Egységes szerkezetben a 14/2002./XI.01/, 21/2002./XII.20/, 3/2003./I.29/, 15/2003./VII.09/, 22/2003./X.29/, 13/2005./VI.29/, 14/2006./X.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egységes szerkezetben a 14/2002./XI.01/, 21/2002./XII.20/, 3/2003./I.29/, 15/2003./VII.09/, 22/2003./X.29/, 13/2005./VI.29/, 14/2006./X."

Átírás

1 SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL-TESTÜLETÉNEK 8/1999.(III.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Szervezeti és Mködési Szabályzatról Egységes szerkezetben a 14/2002./XI.01/, 21/2002./XII.20/, 3/2003./I.29/, 15/2003./VII.09/, 22/2003./X.29/, 13/2005./VI.29/, 14/2006./X.13/, 17/2006./XI.21/, 19/2006./XII.19/, 9/2007./III.20/. 12/2007./IV.18/, 20/2007./VI.20/, 31/2007./XI.21/, 35/2007./XII.19/ a 7/2008.(III.28.), 13/2008.(IV. 30), a 21/2008. (VII.01.) és a 22/2008. (VII.01.), a 8/2009.(I.28.), 20/2009.(VI.26.), 24/2009.(VIII.28.), 30/2009.(XI.27.), 7/2010. (II.26.), 22/2010.(IX.24.) önkormányzati rendeletekkel.

2 Tartalom I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 II. FEJEZET A KÉPVISEL-TESTÜLET MKÖDÉSE...10 ALAKULÓ ÜLÉS...10 RENDES ÜLÉS...10 RENDKÍVÜLI ÜLÉS...10 A KÉPVISEL-TESTÜLET MUNKAPROGRAMJA...11 AZ ÜLÉS ÖSSZEHÍVÁSA...11 A KÉPVISEL-TESTÜLET ÜLÉSEINEK NYILVÁNOSSÁGA...12 AZ ÜLÉS MENETE...13 RENDES ÜLÉS TANÁCSKOZÁSI RENDJE...13 NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA, HOZZÁSZÓLÁSOK...14 AZ ELTERJESZTÉS RENDJE...15 SÜRGSSÉGI INDÍTVÁNY...16 HATÁROZATHOZATAL...16 MINSÍTETT TÖBBSÉG...17 ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEK...17 INTERPELLÁCIÓ, KÖZÉRDEK KÉRDÉS...18 ÜGYRENDI FELSZÓLALÁS...19 A JEGYZKÖNYV...20 LAKOSSÁGI FÓRUM, KÖZMEGHALLGATÁS...20 III. FEJEZET A TELEPÜLÉSI KÉPVISEL, A TANÁCSNOK...21 AZ ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL JOGAI...21 AZ ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL KÖTELEZETTSÉGEI...22 KÉPVISELCSOPORT...22 AZ ALPOLGÁRMESTEREK, A KÉPVISELK DÍJAZÁSA, KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE...23 IV. FEJEZET A KÉPVISEL-TESTÜLET BIZOTTSÁGAI...23 A BIZOTTSÁGOK MKÖDÉSÉNEK FBB SZABÁLYAI...25 POLGÁRMESTER...25 AZ ALPOLGÁRMESTEREK...26 JEGYZ, ALJEGYZ...27 V. FEJEZET A POLGÁRMESTERI HIVATAL...28 VI. FEJEZET A TÁRSULÁS...28 A TÁRSULÁS CÉLJA...28 VII. FEJEZET HELYI NÉPSZAVAZÁS, NÉPI KEZDEMÉNYEZÉS...29 VIII. FEJEZET AZ ÖNKORMÁNYZATI GAZDÁLKODÁS...29 IX. FEJEZET 33 A VAGYONNYILATKOZATOK KEZELÉSÉNEK SZABÁLYAI...29 A VAGYONNYILATKOZATOK KEZELÉSE...29 A VAGYONNYILATKOZATBA TÖRTÉN BETEKINTÉSRE ÉS A NYILVÁNOSSÁGRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK...30 A VAGYONNYILATKOZAT-TÉTEL ELMULASZTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK...31 A VAGYONNYILATKOZATOK VISSZAADÁSÁNAK SZABÁLYAI...32 X. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK...32 ZÁRADÉK:...33 MELLÉKLETEK SZÁMÚ MELLÉKLET: SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISEL-TESTÜLETE SZÁMÚ MELLÉKLET: KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK...35 Cigány kisebbségi önkormányzat...35 Német Kisebbségi önkormányzat...35 Bolgár kisebbségi önkormányzat

3 3. SZÁMÚ MELLÉKLET: A KÉPVISELK, BIZOTTSÁGI TAGOK, BIZOTTSÁGI ELNÖKÖK ÉS A BIZOTTSÁGOK NEM KÉPVISEL TAGJAINAK DÍJAZÁSA SZÁMÚ MELLÉKLET: BIZOTTSÁGOK FELADAT KÖRE ÉS A POLGÁRMESTERI, BIZOTTSÁGI ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK JEGYZÉKE /A. SZÁMÚ MELLÉKLET: SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISEL-TESTÜLETÉNEK BIZOTTSÁGAI...66 Agglomerációs és Területi-koordinációs Bizottság...66 Egészségügyi Bizottság...66 Gazdasági Bizottság...66 Ifjúsági -Sport és Társadalmi-kapcsolatok Bizottsága...66 Jogi- Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság...67 Környezetvédelmi Bizottság...67 Kulturális és Média Bizottság...67 Oktatási és Informatikai Bizottság...67 Pénzügyi Bizottság...68 Szociális és Családvédelmi Bizottság...68 Közbeszerzési Bizottság /B. SZÁMÚ MELLÉKLET: A KÉPVISEL-TESTÜLET ÜLÉSÉRE MEGHÍVOTTAK JEGYZÉKE /C SZÁMÚ MELLÉKLET: AZ ELTERJESZTÉSEK TARTALMÁRÓL SZÁMÚ MELLÉKLET: A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE, MUNKA ÉS ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE..72 APOLGÁRMESTERI HIVATAL ÉVI MUNKARENDJE SZERINT IGAZGATÁSI SZÜNETET TART: DECEMBER 24. NAPJA ÉS DECEMBER 31. NAPJA KÖZÖTTI IDSZAKBAN SZÁMÚ MELLÉKLET: JEGYZÉK A NÉVSZERINTI SZAVAZÁSNÁL A KÉPVISELK SZAVAZÁSI SORRENDJÉRL...74 FÜGGELÉKEK SZÁMÚ FÜGGELÉK: A VAGYON NYILATKOZATTÉTELRE KÖTELEZETT KÖZTISZTVISELI MUNKAKÖRÖKRL

4 Szigetszentmiklós Város Önkormányzat képvisel-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.tv.1..(6) bekezdés a) pontjában, valamint a 18..(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi Szervezeti- és Mködési Szabályzatot alkotja meg. I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése Szigetszentmiklós Város Önkormányzata (2) Az önkormányzat székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2. (3) A Képvisel-testület megnevezése: Szigetszentmiklós Önkormányzatának Képviseltestülete. (4) A Képvisel-testület hivatalának megnevezése: Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala. (5) Az Önkormányzat jogi személy. Az önkormányzati feladatok és hatáskörök a Képviseltestületet illetik meg. A Képvisel-testületet a polgármester képviseli. (6) Az önkormányzati feladatokat a Képvisel-testület és szervei: a polgármester, a bizottságok, valamint a Polgármesteri Hivatal látják el. (7) Önkormányzati döntést a helyi önkormányzat Képvisel-testülete annak felhatalmazására Képvisel-testület bizottsága, a települési kisebbségi önkormányzat testülete, társulása, a polgármester -, illetleg a helyi népszavazás hozhat. (8) A Képvisel-testület egyes hatásköreit a polgármesterre, valamint bizottságaira és a települési kisebbségi önkormányzat testületeire ruházhatja át. A hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, a hatáskört visszavonhatja. Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható. (9) A Képvisel-testület tagjainak száma: 23 f. A képviselk névjegyzékét e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. A települési kisebbségi önkormányzatok testületi tagjainak névsorát a 2. sz. melléklete tartalmazza. 1/A. 1 (1) 2 A településen a lakosság által közvetlenül választott cigány, bolgár és német kisebbségi önkormányzatok mködnek. (2) 3 A kisebbségi önkormányzatok önálló jogi személyek, saját szervezeti és mködési szabályzatukat maguk állapítják meg. (3) 4 A települési önkormányzat és a kisebbségi önkormányzatok feladataik ellátása során kölcsönösen együttmködnek, együttmködési megállapodást kötnek. (4) 5 A helyi önkormányzat biztosítja és elsegíti a kisebbségi önkormányzatok mködését, így: tanácskozásaik, üléseik megtartásához helyiséget biztosít. E tekintetben a bolgár és német kisebbségi önkormányzat mködéséhez a Polgármesteri Hivatalban szükség szerint biztosítja a helyiséghasználatot. A cigány kisebbségi önkormányzat részére a helyi önkormányzat tulajdonában lév Szigetszentmiklós, Erkel F. u. 3. szám alatti ingatlanrészt és a kisebbségi közügyek ellátásához szükséges ingó vagyontárgyakat külön megállapodásban foglaltak szerint ingyenes használatba adja. 6 1 A számozást megváltoztatta 31/2007.(XI.21). számú rendelet 1. (1) bekezdése 2 A számozást megváltoztatta 31/2007.(XI.21). számú rendelet 1. (1) bekezdése 3 A számozást megváltoztatta 31/2007.(XI.21). számú rendelet 1. (1) bekezdése 4 A számozást megváltoztatta 31/2007.(XI.21). számú rendelet 1. (1) bekezdése 5 A számozást megváltoztatta 31/2007.(XI.21). számú rendelet 1. (1) bekezdése 6 Módosítva 17/2006./XI.22./ sz. rendelettel 4

5 (5) 7 A helyi önkormányzat Polgármesteri Hivatala a kisebbségi önkormányzatok testületi mködése feltételeinek biztosítása keretében a bolgár és német kisebbségi önkormányzat vonatkozásában a postai, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatokat igény szerint elvégzi, azok költségét a helyi önkormányzat viseli. A cigány kisebbségi önkormányzat esetében a Polgármesteri Hivatal az adminisztrációs feladatok ellátásához igény szerint segítséget nyújt; a postai, sokszorosítási feladatok költségeinek fedezetét a kisebbségi önkormányzat részére az éves költségvetésben meghatározott önkormányzati támogatáson belül biztosítja. 1 (6) 8 A helyi önkormányzat a kisebbségi önkormányzatok részére biztosítja a központi állami támogatás igénybevételét. Az ezen túlmen támogatás lehetségét évente a költségvetés készítésekor megvizsgálja, illetve megállapítja. 1/B. 9 (1) 10 Az önkormányzat feladatai a közszolgáltatások körében: A településrendezés és a településfejlesztés Az épített és természeti környezet védelme, A lakásgazdálkodás, A vízrendezés, csapadékvíz-elvezetés és csatornázás, A helyi közutak és közterületek fenntartása, A helyi tömegközlekedés és köztisztaság biztosítása, Gondoskodás a helyi tzvédelemrl és a közbiztonság helyi feladatairól, Közremködés az energiaszolgáltatásban, Közremködés a foglalkoztatás megoldásában, Gondoskodás az óvodai nevelésrl, az általános iskolai oktatásról és nevelésrl, az egészségügyi és szociális ellátásról, valamint a gyermek- és ifjúsági feladatokról, A közmveldési, tudományos, mvészeti tevékenység és a sport támogatása, A nemzetiségi és etnikai kisebbség jogai érvényesítésének biztosítása, Az egészséges életmód közösségi feltételeinek az elsegítése. (2) 11 Az önkormányzat kötelez feladatként gondoskodik: 12 1) A környezetvédelem feladatairól Az egészséges ivóvízellátásról, a települési vízellátásról, szennyvíz elvezetésrl, az összegyjtött szennyvizek tisztításáról,szennyvíziszap ártalom mentes elhelyezésérl, a nem közmvekkel öszszegyjtött szennyvízek ártalom mentes elhelyezésének szervezésérl, ellenrzésérl, a csapadékvíz elvezetésrl, a helyi vízrendezésrl és vízkár elhárításról, valamint az árvíz- és belvízvédekezésrl (védvek építése, fejlesztése, fenntartása, üzemeltetése, védekezés) a polgármesteri hivatal és az e feladatok ellátására létrehozott gazdasági társasága közremködésével a települési szilárdhulladék gyjtésérl, elhelyezésérl és folyékony hulladékkezelésrl (leereszt hely kijelölés, közcélú ártalmatlanító telep fenntartása), az elhagyott hulladékokkal, a közterületek szervezett és rendszeres tisztán tartásával kapcsolatos feladatokról, lomtalanítási akciókkal kapcsolatos feladatok szervezésérl a helyi rendeletekben szabályozott módon a hulladékkezelési közszolgáltatás szervezésével, fenntartásával a polgármesteri hivatal közremködésével és a közszolgáltatókkal (ARIES Kft, ÉCSVCS Kft, stb.) kötött szerzdés keretei között légszennyezés elleni védelemrl (füstködriadó terv, háztartási tevékenységgel okozott légszenynyezés, avar és kerti hulladékégetés), zaj és rezgés elleni védelemrl (csendes övezet kialakítása, zajtérkép készítése, helyi szabályok megalkotása) önkormányzati környezetvédelmi alappal való gazdálkodás 7 A számozást megváltoztatta 31/2007.(XI.21). számú rendelet 1. (1) bekezdése 8 A számozást megváltoztatta 31/2007.(XI.21). számú rendelet 1. (1) bekezdése 9 A számozást megváltoztatta 31/2007.(XI.21). számú rendelet 1. (2) bekezdése 10 A számozást megváltoztatta 31/2007.(XI.21). számú rendelet 1. (2) bekezdése 11 A számozást megváltoztatta 31/2007.(XI.21). számú rendelet 1. (2) bekezdése, szövegét megváltoztatta 30/2007.(XI.21). számú rendelet 1. (3) bekezdése 12 Módosítva a 35/2007.(XII.19.) sz. rendelettel, december 19-én lépett hatályba. 5

6 2) A közoktatásról Az óvodai nevelésrl és az általános iskolai oktatásról és nevelésrl,a nemzeti, etnikai kisebbséghez tartózók óvodai nevelésérl, és általános iskolai oktatásáról, valamint a többi gyermekkel együtt nevelhet, oktatható testi, érzékszervi, enyhe értelmi, beszéd- és más fogyatékos tanulók ellátásáról oktatási intézményeinek fenntartásával és közremködésével és más önkormányzattal kötött közoktatási megállapodás keretei között az önkormányzati intézkedési terv, a beiskolázási terv készítésérl, a magyar nyelvi elkészítés, illetve a kisebbség nyelvén folyó nevelés és oktatás iránti igény évenkénti felmérésérl, a kötele- eszköz és felszerelési jegyzékben foglaltak teljesítésérl a polgármesteri hivatal közremködésével a fenntartói irányítással összefügg feladatok biztosításáról a polgármesteri hivatal és a közoktatási ügyekkel foglalkozó bizottság közremködésével 3) Az egészségügyi és szociális alapellátásról, a) az egészség ügyi alapellátás körében a házi orvosi, házi gyermek orvosi ellátásról szolgáltatóval kötött szerzdés kereti között a fogorvosi alapellátásról, szolgáltatóval kötött szerzdés kereti között az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, szolgáltatóval kötött szerzdés kereti között a védi ellátásról intézményei fenntartásával és közremködésével az iskola-egészségügyi ellátásról, intézményei fenntartásával és közremködésével a tulajdonában álló járó beteg szakellátást nyújtó egészségügyi intézmény mködtetésé- l, a megyei önkormányzat használatba adásával b) a környezet és település egészségügy körében a köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátásáról a polgármesteri hivatal közremködésével és szolgáltatóval kötött szerzdés kereti között ingatlan tulajdonosként a betegségeket terjeszt, vagy káros rovarok és rágcsálók irtásáról a polgármesteri hivatal, az intézmények és szolgáltatóval kötött szerzdés kereti között a település környezet egészségügyi helyzetének figyelemmel kisérésérl a polgármesteri hivatal és küls szakértk közremködésével c) A szociális rászorultságtól függ pénzbeli és természetbeni ellátások ( lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, átmeneti segély, temetési segély, köztemetés, közgyógy-ellátás, egészségügyi szolgáltatásokra való jogosultság) biztosításáról a helyi rendeleteiben meghatározott mértékig a polgármesteri hivatal közremködésével d) 13 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alap és szakellátási szolgáltatások körében étkeztetésrl szociális intézménye fenntartásával és közremködésével, házi segítségnyújtásról szociális intézménye fenntartásával és közremködésével, a családsegítésrl, adósságkezelési szolgáltatás nyújtásáról a családsegít és gyermekjóléti intézménye fenntartásával és közremködésével támogató szolgáltatásról, jelzrendszeres házi segítségnyújtásról, közösségi alapellátásról, idsek átmeneti elhelyezésérl szociális intézménye fenntartásával és közremködésével. e) a jövedelempótló támogatásban részesülk számára - a közszolgáltatási és államigazgatási feladatok folyamatos mködtetéséhez kapcsolódó - közhasznú foglalkoztatás szervezésérl a polgármesteri hivatal közremködésével 13 Módosította a 20/2009.(VI.26.) számú rendelet, hatályos július 1. napjától. 6

7 f) közmunka, közcélú munka szervezésérl a polgármesteri hivatal közremködésével g) a szociális szolgáltatás tervezési koncepció elkészítésérl, a fenntartói irányítással összefüg- feladatok biztosításáról a polgármesteri hivatal és a szociális ügyekkel foglalkozó bizottság közremködésével 4) a gyermekek védelmével kapcsolatos ellátó rendszer kiépítésérl, mködtetésérl pénzbeli és természetbeni ellátások (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás), valamint személyes gondoskodást nyújtó alap és szakosított ellátás (alap: gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek napközbeni ellátása, bölcsde, gyermekek átmeneti gondozása; szakosított: gyermekek átmeneti otthona) biztosításával, illetve a máshol igénybe vehet szolgáltatásokhoz való hozzájutás szervezésével, közvetítésével a helyi rendeletében meghatározott mértékig a polgármesteri hivatal közremködésével 5) A közvilágításról, közvilágítási berendezés üzemeltetésérl a polgármesteri hivatal közremködésével a hálózati engedélyessel kötött szerzdés keretei között 6) A helyi közutak fenntartásáról, biztonságos közlekedésének, tisztán tartásának, a hó eltakarításának és az út síkosság elleni védekezésének biztosításáról, a helyi közút forgalmának biztonságát veszélyeztet helyzet elhárításáról, a forgalmi rend kialakításáról és felülvizsgálatáról, a kötelezettségeinek megszegésével okozott károk megtérítésérl, közúti jelzések, hóvédmvek, mtárgyak elhelyezésérl, útellenri szolgálat mködtetésérl a polgármesteri hivatal közremködésével és más vállalkozással kötött szerzdés keretei között 7) Az etnikai kisebbségek jogainak érvényesítésérl lásd még a közoktatási feladatokat - a polgármesteri hivatal közremködésével 8) az állategészségügyrl hatályos jogszabályokban meghatározott feladatokról (állati eredet melléktermékek, kóbor ebek, egészségügyi szempontból veszélyes vagy gyanús kóbor ebek és macskák, ebek veszettség elleni kötelez véd oltásának megszervezése) a polgármesteri hivatal közremködésével a szolgáltatóval kötött szerzdés keretei között 9) a távh-szolgáltatással ellátott létesítmények távh ellátásáról az engedélyes (ARIES Kft.) útján 10) a közérdek kérelmekkel, panaszokkal és bejelentésekkel kapcsolatos feladatok ellátásáról, ha nem tartozik más eljárás hatálya alá a polgármesteri hivatal közremködésével 11) a sporttal és a tulajdonában lév sporttelepekkel kapcsolatos feladatokról a helyi adottságoknak megfelelen alkotott helyi rendelet szerint a polgármesteri hivatal közremködésével és az ingatlant használó sportszervezettel kötött és egyéb megállapodások keretei között 12) a kulturális örökségvédelmének megvalósításában való közremködési jogosultságokról és kötelezettségekrl és a tulajdonába adott memlékekrl a polgármesteri hivatal közremködésével 13) a tulajdonában lév belterületi földekkel kapcsolatos földhasználói kötelezettségeirl a polgármesteri hivatal közremködésével és vállalkozóval kötött szerzdés keretei között 14) az állatokkal szembeni megfelel magatartásra, gondoskodásra nevelés elmozdításáról az önkormányzat szerveinek és oktatási intézményeinek közremködésével 15) a fogyatékos személyek közszolgáltatásokhoz való egyenl esély hozzáférés megvalósításáról december 31-ig ütemezetten a polgármesteri hivatal és az intézmények fenntartásával és közremködésével. 16) a település könyvtári ellátás biztosításáról a Városi Könyvtár és Intézményei fenntartásával és közremködésével 17) a helyi közmveldési tevékenység támogatásáról, közmveldési, közgyjteményi és vészeti tevékenység helyi irányításáról, ellenrzésérl, intézmények, szervezetek fenntartásáról, mködtetésérl a helyi rendeletében meghatározott módon és mértékig a polgármesteri hivatal és a Városi Könyvtár és Intézményei fenntartásával és közremködésével 7

8 18) az építés helyi rendjének biztosításáról helyi építési szabályzatok megállapításával, elvásárlási jogának biztosításáról az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzéssel 19) tzoltásról, mszaki mentésrl hivatásos önkormányzati tzoltósága fenntartásával és közremködésével 20) a képvisel-testület és a polgármesteri hivatal mködtetésérl a polgármesteri hivatal közremködésével 21) a tulajdonos, bérbeadót megillet jogainak gyakorlásáról és terhel kötelezettségeinek teljesítésérl, vagyon-nyilvántartási, értékelési és adatszolgáltatási kötelezettségeirl (lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek, lakóépületek, vizek, vízi létesítmények, közmvek, ingóvagyon, közszolgáltatást és igazgatást szolgáló vagyon stb.) a helyi rendeleteiben meghatározott mértékig a polgármesteri hivatal és a szerzdéses vagyonkeze- k közremködésével 22) a közvélemény gyors és pontos tájékoztatásáról az önkormányzati feladatok és a feladatkörébe tartozó ügyek (költségvetés, vagyonkezelés, közpénzek felhasználására kötött szerzdések, különleges, vagy kizárólagos jogok biztosításáról, támogatásokról, beszedett helyi adókról) esetében a polgármesteri hivatal közremködésével helyben szokásos módon, és a honlapon 23) a gazdálkodás, beszámolás, a pénzügyi igazgatás, adózás rendjérl szóló jogszabályok szerinti feladatokról, a bels ellenrzésrl a polgármesteri hivatal, a könyvvizsgáló és a társulás közremködésével 24) közalkalmazott érdekegyeztet fórumok létrehozásáról, mködtetésérl, személyi, tárgyi és anyagi feltételeinek biztosításáról, a szakszervezettekkel való együttmködésrl 25) a tulajdonában álló épületeken lév mvészeti alkotások védelmérl, mvészeti alkotások közterületi elhelyezésérl, áthelyezésérl, stb. A kötelez feladatokról az éves költségvetésben, a gazdálkodást meghatározó költségvetési tervben a fedezet biztosításával egyidejleg kell állást foglalni a Képvisel-testületnek. (3) 14 Az önkormányzat önként vállalt feladatként gondoskodik: 15 a) szelektív hulladékkezelési közszolgáltatásról, a háztartásokban keletkezett építési törmelék összegyjtésérl a közszolgáltatóval kötött szerzdés és a helyi rendelet keretei között b) a Duna-Vértes Hulladékgazdálkodási Társulásban és a CSÖSZ-ben való részvétel a társulási megállapodás keretei között c) a közterület-felügyeletrl a polgármesteri hivatal közremködésével d) a mezei rszolgálatról a polgármesteri hivatal közremködésével e) a vérvétellel és vérszállítással kapcsolatos feladatokról a intézményei fenntartásával és közremködésével f) helyi jelentség védett természeti terület fenntartásáról, fejlesztésérl, rzésérl g) középiskolai és szakiskolai ellátásról, a felnttoktatásról, alapfokú mvészet oktatásról, pályaválasztási tanácsadásról, nevelési tanácsadásról, logopédiai szolgáltatásról, gyógytestnevelésrl h) a helyi közbiztonságot érint feladatok ellátásáról, a az önkormányzati és rendrségi szervek tevékenységnek összehangolásáról, a helyi rendri szervek létesítésének bvítésének és fejlesztésének elsegítésérl a polgármesteri hivatal közremködésével és a rendrséggel kötött megállapodások keretei között, valamint közbiztonsági ügyekkel is foglalkozó bizottság létrehozásával i) a hit- és vallásoktatatással kapcsolatos jogszabályi kötelezettségeken felüli feladatok vállalásáról az egyházzal kötött megállapodás keretei között 14 Kiegészítette 31/2007.(XI.21). számú rendelet 1. (4) bekezdése 15 Módosítva a 35/2007.(XII.19.) számú rendelettel, december 19-én lépett hatályba. 8

9 16 j) k) helyi múzeum fenntartása, mködtetése, közösségek tevékenységének támogatása, mvészeti intézmények (Sziget Színház, Filmszínház), alkotó munka támogatása l) a helyi újság Kisváros - kiadása Az önként vállalt feladatokról az éves költségvetésben, a gazdálkodást meghatározó költségvetési tervben a fedezet biztosításával egyidejleg kell állást foglalni a Képviseltestületnek. (4) 17 A képvisel-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik: Az önkormányzati rendeletalkotás. Az önkormányzat szervezetének kialakítása és mködésének meghatározása. A törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés és megbízás. A helyi népszavazás kiírása. Az önkormányzati jelképek, kitüntetések és elismer címek meghatározása, használatuk szabályozása, a díszpolgári cím adományozása. A gazdasági program költségvetés megállapítása és a végrehatásáról szóló beszámoló elfogadása. Helyi adók megállapítása. Megállapodás külföldi önkormányzattal való együttmködésrl: nemzetközi önkormányzati szervezetekhez való csatlakozás. Véleménynyilvánítás olyan ügyben, amelyben törvény az érdekelt önkormányzat álláspontjának a kikérését írja el. A településrendezési terv jóváhagyása. Hitel felvétele. Kötvénykibocsátás, továbbá a közösségi célú alapítvány létrehozás és alapítványi forrás átvétele és átadása. Önkormányzati társulás létrehozás, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás. Intézmény és (önkormányzati) vállalkozás alapítása. Közterület elnevezése, emlékm és köztéri szoborállítás. Felterjesztési jog gyakorlása (általánosságban: véleménynyilvánítás azokban az ügyekben, amelyekben a törvény az önkormányzat álláspontjának kikérését írja el). Állásfoglalás megyei önkormányzati intézmény átszervezésérl, megsznésérl, ellátási, szolgáltatási körzeteirl, ha az általa nyújtott szolgáltatás a települést is érinti. Az önkormányzati tulajdont érint vagyongazdálkodás. Dönt a nem önkormányzati szervek részére történ alap átadásáról. Amit törvény a képvisel-testület át nem ruházható hatáskörébe utal. A települési képvisel, a polgármester összeférhetetlenségi ügyében való döntés, az Ötv. 33/A.. (2) bekezdése b.) pontjában meghatározott hozzájárulással kapcsolatos döntés; a vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos döntés. 16 Hatályon kívül helyezte a 20/2009.(VI.26.) számú rendelet 1. -a. 17 Számozását megváltoztatta 31/2007.(XI.21). számú rendelet 1. (5) bekezdése 9

10 II. FEJEZET A KÉPVISEL-TESTÜLET MKÖDÉSE Alakuló ülés 2. (1) A Képvisel-testület alakuló ülését a választást követ 15 napon belül az újonnan megválasztott polgármester hívja össze. A meghívót, az ülést megel 3 nappal kell kikézbesíteni. Az alakuló ülést a polgármester nyitja meg, majd felkéri a legidsebb képviselt az ülés levezetésére. A polgármester eskütételéig az alakuló ülést a korelnök vezeti. (2) Az alakuló ülés els napirendi pontjaként a Választási Bizottság beszámol a polgármester és a képviselk választásának eredményérl. (3) A polgármester és a képviselk az alakuló ülésen esküt tesznek. (4) A polgármester a megválasztását követen azonnal hivatalba lép. Rendes ülés 3. (1) A Képvisel-testület évenként saját munkaterve alapján két ülésszakot tart. Az els ülésszak minden év január 15-tl, június 30-ig, a második ülésszak, pedig augusztus 21-tl december 20-ig tart. (2) 18 Az ülésszak ülésnapokból áll. A Képvisel-testület az ülésszak tartama alatt általában minden hónap utolsó csütörtöki napján tartja rendes ülését. (3) 19 Az ülésnap 13 órától, a napirendi pontok megtárgyalásának idejéig, de legfeljebb 19 óráig tart. A hat óra idtartam eltelte utána a polgármester jogosult eldönteni, hogy az akkor tárgyalt napirend tárgyalása 30 percen belül befejezhet-e, s az adott napirendi pont tárgyalásának befejeztéig az ülést meghosszabbíthatja. Ha nem fejezhet be, akkor a polgármester az ülést elnapolja. Az elnapolt ülést a fennmaradó napirendek változatlanul hagyása mellett öt napon belüli idpontra újból össze kell hívni. A folytatólagos ülés idpontját az ülésen ki kell hirdetni, a távollév képviselt írásban kell meghívni. Rendkívüli ülés 4. (1) A polgármester rendkívüli ülést hívhat össze, melynek indokát a meghívóban fel kell tüntetni. (2) 20 A polgármester köteles rendkívüli ülést összehívni legalább 6 f képvisel vagy a Képvise- -testület bármely bizottságának indítványára, valamint, ha azt jogszabály kötelezen elírja. 2 (3) Az indítványt írásban, a szükséges aláírásokkal ellátva, a polgármesternél kell elterjeszteni. Az indítványhoz mellékelni kell a javasolt napirendi pont(ok) elterjesztés(ei)t, amelyeknek meg kell felelniük az elterjesztésekkel szemben e rendeletben támasztott követelményeknek. (4) A polgármester a rendkívüli ülés összehívásáról 3 napon belül, lehetleg az elterjesztésben javasolt idpontra gondoskodik. A rendkívüli ülés összehívására vonatkozó meghívóban meg kell jelölni az ülés összehívásának okát, tervezett napirendjét, valamint mellékelni kell az elterjesztéseket és a határozati javaslatokat. A rendkívüli ülésre szóló meghívót a napirendek írásos anyagával együtt legalább az ülés kezdete eltt 48 órával ki kell kézbesíteni. (5) 21 A rendkívüli ülésen csak az a napirend tárgyalható, amelyre az indítvány irányul, illetve amelyet az (1) bekezdés szerinti meghívó tartalmaz, valamint a képvisel-testület minsített több- 18 Módosítva a 8/2009.(I.28.) számú rendelettel, hatályos március 1. napjától. 19 Módosítva a 8/2009.(I.28.) számú rendelettel, hatályos március 1. napjától. 20 Módosítva: 13/2008.(IV.30) sz. rendelettel, hatályos április 30-tól. 21 Kiegészítette 31/2007.(XI.21). számú rendelet 2. -a 10

11 séggel hozott határozata esetén a sürgsségi indítvány. Rendkívüli ülésen interpelláció, kérdés nem tehet fel, önálló indítvány, beszámoló nem tárgyalható (6) Rendkívüli ülés kitzhet a rendes ülés idpontjára is. Ez esetben a rendkívüli ülés elterjesztéseivel kezddik az ülés. A képvisel-testület munkaprogramja (1) A Képvisel-testület minden év els ülésén éves munkaprogramot készít, melynek elkészítése a polgármester feladata. (2) 23 A polgármester a program elkészítéséhez kikéri: a) A képviselk, b) A jegyz és a város intézményvezeti, c) A kisebbségi önkormányzatok, d) A társadalmi és közszolgáltatást nyújtó szervek javaslatát. A javaslatokról a polgármester tájékoztatja a testületet, függetlenül attól, hogy azokat beépítette-e a tervezetbe. (3) 24 A Képvisel-testület éves munkaprogramját a Kisváros c. helyi újságban és az önkormányzat honlapján is meg kell jelentetni. Az ülés összehívása 6. (1) A Képvisel-testület ülését a polgármester hívja össze. Az összehívás írásbeli meghívóval történik. A képviselk részére az anyagok továbbítása ben történik. 25 (2) 26 A polgármester akadályoztatása esetén az ülést az általa kijelölt a képvisel-testület tagjai közül választott alpolgármester vezeti. Mindannyiuk akadályoztatása vagy érintettsége esetén az ülést a Jogi- Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elnöke vezeti. 27 (3) 28 A Képvisel-testület rendes ülésére szóló meghívóját a napirendek írásos anyagaival együtt úgy kell továbbítani, hogy azt a képviselk 5 nappal az ülés eltt megkapják. A napirendek írásos anyaga a polgármester engedélye esetén pótkézbesítéssel is továbbítható oly módon, hogy azt a képviselk az ülés idpontja eltt 24 órával korábban megkapják. (4) A meghívónak tartalmaznia kell: 1. Az ülés helyét, napját, kezdési idpontját, 2. A javasolt napirendi pontokat, 3. A napirendek tárgyának és eladójának megjelölését, 4. Az ülést összehívó aláírását, bélyegzt és dátumot. (5) 29 A meghívóhoz mellékelni kell: 1. Az elterjesztéseket, 2. A javasolt napirendi pontokhoz kapcsolódó a továbbítás idpontjáig beérkezett véleményeket, állásfoglalásokat, 22 Kiegészített 31/2007.(XI.21). számú rendelet 3. (1) bekezdése 23 Kiegészített 31/2007.(XI.21). számú rendelet 3. (2) bekezdése 24 Kiegészítette 31/2007.(XI.21). számú rendelet 3. (3) bekezdése 25 Módosítva 15/2003./VII.9./ sz. rendelettel, július 9-én lépett hatályba 26 Módosította a 22/2010.(IX.24.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése, hatályos október 4. napjától. 27 Módosítva 3/2003./I.29./ sz. rendelettel, január 29-én lépett hatályba. 28 Kiegészítve a 35/2007.(XII.19.) sz. rendelettel, december 19-én lépett hatályba. 29 Módosítva 15/2003./VII.9./ sz. rendelettel, július 9-én lépett hatályba, 13/2008. (IV. 30.) számú rendelettel, hatályos április 30-tól 11

12 3. Az addig beérkezett interpellációkat, Írásos beszámolót a lejárt határidej határozatok végrehajtásáról, a polgármester tevékenységérl. (6) 31 A Képvisel-testület ülésére a képviselkön kívül tanácskozási joggal meg kell hívni: a) A kisebbségi önkormányzatok elnökeit, b) A jegyzt, a jegyz távollétében aljegyzt, Az egyéb adott napirendi pontokhoz tanácskozási joggal, vagy anélkül - meghívottak felsorolását a rendelet 4/B számú melléklete tartalmazza (7) A jogszabály erejénél fogva tanácskozási joggal kötelezen meghívottak részére a meghívóval együtt a f napirendek elterjesztéseit kézbesíteni kell. Az egyes napirendekhez meghívottak részére írásos elterjesztést csak azon pont esetében kell megküldeni, amelyikhez meghívásuk kapcsolódik. (8) 32 A Képvisel-testület zárt üléseire szóló írásos elterjesztéseket kizárólag a képviseltestület tagjai, a nem a képvisel-testület tagjai közül választott alpolgármester, a kisebbségi szószóló és a jegyz, távollétében az aljegyz, továbbá meghívása esetén a szakért és az érintettek részére lehet megküldeni. (9) 33 A Képvisel-testület ülésének idpontjáról, helyérl és a napirendi pontokról az ülést megel 5 nappal a város lakóit a Polgármesteri Hivatal hirdettábláján történ kifüggesztéssel értesíteni kell. A meghívó az önkormányzat honlapján is megjelentetend. (10) A tanácskozási joggal meghívott az ülésen felszólalhat, javaslatot tehet, kérésére az írásban benyújtott hozzászólását a jegyzkönyvhöz csatolni kell. A hozzászólás idtartama legfeljebb 5 perc. (11) A tanácskozási jog nélkül meghívott az t érint napirendhez az ülésen szót kérhet, melynek megadásáról a levezet elnök határoz. (12) 34 Az ülés meghívóját, illetleg a hozzá tartozó elterjesztéseket az azt kérelmez részére meg kell küldeni a kérelem tudomására jutását követ legrövidebb id alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül. Az adatigénylésnek az igényl által kívánt technikai eszközzel, illetve módon kell eleget tenni. A kérelmeznek a Polgármesteri Hivatal Önköltség-számítási Szabályzata alapján meghatározott költségtérítést kell fizetnie, melynek összegét a kérelmezvel elre közölni kell. 35 (13) 36 A Képvisel-testület, valamint a bizottságok nyilvános üléseire vonatkozó anyagát, kivéve a 7 (2) bekezdés b) pontja szerint elterjesztéseket, ha azok a 7. (4) bekezdése alapján zárt ülésen való tárgyalásra ajánlották az önkormányzat honlapján el kell helyezni. A Honlapon elhelyezett anyagról mind a Polgármesteri Hivatalban, mind a Városi Könyvtárban kérelemre az intézmény Önköltség-számítási Szabályzatának megfelel díj megfizetése ellenében papír alapú anyagot is ki kell adni. A képvisel-testület üléseinek nyilvánossága 7. (1) A Képvisel-testület ülései a (2) bekezdésben meghatározott esetek kivételével nyilvánosak. 30 Módosítva a 35/2007.(XII.19.) sz. rendelettel, december 19-én lépett hatályba. 31 Módosította 31/2007.(XI.21). számú rendelet 4. (1) bekezdése 32 Módosította a 22/2010.(IX.24.) önkormányzati rendelet 1. (2) bekezdése, hatályos október 4. napjától. 33 Módosította 31/2007.(XI.21). számú rendelet 3. (4) bekezdése 34 Módosította a 35/2007.(XII.19.) számú rendelet, december 19-én lépett hatályba. 35 Módosítva 13/2005./VI.29./ sz. rendelettel, június 29-én lépett hatályba 36 Módosítva 13/2005./VI.29./ sz. rendelettel, június 29-én lépett hatályba, 30/2007.(XI.21). számú rendelet 5. -a 12

13 (2) A képvisel-testület a) zárt ülést tart: választás, kinevezés, felmentés, vezeti megbízás adása, illetleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igényl személyi ügy tárgyaláskor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele, önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy tárgyalásakor, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás tárgyalásakor.37 b) zárt ülést rendelhet el: a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdekeket sértene. (3) 38 A zárt ülésen a Képvisel-testület tagjai, a nem a képvisel-testület tagjai közül választott alpolgármester, a jegyz, a jegyz távollétében az aljegyz, a kisebbségi szószóló, továbbá meghívása esetén az érintett, a szakért és az ülést segít köztisztvisel vesz részt. (4) A zárt ülésre ajánlott napirendi pontok anyagai titoktartási kötelezettség alá esnek. A titoktartási kötelezettség megsznik, ha a Képvisel-testület úgy dönt, hogy a zárt ülésre ajánlott napirendi pontot nyilvános ülésen tárgyalja. (5) 39 Zárt ülés tartását a 7.. (2) bekezdésének b.) pontjában foglalt esetekben indítványozhatja: (6) 40 a) a polgármester, az alpolgármesterek, b) bármelyik képvisel c) a jegyz, a jegyz távollétében aljegyz (7) 41 A zárt ülés jegyzkönyvébe csak polgármester, a Képvisel-testület tagjai, a nem a képvise- -testület tagjai közül választott alpolgármester, a jegyz, aljegyz és a tárgyban közvetlenül érintett vagy annak hivatalos megbízottja tekinthetnek be. Az ülés menete 8. (1) Az ülést a polgármester nyitja meg. A jelenléti ív alapján megállapítja a jelenlév képvise- k számát, az ülés határozatképességét, ismerteti a távollétüket bejelentket. Az ülés ideje alatt folyamatosan ellenrzi a jelenlév képviselk számát és az ülés határozatképességét. A Képviseltestület akkor határozatképes, ha az ülésen a települési képviselknek több mint a fele jelen van. (2) A határozatképesség számításánál a bármely okból betöltetlen képviseli létszámot figyelembe kell venni. 42 Rendes ülés tanácskozási rendje 9. (1) A rendes ülés napirendjére a polgármester tesz javaslatot, melynek elfogadásáról a Képvise- testület vita nélkül, egyszer szótöbbséggel határoz. (2) 43 A Képvisel-testület ülésén a tanácskozás rendje a következ: a) A határozatképesség megállapítását követen az ülést levezet: 37 Módosítva 21/2002./XII.20./ sz. rendelettel, december 20-án lépett hatályba 38 Módosította a 22/2010.(IX.24.) önkormányzati rendelet 2. (1) bekezdése, hatályos október 4. napjától. 39 Módosította 31/2007.(XI.21). számú rendelet 6. (2) bekezdése 40 Hatályon kívül helyezte a 22/2010.(IX.24.) önkormányzati rendelet 2. (2) bekezdése október 4. napjával. 41 Módosította a 22/2010.(IX.24.) önkormányzati rendelet 2. (3) bekezdése, hatályos október 4. napjától. 42 Módosítva 3/2003./I.29./ sz. rendelettel, január 29-én lépett hatályba 43 Módosítva a 20/2009.(VI.26.) sz. rendelettel, július 1. napjától lépett hatályba. 13

14 javaslatot tesz a jegyzkönyv hitelesítk személyére, javaslatot tesz a napirendekre, napirendi pontonként szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és kihirdeti a határozatokat, a napirendek tárgyalásának lezárását követen beszámol a lejárt határidej határozatok végrehajtásáról, napirendi pontonként megnyitja, vezeti és lezárja a vitát, majd biztosítja a képviselk kérdezési jogát, b) berekeszti az ülést. (3) Az ülés vezetje jegyzkönyv hitelesítnek két bizottsági elnököt jelöl ki. A jelölést a Képvisel-testület egyszer szótöbbséggel fogadja el. Napirendek tárgyalása, hozzászólások 10. (1) A levezet elnök bejelenti a napirendet. Az els felszólalás a napirendi pont eladóját (továbbiakban: elterjeszt) illeti meg. Az elterjeszt legfeljebb 10 percben szóbeli kiegészítést tehet. A bizottsági javaslatot a bizottság elnöke, vagy a bizottság által megbízott képvisel-bizottsági tag ismerteti. Ezt követen a képviseli csoport vezetje, vagy a csoport tagjai közül az általa kijelölt képvisel jogosult ismertetni a képviselcsoport napirenddel kapcsolatos kérdéseit, állásfoglalását, véleményét, legfeljebb 10 percben. 44 (2) A vita során a hozzászóló képvisel legfeljebb kétszer kaphat szót. Az els hozzászólás legfeljebb 5 perc, a második legfeljebb 2 perc lehet. A második hozzászólás után a levezet elnök további hozzászólásra nem adhat lehetséget. Személyes érintettség címén azonban bármely képvise- szót kérhet, legfeljebb 2 percben. 9 (3) Az elterjesztre és a képviselcsoport vezetjére, illetve az általa kijelölt képviselre a fenti korlátozások nem vonatkoznak. A vita során szükség szerint kapnak szót, azonban a vita lezárását követen, amennyiben az ügyrendi javaslat bejelentésekor nem jelentkeztek felszólalásra, k sem kaphatnak szót. 9 (4) A képviseli hozzászólások számát a szavazórendszer kíséri figyelemmel. A Képviseltestület egyszer szótöbbséggel dönt arról, hogy a képvisel további hozzászólásához hozzájárule. 45 (5) A vita során a tanácskozási joggal meghívottak legfeljebb kétszer kaphatnak szót, összesen 5 percben. Ennek kapcsán a napirendhez hozzászólhatnak és az elterjeszthöz kérdést intézhetnek. (6) 46 Bármely képvisel a sikeres döntés érdekében napirendi pontonként szünetet kérhet, amely- l a Képvisel-testület amennyiben szükséges - egyszer szótöbbséggel dönt. Az így elrendelt szünet idtartama egy ülésnapon legfeljebb 30 perc lehet. 9 (7) A vita lezárásáig az elterjeszt az elterjesztést visszavonhatja. (8) Amennyiben több hozzászólás nincs a levezet elnök a vitát lezárja. (9) A vita lezárását követen az elterjeszt javaslatára a Képvisel-testület egyszer szótöbbséggel dönt az elterjesztés napirendrl történ levételérl (10) A képvisel a tárgyalás bármely szakaszában javasolhatja a vita lezárását. A javaslatról a Képvisel-testület vita nélkül, egyszer szótöbbséggel dönthet. Az ügyrendi hozzászólásban a vita lezárását kezdeményeznek a hozzászólásra történt bejelentkezése idpontjában már szólásra jelentkezettek még jogosultak hozzászólásuk megtételére. Az els hozzászólás nem irányulhat a vita lezárására Módosítva 3/2003./I.29./ sz. rendelettel, január 29-én lépett hatályba 45 Módosítva 15/2003./VII.9./ sz. rendelettel, július 9-én lépett hatályba 46 Módosította a 22/2010.(IX.24.) önkormányzati rendelet 3. -a, hatályos október 4. napjától. 14

15 (11) Az elterjeszt a zárszó keretében legfeljebb 3 percben kifejtheti álláspontját az elhangzottakra és válaszol a hozzá intézett kérdésekre. 9 (12) A levezet elnök a végszavazást megelen ismerteti a határozati javaslatot. (13) Az ülésnap egészében a levezet elnök jogosult: a hozzászóló figyelmét felhívni arra, hogy csak a tárgyra vonatkozóan adja el mondanivalóját figyelmeztetni a hozzászólót, ha a tanácskozáshoz nem illen, másokat sérten fogalmazott rendreutasítani azt a képviselt, aki a Képvisel-testülethez méltatlan magatartást tanúsít rendreutasítani a nem képvisel megjelenteket ismétl rendzavarás esetén kötelezheti az érintetteket a terem elhagyására Az elterjesztés rendje 11. (1) 47 A Képvisel-testület ülésére elterjesztés csak bizottsági javaslattal, véleménnyel ellátott írásbeli elterjesztés nyújtható be, kivéve, ha az adott témakör egyik bizottság feladatkörébe sem sorolható be, illetve, ha rendkívüli ülés eltt az idrövidségére tekintettel a bizottság javaslata, véleménye nem kérhet ki. Ez utóbbi esetben a polgármester vélemény alapján terjeszthet be az elterjesztés, aki véleményének kialakításához szükség szerint egyeztethet bizottság elnökével, mint önkormányzati tanácsnokkal. (2) 48 Az elterjesztés tartalmazza: a) az elterjesztés tárgyát, elterjesztjét, b) a határozati javaslatot és/vagy a rendelet tervezetét c) a végrehajtás javasolt határidejét, felelsét, d) a jegyz, távollétében az aljegyz törvényességi szempontú ellenjegyzési záradékát. (3) Alternatívákat tartalmazó elterjesztés esetén egyértelmen elkülönített, pontosan megfogalmazott határozati javaslatot kell elterjeszteni. (4) 49 Elterjesztést tehetnek: polgármester, alpolgármesterek, jegyz, a jegyz távollétében aljegyz, képviselk, bizottságok, a polgármester és/vagy a jegyz megbízásából a feladatkörükben az aljegyz és Polgármesteri Hivatal szervezeti egységvezeti, az éves munkaterv szerint erre felkértek, kisebbségi önkormányzatok jogaik gyakorlás körében (5) 50 Az (1) bekezdés szerinti bizottsági véleményrl a bizottság elnöke a jelen rendelet a 10 (1) bekezdése szerint tájékoztatja a képviselket. (6) 51 Az elterjesztések formai és tartalmi követelményeit a jelen rendelet 4/C számú melléklete tartalmazza. 47 Kiegészítette 31/2007.(XI.21). számú rendelet 7. (1) bekezdése 48 Kiegészítette 31/2007.(XI.21). számú rendelet 7. (2) bekezdése 49 Kiegészítette 31/2007.(XI.21). számú rendelet 7. (3) bekezdése 50 Kiegészítette 31/2007.(XI.21). számú rendelet 7. (4) bekezdése 51 Kiegészítette 31/2007.(XI.21). számú rendelet 7. (5) bekezdése 15

16 Sürgsségi indítvány 12. (1) A jelen rendelet 11. -ában az elterjesztések rendjére vonatkozóan megfogalmazott követelmények alól kivételt képeznek a sürgsségi indítványok. (2) Sürgsségi indítványnak minsül minden olyan indítvány, amely a meghívóban nem szerepel, vagy az ülést megelen az illetékes bizottság indítvány hiányában nem tárgyalt. (3) 52 Sürgsségi indítvány elterjesztésére a polgármester, alpolgármesterek, jegyz, vagy 5 képvisel együttesen jogosult. A sürgsségi indítványt az ülés napján 12 óráig írásban kell benyújtani. (4) Sürgsségi indítványt minden esetben az ülés megnyitását követen a napirendek elfogadása eltt kell megtenni. Elfogadásáról a képvisel-testület minsített többséggel dönt. (5) A sürgsség elfogadása esetén az indítványt az ülésen tárgyalni kell. Ellenkez esetben egyszer napirendként kell kezelni és napirendre tzésének idpontjáról a testület dönt. Határozathozatal 13. (1) Bármely napirendi ponthoz a polgármester, az alpolgármesterek, a képviselk és a jegyz módosító javaslatot tehet, illetve azt visszavonhatja. Módosító indítványt a vita lezárását követen nem lehet tenni. 53 (2) Ha a módosító javaslat az önkormányzat költségvetése kiadásának növelését vagy bevételének csökkentését eredményezheti, azt úgy kell megtenni, hogy az a képvisel-testületi ülésen érdemben tárgyalható legyen. 54 (3) Az ülés vezetje az elterjesztésben szerepl és a vitában elhangzott határozati javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra. Elször a módosító és kiegészít indítványokról dönt a testület a legutolsó javaslattal kezden majd az eredeti határozati javaslatról. A módosító indítványnak tartalmában kell eltérni az eredeti és más javaslatoktól, csak ebben az esetben tekinthet módosító indítványnak. (4) A Képvisel-testület határozatait általában egyszer szótöbbséggel a jelen lév képviselk több mint felének igen szavazata hozza, általában nyílt szavazással, a szavazógomb megnyomásával. 7 (5) Képvisel-testület titkos szavazást tarthat azokban az ügyekben, amelyekben zárt ülést köteles tartani, illetve zárt ülést tarthat. A titkos szavazásra egyébként a zárt ülés tartására vonatkozó eljárási szabályokat (7..(5)-(7) bekezdés) kell alkalmazni. (6) Névszerinti szavazást kell tartani, ha azt 5 f képvisel indítványozza. A vita lezárását köve- en névszerinti szavazást nem lehet indítványozni. (7) Ügyrendi kérdésben névszerinti szavazást tartani nem lehet. (8) A névszerinti szavazás a szavazórendszer igénybevételével történik. 7 (9) 55 (10) Módosítva a 35/2007.(XII.19.) sz. rendelettel, december 19-én lépett hatályba 53 Módosítva 3/2003./I.29./ sz. rendelettel, január 29-én lépett hatályba 54 Módosítva 15/2003./VII.9./ sz. rendelettel, július 9-én lépett hatályba 55 Hatályon kívül helyezte a 8/2009.(I.28.) számú rendelet, hatályos január 28. napjától. 56 Hatályon kívül helyezte a 8/2009.(I.28.) számú rendelet, hatályos január 28. napjától. 16

17 (11) A Képvisel-testület döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A képvisel köteles bejelenteni személyes érintettségét. A kizárásról az érintett képvisel kezdeményezésére vagy bármely képvisel javaslatára a Képvisel-testület dönt. A kizárt képviselt a határozatképesség szempontjából jelenlévnek kell tekinteni. Minsített többség 14. (1) 57 Minsített többség a megválasztott képviselk több mint felének igen szavazata szükséges az alábbi ügyek eldöntéséhez. önkormányzati rendeletalkotáshoz, az önkormányzat szervezetének kialakításához és mködésének meghatározásához, tovább a törvény által hatáskörébe utalt választáshoz, kinevezéshez, megbízáshoz, önkormányzati társulás létrehozásához, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozáshoz, külföldi önkormányzattal való együttmködést rögzít megállapodáshoz, nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozáshoz, intézmény alapításához (átszervezéséhez, megszntetéséhez), a képvisel kizárásához, zárt ülés elrendeléséhez, a képvisel-testület megbízásának lejárta eltti feloszlatásához, a polgármester elleni kereset benyújtásához, a képvisel-testület munka- és gazdasági programjának elfogadásához, városrendezési terv elfogadásához, az önkormányzat vagyonával, tulajdonával való rendelkezéshez, alapítvány létrehozásához, hitelfelvételhez, kitüntetéshez, díszpolgári cím adományozásához, helyi népszavazás kiírásához, képvisel-testület egyes hatásköreinek átruházásához, hatáskör visszavonásához, sürgsségi indítvány elfogadásához. (2) A szavazatok összeszámlálását a szavazórendszer végzi. Ha a szavazás eredménye fell kétség merül fel, vagy azt bármelyik képvisel kéri, az ülés vezetje köteles a szavazást a napirend keretében megismételtetni (1) Az önkormányzat Képvisel-testülete rendeletet alkot, határozatot hoz. Önkormányzati döntések (2) 58 A Képvisel-testület határozatait és rendeleteit minden naptári év elejétl kezden, külön-külön folyamatos sorszámmal és évszámmal kell ellátni. A rendeletek jelölése a következk szerint történik: Szigetszentmiklós Város Képviseltestületének sorszám / év (hó,nap) sz. rendelete. A határozatok jelölése a következk szerint történik: Szigetszentmiklós Város Képviseltestületének sorszám / év (hó,nap) sz. önkormányzati határozata. 57 Módosította a 22/2010. (IX.24.) önkormányzati rendelet 4. -a, hatályos október 4. napjától. 58 Módosította: 31/2007.(XI.21). számú rendelet 9. (1) bekezdése 17

18 (3) A Képvisel-testületi határozatokról, rendeletekrl a polgármesteri hivatal betrendes és határids nyilvántartást vezet. 16. (1) A Képvisel-testület törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá törvény felhatalmazása alapján annak végrehajtására önkormányzati rendeletet alkot. (2) 59 Rendelet alkotását kezdeményezhetik: a) képviselk, b) bizottságok képviseletében azok elnökei, c) polgármester, alpolgármesterek, jegyz, a jegyz távollétében aljegyz, d) kisebbségi önkormányzatok képviseletében azok elnökei, e) népi kezdeményezés. (3) A kezdeményezést a polgármesterhez kell benyújtani, aki az illetékes bizottsággal és a jegy- vel véleményezteti, majd a képvisel-testület elé terjeszti. (4) A rendeletalkotás szükségességérl a képvisel-testület dönt. 17. (1) 60 A rendelet-tervezeteket a tárgy szerinti illetékes bizottság, annak hiányában a Jogi- Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság készíti el a jegyz vagy a jegyz megbízásából az aljegyz, illetve a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egységének vezetje közremködésével. (2) A tárgy szerint illetékes bizottság felkérheti a Jogi- Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságot a rendelet-tervezet elzetes jogi szempontból történ véleményezésére. 9 (3) A tervezetet írásos indokolással kell a Képvisel-testület elé terjeszteni. (4) A rendeleteket a polgármester és a jegyz írja alá. 18. (1) A rendelet kihirdetésérl és nyilvántartásáról a jegyz gondoskodik. (2) 61 A rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon, a Polgármesteri Hivatal székhelyén lév hirdettáblán történ kifüggesztéssel történik. A rendeleteket és az önkormányzat honlapján is meg kell jelentetni és a lakosságot közvetlenül érint rendeletekrl a Kisváros c. önkormányzati lapban tájékoztatást kell adni. (3) A rendeletek hatályosságának felülvizsgálata a jegyz feladata. Interpelláció, közérdek kérdés 19. (1). Interpelláció a Képvisel-testület tagjainak önkormányzati ügyre vonatkozó kérdése felvilágosítás nyerése céljából, vagy panasz orvoslása végett. Az interpellációnak tartalmaznia kell az interpelláló nevét, az interpelláció címzettjét, címét és tárgyát. 62 (2) Az interpellációt a Képvisel-testület utolsó napirendként tárgyalja. (3) Az interpellációt a képvisel az ülést megel hármadik munkanapon, 12 óráig írásban nyújthatja be, az ülésen szóban maximum 2 percben kiegészítheti. (4) 63 A képvisel interpellációt intézhet: polgármesterhez, alpolgármesterekhez, 59 Módosította: 31/2007.(XI.21). számú rendelet 9. (2) bekezdése 60 Módosította: 31/2007.(XI.21). számú rendelet 9. (3) bekezdése 61 Módosította31/2007.(XI.21). számú rendelet 9. (4) bekezdése 62 Módosítva 3/2003./I.29./ sz. rendelettel, január 29-én lépett hatályba 63 Módosította 31/2007.(XI.21). számú rendelet 10. -a 18

19 a bizottsági elnökhöz, jegyzhöz, a jegyz távollétében az aljegyzhöz, (5) Az interpellációra a választ az interpellált az ülésen szóban, érdemben köteles megadni legfeljebb 7 percben, kivételesen 15 napon belül írásban adhatja meg a választ. (6) Az interpellációra adott válasz elfogadásáról elször az interpelláló nyilatkozik. Döntését legfeljebb 5 percben indokolhatja, s ha a választ nem fogadja el, arról a képvisel-testület, egyszer szótöbbséggel határoz. Ha az interpelláció bármely képviselt személyében érint, személyes érintettség címén szót kérhet, legfeljebb 2 percben. (7) 64 Amennyiben a Képvisel-testület a választ nem fogadja el, elrendelheti a kérdés tárgy szerint illetékes bizottság általi tárgyalását, részletes kivizsgálását. A bizottság soron következ ülésére az interpelláló képviselt meg kell hívni. (8) Ha az interpellációt bizottsághoz intézik a bizottság elnöke ad választ. Elutasítás esetén az ügyet ad-hoc bizottság vizsgálja és a soron következ ülésen ad tájékoztatást. (9) Napirendek tárgyalása után bármely képvisel közérdek kérdést tehet fel, amennyiben ezt három képvisel támogatja. A közérdek kérdést, az ülést megel 3. munkanapon 12 óráig írásban kell benyújtani a polgármesternek. A választ azonnal érdemben kivételesen 15 napon belül írásban meg kell adni. Erre az ülésen maximum 30 perc vehet igénybe. (10) Egyéb napirenden kívüli kérdések felvetésére a napirendek tárgyalását, lezárását köve- en van lehetség. Ügyrendi felszólalás (1) 66 Az ülés folyamán bármelyik képvisel ügyrendi javaslatot terjeszthet el. Az ügyrendi javaslatról amennyiben az szükséges a Képvisel-testület azonnal, vita nélkül, egyszer szótöbbséggel dönt, kivéve a zárt ülés elrendeléséhez, melyhez minsített többség szükséges (2) Ügyrendi javaslat: napirend felvétele, levétele, napirendek tárgyalásának sorrendje a napirend tárgyának minsítése az ülés zárt, nyilvános jellege titkos szavazás az ülés felfüggesztése, elnapolása, meghosszabbítása meghívottak köre a vita lezárása az SZMSZ vagy más jogszabály rendelkezéseinek megsértése az elterjesztés teljes vagy részbeni visszavonása a szavazás rendjére, módjára vonatkozó indítvány egyeztet szünet biztosítására vonatkozó indítvány (3) A szavazás szakaszában csak a szavazás menetét érint ügyrendi javaslatot lehet tenni. Névszerinti szavazásra vonatkozó indítványt nem lehet tenni. (4) Az ügyrendi felszólalást a javaslat elterjesztésével kell kezdeni s ezt követen legfeljebb 2 percben lehet indokolni. 64 Módosította a 13/2008. (IV.30.) számú rendelet 5. -a, hatályos április 30-tól 65 Módosítva 3/2003./I.29./ sz. rendelettel, január 29-én lépett hatályba 66 Módosította a 22/2010. (IX.24.) önkormányzati rendelet 5. -a, hatályos október 4. napjától. 19

20 (5) Amennyiben az ülést levezet elnök megállapítja, hogy a felszólalás nem ügyrendi javaslat, úgy a képvisell a szót megvonja. A jegyzkönyv 21. (1) A Képvisel-testület üléseirl jegyzkönyvet kell készíteni, melyet a polgármesteren és a jegyzn kívül, a polgármester által felkért, s a Képvisel-testület által e feladattal megbízott két bizottsági elnök hitelesít. (2) A jegyzkönyv tartalmazza a megjelent képviselk és a tanácskozási joggal meghívottak nevét, a tárgyalt napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, a szavazás számszer eredményét és a hozott döntéseket. A jegyzkönyv elkészítésérl a jegyz gondoskodik. (3) A Képvisel-testületi ülésekrl hangfelvétel készül, melyet a testület mandátumának lejártát követ 2 évig meg kell rizni. (4) 67 A jegyzkönyv 3 példányban készül: az eredeti példányt évente be kell köttetni, egy példányt az ülést követ 15 napon belül meg kell küldeni a Kormány által rendeletben kijelölt szervnek, egy példányt a Városi Könyvtár részére kell megküldeni, év végén bekötve, a következ éve február 15-ig. (5) A Képvisel-testület elterjesztéseibe, a nyilvános ülésrl készült jegyzkönyvbe a Polgármesteri Hivatal erre kijelölt irodájában, ügyfélfogadási idben bárki betekinthet, abból jegyzeteket készíthet, másolatot kérhet bármilyen formában a polgármesteri Hivatal Önköltség-számítási Szabályzatában meghatározott költségtérítés ellenében, melynek összegét az igénylvel elre közölni kell. A másolatot a kérelmez részére a kérelem tudomására jutását követ legrövidebb id alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül biztosítani kell. 68 (6) Zárt ülésrl külön jegyzkönyvet kell készíteni, külön kell beköttetni. A jegyzkönyvbe csak a zárt ülésen résztvevk tekinthetnek be. A zárt ülés jegyzkönyveit a Városi Könyvtár részére nem lehet megküldeni. 69 (7) Az ülésen hozott döntésekrl kivonatot kell készíteni, melyet a végrehajtásért felels személynek haladéktalanul át kell adni. 12 (8) A jegyzkönyvrl, annak részeirl a zárt ülés jegyzkönyve kivételével a képvisel másolatot kérhet. Az ilyen irányú szándékot a jegyznél kell bejelenteni a kérés indoklásával. 70 Lakossági fórum, közmeghallgatás 22. (1) A Képvisel-testület a lakosság tájékoztatása céljából, véleményének megismerése érdekében szükség szerint lakossági fórumot tart. (2) A fórumra meg kell hívni a településen lév társadalmi szervezetek, egyesületek, civil szervezetek, intézmények, gazdasági szervek vezetit. (3) A Képvisel-testület minden évben legalább egy alkalommal közmeghallgatást tart. 67 Módosítva a 20/2009.(VI.26.) sz. rendelettel, július 1. napjától lépett hatályba. 68 Módosítva 13/2005./VI.29./ sz. rendelettel, június 29-én lépett hatályba 69 Módosítva 15/2003./VII.9./ sz. rendelettel, július 9-én lépett hatályba 70 Módosítva 3/2003./I.29./ sz. rendelettel, január 29-én lépett hatályba 20

Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének. 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete

Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének. 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2007.(X.01.) számú rendeletének módosítása Bag

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 31/2011. (XII.15.) és a 19/2012. (VII.05.) önkormányzati rendelettel.

Egységes szerkezetben a 31/2011. (XII.15.) és a 19/2012. (VII.05.) önkormányzati rendelettel. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzatról Egységes szerkezetben a 31/2011. (XII.15.) és a 19/2012. (VII.05.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Ügyrendje

ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Ügyrendje Iktató szám: Sz-288/2012. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Pénzügyi és

Részletesebben

Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Súr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

I. fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése és kapcsolatai

I. fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése és kapcsolatai Héreg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete Héreg Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Héreg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Bátya Községi Önkormányzat Képvisel-testületének. 4/2007.(III.29.) Kt. számú rendelete. az önkormányzat. Szervezeti és Mködési Szabályzatáról

Bátya Községi Önkormányzat Képvisel-testületének. 4/2007.(III.29.) Kt. számú rendelete. az önkormányzat. Szervezeti és Mködési Szabályzatáról Bátya Községi Önkormányzat Képvisel-testületének 4/2007.(III.29.) Kt. számú rendelete az önkormányzat Szervezeti és Mködési Szabályzatáról - 2 0 0 7 - 2 B e v e z e t é s A Magyar Köztársaság Országgylése

Részletesebben

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2. számú függelék A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 1. A bizottság közreműködik az önkormányzat költségvetési, pénzügyi-ellenőrzési, vagyongazdálkodási, településüzemeltetési, településrendezési

Részletesebben

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános Rendelkezések

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános Rendelkezések NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Német Nemzetiségi Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 113. a) pontjában kapott

Részletesebben

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyűlésének döntése alapján

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. Fejezet Bevezet rendelkezések

I. Fejezet Bevezet rendelkezések Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 8/2011.(IV.13.) rendelete a Szervezeti és M ködési Szabályzatról egységes szerkezetben a 25/2011.(X.07.), a 6/2013. (IV. 3.), a 7/2013. (IV.15.) és a 14/2013.

Részletesebben

A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben az 53/2016. (IV.28.), 91/2016.(VI.16.)sz. KT. határozattal 1 Polgár Város Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ádánd Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nj. tv.) 113. a) pontjában kapott

Részletesebben

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 2012. évi XXX. törvény

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet Budaörs Város Önkormányzata BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ a 12/2004. (III.24.) ÖKT. sz. és a 16/2004.(IV.07.) ÖKT. sz. 19/2004.(IV.20.) ÖKT. sz., 38/2004.(VI.24.),

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 13-án (szerdán) 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl.

Részletesebben

A bizottságok részletes feladatkörét az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

A bizottságok részletes feladatkörét az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (IV.10.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014.(XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-i rendes ülésére Ikt.szám: 1210-3/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-i rendes ülésére Tárgy: Kerekegyházi Értéktár Bizottság SZMSZ-ének elfogadása Előterjesztő:

Részletesebben

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének. Szervezeti és Működési Szabályzata. Általános rendelkezések

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének. Szervezeti és Működési Szabályzata. Általános rendelkezések Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2014.(...) önkormányzati rendelete

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2014.(...) önkormányzati rendelete SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(...) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (III. 26.) R E N D E L E T E A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI

GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (III. 26.) R E N D E L E T E A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (III. 26.) R E N D E L E T E A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 9/ 2007.(XI. 16) sz. rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 3. melléklet a 10/2013.(III.27.) önkormányzati rendelethez AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1. Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság 1.1. Az Ügyrendi bizottság dönt: 1.1.1.

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

Önkormányzati SZMSZ módosítása

Önkormányzati SZMSZ módosítása Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 241- /2013. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 17/2007.

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE Debrecen 2016. február 9. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 2. A KONZISZTÓRIUM MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2 3. A KONZISZTÓRIUM

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai:

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai: 2. Tevékenységre, mőködésre vonatkozó adatok Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai: A képviselı-testület döntéshozatalának eljárási szabályait

Részletesebben

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelete

10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelete 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelete A képviselőtestület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról. 1 A Magyar Köztársaság Országgyűlése

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzatának. 8/2011. (IV.19.) számú rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Zamárdi Város Önkormányzatának. 8/2011. (IV.19.) számú rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Zamárdi Város Önkormányzatának 8/2011. (IV.19.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben) 2 I. fejezet* Bevezető rész 1..* *Az Alaptörvény 32. cikk 2.) bekezdése,

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE, JELKÉPEI

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE, JELKÉPEI Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (IV. 19.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése

I. Fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010.(X. 21.) önkormányzati rendelete Neszmély Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 85/2013.(V. 29.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 4/2015. (I. 26.) SHNÖ határozata a Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban:

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. 1 I. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottsága tevékenységét

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre 6. számú melléklet A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje 1. A melléklet hatálya kiterjed a kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság, valamint a kari Pályá-zati és Ösztöndíj Bizottság (továbbiakban

Részletesebben

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2016. évi Munkaterv és jogalkotási program

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 2/2011. (I. 13.) ÜB. sz. módosító határozattal MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

Egységes szerkezetben a 2/2011. (I. 13.) ÜB. sz. módosító határozattal MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 1/1. sz. függelék Egységes szerkezetben a 2/2011. (I. 13.) ÜB. sz. módosító határozattal MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE A bizottság a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

Az SZMSZ III. Fejezet 11. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Az SZMSZ III. Fejezet 11. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (III. 12.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2013.(V.30.) önkormányzati rendelete

Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2013.(V.30.) önkormányzati rendelete Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(V.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995.(VI.28.) rendelet módosításáról Szendrő Város

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE 13/2008. (XII. 30.) SZÁMÚ RENDELETE Hangony Község Önkormányzatának Képviselõ Testülete és szerveinek Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról alkotott 9/2001.

Részletesebben

VÉMÉNDI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG

VÉMÉNDI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG VÉMÉNDI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG VÉMÉNDI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tulajdonos VTÉB Véménd Község Önkormányzata Képviselő Testülete által a magyar nemzeti értékek

Részletesebben

ELTE EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG

ELTE EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Tudományos Bizottság Ügyrendje Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (továbbiakban: EHÖK) Tudományos Bizottsága (továbbiakban:

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 454/2013. (XII. 12.) Kt. határozat melléklete A RÁKOSMENTI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a 361/2013.

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 25/2006.(XII.14.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Szervezeti és Működési Szabályzat Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására

Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő-testület előtt ismert okok miatt a képviselő-testület

Részletesebben

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2009.(VI.02.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2003.(V.05.) rendeletének módosításáról 1. Az önkormányzati

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzatának. 11/1995. (VI. 21.) számú rendelete. az önkormányzati tulajdonban lév lakások elidegenítésérl

Letenye Város Önkormányzatának. 11/1995. (VI. 21.) számú rendelete. az önkormányzati tulajdonban lév lakások elidegenítésérl Letenye Város Önkormányzatának 11/1995. (VI. 21.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonban lév lakások elidegenítésérl (egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Letenye Város Önkormányzata a lakások és

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (VIII.9.) RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (VIII.9.) RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (VIII.9.) RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról Bánk Község Önkormányzata képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület)

Részletesebben

10. (2) A Megyei Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását a kizárólagos hatáskörébe tartozók kivételével átruházhatja:

10. (2) A Megyei Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását a kizárólagos hatáskörébe tartozók kivételével átruházhatja: A Tolna Megyei Önkormányzat 11/2007. (IV. 19.) önkormányzati rendelete a Tolna megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2003. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

A Szülők Önkéntes Szervezetének (SZÖSZ) szabályzata

A Szülők Önkéntes Szervezetének (SZÖSZ) szabályzata Tarkabarka Óvoda Kindergarten Kunterbunt A Szülők Önkéntes Szervezetének (SZÖSZ) szabályzata A szülői (munkaközösség) szervezet a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 59 (3) bekezdése alapján a

Részletesebben

2/2003. (I. 31.) számú rendelete *

2/2003. (I. 31.) számú rendelete * 2/2003. (I. 31.) számú rendelete * A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról egységes szerkezetben a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvénnyel szóló 38/2002. (XI.7.)

Részletesebben

PÉCS-NAGYÁRPÁD TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT

PÉCS-NAGYÁRPÁD TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT PÉCS-NAGYÁRPÁD TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT SZEVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT BEVEZET PÉCS-NAGYÁRPÁD Árpádkori település, de a legújabb kutatási eredmények már avar kori leletekrl is beszámoltak. Története

Részletesebben

KULCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012.

KULCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. KULCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. 1 Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete Kulcs Község Önkormányzatának Szervezeti

Részletesebben

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Porpác Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7.

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7. M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE 2012. június 7. 2 M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE Az M9 Térségi Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: Tanács) Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban:

Részletesebben

/2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

/2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület december 16-án tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület december 16-án tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. december 16-án tartandó ülésére. Tárgy: Helyi értéktár létrehozása. Tisztelt Képviselő Testület! 2012. április 2-i ülésén

Részletesebben

Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 6/2011./IV.14./ önkormányzati. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 6/2011./IV.14./ önkormányzati. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 6/2011./IV.14./ önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések. 2.. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Dunaföldvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat).

I. FEJEZET Általános rendelkezések. 2.. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Dunaföldvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat). DUNFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 20/2003.(X.05.) a 2/2004.(II.15.), az 5/2004.(II.15.), a 12/2004.(VII.01.), a 14/2004.(X.01.), a 8/2005.(IX.05.), a 7/2006.(III.05.), a 9/2006.(IV.01.)

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 2 Tolna Város Önkormányzata 13/2007. (IV.27.) Önkormányzati rendelete Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2014. (VIII. 08.) önkormányzati rendelete

A1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2014. (VIII. 08.) önkormányzati rendelete A1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2014. (VIII. 08.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati

Részletesebben

Csanádapáca Község Önkormányzata képviselő testületének 14/2012.(V.30.) önkormányzati rendelete

Csanádapáca Község Önkormányzata képviselő testületének 14/2012.(V.30.) önkormányzati rendelete Csanádapáca Község Önkormányzata képviselő testületének 14/2012.(V.30.) önkormányzati rendelete Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Külügyi Bizottsága a jogszabályokkal és a vonatkozó egyetemi szabályzatokkal

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2015. (VIII.10.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 19/2011. (XII.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának december 17-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának december 17-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 18. Melléklet: 1 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. december 17-i ülésére Tárgy: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Ecsegfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 29-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Ecsegfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 29-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésétől szóló rendelet

Részletesebben

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 10/2003. (IV.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 10/2003. (IV.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 10/2003. (IV.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL - a módosításokkal egységes szerkezetben - 2 A Tolna Megyei Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZKÖNYV. Készült Szentendre Város Önkormányzat Képvisel-testületének december 6-án (kedden) órai kezdettel tartott rendkívüli ülésérl

JEGYZKÖNYV. Készült Szentendre Város Önkormányzat Képvisel-testületének december 6-án (kedden) órai kezdettel tartott rendkívüli ülésérl Szám: 46/2005. JEGYZKÖNYV Készült Szentendre Város Önkormányzat Képvisel-testületének 2005. december 6-án (kedden) 17.10 órai kezdettel tartott rendkívüli ülésérl Jelen vannak: Miakich Gábor polgármester,

Részletesebben

Halasi Hegyközség ügyviteli Szabályzata

Halasi Hegyközség ügyviteli Szabályzata Halasi Hegyközség ügyviteli Szabályzata Általános Szabályok 1./ A Hegyközség adatai: - A hegyközség elnevezése: Halasi Hegyközség - A hegyközség székhelye: Kiskunhalas - A hegyközség bírósági nyilvántartási

Részletesebben

A TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉSEK RENDJE 1

A TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉSEK RENDJE 1 A TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉSEK RENDJE 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) 25. (10) bekezdésében foglaltak szerint az előterjesztések rendjének további szabályait és a benyújtásukhoz

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl A Nemzeti Erıforrás Minisztérium közleménye az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl hatályos: 2012.04.06 - Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (III.30.) R E N D E L E T E (egységes szerkezetben a 18/2012.(VI.15.), a 25/2012.(XI.26.), az 5/2013.(IV.11.) és a 9/2013.(IV.30.) számú önkormányzati

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 26/2012. (V. 31.) 1 önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III.30.) számú rendelet módosításáról Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Miskolc, 2012. 8.2. számú Egyetemi Szabályzat Hallgatók Előnyben Részesítésével Foglalkozó Bizottság

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft ügyvezetője Ózd Város

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 7/2010. (X. 28.) rendelete. A képviselőtestület szervezeti és működési szabályzatáról FEJEZET

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 7/2010. (X. 28.) rendelete. A képviselőtestület szervezeti és működési szabályzatáról FEJEZET POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 7/2010. (X. 28.) rendelete A képviselőtestület szervezeti és működési szabályzatáról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az önkormányzat megnevezése:

Részletesebben

SZEGVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZEGVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZEGVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 113. a.)

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 32/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 32/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 32/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete Lakitelek Nagyközség Képviselő-testületének 32/2014. (XI.14.) számú rendelete a 6/2015. (II.20.), 12/2015. (IV.10.), 18/2015. (VI.12.),

Részletesebben

Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370

Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370 Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370 ELŐTERJESZTÉS A Pusztavacs Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I.

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

(1) A képviselő-testület választásakor 13 képviselőből és a polgármesterből áll. A települési képviselők névsorát a 2. számú melléklet tartalmazza.

(1) A képviselő-testület választásakor 13 képviselőből és a polgármesterből áll. A települési képviselők névsorát a 2. számú melléklet tartalmazza. 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2006. (X. 17.) rendelete az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/1995. (IX. 20.) rendelet módosításáról Tárnok Nagyközség

Részletesebben

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról 3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 28-i ülése 5. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 28-i ülése 5. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 28-i ülése 5. számú napirendi pontja Javaslat Megyei Értéktár Bizottság ügyrendjének elfogadására Beszámoló a Megyei Értéktár Bizottság

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben