A települési önkormányzatok részére hulladékkezelési közszolgáltatást a megújult szabályozás szerint olyan gazdasági társaság végezhet, aki

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A települési önkormányzatok részére hulladékkezelési közszolgáltatást a megújult szabályozás szerint olyan gazdasági társaság végezhet, aki"

Átírás

1 Elıterjesztés a Zempléni Z.H.K. Kft. kiválással történı szétválásának elhatározásáról szóló elsı (elvi) döntés jóváhagyásához A települési önkormányzatok részére hulladékkezelési közszolgáltatást a megújult szabályozás szerint olyan gazdasági társaság végezhet, aki OHÜ minısítéssel rendelkezik, hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkezik, önkormányzati többségi tulajdonlás mellett mőködik, és január 1-tıl non-profit jelleggel gazdálkodik. A feltételekre utalva rögzíthetı, hogy a februári taggyőlési döntést követıen, amellyel a Rakamaz Város Önkormányzatától megvásárolt üzletrésszel egyesített saját üzletrészt az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulásnak ajándékozzuk, a Zempléni Z.H.K. Kft. többségi önkormányzati tulajdonba kerül. A társaság OHÜ minısítésének és a hulladékkezelési közszolgáltatási engedélynek a megszerzése folyamatban van, viszont a január 1-jétıl elıírt non-profit jelleg megteremtése további átalakulásokat igényel. Az átalakulás szükségessége A Társaság által a közszolgáltatás keretében jelenleg végzett hulladékgazdálkodási tevékenység ebben a formában már nem lesz folytatható. Az új hulladék törvény ugyanis nem teszi lehetıvé a közszolgáltató cégeknek, hogy a közszolgáltatáson kívül más hulladékgazdálkodási tevékenységet végezzenek. Ezért szükség van egy olyan cégre, amely a jogszabályi feltételeknek megfelelıen el tudja látni a közszolgáltatást és egy olyanra, amely a közszolgáltatáson kívüli tevékenységet, például a nem járatos, jellemzıen konténeres hulladékszállítást, vagy a gazdasági társaságok nem közszolgáltatásba tartozó hulladékának a kezelését végzi. A Zempléni Z.H.K. Kft. esetében a közszolgáltatáson kívül végzett egyéb tevékenységbıl származó bevétel a teljes árbevételnek hozzávetıleg a 7,5 %-a. Ez nem meghatározó tétel, sıt az arány még valamivel alacsonyabb is, hiszen a konténeres hulladékszállításnak egy része a közszolgáltatáshoz kapcsolódik, így az összes teljesítést külön kellene elemezni, hogy

2 pontosan meghatározható legyen a nem közszolgáltatási árbevétel. Az egyszerősítés érdekében az ebbıl származó árbevételt teljes egészében a közszolgáltatáson kívüli bevételhez számítottuk. Az új hulladék törvény rendelkezései abba az irányba mutatnak, hogy a közszolgáltatás ellátásában a 100 %-ban önkormányzati tulajdonú cégek lesznek hatékonyabbak. A híradásokból arra is lehet következtetni, hogy a különbözı támogatások és a lerakási járulékból való visszatérítés tekintetében az ilyen cégek lesznek kedvezményezettek. További elınye a 100 %-ban önkormányzati tulajdonú cégnek, hogy a közszolgáltató tevékenység biztosítására irányuló beszerzés, mint in house nem tartozik a közbeszerzési törvény hatálya alá, így megnı a Társulás és az önkormányzatok mozgástere. Az átalakulás formája, menete Mivel a Társaságból osztalék kivétele eddig sem történt, a non-profit gazdálkodási forma rövid távon nem okozna különösebb változást a jelenlegi tulajdonosi szerkezet mellett sem. Ezentúl viszont a MENTO Kft., mint szakmai befektetı jelenléte nem értelmezhetı egy nonprofit társaságban. Az elızıekben hivatkozott elınyökre tekintettel is célszerő a közszolgáltató cég 100 %-ban önkormányzati tulajdonú céggé történı alakítása. Ennek egyik módja, hogy az önkormányzatok (a MENTO Kft. üzletrészhányadára esı saját vagyon alapján számítottan) megvásárolják a MENTO Kft. üzletrészét. Az önkormányzatok jelen gazdasági állapota az üzletrész megvásárlását, illetve annak finanszírozását nem teszik lehetıvé, ezért a leválasztás másik módszerét kell igénybe venni, nevezetesen a Zempléni Z.H.K. Kft. kiválással történı szétválása a lehetséges megoldás. A kiválás során a jelenlegi Zempléni Z.H.K. Kft. (a kiválással elvont vagyonnal csökkentett mértékben) fennmaradna a MENTO Kft. kizárólagos tulajdonlásával (továbbiakban: fennmaradó kft-nek nevezve), illetve a kiválással (az önkormányzatokra esı arányos vagyon felhasználásával) létrejönne egy új, kizárólagosan önkormányzati tulajdonlású non-profit jellegő gazdasági társaság (továbbiakban: kiváló kft-nek nevezve), amely az önkormányzatok részére a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási tevékenységet ellátná.

3 A jelen mérlegelfogadó taggyőlés feladata meghozni az elvi döntést az átalakulásról. A második taggyőlésnek a konkrét vagyon felosztásáról a mérleg fordulónaptól számított 6 hónapon belül kell döntenie. (2013. június végéig) A szétválással történı kiválásra vonatkozó döntés tehát kétlépcsıs taggyőlési határozat meghozatalát igényli. Az elsı jelen taggyőlés keretében javasolt határozat meghozatalával a taggyőlés meghozza az ún. elvi döntését a kiválással történı szétválás tárgyában, és utasítja az ügyvezetést a második döntéshez szükséges végleges okiratok, illetve elıterjesztések elkészítésére. A jelen taggyőlés feladata felmérni, illetve rögzíteni azt, hogy a társaság tagjai közül esetlegesen ki nem kíván részt venni a szétválási folyamatban. A második taggyőlési döntés hivatott arra, hogy a független könyvvizsgáló által bevizsgált vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetek alapján, valamint az ügyvezetés által elıkészített egyéb okiratok alapján a végleges döntést meghozza, és egy sikeres cégeljárást feltételezve, a szétválás eredményeként a kiváló cég létrejöjjön és mőködését megkezdje, illetve a fennmaradó Zempléni Z.H.K. Kft. módosult tartalommal továbbmőködjön. Jelen taggyőlésnek nem feladata a vagyon megosztásáról szóló döntés meghozatala, ezt a második taggyőlésen kell megtenni. Ennek ellenére a vagyonmegosztás rendezı elveinek ismertetését lényegesnek tekintjük ahhoz, hogy a taggyőlés az átalakulás elhatározásáról dönthessen. Az átalakulás során történı vagyonmegosztás rendezı elvei 1. Az átalakulás könyv szerinti értéken történik. (Ez azt jelenti, hogy a tárgyi eszközök amortizált értéken, a követelések, tartozások névértéken, a szerzıdések, engedélyek érték nélkül kerülnek megosztásra) 2. A vagyon megosztása a tulajdoni aránynak megfelelıen történik. A MENTO Kft. tulajdona 49,03 %, az önkormányzati tulajdon összesen 50,97 % (az elıkészítı anyagban az egyszerőség kedvéért 49 % 51 %-nak nevezzük, de a vagyonmegosztás a pontos

4 arányoknak megfelelıen történik). A vagyonmegosztás során a tulajdoni aránynak nem minden egyes tétel tekintetében, hanem a vagyon összességében kell teljesülnie. 3. A kiválással létrejövı új közszolgáltató cég viseli a Zempléni Z.H.K. Kft. nevet a fogyasztókkal való kommunikáció könnyítése érdekében. A jog lehetıséget ad arra, hogy a kiváló társaság viselje a régi cégnevet, így a közszolgáltató cég kiválásával ez nem jelent problémát. 4. A közszolgáltatás folytatásához szükséges szerzıdések, engedélyek nem vagyoni értékő jogként kerülnek átadásra a közszolgáltató cégnek. 4.1 Szerzıdések A közszolgáltatás végzéséhez szükséges szerzıdések a közszolgáltató céghez kerülnek. Például az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulással kötött hulladékkezelési közszolgáltatási szerzıdés, amelyet a közszolgáltató cég, mint jogutód visz tovább, vagy a közszolgáltatáshoz kapcsolódó eszközök (gépjármő, edényzet), bérletére vonatkozó szerzıdések. A szerzıdésekben történı jogutódlás ingyenesen történik. Fontos megjegyezni, hogy a gépjármő, edényzet bérleti szerzıdésében meghatározott bérleti díj elıre meg lett fizetve. Ezért a még hátralévı idıre járó bérleti díjnak megfelelı összeg a vagyonmegosztás során a kiválással létrejövı cég nyilvántartásában, mint a bérbeadó önkormányzattal szembeni követelés fog jelentkezni Engedélyek Az új hulladék törvényben elıírt, a közszolgáltatás végzéséhez szükséges hulladékkezelési közszolgáltatási engedély iránti kérelmet a Zempléni Z.H.K. Kft. már benyújtotta. Amennyiben a cég az engedélyt megkapja, az átalakulás idıpontjában a közszolgáltatást végzı cégnek, mint jogutódnak átadja. A hulladékkezelési közszolgáltatási engedélyen kívül a nem-veszélyes hulladékok begyőjtésére és közúton történı szállítására vonatkozó engedély is átadásra kerül. Amennyiben a Zempléni Z.H.K. Kft. az OHÜ minısítést megszerzi, és ennek átruházását jogszabály lehetıvé teszi, akkor az átalakulás idıpontjában a minısítés az újonnan létrejövı közszolgáltató cégnek átadásra kerül. Az engedélyek és a minısítés átadása ingyenesen történik.

5 5. Eszközök (aktívák) és Források (passzívák) megosztása A vagyonmegosztás során mind az Eszközök, mind a Források tekintetében külön-külön teljesülnie kell a tulajdoni arány (49 % 51 %) szerinti részesedésnek. A vagyonelemek nevesítetten egyik vagy másik cég tulajdonába kerülhetnek. Jellemzıen a közszolgáltatás végzéséhez elengedhetetlenül szükséges vagyonelemek a kiválással létrejövı új közszolgáltató céghez kerülnek, míg a megmaradó cég mőködéséhez nélkülözhetetlen eszközök ehhez a céghez. A nem nevesített vagyonelemek a két cég (a MENTO Kft. tulajdonában maradó és a kiválással létrejövı új közszolgáltató) 49 % 51 % arányú közös tulajdonába kerülnek. Abban az esetben, ha a nevesített vagyonelemek könyv szerinti értékének aránya nem felel meg a 49 % - 51 %-os tulajdoni aránynak, a külön nem nevesített vagyonelemek körébıl kell ezt az arányt helyreállítani. Ez azt jelenti, hogy a közös tulajdonba kerülı vagyonelemek tulajdoni aránya a 49 % 51 %-os megosztáshoz képest oly mértékben tér el, hogy a 49 % 51 %-os megosztás külön az Eszközök, külön a Források összességére teljesüljön. Az Eszközök és Források összetételét leegyszerősítve a következı táblázat tartalmazza: 5.1. Eszközök 5.2. Források Immateriális javak Saját tıke Tárgyi eszközök Kötelezettségek Készletek Elhatárolások Követelések Elhatárolások Az Eszközök és Források megosztásának fı rendezı elve, hogy a közszolgáltatás folytatásához szükséges tételek, minél nagyobb részben a közszolgáltatóhoz kerüljenek. 5.1 Eszközök A) Immateriális javak A közszolgáltatás ellátásához szükséges szoftverek, például a számlázó program a közszolgáltatást végzı céghez kerül.

6 B) Tárgyi eszközök Edényzet: A lakossághoz kihelyezett edények, amelyekbe kivétel nélkül beletartozik az összes olyan edényzet, amely az önkormányzatok által pályázat keretében került beszerzése, majd késıbb a Társaság tulajdonába, a közszolgáltató céghez kerülnek. Ezeknek a közszolgáltatásban használt edényeknek (60 literes, 120 literes és 1100 literes hulladékgyőjtı edényzet, valamint szelektív hulladékgyőjtı edényzet) a könyv szerinti értéke 0. A szolgáltatási területen a fentieken kívül olyan edényzet is van, amely nem a Társaság tulajdona. Ezek vagy az adott önkormányzat tulajdonában, vagy a fogyasztó tulajdonában vannak. A vagyonmegosztás során ezzel nincs teendı. Gépjármőpark: A hulladékszállító célgépjármővek meghatározó része a közszolgáltató céghez fog kerülni. Ezek jellemzıen az önkormányzatok által pályázati úton beszerzett, majd a Társaságnak értékesített gépjármővek. Több olyan jármő van, ami az önkormányzatok tulajdona és a Társaság használja bérleti szerzıdés alapján. Ez esetben a bérleti szerzıdés, illetve adott esetben az adásvételre vonatkozó elıszerzıdés kerül a közszolgáltató céghez, aki mint jogutód folytatja a jogviszonyt. A teljes eszközpark természetesen nem kerülhet át a közszolgáltató céghez, mivel a közszolgáltatáson kívüli hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez is szükség van gépjármővekre. Ezen kívül a vagyonmegosztás során nem célszerő tárgyi eszközzel feltölteni a tulajdoni részesedésnek megfelelı mértéket, mert akkor a kiválással létrejövı cég kevesebb követeléshez és pénzeszközhöz jut. Egyéb tárgyi eszközök: Az egyéb tárgyi eszközök nevesített megosztása oly módon történik, hogy az adott eszköz mely cég tevékenységének végzéséhez szükséges, figyelembe véve az elızı bekezdésben leírtakat is. C) Készletek

7 A készlet az átalakulás idıpontjáig szükségszerően változik, így nem lehet abban az idıpontban pontosan meghatározni a tartalmát. Ezért a nevesített megosztás nem lehetséges ezeknél a tételeknél. D) Követelések A követelések közül célszerő nevesíteni a Társulás finanszírozásából adódó követelés jogosultját, amely okszerően a közszolgáltatást végzı cég kell, hogy legyen. A Társulás által megvalósítandó hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetéséért majdan fizetendı koncessziós díjba, a közszolgáltató számíthatja be a követelését. F) Elhatárolások A közszolgáltató céghez kerülı tárgyi eszközökhöz kapcsolódó elhatárolások is átkerülnek. Ilyen például a 4.2. Szerzıdések pontban említett gépjármő, edényzet bérleti szerzıdés alapján elıre megfizetett bérleti díj, amelybıl a még hátralévı idıre arányosan jutó összeg a vagyonmegosztás során a kiválással létrejövı cég nyilvántartásában, mint a bérbeadó önkormányzattal szembeni követelés fog jelentkezni Források A) Saját tıke Ennek megosztása a tulajdoni aránynak megfelelıen történhet (49 51 %). B) Kötelezettségek A kötelezettségeket nem lehet nevesíteni, ezért közös tulajdonba kerülnek. C) Elhatárolás Azon elhatárolás, amelyhez rendelt eszköz nevesítetten valamelyik céghez került, szükségszerően kerül ugyanoda. Határozati javaslat: /2013.(IV.19.) sz. taggyőlési határozat:

8 A taggyőlés egyhangú határozattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) meghozta az alábbi határozatot: 1. A taggyőlés egyetért azzal, hogy a Zempléni Z.H.K. Kft. kiválásos szétválás útján átalakuljon akként, hogy a folyamat eredményeként létrejön egy önkormányzati tulajdonú, non-profit jellegő, újonnan cégbejegyzett korlátolt felelısségő gazdasági társaság (kiváló gazdasági társaság), míg a Zempléni Z.H.K. Kft. módosult társasági szerzıdéssel, kizárólagos MENTO Kft. tulajdonlással ún. fennmaradó társaságként továbbmőködik. A kiváló non-profit Kft. feladatát képezi az abban tulajdonos önkormányzatok részére végzett települési hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátása, míg a fennmaradó társaság hivatott a közszolgáltatási tevékenységgel össze nem egyeztethetı egyéb hulladékkezelési tevékenység és egyéb gazdasági tevékenység ellátására. 2. A taggyőlés az 1. pontban körülírt átalakulási/szétválási szándékra vonatkozó egyetértésre tekintettel december 31. napját határozza meg az átalakulási vagyonleltár- és vagyonmérleg-tervezetek fordulónapjaként. A taggyőlés rögzíti, hogy a társaság él a Gt. 73. (2) bek-ben foglalt azon felhatalmazással, hogy az átalakulási mérleg (illetve annak fordulónapja) megegyezik a számviteli törvény szerinti éves beszámoló mérlegével, illetve fordulónapjával, és erre tekintettel rögzítik, hogy az átalakulásra/szétválásra vonatkozó döntés meghozatalának legkésıbbi idıpontja június Az átalakulási vagyonmérleg-, illetve vagyonleltár-tervezeteket mely vonatkozik a jogelıd Zempléni Z.H.K. Kft-re, a fennmaradó gazdasági társaságra, illetve a kiváló gazdasági társaságra a Felügyelıbizottsággal, továbbá az átalakulási folyamathoz felkért független könyvvizsgálóval kell ellenıriztetni.

9 A taggyőlés az ügyvezetés javaslatára a vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetek felülvizsgálatára, ellenırzésére az Auditax-4J Kft. (székhely: 3529 Miskolc, Perczel Mór u. 26., Cg , könyvvizsgálói engedély száma: , személyesen eljáró könyvvizsgáló neve: Juhász Imre és engedélyszáma: ) könyvvizsgálót jelöli ki. A taggyőlés a Gt. 73. (2) bek-ben foglalt feltételre utalva rögzíti, hogy a tervezett átalakulás (szétválás) során a társaság vagyoni eszközeit illetıen az átértékelés lehetıségével nem él. 4. A taggyőlés jelen határozatban rögzíti, hogy a taggyőlésen jelenlévı tagok mindegyike a tervezett kiválás útján történı szétválással egyetért, és a Gt. 71. (2) bek-ben említett ún. elızetes felmérési eljárásra utalva megállapítja, hogy valamennyi jelenlévı tag az átalakulásban, illetve a szétválásban a társaság tagjává kíván válni akként, hogy a kiváló társaság tulajdonosai legalább meghatározó mértékben a Zempléni Z.H.K. Kft. önkormányzati státuszú tagjai lesznek, míg a fennmaradó kft. egyedüli tulajdonosa a MENTO Kft. lesz. 5. A taggyőlés kötelezi az ügyvezetést, hogy a jelen taggyőlési határozat kiadmányát igazolható módon küldje meg a jelen taggyőlésen nem jelenlévı tagok részére azzal a felhívással, hogy a jelen határozat közlésétıl számított 15 napon belül jogosultak az érintett tagok jelezni azon esetleges szándékukat, hogy az átalakulási, szétválási folyamatban nem kívánnak részt venni, illetve nem kívánnak tagsági viszonyt létesíteni a közszolgáltatási tevékenységet ellátó nonprofit ún. kiváló gazdasági társaságban. Amennyiben az érintett tagok a közölt határidıben nyilatkozatot nem tesznek, úgy ebben az esetben úgy kell ıket tekinteni, mint akik a kiváló közszolgáltatási tevékenységet végzı non-profit kft-ben tagsági viszonyukat fenn kívánják tartani. 6. A taggyőlés kötelezi az ügyvezetést, hogy a legkésıbb június 30. napjáig tartandó végleges döntés meghozatalára hivatott taggyőlésre kellı idıben készítse el a szétváláshoz szükséges vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezeteket.

10 szerezze be az ezekhez kapcsolódó felügyelıbizottsági és független könyvvizsgálói véleményeket. a fennmaradó gazdasági társaság módosított társasági szerzıdésének a tervezetét. a kiválással létrejövı önkormányzati non-profit Kft. társasági szerzıdésének a tervezetét. szükség esetén készítse el a jogutód gazdasági társaságban részt venni nem kívánó taggal történı elszámolás tervezetét. a szétválási szerzıdés tervezetét a Gt. 83. (5) bek-ben foglalt tartalommal, továbbá mindazon okirattervezeteket, amelyek a végleges kiválással történı szétválással kapcsolatos döntés meghozatalához szükségesek. 7. A taggyőlés kötelezi a társaság ügyvezetését, hogy a fenti pontban foglaltak szerint elkészített okirattervezeteket a második taggyőlést megelızıen, kellı idıben, írásbeli (elektronikus úton rögzített) elıterjesztés formájában küldje meg valamennyi önkormányzati tag részére azzal a felhívással, hogy az önkormányzati tag képviselıi az elıterjesztést a taggyőlést megelızıen terjesszék az önkormányzati testületek elé, és a szavazati mandátumukat illetıen igényeljék a testületi határozat meghozatalát. KÉPVISELİTESTÜLETI HATÁROZATTERVEZET Önkormányzat Képviselıtestülete az Önkormányzat által részben tulajdonolt Zempléni Z.H.K. Kft április 19. napján tartott taggyőlésén elhatározott kiválásos átalakulási folyamatáról szóló tájékoztatást tudomásul veszi, a kiválási folyamatot támogató ún. elsı elvi döntésrıl melynek az önkormányzati vagyonra nézve befolyása nincs szóló taggyőlési határozat meghozatalához utólagosan hozzájárul. A Képviselıtestület kötelezi a Polgármestert, hogy a kiválási folyamatot véglegesen elhatározó társasági taggyőlést megelızıen a szétválási okirat tervezetének, átalakulási vagyonmérleg-tervezetének és vagyonleltár-tervezetének, továbbá a kiválással létrejövı, közszolgáltató non-profit kft. társasági szerzıdése tervezetének az ismeretében, ezen okirattervezeteket a Képviselıtestület elé terjesztve a taggyőlési elıterjesztési anyagokat terjessze a közgyőlés elé, és indítványozza a Képviselıtestület döntését a társasági taggyőlésen az Önkormányzat nevében leadandó szavazat tartalmának meghatározására.

11 ÜTEMTERV A Zempléni Z.H.K. Kft. taggyőlése április 19. napján döntött a Társaság kiválással történı szétválásáról. Az elsı elvi döntést követı teendık ütemterve: (figyelemmel a taggyőlésen felmerült igényekre, észrevételekre) április 26-ig elkészül az átalakulási vagyonmérleg-tervezet, vagyonleltár-tervezet, a vagyonmegosztás május 10-ig a könyvvizsgáló ellenırzi az átalakulási vagyonmérleg-tervezetet, vagyonleltár-tervezetet május 10-én a Munkabizottsági tagoknak, eseti tagoknak, Felügyelıbizottsági tagoknak kiküldjük az elıkészítı anyagot, amely tartalmazza a szükséges szerzıdés-tervezeteket is (szétválási szerzıdés-tervezet, kiváló társaság társasági szerzıdése, megmaradó társaság társasági szerzıdés módosítása) amennyiben a könyvvizsgálói jelentés hamarabb elkészül az elıkészítı anyagot is hamarabb küldjük meg május 15. Munkabizottsági ülés (helyszín egyeztetése Dr. Komáromi Évával) május 17. Felügyelıbizottsági ülés május 17. az FB ülés után a tagönkormányzatoknak kiküldjük a Munkabizottság és az FB által jóváhagyott anyagot a képviselı-testület általi jóváhagyás érdekében június taggyőlés

11. Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL

11. Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL Száma: 18117-12/2013. 11. Elıkészítı: Maginé dr. Csirke Erzsébet aljegyzı Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı ELİTERJESZTÉS

Részletesebben

Tisztelt Polgármester Úr/Asszony!

Tisztelt Polgármester Úr/Asszony! 1 2 ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A Zempléni Z.H.K. Kft. szétválásával kapcsolatos képviselőtestületi döntés Tisztelt Polgármester Úr/Asszony! Emlékeztetem Önöket arra, hogy a Zempléni Z.H.K. Kft. 2013. július

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-8/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. május 14-én 13.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 1-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 1-i ülésére Elıterjesztés 1. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 1-i ülésére Tárgy: Települési szilárd hulladék győjtésére, szállítására és ártalmatlanító helyen történı elhelyezésére

Részletesebben

Diplomamunka. Az átalakulás két formájának, a beolvadás és kiválás vizsgálata a FUN Szórakoztató Központ Korlátolt Felelısségő Társaságnál

Diplomamunka. Az átalakulás két formájának, a beolvadás és kiválás vizsgálata a FUN Szórakoztató Központ Korlátolt Felelısségő Társaságnál Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Diplomamunka Az átalakulás két formájának, a beolvadás és kiválás vizsgálata a FUN Szórakoztató Központ Korlátolt Felelısségő Társaságnál Gál Anita Fruzsina Konzulensek:

Részletesebben

Zérczi László és Stumpf Attila képviselık igazoltan vanak távol.

Zérczi László és Stumpf Attila képviselık igazoltan vanak távol. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 888-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Jelen vannak:

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 13-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 13-i rendkívüli ülésére 1. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 13-i rendkívüli ülésére Tárgy: I. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzıdés megkötése II. Lajosmizse Város Önkormányzata

Részletesebben

Tartalomjegyzék VÁZLATOS ÚTMUTATÓ 1

Tartalomjegyzék VÁZLATOS ÚTMUTATÓ 1 VÁZLATOS ÚTMUTATÓ A Kohéziós Alap társfinanszírozásával megvalósuló vízgazdálkodási és hulladékgazdálkodási projektekben részt vevı önkormányzatok együttmőködési megállapodásának tartalmi elemeirıl Tartalomjegyzék

Részletesebben

Vállalkozási formák a vendéglátásban

Vállalkozási formák a vendéglátásban Vállalkozási formák a vendéglátásban TÉMAKÖR TARTALMA - Vállalkozás, vállalkozási formák - Egyéni vállalkozás, egyéni cég - Gazdasági társaságok - Csıdeljárás, felszámolási eljárás VÁLLALKOZÁS (Üzleti)

Részletesebben

A nonprofit szervezetek számvitele és adózása

A nonprofit szervezetek számvitele és adózása Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar A nonprofit szervezetek számvitele és adózása Készítette: Szilágyiné Tóth Szilvia Belsı konzulens: Dr. Bács Zoltán egyetemi docens Külsı konzulens: Virágné Tóth

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS ÜZLETRÉSZ ÁTRUHÁZÁSÁRÓL

MEGÁLLAPODÁS ÜZLETRÉSZ ÁTRUHÁZÁSÁRÓL MEGÁLLAPODÁS ÜZLETRÉSZ ÁTRUHÁZÁSÁRÓL 256. sz. elıterjesztés melléklete egyrészrıl Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, adószáma: 15416566217, Székhelye: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8., képviseli:

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvény. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról 1

2011. évi CLXXV. törvény. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról 1 1. oldal 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról 1 Az Országgyőlés elismerve, hogy az emberek önkéntes összefogása

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (Módosításokkal egységes szerkezetben ) I. A TÁRSASÁG NEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGÉNEK KEZDETE

ALAPSZABÁLY. (Módosításokkal egységes szerkezetben ) I. A TÁRSASÁG NEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGÉNEK KEZDETE ALAPSZABÁLY (Módosításokkal egységes szerkezetben ) I. A TÁRSASÁG NEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGÉNEK KEZDETE 1. A társaság teljes neve: KÖZVIL Elsı Magyar Közvilágítási Zártkörően Mőködı Részvénytársaság

Részletesebben

FELJEGYZÉS AZ INGATLANJOGI TAGOZAT KONFERENCIÁJA AZ ILLETÉKTÖRVÉNY ÉS KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK MÓDOSÍTÁSAI BÜK DÍSZTEREM 2009. OKTÓBER 5.

FELJEGYZÉS AZ INGATLANJOGI TAGOZAT KONFERENCIÁJA AZ ILLETÉKTÖRVÉNY ÉS KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK MÓDOSÍTÁSAI BÜK DÍSZTEREM 2009. OKTÓBER 5. FELJEGYZÉS AZ INGATLANJOGI TAGOZAT KONFERENCIÁJA AZ ILLETÉKTÖRVÉNY ÉS KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK MÓDOSÍTÁSAI BÜK DÍSZTEREM 2009. OKTÓBER 5. 13 ÓRA Jelen voltak: dr. Balogh Béla Budapesti Ügyvédi Kamara dr.

Részletesebben

Vállalkozások alapítása és működése

Vállalkozások alapítása és működése Vállalkozások alapítása és működése Bokor Csaba A szak- és felnıttképzés rendszerének fejlesztése a Savaria TISZK-hez csatlakozott szombathelyi partneriskolákban (TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0001) Elıszó A vállalkozások

Részletesebben

Társasági adó változásai 2009. és 2010.

Társasági adó változásai 2009. és 2010. Társasági adó változásai 2009. és 2010. Legutóbb módosította: 2008. évi LXXXI. törvény az egyes adó- és járuléktörvények módosításáról (Módtv.) 2009. évi LXXVII. törvény a közteherviselés rendszerének

Részletesebben

A Kodolányi János Fıiskola SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1

A Kodolányi János Fıiskola SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 12. SZÁMÚ MELLÉKLETE A Kodolányi János Fıiskola SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1 Elfogadva: a Szenátus 2006. december 20-i ülésén Határozat száma: SZE 335/3.4/2006.(XII.20.)

Részletesebben

K I V O N A T. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjérıl szóló 12/2004. (IV. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

K I V O N A T. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjérıl szóló 12/2004. (IV. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról K I V O N A T Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. június 29-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 22/2011.(VII.5.) ÖR. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjérıl szóló 12/2004.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Vasi Hegyhát Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesület

ALAPSZABÁLY. Vasi Hegyhát Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesület ALAPSZABÁLY Vasi Hegyhát Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesület 1 Alapszabály a módosításokkal egységes szerkezetben Az egyesület tagjai a megtartott alakuló közgyőlésen az egyesülési jogról szóló 1989.

Részletesebben

A CIVIL SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ ÚJ TÖRVÉNYI RENDELKEZÉSEK

A CIVIL SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ ÚJ TÖRVÉNYI RENDELKEZÉSEK A CIVIL SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ ÚJ TÖRVÉNYI RENDELKEZÉSEK Az Országgyőlés 2011-ben elfogadta az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló

Részletesebben

Civil kézikönyv. http://elearning.hid-miskolc.hu/mod/book/print.php?id=2

Civil kézikönyv. http://elearning.hid-miskolc.hu/mod/book/print.php?id=2 Page 1 of 82 Civil kézikönyv Portál: HÍD Egyesület e-learning portál Kurzus: Civil kézikönyv Könyv modul: Civil kézikönyv Nyomtatta: Iványi Gábor Dátum: Thursday, 5 February 2009, 11:29 PM Page 2 of 82

Részletesebben

2013. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás. Bevezető

2013. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás. Bevezető 2013. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Bevezető Társulás elnökeként volt szerencsém az elmúlt időszakban közelebbről megismerni több mint száz település közszolgáltatási

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 40.000.000.000,- Ft, azaz Negyvenmilliárd forint keretösszegő kötvényprogramjához Program Szervezı, Vezetı Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke VI. 630 /2007. E LİT E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ülésére Tárgy: Üzletrész vásárlása, kft. alapító okiratának elfogadása

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ

I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ BÁCS VOLÁN ZRT. Szervezeti- és Mőködési Szabályzat --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. A társaság adatai: I. fejezet ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 / 22 GERJEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 / 22 GERJEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 / 22 GERJEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2 / 22 TARTALOMJEGYZÉK Fejezet Cím oldal - Címlap 1. - Tartalomjegyzék és módosítások nyilvántartása

Részletesebben

A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. (1) A Magyar Mőugró Szakszövetség (a továbbiakban: Szakszövetség) a Nemzetközi Úszó Szövetség (FINA) alapszabályában és a sportról szóló 2004. évi I. Törvényben

Részletesebben

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról A törvény célja, hogy korszerő jogi keretek biztosításával támogassa a magyar piacgazdaság további erısödését, a nemzetgazdaság jövedelemtermelı képességének

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 35.000.000.000,- Ft, azaz Harmincötmilliárd forint keretösszegő kötvényprogramjához Program Szervezı, Vezetı Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

I. Fejezet Általános elvek

I. Fejezet Általános elvek MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK.../20.(...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti rendelkezési és tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól, a

Részletesebben