Egységes szerkezetben a 14/2002./XI.01/, 21/2002./XII.20/, 3/2003./I.29/, 15/2003./VII.09/, 22/2003./X.29/, 13/2005./VI.29/, 14/2006./X.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egységes szerkezetben a 14/2002./XI.01/, 21/2002./XII.20/, 3/2003./I.29/, 15/2003./VII.09/, 22/2003./X.29/, 13/2005./VI.29/, 14/2006./X."

Átírás

1 SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL-TESTÜLETÉNEK 8/1999.(III.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Szervezeti és Mködési Szabályzatról Egységes szerkezetben a 14/2002./XI.01/, 21/2002./XII.20/, 3/2003./I.29/, 15/2003./VII.09/, 22/2003./X.29/, 13/2005./VI.29/, 14/2006./X.13/, 17/2006./XI.21/, 19/2006./XII.19/, 9/2007./III.20/. 12/2007./IV.18/, 20/2007./VI.20/, 31/2007./XI.21/, 35/2007./XII.19/ a 7/2008.(III.28.), 13/2008.(IV. 30), a 21/2008. (VII.01.) és a 22/2008. (VII.01.), a 8/2009.(I.28.), 20/2009.(VI.26.), 24/2009.(VIII.28.), 30/2009.(XI.27.), 7/2010. (II.26.), 22/2010.(IX.24.) önkormányzati rendeletekkel.

2 Tartalom I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 II. FEJEZET A KÉPVISEL-TESTÜLET MKÖDÉSE...10 ALAKULÓ ÜLÉS...10 RENDES ÜLÉS...10 RENDKÍVÜLI ÜLÉS...10 A KÉPVISEL-TESTÜLET MUNKAPROGRAMJA...11 AZ ÜLÉS ÖSSZEHÍVÁSA...11 A KÉPVISEL-TESTÜLET ÜLÉSEINEK NYILVÁNOSSÁGA...12 AZ ÜLÉS MENETE...13 RENDES ÜLÉS TANÁCSKOZÁSI RENDJE...13 NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA, HOZZÁSZÓLÁSOK...14 AZ ELTERJESZTÉS RENDJE...15 SÜRGSSÉGI INDÍTVÁNY...16 HATÁROZATHOZATAL...16 MINSÍTETT TÖBBSÉG...17 ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEK...17 INTERPELLÁCIÓ, KÖZÉRDEK KÉRDÉS...18 ÜGYRENDI FELSZÓLALÁS...19 A JEGYZKÖNYV...20 LAKOSSÁGI FÓRUM, KÖZMEGHALLGATÁS...20 III. FEJEZET A TELEPÜLÉSI KÉPVISEL, A TANÁCSNOK...21 AZ ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL JOGAI...21 AZ ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL KÖTELEZETTSÉGEI...22 KÉPVISELCSOPORT...22 AZ ALPOLGÁRMESTEREK, A KÉPVISELK DÍJAZÁSA, KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE...23 IV. FEJEZET A KÉPVISEL-TESTÜLET BIZOTTSÁGAI...23 A BIZOTTSÁGOK MKÖDÉSÉNEK FBB SZABÁLYAI...25 POLGÁRMESTER...25 AZ ALPOLGÁRMESTEREK...26 JEGYZ, ALJEGYZ...27 V. FEJEZET A POLGÁRMESTERI HIVATAL...28 VI. FEJEZET A TÁRSULÁS...28 A TÁRSULÁS CÉLJA...28 VII. FEJEZET HELYI NÉPSZAVAZÁS, NÉPI KEZDEMÉNYEZÉS...29 VIII. FEJEZET AZ ÖNKORMÁNYZATI GAZDÁLKODÁS...29 IX. FEJEZET 33 A VAGYONNYILATKOZATOK KEZELÉSÉNEK SZABÁLYAI...29 A VAGYONNYILATKOZATOK KEZELÉSE...29 A VAGYONNYILATKOZATBA TÖRTÉN BETEKINTÉSRE ÉS A NYILVÁNOSSÁGRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK...30 A VAGYONNYILATKOZAT-TÉTEL ELMULASZTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK...31 A VAGYONNYILATKOZATOK VISSZAADÁSÁNAK SZABÁLYAI...32 X. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK...32 ZÁRADÉK:...33 MELLÉKLETEK SZÁMÚ MELLÉKLET: SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISEL-TESTÜLETE SZÁMÚ MELLÉKLET: KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK...35 Cigány kisebbségi önkormányzat...35 Német Kisebbségi önkormányzat...35 Bolgár kisebbségi önkormányzat

3 3. SZÁMÚ MELLÉKLET: A KÉPVISELK, BIZOTTSÁGI TAGOK, BIZOTTSÁGI ELNÖKÖK ÉS A BIZOTTSÁGOK NEM KÉPVISEL TAGJAINAK DÍJAZÁSA SZÁMÚ MELLÉKLET: BIZOTTSÁGOK FELADAT KÖRE ÉS A POLGÁRMESTERI, BIZOTTSÁGI ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK JEGYZÉKE /A. SZÁMÚ MELLÉKLET: SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISEL-TESTÜLETÉNEK BIZOTTSÁGAI...66 Agglomerációs és Területi-koordinációs Bizottság...66 Egészségügyi Bizottság...66 Gazdasági Bizottság...66 Ifjúsági -Sport és Társadalmi-kapcsolatok Bizottsága...66 Jogi- Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság...67 Környezetvédelmi Bizottság...67 Kulturális és Média Bizottság...67 Oktatási és Informatikai Bizottság...67 Pénzügyi Bizottság...68 Szociális és Családvédelmi Bizottság...68 Közbeszerzési Bizottság /B. SZÁMÚ MELLÉKLET: A KÉPVISEL-TESTÜLET ÜLÉSÉRE MEGHÍVOTTAK JEGYZÉKE /C SZÁMÚ MELLÉKLET: AZ ELTERJESZTÉSEK TARTALMÁRÓL SZÁMÚ MELLÉKLET: A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE, MUNKA ÉS ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE..72 APOLGÁRMESTERI HIVATAL ÉVI MUNKARENDJE SZERINT IGAZGATÁSI SZÜNETET TART: DECEMBER 24. NAPJA ÉS DECEMBER 31. NAPJA KÖZÖTTI IDSZAKBAN SZÁMÚ MELLÉKLET: JEGYZÉK A NÉVSZERINTI SZAVAZÁSNÁL A KÉPVISELK SZAVAZÁSI SORRENDJÉRL...74 FÜGGELÉKEK SZÁMÚ FÜGGELÉK: A VAGYON NYILATKOZATTÉTELRE KÖTELEZETT KÖZTISZTVISELI MUNKAKÖRÖKRL

4 Szigetszentmiklós Város Önkormányzat képvisel-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.tv.1..(6) bekezdés a) pontjában, valamint a 18..(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi Szervezeti- és Mködési Szabályzatot alkotja meg. I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése Szigetszentmiklós Város Önkormányzata (2) Az önkormányzat székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2. (3) A Képvisel-testület megnevezése: Szigetszentmiklós Önkormányzatának Képviseltestülete. (4) A Képvisel-testület hivatalának megnevezése: Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala. (5) Az Önkormányzat jogi személy. Az önkormányzati feladatok és hatáskörök a Képviseltestületet illetik meg. A Képvisel-testületet a polgármester képviseli. (6) Az önkormányzati feladatokat a Képvisel-testület és szervei: a polgármester, a bizottságok, valamint a Polgármesteri Hivatal látják el. (7) Önkormányzati döntést a helyi önkormányzat Képvisel-testülete annak felhatalmazására Képvisel-testület bizottsága, a települési kisebbségi önkormányzat testülete, társulása, a polgármester -, illetleg a helyi népszavazás hozhat. (8) A Képvisel-testület egyes hatásköreit a polgármesterre, valamint bizottságaira és a települési kisebbségi önkormányzat testületeire ruházhatja át. A hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, a hatáskört visszavonhatja. Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható. (9) A Képvisel-testület tagjainak száma: 23 f. A képviselk névjegyzékét e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. A települési kisebbségi önkormányzatok testületi tagjainak névsorát a 2. sz. melléklete tartalmazza. 1/A. 1 (1) 2 A településen a lakosság által közvetlenül választott cigány, bolgár és német kisebbségi önkormányzatok mködnek. (2) 3 A kisebbségi önkormányzatok önálló jogi személyek, saját szervezeti és mködési szabályzatukat maguk állapítják meg. (3) 4 A települési önkormányzat és a kisebbségi önkormányzatok feladataik ellátása során kölcsönösen együttmködnek, együttmködési megállapodást kötnek. (4) 5 A helyi önkormányzat biztosítja és elsegíti a kisebbségi önkormányzatok mködését, így: tanácskozásaik, üléseik megtartásához helyiséget biztosít. E tekintetben a bolgár és német kisebbségi önkormányzat mködéséhez a Polgármesteri Hivatalban szükség szerint biztosítja a helyiséghasználatot. A cigány kisebbségi önkormányzat részére a helyi önkormányzat tulajdonában lév Szigetszentmiklós, Erkel F. u. 3. szám alatti ingatlanrészt és a kisebbségi közügyek ellátásához szükséges ingó vagyontárgyakat külön megállapodásban foglaltak szerint ingyenes használatba adja. 6 1 A számozást megváltoztatta 31/2007.(XI.21). számú rendelet 1. (1) bekezdése 2 A számozást megváltoztatta 31/2007.(XI.21). számú rendelet 1. (1) bekezdése 3 A számozást megváltoztatta 31/2007.(XI.21). számú rendelet 1. (1) bekezdése 4 A számozást megváltoztatta 31/2007.(XI.21). számú rendelet 1. (1) bekezdése 5 A számozást megváltoztatta 31/2007.(XI.21). számú rendelet 1. (1) bekezdése 6 Módosítva 17/2006./XI.22./ sz. rendelettel 4

5 (5) 7 A helyi önkormányzat Polgármesteri Hivatala a kisebbségi önkormányzatok testületi mködése feltételeinek biztosítása keretében a bolgár és német kisebbségi önkormányzat vonatkozásában a postai, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatokat igény szerint elvégzi, azok költségét a helyi önkormányzat viseli. A cigány kisebbségi önkormányzat esetében a Polgármesteri Hivatal az adminisztrációs feladatok ellátásához igény szerint segítséget nyújt; a postai, sokszorosítási feladatok költségeinek fedezetét a kisebbségi önkormányzat részére az éves költségvetésben meghatározott önkormányzati támogatáson belül biztosítja. 1 (6) 8 A helyi önkormányzat a kisebbségi önkormányzatok részére biztosítja a központi állami támogatás igénybevételét. Az ezen túlmen támogatás lehetségét évente a költségvetés készítésekor megvizsgálja, illetve megállapítja. 1/B. 9 (1) 10 Az önkormányzat feladatai a közszolgáltatások körében: A településrendezés és a településfejlesztés Az épített és természeti környezet védelme, A lakásgazdálkodás, A vízrendezés, csapadékvíz-elvezetés és csatornázás, A helyi közutak és közterületek fenntartása, A helyi tömegközlekedés és köztisztaság biztosítása, Gondoskodás a helyi tzvédelemrl és a közbiztonság helyi feladatairól, Közremködés az energiaszolgáltatásban, Közremködés a foglalkoztatás megoldásában, Gondoskodás az óvodai nevelésrl, az általános iskolai oktatásról és nevelésrl, az egészségügyi és szociális ellátásról, valamint a gyermek- és ifjúsági feladatokról, A közmveldési, tudományos, mvészeti tevékenység és a sport támogatása, A nemzetiségi és etnikai kisebbség jogai érvényesítésének biztosítása, Az egészséges életmód közösségi feltételeinek az elsegítése. (2) 11 Az önkormányzat kötelez feladatként gondoskodik: 12 1) A környezetvédelem feladatairól Az egészséges ivóvízellátásról, a települési vízellátásról, szennyvíz elvezetésrl, az összegyjtött szennyvizek tisztításáról,szennyvíziszap ártalom mentes elhelyezésérl, a nem közmvekkel öszszegyjtött szennyvízek ártalom mentes elhelyezésének szervezésérl, ellenrzésérl, a csapadékvíz elvezetésrl, a helyi vízrendezésrl és vízkár elhárításról, valamint az árvíz- és belvízvédekezésrl (védvek építése, fejlesztése, fenntartása, üzemeltetése, védekezés) a polgármesteri hivatal és az e feladatok ellátására létrehozott gazdasági társasága közremködésével a települési szilárdhulladék gyjtésérl, elhelyezésérl és folyékony hulladékkezelésrl (leereszt hely kijelölés, közcélú ártalmatlanító telep fenntartása), az elhagyott hulladékokkal, a közterületek szervezett és rendszeres tisztán tartásával kapcsolatos feladatokról, lomtalanítási akciókkal kapcsolatos feladatok szervezésérl a helyi rendeletekben szabályozott módon a hulladékkezelési közszolgáltatás szervezésével, fenntartásával a polgármesteri hivatal közremködésével és a közszolgáltatókkal (ARIES Kft, ÉCSVCS Kft, stb.) kötött szerzdés keretei között légszennyezés elleni védelemrl (füstködriadó terv, háztartási tevékenységgel okozott légszenynyezés, avar és kerti hulladékégetés), zaj és rezgés elleni védelemrl (csendes övezet kialakítása, zajtérkép készítése, helyi szabályok megalkotása) önkormányzati környezetvédelmi alappal való gazdálkodás 7 A számozást megváltoztatta 31/2007.(XI.21). számú rendelet 1. (1) bekezdése 8 A számozást megváltoztatta 31/2007.(XI.21). számú rendelet 1. (1) bekezdése 9 A számozást megváltoztatta 31/2007.(XI.21). számú rendelet 1. (2) bekezdése 10 A számozást megváltoztatta 31/2007.(XI.21). számú rendelet 1. (2) bekezdése 11 A számozást megváltoztatta 31/2007.(XI.21). számú rendelet 1. (2) bekezdése, szövegét megváltoztatta 30/2007.(XI.21). számú rendelet 1. (3) bekezdése 12 Módosítva a 35/2007.(XII.19.) sz. rendelettel, december 19-én lépett hatályba. 5

6 2) A közoktatásról Az óvodai nevelésrl és az általános iskolai oktatásról és nevelésrl,a nemzeti, etnikai kisebbséghez tartózók óvodai nevelésérl, és általános iskolai oktatásáról, valamint a többi gyermekkel együtt nevelhet, oktatható testi, érzékszervi, enyhe értelmi, beszéd- és más fogyatékos tanulók ellátásáról oktatási intézményeinek fenntartásával és közremködésével és más önkormányzattal kötött közoktatási megállapodás keretei között az önkormányzati intézkedési terv, a beiskolázási terv készítésérl, a magyar nyelvi elkészítés, illetve a kisebbség nyelvén folyó nevelés és oktatás iránti igény évenkénti felmérésérl, a kötele- eszköz és felszerelési jegyzékben foglaltak teljesítésérl a polgármesteri hivatal közremködésével a fenntartói irányítással összefügg feladatok biztosításáról a polgármesteri hivatal és a közoktatási ügyekkel foglalkozó bizottság közremködésével 3) Az egészségügyi és szociális alapellátásról, a) az egészség ügyi alapellátás körében a házi orvosi, házi gyermek orvosi ellátásról szolgáltatóval kötött szerzdés kereti között a fogorvosi alapellátásról, szolgáltatóval kötött szerzdés kereti között az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, szolgáltatóval kötött szerzdés kereti között a védi ellátásról intézményei fenntartásával és közremködésével az iskola-egészségügyi ellátásról, intézményei fenntartásával és közremködésével a tulajdonában álló járó beteg szakellátást nyújtó egészségügyi intézmény mködtetésé- l, a megyei önkormányzat használatba adásával b) a környezet és település egészségügy körében a köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátásáról a polgármesteri hivatal közremködésével és szolgáltatóval kötött szerzdés kereti között ingatlan tulajdonosként a betegségeket terjeszt, vagy káros rovarok és rágcsálók irtásáról a polgármesteri hivatal, az intézmények és szolgáltatóval kötött szerzdés kereti között a település környezet egészségügyi helyzetének figyelemmel kisérésérl a polgármesteri hivatal és küls szakértk közremködésével c) A szociális rászorultságtól függ pénzbeli és természetbeni ellátások ( lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, átmeneti segély, temetési segély, köztemetés, közgyógy-ellátás, egészségügyi szolgáltatásokra való jogosultság) biztosításáról a helyi rendeleteiben meghatározott mértékig a polgármesteri hivatal közremködésével d) 13 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alap és szakellátási szolgáltatások körében étkeztetésrl szociális intézménye fenntartásával és közremködésével, házi segítségnyújtásról szociális intézménye fenntartásával és közremködésével, a családsegítésrl, adósságkezelési szolgáltatás nyújtásáról a családsegít és gyermekjóléti intézménye fenntartásával és közremködésével támogató szolgáltatásról, jelzrendszeres házi segítségnyújtásról, közösségi alapellátásról, idsek átmeneti elhelyezésérl szociális intézménye fenntartásával és közremködésével. e) a jövedelempótló támogatásban részesülk számára - a közszolgáltatási és államigazgatási feladatok folyamatos mködtetéséhez kapcsolódó - közhasznú foglalkoztatás szervezésérl a polgármesteri hivatal közremködésével 13 Módosította a 20/2009.(VI.26.) számú rendelet, hatályos július 1. napjától. 6

7 f) közmunka, közcélú munka szervezésérl a polgármesteri hivatal közremködésével g) a szociális szolgáltatás tervezési koncepció elkészítésérl, a fenntartói irányítással összefüg- feladatok biztosításáról a polgármesteri hivatal és a szociális ügyekkel foglalkozó bizottság közremködésével 4) a gyermekek védelmével kapcsolatos ellátó rendszer kiépítésérl, mködtetésérl pénzbeli és természetbeni ellátások (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás), valamint személyes gondoskodást nyújtó alap és szakosított ellátás (alap: gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek napközbeni ellátása, bölcsde, gyermekek átmeneti gondozása; szakosított: gyermekek átmeneti otthona) biztosításával, illetve a máshol igénybe vehet szolgáltatásokhoz való hozzájutás szervezésével, közvetítésével a helyi rendeletében meghatározott mértékig a polgármesteri hivatal közremködésével 5) A közvilágításról, közvilágítási berendezés üzemeltetésérl a polgármesteri hivatal közremködésével a hálózati engedélyessel kötött szerzdés keretei között 6) A helyi közutak fenntartásáról, biztonságos közlekedésének, tisztán tartásának, a hó eltakarításának és az út síkosság elleni védekezésének biztosításáról, a helyi közút forgalmának biztonságát veszélyeztet helyzet elhárításáról, a forgalmi rend kialakításáról és felülvizsgálatáról, a kötelezettségeinek megszegésével okozott károk megtérítésérl, közúti jelzések, hóvédmvek, mtárgyak elhelyezésérl, útellenri szolgálat mködtetésérl a polgármesteri hivatal közremködésével és más vállalkozással kötött szerzdés keretei között 7) Az etnikai kisebbségek jogainak érvényesítésérl lásd még a közoktatási feladatokat - a polgármesteri hivatal közremködésével 8) az állategészségügyrl hatályos jogszabályokban meghatározott feladatokról (állati eredet melléktermékek, kóbor ebek, egészségügyi szempontból veszélyes vagy gyanús kóbor ebek és macskák, ebek veszettség elleni kötelez véd oltásának megszervezése) a polgármesteri hivatal közremködésével a szolgáltatóval kötött szerzdés keretei között 9) a távh-szolgáltatással ellátott létesítmények távh ellátásáról az engedélyes (ARIES Kft.) útján 10) a közérdek kérelmekkel, panaszokkal és bejelentésekkel kapcsolatos feladatok ellátásáról, ha nem tartozik más eljárás hatálya alá a polgármesteri hivatal közremködésével 11) a sporttal és a tulajdonában lév sporttelepekkel kapcsolatos feladatokról a helyi adottságoknak megfelelen alkotott helyi rendelet szerint a polgármesteri hivatal közremködésével és az ingatlant használó sportszervezettel kötött és egyéb megállapodások keretei között 12) a kulturális örökségvédelmének megvalósításában való közremködési jogosultságokról és kötelezettségekrl és a tulajdonába adott memlékekrl a polgármesteri hivatal közremködésével 13) a tulajdonában lév belterületi földekkel kapcsolatos földhasználói kötelezettségeirl a polgármesteri hivatal közremködésével és vállalkozóval kötött szerzdés keretei között 14) az állatokkal szembeni megfelel magatartásra, gondoskodásra nevelés elmozdításáról az önkormányzat szerveinek és oktatási intézményeinek közremködésével 15) a fogyatékos személyek közszolgáltatásokhoz való egyenl esély hozzáférés megvalósításáról december 31-ig ütemezetten a polgármesteri hivatal és az intézmények fenntartásával és közremködésével. 16) a település könyvtári ellátás biztosításáról a Városi Könyvtár és Intézményei fenntartásával és közremködésével 17) a helyi közmveldési tevékenység támogatásáról, közmveldési, közgyjteményi és vészeti tevékenység helyi irányításáról, ellenrzésérl, intézmények, szervezetek fenntartásáról, mködtetésérl a helyi rendeletében meghatározott módon és mértékig a polgármesteri hivatal és a Városi Könyvtár és Intézményei fenntartásával és közremködésével 7

8 18) az építés helyi rendjének biztosításáról helyi építési szabályzatok megállapításával, elvásárlási jogának biztosításáról az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzéssel 19) tzoltásról, mszaki mentésrl hivatásos önkormányzati tzoltósága fenntartásával és közremködésével 20) a képvisel-testület és a polgármesteri hivatal mködtetésérl a polgármesteri hivatal közremködésével 21) a tulajdonos, bérbeadót megillet jogainak gyakorlásáról és terhel kötelezettségeinek teljesítésérl, vagyon-nyilvántartási, értékelési és adatszolgáltatási kötelezettségeirl (lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek, lakóépületek, vizek, vízi létesítmények, közmvek, ingóvagyon, közszolgáltatást és igazgatást szolgáló vagyon stb.) a helyi rendeleteiben meghatározott mértékig a polgármesteri hivatal és a szerzdéses vagyonkeze- k közremködésével 22) a közvélemény gyors és pontos tájékoztatásáról az önkormányzati feladatok és a feladatkörébe tartozó ügyek (költségvetés, vagyonkezelés, közpénzek felhasználására kötött szerzdések, különleges, vagy kizárólagos jogok biztosításáról, támogatásokról, beszedett helyi adókról) esetében a polgármesteri hivatal közremködésével helyben szokásos módon, és a honlapon 23) a gazdálkodás, beszámolás, a pénzügyi igazgatás, adózás rendjérl szóló jogszabályok szerinti feladatokról, a bels ellenrzésrl a polgármesteri hivatal, a könyvvizsgáló és a társulás közremködésével 24) közalkalmazott érdekegyeztet fórumok létrehozásáról, mködtetésérl, személyi, tárgyi és anyagi feltételeinek biztosításáról, a szakszervezettekkel való együttmködésrl 25) a tulajdonában álló épületeken lév mvészeti alkotások védelmérl, mvészeti alkotások közterületi elhelyezésérl, áthelyezésérl, stb. A kötelez feladatokról az éves költségvetésben, a gazdálkodást meghatározó költségvetési tervben a fedezet biztosításával egyidejleg kell állást foglalni a Képvisel-testületnek. (3) 14 Az önkormányzat önként vállalt feladatként gondoskodik: 15 a) szelektív hulladékkezelési közszolgáltatásról, a háztartásokban keletkezett építési törmelék összegyjtésérl a közszolgáltatóval kötött szerzdés és a helyi rendelet keretei között b) a Duna-Vértes Hulladékgazdálkodási Társulásban és a CSÖSZ-ben való részvétel a társulási megállapodás keretei között c) a közterület-felügyeletrl a polgármesteri hivatal közremködésével d) a mezei rszolgálatról a polgármesteri hivatal közremködésével e) a vérvétellel és vérszállítással kapcsolatos feladatokról a intézményei fenntartásával és közremködésével f) helyi jelentség védett természeti terület fenntartásáról, fejlesztésérl, rzésérl g) középiskolai és szakiskolai ellátásról, a felnttoktatásról, alapfokú mvészet oktatásról, pályaválasztási tanácsadásról, nevelési tanácsadásról, logopédiai szolgáltatásról, gyógytestnevelésrl h) a helyi közbiztonságot érint feladatok ellátásáról, a az önkormányzati és rendrségi szervek tevékenységnek összehangolásáról, a helyi rendri szervek létesítésének bvítésének és fejlesztésének elsegítésérl a polgármesteri hivatal közremködésével és a rendrséggel kötött megállapodások keretei között, valamint közbiztonsági ügyekkel is foglalkozó bizottság létrehozásával i) a hit- és vallásoktatatással kapcsolatos jogszabályi kötelezettségeken felüli feladatok vállalásáról az egyházzal kötött megállapodás keretei között 14 Kiegészítette 31/2007.(XI.21). számú rendelet 1. (4) bekezdése 15 Módosítva a 35/2007.(XII.19.) számú rendelettel, december 19-én lépett hatályba. 8

9 16 j) k) helyi múzeum fenntartása, mködtetése, közösségek tevékenységének támogatása, mvészeti intézmények (Sziget Színház, Filmszínház), alkotó munka támogatása l) a helyi újság Kisváros - kiadása Az önként vállalt feladatokról az éves költségvetésben, a gazdálkodást meghatározó költségvetési tervben a fedezet biztosításával egyidejleg kell állást foglalni a Képviseltestületnek. (4) 17 A képvisel-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik: Az önkormányzati rendeletalkotás. Az önkormányzat szervezetének kialakítása és mködésének meghatározása. A törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés és megbízás. A helyi népszavazás kiírása. Az önkormányzati jelképek, kitüntetések és elismer címek meghatározása, használatuk szabályozása, a díszpolgári cím adományozása. A gazdasági program költségvetés megállapítása és a végrehatásáról szóló beszámoló elfogadása. Helyi adók megállapítása. Megállapodás külföldi önkormányzattal való együttmködésrl: nemzetközi önkormányzati szervezetekhez való csatlakozás. Véleménynyilvánítás olyan ügyben, amelyben törvény az érdekelt önkormányzat álláspontjának a kikérését írja el. A településrendezési terv jóváhagyása. Hitel felvétele. Kötvénykibocsátás, továbbá a közösségi célú alapítvány létrehozás és alapítványi forrás átvétele és átadása. Önkormányzati társulás létrehozás, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás. Intézmény és (önkormányzati) vállalkozás alapítása. Közterület elnevezése, emlékm és köztéri szoborállítás. Felterjesztési jog gyakorlása (általánosságban: véleménynyilvánítás azokban az ügyekben, amelyekben a törvény az önkormányzat álláspontjának kikérését írja el). Állásfoglalás megyei önkormányzati intézmény átszervezésérl, megsznésérl, ellátási, szolgáltatási körzeteirl, ha az általa nyújtott szolgáltatás a települést is érinti. Az önkormányzati tulajdont érint vagyongazdálkodás. Dönt a nem önkormányzati szervek részére történ alap átadásáról. Amit törvény a képvisel-testület át nem ruházható hatáskörébe utal. A települési képvisel, a polgármester összeférhetetlenségi ügyében való döntés, az Ötv. 33/A.. (2) bekezdése b.) pontjában meghatározott hozzájárulással kapcsolatos döntés; a vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos döntés. 16 Hatályon kívül helyezte a 20/2009.(VI.26.) számú rendelet 1. -a. 17 Számozását megváltoztatta 31/2007.(XI.21). számú rendelet 1. (5) bekezdése 9

10 II. FEJEZET A KÉPVISEL-TESTÜLET MKÖDÉSE Alakuló ülés 2. (1) A Képvisel-testület alakuló ülését a választást követ 15 napon belül az újonnan megválasztott polgármester hívja össze. A meghívót, az ülést megel 3 nappal kell kikézbesíteni. Az alakuló ülést a polgármester nyitja meg, majd felkéri a legidsebb képviselt az ülés levezetésére. A polgármester eskütételéig az alakuló ülést a korelnök vezeti. (2) Az alakuló ülés els napirendi pontjaként a Választási Bizottság beszámol a polgármester és a képviselk választásának eredményérl. (3) A polgármester és a képviselk az alakuló ülésen esküt tesznek. (4) A polgármester a megválasztását követen azonnal hivatalba lép. Rendes ülés 3. (1) A Képvisel-testület évenként saját munkaterve alapján két ülésszakot tart. Az els ülésszak minden év január 15-tl, június 30-ig, a második ülésszak, pedig augusztus 21-tl december 20-ig tart. (2) 18 Az ülésszak ülésnapokból áll. A Képvisel-testület az ülésszak tartama alatt általában minden hónap utolsó csütörtöki napján tartja rendes ülését. (3) 19 Az ülésnap 13 órától, a napirendi pontok megtárgyalásának idejéig, de legfeljebb 19 óráig tart. A hat óra idtartam eltelte utána a polgármester jogosult eldönteni, hogy az akkor tárgyalt napirend tárgyalása 30 percen belül befejezhet-e, s az adott napirendi pont tárgyalásának befejeztéig az ülést meghosszabbíthatja. Ha nem fejezhet be, akkor a polgármester az ülést elnapolja. Az elnapolt ülést a fennmaradó napirendek változatlanul hagyása mellett öt napon belüli idpontra újból össze kell hívni. A folytatólagos ülés idpontját az ülésen ki kell hirdetni, a távollév képviselt írásban kell meghívni. Rendkívüli ülés 4. (1) A polgármester rendkívüli ülést hívhat össze, melynek indokát a meghívóban fel kell tüntetni. (2) 20 A polgármester köteles rendkívüli ülést összehívni legalább 6 f képvisel vagy a Képvise- -testület bármely bizottságának indítványára, valamint, ha azt jogszabály kötelezen elírja. 2 (3) Az indítványt írásban, a szükséges aláírásokkal ellátva, a polgármesternél kell elterjeszteni. Az indítványhoz mellékelni kell a javasolt napirendi pont(ok) elterjesztés(ei)t, amelyeknek meg kell felelniük az elterjesztésekkel szemben e rendeletben támasztott követelményeknek. (4) A polgármester a rendkívüli ülés összehívásáról 3 napon belül, lehetleg az elterjesztésben javasolt idpontra gondoskodik. A rendkívüli ülés összehívására vonatkozó meghívóban meg kell jelölni az ülés összehívásának okát, tervezett napirendjét, valamint mellékelni kell az elterjesztéseket és a határozati javaslatokat. A rendkívüli ülésre szóló meghívót a napirendek írásos anyagával együtt legalább az ülés kezdete eltt 48 órával ki kell kézbesíteni. (5) 21 A rendkívüli ülésen csak az a napirend tárgyalható, amelyre az indítvány irányul, illetve amelyet az (1) bekezdés szerinti meghívó tartalmaz, valamint a képvisel-testület minsített több- 18 Módosítva a 8/2009.(I.28.) számú rendelettel, hatályos március 1. napjától. 19 Módosítva a 8/2009.(I.28.) számú rendelettel, hatályos március 1. napjától. 20 Módosítva: 13/2008.(IV.30) sz. rendelettel, hatályos április 30-tól. 21 Kiegészítette 31/2007.(XI.21). számú rendelet 2. -a 10

11 séggel hozott határozata esetén a sürgsségi indítvány. Rendkívüli ülésen interpelláció, kérdés nem tehet fel, önálló indítvány, beszámoló nem tárgyalható (6) Rendkívüli ülés kitzhet a rendes ülés idpontjára is. Ez esetben a rendkívüli ülés elterjesztéseivel kezddik az ülés. A képvisel-testület munkaprogramja (1) A Képvisel-testület minden év els ülésén éves munkaprogramot készít, melynek elkészítése a polgármester feladata. (2) 23 A polgármester a program elkészítéséhez kikéri: a) A képviselk, b) A jegyz és a város intézményvezeti, c) A kisebbségi önkormányzatok, d) A társadalmi és közszolgáltatást nyújtó szervek javaslatát. A javaslatokról a polgármester tájékoztatja a testületet, függetlenül attól, hogy azokat beépítette-e a tervezetbe. (3) 24 A Képvisel-testület éves munkaprogramját a Kisváros c. helyi újságban és az önkormányzat honlapján is meg kell jelentetni. Az ülés összehívása 6. (1) A Képvisel-testület ülését a polgármester hívja össze. Az összehívás írásbeli meghívóval történik. A képviselk részére az anyagok továbbítása ben történik. 25 (2) 26 A polgármester akadályoztatása esetén az ülést az általa kijelölt a képvisel-testület tagjai közül választott alpolgármester vezeti. Mindannyiuk akadályoztatása vagy érintettsége esetén az ülést a Jogi- Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elnöke vezeti. 27 (3) 28 A Képvisel-testület rendes ülésére szóló meghívóját a napirendek írásos anyagaival együtt úgy kell továbbítani, hogy azt a képviselk 5 nappal az ülés eltt megkapják. A napirendek írásos anyaga a polgármester engedélye esetén pótkézbesítéssel is továbbítható oly módon, hogy azt a képviselk az ülés idpontja eltt 24 órával korábban megkapják. (4) A meghívónak tartalmaznia kell: 1. Az ülés helyét, napját, kezdési idpontját, 2. A javasolt napirendi pontokat, 3. A napirendek tárgyának és eladójának megjelölését, 4. Az ülést összehívó aláírását, bélyegzt és dátumot. (5) 29 A meghívóhoz mellékelni kell: 1. Az elterjesztéseket, 2. A javasolt napirendi pontokhoz kapcsolódó a továbbítás idpontjáig beérkezett véleményeket, állásfoglalásokat, 22 Kiegészített 31/2007.(XI.21). számú rendelet 3. (1) bekezdése 23 Kiegészített 31/2007.(XI.21). számú rendelet 3. (2) bekezdése 24 Kiegészítette 31/2007.(XI.21). számú rendelet 3. (3) bekezdése 25 Módosítva 15/2003./VII.9./ sz. rendelettel, július 9-én lépett hatályba 26 Módosította a 22/2010.(IX.24.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése, hatályos október 4. napjától. 27 Módosítva 3/2003./I.29./ sz. rendelettel, január 29-én lépett hatályba. 28 Kiegészítve a 35/2007.(XII.19.) sz. rendelettel, december 19-én lépett hatályba. 29 Módosítva 15/2003./VII.9./ sz. rendelettel, július 9-én lépett hatályba, 13/2008. (IV. 30.) számú rendelettel, hatályos április 30-tól 11

12 3. Az addig beérkezett interpellációkat, Írásos beszámolót a lejárt határidej határozatok végrehajtásáról, a polgármester tevékenységérl. (6) 31 A Képvisel-testület ülésére a képviselkön kívül tanácskozási joggal meg kell hívni: a) A kisebbségi önkormányzatok elnökeit, b) A jegyzt, a jegyz távollétében aljegyzt, Az egyéb adott napirendi pontokhoz tanácskozási joggal, vagy anélkül - meghívottak felsorolását a rendelet 4/B számú melléklete tartalmazza (7) A jogszabály erejénél fogva tanácskozási joggal kötelezen meghívottak részére a meghívóval együtt a f napirendek elterjesztéseit kézbesíteni kell. Az egyes napirendekhez meghívottak részére írásos elterjesztést csak azon pont esetében kell megküldeni, amelyikhez meghívásuk kapcsolódik. (8) 32 A Képvisel-testület zárt üléseire szóló írásos elterjesztéseket kizárólag a képviseltestület tagjai, a nem a képvisel-testület tagjai közül választott alpolgármester, a kisebbségi szószóló és a jegyz, távollétében az aljegyz, továbbá meghívása esetén a szakért és az érintettek részére lehet megküldeni. (9) 33 A Képvisel-testület ülésének idpontjáról, helyérl és a napirendi pontokról az ülést megel 5 nappal a város lakóit a Polgármesteri Hivatal hirdettábláján történ kifüggesztéssel értesíteni kell. A meghívó az önkormányzat honlapján is megjelentetend. (10) A tanácskozási joggal meghívott az ülésen felszólalhat, javaslatot tehet, kérésére az írásban benyújtott hozzászólását a jegyzkönyvhöz csatolni kell. A hozzászólás idtartama legfeljebb 5 perc. (11) A tanácskozási jog nélkül meghívott az t érint napirendhez az ülésen szót kérhet, melynek megadásáról a levezet elnök határoz. (12) 34 Az ülés meghívóját, illetleg a hozzá tartozó elterjesztéseket az azt kérelmez részére meg kell küldeni a kérelem tudomására jutását követ legrövidebb id alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül. Az adatigénylésnek az igényl által kívánt technikai eszközzel, illetve módon kell eleget tenni. A kérelmeznek a Polgármesteri Hivatal Önköltség-számítási Szabályzata alapján meghatározott költségtérítést kell fizetnie, melynek összegét a kérelmezvel elre közölni kell. 35 (13) 36 A Képvisel-testület, valamint a bizottságok nyilvános üléseire vonatkozó anyagát, kivéve a 7 (2) bekezdés b) pontja szerint elterjesztéseket, ha azok a 7. (4) bekezdése alapján zárt ülésen való tárgyalásra ajánlották az önkormányzat honlapján el kell helyezni. A Honlapon elhelyezett anyagról mind a Polgármesteri Hivatalban, mind a Városi Könyvtárban kérelemre az intézmény Önköltség-számítási Szabályzatának megfelel díj megfizetése ellenében papír alapú anyagot is ki kell adni. A képvisel-testület üléseinek nyilvánossága 7. (1) A Képvisel-testület ülései a (2) bekezdésben meghatározott esetek kivételével nyilvánosak. 30 Módosítva a 35/2007.(XII.19.) sz. rendelettel, december 19-én lépett hatályba. 31 Módosította 31/2007.(XI.21). számú rendelet 4. (1) bekezdése 32 Módosította a 22/2010.(IX.24.) önkormányzati rendelet 1. (2) bekezdése, hatályos október 4. napjától. 33 Módosította 31/2007.(XI.21). számú rendelet 3. (4) bekezdése 34 Módosította a 35/2007.(XII.19.) számú rendelet, december 19-én lépett hatályba. 35 Módosítva 13/2005./VI.29./ sz. rendelettel, június 29-én lépett hatályba 36 Módosítva 13/2005./VI.29./ sz. rendelettel, június 29-én lépett hatályba, 30/2007.(XI.21). számú rendelet 5. -a 12

BEVEZETÉS. A város fejlesztési irányvonalát úgy kell kijelölni, hogy egységben legyen a múlt értéke a modern világ követelményeivel.

BEVEZETÉS. A város fejlesztési irányvonalát úgy kell kijelölni, hogy egységben legyen a múlt értéke a modern világ követelményeivel. FELSZSOLCA VÁROS KÉPVISEL-TESTÜLETÉNEK 8/1999. (V.21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÉPVISEL-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS M#KÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetben a 7/2002. (VIII.23.), 3/2003. (II.21.),

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelete Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Preambulum * A Magyar Köztársaság

Részletesebben

10/1999.(IV.28.) Kt. számú. r e n d e l e t e. Ercsi Nagyközség Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatáról

10/1999.(IV.28.) Kt. számú. r e n d e l e t e. Ercsi Nagyközség Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatáról Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének 10/1999.(IV.28.) Kt. számú r e n d e l e t e Ercsi Nagyközség Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatáról Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 3 oldal Bevezető

Részletesebben

Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2007. ( I. 30.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2007. ( I. 30.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2007. ( I. 30.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Karancsalja község Önkormányzatának Képviselő testülete

Részletesebben

Egységes szerkezetben. Bevezetés

Egységes szerkezetben. Bevezetés Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a többszörösen módosított 22/2008.(XII.23.) számú a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szóló rendelete Egységes szerkezetben Bevezetés A Magyar

Részletesebben

A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2009. május 6. dr. Xantus Judit jegyző. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat

A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2009. május 6. dr. Xantus Judit jegyző. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2009. május 6. dr. Xantus Judit jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 19/2009. (V.06.) ök. számú rendelete a Képviselő-testület

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010 TARTALOMJEGYZÉK P R E A M B U L U M...4 I. FEJEZET...4 Általános rendelkezések... 4 II. FEJEZET...6 Az önkormányzat feladata és hatásköre... 6 III. FEJEZET...7 A képviselő-testület szervezete, működése...

Részletesebben

Bevezető ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Bevezető ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Bugyi Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 7/2011. (III.16) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról egységes szerkezetben a 26/2011. (IX.20.); 10/2012. (IV.16.); 14/2012. (V.20.):20/2012.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat rendelete Egységes szerkezetben 1

Szervezeti és Működési Szabályzat rendelete Egységes szerkezetben 1 Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a többszörösen módosított 22/2008.(XII.23.) számú Szervezeti és Működési Szabályzat rendelete Egységes szerkezetben 1 Bevezetés A Magyar Köztársaság Országgyűlése

Részletesebben

PREAMBULUM. Általános rendelkezések Az önkormányzat elnevezése, székhelye, működési területe

PREAMBULUM. Általános rendelkezések Az önkormányzat elnevezése, székhelye, működési területe 1 Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.20.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Óhíd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. Szervezeti és Működési Szabályzata

Óhíd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. Szervezeti és Működési Szabályzata Óhíd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Óhíd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Óhíd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2005. (V. 27.) számú rendelete. (Egységes szerkezetben!)

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2005. (V. 27.) számú rendelete. (Egységes szerkezetben!) Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2005. (V. 27.) számú rendelete Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben!) Tiszaszentimre Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 20/2003. ( XII. 15.) Önk. rendelete

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 20/2003. ( XII. 15.) Önk. rendelete 1 FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 20/2003. ( XII. 15.) Önk. rendelete Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról ( SZMSZ ) Fehérgyarmat

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának hatályos rendeletei

Szendrő Város Önkormányzatának hatályos rendeletei Szendrő Város Önkormányzatának hatályos rendeletei 1. 1/1994. /II. 28./ számú rendelet Az önkormányzati tulajdonban álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról 2. 7/1994. /V. 25./

Részletesebben

Címzett: Tárgy: Az anyagot készítette: Az anyagot látta:... Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:

Címzett: Tárgy: Az anyagot készítette: Az anyagot látta:... Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Iktatószám: 01- /2006. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és szerveinek szervezeti és működési szabályzatának elfogadása Az

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzati Képviselő-testületének 9/1999. (V.17.) rendelete a Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I.

Halmaj Község Önkormányzati Képviselő-testületének 9/1999. (V.17.) rendelete a Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. Halmaj Község Önkormányzati Képviselő-testületének 9/1999. (V.17.) rendelete a Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított 1990.

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A Képviselőtestület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Füredi János sk. polgármester

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Módosította: 8/2004.(IV.02.)Kt., 1/2005. (II.12.) ÖR,

Részletesebben

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 10/2003. (IV.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 10/2003. (IV.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 10/2003. (IV.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL - a módosításokkal egységes szerkezetben - 2 A Tolna Megyei Önkormányzat

Részletesebben

M É L Y K Ú T VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.15.) számú önkormányzati rendelete 1

M É L Y K Ú T VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.15.) számú önkormányzati rendelete 1 M É L Y K Ú T VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.15.) számú önkormányzati rendelete 1 Az önkormányzat Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagykálló VárosÖnkormányzat. 39/2006. ( X.12.) Önk.

Nagykálló VárosÖnkormányzat. 39/2006. ( X.12.) Önk. Nagykálló VárosÖnkormányzat 39/2006. ( X.12.) Önk. r e n d e l e t e A képviselõá-testület éshivatalaszervezeti ésmûáködési Szabályzatáról szóló rendeletének elfogadásáról (egységes szerkezetben a 41/2006.(X.26.)

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 8/2011.(IV.29.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Tiszasas Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Tarany Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 4/2007. (IV.18.) számú rendelete. a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatról

Tarany Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 4/2007. (IV.18.) számú rendelete. a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatról Tarany Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2007. (IV.18.) számú rendelete a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatról Bevezető rész Tarany Község Dél-Somogyban, Nagyatádtól

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL TÖRÖKBÁLINT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1 7/2003.(III. 24.) RENDELETE A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL a módosító 27/2003.(VI.27.), 12/2004.(IV. 16.), 24/2004.(V. 14.), 32/2004.IX.27.), 52/2004.(XII.20.)

Részletesebben

BEVEZETÉS. A község állandó lakosainak száma az 2007. január 1-i állapot szerint : 2723 fı. Újhartyán község történelmi múltja és jelene

BEVEZETÉS. A község állandó lakosainak száma az 2007. január 1-i állapot szerint : 2723 fı. Újhartyán község történelmi múltja és jelene ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2008.(II.15.) sz. Rendelete az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 1/2007.(II.02.) sz. rendelet módosítása Egységes szerkezetbe Újhartyán Község

Részletesebben

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2007. (XI. 22.) Kt. rendelete

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2007. (XI. 22.) Kt. rendelete LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007. (XI. 22.) Kt. rendelete LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 123 (Egységes szerkezetben. Módosításokkal

Részletesebben

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2/2015. (II. 14.) ÉS A 3/2015. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 11/2014.(XII. 15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZGYŰLÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

A helyi önkormányzatok széles feladat- és hatáskörükben eljárva kifejezik a helyi közakaratot, megjelenítik a helyi érdekeket.

A helyi önkormányzatok széles feladat- és hatáskörükben eljárva kifejezik a helyi közakaratot, megjelenítik a helyi érdekeket. Ócsárd Község Önkormányzati Képviselıtestületének 7/1995/VI.9./ Önk.kt.sz. rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról. Preambulum A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő jogállam kiépülésével

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 9/2013. (V.31.) r e n d e l e t e az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

A Mohácsi Önkormányzat 9/2013. (V.31.) r e n d e l e t e az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról A Mohácsi Önkormányzat 9/2013. (V.31.) r e n d e l e t e az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról (Egységes szerkezetben a módosításról szóló 13/2013.(X.16.) ör-rel) BEVEZETŐ RÉSZ 1. Mohács

Részletesebben