Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar. Dr. Kiss Tibor PhD, tudományos főmunkatárs, PTE PMMK Környezetmérnöki Tanszék

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar. Dr. Kiss Tibor PhD, tudományos főmunkatárs, PTE PMMK Környezetmérnöki Tanszék"

Átírás

1 4 KÉPZÉSI PROGRAM 4.1 A képzésért felelős Kar Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar 4.2 A szakért felelős személy 4.3 A szak megnevezése Dr. Kiss Tibor PhD, tudományos főmunkatárs, PTE PMMK Környezetmérnöki Tanszék Hulladékgazdálkodási szakirányú továbbképzési szak 4.4 A képzés során megszerezhető képesítés Hulladékgazdálkodási szakmérnök 4.5 A szakirányú továbbképzés képzési területe 4.6 A képzési idő 4.7 A szak képzési célja Műszaki 2 félév A szakirányú továbbképzés általános célja olyan, a hulladékgazdálkodás speciális szakterületei számára képzett szakmérnökök kibocsátása, akik a célirányos objektumok működésének, üzemeltetésének feltételeit, műszaki rendszereit, a fejlődés tényezőit átfogóan ismerik. A továbbképzésben részt vett szakembereket a tudásuk, a készségeik és a kialakított műszaki, gazdasági, és társadalmi szemléletük alkalmassá teszi arra, hogy a települések, vagy a kisebb régiók érdekében a szakterület szempontjait, lehetőségeit felismerjék és a problémákat, valamint a szükséges teendőket integrálva megfogalmazzák. Alkalmasak települési önkormányzatok működési területén, mezőgazdasági nagy- és kisüzemekben, magánvállalkozásokban a környezetgazdálkodási, ezen belül kiemelten a hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátására és menedzselésére. A feladatok megoldása során alkalmasak a különböző szakterületek közötti koordinációra, a preventív és a kármentesítő technológiák üzemeltetésének műszaki irányítására. A képzés elméleti és jelentős gyakorlati módszertani ismeretet nyújt a gazdasági és környezetvédelmi igények korszerű, európai színvonalú összehangolásával, a hulladékgazdálkodás infrastrukturális erőforrásainak 12

2 kiválasztásához, azok ésszerű kihasználásához, fejlesztéséhez és fenntartásához. 4.8 A felvétel feltétele A képzésben a műszaki vagy az agrár képzési területen alapképzésben, illetve főiskolai képzésben szerzett mérnöki oklevéllel rendelkezők vehetnek részt. 4.9 A képzési forma, módszerei A képzés formája: levelező. A hallgatók az egyes kurzusokhoz fűződő ismereteket, a tanórákon elhangzottakon kívül az ajánlott irodalom, a képzést tartók által írt jegyzetek segítségével sajátíthatják el. A levelező foglalkozások során a képzésben résztvevők útmutatást kapnak a tanulás folytatásához. Mivel a képzés alkalmazott ismeretekre koncentrál, s jellegéből adódóan a műveletek bevésődéshez hosszú idő és sok gyakorlás szükséges, a vizsgák előfeltétele laboratóriumi gyakorlati, önálló munkák végzése az adott kurzusokhoz kacsolódóan. A segítségnyújtást megkönnyítendő, a képzés során folyamatos elektronikus kapcsolattartásra van lehetőség a hallgatók és az oktatók között A korábban szerzett ismeretek beszámítása A korábbi (BSc, illetve főiskolai szintű) szakirányú képzés során az azonos tematikájú tantárgyból szerzett közepesnél jobb leckekönyvvel igazolt érdemjegyet a továbbképzésben teljes értékkel elfogadjuk, mentesítve a hallgatót a vizsgakötelezettség alól. Az egyedi esetekben az esetleges beszámításokról a kari oktatási bizottság dönt A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditértékek Tárgyak jellege Óraszám Kredit Alapozó tárgyak Szaktárgyak Szakdolgozat Összesen

3 4.12 A képzés óraterve Tantárgy 1. félév 2. félév óra/ Tárgy Kód Név ea gy s kp ea gy s kp félév jelleg 1. TKOLS101 Környezetvédelmi alapismeretek 16-0 / v / 5 16 A 2. TKOLS102 Mezőgazdaság környezeti hatásai 11-4 / v / 4 15 A 3. TKOLS103 Környezetvédelmi méréstechnika 6-12 / f / 4 18 A 4. TKOLS104 Levegőtisztaságvédelem 10-5 / v / 4 15 B 5. TKOLS105 Hulladékkezelés I / v / 5 18 B 6. TKOLS106 Zaj- és rezgésvédelem 11-5 / v / 4 16 B 7. TKOLS107 Környezeti jog és igazgatás 12-0 / v / 4 12 B 8. TKOLS108 Hulladékgazdálkodás ökonómiája 12-4 / v / 3 16 A 9. TKOLS109 Minőségbiztosítás 12-4 / v / 3 16 A 10. TKOLS110 Hulladékkezelés II / v / 4 18 B 11. TKOLS111 Környezetmenedzsment 10-5 / v / 3 15 B 12. TKOLS112 Hulladékgazdálkodás logisztikája 8-10 / f / 4 18 B 13. TKOLS113 Hulladékgazdálkodási esettanulmányok 0-15 / f / 3 15 B 14. TKOLS114 Szakdolgozat 0-12 / a / B Féléves terhelés: Számonkérések száma (s) Előadás: A=alapozó Gyakorlat: B=szak Össz. óra: 220 Kredit: vizsga (v): 6 4 félévközijegy (f): 1 2 A tantárgykód szerkezete: 4.13 A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben előírt részben egymásra épülő, részben egymástól független tantárgyak félév végi vizsgajegyeinek és/vagy gyakorlati jegyeinek, esetenként aláírásainak a megszerzéséből, megfelelő témaválasztású szakdolgozat elkészítéséből és megvédéséből, valamint a záróvizsga sikeres letételéből tevődik össze A szakdolgozat Tekintettel a szak levelező jellegére, a hallgatók zöme feltehetőleg egy munkahelyi, hulladékgazdálkodással kapcsolatos probléma megoldásának kidolgozását választja témaként, az adott területen elismert témavezető irányításával. Azok a hallgatók, akiknek nincs lehetőségük megfelelő munkahelyi téma választására, a szak belső vagy külső oktatóival konzultálva és irányításuk mellett választanak, illetve dolgoznak ki szakdolgozati témát. A hallgatók téma- és témavezető választását a szakért felelős tanszék tanszékvezetője hagyja jóvá. 14

4 Az elkészült szakdolgozatok bírálatára az egyes tématerületek ismert szakembereit kérjük fel opponensként. Amennyiben a bíráló megítélése szerint a szakdolgozat valóban igazolja azt, hogy elkészítője képes az elsajátított ismeretanyag önálló, gyakorlati alkalmazására, a szakdolgozatot elfogadhatónak minősíti, ellenkező esetben átdolgozásra javasolja. A hallgatók a záróvizsga-bizottság előtt védik meg szakdolgozatukat A záróvizsga A záróvizsgára bocsátás feltétele 60 kredit megszerzése a tantervben előírt módon, továbbá a bíráló által elfogadott szakdolgozat A záróvizsga részei A szakdolgozat szóbeli bemutatása és megvédése a záróvizsgabizottság előtt, a bíráló által feltett a dolgozat témájához kapcsolódó kérdés megválaszolásával egyetemben. Komplex szakmai tételsor alapján szóbeli vizsga Az oklevél minősítése A záróvizsga-bizottság által, a bíráló javaslatára támaszkodva a szakdolgozatra adott jegy, a szakdolgozat védésének eredménye, a záróvizsgán történt, két témakörből húzott tételek alapján történt szóbeli eredménye, valamint a megszerzett kollokviumi érdemjegyek számtani középértékének átlaga. ZV TA SZ V 4 T ahol TA: a tanulmányi szakdolgozat nélkül átlag SZ: a szakdolgozatra adott jegy (a záróvizsga-bizottság állapítja meg a bíráló javaslatára támaszkodva) V: a szakdolgozat védésére adott jegy T: a tételes szóbeli vizsga eredménye a záróvizsgán. 15

5 4.14 Tantárgyi rövid programok Környezetvédelmi alapismeretek TKOLS /v/5,os,ma Dr. Fekete Jenő György PhD A tárgy alapvetően szemléletformáló, célja a környezetvédelem alapvető területeinek és problémáinak a feltárása, alapfogalmak megismertetése. Környezetvédelem fogalma és célja. A környezeti elemek csoportosítása. Ökológiai tényezők. Ökoszisztémák felépítése, jellemzői. A környezetvédelem társadalmi-gazdasági jelentősége, a környezetvédelem jogi vonatkozásai. Környezetvédelmi konferenciák es egyezmények. Károsanyag kibocsátás lokális-, regionális-, kontinentális- es globális folyamatainak feltárása. Földtani közeg, talaj fogalma. A talaj és a földtani közeg szerkezete, alkotórészei, fizikai tulajdonságai. Szennyezések típusai. Környezeti elem állapota és ennek értékelési lehetőségei, módszerei. Felszín alatti víz fogalma, fajtai. Felszín alatti vizek szennyezése. Felszín alatti víz állapota és ennek értékelési lehetőségei, módszerei. Kármentesítési technológiák. Felszíni víz fogalma, minősítése. Felszíni vizeket érő szennyezések bemutatása. Szennyvízkezelés. Levegőminőségvédelem fogalma, célja. Természetes és antropogén légszennyező források. Emisszió, transzmisszió és imisszió. Levegőminőség-védelmi határértékek. Zaj és rezgésvédelmi alapfogalmak. A települések környezet zajvédelmi kérdései. A zajártalom mértéke, jellege és forrásai. Zajvédelmi határértékek. Hulladékgazdálkodási alapfogalmak. Hulladékok fajtái és kezelésük. Ártalmatlanítás és újrahasznosítás. Táj-, élővilág - és épített környezet védelme. Védett területek kategorizálása. Környezetbarát technológiák. Megújuló energiaforrások szerepe a környezetvédelemben. Környezetvédelmi hatásvizsgálat, felülvizsgálat, teljesítményértékelés és tényfeltárás szerepe a mérnöki gyakorlatban. Környezeti menedzsment rendszerek. ISO es EMAS rendszer. Fekete Jenő György Varga Tamás (szerk.): Környezetvédelem mérnököknek. (kézirat, e-jegyzet) PTE PMMK, Pécs, 2006 Barótfi István (szerk.) Környezettechnika. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 2000 Moser Miklós Pálmai György (1999): A környezetvédelem alapjai Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1999 Buday-Sántha Attila. Környezetgazdálkodás (általános rész). University Press, Pécs, 1999 Kerényi Attila: Általános környezetvédelem (Globális gondok, lehetséges megoldások). Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, 1998 Rakonczai János: Globális környezeti problémák. Lazi Könyvkiadó, Szeged, 2003 Mezőgazdaság környezeti hatásai TKOLS102, 11-4/v/4,os,ma Dolgosné dr. Kovács Anita PhD A tárgy célja, a mezőgazdasági tevékenységek környezeti hatásaira vonatkozó elméleti és gyakorlati ismeretanyag elsajátítása. A mezőgazdasági hulladékok és melléktermékek csoportosítása és jellemzése; talajra, felszíni-, felszín alatti vizekre és levegőre kifejthető káros hatásaik. Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv mezőgazdasági hulladékok hasznosítására vonatkozó előírásai. A növényi eredetű melléktermékek, hulladékok jellemzői, azok gyűjtési és kezelési lehetőségei. A mezőgazdasági kemikáliák fizikai, kémiai tulajdonságai, környezeti kockázatuk, azok gyűjtése, kezelése, hasznosítása, ártalmatlanítása. A mezőgazdasági gépi berendezések üzemeltetése és karbantartása során keletkező hulladékok fizikai, kémiai tulajdonságai, környezeti kockázatuk, azok gyűjtésének, kezelésének, hasznosításának és ártalmatlanításának folyamata. A hulladéknyilvántartás, adatszolgáltatás és anyagforgalmi diagram. A különböző növényi eredetű 16

6 melléktermékek és hulladékok hasznosítási lehetőségei takarmányozás, talajjavítás, trágyázás, illetve energetikai célból. Az állattenyésztés során keletkező hulladékok. A szerves trágya minősítésének paraméterei, az istállótrágya kezelési és hasznosítási lehetőségei. A hígtrágya gyűjtése, kezelés lépései, felhasználási lehetőségei. A komposztálás áttekintése hulladékgazdálkodási és talajerő-gazdálkodási szempontból; a különböző eredetű mezőgazdasági hulladékok és melléktermékek komposztálási folyamatai, technológiái. A biogáz előállítás előnyei, hátrányai, feltételei, előállítási technológiák. A szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági elhelyezésének szabályai. Az állati hulladékok gyűjtése, kezelése, hasznosítása, ártalmatlanítása. Ángyán József: Védett és érzékeny természeti területek mezőgazdálkodásának alapjai. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 2003 Dr. habil Izsáki Zoltán: Mezőgazdasági hulladék gyűjtése, ártalmatlanítása, hasznosítása. TSF Mezőgazdasági Víz- és Környezetgazdálkodási Főiskolai Kar, Szarvas. (Phare tankönyv) pp Barta I.: Alternatív energiák- biogáz szalmából, trágyából, hulladékból. Agrárágazat 22. Dr. Kárpáti Árpád: Szennyvíziszap rothasztás és komposztálás. Ismeretgyűjtemény No.6. Dr. Kocsis István: Komposztálás. Szaktudás Kiadó Ház, Budapest, 2005 Hulladékgazdálkodási Szakmai Füzetek 9.: Zöld és biohulladékok komposztálása Jó mezőgazdasági gyakorlat. (Tápanyaggazdálkodás, talajvédelem - A nitrát irányelv végrehajtása érdekében). KVvM - Növény- és Talajvédelmi Központi Szolgálat, Budapest, 2003 Országos Hulladékgazdálkodási Terv Amit egy állattenyésztőnek a trágyával kapcsolatban tudni kell. FVM-Agrár-vidékfejlesztési Főosztály, 2007, hatályos jogszabályi háttér Környezetvédelmi méréstechnika TKOLS /f/4,os,ma Dolgosné dr. Kovács Anita PhD A tantárgy célja, a környezetvédelmi méréstechnika alapfogalmainak, eszközeinek áttekintése, gyakorlati tapasztalatok szerzése környezeti elemek vizsgálatának szempontjából laboratóriumi és terepi körülmények között; az analitikai rendszereket, információt előállító rendszerként tárgyalva. Környezetvédelmi méréstechnika tárgya, analitikai alapfogalmak, módszerek csoportosítása. A fizikai, kémiai elemzési adatok értékelési és értelmezési szempontjai, az elemzések minőségbiztosítási és gazdaságossági kérdései. Klasszikus analitika a környezetvédelmi méréstechnikában. Elektroanalitikai módszerek. Molekulaspektroszkópiai módszerek. Atomspektroszkópiai módszerek. Kromatográfia. Az elemzési cél és a mintatípus szerinti vizsgálandó komponensek, módszerek. Mintavételi típusok, mintavételi terv, jegyzőkönyv-készítés. Mintavételezés, mintaelőkészítés és problémáik. Környezeti monitoring rendszerek; típusai, módszerei, helyzetük hazánkban, mintapéldák. Folyamatos levegőállapot monitorozó rendszerek, szakaszos működésű levegő-monitorozás. Munkahelyi levegőmonitorozás. Folyamatos emisszió monitorozás: gáz-, gőz-, por-, aeroszol - szennyezők nyomonkövetése. Vízminőségi monitor rendszerek. Talajmonitorozás. Hulladéklerakók ellenőrzése. Depóniagáz monitoring. Hulladékminősítés, a hulladékok átvételi követelményeinek ellenőrzése. Papp L.: Környezeti minták analitikai kémiai vizsgálata. KLTE jegyzet, Debrecen, 1995 Kristóf J.: Kémiai analízis II. VE tankönyv, Veszprém, 2000 Dr. Kőmives József: Környezeti analitika Budapesti Műszaki Egyetem, Műegyetemi Kiadó, Budapest, 1998 Erdey L. Mázor L.: Analitikai kézikönyv, MK LévaiTibor: Analitika I. és II., Környezetvédelmi Minisztérium, Budapest, 1999 Környezeti elemek és hulladékok vizsgálatára vonatkozó szabványok Környezeti elemek monitorozására vonatkozó releváns jogszabályok Levegőtisztaság-védelem TKOLS /v/4,os,ma 17

7 Dr. Gorjánácz Zorán PhD A tantárgy célja, a kor munkaerő piaca által elvárt használható és gyakorlatias levegőtisztaság-védelmi ismeretek megszerzése illetve elsajátítása, kiemelten kezelve a hulladékgazdálkodás területén felmerülő problémákat. Levegőtisztaság-védelmi terminológia. A levegő összetétele, a légkör szerkezete. Természetes és antropogén eredetű légszennyezők. Pont-, vonal-, diffúz források ismertetése, jellemzése. Emisszió, immisszió, transzmisszió, meteorológiai tényezők, ezek kapcsolatai. A légszennyezés folyamata. Légszennyezési folyamatok modellezése. Az emisszió jogi szabályozása. Levegőtisztaság-védelmi engedélyezési eljárások. Levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatás: légszennyezés mértéke éves bejelentés a 306/2010. Korm. rendelet szerint. Emisszió csökkentési lehetőségek, technológiák. Bűz, közlekedés, hulladékkezelési eljárások levegőtisztaság-védelmi vonatkozásai. Magyarországi jogi szabályozás áttekintése. Gács Iván Katona Zoltán: Környezetvédelem (Energetika és levegőkörnyezet). BMEGK, Budapest, 1998 Radnainé Dr. Gyöngyös Zsuzsanna: Levegőtisztaság-védelem. PTE PMMK, PHARE ERFP-DD2002- HU-B-01 egyetemi jegyzet, Pécs, 2004 Sipos Zoltán: Ipari levegőtisztaság-védelem. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1987 Barótfi István (szerk.) Környezettechnika. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 2000 Ulrich Förstner: Környezetvédelmi technika. Springer Tudományos Kiadó, Budapest, 1992 Hulladékkezelés I. TKOLS105, 12-6/v/5,os,ma Dr. Szvitacsné Marton Katalin A tantárgy célja, a hulladékokkal való ésszerű gazdálkodás elveinek és gyakorlati megvalósításának megismertetése a hallgatókkal. Hulladékok főbb típusai, azok mennyiségi, minőségi vonatkozásai. A hulladékok káros hatása a környezetre. Veszélyes hulladékok. A hulladékok minősítésének hazai rendszere. Hulladékgazdálkodás gyakorlata. A hulladékok hasznosítása. A hulladékgazdálkodás jogi, gazdasági és műszaki szabályozása. Hulladékok gyűjtése, szállítása. Fizikai hulladékkezelési eljárások. Kémiai hulladékkezelési eljárások. Biológiai hulladékkezelési eljárások. Hulladékok égetése. Hulladékok lerakása. Hulladékok okozta környezeti károk felszámolása. A veszélyes hulladékot eredményező vagy veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek. A veszélyes hulladékok kezelésének szabályai. (Fakultatív tantárgy keretében: A radioaktív hulladékok keletkezésének, kezelésének és elhelyezésének társadalmi, környezeti és etikai vonatkozásai. A radioaktív hulladékok forrásai és kategorizálása. Természeti eredetű-, kutatási-, orvosi-, ipari-, hadászati radioaktív hulladékok. A nukleáris létesítmények üzemeléséhez és leszereléséhez kapcsolódó hulladékformák és szennyezett területek jellemzői és vizsgálatának gyakorlata.) 16/2001. KöM. rendelet: hulladékok listája (EWC kódok). Veszélyes hulladékok szállítása, kísérőokmányai. Bejelentési kötelezettség és teljesítése. Hulladék információs rendszer (HIR) környezetvédelmi adatszolgáltatás. Környezetvédelmi engedélyek a hulladékkezelés (begyűjtés, szállítás, előkezelés, hasznosítás) területén. Dr. Csőke B. (szerk.): Hulladékgazdálkodás. HEFOP P /1.0 pályázatban készült elektronikus tananyag, 2008 Rakonczai János: Globális környezeti problémák. Lazi Könyvkiadó, Szeged, 2003 Zimler Tamás: Hulladékgazdálkodás. Terzia Kiadó, 2003 Dr. Csevár Antal: Hulladékgazdálkodási Tanácsadó. Verlag Dashöfer, folyamatos Dr. Árvai József: Hulladékgazdálkodási kézikönyv. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1991 Dr. Bai Attila: A biogáz előállítása - Jelen és jövő. Szaktudás Kiadó Ház, Budapest, 2005 Zaj- és rezgésvédelem TKOLS106, 11-5/v/4,os,ma 18

8 Dr. Szűcs István PhD A tantárgy alapvető célja, a környezetvédelmi műszaki akusztikai, és rezgéstechnikai alapismeretek elsajátítása, zajvédelemi eszközök, a zaj-, és rezgéscsökkentési módok megismerése. A zajvédelem tárgya, általános módszertani alapelvei. Akusztikai, rezgéstani alapismeretek. Műveletek szintekkel. Súlyozott hangnyomásszintek. Megengedett határértékek, N-görbék. Szubjektív akusztika. Zaj hatása az emberre. A phon-görbék, hangosság, zajosság, beszédérthetőség. A hangforrások típusai, pontszerű, vonalszerű és felületi sugárzók. A hangterjedést befolyásoló tényezők szabad térben. Az irányítási tényező, irányítottsági mutató. Elnyelési tényező. Egyszerű, összetett és többrétegű falak hanggátlása, hangelnyelő anyagok. Zajvédelem elválasztó fallal, tokozással. Aktív zajcsökkentés. Helyiségek közötti zajterjedés. Teremakusztikai számítások. Zajos létesítmény zajkibocsátásának mérése. Zajterhelés, zajkibocsátás. Települések zajvédelme. Lakó- pihenő környezet, munkahelyek, ipartelepek és a közlekedés zajvédelmi kérdései. Mechanikai rezgések által keltett zaj és csökkentése. Áramlási eredetű zajok. Rezgések környezeti hatása, rezgésvédelem. Rezgések épületre gyakorolt hatása. A rezgésmérés előírásai, szabványok, határértékek. A zaj- és rezgésvédelem jogi szabályozása. A hulladékkezelő technológiák zajvédelmi vonatkozásai. Dr. Szentmártony Tibor: A műszaki akusztika alapjai. Egyetemi jegyzet, Budapest, 2010 P. Nagy és Társa: A hangszigetelés elmélete és gyakorlata. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004 Környezeti jog és igazgatás TKOLS107, 12-0/va/4,os,ma Dr. Novák Katalin A Magyar Köztársaság alkotmányos alapjai. Az államszervezet felépítése. Emberi jogok és szabadságok. Közigazgatás és önkormányzat. Jogszabálytan. Közigazgatási eljárás. A környezet jogi védelmének fejlődése. A környezethez való jog. Nemzetközi környezetvédelmi jog. Európai Unió szervezete, jogszabályai, a csatlakozás környezetvédelmi problémái. A környezetvédelmi törvény. A környezet védelmét szolgáló állami tevékenység, a környezetvédelem irányítási rendszere, az országgyűlés, a kormány, a minisztérium feladatai. Nemzeti Környezetvédelmi Program. Jogalkotó és végrehajtó szervek a környezetvédelem és hulladékgazdálkodás területén (a Minisztérium és környezetvédelmi felügyelőségek szerepe, hatáskörei). Az állampolgárok részvétele a környezetvédelemben. A környezetvédelem gazdasági alapjai, gazdasági szabályozó eszközök, környezetvédelmi alapok. Célelőirányzat, a környezet használata után fizetendő díjak. A környezetvédelmi hatósági feladatok ellátása, a felügyelőségek hatósági, szakhatósági jogkörei. A környezetért való jogi felelősség. A jogi felelősség általános alapja, közigazgatási eszközök. Polgári jogi eszközök, kártérítési felelősség, büntetőjogi, szabálysértési felelősség, használati engedélyezés. Alkotmány, KET Hulladékgazdálkodás ökonómiája TKOLS108, 12-4/v/3,ta,ma Dr. Kiss Tibor PhD Környezetvédelmi és környezetgazdasági kihívások, problémák, megoldások az emberiség fejlődésének különböző időszakaiban. A legfontosabb közgazdasági elméletek áttekintése, a környezetgazdaságtan, mint tudományterület kialakulása. Közgazdasági, környezetgazdasági alapismeretek, üzemgazdaságtani számítások, megtérülés, díjpolitika, lakossági elfogadtatás, marketing-pr alapismeretek. Az állam és gazdaság viszonyrendszere, szabályozási, vezérlési folyamatai. Európai Uniós és hazai fejlesztéspolitika. Ökológiai gondolkodás, a bioszféra működését meghatározó legfontosabb elvek. A Föld, mint egységes rendszer, ezen belül az emberiség szerepe. 19

9 Homeosztázis, önszabályozás és önszerveződés. Lehetséges analógiák a társadalom és a gazdaság területén. A társadalmi és gazdasági metabolizmus definiálása. Az élelmiszer, nyersanyag- és energiaellátás folyamatának módjai és azoknak a bioszféra szolgáltatásaiból való igénybevétele. A korlátosság különböző szintje. Rendszerszervezési és rendszerelméleti alapismeretek. Vezérlési és szabályozási alapismeretek, pozitív-negatív visszacsatolás, önszabályozó folyamatok, kibernetika. Az állam piackonform beavatkozásának lehetőségei, a gazdaság önszervező folyamatai. Az ökológia alapelveinek érvényesítése, az önszabályozás képességének biztosítása integráció, koordinációs modell. Környezetileg és gazdaságilag fenntartható település-, és régióüzemeltetési rendszerek. Erőforrás-gazdálkodás, primer-szekunder nyersanyagok, hagyományos megújuló energiák, ökológiai lábnyom, IPPC. A rendszergondolkodás alkalmazásának lehetőségei és távlatai, a tudatos önszabályozás választása. Sántha Attila: Környezetgazdálkodás I. Akadémia Kiadó, Budapest, 1993 Sántha Attila: Környezetgazdálkodás II. Nemzeti Könyvkiadó, Budapest, 1993 Buday-Sántha Attila: Környezetgazdálkodás. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2002 Barótfi István (szerk.) Környezettechnika. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 2000 Bakos, B.: Hulladékgazdálkodás. In: Környezetgazdálkodás a mezőgazdaságban. (Szerk.: Thyll, Sz.). Mezőgazdasági Kiadó. Budapest, 1996, pp Szabó, L. - Láng, I. - Szabóné, W.E.: Környezetgazdálkodás Dr. Vermes L.: Hulladékgazdálkodás, hulladékhasznosítás. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 1998 Dr. Csőke B. (szerk.): Hulladékgazdálkodás. HEFOP P /1.0 pályázatban készült elektronikus tananyag, 2008 Minőségbiztosítás TKOLS /v/3,ta,ma Dr. Szvitacs István A tárgy alapvető célja, megismertetni a hallgatósággal a minőség fontosságát a mindennapi élet és a gazdasági tevékenység területén, valamint bevezetni őket a minőségirányítás elméletébe és gyakorlatába. Minőségfilozófiák, minőségiskolák. A menedzsment rendszerek és a minőségrendszerek kapcsolata. A vállalati minőségügyi rendszerek alapjai. A minőségügyi rendszerek alapelveinek áttekintése az ISO 9000:2000 előírásai alapján. A TQM vezetési filozófia alkalmazási lehetőségei, azonosságok és eltérések a termelő és nem termelő szervezetekben és folyamatokban. A vevőközpontúság alapjai és módszerei. A vevő azonosítása. A vevők elvárásainak meghatározása. A vevők megértését szolgáló módszerek. A vevőközpontúság módszerei. A folyamatos javítás elve és módszerei. A kulcsfontosságú folyamatok azonosítása. A folyamatos javítás módszereinek áttekintése. A teljesítmények mérése. A folyamatos fejlesztés módszerei. A dolgozók felhatalmazásának és bevonásának elve és módszerei. A vezető szerepe a TQM rendszerekben. A team munka alapjai. A vállalati, intézményi minőségügyi rendszerek. Minőségmenedzsment rendszerek a szolgáltatásokban A minőségügyi rendszerek értékelésének módszerei. Minőségi díj modellek. Koczor Z.: Minőségirányítási rendszerek fejlesztése. TÜV Rheinland InterCert Bp Hulladékkezelés II. TKOLS /v/4,ta,ma Dr. Kiss Tibor PhD Leitol Csaba Hulladékminimalizálási módszerek és versenyképes ipari termelés kapcsolata. Recycling, reuse: eljárások-módszerek. Komplex technológiai rendszerek. Hulladékok okozta környezeti károk kárelhárítási módszerei. Tervezés és üzemeltetés főbb szempontjai. Kommunális szilárdhulladék-elhelyezés helyzete napjainkban Magyarországon. Regionális 20

10 hulladékkezelési rendszerek Magyarországon, műszaki felépítésük. Új műszaki létesítmények tervezési feladatai. Egy korszerű települési szilárd hulladéklerakó műszaki létesítményei. Hulladéklerakók kialakítása/lezárása során alkalmazható záró szigetelések jellemzése. Mesterséges szigeteléssel ellátott hulladéklerakó rétegrendje, azok funkciója. Hulladéklerakók lezárása, rekultivációs lehetőségei. A csurgalékvíz gyűjtő rendszer funkciója, méretezésének alapjai. A környezetvédelmi felülvizsgálat célja a rekultivációs terv elkészítése előtt. A hulladéklerakó típusok. Mechanikai-biológiai hulladékkezelési technológia bemutatása. Alternatív kommunális technológiák bemutatása. Esettanulmányok, gyakorlati megvalósulások ismertetése. Műszaki létesítmények tervezése. Szennyvizek típusai és minőségük. TFH és minősége. TFH kezelési eljárások, módszerek. Minta-technológiák. Iszapkezelés és hasznosítási lehetőségei. Csurgalékvízkezelés. Korszerű közműpótlók. Dr. Csőke B. (szerk.): Hulladékgazdálkodás. HEFOP P /1.0 pályázatban készült elektronikus tananyag, 2008 Rakonczai János: Globális környezeti problémák. Lazi Könyvkiadó, Szeged, 2003 Zimler Tamás: Hulladékgazdálkodás. Terzia Kiadó, 2003 Dr. Csevár Antal: Hulladékgazdálkodási Tanácsadó. Verlag Dashöfer, folyamatos Dr. Árvai József: Hulladékgazdálkodási kézikönyv. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1991 Dr. Bai Attila: A biogáz előállítása - Jelen és jövő. Szaktudás Kiadó Ház, Budapest, 2005 Barótfi István (szerk.) Környezettechnika. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 2000 Környezetmenedzsment TKOLS /v/3,ta,ma Dr. Kiss Tibor PhD Dr. Szvitacs István A tárgy célja, hogy a szak hallgatói ismerjék meg a vállalat és környezet kapcsolatrendszerét. Kiemelten foglalkozunk a reagáló, nagyrészt csővégi környezetvédelem felváltását szolgáló lehetőségekkel, mindenekelőtt a tisztább termelés lehetőségeivel, illetve az önkéntes környezeti menedzsment eszközök (ISO 14000, EMAS) térhódításával a globalizálódó gazdaságban. A menedzsment felelőssége. A környezetbarát termelés jellemzői. A környezeti menedzsment alapelvei. A környezeti menedzsment hatékony módszerei. A környezeti SWOT elemzés, stakeholder menedzsment, stb. A környezetvédelem térnyerése a vállalatok szervezeti irányítási rendszerében. A testreszabott környezeti menedzsment jellemzői. A környezeti menedzsment szabványosítása, nemzetközi szabványosítási törekvések. Környezeti átvilágítás (környezeti audit), a környezeti hatásvizsgálat, a KHV fogalma, folyamata, jogszabályi háttere. Környezeti marketing. A környezeti kockázat elmélete és a kockázatok kezelése. Konfliktuselméleti alapismeretek, konfliktuskezelés a vállalati gyakorlatban. A projektmenedzsment a környezeti problémák kezelésének szolgálatában. Esettanulmányok. A környezetstratégia legfontosabb ismereteinek, terminológiáinak megismerése, a stratégiai tervezéshez és vezetéshez szükséges alapvető politikai, társadalmi, szociológiai, műszaki-gazdasági ismeretek felvázolása. Magyarország környezeti jövőképe, stratégiai akciók, emberi-, vezetői- és szervezeti feltételek. A környezet összetevői a stratégiai tervezés szempontjából. Adottságok és lehetőségek mérlegelése az adott makro- és mikrokörnyezetben. Környezetvédelmi konfliktusok stratégiai kezelése. Gazdaság-matematikai módszerek a döntések objektivitásának segítésében. A stratégiai döntések politikai, társadalmi, gazdasági és műszaki feltételei. Szvitacs István: Környezetmenedzsment, PTE PMMK elektronikus tananyag Engel, H. W.- Tóth G.: Miért és hogyan foglalkozzunk a környezetvédelemmel vállalatunknál A környezettudatos vállalatirányításról és az ISO ről egyszerűen. RegEM program 1. útmutató. KÖVET-INEM Hungária, Budapest. Kerekes S.- Kindler J.: Vállalati környezetmenedzsment. Aula, Budapest, 1997 Mészáros J.- Juhász Cs. - Kovács E.: Minőség- és környezet-irányítási rendszerek integrációja. Szaktudás Kiadó Ház, Budapest,

11 Hulladékgazdálkodás logisztikája TKOLS /f/4,ta,ma Vér Csaba A logisztikai folyamatok és rendszerek jellemzése, csoportosítása. A logisztikai rendszerek fejlesztésének folyamata. Az anyagmozgató rendszerek helye, szerepe a logisztikai rendszerekben, összetevőik, főbb csoportjaik. Hulladékok csoportosítása, mennyisége, a hulladék helye, szerepe az ellátási láncban. A hulladékkezelés főbb logisztikai részterületei. A települési szilárd hulladékok gyűjtése és átmeneti tárolása. A települési szilárd hulladék elszállításának módszerei és eszközei. Logisztikai feladatok a hulladékok kezelése ártalmatlanítása során. Üzemi hulladéklogisztika. Zártláncú gazdaságban jelentkező hulladékok, elhasznált termékek csoportosítása, forráshelyeinek előfordulása, gyűjtési rendszerek anyagáramlási és információáramlási folyamatai. Hulladékok készletmenedzsmentje. A szétszerelés, újrafeldolgozás logisztikai rendszerének tervezési és irányítási modelljei, módszerei. Veszélyes és nem veszélyes hulladékszállítmányok kísérőokmányai (bel- és külföldre). Ide vonatkozó környezetvédelmi engedélyek. Bolya Á.-Szabó Cs.: Hulladékgazdálkodási logisztika. In: Bolya Á.-Szabó Cs.: Logisztikus leszek. Második, továbbfejlesztett kiadás, Management Kiadó, Budapest Szamos P. Torma A. Vagdalt L.: Mérnöki feladatok a vállalati hulladékgazdálkodásban. Egyetemi oktatási segédlet, SZIE, Győr, 2006 Hulladékgazdálkodási esettanulmányok TKOLS /f/3,ta,ma Dr. Kiss Tibor PhD A tárgy célja, a következő témákban esettanulmányok áttekintése és elemzése, üzemlátogatások a gyakorlati tapasztalatok elméleti ismeretekhez való hozzáillesztése céljából. Hulladékgazdálkodási rendszerek. Cégek, üzemek hulladékgazdálkodási tevékenysége. Önkormányzatok hulladékgazdálkodása. Hulladékgazdálkodási nagyberuházások. Települési, veszélyes és inert hulladékok lerakással történő ártalmatlanítása. Hulladékok ártalmatlanítása termikus eljárásokkal, kémiai eljárásokkal. Biológiai hulladékkezelési technológiák; szerves hulladékok hasznosítása energetikai célokra, illetve talaj-növény rendszerekben. Az egészségügyi hulladékok, elhasznált autók, elektronikai és elektrotechnikai hulladékok, hulladékakkumulátorok, műanyag és gumi hulladékok, a vegyipar hulladékainak kezelése és ártalmatlanítása. Építési hulladékok, kohászati hulladékok előkészítése és hasznosítása. Másodnyersanyagok hulladékokból. Üzemlátogatás ipar, szolgáltatás, kommunális hulladékok, mezőgazdaság témákban. Dr. Csőke B. (szerk.): Hulladékgazdálkodás. HEFOP P /1.0 pályázatban készült elektronikus tananyag, 2008 Előadásanyagok Szakdolgozat TKOLS /a/10,ta,ma Dr. Várhegyi András PhD A tantárgyi feladatot a szorgalmi időszak 14 hete alatt kell teljesíteni, egy hulladékgazdálkodással kapcsolatos műszaki téma kidolgozásával oldal terjedelemben és további mellékletekkel. A kidolgozáskor mérnöki módszereket kell alkalmazni (számítások, rajzok, számítógépes feldolgozás, mérések) és az átvett irodalmi és üzemi referencia adatok mellett saját elképzeléseket, megoldásokat, eredményeket, következtetéseket kell felmutatni. A konzulensek irányításával elkészült dolgozatot a záróvizsga-bizottság előtt szóban meg kell védeni. 22

12 A mindenkori témavezető oktató által a témában szükségesnek tartott ajánlott és kötelező irodalom mellett a hallgatók kutatása során fellelt és használhatónak ítélt adatforrások. 23

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

A tudomány és a hulladékkezelés kapcsolata

A tudomány és a hulladékkezelés kapcsolata MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A tudomány és a hulladékkezelés kapcsolata Dr. Gyuricza Csaba, dékán XVI. Hulladékhasznosítási Konferencia Gyula, 2014. szeptember 18-19. Témakörök SZIE

Részletesebben

Információtartalom vázlata: Mezőgazdasági hulladékok definíciója. Folyékony, szilárd, iszapszerű mezőgazdasági hulladékok ismertetése

Információtartalom vázlata: Mezőgazdasági hulladékok definíciója. Folyékony, szilárd, iszapszerű mezőgazdasági hulladékok ismertetése 1. Jellemezze és csoportosítsa a mezőgazdasági hulladékokat és melléktermékeket eredet és hasznosítási lehetőségek szempontjából, illetve vázolja fel talajra, felszíni-, felszín alatti vizekre és levegőre

Részletesebben

VÍZ- ÉS SZENNYVÍZKEZELŐ RENDSZER ÜZEMELTETŐ SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

VÍZ- ÉS SZENNYVÍZKEZELŐ RENDSZER ÜZEMELTETŐ SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK VÍZ- ÉS SZENNYVÍZKEZELŐ RENDSZER ÜZEMELTETŐ SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK DR. SZAKÁCSNÉ DR. FÖLDÉNYI RITA EGYETEMI DOCENS TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0015 Felsőoktatási együttműködés

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK SZOLNOK 2012. Vízgazdálkodási szakmérnök szakirányú továbbképzési szak A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: vízgazdálkodási

Részletesebben

MŰSZAKI KÖRNYEZETI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

MŰSZAKI KÖRNYEZETI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK MŰSZAKI KÖRNYEZETI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK 1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Műszaki környezeti szakmérnök szakirányú továbbképzés Szakfelelős:

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak 1. A szak képzési és kimeneti követelményei a. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Diplomás szakreferens

Részletesebben

Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak. Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak

Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak. Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA Műszaki és Mezőgazdasági Kar Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak 1. A szakirányú továbbképzés neve: Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak 2.A szakirányú

Részletesebben

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest 2013 Nyomtatott kommunikáció

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola képzési programja Hulladékgazdálkodási szakirányú továbbképzési szak. b) A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

A Szolnoki Főiskola képzési programja Hulladékgazdálkodási szakirányú továbbképzési szak. b) A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: A Szolnoki Főiskola képzési programja Hulladékgazdálkodási szakirányú továbbképzési szak 1. A szak képzési és kimeneti követelményei a) A szakirányú továbbképzés megnevezése: Hulladékgazdálkodási szak

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési

Részletesebben

Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember

Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest, 2013. CSOMAGOLÁSTECHNOLÓGUS

Részletesebben

KÖRNYEZET- ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖKI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KÖRNYEZET- ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖKI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÖRNYEZET- ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖKI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA Műszaki és Mezőgazdasági Kar Nyíregyháza, Kótaji út 9-11. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Terméktervező Intézet Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, illetve Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési

Részletesebben

ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye

ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet S IQU IN Q UEEC C LESIE NS PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Műszaki Informatika és Villamos Intézet A VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE 2003. 1 A szak megnevezése:

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE Takáts Attila HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE (ahogyan én látom) MŰSZAKI KIADÓ, BUDAPEST, 2010 Tartalomjegyzék Előszó...11 Bevezetés...13 1. Környezetvédelmi alapok...17 1.1. Ember és környezet kapcsolata...17

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 02. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 02. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 02 dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék Vállalati hulladékgazdálkodás fogalma A vállalati hulladékgazdálkodás a vállalat tevékenysége során keletkező

Részletesebben

A szak alapadatai, képzési és kimeneti követelményei

A szak alapadatai, képzési és kimeneti követelményei A szak alapadatai, képzési és kimeneti követelményei I. A szakirányú továbbképzés neve Klinikai vizsgálati asszisztens (Clinical Trial Assistant, CTA) II. A szakirányú továbbképzési szak FIR-kódja III.

Részletesebben

Kulturális menedzser szakirányú továbbképzési szak

Kulturális menedzser szakirányú továbbképzési szak Edutus Főiskola szakirányú továbbképzési szak Tanterv Farkas Beáta.09.28. A szak alapadatai: Cultural Manager Képzésért felelős intézmény Intézményi azonosító száma Edutus Főiskola FI38139 Címe 2800 Tatabánya,

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (KGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (KGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (KGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: környezetgazdálkodási agrármérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi

Részletesebben

A hulladéklerakás szabályozásának módosítása

A hulladéklerakás szabályozásának módosítása A hulladéklerakás szabályozásának módosítása Horváth Szabolcs Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium XVII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás 2007. április 24-26. Szombathely Uniós követelmények

Részletesebben

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés képzési- és kimeneti követelményei Budapest, 2012. Vállalkozásmenedzsment szakmérnök szakirányú

Részletesebben

Élelmiszerlánc minőségügyi szakmérnöki szak

Élelmiszerlánc minőségügyi szakmérnöki szak Élelmiszerlánc Minőségügyi és Élelmiszerlánc Minőségirányítási szakirányú továbbképzés A szakirányú továbbképzésben résztvevők megismerik és elsajátítják: A két képzés törzstárgyai azonosak, amelyek, egyrészt

Részletesebben

SSC specialista szakirányú továbbképzési szak

SSC specialista szakirányú továbbképzési szak Edutus Főiskola SSC specialista szakirányú továbbképzési szak Tanterv Farkas Beáta.09.16. A szak alapadatai: SSC specialista * SSC specialist Képzésért felelős intézmény Intézményi azonosító száma Edutus

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

DEBRECENIEGYETEM MŰSZAKIKAR

DEBRECENIEGYETEM MŰSZAKIKAR DEBRECENIEGYETEM MŰSZAKIKAR KÖRNYEZET- ÉS VEGYÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK A Környezetmérnöki MScszak Specializáció választás Határidő: 2015. november 30. A Környezetmérnöki MSc szak Képzési idő: 4 félév Tagozat:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 II. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS TÉRKÖRNYEZETE (NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI BIOMASSZA)... 8 1. Jogszabályi háttér ismertetése... 8 1.1. Bevezetés... 8 1.2. Nemzetközi

Részletesebben

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak A képzés célja olyan gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnökök képzése, akik képesek a termeléssel, szolgáltatással, szaktanácsadással összefüggő szervezési

Részletesebben

- A környezetvédelem alapjai -

- A környezetvédelem alapjai - Urbanista szakirányú tanfolyam Értékvédelem - A környezetvédelem alapjai - Előadó: Boromisza Zsombor, egyetemi tanársegéd e-mail: zsombor.boromisza@uni-corvinus.hu Budapesti Corvinus Egyetem Tájvédelmi

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki 2. Az alapképzési

Részletesebben

Nemzetközi gazdálkodási (nemzetközi szállítmányozás és logisztika) felsőoktatási szakképzés

Nemzetközi gazdálkodási (nemzetközi szállítmányozás és logisztika) felsőoktatási szakképzés Edutus Főiskola Nemzetközi gazdálkodási (nemzetközi szállítmányozás és logisztika) felsőoktatási szakképzés Tanterv Lezárva.06.14. A szak alapadatai: Nemzetközi gazdálkodási felsőoktatási szakképzés (International

Részletesebben

Szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Tankerület-igazgatási vezető pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak Szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezés

Részletesebben

1.2. A VÁLLALATI KÖRNYEZETVÉDELEM, MINT A KÖRNYEZETI GONDOLKODÁS LOKÁLIS SZÍNTERE

1.2. A VÁLLALATI KÖRNYEZETVÉDELEM, MINT A KÖRNYEZETI GONDOLKODÁS LOKÁLIS SZÍNTERE Tartalomjegyzék EL SZÓ 9 1. BEVEZETÉS 10 1.1. CÉLMEGHATÁROZÁS 10 1.2. A VÁLLALATI KÖRNYEZETVÉDELEM, MINT A KÖRNYEZETI GONDOLKODÁS LOKÁLIS SZÍNTERE 11 1.3. KÖRNYEZETMENEDZSMENT RENDSZER (KMR), MINT A VÁLLALATI

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel Edutus Főiskola 2015 A képzés célja a változó európai feltételekhez igazodó legkorszerűbb ismeretanyag átadása

Részletesebben

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 A képzés során a hallgatók megismerkednek a településmenedzsment komplex szemléletmódjával, így képessé válnak a stratégiai tervezésre,

Részletesebben

Környezetvédelem kis- és középvállalkozások karbantartási munkáiban (II. rész)

Környezetvédelem kis- és középvállalkozások karbantartási munkáiban (II. rész) AZ ÜZEMFENNTARTÁS ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI 1.10 Környezetvédelem kis- és középvállalkozások karbantartási munkáiban (II. rész) Tárgyszavak: karbantartás; környezet; ipari szennyvíz; zajterhelés; kérdőíves felmérés;

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2014 A képzés teljesítése után a hallgatók képesek lesznek saját kisvállalkozásban, vagy egy működő rendezvényszervező partnereként különféle

Részletesebben

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3 Szak megnevezése: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Közgazdász turizmus-vendéglátás Tagozat: Levelező 2015 A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz III. évfolyam Pénzügy-Számvitel szak, Számvitel szakirány Gazdálkodás és Menedzsment szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Logisztika tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2016/2017 tanév II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy

Részletesebben

Általános mérnöki ismeretek (nappali) 1. előadás

Általános mérnöki ismeretek (nappali) 1. előadás Általános mérnöki ismeretek (nappali) 1. előadás 1 Dr. Horváth Csaba Médiatechnológiai és Könnyűipari Intézet egyetemi docens, intézetigazgató horvath.csaba@rkk-obuda.hu okl. gépészmérnök (BME) gépészeti

Részletesebben

A környezetvédelmi jog szabályozási módszerei, szabályozási típusok, jogágak, alapfogalmak. dr. Gajdics Ágnes szeptember 6.

A környezetvédelmi jog szabályozási módszerei, szabályozási típusok, jogágak, alapfogalmak. dr. Gajdics Ágnes szeptember 6. A környezetvédelmi jog szabályozási módszerei, szabályozási típusok, jogágak, alapfogalmak dr. Gajdics Ágnes 2016. szeptember 6. A környezetjog rendszere, szabályozási módszerei A környezetjog sajátosságai,

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM 122-06 Víz- és szennyvíztechnológus és vízügyi technikus feladatok A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe

Részletesebben

Tantárgyfelelős oktató neve. Félévi köv. Kredit pont

Tantárgyfelelős oktató neve. Félévi köv. Kredit pont II. Szakmai törzstárgyak 2. Körny.tud. al.ism. modul I. Alapozó tárgyak 1. Természettudományi és informatikai alapismeretek modul A törzsanyag tantárgyainak megnevezése (alapozó és szakmai törzstárgyak)

Részletesebben

A környezetjog szabályozása

A környezetjog szabályozása Környezetjogi szabályozás elemei, EU környezetjoga A környezetjog szabályozása másodlagos: nem önálló jogszabályban nincs egységes szabályozási szemlélet; a szabályozás tárgya nem a védelem. elsődleges:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

Környezeti Alapnyilvántartó Rendszer (rövidítése: KAR):

Környezeti Alapnyilvántartó Rendszer (rövidítése: KAR): Környezeti Alapnyilvántartó Rendszer (rövidítése: KAR): a környezeti alapnyilvántartás informatikai rendszere, azaz a környezetvédelmi ágazat által egységesen használt országos számítógépes alapnyilvántartási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

Online marketing szakirányú továbbképzési szak

Online marketing szakirányú továbbképzési szak Edutus Főiskola Online marketing szakirányú továbbképzési szak Tanterv Farkas Beáta.09.16. A szak alapadatai: Online marketing Online Marketing Képzésért felelős intézmény Intézményi azonosító száma Edutus

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Teljesítmény és erőforrás elemzés. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Teljesítmény és erőforrás elemzés. tanulmányokhoz IV. évfolyam PSZ Számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Teljesítmény és erőforrás elemzés tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Teljesítmény és

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az IPPC irányelv, Integrált szennyezés-megelőzés és csökkentés. 113.lecke

Részletesebben

III. Az alapképzési szak tanterve és a tantárgyi programok leírása

III. Az alapképzési szak tanterve és a tantárgyi programok leírása I. Adatlap 2. Az indítandó alapszak megnevezése: Környezettan 2. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Alkalmazott környezetkutató 2. Az indítani tervezett szakirány(ok) megnevezése: Alkalmazott

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 03. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 03. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 03 dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék Tartalom Készítette: dr. Torma A. Készült: 2012.09. 2 1. Tervezés áttekintése 2. Műszaki-gazdasági tervezés 3.

Részletesebben

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Európa szintű Hulladékgazdálkodás Európa szintű Hulladékgazdálkodás Víg András Környezetvédelmi üzletág igazgató Transelektro Rt. Fenntartható Jövő Nyitókonferencia 2005.02.17. urópa színtű hulladékgazdálkodás A kommunális hulladék, mint

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola képzési programja Alternatív energetikai szakirányú továbbképzési szak

A Szolnoki Főiskola képzési programja Alternatív energetikai szakirányú továbbképzési szak A Szolnoki Főiskola képzési programja Alternatív energetikai szakirányú továbbképzési szak 1. A szakképzési és kimeneti követelményei a) A szakirányú továbbképzés megnevezése: Alternatív energetikai szak

Részletesebben

GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: gépészmérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi szint:

Részletesebben

A kémia alapképzés (BSc) képzési terve

A kémia alapképzés (BSc) képzési terve A kémia alapképzés (BSc) képzési terve A: Alapképzés: 128 kredit I: Szakmai alapozó képzés 109 kredit I.1. Természettudományos alapozó képzés 17 kredit Kurzus Krediszkelés Óra- Érté- Felelős Felelős oktató

Részletesebben

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás Termikus hulladékkezelési eljárások Kapcsolódó államvizsga tételek: 15. Települési hulladéklerakók Hulladéklerakó helyek fajtái kialakítási lehetőségei,

Részletesebben

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás 2009 Dr Farkas Hilda Főosztályvezető, címzetes egyetemi docens KÖRNYEZETVÉDELEM A környezet védelme egyre inkább gazdasági szükségszerűség. Stern Jelentés Környezetvédelem

Részletesebben

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1892 JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL,

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

Menedzsment rendszerek

Menedzsment rendszerek Menedzsment rendszerek Anyagmérnök mesterképzés (MsC) Tantárgyi kommunikációs dosszié MISKOLCI EGYETEM Műszaki Anyagtudományi Kar Energia- és Minőségügyi Intézet Minőségügyi Intézeti Kihelyezett Tanszék

Részletesebben

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1892 JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL,

Részletesebben

Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gépészmérnöki BSc alapszak Kötelezı tantárgy TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2014/2015/1 Környezetvédelmi irányítási

Részletesebben

K ö r n y e z e t v é d e l m i n y i l a t k o z a t a 106/1995. (IX.8.) sz. Korm. rendelet alapján

K ö r n y e z e t v é d e l m i n y i l a t k o z a t a 106/1995. (IX.8.) sz. Korm. rendelet alapján K ö r n y e z e t v é d e l m i n y i l a t k o z a t a 106/1995. (IX.8.) sz. Korm. rendelet alapján 1/a. A felszámolás, végelszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet azonosító adatai Név: Székhely: KSH-szám:

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel

Részletesebben

REKLÁM szakirányú továbbképzés

REKLÁM szakirányú továbbképzés REKLÁM szakirányú továbbképzés Tudást adunk a munkához! Edutus Főiskola 2015 Célunk olyan szakemberek illetve reklámszakmai tanácsadók képzése, akik ismerik a marketingkommunikáció eszközrendszerét, módszertanát.

Részletesebben

ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 A legkülönfélébb üzleti területek sorra vezetik be az üzletfejlesztést, amelynek révén biztosítani kívánják a hosszú távú jövedelmezőséget

Részletesebben

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő és a TDK mozgalom Kósi Kálmán Környezetirányítási szakértő akkreditálás 2001. december (indítás 2002) A szak indítását elsősorban a gazdálkodói és

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

2. A menedzsment és a környezetmenedzsment fogalma. Bevezetés a környezetmenedzsmentbe: feladatok a környezetvédelem terén, okok, indokok, érdekek.

2. A menedzsment és a környezetmenedzsment fogalma. Bevezetés a környezetmenedzsmentbe: feladatok a környezetvédelem terén, okok, indokok, érdekek. Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gépészmérnöki BSc alapszak Kötelezı tantárgy TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2013/2014/1 Környezetvédelmi irányítási

Részletesebben

Környezetmérnök alapszak (BSc)

Környezetmérnök alapszak (BSc) Környezetmérnök alapszak (BSc) Érdekel a környezet védelme? Szeretnél többet tudni arról, hogyan járulhatsz hozzá a környezeti problémák megoldásához? Ha igen, akkor gyere a környezetmérnöki alapképzési

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK EGYETE SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK. MESTER PÉNZÜGY és SZÁMVITEL (VEZETŐI SZÁMVITEL) SZAK

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK EGYETE SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK. MESTER PÉNZÜGY és SZÁMVITEL (VEZETŐI SZÁMVITEL) SZAK PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK EGYETE SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK MESTER PÉNZÜGY és SZÁMVITEL (VEZETŐI SZÁMVITEL) SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Tantárgyi

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése 2 0 0 6 A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatát kiegészítő,

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása DR. MÓGA ISTVÁN -DR. GŐSI PÉTER Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása Magyar Energetika, 2007. 5. sz. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása előkészítésének fontos feladata annak biztosítása

Részletesebben

Kereskedelem és marketing (kereskedelmi) felsőoktatási szakképzés

Kereskedelem és marketing (kereskedelmi) felsőoktatási szakképzés Edutus Főiskola Kereskedelem és marketing (kereskedelmi) felsőoktatási szakképzés Tanterv Lezárva.06.14. A szak alapadatai: Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés (Commerce and Marketing at

Részletesebben

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE.

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE. Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 2 II. Képzési kimeneti követelmények (KKK) 3 III.

Részletesebben

RAKTÁROZÁS MENEDZSMENT

RAKTÁROZÁS MENEDZSMENT RAKTÁROZÁS MENEDZSMENT A KÉPZÉSRŐL Raktározás menedzsment kurzusunkban az operatív szintű Raktározási ismeretek képzésnél magasabb szintre, a raktározás működtetésével, menedzsmentjével kapcsolatos kérdésekre

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények tavasz. Környezeti jog

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények tavasz. Környezeti jog Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Szabadon választható tárgy TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2016. tavasz Környezeti jog 2. Tantárgy kód Szemeszter

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: környezetgazdálkodási agrármérnök felsőoktatási szakképzés (Agricultural

Részletesebben

KÖRNYEZETMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK

KÖRNYEZETMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÖRNYEZETMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK 1. A mesterképzési szak megnevezése: környezetmérnöki (Environmental Engineering) 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Logisztika tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Logisztika Tárgy Neptun kódja: LOGI1K0MPZC

Részletesebben

Ipari környezeti szakmérnök szakirányú továbbképzési szak

Ipari környezeti szakmérnök szakirányú továbbképzési szak Ipari környezeti szakmérnök szakirányú továbbképzési szak Szakindítás Képzési program Dunaújváros 2008 1 Tartalomjegyzék Képzési és Kimeneti Követelmény... 3 A képzési program... 6 Az ipari környezeti

Részletesebben

NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Ikt. Szám: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. sz példány NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2015-2016-os tanévtől felmenő rendszerben A tanterv

Részletesebben

MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés

MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés Edutus Főiskola 2015 A továbbképzés célja a folyton változó piaci körülmények között működő gazdálkodó szervezetek sikeres tevékenységéhez szükséges vezetői készségek

Részletesebben

A nemzetközi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1

A nemzetközi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR A nemzetközi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 A tantervben szereplő követelmények: aláírás: kritérium követelmény beszámoló: háromfokozatú

Részletesebben

Tantárgyi program. 1. A tantárgy neve, kódja: AV_KMLA216-K5 Marketing alapjai. 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Szakály Zoltán egyetemi tanár

Tantárgyi program. 1. A tantárgy neve, kódja: AV_KMLA216-K5 Marketing alapjai. 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Szakály Zoltán egyetemi tanár Tantárgyi program 1. A tantárgy neve, kódja: AV_KMLA216-K5 Marketing alapjai 2. A neve, beosztása: egyetemi tanár 3. Szak megnevezése: Kereskedelem és Marketing BA szak, levelező tagozat 4. A tantárgy

Részletesebben

AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK

AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK 2013/14. tanév I. félév A következőkben felsorolt jogszabályok a felkészülést kívánják elősegíteni azzal a megjegyzéssel, hogy a fontos jogszabályokként megjelölt

Részletesebben

MINTATANTERV ÉVFOLYAMONKÉNT (félévenként) ŐSZTŐL (LEVELEZŐSÖK)

MINTATANTERV ÉVFOLYAMONKÉNT (félévenként) ŐSZTŐL (LEVELEZŐSÖK) MINTATANTERV ÉVFOLYAMONKÉNT (félévenként) 2011-20. ŐSZTŐL (LEVELEZŐSÖK) Félév Kredit Követelmény Oktatók 1. I. ÉVF. 1. FÉLÉV 2011-20. ŐSZTŐL Biológiai alapismeretek 3 vizsga KTAK103 Galambos József Kémiai

Részletesebben

Minőségelmélet kommunikációs dosszié MINŐSÉGELMÉLET. Anyagmérnök mesterképzés (MsC) Tantárgyi kommunikációs dosszié

Minőségelmélet kommunikációs dosszié MINŐSÉGELMÉLET. Anyagmérnök mesterképzés (MsC) Tantárgyi kommunikációs dosszié MINŐSÉGELMÉLET Anyagmérnök mesterképzés (MsC) Tantárgyi kommunikációs dosszié MISKOLCI EGYETEM Műszaki Anyagtudományi Kar Energia- és Minőségügyi Intézet Minőségügyi Intézeti Kihelyezett Tanszék MISKOLC,

Részletesebben