Előterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés június 25-ei ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. június 25-ei ülésére"

Átírás

1 Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés E l n ö k e Előterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés június 25-ei ülésére Tárgy: Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége évi beszámolójának, mérlegének és eredmény-kimutatásának elfogadása Előterjesztő: Popovics György, a közgyűlés elnöke 1

2 Tisztelt Közgyűlés! A Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének legutóbbi ülésére május 27-én, Tengelicen került sor. Az ülésen került sor a MÖOSZ évi tevékenységéről szóló beszámolójának, mérlegének és eredménykimutatásának elfogadására is, melyet most a Közgyűlés elé terjesztek. Kérem, hogy a mellékelt szakmai beszámoló, mérleg és eredménykimutatás megismerését követően határozatával utólag fogadja el a Tisztelt Közgyűlés a MÖOSZ évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló beszámolót. Tatabánya, június 16. Popovics György Határozati javaslat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés jóváhagyólag elfogadja a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének évi tevékenységéről készült beszámolóját, mérlegét és eredménykimutatását. Határidő: június 25. Felelős: Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke 2

3 A MÖOSZ évi beszámolója A MÖOSZ 2014-ben 2 alkalommal tartott közgyűlést, és a parlamenti jogszabályalkotást figyelembe véve számtalan elnöki értekezletet, és egyeztetést tartott, melyekre több minisztert és államtitkárt is sikerült meghívni, de alapvetően a 2014-es évet az országgyűlési és önkormányzati választásokra való felkészülés jellemezte szövetségünk esetében is. Kiemelten kezeltük: Megyei Területfejlesztési tervezési folyamatot A megyei önkormányzatok területfejlesztési tervezési folyamata az alábbi lépésekből és feladatokból állt: 1. Megyei szintű helyzetfeltáró dokumentumok elkészítése (2012-ben elkészültek) 2. Megyei területfejlesztési koncepció elkészítése (2014. április végéig elkészültek) 3. Megyei területfejlesztési program elkészítése (2014. július 31-ig elkészültek) időszak forrásfelhasználását segítő integrált területi programjának elkészítése a megyék 1702/2014. (XII.3.) Korm. határozatban meghatározott TOP forráskeretére, amelyhez az ITP 1.0 verziója alátámasztásként szolgál. 3

4 Az egyes területi szereplők tervezési kötelezettségei a időszakra vonatkozóan Az uniós tervezés szempontjából a koncepciók és programok fontos funkciója, hogy sajátos területi igényeket, területi szempontokat rögzítenek és biztosítják a kapcsolatot az országos szintű átfogó és ágazati tervekkel, miközben figyelemmel vannak az uniós célokra és a Strukturális Alapok forrásfelhasználásának kereteire. A megyék TOP/VEKOP forráskeret felhasználásának elfogadott kiválasztási elveken kell alapulnia és a forrásfelhasználás során több olyan elvnek is érvényesülnie kell, ami biztosítja a megfelelő átláthatóságot, multiplikátorhatást, és nem utolsó sorban a beavatkozások integráltságát. Mindezek teljesüléséhez lényeges a forrás ismeretében történő továbbtervezés. A megyék számos beavatkozási szükségletet határoztak meg, amelyek finanszírozása a Strukturális Alapokból, saját erőből vagy privát befektetők forrásaiból valósulhat meg. Az ITP feladata, hogy meghatározza a megye számára kormányhatározatban lefektetett TOP/VEKOP forráskeret felhasználásának rendszerét és biztosítsa, hogy a megye a helyi szükségletekre válaszolva, integrált módon, a lehető legtöbb területi szereplőt bevonva járuljon hozzá a TOP/VEKOP célértékek megvalósulásához. Az ITP tartalma összhangban van a vonatkozó jogszabályban (272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) meghatározott tartalmi elemekkel, amelyek a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság (NFK) döntésének alapját képezik. Az NFK határozatban dönt az egyes ITP-kről. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint a Kormány az alábbi ITP tartami elemeket hagyja jóvá: a) az elfogadott ITP megnevezését, b) az ITP-t végrehajtó területi szereplőmegnevezését, c) az ITP teljes 7 éves forráskeretét, d) az ITP-ben megtett indikátorvállalásokat, e) az intézkedés, valamint tematikus célkitűzés szerinti forrásallokációt. Az ITP az elvárt tartalmi elemek mellett számos kiegészítő háttér információval is szolgál, amelyek alátámasztják a megye igényeire alapozott belső forrásallokációt és az indikátorvállalásokat. Az ITP tehát forráskeretekkel dolgozik és a forráselosztás több pontján is a területi szereplő dönti el a megyei területfejlesztési program hangsúlyaitól függően a TOP/VEKOP forráskeret felhasználásnak belső arányait. 1. Az első ilyen lépés a megyéket érintő első öt TOP prioritástengelyen belüli, intézkedések közötti forrásmegosztás. Fontos, hogy a teljes megyei TOP keret prioritástengelyek közötti megosztásának megváltoztatására nincs lehetőség. Ugyanakkor, amennyiben a megye úgy ítéli meg, hogy a prioritástengelyek közötti átcsoportosítás valamilyen oknál fogva elengedhetetlen, lehetséges egyedi egyeztetések kezdeményezése az Irányító Hatósággal. 2. A második lépésben az előzőekben előálló intézkedésenkénti forráskeretek további felosztása történik meg. Az ITP minden intézkedésen belül különbséget tesz négy forrás-felhasználási mód között. Az egyes intézkedésekre eső forráskereteket a forrás-felhasználási módok között lehet tovább bontani az alábbiak szerint: a) a megye kiemelt fejlesztési célterületének kerete 4

5 b) a megye kiemelt fejlesztési céljaira fordított keret c) kiemelt kedvezményezetti csoportra vonatkozó keret d) egyéb, megyei szereplők által felhasználható keret Az ITP forráskeretének felhasználása támogatási kérelmek alapján történik. A támogatási kérelmek az első keret esetében az adott megye által preferált fejlesztési célterületen megvalósuló, a második keret esetében az adott fejlesztési tematikát lefedő, a harmadik esetben az adott kedvezményezetti kör által benyújtott fejlesztési elképzelésekre vonatkoznak. A negyedik esetben nincs sem tematikus sem földrajzi, sem kedvezményezetti kör megkötés az intézkedés adta korlátokon belül. A megyék esetében a felhívás megyei ITP alapján történő meghirdetése, a támogatási kérelmek befogadása, értékelése és a döntési javaslat meghozatala az IH feladata. A döntési javaslat felterjesztését és a folyamat IH általi megfelelőségi vizsgálatát követően a döntést az IH vezető hagyja jóvá, ugyanakkor a megyének a döntésben részvételi joga van. A megyei önkormányzat feladata elsősorban tervezési feladat, amelyhez számos döntést szükséges meghoznia a megyei közgyűlésnek. A megye döntéshozói feladata elsőként a Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer (a Területi Kiválasztási Eljárásrend eszköze) belső jóváhagyásakor majd ezt követően, a forráskeretek felhasználása (felosztása) kapcsán az ITP készítésekor jelentkezik. Feladatok a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 19 szerint: A területi szereplő feladatai a) összeállítja az integrált területi programot és kezdeményezheti annak módosítását, b) véleményezi az irányító hatóság által megküldött felhívást, c) adatot szolgáltat az irányító hatóság részére a többéves nemzeti keret és az éves fejlesztési keret összeállításához, d) végrehajtja az integrált területi programot A megyének lehetősége van az IH által késztett felhívásokat véleményezni, és a projektkiválasztás alapjául szolgáló értékelési szempontrendszert meghatározni, amivel részt vállal a felhívások előkészítésében. A megye továbbá részt vesz a támogatási kérelmek bírálatában a DEB döntési javaslatának elkészítésében. Amennyiben a támogatást elnyert település, vagy egyéb megyei kedvezményezett kéri a 272/2014. Korm. rendelet alapján a projekt TSZ kötést követő menedzsmentjét (beleértve a projektfejlesztést és a végrehajtást) végezheti maga a megye is. A megye konkrét feladatai: Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer elkészítése, az ITP elkészítése, 5

6 az IH által készített felhívások véleményezése és az értékelési szempontrendszer meghatározása, részvétel a döntés előkészítésben (DEB tagság), a végrehajtás nyomon követése, a forrásfelhasználás nyomon követése (végrehajtás monitorozása). A Megyei Területfejlesztési ok A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 18. (5) bekezdése alapján a koncepciók tervezetét véleményezésre kell bocsátani többek között az országos önkormányzati érdekszövetségek részére, így a MÖOSZ részére is. A MÖOSZ mint valamennyi megyei önkormányzatot tömörítő szervezet az egyes megyei koncepciókat véleményezte. A megyei önkormányzatok kiemelt feladatai közé tartozott 2013-ban a megyékre vonatkozó területfejlesztési koncepció megalkotása. A megyei területfejlesztési koncepció célja a hazai fejlesztési célok és igények integrálása, azok területi dimenzióinak meghatározása, ami összességében a as európai uniós tervezési és költségvetési időszakra készülő tervdokumentumok megalapozását is szolgálja. A megyei koncepciók kidolgozását valamennyi megyei önkormányzat 2013-ban teljesítette, bár a formális közgyűlési jóváhagyása az OFTK parlamenti elfogadásának időbeli csúszása miatt 2014-re teljesült ben a Területfejlesztési programokat készítették el a megyei önkormányzatok 17 db megye küldte meg véleményezésre a MÖOSZ felé a fejlesztési dokumentumait. Valamennyi dokumentumra támogató véleményt fogalmazott meg a MŐOSZ. A véleményezés során a megyék többségének figyelmét azonban felhívta arra a MÖOSZ, hogy bár maga a dokumentáció fajtája miatt kevésbé tud foglalkozni a megye határ menti térségekkel való kapcsolat erősítésével, ugyanakkor a program végrehajtása során kiemelt jelentősége van a szomszédos megyékkel való együttműködésnek a területfejlesztési koncepciók alapján, amely elősegítheti az egész térség gazdasági fellendülését. A térségi kapcsolatok erősítési lehetőségére javaslatként többnyire az infrastruktúra hálózatok fejlesztése és energiagazdálkodás, az idegenforgalom fellendítésére vonatkozó közös programok megvalósítása, illetve a szociális gazdaság fejlesztése fogalmazódott meg. A MÖOSZ véleményekben igyekezett erősíteni a közös gondolkodás fontosságát, ami összességében a közös programok mellett a foglalkoztatás és a helyi, illetve térségi gazdaság erősítését, a vállalkozásai dinamika növekedését, és innovációs teljesítmény eredményességét alapozhatja meg. A következő táblázat tartalmazza a véleményezésre megküldött dokumentumokat a megyék nevei szerinti abc sorrendben. ot véleményeztető megye típusa Egyeté rtő vélemé ny Javaslat 6

7 1. Bács-Kiskun megye Stratégiai és ( ) 2. Baranya megye Stratégiai és ( ) 3. Baranya megye Stratégiai és ( ) 4. Békés megye Stratégiai és 5. Borsod-Abaúj-Zemplén megye 6. Borsod-Abaúj-Zemplén megye ( ) Stratégiai és ( ) ( ) 7. Budapest főváros Stratégiai és ( ) 8. Csongrád megye Stratégiai és ( ) 9. Fejér megye Stratégiai és ( ) 10. Hajdú-Bihar megye Stratégiai és ( ) 11. Heves megye Stratégiai és ( ) 12. Jász-Nagykun-Szolnok megye Stratégiai és ( ) 13. Komárom-Esztergom ( ) + A koncepcióban is megfogalmazott szomszédos térségek felé való nyitási szándék beültetése a programokba. + Több féle ágazati elhatározás is kerüljön a programba. Területi célok kiterjesztése a határon túlra is. + + Leszakadó térségek felzárkóztatására is közös programok kialakítása a szomszédos megyékkel. + + Megyehatár menti térségi kapcsolatok erősítése. + Jó kapcsolat megtartása, erősítése a Pest Megyei Önkormányzattal a közös nemzetközi szerepkör megvalósítása érdekében is. + + Nyitás a gazdaságfejlesztésen és turizmuson kívül más ágazati területek vonatkozásában is. + A koncepciótóban meglévő és példaértékű, megyehatáron átnyúló együttműködési szándékok megjelenítése. + A helyi projektelemek specifikálása a kormányhatározatokban szereplő projektekkel koordináltan. + + A gazdaság és turizmus fejlesztésén kívül más ágazatokban is nyitás a szomszédos megyék felé. 7

8 14. Nógrád megye Stratégiai ( ) 15. Somogy megye Stratégiai és 16. Szabolcs-Szatmár- Bereg megye ( ) Stratégiai és ( ) 17. Tolna megye Stratégiai és ( ) 18. Veszprém megye Stratégiai és ( ) 19. Veszprém megye Stratégiai és ( ) 20. Zala megye Stratégiai és ( ) + A gazdaság fejlesztésén kívül más ágazatokban is nyitás a szomszédos megyék és Szlovákia felé. + + Szociális gazdaság fejlesztésének lehetőségei. + + A kormányhatározatokban megfogalmazott projekthez kötődő stratégiai elemek illeszkedésére és a helyi projektelemek specifikálására. + + A Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége a évben az alábbi témákban képviseltette magát a jogszabály előkészítés folyamatában (felsorolás a teljesség igénye nélkül): Véleményeztünk, egyeztettünk az alábbi jogszabály tervezetek esetében: - az egyes területrendezéssel kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról szóló előterjesztés - a muzeális intézményekben őrzött kulturális javak kölcsönzéséről, valamint az állami tulajdonban lévő kulturális javak őrzési vagy bemutatási helyzetének kijelöléséről szóló EMMI rendelet tervezetet -.a megyei önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló évi kiegészítő támogatásról szóló munkaanyagot - Az önkormányzati óvodai és bölcsődei étkeztetés - fejlesztési támogatásról szóló BM rendelet tervezetet - A települési önkormányzatok és társulásaik létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes teltételeiről szóló munkaanyagot - A helyi önkormányzatok és az önkormányzati társulások európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítéséhez nyújtható támogatásokról szóló munkaanyagot 8

9 - A évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről, valamint az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatának ellentételezéséről szóló rendelet tervezetét - Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról, az egészségügyi intézmények válsághelyzeti terveinek követelményeiről, a veleszületett rendellenességek bejelentéséről és nyilvántartásuk rendjéről, valamint a szívinfarktussal kapcsolatos megbetegedések bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről szóló miniszteri rendelet tervezetét - - A katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló BM rendelet módosítási tervezetét - Az Államháztartási Belső Kontroll Munkacsoport Önkormányzati Témacsoport évi beszámolóját, ill. a évi munkatervének tervezetét - Az Egészségügyi Tudományos Tanács működésével kapcsolatos egyes jogszabályok módosításáról szóló tervezetet - A nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárata és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló tervezetet - A szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvény végrehajtásához kapcsolódód a lefoglalással kapcsolatos BM rendelet munkaanyagénak tervezetét - A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása igénybevételének részletes szabályairól szóló előterjesztést - A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről, és az orvosok gyógyszerrendelési értékelésének egyes szabályairól szóló rendelet módosításának előterjesztését - A vis maior támogatás felhasználásnak részletes szabályairól szóló kormány rendelet módosításáról szóló előterjesztést - A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása igénybevételének részletes szabályairól szóló BM rendelet munkaanyagét - A büntetőeljárás és a szabálysértési eljárás során a tájékoztatáshoz való joggal összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról szóló munkaanyagot - Az Integrációs Pedagógiai Rendszerről szóló előterjesztést - A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló rendelet tervezetet - Az egyes kulturális tárgyú miniszteri rendelet tervezeteket - Az óvoda- és iskolatej programszabályozásáról szóló VM rendelet tervezetét - Az európai területi társulásról szóló törvénytervezetet - A Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és tisztítási Megvalósítási ról és a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és tisztítási Megvalósítási mal összefüggő szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló kormányelőterjesztés tervezetét - A polgármesteri megbízatás megszűnését követően egyes közszolgálati jellegű jogviszonyokba történő visszavételi kötelezettség fenntartásáról szóló kormány előterjesztés tervezetét - A múzeum, valamint az országos szakkönyvtár és a megyei könyvtár éves munkatervéhez szükséges szakmai mutatókról szóló előterjesztést - A Bohunice radioaktív hulladék feldolgozó üzem környezeti hatásvizsgálati eljárás környezeti hatástanulmányát véleményeztük az érintett megyék bevonásával - A Balaton fejlesztési koncepció társadalmi egyeztetése 9

10 - A központi címregiszter kialakításához szükséges adatellenőrzési feladatokról szóló kormány előterjesztés tervezetét - Az egészségügyért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről szóló rendelet tervezetet - Az egészségügyi szakmai kollégium működéséről szóló rendelet tervezetet - Tisza-tó kódex, és Tisza-tó Térség Területfejlesztési jának véleményezése - A büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányába fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról szóló átiratot - A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló rendelet tervezetet - Az egyes köznevelési tárgyú kormányrendelet módosításáról szóló előterjesztést - A Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését szolgáló Stratégiai Koncepció SKV tematikájának véleményezése - Az art mozi hálózat digitális fejlesztésének évi támogatásáról szóló rendelet tervezetet - A közművelődési feladatellátás országos szakfelügyeletéről szóló rendelet tervezetet - Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeleteket - A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló kormány előterjesztést - A folyók mértékadó árvíz szintjéről szóló tervezetet - Az egyes emberen végzett orvostudományi kutatások engedélyezésével összefüggő és egyes népegészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításának tervezetét - A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló kormány rendelet módosításának tervezetét - Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló előterjesztést - A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a finanszírozási eljárásrendekről szóló módosított rendelet tervezetet Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsa / ÖNET / az alábbi témákban tárgyalt: - A Magyar Államkincstár elnökének tájékoztatása az államháztartás számviteli rendjének időszerű kérdéseiről - Az általános önkormányzati választások utáni teendők évi költségvetés tervezete - A szociális segélyezési rendszer átalakítása - Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása Szövetségünk a Vidékfejlesztési Minisztérium által koordinált munkacsoportokba megyei elnököket delegált a téma fontosságára való tekintettel. A munkacsoportok 2013-ban átalakultak és 2014-ben már 9 munkacsoport működött, melyek tevékenységéről: Környezetminőség és természeti erőforrások munkacsoport / Delegáltunk: Szabó Róbert Heves Megyei Önkormányzat Elnöke A Heves Megyei Önkormányzatot Szabó Róbert Elnök megbízásából Vágner Ákos agrár szaktanácsadó képviselte, aki ezen a területen jelentős tapasztalattal rendelkezik. Munkacsoport ülések időpontjai: Vidékfejlesztési Minisztérium szeptember óra 10

11 Vidékfejlesztési Minisztérium október óra Vidékfejlesztési Minisztérium október óra Vidékfejlesztési Minisztérium október óra Vidékfejlesztési Minisztérium február óra Vidékfejlesztési Minisztérium február óra Vidékfejlesztési Minisztérium március 20. 8:30-9:30 Vidékfejlesztési Minisztérium március :30-15:30 Vidékfejlesztési Minisztérium szeptember Vidékfejlesztési Minisztérium október óra A munkacsoport Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap forrásaira készülő Vidékfejlesztési 4. prioritásához kapcsolódó támogatási jogcímek vonatkozásában kezdte meg a tervező munkát. A munkacsoport munkája egy külső tervező csoport által készített munkaanyaggal indult. A tervezett intézkedések: - nem termelő beruházások - agrárkörnyezet-gazdálkodási kifizetések - NATURA 2000-es kifizetések - kedvezőtlen adottságú területek kompenzációs kifizetései A munkacsoport ülésein képviseltük, hogy a fenti támogatási formák nagyon népszerűek és jelentős igény jelentkezik a gazdálkodók oldaláról. Az intézkedések minél korábbi beindítása szükséges az alacsony jövedelmezőséggel rendelkező ágazatok (juh, szarvasmarha, szőlő, gyümölcs) számára, hiszen ezen ágazatok számára az előző költségvetési időszakban hasonló jogcímen kifizettet támogatási összegek jelentették a túlélést. Többször jeleztük, hogy a Vidékfejlesztési elfogadását követően rövid idő áll rendelkezésre a gazdálkodók és a kifizető ügynökség számára a felkészülésére az intézkedések beindításáig, így az előző költségvetési időszakban felépített sémák drasztikus változtatását nem javasoljuk, annak érdekében, hogy az intézkedések zökkenőmentesen folytatódhassanak. A tervezési munkát jelentősen nehezítette, hogy nem állt rendelkezésre még a forrás allokáció. A Heves Megyei Önkormányzat a tervezés hete rendezvénysorozat keretében megjelenítette a Vidékfejlesztési aktuális helyzetét, kiemelten a munkacsoportban zajló tervezési munkát. Erdészeti munkacsoport / Delegáltunk: Gelencsér Attila Somogy Megyei Önkormányzat Elnöke A közötti időszak Európai Uniós társfinanszírozású Magyarországi Vidékfejlesztési és Halászati Erdészeti Munkacsoportjának ülésein személyesen általam, vagy az ügyrendnek megfelelően bejelentett állandó helyettesek útján a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének képviselete megtörtént. Az ülések a Vidékfejlesztési Minisztérium épületében 2014 február 11., 2014 április 16., 2014 június 20., valamint 2014 július 14. időpontokban történtek. Az Erdészeti Munkacsoport feladata a jelenleg aktuálisan társadalmasítás alatt álló Vidékfejlesztési erdészeti ágazati szakterületére vonatkozóan a programfejezetek alapját képező helyzetelemzések, helyzetértékelések és az erre épülő célrendszerek kialakítása, valamint a vonatkozó programfejezetek kidolgozása az erdőterületek fejlesztésére és az erdők életképességének javítására irányuló beruházások adta kereteken belül. A kiválasztott al intézkedések ugyanakkor közvetlen és közvetett módon is hozzájárulnak a 11

12 vidéki térségek jövedelem-stabilitásához, a vidéki életminőség javításához, valamint a helyi szolgáltatások biztosításához. A Munkacsoport által felterjesztett intézkedések első sorban az EMVA 4. és 5. prioritásában megfogalmazottak alapján a természeti erőforrások megőrzését és erősítését, valamint az erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás átfogó célkitűzéseit segítik. A korszerű, fenntartható erdőművelési módok, illetve a fenntartható erdőgazdálkodási módokra való áttérés ösztönzése a biodiverzitás szempontjából a lehető legmagasabb hozzáadott értéket biztosítják az összes földhasználati gazdálkodási mód közül. Ezzel egyidejűleg az erdők folyamatos természeti erőforrást biztosítanak a biológiai alapú gazdasági potenciálok mobilizálása számára is. A mezőgazdasági és erdőgazdálkodási kultúrák kombinációi, valamint az erdők fenntartható, a klímaváltozás hatásainak jobban ellenálló, illetve alkalmazkodó fafaj-összetételre és művelési módokra való áttérésének ösztönzése az erdők ökológiai egészségének megerősítése mellett az erdőművelés alatt álló területek talaj- és vízháztartási állapota is javítható. Az Erdészeti Munkacsoport által támogatott és kidolgozott fókuszterületek ezen alapelvek alapján kerültek kidolgozásra, mely a jelenlegi Vidékfejlesztési alapjául szolgált. Helyi közösség és társadalmi kohézió munkacsoport/ Delegáltunk: Popovics György Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Elnöke A Munkacsoport még évben 8 alkalommal ülésezett, sajnos 2014-ben nem tartott ülést, így érdemi munkáról nem áll módunkban beszámolni. A munkacsoport eddigi titkársági feladatait ellátó NAKVI tájékoztatása szerint azzal, hogy a vidékfejlesztési feladatok júniusában átkerültek a Miniszterelnökséghez a Munkacsoport tevékenysége is fel lett függesztve. A vidékfejlesztési feladatok ellátásában ettől függetlenül aktívan részt veszünk. Többek között a KEM, Fejér és Veszprém megyét tömörítő Közép-dunántúli Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórum delegáltjaként részt veszünk a DIT UMVP monitoring bizottság ülésein és decemberében véleményeztük a Vidékfejlesztési EU Bizottság felé benyújtott változatát is. K+F és Innováció munkacsoport / Delegáltunk: Bodó Sándor Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Elnöke A közötti időszakra vonatkozó európai uniós társfinanszírozású vidékfejlesztési program és halászati operatív programalkotáshoz szükséges szakmai hátteret biztosító Vidékfejlesztési Minisztérium által koordinált K+F és innováció, tudásátadás, képzés munkacsoportba delegált Bodó Sándor elnök úr, illetve az őt esetileg helyettesítő Tóth Attila alelnök úr beszámolója szerint a testület a rendelkezésére bocsátott szakmai munkaanyagok véleményezésében vett részt. A véleményezésbe bevonásra került a Debreceni Egyetem, illetve annak agrártudományi kara is, ezzel is elősegítve a szakmaiság minél magasabb szintű érvényesítését. Az alábbi VM munkacsoportokba delegáltunk még tagokat: Halgazdasági Munkacsoport / Delegáltunk: Farkas Zoltán Békés Megyei Önkormányzat elnöke 12

13 Élelmiszer-feldolgozás fejlesztési munkacsoport/ Delegáltunk: Bányai Gábor Bács- Kiskun Megyei Önkormányzat Elnöke nem készített beszámolót Általános tervezésért felelős Munkacsoport / Delegáltunk: Seszták Oszkár Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Elnöke Tematikus alprogramokért felelős munkacsoport / Delegáltunk: Manninger Jenő Zala Megyei Önkormányzat Elnöke Agrárgazdasági munkacsoport/ Delegáltunk: Tiffán Zsolt Baranya Megyei Önkormányzat Elnöke A Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségén belül működő Főjegyzői Kollégium 2014-ben nem tartott ülést. A Kollégium évi munkáját is az országos ill. az önkormányzati választások határozták meg. Keszthelyen, Dobogókőn, ill. Budapesten is több alkalommal tartottak térségi kiscsoportokban választási felkészítést. Nemzetközi kapcsolatok: május között Wroclaw-ban tartotta éves közgyűlését az AER. Szövetségünket Magyar Anna képviselte. Költségeit a MÖOSZ fizette, összesen : repülőjegy, taxi, és egyéb számlák : ,- Ft volt a kiküldetési rendelvény szerint szeptember között Brüsszelben tartotta az Európa Bizottság a 6. kohéziós Fórumot, melyre a delegációt a Miniszterelnökség Európai Uniós Fejlesztésekért Felelős Államtitkársága állította össze. Szövetségünket dr. Popovics Gábor Területfejlesztési Koordinációs és Irányítási irodavezetője képviselte. Az utazás költségeit a Miniszterelnökség nem tudta felvállalni, így szövetségünket összesen ( repülőjegy, taxi, transzfer, buszjegy) a kiküldetési rendelvény szerint ,- Ft terhelte. A MÖOSZ által delegált tagjaink az alábbi bizottságokban, munkacsoportokban és tanácsokban képviselte érdekeinket: A teljesség igénye nélkül a bizottságok munkájából az alábbi témákat emelnénk ki: Végrehajtási ot felügyelő Monitoring Bizottsága A bizottság kettő alkalommal tartott ülést: június 13-án, és december 04-én március október 10. között az EUTAF lefolytatta a VOP projekt 10 db mintavételes ellenőrzését, ezek közül kiemelnénk: - A programozási időszak operatív programjainak végrehajtása során keletkezett dokumentumok digitalizálása és kezelése -A Magyar Államkincstár programterve, a kincstári ellenőrzési rendszer működtetésére és a számviteli nyilvántartás vezetésére - Az NFÜ operatív programok lebonyolításával kapcsolatos kapacitás biztosítása- EMIR fejlesztése - Tájékoztatási tevékenység humán kapacitásának, valamint az IH_k program menedzsment feladatit támogató informatikai kapacitás biztosítása 13

14 - NSRK tájékoztatás és a nyilvánosság - Széchenyi irodák létrehozás és működtetése -TVI humánerőforrás fejlesztése -UMFT Tanácsadói Hálózat működtetése - Kistérségi Koordinációs Hálózat működtetése december 30-ig valamennyi ellenőrzési jelentés elkészült és a kedvezményezettnek megküldésre került. A 33 futó VOP projekthez kapcsolódóan a VOP IH valamennyi projekt ellenőrzésére felkérte a Magyar Államkincstárat ben, 32 ellenőrzést folytattak le, ebből 29 ellenőrzés lezárult, 3 esetében az intézkedési terv teljesülése folyamatban, van egy ellenőrzést 2015-re ütemezett át. Az EUTAF február 23-án megkezdet a VOP évi rendszerének ellenőrzését. Államreform ok Monitoring Bizottság A bizottság 2014-ben egy alkalommal junius11-én ülésezett, melyen elfogadta az ÁROP évi éves jelentését. Az éves jelentés felépítése: Vezetői összefoglaló: 1. Meghatározás Alapinformációk az operatív programról Az OP irányítási rendszerének bemutatása Társadalmi-gazdasági trendek-külső/belső környezet 2. Az operatív program végrehajtásának áttekintése 3. Végrehajtás prioritás szerint 4. ESZA programok: összhang és koncentráció 5. ERFA/KA programok: nagyprojektek 6. Technikai segítségnyújtás 7. Tájékoztatás és nyilvánosság 2014-ben a jelenlegi teljesítés, illetve a kifizetés előrejelzések alapján a december 31-re kitűzött célok tejesítése mindkét célkitűzésen biztosítottak voltak, forrásvesztésre nem került sor bem pályázatos konstrukciók: ÁROP-1.A.3 Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban (2014-ben nevesített) ÁROP A nyugdíjrendszer modellezési, hosszú távú előrejelzési elemeinek fejlesztése, a kiegészítő nyugdíjrendszerek lehetőségeinek feltárására. ( 2014-ben nevesített) Az intézményrendszer érintő változások 2014-ben: január l. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megszűnése április15. Közreműködő Szervezetek érintő változások, feladatátadások Elektronikus Közigazgatás Monitoring Bizottság A bizottság 2014-ben egy alkalommal junius11-én ülésezett, melyen elfogadta az EKOP évi éves jelentését. Az éves jelentés felépítése: Vezetői összefoglaló: 1. Meghatározás Alapinformációk az operatív programról Az OP irányítási rendszerének bemutatása Társadalmi-gazdasági trendek-külső/belső környezet 2. Az operatív program végrehajtásának áttekintése 14

15 3. Végrehajtás prioritás szerint 4. ESZA programok: összhang és koncentráció 5. ERFA/KA programok: nagyprojektek 6. Technikai segítségnyújtás 7. Tájékoztatás és nyilvánosság 2014-ben a jelenlegi teljesítés, illetve a kifizetés előrejelzések alapján a december 31-re kitűzött célok tejesítése mindkét célkitűzésen biztosítottak voltak, forrásvesztésre nem került sor ben 2 alaklommal került módosításra az EKOP akcióterve: 1063/2014(II.18) Korm. határozat 1177/2014.(III.26.) Korm. határozat Pályázati konstrukció: EKOP-2A3 Központi elektronikus fizetési és elszámolási rendszerhez való kapcsolódás. Az intézményrendszer érintő változások 2014-ben: január l. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megszűnése április15. Közreműködő Szervezetek érintő változások, feladatátadások Transznacionális és interregionális tervezési munkacsoport A Nemzetgazdasági minisztérium az európai területi együttműködési operatív programok megalkotásának folyamatában a megyei önkormányzatok részvételével, valamint további érintett ágazati szereplőkkel kiegészülve munkacsoportot hozott létre az alábbi transznacionális és interregionális programokról folytatandó, intézményesített konzultáció biztosítása érdekében. Az operatív programok tényleges kidolgozását programozó munkacsoportok végzik, azonban a konzultációs munkacsoport révén mód van arra, hogy az OP-k tervezésének folyamatát az érintett szereplők véleményeikkel befolyásolják. A konzultációs tervezési munkacsoport október 30-i ülésén az alábbi programok tervezésének állásáról kaptak tájékoztatást a résztvevők. Közép Európa 2020 A transznacionális együttműködési programok lényege, hogy egy adott szempontból egy területi egységként értelmezhető, több országból álló területen közösen keresnek megoldásokat a térséget érintő problémákra. A Közép Európa 2020 program a korábbi időszakban már létező Közép Európa Transznacionális folytatásaként a középeurópai térség, nevezetesen Csehország, Magyarország, Ausztria, Szlovénia, Szlovákia, illetve nem teljes területével Németország és Olaszország kihívásait hivatott kezelni. A tervezést irányító programozó munkacsoport döntése amely nem azonos a hazai tervezési munkacsoporttal alapján a program végrehajtását, illetve a közös intézményi struktúrák (Irányító Hatóság és Közös Titkárság) irányítását a jelenlegi gyakorlatnak megfelelően a jövőben is Bécs városa látja majd el, amit hazánk az elfogadott mandátum értelmében is támogat. A Közép Európa 2020 program a Regionális Fejlesztési Alapból kerül támogatásra, a 14 alakuló, európai transznacionális program egyikeként hozzájárul a Kohéziós Politika célkitűzéseihez, ezáltal az EU 2020 stratégia által megfogalmazott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedéshez. A program programozó munkabizottsága hasonlóan a korábbi programidőszakhoz a következő témákat választotta az új program tematikus irányaiul: innováció, energiagazdálkodás, környezetvédelem, közlekedés. Duna Transznacionális 15

16 A Duna program területe a Bizottság javaslata alapján lefedi Ausztriát, Bosznia és Hercegovinát, Bulgáriát, Csehországot, Horvátországot, Magyarországot, Moldovát, Montenegrót, Németország két szövetségi tartományát (Baden-Württemberg és Bajorország), Romániát, Szerbiát, Szlovákiát, Szlovéniát és Ukrajna bizonyos területeit. Az új program előkészítéséért a programozó munkacsoport (un. taskforce) felel, amely a Duna partnerországok képviselőiből álló testület. A munkacsoport elsődleges célja a Duna kidolgozása, amely a transznacionális együttműködés alapdokumentuma lesz a as időszakban. A munkacsoport döntéseit konszenzusos alapon hozza meg. Az új Duna program földrajzi területe pontosan megegyezik a 2011-ben elfogadott EU Duna Régió Stratégia területével. A makroregioniális stratégia és a transznacionális program két különböző eszköz, amelyek hasonló célokat szolgálnak, viszont különböző szinteken és elvek mentén valósulnak meg. A megegyező terület és célok mégis lehetőséget teremtenek a kettő együttműködésére: a Duna program azon túl, hogy a kapcsolódó projektekkel hozzájárul a Stratégia tematikus céljainak eléréséhez, elősegítheti a Duna Stratégia érintettjeinek intézményszerű együttműködését. INTERREG Europe Az európai területi együttműködések közé tartozó interregionális programok az egész EU-t lefedő, elsősorban tapasztalatcserét szolgáló programok. Az interregionális programokban EU-n kívüli országok is részt vehetnek és 2020 között a korábbi időszakban már létező négy interregionális program fog folytatódni (INTERREG VC, ESPON 2020, INTERACT III, URBACT III), amelyek tervezése már megkezdődött. Az INTERREG VC program prioritásai a kohéziós politikai rendelettervezeteknek megfelelően, a partnerországok preferenciáihoz igazodva kerülnek kialakításra. Az INTERREG VC program az 1. (K+F, innováció), a 3. (KKV-k versenyképességének fejlesztése), a 4. (alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaság) és a 6. (környezetvédelem) tematikus célokat támogatja majd. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat delegálása alapján Majorné László Brigitta nemzetközi referens vett részt a MÖOSZ képviseletében a munkacsoport szakértői tevékenységében. A munkacsoport első ülése október 30-án került megszervezésre Budapesten a Nemzetgazdasági Minisztériumban. Az első ülésen általános tájékoztatatást kaptak a részvevők a közötti ETE programokról, és a programozás folyamatáról. A munkacsoport ülésén az érintett operatív programok szakmai előkészítése folyt, és a magyar álláspont előkészítése volt a fő cél. A későbbiekben a tájékoztatás elsősorban elektronikusan történt. A Nemzetgazdasági Minisztérium részéről érkezett információkat tanulmányoztuk, partnereinknek eljuttattuk. A programok társadalmasításáról az on-line kérdőívek eredményeiről tájékoztatást kaptunk. A legtöbb magyarországi megye számára fontosak az ETE programok és ezen belül a határon átnyúló együttműködési programok is, hiszen a 19 megyéből 15 határ menti, s több megye nemcsak egy határon átnyúló együttműködési programban érintett. Az európai, magyarországi külpolitikai célokkal összhangban, illetve azok regionális szintű megvalósításához járulnak hozzá a megyék a nemzetközi programokban, projektekben való részvételükkel, és azzal, hogy folyamatosan alakítják határon átnyúló kapcsolatait. Nemzetpolitikai szempontból a határon túl élő magyarsággal való kapcsolattartás, a magyar- 16

17 magyar kapcsolatok kiszélesítése, erősítése minden magyarországi megye,csakúgy mint a megyei települések számára meghatározó. A CENTRAL 2020 Transznacionális Együttműködési, INTERREG EUROPE interregionális program és különösen a DUNA Transznacionális lehetőségeit a magyar megyéknek célszerű lenne alaposan tanulmányozni és kihasználni. A megyék területfejlesztési politikáját, területfejlesztési feladatait segíthetik az ezen programok adta lehetőségek. A magyarországi megyék nemzetközi projektekben való részvétele, a partnerség kialakítása, a jó nemzetközi tapasztalatok átvétele, megosztása a mindennapi feladatainkat segíthetné. A megyék széleskörű testvérmegyei kapcsolatrendszerrel rendelkeznek, s ezek mint önként vállalt feladatok jelennek meg, erre külön forrás nem áll rendelkezésre, így a források felkutatása és hasznosítása rendkívül fontos számunkra. A testvérmegyei megállapodásokban rögzített együttműködési célok gyakorlati megvalósítását támogatja a nemzetközi projektekben való részvétel,s tapasztalatom szerint a partnerhálózatok kialakítása pedig új és új projekteket generál. Mint három országgal határos megye elnöke nap, mint nap tapasztalom a nemzetközi projektekben való részvétel fontosságát, számos megyei nemzetközi rendezvényen veszek részt, és a Régiók Bizottságába történt delegálásommal a továbbiakban is támogatom és ösztönzöm a megyék, megyei települések ez irányú kezdeményezéseit. Szakértőként részt vettünk a Duna Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács Székely Imre (a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal fejlesztés-stratégiai referense) a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége delegáltjaként vett részt a Duna Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács munkájában. A MÖOSZ által delegált személyt -a Tanács a évi alakuló ülésén elnökévé választotta. Tájékoztatása szerint a 23 tagú testületet az elmúlt évben két alkalommal ülésezett, szeptember 4-én és december 16-án. Mindkét tanácskozás legfontosabb napirendi pontja hazánk 2010-ben elfogadott Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervének között végrehajtandó felülvizsgálata volt. A felülvizsgálati munka keretében elkészültek az egyes vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési alegységek és a részvízgyűjtők jelentős vízgazdálkodási kérdéseit tartalmazó vitaanyagok. Ezek a vitaanyagok elérhetők a oldalon. A dokumentumok május végéig véleményezhetők. Az észrevételek az központi címre vagy az adott területen illetékes vízügyi igazgatóságnak is megküldhetők. Szintén téma volt mindkét tanácsülésen a 2011-es magyar EU elnökség alatt elfogadott Duna Régió Stratégia. Ennek két vízgazdálkodási fejezet van, amelyet Magyarország koordinál: a vizek minőségével foglalkozó fejezetért Csehországgal, a környezeti kockázatokkal foglalkozó fejezetért Romániával közösen felelős Magyarország. Az uniós fejlesztések egyik sarokköve a makroregionális fejlesztések lesznek. Magának a Stratégiának nincs elkülönített 17

18 forrása, a tagországoknak úgy kell gazdálkodniuk, hogy amikor valamely területen nemzetközi összefogás kell, akkor arra legyen megfelelő pénzügyi háttér biztosítva. Ilyen tipikus példa a Fertő-tó, amely Magyarország vízgyűjtő-gazdálkodási tervében minden kiemelt víztest jelenik meg. Viszont a tó jó állapotának eléréséhez mindenképpen szüksége van az osztrák fél jelenlétére és támogatására is. Minden prioritásnak van egy akcióterve, amely projekteken és mérföldköveken keresztül valósul meg. A Duna Stratégia 5. prioritása az árvizekkel foglalkozik. A 2013-as dunai nagy árvíz átírta az LNV (legnagyobb vízállás) szinteket, amely egyedül Mohácsnál nem dőlt ez meg (ott a Száva segített ). Mindezek reakciót váltottak ki: elindították a Flood Survey-t és összeállítottak egy árvízi intézkedési tervet. Ennek a tervnek az a megállapítása, hogy az árvízi előrejelzést még azokon a területeken is fejleszteni kell, ahol először azt hitték, hogy nincs gond vele. Projektet szeretnének indítani ebben a témában, az árvízi előrejelzés Duna szintű fejlesztéséhez. Magyarország ebben vezető helyen áll. Az Országos Vízjelző Szolgálat 6 napra jelez előre, ez egyedülálló. Ausztria is csak 1 napra ad előrejelzést. A magyar előrejelzés nulláról indul, nem az osztrák adatokkal számol, hanem a lehullott és várható csapadékból. Magyarország területének 1/4-ét fenyegeti árvízi veszély, ennél csak Banglades nagyobb, ott 70% ez az érték. A Duna Stratégia ázsiója annyira megemelkedett, hogy a közötti nemzeti források brüsszeli bemutatásánál a makroregionális programok között megjelennek a Duna Stratégiával kapcsolatos célkitűzések is. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatója megállapította, hogy Magyarországon a felső-tiszai szakasza rendelkezik a legnagyobb árvízi kockázattal Itt ugyanis kevés beavatkozási lehetőségünk van, mert ennek a szakasznak a vízgyűjtőjének nagy része Ukrajna területén található. Egy esetleges ukrán gátszakadás esetén magyar települések kerülnének víz alá. Régebben is volt együttműködés a két ország között, ezek eredménye volt a magyar forrásokból finanszírozott árvízi előrejelző rendszer működtetése, illetve a Tivadari-híd megemelése is. Másik nagy projekt, mely itthon folyik, az a Sediment projekt. Ez a hajózóút fenntartására vonatkozik, ami természetvédelmi és környezetvédelmi szempontokat is érint. Magyarország leszögezte, hogy csak akkor avatkozik be a Duna természetes folyamataiba, hogyha a beavatkozások hatásait megfelelő biztonsággal tudjuk előre jelezni. Ez a projekt erre irányul, a Duna megóvásáért tevékenykedő nemzetközi szervezet, az ICPDR (International Commission for the Protection of the Danube River) vezetésével. Az ICPDR hazai koordinátora dr. Józsa János, a BME professzora. A decemberi Tanácsülés tárgyalt még a Tisza Group-ról, mely az ICPDR részeként dolgozott 2013 végéig, amikor is forráshiány miatt szünet állt be a működésében. Magyarország a Duna Stratégia égisze alatt segíti ennek a csoportnak a működését. Szolnokon nyitották újra a csoport irodáját, Nemzeti Tisza Iroda címen. Azért fontos ennek a csoportnak a működése, mert a vízgazdálkodási kérdések 60-70%-a ezen e területen merül fel. Településüzemeltetési Tanács A Belügyminisztérium kormányoldali koordinációjával, az önkormányzatok országos érdekszövetségei, a közszolgáltatók országos szakmai szövetségei, valamint az érintett ágazati szakszervezetek részvételével működő Településüzemeltetési Tanács a közszolgáltatások problémáinak megoldására, fejlesztési lehetőségeinek feltárására, a Kormány szakmai munkájának segítésére jött létre. 18

19 2013-ban két alkalommal ült össze a Tanács. Első alkalommal a rezsi- és közüzemi díjak 10 százalékos csökkentésének kérdéseivel felvetődött várható pozitív és negatív következményeit tárta fel a Belügymisztérium önkormányzati államtitkára, a Településszolgáltatási Egyesület elnöke, országgyűlési képviselők, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és több más, országos hatáskörű szerv és közműszolgáltatók részvételével. A Tanács tagjai és az ülés szakmai meghívottjai arra kerestek megoldásokat és tettek javaslatokat, hogy a lakossági rezsiterhek és a közüzemi díjak 10 százalékos csökkentésének végrehajtása mellett hogyan lehet biztosítani a közszolgáltató szervezetek működőképességének fenntartását és az önkormányzati feladatok ellátásához szükséges feltételeket. Az ülés résztvevői abban állapodtak meg, hogy szoros együttműködésben folytatják a konzultációt és konkrét javaslatokat dolgoznak ki a kormány számára. Második alkalommal szintén a minisztériumok, képviselők, szolgáltatók, országos szövetségek részvételével tájékáztatás történt a rezsicsökkentés eredményéről, hatásairól a különböző közszolgáltatás területeiről. A tanács megtárgyalta a közszolgáltatásban bekövetkezett és várható további változásokat, lehetőségeket és támogatta a további rezsicsökkentés lehetőségének feltárását. A MÖOSZ által képviselt álláspont: a rezsicsökkentés támogatása ben a Tanács nem tartott ülést. A Bohunice radioaktív hulladék feldolgozó üzem környezeti hatásvizsgálati eljárás környezeti hatástanulmány véleményezési eljárásában májusában érkezett megkeresés az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló, február 26-án a finnországi Espooban aláírt és a 148/1999 (X.13.) Korm. rendelettel kihirdetett egyezmény alapján, a szlovákiai Javslovské Bohunicei atom erőmühöz kapcsolódó, JAVYS A.S. radioaktív hulladékfeldolgozási és - kezelési technológiára épülő létesítmény tevékenységére vonatkozó környezeti hatásvizsgálati eljárásban való részvételre. A szakmai értékeléstől eltekintve összefoglalva következőket fogalmazta meg a MÖOSZ véleményében: A dokumentáció készítői nem vették figyelembe a tervezett létesítmény környezeti elemekre ható kibocsájtásainál az atomerőmű kibocsájtási értékeit. A dokumentáció összefoglaló része nem mutatta be a két létesítmény által kibocsájtott, összesítetten megnövekedett értékeket. A létesítmény működése nagy kihatással van a térség, köztük Pest és Komárom- Esztergom megye környezeti állapotára. Az emberi egészség veszélyeztetése és a környezet károsítása nélkül úgy kell végezni a tevékenységet: o hogy ne okozzon lakosságot zavaró (határértéket meghaladó) zajt vagy bűzt, o a lakosságot érő diffúz légszennyező anyag mértéke (por-, gáz, bűz stb.) és a radioaktivitás terhelése ne emelkedjen; o ne befolyásolja hátrányosan a tájat, valamint a védett természeti és kulturális értékeket. 19

20 A kivitelezés és üzemelés során, valamint a hulladékgazdálkodásra vonatkozóan elsősorban a felszíni és felszín alatti vizek védelmét kérte a vélemény, a dokumentációban szereplőnél szigorúbb monitorozás mellett. Ahavária esetek részletesebb kidolgozásának szükségességére hívta fel a figyelmet. Véleményeztük: Tisza-tó Térség Területfejlesztési A területfejlesztési program nagy hangsúlyt fektetett a térség számára elengedhetetlenül fontos gazdasági fellendülésre, a humán infrastruktúra, a térszerkezet, a tájhasználat, valamint az erőforrások, a környezeti állapot és a műszaki infrastruktúra fejlesztésére. Mindezek alapján a MÖOSZ által képviselt vélemény: a programmal egyetértő Tisza-tavi kódex Érdemi, módosításra, illetve kiegészítésre vonatkozó javaslatot a MÖOSZ nem tett, mert a véleményezésre közzétett egyeztetési dokumentáció a programhoz hasonlóan dicséretes munkának az eredménye. Mindezek alapján a MÖOSZ által képviselt vélemény: a programmal egyetértő A Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését szolgáló Stratégiai Koncepció SKV tematikájának véleményezése A megküldött tematika az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendeletben javasolt vázra alapozva készült el, de annál sokrétűbb, részletgazdagabb lett. Nagyon átgondolt, a Tisza-völgy sajátosságait és a klímaváltozás hatásait is figyelembe vevő, a koncepcióra visszahatni tudó tematika készült el. A tematika példaértékű tervezet, amelyhez kiegészítést, javaslatot nem kellett tenni. (A tematika alapján elkészülő dokumentáció véleményezésére 2014-ben nem érkezett felkérés.) Mindezek alapján a MÖOSZ által képviselt vélemény: egyetértő Ópusztaszer Alapítvány Szövetségünk március 25-én alapította az Ópusztaszeri Nemzeti Történi Emlékpark Felújításáért alapítványt. Az alapítvány székhelye Miskolc, Városház tér l. Az alapítvány induló vagyonát ,- azaz egymillió forintot az alapító az alapítvány javára nyitott pénzintézeti számlára 2008-ban átutalta. Az alapítvány képviselője, a kuratóriumi elnök Magyar Anna a Csongrád megyei közgyűlés akkori elnöke. Az alapítványt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság április 9-én vette nyilvántartásba mely május 6-án a /2008/3 sorszámú végzés szerint vált jogerősség. Magyar Anna, mint kuratóriumi elnök 2013-ban írásbeli kérelemmel fordult az alapító szövetségünkhöz, hogy az általa ismertetett okokra való hivatkozással kezdeményezzük az 20

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. június

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. szeptember

Részletesebben

Pest Megyei Területfejlesztési Program

Pest Megyei Területfejlesztési Program Stratégiai Program munkarész Pest Megyei Területfejlesztési Program Készült Pest Megye Önkormányzatának megbízásából 2014-ben. Köszönetet mondunk azoknak a Pest megyei önkormányzatoknak, Pest megyei vállalkozásoknak,

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL. ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. május 11-EI ÜLÉSÉRE

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL. ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. május 11-EI ÜLÉSÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag HUSRB/1203/213/151 CODEX CoordinatedDevelopment and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi

Részletesebben

KÉSZÍTETTE: STABILAN AZ ÉLVONALBAN KONZORCIUM VÁROS-TEAMPANNON KFT.- MAPI ZRT. A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MEGBÍZÁSÁBÓL 2014. május 23.

KÉSZÍTETTE: STABILAN AZ ÉLVONALBAN KONZORCIUM VÁROS-TEAMPANNON KFT.- MAPI ZRT. A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MEGBÍZÁSÁBÓL 2014. május 23. KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAMJA és a 2014-2020 közötti időszakra szóló operatív programokhoz kapcsolódó részdokumentumok - II. fázis egyeztetési változat KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2014-2020 (IKOP 3.96 változat, 2014. 04. 22.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2014-2020 (IKOP 3.96 változat, 2014. 04. 22.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2014-2020 (IKOP 3.96 változat, 2014. 04. 22.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT Projekt-vezető: dr. Tombácz Endre Témafelelős: Vidéki Bianka Készítette: ÖKO

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2014-2020 STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2014-2020 STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT 2014-2020 (TOP 5.0 változat, 2014. május 9.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT Projektvezető: dr. Tombácz Endre Témafelelős: Kukely György Készítette: Terra Stúdió Kft. és az ÖKO ZRt. Budapest, 2014. augusztus

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. szeptember 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. szeptember 25-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/211-5/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014. JÚNIUS 13. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA Készült a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat megbízásából A területfejlesztési

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET XXIV. évfolyam 9. szám 2014. szeptember 10. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT A LEADER

SZAKDOLGOZAT A LEADER Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Agrárjogi és Munkajogi Tanszék SZAKDOLGOZAT A LEADER Név: Zsigáné Pusztai Henrietta Igazgatásszervező Levelező tagozat Konzulens: Dr. Olajos István egyetemi docens

Részletesebben

AZ UNIÓS TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYI HÁTTERE *

AZ UNIÓS TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYI HÁTTERE * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HUTKAI ZSUZSANNA AZ UNIÓS TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYI HÁTTERE * A tanulmány célja, hogy áttekintést adjon

Részletesebben

a 2003 2008. közötti időszakra szóló Második Nemzeti Környezetvédelmi Program végrehajtásáról Tervezet

a 2003 2008. közötti időszakra szóló Második Nemzeti Környezetvédelmi Program végrehajtásáról Tervezet A Kormány álláspontját nme tükrözi JELENTÉS a 2003 2008. közötti időszakra szóló Második Nemzeti Környezetvédelmi Program végrehajtásáról Tervezet 2009. március TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 I. A Program

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója 2009 Székesfehérvár, 2010. március 31. 1 Tartalomjegyzék Közhasznú beszámoló... 3 I. Számviteli beszámoló...

Részletesebben

Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T. Nógrád Megye Önkormányzata 2014-2019. évi ciklusra vonatkozó gazdasági programjára

Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T. Nógrád Megye Önkormányzata 2014-2019. évi ciklusra vonatkozó gazdasági programjára NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 3. sz. napirendi pont 37-10 /2015. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T Nógrád Megye Önkormányzata 2014-2019. évi ciklusra

Részletesebben

STRATÉGIAI KÖRNYEZET VIZSGÁLAT GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM ÉS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK

STRATÉGIAI KÖRNYEZET VIZSGÁLAT GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM ÉS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK STRATÉGIAI KÖRNYEZET VIZSGÁLAT A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM ÉS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK MODERN ÜZLETI KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSÁT ÉS ERŐSÍTÉSÉT CÉLZÓ BEAVATKOZÁSAIHOZ Tartalomjegyzék 1. Bevezető...3

Részletesebben

Heves Megye Integrált Területi Programja (2014-2020) 2.0 változat elfogadására (Összeállította: Mann Roland, Domján Róbert)

Heves Megye Integrált Területi Programja (2014-2020) 2.0 változat elfogadására (Összeállította: Mann Roland, Domján Róbert) 13-6/2015/222 Heves Megyei Közgyűlése Helyben Javaslat Heves Megye Integrált Területi Programja (2014-2020) 2.0 változat elfogadására (Összeállította: Mann Roland, Domján Róbert) Tisztelt Közgyűlés! Az

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Iroda Stratégiai Tervezési és Vidékfejlesztési Iroda Területi Elemzési, Értékelési és Monitoring Iroda

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA ,,,,,,,,,, SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA 2014. Készült: az ÁROP-1. A. 6-2013 TANuljunk DEMokráciát a közös sikerért! című projekt keretében 1 Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 Történelmi

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA Miskolc, 2015. május 1 Tartalomjegyzék 1 Előzmények...4 2 Vezetői összefoglaló (Bevezető)...5 3 Az MJV által alkalmazott Területi Kiválasztási Kritérium

Részletesebben

Partnerség a monitoringban. Környezetvédő civilek tapasztalatai az európai uniós alapok monitoring bizottságaiban

Partnerség a monitoringban. Környezetvédő civilek tapasztalatai az európai uniós alapok monitoring bizottságaiban Partnerség a monitoringban Környezetvédő civilek tapasztalatai az európai uniós alapok monitoring bizottságaiban 1 2 Magyar Természetvédők Szövetsége 1091 Budapest, Üllői út 91/b http://www.mtvsz.hu Partnerség

Részletesebben

CNNy HARMADIK JELENTÉS A NEMZETI STRATÉGIAI ANYAGOK TERVEZÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGÁRÓL. Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért

CNNy HARMADIK JELENTÉS A NEMZETI STRATÉGIAI ANYAGOK TERVEZÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGÁRÓL. Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért CNNy HARMADIK JELENTÉS A NEMZETI STRATÉGIAI ANYAGOK TERVEZÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGÁRÓL Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért A kézirat lezárva: 2006. február 15. A jelentés az Soros Alapítvány

Részletesebben

BÁCS-KISKUN 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

BÁCS-KISKUN 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT BÁCS-KISKUN 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT TÁRSADALMI EGYEZTETÉS UTÁNI VÁLTOZAT 2014. AUGUSZTUS Tartalom 1. A SKV kidolgozásának ismertetése,

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatal ügyrendje ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A Polgármesteri Hivatal jogállása és elnevezése

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatal ügyrendje ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A Polgármesteri Hivatal jogállása és elnevezése Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatal ügyrendje ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Polgármesteri Hivatal jogállása és elnevezése (1. 1) A Polgármesteri Hivatal elnevezése: Makó Város

Részletesebben

J/. számú. jelentés. a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről

J/. számú. jelentés. a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/. számú jelentés a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről Előadó: Dr. Göncz Kinga külügyminiszter Budapest,

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának Készült Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának megbízásából II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM (2005-2008) Egyeztetési anyag PESTTERV Pest Megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft. 1085

Részletesebben

AZ MMK ELNÖKSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA A 2013. MÁJUS 16-I KÜLDÖTTGYŰLÉS ÓTA ELTELT IDŐSZAKRÓL

AZ MMK ELNÖKSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA A 2013. MÁJUS 16-I KÜLDÖTTGYŰLÉS ÓTA ELTELT IDŐSZAKRÓL MMK Küldöttgyűlés 2014. május 24. AZ MMK ELNÖKSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA A 2013. MÁJUS 16-I KÜLDÖTTGYŰLÉS ÓTA ELTELT IDŐSZAKRÓL TARTALOM 1) A Mérnöki Kamara működését érintő feladatok... 3 Szakmagyakorlási Szabályzat...

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 Vezetői összefoglaló... 4 1. Módszertani bevezető... 15 1.1. A tervezés feltételrendszere... 15 1.2. Fejlesztéspolitika - az ITS megvalósulásának finanszírozása... 16 1.3. Partnerségi egyeztetési terv

Részletesebben

A HÉVÍZI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2008-2018

A HÉVÍZI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2008-2018 A HÉVÍZI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2008-2018 Készült: a Hévízi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása megbízásából a Pannon Projekt Kft.-ben Szombathely, 2008. szeptember 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben