Az ELECTRO-COORD Magyarország Háztartási Gép-és Elektronikai Hulladék Hasznosítást Koordináló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az ELECTRO-COORD Magyarország Háztartási Gép-és Elektronikai Hulladék Hasznosítást Koordináló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság"

Átírás

1 Az ELECTRO-COORD Magyarország Háztartási Gép-és Elektronikai Hulladék Hasznosítást Koordináló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság évi Közhasznúsági jelentése április 13. Tartalomjegyzék 1 Bevezetés Számviteli beszámoló Közhasznú beszámolók A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás A közhasznú szervezet jellemző költségei Egyéb megállapítások A közhasznú tevékenység rövid tartalmi bemutatása A Társaság feladata, célja Az ELECTRO-COORD Magyarország Nonprofit Kft. tevékenysége Szerződött partnerek Begyűjtési hálózat bemutatása Electro-Coord Magyarország Nonprofit Kft. begyűjtési hálózata Hulladékkezelők bemutatása Eredmények... 18

2 1 Bevezetés Az ELECTRO-COORD Magyarország Nonprofit Kft. az évi CLVI. Törvény a közhasznú szervezetekről 19. alapján az éves beszámolójának jóváhagyásával elkészítette a társaság közhasznúsági jelentését. A Társaság a közhasznúsági jelentését június 30-ig honlapján, valamint a társasági szerződése értelmében a Világgazdaság című lapban teszi közzé. 2 Számviteli beszámoló Az ELECTRO-COORD Magyarország Nonprofit Kft. a Számviteli törvény alapján az A típusú mérleg és eredménykimutás típust alkalmazza a gazdálkodást bemutató beszámolójában. 2/18

3 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) december 31. adatok ezer Ft-ban a b c e 1 A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 5 Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték 8 Immateriális javakra adott előlegek 9 Immateriális javak értékhelyesbítése 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 12 Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 14 Tenyészállatok 15 Beruházások, felújítások 16 Beruházásokra adott előlegek 17 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 20 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 21 Egyéb tartós részesedés 22 Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 23 Egyéb tartósan adott kölcsön 24 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 25 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 26 Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete Keltezés: április 13. P.H. 3/18

4 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) december 31. adatok ezer Ft-ban a b c e 27 B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK Anyagok 30 Befejezetlen termelés és félkész termékek 31 Növendék-, hízó- és egyéb állatok 32 Késztermékek 33 Áruk 34 Készletekre adott előlegek 35 II. KÖVETELÉSEK Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással 38 szemben 39 Váltókövetelések 40 Egyéb követelések Követések értékelési különbözete 42 Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 43 III. ÉRTÉKPAPÍROK Részesedés kapcsolt vállalkozásban 45 Egyéb részesedés 46 Saját részvények, saját üzletrészek 47 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 48 Értékpapírok értékelési különbözete 49 IV. PÉNZESZKÖZÖK Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások 56 Eszközök összesen Keltezés: április 13. P.H. 4/18

5 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Források (passzívák) december 31. adatok ezer Ft-ban a b c e 57 D. Saját tőke I. JEGYZETT TŐKE ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 60 II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 61 III. TŐKETARTALÉK 62 IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 64 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 66 Valós értékelés értékelési tartaléka 67 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok Céltartalék a várható kötelezettségekre 70 Céltartalék a jövőbeni költségekre 71 Egyéb céltartalék c F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 75 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 76 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 77 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 79 Átváltoztatható kötvények 80 Tartozások kötvénykibocsátásból 81 Beruházási és fejlesztési hitelek 82 Egyéb hosszú lejáratú hitelek 83 Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 84 Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 85 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Keltezés: április 13. P.H. 5/18

6 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Források (passzívák) december 31. adatok ezer Ft-ban a b c e 86 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú kölcsönök 88 ebből: az átváltoztatható kötvények 89 Rövid lejáratú hitelek 90 Vevőktől kapott előlegek 91 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások 93 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 95 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek értékelési különbözete 97 Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 98 G. Passzív időbeli elhatárolások Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek 102 Források összesen Keltezés: április 13. P.H. 6/18

7 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) december 31. adatok ezer Ft-ban a b c e 1 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Saját termelésű készletek állományváltozása ± 5 4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke 6 II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) III. Egyéb bevételek ebből: visszaírt értékvesztés 9 5 Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke 13 9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások ebből: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII) Keltezés: április 13. P.H. 7/18

8 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) december 31. adatok ezer Ft-ban a b c e Kapott (járó) osztalék és részesedés 24 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 26 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 28 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei ebből: értékelési különbözet 33 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 35 ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 37 ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ebből: értékelési különbözet 41 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) X. Rendkívüli bevételek 45 XI. Rendkívüli ráfordítások 46 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés 52 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23) Keltezés: április 13. P.H. 8/18

9 CASH FLOW-KIMUTATÁS Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: december 31. adatok ezer Ft-ban a b d d 1 I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, sorok) Adózás előtti eredmény ± Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás ± 5 4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ± 6 5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ± 7 6 Szállítói kötelezettség változása ± Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ± Passzív időbeli elhatárolások változása ± Vevőkövetelés változása ± Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ± Aktív időbeli elhatárolások változása ± Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés - 15 II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás (Befektetési cash flow, sorok) Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék, részesedés + 19 III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, sorok) Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele Hitel és kölcsön felvétele Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása Véglegesen kapott pénzeszköz Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek Véglegesen átadott pénzeszköz Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ± 31 IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ± /18

10 2.1 Közhasznú beszámolók Statisztikai számjel Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) december 31. adatok ezer Ft-ban a b e e 1 A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 27 B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK 35 II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK 49 IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen "A" MÉRLEG Források (passzívák) 57 D. Saját tőke I. INDULÓ TŐKE II. TŐKEVÁLTOZÁS 61 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 62 IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 63 V. T.ÉVI EREDMÉNY KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL T.ÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI 64 VI. TEVÉKENYSÉGBŐL E. Céltartalékok c F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 77 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások Források összesen Keltezés: április 13. P.H. 10/18

11 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Közhasznú éves beszámoló eredménykimutatásának előírt tagolása a kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezetnél december 31. adatok ezer Ft-ban a b d e 1 A Összes Közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú működésre kapott támogatás a.) alapítótól 4 b ) központi költségvetésből 5 c ) helyi önkormányzattól 6 d ) egyéb 7 2 Pályázati úton elnyert támogatás 8 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel B Vállalkozási tevékenység bevétele 12 C Összes bevétel (A+B) D Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordításai Személyi jellegű ráfordításai Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordításai 22 Személyi jellegű ráfordításai 23 Értékcsökkenési leírás 24 Egyéb ráfordítások 25 Pénzügyi műveletek ráfordításai 26 Rendkívüli ráfordítások 27 F Összes ráfordítás (D+E) G Adózás előtti eredmény (B-E) H Adófizetési kötelezettség I Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 31 J Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) /18

12 Tájékoztató adatok 1 A Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség ebből -megbízási díjak 4 -tiszteletdíjak 5 2 Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B A szervezet által nyújtott támogatások 0 0 Keltezés: április 13. P.H. 12/18

13 3 A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 1)Vagyoni helyzet Befektetett eszközök aránya 8.87 % 9,96 % Forgóeszközök aránya 91,13% 89,47 % 2)Pénzügyi helyzet Likviditási mutató: pénzeszköz+követelés+értékpapír 408,80% 484,88 % rövidlejáratú kötelezettségek Készpénz likviditás: pénzeszköz 288,70 % 302,60 % rövidlejáratú kötelezettségek 3)Befektetési tükör e Ft-ban Immateriális javak Járművek Irodai berendezések, felszerelések Beruházás összesen nyitó bruttó nyitó nettó növ. bruttó csökk. bruttó halmozott ÉCS nyitó Csökk. ÉCS Halmozott ÉCS záró éves ÉCS záró bruttó záró nettó A közhasznú szervezet jellemző költségei Költségnem 000 Ft Begyűjtés, feldolgozás költsége ECM Nonprofit Kft. működési költsége**** ebből a vezető tisztségviselők költsége* a PR költség** *** * felügyelő bizottság díjaival ** minimum a évi árbevétel 5% = ,1M (53/2003. Korm. rendelet 7/B. (1) bekezdése szerint) *** lakossági akciókkal (ebből a lakossági akció: M) **** ÉCS-vel 13/18

14 5 Egyéb megállapítások Az ELECTRO-COORD Magyarország Nonprofit Kft. nem vett igénybe: Költségvetési támogatást Cél szerinti juttatásokat 6 A közhasznú tevékenység rövid tartalmi bemutatása Az ELECTRO-COORD Magyarország Nonprofit Kft-t tagjai a szeptember 21-i-i alakuló Taggyűlésen a Társasági szerződés elfogadásával alapították, mint közhasznú társaságot (Kht.). A Társaságot a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság a Cg cégjegyzékszámon december 20-val vette nyilvántartásba. A Társaság Közhasznú fő tevékenysége: ( ) Üzletviteli tanácsadás (eredetileg programkoordinálás) A közhasznúsági fokozata: közhasznú, melyet a bejegyzéssel egy időben, december 20- val jegyzett be a bíróság május 28-án a Gt.365. alapján a Kht. átalakult Nonprofit Kft-vé. A közhasznú besorolási megmaradt. Cg lett az új cégjegyzékszám. A Társaság csak közhasznú tevékenységet folytat. 6.1 A Társaság feladata, célja A Társaság alapító tagjai, mint gyártók, illetve forgalmazók a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény ( a továbbiakban: Hgt.) 11. -ában foglaltak szerint a Hgt ban foglalt kötelezettségek ellátása, teljesítése érdekében hozzák létre a Társaságot, mint önálló jogi személyiséggel rendelkező közhasznú szervezetet. A Társaság azzal a közhasznú céllal kerül megalapításra, hogy a Társaság a Hgt-ből fakadó egyes kötelezettségeket a gyártóktól és forgalmazóktól díjfizetés ellenében, külön szerződésben rögzített feltételek mellett átvállalja; a tevékenységi körébe tartozó hulladékok begyűjtését és hasznosítását, vagy ártalmatlanítását szervezi és koordinálja. A Társaság alapításával kapcsolatban, továbbá feladatának és céljának meghatározásában irányadó a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá az egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló évi LVI. törvény (a továbbiakban: Kt.) 5/A (5) bekezdésében foglalt szabályozás, továbbá a Hgt. és Kt. előbbi rendelkezéseihez kapcsolódó mindazon további hatályos (beleértve azok későbbi módosítását is) jogszabály, amely a Társaság közhasznú céljának és feladatának teljesítésével és működésével kapcsolatos. A Társaság célját a Társasági szerződés rögzíti. 6.2 Az ELECTRO-COORD Magyarország Nonprofit Kft. tevékenysége Az ELECTRO-COORD Magyarország Nonprofit Kft. úgy tesz eleget a szerződött partnereitől átvállalt és vonatkozó jogszabályban előírt kötelezettségeinek, hogy országos begyűjtő hálózatot hozott létre és üzemeltet, és az elektromos és elektronikai hulladékok kezelésére pályázati úton választja ki a hulladékkezelő partnereit Szerződött partnerek Az ELECTRO-COORD Magyarország Nonprofit Kft. szerződéseinek száma a 2010-es évben összesen 400 db (ebből Lighting: 90). A KvVM adatai alapján az ECM piacrészesedése 2009-ben 64,2%-os volt (ebből LH: 79,2%) ben a termékdíjas elektromos és elektronikai berendezések területén az ECM piaci részesedése a KvVM adataira alapozott előzetes számítások alapján 55-58%. Ezzel az ECM Magyarország legnagyobb elektromos és elektronikai hulladékot koordináló szervezete. 14/18

15 6.2.2 Begyűjtési hálózat bemutatása Electro-Coord Magyarország Nonprofit Kft. begyűjtési hálózata Az ELECTRO-COORD Magyarország Nonprofit Kft. a rábízott elektronikai és elektromos berendezések begyűjtésére minden évben pályázatot ír ki. A pályázatra hulladékkezeléssel, begyűjtéssel foglalkozó cégek jelentkezését várja, akik közül kiválasztja, azon cégeket, akik a következő évben a legszakszerűbben tudják elvégezni a hulladékkezeléssel kapcsolatos begyűjtési feladatokat. A pályázati rendszerről további információk a következő, hulladékkezelésről szóló részben találhatók. Az ELECTRO-COORD Magyarország Nonprofit Kft. a begyűjtési rendszerét, valamint a szállítások folyamatát úgy alakította ki, és úgy működteti, hogy a megbízott beszállítók a feladatot a társaság által meghatározott elvek alapján tudják elvégezni, melynek során a koordinációt végző munkatársak csak esetenkénti fuvarszervezést és rendszeres ellenőrző tevékenységet végeznek. Az ELECTRO-COORD Magyarország Nonprofit Kft. minden megbízott beszállítójával egyedi szerződést köt, melyben rögzítésre kerülnek a kötelezettségek és teljesítések. Biztosítja a beszállítók számára a folyamat működéséhez szükséges dokumentumokat, formanyomtatványokat, a kommunikációs csatornákat, a megállapodás szerinti fizetési feltételeket, illetve a törvényi és jogszabályi előírásoknak megfelelő magas szintű koordináló tevékenységet, viszont megköveteli, hogy az elvárásainak megfelelően történjen a teljesítés. Az ELECTRO-COORD Magyarország Nonprofit Kft. koordináló tevékenységének része olyan beszállítók felkutatása a területi-, az elektromos és elektronikai nagykereskedelmi hálózati- és a közszolgáltatói gyűjtők személyében, akik a megfelelő engedélyekkel rendelkeznek és szolgáltatásukkal bővítik az elektronikai hulladékokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének körét. A megkötött egyedi szerződések alapján a következők szerint végzik a tevékenységüket a felsorolt beszállítói csoportok: A Elektromos és elektronikai nagykereskedelmi hálózati gyűjtők saját kiskereskedelmi láncukból gyűjtik vissza a vevők által leadott elektronikai hulladékokat. Általában kiszállításkor a visszfuvarral oldják meg ezt a feladatot. A lakossági szelektív hulladékudvarok az önkormányzatok kezelésében működve biztosítják a település lakossága számára, hogy a háztartásukban feleslegessé vált használt elektromos, elektronikai készülékeiket díjmentesen leadhassák. Ezek a lakossági szelektív hulladékudvarok az ELECTRO-COORD Magyarország Nonprofit Kft. felkérésére és a megkötött szerződések értelmében a megfelelő elektromos és elektronikai hulladékokat továbbítják azt a kijelölt feldolgozókhoz. Az általános gyűjtő általános begyűjtési és szállítási feladatokat lát el. A kiskereskedelmi egységekből, intézményektől, cégektől, stb. begyűjti majd elszállítja az elektromos elektronikai hulladékot az ELECTRO-COORD Magyarország Nonprofit Kft-val szerződött feldolgozókhoz. A feldolgozó gyűjtést és szállítást illetve szelektálás és feldolgozást is végez önállóan, az ELECTRO-COORD Magyarország Nonprofit Kft-val kötött egyedi szerződésben leírtaknak megfelelően. Tevékenységéről havonta feldolgozói jelentést készít és küld el a Nonprofit Kft.-nak. A feldolgozók az ország különböző pontjain, az ország teljes területét lefedve végzik tevékenységüket. Ellenőrzés 15/18

16 2006-ban elindítottuk a hulladék feldolgozó szerződött partnerek rendszeres ellenőrzését környezetvédelmi szakértő bevonásával, mely tevékenységet 2008-ban kiterjesztettük a begyűjtő partnerekre is. Bevezettünk 2006-ban egy internet alapú programot, mely segítségével a feldolgozók havi jelentésének a leadását jelentősen megkönnyítettük. Ez lehetővé tette a kezelés, hasznosítás alakulásának havonkénti figyelését és szükség esetén a beavatkozást is tól ezt a rendszert kibővítettük a begyűjtő hálózatra is Hulladékkezelők bemutatása Az ELECTRO-COORD Magyarország Nonprofit Kft. a rábízott elektronikai és elektromos berendezések begyűjtésére, feldolgozására és kezelésére minden évben pályázatot ír ki. A pályázatra hulladékkezeléssel, gyűjtéssel foglalkozó cégek jelentkezését várja, akik közül kiválasztja, azon cégeket, akik a következő évben a legszakszerűbben tudják elvégezni a hulladékkezeléssel kapcsolatos feladatokat. A pályázatok értékelési szempontjai jól kiolvashatóak voltak magából a kiírásból. A legfontosabb szempontok az alábbiak voltak: 1. megfelelő engedélyek megléte, 2. megfelelő saját, vagy kiépített gyűjtési, visszavételi (lakossági, közületi) gyűjtőkapacitással rendelkezik, 3. megfelelő kezelési kapacitással rendelkezik 4. a tevékenységhez köthető referenciák bemutatása, 5. a hulladékkezelési és szállítási díj ajánlat, 6. a pályázat részeként bemutatott anyagmérleg szerint átlag 70%-ban hasznosítja a kezelt hulladékot, 7. a kötelezően eltávolítandó veszélyes alkatrészek, anyagok kezelésében tapasztalata van, 8. a tevékenység megfelelő szintű dokumentálása Természetesen a pályázatok bírálatában az értékelők figyelembe vették a pályázó előző évi tevékenységét is. Az értékelők főleg az alábbi szempontokat vizsgálták: 1. az előző évi vállalt mennyiségek teljesítése, 2. az adatok jelentésénél az adminisztratív előírások betartása, 3. a havi jelentési kötelezettség és a megadott határidők betartása, 4. a teljesítette-e az előző évre kiírt hasznosítási százalékokat, 5. készség és szervezettség a visszavételi munkában való részvételre, 6. szervezett helyi speciális e-hulladék begyűjtési akciók. A beérkezett pályázatok környezetvédelmi ellenőrzésen mentek keresztül, melynek keretében a környezetvédelmi tanácsadó ellenőrizte az engedélyeket és a további környezetvédelmi szempontokat. 16/18

17 Minden elfogadható (megfelelő engedéllyel rendelkező) jelentkező lehetőséget kapott a rendszerbe történő beilleszkedésre. Az Electro-Coord Magyarország Nonprofit Kft. szerződést kötött velük. Ennek eredménye volt az, hogy a 2010 évi teljesítést 13 szerződött kisebb/nagyobb feldolgozó segítségével végeztük el. Az alábbi hulladékkezelő cégek voltak az Electro-Coord Magyarország Nonprofit Kft. szerződött partnerei a 2010-es évben: 1. Alcufer Kft. 2. E-elektra Hulladékfeldolgozó Zrt. 3. Elektromen Kft. 4. Fe-group Invest Zrt. 5. Foreno nonprofit Kft. 6. Klein-Metals Kft. 7. Konverter Kft. 8. Loacker Hulladékhasznosító Kft. 9. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Befogadás nonprofit Kft. 10. Müller-Guttenbrunn Kft. 11. Regy Metal Kft. 12. Selector Kft. 13. Wiker Kft ban elindítottuk a hulladék feldolgozó szerződött partnerek rendszeres ellenőrzését környezetvédelmi szakértő bevonásával, mely tevékenységet 2008-ban kiterjesztettük a begyűjtő partnerekre is. Folyamatosan foglalkoztunk az egyes szerződő partnereknél működő technológiákkal. Jó megoldások esetén igyekeztünk azokat a többiekkel megismertetni. Bevezettünk 2006-ban egy internet alapú programot, mely segítségével a feldolgozók havi jelentésének a leadását jelentősen megkönnyítettük. Ez lehetővé tette a kezelés, hasznosítás alakulásának havonkénti figyelését és szükség esetén a beavatkozást is tól ezt a rendszert kibővítettük a begyűjtő hálózatra is. 17/18

18 6.2.4 Eredmények Teljesítés tonnában ECM hulladékkezelési összesített adatok a 15/2004. KvVM rendelet 3. sz. melléklet szerint, adatok tonnában Értékesítés Kötelezettség Teljesítés* A kód megnevezése A1 D1 D2 D3 AM E B F G HR UFR , , ,81% Háztartási nagygépek , , , , , , ,246 0, ,649 85,4% 82,5% 6 048, , ,06% Háztartási kisgépek 1 345, , ,893 28, , ,948 59,410 0, ,939 84,6% 80,2% 4 796, , ,04% 560, ,15% 9 913, , ,3% 1 487, ,46% 3 719, , ,68% Információs (IT) és távközlési berendezések ebből képcsöves Szórakoztatóelektronikai cikkek ebből képcsöves Világítótestek (a normálizzók és halogénizzók kivételével) 1 881, , ,056 58, , ,595 62,283 11, ,426 86,6% 83,2% 583, ,555 9,035 0, , ,436 38,365 0, ,789 76,6% 70,0% 3 655, , ,745 74, , , ,402 6, ,293 82,2% 77,6% 1 583, ,350 34,650 0, , , ,020 0, ,479 77,5% 69,6% 190,950 28, ,492 0, , ,492 0,000 0,000 28,458 85,1% 85,1% 1 451, , ,62% Gázkisülésű lámpák 582, , ,865 0, , ,511 0,000 0,000 64,546 88,7% 88,7% 1 048,811 55,457 Elektromos és elektronikus 103,92% barkácsgépek, szerszámok 280,862 14,051 Játékok, szabadidős és 104,97% sportfelszerelések 79,418 3, ,28% 54,511 27,031 27,264 0,216 54,511 46,855 0,430 0,181 7,045 86,7% 86,0% 14,750 8,331 5,459 0,960 14,750 12,451 0,000 0,009 2,290 84,4% 84,4% Orvosi berendezések 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Ellenőrző, vezérlő és megfigyelő eszközök 4,120 1,537 2,391 0,192 4,120 3,563 0,000 0,022 0,535 86,5% 86,5% 83,929 4, ,03% Adagoló automaták 4,325 1,385 2,940 0,000 4,325 3,740 0,000 0,000 0,585 86,5% 86,5% , , ,22% Összesen , , , , , , ,771 18, ,766 85,0% 81,9% A1=visszavett háztartási berendezések, D1=Magyarországon kezelt, D2=másik EU-s tagállamban kezelt, D3=EU-n kívül kezelt, AM=összes kezelt =D1+D2+D3=H+C, H=hasznosítás=E+B, E=anyagában hasznosított (recycled), B=égetéssel hasznosított (WTE), C=ártalmatlanítás=F+G, F=égetés (incinerate), G=lerakás (landfill), HR=H/AM, UFR=E/AM *: Teljesítés=AM/Kötelezettség 18/18

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Teljes Életért Szolgáltató Közhasznú Társaság 5000 Szolnok, József Attila út 83.

Teljes Életért Szolgáltató Közhasznú Társaság 5000 Szolnok, József Attila út 83. Teljes Életért Szolgáltató Közhasznú Társaság 5000 Szolnok, József Attila út 83. 2006. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS /FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSSEL ALÁTÁMASZTOTT/ 2007. április 30. P.H. RÁKÓCZI TIBOR

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 2 4 2 0 0 4 9 3 7 0 1 0 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 7 0 1 Cégjegyzék száma ÉNYKK Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Időközi vezetőségi beszámoló, 2011 első negyedév. Készült: 2011/04/06

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Időközi vezetőségi beszámoló, 2011 első negyedév. Készült: 2011/04/06 Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Időközi vezetőségi beszámoló, 2011 első negyedév Készült: 2011/04/06 Vezetőségi jelentés A Plotinus Vagyonkezelő Nyrt. jelen időközi vezetőségi

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a Hulladékhasznosítók Országos Egyesülete 2010. évben végzett közhasznú tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó. a Hulladékhasznosítók Országos Egyesülete 2010. évben végzett közhasznú tevékenységéről B E S Z Á M O L Ó a Hulladékhasznosítók Országos Egyesülete 2010. évben végzett közhasznú tevékenységéről Mellékletek: 1. számú melléklet: 2010. évi számviteli beszámoló 2. számú melléklet: A vezető tisztségviselők

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 14464700-2-15 Cégbíróság: Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: 15-09-073222 TI-KÖSZ Köztisztasági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló 2013. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel 12-09-001968 Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 06-35/501-279 Éves beszámoló 2013. Keltezés: Balassagyarmat, 2014. március 15.

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.6.4. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 12EB-01 12EB 12EB/A 12EB/M/A1

Részletesebben

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2013. január 1. - 2013. december 31. Budapest, 2014. május 30. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalatcsoport bemutatása, a konszolidációs

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a Várpalotai Közüzemi Kft. 2013. évi beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a Várpalotai Közüzemi Kft. 2013. évi beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a i Közüzemi Kft 2013. évi beszámolójához, 2014. április 24. 1 1.) Általános rész: A i Közüzemi Kft. 2000. január 10-én alakult. Alapítója és 100 %-os tulajdonosa Város Önkormányzata

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet ÉVES BESZÁMOLÓ 2013 Tartalomjegyzék 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet 1-22. old. 1.sz.melléklet: A valós vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet bemutatása 2.sz.melléklet:

Részletesebben

A vállalat pénzügyi tevékenysége

A vállalat pénzügyi tevékenysége Vállalati pénzügyek Pénzügyek A vállalat működésének egészét átfogja A vállalati pénzügyi stratégia alapvető feladata: a) az eredményes működéshez szükséges források biztosítása b) a rendelkezésre álló

Részletesebben

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol 11404374-7220-114-01 01-10-043483 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma econet.hu Informatikai Rt. 1117 Budapest, Hauszmann A. u. 3. Vállalkozás megnevezése Vállalkozás cime Éves beszámoló 2001. üzleti

Részletesebben

Éves beszámoló 2014. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló 2014. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel 12-09-001968 Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 06-35/501-279 Éves beszámoló 2014. Keltezés: Balassagyarmat, 2015. március 17.

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Független könyvvizsgálói jelentés. - Mérleg - Eredménykimutatás - Kiegészítő melléklet

TARTALOMJEGYZÉK. I. Független könyvvizsgálói jelentés. - Mérleg - Eredménykimutatás - Kiegészítő melléklet TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás - Kiegészítő melléklet BUDAPEST ALAPKEZELŐ ZRT. Éves Beszámoló 2006. december 31. Budapest, 2007. március

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. A Társaság bemutatása... 4 2. Számviteli Politika meghatározó elemeinek

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Éves

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

TELJESSÉGI NYILATKOZAT Deloitte Kft. Budapest 1068 Dózsa György út 84/C TELJESSÉGI NYILATKOZAT Tisztelt Uraim! Önök megvizsgálták a Navigator Informatika Zrt. (a Társaság ) 2005. december 31-i mérlegét, amelyben a mérlegfőösszeg

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A HUMET Nyrt. 2007. 12. 31-i zárómérlegéhez. 1. Általános rész

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A HUMET Nyrt. 2007. 12. 31-i zárómérlegéhez. 1. Általános rész KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A HUMET Nyrt. 2007. 12. 31-i zárómérlegéhez 1. Általános rész A HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Részvénytársaság (továbbiakban: társaság) 1996. április 30-án a HORIZON-MULTIPLAN

Részletesebben