1.AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1.AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA:"

Átírás

1 1.AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: 1.1.A készítmény neve: Yplon Superpower tisztító 1/ Felhasználás: superpower tisztító 1.3. Gyártó cég neve és címe: McBride CE Ieper (Yplon S.A.) Paddeveijverstraat, Ieper, Belgium Tel.: 32(0) Fax: 32(0) Felelős személy: Izabela Nowak, Forgalmazó cég neve és címe: 1.5.A forgalomba hozatalért felelős: McBride Hungary Kft 1095 Budapest, Soroksári út 160. Tel.: , vagy Fax: Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ Telefon: (éjjelnappal hívható) 2. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS: A készítmény a évi XXV. számú törvény, valamint a módosított 44/2000. (XII. 27.) EüM. számú rendelet szerint a termék veszélyes készítménynek minősül, jelölésköteles A keverék osztályozása: a készítmény nem tűzveszélyes. Tekintse meg a helyszínen található egyéb termékekre vonatkozó ajánlásokat. Szem és bőrizgató hatású lehet. Veszély szimbólum: Xi IRRITATÍV R36/36 Szem és bőrizgató hatású 2.2 Címkézési elemek: A készítmény veszélyeire/kockázataira utaló R mondat:

2 2/5 3. ÖSSZETÉTEL/AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK: Veszélyes anyag tartalom:. Megnevezés CAS szám EINECS Koncentráció Veszélyjel R mondat szám % Foszforsav ,510 C, R 34 Kénsav ,510 Xi, R 36/38, 52/53 Az Rmondatok szövegét lásd a 16. pont alatt 4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK: Általános szabályként : ha a helyzet nem egyértelmű, vagy a tünetek nem múlnak el, mindig hívjon orvost! Ájult személlyel soha ne nyelessen le semmit! Szembe jutás esetén: a szemhéjakat nyitva tartva lágy, tiszta vízzel 15 percen keresztül alaposan mossa ki a szemet. Vigye a beteget szemészhez, különösen, ha a szem vörös marad, vagy fáj. Bőrre kerülve: Oldószert vagy higítót ne használjon! Lenyelés esetén: Ha a szert valaki véletlenül lenyelte (kis mennyiségben), öblítse ki száját vízzel, és forduljon orvoshoz. A termék címkéjét mutassa meg az orvosnak, hogy dönthessen az esetleges kórházi kezelés szükségességéről. Belélegzés esetén: 5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK. Alkalmas tűzoltó szerek: Biztonsági okokból nem alkalmazható tűzoltószerek : Speciális védőfelszerelések : hő hatására toxikus gázt bocsát ki, ezért a tűzoltásban résztvevőket biztonsági légzőkészülékkel kell ellátni! Veszélyes égéstermékek, keletkező gázok : 6. INTÉZKEDÉS VÉLETLENSZERŰ EXPOZICIÓNÁL: Személyekre vonatkoztatott biztonsági intézkedések: Kerülje a bőrrel való érintkezést és a szembejutást. Olvassa el a 7., és a 8. pontban felsorolt biztonsági tennivalókat! Környezetvédelmi intézkedések: A kiömlést itassa fel, vagy vegye körül olyan adszorbeáló anyagokkal, melyek nem gyúlékonyak. Ilyenek például a homok, a föld, kőzúzalék, kovamoszatos föld, majd helyezze el kukákban! Akadályozza meg, hogy az anyagok közül bármelyik a csatornákba vagy vízfolyásokba jusson! Használjon vashordót a visszanyert hulladéknak a vonatkozó rendeletek szerinti lerakására (ld. a 13. fejezetcímet). Ha a termék vízfolyásokat, folyókat vagy csatornákat szennyez be, a törvényes eljárásoknak megfelelően értesítse az illetékes hatóságokat! Tisztítási/eltávolítási eljárások: 7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS: A műhelyekre, ahol az anyagot kezelik, azok a szabályok érvényesek, mint a tároló helyiségekre. Kezelés: Tűzvédelem: Gondoskodjon róla, hogy jogosulatlan dolgozók ne férhessenek az anyaghoz! Javasolt felszerelések és eljárások: A személyi biztonságra vonatkozóan ld. a 8. pontot. Tartsa be a címkén feltüntetett óvintézkedéseket és az ipari biztonsági rendelkezéseket. Kerülje a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.

3 3/5 Tiltott felszerelések és eljárások: Tilos a dohányzás, étel, ital fogyasztása a helyiségekben, ahol a készítményt használják! A nyomás alatti csomagokat soha ne nyissa ki! Tárolás: A konténert szorosan lezárva, száraz, jól szellőztethető helyen tárolja. 8. AZ EXPOZICIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM: Munkahelyi levegőben megengedett expoziciós határérték: A készítmény munkahelyi légtérben megengedhető határértékkel az 25/2000. (IX. 30.) EüM.SZCSM együttes rendelete szerint szabályozott. Használjon a 89/686/EEC rendelkezéseinek megfelelő védőfelszereléseket. Az INRS ED 984 szerinti kitettségi határértékek: Franciaország VME.ppm: (milliomod) 0,2 VMEmg/m3: 1 0,5 VLEmg/m3: A 2009/161/EU, 2006/15/CE, 2000/39/EC és a 98/24/EC szerinti kitettségi határértékek: EC VMEmg/m3: VME.ppm: VLEmg/m3: VLEppm: Meg jegy zés: Meg jegy zés: TMP sz.: TMP sz.: Kitettségi értékek ( ) Svájc VMEmg/m3: VME.ppm: VLEmg/m3: 2 VLEppm: Temps: 4x15 UK/WELs UK/OES ACGIH(TLV) TWA: 1 mg/m3 TWA: 1 mg/m3 TWA: 1 mg/m3 STEL: 2 mg/m3 STEL: 2 mg/m3 STEL: 3 mg/m3 Max: Max: Max: Definíció: Definíció: Definíció: Kritéria: Kritéria: Kritéria: A személyi biztonságra vonatkozó előírások pl. személyi védőfelszerelések: A személyi védőfelszerelések kötelező viselésére vonatkozó piktogramok (PPE): Szemvédelem: Kerülje a szembejutást. A személyzetnek biztosítson védőszemüveget, mely megakadályozza a szer szembe fröccsenését. Gondoskodjék szemkimosókról a műhelyekben, ahol az anyagot állandóan kezelik. Kézvédelem: az anyag hatásának kitett bőrre védőkrémeket kell használni, ám a szer bőrre kerülése után ne vigye fel e krémeket. Tartós vagy ismétlődő bőrrel való érintkezés esetén megfelelő védőkesztyű (pl. gumikesztyű) használata javasolt. Bőrvédelem: további információ ld. a biztonsági adatlap 11.pont Toxikológiai információk c. szakaszában Légzésvédelem: Az FFP maszk típusa Kategóriája: Az EN szabvány szerinti gázmaszk: A1, A2, A3 (barna) EN 143 szabvány szerinti szűrő:

4 Biztonsági légzőkészülék: 4/5 Környezetvédelemre vonatkozó expozíciós rendelkezések: 9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK: Külső: cseppfolyós folyadék Szín: vörös Szag: friss Sűrűség: +/1,050 Vízoldékonyság: oldható Viszkozitás v<7 mm2/s ph érték: erősen savas, <2 Gőznyomás: 300 kpa (3 bar) felett Gyulladáspont : <0 35 C Öngyulladási hőmérséklet : nincs meghatározva Lebomlási hőmérséklet: nincs meghatározva. 10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG: 10.1 Reakcióképesség : nincs meghatározva 10.2 Stabilitás : 10.3 Veszélyes reakciók lehetősége : A készítmény a 7. pontban felsorolt feltételek teljesülése esetén stabil Kerülendő körülmények : 10.5 Kerülendő anyagok :...tól távol tárolja Veszélyes bomlástermékek : 11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK: Magára a készítményre vonatkozóan nem állnak adatok rendelkezésre. Akut toxicitás: Bőrirritáció: Szemirritáció: Légzőszervi és bőrirritáció: Mutagén: Rákkeltő hatás: Reproduktív mérgezés: Bizonyos szervre vonatkozó toxicitás/egyszeri kitettség esetén: Bizonyos szervre vonatkozó toxicitás/ismétlődő kitettség esetén: A fizikai, kémiai, toxikológiai jellegzetességekkel összefüggésbe hozható tünetek: Hosszantartó kitettség esetén fellépő krónikus hatások, késleltetett vagy azonnali hatások: Interaktív hatások A speciális adatok hiánya: A keverékre és az anyagra vonatkozó információk Magára a készítményre vonatkozóan nem állnak adatok rendelkezésre. Általánosan elfogadott, hogy a készítményben található anyagok, vegyületek amennyiben szembe kerülnek, komoly károsodást okoznak az állat szemében, és hatásuk 24 órán keresztül tapasztalható, és egy állat egészséges egybefüggő bőrfelületére történt felvitele esetén komoly bőrirritációt okozhat akár 4 órás kitettség esetén is, melynek hatása 24 órán keresztül tapasztalható. A termék besorolása a Hogyan határozzuk meg a Pht, és ez hogyan járul hozzá a készítmények besorolásához elveivel melyet a Nemzetközi Mosó és Tisztítószeripari Szövetség jegyzett be és a

5 5/5 2001/60EC, a 99/45/EC II. sz. melléklet, B rész, IV., IV A táblázatok, Nota Bene készítmények extrém Phval rendelkezéseivel összhangban történt. 12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK: Toxicitás: magára a készítményre vonatkozóan nem állnak adatok rendelkezésre. Ne engedje, hogy csatornákba vagy vízfolyásokba kerüljön! Anyagok: Keverékek: 12.2 Perzisztencia és lebomlási képesség: nem állnak adatok rendelkezésre Bioakkumulációs képesség: nem állnak adatok rendelkezésre 12.4 Mobilitás a talajban: nem állnak adatok rendelkezésre 12.5 PBT és vpvb értékelések eredményei: nem állnak adatok rendelkezésre 12.6 Egyéb káros hatások: nem állnak adatok rendelkezésre 13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK: A 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni. Csatornába, felszíni vizekbe engedni nem szabad. A hulladékkezelés a hatályos előírásoknak megfelelően történjen, lehetőleg egy elismert hulladékkezelő cég segítségével. A talajt illetve a vizeket ne szennyezze, a hulladékkal ne szennyezze be a környezetet. Beszennyeződött csomagolóanyag: teljesen ürítse ki a csomagolást, és a címkét ne távolítsa el. Ezután bízza a hulladékot hulladékkezelő cégre. 14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK : Meg kell adni a szállítási besorolást a veszélyes áruk szállítására vonatkozó mindegyik alágazati szabályozás (közútra az ADR, vasútra a RID, belvízi szállításra az ADN, tengeri szállításra az IMDGkódex és légi szállításra az ICAO/IATA) szerint, amennyiben a szállítás azok hatálya alá is tartozik. A szállítási besorolás többek között magában foglalhatja az alábbiakat: (ADR 2009, IMDG 2008ICAO/IATA 2009) 15. SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK: A készítmény besorolása az EU 1999/45/EC sz. irányelve (Az összes készítmény) és adaptációi alapján történt. Ezen kívül az 1272/2008 (CLP) és adaptációit vettük figyelembe. Címkézési információk: Veszély szimbólum: Xi IRRITATÍV A készítmény veszélyeire/kockázataira utaló R mondat: R36/36 Szem és bőrizgató hatású A készítmény biztonságos használatára utaló S mondatok:

6 S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet! S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni! S24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást. S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni S28 Ha az anyag bőrre kerül, bő vízzel azonnal le kell mosni. Ne használja más termékkel kombináltan. A keletkező gázt/gőzt/permetet ne lélegezze be! Kizárólag jól szellőztethető helyiségben használja! Speciális intézkedések : A vonatkozó rendeletek: 1907/2006/EK 648/2004/EK Munkavédelem, munkaegészségügy évi XCIII. Törvény a munkavédelemről és vonatkozó NM, MüM rendeletei. Veszélyes anyagok 2000.évi XXV. törvény a kémia biztonságról 44/2000.(XII. 27.) EüM. rendelete a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, ill. tevékenységek részletes szabályairól. Módosított 25/2000.(IX.30.)EüMSZCSM. rendelet. A munkahelyek kémiai biztonságáról. 43/2004.(VI.26)ESZCSMKvVM rendelet Veszélyes hulladék 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet, 192/2003.(XI.26) Korm. Rendelet 16/2001.(VII. 18.) KÖM rendelet 38/2003. (VII.7.) ESZCSMFVMKvVM 16. EGYÉB INFORMÁCIÓK: A biztonsági adatlap 3. pontjában szereplő R mondatok teljes szövege: R 34 Égési sérülést okoz R36/38 Szem és bőrizgató hatású R 52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. A feltüntetett adatok a mai tudásunkon alapulnak. A célja ezen adatlapnak a termékek leírása a biztonsági elvárások szempontjából. Felülvizsgált pontok: /5

Elkészítés dátuma: 2008. 03.27 Felülvizsgálat dátuma: 2010. 10.26. 1.AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: 1.1.

Elkészítés dátuma: 2008. 03.27 Felülvizsgálat dátuma: 2010. 10.26. 1.AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: 1.1. 1.AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: 1.1.A készítmény neve: SUPER COBRA Légy és szúnyogirtó aeroszol 400 ml Szabadforgalmú irtószer 1/6 1.2. Felhasználás: Légyés szúnyogirtó aeroszol

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Azonosítási szám: D0394864 / 372428 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Dosia mosógél koncentrátum színes ruhákhoz

Dosia mosógél koncentrátum színes ruhákhoz 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Dosia mosógél koncentrátum színes ruhákhoz 1.1. Termékazonosító Dosia mosógél koncentrátum színes ruhákhoz Azonosítási szám: D0311191

Részletesebben

Azonosítási szám: D0181772. Via Riviera Matteotti,12 I-30034 Mira (Venice), Italy Tel: +39 041 5629 223 Fax: +39 041 424 012

Azonosítási szám: D0181772. Via Riviera Matteotti,12 I-30034 Mira (Venice), Italy Tel: +39 041 5629 223 Fax: +39 041 424 012 1. A készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása Finish Shine+Dry gépi öblítőszer A készítmény azonosítása: A készítmény felhasználása: Termék leírása: A vállalkozás azonosítása: Gyártó cég neve,

Részletesebben

1907/2006/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1907/2006/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Dosia + Vanish prémium mosópor színes ruhákhoz 1.1. Termékazonosító Dosia + Vanish prémium mosópor színes ruhákhoz Azonosítási szám: D8084146

Részletesebben

V. felülvizsgálat: 2013.02.13. Harpic Max WC illatosító és tisztító Menta & Eukaliptusz

V. felülvizsgálat: 2013.02.13. Harpic Max WC illatosító és tisztító Menta & Eukaliptusz 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Harpic Max WC illatosító és tisztító 1.1. Termékazonosító Harpic Max WC illatosító és tisztító Azonosítási szám: D0243872 / 0265653 1.2.

Részletesebben

V. felülvizsgálat: 2013.02.10. Harpic Max WC illatosító és tisztító Tenger illat. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

V. felülvizsgálat: 2013.02.10. Harpic Max WC illatosító és tisztító Tenger illat. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Harpic Max WC illatosító és tisztító 1.1. Termékazonosító Harpic Max WC illatosító és tisztító Azonosítási szám: D0243872 / 0244089 1.2.

Részletesebben

Irrittív (Xi), Környezeti veszély (N)

Irrittív (Xi), Környezeti veszély (N) 1/7. oldal RAID hangyaírtó csalétek (abamectin) 1. A készítmény neve: 1.1. Kereskedelmi név: Raid hangyaírtó csalétek (abamectin) Azonosítási szám: 661212/001 1.2. A készítmény felhasználása: insekticid

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Azonosítási szám: D0187393 / 0128574 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

1.4. Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) Telefon: 06-80-201-199

1.4. Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) Telefon: 06-80-201-199 S.C. Johnson Kft. Kiállítás kelte: 2007. március 26. 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 6. Átdolgozás kelte: 2009. október 27. Tel: 361 224 84 00 Fax: 361 224 84 05 1/8. oldal Johnson OFF rovarriasztó aeroszol

Részletesebben

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás:

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás: 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A6209G 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Finish All in 1 gépi mosogató tabletta

Finish All in 1 gépi mosogató tabletta 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Azonosítási szám: D0366974 / 8044120 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Mortein Ultra - Légy- és szúnyogirtó aeroszol

Mortein Ultra - Légy- és szúnyogirtó aeroszol 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Azonosítási szám: D0066729 / 0062578 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: 15408 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavalt felhasználása: Önmagával hegedő szalag

Részletesebben

A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint

A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint 1/9 BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint Kovald Kft 1. SZAKASZ: Az /keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Megnevezés: 1.2. A keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

I. felülvizsgálat: 2013.03.12. AirWick Aeroszol 100% természetes hajtógázzal Fehér Virágok illat

I. felülvizsgálat: 2013.03.12. AirWick Aeroszol 100% természetes hajtógázzal Fehér Virágok illat 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása AirWick Aeroszol 100% természetes hajtógázzal 1.1. Termékazonosító AirWick Aeroszol 100% természetes hajtógázzal Azonosítási szám: D0309145

Részletesebben

Biztonsági adatlap ACTARA 25 WG

Biztonsági adatlap ACTARA 25 WG 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A9584C 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

I. verzió: 2012.11.19. Air Wick Illatgyertya Fekete Szeder es Füge illat. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

I. verzió: 2012.11.19. Air Wick Illatgyertya Fekete Szeder es Füge illat. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Air Wick Illatgyertya Fekete Szeder és Füge illat 1.1. Termékazonosító Air Wick Illatgyertya Fekete Szeder és Füge illat Azonosítási szám:

Részletesebben

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK, 1272/2008/EK és a 453/2010/EK rendeletnek megfelelően

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK, 1272/2008/EK és a 453/2010/EK rendeletnek megfelelően Prezzo nyári szélvédőmosó 1/5 Készült: 2014. 06. 02. BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK, 1272/2008/EK és a 453/2010/EK rendeletnek megfelelően 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás

Részletesebben

Biztonsági adatlap 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS. 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása. Besorolás az 1272/2008 (EU) rendelet szerint

Biztonsági adatlap 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS. 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása. Besorolás az 1272/2008 (EU) rendelet szerint 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A6209G 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Lauril-éter-szulfát nátrium Dodecibenzol-szulfonsav Na-só Kókuszzsírsav dietanolamid

Lauril-éter-szulfát nátrium Dodecibenzol-szulfonsav Na-só Kókuszzsírsav dietanolamid Maxibrill mosogatószer Oldal: 1/6 1. A készítmény és társaság/vállalkozás azonosítása: 1.1. Kereskedelmi név: Maxibrill mosogatószer 1.2. A készítmény felhasználása: mosogatószer 1.3. Társaság/vállalat

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK, 453/2010/EU és a 1272/2008/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK, 453/2010/EU és a 1272/2008/EK rendelet szerint Kiadva 2015. április 12. 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/EK, 453/2010/EU és a 1272/2008/EK rendelet szerint 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító:

Részletesebben

1272/2008 EK rendelet Összetételi R mondatok Osztályozása H mondatok százalék Zsíralkohol(C10) 196823-11-7 polimer Xi 36/38 Bőrirrit. 2.

1272/2008 EK rendelet Összetételi R mondatok Osztályozása H mondatok százalék Zsíralkohol(C10) 196823-11-7 polimer Xi 36/38 Bőrirrit. 2. A ÁNTSZ száma: 12932/1998 A termék bejelentési számai: OKBI: VABO/123/2006 1. AZ ANYAG / KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. Azonosított felhasználás: Tisztítószer

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2013. július 15. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

Elkészítés időpontja: 2013. július 15. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Fertőtlenítő

Részletesebben

aeroszol Azonosítási szám: 697060/012

aeroszol Azonosítási szám: 697060/012 1/7. oldal RAID légy és szúnyogirtó aeroszol 1. A készítmény neve: 1.1. Kereskedelmi név: RAID légy- és szúnyogirtó aeroszol Azonosítási szám: 697060/012 1.2. A készítmény felhasználása: légy- és szúnyogirtó

Részletesebben

Ohradní 65, CZ-140 00 Prága 4, Csehország Telefon: +420 315 577 600 Fax: +420 315 577 569 E-mail: laborator@stylvd.cz

Ohradní 65, CZ-140 00 Prága 4, Csehország Telefon: +420 315 577 600 Fax: +420 315 577 569 E-mail: laborator@stylvd.cz 1.oldal 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító LARRIN WC PLUS MOUNTAIN CAS / EINECS-szám: Nem alkalmazható, a készítmény keverék. 1.2 Az anyag vagy keverék

Részletesebben

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A13219F 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Oldal: 1/(10) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító PE-PO koromtalanító koncentrátum 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

1.4. Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) Telefon: 06-80-201-199

1.4. Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) Telefon: 06-80-201-199 1/7. oldal Oust Mini Spray Fresh szagsemlegesítő aeroszol 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása: 1.1. A készítmény neve: Oust Mini Spray Fresh szagsemlegesítő aeroszol Azonosítási

Részletesebben

Biztonsági adatlap PIRIMOR 50 WG

Biztonsági adatlap PIRIMOR 50 WG 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A10788A 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben