Előterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés június 25-ei ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. június 25-ei ülésére"

Átírás

1 Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés E l n ö k e Előterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés június 25-ei ülésére Tárgy: Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége évi beszámolójának, mérlegének és eredmény-kimutatásának elfogadása Előterjesztő: Popovics György, a közgyűlés elnöke 1

2 Tisztelt Közgyűlés! A Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének legutóbbi ülésére május 27-én, Tengelicen került sor. Az ülésen került sor a MÖOSZ évi tevékenységéről szóló beszámolójának, mérlegének és eredménykimutatásának elfogadására is, melyet most a Közgyűlés elé terjesztek. Kérem, hogy a mellékelt szakmai beszámoló, mérleg és eredménykimutatás megismerését követően határozatával utólag fogadja el a Tisztelt Közgyűlés a MÖOSZ évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló beszámolót. Tatabánya, június 16. Popovics György Határozati javaslat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés jóváhagyólag elfogadja a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének évi tevékenységéről készült beszámolóját, mérlegét és eredménykimutatását. Határidő: június 25. Felelős: Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke 2

3 A MÖOSZ évi beszámolója A MÖOSZ 2014-ben 2 alkalommal tartott közgyűlést, és a parlamenti jogszabályalkotást figyelembe véve számtalan elnöki értekezletet, és egyeztetést tartott, melyekre több minisztert és államtitkárt is sikerült meghívni, de alapvetően a 2014-es évet az országgyűlési és önkormányzati választásokra való felkészülés jellemezte szövetségünk esetében is. Kiemelten kezeltük: Megyei Területfejlesztési tervezési folyamatot A megyei önkormányzatok területfejlesztési tervezési folyamata az alábbi lépésekből és feladatokból állt: 1. Megyei szintű helyzetfeltáró dokumentumok elkészítése (2012-ben elkészültek) 2. Megyei területfejlesztési koncepció elkészítése (2014. április végéig elkészültek) 3. Megyei területfejlesztési program elkészítése (2014. július 31-ig elkészültek) időszak forrásfelhasználását segítő integrált területi programjának elkészítése a megyék 1702/2014. (XII.3.) Korm. határozatban meghatározott TOP forráskeretére, amelyhez az ITP 1.0 verziója alátámasztásként szolgál. 3

4 Az egyes területi szereplők tervezési kötelezettségei a időszakra vonatkozóan Az uniós tervezés szempontjából a koncepciók és programok fontos funkciója, hogy sajátos területi igényeket, területi szempontokat rögzítenek és biztosítják a kapcsolatot az országos szintű átfogó és ágazati tervekkel, miközben figyelemmel vannak az uniós célokra és a Strukturális Alapok forrásfelhasználásának kereteire. A megyék TOP/VEKOP forráskeret felhasználásának elfogadott kiválasztási elveken kell alapulnia és a forrásfelhasználás során több olyan elvnek is érvényesülnie kell, ami biztosítja a megfelelő átláthatóságot, multiplikátorhatást, és nem utolsó sorban a beavatkozások integráltságát. Mindezek teljesüléséhez lényeges a forrás ismeretében történő továbbtervezés. A megyék számos beavatkozási szükségletet határoztak meg, amelyek finanszírozása a Strukturális Alapokból, saját erőből vagy privát befektetők forrásaiból valósulhat meg. Az ITP feladata, hogy meghatározza a megye számára kormányhatározatban lefektetett TOP/VEKOP forráskeret felhasználásának rendszerét és biztosítsa, hogy a megye a helyi szükségletekre válaszolva, integrált módon, a lehető legtöbb területi szereplőt bevonva járuljon hozzá a TOP/VEKOP célértékek megvalósulásához. Az ITP tartalma összhangban van a vonatkozó jogszabályban (272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) meghatározott tartalmi elemekkel, amelyek a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság (NFK) döntésének alapját képezik. Az NFK határozatban dönt az egyes ITP-kről. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint a Kormány az alábbi ITP tartami elemeket hagyja jóvá: a) az elfogadott ITP megnevezését, b) az ITP-t végrehajtó területi szereplőmegnevezését, c) az ITP teljes 7 éves forráskeretét, d) az ITP-ben megtett indikátorvállalásokat, e) az intézkedés, valamint tematikus célkitűzés szerinti forrásallokációt. Az ITP az elvárt tartalmi elemek mellett számos kiegészítő háttér információval is szolgál, amelyek alátámasztják a megye igényeire alapozott belső forrásallokációt és az indikátorvállalásokat. Az ITP tehát forráskeretekkel dolgozik és a forráselosztás több pontján is a területi szereplő dönti el a megyei területfejlesztési program hangsúlyaitól függően a TOP/VEKOP forráskeret felhasználásnak belső arányait. 1. Az első ilyen lépés a megyéket érintő első öt TOP prioritástengelyen belüli, intézkedések közötti forrásmegosztás. Fontos, hogy a teljes megyei TOP keret prioritástengelyek közötti megosztásának megváltoztatására nincs lehetőség. Ugyanakkor, amennyiben a megye úgy ítéli meg, hogy a prioritástengelyek közötti átcsoportosítás valamilyen oknál fogva elengedhetetlen, lehetséges egyedi egyeztetések kezdeményezése az Irányító Hatósággal. 2. A második lépésben az előzőekben előálló intézkedésenkénti forráskeretek további felosztása történik meg. Az ITP minden intézkedésen belül különbséget tesz négy forrás-felhasználási mód között. Az egyes intézkedésekre eső forráskereteket a forrás-felhasználási módok között lehet tovább bontani az alábbiak szerint: a) a megye kiemelt fejlesztési célterületének kerete 4

5 b) a megye kiemelt fejlesztési céljaira fordított keret c) kiemelt kedvezményezetti csoportra vonatkozó keret d) egyéb, megyei szereplők által felhasználható keret Az ITP forráskeretének felhasználása támogatási kérelmek alapján történik. A támogatási kérelmek az első keret esetében az adott megye által preferált fejlesztési célterületen megvalósuló, a második keret esetében az adott fejlesztési tematikát lefedő, a harmadik esetben az adott kedvezményezetti kör által benyújtott fejlesztési elképzelésekre vonatkoznak. A negyedik esetben nincs sem tematikus sem földrajzi, sem kedvezményezetti kör megkötés az intézkedés adta korlátokon belül. A megyék esetében a felhívás megyei ITP alapján történő meghirdetése, a támogatási kérelmek befogadása, értékelése és a döntési javaslat meghozatala az IH feladata. A döntési javaslat felterjesztését és a folyamat IH általi megfelelőségi vizsgálatát követően a döntést az IH vezető hagyja jóvá, ugyanakkor a megyének a döntésben részvételi joga van. A megyei önkormányzat feladata elsősorban tervezési feladat, amelyhez számos döntést szükséges meghoznia a megyei közgyűlésnek. A megye döntéshozói feladata elsőként a Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer (a Területi Kiválasztási Eljárásrend eszköze) belső jóváhagyásakor majd ezt követően, a forráskeretek felhasználása (felosztása) kapcsán az ITP készítésekor jelentkezik. Feladatok a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 19 szerint: A területi szereplő feladatai a) összeállítja az integrált területi programot és kezdeményezheti annak módosítását, b) véleményezi az irányító hatóság által megküldött felhívást, c) adatot szolgáltat az irányító hatóság részére a többéves nemzeti keret és az éves fejlesztési keret összeállításához, d) végrehajtja az integrált területi programot A megyének lehetősége van az IH által késztett felhívásokat véleményezni, és a projektkiválasztás alapjául szolgáló értékelési szempontrendszert meghatározni, amivel részt vállal a felhívások előkészítésében. A megye továbbá részt vesz a támogatási kérelmek bírálatában a DEB döntési javaslatának elkészítésében. Amennyiben a támogatást elnyert település, vagy egyéb megyei kedvezményezett kéri a 272/2014. Korm. rendelet alapján a projekt TSZ kötést követő menedzsmentjét (beleértve a projektfejlesztést és a végrehajtást) végezheti maga a megye is. A megye konkrét feladatai: Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer elkészítése, az ITP elkészítése, 5

6 az IH által készített felhívások véleményezése és az értékelési szempontrendszer meghatározása, részvétel a döntés előkészítésben (DEB tagság), a végrehajtás nyomon követése, a forrásfelhasználás nyomon követése (végrehajtás monitorozása). A Megyei Területfejlesztési ok A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 18. (5) bekezdése alapján a koncepciók tervezetét véleményezésre kell bocsátani többek között az országos önkormányzati érdekszövetségek részére, így a MÖOSZ részére is. A MÖOSZ mint valamennyi megyei önkormányzatot tömörítő szervezet az egyes megyei koncepciókat véleményezte. A megyei önkormányzatok kiemelt feladatai közé tartozott 2013-ban a megyékre vonatkozó területfejlesztési koncepció megalkotása. A megyei területfejlesztési koncepció célja a hazai fejlesztési célok és igények integrálása, azok területi dimenzióinak meghatározása, ami összességében a as európai uniós tervezési és költségvetési időszakra készülő tervdokumentumok megalapozását is szolgálja. A megyei koncepciók kidolgozását valamennyi megyei önkormányzat 2013-ban teljesítette, bár a formális közgyűlési jóváhagyása az OFTK parlamenti elfogadásának időbeli csúszása miatt 2014-re teljesült ben a Területfejlesztési programokat készítették el a megyei önkormányzatok 17 db megye küldte meg véleményezésre a MÖOSZ felé a fejlesztési dokumentumait. Valamennyi dokumentumra támogató véleményt fogalmazott meg a MŐOSZ. A véleményezés során a megyék többségének figyelmét azonban felhívta arra a MÖOSZ, hogy bár maga a dokumentáció fajtája miatt kevésbé tud foglalkozni a megye határ menti térségekkel való kapcsolat erősítésével, ugyanakkor a program végrehajtása során kiemelt jelentősége van a szomszédos megyékkel való együttműködésnek a területfejlesztési koncepciók alapján, amely elősegítheti az egész térség gazdasági fellendülését. A térségi kapcsolatok erősítési lehetőségére javaslatként többnyire az infrastruktúra hálózatok fejlesztése és energiagazdálkodás, az idegenforgalom fellendítésére vonatkozó közös programok megvalósítása, illetve a szociális gazdaság fejlesztése fogalmazódott meg. A MÖOSZ véleményekben igyekezett erősíteni a közös gondolkodás fontosságát, ami összességében a közös programok mellett a foglalkoztatás és a helyi, illetve térségi gazdaság erősítését, a vállalkozásai dinamika növekedését, és innovációs teljesítmény eredményességét alapozhatja meg. A következő táblázat tartalmazza a véleményezésre megküldött dokumentumokat a megyék nevei szerinti abc sorrendben. ot véleményeztető megye típusa Egyeté rtő vélemé ny Javaslat 6

7 1. Bács-Kiskun megye Stratégiai és ( ) 2. Baranya megye Stratégiai és ( ) 3. Baranya megye Stratégiai és ( ) 4. Békés megye Stratégiai és 5. Borsod-Abaúj-Zemplén megye 6. Borsod-Abaúj-Zemplén megye ( ) Stratégiai és ( ) ( ) 7. Budapest főváros Stratégiai és ( ) 8. Csongrád megye Stratégiai és ( ) 9. Fejér megye Stratégiai és ( ) 10. Hajdú-Bihar megye Stratégiai és ( ) 11. Heves megye Stratégiai és ( ) 12. Jász-Nagykun-Szolnok megye Stratégiai és ( ) 13. Komárom-Esztergom ( ) + A koncepcióban is megfogalmazott szomszédos térségek felé való nyitási szándék beültetése a programokba. + Több féle ágazati elhatározás is kerüljön a programba. Területi célok kiterjesztése a határon túlra is. + + Leszakadó térségek felzárkóztatására is közös programok kialakítása a szomszédos megyékkel. + + Megyehatár menti térségi kapcsolatok erősítése. + Jó kapcsolat megtartása, erősítése a Pest Megyei Önkormányzattal a közös nemzetközi szerepkör megvalósítása érdekében is. + + Nyitás a gazdaságfejlesztésen és turizmuson kívül más ágazati területek vonatkozásában is. + A koncepciótóban meglévő és példaértékű, megyehatáron átnyúló együttműködési szándékok megjelenítése. + A helyi projektelemek specifikálása a kormányhatározatokban szereplő projektekkel koordináltan. + + A gazdaság és turizmus fejlesztésén kívül más ágazatokban is nyitás a szomszédos megyék felé. 7

8 14. Nógrád megye Stratégiai ( ) 15. Somogy megye Stratégiai és 16. Szabolcs-Szatmár- Bereg megye ( ) Stratégiai és ( ) 17. Tolna megye Stratégiai és ( ) 18. Veszprém megye Stratégiai és ( ) 19. Veszprém megye Stratégiai és ( ) 20. Zala megye Stratégiai és ( ) + A gazdaság fejlesztésén kívül más ágazatokban is nyitás a szomszédos megyék és Szlovákia felé. + + Szociális gazdaság fejlesztésének lehetőségei. + + A kormányhatározatokban megfogalmazott projekthez kötődő stratégiai elemek illeszkedésére és a helyi projektelemek specifikálására. + + A Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége a évben az alábbi témákban képviseltette magát a jogszabály előkészítés folyamatában (felsorolás a teljesség igénye nélkül): Véleményeztünk, egyeztettünk az alábbi jogszabály tervezetek esetében: - az egyes területrendezéssel kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról szóló előterjesztés - a muzeális intézményekben őrzött kulturális javak kölcsönzéséről, valamint az állami tulajdonban lévő kulturális javak őrzési vagy bemutatási helyzetének kijelöléséről szóló EMMI rendelet tervezetet -.a megyei önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló évi kiegészítő támogatásról szóló munkaanyagot - Az önkormányzati óvodai és bölcsődei étkeztetés - fejlesztési támogatásról szóló BM rendelet tervezetet - A települési önkormányzatok és társulásaik létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes teltételeiről szóló munkaanyagot - A helyi önkormányzatok és az önkormányzati társulások európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítéséhez nyújtható támogatásokról szóló munkaanyagot 8

9 - A évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről, valamint az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatának ellentételezéséről szóló rendelet tervezetét - Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról, az egészségügyi intézmények válsághelyzeti terveinek követelményeiről, a veleszületett rendellenességek bejelentéséről és nyilvántartásuk rendjéről, valamint a szívinfarktussal kapcsolatos megbetegedések bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről szóló miniszteri rendelet tervezetét - - A katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló BM rendelet módosítási tervezetét - Az Államháztartási Belső Kontroll Munkacsoport Önkormányzati Témacsoport évi beszámolóját, ill. a évi munkatervének tervezetét - Az Egészségügyi Tudományos Tanács működésével kapcsolatos egyes jogszabályok módosításáról szóló tervezetet - A nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárata és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló tervezetet - A szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvény végrehajtásához kapcsolódód a lefoglalással kapcsolatos BM rendelet munkaanyagénak tervezetét - A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása igénybevételének részletes szabályairól szóló előterjesztést - A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről, és az orvosok gyógyszerrendelési értékelésének egyes szabályairól szóló rendelet módosításának előterjesztését - A vis maior támogatás felhasználásnak részletes szabályairól szóló kormány rendelet módosításáról szóló előterjesztést - A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása igénybevételének részletes szabályairól szóló BM rendelet munkaanyagét - A büntetőeljárás és a szabálysértési eljárás során a tájékoztatáshoz való joggal összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról szóló munkaanyagot - Az Integrációs Pedagógiai Rendszerről szóló előterjesztést - A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló rendelet tervezetet - Az egyes kulturális tárgyú miniszteri rendelet tervezeteket - Az óvoda- és iskolatej programszabályozásáról szóló VM rendelet tervezetét - Az európai területi társulásról szóló törvénytervezetet - A Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és tisztítási Megvalósítási ról és a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és tisztítási Megvalósítási mal összefüggő szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló kormányelőterjesztés tervezetét - A polgármesteri megbízatás megszűnését követően egyes közszolgálati jellegű jogviszonyokba történő visszavételi kötelezettség fenntartásáról szóló kormány előterjesztés tervezetét - A múzeum, valamint az országos szakkönyvtár és a megyei könyvtár éves munkatervéhez szükséges szakmai mutatókról szóló előterjesztést - A Bohunice radioaktív hulladék feldolgozó üzem környezeti hatásvizsgálati eljárás környezeti hatástanulmányát véleményeztük az érintett megyék bevonásával - A Balaton fejlesztési koncepció társadalmi egyeztetése 9

10 - A központi címregiszter kialakításához szükséges adatellenőrzési feladatokról szóló kormány előterjesztés tervezetét - Az egészségügyért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről szóló rendelet tervezetet - Az egészségügyi szakmai kollégium működéséről szóló rendelet tervezetet - Tisza-tó kódex, és Tisza-tó Térség Területfejlesztési jának véleményezése - A büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányába fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról szóló átiratot - A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló rendelet tervezetet - Az egyes köznevelési tárgyú kormányrendelet módosításáról szóló előterjesztést - A Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését szolgáló Stratégiai Koncepció SKV tematikájának véleményezése - Az art mozi hálózat digitális fejlesztésének évi támogatásáról szóló rendelet tervezetet - A közművelődési feladatellátás országos szakfelügyeletéről szóló rendelet tervezetet - Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeleteket - A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló kormány előterjesztést - A folyók mértékadó árvíz szintjéről szóló tervezetet - Az egyes emberen végzett orvostudományi kutatások engedélyezésével összefüggő és egyes népegészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításának tervezetét - A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló kormány rendelet módosításának tervezetét - Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló előterjesztést - A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a finanszírozási eljárásrendekről szóló módosított rendelet tervezetet Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsa / ÖNET / az alábbi témákban tárgyalt: - A Magyar Államkincstár elnökének tájékoztatása az államháztartás számviteli rendjének időszerű kérdéseiről - Az általános önkormányzati választások utáni teendők évi költségvetés tervezete - A szociális segélyezési rendszer átalakítása - Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása Szövetségünk a Vidékfejlesztési Minisztérium által koordinált munkacsoportokba megyei elnököket delegált a téma fontosságára való tekintettel. A munkacsoportok 2013-ban átalakultak és 2014-ben már 9 munkacsoport működött, melyek tevékenységéről: Környezetminőség és természeti erőforrások munkacsoport / Delegáltunk: Szabó Róbert Heves Megyei Önkormányzat Elnöke A Heves Megyei Önkormányzatot Szabó Róbert Elnök megbízásából Vágner Ákos agrár szaktanácsadó képviselte, aki ezen a területen jelentős tapasztalattal rendelkezik. Munkacsoport ülések időpontjai: Vidékfejlesztési Minisztérium szeptember óra 10

11 Vidékfejlesztési Minisztérium október óra Vidékfejlesztési Minisztérium október óra Vidékfejlesztési Minisztérium október óra Vidékfejlesztési Minisztérium február óra Vidékfejlesztési Minisztérium február óra Vidékfejlesztési Minisztérium március 20. 8:30-9:30 Vidékfejlesztési Minisztérium március :30-15:30 Vidékfejlesztési Minisztérium szeptember Vidékfejlesztési Minisztérium október óra A munkacsoport Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap forrásaira készülő Vidékfejlesztési 4. prioritásához kapcsolódó támogatási jogcímek vonatkozásában kezdte meg a tervező munkát. A munkacsoport munkája egy külső tervező csoport által készített munkaanyaggal indult. A tervezett intézkedések: - nem termelő beruházások - agrárkörnyezet-gazdálkodási kifizetések - NATURA 2000-es kifizetések - kedvezőtlen adottságú területek kompenzációs kifizetései A munkacsoport ülésein képviseltük, hogy a fenti támogatási formák nagyon népszerűek és jelentős igény jelentkezik a gazdálkodók oldaláról. Az intézkedések minél korábbi beindítása szükséges az alacsony jövedelmezőséggel rendelkező ágazatok (juh, szarvasmarha, szőlő, gyümölcs) számára, hiszen ezen ágazatok számára az előző költségvetési időszakban hasonló jogcímen kifizettet támogatási összegek jelentették a túlélést. Többször jeleztük, hogy a Vidékfejlesztési elfogadását követően rövid idő áll rendelkezésre a gazdálkodók és a kifizető ügynökség számára a felkészülésére az intézkedések beindításáig, így az előző költségvetési időszakban felépített sémák drasztikus változtatását nem javasoljuk, annak érdekében, hogy az intézkedések zökkenőmentesen folytatódhassanak. A tervezési munkát jelentősen nehezítette, hogy nem állt rendelkezésre még a forrás allokáció. A Heves Megyei Önkormányzat a tervezés hete rendezvénysorozat keretében megjelenítette a Vidékfejlesztési aktuális helyzetét, kiemelten a munkacsoportban zajló tervezési munkát. Erdészeti munkacsoport / Delegáltunk: Gelencsér Attila Somogy Megyei Önkormányzat Elnöke A közötti időszak Európai Uniós társfinanszírozású Magyarországi Vidékfejlesztési és Halászati Erdészeti Munkacsoportjának ülésein személyesen általam, vagy az ügyrendnek megfelelően bejelentett állandó helyettesek útján a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének képviselete megtörtént. Az ülések a Vidékfejlesztési Minisztérium épületében 2014 február 11., 2014 április 16., 2014 június 20., valamint 2014 július 14. időpontokban történtek. Az Erdészeti Munkacsoport feladata a jelenleg aktuálisan társadalmasítás alatt álló Vidékfejlesztési erdészeti ágazati szakterületére vonatkozóan a programfejezetek alapját képező helyzetelemzések, helyzetértékelések és az erre épülő célrendszerek kialakítása, valamint a vonatkozó programfejezetek kidolgozása az erdőterületek fejlesztésére és az erdők életképességének javítására irányuló beruházások adta kereteken belül. A kiválasztott al intézkedések ugyanakkor közvetlen és közvetett módon is hozzájárulnak a 11

12 vidéki térségek jövedelem-stabilitásához, a vidéki életminőség javításához, valamint a helyi szolgáltatások biztosításához. A Munkacsoport által felterjesztett intézkedések első sorban az EMVA 4. és 5. prioritásában megfogalmazottak alapján a természeti erőforrások megőrzését és erősítését, valamint az erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás átfogó célkitűzéseit segítik. A korszerű, fenntartható erdőművelési módok, illetve a fenntartható erdőgazdálkodási módokra való áttérés ösztönzése a biodiverzitás szempontjából a lehető legmagasabb hozzáadott értéket biztosítják az összes földhasználati gazdálkodási mód közül. Ezzel egyidejűleg az erdők folyamatos természeti erőforrást biztosítanak a biológiai alapú gazdasági potenciálok mobilizálása számára is. A mezőgazdasági és erdőgazdálkodási kultúrák kombinációi, valamint az erdők fenntartható, a klímaváltozás hatásainak jobban ellenálló, illetve alkalmazkodó fafaj-összetételre és művelési módokra való áttérésének ösztönzése az erdők ökológiai egészségének megerősítése mellett az erdőművelés alatt álló területek talaj- és vízháztartási állapota is javítható. Az Erdészeti Munkacsoport által támogatott és kidolgozott fókuszterületek ezen alapelvek alapján kerültek kidolgozásra, mely a jelenlegi Vidékfejlesztési alapjául szolgált. Helyi közösség és társadalmi kohézió munkacsoport/ Delegáltunk: Popovics György Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Elnöke A Munkacsoport még évben 8 alkalommal ülésezett, sajnos 2014-ben nem tartott ülést, így érdemi munkáról nem áll módunkban beszámolni. A munkacsoport eddigi titkársági feladatait ellátó NAKVI tájékoztatása szerint azzal, hogy a vidékfejlesztési feladatok júniusában átkerültek a Miniszterelnökséghez a Munkacsoport tevékenysége is fel lett függesztve. A vidékfejlesztési feladatok ellátásában ettől függetlenül aktívan részt veszünk. Többek között a KEM, Fejér és Veszprém megyét tömörítő Közép-dunántúli Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórum delegáltjaként részt veszünk a DIT UMVP monitoring bizottság ülésein és decemberében véleményeztük a Vidékfejlesztési EU Bizottság felé benyújtott változatát is. K+F és Innováció munkacsoport / Delegáltunk: Bodó Sándor Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Elnöke A közötti időszakra vonatkozó európai uniós társfinanszírozású vidékfejlesztési program és halászati operatív programalkotáshoz szükséges szakmai hátteret biztosító Vidékfejlesztési Minisztérium által koordinált K+F és innováció, tudásátadás, képzés munkacsoportba delegált Bodó Sándor elnök úr, illetve az őt esetileg helyettesítő Tóth Attila alelnök úr beszámolója szerint a testület a rendelkezésére bocsátott szakmai munkaanyagok véleményezésében vett részt. A véleményezésbe bevonásra került a Debreceni Egyetem, illetve annak agrártudományi kara is, ezzel is elősegítve a szakmaiság minél magasabb szintű érvényesítését. Az alábbi VM munkacsoportokba delegáltunk még tagokat: Halgazdasági Munkacsoport / Delegáltunk: Farkas Zoltán Békés Megyei Önkormányzat elnöke 12

13 Élelmiszer-feldolgozás fejlesztési munkacsoport/ Delegáltunk: Bányai Gábor Bács- Kiskun Megyei Önkormányzat Elnöke nem készített beszámolót Általános tervezésért felelős Munkacsoport / Delegáltunk: Seszták Oszkár Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Elnöke Tematikus alprogramokért felelős munkacsoport / Delegáltunk: Manninger Jenő Zala Megyei Önkormányzat Elnöke Agrárgazdasági munkacsoport/ Delegáltunk: Tiffán Zsolt Baranya Megyei Önkormányzat Elnöke A Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségén belül működő Főjegyzői Kollégium 2014-ben nem tartott ülést. A Kollégium évi munkáját is az országos ill. az önkormányzati választások határozták meg. Keszthelyen, Dobogókőn, ill. Budapesten is több alkalommal tartottak térségi kiscsoportokban választási felkészítést. Nemzetközi kapcsolatok: május között Wroclaw-ban tartotta éves közgyűlését az AER. Szövetségünket Magyar Anna képviselte. Költségeit a MÖOSZ fizette, összesen : repülőjegy, taxi, és egyéb számlák : ,- Ft volt a kiküldetési rendelvény szerint szeptember között Brüsszelben tartotta az Európa Bizottság a 6. kohéziós Fórumot, melyre a delegációt a Miniszterelnökség Európai Uniós Fejlesztésekért Felelős Államtitkársága állította össze. Szövetségünket dr. Popovics Gábor Területfejlesztési Koordinációs és Irányítási irodavezetője képviselte. Az utazás költségeit a Miniszterelnökség nem tudta felvállalni, így szövetségünket összesen ( repülőjegy, taxi, transzfer, buszjegy) a kiküldetési rendelvény szerint ,- Ft terhelte. A MÖOSZ által delegált tagjaink az alábbi bizottságokban, munkacsoportokban és tanácsokban képviselte érdekeinket: A teljesség igénye nélkül a bizottságok munkájából az alábbi témákat emelnénk ki: Végrehajtási ot felügyelő Monitoring Bizottsága A bizottság kettő alkalommal tartott ülést: június 13-án, és december 04-én március október 10. között az EUTAF lefolytatta a VOP projekt 10 db mintavételes ellenőrzését, ezek közül kiemelnénk: - A programozási időszak operatív programjainak végrehajtása során keletkezett dokumentumok digitalizálása és kezelése -A Magyar Államkincstár programterve, a kincstári ellenőrzési rendszer működtetésére és a számviteli nyilvántartás vezetésére - Az NFÜ operatív programok lebonyolításával kapcsolatos kapacitás biztosítása- EMIR fejlesztése - Tájékoztatási tevékenység humán kapacitásának, valamint az IH_k program menedzsment feladatit támogató informatikai kapacitás biztosítása 13

14 - NSRK tájékoztatás és a nyilvánosság - Széchenyi irodák létrehozás és működtetése -TVI humánerőforrás fejlesztése -UMFT Tanácsadói Hálózat működtetése - Kistérségi Koordinációs Hálózat működtetése december 30-ig valamennyi ellenőrzési jelentés elkészült és a kedvezményezettnek megküldésre került. A 33 futó VOP projekthez kapcsolódóan a VOP IH valamennyi projekt ellenőrzésére felkérte a Magyar Államkincstárat ben, 32 ellenőrzést folytattak le, ebből 29 ellenőrzés lezárult, 3 esetében az intézkedési terv teljesülése folyamatban, van egy ellenőrzést 2015-re ütemezett át. Az EUTAF február 23-án megkezdet a VOP évi rendszerének ellenőrzését. Államreform ok Monitoring Bizottság A bizottság 2014-ben egy alkalommal junius11-én ülésezett, melyen elfogadta az ÁROP évi éves jelentését. Az éves jelentés felépítése: Vezetői összefoglaló: 1. Meghatározás Alapinformációk az operatív programról Az OP irányítási rendszerének bemutatása Társadalmi-gazdasági trendek-külső/belső környezet 2. Az operatív program végrehajtásának áttekintése 3. Végrehajtás prioritás szerint 4. ESZA programok: összhang és koncentráció 5. ERFA/KA programok: nagyprojektek 6. Technikai segítségnyújtás 7. Tájékoztatás és nyilvánosság 2014-ben a jelenlegi teljesítés, illetve a kifizetés előrejelzések alapján a december 31-re kitűzött célok tejesítése mindkét célkitűzésen biztosítottak voltak, forrásvesztésre nem került sor bem pályázatos konstrukciók: ÁROP-1.A.3 Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban (2014-ben nevesített) ÁROP A nyugdíjrendszer modellezési, hosszú távú előrejelzési elemeinek fejlesztése, a kiegészítő nyugdíjrendszerek lehetőségeinek feltárására. ( 2014-ben nevesített) Az intézményrendszer érintő változások 2014-ben: január l. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megszűnése április15. Közreműködő Szervezetek érintő változások, feladatátadások Elektronikus Közigazgatás Monitoring Bizottság A bizottság 2014-ben egy alkalommal junius11-én ülésezett, melyen elfogadta az EKOP évi éves jelentését. Az éves jelentés felépítése: Vezetői összefoglaló: 1. Meghatározás Alapinformációk az operatív programról Az OP irányítási rendszerének bemutatása Társadalmi-gazdasági trendek-külső/belső környezet 2. Az operatív program végrehajtásának áttekintése 14

15 3. Végrehajtás prioritás szerint 4. ESZA programok: összhang és koncentráció 5. ERFA/KA programok: nagyprojektek 6. Technikai segítségnyújtás 7. Tájékoztatás és nyilvánosság 2014-ben a jelenlegi teljesítés, illetve a kifizetés előrejelzések alapján a december 31-re kitűzött célok tejesítése mindkét célkitűzésen biztosítottak voltak, forrásvesztésre nem került sor ben 2 alaklommal került módosításra az EKOP akcióterve: 1063/2014(II.18) Korm. határozat 1177/2014.(III.26.) Korm. határozat Pályázati konstrukció: EKOP-2A3 Központi elektronikus fizetési és elszámolási rendszerhez való kapcsolódás. Az intézményrendszer érintő változások 2014-ben: január l. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megszűnése április15. Közreműködő Szervezetek érintő változások, feladatátadások Transznacionális és interregionális tervezési munkacsoport A Nemzetgazdasági minisztérium az európai területi együttműködési operatív programok megalkotásának folyamatában a megyei önkormányzatok részvételével, valamint további érintett ágazati szereplőkkel kiegészülve munkacsoportot hozott létre az alábbi transznacionális és interregionális programokról folytatandó, intézményesített konzultáció biztosítása érdekében. Az operatív programok tényleges kidolgozását programozó munkacsoportok végzik, azonban a konzultációs munkacsoport révén mód van arra, hogy az OP-k tervezésének folyamatát az érintett szereplők véleményeikkel befolyásolják. A konzultációs tervezési munkacsoport október 30-i ülésén az alábbi programok tervezésének állásáról kaptak tájékoztatást a résztvevők. Közép Európa 2020 A transznacionális együttműködési programok lényege, hogy egy adott szempontból egy területi egységként értelmezhető, több országból álló területen közösen keresnek megoldásokat a térséget érintő problémákra. A Közép Európa 2020 program a korábbi időszakban már létező Közép Európa Transznacionális folytatásaként a középeurópai térség, nevezetesen Csehország, Magyarország, Ausztria, Szlovénia, Szlovákia, illetve nem teljes területével Németország és Olaszország kihívásait hivatott kezelni. A tervezést irányító programozó munkacsoport döntése amely nem azonos a hazai tervezési munkacsoporttal alapján a program végrehajtását, illetve a közös intézményi struktúrák (Irányító Hatóság és Közös Titkárság) irányítását a jelenlegi gyakorlatnak megfelelően a jövőben is Bécs városa látja majd el, amit hazánk az elfogadott mandátum értelmében is támogat. A Közép Európa 2020 program a Regionális Fejlesztési Alapból kerül támogatásra, a 14 alakuló, európai transznacionális program egyikeként hozzájárul a Kohéziós Politika célkitűzéseihez, ezáltal az EU 2020 stratégia által megfogalmazott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedéshez. A program programozó munkabizottsága hasonlóan a korábbi programidőszakhoz a következő témákat választotta az új program tematikus irányaiul: innováció, energiagazdálkodás, környezetvédelem, közlekedés. Duna Transznacionális 15

16 A Duna program területe a Bizottság javaslata alapján lefedi Ausztriát, Bosznia és Hercegovinát, Bulgáriát, Csehországot, Horvátországot, Magyarországot, Moldovát, Montenegrót, Németország két szövetségi tartományát (Baden-Württemberg és Bajorország), Romániát, Szerbiát, Szlovákiát, Szlovéniát és Ukrajna bizonyos területeit. Az új program előkészítéséért a programozó munkacsoport (un. taskforce) felel, amely a Duna partnerországok képviselőiből álló testület. A munkacsoport elsődleges célja a Duna kidolgozása, amely a transznacionális együttműködés alapdokumentuma lesz a as időszakban. A munkacsoport döntéseit konszenzusos alapon hozza meg. Az új Duna program földrajzi területe pontosan megegyezik a 2011-ben elfogadott EU Duna Régió Stratégia területével. A makroregioniális stratégia és a transznacionális program két különböző eszköz, amelyek hasonló célokat szolgálnak, viszont különböző szinteken és elvek mentén valósulnak meg. A megegyező terület és célok mégis lehetőséget teremtenek a kettő együttműködésére: a Duna program azon túl, hogy a kapcsolódó projektekkel hozzájárul a Stratégia tematikus céljainak eléréséhez, elősegítheti a Duna Stratégia érintettjeinek intézményszerű együttműködését. INTERREG Europe Az európai területi együttműködések közé tartozó interregionális programok az egész EU-t lefedő, elsősorban tapasztalatcserét szolgáló programok. Az interregionális programokban EU-n kívüli országok is részt vehetnek és 2020 között a korábbi időszakban már létező négy interregionális program fog folytatódni (INTERREG VC, ESPON 2020, INTERACT III, URBACT III), amelyek tervezése már megkezdődött. Az INTERREG VC program prioritásai a kohéziós politikai rendelettervezeteknek megfelelően, a partnerországok preferenciáihoz igazodva kerülnek kialakításra. Az INTERREG VC program az 1. (K+F, innováció), a 3. (KKV-k versenyképességének fejlesztése), a 4. (alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaság) és a 6. (környezetvédelem) tematikus célokat támogatja majd. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat delegálása alapján Majorné László Brigitta nemzetközi referens vett részt a MÖOSZ képviseletében a munkacsoport szakértői tevékenységében. A munkacsoport első ülése október 30-án került megszervezésre Budapesten a Nemzetgazdasági Minisztériumban. Az első ülésen általános tájékoztatatást kaptak a részvevők a közötti ETE programokról, és a programozás folyamatáról. A munkacsoport ülésén az érintett operatív programok szakmai előkészítése folyt, és a magyar álláspont előkészítése volt a fő cél. A későbbiekben a tájékoztatás elsősorban elektronikusan történt. A Nemzetgazdasági Minisztérium részéről érkezett információkat tanulmányoztuk, partnereinknek eljuttattuk. A programok társadalmasításáról az on-line kérdőívek eredményeiről tájékoztatást kaptunk. A legtöbb magyarországi megye számára fontosak az ETE programok és ezen belül a határon átnyúló együttműködési programok is, hiszen a 19 megyéből 15 határ menti, s több megye nemcsak egy határon átnyúló együttműködési programban érintett. Az európai, magyarországi külpolitikai célokkal összhangban, illetve azok regionális szintű megvalósításához járulnak hozzá a megyék a nemzetközi programokban, projektekben való részvételükkel, és azzal, hogy folyamatosan alakítják határon átnyúló kapcsolatait. Nemzetpolitikai szempontból a határon túl élő magyarsággal való kapcsolattartás, a magyar- 16

17 magyar kapcsolatok kiszélesítése, erősítése minden magyarországi megye,csakúgy mint a megyei települések számára meghatározó. A CENTRAL 2020 Transznacionális Együttműködési, INTERREG EUROPE interregionális program és különösen a DUNA Transznacionális lehetőségeit a magyar megyéknek célszerű lenne alaposan tanulmányozni és kihasználni. A megyék területfejlesztési politikáját, területfejlesztési feladatait segíthetik az ezen programok adta lehetőségek. A magyarországi megyék nemzetközi projektekben való részvétele, a partnerség kialakítása, a jó nemzetközi tapasztalatok átvétele, megosztása a mindennapi feladatainkat segíthetné. A megyék széleskörű testvérmegyei kapcsolatrendszerrel rendelkeznek, s ezek mint önként vállalt feladatok jelennek meg, erre külön forrás nem áll rendelkezésre, így a források felkutatása és hasznosítása rendkívül fontos számunkra. A testvérmegyei megállapodásokban rögzített együttműködési célok gyakorlati megvalósítását támogatja a nemzetközi projektekben való részvétel,s tapasztalatom szerint a partnerhálózatok kialakítása pedig új és új projekteket generál. Mint három országgal határos megye elnöke nap, mint nap tapasztalom a nemzetközi projektekben való részvétel fontosságát, számos megyei nemzetközi rendezvényen veszek részt, és a Régiók Bizottságába történt delegálásommal a továbbiakban is támogatom és ösztönzöm a megyék, megyei települések ez irányú kezdeményezéseit. Szakértőként részt vettünk a Duna Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács Székely Imre (a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal fejlesztés-stratégiai referense) a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége delegáltjaként vett részt a Duna Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács munkájában. A MÖOSZ által delegált személyt -a Tanács a évi alakuló ülésén elnökévé választotta. Tájékoztatása szerint a 23 tagú testületet az elmúlt évben két alkalommal ülésezett, szeptember 4-én és december 16-án. Mindkét tanácskozás legfontosabb napirendi pontja hazánk 2010-ben elfogadott Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervének között végrehajtandó felülvizsgálata volt. A felülvizsgálati munka keretében elkészültek az egyes vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési alegységek és a részvízgyűjtők jelentős vízgazdálkodási kérdéseit tartalmazó vitaanyagok. Ezek a vitaanyagok elérhetők a oldalon. A dokumentumok május végéig véleményezhetők. Az észrevételek az központi címre vagy az adott területen illetékes vízügyi igazgatóságnak is megküldhetők. Szintén téma volt mindkét tanácsülésen a 2011-es magyar EU elnökség alatt elfogadott Duna Régió Stratégia. Ennek két vízgazdálkodási fejezet van, amelyet Magyarország koordinál: a vizek minőségével foglalkozó fejezetért Csehországgal, a környezeti kockázatokkal foglalkozó fejezetért Romániával közösen felelős Magyarország. Az uniós fejlesztések egyik sarokköve a makroregionális fejlesztések lesznek. Magának a Stratégiának nincs elkülönített 17

18 forrása, a tagországoknak úgy kell gazdálkodniuk, hogy amikor valamely területen nemzetközi összefogás kell, akkor arra legyen megfelelő pénzügyi háttér biztosítva. Ilyen tipikus példa a Fertő-tó, amely Magyarország vízgyűjtő-gazdálkodási tervében minden kiemelt víztest jelenik meg. Viszont a tó jó állapotának eléréséhez mindenképpen szüksége van az osztrák fél jelenlétére és támogatására is. Minden prioritásnak van egy akcióterve, amely projekteken és mérföldköveken keresztül valósul meg. A Duna Stratégia 5. prioritása az árvizekkel foglalkozik. A 2013-as dunai nagy árvíz átírta az LNV (legnagyobb vízállás) szinteket, amely egyedül Mohácsnál nem dőlt ez meg (ott a Száva segített ). Mindezek reakciót váltottak ki: elindították a Flood Survey-t és összeállítottak egy árvízi intézkedési tervet. Ennek a tervnek az a megállapítása, hogy az árvízi előrejelzést még azokon a területeken is fejleszteni kell, ahol először azt hitték, hogy nincs gond vele. Projektet szeretnének indítani ebben a témában, az árvízi előrejelzés Duna szintű fejlesztéséhez. Magyarország ebben vezető helyen áll. Az Országos Vízjelző Szolgálat 6 napra jelez előre, ez egyedülálló. Ausztria is csak 1 napra ad előrejelzést. A magyar előrejelzés nulláról indul, nem az osztrák adatokkal számol, hanem a lehullott és várható csapadékból. Magyarország területének 1/4-ét fenyegeti árvízi veszély, ennél csak Banglades nagyobb, ott 70% ez az érték. A Duna Stratégia ázsiója annyira megemelkedett, hogy a közötti nemzeti források brüsszeli bemutatásánál a makroregionális programok között megjelennek a Duna Stratégiával kapcsolatos célkitűzések is. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatója megállapította, hogy Magyarországon a felső-tiszai szakasza rendelkezik a legnagyobb árvízi kockázattal Itt ugyanis kevés beavatkozási lehetőségünk van, mert ennek a szakasznak a vízgyűjtőjének nagy része Ukrajna területén található. Egy esetleges ukrán gátszakadás esetén magyar települések kerülnének víz alá. Régebben is volt együttműködés a két ország között, ezek eredménye volt a magyar forrásokból finanszírozott árvízi előrejelző rendszer működtetése, illetve a Tivadari-híd megemelése is. Másik nagy projekt, mely itthon folyik, az a Sediment projekt. Ez a hajózóút fenntartására vonatkozik, ami természetvédelmi és környezetvédelmi szempontokat is érint. Magyarország leszögezte, hogy csak akkor avatkozik be a Duna természetes folyamataiba, hogyha a beavatkozások hatásait megfelelő biztonsággal tudjuk előre jelezni. Ez a projekt erre irányul, a Duna megóvásáért tevékenykedő nemzetközi szervezet, az ICPDR (International Commission for the Protection of the Danube River) vezetésével. Az ICPDR hazai koordinátora dr. Józsa János, a BME professzora. A decemberi Tanácsülés tárgyalt még a Tisza Group-ról, mely az ICPDR részeként dolgozott 2013 végéig, amikor is forráshiány miatt szünet állt be a működésében. Magyarország a Duna Stratégia égisze alatt segíti ennek a csoportnak a működését. Szolnokon nyitották újra a csoport irodáját, Nemzeti Tisza Iroda címen. Azért fontos ennek a csoportnak a működése, mert a vízgazdálkodási kérdések 60-70%-a ezen e területen merül fel. Településüzemeltetési Tanács A Belügyminisztérium kormányoldali koordinációjával, az önkormányzatok országos érdekszövetségei, a közszolgáltatók országos szakmai szövetségei, valamint az érintett ágazati szakszervezetek részvételével működő Településüzemeltetési Tanács a közszolgáltatások problémáinak megoldására, fejlesztési lehetőségeinek feltárására, a Kormány szakmai munkájának segítésére jött létre. 18

19 2013-ban két alkalommal ült össze a Tanács. Első alkalommal a rezsi- és közüzemi díjak 10 százalékos csökkentésének kérdéseivel felvetődött várható pozitív és negatív következményeit tárta fel a Belügymisztérium önkormányzati államtitkára, a Településszolgáltatási Egyesület elnöke, országgyűlési képviselők, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és több más, országos hatáskörű szerv és közműszolgáltatók részvételével. A Tanács tagjai és az ülés szakmai meghívottjai arra kerestek megoldásokat és tettek javaslatokat, hogy a lakossági rezsiterhek és a közüzemi díjak 10 százalékos csökkentésének végrehajtása mellett hogyan lehet biztosítani a közszolgáltató szervezetek működőképességének fenntartását és az önkormányzati feladatok ellátásához szükséges feltételeket. Az ülés résztvevői abban állapodtak meg, hogy szoros együttműködésben folytatják a konzultációt és konkrét javaslatokat dolgoznak ki a kormány számára. Második alkalommal szintén a minisztériumok, képviselők, szolgáltatók, országos szövetségek részvételével tájékáztatás történt a rezsicsökkentés eredményéről, hatásairól a különböző közszolgáltatás területeiről. A tanács megtárgyalta a közszolgáltatásban bekövetkezett és várható további változásokat, lehetőségeket és támogatta a további rezsicsökkentés lehetőségének feltárását. A MÖOSZ által képviselt álláspont: a rezsicsökkentés támogatása ben a Tanács nem tartott ülést. A Bohunice radioaktív hulladék feldolgozó üzem környezeti hatásvizsgálati eljárás környezeti hatástanulmány véleményezési eljárásában májusában érkezett megkeresés az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló, február 26-án a finnországi Espooban aláírt és a 148/1999 (X.13.) Korm. rendelettel kihirdetett egyezmény alapján, a szlovákiai Javslovské Bohunicei atom erőmühöz kapcsolódó, JAVYS A.S. radioaktív hulladékfeldolgozási és - kezelési technológiára épülő létesítmény tevékenységére vonatkozó környezeti hatásvizsgálati eljárásban való részvételre. A szakmai értékeléstől eltekintve összefoglalva következőket fogalmazta meg a MÖOSZ véleményében: A dokumentáció készítői nem vették figyelembe a tervezett létesítmény környezeti elemekre ható kibocsájtásainál az atomerőmű kibocsájtási értékeit. A dokumentáció összefoglaló része nem mutatta be a két létesítmény által kibocsájtott, összesítetten megnövekedett értékeket. A létesítmény működése nagy kihatással van a térség, köztük Pest és Komárom- Esztergom megye környezeti állapotára. Az emberi egészség veszélyeztetése és a környezet károsítása nélkül úgy kell végezni a tevékenységet: o hogy ne okozzon lakosságot zavaró (határértéket meghaladó) zajt vagy bűzt, o a lakosságot érő diffúz légszennyező anyag mértéke (por-, gáz, bűz stb.) és a radioaktivitás terhelése ne emelkedjen; o ne befolyásolja hátrányosan a tájat, valamint a védett természeti és kulturális értékeket. 19

20 A kivitelezés és üzemelés során, valamint a hulladékgazdálkodásra vonatkozóan elsősorban a felszíni és felszín alatti vizek védelmét kérte a vélemény, a dokumentációban szereplőnél szigorúbb monitorozás mellett. Ahavária esetek részletesebb kidolgozásának szükségességére hívta fel a figyelmet. Véleményeztük: Tisza-tó Térség Területfejlesztési A területfejlesztési program nagy hangsúlyt fektetett a térség számára elengedhetetlenül fontos gazdasági fellendülésre, a humán infrastruktúra, a térszerkezet, a tájhasználat, valamint az erőforrások, a környezeti állapot és a műszaki infrastruktúra fejlesztésére. Mindezek alapján a MÖOSZ által képviselt vélemény: a programmal egyetértő Tisza-tavi kódex Érdemi, módosításra, illetve kiegészítésre vonatkozó javaslatot a MÖOSZ nem tett, mert a véleményezésre közzétett egyeztetési dokumentáció a programhoz hasonlóan dicséretes munkának az eredménye. Mindezek alapján a MÖOSZ által képviselt vélemény: a programmal egyetértő A Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését szolgáló Stratégiai Koncepció SKV tematikájának véleményezése A megküldött tematika az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendeletben javasolt vázra alapozva készült el, de annál sokrétűbb, részletgazdagabb lett. Nagyon átgondolt, a Tisza-völgy sajátosságait és a klímaváltozás hatásait is figyelembe vevő, a koncepcióra visszahatni tudó tematika készült el. A tematika példaértékű tervezet, amelyhez kiegészítést, javaslatot nem kellett tenni. (A tematika alapján elkészülő dokumentáció véleményezésére 2014-ben nem érkezett felkérés.) Mindezek alapján a MÖOSZ által képviselt vélemény: egyetértő Ópusztaszer Alapítvány Szövetségünk március 25-én alapította az Ópusztaszeri Nemzeti Történi Emlékpark Felújításáért alapítványt. Az alapítvány székhelye Miskolc, Városház tér l. Az alapítvány induló vagyonát ,- azaz egymillió forintot az alapító az alapítvány javára nyitott pénzintézeti számlára 2008-ban átutalta. Az alapítvány képviselője, a kuratóriumi elnök Magyar Anna a Csongrád megyei közgyűlés akkori elnöke. Az alapítványt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság április 9-én vette nyilvántartásba mely május 6-án a /2008/3 sorszámú végzés szerint vált jogerősség. Magyar Anna, mint kuratóriumi elnök 2013-ban írásbeli kérelemmel fordult az alapító szövetségünkhöz, hogy az általa ismertetett okokra való hivatkozással kezdeményezzük az 20

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens Amiről szó lesz 1. A NAKVI és a tervezés kapcsolata 2. Hogyan segíti az

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Használt nyelv 2. Konzorciumépítés 3. Elérni kívánt hatás 4. Szemlélet A programok áttekintése 1. Közép-Európa

Részletesebben

Transznacionális Együttműködés 2014-2020. Közép-Európa 2020 és Duna. Hegyesi Béla

Transznacionális Együttműködés 2014-2020. Közép-Európa 2020 és Duna. Hegyesi Béla Transznacionális Együttműködés 2014-2020 Közép-Európa 2020 és Duna Hegyesi Béla Tartalom Az Európai Területi Együttműködés A Közép Európa program bemutatása A Közép Európa program prioritásterületei A

Részletesebben

Előterjesztés. a Megyei Közgyűlésnek. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Integrált Területi Program 2014-2020 2.0 változata első megfogalmazására

Előterjesztés. a Megyei Közgyűlésnek. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Integrált Területi Program 2014-2020 2.0 változata első megfogalmazására JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE Előterjesztés a Megyei Közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Integrált Területi Program 2014-2020 2.0 változata első megfogalmazására A megyei önkormányzatok

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Idegen nyelv használata 2. Konzorciumépítés

Részletesebben

DUNA Új Transznacionális Együttműködési Program. Közép-Európa Pecze Tibor Csongor elnök

DUNA Új Transznacionális Együttműködési Program. Közép-Európa Pecze Tibor Csongor elnök A Duna 2014-2020 - Új Transznacionális Együttműködési programban rejlő lehetőségek és kihívások BKIK - Budapest, 2014. október 16. DUNA 2014-2020 Új Transznacionális Együttműködési Program Közép-Európa

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

A Duna Transznacionális együttműködési program bemutatása. Hegyesi Béla kapcsolattartó 2015. június

A Duna Transznacionális együttműködési program bemutatása. Hegyesi Béla kapcsolattartó 2015. június A Duna Transznacionális együttműködési program bemutatása Hegyesi Béla kapcsolattartó 2015. június A Duna Transznacionális Program (2014-2020) Ausztria, Bulgária, Csehország, Horvátország, Magyarország,

Részletesebben

A Duna és a Közép Európa 2020 transznacionális együttműködési programok bemutatása. Hegyesi Béla - kapcsolattartó pont 2015.

A Duna és a Közép Európa 2020 transznacionális együttműködési programok bemutatása. Hegyesi Béla - kapcsolattartó pont 2015. A Duna és a Közép Európa 2020 transznacionális együttműködési programok bemutatása Hegyesi Béla - kapcsolattartó pont 2015. január INTERREG- és ETE-források 1990-től 2020-ig 8948000000,0 9000000000,0 8000000000,0

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/134-23/2016 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28.

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28. A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben 2013.november 28. Megyei önkormányzatterületfejlesztés A megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési,

Részletesebben

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Államreform Operatív Program ÁROP-1.1.19 Amiről szó lesz. Az ÁROP-1.1.19 pályázati

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

TERÜLETI TERVEZÉS A 2014-2020 PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN

TERÜLETI TERVEZÉS A 2014-2020 PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN TERÜLETI TERVEZÉS A 2014-2020 PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN HORVÁTH CSILLA településfejlesztési programmenedzser NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

Vidékfejlesztési Politika 2014-2020 A Vidékfejlesztési Program tervezése

Vidékfejlesztési Politika 2014-2020 A Vidékfejlesztési Program tervezése Vidékfejlesztési Politika 2014-2020 A Vidékfejlesztési Program tervezése Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Gazdasági-társadalmi kihívások Jövedelem különbségek Áringadozás, kockázatmenedzsment

Részletesebben

Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014-2020-as fejlesztési időszakra

Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014-2020-as fejlesztési időszakra Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014-2020-as fejlesztési időszakra (szakmai egyeztetésre bocsátott tervezet) dr. Czene Zsolt, vezető tervező, NAKVI, Projektiroda Az 1600/2012. (XII. 17.) Korm.

Részletesebben

A 2014-2020 IDŐSZAK SZABÁLYOZÁSÁNAK FŐBB ÚJDONSÁGAI TÓTH TAMÁS MINISZTERELNÖKSÉG SZABÁLYOZÁSI FŐOSZTÁLY

A 2014-2020 IDŐSZAK SZABÁLYOZÁSÁNAK FŐBB ÚJDONSÁGAI TÓTH TAMÁS MINISZTERELNÖKSÉG SZABÁLYOZÁSI FŐOSZTÁLY A 2014-2020 IDŐSZAK SZABÁLYOZÁSÁNAK FŐBB ÚJDONSÁGAI TÓTH TAMÁS MINISZTERELNÖKSÉG SZABÁLYOZÁSI FŐOSZTÁLY Tartalom Szabályozási környezet Intézmények és kijelölés Tervezés és előkészítés Kiválasztási eljárások

Részletesebben

Európai Uniós fejlesztési források intézményrendszere 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Európai Uniós fejlesztési források intézményrendszere 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Európai Uniós fejlesztési források intézményrendszere 2014-2020 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Előzmények Intézményi döntések 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozat;

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/396-10/2015 ELŐTERJESZTÉS. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) jóváhagyása. Dobó Zoltán polgármester

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/396-10/2015 ELŐTERJESZTÉS. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) jóváhagyása. Dobó Zoltán polgármester 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/396-10/2015 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. szeptember 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Az Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Németh Mónika Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály 1 2012 Partnerségi

Részletesebben

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI MRTT Generációk diskurzusa a regionális tudományról Győr, 2012. november 23. 1 Duna-stratégia 2011. júniusi Európai Tanács 4 cselekvési, 11 prioritási

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI IRÁNYELVEK 2014-2020 TÓTH TAMÁS

ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI IRÁNYELVEK 2014-2020 TÓTH TAMÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI IRÁNYELVEK 2014-2020 TÓTH TAMÁS FŐOSZTÁLYVEZETŐ SZABÁLYOZÁSI FŐOSZTÁLY 2014-2020 áltanos tervezési helyzete Tervezési folyamat OP-k első körös benyújtása az Európai Bizottságnak 2014.

Részletesebben

Tájékoztató. a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről

Tájékoztató. a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről Ikt. szám: 49-28/2015/222 Ügyintéző: Macz Orsolya Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Helyben Tájékoztató a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai

A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai Opera3v Programok Szakmai Konzultáció Székesfehérvár 2013. december 4. A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 1

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. augusztus 15-ei ülésén hozott határozataiból: 148/2014. (VIII. 15.

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. augusztus 15-ei ülésén hozott határozataiból: 148/2014. (VIII. 15. 148/2014. (VIII. 15.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2014. augusztus 15-ei ülése napirendjét a következők szerint fogadja el: 1. Előterjesztés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Részletesebben

UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR

UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR I. A TÁMOGATÁSI JOGVISZONY SAJÁTOSSÁGAI A támogatási jogviszony sajátos polgári jogi jogviszony. (támogatási szerződés/támogatói okirat) Sajátosságok

Részletesebben

VI./2.2.: Hazai társfinanszírozású uniós programok, támogatások

VI./2.2.: Hazai társfinanszírozású uniós programok, támogatások VI./2.2.: Hazai társfinanszírozású uniós programok, támogatások VI./2.2.1.: A kohéziós és strukturális alapok felhasználása Magyarországon 2007 és 2013 között Milyen szabályok vonatkoznak az Unió kohéziós

Részletesebben

Transznacionális programok

Transznacionális programok Transznacionális programok Csalagovits Imre János csalagovits@vati.hu 06 30 2307651 OTKA Konferencia 2009 Május 22 1 Tartalom Hidden Agenda Nemzeti és transznacionális érdek Stratégia és menedzsment Transznacionális

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA AMIRŐL SZÓ LESZ Általános alapelvek A megosztott irányítási rendszer jelentése A rendszer felépítése A szereplők kijelölésének menete Szereplők és feladataik

Részletesebben

A FEJLESZTÉS- POLITIKA UNIÓS ÉS HAZAI JOGSZABÁLYI HÁTTERE DR. MOLNÁR ANNA

A FEJLESZTÉS- POLITIKA UNIÓS ÉS HAZAI JOGSZABÁLYI HÁTTERE DR. MOLNÁR ANNA A FEJLESZTÉS- POLITIKA UNIÓS ÉS HAZAI JOGSZABÁLYI HÁTTERE DR. MOLNÁR ANNA KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOZÁS RENDSZERE Közösségi jogszabályok 2004-2006 2007-2013 2014-2020 1260/1999/EK rendelet (általánosstrukturális

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi üléstervére és a 2016. év I. félévi ülésterv-tervezetére

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi üléstervére és a 2016. év I. félévi ülésterv-tervezetére 78-3/2015/231 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi üléstervére és a 2016. év I. félévi ülésterv-tervezetére A Közgyűlés és Szervei Szervezeti

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

Dél-Dunántúli Operatív Program végrehajtásának eredményei és tapasztalatai

Dél-Dunántúli Operatív Program végrehajtásának eredményei és tapasztalatai Dél-Dunántúli Operatív Program végrehajtásának eredményei és tapasztalatai Erdőért-2006 konferencia Siklós, 2014. január 9. Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nkft. Dr. Sitányi László ügyvezető

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA Előadás címe: Településfejlesztés a gyakorlatban Előadó neve:

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2013. május 24. XXIII. évfolyam 4. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Közgyűlési határozatok 2. 2 I. Közgyűlési határozatok 42/2013. (V.24.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés a 2013.

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 1 A megyei önkormányzat feladatai megyei szintű

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

A Fejér megyei tervezési folyamat aktualitásai

A Fejér megyei tervezési folyamat aktualitásai A Fejér megyei tervezési folyamat aktualitásai KÍGYÓSSY GÁBOR területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési tevékenység Fejér megyében ÁROP projekt

Részletesebben

Melléklet a Heves Megyei Közgyűlés 75/2013. (IX.27.) önkormányzati határozatához

Melléklet a Heves Megyei Közgyűlés 75/2013. (IX.27.) önkormányzati határozatához Melléklet a Heves Megyei Közgyűlés 75/2013. (IX.27.) önkormányzati határozatához Heves Megye Területfejlesztési Program (2014-2020) Partnerségi Terve A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására Előadó: dr.

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszak vidékfejlesztési program tervezése, különös tekintettel a fiatal gazdákat érintőtöbblet és különleges támogatásokra

A 2014-2020 közötti időszak vidékfejlesztési program tervezése, különös tekintettel a fiatal gazdákat érintőtöbblet és különleges támogatásokra A 2014-2020 közötti időszak vidékfejlesztési program tervezése, különös tekintettel a fiatal gazdákat érintőtöbblet és különleges támogatásokra Dr. Weisz Miklós társelnök Budapest, 2013. február 22-23.

Részletesebben

Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban. tisztázása. CLLD 2014-2020 szeminárium

Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban. tisztázása. CLLD 2014-2020 szeminárium Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban játszott stratégiai szerepének tisztázása CLLD 2014-2020 szeminárium Brüsszel, 2013. február 06. 1 Emlékeztetőül: a Partnerségi

Részletesebben

Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020 Darányi Ignác Terv

Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020 Darányi Ignác Terv Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020 Darányi Ignác Terv Búsi Lajos Vidékfejlesztésért Felelős Helyettes Államtitkár Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020 szakterületei 1. Agrárgazdas rgazdaság 2. Vidékfejleszt

Részletesebben

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. szeptember 27-ei testületi ülésére

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. szeptember 27-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. szeptember 27-ei testületi ülésére Tárgy: A megyei önkormányzat együttműködési megállapodásainak felülvizsgálata

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. A tervezés folyamata -közös programozási folyamat a két partnerország részvételével -2012 őszén programozó munkacsoport

Részletesebben

ELŐT E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-i ülésére

ELŐT E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám:02/182-8/2015. ELŐT E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei

Részletesebben

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS Dr. Bene Ildikó Szolnok, 2015.11.24. ÚMFT-ÚSZT projektek projektgazdák szerinti megoszlása JNSZ megyében 2007-2013 között JNSZ megye uniós támogatásai 2007-2013 ÖSSZESEN:

Részletesebben

TERÜLETI TERVEZÉS A 2014-2020 PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN

TERÜLETI TERVEZÉS A 2014-2020 PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN TERÜLETI TERVEZÉS A 2014-2020 PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN RÁKOSSY BALÁZS Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkár NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A TERÜLETI OPERATÍV PROGRAMOK A 2014-2020 PROGRAMOZÁSI

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON. megye. Győr-Moson-Sopron Megyei Integrált Területi Program 2014-2020

GYŐR-MOSON-SOPRON. megye. Győr-Moson-Sopron Megyei Integrált Területi Program 2014-2020 GYŐR-MOSON-SOPRON a Dinamikus, Innovatív és Otthonos megye Győr-Moson-Sopron Megyei Integrált Területi Program 2014-2020 Jóváhagyva:.../2015. (IX. 18.) KH számú határozat 1562/2015. (VIII. 12.) Korm. határozat

Részletesebben

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. A Balatoni Integrációs Kft. fő feladatai a régió jövőjét szolgáló fejlesztési dokumentumok elkészítése, megvalósulásukat segítő projektfejlesztési,

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák Dr. Viski József főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Stratégiai Főosztály Hatásvizsgálatok

Részletesebben

Határmenti programok. Határmenti programok. Tartalom. Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között

Határmenti programok. Határmenti programok. Tartalom. Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között Tartalom Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között Határmenti programok Transznacionális programok Interregionális program 2009 Nov Hegyesi Béla, VÁTI Kht

Részletesebben

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban Dönsz Teodóra, csoportvezető Magyar Természetvédők Szövetsége Zöld Régiók Hálózata A program célja a hazai környezetvédők

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok TERVDOKUMENTUMOK HIERARCHIÁJA FELADATOK, ÜTEMTERV 2012 2013 társadalmasítás

Részletesebben

A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra

A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A megyei önkormányzat feladatai

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

dr. Szaló Péter 2014.11.28.

dr. Szaló Péter 2014.11.28. Integrált településfejlesztési stratégiák a két programozási időszakban dr. Szaló Péter 2014.11.28. Városfejlesztés Tagállami hatáskör Nem közösségi politika Informális együttműködés a miniszterek között

Részletesebben

Az EIP-AGRI lehetséges működése Magyarországon 2014-2020 között

Az EIP-AGRI lehetséges működése Magyarországon 2014-2020 között Az EIP-AGRI lehetséges működése Magyarországon 2014-2020 között Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest, 2014. május 6. EU-s vidékfejlesztési

Részletesebben

Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020

Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Terület és településfejlesztési programok 2014-2020 között, különös tekintettel a Közép-magyarországi régióra JENEI Gábor Programirányító

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i rendes ülésére Ikt.szám: 5254-12015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i rendes ülésére Tárgy: Belső-ellenőrzési terv elfogadása 2016. évre Előterjesztő:

Részletesebben

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására Ózd, 2012. március 28. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály

Részletesebben

A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában

A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában Dr. Gordos Tamás programiroda vezető Pro Régió Ügynökség Az elemzés témája Forrásfelhasználás a Közép-magyarországi

Részletesebben

Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat?

Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat? Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat? Esztergom, 2015. november 26-27. Feladat megosztás - stratégiai

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

A VIZEK MINŐSÉGÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA ÉS MEGŐRZÉSE. Dr. Perger László

A VIZEK MINŐSÉGÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA ÉS MEGŐRZÉSE. Dr. Perger László Duna Régió Stratégia Projektfinanszírozási Konferencia Budapest, 2015. március 26. KÖRNYEZETVÉDELEM A DUNA RÉGIÓBAN PA4 A VIZEK MINŐSÉGÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA ÉS MEGŐRZÉSE Dr. Perger László prioritási területi

Részletesebben

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Felsőtárkány 2006. június 15-16 Jelenlegi programozási időszak 2000-2006 1257/1999 Rendelet Kompenzációs

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI Tervezés aktualitásai (2014-2020-as tervezési időszak)

A CSONGRÁD MEGYEI Tervezés aktualitásai (2014-2020-as tervezési időszak) A CSONGRÁD MEGYEI Tervezés aktualitásai (2014-2020-as tervezési időszak) SZEGED, 2013. december 02. Magyar Anna a Megyei Közgyűlés elnöke 2014-2020 közötti európai uniós források felhasználását biztosító

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. június 25-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. június 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés E L N Ö K E VI. /2015 E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. június 25-ei ülésére Tárgy: A Települési Pályázati és Fejlesztési Alapra beérkezett

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8. számú napirendi pont 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a Szent István Egyetemmel történő stratégiai együttműködési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Ikt.szám: 10.202-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: a i Hivatal SZMSZ-ének módosítása, létszám átcsoportosítás Az előterjesztést

Részletesebben

Előadó: Juhász Zoltán Nemzeti Környezetügyi Intézet Dél-dunántúli Kirendeltsége

Előadó: Juhász Zoltán Nemzeti Környezetügyi Intézet Dél-dunántúli Kirendeltsége Beszámoló az Országos Vízgazdálkodási Tanács (OVT), a Dráva Részvízgyűjtő Tanács (DRVT) tisztújításáról és tevékenységének újbóli megkezdéséről Előadó: Juhász Zoltán Nemzeti Környezetügyi Intézet Dél-dunántúli

Részletesebben

K I V O N A T. A Tolna Megyei Közgyűlés 4/2014. (II. 21.) közgyűlési határozata a kormányzati stratégiai megállapodás tárgyában:

K I V O N A T. A Tolna Megyei Közgyűlés 4/2014. (II. 21.) közgyűlési határozata a kormányzati stratégiai megállapodás tárgyában: Szám: 2/2014. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. február 21-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 4/2014. (II. 21.) közgyűlési határozata a kormányzati stratégiai

Részletesebben

Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai

Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai Sára János főosztályvezető Területfejlesztési Főosztály 2008. április 3. Az NFT I. Regionális Operatív Programjának két képzési

Részletesebben

Az EU Duna Régió Stratégia mint a területiség, összefogás szimbóluma Közép-Európában. Nádasi György Külügyminisztérium Sárvár, 2011. október 6.

Az EU Duna Régió Stratégia mint a területiség, összefogás szimbóluma Közép-Európában. Nádasi György Külügyminisztérium Sárvár, 2011. október 6. Az EU Duna Régió Stratégia mint a területiség, összefogás szimbóluma Közép-Európában Nádasi György Külügyminisztérium Sárvár, 2011. október 6. A Duna Régió Stratégia kezdetei Igény a tagállamok (8) és

Részletesebben

HATÁROZAT. Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről

HATÁROZAT. Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon Dr. BALOGH Zoltán Ph.D. nemzetközi ügyek csoport vezetője Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 12-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 12-i ülésére Előterjesztés 5. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 12-i ülésére Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére Ikt.szám: 5048-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére Tárgy: Belső-ellenőrzési terv elfogadása 2013. évre Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 10/2014. (II. 13.) MÖK határozat Tárgy: Beszámoló a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kiegészítő költségvetési támogatásának felhasználásáról A Veszprém

Részletesebben

Strukturális Alapok 2014-2020

Strukturális Alapok 2014-2020 Regionális Strukturális Alapok 2014-2020 Európai Bizottság Regionális Politika és Városfejlesztés Főigazgatóság F.5 - Magyarország Szávuj Éva-Mária 2013. december 12. Regionális Miért kell regionális /

Részletesebben

7/2006. (I. 13.) Korm. rendelet

7/2006. (I. 13.) Korm. rendelet 7/2006. (I. 13.) Korm. rendelet a 2006. évi decentralizált fejlesztési programok előirányzatainak régiók és megyék közötti felosztásáról, valamint a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásának

Részletesebben

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Előterjesztés A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Tisztelt Képviselő-testület! Az Állami Számvevőszék 2013. évi jelentését

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/21-10/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7.

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7. M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE 2012. június 7. 2 M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE Az M9 Térségi Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: Tanács) Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban:

Részletesebben

a 2014-2020 közötti programozási időszakra történő felkészülésről és a

a 2014-2020 közötti programozási időszakra történő felkészülésről és a A Z E M V A T Á R S F I N A N S Z Í R O Z Á S Ú I N T É Z K E D É S E K I R Á N Y Í T Ó H A T Ó S Á G Á N A K A 5./2014(II. 6.) K Ö Z L E M É N Y E a 2014-2020 közötti programozási időszakra történő felkészülésről

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/270-4/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben