PESTSZENTLİRINCI KÖZGAZDASÁGI és INFORMATIKAI SZAKÖZÉPISKOLA HÁZIREND 2008.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PESTSZENTLİRINCI KÖZGAZDASÁGI és INFORMATIKAI SZAKÖZÉPISKOLA HÁZIREND 2008."

Átírás

1 A PESTSZENTLİRINCI KÖZGAZDASÁGI és INFORMATIKAI SZAKÖZÉPISKOLA HÁZIREND

2 A h á z i r e n d s z e m é l y i h a t á l y a Alapvetıen a diákokra vonatkozik, de érinti a tanárokat, az iskola vezetését és a szülıket A házirendhez az iskola vendégeinek is alkalmazkodniuk kell A h á z i r e n d t e r ü l e t i h a t á l y a A házirend szabályait kell alkalmazni az iskola területén, az iskolai rendezvényeken (iskolai kiránduláson, ünnepségeken, diáknapon) A házirend idıbeli hatálya Elfogadásától a törvényi rendelkezés, illetve a helyi változtatási igény bejelentéséig A házirend jogi hatálya A házirendet az osztályfınöki munkaközösség vezetıje, a diákmozgalmat segítı tanár az iskolai diákönkormányzat vezetıségével készíti el a vonatkozó szabályok figyelembevételével A nevelıtestület fogadja el a diákönkormányzat és a szülıi testület véleményének A HÁZIREND készítésénél figyelembe vettük az alábbi jogszabályokat: - a közoktatásról szóló évi LXXIX. Törvényt, - a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI.8) MKM rendelete, - a nemdohányzók védelmérıl és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló évi XLII. Törvényt, - a tankönyvpiac rendjérıl szóló évi XXXVII. törvényt, - a Gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. Törvényt, - a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetésérıl és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII.17.) Korm. rendeletet, - a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendszerérıl szóló 23/2004., (VIII.27) OM rendeletet, - a fıvárosi önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó terítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól szóló 73/1996. (XII.20.) Fıv. Kgy. Rendeletet, - a fıvárosi Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjról szóló 5/1997. (II.14.) Fıv. Kgy. rendeletet. I. BEVEZETİ Az iskola célja - melyet szabad akaratodból elfogadtál akkor, amikor szüleid egyetértésével ide jelentkeztél -, hogy korszerő, jól megalapozott általános és szakmai mőveltséget nyújtson, hogy megtanuld, hogyan kell belsı értékeidet önmagadban felépíteni. Az itt eltöltött idı alatt törekedj kiegyensúlyozott egyéniséggé válni, megismerni, hogyan kell együtt élni és dolgozni másokkal, megteremtve annak lehetıségét, hogy felnıttként családod és nemzeted alkotóképes, hasznos tagja lehess! Minden közösségi élet létezésének nélkülözhetetlen feltétele a rend, a közérdekő megállapodásokhoz való alkalmazkodás. Mint az iskola tanulójának, érdeked és kötelességed, hogy munkáddal óvd a választott intézmény becsületét, jó hírnevét, és mind az iskolában, mind az iskolán kívül fegyelmezett, mővelt emberhez méltóan viselkedj! 2.

3 A fenti célok eléréséhez nyújt mindenki számára egyértelmő keretet a Házirend. A Házirend az iskola zökkenımentes, eredményes mőködtetésének egyik alapvetı eszköze, elıírásai minden tanárra-diákra nézve kötelezıek. II. A TANÍTÁS MEGSZERVEZÉSE Az iskolában a tanítási órák kor kezdıdnek. - A tanórák tartama 45 perc, amelyet 10 perces szünetek követnek. A 6. óra elıtt a szünet 15 perc. - Az igazgató kivételes alkalmakkor az elızıtıl eltérı munkarendet is megállapíthat. A tanítási órák kezdetét csengetés jelzi. Csengetéskor a tanulók kötelesek elfoglalni helyüket a tanteremben, az órához szükséges taneszközeiket elıkészíteni. A tanóra védelme a diákok és a tanárok közös feladata. Az utolsó óra után a diákok kötelessége a székek felrakása, a szemét összeszedése. Utolsónak az órát tartó tanár hagyja el a termet, majd bezárja az ajtót. A szaktantermekben diákok csak tanár jelenlétében tartózkodhatnak. Tanítási idıben az iskolában a szülı keresheti a tanulót. Más személy ilyen célból az épületbe csak indokolt esetben engedhetı be! A tanterembe érkezı és onnan távozó tanárt az osztály felállással köszönti. Minden tanulónak elemi kötelessége az emberi kapcsolatok, az udvariasság szabályainak maradéktalan betartása. Ebbe az órai étkezés és rágógumizás tilalma is beleértendı. A hetesi teendık vállalása minden tanuló kötelessége. A heteseket az osztályfınök névsor szerint jelöli ki (a bontott csoportnál is). Hiányzás esetén a következı diák veszi át a feladatot. A hetesek kötelessége az osztálylétszám és a hiányzók jelentése, a munkakezdés elemi feltételeinek - kréta, tiszta tábla - biztosítása. Szaktantermek esetében a tábla tisztaságáról a hetes az óra után gondoskodik. Ha csengetés után öt perccel nincs tanár az osztályban, a hetes jelzi azt az iskolavezetésnek. Az utolsó órák után, ha a csoport elhagyja a termet, a hetesek feladata az ablakok becsukása és a világítás kikapcsolása. Amit az utolsó órát tartó tanár ellenıriz a hetessel együtt. A hetesek kötelességmulasztását az osztályfınök szóbeli figyelmeztetéssel, ismétlıdés esetén magasabb fegyelmi fokozattal bünteti. Minden osztályzásra kerülı tantárgy esetén a diáknak joga van indoklás nélkül kimentést kérni. Az ilyen éves kimentések száma azon tantárgyakból, melyek heti óraszáma 1, tantárgyanként 1 db, azokból a tantárgyakból, amelyek heti óraszáma legalább 2, tanéves szinten 2 db kimentés kérhetı. A kimentés egy adott tantárgy, adott napi minden óráján, minden számonkérési forma alól mentesít, kivéve a témazáró dolgozatot, a házi olvasmányok számonkérését, valamint a legalább egy héttel korábban bejelentett számonkéréseket. A kimentések kéréséhez a tanulóknak az ellenırzı könyvük utolsó lapjára táblázatot kell készíteniük. Ha a tanuló kimentést kér, ellenırzıjét a hetes jelentése elıtt a tanári asztalon kell elhelyeznie. Ebben a kimentést a tanár aláírásával elfogadja. Ha a diáknál saját hibájából nincs ellenırzı, kimentést nem kérhet. Témazáró dolgozat egy nap csak egy írható. A tanár köteles a témazáró dolgozat várható idıpontjáról a diákokat idejében tájékoztatni. A témazáró dolgozat pontos idıpontját a tanár köteles egy héttel korábban bejelenteni. Témazáró dolgozat alól nincs kimentés. (Dolgozati idıpontok ütközése esetén az érdekelt tanárok jussanak megegyezésre.) 3.

4 Az iskola által szervezett programokat, színházi elıadásokat követı napokon csak témazáró dolgozatot lehet írni, de a színházlátogatók az egyéb számonkérési formák és az elızı napon feladott házi feladat megírása alól mentesülnek. Az iskola területén kívüli, de az iskola által szervezett ünnepélyek listáját az éves munkaterv tartalmazza. Az IDB az éves munkaterv elfogadásakor véleményezési joggal rendelkezik. A munkatervben meghatározott rendezvényeken az iskola elıírásai kötelezıek. A munkatervbe fel nem vett rendezvények nem kötelezıek. A diákok e jogaik sérülésekor az igazgatóságnak címzett írásbeli és szóbeli panasszal élhetnek. III. AZ ISKOLAI MEGJELENÉS MÓDJA - A FELSZERELÉSEK Elvárjuk; hogy minden diák tisztán, rendes, ízléses külsıvel és ruházattal jelenjen meg az iskolában. Az öltözködés ne kövesse a szélsıséges divatot! Vitás esetekben etikai bizottságot hozunk létre, melynek tagjai két fı a diákönkormányzatból, a diákmozgalmat segítı tanár és a nevelési igazgatóhelyettes. Ékszerek viselése az iskolában felesleges, elvesztésük esetén az iskola anyagi felelısséget nem vállal, és ezzel kapcsolatos bizonyítási eljárást (tettenérés esetét kivéve) nem kezdeményez. Nem ajánlott az iskolába nagyobb pénzösszeget és értékesebb vagyontárgyakat behozni. Amennyiben ez elkerülhetetlen, úgy megırzésre az igazgatónak, osztályfınöknek, iskolatitkárnak átadható. A tanítási órákon a mobiltelefon, kép és hangrögzítı szórakoztatóelektronikai eszköz használata tilos. A folyosói szekrények a felszerelési tárgyak elhelyezésére szolgálnak. Zárásáról lakatok beszerzésével minden osztálynak gondoskodnia kell. A tanulók felszerelési tárgyaikat a tanítási óra után is a szekrényben hagyhatják, de az eltőnt tárgyakért az iskola nem vállal felelısséget. A szekrények rendjéért az azt használók felelısek. Ünnepélyes alkalmakkor vagy az iskola képviseletében kötelezı: lányoknak sötét szoknya, vagy nadrág (nem farmer), fehér blúz, fiúknak a fehér ing, nyakkendı, sötét nadrág/öltöny. Személyes érdek, hogy az órákon szükséges felszerelések, eszközök rendelkezésre álljanak. Az ezirányú kötelességeket a szaktanárok határozzák meg. Minden hiányosságot a tanítási óra megkezdésekor jelenteni kell! Az ellenırzı könyv a tanuló állandó felszerelései közé tartozik. Annak vezetésérıl, a szülıvel való aláíratásáról is ı gondoskodik. Az ellenırzı elvesztését azonnal jelenteni kell az osztályfınöknek! Elsı alkalommal osztályfınöki intés, azt követıen 500 Ft ellenében kap új ellenırzıt a diák. 4.

5 III/A. A TESTNEVELÉSI ÓRÁKRA, SPORTFOGLALKOZÁSOKRA VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOK - A testnevelés órán az iskola által elıírt felszerelésben kell részt venni (fehér póló, sötét nadrág, tornacipı) - A sportfoglalkozásokon a tanuló nem viselhet karórát, győrőt, nyakláncot, lógó fülbevalót, balesetveszélyes testékszert. Köteles a tanuló ezeket a tanár felszólítására levenni. - A testnevelési órák elıtt és után, ill. a sportfoglalkozások alkalmával tartsa be az öltözık és a tornaterem használatára vonatkozó elıírásokat. - A tanuló a tornateremben csak a szaktanár jelenlétében tartózkodhat. - Az iskolai testnevelés óráról szakorvosi javaslat alapján az iskolaorvos mentheti fel a tanulót részlegesen vagy egy tanévre vonatkozóan. - A felmentett tanulónak a testnevelés órákon jelen kell lennie, kivéve ha az elsı vagy utolsó órára esik. - A könnyített testnevelésre utalt tanuló köteles a testnevelés órákon részt venni. - A testnevelés óra alól felmentést a szülı indokolt esetben írásban kérhet gyermeke számára vagy egyéni mérlegelés alapján a testnevelı adhat. - A testnevelésbıl alakalmilag felmentett tanulónak az osztályával azonos helyen kell tartózkodnia (tornaterem, udvar). - A szaktanár a körülmények és az elıfordulás gyakoriságát mérlegelve elégtelenre értékelheti annak a tanulónak a tarai teljesítményét, aki a felszerelés hiánya miatt nem tud részt venni az órai munkában. IV. A TÁVOLMARADÁS IGAZOLÁSA Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, igazolatlanul késik. A tanár a késés idıtartamát a naplóban rögzíti. A késések ideje összeadható. Amennyiben ez az idı eléri a 45 percet, a késés egy igazolatlan órának minısül. A tanóráról csak indokolt esetben szabad távol maradni! Ilyenkor az igazolást az osztályfınöknek kell bemutatni! A mulasztást 3 napon belül igazolni kell! Az ez után bemutatott igazolás nem fogadható el, a mulasztott órák igazolatlanok. Délelıtti szakorvosi rendelést csak nagyon indokolt esetben lehet igénybe venni! Ehhez elızetesen kérni kell az osztályfınök engedélyét! Minden orvosi igazolást a szülıvel is alá kell íratni és az ellenırzı könyvbe is be kell vezetni. Az elfogadható igazolások fajtái: orvosi: kórházi, szakorvosi, háziorvosi, szülıi: a szülı egy tanévben 3 alkalommal, összesen 3 napot igazolhat, egyéb: igazgatói engedély (hivatalos kikérés esetén). A tanuló elıre látható távolmaradásának engedélyezését (ha nem betegségrıl van szó) a távolmaradás elıtt a szülı az ellenırzı könyvbe beírva kérheti. Az engedélyt egy tanítási napra az osztályfınök, több tanítási napra az igazgató - távollétében az igazgatóhelyettes - adja meg az osztályfınök véleményének meghallgatása után. 5.

6 A tanuló elıre nem látható távolmaradása esetén a szülı értesítse az osztályfınököt, iskolatitkárt! Ennek elmaradása esetén a bejelentésig eltelt idı igazolását az osztályfınök csak különösen méltánylást igénylı esetben fogadhatja el. A tanítási idıben az iskola területét csak osztályfınöki vagy nevelıi írásos engedéllyel szabad elhagyni. Az írásos kilépési engedélyt a portán le kell adni. Tanóráról tanulót indokolt esetben csak az igazgató - távollétében igazgatóhelyettes - engedélyével lehet kihívni. V. A TANULÓK JOGAI A tanulók jogait a a közoktatásról szóló évi LXXIX. Törvény 10. és 11. tartalmazza. A lehetıségeket figyelembe véve és a diákönkormányzattal egyeztetett igények alapján minden évben meghirdetjük azon tantárgyakat, azok óraszámát és az órát tartó tanár nevét, melyet a tanuló szabadon választhat. Az alábbi nyilatkozat kitöltésével a tanuló és a szülı egyaránt kötelezettséget vállal az egész évben történı óralátogatásokra. Nyilatkozat A tanuló neve: Osztálya: Kérjük, hogy az alábbi lehetıségek közül aláhúzással jelölje, azokat amelyet választani szeretne. 1. Szabadon választható tantárgyak: Tantárgy neve Tanító tanár Heti óraszám 2. Az emelt szintő érettségire való felkészülés választása Tantárgy neve Tanító tanár Heti óraszám 3. Második idegen nyelv választása Tantárgy neve Tanító tanár Heti óraszám A szabadon választott tanítási órákra történı jelentkezés jogkövetkezményeit tudomásul vettem. Budapest, 200. a szülı aláírása a tanuló aláírása A szociális segítés alapvetı formái: Támogatjuk azokat a tanulókat, akik alkalmasak Fıvárosi Tanulmányi Ösztöndíjra. Szorgalmazzuk pályázati részvételüket. Továbbra is mőködtetjük az iskolai Szociális Bizottságot, melynek tagjai: (a) az igazgató, (b) az osztályfınöki munkaközösség vezetıje, 6.

7 (c) a gyermekvédelmi felelıs, (d) a szülık közösségének képviselıje, (e) a diákönkormányzat képviselıje, (f) az adott tanuló osztályfınöke, (g) a Nyílt Tér alapítvány kuratóriumának tagja (alapítványi támogatás esetén). Ez a bizottság dönt a nem kötelezıen elıírt tankönyvtámogatásokról, a Szülık Közössége által biztosított szociális támogatásokról, az alapítványi segítségekrıl. A diákoknak joguk van osztályzásra beszedett munkáikat (kivéve a házi dolgozatot) legkésıbb a beszedéstıl számított 10 (tanítással töltött) munkanapot követıen az elsı közös órán kijavítva, leosztályozva és értékelve visszakapni. A tanár hiányzása esetén eltelt munkanapok ebbe a 10 napba nem számíthatók bele. A határidın túl kijavított munkák osztályzatait a tanár csak a diák egyetértésével írhatja be az osztálynaplóba. A tanár a diákok egyetértésével írathat új dolgozatot, amennyiben a diákok határidın túli dolgozatuk jegyeit nem íratták be. Amíg a tanár a már beadott munkát nem javítja ki, azzal azonos szintő, azonos tananyagot számonkérı, osztályzásra kerülı iskolai írásbeli munkát nem készíttethet, vagy a késıbb megírt dolgozat osztályzatát csak a diák egyetértésével írhatja be az osztálynaplóba. A diákok érdeklısüknek megfelelıen diákköröket hozhatnak létre. A létrehozás feltételei: - legalább 8 fı közös akarata - az iskolai diákönkormányzat ajánlása - a diákkör tartalmi kérdéseinek meghatározása - a diákkört vezetı, irányító, patronáló tanár felkérése. A diákkör megalakulásáról annak anyagi feltételeinek biztosításával az igazgató dönt a nevelési igazgatóhelyettes és diákmozgalmat segítı tanár meghallgatásával. A diákok egyénileg, vagy csoportosan kezdeményezhetnek színház-, mozi-, múzeum-, illetve üzemlátogatást. Szervezhetnek tanulmányi kirándulást egy vagy több napra. Az ezen való részvétel nem kötelezı, a felmerülı költségeket egyénileg kell vállalniuk. VI. A DIÁKÖNKORMÁNYZAT A tanulók érdekeik képviseletére diákönkormányzatot hoznak létre. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintı valamennyi kérdésre kiterjed. A diákönkormányzat tevékenységét az önkormányzat szervezeti-mőködési szabályzata alapján végzi. A tanulók nagyobb közösségén egy osztálylétszámot, vagy legalább 30 fıt értünk. A tanulók osztályonként minimum három fıs osztály diákbizottságot hozhatnak létre. Ezen tanulók csoportja alkotja az iskolai diákbizottságot. A diákközgyőlés egyszerő többséggel választja az iskolai diákbizottság vezetıségét. Ez a vezetıség képviseli iskolánkat a kerületi diákönkormányzatban, valamint meghívottként a tantestületi értekezleteken. A diákönkormányzat döntési jogkört gyakorol - a nevelıtestület véleményének meghallgatásával - saját közösségi életük kialakításában. Egyetértési jogot és véleményezési jogot gyakorol az iskolai élet kialakításával kapcsolatos kérdésekben. Az iskola tanulóinak tájékozódó és tájékoztató fóruma a diákközgyőlés, amelyet évente legalább 7.

8 egy alkalommal össze kell, továbbá szükséges esetekben össze lehet hívni. A diákok jogaik sérülésekor az igazgatóságnak címzett szóbeli és írásbeli panasszal élhetnek. VII. A TANULÓ KÖTELESSÉGEI A tanuló kötelessége, hogy: részt vegyen a kötelezı foglalkozásokon, rendezvényeken, rendszeres munkával, fegyelmezett magatartással, képességeinek megfelelıen eleget tegyen tanulmányi kötelezettségének; tartsa meg a tanulmányi rendet, a szaktantermek kialakított munkarendjét és az intézmény szabályzatainak rendelkezéseit. Saját környezetének rendben tartása, padjának és környékének szeméttıl való megtisztítása. A tanulók a gépeket, berendezéseket, szemléltetı eszközöket csak elızetes tanári engedéllyel használhatják, ill. mőködtethetik. Tilos a gépek, elektromos berendezések engedély nélküli bekapcsolása! A baleseteket haladéktalanul jelenteni kell az iskola vezetıségének! A tanuló kötelessége, hogy megırizze, illetıleg az elıírásoknak megfelelıen kezelje a rábízott, vagy az oktatás során használt eszközöket, védje az intézmény létesítményeit, felszerelését. Kötelessége, hogy tiszteletet tanúsítson a pedagógusok és más iskolai dolgozók iránt, becsülje társait. VIII. A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK ÉRTÉKELÉSI FÓRUMAI Az iskola egységes értékelési rendszere megköveteli, hogy a tanulók teljesítményeikrıl egyértelmő visszajelzést kapjanak nemcsak egyéni, hanem közösségi szinten is. Ennek fórumai: Az osztályközösség munkájának értékelése osztályfınöki órán történik (félévkor, év végén vagy értékelést kívánó osztályeseményeket követıen). Az értékelésben közremőködhet az osztály önkormányzati szerve. Levezetıje az osztályfınök. Az iskolaközösség értékelésére félévkor és tanév végén az iskolarádióban vagy iskolagyőlésen kerül sor. Levezetıje az igazgató. IX. A TANULÓK MAGATARTÁSÁNAK ÉS SZORGALMÁNAK ELLENİRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE A tanulók magatartás és szorgalom osztályzatáról félévkor és a tanév végén az osztályozó értekezleten az osztályfınök dönt, az osztályban nevelı-oktató munkát végzı pedagógusok és az ODB észrevételeinek, javaslatainak figyelembevételével. A magatartás minısítésekor vizsgálni kell: az iskolai fegyelmi elıírások (Házirend) betartásának következetességét, az érzelmi-indulati és társadalmi tényezık érvényesülését a tanulók viselkedésében (felelısségérzet, megbízhatóság, közremőködés az iskolai életben, a nemzeti és iskolai hagyományok fejlesztésében, helyzete az osztályban, együttmőködése a társaival ). 8.

9 A szorgalom minısítésekor vizsgálni kell: a tanuló tanulmányi munkához való viszonyát, eredményességét (kötelességtudat, rendszeresség, pontosság, szakmai érdeklıdés, tudásvágy ), a tanuló egyéni képességeit és ennek változtatására irányuló törekvését (emlékezıtehetség, felfogóképesség, figyelemkoncentráció ). A magatartás és szorgalom minısítése legyen nevelı hatású, ösztönzı, segítse a tanulót a helyes önértékelés, önismeret kialakításában. Az értékeléskor figyelembe kell venni a tanuló életkori sajátosságait. X. A TANULÓK JUTALMAZÁSÁNAK ELVEI Különbözı szintő jutalomban, elismerésben részesíthetık egyes tanulók vagy a tanulók különbözı csoportjai. Ezek lehetnek osztályok, valamilyen tevékenység végzésére alakult csoportok, szakkörök, diákkörök tagjai, iskolai sportkör tagjai stb. A jutalmazás alapjai: a tanulmányi munkában elért eredmények, a közösségért végzett tevékenységek, a különbözı szintő versenyeken elért eredmények, az iskola hírnevét öregbítı tevékenységek (pl. hagyományápolás, az élet más területén tanúsított kimagasló helytállás), minden egyéb kiemelkedı pozitív tevékenység. A jutalmazás formái és fokozatai: szaktanári dicséret: egyszeri kiemelkedı tantárgyi teljesítményért (órai vagy versenytevékenységért) szóbeli dicséret, félévkor vagy év végén, írásbeli dicséret a naplóban, ellenırzıben, ill. a bizonyítványban, házi, városi tanulmányi sportversenyek 1-3. helyezéséért; osztályfınöki dicséret: szóbeli dicséret: az osztályközösség érdekében végzett eredményes tevékenységért, nem kötelezı jellegő iskolai rendezvények sikeres elımozdításáért, írásbeli dicséret: a magatartásban, szorgalomban bekövetkezett pozitív változások alapján, az osztályfınöki írásbeli dicséret külön fajtája a félévkor, ill. a tanév végén adható - a huzamosabb idın át végzett kimagasló munkát elismerı - ellenırzıbe/bizonyítványba beírt dicséret; igazgatói dicséret: megyei, városi tanulmányi versenyek 1-3. helyezése, ill. szaktanári javaslat alapján a képességeknek megfelelı tisztességes helytállás esetén; az OKTV és az OSZTV döntı fordulójába kerülés (behívás) esetén, megyei, városi, területi sportversenyek 1-3. helyezettjének, három osztályfınöki dicséret után, az iskola hírnevét öregbítı, kimagasló tevékenységért. 9.

10 tantestületi dicséret: OKTV, OSZTV rangsorolt helyezéséért, országos sportversenyek 1-6. helyezéséért, az iskolai közösség érdekében végzett igen jelentıs tevékenységért, a "Jó tanuló, jó sportoló" cím elnyeréséért. A jutalmazások lehetıség szerint mindig nagyobb közösség elıtt történjenek (csoport vagy az osztály közössége elıtt, tantestület elıtt, iskolarádióban, iskolagyőlésen, ballagási vagy tanévzáró ünnepélyen). A tantestületi dicséreteket maradandó módon kell rögzíteni. Ennek módja lehet az iskola emléklapja, jutalomkönyvi bejegyzés. A tantestületi dicséret kihirdetése mindig iskolai ünnepélyen, nagyobb rendezvényen történjék. XI. A TANULÓK FEGYELMI FELELİSSÉGE Az a tanuló, aki a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos kötelességeit szándékosan vagy gondatlanság miatt megszegi, fegyelmezı intézkedésben vagy fegyelmi büntetésben részesíthetı. (A fegyelmezı intézkedések és fegyelmi büntetések kiszabásánál az erre vonatkozó hatályos jogszabályok az irányadók.) A fegyelmezı intézkedés és fegyelmi büntetés nevelési eszköz, alkalmazásakor figyelembe kell venni a tanuló életkori sajátosságait és a terhére rótt kötelességszegés súlyát. A fegyelmezı intézkedés és fegyelmi büntetés nem lehet megtorló vagy megalázó. A testi fenyítés alkalmazása tilos. A tanulók fegyelmi felelıssége kiterjed minden tanulóra az iskolába történı beiratkozás pillanatától az érettségi-képesítı vizsga eredményének kihirdetéséig, kivéve, ha közben a tanuló tanulmányait megszakította, kizárták, vagy törölték a tanulók sorából. XII. FEGYELMEZİ INTÉZKEDÉSEK: Szaktanári figyelmeztetés (szóbeli, írásbeli): a szaktárggyal kapcsolatos hanyagság, mulasztás (megkövetelt felszerelés hiánya, sorozatos készületlenség, órai fegyelmezetlenség). Következménye: a javasolt magatartási érdemjegynél vegye figyelembe a szaktanár. Osztályfınöki figyelmeztetés: a Házirend normáinak elıszöri megsértése, három igazolatlan óra, Következménye: a magatartás adott félévi jegye jó lehet. Osztályfınöki intés: a Házirend normáinak ismétlıdı megsértése, a Házirend normáinak elıszöri, de szándékos megsértése, öt igazolatlan óra, Következménye: a magatartás adott félévi jegye legfeljebb "jó" lehet. 10.

11 Igazgatói intés (írásbeli): az elızı fokozatok utáni bármelyik Házirend-sértés, szándékos rongálás, károkozás, 10 igazolatlan óra, nyolc tanítási óráról való késés esetén. Következménye: "változó" magatartás az adott félévben. Igazgatói megrovás (írásbeli): az elızı fokozatok utáni fegyelemsértés, az iskolai vagy iskolán kívüli erkölcsi vétség (lopás, alkoholos állapot, okirat-hamisítás stb.) esetén azonnal, a fokozatok figyelmen kívül hagyásával, 20 igazolatlan óra elérése, dohányzás, engedély nélküli eltávozás, mobiltelefon, kép- és hangrögzítı, illetve szórakoztató elektronikai berendezés használata esetén, az iskolába való beérkezés után az iskolából, a tanítás befejezése elıtti engedély nélküli eltávozás Következménye: "változó" magatartás a tanév során. Igazgatói szigorú megrovás (írásbeli): a tanárokkal, az iskola dolgozóival és a diáktársakkal szembeni szóbeli agresszió miatt, az igazgatói megrovásnak megfelelı vétség ismételt elkövetése. Következménye: rossz magatartás a tanév során. Az igazgatói szigorú megrovás kiszabása határeset, a cselekmény súlyosságának függvényében e kategóriában már fegyelmi eljárás is kezdeményezhetı. A fegyelmi eljárás szabályait a közoktatási törvény tartalmazza. XIII. KÁRTÉRÍTÉSI FELELİSSÉG, BIZTONSÁGI ELİÍRÁSOK A kölcsönzı tanuló (a letétet kezelı és kölcsönzı tanár is) anyagilag felel a dokumentumok megrongálásával vagy elvesztésével okozott kárért. Az elveszett vagy megrongált dokumentumot az olvasó köteles egy kifogástalan, azonos példánnyal pótolni. Ennek hiányában a dokumentum mindenkori beszerzési értékét kell megtéríteni, illetve a kártérítés összegét a könyv rendeltetésszerő elhasználódási fokát alapul véve kell meghatározni. A visszafizetés mértéke az értékcsökkenés figyelembevételével kerül kiszámlázásra: 1 év után a beszerzési ár 76%-a 2 év után 50/-a, 3 év után 25%-a, 4 év után 0%-a. Az összeget az iskola pénztárába kell befizetni. Az ilyen módon befizetett pénzösszeg kizárólag újabb könyvtári dokumentum beszerzésére használható fel. A könyvtár biztonsági zárának (bejárati ajtó) kulcsa a könyvtáros tanárnál és az iskola portáján helyezendı el. A könyvtár tisztaságára ügyelni kell. A könyvtárban étkezni, dohányozni és nyílt lángot használni tilos! Az iskolai könyvtár a tanulás és az ismeretszerzés szellemi mőhelye, ezért fegyelmezett magatartást kérünk mindenkitıl! 11.

12 XIV. ANYAGI FELELİSSÉG Ha a tanuló az oktatási intézménynek, illetıleg a szakmai gyakorlaton (beleértve a múzeum-, intézménylátogatásokat és egyéb foglalkozásokat) kárt okozott, a kárért anyagi felelısséggel tartozik. A szándékos vagy gondatlanságból eredı károkozás esetén köteles a kárt megtéríteni. A visszaszolgáltatási kötelezettséggel átvett dolgokban bekövetkezett hiányért a tanuló teljes anyagi felelısséggel tartozik. A tanulónak az iskolából való végleges távozásakor vissza kell adnia az iskolától kölcsönvett könyveket, felszereléseket, a diákigazolványt. Ha a tanulót az iskolai tanulmányai folytatásával összefüggésben kár éri, az iskola köteles a kárt megtéríteni. A kártérítésre a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az iskola felelıssége alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a kárt a mőködési körén kívül esı elháríthatatlan ok idézte elı. Nem kell megtéríteni a kárt, he azt a károsult elháríthatatlan magatartása okozta. XV. HELYISÉGHASZNÁLAT, TERÜLETHASZNÁLAT A tantermek esztétikussá tétele az osztályok feladata, mellyel minden év október 31-ig végezniük kell. A termek küllemét tekintve az osztályoknak az osztályfınökkel kell megegyezésre jutniuk. Tilos a törvényben tiltott képek (reklámok, politikai szimbólumok), erotikus képek, agresszív jeleneteket ábrázoló képek nyilvános kifüggesztése. Ugyancsak tilos az ajtók belsı vagy külsı felületeit, vagy a lambériát dekorációs célra felhasználni. Az iskola vagyonának védelme, a tanterem leltári tárgyainak megırzése, a rongálók elleni erélyes fellépés minden tanuló kötelessége. Az elkövetett vétségekért minden diák egyénileg és anyagilag felelıs. A kárt okozó tanuló anyagilag felelısségre vonható, vagy helyreállításra kötelezhetı. A tanítás befejeztével a tanulók kötelesek az osztályt tisztán és rendben hagyni, a villanyokat lekapcsolni, az ablakot becsukni Ennek betartásáért az utolsó órát tartó nevelıvel együtt a hetesek felelısek. Amennyiben valaki a terem berendezését megváltoztatja, köteles annak helyreállításáról a foglalkozás befejezése után a legrövidebb idın belül gondoskodni. XVI. EGYÉB A térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések (pld. étkezés térítési díja) 11/1994. (VI.8.) MKIM rendelet 4/A b) pontja alapján történik. A fenntartó állapítja meg a személyes gondoskodást nyújtó ellátások köztük a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjat, melynek megfizetésére a szülıi felügyeleti joggal rendelkezı szülı vagy más törvényes képviselı köteles. b). Mivel iskolánk nem állít elı semmilyen terméket a gyakorlati képzés keretén belül, így a Kt. 12. (4) bekezdésében meghatározott a tanulók által elıállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályozására történı utalást, melyet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 4/A (1) bekezdés b) pontja alapján errıl Házirendünk nem rendelkezik. 12.

13 c). Mivel iskolánkban tanulószobai foglalkozás nincs, ezért a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 4/A (1) bekezdés c) pontja szerint szabályozni nem kell a tanulószobai foglalkozásokra való felvétel iránti kérelmek elbírálásának elvét. Az iskola nevelési-oktatási céljainak megfelelı tanulói személyiségfejlıdés, az egészséges, kiegyensúlyozott felnıtté válás érdekében az alábbiakat kell betartani: A tanulók számára a dohányzás, az alkohol és kábítószerek fogyasztása, árusítása, az iskola területére való bejuttatása a legszigorúbban tilos. Az alkohollal és dohányzással kapcsolatban a Közoktatási Törvényt és a hozzá kapcsolódó miniszteri rendelet elıírásait érvényesítjük. A tilalom érvényes az iskola által szervezett minden rendezvényre, függetlenül attól, hogy az az iskola területén történik-e. Minden alkohollal és kábítószerrel kapcsolatos vétséget a tantestület fegyelmi fóruma elé kell vinni. A fegyelmi eljárást a KT végrehajtási utasításában foglaltak szerint kell lebonyolítani. Tilos továbbá az iskola területén mindenfajta szerencsejáték őzése és árusítása. Tanítási órákon tilos a rágógumizás! A géptermekben étkezni, ill. oda üdítıitalt, tejet stb. bevinni nem szabad! A géptermekben mobiltelefont használni tilos! A mobiltelefon tanítási órán is csak kikapcsolt állapotban lehet a diákoknál. Az iskola nem a párkapcsolatok elsıdleges színtere, ezért a kirívó szexuális magatartásformák kerülendık. Az iskolában hirdetményeket csak az arra kijelölt helyen lehet kifüggeszteni. A kifüggesztendı plakátokat az iskolavezetésnek be kell mutatni! Minden nyilvános hirdetıfelületen elhelyezett közleményen szerepeljen a kihelyezés dátuma, a kihelyezı személy aláírása, osztályának megjelölése. A rendezvény elmúltával a kihelyezı személy köteles a közleményt eltávolítani. Az iskolai diákcsoportok megbeszélésre bármelyik nap bármelyik szünetét igénybe vehetik. Ennek kihirdetésére az iskolarádiót kizárólag a harmadik óra utáni szünetben használhatják fel. Az iskolában tartott minden összejövetelhez, rendezvényhez elızetes igazgatói engedély szükséges az osztályfınök vagy az IDB munkáját segítı tanár javaslata alapján! XVI. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 1. A HÁZIREND hatálybalépése A HÁZIREND napján, a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba és visszavonásig érvényes. A felülvizsgált Házirend hatálybalépésével egyidejőleg érvényét veszti a április 21. napján készített (elızı) Házirend. 2. A HÁZIREND felülvizsgálata A HÁZIREND felülvizsgálatára sor kerül jogszabályi elıírás alapján, illetve jogszabályváltozás esetén, vagy ha módosítását kezdeményezi a diákönkormányzat, az intézmény dolgozóinak és tanulóinak nagyobb csoportja, az iskolaszék (óvodaszék, kollégiumi szék), a szülıi szervezet. A 13.

14 kezdeményezést és a javasolt módosítást az iskola igazgatójához kell beterjeszteni. A HÁZIREND módosítási eljárása megegyezik megalkotásának szabályaival. Budapest, év november hó 01. nap PH.. igazgató A HÁZIRENDET az intézmény diákönkormányzata év október hó 16. napján tartott ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a diákönkormányzat egyetértési jogát jelen HÁZIREND módosítása során, a jogszabályban meghatározott ügyekben gyakorolta, az abban foglaltakkal egyetértve a nevelıtestületnek elfogadásra javasolta.. diákönkormányzat vezetıje A HÁZIRENDET a szülıi szervezet (közösség) év október hó 16. napján tartott ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a szülıi szervezet egyetértési jogát a jogszabályban meghatározott ügyekben gyakorolta, az abban foglaltakkal egyetértve a nevelıtestületnek elfogadásra javasolta.. Szülıi szervezet képviselıje A házirendet az intézmény nevelı testülete október 16. napján elfogadta... hitelesítı nevelıtestületi tag. hitelesítı nevelıtestületi tag A házirend egy-egy példányát el kell helyezni a tantestületi szobában, a könyvtárban és egy példányt a szülık közössége vezetıjének, a diákönkormányzat vezetıjének meg kell küldeni. Felülvizsgálata - bármely fél (tantestület szülık közössége diákok közössége) javaslata alapján lehetséges. A módosítási javaslatot írásban kell benyújtani és minden érintett részére meg kell küldeni. - Lehetséges törvényi változások esetén A Kt. 40. (12) alapján egy példányát az iskolába történı beiratkozáskor a szülınek, illetve a tanulónak át kell adni. A diákok jogairól és kötelességeirıl a tanulókat legalább két osztályfınöki óra felhasználásával az osztályfınök tájékoztatja. A nevelési és oktatási intézmények mőködésérıl szóló.. rendelet értelmében a 14.

15 Pestszentlırinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 1184 Budapest, Hengersor u. 34. felülvizsgált és a nevelıtestület, a diákönkormányzat, szülıi szervezet által elfogadott HÁZIRENDET a Fıvárosi Önkormányzat Házirendrıl szóló jóváhagyta. Budapest,

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND 2009 ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI MÖZPONT HÁZIRENDJE 1. A tanítás és az iskola rendje 1.1 A tanulók iskolába érkezésének időpontja legkésőbb tíz

Részletesebben

Az iskola fegyelmi szabályzata

Az iskola fegyelmi szabályzata 1. A tanulói hiányzások igazolása Az iskola fegyelmi szabályzata a/ A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülő

Részletesebben

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Szabóné Tóth Erika Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Mi is az a Házirend? Jogi forrás Intézményi belső normatív szabály. Jogi szabály, amelynek szükségszerű és nélkülözhetetlen tartalmi és eljárásbeli

Részletesebben

Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Házirend

Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Házirend Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Házirend Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 1184 Budapest, Hengersor u. 34. (1) 295-1941, (1) 295-1943 titkar@plkik.axelero.net

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934. Tartalom

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934. Tartalom Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934 A BUDAKESZI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3

Részletesebben

A Weöres Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Weöres Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE Bevezetés: 1. oldal HÁZIREND Az iskola neve: Weöres Sándor Általános Iskola Címe: 8500 Pápa, Teleki u.2. Telefon: Igazgató: 89/510-560 Gondnoki+fax: 89/510-561 Gondnoki: 89/510-562 Felsıs tanári: 89/510-563

Részletesebben

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév 1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E 2012/2013-as tanév Tanulóink eredményes munkája érdekében a Házirend betartása és betartatása, a benne rögzített

Részletesebben

A Liszt Ferenc Általános Mővelıdési Központ Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény H Á Z I R E N D J E

A Liszt Ferenc Általános Mővelıdési Központ Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény H Á Z I R E N D J E A Liszt Ferenc Általános Mővelıdési Központ Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény H Á Z I R E N D J E Mecseknádasd, Liszt F. u. 75/1. I. A házirenddel kapcsolatos általános alapelvei

Részletesebben

CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája

CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája 2712 Nyársapát, József A. u. 6. Tel./ fax: 53/ 389 004 e-mail: iskola@erdei-nyapat.sulinet.hu HÁZIREND mely a Nyársapáti Általános Mővelıdési

Részletesebben

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Ezen Szervezeti és Mőködési Szabályzat a Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola

Részletesebben

HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3

HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3 HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések---------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Általános Iskola, Torony HÁZIREND. I. A tanulók jogai

Általános Iskola, Torony HÁZIREND. I. A tanulók jogai 1 Általános Iskola, Torony HÁZIREND I. A tanulók jogai Az elsı tanév megkezdésétıl a tanuló joga, hogy adottságainak és képességeinek megfelelı nevelésben és oktatásban részesüljön, személyiségét, emberi

Részletesebben

Közgazdasági Szakgimnáziuma

Közgazdasági Szakgimnáziuma Az iskola munkarendje Az iskola éves munkatervét a nevelőtestület határozza meg a Szülői Szervezet és a Diákönkormányzat véleménye alapján. A tanítás nélküli munkanapok időpontjait az éves munkaterv tartalmazza.

Részletesebben

Házirend Bethlen Gábor Szakközépiskola

Házirend Bethlen Gábor Szakközépiskola Házirend Bethlen Gábor Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Telefonszám: 06 1 418 2040, 06 1 418 2829 Fax szám: 06 1 415 0789 Nevelési alapelveink Az iskola tanulóitól elvárjuk, hogy a pedagógiai

Részletesebben

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZİ ISKOLA HÁZIRENDJE

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZİ ISKOLA HÁZIRENDJE A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZİ ISKOLA HÁZIRENDJE TARTALOMJEGYZÉK I. rész Általános rendelkezések 5 II. rész A tanuló jogai 5 III. rész A tanuló kötelességei 10 IV. rész Általános szabályok 11 V. rész Az

Részletesebben

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE 2010. június 28. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 1. Az intézmény alapadatai... 4 2. Az iskola tanulóközösségei... 5 II. Jogok és kötelességek... 6

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Házirend A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelezettségeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 40 (7) bekezdésének előírásai értelmében az iskola életével kapcsolatos egyes

Részletesebben

Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola

Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium H Á Z I R E N D 2008 Készítette: Lászlóné Kovács Márta Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 3 1.2. A házirend nyilvánosságával kapcsolatos szabályok 3 1.3. Az intézmény

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A mőködés rendje 8 III. A pedagógiai munka

Részletesebben

GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA. (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND

GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA. (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND 2013 Tartalom 1. A Házirend célja és feladata, hatálya... Hiba! A könyvjelző nem 1.1.A házirend hatálya...

Részletesebben

1.3. Hatálya a Festetics Kristóf Általános Iskola valamennyi tanulójára, pedagógusára, felnıtt dolgozójára és a tanulók szüleire vonatkozik.

1.3. Hatálya a Festetics Kristóf Általános Iskola valamennyi tanulójára, pedagógusára, felnıtt dolgozójára és a tanulók szüleire vonatkozik. A Festetics Kristóf Általános Iskola házirendje Székhely: 8648 Balatonkeresztúr Ady E. u.1. Az iskola pedagógiai hitvallása: Iskolánk nyolc évfolyamos általános iskolaként mőködik, ahol elsıdleges célunk,

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014.

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014. LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA H á z i r e n d 2013/2014. A házirend célja A nevelőtestület és a tanulókat képviselő diákönkormányzat által meghatározott házirend biztosítja az intézmény közösségi életének

Részletesebben

HÁZIREND. Orosháza 2015.

HÁZIREND. Orosháza 2015. HÁZIREND Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések... 3 1. A házirend célja és feladata... 3 2. A házirend hatálya... 3 3. A házirend nyilvánossága... 3 4. A házirend felülvizsgálata...

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5.

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Móra Ferenc Tagiskolája 2166 Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: 037735 ISKOLAI HÁZIREND 2013. Tartalomjegyzék: A házirend célja

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT NÉMANN VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁDOROS 2 I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény elnevezése: Némann Valéria Általános Iskola székhelye: 5932 Gádoros, Iskola u.

Részletesebben

Diákönkormányzat és jogok az iskolában Eger, október 16.

Diákönkormányzat és jogok az iskolában Eger, október 16. Diákönkormányzat és jogok az iskolában Eger, 2008. október 16. A diákönkormányzat jogszabályi háttere Gyermekek jogairól szóló ENSZ egyezmény a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény (Ktv.) 11/1994.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

HÁZIREND. Az iskolai házirendet az iskola tantestülete fogadja el, a diákönkormányzat, a szülői szervezet és az intézményi tanács egyetértésével.

HÁZIREND. Az iskolai házirendet az iskola tantestülete fogadja el, a diákönkormányzat, a szülői szervezet és az intézményi tanács egyetértésével. HÁZIREND Gárdonyi Géza Általános Iskola és Herman Ottó Tagiskolája tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata o A

Részletesebben

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje Kincskereső Általános Iskola Tófej Házirendje 2014 Az általános iskola házirendje 1. Bevezető A házirendje a hatályos jogszabályok alapján megállapítja a tanulói jogok és kötelességek gyakorlására, az

Részletesebben

Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola 1 Házirend 2014 A BOROS SÁMUEL SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA HÁZIRENDJE

Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola 1 Házirend 2014 A BOROS SÁMUEL SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA HÁZIRENDJE Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola 1 A BOROS SÁMUEL SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA HÁZIRENDJE Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola 2 TARTALOMJEGYZÉK A Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola, házirendjének

Részletesebben

Békéscsabai Andrássy Gyula. Gimnázium és Kollégium

Békéscsabai Andrássy Gyula. Gimnázium és Kollégium Békéscsabai Andrássy Gyula Házirend 2013 Békéscsabai Andrássy Gyula 1 HÁZIREND Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Gimnáziumi Házirend 2013 Békéscsabai Andrássy Gyula 2 HÁZIREND A Békéscsabai

Részletesebben

A PÉCSI MARTYN FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA H Á Z I R E N D J E

A PÉCSI MARTYN FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA H Á Z I R E N D J E A PÉCSI MARTYN FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 7625 Pécs, Cserző köz 2. H Á Z I R E N D J E (Pécs, 2013.) A házirend a Pécsi Martyn Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola tanulóira vonatkozik. Érvényes: a tanév

Részletesebben

Házirend 2015. Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium Székesfehérvár, Széchenyi u. 13.

Házirend 2015. Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium Székesfehérvár, Széchenyi u. 13. Házirend 2015. Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium Székesfehérvár, Széchenyi u. 13. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı... 3 2. Tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos szabályok... 3 2.1. Kollégiumi

Részletesebben

Házirend. Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14.

Házirend. Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14. Házirend Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14. Általános szabályok A házirend célja és feladata A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével

Részletesebben

Házirend. Tápióság Tápiószentmárton Általános Iskola. Kubinyi Ágoston Általános Iskolája. OM azonosító: 201219. Készítette: Kiss Erika.

Házirend. Tápióság Tápiószentmárton Általános Iskola. Kubinyi Ágoston Általános Iskolája. OM azonosító: 201219. Készítette: Kiss Erika. Házirend Tápióság Tápiószentmárton Általános Iskola Kubinyi Ágoston Általános Iskolája OM azonosító: 201219 Készítette: Kiss Erika Igazgató Tápiószentmárton, 2013. Tartalomjegyzék Kubinyi Ágoston Általános

Részletesebben

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Együttműködési megállapodás 1.sz.melléklet Együttműködési megállapodás mely létrejött az I. István Szakképző Iskola nevelőtestülete

Részletesebben

HÁZIREND. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola

HÁZIREND. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola HÁZIREND Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola 2010 Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 4 II. A házirend célja, feladata, általános elvárások...

Részletesebben

Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30.

Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30. Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30. HÁZIREND OM azonosító 038396 2011. Tartalomjegyzék: A házirend elfogadás

Részletesebben

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a. I. Tartalomjegyzék

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a. I. Tartalomjegyzék I. Tartalomjegyzék II. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 III. AZ ISKOLA NAGYOBB TANULÓKÖZÖSSÉGE... 3 IV. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK... 3 IV.1. A TANULÓK JOGAI... 3 IV.2. TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSA... 5 IV.3. A TANULÓ

Részletesebben

Kertvárosi Általános Mővelıdési Központ 2800 Tatabánya, Hadsereg u. 40/a OM: 201301 HÁZIREND

Kertvárosi Általános Mővelıdési Központ 2800 Tatabánya, Hadsereg u. 40/a OM: 201301 HÁZIREND Kertvárosi Általános Mővelıdési Központ 2800 Tatabánya, Hadsereg u. 40/a OM: 201301 HÁZIREND Készítette: Mózes Gáborné igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. A házirend célja és feladata... 3 2. A Kertvárosi ÁMK

Részletesebben

BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA OM 202 968 HÁZIREND 2014. 1 Tartalom I. Bevezető.3 I/1. Az intézményre érvényes szabályozások... 3 I/2. Alapelvek.....4 II. Általános rendelkezések 4 II/1.

Részletesebben

HÁZIREND. Az iskola mőködési rendje

HÁZIREND. Az iskola mőködési rendje HÁZIREND Az iskola mőködési rendje 1. Az iskola épületei szorgalmi idıben hétfıtıl péntekig reggel hét órától délután tizennyolc óráig vannak nyitva. 2. Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az

Részletesebben

HÁZIREND. Tartalomjegyzék

HÁZIREND. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2015. HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3. 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA dolgozni csak pontosan, szépen SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA JE 2015. 2 BEVEZETŐ... 3 I. AZ ISKOLAI MUNKARENDDEL, AZ ISKOLAI FOGLALKOZÁSOK RENDJÉVEL, AZ ISKOLA HELYISÉGEINEK, ESZKÖZEINEK HASZNÁLATÁVAL, A TANULÓBALESETEK

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

Általános Iskola. Neumann János SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A MUNKAIDİ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSI SZABÁLYAIRÓL

Általános Iskola. Neumann János SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A MUNKAIDİ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSI SZABÁLYAIRÓL A Neumann János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A MUNKAIDİ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSI SZABÁLYAIRÓL Készítette: Bakos István Hatályos: 2006.09.01. 2 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

HÁZIREND. I. Tanulói jogok

HÁZIREND. I. Tanulói jogok HÁZIREND Intézmény neve, székhelye: MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŐVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Debrecen, Holló László sétány 6. OM 031202 Tel.: Porta: 428-251 Titkárság/fax: 413-326 Honlap: www.medgyessy-debr.sulinet.hu

Részletesebben

Erzsébet Utcai Általános Iskola

Erzsébet Utcai Általános Iskola Erzsébet Utcai Általános Iskola Diákönkormányzati szabályzat 13. sz melléklet 1043 Budapest Erzsébet u. 31 034862 Intézmény fenntartója: Budapest Főváros IV.ker. Önkormányzat Intézmény vezetője: Pál lászlóné

Részletesebben

Az Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola. házirendje

Az Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola. házirendje Az Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola házirendje 1 I. rész: Általános rendelkezések 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén, illetve szervezett iskolai rendezvényeken

Részletesebben

A tanuló kötelessége, hogy az iskola tanárainak, valamennyi dolgozójának és tanulótársainak emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa.

A tanuló kötelessége, hogy az iskola tanárainak, valamennyi dolgozójának és tanulótársainak emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa. Általános rendelkezések A házirend hatálya a) Területi hatály: A házirend érvényes az iskola teljes területén, illetve az iskola által szervezett és a pedagógiai programban meghatározott iskolán kívüli

Részletesebben

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén,

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Az iskola neve: Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskola Székhelye: Sándorfalva, Alkotmány krt 15-17.

H Á Z I R E N D. Az iskola neve: Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskola Székhelye: Sándorfalva, Alkotmány krt 15-17. H Á Z I R E N D Az iskola neve: Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskola Székhelye: Sándorfalva, Alkotmány krt 15-17. A házirend tartalma: Általános rendelkezések A tanuló jogai A tanuló kötelességei

Részletesebben

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik! SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!) 1. Bevezetés 2. Jogok, kötelességek 3. Jutalmazás, értékelés

Részletesebben

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND A házirend az intézmény tanulóinak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az intézmény munkarendjét. Betartása és betartatása minden tanulónak és

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE Házirend 1. Bevezető rendelkezések... 3 1.1. Az intézmény adatai... 3 1.2. Az iskola tanulóközösségei... 3 1.3. A szülőkkel való kapcsolattartás fórumai... 4 2. Az

Részletesebben

A FESTETICS PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SOMOGYFAJSZI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE

A FESTETICS PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SOMOGYFAJSZI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE A FESTETICS PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SOMOGYFAJSZI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE OM 034066 SOMOGYFAJSZ Tartalom 1. A tanulók jogai... 3 2. Integrált oktatáshoz való jog... 4 3. A

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND 2010 2 Tartalomjegyzék A házirend nyilvánossága... 5 Az intézmény adatai... 5 Az iskola nagyobb

Részletesebben

H Á Z I R E N D. 5. A tanulók jogai

H Á Z I R E N D. 5. A tanulók jogai H Á Z I R E N D 1. A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása az iskola minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

Általános Iskola és Óvoda Bogyiszló HÁZIREND

Általános Iskola és Óvoda Bogyiszló HÁZIREND Általános Iskola és Óvoda Bogyiszló HÁZIREND 1. Bevezetı rendelkezések A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása

Részletesebben

Farkas Edit Római Katolikus Szakképző Iskola és Kollégium házirendje. Iskolai házirend

Farkas Edit Római Katolikus Szakképző Iskola és Kollégium házirendje. Iskolai házirend Farkas Edit Római Katolikus Szakképző Iskola és Kollégium házirendje Iskolai házirend Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete: A házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta a szülői munkaközösség

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE Módosította: Krekk Mária igazgatóhelyettes Készítette és jóváhagyta: Molnár György igazgató Hatályba lépés időpontja:

Részletesebben

SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE

SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND HATÁLYA... 4 II. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK... 5 III. AZ ISKOLA NAGYOBB KÖZÖSSÉGEI... 9 IV. A TANULÓK, SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA... 9 V. AZ

Részletesebben

Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola. Házirendje

Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola. Házirendje Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola Házirendje 2009 Tartalomjegyzék Bevezető rendelkezések...4 I. Tanulói jogok... 4 I.1. Személyiségi jogok...4 I.2. A tanuló személyéhez fűződő további jogok...5

Részletesebben

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és működési szabályzat melléklete 2012. szeptember T A R T A L O M J E G

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015.

SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015. SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015. Iskola neve és címe: Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Savaria Közlekedési Szakképző Iskolája és Kollégiuma 9700 Szombathely,

Részletesebben

A házirend elkészítését szabályozó törvények, rendeletek és dokumentumok

A házirend elkészítését szabályozó törvények, rendeletek és dokumentumok Tartalomjegyzék Az intézmény adatai...... 2 Hatálybalépés 2 A házirend elkészítését szabályozó törvények, rendeletek és dokumentumok 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A TANULÓI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Székhely: 2881 Ászár, Kossuth Lajos utca 26. Tagintézmény: Gárdonyi Géza Általános Iskolája 2882 Kerékteleki, Fő utca 31. Házirendünk

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 1. számú melléklet OM: 202920 MUNKAKÖRI LEÍRÁS részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 2. A kinevezı szerv neve: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 3. A

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE Házirend 1. Bevezető rendelkezések... 3 1.1. Az intézmény adatai... 3 1.2. Az iskola tanulóközösségei... 3 1.3. A szülőkkel való kapcsolattartás fórumai... 4 2. Az

Részletesebben

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012.

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. Janikovszky Éva / Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 4 1.1 A házirend célja és feladata 4 1.2 A házirend elfogadásának és módosításának szabályai 4 1.3 A házirend

Részletesebben

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK P E T Ő F I S Á N D O R G I M N Á Z I U M HÁZIREND KÉSZÍTETTE: ENDRŐDI GÁBOR IGAZGATÓ, 2010. 02. 26. JÓVÁHAGYVA: A 29. OLDALON TARTALOM AZ INTÉZMÉNY ADATAI 3 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 4 A HÁZIREND HATÁLYA

Részletesebben

HÁZIREND. DEÁK FERENC KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA 9022 Győr, Bisinger sétány 32. Tel./fax: 96/312-135

HÁZIREND. DEÁK FERENC KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA 9022 Győr, Bisinger sétány 32. Tel./fax: 96/312-135 HÁZIREND DEÁK FERENC KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA 9022 Győr, Bisinger sétány 32. Tel./fax: 96/312-135 A Házirendet a Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola nevelőtestülete

Részletesebben

H Á Z I R E N D J E (módosított)

H Á Z I R E N D J E (módosított) 1 A kaposvári Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola H Á Z I R E N D J E (módosított) Készítette: Tóth Imre igazgató Hatályba lépés idıpontja: 2009. január 01. 2 Az Intézmény

Részletesebben

ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola Házirend

ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola Házirend ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola Házirend Elfogadva: 2013. március 11. 1088 Budapest, Trefort u. 8. Tartalomjegyzék 1. HATÁLY, ALAPELVEK... 4 1.1 A házirend hatálya... 4 1.2 A személyiségi jogok és

Részletesebben

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663 Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663 Telephely: 1071 Damjanich u. 6. / fax 322-7694 és 1073 Kertész u. 30. E-mail: info@miskola.hu Honlap:

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

HÁZIREND. a Népi Kismesterségek, Szolgáltató Mesterségek Szakiskola Kollégiumának lakóira, vonatkozó elıírások. Érvényes: 2007.

HÁZIREND. a Népi Kismesterségek, Szolgáltató Mesterségek Szakiskola Kollégiumának lakóira, vonatkozó elıírások. Érvényes: 2007. HÁZIREND a Népi Kismesterségek, Szolgáltató Mesterségek Szakiskola Kollégiumának lakóira, vonatkozó elıírások Érvényes: 2007. szeptember 01-tıl Készítette: Kiss László Varga Éva Varga Veronika I. A kollégiumi

Részletesebben

KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND =

KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND = KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND = A Házirend a tanulók jogait, kötelességeit, az iskola életét, rendjét meghatározó szabályokat és munkarendet tartalmazza. A Házirend

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01.

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01. Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE Készítette: Kővári Zoltánné igazgató 2011. szeptember 01. 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS HÁZIREND...3 1.1. A házirend célja

Részletesebben

JÁSZBERÉNYI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA LISKA JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM TAGINTÉZMÉNYE HÁZIRENDJE

JÁSZBERÉNYI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA LISKA JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM TAGINTÉZMÉNYE HÁZIRENDJE JÁSZBERÉNYI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA LISKA JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM TAGINTÉZMÉNYE HÁZIRENDJE Iskolai házirend Kollégiumi házirend 2013 MÓDOSÍTÁS Az iskola névváltozása

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5.

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5. Móra Ferenc tagiskolája Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: 037735 ISKOLAI HÁZIREND Átdolgozva: közoktatási szakértő véleménye alapján

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. A házirendet szabályozó jogszabályok

H Á Z I R E N D. I. A házirendet szabályozó jogszabályok 1 H Á Z I R E N D I. A házirendet szabályozó jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények

Részletesebben

Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola (Kaposvár, Nagy Imre tér 2.) HÁZIREND

Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola (Kaposvár, Nagy Imre tér 2.) HÁZIREND Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola (Kaposvár, Nagy Imre tér 2.) HÁZIREND Készült: 2015. szeptember 1 Bevezetés Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény A nevelési- oktatási

Részletesebben

2014/2015. tanév rendje

2014/2015. tanév rendje A tanulók bolti gyakorlati napjai: Eladóképzés 10. évfolyam: csütörtök, péntek 11. évfolyam: hétfı, kedd Kereskedıképzés 13. évfolyam: péntek 2014. szeptember 1. évnyitó 2014/2015. tanév rendje 2014. október

Részletesebben

Farkas Edit Római Katolikus Szakközépiskola és Kollégium házirendje

Farkas Edit Római Katolikus Szakközépiskola és Kollégium házirendje Farkas Edit Római Katolikus Szakközépiskola és Kollégium házirendje Iskolai házirend Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete: A házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta a szülői munkaközösség

Részletesebben

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND Budapest, 2005. február 23. --------------------------------------- igazgató 2005.02.23. HÁZIREND A Centenáriumi Általános

Részletesebben

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete.

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. Hatályba lépés időpontja: 2009. szeptember Felülvizsgálva: 2011. szeptember Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

HÁZIRENDJE. A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród. Készítette: Kozma Andrea igazgató

HÁZIRENDJE. A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród. Készítette: Kozma Andrea igazgató A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród HÁZIRENDJE Készítette: Kozma Andrea igazgató Hatályba lépés időpontja: 2008.szeptember 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Bereczki Máté Szakképző Iskola és Sportiskola Házirend 2012 BERECZKI MÁTÉ KERTÉSZETI, ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI - GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

Bereczki Máté Szakképző Iskola és Sportiskola Házirend 2012 BERECZKI MÁTÉ KERTÉSZETI, ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI - GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA BERECZKI MÁTÉ KERTÉSZETI, ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI - GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIRENDJE Baja, 2012 1 Tartalom A házirend hatálya...3 A házirend nyilvánossága...3 1. A tanulók jogai...3 2. A

Részletesebben

HÁZIREND Gábor Áron Általános Iskola ZALAAPÁTI 2013.

HÁZIREND Gábor Áron Általános Iskola ZALAAPÁTI 2013. HÁZIREND Gábor Áron Általános Iskola ZALAAPÁTI 2013. Iskola neve: Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola Iskola címe: 8741 ZALAAPÁTI, Deák Ferenc u. 2. OM azonosító: 037541 Hatálybalépés dátuma: 2013. szeptember

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

A ZALAEGERSZEGI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLAI HÁZIRENDJE

A ZALAEGERSZEGI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLAI HÁZIRENDJE A ZALAEGERSZEGI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLAI HÁZIRENDJE KÉSZÍTETTE: Domján István intézményvezető megbízásából Kolozsi-Gángó Ildikó DMS PEDAGÓGUS ELFOGADTA: A Zalaegerszegi Öveges József Általános

Részletesebben

HÁZIREND. Ráday Pál Gimnázium Intézményegység. Péceli Integrált Oktatási Központ. Intézmény neve: Intézményegység: PIOK Ráday Pál Gimnázium

HÁZIREND. Ráday Pál Gimnázium Intézményegység. Péceli Integrált Oktatási Központ. Intézmény neve: Intézményegység: PIOK Ráday Pál Gimnázium Ráday Pál Gimnázium Intézményegység Péceli Integrált Oktatási Központ 2119 Pécel, Kossuth tér 7. T.: 28/547-790, Fax: 547-791 Főigazgató: Forgács Tiborné 2119 Pécel, Kossuth tér 7.sz. Telefon: 06-28/662-048

Részletesebben

H Á Z I R E N D nappali tagozat

H Á Z I R E N D nappali tagozat Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 031229 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413-113, 413-255, fax: (52) 413-113 E-mail: keri@iskola.debrecen.huhonlap:www.keri-debr.sulinet.hu

Részletesebben

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról *

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * A Képviselıtestület a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendje Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2014. május 15-én

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendje Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2014. május 15-én 2014. A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendje Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2014. május 15-én A házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta az iskolaszék és a diákönkormányzat. 3700

Részletesebben