A települési önkormányzatok részére hulladékkezelési közszolgáltatást a megújult szabályozás szerint olyan gazdasági társaság végezhet, aki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A települési önkormányzatok részére hulladékkezelési közszolgáltatást a megújult szabályozás szerint olyan gazdasági társaság végezhet, aki"

Átírás

1 Elıterjesztés a Zempléni Z.H.K. Kft. kiválással történı szétválásának elhatározásáról szóló elsı (elvi) döntés jóváhagyásához A települési önkormányzatok részére hulladékkezelési közszolgáltatást a megújult szabályozás szerint olyan gazdasági társaság végezhet, aki OHÜ minısítéssel rendelkezik, hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkezik, önkormányzati többségi tulajdonlás mellett mőködik, és január 1-tıl non-profit jelleggel gazdálkodik. A feltételekre utalva rögzíthetı, hogy a februári taggyőlési döntést követıen, amellyel a Rakamaz Város Önkormányzatától megvásárolt üzletrésszel egyesített saját üzletrészt az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulásnak ajándékozzuk, a Zempléni Z.H.K. Kft. többségi önkormányzati tulajdonba kerül. A társaság OHÜ minısítésének és a hulladékkezelési közszolgáltatási engedélynek a megszerzése folyamatban van, viszont a január 1-jétıl elıírt non-profit jelleg megteremtése további átalakulásokat igényel. Az átalakulás szükségessége A Társaság által a közszolgáltatás keretében jelenleg végzett hulladékgazdálkodási tevékenység ebben a formában már nem lesz folytatható. Az új hulladék törvény ugyanis nem teszi lehetıvé a közszolgáltató cégeknek, hogy a közszolgáltatáson kívül más hulladékgazdálkodási tevékenységet végezzenek. Ezért szükség van egy olyan cégre, amely a jogszabályi feltételeknek megfelelıen el tudja látni a közszolgáltatást és egy olyanra, amely a közszolgáltatáson kívüli tevékenységet, például a nem járatos, jellemzıen konténeres hulladékszállítást, vagy a gazdasági társaságok nem közszolgáltatásba tartozó hulladékának a kezelését végzi. A Zempléni Z.H.K. Kft. esetében a közszolgáltatáson kívül végzett egyéb tevékenységbıl származó bevétel a teljes árbevételnek hozzávetıleg a 7,5 %-a. Ez nem meghatározó tétel, sıt az arány még valamivel alacsonyabb is, hiszen a konténeres hulladékszállításnak egy része a közszolgáltatáshoz kapcsolódik, így az összes teljesítést külön kellene elemezni, hogy

2 pontosan meghatározható legyen a nem közszolgáltatási árbevétel. Az egyszerősítés érdekében az ebbıl származó árbevételt teljes egészében a közszolgáltatáson kívüli bevételhez számítottuk. Az új hulladék törvény rendelkezései abba az irányba mutatnak, hogy a közszolgáltatás ellátásában a 100 %-ban önkormányzati tulajdonú cégek lesznek hatékonyabbak. A híradásokból arra is lehet következtetni, hogy a különbözı támogatások és a lerakási járulékból való visszatérítés tekintetében az ilyen cégek lesznek kedvezményezettek. További elınye a 100 %-ban önkormányzati tulajdonú cégnek, hogy a közszolgáltató tevékenység biztosítására irányuló beszerzés, mint in house nem tartozik a közbeszerzési törvény hatálya alá, így megnı a Társulás és az önkormányzatok mozgástere. Az átalakulás formája, menete Mivel a Társaságból osztalék kivétele eddig sem történt, a non-profit gazdálkodási forma rövid távon nem okozna különösebb változást a jelenlegi tulajdonosi szerkezet mellett sem. Ezentúl viszont a MENTO Kft., mint szakmai befektetı jelenléte nem értelmezhetı egy nonprofit társaságban. Az elızıekben hivatkozott elınyökre tekintettel is célszerő a közszolgáltató cég 100 %-ban önkormányzati tulajdonú céggé történı alakítása. Ennek egyik módja, hogy az önkormányzatok (a MENTO Kft. üzletrészhányadára esı saját vagyon alapján számítottan) megvásárolják a MENTO Kft. üzletrészét. Az önkormányzatok jelen gazdasági állapota az üzletrész megvásárlását, illetve annak finanszírozását nem teszik lehetıvé, ezért a leválasztás másik módszerét kell igénybe venni, nevezetesen a Zempléni Z.H.K. Kft. kiválással történı szétválása a lehetséges megoldás. A kiválás során a jelenlegi Zempléni Z.H.K. Kft. (a kiválással elvont vagyonnal csökkentett mértékben) fennmaradna a MENTO Kft. kizárólagos tulajdonlásával (továbbiakban: fennmaradó kft-nek nevezve), illetve a kiválással (az önkormányzatokra esı arányos vagyon felhasználásával) létrejönne egy új, kizárólagosan önkormányzati tulajdonlású non-profit jellegő gazdasági társaság (továbbiakban: kiváló kft-nek nevezve), amely az önkormányzatok részére a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási tevékenységet ellátná.

3 A jelen mérlegelfogadó taggyőlés feladata meghozni az elvi döntést az átalakulásról. A második taggyőlésnek a konkrét vagyon felosztásáról a mérleg fordulónaptól számított 6 hónapon belül kell döntenie. (2013. június végéig) A szétválással történı kiválásra vonatkozó döntés tehát kétlépcsıs taggyőlési határozat meghozatalát igényli. Az elsı jelen taggyőlés keretében javasolt határozat meghozatalával a taggyőlés meghozza az ún. elvi döntését a kiválással történı szétválás tárgyában, és utasítja az ügyvezetést a második döntéshez szükséges végleges okiratok, illetve elıterjesztések elkészítésére. A jelen taggyőlés feladata felmérni, illetve rögzíteni azt, hogy a társaság tagjai közül esetlegesen ki nem kíván részt venni a szétválási folyamatban. A második taggyőlési döntés hivatott arra, hogy a független könyvvizsgáló által bevizsgált vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetek alapján, valamint az ügyvezetés által elıkészített egyéb okiratok alapján a végleges döntést meghozza, és egy sikeres cégeljárást feltételezve, a szétválás eredményeként a kiváló cég létrejöjjön és mőködését megkezdje, illetve a fennmaradó Zempléni Z.H.K. Kft. módosult tartalommal továbbmőködjön. Jelen taggyőlésnek nem feladata a vagyon megosztásáról szóló döntés meghozatala, ezt a második taggyőlésen kell megtenni. Ennek ellenére a vagyonmegosztás rendezı elveinek ismertetését lényegesnek tekintjük ahhoz, hogy a taggyőlés az átalakulás elhatározásáról dönthessen. Az átalakulás során történı vagyonmegosztás rendezı elvei 1. Az átalakulás könyv szerinti értéken történik. (Ez azt jelenti, hogy a tárgyi eszközök amortizált értéken, a követelések, tartozások névértéken, a szerzıdések, engedélyek érték nélkül kerülnek megosztásra) 2. A vagyon megosztása a tulajdoni aránynak megfelelıen történik. A MENTO Kft. tulajdona 49,03 %, az önkormányzati tulajdon összesen 50,97 % (az elıkészítı anyagban az egyszerőség kedvéért 49 % 51 %-nak nevezzük, de a vagyonmegosztás a pontos

4 arányoknak megfelelıen történik). A vagyonmegosztás során a tulajdoni aránynak nem minden egyes tétel tekintetében, hanem a vagyon összességében kell teljesülnie. 3. A kiválással létrejövı új közszolgáltató cég viseli a Zempléni Z.H.K. Kft. nevet a fogyasztókkal való kommunikáció könnyítése érdekében. A jog lehetıséget ad arra, hogy a kiváló társaság viselje a régi cégnevet, így a közszolgáltató cég kiválásával ez nem jelent problémát. 4. A közszolgáltatás folytatásához szükséges szerzıdések, engedélyek nem vagyoni értékő jogként kerülnek átadásra a közszolgáltató cégnek. 4.1 Szerzıdések A közszolgáltatás végzéséhez szükséges szerzıdések a közszolgáltató céghez kerülnek. Például az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulással kötött hulladékkezelési közszolgáltatási szerzıdés, amelyet a közszolgáltató cég, mint jogutód visz tovább, vagy a közszolgáltatáshoz kapcsolódó eszközök (gépjármő, edényzet), bérletére vonatkozó szerzıdések. A szerzıdésekben történı jogutódlás ingyenesen történik. Fontos megjegyezni, hogy a gépjármő, edényzet bérleti szerzıdésében meghatározott bérleti díj elıre meg lett fizetve. Ezért a még hátralévı idıre járó bérleti díjnak megfelelı összeg a vagyonmegosztás során a kiválással létrejövı cég nyilvántartásában, mint a bérbeadó önkormányzattal szembeni követelés fog jelentkezni Engedélyek Az új hulladék törvényben elıírt, a közszolgáltatás végzéséhez szükséges hulladékkezelési közszolgáltatási engedély iránti kérelmet a Zempléni Z.H.K. Kft. már benyújtotta. Amennyiben a cég az engedélyt megkapja, az átalakulás idıpontjában a közszolgáltatást végzı cégnek, mint jogutódnak átadja. A hulladékkezelési közszolgáltatási engedélyen kívül a nem-veszélyes hulladékok begyőjtésére és közúton történı szállítására vonatkozó engedély is átadásra kerül. Amennyiben a Zempléni Z.H.K. Kft. az OHÜ minısítést megszerzi, és ennek átruházását jogszabály lehetıvé teszi, akkor az átalakulás idıpontjában a minısítés az újonnan létrejövı közszolgáltató cégnek átadásra kerül. Az engedélyek és a minısítés átadása ingyenesen történik.

5 5. Eszközök (aktívák) és Források (passzívák) megosztása A vagyonmegosztás során mind az Eszközök, mind a Források tekintetében külön-külön teljesülnie kell a tulajdoni arány (49 % 51 %) szerinti részesedésnek. A vagyonelemek nevesítetten egyik vagy másik cég tulajdonába kerülhetnek. Jellemzıen a közszolgáltatás végzéséhez elengedhetetlenül szükséges vagyonelemek a kiválással létrejövı új közszolgáltató céghez kerülnek, míg a megmaradó cég mőködéséhez nélkülözhetetlen eszközök ehhez a céghez. A nem nevesített vagyonelemek a két cég (a MENTO Kft. tulajdonában maradó és a kiválással létrejövı új közszolgáltató) 49 % 51 % arányú közös tulajdonába kerülnek. Abban az esetben, ha a nevesített vagyonelemek könyv szerinti értékének aránya nem felel meg a 49 % - 51 %-os tulajdoni aránynak, a külön nem nevesített vagyonelemek körébıl kell ezt az arányt helyreállítani. Ez azt jelenti, hogy a közös tulajdonba kerülı vagyonelemek tulajdoni aránya a 49 % 51 %-os megosztáshoz képest oly mértékben tér el, hogy a 49 % 51 %-os megosztás külön az Eszközök, külön a Források összességére teljesüljön. Az Eszközök és Források összetételét leegyszerősítve a következı táblázat tartalmazza: 5.1. Eszközök 5.2. Források Immateriális javak Saját tıke Tárgyi eszközök Kötelezettségek Készletek Elhatárolások Követelések Elhatárolások Az Eszközök és Források megosztásának fı rendezı elve, hogy a közszolgáltatás folytatásához szükséges tételek, minél nagyobb részben a közszolgáltatóhoz kerüljenek. 5.1 Eszközök A) Immateriális javak A közszolgáltatás ellátásához szükséges szoftverek, például a számlázó program a közszolgáltatást végzı céghez kerül.

6 B) Tárgyi eszközök Edényzet: A lakossághoz kihelyezett edények, amelyekbe kivétel nélkül beletartozik az összes olyan edényzet, amely az önkormányzatok által pályázat keretében került beszerzése, majd késıbb a Társaság tulajdonába, a közszolgáltató céghez kerülnek. Ezeknek a közszolgáltatásban használt edényeknek (60 literes, 120 literes és 1100 literes hulladékgyőjtı edényzet, valamint szelektív hulladékgyőjtı edényzet) a könyv szerinti értéke 0. A szolgáltatási területen a fentieken kívül olyan edényzet is van, amely nem a Társaság tulajdona. Ezek vagy az adott önkormányzat tulajdonában, vagy a fogyasztó tulajdonában vannak. A vagyonmegosztás során ezzel nincs teendı. Gépjármőpark: A hulladékszállító célgépjármővek meghatározó része a közszolgáltató céghez fog kerülni. Ezek jellemzıen az önkormányzatok által pályázati úton beszerzett, majd a Társaságnak értékesített gépjármővek. Több olyan jármő van, ami az önkormányzatok tulajdona és a Társaság használja bérleti szerzıdés alapján. Ez esetben a bérleti szerzıdés, illetve adott esetben az adásvételre vonatkozó elıszerzıdés kerül a közszolgáltató céghez, aki mint jogutód folytatja a jogviszonyt. A teljes eszközpark természetesen nem kerülhet át a közszolgáltató céghez, mivel a közszolgáltatáson kívüli hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez is szükség van gépjármővekre. Ezen kívül a vagyonmegosztás során nem célszerő tárgyi eszközzel feltölteni a tulajdoni részesedésnek megfelelı mértéket, mert akkor a kiválással létrejövı cég kevesebb követeléshez és pénzeszközhöz jut. Egyéb tárgyi eszközök: Az egyéb tárgyi eszközök nevesített megosztása oly módon történik, hogy az adott eszköz mely cég tevékenységének végzéséhez szükséges, figyelembe véve az elızı bekezdésben leírtakat is. C) Készletek

7 A készlet az átalakulás idıpontjáig szükségszerően változik, így nem lehet abban az idıpontban pontosan meghatározni a tartalmát. Ezért a nevesített megosztás nem lehetséges ezeknél a tételeknél. D) Követelések A követelések közül célszerő nevesíteni a Társulás finanszírozásából adódó követelés jogosultját, amely okszerően a közszolgáltatást végzı cég kell, hogy legyen. A Társulás által megvalósítandó hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetéséért majdan fizetendı koncessziós díjba, a közszolgáltató számíthatja be a követelését. F) Elhatárolások A közszolgáltató céghez kerülı tárgyi eszközökhöz kapcsolódó elhatárolások is átkerülnek. Ilyen például a 4.2. Szerzıdések pontban említett gépjármő, edényzet bérleti szerzıdés alapján elıre megfizetett bérleti díj, amelybıl a még hátralévı idıre arányosan jutó összeg a vagyonmegosztás során a kiválással létrejövı cég nyilvántartásában, mint a bérbeadó önkormányzattal szembeni követelés fog jelentkezni Források A) Saját tıke Ennek megosztása a tulajdoni aránynak megfelelıen történhet (49 51 %). B) Kötelezettségek A kötelezettségeket nem lehet nevesíteni, ezért közös tulajdonba kerülnek. C) Elhatárolás Azon elhatárolás, amelyhez rendelt eszköz nevesítetten valamelyik céghez került, szükségszerően kerül ugyanoda. Határozati javaslat: /2013.(IV.19.) sz. taggyőlési határozat:

8 A taggyőlés egyhangú határozattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) meghozta az alábbi határozatot: 1. A taggyőlés egyetért azzal, hogy a Zempléni Z.H.K. Kft. kiválásos szétválás útján átalakuljon akként, hogy a folyamat eredményeként létrejön egy önkormányzati tulajdonú, non-profit jellegő, újonnan cégbejegyzett korlátolt felelısségő gazdasági társaság (kiváló gazdasági társaság), míg a Zempléni Z.H.K. Kft. módosult társasági szerzıdéssel, kizárólagos MENTO Kft. tulajdonlással ún. fennmaradó társaságként továbbmőködik. A kiváló non-profit Kft. feladatát képezi az abban tulajdonos önkormányzatok részére végzett települési hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátása, míg a fennmaradó társaság hivatott a közszolgáltatási tevékenységgel össze nem egyeztethetı egyéb hulladékkezelési tevékenység és egyéb gazdasági tevékenység ellátására. 2. A taggyőlés az 1. pontban körülírt átalakulási/szétválási szándékra vonatkozó egyetértésre tekintettel december 31. napját határozza meg az átalakulási vagyonleltár- és vagyonmérleg-tervezetek fordulónapjaként. A taggyőlés rögzíti, hogy a társaság él a Gt. 73. (2) bek-ben foglalt azon felhatalmazással, hogy az átalakulási mérleg (illetve annak fordulónapja) megegyezik a számviteli törvény szerinti éves beszámoló mérlegével, illetve fordulónapjával, és erre tekintettel rögzítik, hogy az átalakulásra/szétválásra vonatkozó döntés meghozatalának legkésıbbi idıpontja június Az átalakulási vagyonmérleg-, illetve vagyonleltár-tervezeteket mely vonatkozik a jogelıd Zempléni Z.H.K. Kft-re, a fennmaradó gazdasági társaságra, illetve a kiváló gazdasági társaságra a Felügyelıbizottsággal, továbbá az átalakulási folyamathoz felkért független könyvvizsgálóval kell ellenıriztetni.

9 A taggyőlés az ügyvezetés javaslatára a vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetek felülvizsgálatára, ellenırzésére az Auditax-4J Kft. (székhely: 3529 Miskolc, Perczel Mór u. 26., Cg , könyvvizsgálói engedély száma: , személyesen eljáró könyvvizsgáló neve: Juhász Imre és engedélyszáma: ) könyvvizsgálót jelöli ki. A taggyőlés a Gt. 73. (2) bek-ben foglalt feltételre utalva rögzíti, hogy a tervezett átalakulás (szétválás) során a társaság vagyoni eszközeit illetıen az átértékelés lehetıségével nem él. 4. A taggyőlés jelen határozatban rögzíti, hogy a taggyőlésen jelenlévı tagok mindegyike a tervezett kiválás útján történı szétválással egyetért, és a Gt. 71. (2) bek-ben említett ún. elızetes felmérési eljárásra utalva megállapítja, hogy valamennyi jelenlévı tag az átalakulásban, illetve a szétválásban a társaság tagjává kíván válni akként, hogy a kiváló társaság tulajdonosai legalább meghatározó mértékben a Zempléni Z.H.K. Kft. önkormányzati státuszú tagjai lesznek, míg a fennmaradó kft. egyedüli tulajdonosa a MENTO Kft. lesz. 5. A taggyőlés kötelezi az ügyvezetést, hogy a jelen taggyőlési határozat kiadmányát igazolható módon küldje meg a jelen taggyőlésen nem jelenlévı tagok részére azzal a felhívással, hogy a jelen határozat közlésétıl számított 15 napon belül jogosultak az érintett tagok jelezni azon esetleges szándékukat, hogy az átalakulási, szétválási folyamatban nem kívánnak részt venni, illetve nem kívánnak tagsági viszonyt létesíteni a közszolgáltatási tevékenységet ellátó nonprofit ún. kiváló gazdasági társaságban. Amennyiben az érintett tagok a közölt határidıben nyilatkozatot nem tesznek, úgy ebben az esetben úgy kell ıket tekinteni, mint akik a kiváló közszolgáltatási tevékenységet végzı non-profit kft-ben tagsági viszonyukat fenn kívánják tartani. 6. A taggyőlés kötelezi az ügyvezetést, hogy a legkésıbb június 30. napjáig tartandó végleges döntés meghozatalára hivatott taggyőlésre kellı idıben készítse el a szétváláshoz szükséges vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezeteket.

10 szerezze be az ezekhez kapcsolódó felügyelıbizottsági és független könyvvizsgálói véleményeket. a fennmaradó gazdasági társaság módosított társasági szerzıdésének a tervezetét. a kiválással létrejövı önkormányzati non-profit Kft. társasági szerzıdésének a tervezetét. szükség esetén készítse el a jogutód gazdasági társaságban részt venni nem kívánó taggal történı elszámolás tervezetét. a szétválási szerzıdés tervezetét a Gt. 83. (5) bek-ben foglalt tartalommal, továbbá mindazon okirattervezeteket, amelyek a végleges kiválással történı szétválással kapcsolatos döntés meghozatalához szükségesek. 7. A taggyőlés kötelezi a társaság ügyvezetését, hogy a fenti pontban foglaltak szerint elkészített okirattervezeteket a második taggyőlést megelızıen, kellı idıben, írásbeli (elektronikus úton rögzített) elıterjesztés formájában küldje meg valamennyi önkormányzati tag részére azzal a felhívással, hogy az önkormányzati tag képviselıi az elıterjesztést a taggyőlést megelızıen terjesszék az önkormányzati testületek elé, és a szavazati mandátumukat illetıen igényeljék a testületi határozat meghozatalát. KÉPVISELİTESTÜLETI HATÁROZATTERVEZET Önkormányzat Képviselıtestülete az Önkormányzat által részben tulajdonolt Zempléni Z.H.K. Kft április 19. napján tartott taggyőlésén elhatározott kiválásos átalakulási folyamatáról szóló tájékoztatást tudomásul veszi, a kiválási folyamatot támogató ún. elsı elvi döntésrıl melynek az önkormányzati vagyonra nézve befolyása nincs szóló taggyőlési határozat meghozatalához utólagosan hozzájárul. A Képviselıtestület kötelezi a Polgármestert, hogy a kiválási folyamatot véglegesen elhatározó társasági taggyőlést megelızıen a szétválási okirat tervezetének, átalakulási vagyonmérleg-tervezetének és vagyonleltár-tervezetének, továbbá a kiválással létrejövı, közszolgáltató non-profit kft. társasági szerzıdése tervezetének az ismeretében, ezen okirattervezeteket a Képviselıtestület elé terjesztve a taggyőlési elıterjesztési anyagokat terjessze a közgyőlés elé, és indítványozza a Képviselıtestület döntését a társasági taggyőlésen az Önkormányzat nevében leadandó szavazat tartalmának meghatározására.

11 ÜTEMTERV A Zempléni Z.H.K. Kft. taggyőlése április 19. napján döntött a Társaság kiválással történı szétválásáról. Az elsı elvi döntést követı teendık ütemterve: (figyelemmel a taggyőlésen felmerült igényekre, észrevételekre) április 26-ig elkészül az átalakulási vagyonmérleg-tervezet, vagyonleltár-tervezet, a vagyonmegosztás május 10-ig a könyvvizsgáló ellenırzi az átalakulási vagyonmérleg-tervezetet, vagyonleltár-tervezetet május 10-én a Munkabizottsági tagoknak, eseti tagoknak, Felügyelıbizottsági tagoknak kiküldjük az elıkészítı anyagot, amely tartalmazza a szükséges szerzıdés-tervezeteket is (szétválási szerzıdés-tervezet, kiváló társaság társasági szerzıdése, megmaradó társaság társasági szerzıdés módosítása) amennyiben a könyvvizsgálói jelentés hamarabb elkészül az elıkészítı anyagot is hamarabb küldjük meg május 15. Munkabizottsági ülés (helyszín egyeztetése Dr. Komáromi Évával) május 17. Felügyelıbizottsági ülés május 17. az FB ülés után a tagönkormányzatoknak kiküldjük a Munkabizottság és az FB által jóváhagyott anyagot a képviselı-testület általi jóváhagyás érdekében június taggyőlés

A szétválás módja: kiválás a Gt. 86.. (1) bek. alapján

A szétválás módja: kiválás a Gt. 86.. (1) bek. alapján A Baranya Megyei Bíróság, mint Cégbíróságon Cg. 02-10-060289 cégjegyzékszámon bejegyzett Pécs Holding Város Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (7626 Pécs, Búza tér 8.b.ép., adószáma: 12568011-2-02)

Részletesebben

Zárás: 2009. szeptember 30. Frissítés: 2009. november 16.

Zárás: 2009. szeptember 30. Frissítés: 2009. november 16. CompLex Kiadó Kft. Céginfó FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörően Mőködı Részvénytársaság A FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (Cg. 01-10-046157)

Részletesebben

KÖZLEMÉNY SZÉTVÁLÁSRÓL

KÖZLEMÉNY SZÉTVÁLÁSRÓL KÖZLEMÉNY SZÉTVÁLÁSRÓL A Kaposvári Városgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság (7400 Kaposvár, Cseri utca 16.; cégjegyzékszám: Cg.14-10-300008; a továbbiakban: "Társaság") a gazdasági társaságokról

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: BÉKÉS-FERMENT KÖRNYEZETVÉDELMI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA Sorszám: IV/ 8 Döntéshozatal módja: Elıkészítette: Gál András osztályvezetı Mőszaki Osztály Minısített

Részletesebben

A 2014. május 6-i és 2014. május 28-i közgyűlési, Alapítói Határozatok

A 2014. május 6-i és 2014. május 28-i közgyűlési, Alapítói Határozatok A SZABOLCS VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ügyvezetésének 2013. év CLXXVI. tv. 24. (2) bek. (Kivonat az egyesülési tervből) A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI.

Részletesebben

Az önkormányzati rendelet 10/A. -a kiegészül az alábbi (6) bekezdéssel:

Az önkormányzati rendelet 10/A. -a kiegészül az alábbi (6) bekezdéssel: SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /. (...) önkormányzati rendelete a települési szilárdhulladékokkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 11/2003. (V. 27.) számú

Részletesebben

Pomáz Város Polgármesteri Hivatal 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23. Telefon: (26) , , Telefax: (26)

Pomáz Város Polgármesteri Hivatal 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23. Telefon: (26) , , Telefax: (26) Pomáz Város Polgármesteri Hivatal 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23. Telefon: (26) 325-133, 325-467, 326-018 Telefax: (26) 325-640 E L İ T E R J E S Z T É S Pomáz Város Képviselı-testületének 2012. május

Részletesebben

Hirdetmény. szétválását

Hirdetmény. szétválását Hirdetmény Mohács Város Önkormányzata - mint a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Korlátolt (székhelye: 7700 Mohács, Szabadság u. 17., cégjegyzékszáma: 02-09-061712, képviseli: Hűber Ádám

Részletesebben

Pécsi Patrónus Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Alapító Okirata

Pécsi Patrónus Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Alapító Okirata Pécsi Patrónus Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Alapító Okirata tervezet 2013. december. Pécsi Patrónus Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító

Részletesebben

Tárgy: Települési hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásával kapcsolatos döntés. vezetı tanácsos Önkormányzati Iroda

Tárgy: Települési hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásával kapcsolatos döntés. vezetı tanácsos Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 11. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. szeptember 12-i ülésére Tárgy: Települési hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásával kapcsolatos döntés Az elıterjesztést

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS AZ AVE ZÖLDFOK ZRT. 2013. JANUÁR 31-I RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS AZ AVE ZÖLDFOK ZRT. 2013. JANUÁR 31-I RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE AVE ZÖLDFOK ZRT. S I Ó F O K BAJCSY-ZS. U. 220. MELLÉKLET AZ 1. SZ. NAPIRENDI PONTHOZ ELŐTERJESZTÉS AZ AVE ZÖLDFOK ZRT. 2013. JANUÁR 31-I RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE TÁRGY: AZ AVE ZÖLDFOK ZRT. ÁTALAKULÁSÁNAK

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Hajdúnánási Holding alaptıkéjének emelésérıl

ELİTERJESZTÉS a Hajdúnánási Holding alaptıkéjének emelésérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ı l 15. Száma: 16614-11/2013. Elıkészítı: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre

Részletesebben

KÖZLEMÉNY GAZDASÁGI TÁRSASÁG ÁTALAKULÁSÁRÓL

KÖZLEMÉNY GAZDASÁGI TÁRSASÁG ÁTALAKULÁSÁRÓL KÖZLEMÉNY GAZDASÁGI TÁRSASÁG ÁTALAKULÁSÁRÓL TROST AUTO SERVICE TECHNIK Central Services Gépjármőalkatrészkereskedelmi Zártkörő Részvény (H-1133 Budapest, Visegrádi utca 114.; Cg.: 01-10-045078) és a TROST

Részletesebben

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészrıl Budakeszi Város Önkormányzata (2092 Budakeszi, Fı utca 179.; törzsszáma: 390022000; adószáma: 15390022-2-13; képviseli: dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília

Részletesebben

A Gt. 76. (3) bekezdése és 84. (5) bekezdése szerinti ÁTALAKULÁSI HIRDETMÉNY

A Gt. 76. (3) bekezdése és 84. (5) bekezdése szerinti ÁTALAKULÁSI HIRDETMÉNY A Gt. 76. (3) bekezdése és 84. (5) bekezdése szerinti ÁTALAKULÁSI HIRDETMÉNY A HIDROFILT Vízkezelést Tervező és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaságból (rövidített cégnév: Hidrofilt Kft. székhely:

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.:22-236/2011. Tárgy: A települési szilárd hulladékkezelés 2012. évi közszolgáltatási

Részletesebben

Elıterjesztés a december 13-án tartandó Képviselı-testületi ülésére

Elıterjesztés a december 13-án tartandó Képviselı-testületi ülésére Elıterjesztés a 2012. december 13-án tartandó Képviselı-testületi ülésére Tárgy: A települési szilárdhulladék, hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételi díjának megállapításáról Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére 1. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I.2-6/2009. Üi.: dr. Nemes Adrienn Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete MAKÓ Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Tárgy: Tagi kölcsön

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére 5. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Zárás: 2007. november 30. Frissítés: 2008. január 21. A FairConto Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Betéti Társaság (Cg. 01-06-412888) adatai.

Zárás: 2007. november 30. Frissítés: 2008. január 21. A FairConto Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Betéti Társaság (Cg. 01-06-412888) adatai. CompLex Kiadó Kft. Céghírek FairConto Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Betéti Társaság A FairConto Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Betéti Társaság (Cg. ) adatai. I. Nyilvános adatok 1. Általános

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 10-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 10-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 10-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Tenkesvíz Kft. Baranya-Víz Zrt.-be történő beolvadása Iktatószám:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS. a évi önkormányzati költségvetés zárszámadás előtti módosításához

KIEGÉSZÍTÉS. a évi önkormányzati költségvetés zárszámadás előtti módosításához KIEGÉSZÍTÉS a 2015. évi önkormányzati költségvetés zárszámadás előtti módosításához 1 Tisztelt Közgyűlés! A 2015. évi önkormányzati költségvetés zárszámadás előtti módosításának elkészítése után beérkező

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - A Képviselı-testületnek - Az energetikai feladatok

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére Elıterjesztés 6. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére Tárgy: I.) Tájékoztatás a 2012. évi temetı üzemeltetéssel összefüggı bevételek és kiadások alakulásáról

Részletesebben

Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS. 2014. december 18.

Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS. 2014. december 18. Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS 2014. december 18. 2 EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA Alulírott alapító a Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Polgármesteri beszámoló a társulásokban 2012. november 1. - 2013. október 15. között végzett tevékenységrıl,

Részletesebben

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat tulajdonába kerülı lakóingatlanok mőszaki állapotáról, az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérérıl szóló 5/2003. (III. 28.) rendelet módosítása Elıkészítette: Váczi

Részletesebben

ÁTALAKULÁSI KÖZLEMÉNY

ÁTALAKULÁSI KÖZLEMÉNY ÁTALAKULÁSI KÖZLEMÉNY A PRO-NET 1 Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1023 Budapest, Lajos u. 28-32., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-732276, KSH szám: 13380223-6312-113-01; adószám:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A PÉCS/SOPIANAE ÖRÖKSÉG NONPROFIT KFT évi egyszerősített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A PÉCS/SOPIANAE ÖRÖKSÉG NONPROFIT KFT évi egyszerősített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A PÉCS/SOPIANAE ÖRÖKSÉG NONPROFIT KFT. 2010. évi egyszerősített éves beszámolójához 2.oldal 1./ A vállalkozás bemutatása: A társaság cégneve: Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Korlátolt

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2009. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2010. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2009. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselı-testületének 2007. április 3. napján tartott ülésének jegyzıkönyvébıl.

Készült Polgárdi Város Képviselı-testületének 2007. április 3. napján tartott ülésének jegyzıkönyvébıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselı-testületének 2007. április 3. napján tartott ülésének jegyzıkönyvébıl. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 31/2007. (IV. 3.) ÖNK.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 11. Száma: 9214-12/2011. Elıkészítı: Dr. Nagy Attila revizor Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı E L İ T E R

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25.-ei ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax.: 47/ J A V A S L A T

3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax.: 47/ J A V A S L A T SÁROSPATAK VÁROS JEGYZİJÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/513-273 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T a Képviselı-testületnek rendjérıl szóló 8/2013. (IV.03.)

Részletesebben

FOTEX HOLDING TARTALOMJEGYZÉK. 1. Általános Információk 2. Értékelési szabályok 3. Jegyzett tıke 4. Eredmény felosztása

FOTEX HOLDING TARTALOMJEGYZÉK. 1. Általános Információk 2. Értékelési szabályok 3. Jegyzett tıke 4. Eredmény felosztása FOTEX HOLDING S.E. TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános Információk 2. Értékelési szabályok 3. Jegyzett tıke 4. Eredmény felosztása ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ: Társaság: Fotex Holding Székhely: Capellen Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

3. Kiválási hirdetmény 2. közzététel

3. Kiválási hirdetmény 2. közzététel NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. - NHSZ Zounok Zrt. 3. Kiválási hirdetmény 2. közzététel - 214.5.12. Kiválási Hirdetmény 2. közzététel A dokumentum letölthető fokozott biztonságú digitális aláírás

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: a Képviselı-testület 2011. május 24.- i zárt ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsés Városközpont fejlesztı

Részletesebben

A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-nek a hulladéktörvényből adódó kötelező szétválása

A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-nek a hulladéktörvényből adódó kötelező szétválása Előterjesztő: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 1005-23/2016. Tárgy: A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-nek a hulladéktörvényből adódó kötelező szétválása Melléklet:

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 1-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 1-i ülésére Elıterjesztés 1. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 1-i ülésére Tárgy: Települési szilárd hulladék győjtésére, szállítására és ártalmatlanító helyen történı elhelyezésére

Részletesebben

(2) A nem lakás céljára szolgáló helyiség hat hónapot meg nem haladó (ideiglenes) bérbeadásáról a PETB dönt.

(2) A nem lakás céljára szolgáló helyiség hat hónapot meg nem haladó (ideiglenes) bérbeadásáról a PETB dönt. Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 46/2012. (..) önkormányzati rendelete az Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeirıl

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-10/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS

EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS 1 EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pécsi Kreatív Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság cégjegyzékszáma: 02-09-066283 képviseli: Hadobás Béla ügyvezető mint átvevő társaság (továbbiakban:

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve március 08. rendkívüli ülés

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve március 08. rendkívüli ülés Felsılajos Község Önkormányzata II/33/6/2013. Képviselı-testületi ülés könyve 2013. március 08. rendkívüli ülés Az ülésen hozott rendelet száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Elvégeztem Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát.

Részletesebben

EGYESÜLÉSI (ÁTALAKULÁSI) TERV

EGYESÜLÉSI (ÁTALAKULÁSI) TERV Előterjesztés EGYESÜLÉSI (ÁTALAKULÁSI) TERV Előterjesztő: Dr Sárközi György vezérigazgató Nagyné dr Bárdos Veronika, Takácsné Ambrus Marianna TARTALOMJEGYJÉK I. Előzmények... 3 1. A 2014. május 6-i és

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5.

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5. PÁLYÁZATI ADATLAP Tata Város Képviselı-testülete által a helyi mikro-, kis- és középvállalkozások, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, családi gazdálkodók és családi gazdaságok számára, a helyi vállalkozások

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01. - 2011 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerősített beszámoló) a) Mérleg

Részletesebben

Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási megállapodás módosítására

Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási megállapodás módosítására Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina osztályvezetı Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási

Részletesebben

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Előterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Rendkívüli Közgyűlése részére Tárgy: A Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság véleménye a társaság átalakulásáról Budapest, 2009. június 29. A társaság Felügyelő

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási társulási megállapodás

Hulladékgazdálkodási társulási megállapodás Hulladékgazdálkodási társulási megállapodás amely létrejött, egyrészrıl Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviselıje: Horváth István, másrészrıl

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Polgármester-jelöltek és önkormányzati képviselő-jelöltek bemutatkozására

M E G H Í V Ó. Polgármester-jelöltek és önkormányzati képviselő-jelöltek bemutatkozására K a d a r k ú t V á r o s P o l g á r m e s t e r é t ő l 7530 Kadarkút, Petıfi u. 2. Telefon: 82/581-003 Fax: 82/385-250 E-mail: polgarmester@kadarkutph.hu M E G H Í V Ó Polgármester-jelöltek és önkormányzati

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2010. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2011. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2010. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2011. január 27-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2011. január 27-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a közfoglalkoztatás új rendszerérıl Elıkészítette: Tárnok Lászlóné jegyzı Véleményezı bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság, Pénzügyi Bizottság Sorszám:

Részletesebben

Az Igazgatóság beszámolója az Egyesülési terv tervezetéről.

Az Igazgatóság beszámolója az Egyesülési terv tervezetéről. ELŐTERJESZTÉS a HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 2015. május 18-án tartandó Küldöttgyűlésének 11. napirendi pontjához Az Igazgatóság beszámolója az Egyesülési terv tervezetéről. HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Akciócsoport Közhasznú Egyesület

Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Akciócsoport Közhasznú Egyesület Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Akciócsoport Közhasznú Egyesület 2007. ÉVI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ Kelt: 2008. június 30. 2 A Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Akciócsoport Közhasznú Egyesület Alapszabályának

Részletesebben

NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2011. DECEMBER 31-ÉN VÉGZİDİ ÉVRE

NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2011. DECEMBER 31-ÉN VÉGZİDİ ÉVRE NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2011. DECEMBER 31-ÉN VÉGZİDİ ÉVRE NÉMET-MAGYAR IPARI ÉS KERESKEDELMI KAMARA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2011-es ÜZLETI ÉVRE (valamennyi

Részletesebben

Alapítványi beszámoló WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért. 2011. december 31.

Alapítványi beszámoló WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért. 2011. december 31. Alapítványi beszámoló WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért 2011. december 31. 1. WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért Egyszerősített éves beszámoló

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS évi közhasznú egyszerősített éves beszámolóhoz

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS évi közhasznú egyszerősített éves beszámolóhoz DKMT Kht. KSH szám: 21803310 9133 571 06 Szeged, Tábor u. 7/b. Cégjegyzékszám.: 06 14 000103 6722 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. évi közhasznú egyszerősített éves beszámolóhoz 1. Számviteli beszámoló A Kht.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2012. július 25-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2012. július 25-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület rendkívüli ülésérıl JEGYZİKÖNYV Készült: 2012. július 25-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester

Részletesebben

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet)

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet) Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról I. Fejezet Általános rendelkezések (Egységes szerkezet) 1.. Az adókötelezettség Bánd Községi Önkormányzat illetékességi területére

Részletesebben

Egyesülési szerződés

Egyesülési szerződés 2.sz. Melléklet Egyesülési szerződés amely létrejött egyrészről: Pécsi Városgondozási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszáma: 02-09-072429 Székhelye: 7622 Pécs, Edison utca 30,36. képviseli:

Részletesebben

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés Közlemény A Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 31-én (hétfın) 14: 00 órakor tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester Fehér István

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 26-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 26-i ülésére 1. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 26-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési

Részletesebben

"HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év

HUNCUTKA Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év 18676415-1-13 Statisztikai számjel vagy adószám Cím: 2013,Pomáz,József Attila u.4. "HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése tárgyú KEOP 1.1.1/B pályázattal

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014. szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 7. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Feladat ellátási szerzıdés

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Társaság cégneve, székhelye: Sajószentpéteri Városfejlesztési Kft. A Társaság cégneve:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Társaság cégneve, székhelye: Sajószentpéteri Városfejlesztési Kft. A Társaság cégneve: ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelıen üzletszerő gazdasági tevékenység folytatására egyszemélyes korlátolt felelısségő

Részletesebben

Kivonat! Szám: IV/B/20-11/2016.

Kivonat! Szám: IV/B/20-11/2016. Kivonat! Szám: IV/B/20-11/2016. 219/2016. (VIII.17.) határozata a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. szétválása útján létrejött Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos alapító-tulajdonosi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. N a p i r e n d : Elıadó: 1./ Helyszíni törvényességi ellenırzés megállapításainak Bózsóné Dr. megtárgyalása (írásbeli)

M E G H Í V Ó. N a p i r e n d : Elıadó: 1./ Helyszíni törvényességi ellenırzés megállapításainak Bózsóné Dr. megtárgyalása (írásbeli) Községi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r e Kıtelek, Szabadság út 1. szám M E G H Í V Ó Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete 2011. január 24-én (hétfı) délután 14 órakor ülést tart, melyre

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 584 / 2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom megyei területi kisebbségi önkormányzatokkal

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése

2011. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2011. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2012. május 26.. Pintérné

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez 18111954 9449 569 01 Statisztikai számjel Épülı Virgonc Gyermekekért Alapítvány 2085 Plisvörösvár, Rákóczi u. 8. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez Budapest, 2009. március 3. Szervezet felelıs

Részletesebben

11. Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL

11. Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL Száma: 18117-12/2013. 11. Elıkészítı: Maginé dr. Csirke Erzsébet aljegyzı Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı ELİTERJESZTÉS

Részletesebben

PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály. Ózd, 2013. október 1.

PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály. Ózd, 2013. október 1. J a v a s l a t a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodássak kapcsolatos döntés meghozatalára Előterjesztő:

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Melléklet:

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei testületi ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Mővelıdési, Ifjúsági és Közösségfejlesztési

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8/318-2/2011. TÁRGY: A PEAC KÉZILABDA KFT. ÜGYVEZETİJÉVEL KAPCSOLATOS DÖNTÉS MEGHOZATALA MELLÉKLET: -

IKTATÓSZÁM: 08-8/318-2/2011. TÁRGY: A PEAC KÉZILABDA KFT. ÜGYVEZETİJÉVEL KAPCSOLATOS DÖNTÉS MEGHOZATALA MELLÉKLET: - IKTATÓSZÁM: 08-8/318-2/2011. TÁRGY: A PEAC KÉZILABDA KFT. ÜGYVEZETİJÉVEL KAPCSOLATOS DÖNTÉS MEGHOZATALA MELLÉKLET: - E LİTERJESZ T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. MÁRCIUS 17-I

Részletesebben

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A. (4) bekezdésében meghatározottak alapján az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetérıl, valamint

Részletesebben

V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola (Fıiskola) kezelésében lévı felesleges

Részletesebben

308/2011. számú elıterjesztés

308/2011. számú elıterjesztés 308/2011. számú elıterjesztés Az I. sz. vagy II. sz. határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2011. (IV.04.) sz. önkormányzati rendelet 36.

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Pásztortőz Kulturális és Hagyományápoló Egyes az egyéb szervezetmegnevezése 6400 Kiskunhalas,Kossuth u.21. az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.01.01-2011.12.31.

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. (1)

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a képviselı-testületnek - a Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére Tárgy: Finanszírozási szerzıdés kötése a Váci Egyházmegyével Elıterjesztı: dr. Völner

Részletesebben

DRV Mélyépítő és Szolgáltató Kft.

DRV Mélyépítő és Szolgáltató Kft. Átalakulási Közlemény A Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház u.7. ) Közgyűlése, első alkalommal a 2/2012. (XII.28.) számú határozatában, ezzel

Részletesebben

a(z) RICH SPORT EGYESÜLET 2008.12.31 fordulónapi egyszerősített mérlegbeszámolójához I. Általános rész

a(z) RICH SPORT EGYESÜLET 2008.12.31 fordulónapi egyszerősített mérlegbeszámolójához I. Általános rész 1 1. A társaság bemutatása I. Általános rész Székhely: 1135 Budapest, Fáy u. 81-83. Cégjegyzék-szám: 9pk60649/1997/9 Statisztikai szám: 18086869-9311-521-01 Tevékenységi körök: TEÁOR Tevékenység megnevezése

Részletesebben

E g y e s ü l é s i S z e r z ő d é s tervezet

E g y e s ü l é s i S z e r z ő d é s tervezet amely létrejött egyrészről a E g y e s ü l é s i S z e r z ő d é s tervezet KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság (székhelye: Tatabánya Csaba u. 19., statisztikai

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-2/14/2007. K I V O N A T Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. május 7-én megtartott

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 2. Melléklet: 2 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Tárgy: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O K

H A T Á R O Z A T O K H A T Á R O Z A T O K amely készült a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 2014. január 23.-án 17 óra 20 perces kezdettel, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út.

Részletesebben

Siófok Város Önkormányzata. Polgármester

Siófok Város Önkormányzata. Polgármester 1 Siófok Város Önkormányzata Polgármester 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 24. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. május 21-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. május 21-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 130/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. május 21-i ülésére Tárgy: Javaslattétel a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros

Részletesebben