PESTSZENTLİRINCI KÖZGAZDASÁGI és INFORMATIKAI SZAKÖZÉPISKOLA HÁZIREND 2008.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PESTSZENTLİRINCI KÖZGAZDASÁGI és INFORMATIKAI SZAKÖZÉPISKOLA HÁZIREND 2008."

Átírás

1 A PESTSZENTLİRINCI KÖZGAZDASÁGI és INFORMATIKAI SZAKÖZÉPISKOLA HÁZIREND

2 A h á z i r e n d s z e m é l y i h a t á l y a Alapvetıen a diákokra vonatkozik, de érinti a tanárokat, az iskola vezetését és a szülıket A házirendhez az iskola vendégeinek is alkalmazkodniuk kell A h á z i r e n d t e r ü l e t i h a t á l y a A házirend szabályait kell alkalmazni az iskola területén, az iskolai rendezvényeken (iskolai kiránduláson, ünnepségeken, diáknapon) A házirend idıbeli hatálya Elfogadásától a törvényi rendelkezés, illetve a helyi változtatási igény bejelentéséig A házirend jogi hatálya A házirendet az osztályfınöki munkaközösség vezetıje, a diákmozgalmat segítı tanár az iskolai diákönkormányzat vezetıségével készíti el a vonatkozó szabályok figyelembevételével A nevelıtestület fogadja el a diákönkormányzat és a szülıi testület véleményének A HÁZIREND készítésénél figyelembe vettük az alábbi jogszabályokat: - a közoktatásról szóló évi LXXIX. Törvényt, - a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI.8) MKM rendelete, - a nemdohányzók védelmérıl és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló évi XLII. Törvényt, - a tankönyvpiac rendjérıl szóló évi XXXVII. törvényt, - a Gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. Törvényt, - a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetésérıl és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII.17.) Korm. rendeletet, - a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendszerérıl szóló 23/2004., (VIII.27) OM rendeletet, - a fıvárosi önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó terítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól szóló 73/1996. (XII.20.) Fıv. Kgy. Rendeletet, - a fıvárosi Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjról szóló 5/1997. (II.14.) Fıv. Kgy. rendeletet. I. BEVEZETİ Az iskola célja - melyet szabad akaratodból elfogadtál akkor, amikor szüleid egyetértésével ide jelentkeztél -, hogy korszerő, jól megalapozott általános és szakmai mőveltséget nyújtson, hogy megtanuld, hogyan kell belsı értékeidet önmagadban felépíteni. Az itt eltöltött idı alatt törekedj kiegyensúlyozott egyéniséggé válni, megismerni, hogyan kell együtt élni és dolgozni másokkal, megteremtve annak lehetıségét, hogy felnıttként családod és nemzeted alkotóképes, hasznos tagja lehess! Minden közösségi élet létezésének nélkülözhetetlen feltétele a rend, a közérdekő megállapodásokhoz való alkalmazkodás. Mint az iskola tanulójának, érdeked és kötelességed, hogy munkáddal óvd a választott intézmény becsületét, jó hírnevét, és mind az iskolában, mind az iskolán kívül fegyelmezett, mővelt emberhez méltóan viselkedj! 2.

3 A fenti célok eléréséhez nyújt mindenki számára egyértelmő keretet a Házirend. A Házirend az iskola zökkenımentes, eredményes mőködtetésének egyik alapvetı eszköze, elıírásai minden tanárra-diákra nézve kötelezıek. II. A TANÍTÁS MEGSZERVEZÉSE Az iskolában a tanítási órák kor kezdıdnek. - A tanórák tartama 45 perc, amelyet 10 perces szünetek követnek. A 6. óra elıtt a szünet 15 perc. - Az igazgató kivételes alkalmakkor az elızıtıl eltérı munkarendet is megállapíthat. A tanítási órák kezdetét csengetés jelzi. Csengetéskor a tanulók kötelesek elfoglalni helyüket a tanteremben, az órához szükséges taneszközeiket elıkészíteni. A tanóra védelme a diákok és a tanárok közös feladata. Az utolsó óra után a diákok kötelessége a székek felrakása, a szemét összeszedése. Utolsónak az órát tartó tanár hagyja el a termet, majd bezárja az ajtót. A szaktantermekben diákok csak tanár jelenlétében tartózkodhatnak. Tanítási idıben az iskolában a szülı keresheti a tanulót. Más személy ilyen célból az épületbe csak indokolt esetben engedhetı be! A tanterembe érkezı és onnan távozó tanárt az osztály felállással köszönti. Minden tanulónak elemi kötelessége az emberi kapcsolatok, az udvariasság szabályainak maradéktalan betartása. Ebbe az órai étkezés és rágógumizás tilalma is beleértendı. A hetesi teendık vállalása minden tanuló kötelessége. A heteseket az osztályfınök névsor szerint jelöli ki (a bontott csoportnál is). Hiányzás esetén a következı diák veszi át a feladatot. A hetesek kötelessége az osztálylétszám és a hiányzók jelentése, a munkakezdés elemi feltételeinek - kréta, tiszta tábla - biztosítása. Szaktantermek esetében a tábla tisztaságáról a hetes az óra után gondoskodik. Ha csengetés után öt perccel nincs tanár az osztályban, a hetes jelzi azt az iskolavezetésnek. Az utolsó órák után, ha a csoport elhagyja a termet, a hetesek feladata az ablakok becsukása és a világítás kikapcsolása. Amit az utolsó órát tartó tanár ellenıriz a hetessel együtt. A hetesek kötelességmulasztását az osztályfınök szóbeli figyelmeztetéssel, ismétlıdés esetén magasabb fegyelmi fokozattal bünteti. Minden osztályzásra kerülı tantárgy esetén a diáknak joga van indoklás nélkül kimentést kérni. Az ilyen éves kimentések száma azon tantárgyakból, melyek heti óraszáma 1, tantárgyanként 1 db, azokból a tantárgyakból, amelyek heti óraszáma legalább 2, tanéves szinten 2 db kimentés kérhetı. A kimentés egy adott tantárgy, adott napi minden óráján, minden számonkérési forma alól mentesít, kivéve a témazáró dolgozatot, a házi olvasmányok számonkérését, valamint a legalább egy héttel korábban bejelentett számonkéréseket. A kimentések kéréséhez a tanulóknak az ellenırzı könyvük utolsó lapjára táblázatot kell készíteniük. Ha a tanuló kimentést kér, ellenırzıjét a hetes jelentése elıtt a tanári asztalon kell elhelyeznie. Ebben a kimentést a tanár aláírásával elfogadja. Ha a diáknál saját hibájából nincs ellenırzı, kimentést nem kérhet. Témazáró dolgozat egy nap csak egy írható. A tanár köteles a témazáró dolgozat várható idıpontjáról a diákokat idejében tájékoztatni. A témazáró dolgozat pontos idıpontját a tanár köteles egy héttel korábban bejelenteni. Témazáró dolgozat alól nincs kimentés. (Dolgozati idıpontok ütközése esetén az érdekelt tanárok jussanak megegyezésre.) 3.

4 Az iskola által szervezett programokat, színházi elıadásokat követı napokon csak témazáró dolgozatot lehet írni, de a színházlátogatók az egyéb számonkérési formák és az elızı napon feladott házi feladat megírása alól mentesülnek. Az iskola területén kívüli, de az iskola által szervezett ünnepélyek listáját az éves munkaterv tartalmazza. Az IDB az éves munkaterv elfogadásakor véleményezési joggal rendelkezik. A munkatervben meghatározott rendezvényeken az iskola elıírásai kötelezıek. A munkatervbe fel nem vett rendezvények nem kötelezıek. A diákok e jogaik sérülésekor az igazgatóságnak címzett írásbeli és szóbeli panasszal élhetnek. III. AZ ISKOLAI MEGJELENÉS MÓDJA - A FELSZERELÉSEK Elvárjuk; hogy minden diák tisztán, rendes, ízléses külsıvel és ruházattal jelenjen meg az iskolában. Az öltözködés ne kövesse a szélsıséges divatot! Vitás esetekben etikai bizottságot hozunk létre, melynek tagjai két fı a diákönkormányzatból, a diákmozgalmat segítı tanár és a nevelési igazgatóhelyettes. Ékszerek viselése az iskolában felesleges, elvesztésük esetén az iskola anyagi felelısséget nem vállal, és ezzel kapcsolatos bizonyítási eljárást (tettenérés esetét kivéve) nem kezdeményez. Nem ajánlott az iskolába nagyobb pénzösszeget és értékesebb vagyontárgyakat behozni. Amennyiben ez elkerülhetetlen, úgy megırzésre az igazgatónak, osztályfınöknek, iskolatitkárnak átadható. A tanítási órákon a mobiltelefon, kép és hangrögzítı szórakoztatóelektronikai eszköz használata tilos. A folyosói szekrények a felszerelési tárgyak elhelyezésére szolgálnak. Zárásáról lakatok beszerzésével minden osztálynak gondoskodnia kell. A tanulók felszerelési tárgyaikat a tanítási óra után is a szekrényben hagyhatják, de az eltőnt tárgyakért az iskola nem vállal felelısséget. A szekrények rendjéért az azt használók felelısek. Ünnepélyes alkalmakkor vagy az iskola képviseletében kötelezı: lányoknak sötét szoknya, vagy nadrág (nem farmer), fehér blúz, fiúknak a fehér ing, nyakkendı, sötét nadrág/öltöny. Személyes érdek, hogy az órákon szükséges felszerelések, eszközök rendelkezésre álljanak. Az ezirányú kötelességeket a szaktanárok határozzák meg. Minden hiányosságot a tanítási óra megkezdésekor jelenteni kell! Az ellenırzı könyv a tanuló állandó felszerelései közé tartozik. Annak vezetésérıl, a szülıvel való aláíratásáról is ı gondoskodik. Az ellenırzı elvesztését azonnal jelenteni kell az osztályfınöknek! Elsı alkalommal osztályfınöki intés, azt követıen 500 Ft ellenében kap új ellenırzıt a diák. 4.

5 III/A. A TESTNEVELÉSI ÓRÁKRA, SPORTFOGLALKOZÁSOKRA VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOK - A testnevelés órán az iskola által elıírt felszerelésben kell részt venni (fehér póló, sötét nadrág, tornacipı) - A sportfoglalkozásokon a tanuló nem viselhet karórát, győrőt, nyakláncot, lógó fülbevalót, balesetveszélyes testékszert. Köteles a tanuló ezeket a tanár felszólítására levenni. - A testnevelési órák elıtt és után, ill. a sportfoglalkozások alkalmával tartsa be az öltözık és a tornaterem használatára vonatkozó elıírásokat. - A tanuló a tornateremben csak a szaktanár jelenlétében tartózkodhat. - Az iskolai testnevelés óráról szakorvosi javaslat alapján az iskolaorvos mentheti fel a tanulót részlegesen vagy egy tanévre vonatkozóan. - A felmentett tanulónak a testnevelés órákon jelen kell lennie, kivéve ha az elsı vagy utolsó órára esik. - A könnyített testnevelésre utalt tanuló köteles a testnevelés órákon részt venni. - A testnevelés óra alól felmentést a szülı indokolt esetben írásban kérhet gyermeke számára vagy egyéni mérlegelés alapján a testnevelı adhat. - A testnevelésbıl alakalmilag felmentett tanulónak az osztályával azonos helyen kell tartózkodnia (tornaterem, udvar). - A szaktanár a körülmények és az elıfordulás gyakoriságát mérlegelve elégtelenre értékelheti annak a tanulónak a tarai teljesítményét, aki a felszerelés hiánya miatt nem tud részt venni az órai munkában. IV. A TÁVOLMARADÁS IGAZOLÁSA Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, igazolatlanul késik. A tanár a késés idıtartamát a naplóban rögzíti. A késések ideje összeadható. Amennyiben ez az idı eléri a 45 percet, a késés egy igazolatlan órának minısül. A tanóráról csak indokolt esetben szabad távol maradni! Ilyenkor az igazolást az osztályfınöknek kell bemutatni! A mulasztást 3 napon belül igazolni kell! Az ez után bemutatott igazolás nem fogadható el, a mulasztott órák igazolatlanok. Délelıtti szakorvosi rendelést csak nagyon indokolt esetben lehet igénybe venni! Ehhez elızetesen kérni kell az osztályfınök engedélyét! Minden orvosi igazolást a szülıvel is alá kell íratni és az ellenırzı könyvbe is be kell vezetni. Az elfogadható igazolások fajtái: orvosi: kórházi, szakorvosi, háziorvosi, szülıi: a szülı egy tanévben 3 alkalommal, összesen 3 napot igazolhat, egyéb: igazgatói engedély (hivatalos kikérés esetén). A tanuló elıre látható távolmaradásának engedélyezését (ha nem betegségrıl van szó) a távolmaradás elıtt a szülı az ellenırzı könyvbe beírva kérheti. Az engedélyt egy tanítási napra az osztályfınök, több tanítási napra az igazgató - távollétében az igazgatóhelyettes - adja meg az osztályfınök véleményének meghallgatása után. 5.

6 A tanuló elıre nem látható távolmaradása esetén a szülı értesítse az osztályfınököt, iskolatitkárt! Ennek elmaradása esetén a bejelentésig eltelt idı igazolását az osztályfınök csak különösen méltánylást igénylı esetben fogadhatja el. A tanítási idıben az iskola területét csak osztályfınöki vagy nevelıi írásos engedéllyel szabad elhagyni. Az írásos kilépési engedélyt a portán le kell adni. Tanóráról tanulót indokolt esetben csak az igazgató - távollétében igazgatóhelyettes - engedélyével lehet kihívni. V. A TANULÓK JOGAI A tanulók jogait a a közoktatásról szóló évi LXXIX. Törvény 10. és 11. tartalmazza. A lehetıségeket figyelembe véve és a diákönkormányzattal egyeztetett igények alapján minden évben meghirdetjük azon tantárgyakat, azok óraszámát és az órát tartó tanár nevét, melyet a tanuló szabadon választhat. Az alábbi nyilatkozat kitöltésével a tanuló és a szülı egyaránt kötelezettséget vállal az egész évben történı óralátogatásokra. Nyilatkozat A tanuló neve: Osztálya: Kérjük, hogy az alábbi lehetıségek közül aláhúzással jelölje, azokat amelyet választani szeretne. 1. Szabadon választható tantárgyak: Tantárgy neve Tanító tanár Heti óraszám 2. Az emelt szintő érettségire való felkészülés választása Tantárgy neve Tanító tanár Heti óraszám 3. Második idegen nyelv választása Tantárgy neve Tanító tanár Heti óraszám A szabadon választott tanítási órákra történı jelentkezés jogkövetkezményeit tudomásul vettem. Budapest, 200. a szülı aláírása a tanuló aláírása A szociális segítés alapvetı formái: Támogatjuk azokat a tanulókat, akik alkalmasak Fıvárosi Tanulmányi Ösztöndíjra. Szorgalmazzuk pályázati részvételüket. Továbbra is mőködtetjük az iskolai Szociális Bizottságot, melynek tagjai: (a) az igazgató, (b) az osztályfınöki munkaközösség vezetıje, 6.

7 (c) a gyermekvédelmi felelıs, (d) a szülık közösségének képviselıje, (e) a diákönkormányzat képviselıje, (f) az adott tanuló osztályfınöke, (g) a Nyílt Tér alapítvány kuratóriumának tagja (alapítványi támogatás esetén). Ez a bizottság dönt a nem kötelezıen elıírt tankönyvtámogatásokról, a Szülık Közössége által biztosított szociális támogatásokról, az alapítványi segítségekrıl. A diákoknak joguk van osztályzásra beszedett munkáikat (kivéve a házi dolgozatot) legkésıbb a beszedéstıl számított 10 (tanítással töltött) munkanapot követıen az elsı közös órán kijavítva, leosztályozva és értékelve visszakapni. A tanár hiányzása esetén eltelt munkanapok ebbe a 10 napba nem számíthatók bele. A határidın túl kijavított munkák osztályzatait a tanár csak a diák egyetértésével írhatja be az osztálynaplóba. A tanár a diákok egyetértésével írathat új dolgozatot, amennyiben a diákok határidın túli dolgozatuk jegyeit nem íratták be. Amíg a tanár a már beadott munkát nem javítja ki, azzal azonos szintő, azonos tananyagot számonkérı, osztályzásra kerülı iskolai írásbeli munkát nem készíttethet, vagy a késıbb megírt dolgozat osztályzatát csak a diák egyetértésével írhatja be az osztálynaplóba. A diákok érdeklısüknek megfelelıen diákköröket hozhatnak létre. A létrehozás feltételei: - legalább 8 fı közös akarata - az iskolai diákönkormányzat ajánlása - a diákkör tartalmi kérdéseinek meghatározása - a diákkört vezetı, irányító, patronáló tanár felkérése. A diákkör megalakulásáról annak anyagi feltételeinek biztosításával az igazgató dönt a nevelési igazgatóhelyettes és diákmozgalmat segítı tanár meghallgatásával. A diákok egyénileg, vagy csoportosan kezdeményezhetnek színház-, mozi-, múzeum-, illetve üzemlátogatást. Szervezhetnek tanulmányi kirándulást egy vagy több napra. Az ezen való részvétel nem kötelezı, a felmerülı költségeket egyénileg kell vállalniuk. VI. A DIÁKÖNKORMÁNYZAT A tanulók érdekeik képviseletére diákönkormányzatot hoznak létre. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintı valamennyi kérdésre kiterjed. A diákönkormányzat tevékenységét az önkormányzat szervezeti-mőködési szabályzata alapján végzi. A tanulók nagyobb közösségén egy osztálylétszámot, vagy legalább 30 fıt értünk. A tanulók osztályonként minimum három fıs osztály diákbizottságot hozhatnak létre. Ezen tanulók csoportja alkotja az iskolai diákbizottságot. A diákközgyőlés egyszerő többséggel választja az iskolai diákbizottság vezetıségét. Ez a vezetıség képviseli iskolánkat a kerületi diákönkormányzatban, valamint meghívottként a tantestületi értekezleteken. A diákönkormányzat döntési jogkört gyakorol - a nevelıtestület véleményének meghallgatásával - saját közösségi életük kialakításában. Egyetértési jogot és véleményezési jogot gyakorol az iskolai élet kialakításával kapcsolatos kérdésekben. Az iskola tanulóinak tájékozódó és tájékoztató fóruma a diákközgyőlés, amelyet évente legalább 7.

8 egy alkalommal össze kell, továbbá szükséges esetekben össze lehet hívni. A diákok jogaik sérülésekor az igazgatóságnak címzett szóbeli és írásbeli panasszal élhetnek. VII. A TANULÓ KÖTELESSÉGEI A tanuló kötelessége, hogy: részt vegyen a kötelezı foglalkozásokon, rendezvényeken, rendszeres munkával, fegyelmezett magatartással, képességeinek megfelelıen eleget tegyen tanulmányi kötelezettségének; tartsa meg a tanulmányi rendet, a szaktantermek kialakított munkarendjét és az intézmény szabályzatainak rendelkezéseit. Saját környezetének rendben tartása, padjának és környékének szeméttıl való megtisztítása. A tanulók a gépeket, berendezéseket, szemléltetı eszközöket csak elızetes tanári engedéllyel használhatják, ill. mőködtethetik. Tilos a gépek, elektromos berendezések engedély nélküli bekapcsolása! A baleseteket haladéktalanul jelenteni kell az iskola vezetıségének! A tanuló kötelessége, hogy megırizze, illetıleg az elıírásoknak megfelelıen kezelje a rábízott, vagy az oktatás során használt eszközöket, védje az intézmény létesítményeit, felszerelését. Kötelessége, hogy tiszteletet tanúsítson a pedagógusok és más iskolai dolgozók iránt, becsülje társait. VIII. A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK ÉRTÉKELÉSI FÓRUMAI Az iskola egységes értékelési rendszere megköveteli, hogy a tanulók teljesítményeikrıl egyértelmő visszajelzést kapjanak nemcsak egyéni, hanem közösségi szinten is. Ennek fórumai: Az osztályközösség munkájának értékelése osztályfınöki órán történik (félévkor, év végén vagy értékelést kívánó osztályeseményeket követıen). Az értékelésben közremőködhet az osztály önkormányzati szerve. Levezetıje az osztályfınök. Az iskolaközösség értékelésére félévkor és tanév végén az iskolarádióban vagy iskolagyőlésen kerül sor. Levezetıje az igazgató. IX. A TANULÓK MAGATARTÁSÁNAK ÉS SZORGALMÁNAK ELLENİRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE A tanulók magatartás és szorgalom osztályzatáról félévkor és a tanév végén az osztályozó értekezleten az osztályfınök dönt, az osztályban nevelı-oktató munkát végzı pedagógusok és az ODB észrevételeinek, javaslatainak figyelembevételével. A magatartás minısítésekor vizsgálni kell: az iskolai fegyelmi elıírások (Házirend) betartásának következetességét, az érzelmi-indulati és társadalmi tényezık érvényesülését a tanulók viselkedésében (felelısségérzet, megbízhatóság, közremőködés az iskolai életben, a nemzeti és iskolai hagyományok fejlesztésében, helyzete az osztályban, együttmőködése a társaival ). 8.

9 A szorgalom minısítésekor vizsgálni kell: a tanuló tanulmányi munkához való viszonyát, eredményességét (kötelességtudat, rendszeresség, pontosság, szakmai érdeklıdés, tudásvágy ), a tanuló egyéni képességeit és ennek változtatására irányuló törekvését (emlékezıtehetség, felfogóképesség, figyelemkoncentráció ). A magatartás és szorgalom minısítése legyen nevelı hatású, ösztönzı, segítse a tanulót a helyes önértékelés, önismeret kialakításában. Az értékeléskor figyelembe kell venni a tanuló életkori sajátosságait. X. A TANULÓK JUTALMAZÁSÁNAK ELVEI Különbözı szintő jutalomban, elismerésben részesíthetık egyes tanulók vagy a tanulók különbözı csoportjai. Ezek lehetnek osztályok, valamilyen tevékenység végzésére alakult csoportok, szakkörök, diákkörök tagjai, iskolai sportkör tagjai stb. A jutalmazás alapjai: a tanulmányi munkában elért eredmények, a közösségért végzett tevékenységek, a különbözı szintő versenyeken elért eredmények, az iskola hírnevét öregbítı tevékenységek (pl. hagyományápolás, az élet más területén tanúsított kimagasló helytállás), minden egyéb kiemelkedı pozitív tevékenység. A jutalmazás formái és fokozatai: szaktanári dicséret: egyszeri kiemelkedı tantárgyi teljesítményért (órai vagy versenytevékenységért) szóbeli dicséret, félévkor vagy év végén, írásbeli dicséret a naplóban, ellenırzıben, ill. a bizonyítványban, házi, városi tanulmányi sportversenyek 1-3. helyezéséért; osztályfınöki dicséret: szóbeli dicséret: az osztályközösség érdekében végzett eredményes tevékenységért, nem kötelezı jellegő iskolai rendezvények sikeres elımozdításáért, írásbeli dicséret: a magatartásban, szorgalomban bekövetkezett pozitív változások alapján, az osztályfınöki írásbeli dicséret külön fajtája a félévkor, ill. a tanév végén adható - a huzamosabb idın át végzett kimagasló munkát elismerı - ellenırzıbe/bizonyítványba beírt dicséret; igazgatói dicséret: megyei, városi tanulmányi versenyek 1-3. helyezése, ill. szaktanári javaslat alapján a képességeknek megfelelı tisztességes helytállás esetén; az OKTV és az OSZTV döntı fordulójába kerülés (behívás) esetén, megyei, városi, területi sportversenyek 1-3. helyezettjének, három osztályfınöki dicséret után, az iskola hírnevét öregbítı, kimagasló tevékenységért. 9.

10 tantestületi dicséret: OKTV, OSZTV rangsorolt helyezéséért, országos sportversenyek 1-6. helyezéséért, az iskolai közösség érdekében végzett igen jelentıs tevékenységért, a "Jó tanuló, jó sportoló" cím elnyeréséért. A jutalmazások lehetıség szerint mindig nagyobb közösség elıtt történjenek (csoport vagy az osztály közössége elıtt, tantestület elıtt, iskolarádióban, iskolagyőlésen, ballagási vagy tanévzáró ünnepélyen). A tantestületi dicséreteket maradandó módon kell rögzíteni. Ennek módja lehet az iskola emléklapja, jutalomkönyvi bejegyzés. A tantestületi dicséret kihirdetése mindig iskolai ünnepélyen, nagyobb rendezvényen történjék. XI. A TANULÓK FEGYELMI FELELİSSÉGE Az a tanuló, aki a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos kötelességeit szándékosan vagy gondatlanság miatt megszegi, fegyelmezı intézkedésben vagy fegyelmi büntetésben részesíthetı. (A fegyelmezı intézkedések és fegyelmi büntetések kiszabásánál az erre vonatkozó hatályos jogszabályok az irányadók.) A fegyelmezı intézkedés és fegyelmi büntetés nevelési eszköz, alkalmazásakor figyelembe kell venni a tanuló életkori sajátosságait és a terhére rótt kötelességszegés súlyát. A fegyelmezı intézkedés és fegyelmi büntetés nem lehet megtorló vagy megalázó. A testi fenyítés alkalmazása tilos. A tanulók fegyelmi felelıssége kiterjed minden tanulóra az iskolába történı beiratkozás pillanatától az érettségi-képesítı vizsga eredményének kihirdetéséig, kivéve, ha közben a tanuló tanulmányait megszakította, kizárták, vagy törölték a tanulók sorából. XII. FEGYELMEZİ INTÉZKEDÉSEK: Szaktanári figyelmeztetés (szóbeli, írásbeli): a szaktárggyal kapcsolatos hanyagság, mulasztás (megkövetelt felszerelés hiánya, sorozatos készületlenség, órai fegyelmezetlenség). Következménye: a javasolt magatartási érdemjegynél vegye figyelembe a szaktanár. Osztályfınöki figyelmeztetés: a Házirend normáinak elıszöri megsértése, három igazolatlan óra, Következménye: a magatartás adott félévi jegye jó lehet. Osztályfınöki intés: a Házirend normáinak ismétlıdı megsértése, a Házirend normáinak elıszöri, de szándékos megsértése, öt igazolatlan óra, Következménye: a magatartás adott félévi jegye legfeljebb "jó" lehet. 10.

11 Igazgatói intés (írásbeli): az elızı fokozatok utáni bármelyik Házirend-sértés, szándékos rongálás, károkozás, 10 igazolatlan óra, nyolc tanítási óráról való késés esetén. Következménye: "változó" magatartás az adott félévben. Igazgatói megrovás (írásbeli): az elızı fokozatok utáni fegyelemsértés, az iskolai vagy iskolán kívüli erkölcsi vétség (lopás, alkoholos állapot, okirat-hamisítás stb.) esetén azonnal, a fokozatok figyelmen kívül hagyásával, 20 igazolatlan óra elérése, dohányzás, engedély nélküli eltávozás, mobiltelefon, kép- és hangrögzítı, illetve szórakoztató elektronikai berendezés használata esetén, az iskolába való beérkezés után az iskolából, a tanítás befejezése elıtti engedély nélküli eltávozás Következménye: "változó" magatartás a tanév során. Igazgatói szigorú megrovás (írásbeli): a tanárokkal, az iskola dolgozóival és a diáktársakkal szembeni szóbeli agresszió miatt, az igazgatói megrovásnak megfelelı vétség ismételt elkövetése. Következménye: rossz magatartás a tanév során. Az igazgatói szigorú megrovás kiszabása határeset, a cselekmény súlyosságának függvényében e kategóriában már fegyelmi eljárás is kezdeményezhetı. A fegyelmi eljárás szabályait a közoktatási törvény tartalmazza. XIII. KÁRTÉRÍTÉSI FELELİSSÉG, BIZTONSÁGI ELİÍRÁSOK A kölcsönzı tanuló (a letétet kezelı és kölcsönzı tanár is) anyagilag felel a dokumentumok megrongálásával vagy elvesztésével okozott kárért. Az elveszett vagy megrongált dokumentumot az olvasó köteles egy kifogástalan, azonos példánnyal pótolni. Ennek hiányában a dokumentum mindenkori beszerzési értékét kell megtéríteni, illetve a kártérítés összegét a könyv rendeltetésszerő elhasználódási fokát alapul véve kell meghatározni. A visszafizetés mértéke az értékcsökkenés figyelembevételével kerül kiszámlázásra: 1 év után a beszerzési ár 76%-a 2 év után 50/-a, 3 év után 25%-a, 4 év után 0%-a. Az összeget az iskola pénztárába kell befizetni. Az ilyen módon befizetett pénzösszeg kizárólag újabb könyvtári dokumentum beszerzésére használható fel. A könyvtár biztonsági zárának (bejárati ajtó) kulcsa a könyvtáros tanárnál és az iskola portáján helyezendı el. A könyvtár tisztaságára ügyelni kell. A könyvtárban étkezni, dohányozni és nyílt lángot használni tilos! Az iskolai könyvtár a tanulás és az ismeretszerzés szellemi mőhelye, ezért fegyelmezett magatartást kérünk mindenkitıl! 11.

12 XIV. ANYAGI FELELİSSÉG Ha a tanuló az oktatási intézménynek, illetıleg a szakmai gyakorlaton (beleértve a múzeum-, intézménylátogatásokat és egyéb foglalkozásokat) kárt okozott, a kárért anyagi felelısséggel tartozik. A szándékos vagy gondatlanságból eredı károkozás esetén köteles a kárt megtéríteni. A visszaszolgáltatási kötelezettséggel átvett dolgokban bekövetkezett hiányért a tanuló teljes anyagi felelısséggel tartozik. A tanulónak az iskolából való végleges távozásakor vissza kell adnia az iskolától kölcsönvett könyveket, felszereléseket, a diákigazolványt. Ha a tanulót az iskolai tanulmányai folytatásával összefüggésben kár éri, az iskola köteles a kárt megtéríteni. A kártérítésre a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az iskola felelıssége alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a kárt a mőködési körén kívül esı elháríthatatlan ok idézte elı. Nem kell megtéríteni a kárt, he azt a károsult elháríthatatlan magatartása okozta. XV. HELYISÉGHASZNÁLAT, TERÜLETHASZNÁLAT A tantermek esztétikussá tétele az osztályok feladata, mellyel minden év október 31-ig végezniük kell. A termek küllemét tekintve az osztályoknak az osztályfınökkel kell megegyezésre jutniuk. Tilos a törvényben tiltott képek (reklámok, politikai szimbólumok), erotikus képek, agresszív jeleneteket ábrázoló képek nyilvános kifüggesztése. Ugyancsak tilos az ajtók belsı vagy külsı felületeit, vagy a lambériát dekorációs célra felhasználni. Az iskola vagyonának védelme, a tanterem leltári tárgyainak megırzése, a rongálók elleni erélyes fellépés minden tanuló kötelessége. Az elkövetett vétségekért minden diák egyénileg és anyagilag felelıs. A kárt okozó tanuló anyagilag felelısségre vonható, vagy helyreállításra kötelezhetı. A tanítás befejeztével a tanulók kötelesek az osztályt tisztán és rendben hagyni, a villanyokat lekapcsolni, az ablakot becsukni Ennek betartásáért az utolsó órát tartó nevelıvel együtt a hetesek felelısek. Amennyiben valaki a terem berendezését megváltoztatja, köteles annak helyreállításáról a foglalkozás befejezése után a legrövidebb idın belül gondoskodni. XVI. EGYÉB A térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések (pld. étkezés térítési díja) 11/1994. (VI.8.) MKIM rendelet 4/A b) pontja alapján történik. A fenntartó állapítja meg a személyes gondoskodást nyújtó ellátások köztük a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjat, melynek megfizetésére a szülıi felügyeleti joggal rendelkezı szülı vagy más törvényes képviselı köteles. b). Mivel iskolánk nem állít elı semmilyen terméket a gyakorlati képzés keretén belül, így a Kt. 12. (4) bekezdésében meghatározott a tanulók által elıállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályozására történı utalást, melyet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 4/A (1) bekezdés b) pontja alapján errıl Házirendünk nem rendelkezik. 12.

13 c). Mivel iskolánkban tanulószobai foglalkozás nincs, ezért a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 4/A (1) bekezdés c) pontja szerint szabályozni nem kell a tanulószobai foglalkozásokra való felvétel iránti kérelmek elbírálásának elvét. Az iskola nevelési-oktatási céljainak megfelelı tanulói személyiségfejlıdés, az egészséges, kiegyensúlyozott felnıtté válás érdekében az alábbiakat kell betartani: A tanulók számára a dohányzás, az alkohol és kábítószerek fogyasztása, árusítása, az iskola területére való bejuttatása a legszigorúbban tilos. Az alkohollal és dohányzással kapcsolatban a Közoktatási Törvényt és a hozzá kapcsolódó miniszteri rendelet elıírásait érvényesítjük. A tilalom érvényes az iskola által szervezett minden rendezvényre, függetlenül attól, hogy az az iskola területén történik-e. Minden alkohollal és kábítószerrel kapcsolatos vétséget a tantestület fegyelmi fóruma elé kell vinni. A fegyelmi eljárást a KT végrehajtási utasításában foglaltak szerint kell lebonyolítani. Tilos továbbá az iskola területén mindenfajta szerencsejáték őzése és árusítása. Tanítási órákon tilos a rágógumizás! A géptermekben étkezni, ill. oda üdítıitalt, tejet stb. bevinni nem szabad! A géptermekben mobiltelefont használni tilos! A mobiltelefon tanítási órán is csak kikapcsolt állapotban lehet a diákoknál. Az iskola nem a párkapcsolatok elsıdleges színtere, ezért a kirívó szexuális magatartásformák kerülendık. Az iskolában hirdetményeket csak az arra kijelölt helyen lehet kifüggeszteni. A kifüggesztendı plakátokat az iskolavezetésnek be kell mutatni! Minden nyilvános hirdetıfelületen elhelyezett közleményen szerepeljen a kihelyezés dátuma, a kihelyezı személy aláírása, osztályának megjelölése. A rendezvény elmúltával a kihelyezı személy köteles a közleményt eltávolítani. Az iskolai diákcsoportok megbeszélésre bármelyik nap bármelyik szünetét igénybe vehetik. Ennek kihirdetésére az iskolarádiót kizárólag a harmadik óra utáni szünetben használhatják fel. Az iskolában tartott minden összejövetelhez, rendezvényhez elızetes igazgatói engedély szükséges az osztályfınök vagy az IDB munkáját segítı tanár javaslata alapján! XVI. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 1. A HÁZIREND hatálybalépése A HÁZIREND napján, a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba és visszavonásig érvényes. A felülvizsgált Házirend hatálybalépésével egyidejőleg érvényét veszti a április 21. napján készített (elızı) Házirend. 2. A HÁZIREND felülvizsgálata A HÁZIREND felülvizsgálatára sor kerül jogszabályi elıírás alapján, illetve jogszabályváltozás esetén, vagy ha módosítását kezdeményezi a diákönkormányzat, az intézmény dolgozóinak és tanulóinak nagyobb csoportja, az iskolaszék (óvodaszék, kollégiumi szék), a szülıi szervezet. A 13.

HÁZIREND. Kispesti Deák Ferenc Gimnázium 1192 Budapest, Gutenberg krt.6.

HÁZIREND. Kispesti Deák Ferenc Gimnázium 1192 Budapest, Gutenberg krt.6. HÁZIREND Kispesti Deák Ferenc Gimnázium 1192 Budapest, Gutenberg krt.6. 2008 A házirend tartalma és hatálya A házirendet az intézményvezetı elıterjesztésére a nevelıtestület fogadja el, a Diákönkormányzat

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Bevezetés: Általános tudnivalók a házirendrıl (hatálya és nyilvánossága)

H Á Z I R E N D. Bevezetés: Általános tudnivalók a házirendrıl (hatálya és nyilvánossága) H Á Z I R E N D Bevezetés: Általános tudnivalók a házirendrıl (hatálya és nyilvánossága) A Vegyipari Szakközépiskola házirendje az érvényben lévı törvények és rendeletek alapján, az iskola helyi pedagógiai

Részletesebben

Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképzı Iskola és Gimnázium. 7400 Kaposvár, Baross u. 19. HÁZIRENDJE

Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképzı Iskola és Gimnázium. 7400 Kaposvár, Baross u. 19. HÁZIRENDJE Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképzı Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Baross u. 19. HÁZIRENDJE Hatályba lépés idıpontja:. Tartalomjegyzék Bevezetı rendelkezések... 4 Az intézmény adatai... 4 Az iskola

Részletesebben

HÁZIREND. Tartalomjegyzék

HÁZIREND. Tartalomjegyzék HÁZIREND mint a víz mellé ültetett fa (Jeremiás 17,8) Intézmény: Arany János Református Gimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon Székhelye: 2750 Nagykırös, Hısök tere 6. Telephelyek: 2750 Nagykırös, Széchenyi

Részletesebben

A Jókai Mór Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Házirendje

A Jókai Mór Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Házirendje 1 A Jókai Mór Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Házirendje homo noster intus est renovatus de die in diem a mi belsı emberünk napról napra megújul A házirend célja, hogy

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

AZ INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Valeria Koch Gymnasium, Grundschule, Kindergarten und Schülerwohnheim OM: 200406 H - 7624 Pécs / Fünfkirchen Tiborc u. 28/1. Tel.: +36 72 514

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ GIMNÁZIUMA HÁZIREND

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ GIMNÁZIUMA HÁZIREND SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ GIMNÁZIUMA HÁZIREND 2013 Tartalomjegyzék 1. A házirend célja... 4 2. A tanulói kötelezettségek. A kötelességek teljesítésével kapcsolatos, az iskola által

Részletesebben

Házirend 2015.május 01-től

Házirend 2015.május 01-től Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Házirend 2015.május 01-től Tartalomjegyzék I. Az intézmény adatai... 3 II. Bevezetés... 4 1. Általános rendelkezések... 4 2. A házirend

Részletesebben

HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola

HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola I. rész: Általános rendelkezések 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén, illetve szervezett iskolai rendezvényeken

Részletesebben

A GUNDEL KÁROLY VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIRENDJE 2013/2014

A GUNDEL KÁROLY VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIRENDJE 2013/2014 A GUNDEL KÁROLY VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIRENDJE 2013/2014 1097 Budapest, Ecseri út 7. Tel.: 280-6820, 347-2301, 280-6810 Fax.: 347-2302, 348-0171 E-mail: titkarsag@gundeliskola.hu

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A HORVÁTH ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 30/2007.(III.29.) sz. Képviselı-testületi határozattal jóváhagyott változat 2 1. SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 1/1.

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján HÁZIREND mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján Magasabb szintű jogszabályok: Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2013

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2013 A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. 2. A házirendbe foglalt előírások

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM azonosító: 032551 H Á Z I R E N D Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett Tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Vörösmarty Mihály 1 Az érdi Vörösmarty

Részletesebben

I. A házirend célja és feladata

I. A házirend célja és feladata HÁZIREND 2013 Tartalomjegyzék I. A házirend célja és feladata... 3 II. A zalaszentgróti Deák Általános Iskola és Gimnázium házirendjének elfogadása és jóváhagyása... 4 III. A házirend hatálya... 5 IV.

Részletesebben

Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola OM 035395 HÁZIREND. 1139 Budapest, XIII. Üteg u. 15. Tel.: 3408-132; Fax: 3203-032 www.verebelyszki.

Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola OM 035395 HÁZIREND. 1139 Budapest, XIII. Üteg u. 15. Tel.: 3408-132; Fax: 3203-032 www.verebelyszki. Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola OM 035395 HÁZIREND 1139 Budapest, XIII. Üteg u. 15. Tel.: 3408-132; Fax: 3203-032 www.verebelyszki.hu Bevezető rész: Házirendünk jogszabályi háttere: a közoktatásról

Részletesebben

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény 1 Minden tanulónak tisztában kell lenni kötelezettségeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Iskolai házirend a Pécsi Utcai Általános Iskola tanulói és dolgozói számára Bevezető A házirend határozza meg a tanulói

Részletesebben

A MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

A MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE 2013 1 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A Házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása

Részletesebben

ASBÓTH SÁNDOR TÉRSÉGI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY

ASBÓTH SÁNDOR TÉRSÉGI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY ASBÓTH SÁNDOR TÉRSÉGI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY ASBÓTH SÁNDOR SZÉKHELYINTÉZMÉNY, BÉRI BALOGH ÁDÁM TAGINTÉZMÉNY, NAGYVÁTHY JÁNOS TAGINTÉZMÉNY HÁZIREND 2009. 2 3 A házirend tartalma

Részletesebben

Az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium házirendje

Az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium házirendje Az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium házirendje Bevezetés: Az iskolai házirend tartalmát, hatáskörét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.), valamint 20/2012. a nevelési-oktatási

Részletesebben

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1028 Budapest Máriaremetei út 71. OM: 034800 HÁZIRENDJE 2014. Tartalom 1. Intézményi adatok 1 2. Bevezető rendelkezések 2 2.1.Házirend jogszabályi háttere 2.2.Házirend

Részletesebben

Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon

Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon HÁZIREND 2013. 2 Tartalomjegyzék: 1. A Házirend jelentősége 4.o. 1.1. Mi a Házirend? 4.o. 1.2. A Házirend célja 4.o. 2. A Házirend hatálya 4.o. 3.

Részletesebben

KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. HÁZIREND

KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. HÁZIREND KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. HÁZIREND Tartalomjegyzék BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 I. TANULÓI JOGOK... 5 I.1. SZEMÉLYISÉGI JOGOK... 5 I.2. A

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetı rendelkezések... 4 Az Intézmény adatai... 5 A Gyermek- és Lakásotthon nagyobb csoportjai... 6

Tartalomjegyzék Bevezetı rendelkezések... 4 Az Intézmény adatai... 5 A Gyermek- és Lakásotthon nagyobb csoportjai... 6 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest 03 Tankerület Budapest III. Kerületi Szent Miklós Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon 1035 Budapest,

Részletesebben

1. Általános információk az iskoláról. 2.Szabályozási kérdések

1. Általános információk az iskoláról. 2.Szabályozási kérdések HÁZIREND 1. Általános információk az iskoláról Az iskola neve: Kerek Világ Általános Iskola Az iskola OM azonosítója: 101204 Székhelye: 7627 Pécs, Gesztenyés utca 2. igazgatója: Bergmann Éva ( elérhetı

Részletesebben

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TAGINTÉZMÉNYE KOSSUTH LAJOS KÖZGAZDASÁGI ÉS HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TAGINTÉZMÉNYE KOSSUTH LAJOS KÖZGAZDASÁGI ÉS HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TAGINTÉZMÉNYE KOSSUTH LAJOS KÖZGAZDASÁGI ÉS HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK: 1. ÁTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 2. TÁVOLMARADÁS,

Részletesebben

Érdi Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE

Érdi Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE Érdi Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE 2015. június 12-én a nevelőtestület által elfogadott. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 1. Az intézmény alapadatai... 4 2. Az iskola tanulóközösségei...

Részletesebben

WESSELÉNYI MIKLÓS MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA

WESSELÉNYI MIKLÓS MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA Mellékletek WESSELÉNYI MIKLÓS MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1149 Budapest, Várna u. 23. Telefon: 363-60-61, 220-86-92, 220-86-93 Honlap: http://www.wmszki.hu HÁZIREND Érvényes: 2013. szeptember

Részletesebben

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.)

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) HÁZIREND Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) 2013 Tartalomjegyzék A. rész: Az általános iskola intézményegységre vonatkozó

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2013.

H Á Z I R E N D 2013. H Á Z I R E N D 2013. 2 1. A házirenddel kapcsolatos szabályozás A házirend az iskola diákjainak alkotmánya, melyet az iskola igazgatója készíti el, a nevelőtestület fogad el. Elfogadásakor, illetve módosításakor

Részletesebben