatlan, amely a lakhatás, pihenés, üdülés célját szolgálja, a tulajdonviszonyokra tekintet nélkül. (5) Egyéb szilárd hulladék: a háztartásban és az emberi tartózkodásra szolgáló vagy emberi tartózkodásra nem szolgáló helyiségekben, valamint az azokhoz tartozó területeken, illetőleg a közterületen keletkező szilárd hulladék (nagyobb méretű berendezési tárgy, lom, bútor, ágybetét, háztartási berendezés és készülék, stb.). (6) Lomtalanítás alá tartozó települési szilárd hulladék: az alkalmilag képződött vagy felhalmozódott települési szilárd hulladék (nagy méretű bútordarabok, lom), amely a közszolgáltatást végző Szolgáltató által rendszeresített zsákban mérete vagy mennyisége miatt nem helyezhető el. (7) Ártalmatlanító hely: a TSZH ártalmatlanítását szolgáló, kizárólag erre a célra létesített és az Önkormányzat által kijelölt lerakóhely, létesítmény. (8) Hasznosító hely: a TSZH-nak vagy valamely összetevőjének a termelésben vagy a szolgáltatásban történő felhasználására szolgáló, kizárólag erre a célra létesített és az Önkormányzat által az erre kijelölt létesítmény. (9) Hulladékkezelési tevékenység: a hulladék gyűjtése, begyűjtése, szállítása, előkezelése, tárolása, hasznosítása és ártalmatlanítása. (10) Közszolgáltató: Kerepes Nagyközség közigazgatási területén a TSZH-val kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátására az 1. (3) bekezdésében meghatározott, arra kizárólagosan feljogosított hulladékkezelő. (11) Hulladékkezelési közszolgáltatás: a TSZH-nak a feljogosított Szolgáltató által az ingatlantulajdonosoktól történő rendszeres begyűjtése, elszállítása és tárolásra, ártalmatlanításra és hasznosításra történő átadása. (12) Közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatás igénybevételéért a Szolgáltatónak fizetendő, az Önkormányzat rendeletében meghatározott ellenérték. 3. (1) A rendszeres hulladékszállításba bevont területen az ingatlantulajdonos köteles a szervezett közszolgáltatást igénybe venni. (2) Gazdálkodó szervezet a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 21. (2) bekezdésében meghatározott esetekben köteles a közszolgáltatás igénybevételére. 4. (1) Az ingatlantulajdonos, amennyiben közterületen közterület-használati hozzájárulás, alapján olyan árusító, szolgáltató vagy egyéb tevékenységet folytat, vagy kíván folytatni, amely a kötelező helyi közszolgáltatás hatálya alá tartozó TSZH keletkezésével jár, köteles azt a Szolgáltatónak bejelenteni, és a közterületen végzendő tevékenység időtartamára a TSZH kezelésére szerződést kötni. 2

3 5. (1) A rendelet alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlantulajdonosokról a Szolgáltató nyilvántartást vezet az azonosításához szükséges adatok feltüntetésével. (2) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási szerződés megkötéséhez szükséges, a Hgt. 23. g) pontjában meghatározott személyes adatait és amennyiben az nem azonos a szolgáltatás igénybevételének helyével - a számlázási címet köteles a Szolgáltató felhívására, valamint a személyes adatainak változását követően 15 napon belül bejelenteni. (3) A közszolgáltatási szerződés megkötéséhez a Gazdálkodó szervezet és Társasház 1 a közszolgáltatást igénybe vevő nevét, adószámát, cégbírósági bejegyzés számát, a közszolgáltatás igénybevételének helyét valamint a számlázási és postázási címet köteles a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani. (4) A Szolgáltató a személyes adat kezelése során köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. tv. rendelkezéseinek megfelelően eljárni. (5) A (4) bekezdés alkalmazásában a Szolgáltató köteles a) megteremteni az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, b) gondoskodni az adatok biztonságáról, c) meghatározni azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 6. (1) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlantulajdonos személyének megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és arra alkalmas adatbázis létrehozása és működtetése. (2) A Szolgáltató az ingatlantulajdonos személyes adatait az adatok tárolása kivételével a szerződés viszony létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti. A jogviszony megszűnését követően a Szolgáltató a kezelt adatokat köteles megsemmisíteni. (3) A Szolgáltató a feladatának ellátása érdekében nyilvántartott adatokat - a település Jegyzőjének kivételével - harmadik félnek nem adhatja ki. (1) A helyi kötelező közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződés létrejön: 7. a) a közszolgáltatás első igénybevételével, és a Szolgáltató a közszolgáltatás ellátására vonatkozó rendelkezésre állási készségének bizonyításával, vagy b) a közszolgáltatás igénybevételére irányuló szerződés írásba foglalásával. (2) A közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei: a) a felek megnevezése és 1 Módosította a 13/2011. (V. 13.) önkormányzati rendelet 1. -a, hatályos május 16-tól. 3

4 aa) magánszemély esetében a közszolgáltatást igénybe vevő 5. (2) bekezdésében 2 meghatározott azonosító adatai, (amennyiben a közszolgáltatást igénybe vevő nem tulajdonosa az ingatlannak, úgy az ingatlantulajdonos megnevezése és azonosító adatai is), ab) Gazdálkodó szervezetek és Társasházak 3 esetében a közszolgáltatást igénybe vevő 5. (3) bekezdésében 4 meghatározott azonosító adatai. b) a szerződés tárgya, c) a közszolgáltatás megkezdésének időpontja, a szerződés időbeli hatálya, d) a közszolgáltatás díja, e) a közszolgáltatási díj megállapításának, számlázásnak és megfizetésének módja, f) a közszolgáltatás teljesítésének feltétele, g) egyéb, a szerződő felek által lényegesnek tartott feltételek. 2. A közszolgáltatás ellátásának rendje 8. (1) A Szolgáltató a TSZH begyűjtéséről heti egy alkalommal köteles gondoskodni. (2) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatást köteles igénybe venni. (3) A TSZH begyűjtésének, elszállításának a rendelet 1. számú függelékében meghatározott rendjét (gyakoriság, útvonal és időpont) az önkormányzat a Szolgáltatóval egyeztetett módon állapítja meg. (4) A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás feltételeiben, rendjében bekövetkezett változásokról a Szolgáltató az ingatlantulajdonost a változás bekövetkezte előtt 15 nappal írásban, vagy hirdetmény útján köteles tájékoztatni. 9. (1) 5 A közszolgáltatás során kizárólag a Szolgáltató által rendszeresített, jelzéssel ellátott köztisztasági zsák (továbbiakban: zsák) használható. A társasház kezdeményezheti a Szolgáltatónál, hogy a társasház tekintetében kihelyezendő megfelelő űrtartalmú és darabszámú gyűjtőedényre külön megállapodás kerüljön megkötésére. A külön megállapodásban a felek rögzítik az ellátandó háztartások számát és az ellátandó összes háztartásban élő személyek számát, valamint a kihelyezendő gyűjtőedény számát és űrtartalmát. A gyűjtőedény mellett kiegészítő megoldásként zsák alkalmazható. (2) A TSZH begyűjtése közben kihulló háztartási és egyéb szilárd hulladék eltakarításáról a gyűjtéssel egyidejűleg a szolgáltató köteles gondoskodni. (3) A kihelyezett zsákból és gyűjtőedényből 6 guberálni tilos. 2 Módosította a 13/2011. (V. 13.) önkormányzati rendelet 2. (1) bekezdése, hatályos május 16-tól. 3 Módosította a 13/2011. (V. 13.) önkormányzat rendelet 2. (2) bekezdése, hatályos május 16-tól. 4 Módosította a 13/2011. (V. 13.) önkormányzati rendelet 2. (2) bekezdése, hatályos május 16-tól. 5 Módosította a 13/2011. (V. 13.) önkormányzati rendelet 3. (1) bekezdése, hatályos május 16-tól. 6 Módosította a 13/2011. (V. 13.) önkormányzati rendelet 3. (2) bekezdése, hatályos május 16-tól. 4

5 3. Az ingatlantulajdonosok jogai és kötelezettségei 10. (1) A TSZH kezeléséről az köteles gondoskodni, akinél (akinek a tevékenysége során) a hulladék keletkezett. Ha a keletkezés helye nem állapítható meg, ez a kötelezettség annak az ingatlannak a tulajdonosát terheli, akinek az ingatlanán a hulladék található. (2) A TSZH-t a szállítási napokon elszállítás céljából a közszolgáltató rendelkezésére kell bocsátani. (3) A zsák csak megfelelően bekötve helyezhető ki a közterületre. Az abban elhelyezett, az ingatlanon szokásosan keletkező hulladék a hulladékszállítás során a közszolgáltató alkalmazottainak egészségét, testi épségét nem veszélyeztetheti, a gépi ürítést nem akadályozhatja, az ürítő berendezést nem károsíthatja. (4) A zsák a szállítást megelőző nap órától, a szállítás napján legkésőbb 6 00 óráig helyezhető ki. A gyűjtőedény 7 a szállítást megelőző nap órától a szállítás napján legkésőbb 6 00 óráig helyezhető ki és a szállítás napján óráig tartható közterületen. (5) A zsákba és gyűjtőedénybe 8 tilos mérgező, veszélyes, robbanó vagy olyan hulladékot rakni, amely a kiürítéssel foglalkozó dolgozók egészségét, testi épségét vagy életét veszélyezteti, vagy begyűjtése során a gépkocsi műszaki berendezésében rongálódást idézhet elő, ártalmatlanítása/hasznosítása során veszélyezteti a környezetet, vagy az ártalmatlanító/hasznosító telep műszaki berendezéseit. (6) Ha a közszolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a tárolóedényben a hulladékot zsák nélkül, vagy nem a Szolgáltató által rendszeresített, jelzéssel ellátott zsákban helyezték el, a gyűjtőedényben vagy a zsákban az (5) bekezdésben megjelölt 9 anyagot, tárgyat helyeztek el, az elszállítást jogosultak megtagadni. Az elszállítás megtagadásáról a Szolgáltató az ok feltüntetésével értesíti az ingatlantulajdonost és ezzel egyidejűleg a személyzet köteles azt a munkájukról vezetett járatnaplóba bejegyezni. Az emiatt el nem szállított hulladék elszállításáról az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni. (7) 10 Ha a zsák vagy gyűjtőedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely összetömörödött, vagy befagyott, vagy a zsákban lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy az elhelyezett hulladék összsúlya meghaladja a terhelhetőségét emiatt a zsákot az előírt módon elszállítani nem lehet, vagy a hulladékot zsák nélkül helyezték el a gyűjtőedényben, az ingatlantulajdonos köteles a visszamaradt hulladékot zsákban elhelyezni. (8) Amennyiben az ingatlantulajdonos a TSZH tárolására a zsák mellett gyűjtőedényt is használ, azt szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ki kell tisztítani és fertőtleníteni. (9) A zsákban vagy gyűjtőedényben kihelyezett TSZH nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 7 Módosította a 13/2011. (V. 13.) önkormányzati rendelet 4. (1) bekezdése, hatályos május 16-tól. 8 Módosította a 13/2011. (V. 13.) önkormányzati rendelet 4. (2) bekezdése, hatályos május 16-tól. 9 Módosította a 13/2011. (V. 13.) önkormányzati rendelet 4. (3) bekezdése, hatályos május 16-tól. 10 Módosította a 13/2011. (V. 13.) önkormányzati rendelet 4. (4) bekezdése, hatályos május 16-tól. 5

6 11. (1) A kertes lakókörnyezetben az ingatlantulajdonos köteles a háztartásban keletkező zöldhulladékot elkülönítve gyűjteni. Az elkülönítetten gyűjtött zöldhulladékot az ingatlantulajdonos a közszolgáltató által évente egy alkalommal meghirdetett időpontban elszállítás céljából a közszolgáltató rendelkezésére bocsáthatja. (2) A zöldhulladékot tartalmazó zsák csak a szállítást megelőző nap órától, a szállítás napján legkésőbb 6 00 óráig helyezhető ki. (3) A zöldhulladék gyűjtés során a Szolgáltató csak a zsákban kirakott hulladékot köteles elszállítani. A zsákba nem helyezhető, vagy nagy mennyiségű zöldhulladékot az ingatlan tulajdonos kiszállíthatja az Ökörtelek-völgyi komposztáló telepre, vagy a szállításra szolgáltatást rendelhet meg a közszolgáltatótól. 4. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 12. A Szolgáltatónak kötelessége biztosítani, hogy a keresletnek megfelelő darabszámú és minőségű zsák álljon az ingatlantulajdonos rendelkezésére. A zsák beszerzési lehetőségeiről a Szolgáltatótól az ingatlantulajdonosokat hirdetmény útján köteles értesíteni. 13. (1) A nagydarabos hulladék szervezett gyűjtéséről és elszállításáról (lomtalanítás) évente legalább egy alkalommal a Szolgáltató az általa meghirdetett lomtalanítási időszak alatt térítésmentesen gondoskodik. A lomtalanítás során a nagydarabos hulladék a saját tulajdonú ingatlan elé helyezhető ki a Szolgáltató által meghatározott időpontban. (2) A lomtalanítás időpontjáról és annak területi felosztásáról a Szolgáltató három héttel korábban értesíti a lakosságot. (3) A Szolgáltató a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett hulladékot a jelen rendeletben írt szabályok szerint köteles rendszeresen elszállítani a kijelölt hulladéklerakó telepre, vagy annak ártalmatlanításáról más, a szakmai környezetvédelmi szabályokat megtartó módon gondoskodni. (4) A Szolgáltató köteles a közterületen általa meghatározott helyről a karácsonyi ünnepek után az ingatlan tulajdonosa által kihelyezett fenyőfát elszállítani a kijelölt hulladéklerakó telepre, vagy annak ártalmatlanításáról más módon gondoskodni. 5. A közszolgáltatás díja 14. (1) A hulladékszállításba bekapcsolt ingatlantulajdonosok a közszolgáltatásért díjat kötelesek fizetni. (2) A közszolgáltatási díj a Hgt. 25. (2) bekezdésében foglaltak alapján meghatározott alapdíj (rendelkezésre állási díj) és a zsák áraként meghatározott ürítési díj összege. 6

7 (3) a) 11 a (2) bekezdésben meghatározott alapdíj (továbbiakban: közszolgáltatás díja) mértéke 700,-Ft/hó, melyet a Szolgáltató a számviteli törvénynek megfelelően, havonta, számla ellenében a közszolgáltatással ellátott területen lévő minden ingatlan tulajdonosa utólag köteles megfizetni. b) a (2) bekezdésben meghatározott ürítési díj összege: ba) 40 l névleges űrtartalmú, 50x55 cm nagyságú, 4 kg terhelhetőségű, behúzós kivitelű, kizárólag a Szolgáltató által rendszeresített, jelzéssel ellátott köztisztasági zsák esetében bruttó 110,-Ft/db, bb) 105 l névleges űrtartalmú, 60x95 cm nagyságú, 13 kg terhelhetőségű, behúzós kivitelű, kizárólag a Szolgáltató által rendszeresített, jelzéssel ellátott köztisztasági zsák esetében bruttó 390,-Ft/db, (4) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatás díjának megfizetését az, aki a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Szolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja. (5) 12 Társasházak esetében a gyűjtőedény méretétől függő közszolgáltatási díj mértékét a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 15. (1) A közszolgáltatás díját tartalmazó számla adataival, illetve összegszerűségével kapcsolatban az ingatlantulajdonos a Szolgáltatónál kifogást emelhet, melynek a számla kiegyenlítésével kapcsolatban halasztó hatálya nincs. (2) Az írásban tett kifogásra, a Szolgáltató 30 napon belül írásban köteles válaszolni. Ha a Szolgáltató a túlszámlázással egyetért, a túlszámlázott összeget 15 napon belül köteles visszafizetni. (3) Az ingatlantulajdonost terhelő hulladékkezelési közszolgáltatás díjának hátraléka adók módjára behajtható köztartozás. A közszolgáltatás díja hátralékának kezelésére a Hgt ában foglaltak az irányadók. 16. (1) Amennyiben az ingatlan tulajdonosi, használati viszonyaiban változás következik be, úgy az új tulajdonos, vagy használó a korábbi tulajdonossal egyetemlegesen köteles a változás tényét 15 napon belül írásban bejelenteni a Szolgáltatónak. A változás bejelentésével egyidejűleg az új tulajdonos és a Szolgáltató között a közszolgáltatási szerződés létrejön. (2) A bejelentésnek a megtételéig a közszolgáltatás díját a korábbi ingatlantulajdonos köteles megfizetni. 17. (1) Az ingatlantulajdonos megtagadhatja a közszolgáltatás díjának megfizetését, ha a Szolgáltató közszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget. 11 Módosította a 19/2011. (IX. 1.) önkormányzati rendelet 1. -a, hatályos szeptember 1-től. 12 Módosította a 13/2011. (V. 13.) önkormányzati rendelet 5. -a, hatályos május 16-tól. 7

8 (2) Nem tagadható meg a közszolgáltatás díjának megfizetése az (1) bekezdés szerint, ha a Szolgáltatót a közszolgáltatás nyújtásában az időjárás vagy más, a Ptk. szerinti elháríthatatlan ok akadályozta és a Szolgáltató az akadály elhárulását követően a lehető legrövidebb időn belül pótolta mulasztását. 6. Közterületen keletkező hulladék gyűjtése és elszállítása 18. (1) A közterületeken keletkező háztartási és egyéb szilárd hulladékról az önkormányzat a közszolgáltatás keretein kívül, külön szerződés alapján gondoskodik. (2) Az illegális hulladéklerakók felszámolásáról az önkormányzat a közszolgáltatás keretein kívül gondoskodik. A közterületre illegálisan kihelyezett hulladékok összegyűjtéséről, elszállításáról a Szolgáltató, a közterület-felügyelők helyszínt megjelölő és mennyiséget tartalmazó írásos jelzésére a Polgármesteri Hivatal rendelkezése alapján, 5 munkanapon belül köteles gondoskodni. Aki: 7. Szabálysértési rendelkezések 19. a) a 9. (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően a hulladékot nem a Szolgáltató által rendszeresített, jelzéssel ellátott köztisztasági zsákban helyez ki; b) a 9. (3) bekezdésében meghatározott guberálási tilalmat megszegi, c) a 10. (8) bekezdésében meghatározott, gyűjtőedény tisztántartási és fertőtlenítési kötelezettségét elmulasztja; d) a zsákot és gyűjtőedényt a 10. (3)-(5) bekezdésében foglaltaktól eltérően használja, e) a lomtalanításra a 13. (1) bekezdésében meghatározott időponttól eltérő időben helyez ki lomhulladékot, f) a zöldhulladék begyűjtés során nem biológiailag bontható hulladékot helyez ki, amennyiben cselekménye, vagy mulasztása nem bűncselekmény és nem törvény, vagy kormányrendelet által nevesített szabálysértés, a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló önkormányzati rendeletben foglaltak megszegése" szabálysértést valósítja meg, amely miatt Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. 8. A hulladékok szállításának különös szabályai 20. (1) Az ingatlantulajdonos, aki az ingatlanán keletkező települési hulladékának elszállításáról, elhelyezéséről e rendeletben foglaltak szerint maga is gondoskodik, azt csak: 8

9 a) zárt, leponyvázott konténeres, vagy leponyvázott platós szállító járművel rendelkező, erre jogosult cég, vállalkozás igénybevételével, vagy 1 m 3 hulladékmennyiségig saját szervezésben, szóródás mentesen, lekötött zsákban (nem rendszeresített köztisztasági zsák); b) a köztisztasági közszolgáltatótól történő többletszolgáltatás megrendelésével (pl.: alkalmi konténer rendelés); c) közszolgáltató által szervezett lomtalanítás során, saját tulajdonú ingatlan elé történő kihelyezéssel gondoskodhat. 9. Települési szilárd hulladékok elhelyezése 21. (1) TSZH-t kizárólag a települési önkormányzat képviselő-testülete által a területi adottságok figyelembevételével e célra kijelölt, a hatósági előírásoknak megfelelően kialakított és üzemeltetett lerakóhelyen (telepen), illetőleg létesítményben (a továbbiakban együtt: lerakóhely) szabad elhelyezni és ártalmatlanítani. 10. Hatálybalépés 22. (1) E rendelet április 1-én lép hatályba. (2) Hatályba lépésével egyidejűleg Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 21/2010.(XI.26.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. 11. Jogharmonizációs záradék 23. E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. Kerepes, március 8. Franka Pál Tibor polgármester Bondorné Kisbenedek Éva mb. jegyző A rendelet kihirdetésének napja: március Bondorné Kisbenedek Éva mb. jegyző

10 1. számú melléklet a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 11/2011. (III. 11.) önkormányzati rendelethez A települési szilárd hulladék kezelésének közszolgáltatási díj mértéke (a díj 20% Áfa-t tartalmaz) l-es edény 526.-Ft/ürítés Ft/hó Ft/év l-es edény Ft/ürítés Ft/hó Ft/év l-es edény Ft/ürítés Ft/hó Ft/év l-es edény Ft/ürítés Ft/hó Ft/év 10

11 1. sz. függelék Kedd Szerda Csütörtök Péntek Akácfa u. Ady E. u. Állomás Dália u. Alföldi tér Bajcsy-Zs. u. Barber tanya Fecske u. Alföldi u. Béke u. (Sólyom u. József A. u. között) Berzsenyi D. u. Gyár u. Árok u. Borostyán u. Béke u. (Martinovics utcától Sólyom utcáig) Halász u. Babits M. u. Boróka u. Dessewffy u. Holland u. Bartók B. u. Domb u. Erkel F. u. Madarász u. (Szabadság úttól Szőlősorig) Berek u. Előd u. Esze T. u. Művész u. Csillag u. Hóvirág u. Gyulai P. u. Patak u. Erdősor u. Kikelet sor Hegy u. Szabadság út Felsősor u. Kiss J. u. Homok dűlő Szilas u. Fenyves u. Kodály köz József A. park Szőlősor Galamb u. Kodály Z. u. József A. u. Templom u. Gyöngyvirág u. Kölcsey F. u. Kiss E. u. Téglagyár út Hársfa u. Lomb u. Lázár V. u. Tsz. major Hold u. Mártírok útja Martinovics u. Vágány u. Ilka u. Rózsavölgyi út Széphegyi köz Vilma u. Juhász Gy. u. Sas u. Széphegyi út Katona J. u. Sólyom u. Szőlő dűlő Kert. u. Szalmavirág u. Szőlő u. Madarász u. (Öv utcától Szabadság útig) Szondy u. Terézia major Magtár tér Wesselényi M. u. Török I. u. Margaréta u. Wéber Ede park Vasút u. Mező u. Wéber Ede u. Vécsey K. u. Mogyoródi út Mókus u. Nádas u. Nap u. Nefelejcs u. Nyárfa u. Öv u. Páva u. Pillangó u. Radnóti M. u. Rét u. Rigó u. Rozmaring u. Szérűs u. Szérűskert köz Szilasligeti út Tavasz u. Tölgyfa u. Vörösmarty u. Zerge u. 11

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009. (II.17.) rendelete. a helyi hulladékgazdálkodásról

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009. (II.17.) rendelete. a helyi hulladékgazdálkodásról Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009. (II.17.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodásról Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Inárcs Nagyközség

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Drégelypalánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013.(XII. 17. önkormányzati r e n d e l e t e a helyi hulladékgazdálkodásról és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésének

Részletesebben

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (XII.30.) sz. önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (XII.30.) sz. önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (XII.30.) sz. önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi

Részletesebben

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének a 11/2003. (VI. 13.) a 4/2005.(II.16.) a 22/2008.)XII. 12.) a 15/2009.(IX.04.) a 16/2009.(IX.29.) és a 19/2009.(XII. 11.) a 17/2010. (XII. 16.)

Részletesebben

A rendelet hatálya II. FEJEZET A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

A rendelet hatálya II. FEJEZET A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodásról és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésének kötelező

Részletesebben

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(X.5.) sz. önkormányzati rendelettel, valamint a 6/2010. (XII. 15.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 14/2005.(XII.21.) sz. önkormányzati

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2004. (XII. 10.) rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésével és kezelésével összefüggő tevékenységről A 1/2005. (I. 27.), 20/2005. (IX. 30.),

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Erdőkertes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2011. (XII.30.) sz., 8/2011. (IV.01.) sz., 1/2011. (I.28.) sz. és 17/2010.(XII.16.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított 12/2008.(12.04.)

Részletesebben

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati

Részletesebben

1 Módosítva a 33/2008./XI.28.sz. ÖK. rendelet 1. -a alapján 2

1 Módosítva a 33/2008./XI.28.sz. ÖK. rendelet 1. -a alapján 2 Ócsa Város 1 Önkormányzatának 10/1999./III.31./számu Önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről 2 1

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki.

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki. EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 14/2004.(IV.30.) Rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 01/2005.(I.31.), a 2/2006.(I.26.) és 15/2006.(XI.30.) és 7/2007.(XI.22.) Rendelettel

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 20/2002. (XII. 18.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal és szelektív hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 1 Törökszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a helyi

Részletesebben

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Záradék: A rendelet megalkotásának napja: 2014. február 26.

Részletesebben

Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő- testülete Magyarország

Részletesebben

Csonkamindszent Községi Önkormányzat. a hulladékkezelési közszolgáltatásról. KT. Rendeletekkel egységes szerkezetben)

Csonkamindszent Községi Önkormányzat. a hulladékkezelési közszolgáltatásról. KT. Rendeletekkel egységes szerkezetben) Csonkamindszent Községi Önkormányzat 8/2002. (XIl.11.) KT. Re nd e 1 e t e a hulladékkezelési közszolgáltatásról D L-KOM KFT. k.: 2011 IJ EC 2 3.?-l 1 g?._ g e 6 (A 912011. (Xll 16.), a 812010. (Xll03.),

Részletesebben

Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2014.(I. 30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2014.(I. 30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2014.(I. 30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Arnót Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012.

Részletesebben

2. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 2..

2. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 2.. Igal Város Önkormányzata Képsviselő-testületének 4/2014. (IV.1.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Igal Város Önkormányzatának

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata. 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Celldömölk Város Önkormányzata. 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzata 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

5/2012. (II.28) KT. rendelet. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

5/2012. (II.28) KT. rendelet. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról 5/2012. (II.28) KT. rendelet A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Báránd Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. (1) és

Részletesebben

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2004. (III.01.) önkormányzati rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Biri Község Önkormányzat a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/2001. (XII.22.) Ök. számú RENDELETE. a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/2001. (XII.22.) Ök. számú RENDELETE. a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/2001. (XII.22.) Ök. számú RENDELETE a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról (A 28/2001(XII.29.) Ök. számú, a 2/2002. (II.18.) Ök. számú,

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e. a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről

A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e. a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről Mohács Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Magyarország

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6.

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Kiss Ferenc Tárgy: a települési hulladékról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotása Mell: Csongrád

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.16.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.16.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.16.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS HATÁLYA

A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS HATÁLYA Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2010. (XII.20. ) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Bocskaikert Község Önkormányzatának

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 13/2015.(VI.22.) önkormányzati rendelettel)

(egységes szerkezetben a 13/2015.(VI.22.) önkormányzati rendelettel) Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2014.(XI.12.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról (egységes szerkezetben a 13/2015.(VI.22.)

Részletesebben

LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete

LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete A köztisztasággal összefüggő tevékenység és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás rendjéről

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 37/2013. (X.31.)

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 37/2013. (X.31.) KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási és a nem közművel összegyűjtött szennyvíz közszolgáltatásokról Keszthely Város

Részletesebben

(Egységes szerkezetben) DRÁVAPISKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 9/2002. (XII. 21.) rendelete. a hulladékgazdálkodási feladatokról.

(Egységes szerkezetben) DRÁVAPISKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 9/2002. (XII. 21.) rendelete. a hulladékgazdálkodási feladatokról. (Egységes szerkezetben) DRÁVAPISKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2002. (XII. 21.) rendelete a hulladékgazdálkodási feladatokról. Drávapiski Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi

Részletesebben